Del av ONSJÖ 32:1 - Halmstad

halmstad.se

Del av ONSJÖ 32:1 - Halmstad

PLANPROGRAM

Del av ONSJÖ 32:1

Fammarpsvägen, Frösakull, HALMSTADS KOMMUN

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott den 15 maj 2012 Dnr: KS 2009/0428


ALLMÄN INFORMATION

Enligt beslut i Kommunstyrelsen (2010-03-16 § 51) ska en detaljplan

tas fram för del av fastigheten Onsjö 32:1. Planarbetet

är påbörjat före 2 maj 2011 och följer därför den äldre Plan- och

bygglagen (SFS 1987:10). När en detaljplan tas fram ska den

enligt 5 kap 18 § Plan- och bygglagen (PBL) grundas på ett

program som anger utgångspunkter och mål för planen, om det

inte anses vara direkt onödigt. När ett program utarbetas ska

kommunen också samråda med länsstyrelsen, myndigheter, föreningar

och sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett

väsentligt intresse av programmet. Efter samrådet sammanställs

och kommenteras de inkomna synpunkterna i en samrådsredogörelse

som sedan ligger till grund för det fortsatta planarbetet.

Till detta planprogram hör följande handlingar:

• Behovsbedömning av miljöbedömning

Tillgängligt på samhällsbyggnadskontoret finns också:

• Fastighetsförteckning

Planprogrammet och behovsbedömningen finns under remisstiden

tillgängliga i Rådhusets entréhall, på huvudbiblioteket,

på ICA Nära Frösakull, samt på kommunens hemsida www.

halmstad.se under rubriken Detaljplaner.

Programsamråd pågår 28 maj - 31 juli 2012

Har Du frågor om innehållet i programmet?

Kontakta Hanna Roxhage, handläggare för planärendet, på tel 035 - 13 72 19 eller

skicka e-post till: hanna.roxhage@halmstad.se

Allmänt samrådsmöte för information om förslaget och möjlighet att ställa frågor

kommer att hållas onsdagen den 27 juni kl 15:00 och torsdagen den 28 juni kl 18:00

på Pensionat Frösakull. På mötet den 27 juni kommer barnpassning att erbjudas.

Eventuella synpunkter på de föreslagna förändringarna måste ha inkommit senast den

31 juli 2012 för att kunna beaktas i det fortsatta arbetet. Skicka synpunkterna, märkta

med namn, adress samt fastighetsbeteckning, till:

Halmstads kommun

Komunstyrelsen

Box 153

301 05 Halmstad


INNEHÅLL

Inledning 4

Bedömning av miljöpåverkan 5

Planeringsförutsättningar 6

Föreslagna förändringar 12

Konsekvenser 16

Genomförandefrågor 18


INLEDNING

BAKGRUND

Stort intresse har visats för att exploatera området söder om

Fammarpsvägen, område 4 i den fördjupade översiktsplanen

för Tylösand, Frösakull och Sandhamn (laga kraft 2009-12-16).

Bland annat har idéer väckts om att bygga ett 30-tal lägenheter

för äldre i två plan. Dessa är tänkta att upplåtas som bostadsrätter.

PLANERINGENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Detaljplanen syftar till att skapa möjlighet att bebygga området

med blandad bostadsbebyggelse såsom enbostadshus, parhus,

radhus och mindre flerbostadshus. Utformning av grönytor och

lokalisering av en förskola har studerats i planprogrammet. Området

är enligt den fördjupade översiktsplanen lämpligt för ca 75

-100 bostäder i upp till två våningar. Programmet mynnar i ett

förslag till en övergripande bebyggelsestruktur för området.

BESLUT OCH RELEVANTA UPPDRAG

Kommunstyrelsens beredningsutskott beslutade 2010-03-16 §

51 att ge byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan

för att pröva ny bebyggelse på del av fastigheten Onsjö 32:1.

Byggnadsnämnden gav 2010-05-19 § 185 byggnadskontoret i

uppdrag att i detaljplan pröva del av Onsjö 32:1 för bebyggelse

huvudsakligen i enlighet med den fördjupade översiktsplanen.

Kommunstyrelsens beredningsutskott gav 2010-06-15 § 187

byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan för området

Kronolund, Fammarp 8:2. Detta område ligger ca 500 meter

norr om aktuellt planområde. Syftet med planläggningen för

Kronolund är att möjliggöra lägenheter med stora kvarboendemöjligheter.

Området planläggs för en högre exploatering med

syfte att förstärka Frösakull centrum.

Efter 31 december 2010 svarar samhällsbyggnadskontoret för

detaljplaneringen och besluten fattas av kommunfullmäktige

(KF), kommunstyrelsen (KS) respektive kommunstyrelsens

samhällsbyggnadsutskott (KSU).

4


BEDÖMNING AV MILJÖPÅVERKAN

LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR

När kommunen påbörjar arbetet med en detaljplan finns en

skyldighet att bedöma vilken påverkan de föreslagna förändringarna

kommer att ha på miljön. Enligt de lagar som gäller

för miljöbedömningar av planer och program (Miljöbalken 6

kap 11-18 och 22 §§) ska kommunen genomföra en fullständig

miljöbedömning för alla detaljplaner och planprogram som kan

antas medföra betydande miljöpåverkan. Som stöd för kommunens

ställningstagande om planens/programmets genomförande

kan antas medföra betydande miljöpåverkan görs en

s.k. behovsbedömning. Om behovsbedömningen visar på att de

föreslagna förändringarna innebär en betydande miljöpåverkan

ska en miljöbedömning göras och resultatet redovisas i form av

en miljökonsekvensbeskrivning enligt förordningen om miljökonsekvensbeskrivning

(SFS 1998:905).

STÄLLNINGSTAGANDE

Kommunen bedömer att ett genomförande av planen inte kan

antas innebära betydande påverkan på miljön, människors hälsa

och säkerhet eller hushållningen med mark, vatten och andra

resurser. En miljökonsekvensbeskrivning kommer därför inte att

upprättas.

Förändringarna kommer att innebära påverkan inom sakområdena:

• Trafikbuller

• Landskapsbild

• Det rörliga friluftslivet

Dessa frågor kommer att behandlas fortlöpande under planeringsprocessen

och nödvändiga utredningar kommer att göras

till detaljplanens samrådsskede.

5


PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

OMRÅDETS LÄGE OCH AVGRÄNSNING

Programområdet ligger i södra Frösakull, ca 7 km väster om

centrala Halmstad. Det avgränsas av Fammarpsvägen i nordost,

Kungsvägen i sydväst och av skog samt golfbana i sydost. Programområdet

omfattar en yta på ca 6 hektar.

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN

Fastigheten Onsjö 32:1 som omfattar hela programområdet ägs av

Halmstads kommun.

RIKSINTRESSEN, LAGREGLERINGAR M.M.

Programområdet berörs helt eller delvis av följande riksintressen

och skyddsbestämmelser:


6

Riksintresse för friluftslivet. Områden av riksintresse för

friluftslivet ska ha stora friluftsvärden på grund av särskilda

natur- och kulturkvaliteter, variationer i landskapet och god

tillgänglighet för allmänheten. Kustavsnittet som aktuellt

programområde ingår i definieras bland annat av vacker

landskapsbild, en stor tillgänglighet och etablerat fritidsutnyttjande.

Strövområden med spår, stigar och fritidsvägar gynnar

friluftslivet.

Riksintresse enligt miljöbalken kap 4. Riksintresset omfattar

hela kustområdet i Halland med hänsyn till de natur- och kulturvärden

som finns i området och turismens och det rörliga

friluftslivets intressen ska särskilt beaktas.

Det finns inga kända fornminnen inom programområdet, men

det finns ett antal fornminnen inom angränsande fastighet i

nordost (Fammarp 8:1). En arkeologisk utredning kommer att

göras i det fortsatta planarbetet för att se om det finns några

fornlämningar inom programområdet.

Det finns inga dokumenterade hotade arter eller nyckelbiotoper

inom programområdet.

Området ligger inom sekundärt vattenskyddsområde för Sönd-

rums grundvattentäkt. Skyddsföreskrifter finns upprättade och

reglerar bland annat hanteringen av för grundvattnet skadliga

ämnen, schaktningsarbeten och transport av farligt gods.

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Frösakull

Tylösand

programområde

Lokaliseringskarta

Halmstad

programområde


Utdrag ur fördjupad översiktsplan för Tylösand-Frösakull-Sandhamn, laga kraft 2009-12-16.

PLANER OCH PROGRAM

Översiktsplan 2000

Det aktuella området föreslås i den fördjupade översiktsplanen

för Tylösand-Frösakull-Sandhamn (laga kraft 2009-12-16) på

sikt bebyggas med bostäder. Bedömningen är att området är

lämpligt för 75-100 bostäder i högst två våningar. Vidare står

att ”bebyggelsen ska harmoniera med övriga Frösakull och vid

kommande planläggning ska grönytor särskilt beaktas. Hur

stor del av tomten som får bebyggas bör regleras i detaljplan i

förhållande till tomtstorleken.”

Gällande detaljplan

Området omfattas inte av någon detaljplan.

UTREDNINGAR OCH HANDLINGSPROGRAM

Halmstads gröna värden - från insektsliv till friluftsliv

Handlingsprogrammet innehåller riktlinjer för hur grönstrukturen

inom staden ska utvecklas. Grönstrukturen ska jämställas

med andra intressen och de rekreativa grönytorna ska utvecklas

enligt efterfrågan. Barns, äldres och funktionshindrades behov

ska särskilt beaktas. Stråk och kopplingar mellan naturområden

ska stärkas/utvecklas för att få en sammanhållen struktur. Enligt

Halmstads gröna värden ligger programområdet inom ett större

naturområde. 83 % av de boende inom Tylösand - Frösakull har

tillgång till större naturområde inom 500 meter.

Handlingsprogram för bostadsförsörjning 2010-2030

Handlingsprogrammet har en långsiktig inriktning för bostadsbyggandet.

För kustområdet skrivs att va- och huvudmannaskapsfrågan

ska klarläggas för att inte stoppa utvecklingen av

nya bostadsområden samt att utbyggnadstakten ska anpassas till

ortens storlek, även om efterfrågan är stor. Handlingsprogrammet

anger att aktuellt område bör byggas ut med 75 bostäder

under perioden 2016-2020.

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

7


ANDRA RELEVANTA PROJEKT

Kommunstyrelsens beredningsutskott gav 2010-06-15 § 187

byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan för området

Kronolund, Fammarp 8:2. Detta område ligger ca 500 meter

norr om aktuellt planområde. Syftet med planläggningen för

Kronolund är att möjliggöra lägenheter med stora kvarboendemöjligheter.

Området planläggs för en högre exploatering med

syfte att förstärka Frösakull centrum.

LANDSKAPET

Programområdet ligger på ca +20 meter över havet, marken

sluttar svagt mot väster. I den östra delen av området sluttar

marken kraftigt uppåt mot en höjd. Högsta punkten inom fastigheten

är ca +33 meter över havet.

Området består av blandskog med både löv- och barrträd. I den

sydvästra delen växer främst planterad tallskog, medan i den

nordöstra delen växer mer lövskog med inslag av björk och asp

m.m. Inom området finns upptrampade stigar och en del enbuskar.

Det är mer fuktigt i den nordöstra delen av området. I den

norra delen av området finns enstaka äldre träd. Programområdet

angränsar till Halmstads Golfbana i söder. Från vissa delar

av skogen syns utblickar mot golfbanan. Det finns ett dike i den

södra delen av området som rinner från golfbanan en bit in i

programområdet där det mynnar ut till diket utmed Fammarpsvägen.

MARKFÖRHÅLLANDEN

Miljö- och geotekniska förhållanden

Området består till största delen av sandjordar. En del av

området i öster består av urberg. Programområdet ligger inom

normalriskområde för markradon.

Miljökvalitetsnormer för vatten

Programområdet ligger i närheten av södra Hallands kustvatten

som i nuläget har otillfredsställande ekologisk status (2009).

8

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Inventeringskarta över området.

Dike

Stig


Promenadstig inom områdets sydvästra del.

Vy mot golfbanan sydost om programområdet.

Vattnet har fått kvalitetskravet god ekologisk status med tidsfrist

2021. En exploatering av det aktuella området får inte försämra

miljökvalitetsnormen för södra Hallands kustvatten.

GATOR OCH TRAFIK

Biltrafik

Huvudvägen genom Frösakull är Kungsvägen. Den förbinds

med centrala Halmstad genom Nya Tylösandsvägen. I Frösakull

ansluter Onsjövägen i den norra delen. Vägarna har god framkomlighet

men är sommartid hårt belastade då det uppstår stora

trafikflöden när många människor söker sig till stranden.

Kungsvägen, som ligger direkt väster om programområdet, ingår

i huvudnätet. 2006 gjordes en trafikmätning av en punkt på

Kungsvägen ca 4 km norr om programområdet. Då var trafikflödet

ca 2400 fordon/dygn. 88 % av dessa utgjordes av vanliga

personbilar. Utifrån dessa siffror uppskattas antalet fordon idag

till ca 2700 fordon/dygn. Hastigheterna på Kungsvägen och

Fammarpsvägen är 40 km/tim respektive 30 km/tim.

Kommunen är huvudman för Kungsvägen medan Fammarpsvägen,

norr om programområdet, har enskilt huvudmannaskap där

Frösakulls vägförening är huvudman.

Nordöst om programområdet (i Fammarpsvägens förlängning)

ligger, enligt den fördjupade översiktsplanen, ett av två föreslagna

vägreservat. Syftet med vägreservaten är att i antingen

detta läge eller i ett läge längre norrut, vid Kronolundsvägen,

skapa en förbindelse mellan Frösakull och Kustvägen. En ny

anslutning är i nuläget inte aktuell då detta är avhängigt övrig

bostads- och infrastrukturplanering i kommunen. En utredning

av de två vägreservaten ska genomföras i samband med den nya

översiktsplanen. Norconsult håller på att ta fram ett underlag

som visar vilket av vägreservaten som är aktuell att gå vidare

med i framtiden.

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

9


Gång- och cykeltrafik

Längs Kungsvägen finns en separat gång- och cykelväg som

leder in till stadens centrum och ut mot Villshärad och Gullbrandstorp.

I Frösakull finns även en separerad cykelbana som

leder till skolan längs Skreabergsvägen. Det finns även en gångoch

cykelväg utmed Bäckstigen, nordväst om programområdet.

Enligt den trafiknätsanalys som gjordes i samband med

framtagande av den fördjupade översiktsplanen är standarden i

korsningarna mindre god eller låg längs Kungsvägen. Oskyddade

trafikanter korsar gatan utan att där finns säkra passager

för gångtrafikanter och cyklister.

Kollektivtrafik

En lokal busslinje stannar vid hållplats strax norr om korsningen

Kungsvägen/Fammarpsvägen-Strandvägen, ca 30 meter

från programområdet. Ytterligare en hållplats finns ca 100

meter söder om området. Linje 10 går från Halmstads centrum

via Tylösand, Frösakull och Ringenäs vidare till Villshärad och

Gullbrandstorp. Bussen avgår ca 2 gånger/timme på vardagar

och 1 gång/timme på helgerna. Turen tar ca 24 minuter mellan

Frösakull och Österskans.

Det finns planer på att förbättra och förenkla busslinjen till Frösakull.

Detta skulle medföra kortare restider.

TEKNISK FÖRSÖRJNING

Dricks- och spillvatten

Programområdet ligger utanför kommunalt verksamhetsområde

för VA. Angränsande bebyggelse är ansluten till kommunalt VA.

Programområdet ligger inom sekundärt vattenskyddsområde

och hänsyn ska tas till detta i det fortsatta planarbetet.

Dagvatten

Utmed Fammarpsvägen löper öppna dagvattendiken. Diket är

kulverterat under Kungsvägen och följer sedan Strandvägen för

att därefter ansluta till ledningssystem med utlopp i havet.

10

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Fammarpsvägen norr om programområdet.

Kungsvägen med befintlig gång- och cykelväg väster om området.


El, värme och telefoni

Programområdet ingår i HEMs ansvarsområde för el. Fjärrvärme

finns inte utbyggt till området.

Avfallshantering

Hanteringen av hushållsavfall sköts av HEM och bygger på

källsortering. Närmaste återvinningsstation finns i norra Frösakull,

ca 1,5 km norr om programområdet. Närmaste bemannade

återvinningscentral finns vid Flygstaden.

BEBYGGELSE OCH VERKSAMHETER

Bostäder

Det finns ingen bebyggelse inom programområdet. Området

omges av villabebyggelse i 1-1,5 plan i norr och väster. Nordväst

om området utmed Fammarps gränd ligger gruppbyggda

parhus. Bebyggelsen på andra sidan Kungsvägen i väster består

av både fritids- och permanentbostäder i varierande storlek och

utseende.

Verksamheter och Service

Inom programområdet finns i nuläget varken offentlig eller

kommersiell service. Närmaste service finns på Tylö Center som

ligger utmed Kungsvägen, ca 600 meter norr om programområdet.

Här finns bland annat en livsmedelsbutik och en restaurang.

Det finns även flera hotell/pensionat i Frösakull och Tylösand.

Skola och Barnomsorg

I Frösakull finns två förskolor, en kommunal (Lokes förskola

med 4 avd) och en privat (Storkens stuga med 1 avd). Förskolorna

ligger ca 1,3 km norr om programområdet. Totalt har

dessa förskolor plats för ca 85 barn i åldrarna 1-5 år. Trots detta

kommer det inte att finnas plats för alla barn i området då nybyggnation

av ytterligare 75 bostäder pågår intill förskolan och

konvertering av sommarboenden till åretruntboenden fortgår.

De barn som inte får en förskoleplats i Frösakull hänvisas i första

hand till förskolor i Söndrum och Gullbrandstorp.

Frösakullskolan har idag ca 165 elever i åldrarna 6-11 år. Elever

på Frösakullskolan fortsätter från årskurs 6 till 9 på Gullbrandstorpsskolan.

Rekreation

I Frösakull finns goda rekreationsmöjligheter med närheten

till havet och stranden. Naturen finns nära inpå bostäderna och

erbjuder höga rekreationsvärden. Andra stora grönområden

för rekreation i närheten av programområdet är Halmstads och

Ringenäs golfbanor. Dessa är dock under en stor del av året förbehållen

medlemmar i Halmstad Golfklubb respektive Ringenäs

Golfklubb och deras gäster, vilket gör att nyttan för allmänheten

blir begränsad.

Programområdet ingår i ett större sammanhängande naturområde

med ett nät av stigar och stråk. Det är viktigt att behålla

kopplingen och tillgängligheten till naturen vid en exploatering

av området.

Parhusbebyggelse nordväst om programområdet.

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

11


FÖRESLAGNA FÖRÄNDRINGAR

MARKANVÄNDNING OCH BEBYGGELSE

PRINCIPER

Den nya bebyggelsen inom programområdet föreslås vara en

blandning av friliggande villor, parhus, radhus och mindre flerbostadshus.

Med olika byggnadstyper i olika upplåtelseformer

är ambitionen att skapa ett varierat och trivsamt bostadsområde

med närhet till både hav och natur.

Arbetsprocessen har mynnat ut i ett utformningsförslag som

presenteras i detta planprogram. Förslaget ska betraktas som

en principskiss för hur områdets struktur kan komma att se ut.

Huvuddragen i väg- och bebyggelsestruktur, lokalisering av en

förskola och seniorbostäder redovisas. Nästa steg i planeringsprocessen

blir att i detalj studera gators placering, bredd, husens

placering och utformning m.m.

Förslaget har utformats med utgångspunkt i ett antal utformningsprinciper:

• En sammanhållen struktur eftersträvas där befintliga riktningar

som siktlinjer och olika landskapselement utgör grunden.

• En sammanhållen grönstruktur eftersträvas som knyts samman

med den befintliga grönstrukturen. Inom området skapas

grönytor där dagvattnet utgör en kvalitet.

• Ett tydligt nätverk av gator, gång- och cykelvägar eftersträvas

och återvändsgator undviks så långt det går. Tillgängligheten

och nåbarheten ska vara god för alla trafikanter.

• En tät och blandad bebyggelsestruktur eftersträvas med hus

i 1 – 2 våningar. Byggnaderna placeras nära gaturummet med

entréerna vända mot gatan.

• Gaturummet ges en omsorgsfull gestaltning och det ska finnas

tydliga gränser mellan privata och offentliga rum.

12

FÖRESLAGNA FÖRÄNDRINGAR

Sluten struktur Öppen struktur

Begränsad rörelse Förbättrad rörelse


Bostäder

Bebyggelsen utgör en blandning av friliggande villor, parhus,

radhus och mindre flerbostadshus. Bostadshusen föreslås vara

i högst 2 våningar och utförda med antingen pulpettak eller

sadeltak.

Flerbostadshusen och radhusen placeras centralt i området

medan den lägre villabebyggelsen placeras i områdets ytterkanter

för att skapa en mjuk övergång till den omkringliggande

naturen. Flerbostadshusen närmast Kungsvägen kan med fördel

användas som seniorbostäder med en god tillgänglighet.

Förskola

Med en utbyggnad av bostäder ökar behovet av ytterliggare

förskoleplatser i Frösakull vilket gör att det föreslås en separat

förskoletomt. Tomten på ca 5000 m 2 placeras i det nordöstra

hörnet av området med närhet till det omgivande naturområdet

och med en god tillgänglighet från Fammarpsvägen.

Naturmark/Grönstruktur

Området omges av skog med strövstigar. En bergsrygg i den

östra delen utgör ett värdefullt område för rekreation som görs

tillgängligt genom släpp mellan bebyggelsen. Ett centralt grönstråk

föreslås i nord-sydlig riktning som bildar en förlängning

av den befintliga bäcken och som leder in naturen i området.

Grönstråket genomkorsas av grusade gångstigar som kopplas

ihop med befintliga stigar ut i naturen samt ut till den befintliga

gång- och cykelvägen utmed Kungvägen.

En grönyta föreslås centralt i området som med fördel kan användas

som en lekplats till de mindre barnen i området. Grönytan

nås genom två grönsläpp mellan bebyggelsen varav det ena

släppet leder vidare ut mot naturområdet i öster.

GATOR OCH TRAFIK

Biltrafik

Området angörs från Fammarpsvägen med två in- och utfarter.

Genomgående gator föreslås i området och återvändsgator

undviks. Det är viktigt att gatorna får en utformning som inte

uppmuntrar till höga hastigheter. De bör vara relativt smala för

att uppmuntra till lägre hastigheter som gynnar fotgängare och

cyklister. Långa raksträckor undviks och gatorna är krökta på

flera ställen för att bryta siktlinjer och hålla nere hastigheterna.

Ett tydligt gaturum eftersträvas med entréer vända mot gatan.

Oskyddade trafikanter

Gatorna i området anpassas så att biltrafiken sker på de gåendes

villkor vilket gör att det inte behövs några separata gång- och

cykelvägar i området. Gångvägar föreslås i det sammanhängande

grönstråket som kopplas ihop med befintlig gång- och

cykelväg utmed Kungsvägen.

Parkering

Gemensamma parkeringar föreslås för flerbostadshusen och

radhusen. Den friliggande villabebyggelsen och parhusen har

parkering på den egna tomten. Parkering till förskolan löses på

förskoletomten. Parkeringen bör inbäddas i grönska som träd

och buskar för att ge ett mjukare intryck.

TRYGGHET OCH TILLGÄNGLIGHET

Trygghet

Byggnadernas placering tillsammans med god belysning, gångvägar

utmed grönstråk samt parkeringsplatser inne bland bebyggelsen

bidrar till att skapa en trygg miljö. Byggnadernas entréer

bör placeras mot gaturummet för att skapa goda förutsättningar

för de boende att överblicka sin omgivning. Detta bidrar också

till att skapa en trygghetskänsla för de som rör sig i området.

FÖRESLAGNA FÖRÄNDRINGAR

13


Tillgänglighet

Områdets relativt flacka topografi ger förutsättningar för en

god framkomlighet och tillgänglighet. I områdets östra del

finns dock höjdskillnader som gör att tillgängligheten är något

begränsad till två tomter. Tillgängligheten till dessa tomter bör

studeras närmare i det fortsatta planarbetet.

Gatorna inom området bör beläggas med asfalt medan infarter

till bostäder och gångvägar föreslås beläggas med grus eller

med genomsläppliga plattbeläggningar.

För bebyggelse finns särskilda krav och regler för tillgänglighet,

detta hanteras mer ingående i samband med bygglovshanteringen.

TEKNISK FÖRSÖRJNING

Dricks- och spillvatten

Tillkommande bebyggelse avses anslutas till det befintliga

ledningsnätet för dricks- och spillvatten. På grund av begränsad

kapacitet i det befintliga ledningsnätet i anslutning till området

behöver en VA-utredning tas fram i det fortsatta planarbetet där

förutsättningarna för dricks- och spillvatten utreds.

Dagvatten

Dagvattenflödet från området får inte öka i förhållande till dagens

flöde. Att bygga ut området med hårdgjorda gator, hustak

m.m. kommer att generera högre dagvattenflöden än i nuläget.

Andelen hårdgjord yta bör dock begränsas i detaljplanen för att

öka infiltrationen av dagvattnet.

Fördröjning av dagvattnet kommer att behövas och det föreslås

ett dagvattenstråk i området som ansluts till befintligt dagvattendike

utmed Fammarpsvägen. Detta dike behöver breddas och

vid den lägsta punkten närmast Kungsvägen kan ett torrmagasin

behövas.

14 FÖRESLAGNA FÖRÄNDRINGAR

En dagvattenutredning som utreder dagvattenproblematiken

närmare kommer att tas fram i det fortsatta

planarbetet. Området ska ingå i kommunalt verksamhetsområde

för dagvatten.

Avfallshantering

Hanteringen av hushållsavfall avses ske på samma sätt

som i intilliggande områden, det vill säga genom att

HEM hämtar avfallet vid respektive fastighet. Övrigt

avfall lämnas antingen vid återvinningsstationen vid

Kungsvägen eller vid återvinningscentralen på Flygstaden.


Utformningsförslag

- omfattar ca 65 bostäder samt plats för förskola

Flerbostadshus/

seniorbostäder

Dagvattenstråk

FÖRESLAGNA FÖRÄNDRINGAR

Radhus

Förskola

Parhus

Grönstråk med

dagvattendike

Golfbana

Friliggande villor

Förslaget innehåller friliggande villor, parhus,

radhus och mindre flerbostadshus. Det

rymmer även en stor yta för flerbostadshus/

seinorbostäder i den västra delen av området.

Utmed Fammarpsvägen föreslås radhus med

en gemensam parkering i mitten.

Storleken på villatomterna är mellan ca 800

m 2 och 1000 m 2 . Parhustomterna är på ca 600

m 2 medan radhustomterna är på ca 400 m 2 .

Ytan för flerbostadshusen/seniorbostäderna i

väster är ca 15 000 m 2 .

Antal bostäder fördelat på hustyper:

3 flerbostadshus (32 lägenheter)

2 radhus (10 lägenheter)

6 parhus (12 lägenheter)

11 friliggande villor

= Totalt ca 65 bostäder

15


KONSEKVENSER

OMFATTNING OCH HANTERING

På denna sida redovisas en sammanfattning av vilka konsekvenser,

såväl positiva som negativa, de föreslagna förändringarna

bedöms få samt vilka åtgärder som programförslaget omfattar

för att minimera negativa effekter.

Barnomsorg

Verksamheten på de skolor som berör barn och ungdomar i

Frösakull ligger på eller nära sitt maximala antal elever, vilket

gör att skolsituationen påverkas kraftigt av nybyggnation av

bostäder. Utbyggnaden som pågår längs hela kusten gör att

Gullbrandstorpsskolan behöver plats för den utökning som sker

där. Det finns dessutom ett stort behov av den planerade skolan

i Ranagård.

En utbyggnad av bostäder i Frösakull förutsätter en utbyggnad

av både förskola och skola. När Ranagård byggs ut kommer

skola och förskola byggas i området. Det kan vara en möjlig

lösning att hänvisa barn från Frösakull till dessa. För att täcka

behovet av förskoleplatser inom området föreslås en förskola

med en tomt på ca 5000 m 2 med plats för ca fyra avdelningar.

Teknisk försörjning

En utbyggnad av området kommer inte att belasta det befintliga

dagvattensystemet mer än i nuläget då det planeras för fördröjning

av dagvattnet i dagvattenstråk och ett eventuellt torrmagasin.

Trafik

Exploateringen medför ett förbättrat underlag för kollektivtrafiken.

Investeringar för att höja standarden på busshållplatserna

kan komma att behövas. Det är viktigt att satsningar på busstrafik

och hållplatser följer planarbetet.

Fler bostäder i Frösakull kan även medföra ökat behov av åtgärder

på gång- och cykelbanor samt gång- och cykelpassager över

bilvägar.

16

KONSEKVENSER

En ökad belastning på trafiksystemet kommer att ske med uppskattningsvis

320 fler trafikrörelser per dygn om området byggs

ut med 80 nya bostäder. En ökad trafik kan komma att påverka

trafiksäkerheten, framkomlighet och trafikbuller. Hur stor ökningen

blir påverkas bland annat av satsningar på kollektivtrafik

samt gång- och cykelvägar.

En konsekvens av en ökad trafikbelastning är att vägnätet kan

behöva förstärkas med en länk mellan Frösakull och Kustvägen.

Detta för att trafikökningen inte ska belasta nya Tylösandsvägen

och Onsjövägen i allt för hög grad.

Buller

En ökad trafikmängd kan medföra viss ökning av trafikbuller.

Ökningen bedöms dock inte vara så stor att omgivande bebyggelse

påverkas negativt.

Programområdet kan komma att påverkas av ökat trafikbuller om

vägreservatet tas i anspråk och en förbindelse med Kustvägen

byggs.

Rekreation/ Friluftsliv

Utformningen av grönstråket är viktigt för att området inte ska

uppfattas som privat och stängt för allmänheten. Med hänsyn

till barns fritid och rekreation är det viktigt att yta finns avsatt

inom området för lekplats samt att dagvattenhanteringen utformas

på ett säkert sätt.

Landskapsbild

Landskapsbilden kommer att påverkas av förslaget eftersom

naturmark tas i anspråk för bebyggelse. Dock bedöms inte området

vara så känsligt ur landskapsbildsynpunkt då det i nuläget

utgörs av skog och innehåller inte några öppna vyer eller siktlinjer.


Miljökvalitetsnormer för vatten

Fastlagda miljökvalitetsnormer kommer inte att påverkas negativt

av en exploatering av området. Dagvattnet från området

mynnar ut i havet men då det planeras för fördröjning av dagvattnet

och en begränsning av hårdgjorda ytor bedöms inte miljökvalitetsnormen

för vatten påverkas negativt.

KONSEKVENSER

17


GENOMFÖRANDEFRÅGOR

FORTSATT ARBETE OCH TIDPLAN

Detaljplanen avses tas fram med normalt planförfarande vilket

innebär att efter programskedet tas ett planförslag fram.

Planförslaget samråds sedan på samma sätt som detta program

varefter inkomna synpunkter behandlas. Efter eventuella justeringar

och kompletteringar ställs ett slutligt planförslag ut som

sedan genom politisk behandling antas av kommunfullmäktige

och därefter vinner laga kraft.

Samråd och utställning av planförslag beräknas ske under vintern

och våren 2012-2013.

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEEKONOMI

Kommunen föreslås vara huvudman för allmän platsmark inom

planområdet. Kommunen äger all mark inom planområdet. Avtal

om överlåtelse kommer att tecknas med exploatörer.

18

GENOMFÖRANDEFRÅGOR

Medverkande tjänstemän

Vid framtagandet av planprogrammet har information

inhämtats från/diskussioner förts med:

Mikael Vallin Teknik- och fritidsförvaltningen

Robert Hyll Laholmsbuktens VA

Leif Eriksson Teknik- och fritidsförvaltningen

Andreas Ahlman Samhällsbyggnadskontoret

Sabina Andersson Samhällsbyggnadskontoret

Ann-Charlotte Abrahamsson Samhällsbyggnadskontoret

Samhällsbyggnadskontoret

Andreas Ahlman Hanna Roxhage

tf. planchef planarkitekt

More magazines by this user
Similar magazines