10.02.2019 Views

Unikum februar 2019

Studentavisen Unikum, februar 2019. Februarutgaven er her, og den er fylt til randen med stoff om det kommende rektorvalget. NLA vil ha større oppmøteplikt på sin journalistutdanning, og det viser seg at engasjement i studietiden gir jobb.

Studentavisen Unikum, februar 2019.

Februarutgaven er her, og den er fylt til randen med stoff om det kommende rektorvalget. NLA vil ha større oppmøteplikt på sin journalistutdanning, og det viser seg at engasjement i studietiden gir jobb.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Studentavisen for Agder GRATIS | Februar 2019

HVEM VIL DU HA

SOM REKTOR?

STEM PÅ NETT I PERIODEN 11. - 18. FEBRUAR.

LINK FINNES PÅ UiAs NETTSIDE.

OPPMØTEPLIKT SKAPER MOTSTAND

| REKTORVALG | ENGASJEMENT GIR JOBB | UGA PROGAM | UTLYSNING AV LEDERVERV


LEDER

INNHOLD

SATS LOKALT!

4 Oppmøteplikt på 80% møter motstand

UiA har sammen med flere norske universiteter investert i en avis med

kontor i Oslo. Hva med å heller satse lokalt?

Den nye avtalen forplikter UiA til å bidra med et årlig driftstilskudd på

300 000 til avisen Khrono for perioden 2019-2021, ifølge UiAs nettsider.

Khrono er i dag en del av OsloMet – storbyuniversitetet. På sikt er

målet for innvesteringene å gjøre Khrono mer riksdekkende og uavhengig

av utdanningsinstitusjonene.

Jeg synes Khrono er en fantastisk avis, likevel skulle jeg heller sett at

det blir satset lokalt. Som en del av studentavisen Unikum (Studentavisen

i Agder) er jeg helt klart partisk i min mening om dette, men

tanken om hva vi kunne fått til med en slik innvestering er noe jeg

ikke kan ignorere.

Dette gjelder ikke bare for oss, men alle studentavisene i landet. Jeg

tror at med en målrettet satsing fra de ulike universitetene kunne studentavisene

etablert seg mye sterkere i regionene. I tillegg vil det styrke

variasjonen av aviser.

Gjennom min tid som student har jeg flere ganger blitt fortalt av ansatte

at “det er studentene det handler om på et universitet, ikke motsatt”.

Dette synes jeg burde bli reflektert i journalistikken som tilbys

her også! I universitets- og høyskolesektoren har Khrono et stort fokus

på de ansatte, vi har et stort fokus på studentene.

Mange av mine medstudenter er engasjert på frivillig basis og lar ikke

mangelen på lønn hindre dem i sitt arbeid. Likevel tror jeg at noen

kroner her og der ville medført en betydelig kvalitetsøkning i studentavisene

og dermed flere lesere.

8 Studentnytt

11 Studentprest: Historien skriver vi nå

12 10 på UiA om rektorvalget

14 Kommentar fra rektorkandidat Stephen Seiler

15 Kommentar fra rektorkandidat

Sinniva Whittaker

16 Engasjement gir jobb

21 Kommentar fra STA

23 Kulturkalender

24 Program for UGA

26 Unikum digger: Blæsen

27 Oppskrift: Fiskepinnar på 10 minutt

28 Podkastene

30 Stillingsutlysning

31 Quiz

I UiAs plan for 2019 står det tydelig at det skal satses regionalt, mitt

forslag er derfor å satse på oss studenter.

Andreas B. Guthe

redaktor@unikumnett.no

454 40 191

UTGITT AV: Studentavisen Unikum, ved Universitetet i Agder

POSTADRESSE: Serviceboks 422, 4604 Kristiansand S

BESØKSADRESSE: Universitetsveien 24, 4630 Kristiansand S

ORG.NR.: 984 544 677

TELEFON: 911 45 962

EPOST: red@unikumnett.no

NETTSIDE: unikumnett.no

FACEBOOK: facebook.com/studentavisenunikum

INSTAGRAM: instagram.com/unikumnett

Publisert februar 2019

Utgave nummer 2

Unikum er studentavisen ved Universitetet i Agder og andre

institusjoner tilknyttet Studentsamskipnaden i Agder. Avisen er

politisk og religiøst uavhengig, og blir drevet på frivillig basis.

Unikum følger Vær Varsom-plakaten og redaktørplakaten. Føler

du deg urettferdig behandlet eller på noen måte uriktig fremstilt

av Unikum, ber vi deg kontakte redaksjonen.

Redaksjon:

ANSVARLIG REDAKTØR :

Andreas Guthe

REDAKTØRER:

Mia Wright, Odd Magne Vatne, Mats Sauro Høimyr,

Magnus Ljøstad, Henrik Gill

GRAFISK ANSVARLIG:

Jama Philip Korn

FORSIDE:

Magnus Ljøstad

JOURNALISTER/SKRIBENTER:

Mats Sauro Høimyr, Mia Wright, Ingrid Nordvik

Krossbakken,

FOTOGRAFER:

Magnus Ljøstad, Matias Smørvik, Andreas Guthe,

Ingrid Nordvik Krossbakken, Kathrine Smee

Daae, Sara Linnea Finnema, Mats Sauro Høimyr,

Podkastene, Didirk Rud

ILLUSTRATØRER:

Odd Magne Vatne

DESKEN:

Mia Wright, Zhilwan Manbari, Mats Sauro Høimyr, Victhoria Marie

Nordahl, Phally Long Prum, Martha Simonsen, Vilde Hagen Svanberg,

Odd Magne Vatne, Magnus Ljøstad

KORREKTUR:

Andreas Guthe, Mia Wright, Vilde Hagen Svanberg, Martha Simonsen,

Phally Long Prum, Odd Magne Vatne, Victhoria Marie Nordahl

DAGLIG LEDER:

Zhilwan Manbari

TRYKKING:

Bjorvand & Co

OPPLAG:

1200

FEBRUAR 2019 UNIKUM NR 1 3


AKTUELL

«Sitat:

tem fugia eaquam, conemperum excerchillic

temqui doluptaturit omnis eum ide

seque in parum in natur aut id et vollabo

rroreictem faccume si autectin expliqu»

Oppmøteplikt på 80% møter motstand hos studentene

TEKST: MIA WRIGHT | FOTO: MATS HØIMYR,

MAGNUS LJØSTAD, KATHRINE SMEE DAAE,

SARA LINNEA FINNEMA, PRIVAT

NLAs bachelor i journalistikk skal fra høsten

av få 80% obligatorisk oppmøteplikt. Modellen

kommer fra videregående skole forteller

Hilde Kristin Dahlstrøm, avdelingsleder for

journalistikk ved NLA høgskolen.

Et ønske om større læringsutbytte, morsommere

timer, og en bedre forberedelse av journalistikkyrket

er grunnlaget for vedtaket som trer

inn for 1. års studenter ved NLA høsten 2019.

– Journalistarbeid er i stor grad et teamarbeid

og da tenker vi at man lærer best om man er

tilstede, sier Dahlstrøm.

– HELT KRISE

Noen studenter er i tvil om dette er løsningen.

Tredjeklassestudent Andreas Hopen sier at

Andreas Hopen

studentene burde være mer på skolen, men at

tvang ikke er måten å få det til.

– Det å prøve ut en lavere oppmøteprosent

først kunne vært en god løsning, men dette

blir for drastisk etter mitt syn, skriver han i

en melding til Unikum.

Han forteller videre at det gjerne må skje noe

fordi oppmøte til undervisningene ikke er optimalt,

men at skolen heller burde satse på å

gjøre undervisningene og fagene mer interessante.

Håvard Sagen som er mediaansvarlig for studentparlamentet

og andreårsstudent ved NLA

tror flere studenter kommer til å falle av og

miste motet. Han føler at vedtaket er presset

fram uten at studentene er hørt.

– Vi syntes jo det er helt krise. Det er kjempe

dumt.

IKKE UNDERVISNING HVER DAG

Hilde Kristin Dahlstrøm forteller at de har

ønsket innspill fra studentene underveis, og

at vedtaket er fattet av LOKUT (Lokalt organ

for kvalitet i utdanning) etter søknad fra av

Håvard Sagen

4

FEBRUAR 2019 UNIKUM NR 1 5


visning hver dag. Bortsett fra i praksisperioder

vil det være snakk om cirka to dager på

skolen i uken.

Hun fortsetter med å si at i de ulike emnene

som har noe obligatorisk er satt på 80

prosent og at det ønsker de å fortsette med.

Dahlstrøm understreker at ved spesielle behov

vil det være gode muligheter for tilrettelegging.

Og at for eksempel vil studenter med

barn ha muligheten til å få mer fravær slik

som det er i arbeidslivet.

– Vi er en liten skole og vi har gode muligheter

til å vise fleksibilitet, sier hun.

ØNSKER DE BESTE JOURNALISTENE

Dahlstrøm syntes det er trist om ikke studentene

føler seg hørt, men er klar på at det er

kjedelig for de studentene som kommer til

nesten tom klasse, og at det blir et bedre læringsmiljø

om flere er på skolen. Hun sier at

de studentene de var i kontakt med når dette

vedtaket kun var en ide fortalte at dette var

noe de trengte. De ønsket at skolen skulle

være med å sette gode grenser. Dahlstrøm

avslutter med å si at NLA er veldig opptatt av

å utdanne de beste journalistene.

Sondre Lindhagen

I dag er det mellom 25 til 45 studenter i hver

klasse, men innimellom har det kun møtt

fem studenter til forelesingen.

BEDRE FELLESKAP

Leder i STRÅ studentorganisasjon på NLA,

Marta Saettone-Johansen sier at som voksent

menneske burde man få muligheten til å ta

egne valg, men at det hadde vært koseligere

og mer lærerikt om flere kom i forelesing.

– Da får vi flere gode diskusjoner og et bedre

felleskap. Det skaper også en god skolekultur

og dynamikk at flere møter opp på skolen,

sier hun.

Hun legger til at det kan medføre at det nye

kullet blir enda flinkere journalister i kontrast

til de som aldri er på skolen.

Hilde Kristin Dahlstrøm

Hverken Saettone-Johansen eller tillitsvalgt

på andre året, Sondre Lindhagen har hørt fra

studenter som ønsker en slik ordning. Lindhagen

er også enig i at som voksen person på

høyskole burde man kunne fordele tiden sin

slik man selv ønsker.

delingen. Skolen har hatt møter med faglige

studenttillitsvalgte som har tatt dette videre

til studentene, hvor de har fått gode tilbakemeldinger

før de søkte om vedtaket. De har

også hatt forslaget frem på flere avdelingsmøter.

Malen er tatt fra videregående skole

som har 90 prosent obligatorisk møteplikt i

dag.

– Dette er et fraværssystem studentene er

vant med og kjenner til. Vi har lang erfaring

med at 80 prosent oppmøte i ulike praksisperioder

og emner på NLA Høgskole og

mener det er nødvendig for å få emnet godkjent.

Muligheten for 20 prosent fravær gir

noe større fleksibilitet enn på videregående

skole. Dessuten er det ikke snakk om under-

Marta Saettone-Johansen

– Mange studenter må jobbe for å få endene

til å møtes. Noen har kanskje barn eller andre

private årsaker som gjør at de ikke kan

møte til tiden. Vi er alle forskjellige og noen

mener de lærer best av å lese selvsteding,

mens andre lærer best av å være i forelesinger,

men det å tvinge studenter til å møte

opp så mye føler jeg bare vil innskrenke studentenes

muligheter til å skape sin individuelle

hverdag som funker for dem, sier han.

6 Oppmøteplikt på 80% møter motstand hos studentene

FEBRUAR 2019 UNIKUM NR 1 7


STUDENTNYTT

TEKST: MATS SAURO HØIMYR

FOTO: MATS SAURO HØIMYR,

TARGEIR ATTEKOG

Jakob Mæland

HAN ER VELFERDSTINGETS

NYE LEDER

Tidligere styremedlem i Mercurius, Jakob

Mæland er ny leder i VT (Velferdstinget).

Han ble på et møte i slutten av januar, erklært

som den nye lederen for VTs Arbeidsutvalg. I

sin introduksjon forklarte Mæland at han blant

annet vil fokusere på å synliggjøre VT i studenthverdagen.

– Jeg var rådet til å søke på stillingen etter at

jeg snakket med tidligere leder om hva vervet

gikk ut på. Det virket som noe interessant og

viktig, som flere burde ta en interesse i, forteller

Mæland.

MÅTTE ENDRE PÅ REGELVERKET

Mælands konkurrent i valget, nestleder i utvalget,

Arlene Henneli, valgte i siste liten å trekke

kandidaturet sitt. Hun ønsker, av hensyn til studiene,

og heller forbli i stillingen som nestleder.

Til sammen er det nå Mæland, Henneli, og styremedlem

Victor Larsson, som utgjør det nye arbeidsutvalget.

Det ble stor diskusjon om hvorpå

valget kunne gjennomføres.

Opprinnelig var det vedtatt at det skulle være representasjon

fra minst to forskjellige institutter i

arbeidsutvalget. Avtroppende leder for utvalget,

Roy Skjerveland, studerte ved NLA Mediehøg-

skolen Gimlekollen, mens Mæland, Henneli og

Larsson, alle sammen er UiA-studenter.

På grunn av manglende kandidater fra de andre

skolene, bestemte VT seg for å trekke tilbake

denne vedtakelsen, og det ble gjort nye

vedtak som tillot for denne en-skoleordningen

i arbeidsutvalget.

– Markedsføringen vil bli kjempeviktig fremover,

det har jeg jo heldigvis veldig stor erfaring

med. Alle skolene skal få et innblikk i hva

vi driver med, og vi kommer til å sørge for at

de vet hvem vi er og hva vi gjør, sier Mæland

etter møtet.

Ønsker å være synlig for alle studentene i Agder

Temaet om mangel på engasjement fra de mindre

institusjonene kom opp flere ganger på møtet.

Medlemmene i Velferdstinget vil nå utforske

forskjellige måter å nå ut til alle institusjonene

de samarbeider med. Det gjelder UiA, Noroff,

NLA, Ansgar, og Fagskolen i Kristiansand. De

vil ta med seg mange av disse forslagene videre

inn i planleggingsfasen for hvordan de skal

oppnå mer synlighet i hele Agders studentsamfunn.

– Vi vil prøve å få til et bedre samarbeid med

disse skolene. Komme dem i møte, og vise at vi

er tilstede, avslutter Mæland.

KAOS PÅ CEZINANDO KONSERT: – JEG ENDTE OPP MED Å BESVIME

700 mennesker møtte opp på en underbemannet

Cezinando konsert på Bluebox i Grimstad. De

førte til lange kødannelser, fiendtligheter og ei

som besvimte.

Det hele skal ha skjedd siste fredag i januar.

Konserten skal ha vært overbooket, ifølge kilder.

Vaktselskapet informerer om at det skal

ha vært omkring 700 personer tilstede på

eventet. Det er på grensen til Bluebox sin makskapasitet,

noe som ledet til at situasjonen ble

uoversiktlig.

– Jeg endte opp med å besvime som følge av

trykk mot scene. Når jeg kom til hadde jeg

blåmerker, blant annet et som du kunne se

var av en hånd som hadde dratt meg opp over

rekkverket. Det var ikke noe helsepersonell

tilstede eller tilbud om medisinsk hjelp der,

forteller Adriana Strzeszewska som var på

konserten.

Kilder forteller om tilfeller hvor folk opplevde

å miste bevisstheten, fikk hjernerystelser, blåmerker

og andre skader både inne på på arrangementet,

og ute i køen.

– Inne ved scenen var det helt kaos, jeg kjente

jeg ble most og grep tak i en vakt for å si at jeg

trengte hjelp. Så bare rister han på hodet og

går, kort tid etter så lå jeg bevisstløs på bakken,

sier Strzeszewska.

LANGE KØDANNELSER

Utenfor Bluebox skal det også ha oppstått problemer

ettersom at vaktene av hensyn til den

store, uoversiktlige folkemengden på innsiden

stengte døren i en periode på 20-30 minutter.

Det endte opp med lange kødannelser. Mange

endte opp med å bli stående i over en time i

køen og gikk glipp av konserten, eller store deler

av den. De lange køene førte til fiendtlighet

mellom vakter og folk i køen. Det skal ha vært

fire tilfeller med åpen aggresjon mot vaktene,

ifølge PSS Securitas.

– Vi måtte stå i kø over en time. Vi hørte at

de åpnet dørene 22:00 og konserten begynte

24:00, men når vi stilte oss i kø klokka 23:00

slapp vi ikke inn før 00.30, forteller Max

Erikson som var tilstede på konserten.

MANGE MISTET YTTERTØYET SITT I GARDEROBE

Det fikk også problemer med garderobe ordningen.

Flere endte opp med å måtte gå hjem

med feil klær eller uten jakker og annet yttertøy

de hadde gitt fra seg. Bluebox jobber fremdeles

med å få returnert tapt yttertøy til deres eiere.

FEBRUAR 2019 UNIKUM NR 1 9


STUDENTNYTT

Avdelingsleder i SiA kultur Jon Gotteberg sier

at det var Bluebox som var ansvarlig for bar og

garderobe den kvelden, men at vaktholdet var

leid inn fra PSS Securitas, og at arrangør firmaet

MultiEvent sto bak selve arrangementet.

– Vi er jo veldig lei oss for hva som skjedde, vi

må innrømme at vi undervurderte hvor stort

trykk det ble på garderoben, sier Gotteberg.

Han forteller at de nå jobber med sørge for erstatning

til de som enten mistet eller ble frastjålet

ytterklærne sine etter arrangementet. Det

skal ifølge Bluebox også ligge igjen et stort antall

jakker i lokalene som aldri ble hentet.

– Mye av grunnen er få ressurser og at det gikk

for sent i innslippet, sier Daniel Myrvoll, avdelingsleder

for PSS Securitas Agder.

Ifølge han var en av de største årsakene til at ting

ble som de ble, at arrangementet var underbemannet

i forhold til hvor mange som faktisk kom

på konserten. Det var totalt syv vakter på stedet

som skulle holde kontroll på 700 mennesker.

Myrvoll forteller at det ble gjort en vurdering av

vaktleder på stedet om å plassere vakter i stasjonære

poster, men at disse måtte omorganiseres

slik at det var noen områder som til tider ikke

var like godt dekket.

– Vi går nå gjennom rutinene våre for å finne

ut hva som gikk galt og forhåpentligvis kunne

ta lærdom av det, mye av grunnen er få ressurser

og at det gikk for sent i innslippet. Det er jo

klart at når man har en kødannelse hvor stemningen

synker som den gjorde, så gjør jo at det

blir en ekstra utfordring å roe situasjonen og få

behandlet alle på en rolig måte.

ARRANGØREN BEKLAGER

En talsperson for arrangøren av konserten fra

selskapet MultiEvent påpeker at de ikke ønsker

å uttale seg ytterligere mens de nå er i samtaler

med vaktselskapet og Bluebox, men ønsket

å beklage at konserten eskalerte på måten den

gjorde. De ønsket også å si til de som sto ute i

køen og mistet store deler av konserten, eller

ikke fikk mulighet til å komme inn på konserten

i det hele tatt, at de har åpnet for muligheten til

å be om refusjon frem til 15. februar.

– Bluebox er et kjempebra initiativ, men de har

begynt å få et rykte på seg i Grimstad som utrolig

upålitelige, avslutter Erikson.

UIA RISIKERER Å MISTE

DIGITALE ARKIVER

Fra og med februar vil over en fjerdedel av universitetets

digitale tidsskrifter ikke lenger være tilgjengelige

fra Universitetsbiblioteket i Agder.

Årsaken skyldes forsinkede forhandlinger av en

avtale med de fire største forlagene som tilbyr

disse tidsskriftene, etter at den eksisterende kontrakten

utløp ved årsskiftet.

UiA, og de andre universitetene, mistet tilgangen

til Elseviers arkiver allerede i januar, og ved månedsskiftet

forsvinner også tilgangen til Wiley,

SpringerNature, og Taylor&Francis.

En av hovedgrunnene til at forhandlingene denne

gangen er vanskeligere, er et nytt EU- reglement

som sier at all offentlig finansiert forskning

skal være offentlig tilgjengelig innen 2024 i Norge,

og innen 2020 i EU. For å kunne forholde seg

til disse reglementene, ønsker nå forskningsbibliotekene

å publisere egen forskning via forlagene,

i tillegg til avtalen om lesertilgang.

– Dette er en av de dyreste tjenestene vi har, og

dersom vi skulle prøvd å forhandle alene ville vi

nok aldri vært istand til å tilby disse tjenestene,

forteller Ewelina M. Krakowska, virksomhetsleder

for Digitale tjenester.

Pris har også vært et stort tema i diskusjonen.

Gjennom årene har forlagene gradvis hevet prisen,

og alle institusjonene som var en del av avtalen

endte til slutt opp med å betale til sammen

330 millioner kroner for tilgang til arkivene.

– Vi har også andre leverandører vi benytter oss

av, men akkurat disse leverandørenes tidsskrifter

har veldig høy kvalitet, i tillegg til kvantitet,

sier Krakowska.

Verken UiA eller Agder Universitetsbibliotek er

selv direkte involvert i forhandlingene, men representert

av konsernet Konsersium, som en felles

forhandlingspartner for alle forskningsbibliotekene

i Norge. UiO, NTNU, UiB og UiT har som

de fire største videreutdanningsinstitusjonene

i Norge, deltatt i forhandlingene sammen med

Konsersium.

Ytterligere forhandlingsmøter med de forskjellige

forlagene er planlagt utover i måneden,

men det per nå ingen indikasjon på at tilgangen

forsvinner.

HISTORIEN

SKRIVER

VI NÅ.

HANS JØRGEN WENNESLAND,

STUDENTPREST

Når jeg leser om hendelser som har formet

den verden jeg lever i, er det lett

å ha et distansert forhold til det som

skjedde. Det som hendte er fortid, og

jeg høster fruktene eller betaler omkostningene

for det andre gjorde eller ikke

gjorde. Mange engasjerte seg, kjempet,

og noen ga alt for å påvirke omgivelsene

og skape en bedre fremtid. Iblant

gjorde de det selv om motstanden var

enormt sterk, og de sto i fare for å bli

feid av banen.

Om ti, tjue eller hundre år skal andre

lese historie og kjenne på følgene av det

vi gjør eller ikke gjør i dag. Det gir perspektiver

til livet vårt, tenker jeg. Det

forteller meg at jeg faktisk er viktig.

Sammen spiller vi helt sentrale roller i

det store dramaet om vår jord.

Det er lett å tenke at jeg er så ubetydelig

i den store sammenhengen at det ikke

betyr noe hva jeg sier og gjør. Men som

regel er det ikke framragende enkeltpersoner

som former historien. Det er

de mange vanlige mennesker som reiser

seg og står for noe. Når enkeltpersoner

blir til en flokk, kan de etter hvert

bli til en tidevannsbølge som ikke lar

seg stoppe.

Vi lever i en krevende tid. Demokratiet

er under press, og miljøbalansen er så

i ulage at vi frykter at katastrofene vil

bli sterkere og stadig mer ødeleggende.

Mennesker legger ut på folkevandringer

for å berge liv og fremtid, og vi som sitter

forholdsvis trygt her på berget lurer

på om vi skal hermetisere velstanden

vår eller åpne opp og dele.

Akkurat nå er det vi som lever. Akkurat

nå er det vi som må stå for noe, som

må kjempe og ta de vanskelige valgene.

Derfor betyr det noe hva vi tenker og

mener. En gang er vi historie, og hva vil

folk tenke om oss da?

10 Studentnytt - Kaos på Cezinando konsert

FEBRUAR 2019 UNIKUM NR 1 11


HVILKE SAKER MENER DU ER

VIKTIGST AT EN UNIVERSITETS-

REKTOR KJEMPER FOR?

TEKST: PHALLY LONG PRUM OG ANDREAS GUTHE | FOTO: ANDREAS GUTHE

NINA LINDGREN ASKE BIRKENFELDT MATIAS SMØRVIK

ADRIAN PAULSEN MONICA RAVNEVAND ØYVIND TØNNESSON VESTEIN LANGSETH

ERIKA ERDOS VICTHORIA MARIE NORDAHL SIRI MAGNUSSEN & TINNA KAREN LEIFSDÓTTIR

NINA LINDGREN, ANSATT VED KAFÉ CAMPUS

Jeg mener en rektor burde kjempe for mangfold,

inkludering og tilrettelegging. Det er

viktig at de som føler seg litt annerledes blir

inkludert og ivaretatt. Det gjelder blant annet

bedre tilrettelegging for handicappede, slik at

det blir enklere å komme innom oss i kantina.

ASKE BIRKENFELDT, UTVEKSLINGSSTUDENT

FRA DANMARK (SOCIAL SCIENCE)

Først og fremst burde en rektor kunne kjenne

og forstå sine studenter, men også ansatte

ved Universitetet. I tillegg burde fokuset være

rettet mot utdanning og skape verdier fremfor

økonomisk gevinst. Som utvekslingsstudent

savner jeg bedre integrasjonen med de norske

studentene.

MATIAS SMØRVIK, LEKTOR

Jeg tenker at man må tørre å ta i bruk nye undervisningsmetoder.

Teknologiske hjelpemidler

og pedagogisk kunnskap kan gi flere læringsmuligheter

for studenter. Det kan være alt fra

streaming, til opptak av forelesninger, og videoproduksjon.

Den type ting kan være nyttige bidrag

til å styrke undervisningskvaliteten.

ADRIAN PAULSEN, KOMMUNIKASJON

OG MEDIER

Jeg mener at en rektor burde ta tak i saker

som psykisk helse blant studenter, skape flere

leseplasser, og ikke minst, fortsette arbeidet

med mer praksismuligheter i flere studier. Jeg

synes det er viktig at studenter kan etablere

et godt nettverk i arbeidsmarkedet under studietiden.

MONICA RAVNEVAND, PEDAGOGIKK

Jeg synes det burde være fokus på å holde

foreleserne, professorer og studiene oppdatert

med ny informasjon, pensum og undervisningsmetoder

innenfor faget. Samtidig legge

til rette for å tilby IKT- virkemidlene som

studentene burde ha i dag.

ØYVIND TØNNESSON, FØRSTEAMANUENSIS

VED HUMANIORA OG PEDAGOGIKK

De viktigste sakene en ny rektor burde kjempe

for er å styrke universitetstradisjonen. Det

er viktig at universitetet ivaretar funksjonen

om å frembringe hva som er sann og usann

kunnskap. Det å være bevisst i rollen som

en selvstendig og uavhengig aktør blir viktig

fremover, særlig i samarbeid med næringslivet

og andre aktører.

VESTEIN LANGSETH LAURITSEN, LEKTOR

Jeg mener de viktigste sakene er fagtilbudet

og studentvelferd, som kan være alt fra standarden

på boforholdene til tilbudene på campus

som kantinen.

ERIKA ERDOS, ANSATT VED SØRBOK

Det er viktig for oss i SiA Bok at den nye rektoren

ser viktigheten av en god og levende bokhandel

på begge campusene, men også verdsetter

den tette kontakten vi har med forelesere

og studentene. Vi håper rektor vil kjempe for

boka, som det beste og viktigste arbeidsverktøyet

under studiene. Personlig vil jeg si at

inkludering, utvikling av mangfoldskompetanse,

likestilling, psykisk helse og internasjonalisering

av studiene er viktige saker.

VICTHORIA MARIE NORDAHL,

UTVIKLINGSSTUDIER

For meg er det viktig at et universitet tar helse

og psyke hos studenter på alvor, og at det

skal finnes gode tilbud for å få enhver student

gjennom studier uten at de skal føle seg alene.

Dette håper jeg vår kommende studierektor

vil kjempe for.

SIRI MAGNUSSEN, SOSIALT ARBEID &

TINNA KAREN LEIFSDÓTTIR, SOSIALT ARBEID

Vi tenker at studentenes trivsel er viktigst.

Det betyr tilrettelegging av et godt studentmiljø

og møteplass med fokus på inkludering

og fellesskap.

12

FEBRUAR 2019 UNIKUM NR 1 13


KOMMENTAR

KOMMENTAR

UiA ER TIL FOR

STUDENTENE,

IKKE MOTSATT!

TEKST: STEPHEN SEILER | FOTO: MAGNUS LJØSTAD

Studenter skal være partnere i sin egen utdanning. Slik har jeg jobbet i over

25 år som lærer, forsker, og leder, og det blir grunnholdningen min dersom jeg

skulle bli rektor ved UiA.

Dere studenter gir oss en klinkende klar bestilling: studierelevans, reell medvirkning,

god veiledning, og mer kontakt med arbeidslivet som avgjørende faktorer

for studiekvalitet.

Jeg kan love mye, men resultater krever enighet og vilje. Din stemme forplikter

meg til å levere på disse punktene dersom jeg blir rektor:

• Utvidet helsetjenestetilbudet på begge campus- sammen med SiA og våre

vertskommuner skal vi bidra til å sikre god fysisk og psykisk helse som et

grunnlag for studiesuksess.

• Økt kontakt med arbeidslivet- UiAs strategi tilsier at alle studenter skal få et

tilbud om praksis i løpet av studieprogrammet. Vi er ikke i mål, derfor vil

økt studentkontakt med arbeidslivet være i fokus for hele organisasjonen.

• Gratisprinsippet skal beskyttes- jeg står skulder mot skulder med studentene

her og skal også kjempe for at det ikke snikes inn ekstrakostnader.

• Åpent og inkluderende universitet- UiA skal fremme og feire mangfold i alle

dets fasetter!

• Rektor som lærer- jeg skal undervise noe hvert semester for å sikre at jeg er

koblet på både studentenes og lærernes hverdag.

• Rektorlunsj med studentene- 50 studenter på hver campus, Grimstad og

Gimlemoen. Inngangsbilletten blir en lapp der du skrive en ris og en ros.

Disse blir grunnlaget for en dialog om å bli bedre.

• Campus Swap- hvert semester sender vi en busslast med studenter fra

Kristiansand til Grimstad og omvendt. Der møter dere medstudenter og

forskere som viser hvor mye spennende vi kan få til sammen på tvers av

studieretninger!

• 24/7 tilgang for studentene- med tillit, opplæring på farlig utstyr, og nye

nøkkelløsninger, sikrer vi at dere kan jobbe på verksted, øvingssal, lab, eller

grupperom når som helst.

• Studenter i forskning- Studentrepresentasjon i universitetets forskningsutvalg,

deltagelse i forskningsgrupper, og økonomisk støtte slik at studenter

blir reelt involvert i forsknings- og innovasjonsprosjekter.

DAGENS STUDENTER

– MORGENDAGENS

ALUMNI

TEKST: SUNNIVA WHITTAKER | FOTO: MAGNUS LJØSTAD

Å være student er mye mer enn å følge undervisning og å avlegge eksamen. Dere

organiserer aktiviteter i linjeforeninger, bidrar inn i styrer og utvalg, jobber som

undervisnings- eller forskningsassistenter, og er, med deres kunnskap og energi,

med på å utvikle UiA i positiv retning.

Som dekan er samarbeidet med dere noe av det mest givende. Og dette er samskaping,

ett partnerskap mellom universitetet og dere studenter, som kanskje

tas for gitt, og som ikke får den oppmerksomheten det fortjener. Blir jeg valgt

som ny rektor er studentkontakt noe av det jeg vil engasjere meg sterk i.

UiAs visjon om samskaping var en av de tingene som gjorde at jeg søkte meg

hit for halvannet år siden. Tenk å jobbe på et fakultet som tilbyr anvendt filosofi

med praksis! Siden jeg kom hit i august 2017, har jeg lært store deler av

virksomheten å kjenne og er blitt styrket i min overbevisning om at UiA er en

institusjon med god driv i riktig retning.

Vi lever i en tid med raske omveltninger. Teknologisk utvikling, sosiale mediers

økende betydning, global oppvarming, miljøutfordringer, migrasjon preger livene

våre på mange vis, og er med på å endre hvordan vi kommer til å leve, og hva

slags kompetanse som trengs i fremtiden. Under slike forhold, er det avgjørende

at høyere utdanningsinstitusjonene ikke bare henger med i svingene, men leder

an både gjennom forskning som bidrar til en positiv utvikling og begrensning av

de negative konsekvensene, og gjennom utdanning som ruster dere studenter

for morgendagens samfunn.

Denne utfordringen klarer vi ikke alene. Fra å være elfenbenstårn, institusjoner

som observerte verden fra utsiden, har universitetene forvandlet seg til å bli en

integrert del av samfunnet, hvor samarbeid er avgjørende for å lykkes. Her synes

jeg UiA er kommet et godt stykke på vei, og samspillet med aktører fra andre

deler av offentlig sektor, privat næringsliv og frivillige organisasjoner gjør UiA

til en relevant samfunnsaktør.

UiA har en utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet og ett av målene vi

forplikter oss på er alumni, dvs. å utvikle et nettverk for tidligere studenter. I avtalen

fremheves det at alumni er en viktig målgruppe for etter- og videreutdanningstilbud,

men også ressurspersoner for dagens studenter. Da er det viktig å

huske at dagens studenter er morgendagens alumni. For at dere skal ha interesse

av å opprettholde kontakt med UiA i fremtiden, må tiden som student ved UiA

oppleves som meningsfull. Jo mer eierskap dere føler til institusjonen, jo mer

sannsynlig er det at dere vil ønske å bidra til at morgensdagens studenter får en

meningsfull studietid når dere selv er ute i arbeidslivet, og at dere vil velge UiA

når dere trenger å fornye dere faglig.

En måte å få eierskap til UiA på, er å benytte den retten dere har til være med på

å bestemme hvilken retning institusjonen skal ta fremover. Bruk stemmeretten!

Ikke bare i det nært forestående rektorvalget, men også i valg til fakultetsstyrene

og studentparlamentet senere i vår!

14

FEBRUAR 2019 UNIKUM NR 1 15


AKTUELL

Engasjement gir jobb ifølge en ny undersøkelse.

80% av studenter som har hatt et engasjement

har fått relevant jobb. Av studenter uten et engasjement

har kun 68% relevant jobb.

Undersøkelsen er gjort på oppdrag fra Sammen

Råd og Karriere og utarbeidet av Asle Høgestøl

og Olav Bjørnebekk.

Med økonomisk støtte fra Universitet i Bergen,

Høgskulen på Vestlandet og Norsk Handelshøyskole.

Undersøkelsen heter fra studie til jobb

på Vestlandet og har vært gjennomført omtrent

annethvert år siden 2003, skriver Studvest.

FORDEL MED MASTER

6091 kandidater fikk tilsendt undersøkelsen og

median er født i 1990. De fleste av kandidatene

har mastergrad, men bachelorstudenter utgjør

39 %. Profesjonsstudier som er minimum av 6

års studieløp og grunnskolelærere som har en 4

års utdannelse utgjør til sammen 11 %. I undersøkelsen

kommer det frem at det er en tydelig

fordel med mastergrad. De er mer veltilpassede

på arbeidsmarkedene enn bachelorstudentene.

ifølge en sak som ble skrevet av NRK i juli 2018.

Hele 86% sier de har fått relevant jobb.

ANTALL HAR IKKE HAR

AKTIVITETER RELEVANT JOBB RELEVANT JOBB N

0 32 % 68 % 71

1 20 % 80 % 394

2 15 % 85 % 741

3 12 % 88 % 563

4 11 % 89 % 310

5 6 % 94 % 127

6 5 % 95 % 22

INTERNETT ER MEST BRUKT I JOBBSØKING

De aller fleste har funnet stillingen sin på internett,

men en god del bruker også personlig nettverk.

Direkte kontakt med arbeidsgiver øker

også sjansen for jobb, mens de færreste har

brukt blant annet sosiale medier, NAV og trykte

medier for å finne seg jobb.

Undersøkelsen viser at om du har en eller flere

aktiviteter ved siden av studie har du en mye

større mulighet til å få jobb etter studiene. Aktiviteter

blir regnet som betalt jobb ved siden av

studiet, verv i studentorganisasjoner og frivillig

arbeid. Lønnet arbeid ser ut til å ha den største

verdien i forhold til senere jobb.

Studenter har nok først og fremst økonomiske

motiver når de velger å arbeide ved siden av

studiene. Utover å generere ekstra inntekter

kan imidlertid lønnet arbeid i studietiden også

ha en merverdi. Undersøkelser på feltet viser

at de som har hatt lønnet arbeid ved siden av

studiene, har noe større sannsynlighet for å få

jobb etter studiene, selv om jobben faglig sett

var «irrelevant», står det i undersøkelsen.

IKKE FOKUSER

KUN PÅ STUDIENE

ANTALL AKTIVITETER BESTEMMER SJANSEN

Om du har en aktivitet ved siden av studiene

øker sjansen på å få relevant arbeid fra 65%

til 80%. Dette stiger med mellom 1% og 5% for

hver tilleggsaktivitet du har. Om du har 6 eller

flere aktiviteter ved siden av skolen er sjansen

for relevant jobb etter studiene 95%.

70%

41%

37%

14%

13%

12%

11%

10%

4%

TEKST: MIA WRIGHT OG MATS HØIMYR | FOTO: PRIVAT OG MATIAS SMØRVIK | ILLUSTRASJON: ODD MAGNE VATNE

Av deltakerne i undersøkelsen har 85% fått

jobb i det geografiske området de ønsket. 66%

har fast jobb. 29% har vikariat, engasjement eller

annen jobbsituasjon. Kun 5 % er arbeidsledige

som går igjen i det norske arbeidsmakende

16

FEBRUAR 2019 UNIKUM NR 1 17


– I Kristiansand er det jo et lite miljø, så alle

har på en måte hørt om noen, eller kjenner til

noen og sånt. Rhetorica har en fagdag hvert

år og hun som nå er sjefen min var en av talerne

fra fagdagen i fjor. Så det handler jo litt om

å få connections. Så det å engasjere meg har

jo hjulpet for nettverksbygging.

Hun er bestemt på at det å engasjere seg er en

god ting. Hun forteller at dagene kan bli litt

travle, men at det ikke kommer noe negativt

ut av det.

– Så lenge du trives med det du gjør så merker

du ikke noe på det.

Hagen er glad i en travel hverdag, og for henne

kom det ikke bare det gode jobbmuligheter ut

av å engasjere seg.

Ingvild Hagen

– Kan legge til at det er veldig bra for det sosiale

å være med på ting, det var sånn jeg møtte

han som skulle bli samboeren min.

Kai Steffen Østensen

BYGGE PÅ CV´N

Ingvild Hagen er blant de studentene som har

bygget videre på erfaringen hun fikk som engasjert

i studentorganisasjon. Etter to år som

aktivt medlem av studentradioen i Bergen ble

hun tilbudt stilling som nettredaktør. Dette

hjalp henne videre i arbeidslivet.

– Jeg jobbet som nettredaktør for Studentradioen

i Bergen. Der brukte vi plattformen

Wordpress og det å være kjent med den gjorde

at jeg senere fikk jobb i markedsavdelingen

hos Fotoknudsen.

For Hagen var det det hun lærte i studentradioen

som var grunnen til at bedriften satset

på henne. Hun trekker frem at engasjementet

slik hun viste som student på ulike plattformer

er med på å bygge en CV og til stor hjelp.

LITT TRAVELT

Hagen var også en del av linjeforeningen Rhetorica

ved UiA. Oxford Research var på jakt

etter noen som kunne hjelpe til å arrangere

evalueringskonferansen i september 2018, da

kom hennes navn opp.

NYE MULIGHETER

Tidligere STA leder Kai Steffen Østensen er

også stor tilhenger av engasjement mens man

studerer. Selv har han hatt cirka 20 verv som

student. Han mener vervene har vært med å

forme han som person samtidig som han har

fått muligheten til å forme vervene han har

hatt.

– Igjennom å ha en rolle eller et verv så vil du

jo lære en del ting, som blant annet hvordan

du skal håndtere ukomfortable situasjoner.

For eksempel når du sitter i et møte og vet

at du er yngst, da er det som oftest de som er

eldst og har mer erfaring som får mest taletid

og mer makt. Dette skal jo du kastes ut i så

det gir deg en helt ny mulighet til å stå inne

for det du sier.

Nå har Østensen kommet seg inn på arbeidsmarkedet

og har en jobb ved Universitetet i Agder.

Denne jobben mener han at han har fått

fordi han har god kjennskap til Universitetet.

– Jeg har fått mulighet til å skaffe meg noen

redskaper som gjør at jeg blir attraktiv på arbeidsmarkedet.

Dette ved at jeg tidligere har

fått lov jobbe med noe jeg synes er spennende.

I følge Østensen vil det å engasjere seg gi en

student mange muligheter til å vise potensiale

du har før du får en jobb.

– Både STA lederrollen og de andre vervene

jeg har hatt har vært med på å forme den jeg

er i dag og gitt meg et godt innblikk i hvordan

prosessene virker. Alt fra å snakke foran mennesker

til å være en aktiv part av et samarbeide

med ulike folk.

NETTVERK

Østensen trekker også frem hvor mye godt

det å være engasjert gjør for nettverksbygging.

Han sier at det å ha et godt nettverk kan

løse mange problemer som skulle dukke opp

– Det å engasjere deg gir deg jo også et nettverk,

og nettverk kan være kjempegodt. For

eksempel så skulle jeg en dag til Alta og jeg

hadde ikke noe oversikt over hvem jeg kjente

som kom fra Alta men jeg visste at jeg kjente

folk som har kommer derfra. Så jeg spurte

kjapt på Facebook og etter tre timer hadde

jeg fått fire tilbud om overnatting fra folk.

Han trekker også frem hvor godt det er å ha

vært tilstede på andre siden av et intervju.

Det å intervjue folk til verv har gjort at Øst-

ensen vet hvorfor de ulike spørsmålene blir

stilt.

– Det har gjort at jeg er sterkere forberedt

når jeg går inn til intervju. Det er det jo

mange som kan få mulighet til å lære om de

engasjerer seg ved Universitetet.

Det å være engasjert kan by på ulike utfordringer,

men med tiden vil du ifølge Østensen med

tiden lære deg å bli mer komfortabel i ulike

situasjoner. Som STA leder har han måtte takle

situasjoner hvor mange ulike faktorer har

vært i spill. Blant annet har han talt under studiestart.

– Når du taler på studiestart foran flere tusen

mennesker så er du nervøs, men trikset er å få

publikum til å ikke se at du er nervøs.

Prioriteringer er en viktig del av å være engasjert

og selv om du møter mange spennende

mennesker i ulike verv mener Østensen at det

også er viktig å ha en base med venner utenom,

slik at du kan trekke deg unna og ta en

pause.

18 Ikke fokuser kun på studiene

FEBRUAR 2018 UNIKUM NR 9 19TILBUDSGUIDEN

KOMMENTAR

AKTIVITETER

Escape Room Kristiansand AS

Festningsgata 52

4614 Kristiansand S

contact@escapekristiansand.no

Tlf: 45 81 79 81

www.escapekristiansand.no

10% studentrabatt

Et perfekt avbrekk i hverdagen

for studenter og studie-grupper

Husk gyldig studentbevis!

Skyland Trampolinepark

Lumberveien 35A

4621 KRISTIANSAND

booking@skyland.no

Tlf: 40 41 81 82

www.skyland.no

Studentpris kr 99 i timen.

Mandag til fredag hele dagen.

Lør-Søndag etter kl 16.

Gjelder ikke skolefri.

Husk gyldig studentbevis!

Tilbudsguiden

-

Gode

tilbud

til

studenter

20

BILUTLEIE

Sixt

Dronningens gate 49

4608 Kristiansand

Tlf: 38 07 91 91

www.sixt.no

10% studentrabatt

Utforsk Sørlandet med leiebil

fra Kristiansand sentrum.

BRILLER

Lauvland Øyeoptikk

Henrik Wergelandsgate 10

4612 Kristiansand

Briller: 38 12 01 80

Kontaktlinser: 38 12 01 90

www.lauvland.no

10% studentrabatt

Briller-Linser-Synsundersøkelse

Husk gyldig studentbevis!

Sørlandets eldste Optikerforretning

DATA

Pippin AS

Kvadraturen

Henrik Wergelandsgt. 16

4612 Kristiansand S

Sørlandssenteret

Barstølveien 29

4636 Kristiansand S

www.pippin.no

Tlf:400 27 753

privat@pippin.no

5% studentrabatt

på alle Mac!

Husk gyldig studentbevis.

FYSIOTERAPI

Kristiansand Osteopati & Fysioterapi

Kjøita 17 – Kjøita Park

4630 Kristiansand

post@kristiansandosteopati.no

Tlf:404 71 462

www.@kristiansandosteopati.no

Vi tilbyr behandlinger innen

osteopati, fysioterapi og

akupunktur til meget

rimelig pris!

Velkommen til oss!

Tilbudsguiden

for

studenter

i

Kristiansand

Helsehuset Salis Fysioklinikk

Markens Gate 42

4612 Kristiansand

post@salisfysioklinikk.no

Tlf: 41 42 41 73

www.salisfysioklinikk.no

Studentpris: kr 350

Bli smertefri raskt.

Få time på dagen.

Ingen venting eller henvisning

KULTUR

Storgaten 33, Grimstad

STUDENTTILBUD for UiA.

Minus 15kr på kinobilletten

fra mandag til torsdag.

Se dagens filmprogram på

www.grimstadkulturhus.no

REISE

Studentturer på SuperSpeed

Ta med deg medstudenter på en

kveldstur til Danmark på tirsdager

og nyt en flott middagsbuffet inkl. drikke

fra kun 299,- pr person.

1000 m2 taxfreebutikker om bord!

Bestilles på colorline.no/student

Tollbodgata 22, 4611 Kristiansand

Kundeservice: 38 03 83 00

Ruteopplysning: 177

Studentkort 30 dager: kr 440,–

Gyldig i Kristiansand eller Grimstad

Periodebillett i Agder 30 dager:

Ungdom (16-19 år): kr 375,-

Ung Voksen (20-29 år): kr 495,-

Heltidsstudenter over 30 år: kr 495,-

Les mer på www.akt.no

TANNLEGE

Stray Tannlegesenter As

Skippergata 47

4611 Kristiansand

post@sentrumtannleger.no

Tlf: 380 22 033

www.sentrumtannleger.no

Vi tilbyr 25% studentrabatt

på all behandling.

Husk gyldig studentbevis!

Solbygg Tannlegesenter AS

Avd:Sørlandsparken

Barstølveien 36A, 4636 Kristiansand

Avd:Lund

Agder allé 4, 4631 Kristiansand

post@solbyggtannlegesenter.no

Tlf: 38 70 38 38

www.solbyggtannlegesenter.no

50% studentrabatt på undersøkelser og

15% rabatt på behandlinger.

Din tannlege i Kristiansand

Dental Norge Kristiansand

Marviksveien 1

4631 Kristiansand

post@dentalnorge.no

Tlf: 38 69 99 93

www.dentalnorge.no

Undersøkelser med sjekk og rens av

tenner kr 490,- Vi har 15% studentrabatt

ved all behandling.

Mulighet for delbetaling.

Vi tilbyr akutt time på dagen.

FRIVILLIG ARBEID

KAN FORANDRE

OG UTVIKLE OSS

TEKST OG FOTO: MOHAMMED A. MOHAMMED

PRAKTIKANT I STUDENTPARLAMENTET I AGDER

Jeg kommer opprinnelig fra Syria, som jeg

flyktet fra i 2015 til Hellas. Før jeg kom til

Hellas, tenkte jeg aldri på frivillig arbeid, og

trodde ikke på at det kunne gjøre en forskjell.

Men da jeg bodde i Hellas, i en flyktningeleir i

et år og fire måneder, begynte jeg å jobbe som

frivillig. Jeg måtte fylle ventetiden med noe

som var godt. Senere skjønte jeg hvor viktig

frivillighet er.

HVA ER FRIVILLIGHET?

Det finnes mange forskjellige definisjoner,

men alle definerer det som et arbeid som tar

sikte på å betjene mennesker uten å bli tvunget,

betalt eller spurt.

I vår tid er frivillig arbeid en stadig økende

aktivitet, og spesialt blant eldre mennesker,

på grunn av at de vil bruke tiden sin på å

være aktive hele tiden. De fleste studiene som

er gjennomført om dette temaet, illustrerte at

frivillig arbeid ofte er forbundet med bedre

helse og selvtilfredshet.

HVORFOR DRIVER FOLK MED FRIVILLIG ARBEID?

Å være frivillig er en flott måte å bidra til

samfunnet, lære nye ting og få nye venner.

Det er veldig mye forskjellig man kan gjøre

som frivillig. Selv om man jobber som frivillig

for å hjelpe andre, finnes det mange grunner

til at man bør være frivillig. Her mine

grunner:

• Få nyttig arbeidserfaring som senere kan

føre til en betalt jobb. Et eksempel kan være

å gjøre noe for en organisasjon eller på universitetet

mens du er arbeidsledig. Det kan

hjelpe deg å utvikle dine ferdigheter og kunnskap.

• Finn ut hva en bestemt jobb vil innebære.

Frivillig arbeid kan være en god måte å finne

ut hva type jobb du liker, før du bestemmer

deg for å gjøre en forpliktelse til den karriere

du vil ha.

• Få nye venner. Frivillig arbeid gir muligheter

til å møte nye mennesker som kommer

fra forskjellige bakgrunner, og man kan få

venner for livet.

FRIVILLIGHET HAR ABSOLUTT STOR

BETYDNING FOR ENKELTMENNESKER,

MEN OGSÅ FOR SAMFUNNET

Frivillighet er en av bærebjelkene i samfunnet

vårt. Det skaper mangfold, løser utfordringer,

og gjør en forskjell i menneskers

liv. Det gir en merverdi i å engasjere seg for

andre, det gir glede å være engasjert og det

skaper tillit mellom mennesker. Det at folk

engasjerer seg og tar ansvar i nærmiljøet,

forebygger ensomhet og bygger fellesskap.

Frivillighet viser solidaritet mellom folk.

Flyktningkrisen har vist betydningen av frivillighet,

og at solidariteten fremdeles ligger i

den norske ryggmargen.

Til slutt vil jeg gjerne si hva frivillighet har

gjort for meg

I Syria har jeg jobbet som økonomileder og

min erfaring kommer fra økonomi, men arbeidet

som jeg har gjort i Hellas som frivillig

har gitt meg muligheten til å jobbe hos Redd

Barna som kulturell megler. I tillegg lærte jeg

mange forskjellige perspektiver om det vestlige

samfunnet. Men først og fremst møtte jeg

hyggelige mennesker og venner, som har blitt

en viktig del av mitt liv.

I Norge er jeg frivillig hos Redd Barna på

et prosjekt som heter En God Nabo i Kristiansand.

Jeg, og to andre, jobber som frivillige

med en flyktningfamilie. Vi hjelper dem med

å bli kjent med det norske samfunnet og bidrar

til at barna får holde på med fritidsaktiviteter.

Men samtidig blir jeg kjent med det

norske samfunnet, kommer nærmere nordmennene,

og får nye hyggelige venner.

FEBRUAR 2019 UNIKUM NR 1 21


LA DET FREMMEDE BLI KJENT!

OPPDAG VERDEN MENS DU STUDERER

DRA PÅ

UTVEKSLING

Når du velger UiA, velger du et stort nettverk

av samarbeidspartnere over hele verden.

200

universiteter

22

40

land

Søknadsfrist 15. februar

uia.no/utveksling

/studentutveksling

#uiagderut

LOS ANGELES

MOSKVA

REYKJAVIK

PARIS

SYDNEY

HELSINKI

LONDON

BERLIN

SINGAPORE

BEIJING

HONOLULU

AALBORG

DUBAI

BANGKOK

Kristiansand

8.2 Film og Tv Quiz Tollboden

8.2-17.2 Student UGA i Agder UiA

9.2 Spidergawd + bokassa Teateret

9.2 Spidergawd +bokassa Teateret

10.2 Barnesøndag med Improteater Teateret

14.2 Fagdagen 2019 –Misforstå meg rett UiA

14.2 Tuttifruttiland –Lars Berrum Charlies bar

14.2 Hilma Nikolaisen Sabla Bar

15.2 Opptak Blæsen Stiften

15.2 Skambankt & The Dogs Kick

16.2 Charlie Roennez Barbarossa

16.2 Erlend Ropstad Sabla Bar

17.2 Barnesøndag med Sirkusprinsessa og Hemmeligheten Teateret

22.2 Opptak Blæsen Stiften

22.2 Dualistic- Slippfest Teateret

23.2-13.2 Skilpadder hele veien ned Kilden

23.2 Minor Majority med Anne Marie Almedal som support Kick

1.3 Sterke Hjerter slippfest Sabla Bar

1.3 Dagny! Kick

1.3 Lady Klok Konsert 46 118 UiA

Grimstad

14.2 Quiz med Start Bluebox

18.2 Dagkino for barn og ungdom Grimstad kulturhus

28.2 Quiz med Copia Bluebox

1.3 UKM Grimstad Grimstad kulturhus

7.3 Quiz med GSI Bluebox

FEBRUAR 2019 UNIKUM NR 1 23


24

FREDAG 08. FEBRUAR

BLACKOUT PARTY (KANTINA) 22:00 - 02:00

LØRDAG 09. FEBRUAR

STUDENTRÅDET (ØSTSIA) 18:00 - 19:40

STAND UP: NYBEGYNNERKVELD (ØSTSIA) 21:00 - 23:00

ÅBENT HUS (ØSTSIA) 21:00 - 02:00

SØNDAG 10. FEBRUAR

FLAGFOTBALL-TURNERING (SPICHEREN) 12:00 - 15:00

KLESBYTTEDAGEN (ØSTSIA) 14:00 - 18:00

UGA SOFAPRAT: HAR TEKNOLOGIEN BLITT

MIN NÆRMESTE? (ALADDIN SCENE) 18:00 - 19:00

ADJØ MONTEBELLO: (ALADDIN KINO) 20:00 - 22:00

MANDAG 11. FEBRUAR

MATDAGEN (KANTINA) 10:00 - 15:30

VIL DU SKAPE NOE INNENFOR MUSIKK,

KUNST OG KULTUR? (ØSTSIA) 15:00 - 16:00

POKERTURNERING (ØSTSIA) 17:30 -

POLITISK DEBATT (SABLA BAR) 18:00 -

PRO

GRAM

2019

TIRSDAG 12. FEBRUAR

LIVE PODCAST (VRIMLEHALLEN) 12:00 - 18:00

PIA SEEBERG: BLI DIN EGEN PT (UIA, B1018) 14:00 - 15:00

HIIT ØKT MED PIA SEEBERG (SPICHEREN) 15:30 - 16:30 + 17:00 - 18:00

SOKRATES FORSVARSTALE (KILDEN) 19:30 - 20:40

ONSDAG 13. FEBRUAR

FØRSTEINNTRYKK: CV/LINKEDIN-SJEKK (UIA) 10:00 - 14:00

FILMBONANZA (ØSTSIA) 18:00 - 23:00

COCKTAILKURS (BAKGÅRDEN) 19:00 - 20:30

BLIND-DATE (BAKGÅRDEN) 19:00 - 23:00

TORSDAG 14. FEBRUAR

SPEED-DATE (ØSTSIA) 18:00 - 20:00

SYMFONIKONSERT (KILDEN) 19:30 - 21:30

UGA-QUIZ (ØSTSIA) 20:30 - 23:30

FREDAG 15. FEBRUAR

UGA REVY (TEATERET) 21:00 - 22:30

UNGE FERRARI (ØSTSIA) 21:00 - 23:30

LØRDAG 16. FEBRUAR

LØRDAGSUNIVERSITETET: KUNSTIG INTELLIGENS OG

HVORDAN DEN KAN PÅVIRKE VÅRT SAMFUNN(TEATERET) 12:00 - 14:00

QUANTUM: CARPE FESTUM (TEATERET) 18:30 - 19:15

UGA REVY (TEATERET) 21:00 - 22:30

SILENT DISCO (KICK) 22:30 - 02:30

SØNDAG 17. FEBRUAR

UGA REVY (TEATERET) 21:00 - 22:30

WWW.FACEBOOK.COM/UGAIKRISTIANSAND

FEBRUAR 2019 UNIKUM NR 1 25


UNIKUM DIGGER

I ÅR FYLLER SPADSER & BLÆSE-ENSEMBELET 45 ÅR

TEKST: MIA WRIGHT | FOTO: MAGNUS LJØSTAD

Siden 1974 har dette orkesteret hatt en plass på

først Høyskolen og senere Universitetet i Agder.

Med ca. 30 medlemmer møtes de en gang i uka

for å fylle Stiften med musikk, men det er ikke alt

denne gjengen gjør. De fester sammen, drar på quiz

sammen og mye mer både med og uten alkohol inn

i bilde.

Unikum var og besøkte dem på en øvelse og da

fikk vi snakke med Schjæfen selv, Marianne Pettersen,

Sous Schjæf Malin Leikvoll, Musikalsk

leder Katrine Bryggeså Øydna og Generalconsul

Sindre Andersen.

Vi sitter i baren på Stiften. Det er fullt av bilder

og gamle instrumenter på veggene. Det er årevis

med tradisjoner og minner i dette rommet. Leikvoll

skrur på en vegglampe som ikke gir mye

lys, med en rød glød skinner over veggen.

Med et stort fokus på at dette er et sted du ikke

trenger å kunne spille noen instrumenter forteller

de om alt det sosiale de gjør sammen.

– Du kan velge selv hva du vil gjøre. Du kan

være en Spadserer, en som ikke spiller, men en

som vil lære å spille noe eller bare er med på det

sosiale, forteller Øydna.

Som gruppe har de noen spillejobber, både for

kommunen og firma-eventer, men de blir også

hyret inn av tidligere Blæsen-medlemmer.

Akkurat nå er de i gang med å lage sin første

plateinnspilling for å feire 45 års jubileet. Denne

skal være klar i september og dette er noe de gleder

seg veldig til.

– Det er det som tar mesteparten av tiden nå

om dagen, men det blir veldig spennende, sier

Øydna.

Fiskepinnar på 10 minutt

SLIK GJER DU:

SKJÆR FISKEN I PASSE STORE «PINNAR» OG FINN FRAM 3 SKÅLAR.

SKÅL 1: BLAND SAMAN SAMMALT KVEITEMJØL, SALT OG PEPAR.

– Den gir ikke mye lys, men det er en del av rommet,

forteller hun.

Denne studentorganisasjonen holder godt på

tradisjoner. De alle fire er helt enige om at tradisjonene

er noe av det som gjør det så spesielt. De

har en morsom tone seg imellom hvor de snakker

om de ulike tingene de gjør som en gruppe

– Du får venner for resten av livet, du har alltid

noe å gjøre på kveldene. Først og fremst er vi

en vennegjeng. Spillere og ikke spillende er alle

velkomne, sier Pettersen.

Med i overkant av 100 medlemmer i de ulike studentorganisasjonene

i Stiften-bygget er det mye

som skjer. De er mye sammen med de andre

gruppene og det blir en tett knyttet gjeng. Dette

er en organisasjon hvor alle er velkomne og det

alltid er plass ifølge lederne i Blæsen. I kampen

mot ensomme studenter er det kanskje akkurat

en slik organisasjon man burde bli med i. Opptak

er 15. Og 22. Februar.

– Du trenger ikke spille første gangen, det er

mer som en velkomstfest hvor alle kan komme,

forteller Andersen.

TEKST OG FOTO:

INGRID NORDVIK KROSSBAKKEN

INGREDIENSAR TIL 1 PORSJON:

1-2 FISKEFILETAR AV TORSK

4-5 SS SAMMALT KVEITEMJØL GROV

4-5 SS GRILJERMJØL / 2 TØRRE BRØDSKIVER

1 EGG

½ TS SALT

½ TS PEPAR

½ TS TØRKET TIMIAN

SKÅL 2: PISK EGGET.

SKÅL 3: KNUS DEI TØRRE BRØDSKIVENE TIL SMULAR/GRILJERMJØLET

OG HA DEI I SKÅLEN SAMAN MED TIMIAN.

VEND FISKEN FØRST I SKÅL 1, SÅ I SKÅL 2 OG TIL SLUTT I SKÅL 3. LEGG

FISKEPINNANE PÅ EIN STEIKEPLATE MED BAKEPAPIR.

STEIK DEI I OMNEN PÅ 200 GRADER I CA. 10 MIN.

FISKEPINNANE SERVERAST HER MED REVE GULROT OG HEIMELA-

GA RØMMEDRESSING, MEN FISKEPINNAR PASSAR MED NESTEN ALL

SLAGS TILBEHØR, SÅ HER ER DET BERRE Å TRIKSE OG MIKSE.

26

FEBRUAR 2019 UNIKUM NR 1 27


TEKST: PODKASTENE | FOTO: PODKASTENE, DIDRIK RUD

PODKA STENE

«EN KLYPE SALT»

PROGRAMLEDERE: Aida og Julie.

TEMA: «En klype salt» er en helt nyoppstartet podkast av to jenter

på UiA. De har studert sammen på bachelor i kommunikasjon

i snart tre år, men det er ikke mer enn et halvt år siden de

fikk øynene opp for hverandre (vennskapelig altså). I løpet av

dette halvåret opplevde de sitt livs eventyr sammen, og nå kjenner

de hverandre bedre enn omtrent noen andre.

For å bli bedre kjent med jentene anbefaler vi å høre på hvert

fall første episode, men det skal sies at episodene blir mer juicy

etter hvert.

FNISEPODDEN

PROGRAMLEDERE: Henriette, Celina og Ingrid.

TEMA: Henriette, Ingrid og Celina tar opp temaer som kanskje

ikke alltid blir snakka like høyt om. En podkast for studenter i

alle aldre, kjønn og legninger.

FUNFACT: Celina elsker katter, Henriette har 8 planter på badet

og Ingrid har ingen funfacts.

OSS PRIVILEGERTE IMELLOM

PROGRAMLEDERE: Matias, Jacob, og Kristian.

TEMA: Norges klart beste podkast med skarp politisk analyse

og 5-stjerners satire. I studio sitter hobbysosialisten, SiA-sjefen,

liksom-journalisten og en meget privilegert gjest.

- Livet mitt var egentlig litt kjipt. Så begynte jeg å spille inn

podkast med disse gutta, smiler Kristian Bjelbøle Bakken forsiktig

mens han titter opp mot himmelen.

- Podkast er makt, uttaler Jacob Haugmoen Handegard som bruker

programmet sitt aktivt til å klatre i det politiske hierarkiet.

- Itj all helta kainn bruk kappe. Ivers, Brøndbo og så mæ da,

sier Matias Smørvik idet han på klumsete vis velter en halv

kopp karsk over lydkortet.

TROLLETS TILSTAND

PROGRAMLEDERE: Odd, Krister og Julie.

TEMA: Savner du eventyrstund fra barnehagen? Fortvil ikke; i

Trollets Tilstand kan du gjenoppleve de klassiske folkeeventyrene

når de fortelles av tre selverklærte komikere. Nesten like

bra som en barnehagelærer.

Odd, Krister, og Julie er tre ukulturerte nittiseksere fra indre

Agder som tar for seg et nytt folkeeventyr i hver episode. Her

møter de på snakkende dyr, prinsesser, fæle foreldre og - ikke

minst - troll. Faste innslag i podkasten inkluderer Hard Facts,

hvor gjengen serverer obskure og ofte ubrukelige fakta om

eventyret som tas opp, og Beste Moderne Gjenfortelling, hvor

de prøver å trekke linjer fra 1800-tallet til moderne popkultur.

Trollets Tilstand er å finne på Facebook, Podbean, iTunes- og

Spotify, hvor de poster en ny episode annenhver fredag.

FUNFACT: Odd, Krister og Julie er faktisk bare én person med tre

hoder, litt som hydraen i Herkules.

STUDENTKLUBBEN

PROGRAMLEDERE: Odd, Mia, Mats, og Christina.

TEMA: Studentklubben gir tre- til fire studenter gode og mindre

gode råd om studentlivet. Her går det i fast og løs prat om alt fra

festing til jobb til økonomi og Netflix.

Mats, Mia og Odd har alle noen år med studier under beltet, og

velger å dele sin ekstensive livsvisdom om alle slags studentrelaterte

temaer gjennom denne podkasten. Ensomhet, eksamenstress,

psykisk helse, kulturliv, nyttårsforsetter og kollektivtilværelsen

er blant temaene de har besøkt.

Studentklubben finnes på Facebook, Instagram, Podbean og iTunes.

SKRÅBLIKK

PROGRAMLEDER: Vegard.

TEMA: Skråblikk er en podkast for deg som elsker intellektuelle

samtaler, men ikke har nok venner med liknende interesser. Skråblikk

er perfekt å lytte til på bussen eller i bilen på vei til jobb eller

skole, mens du støvsuger hjemme eller i det du prøver å sovne.

Skråblikk finnes på nettsiden Skråblikk.com, Facebook, og iTunes.

28

FEBRUAR 2019 UNIKUM NR 1 29


LYSER UT

LEDERVERV

«STILLINGENE SOM ARBEIDSGIVERNE SER ETTER PÅ CVEN»

GRAFISK

ANSVARLIG

VI SØKER DEG SOM:

HAR GRAFISK KOMPETANSE

KAN ADOBE CREATIVE CLOUD

KAN JOBBE STRUKTURERT

ANSVARLIG

REDAKTØR

VI SØKER DEG SOM:

ER GOD TIL Å SKRIVE

HAR GOD FORMIDLINGSEVNE

ER FLINK TIL Å ORGANISERE

DAGLIG

LEDER

VI SØKER DEG SOM:

KAN SETTE OPP REGNSKAP OG BUDSJETT

HAR KUNNSKAP INNEN MARKEDSFØRING

HAR GODE KOMMUNIKASJONSEVNER

VI TILBYR:

ETTERTRAKTET KOMPETANSE

LEDERVERV PÅ PÅ CVEN

HONORERT STILLING

(FRIVILLIG ARBEID MÅ PÅREGNES)

SØKNAD KAN SENDES TIL:

STYRELEDER@UNIKUMNETT.NO

FRIST: 15. MARS 2019

UNIKUM

QUIZ

1. Hva heter de to rektorkandidatene

som stiller til valg?

2. Hva heter den nye statsråden som er fra Evje?

3. Hva stod på forsiden av forrige utgave?

4. Når er den internasjon ale holocaustdagen?

5. Hvilken måned dette året skal det avholdes

kommunestyre- og fylkestingsvalg i Norge?

6. Hvilket politisk parti er eldst i Norge?

7. Hva går oppover og aldri nedover

8. Hvilke to land arrangerte

håndball-VM for menn?

9. Hvilke to hendelser blir feiret i februar? Den

14. februar og den andre søndagen i februar.

10. Hva het lagmannsretten som dømte Eirik

Jensen?

30

©colourbox.com

1. Sunniva Whittaker og Kerry Stephen Seiler;

2. Kjell Ingolf Ropstad; 3. Katastrofale stevnemøter;

4. 27. januar; 5. September; 6. Venstre; 7. Alder;

8. Danmark og Tyskland; 9. valentinsdagen og morsdag;

10. Borgarting lagmannsrett

FEBRUAR 2019 UNIKUM NR 1 31


BSU

Boligsparing for ungdom

Få tilbake

Staten gir deg

200 kroner for hver

1000-lapp du sparer

(skattefradrag).

Knallrente

Bankens beste rente!

Du får mer igjen enn

du setter inn.

Boliglån

Når du beviser at

du kan spare, sier vi

lettere ja til boliglån.

sor.no/bsu

32

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!