20.09.2016 Views

Alle med

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Alle</strong> <strong>med</strong><br />

Håndbok<br />

Inger Kristine Løge<br />

Karina Leidland<br />

Mette Ruby Mellegaard<br />

Aud Harriet Sleveland Olsen<br />

Torill Waldeland


Forord<br />

Denne håndboka er en del av observasjonsmateriellet ALLE MED og er tenkt som en<br />

praktisk hjelp ved utfylling av observasjonsskjemaet (sirkelen). ALLE MED – sirkelen<br />

er tenkt brukt på alle barn i barnehagen. Det er et observasjonsskjema som synliggjør<br />

barnets utvikling på en visuell og lettfattelig måte. Målet er at materiellet skal være<br />

en hjelp til forberedelse og gjennomføring av foreldresamtalene, pedagogisk arbeid i<br />

barnehagen og for et eventuelt samarbeid <strong>med</strong> andre faggrupper.<br />

ALLE MED-materiellet består av:<br />

• Observasjonsskjema som dekker seks utviklingsområder (språkutvikling, lekeutvikling,<br />

sosioemosjonell utvikling, hverdagsaktiviteter, trivsel og sansemotorisk utvikling<br />

• Håndbok som skal være en hjelp til den praktiske utfyllingen<br />

Materiellet er et resultat av det samarbeidet Eigersund kommune ved barnehagesektoren<br />

og Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT) har hatt <strong>med</strong> Læringsmiljøsenteret (SAF/UIS).<br />

I ferdigstillingen av ALLE MED i 2006 var vi helt avhengige av den hjelp vi fikk fra den<br />

enkelte barnehage i Eigersund i forbindelse <strong>med</strong> utprøvningene. Tusen takk til alle styrerne<br />

og barnehageansatte for positiv innsats og viktige tilbakemeldinger i skoleringsrunden og<br />

spørreundersøkelsen. Parallelt <strong>med</strong> skolering og redigering av sirkelens punkter har en<br />

arbeidsgruppe utarbeidet denne håndboka:<br />

6<br />

Følgende personer har deltatt:<br />

Inger Kristine Løge, førsteamanuensis, Læringsmiljøsenteret, UIS<br />

Karina Leidland, barnehagekonsulent Eigersund kommune<br />

Mette Ruby Mellegaard, spesialpedagog Eigersund kommune<br />

Aud Harriet Sleveland Olsen, styrer Husabø barnehage, Eigersund kommune<br />

Torill Waldeland, logoped/spesialpedagog, PPT, Eigersund kommune<br />

ALLE MED ble først utgitt I 2006. Ny revidering av ALLE MED-materiellet er gjennomført<br />

i 2014/15. Flere års erfaring <strong>med</strong> bruk av ALLE MED, kursvirksomhet, og et ønske om en<br />

tydeligere teoriforankring, har vært utgangspunktet for revideringsarbeidet.<br />

Det er foretatt noen små språklige endringer i observasjonsskjemaet. Innholdet i<br />

utsagnene er uendret. Revideringen omfatter også håndboka, <strong>med</strong> utvidelse av den<br />

teoretiske forankringen, økt fokus på flerspråklige barn og presentasjon av case.<br />

Egersund/Vigrestad/Stavanger, juni 2015<br />

Forfattergruppen


Innhold<br />

Observasjon av barn ................................................. 8<br />

Bruk av ALLE MED ................................................... 10<br />

De ulike områdene i ALLE MED sirkelen ............... 14<br />

Sosio-emosjonell utvikling ........................................... 16<br />

Lekeutvikling ............................................................... 20<br />

Trivsel ......................................................................... 26<br />

Hverdagsaktiviteter ..................................................... 30<br />

Sansemotorisk utvikling .............................................. 34<br />

Språkutvikling ............................................................. 38<br />

ALLE MED og flerspråklige barn ............................ 42<br />

Case.......................................................................... 44<br />

Case Trine .................................................................. 44<br />

Case Maria ................................................................. 46<br />

Case Sondre ............................................................... 48<br />

Teoretisk forankring ................................................ 50<br />

Innledning ................................................................... 50<br />

Teori om sosio-emosjonell utvikling ............................. 51<br />

Teori om språklig og sosiale forhold i tidlig alder .......... 54<br />

7<br />

Utvikling og kvalitetssikring av ALLE MED ........... 56<br />

Masteroppgaver hvor ALLE MED er blitt brukt ..... 60<br />

Referanser ................................................................ 62


Observasjon av barn<br />

8<br />

”Kvaliteten i det daglige samspillet mellom<br />

mennesker i barnehagen er en av de<br />

viktigste forutsetninger for barns utvikling og<br />

læring. Barnegruppen og det enkelte barns<br />

trivsel og utvikling skal derfor observeres og<br />

vurderes fortløpende” (Rammeplanen, 2006,<br />

s. 50).<br />

Observasjon har alltid vært en del av det<br />

pedagogiske arbeidet i barnehagen, og<br />

barnehagepersonalet intensiverer ofte<br />

dette før foreldresamtalene. Den voksnes<br />

evne til å observere både framgang hos<br />

barnet og utfordringer, er grunnleggende<br />

for å tilrettelegge for et godt pedagogisk<br />

opplegg. Det gir grunnlag for refleksjoner og<br />

videre bearbeiding i barnehagehverdagen.<br />

”Observasjon er å legge merke til det<br />

som skjer på en særlig oppmerksom<br />

måte. Vi legger merke til hele eller deler<br />

av virkeligheten ut fra de behovene om<br />

informasjon som er til stede i den aktuelle<br />

situasjonen.” (Gjøsund og Huseby, 2000, s.20).<br />

Det har pågått en diskusjon i forhold til om<br />

vi skal eller ikke skal foreta kartlegging av<br />

barn i barnehagen, da primært i forhold<br />

til språkutvikling. Vi som har utarbeidet<br />

ALLE MED materiellet er fortsatt tydelige<br />

på at systematisk observasjon i det<br />

omfanget som ALLE MED representerer er<br />

en viktig del av det pedagogiske arbeidet<br />

i barnehagene. De siste årene har flere<br />

gjennom sine masteroppgaver pekt på at<br />

systematisk observasjon gir en trygghet og<br />

styrking av kvaliteten i barnehagehverdagen<br />

(Klingsheim, 2009; Lindeland, 2009).<br />

Ønsket om et felles grunnlag og<br />

utgangspunkt for observasjon av barn<br />

i barnehage, nettopp <strong>med</strong> tanke på<br />

Oforeldresamtalene, var vårt mål i forkant av<br />

at ALLE MED ble laget.<br />

”Det kompetente blikk”, -den voksnes blikk<br />

for det enkelte barn og barnets behov er<br />

grunnleggende i observasjonsarbeidet.<br />

Det kompetente blikk vet hva det skal se<br />

etter, og er åpen for det spontane uttrykket<br />

i barnehagehverdagen. Ulike opplevelser<br />

kan gi ulike tolkninger når vi observerer.<br />

De kan være like sanne, og hører <strong>med</strong> i en<br />

allsidig beskrivelse av virkeligheten. Den<br />

voksne som observerer, kan få en subjektiv<br />

oppfattelse av det den ser, derfor påpeker<br />

vi viktigheten av å være flere personer som<br />

observerer samme barn.<br />

For å kunne foreta observasjon på en<br />

forsvarlig måte, må en ta høyde både for<br />

subjektiviteten og for mulige feilkilder,<br />

samt ha nødvendig kunnskap om ulike<br />

observasjonsformer. Aktivitetsskjemaer,<br />

minuttobservasjon, løpende protokoll,<br />

anekdoter, dagbok, bruk av audio-visuelt<br />

utstyr, praksisfortelling, barneintervju og<br />

sosiogram, er egnede observasjonsformer<br />

alt etter hva en skal observere<br />

(Rammeplanen, 2006). ”Som observatør må<br />

man også vite hvilken rolle en selv spiller<br />

i observasjonssammenheng og kjenne til<br />

hvordan sansings- og tolkningsprosessene<br />

fungerer hos seg selv som observatør ”<br />

(Gjøsund og Huseby, 2000, s.20).<br />

En annen viktig forutsetning for et godt<br />

observasjonsarbeid er å kjenne til barns<br />

aldersadekvate utvikling. Å ha et ydmykt<br />

forhold til barnet og det vi har observert, vil<br />

være et godt utgangspunkt for konstruktivt


samarbeid <strong>med</strong> foreldrene. ”I teorien kan<br />

vi finne mye generell kunnskap om barns<br />

utvikling, men gjennom observasjon skaffer vi<br />

oss konkret kunnskap om det enkelte barn eller<br />

barnegruppen”. (Gjøsund og Huseby, 2000, s 20).<br />

Det er viktig at de voksne lærer seg å<br />

observere barnet i dets daglige aktivitet, og<br />

har kjennskap til barnet og barnets nærmeste<br />

utviklingssone (Vygotsky, 1999). Erfaringer og<br />

opplevelser står i sentrum, og ved å leve livet<br />

sammen <strong>med</strong> barna og være i relasjon og i<br />

kommunikasjon <strong>med</strong> dem, skal aktuelle tiltak<br />

kunne flettes inn på en naturlig måte. Det er<br />

i samværet i hverdagen de voksne kan fange<br />

opp barnets mestring, og det er dette som må<br />

være i fokus (Bagnato, 2007).<br />

Vi mener det er viktig å begrense den tiden de<br />

voksne observerer barns ferdigheter. Barnet<br />

skal ikke testes. «Et etisk perspektiv må<br />

legges til grunn ved dokumentasjon av barns<br />

lek, læring og arbeid. Både barn og foreldre<br />

kan reagere dersom for mye av det som barn<br />

sier og gjør blir gjort til gjenstand for skriftlig<br />

observasjon og vurdering». (Rammeplanen,<br />

2006; 49).<br />

ALLE MED inneholder 18 utsagn på hvert<br />

alderstrinn. Det gir en begrensning av hva<br />

som skal observeres. I tillegg skal dette<br />

gjøres kun i en avgrenset periode, i forkant av<br />

foreldresamtalene vår og høst.<br />

Bruk av ALLE MED forutsetter at flere voksne<br />

samarbeider, samtaler og drøfter. Hva har vi<br />

sett, og hva betyr det vi har sett?<br />

ALLE MED viser ikke den hele og fulle<br />

sannheten om et barn, det viser bare en del<br />

av den kompliserte prosessen barns utvikling<br />

er. Når et barn viser delvis eller manglende<br />

mestring må personalet se på andre og flere<br />

muligheter for å gi barnet anledning til å vise<br />

at det mestrer. Vårt ønske er at ALLE MED<br />

skal være <strong>med</strong> å gi ny innsikt i forhold til<br />

videre praktisk-pedagogiske tiltak som vil<br />

styrke barnet i dets videre utvikling.<br />

9


Bruk av <strong>Alle</strong> Med<br />

10<br />

Barnehagens innhold skal bygge på et<br />

helhetlig læringssyn, hvor arbeidet <strong>med</strong><br />

omsorg og lek, læring og danning er<br />

sentrale deler (Rammeplanen, 2011).<br />

Vi ønsker at observasjonssirkelen ALLE<br />

MED skal bidra til en helhetstenkning som<br />

er omfattende nok til å vise et relevant<br />

bilde av det enkelte barnets fungering i<br />

barnehagen. Materiellet er også slik laget<br />

at det er overkommelig i arbeidsmengde.<br />

Før man tar i bruk skjemaet er det en<br />

forutsetning at man har satt seg inn i<br />

håndboka. Man begynner å fylle ut et<br />

skjema når barnet starter i barnehagen,<br />

og fortsetter <strong>med</strong> samme skjema gjennom<br />

hele barnehagetiden.<br />

Sirkelen forutsettes brukt to perioder i året<br />

i forbindelse <strong>med</strong> foreldresamtalene, høst<br />

og vår.<br />

Når man bruker sirkelen, tar man<br />

utgangspunkt i barnets alder. I<br />

observasjonsarbeid er det vesentlig å se<br />

etter barnets mestring, og ha fokus på<br />

hva det kan. Det er derfor viktig å bruke<br />

naturlige situasjoner der barnet får vise<br />

sine ferdigheter.<br />

Vi anbefaler at en kun fyller ut utsagnene<br />

som gjelder for den alderen barnet har.<br />

Barnet kan være i flytsonen i forhold til<br />

neste utviklingstrinn, og skal ikke utsettes<br />

for press og sammenligning <strong>med</strong> andre<br />

barn. Vi ser dette som et viktig poeng i<br />

utfylling av sirkelen. Samtidig er utfyllingen<br />

også et utgangspunkt for tilrettelegging<br />

av det praktisk-pedagogiske arbeidet for<br />

å hjelpe barnet videre i barnets nærmeste<br />

utviklingssone.<br />

Personalet som skal bruke sirkelen må<br />

ha grunnleggende kunnskaper om det å<br />

observere, om barns lek og utvikling, samt<br />

bruken av dette verktøyet.<br />

Håndboka er en hjelp i dette arbeidet.<br />

ALLE MED kan brukes av alle som jobber<br />

i barnehage, men en forutsetter at det<br />

pedagogiske personalet har oversikt<br />

og hovedansvaret før sirkelen tas <strong>med</strong> i<br />

foreldresamtalene.<br />

Det har verdi å observere systematisk<br />

over tid, for eksempel 4-6 uker før<br />

foreldresamtalene. En kan da legge vekt<br />

på å se barnet flere ganger i tilsvarende<br />

situasjoner. Det kan forhindre at<br />

foreldresamtalene preges av synsing og<br />

subjektiv vurdering<br />

Observasjonene skal behandles<br />

konfidensielt. Barnehagene må finne<br />

gode løsninger for praktisk bruk og<br />

sikre oppbevaringsrutiner. Bruk av<br />

skjemaet må skje i samsvar <strong>med</strong><br />

Personopplysningslovens § 8 og § 9<br />

(2000). Et viktig prinsipp i denne loven er at<br />

personopplysninger som innhentes skal ha<br />

klart definerte formål. Opplysningene som<br />

kommer fram i ALLE MED har flere formål:<br />

• Dokumentasjon av barnets utvikling<br />

innenfor seks utviklingsområder, er tenkt<br />

brukt og vist i foreldresamtaler høst og<br />

vår.<br />

• Resultat av observasjonene skal danne<br />

grunnlag for refleksjon og diskusjon<br />

rundt egen pedagogisk praksis i<br />

barnehagen.<br />

• I forbindelse <strong>med</strong> eventuell oppmelding<br />

til PPT vil ALLE MED være nyttig<br />

dokumentasjon om barnets fungering på<br />

de nevnte utviklingsområder.


• Dersom ALLE MED skal følge over i<br />

skolen, kreves eget samtykke.<br />

• Det må innhentes skriftlig, informert<br />

samtykke fra foreldrene før skjemaet tas<br />

i bruk.<br />

Foreldre kan på ethvert tidspunkt inndra<br />

dette samtykket. Foreldrene har rett til å se<br />

dokumentasjon om egne barn.<br />

Det er barnehageeiers ansvar å sikre at<br />

barnehagens bruk av ALLE MED skjer i<br />

henhold til Personopplysningsloven.<br />

Utfylling av sirkelen<br />

Når man bruker sirkelen, fargelegger man<br />

i det aktuelle alderstrinnet som barnet<br />

befinner seg i. På baksiden av ALLE<br />

MED skjemaet er det et kommentarfelt,<br />

som forutsettes brukt ved hver<br />

observasjonsperiode.<br />

Man bruker ny farge for hver<br />

observasjonsperiode.<br />

Det kan være lurt å velge kontrastfarger<br />

slik at det er lett å danne seg et bilde av<br />

barnets utvikling. Da blir barnets utfylte<br />

sirkel lett visuelt tilgjengelig for foreldrene i<br />

samtalen.<br />

En fargelegger feltene ut fra hva barnet<br />

nå viser at det mestrer. En observerer<br />

også de åpne og halvt utfylte feltene<br />

fra forrige periode, men bruker denne<br />

observasjonsperiodens farge. På denne<br />

måten kommer tempoet i barnets utvikling<br />

fram.<br />

• Ved hel mestring fargelegges feltet<br />

helt. Barnet mestrer dette i de fleste<br />

situasjoner. Mestringen er ikke<br />

situasjonsbetinget.<br />

• Ved delvis mestring fargelegges<br />

halve feltet. Barnet viser tegn på<br />

en begynnende, situasjonsbetinget<br />

mestring.<br />

• Ved manglende ferdigheter står feltet<br />

åpent. Barnet har i liten eller ingen grad<br />

tegn på mestring.<br />

Når en har hatt to observasjonsperioder<br />

i samme alderstrinn (høst og vår) og<br />

det fremdeles står åpne felt, skal en gå<br />

systematisk innover i sirkelen og observere<br />

utsagnene som gjelder årstrinnet, eventuelt<br />

årstrinnene under barnets alder.<br />

Foreldresamarbeid<br />

Samarbeidet mellom barnehagen og<br />

hjemmet er av stor viktighet, og personalet<br />

må være seg bevisst at det er foreldrene<br />

som kjenner barnet sitt best. Informasjonen<br />

fra ALLE MED-sirkelen forteller om barnet i<br />

barnehagen.<br />

Samtidig er vi sammen <strong>med</strong> barnet store<br />

deler av dagen, og lærer å kjenne det<br />

godt i løpet av barnehagetiden. Det kan<br />

tenkes at barnet har ferdigheter hjemme<br />

som det ikke får vist i barnehagen. Da<br />

er det personalets oppgaver å reflektere<br />

over årsaken til at barnet ikke viser denne<br />

mestringen, det kan for eksempel være<br />

manglende trygghet.<br />

Før foreldresamtalen bør foreldrene få<br />

en generell informasjon om ALLE MED –<br />

sirkelen. I foreldresamtalen går en gjennom<br />

punktene i sirkelen og ser på hva de<br />

ansatte har observert og fylt ut om barnet.<br />

Utfylling av sirkelen skal ta utgangspunkt<br />

i barnets mestring i barnehagen, men det<br />

er også viktig å notere ned det barnet<br />

mestrer hjemme. Ved ulike opplevelser<br />

av barnets mestring, er det viktig å bruke<br />

kommentarfeltet bak på skjemaet. Et<br />

åpent felt i barnehagens utfylling er et<br />

utgangspunkt for drøfting <strong>med</strong> foreldrene.<br />

Det betyr nødvendigvis ikke at barnet har<br />

et problem.<br />

Internt pedagogisk arbeid<br />

Hva kan vi så lese ut av sirkelen?<br />

11


Ser vi på det enkelte barnet, vil vi<br />

kunne danne oss et bilde av barnets<br />

utvikling. Dersom utfylt sirkel ikke viser<br />

aldersadekvat mestring, anbefaler vi først<br />

å vurdere hvilke aktiviteter barnehagen<br />

har tilbudt barnet innen aktuelt område.<br />

Kanskje viser et åpent felt i sirkelen en<br />

svakhet ved det pedagogiske tilbudet vi gir.<br />

Barnehagen må legge til rette for å gi hvert<br />

enkelt barn nye opplevelser og erfaringer.<br />

Dersom foreldrene ser at barnet mestrer<br />

ferdigheter hjemme som det ikke mestrer<br />

i barnehagen, er det særlig viktig at<br />

barnehagen ser på sin tilrettelegging for<br />

barnets trygghet og mestring.<br />

Eksternt samarbeid<br />

I tillegg til å være et korrektiv til pedagogisk<br />

praksis, vil sirkelen også kunne være <strong>med</strong><br />

på å fange opp tidlig bekymring for et<br />

barn. Det vil da være nødvendig å bruke<br />

utfyllende observasjonsmateriell innen<br />

ulike områder for å gi en mer detaljert<br />

kartlegging av barnets ferdigheter. Når<br />

barnehagen henvender seg videre til andre<br />

hjelpeinstanser som PPT, helsesøster, BUP,<br />

(barne- og ungdomspsykiatrien) er det<br />

nyttig at man allerede i utgangspunktet har<br />

systematiske observasjoner å vise til. Det<br />

vil lette arbeidet å ha et felles utgangspunkt<br />

for samarbeidet.<br />

12<br />

Vi kan også se på hvordan skjemaene<br />

samlet ser ut. De kan vise områder som<br />

barnehagen bør jobbe mer <strong>med</strong>. Er det<br />

for eksempel flere barn som har åpne<br />

felt innen motorisk utvikling, er det noe<br />

barnehagen bør ta <strong>med</strong> i sin planlegging<br />

og omsette til pedagogisk handling.<br />

Barnehagen som lærende organisasjon<br />

skal foreta systematisk vurderingsarbeid.<br />

Vi mener at bruken av ALLE MED kan<br />

inngå som en del av dette. På den måten<br />

kan systematisk bruk av ALLE MED også<br />

være en hjelp for å planlegge barnehagens<br />

kompetanseheving. Satsingsområder og<br />

områder der personalet opplever at de<br />

trenger faglig påfyll, vil komme klarere<br />

fram.<br />

Vi tror at selve prosessen <strong>med</strong> utfylling<br />

av sirkelen vil gi alle en økt kunnskap om<br />

det enkelte barn og en bevisstgjøring om<br />

de ulike sidene ved barns utvikling. Slik<br />

vil det bli lettere å arbeide <strong>med</strong> videre<br />

tilrettelegging og mer tiltaksrettet arbeid på<br />

avdelingen. Vi tror at økt kompetanse hos<br />

personalet gir bedre kvalitet i arbeidet <strong>med</strong><br />

barnet (St.m. nr. 16, (2006-2007.<br />

Vi har erfart at ALLE MED har fungert som<br />

et nyttig redskap i eksternt arbeid, bl.a.<br />

mellom barnehage og PPT.<br />

Sirkelen vil også kunne være et redskap<br />

ved overgangen mellom barnehage<br />

og skole. Hvordan den skal brukes i<br />

denne sammenhengen, må avklares på<br />

kommunalt nivå. I Eigersund kommune<br />

har vi valgt å bruke ALLE MED som<br />

utgangspunkt for informasjon mellom<br />

barnehage og skole.<br />

Dette krever eget samtykke fra<br />

foreldrene, som skal ha innsyn i og<br />

innflytelse på informasjonsutvekslingen,<br />

slik rammeplanen påpeker<br />

(Personopplysningsloven 2000, § 11;<br />

Rammeplanen, 2011).


13


De ulike områdene i sirkelen<br />

Oppbygging av kapitlene.<br />

Hvert av de seks områdene i<br />

observasjonssirkelen har fått sitt eget<br />

kapittel.<br />

Kapitlene inneholder en generell innledning<br />

om området og noen kommentarer til<br />

hvert alderstrinn. Under hvert alderstrinn<br />

kommer utsagnene i sirkelen. Til hvert<br />

utsagn er det noen forklaringer eller<br />

eksempler som skal være til støtte og<br />

hjelp i utfyllingen. Forklaringen peker på<br />

hva dette utsagnet representerer i barns<br />

utvikling. Denne delen av håndboka er<br />

tenkt å kunne fungere slik at man lett kan<br />

slå opp og finne en utdypning hvis det er<br />

utsagn i sirkelen man er usikker på.<br />

14<br />

Språk<br />

3<br />

2<br />

1<br />

1<br />

3<br />

3<br />

2<br />

2<br />

2<br />

2<br />

Sosio / emosjonell<br />

1<br />

1<br />

3<br />

1<br />

3<br />

3<br />

2<br />

3 1<br />

1 2<br />

1<br />

2 3 1<br />

3 1<br />

3<br />

2<br />

2 1<br />

3<br />

1<br />

2 1 3<br />

2<br />

3 1<br />

2<br />

1<br />

3<br />

1<br />

3<br />

1<br />

3<br />

3<br />

2<br />

1<br />

2<br />

1<br />

5-6 år 4-5 år 3-4 år 2-3 år 1-2 år<br />

Sansing / motorikk<br />

1<br />

2<br />

2<br />

3<br />

3<br />

2<br />

3<br />

2<br />

3<br />

2<br />

1<br />

3<br />

2<br />

2<br />

1<br />

2<br />

2<br />

2<br />

3<br />

3<br />

1<br />

3<br />

2<br />

3<br />

3<br />

1<br />

2 1<br />

3<br />

1<br />

2<br />

1<br />

3<br />

2<br />

3<br />

3<br />

Lek<br />

1<br />

1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år<br />

Hverdagsaktiviteter<br />

2<br />

1<br />

1<br />

Trivsel


15


Case<br />

CASE Trine 4 år og 4 mnd.<br />

44<br />

Bakgrunn:<br />

Trine er ei glad og aktiv jente som har gått<br />

i barnehagen fra hun var 1 ½ år. Utfyllingen<br />

viser aldersadekvat utvikling. Personligheten<br />

hennes kommer godt fram. Hun er ei jente<br />

<strong>med</strong> sterk vilje, temperament og <strong>med</strong> stor<br />

fantasi. De feltene som er åpne er drøftet<br />

<strong>med</strong> foreldrene og sammen opplever<br />

barnehage og foreldre at det ikke er noe<br />

man bekymrer seg for ved Trines utvikling.<br />

Blå er for alderen 1-2 år.<br />

Grønn og rosa for alderen 2-3 år.<br />

Fiolett og gul for alderen 3-4 år.<br />

Den siste utfyllingen, oransje er første<br />

utfylling etter at Trine fylte 4 år. Det er ennå<br />

8 måneder til hun fyller fem, så hun har god<br />

tid til å nå de fleste milepælene /utsagnene<br />

for denne alderen. Nedenfor presenteres<br />

eksempler på observasjoner som er typiske<br />

for Trine. Det er viktig å understreke at<br />

personalet har flere lignende observasjoner<br />

av jenta. Vi viser hvordan sirkelen blir fylt ut<br />

på grunnlag av dem.<br />

HVERDAGSAKTIVITETER, 2-3 ÅR.<br />

1. Er samarbeidsvillig i<br />

hverdagsaktiviteter<br />

Observasjon:<br />

Trine og de andre barna står ved vasken<br />

og vasker hendene før frokost. Den voksne<br />

er sammen <strong>med</strong> dem. Da de andre barna<br />

begynner å bli ferdig følger den voksne dem<br />

inn til bordet. Etter litt går hun tilbake for å<br />

se om ikke Trine er ferdig. Trine har begge<br />

hendene i vasken, hun lager såpeskum og<br />

bølger og synger fornøyd for seg selv. Hun<br />

vil ikke komme til frokostbordet. Den voksne<br />

må gi konkret hjelp <strong>med</strong> å avslutte vaske<br />

og vannlek, for å få henne <strong>med</strong> seg. På vei<br />

inn til bordet springer Trine i forveien og<br />

raskt smetter hun inn i familiekroken, tar fatt<br />

i en dokkevogn, legger en dokke oppi og<br />

snur seg <strong>med</strong> ryggen mot den voksne. Hun<br />

kikker og smiler og ler og igjen svarer hun<br />

bestemt at hun ikke vil komme til bordet.<br />

Den voksne må ta henne i hånden og leie<br />

henne på plass.<br />

Utfylling:<br />

Feltet var halvt utfylt ved alder 2 og 1/2<br />

år. dette er fortsatt Trines vanlige atferd i<br />

overgangssituasjoner nå når hun er 4 år og<br />

4 mnd. Derfor er feltet fremdeles kun halvt<br />

utfylt. Hun klarer det likevel når den voksne<br />

hjelper og støtter henne og holder fast på<br />

kravene.<br />

LEK, 4-5 år.<br />

1. Deltar i konstruksjonslek<br />

2. Aktiv i rolle-lek<br />

Observasjon:<br />

Trine har funnet fram to ulike typer<br />

byggeklosser fra kassene og puttet dem<br />

oppi flere vesker og sekker fra familiekroken.<br />

Hun har også koppestellet <strong>med</strong> seg. Hun<br />

ville gjerne ha <strong>med</strong> seg en av lekekassene<br />

også, men blir stoppet av en voksen. Hun<br />

argumenterer <strong>med</strong> at hun skal på picnic, men<br />

den voksen holder fast på at alle veskene<br />

får være nok. Trine gir seg og invitere <strong>med</strong><br />

et annet barn. De forsvinner innunder et<br />

bord og der dekker de opp på picnic-duken.<br />

Byggeklossene er ulik type mat og de to<br />

barna lekespiser og snakker om den gode<br />

maten. Etter en liten stund har de ryddet<br />

picnicen sammen og fylt veskene igjen. De<br />

er på vei gjennom fellesrommet og ber om å<br />

få <strong>med</strong> seg en koffert. En voksen tar den ned<br />

fra hylla. De drar av sted og forteller at de


skal til Syden. Et leketeppe ute i garderoben<br />

blir fly og litt senere ligger barna på de<br />

store strandhåndklærne, <strong>med</strong> all den gode<br />

byggekloss-maten og solkremflaskene som<br />

kommer fra butikk-lek-kassen. Nå er det<br />

picnic på stranden i Syden.<br />

Utfylling:<br />

Felt nr. 1 om konstruksjonslek er åpent.<br />

Trine er ikke observert i lek der hun<br />

bygger og konstruerer, derimot finner hun<br />

mange andre formål for dette materialet.<br />

For at Trine skulle få vise at hun mestrer<br />

konstruksjonslek ville hun gjerne trenge<br />

mer motivasjon og deltakelse i leken sin fra<br />

voksne. De voksne kunne tilrettelagt bedre<br />

for hennes mestring. På den annen side,<br />

ble det drøftet <strong>med</strong> foreldrene og hverken<br />

de eller personalet er bekymret over at Trine<br />

ennå har åpent dette feltet. Barn bør få lov<br />

til å ha ulike interesser og preferanser i lek<br />

Felt nr. 2 om rolle-lek er fullt utfylt.<br />

Observasjonen over er typisk for Trines lek.<br />

Hun leker store deler av dagen og sammen<br />

<strong>med</strong> ulike barn. Rolle-leken hennes er<br />

sosial, variert og fantasifull og hun har god<br />

konsentrasjon og blir værende lenge i leken.<br />

45


Denne håndboka er en del av observasjonsmateriellet ALLE MED og er tenkt som en praktisk<br />

hjelp ved utfylling av observasjonsskjemaet (sirkelen). ALLE MED – sirkelen er tenkt brukt på alle<br />

barn i barnehagen. Det er et observasjonsskjema som synliggjør barnets utvikling på en visuell<br />

og lettfattelig måte. Målet er at materiellet skal være en hjelp til forberedelse og gjennomføring<br />

av foreldresamtalene, og for et eventuelt samarbeid <strong>med</strong> andre faggrupper.<br />

9 788290 910872<br />

ISBN 978-82-90910-87-2

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!