Tangopalatset 15 februari kl 22.18 - Malmö stad

malmo.se

Tangopalatset 15 februari kl 22.18 - Malmö stad

BILD: Ewa Levau

En tidning för dig som bor i Malmö | årgång 39 | nr 2 • mars 2006

MITTEN

Sonia årets

företagare

i Malmö

SIDAN 12

Ett dygn i Malmö. Jenny Berger och Marco Vega

dansar tango i källaren på Tangopalatset.

Resten av dygnet hittar du inne i tidningen.

Malmöborna

är fl er än

någonsin

SIDORNA 3–6

BILD: Nille Leander

Livliga diskussioner

hos familjen

Parada-Hernandez

SIDORNA 18–19

Tangopalatset

15 februari

kl 22.18

Lugna

gatan

i Malmö

SIDAN 8

SIDORNA 24–26


2 | VÅRT MALMÖ | MÅNGFALD | MÖTEN | MÖJLIGHETER

Peter

Johnsson

040-630 64 01

Malmö – en

stad i ständig

förvandling

En av de stora fördelarna med

Malmö är att stan inte är lik

någon annan. Säg till exempel

var annars i Sverige vi hittar ett

Turning Torso, ett Ribban eller

ett Rosengård centrum.

Möjligtvis har andra städer

en liknande strand, eller så

lockar de med småstadsidyll och

naturnära boende. Men det är

brokigheten, livet och kontrasterna

som gör Malmö spännande

och utmanande. Hur spännande

är det att bo i en stad utan överraskningar?

Se bara på Jim Carreys

karaktär Truman Burbank

i fi lmen ”The Truman Show”.

Men det går inte att bortse

från de mörka molnen när man

beskriver Malmös himmel.

Många upplever också staden

som hotfull. Det visar bland

annat fl yttundersökningens resultat

som du kan läsa mer om på

nästa sida. Vi har också träffat

en familj som ska fl ytta till Dalby

och en familj som fl yttat hit från

Halmstad.

Många vill som sagt fl ytta hit

och vi är nu fl er Malmöbor än

någonsin – 271 271 stycken. Och

de som redan bor här engagerar

sig för att få bukt med stadens

olika problem i allmänhet och

ungdomsbrottsligheten i synnerhet.

Vi träffar bland annat

Hassen Sekkiou som tillsammans

med vänner och kolleger startat

en läxhjälpsförening i en gammal

svartklubbslokal. Han är övertygad

om att det går att förebygga

utanförskap och ökad brottslighet

med kunskap och stöd.

Att Malmö är en stad i

ständig förändring märker man

också om man tar en ordentlig

tur runt stan. Det har vi gjort.

Under 24 timmar besökte vi

24 platser i Malmö – en spännande

vardagsresa som du hittar

på sidorna 14–15.

Trevlig läsning!

Lars Edqvist

040-630 64 10

NÄSTA VÅRT MALMÖ

kommer 10–12 april

Ansvarig utgivare

Mikael Stamming

Informationsdir.

Tel 040-34 10 00

● TURISM

Lurblåsare. Att blåsa i mässingshorn när vattnet ska stängas av är en av Bengt Nerbrings arbetsuppgifter.

Bengt får ta en lur på jobbet

TEXT Susanna Berling | BILD Gisela Svedberg

Du jobbar som driftplanerare

på VA-verket. Ett av dina arbetsredskap

är ett mässingshorn.

Vad använder du det till?

– Jag går runt i det område

där vattnet ska stängas av och

blåser i luren för att på så sätt

informera de boende om att

vattnet ska stängas av. Tre stötar

i hornet, blåser jag.

– Det är en gammal tradition

i Malmö, inget vet riktigt hur

gammal. Senast jag använde

hornet var för några veckor sedan

när vi drabbades av en vattenläcka

i Kulladal. Vi har väl

omkring hundra läckor om året.

– När det är planerade avstängningar

så lägger vi lappar i

brevlådan eller i trappuppgång-

| nr 2 | 2006 Adress Vårt Malmö, 205 80 Malmö Tel 040-34 10 00 Fax 040-34 20 92 | www.malmo.se/vartmalmo

Redaktör

Lars Edqvist

Giv Akt AB

Tel 040-630 64 10

Form och layout

Peter Johnsson

Giv Akt AB

Tel 040-630 64 01

en men vid plötsliga avbrott är

det fortfarande luren som gäller.

Vet Malmöborna vad det

betyder när du blåser i hornet?

– De äldre känner till det

medan många yngre inte har en

aning om vad det betyde r. Med

näringsidkare, som till exempel

frisörer och tandläkare som är

väldig beroende av vatten, försöker

vi ta personlig kontakt.

I vilket skick är Malmös

vattenledningar?

Malmö har 850 kilometer

vattenledningar. I centrala stan

är en del av ledningarna från

slutet av 1800-talet och av gjutjärn.

De är av bra kvalitet men

byts efterhand ut mot dagens

8,2 procent fl er sov på hotell

Antalet övernattningar på hotell i Malmö ökade med 8,2 procent

2005 jämfört med 2004. Det kan jämföras med att antalet hotellnätter

i Skåne under samma period ökade med 6,8 procent. Av statistiken

framgår att Danmark och Ryssland står för den största ökningen av

internationella hotellgäster under de senaste fem åren och att antalet

övernattande kineser ökar dramatiskt.

Annonser

Henrik Olsson

Ardeo Media

040-16 54 80

BENGT NERBRING |

DRIFTPLANERARE

● KONTAKT

Malmökalendern

Christina Nilsson

Tel 040-34 12 05

eller 040-34 12 07

moderna plaströr. Störst problem

är det i de områden som

byggdes under miljonprogrammet

på 1960- och 1970-talen,

då gick det nog ofta lite för fort.

– En del ledningar i stan är av

segjärn, som följde efter gjutjärnet.

Segjärn är tåligt men rostar

ganska lätt.

Nu byggs Citytunneln.

Påverkas ditt arbete av det?

– Citytunneln och Bo01området

är de projekt som har

påverkat oss mest under senare

år. När det gäller Citytunneln

är det många ledningar som

ska fl yttas. Och så händer det

olyckor förstås med ledningar

som grävs itu eller skadas av

misstag.

65 000 frågor på tio veckor

Den digitala medborgarassistenten Sara fi ck svara på 65 000

frågor på tio veckor. Det betyder också att hon lärt sig mer

och nu ska Malmö stads service via malmo.se utvecklas

ytterligare. Från ett så kallat blanketthotell kan invånarna i

Malmö också ladda ner blanketter för att smidigare göra

ansökningar hos Malmö stad.

Korrektur

Margit Randén

040-26 41 21

mikael.stamming@malmo.se lars.edqvist@givakt.se peter.johnsson@givakt.se henrik.olsson@ardeo.se christina.l.nilsson@malmo.se bokstaven@swipnet.se

– Generellt är vintern den

mest besvärliga tiden. Det kan

bero på rörelser i marken eller

att vattentemperaturen sjunker.

Alla ledningar ligger minst 1,20

meter under markytan där är

det garanterat frostfritt.

Har Malmö bra vatten?

Malmö har mycket bra vatten.

Vi var ju nominerade till

priset för bästa dricksvatten i

Sverige. Vi vann inte men segrade

i alla fall i Skåne.

– Jag tycker det är mycket

bättre att dricka kranvatten

än att gå och köpa vatten på

fl aska. Själv dricker jag väl en

liter vatten om dagen förutom

kaffe och öl.

Utebliven tidning

Kontakta

Tidningsbärarna

Tel 040-17 69 00

Tryck

VTAB, Göteborg

Upplaga

156 000 ex

271 271 personer – så många bodde det i Malmö vid årsskiftet.

Det är fl er Malmöbor än någonsin.

Visserligen är det en trend i hela Sverige att de stora städerna växer men

Malmö växer procentuellt mer än både Stockholm och Göteborg.

Bland dem som fl yttar in till Malmö fi nns många unga och välutbildade.

De som väljer att lämna Malmö är framför allt barnfamiljer som fl yttar

till grannkommunerna. Malmö lockar med kultur och storstadsliv,

medan otrygghet och höga huspriser avskräcker.

TEXT Ewa Svensson | BILD Linda Axelsson / Pressens Bild

Malmö både

lockar och

skrämmer

Aldrig tidigare har så många

fl yttat till Malmö. För tjugo första

året i rad ökar folkmängden och

fl er personer fl yttar till än från

kommunen.

Ungdomar och danskar fl yttar

in och barnfamiljerna fl yttar ut.

Kultur och nöjen lockar medan

otryggheten avskräcker. Så

kan man kort beskriva fl yt ttrenderna

i Malmö som kommer

fram i en ny enkätundersökning.

Undersökningen, som har gjorts

av Stadskontoret, har besvarats

av drygt 3 000 hushåll, såväl infl

yttare som utfl yttare. En liknande

undersökning gjordes 2001.

De fl esta som fl yttar till Malmö

har gjort det för att de söker

efter storstadens alla fördelar. Ett

rikt och omväxlande kulturliv,

många kaféer och restauranger,

närheten till Köpenhamn och

kontinenten.

Infl yttarna är ofta unga, bor i

enpersonshushåll eller fl yttar till

mindre lägenheter än de bodde i

tidigare. Och de har en högre utbildningsnivå

än genomsnittligt

för Malmöborna. Danskarna har

sina egna skäl för att fl ytta till

Malmö. Här kan de hitta billiga

bra bostäder, levnadsomkostnaderna

är lägre och det går att

pendla till arbetet i Danmark.

Av infl yttarna är fl er än tidigare,

90 procent, nöjda med fl ytten

och en tredjedel tror att de bor

kvar i Malmö om tio år.

En förklaring till att så många

ungdomar fl yttar in är att många

FAKTA | 2004 års fl yttundersökning

Varje år sammanställs statistik på hur

många som fl yttar till och från Malmö.

Ibland gör man också mer detaljerade så

kallade fl yttundersökningar där man också

tar reda på varför folk fl yttar. Den förra

fl yttundersökningen gjordes 2000/2001

och nyligen presen terades en ny undersökning

med siffror för 2004.

Infl yttare: 15 900.

Cirka en fjärdedel fl yttar in från Malmös

kranskommuner.

barnfamiljer fl yttade ifrån Malmö

på 1970-talet. Nu fl yttar barnen

tillbaka till studier och jobb.

Samtidigt fortsätter barnfamiljerna

att fl ytta ut från Malmö.

Trenden har förstärkts de

senaste två åren, speciellt bland

yngre barnfamiljer med svenskt

medborgarskap.

De fl esta fl yttar till Malmös

grannkommuner och väljer

småhus som boendeform. Över

hälften av dem som har fl yttat ut

anger som fl yttorsak att de inte

kunde hitta rätt bostadsform i

Malmö.

En annan och än viktigare orsak

att lämna Malmö är otryggheten.

Tre fjärdedelar av dem

som har fl yttat anger att otrygg

miljö, yttre störningar och dålig

uppväxtmiljö för barnen är den

främsta anledningen till fl ytten.

Det är fl er än i undersökningen

från 2001.

Många av dem som fl yttar har

bott länge i Malmö, över hälften

har bott här i tio år eller mer.

Många av utfl yttarna håller

kontakt med Malmö, till exempel

genom arbete eller studier,

men färre än tidigare säger sig

vilja fl ytta tillbaka.

Enligt Statistiska centralbyrån

fl yttar en svensk i genomsnitt

elva gånger i sitt liv. I Malmö

går de fl esta fl yttlass, trots stor

ut- och infl yttning, inom kommunen.

Över 31 000 personer

bytte adress inom Malmö 2004.

Lika många fl yttar in från övriga Sverige.

30 procent fl yttar in från utlandet. En tredjedel

av dem från Danmark.

14 procent kommer från övriga Skåne.

Cirka 8 procent kommer från Stockholm

och Göteborg.

Utfl yttare: 14 400.

Drygt två tredjedelar av dem som fl yttar ut

fl yttar till kommuner i sydvästra Skåne.

Läs mer www.malmo.se

Malmömagnet. Turning Torso

är en av de byggnader

i Malmö som lockar folk

från andra orter att fl ytta hit.


4 | VÅRT MALMÖ

Malte, 13 månader har röda kinder efter att ha varit ute i vinterkylan.

Nu äter han med frisk aptit sitt mellanmål.

Innekatten Lusse tassar hemvant omkring i det stora köket. I juni fl yttar

hela familjen med mamma Sofi e Bergkvist och pappa Samuel Thelin från

lägenheten nära Möllevångstorget till ett eget hus i Dalby.

TEXT Ewa Svensson | BILD Ewa Levau

”Malte får gärna fl ytta tillbaka”

– Vi fl yr inte från Malmö

något sätt, men vi fl yttar till ett

annat slags boende som vi inte

kunde ha råd med i Malmö.

Här har priserna verkligen rakat

i höjden, säger Samuel.

Efter att ha tittat på ett 30-tal

hus och lagt bud på fl era har de

funnit drömhuset, ett gathus i

Dalby från 1800-talet med trädgård

och tätt på naturen.

– Vi tror att Malte får en

bättre uppväxt på landet än i

stan. Där kan man följa årstidernas

växlingar på ett annat

sätt och jag tror att man både i

förskolan och skolan vistas mer

utomhus än här inne i stan. Vi

får en trädgård, här har vi inte

ens balkong, säger Samuel.

Han är pappaledig just nu

från jobbet på Malmö Museer

där Sofi e också arbetar.

Från början var Samuel inte

intresserad av att fl ytta längre

bort än att han kunde fortsätta

cykla till jobbet. Nu får han tre

mil till arbetet och blir beroende

av bussen.

– Men det tar bara 25 minuter

och snart kommer det Pågatåg

till Dalby, säger han som

också är glad att Dalby är en

kulturhistoriskt intressant plats

med Nordens äldsta stenkyrka

och Sveriges sydligaste, minsta

och äldsta nationalpark.

– Atmosfären är viktig, säger

Samuel.

Båda poängterar att de trivs

bra i Malmö och de kommer till

exempel att sakna den öppna

förskolan dit Samuel ofta går

med Malte.

– Jag kan tycka det är lite

synd om Malte nu får gå i en

skola med bara lin tottar. Jag

tror man kan ha en bra uppväxt

i Malmö också, och i en storstad

har man alltid fl er valmöjligheter,

säger Sofi e som för ett

antal år sedan själv fl yttade från

Lund till Malmö för att storstan

lockade.

De har bott i Malmö i sju år och

aldrig känt sig otrygga men medger

att man kanske tänker lite

annorlunda när man får barn.

– Men det fi nns nog ungdomsgäng

och dåligt sällskap i

Dalby också, säger Samuel.

Malmö har förändrats de senaste

åren, tycker de, mestadels

till det bättre.

Bron, Högskolan och Västra

Hamnen har betytt mycket.

– Det har blivit lite hippare

men Möllan har kvar sin själ,

på gott och ont.

– Är man ung och oberoende

är det lysande att bo här, så

Malte får gärna fl ytta tillbaka

när han är 20 och njuta ungdomslivet

på Möllan, säger

Samuel.

Malte uttrycker ännu ingen

åsikt i frågan.

Dalby tur och retur? Det fi nns fl era

skäl till att familjen Bergkvist-Thelin

valt att fl ytta från Malmö. ”Vi tror

att Malte får det bättre i Dalby, säger

pappa Samuel.

FAKTA | Flyttstatistik 2005

Sedan fl yttundersökningen

gjordes 2004 har det kommit ny

statistik. De allra senaste siffrorna

visar att antalet Malmöbor är fl er

än någonsin. Vid årsskiftet bodde

271 271 personer i stan.

I fjol fl yttade 16 820 personer till

Malmö och 15 349 från Malmö.

Det har aldrig fötts så många

barn i Malmö som under 2005 då

Malmö upplevde en riktig babyboom

med 3 600 nyfödda.

Förmodligen är den största gruppen

av infl yttare danskar, liksom

de två föregående åren, men den

mer specifi erade statistiken är

klar först om en dryg månad.

”Det händer mycket mer

här än i Halmstad

I stort sett hela hennes familj

har de senaste åren fl yttat

till Malmö från Halmstad.

– Den främsta anledningen

har varit att vi räknade med

att kunna få ett bättre liv

i Malmö, säger Kicki Stridh

hemma i den luftiga tvårummaren

på Möllevången.

TEXT Ewa Svensson

Det började med att Kickis

äldsta dotter Alexandra fl yttade

till Malmö för att studera. Snart

följde hennes pojkvän efter, till

en början för att studera i Lund.

I dag jobbar de bägge i Köpenhamn

men bor kvar i Malmö.

– Vi funderade ett tag på att

skaffa lägenhet i Köpenhamn,

men tycker det är mer lockande

att bo i Malmö. Dessutom är det

mycket billigare, säger Daniel

Svensson som dock är missnöjd

med att det är alldeles för trångt

på tågen över Öresund.

I dag bor också Kicki och ytterligare

en dotter – mellanfl ickan

– i Malmö.

– Det händer mycket mer här

än i Halmstad. Både i Malmö

som stad och i Öresundsregionen.

Malmö har ett bra kulturliv,

både fi nkultur och en mer alternativ

kultur. Här kan man leva

ett socialt liv som inte behöver

organiseras, man kan träffa människor

mer spontant, säger Kicki.

Visst kan man

komma i vägen för

några rånare, men det

kan man överallt.

Hon arbetar som konsult och reser

mycket i jobbet. Från Sturup

konkurrerar tre bolag med fl ygningar

till Stockholm, det är nära

till Kastrup, från Centralen går

tåg i alla riktningar.

– Och på grund av allt resande

har jag medvetet placerat mig

just här i Malmö, det är nära

till Södervärns busstation och

Citytunneln får så småningom

en station precis här utanför. Bor

man så här behöver man inte ha

bil utan kan satsa lite mer på ett

bra boende, säger hon.

Något annat hon uppskattar

med Malmö är de många småbutikerna.

– Här är det inga problem

att få lagat väskan eller hitta en

skräddare.

Daniel är förtjust i alla restauranger

med många typer av utländsk

mat.

Mitt i smeten. Kicki Stridh och Daniel Svensson lämnade Halmstad för Malmö. ”På grund av allt resande i jobbet har

jag medvetet placerat mig just här i Malmö”, säger Kicki Stridh.

– Det känns lite som utlandet

här. I Halmstad fanns det i stort

sett bara pizza och kebab. Om

Alexandra och jag ska gå ut och

äta gör vi det hellre i Malmö

än i Köpenhamn. Men det blir

fredagsöl med jobbet i Köpenhamn,

det är vanligt på danska

arbetsplatser.

Både Daniel och Kicki är förtjusta

i Malmöfestivalen, och

över huvud taget tycker Daniel

att det fi nns gott om gratis aktiviteter

i stan.

– På sommaren händer det

till exempel massor med saker i

Folkets Park.

Kicki har också har bott i

Stockholm och jobbar fortfarande

mycket där. Hon är glad att

fotgängarna inte jagas ner under

jorden i Malmö på samma sätt

som i Stockholm.

– Här i stan får man istället

röra sig i vackra miljöer ovan

jord.

Malmö har utvecklats mycket,

anser Kicki, som också bodde

här kortare perioder på 1980talet

och början av 1990-talet.

– På 1980-talet såg Malmö

ut som en bombad stad full

med ödetomter. På 1990-talet

började det hända saker när man

accepterade att industrin var

borta för alltid.

Varken Kicki eller Daniel känner

sig otrygga i Malmö.

– Visst kan man komma i

vägen för några rånare men det

kan man överallt. Jag har känt

mig mer otrygg i Halmstad. Men

naturligtvis är det här en större

stad och det fi nns mer svart och

grå ekonomi.

Bägge är överens om att Malmö

passar bra för människor utan

barn, unga eller äldre.

– Men om jag fi ck barn skulle

jag nog fundera på att fl ytta utanför

stan, säger Daniel.

VÅRT MALMÖ | 5

Saxat från

flyttunder- sökningen

Våldet verkar

ha blivit råare

Vi har under senare år tyvärr

upplevt Malmö som mer och

mer otryggt, mer segregerat, det

fungerar ej med integrationen.

Det verkar som man har givit

upp. Polisen och socialen verkar

mer motarbeta än samarbeta.

Våldet verkar ha blivit råare,

yngre och yngre sysslar med

brott. Malmö som för oss båda

var en stad som vi älskade är

nu en stad vi helst undviker.

Vi hoppas båda att Malmö

ska kunna vända denna dåliga

trend och blomstra igen.

Malmö är en

framtidsstad

Malmö överträffar våra förväntningar

i hög grad! Malmö

är i mångt och mycket en framtidsstad.

Prisnivån är kanon

Trivs bra i Malmö som nog

är Sveriges bästa stad att bo i.

Utbudet och närheten till teater,

kultur, mat, restauranger och

prisnivån är kanon. Malmö är

mänskligt och man bryr sig om

städning, utsmyckning av staden,

såsom blommor, marschaller

och ljus vintertid.

Malmö har allt

Malmö har allt en storstad behöver

– kultur, nöjen, lokaltrafi

k, hav, parker och shopping.

Vi längtar tillbaka

Malmö är en häftig stad. Vi

längtar tillbaka men nu väljer

vi tryggheten framför storstadspulsen!

Dessutom slipper vi

nitiska p-vakter som ruinerade

oss för minsta fel!

Malmö är en stad

med stort hjärta

Malmö är en stad med stort

hjärta och en levande själ. Den

en stark egen karaktär som

många andra städer saknar. Jag

är helt enkelt charmad och förälskad.

Allt som allt är Malmö

en mycket bra stad att bo i.

För mycket våld

och kriminalitet

Malmö har för mycket våld,

kriminalitet, ungdomsgäng.

Malmö är tyvärr inte vad det

har varit. Det känns inte säkert

och tryggt för barnen och jag

är glad att mina barn slipper

växa upp i Malmö. Vi vill aldrig

fl ytta tillbaka till Malmö.


6 | VÅRT MALMÖ VÅRT MALMÖ | 7

Stor utmaning när

stadsdelen växer

Limhamn-Bunkeflo växer så att det knakar.

De närmaste fyra åren väntas invånarantalet stiga

med 20 procent eller cirka 6 500 invånare. Det ställer

krav på den kommunala servicen.

TEXT Ewa Svensson

Fler förskoleplatser, utökad

äldrevård, mer kultur, fritid

och sport samt en utbyggnad

av kollektivtrafiken är

nödvändigt när Limhamn-

Bunkeflo får tusentals nya

invånare.

– Naturligtvis ställer det

stora krav när antalet invånare

växer så snabbt men det

är samtidigt roligt. Jämfört

med andra delar av Malmö

stad har vi till exempel inga

problem med vikande elevantal

i skolan, säger Inger

Björkqvist, stadsdelschef i

Limhamn.

Nästan hälften av alla nya

bostäder i Malmö byggs i

Limhamn-Bunkeflo.

Bunkeflostrand beräknas

växa, jämfört med utgångsläget

för några år sedan, till

dubbelt så stor yta fram till

2010. Även Klagshamn växer

markant och på sikt även

Tygelsjö.

Ute på åkern, nära motorvägen

och Öresundsförbindelsen,

har i snabb takt en

ny stadsdel, Annestad, vuxit

upp med såväl bostads- som

hyresrätter.

Totalt blir här 1 400 lägenheter

och med tanke på närheten

till Öresundsbron är

det inte underligt att omkring

20 procent av de redan inflyttade

i området är danskar.

– På sikt hoppas jag att

vi kan komma igång med

Öresundsklasser. På det sättet

skulle vi rusta de unga för att

senare i livet kunna bo och

arbeta på bägge sidor av sundet,

säger Inger Björkqvist.

Norr och öster om det gamla

kalkbrottet planeras också

nya bostadsområden.

Norr om kalkbrottet planeras

bland annat omkring

1 000 bostäder, företrädesvis

1–3-rummare, däribland ett

seniorboende.

Öster om kalkbrottet planeras

100 lägenheter i fler-

familjshus och 400 småhus.

Vad som ska hända med

● KONST

själva brottet är fortfarande

oklart, delar av det är naturskyddade.

På Ön blir Kronolotsen

nästa stora utbyggnadsområde

och runt Övägen planeras

omkring 3 000 lägenheter i

flerfamiljshus fram till 2025.

Det finns invånare i stadsdelen

som tycker att tillväxten

är för snabb. Inte minst har

trafiken i området ökat i takt

med att allt fler flyttar in.

Den senaste trygghetsmätningen

visar att det är just

trafiken som oroar stadsdelens

boende mest.

– I dag är det till exempel

problem med trafik på Gottorpsvägen.

De offentliga

kommunikationerna måste

byggas ut i området och det

måste byggas fler gång- och

cykelvägar, säger Inger Björkqvist.

När det gäller förskolan är

stadsdelen redan igång med

en kraftig utökning av antalet

platser.

I fjol öppnades 165 nya

platser och under våren tillkommer

bland annat två nya

förskolor (Solrosen med 36

platser) och en i det gamla

församlingshemmet i Vintrieby

(36 platser). Totalt beräknas

en utökning om 160

förskoleplatser under 2006.

– I dag är det inget barn

som får vänta mer än de fyra

månader som skollagen sätter

som gräns, säger Inger

Björkqvist.

Även på grundskolenivå

byggs det ut i stadsdelen.

Klagshamnsskolan öppnar i

höst med plats för 350 elever

och med möjlighet att bygga

till.

– Vi försöker i möjligaste

mån att bygga med flexibla

lösningar. Skolor läggs på

stora tomter så att de kan

byggas till eller ha plats för

paviljonger om elevunderlaget

ökar, säger Inger Björkqvist.

Ernesto Neto på Konsthallen

Den brasilianske konstnären Ernesto Neto skapar ett helt nytt verk,

”The Malmö Experience” när han ställer ut på Konsthallen fram till

och med 1 maj. Neto är en av samtidskonstens främste i Brasilien

och utställningen i Malmö ger en bred bild av hans konstnärskap.

Han arbetar med abstrakta installationer och ofta fyller hans verk

ett helt rum. Neto använder olika sorters tygmaterial i regnbågens

alla färger för att bygga upp sina fantasifulla skulpturer och installationer.

Ibland fyller han sina konstverk med kryddor och det är

viktigt för Neto att betraktaren ska kunna uppleva hans verk fysiskt

genom att känna, dofta och ta på det.

Många som flyttar från Malmö känner sig otrygga.

Tre fjärdedelar av dem som har lämnat staden anger att otrygg miljö, yttre störningar

och dålig uppväxtmiljö för barnen är den främsta anledningen till flytten.

Och det är lätt att förstå varför. Tidningarna rapporterar om rån, grov misshandel och mord.

Föräldrar bildar medborgargarden och unga oskyldiga drabbas av deras rädsla och vrede.

Rånkommissionen arbetar för fullt tillsammans med frivilliga och föreningar för att Malmö

ska bli en tryggare och bättre stad att leva i.

Rånkommissionen

ska synas mer ute

Mer aktiv polis och utökad samverkan med socialtjänsten

ska få ner antalet överfall och öka tryggheten i Malmö.

– Det är klart att det känns frustrerande att inte räcka till,

säger Thomas Albinsson som är nytillträdd chef för polisens

rånkommission i Malmö.

TEXT Agneta Nordin

Enligt Brottsförebyggande rådet,

BRÅ, har det totala antalet brott

i Malmö minskat från 2004 till

2005. Samtidigt har antalet rån

och misshandelsfall blivit fler. Och

det är framförallt unga pojkar

som utför brotten.

Förra året anmäldes 974 rån

i Malmö som begåtts av 212

gärningsmän. Många av gärningsmännen

hade inte fyllt 18 år, de

kommer från stadens alla delar

och rör sig mellan olika områden.

Och polisen känner till vilka de är.

– Vi har kartlagt ungdomarna

och hittat ett antal ledare som

dyker upp i flera sammanhang.

För oss är det viktigt att de vet att

vi vet vilka de är och att vi kan se

vilka som umgås med varandra,

säger Thomas Albinsson.

I september förra året inrättade

polisen en särskild rånkommission,

som ett sätt att komma till

rätta med den växande ungdomsbrottsligheten

i Malmö och stoppa

rånöverfallen.

Rånkommissionen är inte uniformerad

och har till uppgift att

både utreda och förebygga. Hittills

har det varit mest fokus på utredning

och lite tid ute på gatorna.

– Det har varit alldeles nödvändigt

eftersom ärendena låg på hög.

Men nu har vi förstärkt vår styrka

och inom kort kommer rånkommissionen

att röra sig ute mycket

mer, förklarar Thomas Albinsson.

I varje stadsdel finns numera

också så kallade SSP-grupper. Det

är skola, socialtjänst och polis i

samarbete för att förhindra brott.

Dessutom ska ytterligare ett par

socialsekreterare arbeta i närheten

av rånkommissionen. Det gör att

en socialutredning kan komma

igång snabbare när unga brotts-

Ungdomar känner

sig trygga i grupp

och vuxna upplever

otrygghet av ungdomar

i grupp. Vi måste arbeta

på att överbrygga det

glappet.

lingar tagits om hand av polisen.

Mariana Mauritzon som arbetar

med trygghetsfrågor i Malmö

poängterar också hur viktigt det

är att det inte skapas konflikter

mellan generationer i staden.

– Ungdomar känner sig trygga i

grupp och vuxna upplever otrygghet

av ungdomar i grupp. Vi måste

arbeta på att överbrygga det glappet.

Men också arbeta med trygghet

bland olika ungdomsgrupper.

Mariana Mauritzon anser också

att resurserna för att förebygga

och bekämpa brott ska användas

på bättre sätt. Sedan 2002 pågår

ett samlat arbete mellan polis och

socialtjänst, med inriktning på

FAKTA | Brottslighet i Malmö

unga brottslingar och unga brottsoffer.

I det ingår bland annat socialarbetare

för unga och medling

mellan offer och förövare. Nu ska

det arbetet bli kraftfullare.

– Konkret betyder det till exempel

att socialarbetare för unga

förstärks och att man verkligen

använder dem som länkar bland

de unga. SSP-grupperna i stadsdelarna

är ytterligare ett exempel på

att målet blir tydligare.

Så sent som 2003 fick polisen i

Malmö skarp kritik av justitieombudsmannen

för att flera hundra

ungdomsutredningar legat på hög

i över ett år. Nu har regeringen

presenterat ett förslag om särskilda

ungdomsdomstolar. I förslaget

föreslås kommunerna också

erbjuda särskild ungdomstjänst.

Det skulle betyda oavlönat straffarbete.

De föreslagna insatserna

kräver pengar och kan komma att

slå hårt mot redan drabbade kommuner

som Malmö.

För Malmöpolisens rånkommission

handlar det nu om att

på allvar fokusera på att komma

tillrätta med brottsligheten, menar

Thomas Albinsson, chef för rånkommissionen.

– Vi måste också bli bättre på

att etablera kontakt med föräldrar.

Vi förstår att många känner sig

frustrerade och gärna vill agera.

Det är bra, men vi måste samarbeta.

Planen är att man som förälder

ska kunna ta direkt kontakt

med mig och känna att man får

respons.

Rån och andra våldsbrott ökar i Malmö. Antalet stölder minskar däremot

något. Det visar statistiken i över antalet anmälda brott i Malmö under

2005 enligt Brottsförebyggande rådet, BRÅ.

2004 2005 Förändring

i procent

Våldsbrott 4 002 4 282 + 7

Varav rån och grovt rån 778 974 + 25

Stölder 29 945 29 697 – 1

Skadegörelse 5 493 6 263 + 14

Alkohol- och narkotikabrott 3 107 3 077 – 1

Vapenbrott 465 405 – 13

De många rånen i Malmö chockar dansk polis

Hos Köpenhamnspolisen väcker

rånstatistiken i Malmö förvåning.

Sammanlagt polisanmäldes 400 rån i

Köpenhamn i fjol vilket är mindre än

hälften jämfört med Malmö.

– Jag är chockad över antalet personrån

som genomförs i Malmö. Det

är otroligt höga siffror med tanke

på invånarantalet, säger kriminalinspektör

Henrik Svindt, chef för Kö-

penhamnspolisens rånavdelning till

Sydsvenska Dagbladet.

Ungdomsrånen i Köpenhamn är inte

ett så allvarligt problem att polisen

för speciell statistik över dessa.

Kurts son Petter blev rånad och knivskuren för ett tag sedan. ”Aldrig tidigare i mitt liv har jag känt mig så aggressiv. Rånaren verkade inte särskilt ångerfull,

tycktes totalt sakna medkänsla med omgivningen”, berättar han. (Bilden är arrangerad.)

”Aggressivitet är ingen lösning”

Aggressivitet är en vanlig reaktion när någon har rånat

och skadat ens barn.

– I tankarna har jag många gånger misshandlat den

gärningsman som rånade min son. I verkligheten inser

jag att det inte är någon lösning, säger Kurt, pappa

till Petter som blev rånad och knivskuren.

TEXT Lars Edqvist | BILD Gisela Svedberg

Mitt i natten ringde telefonen

hemma hos Kurt och hans fru.

Det var från sjukhuset och det

overkliga budskapet var att sonen

Petter hade blivit rånad och

knivskuren. Han var skadad,

men inte livshotande.

– Det var först extremt svårt

att ta till sig. Först efter några

minuter fattade vi att vi skulle

åka till sjukhuset. Även om beskedet

var att skadorna inte var

livshotande fylldes vi av en stor

oro. Väl framme fick vi träffa

Petter, blek och medtagen, men

vaken, berättar Kurt.

Den första tiden var fylld av oro

över att skadorna skulle ge bestående

fysiska men och att Petter

skulle bli rädd för att röra sig ute

på gatorna när han tillfrisknade.

– Snart insåg vi att skadorna

skulle läka, åtminstone i stort

sett. Och Petter verkade aldrig

särskilt rädd för att ge sig ut på

gatorna igen. Inte minst oräddheten

kändes väldigt bra, säger

Kurt.

Polisen fick snabbt tag på gärningsmannen,

som erkände. Kurt

följde med Petter på rättegången.

– Aldrig tidigare i mitt liv

har jag känt mig så aggressiv.

Rånaren verkade inte särskilt

ångerfull, tycktes totalt sakna

medkänsla med omgivningen.

Att han behövde en cykel var

viktigare än Petters hälsa. Hade

jag fått chansen då skulle jag

gärna både misshandlat och hotat

gärningsmannen så kraftfullt

som möjligt, berättar Kurt.

Under de månader som gått efter

rättegången har Kurt många

gånger tänkt på olika former av

hämnd. Sonen Petter har en mer

avspänd inställning till rånaren,

tycker mer synd om honom för

att han är fast i missbruk och

kriminalitet.

Kurt inser att hämnd och våld

inte är någon lösning på någonting.

Och han skräms av tanken

på att medborgargarden skulle

ta över

– Att ta till våld mot kriminella

är att sänka sig till en primitiv

cowboy- eller maffiamentalitet,

anser han.

Hur ska det då gå till att få

stopp på rån och våld mellan

ungdomar?

– Vi föräldrar har ett stort

ansvar att göra det klart för både

egna och andras barn att våld

och skadegörelse aldrig går att

acceptera. Och vi måste göra det

extremt tydligt att knivar och

andra vapen är förbjudna därför

att de är farliga, säger Kurt.

Det är viktigt att säga ifrån

– liksom att ställa upp för egna

och andras barn.

Förr hände det att Petter och

Kurt kunde se på actionkomedier

tillsammans, men Kurt har numera

svårt för alla former av underhållningsvåld.

Även om Petter

själv är en snäll och fridsam person

är Kurt kritisk mot att han

spelar våldsamma TV-spel.

– Det kanske låter naivt, men

jag tror faktiskt att vi blir avtrubbade

av underhållningsvåld.

Jag tror inte på förbud, men som

förälder måste vi göra allt vi kan

för att föra över humanistiska

värderingar till våra barn, säger

Kurt.

Han anser också att de som

använder knivar och andra

vapen för att skada andra ska

låsas in mycket länge. Att låta

våldsmän gå lösa har inget med

humanism att göra, anser han.

Fotnot: Kurt och Petter heter i

verkligheten något annat.

Kommun

och polis

i samarbete

mot bränder

TEXT Ulrika Levander

Anlagda bränder har på senare

tid drabbat flera skolor

och förskolor i Malmö. Nu

agerar både kommun och

polis för att hindra fler

brandattentat.

– Det är mycket illavarslande.

Hittills har bränderna

kostat 13 miljoner kronor,

säger Rolf Jonsson, Malmös

gatudirektör och ordförande

för trygghetsgruppen inom

Välfärd för alla.

Nu agerar både polis och

kommun för att hindra fler

bränder. Stadsfastigheter, som

äger Malmös grundskolor,

ansöker just nu om tillstånd

hos länsstyrelsen för att få

sätta upp fler övervakningskameror

stadens skolor.

– Det är ett nödvändigt

ont. Vi måste ha kameraövervakning

om man håller

på att elda upp våra byggnader,

säger Rolf Jonsson.

Samtidigt har Malmö stads

säkerhets- och beredskapsavdelning

ökat bevakningen

med vaktbolag av Malmös

skolbyggnader. Som en

förebyggande insats har polisledningen

också tagit fram

ett arbetsmaterial till alla

SSP-grupper i Malmö. SSP är

en ny lokal samarbetsform

mellan skola, socialtjänst och

polis som alla Malmös stadsdelar

arbetar efter i syfte att

förebygga ungdomsbrott.

– Vi kommer att begära att

alla SSP-grupper följer upp

detta både i och utanför skolan,

även tillsammans med

föräldrar, säger Rolf Jonsson.

Nu planeras också ett projekt

för att öka brandsäkerheten

i Malmös skolor, vilket

var på gång redan innan

bränderna ägde rum.

– Vi ska gå ut i 20 förskolor

och 20 skolor för att

titta på brandsäkerhet och

inbrottssäkerhet. Därefter

kommer vi att ta fram listor

över vad som behöver förbättras,

säger Håkan Nilsson,

säkerhetssamordnare i

Malmö stad.

Hyllie åtgärdar

ungdomsproblem

Hyllie stadsdel startar ett åtgärdsprogram

för att komma

tillrätta med ungdomsproblem i

Kroksbäck. Sedan en busschaufför

misshandlats och brandmän

utsatts för stenkastning i december,

tog föreningar och föräldrar

i området initiativ till en medborgardialog

med stadsdelens

politiker. Mötet ledde fram till

ett åtgärdsprogram med bland

annat nattvandring, en multiarena

för idrott, fler brobyggare

och dagkoloni under sommarlovet

samt fler sommarjobb för

unga.


8 | VÅRT MALMÖ

Lugna gatan till Malmö

Lugna gatan kommer till Malmö. Framgångskonceptet

från Fryshuset i Stockholm startar nu i tre olika stadsdelar

i stan – och på Aq-va-kul.

– Allting handlar om att skapa goda relationer. Så föds

trygghet, säger Arben Latifi, verksamhetsansvarig för Lugna

gatan i Malmö.

TEXT Susanna Berling & Ulrika Levander | BILD Ewa Levau

Lugna gatan har sedan starten

på Fryshuset i Stockholm för

tio år sedan gett mycket goda

resultat. Med siktet inställt på

att minska droger, våld och ungdomsbrott

har idén utvecklats

till ett framgångskoncept – som

i dag är en fast verksamhet på

Fryshuset.

– Lugna gatan handlar om att

folk från det egna området tar

hand om sina egna problem. Det

ger ett helt annat samspel än om

folk kommer utifrån, säger Arben

Latifi, verksamhetsansvarig

för Lugna gatan i Malmö.

Starten i Malmö sker enligt

ett liknande koncept som i

Stockholm – i form av en ideell

organisation som dels drivs

av anställda ”värdar”, dels av

ideellt engagerade ungdomar.

Konceptet bygger på en metod

där värdarna genom lokal förankring

och breda kontaktnät

lär känna såväl ungdomar som

Läser läxor. På

Kunskaps- och

Kulturföreningen får

barnen hjälp med skolarbetet.

myndigheter och organisationer

i närområdet. Härigenom kan

de sedan påverka och förebygga

konflikter, både bland unga och

mellan ungdomar och samhälle.

– Allting handlar om att bygga

goda relationer. Det föder trygghet

och ett naturligt samarbete,

säger Arben Latifi och fortsätter:

– Lugna gatan fungerar också

som en dörr på glänt in i det

svenska samhället. Det är en

chans för unga att bli hörda och

respekterade. I Stockholm har

det gjort Lugna gatan till ett

väldigt populärt och attraktivt

program.

I Malmö kommer Lugna gatan

att finnas på Aq-va-kul, såväl

som i stadsdelarna Rosengård,

Fosie och Södra innerstaden.

Projektidén handlar också om

att ge arbetslösa unga en chans

på arbetsmarknaden. Just nu

utbildar Fryshuset ett tiotal

Denny Lundgren och Arben Latifi berättar att Lugna gatan fungerar som en dörr på glänt in i det svenska samhället.

Det är en chans för unga att bli hörda och respekterade.

personer som under två år ska

arbeta som juniorvärdar och

skolvärdar i sina stadsdelar. Alla

värdar rekryterats till projektet

utifrån att de själva bor i och har

god kännedom om sitt område.

Malmö stad finansierar hälften

av satsningen, 4.4 miljoner, med

TEXT Agneta Nordin

BILD Ewa Levau

Klockan är elva och det är

söndag förmiddag. I den gamla

svartklubben på Sofielund i

Malmö är det fullt med barn.

Barn som läser läxor. Det är matematik

för de större barnen och

stavningsövningar för de små.

– Med kunskap kan vi förebygga

utanförskap och ökad

brottslighet, säger Hassen

Sekkiou som är en av dem som

driver Kunskaps- och Kulturföreningen

på Sofielund.

Det var för tre år sedan som

Hassen Sekkiou och hans vänner

och kollegor, andra arbetssökande

akademiker, bestämde sig för

att starta en läxhjälpsförening.

Utvecklingen i stadsdelen, med

gäng av sysslolösa ungdomar

som driver omkring, i kombination

med Malmös dystra betygsstatisk,

var anledningen till att

man startade. Syftet är att stödja,

stötta och göra skillnad.

– Vi tror inte att vi kan lösa

alla problem och att vi kan förebygga

alla brott som begås här.

Men vi kan erbjuda en öppning

och en möjlighet att göra något

annat än att driva omkring och

förstöra.

Den trånga lokalen på södra

Sofielund är nymålad och fräsch.

Golven är täckta av mjuka mat-

medel från Välfärd för alla.

Ungefär lika mycket bidrag kommer

från Allmänna arvsfonden

för etableringen av Lugna gatan

i Malmö såväl som i Göteborg.

Denny Lundgren, verksamhetschef

på Aq-va-kul, tror att Lugna

gatans närvaro kommer att ha

tor och på hyllan i hörnet står

små skor i prydliga rader. Hassen

Sekkiou tar emot de trötta

tonåringar som släntrar in med

matteböckerna under armen.

I rummet intill stavar fröken

med de mindre barnen. Till för

bara ett kort tag sedan var lokalen

tillhåll för illegal svartklubbsverksamhet.

Och det var mycket

slit för att komma i ordning,

berättar Hassen Sekkiou.

– Det tog många dygn bara

att vädra bort stanken här inne,

men det var det värt. Under tre

år har vi hållit vår läxhjälp i andras

lokaler och varit beroende

av andra föreningar. Nu har vi

vår egen lokal. Det känns mycket

skönt.

Med stöd från Skolutvecklingsmyndigheten

och ett studieförbund

har föreningen lyckats få

ihop så att det räcker till hyra ett

par månader. Förhoppningen är

nu att det ska bli fler samarbetspartner,

så att verksamheten kan

fortsätta i egna lokaler. Alla som

arbetar i föreningen gör det gratis

och det kostar inget att delta i

verksamheten.

– Vi vill att alla ska kunna

komma hit oavsett om man har

pengar eller ej. Det är viktigt,

säger Hassen Sekkiou.

På tavlan skriver Hassen Sek-

en positiv effekt även för badets

besökare.

– Aq-va-kul är en central

punkt i Malmö med en redan

etablerad ungdomsverksamhet.

Vad är då bättre än att använda

det till stadens fortsatta integrationsarbete,

säger han.

Undervisar för att överbrygga

kiou förslag på matematikuppgifter

och förklarar. Ungdomarna

är försjunkna i arbetet och vill

inte bli störda. Men Mohamed

Khalif som är pappa till två unga

tonårspojkar som brukar komma

hit och få läxhjälp är nöjd.

– Det här betyder otroligt

mycket för många. Vi vet att det

är trångbott i området. Familjer

med många barn trängs på liten

yta. Då finns det inte alltid plats

för läxläsning. Dessutom är det

så att föräldrarna inte kan skolsystemet.

De tror inte att de ska

vara med och påverka, eller att

de kan vara delaktiga. Då blir

läxhjälpen till stort stöd, inte

minst för föräldrarna.

Mellan 50 och 60 barn kommer

till föreningslokalen en eller ett

par gånger i veckan. Om utrymmet

varit större hade de kunnat

vara fler. Det är många som vill

ha hjälp. För Mohamed Khalif

är det viktigt att kunskapen står i

centrum i föreningen. Det är med

kunskap man förebygger brott

och samtidigt stöttar föräldrarna.

– Får vi in ungarna från gatan

och kan stötta dem i skolarbetet

är det en bra start. För mig som

förälder är det viktigt att veta att

det är fokus på kunskap här. Att

mina pojkar inte bara suttit och

spelat spel och fördrivit tiden.Zy

y

Z


y

Z

y


10 | VÅRT MALMÖ VÅRT MALMÖ | 11

”När man kommer

till Sverige

som fl ykting

nollställs allt”

Den tävlade nyligen om priset som bästa kortfi lm på Göteborgs

fi lmfestival. Malmöproducerade ”Genvägen” är resultatet av

ett integrationsarbete på FilmCentrum Syd där skådespelarnas

egna fl yktingupplevelser format berättelsen.

TEXT Ulrika Levander | BILD Ewa Levau

Tio människor på fl ykt sitter i en

förseglad container på en färja

till Europa. Under överfarten dör

människosmugglaren och ingen

anar vad han har i sin last. Containern

staplas upp på en avställningsplats

i hamnen och där börjar

berättelsen.

– Filmen skildrar den lilla människans

försök att kämpa för sitt liv

i en situation som är mycket större

än hon själv. En situation som näst

intill gör livet omöjligt, säger Rafael

Deugenio, fi lmens regissör.

Den 18 minuter långa fi lmen är

ett resultat av ett integrationsarbete

som nyligen gjorts på Film-

Centrum Syd, där Rafael Deugenio

är ordförande. I produktionen har

skådespelarna under ledning av

regissören arbetat fram dialog och

rollkaraktärer utifrån sina egna

upplevelser som fl yktingar.

– Tre av skådespelarna har själva

fl ytt från sina länder i containrar,

säger Rafael Deugenio.

På årets fi lmfestival i Göteborg

valdes ”Genvägen” ut att tävla om

priset som bästa kortfi lm. Trots att

den inte vann i sin kategori känns

nomineringen viktig. Förutom

att fi lmen kan öka förståelsen för

fl yktingerfarenheter hos en svensk

publik, är själva resultatet av

produktionen också viktigt för de

deltagande skådespelarna.

– När man kommer till Sverige

som fl ykting nollställs allt. Man får

börja om på nytt. Att vara medskapare

i en fi lm ger både självförtro-

Ystads Saltsjöbad är sannolikt Sydsveriges mest kompletta

konferensanläggning:

• 18 olika konferensrum

• 109 fräscha och trivsamma gästrum

• Restaurangkapacitet för 400 gäster

• En ”riktig” Spa-anläggning

• Kvalitetssäkrat

• Omedelbar närhet till havet

• Gott om pausutrymmen

ende och möjlighet att utforma sin

identitet i den nya kulturen, säger

Rafael Deugenio.

Själv kom han till Sverige 1980,

som 28-åring på fl ykt från diktaturen

i Uruguay.

– Den röda tråden i mitt liv är

att skildra makt och maktens konsekvenser,

säger han. Jag tror inte

att man kan göra goda saker genom

att använda sin makt för att

bestämma över andra människor.

Använder du däremot dina resurser

i något som är utvecklande för

gruppen, samhället eller familjen,

är det positivt.

Rafael Deugenio tvingades aldrig

gå igenom så förnedrande omständigheter

som människorna i fi lmen

vid sin fl ykt från hemlandet. Men i

dag, 27 år efteråt, fi nns fortfarande

en känsla av att inte riktigt höra

hemma någonstans.

– Vi är många människor som

delar den känslan, säger han.

Kortfi lmen ”Genvägen” är ett

bevis på att det går att kommunicera

och skapa utan att behöva

tala ett gemensamt språk.

– Jag regisserade på arabiska,

trots att jag inte talar arabiska,

säger Rafael Deugenio. Flera av

skådespelarna kan varken svenska

eller engelska, så jag fi ck gå efter

känslorna. Naturligtvis kan jag

inte bedöma de exakta tonfallen i

dialogen men jag har valt att lita

på skådespelarna. Den bästa egenskapen

för en ledare är att låta sig

ledas av andra.

Konferens & Spa på Ystads Saltsjöbad!

I vår Spa-anläggning erbjuds ”allt” som har med

välbefinnande att göra. Massage, skönhetsbehandlingar,

floating, bastu, kallbad, uppvärmd inomhuspool för vattengympa,

träningsprogram för TaiChi, Yoga och Qigong

samt Spa-Bar-Café.

Lägg därtill vänlig och professionell service samt god

och vällagad mat.

Platsen för din nästa konferens eller Spa-upplevelse

är självklar. Välkommen!

MÅNGKULTURLÄNKEN

| RAFAEL DEUGENIO

Mångkulturåret 2006 ska berika det svenska

kulturlivet med en ökad etnisk mångfald. I Vårt

Malmö följer vi under året ett antal personer som

arbetar mitt i mångkulturen i Malmö. Först ut är

Rafael Deugenio, ordförande i FilmCentrum Syd.

Filmare. Rafael Deugenio har regisserat den uppmärksammade fi lmen

”Genvägen”. ”Det enda sättet att utvecklas är att ständigt få nya perspektiv på

saker och ting. Därför tror jag alltid att det är bra när olika verkligheter möts.

Vi invandrare bär ofta på annorlunda perspektiv, inte nödvändigtvis bättre

men annorlunda, som jag tror både kan berika och utveckla”, säger han.

SPA-TEMA-HELGER

FLÄRD & SKÖNHET. 18-19/3. Från 1.890:-

KINESISK HELG. 8-9/4. Från 1.990:-

Prisexempel per/pers. i DR inkl.

halvpension.

För detaljerad information, besök

vår hemsida. Välkommen!

Tel. 0411-136 30

www.ystadssaltsjobad.se

FAKTA | Rafael Deugenio

ÅLDER: 55.

FÖDD: Montevideo i Uruguay.

YRKE: Ordförande i FilmCentrum

Syd sedan 2003. Verksam

som animatör, fi lmare och

fi lmpedagog, främst i barn- och

ungdomsproduktioner sedan

1992. Studerade i sitt hemland

till läkare och arbetade parallellt

som stillbildsfotograf under

1970-talet. Tvingades avbryta

studier och arbete på grund av

regimen.

RÖD TRÅD I LIVET: Skildra

makt och maktens konsekvenser.

TYCKER OM MÅNGKULTUR-

ÅRET: Det viktiga med

mångkultur är inte hur olika

kulturformer ser ut i andra

länder, utan hur människor

från andra kulturer upplever

Sverige. I regeringens direktiv

för mångkulturåret står att

alla ska delta i kulturlivet och

att etnisk och kulturell mångfald

nu ska införlivas med

offentliga kulturverksamheter.

Jag hoppas verkligen att det

betyder att professionella kulturutövare

från andra länder

också får tillföra sina perspektiv

och upplevelser av svensk

kultur i professionella sammanhang.

Mångkultur handlar

ju om att låta alla bidra med

sina åsikter för vår gemensamma

utveckling.

Vem vill du länka

vidare till och varför?

Lena Adler på ABF, som

har stöttat många kulturella

projekt med både svenskar

och invandrare.

Malmö stad går med

475 miljoner plus

Malmö stad fi ck in 475 miljoner mer än vad som gick

åt förra året. Orsaken är delvis stora markförsäljningar,

men också att stadsdelarna inte gjorde av med så

mycket pengar som de kunde.

TEXT Lars Edqvist

256 miljoner av Malmö stads

överskott förra året kommer

från det som kallas för realisationsvinster.

– Dessa får inte räknas in

vid en avstämning mot kommunallagens

balanskrav. Det

skulle kunna innebära att kommunerna

sålde av sin mark och

sina anläggningar och använde

pengarna till den dagliga driften,

säger Staffan Moberg, ekonomidirektör

i Malmö stad.

Så när de pengar som Malmö

stad förra året fi ck in exempelvis

på försäljningar av mark och

på de tomträtter som förra året

såldes till småhusägare i Malmö

så återstår 219 miljoner som

kunde ha använts förra året. Den

största delen av överskottet fi nns

i stadsdelarna, 116 miljoner kronor,

men också ekonomisk hjälp

visade överskott på knappt 40

miljoner kronor.

– Här ser vi ett trendbrott jämfört

med tidigare år, säger Staffan

Moberg. Dels minskar antalet

socialbidragsärenden och dels

minskar kostnaden för varje enskilt

ärende vilket är glädjande.

Kunde då inte stadsdelarna

använt sitt överskott på

116 miljoner kronor?

– Avvikelsen på 116 miljoner

i stadsdelarna är naturligtvis

stor, särskilt när vi har brister i

fl era av våra verksamheter, och

visst kan man kritisera stadsdelarna

för detta. Samtidigt är

den sammanlagda budgeten för

stads delarna mycket stor och

avvikelser måste sättas i relation

till omsättningen. På de tio år

stadsdelarna har funnits är den

sammanlagda avvikelsen fem

promille vilket är imponerande

budgetföljsamhet, berättar Staffan

Moberg.

De Malmöbor som tycker

Före hösten 2007 ska alla busschaufförer inom kollektivtrafi ken i Skåne

vara förarcertifi erade. Genom ett fl ertal prov får busschaufförer från Arriva,

Connex och Swebus träna på att hantera olika situationer med ett leende.

att pengarna som nu blev över

borde ha använts i vården eller

till snöröjning kan glädja sig över

en sak:

– De pengar som blev över förra

året försvinner inte ut i cyberrymden

eller till staten. De kan

användas till att fi nansiera

angelägna investeringar i år eller

kommande år, säger Staffan

Moberg. Överskottet innebär

att vi har en bättre ekonomisk

grund att stå på och det behöver

vi. Under de kommande åren

blir antalet äldre personer fl er

FAKTA | Så sparade

stadsdelarna 2005

Centrum ................. 30 miljoner

S Innerstaden ........ 15 miljoner

L-hamn/Bunkefl o . 15 miljoner

V Innerstaden ........ 14 miljoner

Hyllie ...................... 13 miljoner

Fosie ....................... 12 miljoner

Kirseberg ...................9 miljoner

Husie .........................4 miljoner

Oxie ...........................2 miljoner

Rosengård ................2 miljoner

Summa ............ 116 miljoner

”Glada busschaufförer ger fl er,

och gladare, resenärer.” Med

de orden i bröstfi ckan utbildas

alla busschaufförer inom den

skånska kollektivtrafi ken till att

bli certifi erade busschaufförer.

Den 28 februari fi ck de första i

Malmö sitt diplom.

Ämnena på schemat är service,

övergripande kunskapsfrågor

och lokalspecifi ka frågor som

biljettsystem och taxor. Allt med

strålkastarljuset på relationen

mellan chauffören och resenärerna.


vilket leder till ökat behov inom

vård och omsorg. Det fi nns stora

behov i skolan och i barnomsorgen.

Därför är det nödvändigt

att vi är väl förberedda för att

kunna möta de växande behoven

i våra verksamheter. En ekonomi

i balans och en väl fungerande

uppföljning och utvärdering av

ekonomi och verksamhet är nödvändiga

förutsättningar för klara

av detta.

Centrum var den stadsdel som

fi ck mest pengar över under

2005. Sammanlagt 30 miljoner

av budgeten användes inte. De

kommer från två stora poster.

– Ett viktigt skäl är att vi har

fått uppgiften att sköta Bo LSS,

alltså boende enligt lagen om

särskilt skydd för hela Malmö

stad. Av olika skäl har det arbetet

försenats och pengarna har

därför inte gått åt, säger Britten

Synnergren, stadsdelschef.

Den andra stora posten där

Centrum har sparat pengar är

vård och omsorg.

– Det beror på att allt fl er

gamla får hjälp i hemmet istället

för på vårdhem, vilket kostar

mindre, säger Britten Synnergren.

Malmös busschaufförer certifi eras

Enligt EU-direktiv ska alla

busschaufförer inom EU vara

certifi erade innan 2010. Målet

är att höja kvaliteten på kollektivtrafi

ken, för både förare och

resenärer.

Utbildningssystemet i Sverige

är framtaget av Vägverket i samarbete

med Svenska Lokaltrafi kföreningen

och Kollektivtrafi kens

utbildningsorganisation. I Skåne

utförs förarcertifi eringen av

Utbildningscentret för kollektivtrafi

k i Malmö, Helsingborg och

Kristianstad.

Anders Carlsson och Jens Olsson

i uppsättningen Nihil.

● TEATER

Fri nedladdning

från internet

Malmögruppen Teatr Weimar

är först i Sverige med att lägga

ut webbteater för fri nedladdning

på nätet i mp3-format.

Det är föreställningarna Nihil

och Rekviem som läggs ut i

mars. Radioversionerna av föreställningarna

kommer att ligga

ute i en månad.

Läs mer www.teatrweimar.se

● SJUKVÅRD

Hjälpmedelscentralen

har bytt namn

Hjälpmedelcentralen i Malmö

har bytt namn. Det nya namnet

är Hjälpmedelscentrum. Hjälpmedelscentrum

har också fl yttat

från södra sjukhusområdet på

Umas till större lokaler på Regnvattensgatan

2. Malmö stad är

fortfarande huvudman för verksamheten

och telefonnumret dit

är detsamma som tidigare.

● VÅRD

Slussen hjälper

till med eftervård

Södra Innerstaden startar som

första stadsdel ett eftervårdsprogram

som kallas Slussen.

Slussen ska hjälpa människor

med missbruk eller psykiska

funktionshinder ut i samhället

efter en behandling. Sex socionomer

har börjat arbeta för att

de som fått behandling ska få

ett stabilt och drogfritt boende

och arbete. Arbetet ska bland

annat ske i samarbete med AUC

och med frivilligorganisationer.


12 | VÅRT MALMÖ

Bostadslänkar

för studenter

på internet

TEXT Hasse Nilsson

Att vara student i Malmö

är inte det lättaste. När man

väl klarat första hindret och

lyckats komma in på en utbildning,

väntar nästa stora

utmaning – att hitta någonstans

att bo.

För drygt ett år sedan upphörde

BoForum att förmedla

studentbostäder. I dag hänvisas

studenterna till olika aktörer

på bostadsmarknaden.

För att hitta en bostad krävs

det ett mer aktivt arbete från

studenterna, man måste vara

lite om sig och kring sig för

att lyckas hitta ett boende.

– De studenter som ringer

till oss och söker bostad

hänvisar vi vidare direkt

till de företag som hyr ut

studentlägenheter. Det fi nns

fl era aktörer och studentkåren

kan också hjälpa till med

kontakter, säger Ann-Kristin

Wendel på BoForum.

Malmö stads webbplats

fi nns en förteckning över de

bostadsföretag som hyr ut

studentlägenheter. Där fi nns

också en sammanställning

över privata hyresvärdar som

erbjuder inackorderingsrum

och andrahandskontrakt.

Även studentkåren har

motsvarande tjänster på sin

hemsida.

FAKTA | Studentbostäder

MKB studentbostäder

040-31 36 10, 31 36 05, 31 36 06

www.mkbfastighet.se

HSB studentbostäder

040-35 78 55

www.hsb.se/malmo

Parkängen studentbostäder

0321-725 99

www.parkangen.com

Kryddgården studentbostäder

040-611 90 10

Alexandra studentboende

Förv. AB Bostaden, 040-29 13 50

Studentkårens hemsida

www.karen.mah.se

Information fi nns även på

www.malmo.se

✔ RÄTTELSE

Rätt om bagerier

Det blev fel på en adress i det

uppskattade brödreportaget i

förra numret av Vårt Malmö.

Malmqvists Thebrödsbageri ligger

givetvis på Kungsgatan 34.

Så om ni vill köpa bröd i klassiskt

hembakt form och smak

vet ni vart ni ska gå!

Många har också hört av sig

om Ali Orientalisk bröd. Ni kan

läsa mer om det bageriet

på internet: www.aliorient.se.

Bygglov – medan du väntar

Nu blir det lättare för alla att söka bygglov i Malmö stad.

I dagarna öppnar en kunddisk på plan 3 i Stadshuset

där du i vissa fall kan få bygglov medan du väntar.

TEXT Lars Edqvist

Ingegärd Svensson och Sven

Thern arbetar i den nya kunddisken

Malmö stads stadsbyggnadskontor.

De har öppet

måndag till fredag mellan 9 och

15 och det är bara att komma in

för att få hjälp.

Det går också att ringa under

samma tider. Den som inte kan

1975 kom Sonia Halsteen som

turist till Malmö och blev förälskad

i staden. Då hade hon inte

den blekaste aning om att hon

skulle bosätta sig i Malmö när

hon gifte sig några år senare.

Hennes far drev ett fl ygbolag

och hon hade själv arbetat som

reseledare så när hon fl yttade

till Malmö var det naturligt att

börja arbeta i resebranschen.

– Eftersom jag kommer från

Bolivia är det naturligt att jag

började sälja resor till Sydamerika,

berättar hon.

I dag har hennes företag Inca

Tours vuxit till Malmös största

resebyrå med fi lial i Stockholm

och snart i Spanien. Hon säljer

resor till hela världen både i sitt

eget namn, via den egna biljettsajten

easyticket.se och som grossist

till mindre resebyråer. I dag

har företaget 34 anställda och

växer inte minst i Stockholm.

Och nu har hon utsetts till

Årets Företagare i Malmö.

Vad är då hemligheten bakom

framgångarna? Det fi nns inget

enkelt svar.

– En framgångsfaktor är att vi

komma mellan 9 och 15 kan

boka andra tider.

– Tanken är att det ska vara

enklare och gå snabbare för den

som vill söka bygglov. Detta

gäller både privatpersoner och

företag. Inte minst kan det vara

bra för småföretagare som vill

har utnyttjat mångfalden i Malmö

till att förbättra vår språkkompetens.

Vi har medarbetare

från 16 nationaliteter. Det är

lättare att diskutera med leverantörer

i andra länder om man kan

språket, säger Sonia Halsteen.

Inca Tours har också tidigt

anammat ny teknik och säljer

numera stora volymer via

internet. En kombination av hårt

arbete och entusiasm är ett annat

framgångsrecept. Efter många

år i branschen tycker Sonia att

detta med resor är något av det

roligaste som fi nns.

– Det är härligt att få arbeta

med något så positivt och viktigt

som människors semester. Det är

något jag alltid påpekar för medarbetarna

också. Semesterresor

är så viktiga att vårt arbete måste

vara perfekt, säger hon.

Det märks att hon tycker om

att sälja.

– Visst jag är en duktig säljare,

men framför allt gäller det att

satsa, satsa, satsa, säger hon.

Hon tycker fortfarande att det

är roligt att resa själv. Entusiastiskt

berättar hon om en resa till

expandera. De stora företagen

har oftast konsulter som sköter

bygglovsärenden, berättar Ingegärd

Svensson.

Det är alltid bra att ringa i förväg

för att vara säker på att ha med

de handlingar som behövs.

– Vi har också en backup här

på kontoret för att hjälpa oss.

Framför allt har vi också etablerat

kontakt med andra delar av

Malmö stad och andra myndigheter.

På det viset behöver vare

sig privatpersoner eller företagare

skickas runt i systemet utan att

Medarbetarnas sammanlagda språkkunskaper

har varit en framgångsfaktor när Sonia Halsteen

byggt upp ett stort företag i resebranschen.

– En framgångsfaktor är att vi utnyttjat mångfalden

i Malmö, säger hon.

TEXT Lars Edqvist | BILD Ewa Levau

”Det viktigaste

är att trivas

med jobbet”

Shanghai nyligen. Och när hon

ska räkna upp fem favoritresmål

blir det genast åtminstone åtta.

– Åk på en treveckors resa

till Bolivia och Peru. Där fi nns

så fantastiskt mycket att se. Du

kommer att bli vänligt bemött

av människorna och få en upplevelse

för livet. Bästa tiden är att

åka på hösten, i september, oktober

och november. Då är det vår

i Sydamerika, säger hon.

Att bli korad till Årets företagare

ser hon som ett kvitto på att hon

har gjort en bra samhällsinsats

när hon byggt upp sitt företag.

– Extra roligt är att det går att

lyckas som kvinna och invandrare,

säger hon.

FAKTA | Sonias restips

Bolivia/Peru

Brasilien

Venezuela (förutom Caracas)

Equador

Argentina

Södra Indien

Läs mer www.inca.se

veta vart de ska ta vägen, säger

Sven Thern.

Den nya kunddisken uppfyller

också några av de önskemål som

kom fram när Näringslivskontoret

i Malmö frågade företagarna

i Malmö om vad som kan underlätta

i kontakten med myndigheter.

På listan fanns också önskemål

om snabb och enkel service när

det gäller förmedling av arbete

och förmedling av mark och

lokaler, något som också har

uppfyllts.

Utdrag ur juryns

motivering

”På ett mycket konstruktivt

sätt har Årets Företagare affärs-

och marknadsmässigt använt

sig av Malmös unika förutsättningar.

Med en organisation

som avspeglar mångfalden i

Malmö och i en bransch med

hård konkurrens har hon konsekvent

byggt upp sitt företag

och utvecklat sin verksamhet.”

Malmö stads Mångfalds- och

Integrationspris gick till Casino

Cosmopol. Utdrag ur juryns

motivering: ”Mångfalden ingår i

ambitionen att på bästa sätt möta

kunden. Men företaget nöjer

sig inte med detta utan arbetar

på ett strukturerat sätt med en

genomtänkt mångfaldsplan.”

Malmö stads Näringslivspris

inom Medicin 2005 gick till

Ulla Hedner, professor i klinisk

koagulationsforskning. Utdrag

ur juryns motivering: ”Läkemedlet

Novoseven har betytt

oerhört mycket för många blödarsjuka

patienter men är också

en mycket stor framgång för

Novo Nordisk.”

Jag tror på att kämpa

På sommaren innan högstadiestarten stod jag inför en utmaning.

Jag fi ck nämligen förfrågan om jag ville ha kvar min assistent (som jag

hade haft ända sedan första klass) eller om jag hellre ville prova på att

klara allting på egen hand.

Vilken härlig fråga, var det första jag tänkte. Den andades friskhet och äventyr.

Sådant blir jag inspirerad av!

Ändå fanns det, logiskt sett, bara ett korrekt svar på frågan – jag skulle så klart ha

kvar min assistent. Det ska man ju som CP-skadad. Det var enligt många helt uppenbart

att jag inte var i närheten av att kunna klara mig själv, att jag fortfarande behövde

mycket hjälp. Varje dag, varje timma. Allt från att vässa pennan på lektionen,

att forma snöbollar på rasten, till att ta på kläderna efter gymnastiken.

Det fanns också andra problem, till exempel att jag när som helst (eftersom jag

envisades med att inte använda min rullstol) kunde ramla och skada mig och bli liggande

övergiven i någon korridor, blödandes, skrikandes ...

Det fi nns ett ordspråk som lyder: Sjömannen ber inte om medvind, han lär sig segla.

Jag skulle vilja parafrasera detta talesätt lite och säga: Den som vill lyckas i livet

ber inte om lättvunna segrar, utan om förmågan att inte ge upp längs vägen.

Jag tror på detta. Att kämpa, att kavla upp ärmarna för något man vill och längtar

efter, och att följa sitt hjärta även när omgivningen kritiskt skriker emot. Med denna

attityd tror jag man har goda förutsättningar att gå igenom livet nöjd, tillfredställd

och lycklig. Då har man ju ändå försökt!

Livet kan ibland vara oerhört orättvist, solen kan täckas av gråa mörka moln och

turen kan överge en. Även om själva livet är gratis, så är inte allt i livet det. Långt

ifrån. Människor har någon

egendomlig förmåga att i många

lägen göra en starkt besviken,

för att inte tala om hur vi själva

kan göra oss illa genom självförakt, misstro och avundsjuka jämförelser med alla

andra. Mitt i allt kan man, som i mitt fall, också utkämpa en hård brottningsmatch

mot sin egen kropp, så man måste fokusera sig till max bara för att balansera ett glas

vatten. (För att inte tala om hur det är att ta på sig byxorna.)

Trots detta tror jag man kan leva ett liv, värt att leva. Om man just bestämmer sig

för att inte ge sig, om man försöker uppmärksamma det positiva istället för det negativa.

Om man ser sina segrar istället för förluster och sina framsteg istället för misstag.

Jag hörde om Thomas Edison, han som uppfann glödlampan, hur han gjorde närmare

1 000 misslyckanden innan det äntligen blev elektricitet av det hela.

Wow! En sådan inställning vill jag ha till livet.

Jag är så glad jag inte bara är född med en CP-skada, utan också med en stor dos

av envetenhet. Jag är mer envis än jag är CP brukar jag säga, och då förstår ni allihop

att det är krut i denna min egenskap.

Så vad hände då när jag började högstadiet? Ja, ni kan ju gissa ... Jo, jag kickade

assistenten. Jag sa med darrande röst att jag minsann skulle fi xa det här.

Hur det gick kanske jag får möjlighet att återkomma till i ett annat sammanhang.

MITT MALMÖ | Jonas Helgesson

Jonas Helgesson är född med en CP-skada och skulle enligt läkarna sitta

i rullstol hela sitt liv och inte kunna tala alls.

VILL DU OCKSÅ SKRIVA HÄR? Vi vill gärna få din bild av Malmö.

Vi betalar för de inlägg som publiceras. Ring eller mejla till PETER JOHNSSON 040-630 64 01

eller LARS EDQVIST 040-630 64 10

Begravning, gravsten, familjejuridik, försäkring

Välkommen till våra kontor i Malmö med omnejd!

Malmö växel tel. 040–17 40 50

Vi gör gärna hembesök • Jour dygnet runt

www.fonus.se • 020–87 00 87

BILD Ewa Levau

Hitta din utbildning på www.mah.se

HAMNADE

I HETLUFTEN.

VÄXTE SÅ DET

KNAKADE.

– Jag gillar att utbildningen är både bred och praktisk.

Studiebesök och mentorsprogram, blandat med föreläsare

som jobbar i branschen. En perfekt blandning.

– På mitt mentorsföretag har jag fått jag chansen att

diskutera byggtekniska problem och lösningar. Gav en

direkt bekräftelse på mina kunskaper. Det kändes som jag

”växte” och ingick i ett sammanhang. En möjlighet till

ett konkret uppdrag för examensarbetet.

Niklas Kestrup läser till högskoleingenjör

i byggteknik. Hans mentorföretag är Skanska.

Malmö högskola är en öppen högskola – mitt i staden.

Vi samarbetar med kommuner, företag och organisationer. Det gör det

lättare för våra studenter att få uppdrag till examensarbeten, studentprojekt,

praktikplatser och mentorskap. Här får du erfarenheter och

kontakter som du har nytta av i framtiden. Över 80 procent av Malmö

högskolas studenter har fått jobb ett år efter examen. Det visar en studie

från Högskoleverket.

Exempel på utbildningar inom teknik och data:

• NY Teknik, ekonomi och ledarskap med fyra inriktningar: Data

och telekom, Affärssystem, Högskoleingenjör i data och telekom,

eller Ekonomi och IT • NY Interaktion Design, advanced

• NY Informationsarkitekt • Grafisk teknik och medieproduktion

• Tandteknikerutbildning • Projektledare – tillämpad IT

58 program och 460 kurser

NIKLAS KESTRUP läser till

högskoleingenjör i byggteknik.

Beställ nya utbildningskatalogen på www.mah.se


24 TIMMAR

– en vardagsresa i Malmö – timme för timme

04.26 05.17 06.27

10.17

15.01

01.37 Värnhemstorget ligger öde. Folktomma bussar från Skånetrafiken passerar sporadiskt. 02.06 En lastbilstrailer backar ombord på Nordölinks färja Finnsailor. 03.07 Tre män tittar på Eurosport och dricker kaffe på Café 5 mitt emot Rooseum. 04.26 På Stippes gatukök vid Triangeln rengörs fritösen efter en lång natt. Stippes stänger klockan 5. 05.17 Dan Petersson tömmer pappers-

korgar på Gustav Adolfs torg. 06.27 Damian Davinski tar betalt av en lastbil som passerar Öresundsbrons betalstation. Han har precis börjat jobba. 07.03 Jan Henriksson matar hästarna på stall Conny Lindblad. ”Det var tävling igår. Då är de alltid extra hungriga”, berättar han. 08.23 Ferenc Strassburger på socialbyrån i Centrum öppnar aktskåpet för dagen. 09.00 Hundfältet på Ribergsborgs-

stranden ligger mer eller mindre öde denna gråkalla februarimorgon. 10.17 Dagmar Malmgren blir klippt av Ivanka Dobas på Salong Calissa i Slottstaden. 11.05 Jörgen Andkvist tänder bastun på Sibbarps kallbadhus. Han har arbetat där i fyra år men aldrig badat. ”Jag simmade Vansbrosimmet en gång och det var det kallaste jag gjort. Efter det tappade jag lusten att bada”, säger han.

12.49 Tid för lunch på Café David i Malmö. 13.09 Jonas Andersson är rättsreporter på tidningen Metro. Han kollar igenom dagens skörd av handlingar på tingsrätten. 14.22 Peter Fagerstrand vaktar hillebarderna medan resten av Malmöhusgardet lyssnar på musik inne i kyrkan under Latinskolans 600-årsjubileum. 15.01 Sabah Albardi på Team Pizzeria i Oxie tar ut en färdiggräddad vegetarisk

pizza. 16.43 The Editors från England soundcheckar inför kvällens spelning på KB. 17.15 Turning Torsos concierge Jan Andersson bokar en övernattningslägenhet åt en av hyresgästerna. 18.05 Ann-Christin Ekberg och Marit Wiksten tar en bit mat i foajén på Malmö Opera och Musikteater innan Maskeradbalen börjar. 19.10 Anders Pilz från Lund föreläser om dagligt liv i en medeltida katedral

i Borgarskolans aula. 20.00 Det är full fart på träningscyklarna på Nautilus gym. 21.15 Ulla Svensson, längst fram, är bingovärd. Ikväll jobbar hon tillsammans med Carina Nilsson som är utropare, Cliff Lindblad som också är bingovärd och föreståndaren Rose-Marie Bromberg. 22.18 Jenny Berger och Marco Vega dansar tango i källaren på Tangopalatset. 23.21 Connie Larsen och Katarina

Herold sjunger karaoke på restaurang Via Veneto. 00.11 Stina Rosén har precis satt på datorn för att börja arbeta. Hon kategoriserar webbsidor, vilket innebär att hon letar upp och indexerar internetsidor med stötande innehåll. Det handla om allt från knark och bombtillverkning till vapen och porr. Hennes listor används sedan i så kallade föräldrafilter som byggs in webbläsaren.

01.37

03:07

07.03 08.23 09:00

11.05 12.49 13.09

14.22

16.43 17.15 18.05 19.10

20:00 21:15

22.18 23.21 00.11

02.06

BILDER: Ewa Levau: 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 22, 23 och 00. Farin Carami: 1, 2, 3, 4, 5, 12, 16, 19 och 20. Peter Johnsson: 6, 7 och 21.


16 | VÅRT MALMÖ

Avloppsfrågor ska skötas gemensamt

En sammanslagning av VA-verken i Malmö och Lund är på gång

TEXT Ulrika Levander

VA-verken i Malmö och Lund vill

gå samman. Tanken är att bilda

en gemensam regional organisation

för vatten- och avloppsdrift,

som så småningom ska utvidgas

till fl er kommuner i sydvästra

Skåne. Med ökade miljö- och

kvalitetskrav och stundande

stora pensionsavgångar fi nns be-

MARIAS hälsoklinik

Ribersborgsv. 14 C, Malmö

Maria Herrera Ramsby:

Dipl. Samtalsterapeut

Dipl. Smärtlindring - massör

Dipl. Reiki Master

VÄLKOMNA

Ninna Bucht:

Dipl. Samtalsterapeut

Cert. Sorgbearbetning

Organisation - ledarskap

Öppen avslappnings- och meditationskväll

varannan torsdag 19-20.30. Pris 100 kr inkl. fika.

Anmälan till 040-162253 el. 0708-811825.

Malmö förtroendenämnd

Vi är till för dig!

När det gäller

frågor

synpunkter

klagomål

hov av både effektiviseringar och

nyrekryteringar i VA-branschen.

– Enskilda kommuner får svårt

i framtiden. Dagens kommunala

VA-organisationer är för små för

att drivas effektivt och långsiktigt,

säger Stig Sjögren, VA-direktör

i Malmö.

Nu vill VA-verken i Malmö

och Lund därför gå samman för

att bilda en ny regional organi-

som rör Malmö kommuns vård och omsorg.

Förtroendenämnden är neutral och har tystnadsplikt

Vid behov kan hembesök göras.

Du får vara anonym.

Välkommen att kontakta oss

Direkttelefon: 040 - 34 11 24, växel 040 - 34 10 00

Besöksadress: Stadshuset, August Palms plats 1, 205 80 Malmö

Fax: 040 - 34 20 84

E-post: ingegerd.norman@malmo.se

sation i sydvästra Skåne. I fl era

andra europeiska länder har

regionala sammanslagningar i

vatten- och avloppsbranschen

redan skett.

Även inom Sverige samverkar

några mindre kommuner i dag.

En regional organisation som

omfattar fl era större kommuner

har inte bildats i Sverige hittills.

● KONST

– Det blir den största VA-organisationen

i sitt slag i Sverige.

Här kan våra resurser både effektiviseras

och utvecklas, vilket

också gör oss till en mer attraktiv

arbetsgivare, säger Peter Stahre,

biträdande VA-direktör i Malmö.

I förslaget ska kommunerna

fortfarande ha en egen ekonomi

och behålla sitt politiska infl ytande

över respektive verksam-

Självporträtt och stilleben

Helene Schjerfbeck (1862–1946) är en av Finlands

mest älskade konstnärer. Nu presenteras hon för första

gången på Malmö Konstmuseum. Hon är mest känd genom

sina många självporträtt. Under sitt liv målade hon

36 självporträtt, de sista skildrar sjukdom och åldrande.

På utställningen visas förutom självporträtt andra bilder

med för Schjerfbeck typiska motiv: barnbilder, kvinnoporträtt

och blomsterstilleben. Utställningen på Malmö

Konstmuseum visas till och med 17 april.

● SPORT & FRITID

Aq-va-kul helt rökfritt

Den sista rökzonen på Aq-va-kul togs bort under

februari lovet. För den som vill sluta röka fi nns nu även

information om rökavvänjning på badet.

– Våra badanläggningar ska vara sunda och hälsosamma

miljöer att vistas i, säger Lars-Göran Schütt, som

arbetar med drogprevention på Fritidsförvaltningen.

KVINNORNAS

AQ-VA-KUL!

Den 8/3, kl 17–21, är hela badet öppet

endast för kvinnor. Personal, aktiviteter – allt

i kvinnans tecken. Så boka in den 8 mars och ta

med dina väninnor till en mysig kväll på Aq-va-kul!

• Nack- & axelmassage, 100 kr, boka i receptionen

• Vattengympa kl 18.30 i äventyrsbadet

• Bubbla, basta & njut i vår relaxavdelning

• Testa Nautilusgymmet gratis – drop in

• Underhållning av Susanne Eriksson

• Sola 30 min, 20 kr

Åldersgräns 18 år • Medtag hänglås till klädskåpen

Regementsgatan 24, Malmö • Tel 040-30 05 40 • www.aq-va-kul.com

hetsområde. Verksamheten ska

organiseras som ett kommunalförbund,

dit fl er kommuner i

sydvästra Skåne så småningom

ska ku nna ansluta sig.

Förslaget har godkänts i såväl

Malmös som Lunds tekniska

nämnd. Om det blir ett positivt

beslut kan den regionala VA-organisationen

bli verklighet redan

vid nästa årsskifte.

● LIVSMEDEL

Bättre märkning

tack vare PRO

I samarbete med Konsument

Malmö påbörjar PRO nu kontroll

av livsmedelsmärkningen

i Malmö. Initiativet kommer

från pensionärsorganisationen

som noterat att det råder vissa

oklarheter kring hur reglerna

om märkning av livsmedel följs.

Tanken är att man ska följa upp

ursprungsmärkningen av nötkött,

fi sk, frukt och grönt samt

lösviktsägg. Dessutom ska man

hålla ett öga på hur producenter

och butiker uppfyller kravet på

svensk text inom vissa varugrupper.

Syftet är att hjälpa butikerna

att bli mer konsumentorienterade

och att få bättre service.

”Alla ska kunna ta sig till sitt

arbete, även vid snöoväder”

TEXT Ulrika Levander

Bo Andersson, avdelningschef

för drift- och underhållsavdelningen

på Gatukontoret

i Malmö – varför tog det så

lång tid för Gatukontoret att

ploga Malmös gator?

– Vi har en beredskap för

vinterväghållning, men när det

smäller på som det har gjort den

här vintern så behövs det mer.

När det snöade som mest var

vi tvungna att leta upp entreprenörer

utanför våra vanliga

kontaktnät. Trots det har vi haft

förhållandevis korta insatstider, i

alla fall för huvudvägnätet.

Vad kan Malmöborna förvänta

sig av kommunens snöröjning?

– Vår målsättning är att alla

ska kunna ta sig till sitt arbete,

även vid snöoväder. Våra insatser

får aldrig vara så små att det skapar

faror för allmänheten. Det

har vi levt upp till även denna

vinter.

Hur länge är det rimligt att

man ska behöva vänta på att få

sin bostadsgata skottad?

– Om all snö kommer på en

gång hinner vi röja undan de

högst prioriterade gatorna snab-

bare än om det fortsätter att

snöa en längre tid. Gator i villaområden

och andra mindre gator

har lägst prioritet. Därför är det

svårt att ge en specifi k tid på det.

Vilket ansvar har Malmö stad

för att människor inte halkar

och slår sig eller att bilar inte

slirar in i andra bilar på grund

av oplogade gator?

– Normalt ställer vi krav på

fastighetsägare att de ska hålla

sina gångbanor och trottoarer

fria från snö och is. Då kan vi

ju inte ha en lägre ambition

själva. Samtidigt har vi ett större

ansvarsområde. Det faller på

sin egen orimlighet att kräva att

Gatukontoret ska skotta överallt

samtidigt. Som trafi kant har man

ju också ett ansvar.

Vilken budget fi nns för vinterväghållningen

i Malmö?

– Kostnaden för en normalinsats

beräknas till 700 000 kronor

per dygn. I vinter har vi hamnat

på närmare en miljon kronor per

dygn. Vid årsskiftet hade vi överskridit

vår budget för 2005 med

4,2 miljoner kronor.

Om det snöar rejält igen i vinter,

får Malmöborna själva gå ut

och skotta gatorna då?

– Nej, ekonomin får inte styra

våra insatser. Det är inte så att vi

slutar röja när budgeten tar slut.

Vad tycker du – har ni klarat

av ert uppdrag den här vintern?

– Vi kan sköta vårt uppdrag

bättre och det ska vi se till att

göra. Det har säkert funnits en

del ringrostighet eftersom vi inte

har haft en liknande vinter på

20 år i Skåne. Vi kommer att ta

lärdom av den här säsongen.

Vad behöver ändras?

– Vi ska gå igenom det tillsammans

med våra entreprenörer.

Det gör vi varje år. Men i år har

vi fått mer kritik från allmänheten

än vanligt, så nu har vi extra

mycket på fötterna. Vi vill vara

så effektiva som möjligt och därför

lyssnar vi gärna på synpunkter

från allmänheten som kan

hjälpa oss att bli bättre.

Visste du att …

… du kan föra fram synpunkter

till Gatukontorets kundtjänst på

tel 020–34 45 00? Kundtjänsten är

bemannad på vardagar mellan

klockan 7.30 och 16. Vid akuta

situationer på helger och kvällar

kopplas samtalen automatiskt

vidare till en jourtjänst.

FAKTA | Ansvarsfördelning

Vem ansvarar för skottning,

sandning och saltning – och

var?

Gatukontoret har ansvar för

snöröjning och halkbekämpning

på offentliga platser, kommunala

gator, cykelvägar, torg samt

gångbanor på mark som tillhör

kommunen.

Villa- och fastighetsägare har

ansvar för att röja snö och halkbekämpa

trottoarer samt andra

ytor för gångtrafi k utanför och i

anslutning till fastigheten.

FAKTA | Gatukontorets prioritering vid snöröjning

1) Huvudvägnätet för körbanor (vilket ganska väl överensstämmer med

vägar där kollektivtrafi kens bussar kör) och cykelbanor. Detta omfattar

650 kilometer vägbanor och 240 kilometer gång- och cykelbanor.

2) Angränsande gator till huvudvägnätet, större bostadsgator, industriområden,

busshållplatser och övriga cykel- och gångbanor.

3) Övriga ytor, som exempelvis gator i villakvarter. Här är målsättningen

att gatorna ska vara framkomliga, men inte nödvändigtvis snöfria.


● UPPHANDLING

VÅRT MALMÖ | 17

Svårt att handla

rättvisemärkt

Fullmäktige har beslutat att

rättvisemärkta produkter ska

prioriteras i kommunens inköp.

– Att handla rättvisemärkt är

naturligtvis bra och ideologiskt

angeläget att ställa sig bakom,

säger direktören för serviceförvaltningen,

Ingemar Simonsson.

Han menar dock samtidigt att

det kan bli svårt att leva upp till

den nya policyn.

– Den gör våra upphandlingar

svårare. Det blir komplicerat i

praktiken, säger han och pekar

på att kommunen redan idag

köper kravmärkt och ekologiskt

men att det ofta är svårt att

kontrollera leverantörerna.

Ingmar Simonsson hävdar at

rättvisemärkningen begränsar

utbudet av varor och gör kontrollen

ännu svårare.

– Vi saknar metoder för att

kvalitetssäkra våra upphandlingar

när dessa faktorer ska

styra, säger han och menar att

man är hänvisad till att helt lita

på tillverkarnas ord.

– Risken är uppenbar att det

blir de tillverkare som är bäst

på att tala om sin egen förträfflighet

som får uppdragen att

leverera.

– När det gäller miljöarbetet

har vi i vissa fall den erfarenheten.

Det är möjligt att vi måste

se över våra system för hur vi

kontrollerar att leverantörerna

uppfyller sina utfästelser, säger

Ingemar Simonsson.


18 | VÅRT MALMÖ VÅRT MALMÖ | 19

”Hemmet är där

vi har vårt hjärta”

Massor av mat, levande diskussioner och klassisk musik.

Hos familjen Parada-Hernandez tar samtalet om livets stora

frågor aldrig slut.

TEXT Kristina Olsson | BILD Nille Leander

När familjen Parada-Hernandez flyttade till

Vintrie för fem år sedan lyfte grannarna lite på

ögonbrynen. För varje kväll kunde de, genom

köksfönstret, se hur familjen satt tillsammans i

köket och njöt av god mat och engagerade debatter.

– Har ni ingen tv, undrade grannarna lite bekymrat

efter ett tag.

Jo, en liten tv hade familjen. Men varför använda

tid på den, när sällskapet var så intressant

och diskussionerna så omfattande.

– Vi älskar att diskutera frågor som religion,

filosofi, politik och litteratur. Och vi har väldigt

olika åsikter, så det går allt annat än lugnt till,

säger mamma Elizabeth Hernandez när vi sitter

runt det stora matsalsbordet i vardagsrummet.

Här i huset i Vintrie bor hon med maken Mario

Parada och barnen Alfredo 18 år och Felipe 15

år. Äldsta dottern, 25-åriga Carolina, har flyttat

hemifrån för att studera statsvetenskap och

nationalekonomi i Lund, men kommer ofta hem

på helgerna.

– Hon kommer när hon blir hungrig, retas lillebror

Alfredo.

Han går själv på naturvetenskapliga programmet

på Borgarskolan, medan yngste brodern

Felipe går på Örtagårdsskolan.

Att det blev just Malmö som familjen kom att

bosätta sig i var mest en slump. Hemma i Chile

var Mario politiskt aktiv i Chiles Socialistiska

Ungdomsförbund och efter militärkuppen 1973

skickades den 16-årige Mario i koncentrationsläger.

Hans låga ålder gjorde att han inte kunde

dömas för något brott, och efter många månader

i fängelse släpptes han fri.

Men livet hade blivit för svårt för honom i

Chile. Mario fick inte gå på universitetet och inte

vara politiskt aktiv, så han flydde och hamnade

i Sverige via FN:s flyktingkonvention. Kvar i

Chile lämnade han flickvännen Elizabeth och sin

familj.

Mario hamnade så småningom i Holma i

Malmö och när Elizabeth fyllde 21 år blev hon

myndig enligt chilensk lag och kunde lämna landet

för att komma till Sverige. Hon kom vintern

1979, när snön täckte hela Skåne, och hon fick

en chock.

– Här var så mörkt och kallt. Jag tyckte husen

i Holma såg förfärliga ut och det fanns inga

människor på gatorna. Jag var van vid Santiagos

människomyller, berättar Elizabeth.

1980 föddes Carolina och familjen flyttade

till en liten lägenhet vid Caroli city och både

Mario och Elizabeth jobbade samtidigt som de

studerade. Så småningom föddes Alfredo och

sist Felipe, som var den ene av ett tvillingpar. De

föddes redan i femte månaden och Felipes tvilling

överlevde inte.

Idag bor familjen i ett gult, nybyggt hus med

blå dörr i Vintrie by. Hemmet är varmt och inbjudande

och vintersolen strömmar in genom

de stora fönstren. Det hörs klassisk musik från

stereon och Elizabeth dukar fram till te på det

stora bordet.

De visar foton på de fantastiska temamåltider

som alltid serveras när någon har födelsedag.

– Vi har haft Strindberg-tema och sist åt vi

empanadas med olika sorters fyllning, berättar

Carolina.

Hon, mamma Elizabeth och Felipe är vegetarianer,

Alfredo och Mario äter kött. Men det verkar

inte vara något problem, för på matbordet dukas

det alltid upp med mat för alla smaker. Över

maten diskuteras dagen som gått, men minst lika

gärna den politiska utvecklingen eller religion.

– Elizabeth är ”protestantisk katolik”, Alfredo

är ”kristen”, Carolina är ateist och jag är agnostiker,

så där finns nog att diskutera, skrattar

Mario.

För det att prata mycket med varandra har alltid

varit viktigt hos familjen Parada-Hernandez.

Det har gjort barnen medvetna om de djupare

tingen i livet.

Idag känner sig Carolina och Alfredo som både

svenskar och latinamerikaner. Ändå är det inte

främst sina egna kulturarv som de lyfter fram.

– Vi är världsmedborgare. Jag brukar citera ett

zigenskt ordspråk: hemmet är inte en plats, det

är en känsla. Hemmet är där vi har vårt hjärta,

säger Alfredo.

Både svenskar och latinamerikaner.

Elizabeth, Mario, Felipe, Carolina och

Alfredo samlas gärna och umgås hemma

i Vintrie.

Älskar diskussioner. Runt det stora matsalsbordet i vardagsrummet blir debatterna ofta heta och engagerade när familjen Parada-Hernandez ägnar sig åt sin favoritsysselsättning: prata om religion,

filosofi eller någon annan av livets stora frågor.

Hemma i Vintrie. Här i

byn Vintrie bor familjen

Parada-Hernandez.

Familjen

om Malmö

Malmö har förändrats mycket

sedan 1980-talet. Det har

kommit många fler kaféer,

affärer och ett spännande

kulturliv. Samtidigt finns det

många sociala problem, både

i centrum och härute i Limhamn-Bunkeflo.

Skillnaden

är bara att här pratar man

inte om dem.

Kom till Malmö på 1970-talet.

Mario Parada hamnade först

i Holma, flyttade senare till Caroli

city och sedan till Vintrie.

Elizabeths

tomatbröd

1 kg mjöl

50 g jäst

½ l vatten

2 tsk socker

1 dl matolja

2 tsk salt

Fyllning:

Soltorkade tomater

Olivolja

Vitlök

Chili

Riven ost, typ cheddar.

Blanda jästen med fingervarmt

vatten och socker.

Låt stå och jäsa en timme.

Blanda i matolja, mjöl och

salt. Låt stå och jäsa över

natten. Blanda hackade tomater,

hackad vitlök och chili

med en god olivolja och låt

stå och dra.

Kavla ut till en stor fyrkant.

Ta bort chilin och bred

ut röran på degen. Strö över

osten. Rulla ihop degen till

en stor ”rulltårta”. Låt jäsa

under duk i 1–2 timmar.

Pensla med olivolja och

sätt in den i 200 grader i

40–50 minuter, tills den är

ljusbrun. Elizabeths tips:

Njut rätten med ett glas vin.

Vi är världsmedborgare.

Hemmet är inte

en plats, det är

en känsla.

Favoritmat?

”Vi älskar all mat. Mat är

underbart.” Elizabeth tycker

till exempel om att baka

bröd från hela världen.

Motto: Livet är underbart, men man måste veta hur man ska leva det! (Elizabeths mamma sa alltid detta)

| FRITID | Naturen | Promenader | Konst | Musik | Kampsport | Arkitektur.

MALMÖFAMILJEN | Parada-Hernandez värld

| JOBB & SKOLA | IT-konsult | Personlig assistent | Studenter

| HEMMA | Vintrie

| SLÄKT | Hela släkten bor i Chile. Elizabeth kommer från Santiago och Mario från en stad utanför Valparaiso.


20 | VÅRT MALMÖ

Flygkarta över Malmö till

salu för allra första gången

Nu fi nns en ny fl ygkarta över Malmö – och för allra första

gången fi nns den till försäljning i handeln.

– Vi fl ygfotograferar Malmö vart tredje år, men det här är första

gången vi producerar en tryckt upplaga. Priset kommer att ligga

runt 300 kronor ute i handeln, säger Tommy Persson, enhetschef

för geodataenheten på Stadsbyggnadskontoret.

Flygkartan är ett så kallat ortofoto, vilket

betyder att fl ygbilden har korrigerats till en

enhetlig skala för att stämma överens med

vanliga kartor. Kartan som nu fi nns till försäljning

är fotograferad av Lantmäteriet i

maj 2004.

SUDOKU

Så här spelar du sudoku

Spelet går ut på att placera siffrorna 1–9 i 81 rutor. De ska inte bilda

någon speciell summa. Det enda som gäller är att ingen siffra får

förekomma mer än en gång per rad och kolumn. Dessutom ska alla

nio siffrorna fi nnas med i var och en av de nio 3x3-rutor (regioner)

som krysset är indelat i. Vissa siffror fi nns redan givna på spelplanen.

Ju färre givna siffror, desto svårare sudoku. En äkta sudoku har bara

en lösning. Man kan börja var som helst i rutsystemet.

FÖRRA MÅNADENS SUDOKU:

Malmö får ett eget

World Trade Center

Nu får Malmö ett eget World

Trade Center i Västra Hamnen.

Det är Midroc Property

Development som bygger

50 000 kvadratmeter kontor,

konferenslokaler, restauranger,

utställningsytor och dessutom en

friskvårdsanläggning.

WTC i Malmö lokaliseras dels

i Teknikportalen som redan fi nns

och redan innehåller 30 företag,

dels i en planerad byggnad i

korsningen Stora Varvsgatan-

Västra Varvsgatan.

Här byggs ett nytt kontors-

och handelshus.

Nybyggnationen kommer att

förses med avancerade glasfasader

för en god energibalans.

– Vi skapar här en marknadsplats

med anknytning till de

övriga 300 World Trade Center

Flexibel arena. Hyllies arena ska kunna användas till såväl konserter som sport

och konferenser. ILLUSTRATION: Wingårdh Arkitektkontor AB

Nya arenan klarar

publik på 15 000

Den nya arenan i Hyllie kommer

att bli så fl exibel att den kan

användas för såväl sport som

konserter och konferenser.

Totalt kommer det att fi nnas

utrymme för cirka 15 000

konsert besökare inomhus.

När arenan används för ishockey

ska det fi nnas plats för

bortåt 12 000 åskådare.

I arenan kommer det också att

fi nnas ett 50-tal loger som företag

kan hyra, de största logerna

● BYGGPLANER

med plats för upp till 50 personer.

Arenan i kombination med

ett köpcentrum kommer att

omfatta cirka 245 000 kvadratmeter.

Hylliehus AB kommer också

att bygga bostäder, kontor och

butiker i anslutning till Citytunnelstationen.

Malmö stad planerar även ett

informationskontor i området,

av samma typ som funnits i Västra

Hamnen.

Käglinge får fl era nya småhus

Området väster om Louisedalsvägen i Käglinge ska bebyggas med 56 enbostadshus.

Minst 20 av dem blir styckebyggda. En förutsättning är att hästhållningen

på en grannfastighet upphör.

128 bostadsrätter på gång i Annestad

Open House Production AB har fått bygglov för åtta nya fl erfamiljshus i Annestadsområdet.

Husen kommer att rymma 128 bostadsrätter i den inre delen av området.

Husen rymmer tvår, treor och fyror.

som redan fi nns i 75 länder, säger

Magnus Skiöld, vd i Midroc Property

Development.

Bland de tjänster som WTC erbjuder

är en möjlighet att hjälpa

företag i Malmö att hitta partner

och kunder på nya marknader.

Satsningen stöttas även av

Malmö stad, Region Skåne och

Sydsvenska Industri- och Handelskammaren.

Hemlösa ska

få ett nytt

bostadshus

Ett nytt bostadshus för hemlösa

ska vara klart vid Arildsplan

i Malmö i maj 2007.

Huset ska rymma 16

enrumslägenheter, 8 tvårumslägenheter

och 8 trerumslägenheter.

Det ska också vara

möjligt att slå samman mindre

lägenheter till större.

Tanken är att huset ska

kunna ge bostad till bland

annat barnfamiljer som inte

kommer till på den ordinarie

bostadsmarknaden.

Södra Innerstaden står för

projektet och ska hyra byggnaden

av Stadsfastigheter.

● BYGGPLANER

Bostäder byggs

ovanpå fastighet

80 nya studentbostäder planeras

att byggas ovanpå den

fastighet som nu fi nns utmed

Norregatan, Grönegatan och

Stora Trädgårdsgatan.

De 80 nya hyresrättslägenheterna

kommer att byggas i två

våningar ovanpå den befi ntliga

byggnaden.

Område blir som

en småstad

Det ska byggas 105 enfamiljshus

och 13 fl erfamiljshus på

Östra Strandhem, öster om

Klagshamnsvägen.

Villatomterna är avsedda för

fribyggare.

Det nya området ska enligt

planerna få en karaktär av småstad

och trädgårdsstad.

VAD VILL DU LÄSA OM?

mejla oss: peter.johnsson@givakt.se

Förtroendenämnden är

till för dig

Har du frågor, synpunkter eller klagomål på hälsooch

sjukvården och folktandvården i Skåne?

Kontakta Förtroendenämnden Skåne, 291 89 Kristianstad

Du kan också ringa på tfn 046-15 30 00 eller 044-13 30 00

Svanen-märkt hus

snällt mot miljön

Landets första svanen-märkta småhus har

byggts i Malmö, på Nya Bellevue. Skanska

står för byggnationen och ambitionen är att

huset ska serieproduceras. Ytterligare ett trettiotal

hus är redan på väg att byggas, de fl esta

i Skåne.

Svanen-huset har upp till 30 procent lägre

energiförbrukning än ett standardhus och är i

● UTMÄRKELSE

Turning Torso världens

bästa skyskrapa

Turning Torso har fått ännu ett prestigefyllt

pris. Världens största internetsajt för skyskrapor,

empiros.com, har utnämnt byggnaden

till vinnare av ”Empiros Skyscraper

Award” för världens bästa skyskrapa,

färdigbyggd 2005.

– Det är fantastiskt att Turning Torso är

en av världens mest kända byggnader, säger

Lars Danielsson, vd för HSB Malmö.

Juryn säger bland annat i sin motivering

att Torson är äventyrlig och innovativ.

Priset ska delas ut vid en ceremoni vid

Turning Torso i maj.

● UTBILDNING

Skola vill utbilda

hyresgäster i boende

150–160 familjer vräks varje år från sin lägenhet

i Malmö. Ofta ligger det okunskap

hos de boende bakom vräkningarna.

Nu erbjuds enskilda och grupper att gå i

Bo-skolan. Arrangör är Hyresrådgivningen.

Hur hanterar man en hyresskuld, vad gör

kronofogden och vad får man göra och inte

göra i sin lägenhet är frågor som tas upp.

Tanken är att en väl informerad hyresgäst

bättre kan ta tillvara sina rättigheter men

också känner sina skyldigheter, vilket ökar

boendetryggheten i Malmö i stort.

Bo-skolan önskar få kontakt med grupper

och organisationer som är intresserade

av den kostnadsfria rådgivningen. Telefonnumret

är 040-34 20 83.

● SMITTSKYDD

stort sett underhållsfritt. Att huset är svanenmärkt

innebär att det ställs hårda krav på de

kemikalier som används, dessa ska ej vara

miljö- eller hälsofarliga. Tungmetaller och

ftalater förekommer inte alls. Inneklimatet är

bättre än i ett standardhus, eftersom det ställs

hårda krav på material och ventilation för att

undvika inbyggda fuktskador.

● SPORT

● BYGGSTART

Miljöhus. Landets

första Svanen -märkta

småhus fi nns

på Nya Bellevue.

Nytt stadion godkänt

av kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har nu godkänt avtalet om

ett nytt fotbollsstadion i Malmö. Ett defi nitivt

klartecken kan därmed ges vid kommunfullmäktiges

sammanträde den 2 mars. Beslutet

innebär att en ny fotbollsarena byggs vid

Stadiongatan i södra delen av Stadionområdet

och att nuvarande Stadion rustas upp för att

tillgodose bland annat friidrottens behov.

Avtalet bygger på att Stadionbolaget ska äga

anläggningen.

När byggstarten kan ske är inte klart, men

målsättningen är att det ska ske så snart som

möjligt.

Bygget av 600 nya

lägenheter är igång

Nu har första spadtaget agits för 600 nya lägenheter

i bostadsområdet Flagghusen i Västra

Hamnen, granne med Turning Torso.

Lägenheterna beräknas stå klara för infl yttning

våren och sommaren 2007. 13 byggföretag

delar ansvaret för att bebygga området,

som förutom närheten till Scaniabadet kan

locka med en 60 000 kvadratmeter stor park.

Målet har varit att området ska byggas så

att det blir hållbart ur miljösynpunkt och att

kostnaderna inte blir orimligt höga, så att

även barnfamiljer kan ha råd att bo där.

350 av lägenheterna blir hyresrätter som ska

förmedlas av Malmö stad via BoForum. Bostadsrätterna

säljs av respektive byggnadsföretag.

Läs mer www.malmo.se

Om du har frågor om fågelinfl uensan

En del Malmöbor har hört av sig till Malmö stad med frågor kring fågelinfl uensan och risken för

smitta i Malmö. Säkerhets- och beredskapsavdelningen på Stadskontoret är en av alla aktörer som

följer utvecklingen. För närvarande hänvisas Malmös kommuninvånare till information via följande

länkar på internet:

Smittskyddsinstitutet www.smittskyddsinstitutet.se

Smittskydd Skåne www.skane.se

Socialstyrelsen www.socialstyrelsen.se

Livsmedelsverket www.slv.se

Jordbruksverket www.sjv.se

Du som saknar tandläkare

Prova oss!

P R I VAT

TA N D L Ä K A R N A

Vi erbjuder Dig:

En centralt belägen klinik, trevligt bemötande och

modern tandvård

Behandling av tandvårdsrädsla

Akut tandvård

Tandhygienist-behandling

Tandläkare Eva Hallenberg

Nicolaigatan 14, 214 21 Malmö, Tel 040-19 40 90


Upplev kulturens mångfald!

Var med på invigningen av

MÅNGKULTURÅRET 2006

Triangelns köpcentrum, Malmö

Lördag 11 februari kl 12–16

Musik, film, dans och mycket annat!


22 | VÅRT MALMÖ

Det grävs friskt i Malmös gator – och grävandet är här för

att stanna. Fjärrvärme, gas, vatten, telefoni, bredband,

el och avlopp. Allt ska in i – och ut ur – våra fastigheter.

TEXT Ulrika Levander | BILD Farin Carami

– Många tror att det går att planera

bort alla grävarbeten. Men

så länge stan är i tillväxt kommer

detta bara att fortsätta, säger

Claes Andersson, landskapsingenjör

på Gatukontoret.

Varje år genomförs omkring

1 800 olika projekt där det grävs

i Malmös gator. Sammanlagt

grävs det årligen mellan 5 000

och 6 000 hål i våra gator.

– All infrastruktur på det här

området ligger under marken. Vi

har valt att gräva ner alla kablar

och ledningar, eftersom det är

säkrare så, säger Claes Andersson.

Bara på så nära håll som i

Vägarbetarna

Vi är lite personligare

Dina önskemål sätter vi i främsta rummet

Just nu har vi extra stor efterfrågan. Vi erbjuder dig en kostnadsfri marknadsbedömning

inför din försäljning. Välkommen till din erfarna och effektiva mäklare!

– här för att stanna

Med ”håltimmar” på schemat. Mikael Skarholm och Lars Karlsson tycker inte att speciellt många irriterar sig över gatuarbeten i stan.

”De frågor som ställs är för det mesta om när vi är klara och när trafi ken blir normal igen”, säger Lars.

Köpen hamn dras vissa ledningsnät

fortfarande i luften. Men det

ökar risker för såväl materiella

som mänskliga skador vid olyckor

eller oväder.

Många undrar varför grävningarna

i Malmös gator inte samordnas.

Svaret är att det inte går.

Av alla projekt som genomförs

under ett år är endast omkring

500 planerade arbeten. Resten

är akuta insatser som utförs på

grund av oförutsägbara händelser.

Alla grävningar är också

marknadsstyrda och uppstår på

grund av att det fi nns ett behov.

Det kan handla om allt från nya

företag som behöver förbättrade

el- eller teleförbindelser till villor

eller hyresbostäder som behöver

reparera vattenledningsnätet eller

dra in bredband.

– Så fort det inte står en gubbe

i gropen tycker folk att det är

dålig planering, säger Claes Andersson.

Men detta är ett missförstånd,

enligt honom.

– Vi på Gatukontoret vill naturligtvis

att alla gropar ska stå

öppna så kort tid som möjligt,

för att det stör allmänheten. Det

är alltid det villkoret vi ställer

när vi ger tillstånd till grävningar.

Men vissa hål måste, som en del i

arbetsprocessen, stå öppna under

en tid. Till exempel för att kontrollera

att ledningarna fungerar

eller i avvaktan på anslutning in

till fastigheter. Att fylla och gräva

upp alla hål igen, skulle snarare

FAKTA | Följ trafi ken direkt på internet

På webbtjänsten trafi ken.nu kan man snabbt få en

aktuell bild av trafi kläget i Skåne. Sidan visar framkomligheten

på vissa större vägar och ger en

överblick av aktuella trafi khändelser.

Sidan är ett samarbete mellan Vägverket Skåne,

Banverket trafi k, Skånetrafi ken samt gatukontoren

i Malmö, Lund och Helsingborg.

FAKTA | Grävarbeten

bli en väldigt ineffektiv arbetsmetod,

säger han.

Under hösten påverkades framförallt

trafi ken i Malmös centrala

delar av det arbete som Eon gas

utför för att byta ut stadsgasnätet

mot naturgas. Arbetet påbörjades

redan 1999 och utförs med

ungefär en etapp om året.

Höstens etapp var den sjunde

i ordningen och ytterligare fyra

etapper är att vänta innan naturgaskonverteringen

är genomförd

i hela stan.

Enligt Claes Andersson har

tidigare års grävningar inte drabbat

trafi ken i de centrala delarna

i lika stor utsträckning, trots att

omkring 500 gropar har grävts

vid varje tillfälle. 2007 planeras

ytterligare en etapp i stans centrala

läge – innanför broarna

– vilket troligtvis också kommer

att påverka trafi ken märkbart.

Läs mer www.trafi ken.nu

Det är alltid ledningsägaren som ansöker om tillstånd

att gräva – och som ansvarar för arbetet. Gatukontoret

utfärdar tillstånd. Ledningsägarna är också skyldiga att

ställa förfrågan till andra ledningsägare om samordningsmöjligheter

i samband med ett planerat arbete.

I Malmö fi nns närmare 20 ledningsägare. De utgörs av

allt från energibolag, telebolag, bredbandsbolag och

VA-verket. Av Malmös totalt 1 800 årliga

gatugrävningsprojekt är enbart 500 planerade

arbeten. Resten utförs på grund av akuta behov.

● HÖGSKOLA

Mecena

underlättar

samarbete

Malmö stad bildar stiftelsen

Mecena som ska driva utvecklingsarbete

mellan Malmö

Högskola och näringslivet.

Det öppnar för ett samarbete

som innebär att Malmö Högskola

lättare kan utveckla nyföretagande

med anknytning

till Högskolan.

● SAMHÄLLE

Män får hjälp att

sluta köpa sex

Män i Malmö som vill sluta

köpa sexuella tjänster kommer

nu att kunna få stöd och rådgivning

genom det så kallade

KAST-projektet.

Under våren kommer Malmö

stad att inrätta ett 070-nummer

och dra igång en annonskampanj

mot sexköp. Verksamheten

sker inom stadsdelsförvaltning

Centrum, men gäller hela

Malmö stad.

● VÄLSIGNAD SKOLA

Påven välsignar

Malmö latinskola

Påven Benedicturs XVI har

skrivit ett brev till Malmö

Latinskola med anledning av

skolans 600-årsjubileum. Påven

sände en hälsning till rektorn,

lärarna och eleverna. Han välsignar

också skolan och lovar

att be för den. Brevet är skrivet

på latin och är undertecknat av

påven själv.

● FILMFESTIVAL

Sevärt innan

du fyller 15 år

Vilka fi lmer ska man ha sett

innan man fyller 15? Barn- och

ungdomsfi lmfestivalen har listat

31 titlar som alla bör se innan

de fyller 15. Människor som

arbetar med fi lm har nominerat

fi lmerna till listan och det gick

att rösta fram till den 28

februari. Filmfestivalen pågår

den 14–18 mars.

● MILJÖ

Läs mer www.buff.se

Miljöpris till

Malmöförskola

Hästhagens förskola har

tilldelats Håll Sverige Rents

miljöutmärkselse Grön Flagg.

Förskolan arbetar med ekologi

och 60 procent av maten som

serveras här är ekologiskt odlad

och andelen växer hela tiden.

Barnen odlar också sina egna

grönsaker och kryddväxter i

förskolans trädgård. Förskolan

får utmärkelsen för sitt aktiva

miljöarbete.

Förutom den ekologiska

maten arbetar Hästhagen med

käll sortering och varm- och

kallkompostering av avfall.

Tisdagen den 9 februari hissades

den gröna fl aggan vid

förskolan samtidigt som barn,

föräldrar och personal höll en

fest på gården.

Familjeföreställning. Clownerna Bobby & Olga äntrar scenen igen.

Tillbaka – hela natten lång

Nu kommer clownerna Bobby & Olga tillbaka. Med

familjeföreställningen ”Hela natten lång” spelar de

under våren om väntan och längtan på Expressteatern.

TEXT Ulrika Levander | BILD Gisela Svedberg

Ni som var barn – eller föräldrar

– i början av 1990-talet minns

kanske clownerna Bobby &

Olga? Då turnerade de fl itigt i

Malmös parker, skolor, bibliotek

och i skånska folkparker.

Nu kommer de tillbaka med

familjeföreställningen ”Hela

natten lång”. Temat i föreställningen

handlar om väntan och

längtan och om hur det kan se

● FILMFESTIVAL

Fem gravar

hittade i city

Två barngravar och tre vuxengravar

har påträffats utanför S:t

Petri kyrka i samband med de

utgrävningar som sker i samband

med ombyggnaden av Kalendegatan.

Gravarna tros vara medeltida,

några möjligen yngre.

Undersökningar av benen kommer

att ge mer exakta kunskapar

om människorna i gravarna, hur

gamla de var, om de var män eller

kvinnor och kanske till och med

om vilka sjukdomar de hade.

Läs mer www.malmo.se/kulturmiljo

ut när man är liten och snart ska

fylla år.

– Som clown arbetar man

mycket med sina svagheter och

där kan människor känna igen

sig. Clowner lever i nuet. Därför

passar de utmärkt i en familjeföreställning,

säger Vidisha Mallik

som spelar Olga.

Olga är en tyst clown.

Hon talar inte alls. Istället uttrycker

hon sig genom mimik

och akrobatik. Bobby, hennes

motspelare, är hennes motsats

som karaktär.

Han gillar verkligen att tala.

– Bobby vill gärna tro att han

vet bäst. Fast han är inte alltid

så duktig som han tror. Clowner

är bra på att misslyckas. Och

vi behöver alla lära oss att livet

fortsätter trots att vi misslyckas,

säger Ed Damron som spelar

Bobby.

Bobby & Olga har tidigare spelat

i många olika sammanhang,

även på fl yktingförläggningar

och i förberedelseklasser för

barn som inte talar svenska.

– Eftersom clowner arbetar

med fysiska uttryck talar de

ett universellt språk, säger Ed

Damron.

Det är de båda skådespelarna

som själva har skrivit och regisserat

föreställningen, som med

premiär den 4 mars spelas under

sex lördagar på Expressteatern.

Förutom ”Hela natten lång”

turnerar Ed Damron och Vidisha

Mallik under våren också med

Expressteaterns föreställning

”Maskopi”.

Läs mer www.expressteatern.nu

TECKNAT I TIDEN | ”Hans och Greta 2006” av Malin Biller

Malin Biller är serietecknare och illustratör och bor sedan sex år i Malmö.

TECKNAR DU? Vi vill gärna få din bild av Malmö. Vi betalar för de inlägg som publiceras.

Ring eller mejla till PETER JOHNSSON 040-630 64 01

▼ PARTIERNA

I KOMMUN-

FULLMÄKTIGE

FOLKPARTIET

Östergatan 3,

211 25 Malmö

Telefon: 040-33 08 70

Fax: 040-33 08 79

malmo@liberal.se

www.folkpartiet.se/malmo

KRISTDEMOKRATERNA

Storgatan 49

211 42 Malmö

Telefon: 040-23 54 74

Fax: 040-97 32 30

malmo@kristdemokrat.se

www.malmo.kristdemokrat.se

MILJÖPARTIET

Bergsgatan 6

211 54 Malmö

Telefon: 040-23 46 00

Fax: 040-23 05 33

malmo@mp.se

www.mp.se/malmo

MODERATERNA

Hans Michelsensgatan 9

211 20 Malmö

Telefon: 040-699 22 00

Fax: 040-699 22 10

malmo@moderat.se

www.malmo.moderat.se

SKÅNEPARTIET

Malmgatan 16,

211 32 Malmö

Telefon: 040-12 02 12

Fax: 040-12 32 27

info@skanepartiet.org

www.skanepartiet.org

VÅRT MALMÖ | 23

SOCIALDEMOKRATERNA

Olof Palmes plats 1

214 44 Malmö

Telefon: 040-660 73 01

Fax: 040–660 73 44

socialdemokraterna

@malmo.sap.se

www.malmo.sap.se

SVERIGEDEMOKRATERNA

Telefon: 040-19 09 85

Fax: 040-32 05 33

malmo@sverigedemokraterna.se

www.sverigedemokraterna.se/

malmo

SVERIGES PENSIONÄRERS

INTRESSEPARTI

V Rönneholmsvägen 53

200 72 Malmö

Telefon: 040-91 88 37

www.spipartiet.org

spi.malmo@telia.com

VÄNSTERPARTIET

Nobelvägen 51

214 33 Malmö

Telefon: 040-96 64 67

Fax: 040-97 32 30

www.vansterpartiet.se/malmo

malmo@vansterpartiet.se


Det är mycket nu ... Det händer mer i Malmö än vad som får plats här. Du hittar alltid senaste nytt om alla evenemang på: www.malmo.se/evenemang

27 februari–12 april

Hello Saferide KB 3 mars kl 23.

Reverend Horton Heat Country-

Kammarkonsert med Malmö Opera

osande punkabilly. KB 7 april kl 23.

och Musikteater. Storans foajé

Ghazal Strängaspel ur två kulturer

4 mars, 1 april kl 14.

Jeriko 8 april kl 19.30. Arr Mix

På sax – Ingmar Nordström Öresunds

Musik .

Musikkår och gästartist. S:t Gertrud

Fabulous Flintstones Bluesrock. Magnus Lindberg Konsert. Victoria-

4 mars kl 15.

Blå Båten 24 mars kl 21.

teatern 8 april kl 19.30.

Du hittar alltid senaste nytt om alla evenemang på: www.malmo.se/evenemang

Musik i S:t Andreas kyrka 4, 11,

25 mars kl 15, 26 mars kl 18, 1 apr

Monstermagnet KB 24 mars kl 21.

Figaros bröllop En av Mozarts mest

KammarRum – Närbild Kammarmusik.

Palladium 9 april kl 15.

kl 15, 2 & 9 apr kl 18.

älskade operor. Storan 25 mars kl 18, Arr Musik i Syd & MSO.

VAD | Alice

VAR | Södra Teatern

barn/familj

Levande Verkstad Skapande verksamhet.

Malmö Konsthall t o m

8 april lör kl 13.30–16.30.

Nalle Puh 80 år Utställning. Museet

Leksaksland t o m 30 april kl 11–16.

Alice Moomsteatern i en fartfylld

familjeföreställning från 5 år. Unik

version av Alice i Underlandet. Södra

Teatern 27 feb kl 10, 5 mars kl 16,

6 mars kl 19, 19 mars kl 16, 20 &

27–28 mars kl 19.

Familjekul – Trall & Lek Roliga kulturaktiviteter

för hela familjen. Barnens

Scen 4 mars & 1 april kl 11 (fr 1,5 år)

& kl 12 (fr 3 år)

Solapan Fantasifull och humoristisk

föreställning om vänskap på både lek

och allvar, från 5 år. Teater 23;

Klubb One R’n’B och hip-hop.

Jeriko 18 mars kl 23–03.

Klubb Koi Soul, funk och hip hop.

Jeriko 24 mars kl 23–03.

Freitag Synth, electro och techno.

Subclubs 24 mars kl 23–03.

Jade Mewjack swing, ol skool R’n’B

och classic grooves. Buddha Lounge

24 mars kl 23–03.

Reggae Scorcher Reggaeklubb.

Panora 7 april kl 23–03.

festival

Malmö Gitarrfestival 2006 med

internationella musiker. Jeriko 3–5

& 10–12 mars kl 19.30.

BUFF 2006 Malmös årliga barn och

ungdomsfi lmfestival med 100 fi lmer

för barn, unga och vuxna, seminarium,

möte, samtal och mingel.

gården vid Drömmens – en glänta i

skogen 8 mars. Klassiska Persien med

Bam 13 mars. Nära molnen – På

myren 15 mars. Bob Dylan och det

amerikanska 60–talet 20 mars. Diplomatliv

i öst och väst 22 mars. Välkommen

att smaka! Kvinnohistoria i

bröd – och kakform 27 mars.

MALMÖ STADSBIBLIOTEK

Föredrag. Billiga blommor! 28 feb

kl 18.30. Från Erik XIV till Christian

IV 6 mars kl 18.30. Det hållbara

huset – miljöanpassade byggmaterial

7 mars kl 18.30. Den nya kvinnostaden

8 mars kl 18.30. Bland tifosis och

roliganer 9 mars kl 18. Mat, miljö

och hälsa 16 mars kl 18.30. Att må

bra på kassa – Hur kommer det sig

att världens rikaste befolkning är den

mest sjukskrivna? 21 mars kl 17. Zlatan

och Assyriska 6 april kl 18.

MEDBORGARSKOLAN

musik

De’e’månda’me’Lobo Blues, rock

och country. Pub 25; mån kl 21.30.

Lunchmusik Musikhögskolan 27 feb,

2 mars kl 12.15.

Monday Night Big Band Storbandsjazz.

Mattsson’s Musikpub 27 feb,

27 mars kl 20.30.

Maskeradbalen Verdis opera. Storan

28 feb, 3 mars kl 19, 5 mars kl 16,

9 mars kl 19, 12 & 19 mars kl 16,

1 april kl 18, 4 april kl 19. Arr

Malmö Opera och Musikteater.

VAD | The Cardigans

VAR | KB

Rodrigo & Gabriella Akustiska gitarrer

i en mix av rock’n’roll, jazz, latinoch

spansk stil. Jeriko 4 mars

kl 19.30. Arr Mix Musik .

Gunnfjauns kapell Folkmusik. Barnens

Scen 4 mars kl 20. Arr Malmö

Folkmusikförening.

KammarRum – Den Unge Danske

Strygekvartet Kammarmusik. Palladium

5 mars kl 15. Arr Musik i Syd,

MSO & Salomon Smiths kammarmusikförening.

Ronan Guilfoyle Irländsk jazz. Jeriko

7 mars kl 19.30. Arr Jazz i Malmö.

Sofi Hellborg feat. Tony Allen Afro,

funk och jazz. Jeriko 8 mars kl 19.30.

Arr Mix Musik.

Svenska låtar på spansk gitarr Konsert

med Claes Ottelid. Musikhögskolan

8 mars kl 19.30.

Visans dag i Norden Blå Båten

12 mars kl 20.

Pianokonsert Musikhögskolan

13 mars kl 19.30.

SPISA Jazzkonsert med morgondagens

stjärnor. Jeriko 14 mars, 4 april

kl 19. Arr Jazz i Malmö.

Operettresan – En förtrollad afton

fortsätter Operett med Malmö

Lyriska Ensemble och solister. Europaporten

15 mars kl 17, 16 mars kl 19.

Arr Bilda.

BILD: Mattias Edwall

29 mars kl 19, 2 april kl 16, 5 &

7 april kl 19. Arr Malmö Opera och

Musikteater.

The Swedish Soundpainting

Orchestra Performance. Malmö

Konsthall 26 mars kl 15.

KammarRum – Johann Sebastian

Bach Kammarmusik. Palladium 26

mars kl 15. Arr Musik i Syd & MSO.

Nizzan Jazz Band Casino Cosmopol

Malmö 26 mars kl 16. Arr Malmö

JazzHouse.

Vårkonsert med Kulturskolan.

Konserthuset 26 mars kl 18.

Riverboat Jazzmen Borgarskolans

aula 28 mars kl 19. Arr Limhamns

föreläsningsförening.

Joe Spinaci & The Brookolino

Orchestra Vital nyswing med full

kraft, humor och spontanitet. Jeriko

28 mars kl 19.30. Arr Jazz i Malmö.

Jan-Olof Andersson Konsert. Blå

Zawinul Syndicate Jazzkonsert.

Jeriko 11–12 april kl 19.30.

Arr Jazz i Malmö.

Piedmont Project Blueskonsert.

Blå Båten 12 april kl 20.

Levellers KB 1 mars kl 21.

mässa

Hem & Villa MalmöMässan 2 mars

kl 11–20, 3–5 mars kl 10–18.

Arr Numera Mässor AB.

SPOC 2006 Internationell konferens

om barnfetma. Slagthuset 9–10 mars.

Malmö Internationella Hundutställning

MalmöMässan 18–19 mars.

Arr Sydskånska Kennelklubben.

Dock- och samlarmässa Kronprinsenhallen

19 mars kl 11–16. Arr Margarethas

Dockskåp.

show/humor/revy

BILD: Katrin Jakobsen

4, 12 & 26 mars, 2 apr kl 15.

Spegeln, Biopalatset, Filmstaden, Föredrag kl 19. Textila tryck 22 mars.

Båten 28 mars kl 20.

VAD | DNA

VAR | Verkstan

VAD | Obanteaterfestival

VAR | Barnens scen

Info och

biljetter

Kulturcentralen ..................040-10 30 20

Malmö stad ........................ 040-34 10 00

Aq-va-kul ............................ 040-30 05 40

Fritidsförv. Sportinfo ........ 040-34 25 20

Malmö Opera och

Musikteater .........................040-20 85 00

Malmö Dramatiska

Teater ...................................040-20 86 10

Stadion och Malmö IP ...... 040-34 26 81

Malmö Amatörteater -

Forum / MAF ........................040-10 30 40

Skånes Dansteater .............040-20 85 00

Barnens scen ........................ 040-709 91

Blå båten ............................040-97 25 11

Kompis ... hur blir man det? Teater

Morianen i en pjäs om att leka tillsammans,

om att bjuda till och vara

en bra kompis, för barn 3–6 år. Barnens

Scen 6, 7, 9. 10 mars kl 9.30 &

10.30, 11 mars kl 14, 13–17 mars

kl 9.30 & 10.30, 1 apr kl 14.

Sagostund Sagor i Kungens kammare.

Malmö Museer 18–19 mars

kl 13 & 14.

Petite Wunderbar Varieté Wunderbar

med fakirer och trollkarlar i en färgsprakande

familjeshow, från 4 år. Teater

23; 19 mars kl 15.

Prova-på-cirkus med Malmö Cirkusskola

– akrobatik, jonglering och

balans. Barnens Scen 20–21 mars

kl 9.30, 10.45 & 12.30.

Sagan om vanten Teater Morianen i

en pjäs om gästfrihet och om anpassning

till varandras olikheter. Malmö

Kulturskola 29–31 mars kl 9.30 &

10.30.

Dagen då Leopold blev ond Varietéteatern

Barbès i en bubblande grishistoria,

för barn 4–10 år. Barnens

Scen 29–31 mars kl 9.15 & 10.30,

1 apr kl 14.

Obanteaterfestival Teaterfestival för

barn med massor av olika föreställningar.

Barnens Scen 3–9 april.

Hela natten lång Barnteater. Om väntan

och längtan med clownerna Bobby

& Olga, ålder 3–7 år. Expressteatern

4–25 mars lör kl 14, 4 april kl 14.

Påsklovsaktiviteter Nyckläckta

kycklingar, äggmålning, får och ull,

häxor och häxerikonster, för barn

4–12 år. Malmö Museer 10–13 april

kl 12.30–14.

dans/klubb

Tangopráctica Loftet/Hedmanska

gården hela våren sön kl 18–22.

Arr Libertango.

club cacaoo Discomusik från 70-, 80och

90-talet. Chokladfabriken varje

fre kl 22.30–03.30.

c/o onsdag live Band och DJ:s. Jeriko

1, 8, 15, 22 & 29 mars kl 21–01.

Honky Tonk Americana och

alt-country. The Watt/Bodoni 2 mars

kl 21–03.

Planet What? Musikklubb med livekonsert.

The Watt/Bodoni 3 mars

kl 21–03.

Danskväll Mogendans. Casino

Cosmopol 3 & 24 mars, 7 april.

Hellnight Hårdrocksklubb. Subclubs

3, 17 & 31 mars kl 22–03.

Miami Vice Hiphop, battledance,

salsa, reggaeton, dancehall och rnb.

The Watt/Bodoni 4 mars kl 21–03.

Reggaewarriors Reggae, roots, dancehall

och reggaeton. Jeriko 4 &

17 mars kl 23–03.

Royal, Victoria 14–18 mars.

Teaterns Dag Föreställningar, öppna

repetitioner, bakom kulisserna, workshops,

debatter m m. Flera olika platser

25 mars.

föredrag/litteratur

ABF MALMÖ

Föredrag. Friskmysteriet 1 & 8 mars

kl 19. Vaddå välfärd ?! 23 mars kl 18.

Kärlekens betydelse för livet; Nya

Parkmöllan 16 mars kl 14. Livskvalitet

XXXL; Stadsbiblioteket 21 mars

kl 17. Till minne av Olof Palme; Folkets

Hus 28 feb kl 18.

FÖRFATTARCENTRUM SYD

Författarkvällar på Loftet/Hedmanska

gården kl 19. Anna-Lena Bager,

Bo Gentili, Gert Glentow, Karin Lentz

och Jan Sigurd 16 mars. Lars Magnar

Enoksen 25 mars.

LIMHAMNS FÖRELÄSNINGSFÖRENING

Föredrag i Bergaskolans aula kl 19.

Dag Hammarskjölds ”Vägmärken”

28 feb. Vad händer med klimatet?

7 mars. Malmö Latinskola 600 år

14 mars. Turning Torso – från idé till

verklighet 21 mars.

LIMHAMNS MUSEIFÖRENING

Föredrag i Bergaskolans aula kl 19.

Malmö – världens bäs ta miljöstad

2 mars. Håg för Henriksson 23 mars.

MALMÖ FÖRELÄSNINGSFÖRENING

Föredrag i Borgarskolans Aula kl 19.

Från magnolior till släktsagor 27 feb.

Ö efter ö, tre öar – tre världsdelar

1 mars. Österlen – bland lövgrodor

och korsvirkesgårdar 6 mars. Träd-

Chokladtryffel 5 apr.

STUDIEFRÄMJANDET

Föredrag på Sofi epark. Relation hund

och människa 2 mars kl 18.30. Vad

avslöjar vårt kroppsspråk? Del 1;

8 mars kl 19. Vetenskap och myt om

kvinnokroppen och kvinnans natur

9 mars kl 19. Vad avslöjar vårt

kroppsspråk? Del 2; 15 mars kl 19.

Feminist? – Självklart! eller – Aldrig

16 mars kl 19. Glöm inte kaviaren! 28

mars kl 18.30. Hundsjukvård 30 mars

kl 19. Ätstörningar och kropps ideal

30 mars kl 18.30. Att möta arabisk

kultur, del 1; 4 april kl 18.15. Det

medeltida hantverket 5 april kl 19.

VUXENSKOLAN

Föredrag kl 19.15: En ny syn på hälsa

– gör det lättare att förbättra den!

7 mars. Figaros bröllop 21 mars. Möt

Solveig Ternström – kvinnors hälsa

4 apr. Föredrag på Katrinetorps Gård

kl 19: Skånska smaker 28 feb.

Svenska dragspelslegender 14 mars.

Örtagården 11 apr.

Kvällsarrangemang Zenit Kulturoch

debattscen. Malmö Museer hela

våren tor kl 19.

Art after work Konstnärsmöten. Galleri

Rostrum 7 mars, 4 april kl 17–21.

Kulturkväll Konstnärssamtal. Skånes

Konstförening 8 mars kl 19.

Unga drömmar Seminarium om ledarskap,

inspiration, m m. För ungdomar

upp till 25 år. Kockum Fritid 12 mars

kl 11–16. Arr: Skånes Idrotts förbund.

Ord på vägen Föredrag med Jan

Hemmel. Stadsbiblioteket 13 mars

kl 18.30. Arr Litteraturens Vänner.

Vems verklighet? Samtalsserie

om media och medborgarna.

La Couronne fr 14 mars tis kl 19.

Arr Tredje Rummet.

Sinnenas konst Föreläsningsserie.

Malmö Konsthall 15 mars, 29 mars–

12 april ons kl 19. Samarr: ABF

Malmö.

Gråzon Samtal, associationer och

refl ektioner med Nina Björk. Inkonst

16 mars kl 19.30.

Poetry slam SM-Kval. Café Barbro

24 mars, 7 apr kl 19. Arr ABF Malmö.

Martinus Kosmologi Föreläsning om

livet, döden och själen. Ungdomens

Hus 25 mars kl 15.

guidade turer

Allmänna visningar av U3-ubåten

Malmö Museer tis & sön kl 13.

Guidad tur i Västra hamnen Upptäck

Malmö Dockland – Framtidsstaden

Västra Hamnen. Utg fr Travelshop

hela våren fre kl 10.

Guidad busstur längs Citytunnelns

sträckning Utg fr Citytunnelutställningen

25 mars kl 12.

Kulturvandring i centrala Malmö.

Jon Balkes Batagraf Jazzkonsert –

fräscht, vitalt, hypnotiskt och oemotståndligt

slagverksprojekt. Jeriko

28 feb kl 19.30. Arr Jazz i Malmö.

Visor och vrål från vildmarken Konsert

med Ewert Ljusberg. Blå Båten

28 feb kl 20.

Aron+Nora=sant Musik för unga och

vuxna. Konserthuset 1 mars kl 18.30.

Arr MSO.

Konsert med Musikhögskolan.

Caroli Kyrka 1 mars kl 19.30.

Levellers KB 1 mars kl 21.

Lunchmusik med Musikhögskolans

elever. Caroli Kyrka 2, 3, 9, 16, 17,

23, 30 mars, 6 april kl 12.15.

Linda Pettersson Jazz med intensiv

närhet och sugande sväng. Jeriko

2 mars kl 19.30. Arr Jazz i Malmö.

Peter Lind and the Cabaret Band

Stardust! Musikaliska stänk, myter

och anekdoter ur jazzens värld.

Victoria teatern 2 mars kl 19.30.

Chicks On Speed KB 2 mars kl 21.

Från djupaste Södern till Chicago

Blueskväll med Pontus Snibb. Victoriateatern

3–4 mars kl 19.30.

Danmarks Radios Symfoniorkester

Gästspel med musik av bl a Mendelsohn

och Stravinsky. Konserthuset

3 mars kl 19.30. Arr MSO.

Calle Nueva Modern fl amencokonsert.

Jeriko 3 mars kl 19.30.

Arr Mix Musik .

En känsla av ljus Mats Ronander och

Jaques Werup. Victoriateatern 8–

11 mars kl 19.30.

A Tribute To The Great Big Bands

Musik från swingeran. Konserthuset

8 april kl 19.30. Arr Slottenäs Music

Production.

The bad plus Jazz Ömsint anarkistisk

förening av det komiska och det dramatiska.

Jeriko 9 mars kl 19.30.

Arr Jazz i Malmö.

Symfonikonsert med Malmö SymfoniOrkester,

verk av Sibelius, Britten

och Tjajkovskij. Konserthuset 9 mars

kl 19.30.

Kammarmusik med Musikhög skolan.

Rådhuset 10 mars kl 19. Musikhögskolan

7 april kl 19.30.

Sissel Kyrkjebö Konserthuset 10 mars

kl 19.30. Arr Julius Production AB.

Fehling, Cooper och Lindgren Tre

singer-songwriters. Blå Båten 10 mars

kl 21.

The Pharcyde Alternativ hip-hop. KB

10 mars kl 23.

Malmö Kammarkör S:t Andreas

kyrka 11 mars kl 15, S:t Maria Kyrka

19 mars kl 18.

Symfonikonsert Musikhögskolan

11 mars kl 15.

MoCartGruppen Konsertklassiker

med humor. Södra Teatern

11–12 mars kl 18. Arr Polka.

Humor och elegans – Torso/Roots

Musikhögskolans lärarensemble.

Palladium 15 mars kl 19.30.

Sagan om Piaf Konsert med Birgit

Carlsten. Blå Båten 15 mars kl 20.

Lars-Göran Ulander Jazzradions

främste. Jeriko 16 mars kl 19.30.

Arr Jazz i Malmö.

Symfonikonsert med Malmö Symfoni-

Orkester, verk av Turnage, Mahler

m fl . Konserthuset 16 mars kl 19.30.

The Shortwave Sets KB 16 mars kl 21.

Golden Sixties Vol 2 Konserthuset

17 mars kl 19.30. Arr Hans Edler

Music AB.

Gunhild Carling swingar loss med

gästsolister. Palladium 17 mars

kl 19.30. Arr Concert and Promotion.

Efkar Band från Anatolien, Turkiet,

med hela världen som arbetsfält.

Jeriko 17 mars kl 19.30.

Arr Mix Musik.

Mundo Folk Latinska godingar.

Blå Båten 17 mars kl 21.

Jenny Wilson KB 17 mars kl 23.

The Cardigans KB 19–20 mars kl 21.

Eitre Fartfylld irländsk folkmusik.

Jeriko 22 mars kl 19.30.

Arr Mix Musik.

En kväll att minnas Storbandskväll i

Harry Arnolds anda med bl a Svante

Thuresson och Amiralens Storband.

Palladium 24 mars kl 19.30.

Malmö Wienerensemble Borgarskolans

Aula 29 mars kl 19. Arr

Malmö Föreläsningsförening.

Caroline Leander & Conrad Band

Avskalat, sensuellt och poetiskt.

Victoriateatern 29 mars kl 19.30.

Folklorismo Möte mellan svensk

folkmusik och traditionell argentinsk

musik. Jeriko 29 mars kl 19.30.

Arr Mix Musik .

Lisa Ekdahl Palladium 29 mars

kl 19.30. Arr KB.

Tangoorkester Musikhögskolan

29 mars kl 19.

SNIBB Konsert. Blå Båten 29 mars

kl 20.

Vem har lurat barnen? Magisk

musikpoesi med Kalle och Laleh.

Inkonst 30 mars kl 20.

Trad Jazz med Paul’s Playhouse.

Mattsson’s Musikpub 30 mars kl 20.

Emil Jensen och Edda Magnason

Musik och spoken word. Café Barbro

31 mars kl 19. Arr ABF Malmö.

Sing-a-long with Blue Trio Nostalgitripp

till det glada 60-talet, sjung

med! Blå Båten 31 mars kl 21.

Orkester Chesty Morgan Exentriskt

svenskt band som gjort utfl ykter i den

arabiska musikvärlden. Victoriateatern

31 mars–1 april kl 19.30.

Wien efter Beethoven med Malmö

Symfoni Orkester. Konserthuset

1 april kl 15.

Malmö Sinfonietta Saint-Saens orgelsymfoni.

S:t Andreas kyrka 1 april

kl 15.

I dansens virvlar Kören Mixtus Cantus,

instrumentalister och två danspar

– allt från slängpolska till bugg. Palladium

1 april kl 19.

Count Basie Orchestra med gäster.

Konserthuset 2 april kl 20. Arr

MacMar Music Record Company.

Tolvan Big Band Storbandskonstert.

Victoriateatern 4 april kl 19.30.

Marie Bergman & Lasse Englund

Moderna svenska visor. Blå Båten

4 april kl 20.

Necati Celik Ensemble Klassisk turkisk

konsert. Jeriko 5 apr kl 19.30.

Arr Mix Musik .

Bill Frisell En av jazzens allra största

gitarrister. Palladium 6 april kl 19.30.

Arr Jazz i Malmö.

L.T. Fisk Konsert och humoristisk

gästartist. Victoriateatern 6 april

kl 19.30.

Mozarts sista med Malmö Symfoni-

Orkester. Konserthuset 6 april

kl 19.30.

Fear Factory Death-metal/industrirock.

KB 6 april kl 21.

Morrisey Baltiska hallen 7 apr

kl 19.30. Arr KB.

Lisa Nilsson Palladium 7 april

kl 19.30. Arr KB.

Sten Gustens Orkester Gränslös, glad

M/S Augusten Revy med sång och

musik. Teater Augusten 28 feb, 4,

21 & 28 mars, 1 & 8 apr kl 14.

Wallmans Golden Show med sång,

dans och musik. Wallmans t o m

12 april tor–lör kl 18.

Hederlige Harry Fars med Thomas

Pettersson. Slagthuset 3 mars

kl 19.30, 4 mars kl 16 & 19.30,

5 mars kl 15, 10 mars kl 19.30,

11 mars kl 16 & 19.30, 12 mars

kl 15, 17–18 mars kl 19.30, 18 mars

kl 16, 24 mars kl 19.30, 25 mars

kl 16 & 19.30, 31 mars kl 19.30,

1 apr kl 16 & 19.30.

Stödgala till förmån för antitraffi

cing. Palladium 8 mars kl 19.30.

Arr Trelleborg-Vellinge Zonta Club.

Stand Up Comedy med Jan Bylund.

Slagthuset 14 mars kl 21.

Babben ”Humor gör ont” Sketcher,

monologer, imitationer och samhällssatir

med stand-up och musik. Nöjesteatern

22 mars kl 19.30. Arr Julius.

En liten jävla show Sång, dans och

comedy med bl a Anna-Lena Brundin.

Palladium 30 mars kl 19.30.

Arr ELJK Show AB.

Människans bästa vän – del 2

Moreaus & Jansson i en show med

skratt och allsång. Nöjesteatern

30 mars kl 19.30. Arr Julius.

Brandkårens Vårgala med Malmö

Brandkårs Orkester och kända solister.

Storan 8 april kl 15 & 19, 9 april

kl 14 & 18.

sport

Nordiska Mästerskapen för

Veteraner Atleticum 3–5 mars.

Arr Svenska Friidrottsförbundet.

Malmö Redhawks Ishockey, Isstadion

3 & 8 mars kl 19.

Trav V75 Jägersro Trav och Galopp

4 mars kl 13.

Badminton SM U22 Aurahallen 17–

19 mars. Arr BMK Aura.

Malmö Open Taekwondo 2006 Kulladals

Sporthall 25 mars. Arr KFUK

KFUM Po-Eun Kampsportcenter.

Internationell tennistävling herrar

(ATP) Bellevuestadion 25–26 mars

kl 10, 27 mars–1 aprkl 10.

Arr Malmö Bellevue Tennisklubb.

Svenskt Grand Prix – Badminton

Aurahallen 7–9 apr. Arr BMK Aura

Heleneholms Marathon och halvmarathon.

Heleneholms Idrottsplats

8 april kl 10.45. Arr Heleneholms IF.

Olympiatravet och påskmarknad

Jägersro Trav och Galopp 8 apr kl 13.

VAD | En liten jävla show

VAR | Palladium

VAD | Geten

VAR | Slagthuset

VAD | Morrisey

VAR | Baltiska hallen

KB/Biljett Direkt ..............0771-70 70 70 Art four Pleasure Houseklubb. Jeriko

Utgår fr Storan 26 mars, 2 apr kl 14. Flyttkarlarna Fina ballader och gung-

Smokie Konserthuset 12 mars

Hanne Boel Akustisk konsert.

musik som man gärna får dansa till.

Julius Biljettservice ..........0775-70 04 00 11 & 25 mars kl 23–03.

Arr Studiefrämjandet.

ande musik. Blå Båten 3 mars kl 21.

kl 19.30. Arr EMA Telstar.

Victoria teatern 24–25 mars kl 19.30. Blå Båten 7 april kl 21.

VAD | Malmö Gitarrfestival 2006

VAR | Jeriko

VAD | Hanne Boel

VAR | Victoriateatern

VAD | Rodrigo & Gabriella

VAR | Jeriko

VAD | Så tuktas en arbigga

VAR | Hipp

BILD: Peo Olsson

VAD | Kompis ... hur blir man det?

VAR | Barnens scen


BILD: Robert Nettarp

VAD | Robert Nettarp

– Retrospective!

VAR | Malmö Museer

VAD | Monstermagnet

VAR | KB

VAD | Chicks On Speed

VAR | KB

Något kul

på gång?

Se till så att ditt evenemang

finns med i MalmöKalendern!

Kontakta Christina Nilsson

Malmö Turism:

040-34 12 05 eller 040-34 12 07.

VAD | Hederlige Harry

VAR | Slagthuset

teater/dans

Inget växer utom Stig (och Molly)

Familjedrama, saga och grotesk komedi

i skånsk småstadsidyll. Intiman

t o m 4 mars ons–fre kl 19, lör kl 18.

Arr Malmö Dramatiska Teater.

Jag är här nu Tomas vardag skakas

om en dag då en gammal barndomsvän

dyker upp och väcker undanträngda

och skamfyllda minnen till

liv. Teater Terrier t o m 12 mars tor–

lör kl 19, sön kl 16.

DNA Svensk–arabisk teaterföreställning.

Verkstan 28 feb–5 mars tis–sön

kl 19. Arr Teater Foratt.

Kapten Karmens Kabaré Teater Fortuna

spelar en svart humoristisk

short-cuts-historia. Inkonst 28 feb &

1 mars kl 19.

Fadermordet Amatörteater med

Malmö studentteater. Kan vi släppa

tanken att nya människor även våra

egna barn kommer att ta vår plats?

MAF 1–11 mars ons–lör kl 19.

I alperna Politisk satir av nobelpristagaren

Elfried Jelinek. Inkonst 3–4

mars kl 19.

Studioplattform Dans – experiment

och ny koreografi. Palladium 4 & 31

mars kl 19.30. Arr Dansstationen.

Varieté Wunderbar Musikalisk,

komisk och glamourös varieté. Teater

23; 9–11 & 16–18 mars kl 19.

Kassandra Teaterpjäs av Teatr Weimar

om kvinnors villkor med utgångspunkt

i de grekiska myterna.

Flux/S:t Gertrud 10 mars–2 april

tor–sön kl 19.30.

Den gråtande polisen Amatörteater

av Klassikerkompaniet/N.U.N teater i

en pjäs av Staffan Göthe. MAF

10 mars kl 19, 11 mars kl 16.

Pleasure Utbud och efterfrågan En

pjäs om människohandel. Inkonst

11 mars kl 19.

Tango Amatörteater med Poäng.

Absurd komedi om uppror, identitet

och revolt. MAF 17–18 mars kl 19,

19 mars kl 17.

KUNQ på turné – en helt ny värld Om

hatbrott och heteroförväntningar

bakom volanggardinerna och om

konsten att bli manlig. Inkonst 22–

23 mars kl 19.

Memory Wax Dansföreställning om

minnen, drömmar och spår av livet

som gått. Palladium 22–23 mars

kl 19.30. Arr Dansstationen.

No Return Helgalen Kafkatolkning

i chockrosa av Teater Viirus. Inkonst

24 mars kl 19.

Så tuktas en argbigga Kampen mellan

könen i Shakespearekomedi. Hipp

24 mars kl 19, 25 mars kl 18, 29–

31 mars kl 19, 1 april kl 18, 5–7 april

kl 19, 8 april kl 18. Arr Malmö Dramatiska

Teater.

SÄPO Amatörteater med Pierrot i en

pjäs av Jerre. MAF 25 mars kl 12,

27 mars kl 19.

Terra di nessuno – nej, det är inte

tårar ... Ett poetiskt skådespel om

konsten att falla. Inkonst 28–

29 mars, 1 & 3–4 april kl 19.

Rogerdockan, Elvisdockan och Tigerman

Privat och stundom showliknande

samtal om glamorösa

drömmar och bister verklighet. Teater

Lilith 29, 31 mars, 1–2, 6–8, 12 apr

kl 19.30.

Soppteater Moomsteaterns förståndshandikappade

skådespelare i

slapstickföreställningen ”Oliver, Stan

och Farao” och sångprogrammet

”Personligt”. Victoriateatern 31 mars,

3–5 & 10–12 april kl 12.

Ett mindre familjeföretag Amatörteater

med Studioteatern. Fartfylld

och dråplig komedi om en man och

hans höga moral. MAF 1–2 april

kl 18, 7 april kl 19, 8 april kl 18,

13 april kl 19, 14 & 17 april kl 18,

19 & 21 april kl 19, 23 april kl 18.

Logosfält Teatermaskinen presenterar

en föreställning om självmord.

Inkonst 5–7 april kl 19.

Karriär Författaren Torbjörn Flygt

gör debut som dramatiker. Intiman

fr 7 april ons–fre kl 19, lör kl 18. Arr

Malmö Dramatiska Teater.

VAD | Helene Schjerfbeck

VAR | Malmö Konstmuseum

Geten Rolig och befriande oanständig

pjäs om toleransens gränser och

kärlekens mörkaste hemligheter.

Slagthuset 9–10 april kl 19.30.

Cullberg Växtverk Dansföreställning.

Palladium 11–12 april kl 19.30.

Arr Dansstationen.

utställning

MALMÖ KONSTHALL

Mån–tis, tor–sön 11–17, ons 11–21.

Ernesto Neto – The Malmö Experience.

MALMÖ KONSTMUSEUM

Alla dagar 12–16.

Från 1500 till Nu Måleriets och

möbelkonstens stilhistoria och

utveckling. Helene Schjerfbeck En av

Finlands allra mest kända och älskade

konstnärer.

MALMÖ MUSEER

Alla dagar 12–16.

Nisse Hedlund story – ett liv med

motorcyklar Den spännande historien

om Nisse Hedlund och hans konstruktörsbragder,

Tekniken och sjöfartens

hus. Riket – kostymerna

Kostymerna i SVT:s serie, Slottsholmen

t o m 5 mars. Räliga djur

Levande fågelspindlar, mördarsniglar

och syrsor, Slottsholmen. Sverige

Sverige Fosterland Utställning om

problematiken med dubbel identitet

upp för unga judar i Sverige idag,

Slottsholmen. Utan land i sikte – jakten

på longituden Människans hjälpmedel

i den ständiga kampen att hitta

rätt väg över de sju haven under

segelskeppens storhetstid, Teknikens

och Sjöfartens hus. Zenit Svenskt

utvecklingssamarbete, bistånd och

internationella frågor i form av en

aktiverande rollspelsutställning,

Kommendanthuset. Nina Korhonen –

Anna, American mummu. Fotografins

rum/ Kommendanthuset fr

4 mars. Robert Nettarp – Retrospective!

Minnesutställning med modefotografen

Nettarps bilder, Fotografins

rum/ Kommendanthuset fr 4 mars.

JAG Utställning och socialt konstprojekt

om grabbar, och består av porträttbilder

och ljud. Utifrån intervjuer

med killar mellan 15–18 år har

konstnär Henrik Teleman skapat

konst i interaktion med publiken,

Slottsholmen fr 5 mars. Normen skaver

Har sexuell läggning någon betydelse

på arbetsplatsen? Hur stor del

av privatlivet visar vi på jobbet? I utställningen

synliggörs heteronormen,

den norm som skaver oavsett vilken

sexuell läggning du har, Teknikens

och Sjöfartens hus fr 17 mars.

CITYTUNNELUTSTÄLLNINGEN

Tis–tor 13–17, fre 13–16, lör 11–16.

ELASTIC

Ons–fre 13–18, lör 13–16. Jone Kvie

t o m 11 mars. Anna Ling fr 17 mars.

FORM/DESIGN CENTER

Tis, ons, fre 11–17, tor 11–18, lör–sön

11–16. Abelardo Gonzalez t o m 19

mars. Sydform 2006 10 mars–9 apr.

FORMARGRUPPEN

Mån–fre 11–18, lör 10–15, sön 12–

16. Susie Osler t o m 23 mars. Åsa

Simpson fr 25 mars.

Teater Terriers ”Jag är här nu”.

Bild: Bodil Johansson

FOSIE MEDBORGARKONTOR/

GRÄNSLÖSA HÖRNAN

Mån–ons 10–16, tor 10–18, fre 10–

14. Yvonne Ström t o m 28 feb. Axel

Jensen 1–31 mars. Natalie Svensson

Fr 3 apr.

GALERIE LEGER

Tis–fre 10–17.30, lör–sön 12–16.

Fredrik Jensner t o m 1 mars. Samlingsutställning

4 mars – 5 april. Ulrik

Samuelson & Rosemarie Olofsson–

Kjellgren fr 8 apr.

GALLERI 21

Tor 17–20, fre–sön 12–16. Saskia

Breitenreicher t o m 5 mars. Lars

Brunström 11 mars – 2 apr. Åsa

Maria Bentsson fr 8 apr.

GALLERI ESTETICA

Ons–fre 12–17, lör 12–16, sön 13–

16. Lillemor Rudolf Hall & Lennart

Hall 27 feb–19 mars.Jubileumsutställning

fr 25 mars.

GALLERI FINAL

Ons 13–18, lör 12–16, sön 13–16.

Marquet Pasqual 4–23 mars. Stig

Johansson fr 1 apr.

GALLERI FORMAT

Ons–fre 14–18, lör–sön 13–16.

Antoine Giacomoni fr 11 mars.

GALLERI GAMLA VÄSTER

Fre 16–19, lör–sön 12–15. Andriy

Gurenko t o m 5 mars. Petro Bevza

10–16 mars. Michael Nilsson

fr 31 mars.

GALLERI GKM

Mån–fre 11–17, lör 12–15. Erró

t o m 4 mars. Maria Manuela och

Philippe Huart fr 1 apr.

GALLERI PERSSON

Ons–fre 12–17, lör 12–16, sön 13–

16. Stig Claesson ”Slas” t o m 5 mars.

Pernille Kløverdal Helweg 18 mars–

9 april.

GALLERI ROSTRUM

Ons–fre 14–18, lör–sön 12–16. J M

Schmidt t o m 5 mars. Barbro Hemer

11 mars–2 apr. Kirstie Ekelund fr 8

apr.

GALLERI RÖNNQUIST & RÖNNQUIST

Tis–fre 12–18, lör 12–16. John Jon–

And & Agnes Cleve fr 1 april.

GALLERI S:T GERTRUD

Ons–tor 12–18, fre–lör 12–16.

Camilla Carlsson t o m 11 mars.

GALLERY 101

Gia Lindstam Tis–tor 14–18, fre 14–

17, lör 11–16. Jonas Englund t o m

1 mars. Samlingsutställning 1 mars–

13 apr.

VAD | Teaterns Dag

VAR | Flera olika platser

För sjätte året i rad har teater-

och dansinresserade en fullspäckad

lördag framför sig.

Den 25 mars visar Malmös

scener upp sig för barn och

vuxna. Publiken får en chans

att upptäcka stadens utbud inom

teater, dans, clowneri med mera.

Föreställningar varvas med

öppna repetitioner, workshops,

högläsning, teaterkafé och på

många ställen får man ta en titt

bakom kulisserna.

Läs mer www.teaternsdag.se

LIMHAMNS KONSTFÖRENING

Tor 17–19, lör–sön 12–15.

Alf Björk t o m 2 mars. Elisabeth

Moritz 4–23 mars. Stina Lindskog

fr 25 mars.

LIMHAMNS MUSEUM/SOLDATTORPET

Lör–sön 13–16. Radionostalgi

t o m 2 apr.

ROOSEUM – CENTER FOR

CONTEMPORARY ART

Ons 14–20, tor–sön 12–18. ÅMX.06

t o m 5 mars. Normalisering fr

18 mars.

SIGNAL

Tor–fre 14–18, lör–sön 12–16. Martin

Jacobson och Hito Steyerl t o m

12 mars.

SKÅNES KONSTFÖRENING

Tis–fre 12–17, lör 12–16. Åsa Wirling

& Tova Mozard 3 mars–1 apr.

Pierre Sandgren fr 7 apr.

TEATERMUSEET

Fre–sön 13–16. Skånska Teatern

t o m 5 mars. Moomsteatern

28 mars–12 apr.

övriga evenemang

Folkhemmet Alternativ scen med

musik teater, film, poesi m m. Inkonst

t o m 11 april tis kl 20–23.

Nattkyrkan Musik, konst, performance,

mässa, fika och möjlighet till

samtal med präst. S:t Johannes kyrka

3, 17, 31 mars kl 21–01.

Öppet hus och visning. Ateljéhuset

Addo 4–5 mars kl 12–16.

Öppet hus & loppis med lotteri och

kaffeservering med hembakat i Malmös

enda katthem. Fredriksbergs

gård 5 mars kl 11–15. Arr: Katthjälpen.

Bazaar Marknad med oetablerade

designer. Inkonst 5 mars, 2 april

kl 16–20.

Kvinnodagen Seminarium, föredrag,

mångkulturella möten, albansk sång,

musik och dans. Rosengårds Sporthall

8 mars kl 18–00. Arr Albanska

kvinnoföreningen Kosovarja.

Guldnatten Som en Oscarsgala över

skånsk duglighet. Prisutdelning, bankett

och underhållning. Slagthuset

24 mars.

Torsdagsmys Temakväll om mat.

Skogströms Kök och butik 30 mars

kl 19.

2nd Construction, Skånes Dansteater.

Bild: Steen Tronsgaard

MalmöKrysset

▼ Insänt av

NAMN .............................................................................................................................................................................................................TELEFON.......................................................

ADRESS ........................................................................................................................................................POSTNUMMER.........................ORT...............................................................

TESTA DINA MALMÖKUNSKAPER

Du har en typisk Malmömiljö till din hjälp när

du löser krysset. Klipp ut korsordet och skicka

in din lösning senast den 15 mars 2006 till:

MalmöKrysset

Vårt Malmö

205 80 Malmö

Glöm inte att fylla i namn och adress.

TEXTA GÄRNA!

De fem först öppnade rätta lösningarna vinner var

sin t–tröja med Malmö stads motiv. Rätt lösning

presenteras i nästa nummer av Vårt Malmö, som

kommer ut 10–12 april 2006.

▼ Vinnare nr 1 2006

GRATTIS!

Det kom många rätta lösningar

till förra MalmöKrysset. Vi har

dragit fem vinnare som får var sin

t–tröja med motiv från Malmö stad.

Annikki Holm, Malmö

Börje Bruhn, Oxie

Siw Hultman, Malmö

Berith Jönsson, Malmö

Bodil Ströander, Malmö

Lösning nr 1 2006 ▼

MALMÖKRYSSET | VÅRT MALMÖ | 27


BOSTADSRÄTTSSPECIALISTEN

Visning pågår

Stora Nygatan i Malmö

5 st vackra nyrenoverade lägenheter i

gathuset samt ett gårdshus.

Intresserad?

Vi har alltid nya spännande projekt på gång.

Byhem i Åkarp

Nyrenoverat till 3 st lägenheter.

Visning pågår

Vi ställer ut på Bostadsdagarna 25-26 mars på Luftkastellet.

Låt oss visa Er bostad där!

Ring oss direkt!

040-19 20 40

More magazines by this user
Similar magazines