14.09.2016 Views

Unikum 6 –2002 (desember)

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

nummer 6 • årgang 2 • Desember 2002<br />

Stor danseforestilling<br />

med idretts- og lærerstudentene<br />

Skjenkebevilling • Valg • Utvekslingsstudent


<strong>Unikum</strong><br />

Høgskolen i Agder<br />

Serviceboks 422<br />

4604 Kristiansand<br />

Org.nr. 984 544 677 Mva<br />

Besøk oss: Gimlemoen 24<br />

Innhold<br />

4<br />

Øl på studentersamfunnet<br />

Telefon: 38 14 21 95<br />

Fax: 38 14 21 79<br />

E-post: unikum@stud.hia.no<br />

5<br />

Ryddeaksjon i Kafe Kampus<br />

Ansvarlig redaktør<br />

Mari Helland<br />

Mob. 915 19 123<br />

6<br />

Nytt Studentparlament valt<br />

Redaksjon<br />

Alette Marie Eldøy<br />

Hallfrid Simonsen<br />

Helge J. Stautland<br />

Heidi Andersen<br />

Ingunn H. Olsson<br />

Marit Bjerke<br />

Per Elling Ellingsen<br />

Rune Bernhus<br />

Signhild J. S. Samuelsen<br />

Svein Frøysnes<br />

Terje Nomeland<br />

Øystein Thorsen<br />

Grafisk ansvarlig<br />

Mari Helland<br />

Teknisk ansvarlig<br />

Svein Frøysnes<br />

Annonsesalg<br />

Markedssjef Rune Bernhus<br />

Mob.: 90 10 60 55<br />

7<br />

8<br />

9<br />

10<br />

12<br />

14<br />

Studentparlamentet 2003 – presentasjon<br />

Kvifor vil HiA bli universitet?<br />

Psykiatrisk hjelp å få: studenthelsetjenesten<br />

«Evighetsstudent» Torleiv Håvestøl<br />

HiA-studenter på University of Georgia<br />

Kreativ dans på idrett grunnfag<br />

Økonomiansvarlig<br />

Mette Gilje<br />

Trykk<br />

Bjorvand & Skarpodde<br />

Opplag 3000<br />

17<br />

19<br />

Mat og vin med Per Elling<br />

Pilots spiller på Da’ane<br />

<strong>Unikum</strong> er studentavisa ved<br />

Høgskolen i Agder. Den er<br />

politisk og religiøst uavhengig,<br />

og blir drevet på frivillig basis.<br />

Alt stoff mottas med takk, og<br />

vil bli vurdert.<br />

Forsidefoto<br />

Øystein Thorsen<br />

20<br />

21<br />

22<br />

Hjertesukk over norsk sjokolade<br />

God jul på mange språk<br />

Meninger


Leiar<br />

Utan demokrati?<br />

Valet til Studentparlamentet er gjennomført.<br />

Men langt ifrå med glans.<br />

Oppslutninga til val på representantar til<br />

studentane sitt øvste organ på HiA var på<br />

12,6 prosent. Det er meir enn i fjor, men likevel<br />

for lite. Ein kan stilla spørsmål ved<br />

om det i det heile eksisterer eit studentdemokrati<br />

når nær 90 prosent av veljarmassen<br />

går forbi valurnene utan å stoppa for å<br />

gi si stemme.<br />

Det tek berre eit par minutt for kvar student<br />

å stemma. Det er deira største sjanse<br />

til å påverka kva som skjer på HiA. Likevel<br />

lèt meir enn 6000 studentar vera.<br />

Studentorganisasjonen og Høgskolen er<br />

samde om at det er for mange, men ingen<br />

tek på seg ansvaret.<br />

Dei ulike avdelingane har ansvar for<br />

gjennomføringa av valet. Dette gjekk føre<br />

seg i ordna former på valdagane. Men<br />

kven som har ansvaret for at studentane<br />

får informasjon på førehand, er ope for tolking.<br />

Denne gongen var det tydelegvis<br />

ingen. Rett nok hang<br />

Studentorganisasjonen opp plakatar med<br />

namn på kandidatane for dei fleste institutta.<br />

Dei fleste, men ikkje alle. Berre det er i<br />

seg sjølv under einkvar kritikk. Korleis kan<br />

ein tru at studentane vil stemma, dersom<br />

dei ikkje veit kven som stiller til val?<br />

Å gøyma seg bak ideen om at studentane<br />

er tilfredse med HiA og studentlivet<br />

slik det er, blir for enkelt. Rett nok bør den<br />

einskilde student ta ansvar for å tileigna<br />

seg informasjon, men det er grenser for<br />

kor mykje arbeid den einskilde skal leggja<br />

ned.<br />

Men det er ikkje nok med ei liste med<br />

namn. Når dei få som faktisk valde å<br />

stemma, fortel at dei stemde anten på dei<br />

med namn som høyrdes ok ut, eller på<br />

den som stod øvst på lista, har valet ingen<br />

ting med demokrati og politikk å gjera. Då<br />

kunne ein like gjerne vore forutan heile valet,<br />

og berre teke inn dei som ville stilla etter<br />

”førstemann til mølla-prinsippet”. Slik<br />

kan det ikkje vera. No må<br />

Studentorganisasjonen og det nyvalde<br />

Studentstyret setja seg ned saman med<br />

avdelingane, og finna ut korleis informasjonen<br />

kan betrast. Ein presentasjon av<br />

kvar kandidat, med bilete, studium og litt<br />

om kvifor dei vil stilla til val bør vera det<br />

minste ein kan venta å sjå ved neste års<br />

val.<br />

Sjølv om studentane har ein organisasjon<br />

som skal ta seg av slike ting, bør det<br />

ikkje bli ei sovepute. Når det er så få kandidatar<br />

til styra som studentar skal sitja i,<br />

at ein må ut på leiting etter folk som vil stilla,<br />

er det på tide at studentane vaknar og<br />

engasjerer seg i kvardagen sin!<br />

Reddet studentenes<br />

reisestipend<br />

Statsbudsjettforhandlingene<br />

mellom regjeringspartiene og FrP<br />

reddet studentenes reisestipend.<br />

– Vi er meget glade for at reisestipendet<br />

opprettholdes.<br />

Reisestipendet sikrer at studenter<br />

fra hele landet kan ta den utdanningen<br />

de ønsker uten at de taper<br />

økonomisk på studievalget, sier<br />

Johannes Fjose Berg, leder for<br />

Studentenes Landsforbund (StL).<br />

Regjeringens opprinnelige forslag<br />

var at norske studenter innen<br />

Norge og Norden ikke lenger skulle<br />

få støtte til reiser mellom bostedsadressen<br />

og studiestedet.<br />

– Videreføringen av reisestipendet<br />

sikrer norske studenter som<br />

studerer i Norden de samme rettighetene<br />

som andre utenlandsstudenter.<br />

Dette er positivt for det nordiske<br />

utdanningssamarbeidet, uttaler<br />

Fjose Berg i en pressemelding.<br />

Har for få kandidatar<br />

Då fristen gjekk ut for å stilla<br />

som kandidat til dei 60 verva i og<br />

rundt HiA som det skal sitja studentar<br />

i, mangla det framleis<br />

mange. I alt 20 studentar har stilt<br />

til val, og dei stiller totalt til 45 kandidatur.<br />

Av desse studentane kjem<br />

13 frå Avdeling for økonomi og<br />

samfunnsfag.<br />

Då <strong>Unikum</strong> gjekk i trykken, var<br />

det ingen kandidatar til valgstyret<br />

Omorganisering<br />

på HiA<br />

Før Kvalitetsreformen iverksettes<br />

ved starten av neste studieår<br />

vil Høgskolens interne organisasjon<br />

bli omorganisert.<br />

Dette ble vedtatt på møte i<br />

Høgskolestyret onsdag 20. november.<br />

– Omorganiseringen gjøres<br />

for gi studentene et best mulig<br />

tilbud, sier rektor Ernst Håkon<br />

Jahr til Ukenytt.<br />

Instituttene skal fjernes eller<br />

omgjøres til fagnivåer isteden<br />

for dagens styringsnivåer.<br />

Dette gjøres for å rette større<br />

fokus på strategi og strategiske<br />

valg.<br />

Det skal opprettes en ny utdanningsseksjon,<br />

som vil inneholde<br />

alle studieseksjonens tidligere<br />

aktiviteter som er rettet mot<br />

studenter. Flesteparten av<br />

driftstjenestene vil også legges<br />

inn i denne nye seksjonen.<br />

Dette tilsvarer etableringen av<br />

servicebutikker som ellers skjer<br />

i offentlig sektor.<br />

og utvalg for lærerutdanning.<br />

Studentorganisasjonen intervjuer<br />

alle nye kandidatar, og gir si instilling<br />

til Studentparlamentet. Dei<br />

hadde møte 26. november, og<br />

skulle då etter planen velja folk til<br />

alle kandidatura. Dersom det ikkje<br />

går, kan dei gje Studentstyret fullmakt<br />

til å ta ut kandidatar. Dette<br />

kan ikkje gjerast til Høgskolestyret,<br />

SiA-styret og Studentstyret.<br />

Fikk en halv million<br />

HiA har fått en anonym gave på<br />

500.000 kroner. Pengene er satt<br />

inn i et nystartet universitetsfond<br />

kalt ”Universitetsstiftelsen i Agder”.<br />

Formålet med fondet er å medvirke<br />

til rekruttering av høykompetente,<br />

nasjonale og internasjonale forskere,<br />

og for å bidra til at HiA får universitetsstatus.<br />

Ifølge<br />

Fædrelandsvennen vet Høgskolen<br />

hvem giveren er, men vedkomne<br />

ønsker å være anonym.<br />

Styret for stiftelsen består av<br />

rektor Ernst Håkon Jahr, skipsreder<br />

Andreas K.L. Ugland, lærer<br />

Harald Båsland, doktoringeniør<br />

Ove Aanesen og organisasjonsmenneske<br />

Elin Gerrard.<br />

Lettere å låne bøker<br />

Biblioteket på HiA har nå fått utlånsautomat,<br />

som er plassert rett<br />

ved skranken. Den skal gjøre det<br />

lettere å låne bøker.<br />

Utlånsautomaten skal være enkel<br />

å bruke, bare du har gyldig lånekort<br />

og at bøkene har lesbar strekkode.<br />

Det vil fortsatt være mulig å<br />

registrere sine lån på ”gamlemåten”.<br />

Desember 2002<br />

<strong>Unikum</strong><br />

3


Øl på studentersamfunnet<br />

Øltørste studenter på HiA<br />

kan slippe jubelen løs.<br />

Etter alt å dømme blir det<br />

gitt skjenkebevilling til<br />

det nye studentersamfunnet<br />

på Gimlemoen.<br />

– Det virker som om det går vår<br />

vei. Jeg kan ikke se hva som kan velte<br />

dette nå, sier en fornøyd Jan Terje<br />

Voilaas i Studentsamskipnaden (SiA).<br />

SiAs første søknad ble negativt<br />

innstilt fra saksbehandler, og søknaden<br />

ble trukket. SiA sendte en ny søknad,<br />

og nå har kommunen gjort helomvending.<br />

Denne snuoperasjonen<br />

har flere årsaker, forklarer Kjellaug<br />

Rolfsen, saksbehandler i Kristiansand<br />

kommune.<br />

Nye argumenter<br />

– Blant annet var ett av hovedargumentene<br />

mot skjenkebevilling at det<br />

ikke ville bli servert mat i det nye studenthuset.<br />

Det ble rett og slett for mye<br />

alkohol i forhold til mat. I den nye søknaden<br />

legges det vekt på at Kafe<br />

Kampus befinner seg i samme etasje<br />

som studentersamfunnet, og de to<br />

kan dermed kobles sammen, forklarer<br />

hun.<br />

Selv om det nå kan bli lov å servere<br />

alkohol i Kafe Kampus, vil ikke dette<br />

skje veldig ofte.<br />

– I kantina vil det kun serveres alkohol<br />

ved spesielle arrangementer,<br />

sier Voilaas.<br />

I vedtektene til Kristiansand kommune<br />

heter det at skjenkebevilling<br />

ikke skal gis i tilknytning til undervisningssentra.<br />

Kommunen har likevel<br />

valgt å la andre argumenter telle tyngre<br />

på vektskålen, slik at det faktisk<br />

kan bli et studentersamfunn på<br />

Gimlemoen.<br />

– En annen grunn til den positive<br />

innstillinga, er at studentersamfunnet<br />

Jan Terje Voilaas inne i det som skal bli det nye studentersamfunnet på Gimlemone.<br />

Snart byttes palmen ut med øl.<br />

ikke skal drives for å tjene penger,<br />

sier Rolfsen.<br />

Formannskapet har siste ord<br />

Helse- og sosialstyret behandlet<br />

saken 14. november. Deres innstilling<br />

var positiv. Neste, og siste instans er<br />

formannskapet, som har møte 27. november.<br />

<strong>Unikum</strong> gikk i trykken før dette<br />

møtet, og kan derfor ikke si noe helt<br />

sikkert om utfallet.<br />

Men det skal mye til for at ikke<br />

skjenkebevillingen blir innvilget. I oktober-utgaven<br />

av <strong>Unikum</strong> var nemlig<br />

Kristelig Folkeparti (KrF) er det eneste<br />

partiet som gav uttrykk for at de ville<br />

gå imot at studentersamfunnet får<br />

skjenkebevilling. De andre partiene i<br />

formannskapet ville si ja.<br />

– HiA skal også ha mye av æren<br />

for dette. Direktør Tor A. Aagedal har<br />

gjort en god jobb, skryter Voilaas.<br />

– Vi har hele tiden jobbet som om<br />

vi skulle få skjenkebevilling. Vi håper<br />

å ha klart priser på ombygging snart.<br />

Etter planen skal studentersamfunnet<br />

være klart til bruk under Student<br />

Da’ane i slutten av februar, forhåpentligvis<br />

noen uker før, opplyser Jan<br />

Terje Voilaas i SiA.<br />

Av Terje Nomeland<br />

terjenomeland@hotmail.com<br />

Desember 2002<br />

Alpha-kurs på HiA<br />

Etter nyttår går Ny Generasjon,<br />

Laget og KRIK (Kristen Idrettskontakt)<br />

i gang med et stort samarbeidsprosjekt<br />

på HiA. De tre organisasjonene<br />

skal sammen arrangere Alpha-kurs<br />

på Gimlemoen.<br />

Alpha er et kurs om kristen tro, og<br />

skal være lagt opp slik at man ikke<br />

trenger å være kristen for å delta.<br />

Kursarrangørene håper på nærmere<br />

300 deltakere ved oppstart i slutten<br />

av januar. Kurset skal gå over sju<br />

uker.<br />

SMS-juks i ClassFronter<br />

HiA’s store satsningsprosjekt innen<br />

informasjonsspredning er nettjenesten<br />

ClassFronter. Her skal det legges ut<br />

informasjon til alle studenter, avhengig<br />

av hvilket studium man går på.<br />

I ClassFronter kan man krysse av<br />

for at man ønsker SMS tilsendt når ny<br />

informasjon blir lagt ut. Man oppgir<br />

mobiltelefonnummer og alt ser tilsynelatende<br />

bra ut. Men det er faktisk ikke<br />

mulig å benytte seg av denne tjenesten<br />

uten at du har betalt for mobilposttjeneste<br />

hos din telefonleverandør.<br />

Dette er en reserveløsning, som<br />

ifølge Terje Sagstad i IT-tjenesten<br />

fungerer veldig bra.<br />

Studenter som ikke har mobilpost,<br />

må vente på neste versjon av<br />

ClassFronter. Da skal det muligens gå<br />

an å få direkte SMS. Den nye versjonen<br />

kommer tidligst i mars 2003.<br />

Av Øystein Thorsen<br />

othors99@stud.hia.no<br />

4<br />

<strong>Unikum</strong>


Skihelg med KSI<br />

Etter jul arrangerer KSI tur til<br />

Hovden fra 21.-23. februar. Der er det<br />

plass til 45 deltakere, og påmeldingsfristen<br />

er snarest. Reisa går med<br />

buss begge veier, og på Hovden skal<br />

deltakerne bo i en 48-mannshytte på<br />

2-mannsrom. I løpet av helga blir det<br />

hoppkonkurranser, afterski og mange<br />

overraskelser. Turen koster 850 kroner,<br />

med skikort begge dager inkludert<br />

i prisen. Det er plass til 45 skiglade<br />

studenter som har lyst på en kjempefest<br />

på Hovden.<br />

Siv.øk.foreninga Mercurius, med student Håvard Morfjord i spissen, står bak ryddekampanjen<br />

i Kafe Kampus. (Foto: Signhild Stave Samuelsen).<br />

Ryddeaksjon i kantina<br />

Studentforeninga<br />

Mercurius, med Håvard<br />

Morfjord i spissen, er lei av<br />

alt rotet i Kafe Kampus. Nå<br />

oppfordrer han alle til å<br />

rydde etter seg.<br />

– Det ser ikke ut her, sier Morfjord.<br />

Han står midt i kantina og peker på et<br />

bord fullt av søppel.<br />

– Tviler på at folk har det slik hjemme,<br />

fortsetter han.<br />

Mercurius, som er siviløkonomstudentenes<br />

forening i Kristiansand, har i<br />

samarbeid med kantineledelsen fått i<br />

gang en kampanje. På tre steder i<br />

kantina henger det plakater som skal<br />

få folk til å rydde etter seg.<br />

Frykter økte priser<br />

– Hvis ikke folk rydder etter seg,<br />

må det kanskje ansettes egne folk for<br />

å gjøre dette. Det vil igjen føre til økte<br />

priser. Den ytterste konsekvensen<br />

kan bli at det ikke lenger blir kantine,<br />

forklarer Morfjord.<br />

– Vi utfordrer alle studentforeninger<br />

til å gripe fatt i dette, og gjøre studentene<br />

oppmerksomme på at de skal<br />

rydde etter seg, sier han og understreker<br />

at ikke bare han, men hele<br />

Mercurius står bak oppfordringa.<br />

Kantinepersonellet må bruke to timer<br />

om dagen for å rydde.<br />

– Jeg blir litt lei av det. Vi har mye<br />

å gjøre fra før. Å rydde etter seg burde<br />

være enkelt for studentene, sier<br />

Ann-Kristin Kristiansen, som jobber i<br />

kantina.<br />

- Det er ikke så trivelig at det er så<br />

rotete her. Litt for galt at studentene<br />

ikke kan rydde etter seg, sier Kristina<br />

Grundetjern (26), spes.ped-student<br />

fra Vennesla.<br />

Av Terje Nomeland<br />

terjenomeland@hotmail.com<br />

I rockebandet ”hûgo” er tre av fem<br />

medlemmer konsen-studenter ved<br />

HiA. Den 13. <strong>desember</strong> slipper de sin<br />

første EP, og i romjulen turnerer de på<br />

Sørlandet.<br />

”Hûgo” ble dannet i januar 2002, og<br />

hadde sin konsert-debut på Norwegian<br />

Wood i år. Bandet består av artister<br />

som har gjort seg bemerket både lokalt<br />

og nasjonalt. Vokalist og låtskriver<br />

Tom Hugo skrev blant annet Vest-<br />

Agders tusenårslåt og gitarist og vokalist<br />

Stein Roger Stordal var frontfigur i<br />

bandet ”Tørst”. Keyboardist Daniel<br />

Hovik har bakrunn fra flere Namsosband,<br />

og sammen med bassist Bjarne<br />

Severen og trommis Dag Erik Oksvold<br />

oppholder han seg til vanlig på<br />

Påmelding v ed betaling til Randi eller<br />

Kristin. Du kan også henvende deg til<br />

disse viss du har spørsmål.<br />

Randi: rsvart02@stud.hia.no<br />

Kristin: tingvatn98@yahoo.com<br />

Informasjon om fly<br />

I saken ”Fram og tilbake igjen” som<br />

stod på trykk i forrige nummer av<br />

<strong>Unikum</strong>, hadde vår journalist gitt opp<br />

å få tak i prisen på flyreiser frå<br />

Kristiansand på grunn av telefonkø og<br />

forvirrende nettsider.<br />

Student Marianne Ulsaker gir tydeligvis<br />

ikke opp så lett. Ho har gitt oss<br />

informasjon om flypriser til Oslo og<br />

Stavanger:<br />

Dersom man velger laveste nettpris,<br />

som innebærer at man bestiller<br />

21 dager i forveien, ikke reiser på en<br />

søndag, og er borte natt til lørdag, eller<br />

natt til søndag, koster billetten følgende:<br />

Kr.sand - Oslo t/r 694,-<br />

Reisetid: 45 min<br />

5 avganger per dag.<br />

Kr.sand - Stavanger t/r 599,-<br />

Reisetid: 40 min<br />

3-4 avganger per dag.<br />

Konsen-dominert rockeband<br />

Musikkonservatoriet på HiA.<br />

Deres nyinnspilte ”Shooting stars<br />

ep” består av fire låter, og slippes i <strong>desember</strong><br />

i et begrenset opplag på 2000<br />

beregnet for Agder-fylkene. Nasjonalt<br />

lanseres den i månedskiftet januar/februar.<br />

Musikken ligger i grenselandet<br />

mellom rock og pop og kan sammenlignes<br />

med den fra band som Kent, a-<br />

ha og U2. Deres første singel ”Voices”<br />

ble nylig sluppet for radiospilling.<br />

I romjulen entrer ”hûgo” konsertscener<br />

på Sørlandet. De lover et fyrverkeri<br />

av et live-show, og sikter mot<br />

Norges-suksess.<br />

Marit Bjerke<br />

melisabeth30@hotmail.com<br />

Desember 2002<br />

<strong>Unikum</strong><br />

5


Nytt Studentparlament valt<br />

For ein månad sidan<br />

gjekk valet til avdelingsog<br />

instituttstyre ved HiA<br />

av stabelen. I år gjekk<br />

12,6 prosent av studentane<br />

til stemmeurnene.<br />

Desember 2002<br />

Dette er betre oppslutning enn i<br />

fjor, sjølv om 87,4 prosent av studentane<br />

altså lot vere å røyste. Og hadde<br />

det ikkje vore for ei relativ høg deltaking<br />

på Avdeling for økonomi- og<br />

samfunnsfag, hadde valdeltakinga<br />

vore om lag seks prosent.<br />

Studentorganisasjonen (STA) synest<br />

det er for lågt.<br />

– Studentane har fått for dårleg informasjon<br />

vedrørande valet, og det<br />

bør gjerast noko med, uttalar organisasjonssekretær<br />

i STA, Mona Elèn<br />

Drange, når <strong>Unikum</strong> spør etter den<br />

viktigaste årsaka til den lave oppslutnaden.<br />

Den lågaste deltakinga hadde<br />

Avdeling for pedagogikk, der berre 15<br />

av 540 heiltidsstudentar røysta. Det<br />

tilsvarer 2,7 prosent. Økonomi- og<br />

samfunnsfag var den avdelinga som<br />

kom best ut – her var oppslutnaden<br />

31 prosent.<br />

Representantane<br />

Ved valet vart 16 studentar utvalde<br />

til avdelingsstyra ved Høgskolen i<br />

Agder. Desse utgjer i tillegg<br />

Studentparlamentet, som er studentane<br />

sitte eige organ. Parlamentet vert<br />

leia av den som er tilsett som STAleiar,<br />

og oppgåva til dei nyvalde studentane<br />

er å ta opp aktuelle saker frå<br />

avdelingane og røysta over dei. I tillegg<br />

vel Studentparlamentet representantar<br />

til ei rekkje styre og organ<br />

ved HiA.<br />

Viktig med studentar<br />

Underdirektør ved Avdeling for humanistiske<br />

fag, Jan Ørmen, meiner<br />

Karoline Slettebø (biletet)<br />

held fram som leiar av<br />

Studentorganisasjonen i<br />

Agder (STA).<br />

Studentparlamentet ville<br />

ha henne, men noko reelt<br />

val i Parlamentet vart det ikkje, då<br />

Slettebø var den einaste kandidaten.<br />

– Leiarstillinga vart lyst ut i sommarnummeret<br />

av <strong>Unikum</strong>, og éin<br />

person meldte si interesse. Men etter<br />

ei stund trakk han seg som kandidat.<br />

Studentparlamentet vurderte å<br />

Frode Bjørgo<br />

(bak) og<br />

Johan<br />

Forstad<br />

brukte stemmeretten<br />

sin<br />

ved valget.<br />

Held fram som leiar av STA<br />

lysa ut stillinga på ny, men dei let det<br />

vera. Det har vore mykje kluss internt<br />

i STA i tida etter at det førre<br />

styret gjekk av. Eg vart konstituert til<br />

leiar for eit halvt år sidan, og byrjar<br />

no å få eit visst oversyn over organisasjonen.<br />

For å få stabilitet i leiinga,<br />

vart det gjort på denne måten, seier<br />

Slettebø.<br />

I slutten av november valde det<br />

nye Studentparlamentet nytt studentstyre<br />

som skal leia STA saman med<br />

Slettebø.<br />

det er viktig at det blir gjennomført urneval<br />

ved høgskulen når studentrepresentantane<br />

skal veljast.<br />

– Avdelingane meiner det er viktig<br />

at det sit studentar i dei forskjellige<br />

styra ved HiA. Som regel plar ikkje<br />

dette vera eit problem, men det er viktig<br />

at utveljinga går demokratisk føre<br />

seg. Dei som blir valt bør ha flest<br />

mogleg av studentmassen bak seg,<br />

seier Ørmen.<br />

– Kvifor er oppslutnaden til valet så<br />

låg, trur du?<br />

– Truleg er det for dårleg informasjon,<br />

sjølv om eg meiner at me ved<br />

vår avdeling var flinke til å minna dei<br />

tilsette om det føreståande valet. Eg<br />

trur det ville hjelpt dersom studentane<br />

fekk meir informasjon om kven kandidatane<br />

var på førehand, men det meiner<br />

eg er STA sitt ansvar. Avdelinga<br />

si oppgåve er i hovudsak å syte for at<br />

valet blir gjennomført.<br />

– Kan låg oppslutnad skuldast ein<br />

tilfreds studentmasse?<br />

– Eg vonar at studentane er tilfredse.<br />

Men det bør ikkje føra til at dei let<br />

vere å røyste, seier Ørmen.<br />

Kan gjera meir<br />

Mona Elèn Drange i STA er samd<br />

med Ørmen i at organisasjonen kan<br />

gjera meir for å få ut informasjon.<br />

– Det største problemet med valet<br />

slik det er i dag, er at studentane ikkje<br />

veit kven det er dei røystar på. Dei<br />

fleste registrerer at det er val, meiner<br />

Drange.<br />

Studentorganisasjonen skal no setja<br />

seg ned og drøfta kva dei skal gjera<br />

med dette problemet.<br />

– Sjølv om både avdelingane og<br />

STA har eit ansvar med å få opp engasjementet,<br />

meiner eg det er på tide<br />

at studentane sjølve får fingeren ut,<br />

seier Drange.<br />

Ho trur noko av forklaringa på at så<br />

få røysta, kan vera at folk er tilfredse<br />

med stoda slik ho er i dag.<br />

– Generelt i samfunnet får me det<br />

jo betre og betre. Det gjeld vel på HiA<br />

og, avsluttar Drange.<br />

Av Helge J. Stautland<br />

helge_stautland@hotmail.com<br />

6<br />

<strong>Unikum</strong>


Studentparlamentet 2003<br />

Eva Jeanette Natalie<br />

Iversen (22)<br />

Kristendom grunnfag<br />

Kampsak: Ingenting<br />

førebels<br />

Yngve Davidsen (23)<br />

gjenvalgt<br />

Siviløkonomstudiet<br />

Kampsak: Feedback<br />

frå studentar<br />

Trine Waalmann<br />

Hagalia (22)<br />

gjenvalgt<br />

Førskulelærar, 2. år<br />

Kampsak:<br />

Studentersamfunnet<br />

Jørn Erik Ahlsen (24)<br />

Rytmisk linje, musikkonservatoriet<br />

Kampsak: At konservatoriet<br />

ikkje blir overkøyrt<br />

av dei andre avdelingane<br />

Line Bolgvåg (21)<br />

Statsvitenskap<br />

Kampsak: Alt som berører<br />

samfunnsfaga<br />

Bente Anita Angstaur<br />

(38)<br />

Sjukepleien, 2. år<br />

Kampsak: Engasjere<br />

studentar i studentpolitisk<br />

arbeid<br />

Kristian Hovde Liland<br />

(23)<br />

Informatikk og matematiske<br />

metoder<br />

Kampsak:<br />

Studentersamfunnet<br />

Tine Lise Larsen (20)<br />

Analytisk kjemi 1. år<br />

Kampsak: Ingen spesiell,<br />

men eg vil gjera<br />

ein innsats der eg<br />

kan.<br />

Arild Hovda (25)<br />

Siviløkonomstudiet<br />

Kampsak: Det beste<br />

for studentane<br />

Ylva Ødegaard<br />

Lindahl (21)<br />

Matematikk<br />

Kampsak: Ingen spesiell<br />

Rolf Kristian<br />

Kofoed (25)<br />

Sivilingeniør<br />

Kampsaker: Auke<br />

kvinneandelen i<br />

Grimstad for å oppretthalde<br />

eit godt studiemiljø.<br />

Få skikkeleg treningssenter<br />

på skulen!<br />

Lågare kantineprisar.<br />

Raskare tilpassing til<br />

internasjonal standard<br />

av studiet, med mappeevaluering<br />

osv.<br />

Auke HiAs medvit på<br />

å inngå samarbeid<br />

med andre skuler for<br />

utveksling.<br />

Tone Lindtveit<br />

Rosseland<br />

(31)<br />

gjenvalgt<br />

Vernepleier<br />

Kampsak: Større studentpolitisk<br />

engasjement.<br />

Studenter må<br />

ta kontakt når det er<br />

noko dei ønskjer å ta<br />

opp, så skal me prøve<br />

å hjelpe.<br />

Linda Stensrud (27)<br />

El-kraft-ingeniør<br />

3. år<br />

Kampsak:<br />

Ingenting spesielt<br />

Harald S. Prestvik<br />

(20)<br />

Historie grunnfag<br />

Kampsak: Ingen hovudkampsak,<br />

men<br />

står til disposisjon for<br />

mi avdeling.<br />

Foto ikkje<br />

tilgjengelig<br />

Marie Strand<br />

Skånland (21)<br />

Musikk grunnfag<br />

Kampsak: Betre informasjon.<br />

(Det var nytt<br />

for meg at eg er med i<br />

Studentparlamentet).<br />

Fakta:<br />

Kristoffer Aamot (22)<br />

Allmennlærer, 2. år<br />

Kampsak: Sikre kvaliteten<br />

på lærarutdanninga<br />

Jobbe for Dømmesmoen<br />

som studiestad<br />

Studentparlamentet hadde sitt første<br />

møte 27. november. Dei skal gi premissane<br />

for arbeidet til Studentorganisasjonen i<br />

Agder (STA).<br />

Mellom møta i Parlamentet er<br />

Studentstyret øverste organ for STA. Der<br />

sit det fem personar inkluder leiar<br />

Karoline Slettebø.<br />

Desember 2002<br />

<strong>Unikum</strong><br />

7


Agder universitetet<br />

Høgskolen i Agder skal<br />

søkje om universitetsstatus.<br />

Men kvifor vil ein ha<br />

universitet på Sørlandet?<br />

Og når?<br />

Nedteljingsuret utanfor Sigrid<br />

Undsets hus tel ned til at HiA skal<br />

verta universitet – 1. januar 2005.<br />

Rektor ved HiA, Ernst Håkon Jahr, er<br />

blant dei som arbeider hardast for<br />

universitetsstatusen.<br />

– Kor sikkert er det at HiA vert universitet<br />

i 2005?<br />

– Det er ikkje sikkert i det heile.<br />

Stortinget har sett 12 strenge krav til<br />

kven som kan verta universitet, men<br />

me held på med å få det siste i boks<br />

no. Januar 2005 er eit mål me har<br />

sett sjølv, og me veit ikkje om me vil<br />

klara å nå det. Det tyngste vert at me<br />

skal ha hovudfag/mastergrad på fem<br />

område og høve til å gje ut doktorgradsdiplom<br />

i fire. Mastergraden er<br />

ok, men me manglar to doktorgradsrettar.<br />

No har me doktorgradrett i nordisk<br />

og matematikkdidaktikk. Me har<br />

søknad inne om å få løyve til å utdanna<br />

doktorar også i økonomi og leiing.<br />

Godkjenningsprosessen skal vera avslutta<br />

før nyttår, og me vonar å få positivt<br />

svar. I <strong>desember</strong> sender me òg<br />

den siste søknaden vår, om doktorgrad<br />

i mobilteknologi. Går begge desse<br />

igjennom, kan me verta universitet.<br />

– Kvifor er det så viktig å verta universitet?<br />

– Universiteta får så uendeleg mykje<br />

meir forskingsmidlar enn høgskulane.<br />

På HiA har 250 godt kvalifiserte<br />

forskarar med kompetanse på doktorgradsnivå,<br />

men dei får ikkje nok forskingstid<br />

slik det er i dag. I Noreg har<br />

me 26 høgskular og fire universitet.<br />

Det minste av universiteta,<br />

– kvifor og når?<br />

Målet er 1. januar 2005.<br />

Universitetet i Tromsø, får like mykje<br />

forskingsmidlar som alle høgskulane<br />

til saman. Og det til tross for at HiA<br />

aleine har fleire studentar enn universitetet<br />

i Tromsø, seier Jahr engsjert.<br />

Han inrømmer at det er meir prestisje<br />

å vera universitet enn høgskule.<br />

– Det vert kanskje lettare å få tilsett<br />

dei folka me vil ha dersom me er universitet.<br />

Dessutan vil kanskje somme<br />

studentar føretrekka å studera ved eit<br />

universitet, seier han.<br />

Ein annan grunn for å bli universitet,<br />

er at utanlandske firma som vurderer<br />

å etablera seg i Noreg ofte vil<br />

vita kor næraste universitet er.<br />

– Det er ikkje det kjekkaste å seia<br />

at «diverre, det ligg i Aalborg». Men<br />

me refererer jo til HiA som «university<br />

college» i dei høva det passer.<br />

framleis ein viss motstand mot å verta<br />

universitet. Folk frykta vel kva det ville<br />

få å seia for dei og fagmiljøet deira,<br />

særleg i profesjonsfaga. I dag trur eg<br />

dei fleste er overtydde om at universitetsstatusen<br />

er det rette – eller, så er<br />

dei overtydde om at det ikkje nytter å<br />

argumentere mot det.<br />

– Kvifor namnet Agder universitet?<br />

– Det heiter altså Agder universitet<br />

med liten u, og universitetet i bunden<br />

form, sjølv om nokon trur det er ubunden<br />

(universitet). Namnet vart bestemt<br />

i juni. Eller, det er ikkje 100 prosent<br />

sikkert enno, for det er Kongen i<br />

statsråd som skal ta den endelege avgjera,<br />

presiserer Jahr.<br />

Medan dei andre universiteta er i<br />

ein by, ligg HiA i ein region.<br />

– Dersom me berre hadde avdeling<br />

i Kristiansand, ville me kanskje valt å<br />

kalla oss Universitetet i Kristiansand<br />

eller liknande, men me er jo også i<br />

Arendal og Grimstad. Universitetet i<br />

Agder var mogleg, men det ville vore<br />

dumt sidan det faktisk heiter på Agder<br />

og ikkje i Agder. No heiter det<br />

Høgskolen i Agder, men det er altså<br />

ikkje rett. Dessutan er det ein annan<br />

fordel; no treng me berre stryka<br />

«College» frå den engelske nemninga,<br />

som altså er Agder University<br />

College.<br />

– Treng Noreg verkeleg fleire universitet?<br />

– Ja. Me har for få, samanlikna<br />

med andre nordiske land. Finland har<br />

20, Sverige mellom 10 og 15. Dei fire<br />

me har i Noreg er altfor få. Også sju,<br />

som ein vil få om Stavanger, Agder og<br />

Bodø får universitetsstatus, vil vera<br />

for få. Eg tykkjer at det beste ville ha<br />

vore om det hadde vore universitet i<br />

Stavanger, Agder, Bodø, eit i innlandet<br />

(kring Mjøsa) og eit på Møre i tillegg<br />

til dei som er i dag. Det morosame<br />

er at eg har høyrt at ein amerikansk<br />

universitetsplanleggjar kom til<br />

same konklusjonen etter å ha studert<br />

kart og folketal. Eg trur det burde vera<br />

mogleg å få til i løpet av 10-15 år.<br />

Rektor Ernst<br />

Håkon Jahr.<br />

(Foto: Mari Helland)<br />

– Er alle tilsette ved høgskulen positive<br />

til at HiA vert universitet?<br />

– Då eg vart vald til rektor, var det<br />

Signhild Stave Samuelsen<br />

signhild@samuelsen.net<br />

sponser <strong>Unikum</strong> med internserver.<br />

www.nettkroken.no


Psykiatrisk hjelp å få<br />

Studenthelsetenesten ved<br />

HiA er ukjent for mange.<br />

Studenter går alene med<br />

problemene, heller enn å<br />

søke kvalifisert hjelp.<br />

Psykiatrisk sykepleier Vigdis<br />

Aavitsland er en av de tre som utgjør<br />

studenthelsetjenesten ved Høgskolen<br />

i Agder. Hun arbeider sammen med<br />

studentpsykolog Harald V. Knutsen og<br />

studentprest Hilde M. Nordhagen, og<br />

de Aavitsland og Knutsen lønnes av<br />

SiA.<br />

Studentpresten er kanskje den av<br />

de tre som flest kjenner til. Henne kan<br />

man komme til når som helst, mens<br />

kontakt med psykiatrisk sykepleier eller<br />

studentpsykolog krever henvisning<br />

fra lege.<br />

– For mange er dette en tung vei å<br />

gå. Man må sette ord på problemene<br />

for ytterligere en person, noe som nok<br />

fører til at en del velger å gå alene<br />

med problemene. Dette er bekymringsfullt,<br />

fordi det viser seg at mange<br />

problemer kunne vært løst i en tidligere<br />

fase, sier Aavitsland.<br />

Ved akutte hendelser og kriser kan<br />

man ringe henne direkte på mobil, og<br />

få henvisning fra lege i ettertid. Et hovedmål<br />

er kortest mulig ventetid, og i<br />

løpet av et studieår har Aavitsland<br />

kontakt med cirka 25 studenter.<br />

Lite nettverk<br />

Mange av de studentene psykiatrisk<br />

sykepleier kommer i kontakt med,<br />

har gått lenge alene med problemene.<br />

Det er flest jenter, ofte mellom 21 og<br />

26 år.<br />

– Problemene varierer, men generelt<br />

kan jeg si at det dreier seg mye<br />

om ensomhet, selvtillit og noe depresjoner.<br />

Dette har gjerne sammenheng<br />

med at man flytter til et nytt sted, og<br />

skal etablere seg i et nytt miljø. Når<br />

man har et lite sosialt nettverk, er man<br />

ekstra utsatt. Ellers er det noe spiseproblematikk<br />

og samlivskonflikter, forteller<br />

Aavitsland.<br />

– Må man være veldig syk for å benytte<br />

dette tilbudet?<br />

– Jeg representerer et psykososialt<br />

krisetilbud. Smerte og krise er subjektiv,<br />

og smerteterskelen er individuell.<br />

Det er viktig å bli tatt på alvor, framhever<br />

Aavitsland.<br />

Langt igjen<br />

Høgskolen i Agder er i følge den<br />

psykiatriske sykepleieren en av de få,<br />

om ikke den eneste, høgskolen i<br />

Norge som ikke har<br />

sosialrådgiver/studentenes sosiale<br />

Psykiatrisk sykepleier Vigdis Aavitsland. (Foto: Svein Frøysnes)<br />

rådgivningstjeneste. Dette finner hun<br />

betenkelig.<br />

– Med så mange studenter i en by,<br />

bør man ha et ”lavterskeltilbud” der<br />

man kan stikke innom uten henvisning,<br />

sier hun ivrig.<br />

Hun mener det er viktig med forebyggende<br />

arbeid og et lavterskeltilbud.<br />

– Her har HiA en lang vei å gå.<br />

Men det er viktig at studentene selv<br />

engasjerer seg for at ting skal skje,<br />

sier hun.<br />

Et ikke-tema<br />

– Hvorfor er mental helse så tabubelagt?<br />

– Jeg tror det har sammenheng<br />

med vår kultur, sier Aavitsland.<br />

– Vi skal klare oss selv, og det blir<br />

stadig mer isolering i samfunnet.<br />

Det er ofte svært vanskelig for omgivelsene<br />

å prate om psykisk sykdom.<br />

– Det er fremmed, man vet ikke<br />

hvordan man skal forholde seg til personen<br />

som har det vanskelig. Noe av<br />

det samme kan man oppleve i forhold<br />

til mennesker i sorg, utdyper<br />

Aavitsland.<br />

Den psykiatriske sykepleieren forteller<br />

engasjert at hennes hovedoppgave<br />

ikke er å sykeliggjøre, men ”normalisere”.<br />

– Jeg kan fortelle de som kommer<br />

til meg at deres reaksjon er normal ut i<br />

fra den situasjonen de er i: ”Du er ikke<br />

alene om å slite med dette”. Mange<br />

opplever enorm lettelse over å få høre<br />

akkurat det. De har slitt med sine problemer,<br />

og ikke vært i stand til å se at<br />

det faktisk finnes andre mennesker<br />

som er i en identisk eller lignende situasjon.<br />

Hun mener at det ikke er et nederlag<br />

å oppsøke hjelp.<br />

– Det viser at du har ressurser, og<br />

evne til se at du trenger hjelp. Det er<br />

positivt, sier hun.<br />

– Hva bør man gjøre hvis en venn<br />

får psykiske problemer?<br />

– Du kan ta vare på. Vær den vennen<br />

du alltid har vært, mest mulig normal.<br />

Vis at du er der hvis han/hun<br />

trenger deg, råder Aavitsland.<br />

Av Heidi Andersen<br />

handersen100@hotmail.com<br />

Desember 2002<br />

<strong>Unikum</strong><br />

9


FARGEBILDER<br />

24 bilder<br />

3 dager<br />

1 time<br />

24 bilder<br />

Dobbeltsett-tillegg kr. 20,-<br />

Topp kvalitet fra vanlige<br />

og digitale kameraer<br />

79,-<br />

99,-<br />

Vi fremkaller også APS-film på timen.<br />

Lysbildefilm fremkalles på dagen.<br />

Åpningstider: 9–17 • 9–19 • 9–15<br />

Hjørnet H.Wergelandsgt./Kirkegt.<br />

Telefon:38 02 64 90<br />

Annonse 1/4<br />

Høyskoleforlaget<br />

Blir un<br />

Ikke alle studerer med henblikk på å<br />

få drømmejobben i framtida. Noen<br />

gjør det kun fordi de vil lære noe<br />

nytt.<br />

Torleiv Håvestøl er kanskje ikke det du vanligvis<br />

forbinder med en student. Han bor ikke i kollektiv<br />

og er heller ikke spesielt opptatt av hvilke utesteder<br />

som har de beste studentprisene. Han funderer<br />

ikke på hvilket studium som gir best utsikter for en<br />

god jobb etter avlagt eksamen. Det er rett og slett<br />

en del år siden 66-åringen fra Åseral var i samme<br />

livssituasjon som brorparten av de andre studentene<br />

ved HiA. Det hindrer ham likevel ikke i å føle<br />

seg hjemme som student på høgskolen på<br />

Gimlemoen.<br />

Har du lagt merke til en gråhåret, godt voksen<br />

herre som kommer tidlig på skolen hver dag, og<br />

som gjerne blir der til langt ut på ettermiddagen?<br />

Da er det kanskje Håvestøl du har sett. Den pensjonerte<br />

bygningsingeniøren og læreren tropper<br />

nemlig gjerne opp klokka sju om morgenen. Når<br />

underviseren og resten av historiestudentene har<br />

innfunnet seg i forelesningssalen, har han for<br />

lengst rukket å ta seg en kopp kaffe i kantina, og å<br />

finne sin plass i salen.<br />

– For meg er det å studere som en jobb. Jeg<br />

møter opp på skolen tidlig hver dag, hilser på de<br />

samme folkene og får dermed følelsen av å ha en<br />

struktur i hverdagen. Det er det mange som ikke<br />

skjønner. De fleste på min alder reker jo bare rundt<br />

uten å ha noe spesielt å gjøre. Da må det da være<br />

bedre å ta noen vekttall på høgskolen, sier<br />

Håvestøl.<br />

Tenker mer som ungdom<br />

Håvestøl påstår at det er vanskelig å slutte å<br />

studere når man først har begynt.<br />

– Jeg savner noe når skolene begynner på igjen<br />

om høsten, hvis jeg ikke studerer, sier han.<br />

Noe bedre bilde på ”den evige student” er vel<br />

vanskelig å finne.<br />

– Det er mange som ikke skjønner dette, men<br />

jeg vil anbefale alle de som bare går og svimer å ta<br />

Fremtiden vil vise<br />

om Thorleiv<br />

Håvestøl er<br />

student når HiA<br />

blir universitet.


av å studere<br />

Student Torleiv Håvestøl (66) har 200 vekttall fordelt på varierte fagområder.<br />

noen vekttall i stedet. Selv trives jeg<br />

veldig godt på skolen. Og det gjør<br />

meg ingenting at de fleste rundt meg<br />

er ungdommer. Faktisk tenker jeg ikke<br />

over det. Man blir kanskje litt ung selv<br />

av å studere, sier han undrende.<br />

– Er du fornøyd med forelesningene?<br />

– Lærerne er dyktige, selv om det<br />

selvfølgelig er forskjeller på dem. Jeg<br />

savner flere kompendier som gir oversikt<br />

og struktur på stoffet. Dessuten<br />

synes jeg det er svært tungt å lese<br />

engelsk pensum. Slik var det også da<br />

jeg gikk på Blindern for tjue år siden,<br />

men innen matematikk og data er det<br />

ikke så vanskelig med engelske bøker.<br />

Å lese historie på et annet språk<br />

enn norsk, er derimot verre, synes<br />

Håvestøl.<br />

– Er det annerledes å være student<br />

i dag enn tidligere?<br />

– For min egen del, ja. Jeg hadde<br />

nok flere forhåpninger før. Nå studerer<br />

jeg bare fordi det er moro. Ellers er<br />

det mange flere som studerer nå. Da<br />

jeg vokste opp, under krigen, var det<br />

bare en av hundre som gikk gymnas.<br />

Fra landmåler til lærer<br />

Han har en sammensatt og variert<br />

bakgrunn, både yrkesmessig og som<br />

student. Da han var tretti år gammel,<br />

tok han det som den gangen het teknisk<br />

skole, som mange gjerne tok i<br />

stedet for gymnas. Senere leste han<br />

offentlig administrasjon ved NKI, og<br />

studerte geologi på Blindern i Oslo. I<br />

tillegg har han ett års studium i kommunal<br />

teknikk fra Grimstad, og har tatt<br />

ped.sem. for yrkeslærere. Han har<br />

jobbet mye med landmåling på<br />

Sørlandet, og vært ansatt som lærer<br />

flere steder i landet.<br />

Nå har Håvestøl vært pensjonist i<br />

10-12 år. I løpet av de årene har han<br />

vært innom flere studier. For ti år siden<br />

begynte han på en årsenhet i naturfag<br />

ved Lærerskolen, videre har<br />

han cirka 50 vekttall innen data og<br />

matematikk, til tross for at han under<br />

matematikkstudiene fikk et slag. Nå<br />

følger han altså historieforelesningene<br />

i Kristiansand.<br />

– Historiestudiet tar jeg kun av<br />

egen interesse. Jeg har jo ingen forhåpninger<br />

om å jobbe igjen. Til nå har<br />

jeg over 200 vekttall, og hvor mange<br />

det kommer til å bli, det vet jeg virkelig<br />

ikke. Jeg tar det semester for semester,<br />

så får vi se, sier Håvestøl.<br />

Ville tatt fagbrev<br />

Den erfarne studenten tror det er<br />

viktig å ta seg tid til å få en skikkelig<br />

utdannelse.<br />

– Det er vanskelig å gi konkrete<br />

råd, men utdannelse er viktig, sier<br />

Håvestøl. Så tenker han seg om, og<br />

sier:<br />

– Jeg tror forresten jeg ville lært<br />

meg et ordentlig yrke, hadde jeg vært<br />

ung. Fagarbeiderne er en mangelvare.<br />

Selv tok jeg ikke fagbrev da jeg<br />

gikk den tekniske skolen, og det har<br />

jeg angret på, forteller han.<br />

Håvestøl synes det er vittig å tenke<br />

på hvor feil han tok, den gang han<br />

trodde at den tekniske skolen ville bli<br />

hans endelige utdannelse. 200 vekttall<br />

og atskillige år senere, er saken en<br />

ganske annen.<br />

Om man regner med alle studiene<br />

han har fulgt forelesningene til, uten<br />

nødvendigvis å få uttelling i vekttall,<br />

som for eksempel jus og psykologi i<br />

Bergen, skjønner man at det er mye<br />

man kan rekke i løpet av et liv som<br />

student. Ensporet kan man i hvert fall<br />

ikke anklage mannen for å være.<br />

– Om sommeren tenker jeg faktisk<br />

ikke på å studere i det hele tatt. Da<br />

driver jeg både med skogs- og gårdsarbeid.<br />

Men på høsten, ved skolestart,<br />

da kommer dette suget etter å lære<br />

noe nytt, forteller Håvestøl ivrig.<br />

Av Hallfrid Simonsen<br />

hallfrids@hotmail.com<br />

Desember 2002<br />

<strong>Unikum</strong><br />

11


Georgia on my mind<br />

Fontener, store, gamle trær,<br />

ærverdige bygninger, parker,<br />

en koselig liten stripe med butikker<br />

og deilig vær. Slik er omgivelsene<br />

for noen HiA-studenter<br />

denne høsten. De studerer i<br />

delstaten Georgia i USA.<br />

I Athens, Georgia,<br />

treffer jeg Preben Enger<br />

som er en av fem utvekslingsstudenter<br />

HiA<br />

har sendt til University of<br />

Georgia (UGA) dette semesteret.<br />

De andre<br />

nordmennene er ikke i<br />

byen, de har høstferie.<br />

Preben går siste året på<br />

Siviløkonomstudiet og<br />

tar fordypning i informasjonssystemer.<br />

Han er 24<br />

The Arch<br />

år, og kommer fra Gimlekollen i Kristiansand.<br />

Desember 2002<br />

Vakker campus<br />

Vi møtes under ”The Arch”, som er logoen til<br />

universitetet og et kjennemerke a lá hesten i<br />

Kristiansand. Legenden sier at hvis du<br />

som ”freshman” ved UGA går gjennom the Arch,<br />

kommer du aldri til å ”graduate”. Derfor går alltid<br />

førsteårsstudentene utenom The Arch.<br />

– Det er en utrolig fin campus, med parker og<br />

store gamle bygninger. Det er liksom sånn som<br />

en tenker at en ordentlig amerikansk campus er,<br />

sier Preben.<br />

Han legger ikke skjul på at det blant annet var<br />

campusen her som trakk ham til Georgia.<br />

Athens ligger en time nordøst for Atlanta,<br />

Georgia, og er nesten en ren studentby. Sentrum<br />

av byen er på størrelse med kvadraturen i<br />

Kristiansand, men universitetet kan ikke sammenliknes<br />

med HiA i utstrekning. Parker, gamle<br />

bygninger og store, gamle trær setter rammen for<br />

universitetet som er grunnlagt i 1801 og har<br />

33000 studenter. Det har også et av de mest moderne<br />

treningssentrene i USA, ”the Ramsey<br />

Student Center for Physical Activities”.<br />

Det er gøy å kle seg ut. Preben (t.v.) og to kamerater på Halloween.<br />

Universitetet er svært, veldig<br />

svært, men det går mange bussruter<br />

på campus, så det går greit å<br />

komme seg rundt. Her er det gratis<br />

buss for studenter.<br />

Konkurransefortrinn<br />

Preben valgte å reise som utvekslingsstudent<br />

for å få et avbrekk<br />

fra Kristiansand og studiene ved<br />

HiA.<br />

– Det er bra på HiA, men det å<br />

komme seg vekk litt å oppleve andre<br />

miljø, fag og undervisningsformer<br />

hjelper på motivasjonen.<br />

Muligheten er til stede for å ta begge<br />

de to siste årene i utlandet, men<br />

jeg valgte kun ett semester, fordi<br />

jeg ville benytte meg av den nye<br />

fordypningen i informasjonssystemer<br />

på siviløkonomstudiet ved HiA,<br />

sier Preben. Globaliseringen i samfunnet<br />

generelt<br />

Preben Enger<br />

sitt rom på det<br />

internasjonale<br />

internatet.<br />

var også en viktig<br />

årsak til at han<br />

reiste.<br />

– Bedrifter blir<br />

mer og mer avhengig av spredt<br />

kompetanse, og det å ha studert i<br />

utlandet kan gi et litt annet perspektiv<br />

på ting. Det tror jeg teller positivt<br />

ved jobbsøking, sier han.<br />

Den vordende siviløkonomen er<br />

fornøyd med utvekslingsstudiet sitt.<br />

–Hvis jeg fikk muligheten ville jeg<br />

definitivt gjort det om igjen. Jeg trives<br />

godt i USA, sier han.<br />

Mer arbeid<br />

UGA er ganske ulikt HiA på<br />

mange områder. En blir evaluert på<br />

3-4 eksamener, oppmøte og muntlig<br />

aktivitet på forelesningene, presentasjoner<br />

og mange ulike prosjekter.<br />

– Til gjengjeld er de fleste timene<br />

veldig interessante, i og med at studentene<br />

må bidra for å få toppkarakter<br />

i kurset. Undervisningen er<br />

mer klasserompreget og vi er i gjennomsnitt<br />

40 studenter i hvert fag,<br />

forteller Preben.<br />

– Livet som student ved UGA er<br />

preget av kortere tidsfrister og til ti-<br />

12<br />

<strong>Unikum</strong>


HiA-student Preben Enger foran undervisningslokalene til økonomistudentene. Terry College of Business, University of Georgia.<br />

der litt mer arbeid enn ved et vanlig semester<br />

hjemme, sier Preben.<br />

Bulldogs<br />

Georgia Bulldogs, universitetets football-lag,<br />

preger hele tilværelsen ved universitetet.<br />

Generelt regnes College<br />

Football som mer interessant enn profesjonell<br />

football, og ”Dawgs”, som de kalles,<br />

har gjort det voldsomt bra denne sesongen,<br />

med fem seire på seks kamper.<br />

– Veldig mye dreier seg om Bulldogs.<br />

Når det er hjemmekamp er hele byen<br />

snudd på hodet og det er fester hele helgen.<br />

Stadion på campus tar 85.600 tilskuere,<br />

og er som regel fylt til randen.<br />

Interessen er enorm og folk kommer fra<br />

hele Georgia. På de store kampene<br />

kommer folk til Campus tidlig om morgenen,<br />

med campingvogner, stoler, telt,<br />

griller – alt i Bulldogsfarger og merker<br />

(rød og svart). Har de ikke billetter til<br />

kampen, ser de på medbrakte store widescreen-TV<br />

med meterhøye eksterne<br />

høytalere for å få et godt inntrykk av<br />

På internatet,<br />

må man bruke<br />

kort og<br />

håndskanning<br />

for å<br />

komme inn.<br />

De fem studentene fra HiA som er på utveksling til UGA i høst.<br />

stemningen inne på stadion, forteller<br />

Preben engasjert.<br />

Sju nordmenn<br />

Livet foregår på engelsk på UGA. De<br />

norske studentene samles av og til på<br />

fritiden, men prøver heller å ”lære den<br />

amerikanske kulturen på ordentlig”.<br />

Totalt er det sju norske studenter ved<br />

UGA, fem av dem fra HiA. Det er tre fra<br />

IT og informasjonssystemer (Karen<br />

Stendal, Hilde Nøkland og Gjermund<br />

Nesland) og to siviløkonomstudenter<br />

(Olav Løge og Preben).<br />

”Der det er hjerterom…”<br />

Preben bor på et internasjonalt internat<br />

på campus, sammen med studenter<br />

fra hele verden.<br />

– Det er gøy å lære mange ulike kulturer<br />

å kjenne. Jeg bor på rom med en<br />

amerikaner, det gjør alle nordmenn.<br />

Rommet hans er ikke akkurat stort, men<br />

han gråter ikke av den grunn. Det brukes<br />

til å sove på, ikke så veldig mye<br />

mer. Lese gjøres på biblioteket, og maten<br />

trenger han ikke å lage selv.<br />

– Det er egne «dininghalls“ på campus.<br />

Man kan lage mat på internatet,<br />

men jeg valgte å betale 7800 kroner i<br />

begynnelsen av semesteret, og så kan<br />

jeg spise så mye jeg vil, når jeg vil, fra<br />

sju om morgenen til ti om kvelden.<br />

Utvalget er veldig bra. En vanlig dag består<br />

gjerne av egg, bacon og pannekaker<br />

til frokost, nachos, burgere eller salat<br />

til lunsj før en går til middag og der kan<br />

det være mildt sagt alt mulig. I tillegg har<br />

en et is- og kakebord som står som en<br />

stor fristelse hver dag. Her er det bare<br />

èn ting en må passe på, og det er kiloene,<br />

forteller Preben.<br />

Ingunn Olsson<br />

ingunnolsson@hotmail.com<br />

Vil du reise?<br />

- Vær frimodig/vis interesse<br />

- Kontakt internasjonalt kontor<br />

- Gå på infomøte i januar<br />

- Søk i februar<br />

- Kontakt Preben (penger@uga.edu)<br />

Desember 2002<br />

<strong>Unikum</strong><br />

13


Uunværlige eksamenstips<br />

Det er snart eksamen, men det er (kanskje) ingen<br />

grunn til panikk. <strong>Unikum</strong> gjer deg tips for korleis<br />

du kan overleve den store dagen.<br />

• Ver utkvild på eksamensdagen.<br />

Sov godt natta før - og hugs at den<br />

beste soveputa er godt samvit.<br />

• Ver sikker på at du kan stoffet. Den<br />

enklaste måten å vera sikker på at<br />

ein kan det på, er sjølvsagt å lesa<br />

jamnt og trutt heile året - og det er<br />

nok for seint for mange av oss.<br />

• Les oppgåva nøye. Ver sikker på<br />

at du forstår ho. Sjekk at du framleis<br />

held deg innanfor oppgåva med<br />

jamne mellomrom.<br />

• Ta pausar så ofte du kan, og spesielt<br />

når du har ei kjensle av å sitja<br />

fast. Det er utruleg kva frisk luft (evt.<br />

«ny luft») gjer med hjernen.<br />

• Hugs at hjerneaktivitet krev energi.<br />

• Om du ikkje klarar å svare på oppgåva,<br />

har du faktisk lov til å gå heim.<br />

• Finn en morsom grunn til å nekte å<br />

svare på hvert eneste spørsmål i<br />

oppgavesettet. For eksempel: «Jeg<br />

nekter å svare på dette spørsmålet<br />

på grunn av min religiøse tro».<br />

• Besvar hele eksamenen på et annet<br />

språk. Dersom du ikke kan noen<br />

andre språk, finn på ditt eget. For<br />

eksempel kan du gjøre alle beregninger<br />

på en matteeksamen med romertall.<br />

• Møt opp til eksamen i et fag du ikke<br />

aner noe som helst om. Når eksamensvakten<br />

ikke finner deg på listen<br />

sin: påstå at det må være en feil.<br />

Kjemp for din rett til å avlegge eksamen!<br />

• Ta med deg en venn til å massere<br />

deg Insister på at dette er nødvendig<br />

fordi du har dårlig blodsirkulasjon.<br />

• Skriv alle ord baklengs.<br />

• Ett kvarter etter at eksamenen har<br />

startet, riv opp alle papirene i små biter,<br />

kast dem opp i været og rop ut:<br />

«GOD JUL!»<br />

• Ta med deg en six-pack med øl.<br />

Alkohol får deg til å glemme hvor<br />

vanskelig oppgaven er. Dessuten<br />

blir man mer kreativ ved å innta alkohol.<br />

Av Signhild Samuelsen<br />

signhild@samuelsen.net<br />

og Terje Nomeland<br />

terjenomeland@hotmail.com<br />

Danseopp<br />

Et fullsatt auditorium var vitne<br />

til profesjonell, morsom og<br />

vågal kreativ dans fra studenter<br />

på idrett grunnfag, mellomfag<br />

og kroppsøving.<br />

Morten Solgaard<br />

avslutter<br />

«Fotballkampen»<br />

med scoring på<br />

straffe.<br />

Kreativ dans er ikke det morsomste faget en<br />

idrettsstudent må igjennom på sin jakt etter<br />

vekttall, men for en forestilling det ble.<br />

Det var en lettere nervøs stemning i Sigrid<br />

Undsets hus da klokken nærmet seg 13.00 fredag,<br />

og det var tid for fremvisning. Men dessverre<br />

stod ikke organiseringen i stil til det kunstneriske<br />

innholdet, musikken ville nemlig ikke<br />

starte. Heldigvis fantes det en boomblaster i reserve<br />

som ble satt i drift til anlegget ble fikset<br />

Dette skjer på Leopold i <strong>desember</strong><br />

Hver mandag:<br />

Karaoke med trekning på<br />

reisegavekort<br />

Tirsdag, onsdag, torsdag:<br />

Disco & karaoke<br />

Tirsdag & torsdag:<br />

Studentvennlige priser<br />

www.leopold.no<br />

4. Uttakning til NM i karaoke<br />

5. Landsdelsfinale NM karaoke<br />

7. Konsert med Plumbo<br />

13. Konsert med Ræga Rockers<br />

21. Konsert med B.kompaniet<br />

24. Tradisjonen tro: Julaftenhygge med noen<br />

venner fra kl. 21.00<br />

25. Romjulskaraoke<br />

26. Konsert med Kr.sands band (norske rockehits)<br />

27. Konsert med HUGO BAND<br />

28. Invention<br />

31. Stengt<br />

Vi ønsker alle våre<br />

gjester en god jul<br />

og et godt nytt år!


visning ble festforestilling<br />

«Se torsken, se torsken, torsken kommer nåååå.».<br />

Krig er akkurat erstattet av fred i «Krig<br />

og fred og sånn».<br />

Den dramatiske<br />

finalen<br />

i «Terror».<br />

(og gbrukt på ny da anlegget streiket igjen<br />

en periode midt i showet).<br />

Venting til tross, showet fikk en kjempestart<br />

da en gjeng fra grunnfag skildret<br />

en tur på byen til ovasjoner fra publikum.<br />

Flere glitrende danser ble fremført før<br />

den kanskje beste delen av<br />

showet; ”Terror”. Den akrobatiske dansen<br />

ble introdusert med en advarsel om at dette<br />

ikke fremmet noen folkeslag over andre.<br />

Dansen skildret hendelsen rundt 11. september<br />

og Twin Towers fall.<br />

Det siste dansenummeret var en skikkelig<br />

godbit, dagens eneste solofremføring.<br />

En morsom dans om et barns forhold<br />

til bamsen sin. En forestilling avsluttet til<br />

stående ovasjoner.<br />

Det var selvfølgelig mellomfagsstudentene<br />

som stod for det profesjonelle, mens<br />

grunnfag og kroppsøvingsstudentene valgte<br />

den humoristiske veien.<br />

En god blanding som gjorde ventingen<br />

og nervøsiteten vel verdt det for deltakerne.<br />

Av Øystein Thorsen<br />

othors99@stud.hia.no<br />

HiA-Alumni finner <strong>Unikum</strong> så innholdsrik og spennende at vi gjerne vil sende<br />

avisen til alle våre medlemmer, som i antall nå nærmer seg 700. Dette gir dem<br />

mulighet til å få vite nytt fra studentlivet ved HiA, og UKEnytt<br />

(www.hia.no/info/ukenytt) anbefales i tillegg.<br />

Lykke til videre i arbeidet med «ei studentavis for Sørlandet».<br />

Hilsen fra<br />

HiA-Alumni Kontoret<br />

Henrik Wergelands Hus A-2<br />

Gimlemoen<br />

www.hia.no/alumni


ANNONSE 1/2 side,<br />

Dolly Dimple’s<br />

ANNONSE 1/2 side,<br />

Color Line


Wok i vei<br />

Vi plukker opp tråden fra forrige utgave<br />

av <strong>Unikum</strong>, og fortsetter med<br />

fleksibel studentmat med varierte råvarer.<br />

Denne gangen er det Wok som<br />

står på menyen, en asiatisk tilberedningsmetode<br />

som beholder frisk- og<br />

ferskheten i råvarene man bruker.<br />

En betingelse for å ”woke” er å eie<br />

en wok. Du får woker fra kr.200,- og<br />

oppover, men hvis du legger litt penger<br />

i woken holder den mye lengre – et<br />

helt kurant spleiseobjekt på hybelkjøkkenet<br />

eller i bofellesskapet.<br />

Svinbra Wok (4 porsjoner)<br />

600 g svinekjøtt i strimler<br />

Olivenolje<br />

1 løk<br />

1 paprika<br />

1 frisk chili<br />

1⁄2 boks bønnespirer<br />

1 boks bambusskudd<br />

1 gulrot<br />

1 bunt brokkoli<br />

1 1⁄2 dl grønnsakskraft<br />

(el. grønnsaksbuljong)<br />

2 ss soyasaus<br />

2 ss maisenna<br />

1 ts frisk ingefær<br />

Skjær paprika, gulrot og brokkoli i<br />

strimler/biter. Grovhakk løk og chili,<br />

åpne boksene med bønnespirer og<br />

bambusskudd. Varm ca. 2-3 ss. olivenolje<br />

i wokpannen på sterk varme<br />

Månedens Vin<br />

Domaine d’Andèzon – Les Vign.<br />

d’Estezargues<br />

Côtes du Rhône - Frankrike<br />

#31337 – kr. 119,90,-<br />

Rødlilla på farge, utpreget duft av søte<br />

bjørnebær og pepper. Munnfølelsen er<br />

solid og smaksrik – bra konsentrasjon<br />

med fruktighet gjennom hele smakskurven.<br />

En del garvestoff mot slutten, men<br />

balanseres fint av frukten. God lengde,<br />

som er veldig typisk for druesorten (90<br />

% Syrah).<br />

og brun kjøttet i små porsjoner. Legg<br />

kjøttet til side etter hvert. Fres alle<br />

grønnsakene og ha kjøttet tilbake i<br />

wokpannen. Bland sammen kraft,<br />

soyasaus, maisenna og ingefær, og<br />

hell over grønnsakene og kjøttet. Kok<br />

opp og smak til med salt og pepper.<br />

Serveres med kokt ris (Jasminris anbefales).<br />

Det er viktig at wokpannen er veldig<br />

varm, så sett på full effekt på komfyren.<br />

Hvis det blir tørt i wokpannen,<br />

bruk mer olivenolje. Du kan bruke<br />

hvilke grønnsaker, kjøtt, fisk og krydder<br />

du selv ønsker. Her er det bare å<br />

prøve seg fram.<br />

Av Per Elling Ellingsen<br />

perelling@netcom.no<br />

Tips for innkjøp<br />

av julegavevin<br />

Å gi bort en vinflaske til jul er<br />

både populært og enkelt, men som<br />

ved kjøp av andre forbruksvarer er<br />

det lett å trå feil og gjøre dårlige<br />

kjøp. <strong>Unikum</strong> gir deg gode tips for<br />

ikke å falle i vinfella.<br />

1) Skygg unna alt som er formet<br />

som noe annet enn en vinflaske.<br />

Dyr emballasje er kun til for å<br />

skjule dårlig innhold, som for eksempel<br />

katter, snømenn og flasker<br />

med skjeve halser o.l.<br />

2) Hvis den du skal gi gaven til<br />

ikke er spesielt interessert i vin,<br />

kan du regne med at en vinflaske<br />

til kr.250,- ikke imponerer mer enn<br />

en til kr.80,-. Kast ikke perler for<br />

vin (sic).<br />

3) Ikke spør Vinmonopolets<br />

personale om råd. De fleste som<br />

jobber der i november/<strong>desember</strong> er<br />

ekstrahjelper som vet like mye om<br />

vin som det ansatte på Rema vet<br />

om mat.<br />

4) Ikke hør på anmelderne i de<br />

store riksmediene. Ingen av dem<br />

har virelatert utdanning eller integritet,<br />

og jobber ut i fra tabloide interesser,<br />

ikke dine interesser.<br />

Milk Wood før jul<br />

Teaterstykket Milk Wood blir satt<br />

opp på HiA 13,14. og 15. <strong>desember</strong>.<br />

Studenter på drama grunnfag og faglærerutdanning<br />

med hovedvekt på<br />

drama setter opp stykket.<br />

Milk Wood handler om hverdagen i<br />

en landsby i Wales på 1920-tallet, og<br />

skal ifølge dramastudenter være ganske<br />

grotesk og tragisk. Forestillingene<br />

finner sted i teatersalen i underetasjen<br />

på bygg G.<br />

Fadderfest for alle studenter på HiA<br />

Fadderordningen ved HiA inviterer<br />

alle studenter til gratis fest torsdag 30.<br />

januar 2003. Festen skulle egentlig<br />

funnet sted i november, men ble forskjøvet<br />

på grunn av eksamener.<br />

Festen blir i Kafe Kampus, hvor det<br />

serveres varmrett og drikke. Det blir<br />

underholdning av ymse slag, premieutdeling<br />

og verving av faddere til<br />

Fadderordningen 2003.<br />

Planleggingen av fadderopplegget<br />

for neste høst er i startfasen, og som<br />

festdeltaker får du rik anledning til å<br />

komme med gode ideer.<br />

Oppslag om tidspunkt og hvordan<br />

du kan melde deg på vil du finne på<br />

oppslagstavlene fra midten av januar<br />

2003.<br />

Styringsgruppen for Fadder-ordningen<br />

ved HiA ønsker alle velkommen.<br />

Desember 2002<br />

<strong>Unikum</strong><br />

17


ANNONSE 1/2 SIDE<br />

SØRBOK<br />

ANNONSE<br />

1/4 SIDE<br />

NETTBUSS<br />

SØR


Myke menn med hard musikk<br />

Pilots er et av bandene<br />

som skal spille under<br />

Da’ane i februar. De fem<br />

medlemmene påstår at de<br />

er HiA`s beste rockeband.<br />

– Vi er fem øldrikkende garasjerockere,<br />

bortsett fra at vi ikke øver i en<br />

garasje da, sier DC Tailgunner.<br />

– Ja, si øl, rødvin hørtes liksom så<br />

teit ut, sier Buck Airborne, mens vokalisten<br />

Alan Always lar en lommelerke<br />

gå runden rundt bordet.<br />

De fem studentene arbeider mye<br />

med imaget, og insisterer på kun å<br />

bruke kunstnernavn.<br />

Turnélivet<br />

Guttene forteller at de møttes på<br />

en lovetalk linje, og startet sitt samarbeid<br />

i høst.<br />

– Hvis Hellacopters og Skid Row<br />

hadde forelsket seg, er vi deres love<br />

band, mener Danny Zuko.<br />

Noen av bandmedlemmene påstår<br />

at de lager alle sangene sine selv,<br />

mens andre forteller at de spiller et<br />

par coverlåter. Inspirasjonskildene deres<br />

er AC/DC og Turboneger, og låtene<br />

handler om deres ”harde” oppvekst.<br />

– Låtene er mest filosofisk oppgulp<br />

om våre tunge stunder, spøker DC<br />

Tailgunner.<br />

Tre av bandmedlemmene har nylig<br />

kommet hjem fra en studietur til<br />

Mexico, der de var sammen med andre<br />

lærerstudenter. Der hentet de inspirasjon<br />

til nye tekster. Fra før bruker<br />

de kubjelle i en av låtene sine.<br />

– I India er kua hellig, opplyser<br />

Buck Airborne.<br />

Gruppa, som hevder at de allerede<br />

har en horde med groupies de må slå<br />

vekk med gitaren, drømmer om å turnere<br />

i nær fremtid.<br />

Danny Zuko forteller at de snart<br />

skal på turné til Estland og Polen.<br />

– Hæ? Det har ikke jeg hørt noe<br />

om, sier Buck Airborne.<br />

– Vi får prøve å dra på en<br />

Sørlandsturné da, foreslår Walter<br />

Raleigh diplomatisk.<br />

Danset med Carola<br />

– Vi har fått rocken inn med morsmelken,<br />

sier Danny Zuko.<br />

– Og mammaen min hadde veldig<br />

store pupper, utbryter Alan Always.<br />

Men det var nok ikke bare rock han<br />

fikk inn med morsmelken, ettersom<br />

han har hatt en karriere innen boyband,<br />

danset med Carola og vært korgutt<br />

i Grand Prix. Han går for å være<br />

gruppas mest feminine, og de andre<br />

gutta er litt bekymret for hans fløtepusaktige<br />

image ettersom han er<br />

gruppas frontfigur. Alan Always tar<br />

dette med knusende ro, og hevder at<br />

han bruker mindre tid på sminke og<br />

hår enn Danny Zuko, mens han viser<br />

Nytt studentkor i Kristiansand<br />

Damekoret Voce di Vita (italiensk<br />

for Livets Stemme) består av 16 jenter<br />

og en dirigent som alle studerer ved<br />

musikkonservatoriet. Koret ble startet i<br />

oktober 2002.<br />

Allerede etter en måned hadde koret<br />

sin debutkonsert med norske folketoner<br />

i, og høstet strålende kritikker<br />

både fra skolens studenter, ansatte,<br />

og andre musikkpersonligheter i<br />

Kristiansand. Dette inspirerte dem til å<br />

satse videre, og håper nå å få kvalifisere<br />

seg til Landskonkurransen for kor<br />

i Trondheim neste år. Dirigenten heter<br />

Marit Tøndel Bodsberg, og går 2.<br />

klasse klassisk utøvende med fløyte<br />

Gutta i bandet Pilots lover forrykende show under Da’ane, og drømmer om at det komer<br />

mange hylende damer på konserten. (Foto: Rune Bernhus).<br />

frem sine stripete lilla og mintgrønne<br />

stilongs.<br />

Da’ane<br />

Når Pilots skal holde konsert under<br />

Da’ane lover de et spektakulært sceneshow<br />

og leking med trommehinnene.<br />

– Vi spiller mye på sex og instrumenter,<br />

sier Buck Airborne.<br />

– Ja, det blir mye nakne kropper,<br />

lover DC Tailgunner.<br />

– Drømmen er at det kommer<br />

mange hylende damer, og at de kaster<br />

BH’en sin på scenen, forteller Alan<br />

Always.<br />

– Hvis folk ikke liker musikken, må<br />

de komme for showets skyld.<br />

Dessuten vekker musikken vår lysten<br />

på øl. Det sa Geir i Da’ane, opplyser<br />

Walter Raleigh.<br />

Av Alette Marie Eldøy<br />

ameldoy@hotmail.com<br />

Deler av Voce di Vita: Hege Katinka<br />

Carlsen (f.v.), Katrine Kjønnerød og<br />

Trude Stray Bjerkeseth.<br />

som hovedinstrument. Hun har lang<br />

erfaring som korsanger, og var en av<br />

initiativtakerne til Voce di Vita.<br />

Koret synger alt fra folketoner til<br />

jazz, men hovedsakelig klassiske<br />

verk. Til jul har de satt sammen et<br />

spennende program med tradisjonelle<br />

julesanger, men også nye arrangementer<br />

gjort av kormedlemmene selv.<br />

Solistene hentes fra egne rekker,<br />

både instrumentalt og vokalt.<br />

Voce di Vita skal ha førjulskonsert i<br />

Grim kirke søndag 8. <strong>desember</strong> kl.<br />

20.00, så møt opp og få en koselig<br />

pause fra eksamenslesing og julestri.<br />

Koret stiller gjerne opp på arrangementer.<br />

Kontakt formann Ragnhild E.<br />

Bye Lütken på rebl@hotmail.com eller<br />

tlf 959 46 896.<br />

Ragnhild E. Bye<br />

Desember 2002<br />

<strong>Unikum</strong><br />

19


Et mindre stykke Norge<br />

Nå har det skjedd igjen.<br />

Alt var bedre før. En<br />

stakkars utenlandsstudents<br />

mest kjære symbol<br />

på fedrelandet har dramatisk<br />

forandret seg.<br />

xxxxx 200x<br />

Symbolet og ikonet som er omtalt<br />

som «et lite stykke Norge» - Freias<br />

herlige melkesjokolade er ikke lenger<br />

den samme. «Hva har skjedd?» Sier<br />

kanskje du som ikke har et slikt kjærlig<br />

forhold til sjokolade. Det skal jeg<br />

fortelle.<br />

Slik jeg ser det har det skjedd en<br />

gradvis kvalitetsforverring av melkesjokoladen.<br />

Dette gjelder også flere av<br />

Freias mest solgte sjokolader.<br />

Papir og gullfolie er forsvunnet på<br />

Smil, og erstattet med en langt fra like<br />

tiltrekkende plastlignende emballasje.<br />

Ikke bare det, storken, Freias symbol,<br />

blir ikke lenger trykket på hver eneste<br />

bit av Melkerull eller Smil. I tilegg er<br />

det villedende markedsføring å hevde<br />

at Smil er «skapt for å deles» når en<br />

pakke inneholder tretten biter. Skapt<br />

for å deles i en forsamling på tretten<br />

personer er vel det de mener.<br />

I min siste forsendelse fra mor mottok<br />

jeg en stk 200 g melkesjokolade<br />

og noen ord om at det skulle bli en<br />

glede å se meg igjen til jul. På sjokoladen<br />

så jeg med forskrekkelse at det<br />

magiske papiret og folien var borte.<br />

Emballasjen som til stadighet gjorde<br />

meg nostalgisk, til barndommens fortellinger<br />

om Willy Wonka og sjokoladefabrikken.<br />

Heldigvis hadde jeg<br />

mammas brev å trøste meg med. På<br />

den nye emballasjen stod det «Ny<br />

emballasje – forseglet for kvalitet». I<br />

Freias pressemelding hevdes det den<br />

nye pakningen sikrer kvalitet fra fabrikk<br />

til forbruker. Den magiske opplevelsen<br />

av å spise en Freia sjokolade<br />

har forsvunnet. Papiret, gullfolien og<br />

storken hadde noe magisk over seg.<br />

Nå er det borte.<br />

Så hva skal dette bety? Ser vi enda<br />

et eksempel på internasjonelle selskaper<br />

som tar over fabrikker, kutter kostnader,<br />

snakker utrettelig om effektivisering,<br />

og sørger for at det blir solgt<br />

mer, men av lavere kvalitet?<br />

Min dristige påstand er: «ja.» Etter<br />

at Kraft Foods, datterselskap av Philip<br />

Morris, tok over Freia i 1992, har det<br />

vært en merkbar nedgang på kvaliteten<br />

av Freias sjokoladeprodukter.<br />

Dette vet jeg. Jeg kan min sjokolade.<br />

Freia, av mange beskrevet som en del<br />

av det norske arvesølvet, ble solgt for<br />

rundt ni milliarder kroner. Nå er gullpapiret<br />

borte, og hva blir det neste?<br />

Sølvpapiret på Kvikklunsjen?<br />

Men hva kan jeg gjøre? Jeg burde<br />

kanskje vurdere å bli medlem av<br />

Attac, slik at jeg kan kaste sten og velte<br />

benker mens jeg skriker mot verdensbanken<br />

og internasjonell handel.<br />

Tanken er fristende. Jeg har nemlig<br />

en god kastarm, men det er kanskje<br />

litt langt å gå bare fordi emballasjen<br />

på melkesjokoladen blir forandret.<br />

En artikkel i Teknisk Ukeblad opplyser<br />

at det har aldri gått så raskt å<br />

åpne Freias sjokolade. Dette argumentet<br />

holder ikke. Når jeg ikke rekker<br />

bussen, er det ikke på grunn av<br />

treg åpning av sjokolade. Jeg tror det<br />

er best å konkludere med at alt var<br />

bedre før. Likevel er det vel bedre at<br />

Freia kutter kostnader og øker profitten,<br />

enn at de bruker kreativ bokføring,<br />

slik trenden tydligvis er i<br />

Amerika. Men jeg blir litt sinna når<br />

noen tuller med et av våre nasjonale<br />

symboler.<br />

Så hvilken utvikling kan vi vente<br />

oss? Plastsjokolade, hvor E-stoffer erstatter<br />

naturlige råvarer? «Noen tror<br />

visst at vi kan leve av plast og syntetisk<br />

mat,» synger Lillebjørn Nilsen, så<br />

nydelig, så nydelig, i sin sang som inkluderer<br />

både barn og regnbuer. «Et<br />

lite stykke Norge,» er nå pakket i<br />

plast, og fortsetter denne utviklingen<br />

tør jeg ikke tenke på hva som kan<br />

skje.<br />

Emballasjesjefen på Freia har kanskje<br />

tatt kveldskurs i bedrifts økonomi<br />

siden den gang, og innsett at den<br />

gamle emballasjen ikke holdt amerikanerenes<br />

effektivitetskrav. Jeg kom<br />

meg såvidt gjennom bedriftsøkonomi<br />

og matematikk på høgskolenivå, så<br />

dessverre kan jeg ikke stille kritiske<br />

spørsmål ved vurderinger av bedriftsøkonomisk<br />

natur. I 1999 sier nåværende<br />

emballasjesjef på Freia i et intervju,<br />

at de gamle løsningene med<br />

papir og folie fungerer bra, spesielt<br />

med tanke på brukervennlighet, og<br />

trenger ingen endringer. I 1999 trodde<br />

mange at på nyttårsaften, skulle heiser<br />

stoppe, fly ramle ned, og verden<br />

slik vi ser den i dag opphøre. Kun tre<br />

år senere, ser vi at det bare var tull. Vi<br />

tar både heis og fly som ingenting har<br />

hendt, og vi spiser sjokolade pakket<br />

inn i plastikk.<br />

Jeg savner gamledager jeg.<br />

Dagene da slekta samles for å se på<br />

Casino på<br />

TVNorge. Den gangen alle trodde<br />

Halvard Flatland hadde rent mel i posen,<br />

og Haugen holdt seg i bua. Den<br />

gangen kongefamilien var noe uoppnåelig<br />

for oss fra Kristiansand. Return<br />

sang «Bye Bye Johnny», og til slutt,<br />

men ikke minst: Den gangen sjokoladen<br />

var pakket inn i papir og folie.<br />

Christian Thorkildsen<br />

cthorkildsen@hotmail.com<br />

20<br />

<strong>Unikum</strong>


Ei språklig jul<br />

Jula nærmer seg med<br />

stormskritt. I den anledning<br />

vil <strong>Unikum</strong> gi deg<br />

muligheten til å lære å si<br />

«God Jul» på andre språk.<br />

Du kan for eksempel ringe til Hans<br />

Wilhelm Steinfeld og skrike alt du orker:<br />

«Pozdrevlyayu s prazdnikom<br />

Rozhdesteva is», som betyr god jul på<br />

russisk. Har du glemt tysken du lærte på<br />

videregående, kan vi minne deg på at<br />

god jul på tysk er: «Fröhliche<br />

Weihnachten». Det er for øvrig en glimrende<br />

anledning til å ønske din gamle<br />

tysk-lærer god jul. Skulle du treffe på en<br />

belgier kan du fort få problemer. I Belgia<br />

er de nemlig så nøye på det at de har to<br />

språk. I nord sier de: «Vrolijk<br />

Kerstfeest», mens de i sør sier «Joyeux<br />

Noel». Så vet du det.<br />

Norge har etter hvert fått mange innvandrere,<br />

til glede for noen og til forargelse<br />

for andre. Du kan jo ønske dem<br />

god jul. Tyrkerne sier: «Noeliniz Ve Yeni<br />

Yiliniz Kutlu Olsun». Enkelt og greit. På<br />

serbisk heter det «Hristos se rodi».<br />

Skulle det mot formodning være jordbærplukkende<br />

polakker igjen i landet,<br />

kan fortelle dem at det ikke er så veldig<br />

lenge til jordbærene igjen er røde og<br />

fine, og samtidig si: ”Wesolych Swiat<br />

Bozego Narodzenia”<br />

<strong>Unikum</strong><br />

ønsker alle sine<br />

lesere en God<br />

Jul!<br />

Og til slutt kan du jo ta en telefon til<br />

Det hvite hus, ønske Bush «Merry<br />

Christmas».<br />

Vil du lære ”God Jul” på flere språk?<br />

Her er i alle fall noen til.. Lykke til!<br />

Arabisk: I’d Miilad Said Oua Sana Saida<br />

Dansk: Glædelig Jul<br />

Estisk: Häid jõule!<br />

Finsk: Hyvaa joulua<br />

Gresk: Kala Christouyenna<br />

Hindu: Shub Naya Baras<br />

Islandsk: Gledileg Jol<br />

Indonesisk: Selamat Hari Natal<br />

Irsk: Nollaig Shona Dhuit<br />

Hebraisk: Mo’adim Lesimkha<br />

Italiensk: Buone Feste Natalizie<br />

Tsjekkisk: Prejeme Vam Vesele Vanoce<br />

Vietnamesisk: Chung Mung Giang Sinh<br />

Ungarsk: Kellemes Karacsonyi<br />

unnepeket<br />

Walisisk: Nadolig Llawengus<br />

Ziemsve’tkus<br />

Lithausk: Linksmu Kaledu<br />

Nederlandsk: Vrolijk Kerstfeest<br />

Portugisisk: Boas Festas<br />

Rumensk: Sarbatori vesele<br />

Spansk: Feliz Navidad<br />

Svensk: God Jul<br />

Tsjekkisk: Prejeme Vam Vesele Vanoce<br />

Vietnamesisk: Chung Mung Giang Sinh<br />

Walisisk: Nadolig Llawen<br />

Av Terje Nomeland<br />

terjenomeland@hotmail.com<br />

Ølbarometer<br />

Mange har nok i<br />

disse dager så<br />

smått innsett at<br />

eksamen er en<br />

del av studenttilværelsen.<br />

Lørdagskveldene tilbringes heller panisk over<br />

bøkene, enn over pilsen ved Kristiansands<br />

mange vannhull. Greit nok, men ikke glem inntak<br />

av næringsstoffer utover den daglige<br />

Grandiosa.<br />

Det er her ølen kommer inn i bildet. Øl inneholder<br />

som kjent humle, vann, gjær og helt sikkert<br />

andre godsaker. Vitaminer, mineraler og<br />

proteiner som dette skal være bra for håret,<br />

hjelpe på evnen til logisk tenkning, bidra til raskere<br />

derivasjonsutførelse og helt sikkert forbedre<br />

retningssansen (for de som måtte trenge<br />

det).<br />

Konklusjonen må da bli: Øl bør drikkes før,<br />

eventuelt under, og etter eksamenslesingen.<br />

Har hørt rykter om at det hjelper på humøret<br />

også. Lykke til på eksamen folkens, og nyt juleølet.<br />

For enkelt å kunne sammenlikne, er prisene<br />

i barometeret omregnet til en halvliter. I tillegg<br />

gjelder de lørdag kveld etter klokken 20.<br />

Studentprisene er merket med stjerne.<br />

Wok 41,50,-*<br />

Javel 42,-*<br />

Megleren 42,-<br />

Charlies 45,-*<br />

SixPence 46,-<br />

Midnight 47,50,-<br />

59,- (kl.23)<br />

Markens 49,-*<br />

Leopold 50,-*<br />

Paddy`s 52,-<br />

Kick 52,50,-*<br />

Vaskeriet 60,-<br />

Frk. Larsen 61,50,-<br />

Herlig Land 65,-<br />

Harveys 65,-<br />

Inkognito 65,-<br />

Av Marit Elisabeth Bjerke<br />

melisabeth30@hotmail.com<br />

Desember 2002<br />

<strong>Unikum</strong><br />

21


MENINGER<br />

Er Grimstad i ferd med å miste det?<br />

Jeg søkte meg inn på HiA, avd.<br />

Grimstad i vår, og så for meg alt jeg<br />

forbinder med det glade Sørlandet,<br />

«...det er<br />

nærmere<br />

fem gutter<br />

per jente...»<br />

overbevist om at alle positive<br />

assosiasjoner skulle veie opp<br />

for en ellers litt liten by. Ved<br />

godt mot gikk jeg inn på internettsidene<br />

til mitt tilkommende<br />

studiested og lurte på hvilken<br />

ende jeg skulle ta fatt i<br />

min studenttilværelse. Okei,<br />

de har viktigere ting å gjøre enn å<br />

vase foran pc`en, tenkte jeg. Siden<br />

hadde allikevel en skrytespalte som<br />

fortalte om en energipark, og store internasjonale<br />

selskaper som holdt til i<br />

lille Grimstad. Supert, tenkte jeg og<br />

lette videre, for å få bekreftet mitt kanskje<br />

beste argument for å velge et studiested<br />

på Sørlandet, at det finnes<br />

jenter bak en hver sving og et hvert<br />

hjørne. Med et lurt smil om munnen<br />

registrerte jeg til min store tilfredsstillelse<br />

at det i nærmest samtlige studiepresentasjoner<br />

var med jenter på bildene,<br />

og de to linkene til studieaktiviteter<br />

som lå på hovedsiden, var to jenteklubber.<br />

Et lite sekund ble jeg nesten<br />

bekymret for at det kom til å<br />

mangle på studiekamerater.<br />

Etter sommeren reiste<br />

jeg munter til sinns avgårde,<br />

og så fram til den tiden alle<br />

omtaler som den beste de<br />

har hatt i livet. Første dag<br />

var innholdsrik, og vi hørte<br />

dem skryte over det rike<br />

studietilbudet og<br />

hvor viktig det var å sosialisere<br />

seg utenom studiet.<br />

Jon Lilletun stod på podiet<br />

der foran oss og bad oss ta<br />

vare på studetiden, at vi<br />

var Norges framtid og at vi<br />

her la grunnlaget for resten<br />

av livene våre. Ja, noen av<br />

dere kommer til og med kanskje til å<br />

finne sin bedre halvdel her! Slapp av<br />

Jon, jeg skal ikke skuffe deg.<br />

Jeg har latt meg rive med tidligere,<br />

for så å bli skuffet. Det kan se ut som<br />

om jeg har blitt det igjen. Min opplevelse<br />

er at forelesere gjør et grepa<br />

stykke arbeid, og studentoppfølgingen<br />

«...de ”store<br />

internasjonale<br />

selskapene”<br />

sparker sine<br />

ansatte...»<br />

er svært tilfredsstillende. Jeg har til og<br />

med fått mange gode kamerater i studiet.<br />

Ellers står jeg og ser på at det er<br />

nærmere fem gutter per jente, at<br />

de ”store internasjonale selskapene”<br />

sparker sine ansatte og flytter virksomheten<br />

til andre byer. Vi har et studentersamfunn<br />

som ikke klarer å stille<br />

mer enn tyve-tredve stykker på Tre<br />

små kinesere-konsert. Folk reiser<br />

hjem til mor og far i helgene.<br />

Og de som er igjen<br />

gjemmer seg foran pc’en<br />

på sine studenthjem. Det<br />

snakkes til og med om å<br />

flytte øk.ad-studiet til<br />

Kristiansand, så der forsvinner<br />

siste rest av jenter<br />

vi har. Så står jeg her, i<br />

det som angivelig skal være”den beste<br />

tiden” jeg har i livet, og ser på at<br />

nesten alt det som omgir meg forfaller<br />

og dør ut.<br />

Audun S. Kristoffersen<br />

Student, HiA avd. Grimstad<br />

VIL DU VÆRE<br />

MED I UNIKUM?<br />

Vi tar imot nye<br />

medarbeidere etter nyttår.<br />

SKRIVING<br />

KORREKTURLESING<br />

OPPSETT AV SIDER<br />

FOTOGRAFERING<br />

ILLUSTRERING<br />

ANNONSESALG<br />

MARKEDSFØRING<br />

Sosialt og gøy!<br />

Opplæring blir gitt.<br />

Ta kontakt:<br />

Ring Mari på 915 19 123,<br />

eller skriv til<br />

unikum@stud.hia.no<br />

Første redaksjonsmøte etter<br />

nyttår er tirsdag 7. januar<br />

kl. 18.00 i Gimlemoen 24.<br />

(Det grønne huset der<br />

STA holder til.)<br />

Nye studentboliger bråker<br />

Studentbyen på Gimlemoen blir utvidet<br />

med ca 150 nye boenheter til<br />

glede for mange. Men for oss som bor<br />

her betyr det halvannet år med byggebråk<br />

rett inn vinduet.<br />

Sannsynligheten for å få studentbolig<br />

i Kristiansand er forsvinnende liten<br />

og det var på høy tid det ble bygget<br />

flere. Valget om å bygge disse på<br />

Gimlemoen var vel<br />

egentlig ikke noe valg,<br />

men veldig naturlig.<br />

Dette gjør Gimlemoen til<br />

en virkelig studentby<br />

med muligheter for et<br />

meget godt studentmiljø.<br />

Men nå holder jeg<br />

ikke ut dette bråket lenger!<br />

Det begynt med et smell, bokstavelig<br />

talt, mandagen etter jeg flyttet<br />

inn. Fire uker med sprengning hele<br />

dagen er ikke akkurat beroligende<br />

bakgrunnsstøy når det soves eller leses.<br />

Min hybel ligger så ”fint” til at den<br />

siste sprengladningen faktisk gikk av<br />

3 meter fra vinduet mitt. Faktisk så<br />

måtte hele Majoren evakueres hver<br />

gang det skulle sprenges den siste<br />

uken.<br />

Det var selvfølgelig en befrielse å<br />

høre det siste smellet for snart 14 dager<br />

siden, men det er ikke akkurat<br />

støyfritt å ha anleggsmaskiner kjørende<br />

forbi vinduet hele dagen fra 8 om<br />

morgenen til 4 på ettermiddagen. Og<br />

«Det ble lovet en<br />

opprydding rundt<br />

hybelhusene, men<br />

hvem bryr seg?»<br />

dette skal holdes gående helt fram til<br />

jula 2003! neste år. Det er liten tvil<br />

hva som blir den julens beste julegave.<br />

Det er ikke bare meg som har<br />

reagert på bråket og ulempene byggingen<br />

fører med seg, det kom faktisk<br />

til det steget at det ble<br />

arrangert ”smørefest” (gratis pizza og<br />

øl) for alle SiAs beboere<br />

på Gimlemoen. Dette<br />

fungerte selvfølgelig og<br />

reaksjonene stilnet noe<br />

ned, men nå ulmer det<br />

igjen.<br />

Det ble lovet en opprydding<br />

rundt hybelhusene,<br />

men hvem bryr<br />

seg? Ikke har det skjedd noe nevneverdig<br />

heller. Stein, grus og gjørme er<br />

dratt utover alle store arealer.<br />

Anleggsmaskiner og byggebrakker er<br />

ikke så fine de heller.<br />

Dette er SiAs ansvar, og det burde<br />

de ta. Samskipnaden kan umulig<br />

være tjent med at studentene mistrives<br />

i Gimlemoen studentby på grunn<br />

av støy og anleggstrafikk et helt år<br />

fram i tid. En kompensasjon i form av<br />

det vi studenter har minst av, nemlig<br />

penger, er på sin plass!<br />

Øystein Thorsen<br />

Student bosatt på Majoren


MENINGER<br />

Studentene i våre dager<br />

Studentene er ikke slik de var før i<br />

tiden. Før i tiden var de radikale. Før i<br />

tiden måtte man være langt ute på<br />

venstresiden i politikken for å kunne<br />

være ekte student. Før<br />

i tiden var det de store<br />

sakene i utenrikspolitikken<br />

som forårsaket<br />

studentopprør.<br />

Vietnamkrigen. Nato.<br />

Invasjoner. Før i tiden<br />

var studentene samlet<br />

til kamp.<br />

Studentene i våre<br />

dager derimot, de er ikke som i gamle<br />

dager. Nå er til og med enkelte forelesere<br />

mer radikale enn studentene.<br />

De står på barrikadene, mens studentene<br />

sitter i kaffebaren og drikker kaffe<br />

med melk og kaller det Café latte<br />

eller enda bedre Café ole´. Nå må jeg<br />

si at jeg er student i 2002, ikke i 1968.<br />

Men jeg har hørt om den tiden. De romantiske<br />

historiene fra den tiden<br />

Universitetet i Bergen ble kalt for<br />

Leninhøyden.<br />

Men 2002 kan jeg observere og ta<br />

pulsen på. I halvsøvne på en forelesning<br />

riktignok.<br />

Men med et håp om at det viktigste<br />

av pensum skal sige inn i hjernens<br />

underbevissthet.<br />

«Studentene er<br />

nemlig late. Og<br />

ser helst ikke<br />

lengre enn til sin<br />

egen navle.»<br />

Studentene er<br />

nemlig late. Og ser<br />

helst ikke lengre enn<br />

til sin egen navle.<br />

Det som forårsaker<br />

studentopptøyer i<br />

disse tider, er studiefinansiering,<br />

studentboliger<br />

og kaffepriser.<br />

For å ikke snakke om datamaskiner<br />

eller mangel på det.<br />

Studentene treffes helst i kantina, hvis<br />

de ikke er i sengen og leser Dagens<br />

Næringsliv. Eller ser på TV. Friends<br />

og Hotell Cæsar er viktige samtaleemner<br />

i kantinen.<br />

Studentavisene handler mest om<br />

utvalget og prisene i kantinene. At<br />

kaffen er bloddyr og koster ti kroner<br />

for en kopp, er ille. Men ingen forteller<br />

at det er rettferdig kaffe som selges i<br />

kantinen, eller at få klager på prisen<br />

på espresso, café latte eller cappucino<br />

som koster det dobbelte i kaffebaren.<br />

Videre skrives det om utvalget i<br />

kantinen, som er altfor dårlig. Bare 10<br />

typer smurte baguetter, osteflutes eller<br />

horn. Bare 4 forskjellige boller.<br />

Mens det i de gode gamle dagene<br />

var utenrikspolitikken, er det nå<br />

Lånekassen som samler studentene.<br />

«Studentenes kamp<br />

står mot det generelle<br />

spise og drikkeforbudet<br />

i auditorier, datarom<br />

og leserom.»<br />

Ikke bare ved semesterstart, der studentene<br />

står i kø for å gjøre seg til<br />

gjeldsslaver. Men også til demonstrasjoner<br />

når man vil tape penger på å<br />

stryke til eksamen og når<br />

lånet blir betalt ut månedlig<br />

og ikke alt på en gang.<br />

Heldigvis har Høgskolen<br />

i Agder i Kristiansand sett<br />

seg sitt ansvar bevisst. De<br />

har studert franske universiteter<br />

og sørget for at det<br />

blir skjenkebevilling på HiA.<br />

Med den ene hånden tilbyr<br />

de alkoholholdige drikkevarer på campus,<br />

med den andre innfører de et<br />

barbarisk forbud. Et forbud med sterk<br />

støtte fra fagorganiserte renholdsarbeidere<br />

på venstresiden.<br />

Men det samler studentene til<br />

kamp. Til kamp mot noe som angår<br />

dem, noe som griper inn i deres hverdag,<br />

noe som nedsetter studiekvaliteten.<br />

Studentenes kamp står mot det<br />

generelle spise og drikkeforbudet i auditorier,<br />

datarom og leserom. Vi kan<br />

forstå ledelsen når det gjelder datarom,<br />

og vi kan etter uhell forstå dem<br />

på punktet om lesesaler, men auditorier?<br />

På den ene siden lages et forbud,<br />

på den andre siden<br />

organiseres kjedelige<br />

forelesninger.<br />

Hva er en fysikkforelesning<br />

uten en god<br />

kopp sitron-te? Hva<br />

er pedagogikk uten<br />

kaffe? Og energiøkonomi<br />

uten Litago?<br />

Her har HiA laget<br />

et forbud som garantert blir trosset.<br />

Faktisk av enkelte av HiAs egne forelesere,<br />

som jeg taktfullt skal la være å<br />

navngi. Her kommer studentene til å<br />

engasjere seg og endelig stå på barikadene?<br />

Etterpå kommer HiA til å gå et skritt<br />

videre. På grunn av sterk kritikk, vil<br />

bare medbrakt drikke blir forbudt.<br />

Dermed åpnes det for salg av øl ved<br />

inngangen til Henrik Ibsens auditorium.<br />

Eller mjød før historieforelesningene.<br />

Eller servering av teknisk sprit i<br />

pausene mellom realfagene. En ekstra<br />

finanseringskilde for en allerede<br />

anstrengt høgskoleøkonomi. Det skulle<br />

komme godt med i disse tider.<br />

Og hvor er det neste stedet hvor<br />

mat og drikke blir forbudt?<br />

Skolekjøkkenet og kantinen?<br />

Sigurd Schaathun<br />

Si din mening om det som skjer ved HiA og ellers i verden.<br />

Skriv til <strong>Unikum</strong>: unikum@stud.hia.no<br />

Visste du at..<br />

– tunnelen mellom rundkøyringa ved<br />

Bjørndalssletta og rundkøyringa ved<br />

Spicheren snart opnar?<br />

– om du har ein diktar i magen finst<br />

det no ei løysing for korleis du kan få<br />

spreidd dikta og framleis vera anonym?<br />

I Mandal er metoden å pakka<br />

dikta inn i Kinderegg, medan romanfiguren<br />

Elling pakker dei inn i surkålspakker<br />

i butikken. Metoden er å anbefale<br />

for dei som også vil ha litt<br />

blest...<br />

– lånekassa skal sjekka alle studentar<br />

som har lån og stipend hjå dei?<br />

Om du har tent meir enn 40.000<br />

denne hausten, kjem det til å slå attende<br />

på deg!<br />

– om du er ein av dei som utset<br />

både innleveringar og eksamenar,<br />

kan det vera at du er ein «utsetjar»?<br />

Det er eit fenomen du kan få behandling<br />

for...<br />

– datoen for studiestart hausten<br />

2003 er vedteken av<br />

Høgskolestyret?<br />

Førsteårsstudentane skal møta på<br />

opprop måndag 18. august, og første<br />

undervisningsdag er tysdag 19.<br />

august.<br />

– juleferien berre varer til og med 5.<br />

januar. Den 6. byrjar undervisninga<br />

att. Sukk!<br />

– du kan foreslå logo til Da’ane<br />

2003? Konkurransebidrag kan leggjast<br />

i den kvite postkassa i kantina<br />

på Gimlemoen.<br />

– det er stor rasfare utanfor kantina<br />

på Gimlemoen. Snøen samlar seg til<br />

ein enorm snøskavl på taket av D-<br />

bygget (Jacob Aalls hus, campingvogna).<br />

– minibanken ved Sigrid Undsets<br />

hus vart fjerna sist tysdag? Det var<br />

for få som nytta seg av den. No er<br />

det berre ein minibank på HiA<br />

Gimlemoen. Den er i vrimlehallen<br />

(Vilhelm Kraghs hall).<br />

– det ved Høgskolen i Østfold erforbode<br />

å ha med seg mandariner og<br />

appelsiner på eksamen av omsyn til<br />

allergikerar?<br />

Av Signhild Stave Samuelsen<br />

signhild@samuelsen.net<br />

og Mari Helland<br />

marih80@frisurf.no<br />

Desember 2002<br />

<strong>Unikum</strong><br />

23


ANNONSE<br />

NSB<br />

HEILSIDE

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!