11.09.2013 Views

Nr 3 - Peab

Nr 3 - Peab

Nr 3 - Peab

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

PEABJOURNALEN<br />

TIDNING FÖR PEABS ANSTÄLLDA, KUNDER OCH AKTIEÄGARE NR 3 OKTOBER 2005<br />

En<br />

ny stadsdel<br />

där Malmö<br />

möter havet<br />

Svartjobben<br />

måste stoppas<br />

Framtidens<br />

boende<br />

Tranebergsbron<br />

nyinvigd


ledare<br />

innehåll<br />

Där Malmö möter havet . . . . . . . . . . . . . . .3<br />

Rekord kontrakt i Finland . . . . . . . . . . . . . .6<br />

Industriella byggen kräver rationella inköp . .7<br />

Svartjobben måste stoppas . . . . . . . . . . . .8<br />

Ny invigning Tranebergsbron . . . . . . . . . .10<br />

Halv miljard i <strong>Peab</strong>s okända guldägg . . . . .11<br />

Framtidens boende . . . . . . . . . . . . . . . . .12<br />

Kamprad Skillcenter . . . . . . . . . . . . . . . . .14<br />

Hat-trick i köpcentrum . . . . . . . . . . . . . . .16<br />

Byggmarknaden pekar uppåt . . . . . . . . . .17<br />

Tre regioner i samverkan . . . . . . . . . . . . . .17<br />

Swerock går som på räls . . . . . . . . . . . . .18<br />

2 PEABJOURNALEN 3/2005<br />

Högkunjunktur<br />

utan nya jobb?<br />

VI HAR UNDER ÅRET fått många förvirrande och<br />

motstridiga signaler från vår svenska arbetsmarknad.<br />

Företag som går bra och redovisar stabila resultat<br />

anställer inte mer personal. Tvärtom varslas anställda<br />

och produktion flyttas ut till låglöneländer. Vad som<br />

också framstår som ologiskt och svårbegripligt är att<br />

antalet arbetslösa ökar samtidigt som antalet lediga<br />

jobb blir fler. Det är ett fenomen som förekommer i<br />

många länder inom EU.<br />

Här i Sverige har beskedet från AMS varit att det<br />

finns en gräns för hur mycket företagen kan rationalisera<br />

Eksjö prisar bevarandet av kasernområde .18<br />

Concordia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19<br />

Drömmen om en ny arena . . . . . . . . . . . .20<br />

Analys av Anders Haskel . . . . . . . . . . . . .21<br />

Bostadsprojektet Klippan i Göteborg . . . .22<br />

Snabbare vård för sjukskrivna . . . . . . . . . .24<br />

Stark tilltro till fortsatt god utveckling . . . . .26<br />

<strong>Peab</strong> profilen – Jan Johansson . . . . . . . .27<br />

Ny miljöstandard i Norge . . . . . . . . . . . . .28<br />

Utdrag ur <strong>Peab</strong>s halvårsrapport . . . . . . . .30<br />

Jag – en blodgivare . . . . . . . . . . . . . . . . .32<br />

och en gräns för hur mycket övertid man kan ta ut från<br />

de anställda. Till sist måste anställningarna komma.<br />

Fan trot. Det finns också en gräns för det tålamod som<br />

krävs när man är arbetslös.<br />

Förutsättningarna inom byggbranschen är lite<br />

speciella på så vis att det inte går att skicka ut hantverket<br />

utomlands. Här är alternativet istället att<br />

utländska aktörer kommer hit.<br />

Under de närmaste åren kommer många inom den<br />

svenska byggsektorn att gå i pension eller lägga av att<br />

jobba av andra skäl. För byggföretagen är den förestående<br />

rekryteringsprocessen en av de viktigaste och mest<br />

grannlaga uppgifterna att ta itu med. Personer med god<br />

byggutbildning kommer att vara mycket efterfrågade<br />

de kommande åren.<br />

På <strong>Peab</strong> är frågan högt prioriterad. Vi har ambitionen<br />

och målsättningen att fortsätta att vara en attraktiv<br />

arbetsgivare. Vi vill erbjuda en arbetsmiljö där våra<br />

anställda vill stanna och utvecklas. Det har sagts<br />

tidigare och det kan sägas igen. <strong>Peab</strong>s engagerade och<br />

yrkesskickliga personal är vår viktigaste tillgång.<br />

Därför gäller det för oss att inte bara rekrytera utan<br />

även att rekrytera långsiktigt rätt.<br />

GÖSTA SJÖSTRÖM<br />

Informationschef, <strong>Peab</strong><br />

PEAB ÄR ETT AV NORDENS LEDANDE FÖRETAG INOM BYGG- OCH ANLÄGGNING.<br />

Koncernen bedriver bygg- och anläggningsverksamhet främst i Sverige men även i<br />

Norge och Finland. Dessutom ingår, huvudsakligen i Sverige, kompletterande<br />

byggrelaterade industriföretag inom fabriksbetong, betongprodukter och prefab,<br />

berg och grus, transporter, tillverkning och beläggning av asfalt samt maskin- och<br />

kranuthyrning. Koncernens omsättning överstiger 20 miljarder kronor och har<br />

ca 10 000 anställda. <strong>Peab</strong>s motto är att vara den lokala entreprenören nära kunden,<br />

med den stora koncernens möjligheter.<br />

PEABJOURNALEN är en tidning för <strong>Peab</strong>s anställda, kunder och aktieägare.<br />

Utgiven av <strong>Peab</strong> AB, Information, 260 92 Förslöv. Tfn 0431-890 00.<br />

Fax 0431-45 19 75. E-post info@peab.se Internet: www.peab.se<br />

REDAKTION Gösta Sjöström (ansvarig utgivare), Lilian Bringle samt<br />

journalister ur RHR/CCs nätverk.Tidningen är producerad av RHR/CC,<br />

Gustav Adolfs torg 51, 211 39 Malmö. Tfn 040-777 30. Fax 040-799 15. www.rhr.se<br />

REPRO OCH TRYCK Holmbergs, Malmö<br />

Förslag på innehåll i <strong>Peab</strong>Journalen kan lämnas till gosta.sjostrom@peab.se<br />

eller lilian.bringle@peab.se Du kan även kontakta informationsavdelningen<br />

eller <strong>Peab</strong>s växel på tfn 0431-890 00.


Där Malmö<br />

möter havet<br />

FÖR DEN SOM tar en promenad genom<br />

Västra hamnen känns det som om den alltid<br />

funnits. Men faktum är att fram till 1600talet<br />

började Malmös kustlinje redan norr<br />

om Malmöhusslott och Norra Vallgatan.<br />

Och själva hamnen var i stort sett inte<br />

mycket mer än en brygga.<br />

Det var inte förrän i slutet av 1700-talet<br />

som visionären Frans Suell drog igång det<br />

inledande arbetet med att anlägga en hamn<br />

i Malmö genom att helt enkelt göra utfyllnader<br />

i Sundet. Därmed la han i praktiken<br />

grunden till det som nu håller på att förvandlas<br />

till ett av Malmös mest populära<br />

stadsdelar.<br />

Men Västra hamnen är mest känt för sin<br />

varvsindustri. Under 1970-talet härskade<br />

Kockumsvarvet med oinskränkt makt. Den<br />

stora bockkranen blev ett landmärke och<br />

några av världens då största oljetankers<br />

föddes här i den gigantiska torrdockan.<br />

Så kom varvskrisen under 80-talet och<br />

Kockums krympte allt mer för att till sist<br />

läggas ner. Under lång tid låg området<br />

nästan i träda. Bara den imponerande bock-<br />

Dockan; Malmö<br />

Det är inte ofta en stad i ett slag får en ny stadsdel. Och<br />

det är kanske än mer sällsynt att denna stadsdel ligger precis<br />

vid havet alldeles intill centrum. Men i Malmö är det precis vad<br />

som håller på att ske. I Västra hamnen, på den plats där det<br />

anrika Kockumsvarvet tidigare låg, byggs det nya bostäder och<br />

kontorsfastigheter i en rasande takt. Och att malmöborna uppskattar<br />

utvecklingen råder det inget tvivel om. För där det tidigare<br />

var tomt efter klockan fem, sjuder det av folkliv och aktiviteter.<br />

kranen stod kvar, som en symbol för en<br />

svunnen storhetstid. En tid som definitivt<br />

gick i graven då kranen 2002 monterades<br />

ner och skeppades till Sydkorea.<br />

En epok var över. Men långt innan dess<br />

togs de första stegen mot en ny storhetstid.<br />

PEABJOURNALEN 3/2005 3


Dockan; Malmö<br />

Torrdockan blev småbåtshamn<br />

Allt började med att <strong>Peab</strong> 1986 köpte den<br />

östra delen av hamnen, det så kallade Kranenområdet.<br />

Det dröjde dock ända fram till<br />

2001 innan man, tillsammans med JM och<br />

Wihlborgs, startade Dockan Exploatering<br />

AB som förvärvade markområdet. Tanken<br />

var att JM skulle utveckla bostadsdelen och<br />

Wihlborgs den kommersiella delen. <strong>Peab</strong><br />

skulle fungera som entreprenör och byggare.<br />

Tillsammans tog de fram en genomtänkt<br />

plan för hur industriområdet skulle kunna<br />

förvandlas till en fungerande helhet.<br />

Därefter har Wihlborgs och JM i rask takt<br />

projekterat och uppfört ett antal fastigheter<br />

i samarbete med <strong>Peab</strong>.<br />

Den gamla torrdockan har fyllts med<br />

vatten och utgör nu en trivsam marina där<br />

de boende har tillgång till egna båtplatser.<br />

Man har även lagt ner arbete på att skapa en<br />

4 PEABJOURNALEN 3/2005<br />

helhet för att förstärka känslan av en<br />

sammanhållen stadsdel. Materialvalen är<br />

genomtänkta både i gatubeläggningar och<br />

gångstråk. Och själva situationsplanen är<br />

gjord för att skapa en miljö som väcker<br />

nyfikenhet och hemkänsla.<br />

Jan Hildingsson, regionchef på <strong>Peab</strong>.<br />

1<br />

2<br />

Idag arbetar det fler personer i Västra<br />

hamnen än vad det gjorde under Kockums<br />

storhetstid. Och de bostäder som byggs<br />

säljs i snabb takt.<br />

Åt JM har <strong>Peab</strong> hittills byggt tre av fem<br />

planerade fastigheter med bostadsrätter på<br />

den östra sidan av dockan, och den fjärde är<br />

precis påbörjad. Nästa steg blir att bygga<br />

fem fastigheter även på den västra sidan.<br />

För Whilborgs räkning har <strong>Peab</strong> byggt<br />

kontorsfastigheter för Sigma och Telia.<br />

Under sommaren har man även påbörjat en<br />

annan kontorsfastighet, Dockporten, precis<br />

vid dockans södra ände.<br />

Tidigare har <strong>Peab</strong> även byggt om den<br />

gamla Ubåtshallen som nu bland annat<br />

hyser Dunis huvudkontor samt gamla<br />

Ingenjörshögskolan där Malmö Högskola<br />

idag har utbildningslokaler. Intill ligger en<br />

befintlig byggnad där Malmö Opera &<br />

Musikteater och Skånes dansteater bedriver<br />

sin verksamhet.<br />

På ett sätt kan man säga att Västra hamnen<br />

nu har återerövrats av både malmöborna<br />

och det lokala näringslivet. Faktum är att<br />

det idag arbetar fler personer i Västra<br />

hamnen än vad det gjorde då Kockums var<br />

som störst.<br />

Projekt för tio år framåt<br />

Ytterligare ett steg mot att vidareutveckla<br />

Västra hamnen togs i april i år. Då förvärvade<br />

3


4<br />

5<br />

1. Brf Fyren<br />

Beställare JM<br />

Omfattning 94 lägenheter<br />

om 1–6 rok<br />

Prisexempel 390 000–3 800 000 kr<br />

Inflyttning Skedde hösten/vintern<br />

2004<br />

Fyren byggdes med omsorg för att<br />

passa in i den unika miljön. Fasader<br />

gjordes i tegel och lägenheternas<br />

generösa ytor gör umgängeslivet<br />

bekvämt då man enkelt rör sig mellan<br />

kök, matplats, vardagsrum och<br />

de stora balkongerna, som i de flesta<br />

av lägenheterna finns i två olika<br />

väderstreck. Till badrum och kök<br />

valdes en inredning av björk och<br />

genomgående har bara beprövade<br />

och hållbara material används.<br />

<strong>Peab</strong> det ursprungliga inre Kockumsområdet<br />

från Saab genom köp av aktierna i<br />

Celsius Fastighets AB.<br />

Området ligger i vinkel mot det nuvarande<br />

Dockan-området och har en areal på ca<br />

20 hektar. Det är i huvudsak bebyggt med<br />

äldre verkstadshallar, maskinverkstäder och<br />

kontor på totalt 90 000 kvm.<br />

– De flesta av lokalerna är uthyrda,<br />

berättar Jan Hildingsson på <strong>Peab</strong>. Det troliga<br />

2. Brf Piren<br />

Beställare JM<br />

Omfattning 74 lägenheter<br />

om 2–4 rok<br />

Prisexempel 570 000–3 750 000 kr<br />

Prel. inflyttning Sommaren 2005<br />

Inspirationen till Pirens fasad är<br />

hämtad från de centrala delarna av<br />

Malmö, närmare bestämt Rörsjöstaden<br />

och vid S:t Knuts torg. Genom<br />

att kombinera arkitektur från 40-talet<br />

med modern nordisk arkitektur,<br />

formgivning och design blev slutresultatet<br />

hus med kvaliteter som<br />

markerar boende utöver det vanliga.<br />

3. Brf Kajmästaren<br />

Beställare JM<br />

Omfattning 74 lägenheter<br />

om 2–4 rok<br />

Prisexempel 650 000–4 500 000 kr<br />

Prel. inflyttning Våren 2006<br />

Med ledord som Gaudí och romantik<br />

formas fasader och innergård till en<br />

oas, som kontrasterar den strama<br />

och stilrena tegelfasaden. De böjande<br />

balkongerna, gårdsmarken, uteplatserna<br />

och cykelförråden – som<br />

omsorgsfullt inbäddats i gårdens<br />

upphöjning – ramar in och skyddar<br />

mot promenadstråket.<br />

4. Brf Kaj 33<br />

Beställare JM<br />

mfattning75 lägenheter<br />

Prel. inflyttning Våren 2007<br />

Den fjärde etappen på Dockan,<br />

Kaj 33, har precis börjat att ta form.<br />

Utseendemässigt ligger även denna<br />

fastighet i linje med de tidigare etapperna.<br />

Dock får Kaj 33 en något<br />

annorlunda yttre form med unika<br />

etagelägenheter på det översta<br />

våningsplanet.<br />

Kaj 33 har ritats av arkitekten<br />

Lasse Wretblad på ArkitektMagasi-<br />

net AB. Han har gjort sig känd bland<br />

annat genom att rita uppmärksammade<br />

byggnader som Globen i<br />

Stockholm och ambassadörsresidenset<br />

i Berlin.<br />

5. Brf Havsfrun<br />

Beställare JM<br />

Den femte och sista etappen på den<br />

östra sidan av Dockan.<br />

Sigma-huset<br />

Beställare Utvecklingsbolaget<br />

Kranen AB<br />

Omfattning ca 15 000 kvm<br />

uthyrningsbar yta<br />

Byggtid 1998–2000<br />

Sigmahuset började byggas i<br />

november 1998 och inflyttningen<br />

skedde i september 2000. Det är ett<br />

kontorshus med sju våningar över<br />

mark och med en yta om 15 000<br />

kvm. Hela huset utnyttjas av ITföretaget<br />

Sigma som där samlat<br />

ca 15 av Sigmabolagen.<br />

Huset är byggt i U-form med ett<br />

högt atrium mellan U-skänklarna och<br />

en 30 m hög glasvägg ut mot hamnen.<br />

Teliahuset<br />

Beställare Wihlborgs<br />

Fastigheter AB<br />

Omfattning Kontorsyta 13 530 kvm.<br />

Garage 3 570 kvm<br />

Byggtid Sep 2002–Apr 2004<br />

är att vi kommer att börja planera för det<br />

området om tidigast fem år.<br />

Första steget blir att <strong>Peab</strong> tillsammans<br />

med Malmö kommun och övriga berörda<br />

parter ska påbörja ett miljö- och planarbete<br />

för att i ett senare skede successivt exploatera<br />

området med bostäder, kommersiella<br />

lokaler och offentliga byggnader.<br />

Att Västra hamnen är populärt bland<br />

malmöborna märks inte minst på intresset<br />

Tillsammans med Wihlborgs Fastigheter<br />

och Telia skapades ett<br />

modernt kontor med stor flexibilitet<br />

med avseende på arbetsplatsernas<br />

utformning. Källaren, bestående<br />

av 3 570 kvm, innehåller förutom<br />

parkeringsplatser, även vissa installationsutrymmen.<br />

Den u-formade byggnaden består<br />

av sex våningar där den översta är<br />

indragen och fastigheten är totalt på<br />

17 100 kvm. Stommen består av<br />

pelare, samverkansbalkar och plattbärlag.<br />

Fasaderna består av puts<br />

och tegel.<br />

Dockporten<br />

Beställare Wihlborgs<br />

Fastigheter AB<br />

Omfattning Ca 10 000 kvm<br />

Byggtid 2005–2006<br />

Dockporten är det senaste tillskottet<br />

bland kontorsfastigheterna i Dockanområdet.<br />

Huset uppförs intill Dockplatsen,<br />

strax framför småbåtshamnen.<br />

Dockplatsen blir en given<br />

samlingsplats med marin miljö och<br />

med en levande stadsdel med uteserveringar<br />

och butiker.<br />

I Dockportens sex våningar inryms<br />

cirka 10 000 kvm, restaurang och<br />

butik. I källarplanet finns plats för ett<br />

60-tal bilar och översta planet utgörs<br />

av ett exklusivt penthouse på 1 200<br />

kvm. På baksidan av huset, i riktning<br />

mot Teliahuset, etableras ett parkområde.<br />

för bostäderna som byggs. De fastigheter<br />

som är uppförda har snabbt sålts slut och<br />

intresseanmälningarna för de återstående<br />

växer ständigt.<br />

– Vi räknar med att det finns projekt här<br />

för oss i tio år till, säger Jan Hildingsson.<br />

När allt är klart räknar man med att drygt<br />

30 000 människor kommer att bo och verka<br />

i Västra hamnen.<br />

text JOHAN BERGQUIST<br />

PEABJOURNALEN 3/2005 5


I Turku Science Park, Åbo, pågår just nu det<br />

största bygget någonsin i <strong>Peab</strong> Seicons historia.<br />

Om mindre än ett år slår portarna upp till ett<br />

nytt forskningscentrum inom ICT ( Information<br />

and Communication Technology ). Entreprenadsumman<br />

är över 190 Mkr.<br />

Rekordkontrakt<br />

för <strong>Peab</strong> i Finland<br />

6 PEABJOURNALEN 3/2005<br />

TURKU SCIENCE PARK är ett kompetenscentrum<br />

som genom sin verksamhet driver<br />

på den högteknologiska tillväxten i sydvästra<br />

Finland. Det nya ICT-huset blir med sina<br />

34 000 kvm en unik knutpunkt för forskning<br />

och utbildning inom informationsoch<br />

kommunikationsteknologi samt digital<br />

innehållsproduktion.<br />

Rekordkontrakt<br />

Byggnadskomplexet kommer att rymma<br />

3 000 studerande och över 700 lärare och<br />

forskare. Entreprenaden uppgår till mer än<br />

190 Mkr och är den största någonsin för<br />

<strong>Peab</strong> Seicon.<br />

– Erfarenhet är a och o vid uppförandet<br />

av avancerade högteknologiska byggnader.<br />

<strong>Peab</strong> har gott om det, vilket var en avgörande<br />

faktor i kundens val av entreprenör, säger<br />

Antti Peltoniemi, VD för <strong>Peab</strong> Seicon Oy.<br />

– Storleken på jobbet är naturligtvis<br />

betydelsefull för <strong>Peab</strong> Seicons verksamhet i<br />

Åbo. Det kommer att bidra till att ge oss nya<br />

projekt samtidigt som det ökar vårt ”knowhow”<br />

ytterligare, säger han.<br />

Den grandiosa invigningen är planerad<br />

till juli 2006. Därefter kommer lokalerna att<br />

delas av i första hand Åbo Universitet, Åbo<br />

Akademi, Åbo Yrkeshögskola, Turku Polytechnic<br />

samt Turku Center for Computer<br />

Science.<br />

Kari Toivonen, VD för Turku Science<br />

Park, ser positiva effekter av att samla all<br />

forskning och högre utbildning inom ICT<br />

under ett och samma tak.<br />

– Det kommer helt klart att skapa unika<br />

möjligheter till samarbete och samverkan.<br />

Samtidigt är det ett skyltfönster för ICTexpertisen<br />

i Åbo, säger han.<br />

Antti Peltoniemi, VD<br />

för <strong>Peab</strong> Seicon Oy.


Fakta ICT-huset<br />

Kund Turku Science Park Oy<br />

Invigning 2006<br />

Ägare Åbo stad (44,5 %) och<br />

Senatsfastigheter (55,5 %)<br />

Entreprenadsumma 190 Mkr<br />

Arkitekt Lahdelma & Mahlamäki Oy<br />

Kari Toivonen,<br />

VD för Turku<br />

Science Park.<br />

Smälter in<br />

Arkitektfirman Lahdelma & Mahlamäki<br />

från Helsingfors har lagt ned mycket jobb<br />

på att få den sju våningar höga byggnaden<br />

att smälta in i dess omgivning, såväl utseendemässigt<br />

som funktionsmässigt.<br />

Exempelvis planeras ett gådäck som förbinder<br />

teknologikvarterets olika hus. Detta<br />

kommer inte bara att fungera som ett<br />

passagestråk, utan också som en naturlig<br />

mötesplats.<br />

– Turku Science Park består av flera<br />

moderna byggnader men hittills har det inte<br />

funnits någon tydlig centralpunkt. Det nya<br />

ICT-huset förändrar situationen. Byggnaden<br />

sammanbinder husen runt omkring och<br />

bildar samtidigt en huvudingång till Science<br />

Park. Av dessa skäl är ICT-huset så mycket<br />

mer än enbart en ny modern byggnad, säger<br />

Kari Toivonen.<br />

text JESPER CARLSON<br />

Industriella byggen<br />

kräver rationella inköp<br />

PEAB HAR GÅTT I SPETSEN för en ökad<br />

industrialisering av byggandet, något som<br />

kräver modultänkande och en genomtänkt<br />

standardisering av komponenter och andra<br />

insatsvaror. Med detta på gång kan ytterligare<br />

stödfunktioner börja arbeta för att<br />

sänka kostnaderna. I sommar börjar <strong>Peab</strong>s<br />

inköps- och avropssystem, PIA, att rullas ut<br />

i organisationen.<br />

– Det industriella byggandet ställer nya<br />

krav på materialförsörjning och även på<br />

upphandlingen. För att få ett rationellt<br />

flöde så krävs leverantörsavtal med priser<br />

och andra villkor klart för avrop. Att minska<br />

eller helst eliminera upphandlingar för<br />

varje objekt kommer innebära en mycket<br />

stor besparing, säger inköpschef Göran<br />

Terning,<br />

Göran Terning och hans team har gått<br />

metodiskt till väga när det nya systemet har<br />

tagit form.<br />

– Det gäller att titta på varje moment<br />

ända från producenten till det att varan<br />

hamnar på plats i det blivande huset. Uppstår<br />

kostnader på vägen som inte tillför<br />

något värde – och som därför slutkunden<br />

inte vill betala för – är det vår uppgift att<br />

eliminera den. Exempel är när en vara tar<br />

vägen runt en lokal återförsäljare när den<br />

lika gärna kunnat gå direkt till byggplatsen.<br />

Avropsavtal först ut<br />

I första hand har man strävat efter att hitta<br />

produkter som passar för avrop i systemet.<br />

Exempelvis levereras dörrar av svenska<br />

Dooria medan olika standardtyper av fönster<br />

kommer från Polen.<br />

– Precis som i ett äppelträd är vissa mer<br />

mogna och hänger längre ner. Dem plockar<br />

vi först. Äpplena uppe i toppen är också<br />

värda att ta vara på men kräver lite mer<br />

arbete, illustrerar Göran Terning.<br />

De stora kostnaderna för PIA-systemet<br />

är nu tagna. I takt med att rutinerna börjar<br />

användas ute på fältet och systemet fylls<br />

på med allt fler inköpsavtal räknar Göran<br />

Terning med en handelsvolym på i första<br />

hand 2 miljarder kronor. Den direkta<br />

vinsten beräknas bli 80 Mkr i form av<br />

bättre priser och lägre kostnader. På sikt<br />

finns det möjligheter att ytterligare en<br />

miljard i handelsvolym kan hanteras i<br />

systemet, men där är man ännu inte.<br />

De ”äpplena” sitter längre upp i trädet.<br />

– När hela organisationen fått arbeta en<br />

tid med PIA är jag övertygad om att det är<br />

möjligt att hämta hem ytterligare vinster.<br />

Leverantörsavtal ska utvärderas, sortimentet<br />

bantas till färre varianter och så vidare.<br />

Det finns en väldig kraft när en hel organisation<br />

börjar arbeta mot ett bestämt mål.<br />

Och att spara kostnader för att kunna producera<br />

billigare bostäder utan att tumma<br />

på kvaliteten är en självklar ambition, säger<br />

Göran Terning. En klar förbättring blir att<br />

avrop från utländska leverantörer blir lika<br />

enkelt som från svenska, något som öppnar<br />

för ytterligare prispressande inköp.<br />

Lätt motivera en bra affär<br />

För de anställda i <strong>Peab</strong> innebär det nya<br />

inköpssystemet att gamla rutiner måste<br />

förändras. Tricket blir att informera och<br />

motivera varför det nya är bättre. Problemen<br />

med det ska inte överdrivas. För som<br />

Göran Terning säger:<br />

– Ingen vill ju medvetet göra en sämre<br />

affär.<br />

Hur stora vinsterna med PIA blir är det<br />

ingen som vet med exakthet idag. Systemet<br />

kommer successivt att utvecklas i storlek<br />

och erfarenheterna kommer säkerligen<br />

även leda till förändringar i olika leverantörsavtal.<br />

Kanske också så att inköpssystemet<br />

blir pådrivande när det gäller<br />

en ökad standardisering, något som i sin<br />

tur är en förutsättning för ökad kvalitet i<br />

inköpsavtalen. text ANDERS KJÄLL<br />

PEABJOURNALEN 3/2005 7


?<br />

Svartjobben<br />

måste stoppas<br />

Det förekommer en hel del svart arbetskraft i byggbranschen.<br />

En kombination av stora förtjänster och svårigheter att komma<br />

åt fusket gör att problemet stadigt tilltar. Enligt en beräkning<br />

som tidningen Byggindustrin gjort omsätter svartjobben mer<br />

än 10 miljarder kronor årligen. Pengar som går staten och de<br />

seriösa byggföretagens näsa förbi.<br />

RIKSREVISIONSVERKET uppskattade 1998<br />

svartjobbens omfattning till fem procent av<br />

allt arbete som utförs i Sverige. Det motsvarar<br />

ett skattebortfall på ca 40 miljarder<br />

kronor per år. Ingenting tyder på att problemet<br />

minskat sedan dess. En kontroll, som<br />

Skatteverket nyligen genomförde bland<br />

byggföretag i västeråsregionen, resulterade<br />

i att ett tiotal svartjobbshärvor upptäcktes.<br />

Den mest omfattande inkluderade 60<br />

personer som undanhöll sammanlagt 20<br />

Mkr. I samband med kontrollen genom-<br />

8 PEABJOURNALEN 3/2005<br />

fördes ca 600 revisioner. Vid 500 av dem<br />

upptäcktes oegentligheter.<br />

För att råda bot på problemet med svartjobb<br />

i byggbranschen har en rad åtgärder<br />

föreslagits. Statliga byggkommissionen vill<br />

bland annat se ett så kallat entreprenadavdrag.<br />

Förslaget innebär att huvudentreprenören<br />

behåller en del av betalningen till<br />

sina underentreprenörer som sedan betalas<br />

in på ett särskilt skattekonto. Ett annat<br />

förslag är att tillämpa omvänd momsskyldighet.<br />

Det innebär att uppdragsgivaren får<br />

betala in moms när ett bygguppdrag ges<br />

eller arbetskraft hyrs ut. Dessutom finns det<br />

förslag på ett nytt ROT-avdrag, en översyn av<br />

bemanningsbranschen, bättre kontroll av<br />

F-skattsedlarna och oanmälda besök av tillsynsmyndigheter<br />

på arbetsplatserna.<br />

För de stora byggföretagen innebär svart<br />

arbetskraft enbart problem. <strong>Peab</strong>Journalen<br />

har pratat med <strong>Peab</strong>s vice VD med operativt<br />

ansvar, Göte Brännvall som menar att något<br />

måste göras.<br />

Hur allvarligt anser ni att problemet med<br />

svart arbetskraft är?<br />

– Det är ett stort problem som riskerar att<br />

växa till ett allvarligt hot mot seriösa företag.<br />

Ett resultat av svartjobben är bland annat att<br />

privatmarknaden till stor del är stängd för<br />

oss. Den privata delen av byggmarknaden<br />

beräknas stå för en väsentlig del av den totala<br />

marknaden så det handlar om stora summor.<br />

Det är väldigt svårt att konkurrera mot<br />

någon som inte behöver ta hänsyn till skatter<br />

och avgifter och dessutom inte bryr sig<br />

om arbetsmiljö, säkerhet och hälsovård.<br />

Kan något göras för att förbättra situationen?<br />

– De som använder sig av svart arbetskraft<br />

tjänar för mycket på det. Det bästa<br />

sättet att komma tillrätta med problemet är<br />

därför att göra det billigare att bygga vitt.<br />

Jag tror att det nya ROT-avdraget kommer<br />

att ge mer jobb åt seriösa företagare. Det så<br />

kallade entreprenadavdraget, som väntas<br />

införas under 2005, är också i grunden ett<br />

bra förslag. En förutsättning för att det ska<br />

fungera är emellertid att det administreras<br />

på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt<br />

från myndigheternas sida. Byggföretagen<br />

ska ju i princip inte behöva ta på sig statens<br />

uppgifter.<br />

Vad gör <strong>Peab</strong> för att undvika svartjobbare?<br />

– Vi försöker i första hand att använda<br />

oss av egen personal så mycket som möjligt.<br />

I den ambitionen skiljer vi oss från andra<br />

byggföretag och det ställer stora krav på<br />

organisationens kompetens och flexibilitet.<br />

I de fall våra egna resurser inte räcker till<br />

samarbetar vi med underentreprenörer och<br />

bemanningsföretag. Då värjer vi oss mot<br />

svartjobbare genom noggranna inköpsruti-


Illustration: Anneli Idnert<br />

Branschen ser goda effekter med ROT-avdraget<br />

När svarta jobb blev vita som en följd av ROTavdraget<br />

fick staten in en miljard kronor extra i<br />

skatter. Detta till en kostnad av 600 Mkr i beviljade<br />

avdrag. 230 000 ansökningar om ROT-avdrag<br />

kom in till Skatteverket före den 1 mars. Den som<br />

utfört en renovering under perioden 15 april<br />

2004 till 30 juni 2005 har haft möjligheten att dra<br />

av 30 procent av arbetskostnaden, maximalt<br />

10 500 kronor.<br />

– Även denna gång verkar det som om det<br />

blivit ett bra plus för statskassan och att svarta<br />

jobb blivit vita, säger Lars Jagrén, chefekonom<br />

på Sveriges Byggindustrier.<br />

Arbetsgivarna och fackförbunden i branschen<br />

gjorde en gemensam uppvaktning hos finansminister<br />

Pär Nuder under våren för att få regeringen<br />

att förlänga ROT-avdraget. Men det finns<br />

inte med i vårbudgeten och det är inte troligt att<br />

ner. Vi kontrollerar bland annat att företagen<br />

är momsregistrerade, har F-skattesedel<br />

och har tecknat kollektivavtal. Dessutom<br />

kräver vi att alla på byggarbetsplatsen kan<br />

legitimera sig.<br />

Varför är det <strong>Peab</strong>s ansvar att se till så att<br />

underentreprenörerna inte använder svartjobbare?<br />

– Vi har aldrig råd att anlita oseriösa<br />

underentreprenörer eftersom det skulle ge<br />

oss problem gentemot våra kunder på sikt.<br />

Det är ju vi som tar hela ansvaret gentemot<br />

kunden. Om vi har underentreprenörer<br />

som anlitar svart arbetskraft framstår vi som<br />

oseriösa vilket skadar vårt varumärke och<br />

vårt rykte. Dessutom innebär det stora ekonomiska<br />

risker. Om någon av våra samarbetspartners<br />

har slarvat och sedan går i konkurs<br />

får vi betala hela garantikostnaden vid<br />

en reklamation. Det är viktigt att vi kan stå<br />

för de produkter vi levererar och det kan vi<br />

bara göra om våra underentreprenörer är<br />

hederliga. Det handlar om att säkerställa en<br />

god arbetsmiljö, en god kvalité på jobben<br />

och att kunna ge kunden hållbara garantier.<br />

de finns med i höstbudgeten. En anledning är att<br />

ROT-avdraget infördes av konjunkturpolitiska<br />

skäl och därför är det inte motiverat med riktade<br />

åtgärder till en bransch på väg in i en högkonjunktur.<br />

– Vi var emot att det infördes med den motiveringen<br />

och hade hellre sett att man införde det för<br />

att komma till rätta med svartjobben. Det går inte<br />

att driva konjunkturpolitik med bidrag och det<br />

bör införas av strukturskäl, säger Lars Jagrén.<br />

Socialdemokratiska ledamoten i finansutskottet<br />

Agneta Gille lämnade inga klara besked men<br />

stängde inte heller dörren för en comeback.<br />

– Det är oerhört positivt med den respons vi<br />

fått på avdraget. Det infördes som en konunkturstimulans<br />

men att vi satte ett stoppdatum innebär<br />

inte att vi inte tar till åtgärden igen.<br />

Källa: Byggindustrin<br />

Därför ska vi se till att hålla oseriösa företag<br />

utanför <strong>Peab</strong>s grindar.<br />

Har beställaren något ansvar anser du?<br />

– Alla måste hjälpas åt om vi ska komma<br />

tillrätta med det här problemet. Beställaren<br />

har en utmärkt möjlighet att upptäcka och<br />

stoppa oseriösa entreprenörer redan vid<br />

budgivningen och bör naturligtvis utnyttja<br />

den. text HANS RAMEL<br />

Göte Brännvall,<br />

<strong>Peab</strong>s vice VD<br />

med operativt<br />

ansvar.<br />

Gemensam kamp<br />

mot svartjobben<br />

För första gången är beställare, byggbranschen,<br />

facket och Skattemyndigheten<br />

enig om vad som krävs för att<br />

stoppa svartbyggandet.<br />

Det finns en rapport framtagen tillsammans<br />

med en detaljerad åtgärdslista<br />

som mottagits väl av alla parter i byggsektorn.<br />

Det har funnits ett starkt behov<br />

om krafttag mot svartjobben som ett<br />

överlevnadsvillkor för de seriösa små<br />

och medelstora byggföretagen.<br />

Förslagen i korthet:<br />

1) Beställarna kräver redan i sina avtal<br />

med entreprenörerna att samtliga<br />

underentreprenörer ska arbeta vitt.<br />

Rättighet för beställaren att följa upp<br />

detta avtal med kontroller på arbetsplatsen,<br />

även tillsammans med Skatteverket.<br />

Offentliga byggherrar omfattas<br />

av kravet i första hand men<br />

övriga byggherrar rekommenderas<br />

motsvarande i sina upphandlingsrutiner.<br />

2) Alla på arbetsplatsen, även<br />

uthyrningsföretagens personal, ska<br />

bära ID-brickor med namn, foto och<br />

namn på arbetsgivare.<br />

3) Förteckning över samtliga på arbetsplatsen<br />

med namn, personnummer<br />

och arbetsgivare som sparas under<br />

hela projekttiden. Den ska vid anfordran<br />

visas för Skatteverket.<br />

4) Skatteverket åläggs hålla ett register<br />

med offentliga uppgifter tillgängliga via<br />

internet för beställare.<br />

5) Skatteverket ska ges rätt till oanmälda<br />

arbetsplatsbesök för kontroll av svarta<br />

arbeten. Detta kommer att kräva en<br />

mindre lagändring.<br />

6) Fortsatt förebyggande arbete av<br />

Skatteverket på lokalplanet där verket<br />

satsar regionala resurser att ge<br />

byggbranschen information.<br />

7) Förläng och utöka ROT-avdraget för<br />

att markera att det omfattande svartarbetet<br />

på privatmarknaden inte längre<br />

accepteras. Avdraget bör höjas till<br />

50 procent och anpassas till rådande<br />

konjunktur.<br />

8) Inför omvänd skattskyldighet för<br />

moms. Mervärdesskatten bör redovisas<br />

i skattedeklaration månadsvis eller<br />

kvartalsvis vid låg omsättning.<br />

9) Skärp de personliga kraven för<br />

F-skatt.<br />

10) Vidta åtgärder mot ”målvakter” i<br />

fåmansbolag.<br />

11) Se över lagen om uthyrning av<br />

arbetskraft.<br />

Källa: Byggindustrin<br />

PEABJOURNALEN 3/2005 9


Tranebergsbron; Stockholm<br />

Bro med<br />

kungliga anor<br />

ATT BYGGA BRO över Tranebergs sund i<br />

Stockholm är något man gjort i flera hundra<br />

år. Det började med att Gustaf III behövde<br />

en snabbare resväg till Drottningholms<br />

slott. Kungens önskan var lag och en flottbro<br />

anlades mellan Kungsholmen och<br />

Brommalandet. Även i relativt modern tid<br />

fanns en flottbro kvar, dock kompletterad<br />

med räls för den tidens nymodighet spårvagn.<br />

1934 invigdes dock den ”riktiga” Tranebergsbron,<br />

byggd i betong och under en<br />

tid världens längsta bro med ett spann.<br />

Kompletterad under 1950-talet med spår för<br />

tunnelbanans gröna linje (den första i<br />

Stockholm) tjänade den huvudstadens<br />

befolkning väl, men till följd av bristande<br />

underhåll var den efter 60-talet år i akut<br />

behov av renovering.<br />

– Det är ett känt faktum att miljön<br />

successivt har blivit mycket mer aggressiv,<br />

säger <strong>Peab</strong>s Stig Hedberg, produktionsansvarig<br />

för betongarbetena på bron.<br />

Den betong som användes på 1930-talet<br />

klarar inte dagens vägsalter eller koncentration<br />

av avgaser. Den nuvarande konstruk-<br />

10 PEABJOURNALEN 3/2005<br />

tionen ska hålla dubbelt så länge, 120 år.<br />

Det har varit ett minst sagt utmanande<br />

uppdrag för <strong>Peab</strong> som startade projektet<br />

1999. Totalt handlar det om ett tiotal broar<br />

på en vägsträcka om 1,8 km. Beställare var<br />

Vägverket men antalet intressenter har varit<br />

många. Storstockholms Lokaltrafik är en<br />

eftersom ett av brospannen helt disponeras<br />

för tunnelbanan. Stockholm Vatten transporterar<br />

hälften av Stockholms färskvatten<br />

från Lovön och åt andra hållet via bron går<br />

stadsgas från Värtaverket till Västerort.<br />

Trafik utan avbrott<br />

Det har alltså funnits gott om engagerade<br />

parter att jämka ihop synpunkter från,<br />

krävande i sig men ingenting jämfört med<br />

att såväl biltrafik som tunnelbanetrafik<br />

skulle fungera utan avbrott under hela<br />

ombyggnadstiden. Det är lätt att förstå<br />

problemet med att riva och bygga broar<br />

men ändå se till att trafiken flyter.<br />

– Det fanns en del brister i Vägverkets<br />

förutsättningar vad gällde trafiken men tillsammans<br />

har vi löst upp knutarna under<br />

Kronprinsessan Victoria återinvigde Tranebergsbron,<br />

den 31 augusti, med att avtäcka<br />

en sten till minne av brobygget. Till höger<br />

Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö.<br />

<strong>Peab</strong>s Kjell Skoog (ombud), Roger Linnér<br />

(projektchef), Stig Hedberg (blockchef betong<br />

och Björn Pålhammar (blockchef mark)<br />

är nöjda med arbetet kring Tranebergsbron.<br />

projektets gång, berättar Roger Linnér som<br />

varit <strong>Peab</strong>s projektledare. Riktigt speciellt<br />

var att flytta tunnelbanespåren till vägbron<br />

och sedan tillbaka. SL:s egna spårbyggare<br />

var underentreprenörer för detta jobb.<br />

Både Roger Linnér och Stig Hedberg<br />

konstaterar att projektet varit framgångsrikt,<br />

mycket tack vare ett bra och prestigelöst<br />

samarbete med Vägverket. Men det<br />

var inte alltid så bra – i början stod bygget<br />

stilla i närmare ett år till följd av olika uppfattningar<br />

om grundförhållandena.<br />

– Våra experter sa att förstärkning krävdes<br />

och Vägverkets motsatsen. Många hårda ord


fälldes både från politiker och trafikanter.<br />

Först när det blev en arbetsmiljöfråga kunde<br />

vi enas om förstärkning, säger Roger Linnér.<br />

– Det var förstås ingen händelse var den<br />

gamla bron hade sina fästen. Dåtidens brobyggare<br />

i Stockholm kunde sina saker och<br />

hade valt ut de bästa platserna. Jag tror alla<br />

är tillfreds med att vi stod på oss i denna<br />

fråga, menar Stig Hedberg.<br />

Båda två är självklart mycket nöjda med<br />

säkerhetsarbetet i stort. Trots att arbetet har<br />

pågått på stor höjd och med ständig biltrafik<br />

har ingen allvarlig olycka inträffat under<br />

byggtiden.<br />

<strong>Peab</strong> tog hem ordern med ett anbud på<br />

460 miljoner kronor men med olika tillläggsarbeten<br />

hamnade entreprenadsumman<br />

på ca 700 Mkr. Då ingick inte minst de<br />

utökade grundläggningsarbetena men även<br />

en mängd andra förbättringar som bullerdämpning<br />

och andra miljöåtgärder. Totalt<br />

handlar det om över 800 ändringar.<br />

Lång erfarenhet<br />

Stockholmarna har genom bygget fått en<br />

pålitlig förbindelse mellan Västerort och<br />

Kungsholmen, Essingeleden och City. Före<br />

ombyggnationen passerade 75 000 fordon<br />

DN:s Stockholmskännare Martin Stugart<br />

(tv), Vägverkets generaldirektör Ingmar<br />

Skogö (mitten) och infrastrukturminister<br />

Ulrika Messing (th).<br />

om dygnet och den siffran kommer definitivt<br />

inte bli lägre framöver. Väsentligt bredare<br />

vägbanor, vägrenar så att fordon med<br />

problem kan stanna utan att stoppa upp<br />

trafiken och utökad plats för gång- och<br />

cykeltrafik gör att den tidigare proppen i<br />

rusningstrafik blott är ett minne.<br />

– Det har varit ett roligt projekt att arbeta<br />

med, säger Roger Linnér. Optimalt var när<br />

allt flöt på; längst fram rivning, i mitten<br />

grundläggning och längst bak arbete med<br />

farbanan. Då var arbetet en ren njutning.<br />

– Och så har det blivit en vacker bro<br />

också, fyller Stig Hedberg på. Det ser inte<br />

ut som en ny- eller ombyggd bro utan den<br />

är trogen sitt ursprung. Visst hade det gått<br />

att bygga enklare och ändå lika hållbart,<br />

men beställaren har satsat på de ursprungliga<br />

kvaliteterna. Det ska stockholmarna vara<br />

glada för. text ANDERS KJÄLL<br />

PEABJOURNALEN 3/2005 11


Framtidens boen<br />

– visioner om ’det goda samhället’ eller trendiga<br />

– INNAN MAN BÖRJAR prata om lägenheternas<br />

kvadratmetrar och funktioner är det<br />

viktigt att ha en vision om det goda samhälle<br />

som vi önskar oss för framtiden, säger Björn<br />

Åström från Scheiwiller Svensson Arkitektkontor<br />

i Stockholm.<br />

– För bostaden är inte alls bara vad som<br />

ryms innanför de fyra väggarna. Det handlar<br />

om områdets trygghet, identitet, hemkänsla<br />

– och inte minst om ett allt om ett<br />

allt större och viktigare socialt liv utanför<br />

bostaden.<br />

Han greppar pennan och börjar visa på en<br />

skiss hur ett bostadsområde kan struktureras.<br />

– De gamla medelhavsstäderna hade en<br />

enkel plan; en ringmur med portar varifrån<br />

12 PEABJOURNALEN 3/2005<br />

gator ledde till torget mitt i samhället.<br />

Men däremellan fanns också ett myller med<br />

gator. Den som ville kunde gå andra vägar<br />

– det fanns ett val, det var ingen som hade<br />

tänkt ut i förväg hur människor skulle förflytta<br />

sig för att det skulle bli så rationellt<br />

som möjligt.<br />

Spontanitet viktig för trivsel<br />

Björn Åström menar att ambitionerna att<br />

bygga rationellt spillde över på viljan att<br />

rationalisera människors beteenden för<br />

mycket. Miljonprogramområdena är<br />

exempel på bomiljöer som lämnar väldigt<br />

lite utrymme för spontanitet.<br />

– Det handlar om att vi ska planera och<br />

bygga områden som ger valmöjligheter,<br />

träffpunkter och ibland inbjuder till irrationellt<br />

beteende – för sådan är människan.<br />

Men framtidens byggnation kommer<br />

sällan att handla om helt nya stadsområden<br />

utan snarare om projekt som kompletterar<br />

redan befintlig bebyggelse.<br />

– Frågan blir då vad som saknas i ett<br />

område, vad kan bidra till helheten. En<br />

viktig sak är också att skapa möjligheter till<br />

en boendekarriär. Varför ska det vara nödvändigt<br />

att flytta från ett inbott område för<br />

att man vill eller behöver förändra sin<br />

bostadskonsumtion?<br />

När det gäller de framtida lägenheterna<br />

är flexibilitet idealet.


de<br />

detaljer?<br />

– Boendet har utvecklats från att ha varit<br />

en släkthistoria till en familjesak och vidare<br />

till dagens individaffär. Det är inte ovanligt<br />

att en person förändrar familjesituation flera<br />

gånger under livet och även under veckans<br />

dagar, kanske från noll barn vissa dagar till<br />

storfamilj med fyra-fem ungar över veckosluten.<br />

Lägenheter som dragspel<br />

– Det ställer krav på bostadens sociala ytor.<br />

När alla är hemma vill man umgås och vara<br />

nära. Dagens mode med vardagsrum och<br />

integrerade kök kommer säkert att finnas<br />

kvar även framöver och kanske utvecklas<br />

vidare. Det verkliga idealet vore lägenheten<br />

som kan expandera allt efter hur behoven<br />

förändras. Men frågan är om dagens upplåtelseformer,<br />

hyresrätt eller bostadsrätt,<br />

klarar detta. Kanske måste det till andra<br />

typer av kontrakt och säkert också andra<br />

typer av byggnader om lägenhetens yttermått<br />

på ett enkelt sätt ska kunna anpassas<br />

till önskemålen.<br />

Mats Egelius, arkitekt och delägare i<br />

White arkitekter menar lite kritiskt att vi<br />

kommer att få det boende som vi ber om<br />

när visionerna om det goda samhället hotar<br />

att få stryka på foten.<br />

Vad är möjligt att sälja?<br />

– En viktig förändring under de senaste<br />

tio-femton åren är att långsiktigheten i<br />

bostadsproduktionen har ersatts av bedömningar<br />

av vad som är möjligt att sälja, säger<br />

han. Gamla tiders stadsarkitekter har försvunnit<br />

eller fått sin makt reducerad, statliga<br />

normer är borta liksom viktiga delar av den<br />

kommunala bygglovsgranskningen. Ansvaret<br />

har i stället flyttats till byggherren som<br />

till stor del styr med hjälp av marknadsundersökningar:<br />

Vad vill våra kunder ha och<br />

vad är möjligt att sälja? har blivit den fråga<br />

de stora bostadsbyggarna ställer sig.<br />

– Trenden med en förskjutning av rollfördelningen,<br />

att privata företag tar över ansvar<br />

från offentliga institutioner, är förstås både<br />

på gott och ont, fortsätter han. Gott är att<br />

konsumenternas prioriteringar bättre kan<br />

komma till uttryck med ett direktinflytande<br />

exempelvis via marknadsundersökningar,<br />

negativt är att det nyskapande hamnar i<br />

skymundan. I en enkät tycker man till om<br />

det nuvarande och välkända, inte om det<br />

okända.<br />

Mats Egelius menar att en stor del av<br />

dagens bostadsbyggande tillfredsställer<br />

kortsiktiga behov och trender. Exempelvis<br />

blev det efter den ekonomiska nedgången<br />

för ett par år sedan svårt att sälja stora lägenheter<br />

varför en mängd projekt idag huvud-<br />

Björn Åström (th) och Mats Egelius (tv) är<br />

båda erkända arkitekter med känsla för<br />

framtidens boende.<br />

sakligen innehåller tvåor och små treor.<br />

En annan trend är att tillföra lägenheterna<br />

attraktiva mervärden som braskaminer och<br />

stora balkonger – relativt billiga komplement<br />

som ökar konsumenternas betalningsvilja<br />

rejält.<br />

Kollektivhus för pensionärerna<br />

– En viktig konsumentgrupp är och<br />

kommer att vara 40-talisterna; både stor<br />

och köpstark, säger Mats Egelius.<br />

– Idag byggs en mängd vårdboenden<br />

med ganska påvra bostäder. Frågan är om<br />

40-talisterna kommer acceptera denna<br />

standard när det blir deras tur. En möjlig<br />

utveckling kan bli en relansering av kollektivboendet<br />

där man kan hjälpa och stötta<br />

varandra på äldre dar.<br />

Byggkostnaderna kommer att fortsätta<br />

prägla debatten om det framtida boendet.<br />

En rundvandring i ett nybyggt område visar<br />

att en hel del av inredningen förändrats bara<br />

efter något eller några år. Garderober och<br />

skåp har tagits bort, tapeter målats över<br />

och mellanväggar försvunnit eller lagts till.<br />

Kanske går vi mot ett europeiskt skaltänkande<br />

där bostadsköparen själv står för<br />

en stor del av inredningen. Mot detta talar<br />

att kostnaden för att inreda ”skalet” är<br />

relativt låg men av konsumenten upplevs<br />

som en stor del av hans investering.<br />

text ANDERS KJÄLL<br />

PEABJOURNALEN 3/2005 13


Kampradhus<br />

samlar cancerforskning och färdighetsträning<br />

Det så kallade Kampradhuset på Universitetssjukhuset i Lund<br />

kommer att samla en stor del av den pågående cancerforskningen i<br />

regionen. I källaren finns dessutom en 18 ton tung cyklotron som<br />

tillverkar radioaktiva isotoper vilka används vid cancerbehandling.<br />

Och högst upp i huset inrättas ett unikt SkillCenter där kirurger kan öva<br />

komplicerade operationer på avancerade datorstyrda dockor.<br />

– Det är många inblandade, vilket har ställt höga krav på byggnadens<br />

kvalitet och utformning, säger Arne Nilsson på RegionFastigheter.<br />

ÅR 2001 GICK RegionFastigheter ut med ett<br />

anbud på en ny byggnad vid infarten till<br />

Universitetssjukhuset i Lund. Anledningen<br />

var att Berta Kamprads stiftelse hade donerat<br />

pengar till ett nytt onkologiskt forskningslaboratorium.<br />

Dessutom hade Universitetssjukhuset<br />

tidigare fått en cyklotron som tillverkar<br />

radioaktiva isotoper vilka används vid<br />

cancerbehandling. Därmed fanns det även<br />

ett behov av en byggnad för att hysa den.<br />

<strong>Peab</strong> var en av anbudsgivarna och fick även<br />

entreprenaden.<br />

I april 2002 påbörjades arbetet med den<br />

14 PEABJOURNALEN 3/2005<br />

nya byggnaden. Den befintliga enplansbyggnaden<br />

som tidigare inrymt barninfektionen<br />

revs och grundläggningsarbetet<br />

påbörjades.<br />

I källarplanet och en bit ut under jord<br />

byggdes en strålningssäker bunker för<br />

cyklotronen. Eftersom tillverkningen av<br />

isotoperna innebär att radioaktivt material<br />

måste hanteras, var kraven på byggnadens<br />

säkerhet mycket höga. Enbart dörren in i<br />

bunkern vägde 10 ton.<br />

De två meter tjocka väggarna göts i<br />

betong på plats och så även de 1,5 meter<br />

tjocka bjälklagren. Bunkern försågs med<br />

separat ventilation och ett antal avancerade<br />

säkerhetsanordningar. I och med att tillverkningen<br />

av de radioaktiva isotoperna<br />

klassas som läkemedelstillverkning var även<br />

kraven på en steril miljö mycket höga.<br />

De två första våningarna byggdes för att<br />

fungera som laboratorium för onkologisk<br />

forskning. Syftet med donationen från<br />

Berta Kamprads stiftelse var nämligen att<br />

kunna samla alla forskare som arbetade med<br />

de projekt som stiftelsen redan tidigare givit<br />

sitt stöd.<br />

Den tredje våningen byggdes för undervisning.<br />

Den används av Lunds Universitet<br />

för att utbilda sjukhusfysiker som bland<br />

annat arbetar med att tillverka radioaktiva<br />

isotoper.<br />

Tre våningar blev fem<br />

Den ursprungliga planen var att bygga ett<br />

trevåningshus, men två ytterligare våningar<br />

var redan från början inritade. Tanken var<br />

att dessa skulle byggas i ett senare skede.<br />

Men när huset stod färdigt i september<br />

2003 var behovet av ytterligare våningsplan<br />

redan stort. Berta Kamprads stiftelse,<br />

Öresundskommittén, Rigshospitalet i<br />

Köpenhamn samt Universitetssjukhuset i<br />

Lund hade beslutat att satsa pengar på att<br />

bygga upp ett SkillCenter, där kirurger<br />

skulle kunna träna komplicerade moment<br />

på avancerade dockor.<br />

Och Gunnar Nilssons Cancerstiftelse<br />

hade beslutat att donera 6,5 Mkr för att<br />

bygga ett forskningslaboratorium för den<br />

pågående forskning som stiftelsen stöder,<br />

samt ytterligare 2,5 Mkr till utrustning och<br />

inredning.<br />

– Eftersom <strong>Peab</strong> menade att det var enklare<br />

och billigare att bygga de två återstående<br />

våningsplanen samtidigt som de ändå var<br />

igång med att färdigställa resten, togs beslutet<br />

att låta dem fortsätta, berättar Arne Nilsson.<br />

Den nya etappen blev därmed ett tilläggsarbete<br />

på den pågående entreprenaden.


et<br />

Samtidigt beslutade <strong>Peab</strong> att donera 3 Mkr<br />

för att bekosta byggandet av den femte<br />

våningen.<br />

Där kommer det nya SkillCenter att tar<br />

plats. Det är ett centrum för färdighetsträning<br />

där specialistkirurger från hela norra<br />

Europa kommer att kunna öva avancerade<br />

operationer i svåra sjukdomstillstånd på<br />

simulatorer och datorer. Med multifunktionella<br />

dockor och avancerad simuleringsapparatur<br />

ökas kvaliteten i utbildningen<br />

och säkerheten för patienterna höjs.<br />

Förutom simulerade operationer finns<br />

här även möjlighet att via videolänk kunna<br />

studera pågående operationer inne på<br />

Blocket samt även vid andra sjukhus runt<br />

om i världen.<br />

Trångt och komplicerat<br />

I och med Kampradhusets placering, precis<br />

invid gamla huvudentrén till sjukhuset och<br />

vid en gata där utryckningsfordon passerar,<br />

har det funnits en hel del restriktioner.<br />

– Vi har varit tvungna att avisera alla<br />

leveranser till sjukhusvakten en vecka i<br />

förväg, berättar Sven-Arne Greiff på <strong>Peab</strong>.<br />

Dessutom har alla transporter lastats om<br />

från släp till bilar för att vi inte skulle<br />

blockera vägen.<br />

En annan delikat uppgift blev att få in en<br />

kranbil som kunde lyfta den 18,3 ton tunga<br />

cyklotronen på plats.<br />

– Hela projektet har avlöpt mycket bra,<br />

säger Arne Nilsson. Det har varit ett komplicerat<br />

och mycket installationstätt bygge.<br />

Samtidigt som det har varit trångt vilket har<br />

krävt en strukturerad planering. Men tack<br />

vare <strong>Peab</strong>s duktiga arbetsledare och kunniga<br />

hantverkare har det fungerat väl.<br />

Under sommaren har de nya våningsplanen<br />

färdigställts och invigningen är<br />

planerad till den nionde september för<br />

SkillCenter och den 30 september för<br />

Gunnar Nilssons forskningslaboratorium.<br />

text JOHAN BERGQUIST<br />

PEABJOURNALEN 3/2005 15


RÄKNA MED ATT SVERIGE kommer att<br />

invaderas av köpstarka norrmän i november.<br />

Då slår kung Carl XVI Gustaf upp portarna<br />

till ett 27 000 kvm stort köpcentrum i<br />

gränssamhället Töcksfors. Bakom storsatsningen<br />

står <strong>Peab</strong> i samarbete med den<br />

norske mångmiljardären och finansiären<br />

Olav Thon.<br />

Hans företagsgrupp är Norges största<br />

aktör inom drift och utveckling av köpcentrum.<br />

Bolaget driver, helt eller delvis,<br />

ett 15-tal köpcentrum i Sverige och Norge.<br />

Bland annat är man storägare i nya Norby<br />

Shopping Center, nära gränssamhället<br />

Svinesund.<br />

– Vi har haft en mycket bra utveckling<br />

sedan invigningen i fjol, säger Ole-Christian<br />

Hallerud, fastighetsdirektör i Olav Thon<br />

Gruppen.<br />

Det var i februari 2004 som Thon fick<br />

nys om planerna på ett köpcentrum i<br />

Töcksfors, strax intill gränsen till Norge.<br />

Därefter skedde allt mycket snabbt och bara<br />

fyra månader senare var projektet redan i<br />

full gång.<br />

– <strong>Peab</strong> hade redan kunskapen och kraften<br />

att bygga stora köpcentrum och med Thon<br />

Gruppen har allt gått mycket snabbt och<br />

effektivt. Man kan kalla det en verklig<br />

rivstart, säger Nils Staffansson, regionchef<br />

för <strong>Peab</strong>.<br />

Samarbetet har lett till att <strong>Peab</strong> nu fått<br />

förtroendet att uppföra ett lika stort köpcentrum<br />

i Charlottenberg, sex mil norr om<br />

Töcksfors, på vägen mellan Arvika och<br />

Kongsvinger. Invigningen är planerad till<br />

hösten 2006.<br />

– Det är en otrolig förmån för <strong>Peab</strong><br />

att få bygga ett så stort köpcentrum som i<br />

16 PEABJOURNALEN 3/2005<br />

Den rekordstarka norska kronan får den norska mångmiljardären<br />

Olav Thon att storsatsa på gränshandeln med Sverige.<br />

På kort tid har hans snabbväxande koncern beställt två stora<br />

köpcentrum i värmländska Töcksfors och Charlottenberg. Tillsammans<br />

med en ny galleria i Karlstad gör <strong>Peab</strong> därmed ”hat-trick”<br />

i köpcentrum. Sammanlagd kontraktssumma: över 800 Mkr.<br />

Hat-trick i köpcentrum<br />

Töcksfors. Och att sedan få ett exakt likadant<br />

projekt igen – det är verkligen unikt, konstaterar<br />

Nils Staffansson.<br />

Stark gränshandel<br />

Töcksfors har 35 planerade butiker och en<br />

total köpcentrumyta på 27 000 kvm.<br />

Handelsplatsen är strategiskt placerad intill<br />

E18 i Årjäng kommun – mitt emellan Oslo<br />

och Karlstad. Inom en radie på 10 mil uppgår<br />

befolkningen till 1,5 miljoner (300 000<br />

i Sverige och 1,2 miljoner i Norge).<br />

Gränsövergången vid Töcksfors är en av<br />

de mest trafikerade med 1,4 miljoner bilar<br />

per år. E18 har byggts ut fortlöpande i området<br />

och det kommer att finnas en direktavfart<br />

till köpcentret från motorvägen. 1 200<br />

parkeringsplatser ska inrättas, varav merparten<br />

under tak. Det finns också långt gångna<br />

planer på att bygga bostäder i området.<br />

Siffror från norska Handels- och Servicenäringens<br />

Huvudorganisation visar att nor-<br />

männen handlade för omkring 32 miljarder<br />

kronor år 2004. Enligt en svensk undersökning<br />

har gränshandeln hittills skapat så<br />

mycket som 7 000 arbetsplatser. Köpcentrat<br />

i Töcksfors ger exempelvis ca 400 arbetstillfällen<br />

till orten.<br />

– Den starka norska kronan gör att<br />

många handlar i Sverige, säger Ole-Christian<br />

Hallerud. Dessutom är prisnivåerna generellt<br />

sett lägre i Sverige, speciellt på matvaror.<br />

Det faktum att kunderna får mer för pengarna<br />

kombinerat med ett modernt och<br />

annorlunda center gör oss optimistiska inför<br />

öppningen.<br />

Vid sidan av de två norsk-svenska köpcentrumen<br />

pågår även uppförandet av en<br />

helt ny stadsdel i centrala Karlstad, Mitticity,<br />

som rymmer allt från bostäder till köpcentrum.<br />

Handelsdelen kommer att innehålla<br />

butiker, restauranger, caféer och barer<br />

(bland annat en skybar med utsikt över<br />

Klarälven). Totalt rör det sig om ca 16 000


Tre regioner i samverkan<br />

Aldrig tidigare har det investerats och<br />

byggts så mycket i Åre som nu. <strong>Peab</strong> är en<br />

huvudaktör och kraftsamlar sina resurser<br />

från tre regioner för att klara anstormningen<br />

av nya kontrakt.<br />

Tolv timmar om dagen – sju dagar i<br />

veckan. Så har det sett ut för de drygt 100<br />

<strong>Peab</strong>-anställda som sedan i januari arbetat i<br />

skift för att bygga den 135 meter långa vägtunneln<br />

vid Olympialiften.<br />

Enligt Vägverkets länsplan för Jämtland<br />

skulle bygget komma till stånd först år 2009.<br />

kvm där <strong>Peab</strong> står som totalentreprenör.<br />

Fastighetsbildningen i Karlstads nya<br />

handels- och mötesplats är tredimensionell,<br />

det vill säga att samma byggnad rymmer tre<br />

olika fastigheter: 1) garage i två plan med<br />

sammanlagt 385 p-platser, 2) två handelsplan<br />

med totalt 50 butiker och 3) fyra<br />

våningar med sammanlagt 72 bostäder.<br />

– Lagstiftningen om tredimensionell<br />

fastighetsbildning har gett Mitticity möjligheter<br />

till okonventionella lösningar. Konkret<br />

innebär det att handelsdelen ägs av<br />

konsortiet Mitticity, bostäderna ägs av <strong>Peab</strong><br />

Med tanke på de alpina VM-tävlingarna<br />

2007 och dess stora generalrepetition,<br />

världscupstävlingen i mars 2006, är<br />

projektet kraftigt tidigarelagt.<br />

Trafiken i tunneln släpps på redan i slutet<br />

av september i år. Detta har gjorts möjligt<br />

genom ett förskott på sammanlagt 70 Mkr<br />

från Åre kommun och byggherren<br />

VM-bolaget.<br />

E14 får en ny dragning under störtloppsbacken.<br />

Detta är nödvändigt för att skapa<br />

utrymme för det nya målområdet, som<br />

och Karlstads kommun äger parkeringsgaraget,<br />

skriver Mitticity på sin webbsida<br />

(www.mitticity.se).<br />

<strong>Peab</strong>s kontraktssumma för projektet i<br />

Karlstad uppgår till ca 400 Mkr. Invigningen<br />

är planerad till hösten 2006.<br />

”Hat-trick” i köpcentrum<br />

De tre projekten – Töcksfors, Charlottenberg<br />

och Karlstad – innebär en rejäl omsättningsökning<br />

för <strong>Peab</strong> i Värmland. Inom en<br />

radie av endast några mil uppför <strong>Peab</strong> just<br />

nu tre helt nya köpcentrum, med en sam-<br />

också det byggs av <strong>Peab</strong>. Den totala kontraktssumman<br />

för tävlingsområdet, inklusive<br />

tunneln, uppgår till 130 Mkr.<br />

Entreprenaden är ett samarbete mellan<br />

tre regioner inom <strong>Peab</strong>.<br />

– Samarbetet har fungerat perfekt, säger<br />

Thomas Andersson, arbetschef från <strong>Peab</strong>,<br />

som tidigare byggt tunnlar vid bland annat<br />

Öresundspåfarten i Skåne.<br />

– Regionerna har definitivt kommit<br />

närmare varandra i och med detta. Utan<br />

denna kraftansamling hade vi haft svårt att<br />

genomföra projektet så snabbt, säger han.<br />

Samtidigt har <strong>Peab</strong> inlett bygget av det<br />

nya stationshuset i Åre. Det första spadtaget<br />

togs den 27 juni av regionchef Bertil<br />

Jacobsson och Åres kommunalråd Elsa<br />

Danielsson.<br />

Byggnaden har invigning säsongen 2006<br />

och kommer bland annat att innehålla väntsal,<br />

butiker, museum, bibliotek, resecentrum<br />

och p-anläggning. Beställare är Åre Centrum<br />

AB och projektkostnaden uppgår till<br />

143 Mkr, varav <strong>Peab</strong>s del utgör ca 113 Mkr.<br />

text JESPER CARLSON<br />

manlagd kontraktssumma på över 800 Mkr.<br />

– Vi utnyttjar resurserna maximalt just<br />

nu och har nyanställt elva tjänstemän för<br />

att möta en ökad efterfrågan, berättar Nils<br />

Staffansson.<br />

Tillväxten för <strong>Peab</strong> i Värmland det senaste<br />

året ligger på omkring 40 procent.<br />

Regionchefen avslöjar att det finns planer<br />

på ytterligare rekryteringar.<br />

– <strong>Peab</strong> har blivit ett starkt namn på byggkartan<br />

i Värmland. Det ser ljust ut inför<br />

framtiden, säger Nils Staffansson.<br />

text JESPER CARLSON<br />

PEABJOURNALEN 3/2005 17


Eksjö kommun prisar<br />

bevarandet av kasernområde<br />

KOMMUNSTYRELSEN I EKSJÖ beslutade<br />

den 24 maj att, utifrån juryns förslag, tilldela<br />

Eksjö kommuns byggnadsvårdspris 2005 till<br />

bolaget ITOLV AB som till två tredjedelar ägs<br />

av privata intressen: <strong>Peab</strong> och Leif Sundsvik<br />

fastighetskonsult. Eksjö kommun är den<br />

tredje delägaren.<br />

Juryns motiveringen lyder: ”För ett föredömligt<br />

förvaltande och utvecklingsarbete<br />

av Kasernområdets bebyggelsemiljö utifrån<br />

en kulturhistorisk och estetisk helhetssyn.<br />

Området ingår i sin helhet i riksintresset för<br />

kulturmiljövården för Eksjö stad”.<br />

Eksjö stad är mest känt som militärstad<br />

och för sin välbevarade trähusbebyggelse i<br />

Gamla stans senmedeltida stadsplan. Eksjö<br />

fick sina stadsrättigheter redan år 1403 och<br />

Eksjös militära traditioner daterar sig till<br />

slutet av 1400-talet.<br />

För tusentals unga män har I12-miljön<br />

under värnpliktstiden utgjort en port till<br />

18 PEABJOURNALEN 3/2005<br />

vuxenvärlden. När I12 marscherade ut från<br />

sitt kasernområde 1994 i Eksjö lämnades det<br />

kvar en unik miljö från 1920-talet i anslutning<br />

till Eksjö stadskärna, intilliggande<br />

villabebyggelse och sjön Hunsnäsen.<br />

ITOLV AB, förvärvade I12:s nedlagda<br />

regementsområde 1995 för att utveckla och<br />

förvalta det. Sedan dess har kasernområdet<br />

innehållsmässigt utvecklats till ett varierat<br />

verksamhetsområde med bland annat<br />

lättare industri, kontor, hantverk, skola och<br />

kommersiell service. Arbetet med att<br />

vidareutveckla ”Itolv”, denna nya stadsdel i<br />

Eksjö, pågår kontinuerligt.<br />

Kasernområdet ritades av arkitekt<br />

Magnus Dahlander och ingår i en serie<br />

kasernetablissemang från tidigt 1900-tal,<br />

med bland annat Växjö och Strängnäs.<br />

Bebyggelsemiljön är en sammanhängande<br />

enhet som präglas av symmetri, enhetlighet<br />

och en storslagenhet med öppna gräsytor<br />

och hårdgjorda ytor.<br />

Byggnaderna har en sparsmakad utformning,<br />

detaljerna är få men omsorgsfullt<br />

utformade.<br />

Fakta Eksjö kommuns byggnadsvårdspris:<br />

Byggnadsvårdspriset är inrättat för att uppmärksamma<br />

förtjänstfulla insatser som gjorts för att<br />

bevara och utveckla Eksjö kommuns traditioner<br />

inom byggnadsvård och kulturmiljövård.<br />

Byggnadsvårdspriset – en prissumma om 10 000<br />

kronor och diplom – delades ut den 6 juni i samband<br />

med firandet av den svenska nationaldagen.<br />

Swerock går<br />

som på räls<br />

<strong>Peab</strong>s dotterföretag Swerock har många<br />

järn i elden. Bland annat levererar man<br />

spårballast till det största svenska järnvägsprojektet<br />

i modern tid – Botniabanan.<br />

Swerock är ett helägt dotterföretag till<br />

<strong>Peab</strong> med inriktning på tre verksamhetsområden:<br />

Fabriksbetong, Grus & Berg<br />

och Transport & Maskin. Företaget har<br />

45 betongfabriker i Sverige, varav sex<br />

ligger i Norrland. Enbart dessa sex<br />

fabriker tillverkar 85 000 kubikmeter<br />

fabriksbetong om året. Hela Swerock<br />

säljer sju miljoner ton grus och berg varje<br />

år. Det är i detta verksamhetsområde<br />

som spårballasten ingår.<br />

– Spårballasten för Botniabanan är<br />

idag den största entreprenaden för<br />

Swerock i Norrland. Ordern är värd<br />

omkring 70 Mkr, säger Lennart Sundström,<br />

regionchef för Swerock Nord.<br />

Spårballasten ska ligga från Rundvik<br />

till Umeå på en sträcka av cirka sex mil.<br />

Totalt ska Swerock leverera ungefär 500<br />

ton spårballast. Spårballasten har som<br />

uppgift att stabilisera spåret – något som<br />

kan behövas eftersom Botniabanan<br />

kommer att trafikeras av både tunga<br />

godståg och snabbtåg. Spårballasten<br />

tillverkas av högklassigt berg med<br />

kulkvarnvärde mindre än 10 som krossas<br />

i fraktionen 32-64 mm. Materialet läggs<br />

ut med lastmaskiner och justeras sedan<br />

med spårbunden maskin. Leveransen<br />

av spårballast ska pågå från hösten<br />

2006 till hösten 2007.<br />

Vilka projekt har Swerock på gång<br />

förutom spårballast till Botniabanan?<br />

– I Umeå byggs mycket bostäder just<br />

nu, och där har vi stora leveranser av<br />

fabriksbetong. I Sundsvall levererar<br />

vi betong till SCAs nya sodapanna.<br />

I Gällivare har vi till dags dato levererat<br />

15 000 kubikmeter betong till LKABs<br />

projekt MK3, avslutar Lennart Sundström.<br />

text JACOB HÄRNQVIST<br />

Fakta Swerock<br />

Ägare <strong>Peab</strong> AB<br />

Omsättning 1,7 miljarder kronor<br />

Antal anställda 550 personer<br />

Verksamhetsområden Fabriksbetong,<br />

Grus & Berg, Transport & Maskin<br />

VD Nils Clausén


Philip Nord övervakar utfackningsväggarna,<br />

de levereras monteringsfärdiga<br />

med fönster och isolering<br />

och lyfts på plats med hjälp av<br />

byggkranen.<br />

– HOS OSS ÄR DET alltid full fart, säger<br />

platschef Per Persson, med ett leende.<br />

Byggandet av Concordia stora L-formade<br />

gatuhus och punkthuset på gården fortgår<br />

utan avbrott trots semestertider och tryckande<br />

sommarvärme. Tidsplanen ska hållas<br />

och den säger att de första bostadsrättsinnehavarna<br />

ska kunna flytta in lagom till jul.<br />

Riksbyggen, som är byggherre, har redan<br />

sålt 90 av 120 lägenheter.<br />

Omfattande kvalitetskontroll<br />

Byggandets kvalitet kontrolleras fortlöpande<br />

med hjälp av egenkontroller och kontrollbesiktning.<br />

Varje gång ett mer omfattande<br />

arbetsmoment tar sin början säkerställs först<br />

att tillvägagångssättet är det rätta med hjälp<br />

av en arbetsberedning och normerande<br />

besiktning.<br />

Vid arbetsberedningen deltar alla som<br />

kommer att vara inblandade i arbetsmomentet.<br />

Där går man igenom krav och<br />

kriterier enligt HusAMA*. Dessutom<br />

kommer man överens om hur montaget ska<br />

ske och vilket material och vilka maskiner<br />

Concordia fulländas<br />

tack vare omfattande<br />

kvalitetstänkande<br />

Kvarteret Concordia i Malmö börjar anta sin slutgiltiga form.<br />

Med betongstomme och tak på plats har man påbörjat arbetet<br />

med att montera utfackningsväggar och gipsplattor. Att kvalitén på<br />

den färdiga produkten blir den allra bästa säkerställs kontinuerligt<br />

med hjälp av planering, egenkontroller och besiktningar.<br />

som kommer att behövas. Sedan färdigställer<br />

man en liten del, till exempel börjar<br />

man med ett badrum av de sammanlagt 129,<br />

och kontrollerar det vid en så kallad normerande<br />

besiktning. Sedan arbetsledaren,<br />

tillsammans med en oberoende besiktningsman,<br />

fastställt att arbetet utförts rätt<br />

används denna första del som norm vid<br />

färdigställandet av resten.<br />

– 129 lägenheter är ett antal som för<br />

respekt med sig, säger Per Persson. Det är<br />

väldigt synd om det skulle bli fel överallt.<br />

Därför är det bra att tidigt sätta en hög<br />

standard som vi lever upp till överallt. Därmed<br />

är inte sagt att vi inte är flexibla nog att<br />

ändra oss om någon kommer på en bättre<br />

lösning efter hand. Det viktigaste är naturligtvis<br />

att slutresultatet blir det allra bästa,<br />

menar Per.<br />

– Gathusets tak är redan klart och gårdshuset<br />

ligger inte långt efter, berättar Per<br />

Persson. Dessutom är källaren i stort sett<br />

klar, alla rör och kanaler är redan dragna.<br />

Det känns på något sätt väldigt bra att vara<br />

helt färdig i åtminstone en del av huset.<br />

Per Persson, platschef på Concordia<br />

är nöjd med att tidsplanen<br />

hålls, trots semestertider.<br />

Just nu monteras prefabricerade utfackningsväggar.<br />

Detta kommer att fortgå, med<br />

reducerad arbetsstyrka, fram till dess att alla<br />

har haft sin semester. En utfackningsvägg<br />

är helt enkelt en yttervägg som monteras<br />

mellan de bärande betongväggarna. Utfackningsväggarna<br />

levereras monteringsfärdiga<br />

med fönster och isolering och lyfts på plats<br />

med hjälp av byggkranen.<br />

Monteringen av väggar utgör på sätt och<br />

vis ett intressant skede eftersom lägenhetsinnehavarna<br />

nu för första gången gör sig<br />

påminda. Väggarnas placering beror nämligen<br />

till viss del på de tillval och ändringar<br />

som Concordias framtida boende gjort. Om<br />

bara några månader kommer de att kunna<br />

se det konkreta resultatet av sina idéer.<br />

text HANS RAMEL<br />

Fakta Bostadsrättsföreningen Concordia:<br />

Byggherre Riksbyggen<br />

Byggstart april 2004<br />

Färdigt mars 2006<br />

Arkitekt Bertil Öhrström,<br />

Sweco FFNS Arkitekterna AB<br />

129 lägenheter, 40 – 127 kvm<br />

Två butikslokaler om 97 kvm och 116 kvm<br />

102 parkeringsplatser<br />

Kontraktssumma 170 Mkr<br />

Medelinsats 22 000 kr/kvm<br />

Medelhyra (årsavg) 610 kr/kvm<br />

Första inflyttning Årsskiftet 2005 / 2006<br />

Hemsida http://concordia.riksbyggen.se<br />

* HusAMA står för Allmän material- och arbetsbeskrivning för<br />

husbyggen. Det är ett referensdokument som används vid<br />

upprättande av beskrivningar och vid utförande av avtalade husbyggnadsarbeten.<br />

HusAMA ges ut av Svensk Byggtjänst.<br />

PEABJOURNALEN 3/2005 19


Nykomlingarna Assyriska stod för<br />

en lyckad inledning av årets Allsvenska.<br />

Nu kan den engagerade Södertäljeklubben<br />

se fram emot en ny fotbollsarena<br />

som kommunen har beställt av<br />

<strong>Peab</strong> lagom till säsongsavslutningen.<br />

Drömmenomenny<br />

SÖNDAGEN DEN 17 APRIL 2005 kommer<br />

att gå till historien som en stor dag för<br />

fotbollsklubben Assyriska från Södertälje.<br />

Inför elva tusen häpna åskådare spelade<br />

nykomlingarna – i sin andra match någonsin<br />

i Allsvenskan – ut storlaget IFK Göteborg<br />

på Gamla Ullevi.<br />

Då slutsignalen ljöd visade anslagstavlan<br />

0–3 och succén som skakade Fotbollssverige<br />

var ett faktum. Klubbordföranden i Assyriska,<br />

Ferit Varli, berättar med stolthet i rösten om<br />

de många positiva reaktionerna som strömmat<br />

in till kansliet. Uppmärksamheten i<br />

media har varit enorm.<br />

– Ingen trodde på oss, säger han.<br />

Med detta lyckades vi bevisa att vi visst kan<br />

slå ett topplag och även om man inte ska<br />

dra för stora slutsatser av en enstaka match,<br />

innebär den lyckade säsongsupptakten ökat<br />

självförtroende bland spelare och ledare.<br />

Ny arena – en storsatsning<br />

Det är svårt att inte ryckas med av spelglädjen<br />

och engagemanget i Assyriska För-<br />

Dan Botold, platschef <strong>Peab</strong>, har bråda dagar<br />

för att få arenan klar till invigningen i oktober.<br />

20 PEABJOURNALEN 3/2005<br />

eningen. Trots minst sagt enkla förhållanden<br />

har laget lyckats med konststycket att ta sig<br />

hela vägen upp i högsta divisionen.<br />

För att möta de växande kraven från<br />

Svenska Fotbollförbundet, spelare, fans och<br />

sponsorer har Södertälje kommun bestämt<br />

sig för att sjösätta en rejäl satsning. Lagom<br />

till säsongsavslutningen ska en ny, <strong>Peab</strong>byggd<br />

konstgräsarena stå klar med strategisk<br />

placering invid E20 – ”vägg i vägg”<br />

med stadens välkända ishockeytempel<br />

Scaniarinken.<br />

Arenan ska inledningsvis rymma 6 500<br />

åskådare med möjlighet till framtida<br />

utbyggnad. Den anläggs med en uppvärmd<br />

konstgräsplan vilket möjliggör användning<br />

året runt, något som lockar allt fler klubbar i<br />

Allsvenskan.<br />

– Det känns fantastiskt bra, säger Assyriskas<br />

ordförande Ferit Varli. Dagens arena<br />

Bårsta IP kallar han för ”Sveriges sämsta”.<br />

Vill man spela på de här nivåerna måste<br />

man ha en arena som motsvarar förväntningar<br />

och krav. I och med nya stadion kan<br />

vi få mer publik till matcherna och öka<br />

exponeringsmöjligheterna för våra sponsorer.<br />

Allt detta betyder mycket för den<br />

ekonomiska utvecklingen i klubben.<br />

<strong>Peab</strong> står för totalentreprenaden och<br />

bygget kommer att kosta omkring 90 Mkr.<br />

Beställare är Södertälje kommun som går<br />

in med 40 Mkr i grundfinansiering. För<br />

resten av pengarna står klubbarna och<br />

sponsorer.<br />

– Vi är mycket glada att <strong>Peab</strong> bygger den<br />

här arenan, säger kommunalrådet och kom-<br />

Södertäljes kommunalråd Anders Lago vill<br />

skapa ett idrottscentrum för hela regionen.<br />

munstyrelsens ordförande Anders Lago (s).<br />

Södertälje ligger redan idag i topp i flera<br />

lagidrotter och nu får äntligen fotbollen en<br />

arena som uppfyller dagens krav både för<br />

spelare och publik. Tillsammans med<br />

Scaniarinken och två golfbanor i området<br />

tror vi att det här kommer att skapa ett<br />

idrottscentrum för hela regionen.<br />

Invigningen är planerad till den 23<br />

oktober i år, då Assyriska möter Gefle IF i<br />

säsongens sista hemmamatch i grundserien.<br />

Platschefen vid arenabygget i Södertälje,


arena<br />

Dan Botold, har därmed några hektiska<br />

månader att se fram emot.<br />

– Visst blir det hårt arbete men det är det<br />

värt, säger han. Det är ett publikt och massmedialt<br />

viktigt projekt. Tidigare var det<br />

kanske inte så många som visste vad <strong>Peab</strong><br />

gjorde i Södertälje trots att vi bygger för<br />

omkring en halv miljard kronor om året.<br />

Arenan kommer att hamna i blickfånget för<br />

publik och TV-tittare från hela Sverige, vilket<br />

naturligtvis är viktigt ur PR-synpunkt.<br />

Arena för ”alla”<br />

Ett arenabolag har bildats med Assyriska<br />

Föreningen som hälftenägare och där<br />

kommunen och Syrianska Fotbollclub äger<br />

25 procent vardera. Planen kommer att<br />

nyttjas av såväl elitlag som pojklag, flicklag<br />

och breddidrott.<br />

– Det är glädjande att vi tillsammans<br />

funnit en lösning där kommunen och föreningslivet<br />

samarbetar på ett bra sätt, och<br />

där skattebetalarna, föreningslivet och<br />

sponsorer är med och delar på ansvaret och<br />

kostnaderna, säger Anders Lago och avslutar:<br />

– Detta är en mycket positiv satsning för<br />

Södertälje. text JESPER CARLSON<br />

FAKTA<br />

Arbetsnamn ”Fotbollscenter”<br />

Entreprenadform <strong>Peab</strong> Totalentreprenad<br />

Kontraktssumma ca 80 Mkr<br />

Byggstart januari 2005<br />

Invigning oktober 2005<br />

Antal platser 6 500 (varav ca<br />

hälften sittplatser, 10 loger)<br />

Arkitekt SWECO<br />

Ännu ingen<br />

börsbubbla<br />

av ANDERS HASKEL<br />

I TAKT MED ATT aktiekurserna klättrar<br />

till allt högre nivåer hörs också fler och<br />

fler röster som talar om en annalkande<br />

börsbubbla. Men hur står det egentligen<br />

till med den saken? Och hur känner vi<br />

igen en eventuell bubbla i god tid innan<br />

den spricker, något som inte är särskilt<br />

lätt vilket erfarenheter från vintern<br />

2000 visar.<br />

Så här fem år efteråt är alla överens<br />

om att it- och telekom nådde en<br />

bubbelvärdering. Många andra aktier<br />

steg också till orealistiskt höga nivåer.<br />

Det gällde framför allt snabbt växande<br />

företag som Hennes&Mauritz, Assa<br />

Abloy och Securitas. Skandia är ett<br />

annat exempel på en aktie som drevs av<br />

helt verklighetsfrämmande antaganden.<br />

Samtidigt var det en stor del av<br />

börsen som inte alls var bubbelvärderad,<br />

bara i dyraste laget. Och det är inte alls<br />

ovanligt i slutet av en högkonjunktur.<br />

Många aktier handlas idag betydligt<br />

högre än de gjorde när index stod på<br />

topp i mars 2000 utan att de för den<br />

skull är övervärderade. Kännetecknande<br />

för en bubbla är att aktievärderingarna<br />

bygger på antaganden om framtida<br />

vinster som är helt orealistiska med en<br />

normal ekonomisk utveckling.<br />

DET BÄSTA SÄTTET att få svar på om en<br />

aktie är rimligt värderad är därför enligt<br />

min mening att först skapa en realistisk<br />

bild av hur snabbt företaget kan växa i<br />

framtiden. Baserat på detta gör vi en<br />

bedömning hur mycket vinst som blir<br />

över att betala ut till aktieägarna när alla<br />

kostnader och investeringar är betalda.<br />

Den utdelning som aktieägarna<br />

långsiktigt kan räkna med jämförs med<br />

avkastningen på alternativa investeringsmöjligheter,<br />

till exempel obligationer.<br />

Om vi då kommer fram till att<br />

avkastningen är bättre för aktier, efter<br />

att justering gjorts för den skillnad i risk<br />

som finns mellan olika placeringar, kan<br />

vi säga att börsen är rätt värderad.<br />

Problemet är att det finns många<br />

osäkra moment i analysen. Ingen kan ju<br />

veta exakt vilka framtida intäkter och<br />

kostnader olika företag kommer att ha<br />

eller vilken ränta alternativen kommer<br />

att ge. Man kan säga att det är när placerare<br />

kollektivt och av psykologiska<br />

orsaker gör allt mer orealistiska antaganden<br />

som en bubbla blåses upp.<br />

För att hamna på den säkra sidan kan<br />

det därför vara vettigt att lägga in lite<br />

extra marginaler i kalkylerna. Å andra<br />

sidan leder allt för försiktiga antaganden<br />

till att jag missar intressanta placeringsmöjligheter.<br />

MIN PERSONLIGA uppfattning är att<br />

börsen är vettigt värderad just nu. Någon<br />

större bubbla finns med andra ord inte i<br />

sikte. Men det är inte samma sak som<br />

att det inte kan vända ner på börsen.<br />

Det finns ju inga garantier för att inte<br />

konjunkturen plötsligt blir sämre.<br />

Skulle konjunktur och vinster fortsätta<br />

att tuffa på kan det ändå finnas<br />

aktier som blivit bubblor. Den senaste<br />

tiden har en del aktier rusat iväg på ett<br />

sätt som inte går att förklara med vanlig<br />

ekonomisk analys i samband med att<br />

affärer presenterats.<br />

Sådana högt värderade företag verkar<br />

ofta på en ny marknad som ingen egentligen<br />

vet hur stor den kan bli. Det är<br />

precis samma sak som gällde för många<br />

av it-bolagen för fem år sedan.<br />

Enklaste sättet att skydda sig är att<br />

följa de lite tråkiga reglerna att ha en bra<br />

riskspridning mellan olika branscher<br />

samt att undvika sådant som jag inte<br />

förstår mig på.<br />

Anders Haskel är börskommentator<br />

på tidningen Veckans Affärer.<br />

PEABJOURNALEN 3/2005 21


Klippan; Göteborg<br />

Klippan<br />

– Attraktiva bostäder i<br />

historisk göteborgsmiljö<br />

Klippans kulturreservat är traditionsrika kvarter i Majorna, invid<br />

Göteborgs hamninlopp. Här, med grannar som Gamla Älvsborgs<br />

fästningsruin, Carnegies porterbryggeri (numera hotell) och den<br />

smäckra Älvsborgsbron, bygger <strong>Peab</strong> sedan våren 2005 det helt<br />

nya bostadskvarteret Klippan. Bostäderna blir sta’ns nyaste<br />

gräddhylla, med hög ingångsstandard i lägenheterna och en yttre<br />

gestaltning som ansluter väl till den historiska omgivningen.<br />

– PÅ HISTORISK MARK tar det alltid tid<br />

innan ett bygge kan starta, intygar Fredrik<br />

Mellberg, som är projektutvecklare hos <strong>Peab</strong><br />

och ansvarig för projektet.<br />

De arkeologiska undersökningarna har<br />

varit omfattande. Runt området fanns en<br />

vallgrav, som går rakt igenom byggplatsen.<br />

Vallgraven grävdes ut ända ned till sju<br />

meters djup. Bland fynden finns en gammal<br />

mur, som dokumenterats, men lämnats<br />

kvar på plats. Därefter har marken fyllts<br />

Här byggs kvarteret Klippan, kustnära,<br />

men ändå bara 15 minuter från centrum.<br />

22 PEABJOURNALEN 3/2005<br />

igen till den nivå som bygget behövde.<br />

Efter viss försening startade arbetet i mars<br />

med att bygga det underjordiska parkeringsgarage,<br />

som ska täcka hela kvartersytan.<br />

Kulturell omsorg<br />

Utformningen av och materialvalet för<br />

Klippan har skett i nära samarbete med<br />

Göteborgs stadsbyggnadskontor. Kvarteret<br />

blir kringbyggt på gammaldags vis, med<br />

stor inbjudande gård. Totalt kommer 86<br />

bostadsrätter att uppföras, fördelat på fyra<br />

flerfamiljshus och tre lägre gårdshus, så<br />

kallade stadsvillor. Husen utmed gatan<br />

byggs i mörkt tegel av samma typ som<br />

omkringliggande bebyggelse. Även den<br />

branta taklutningen går i omgivningens stil.<br />

Gårdshusen får ljusa, putsade fasader.<br />

Ett ovanligt inslag är den träbeklädda<br />

tvåvåningslänga med s k hantverkslokaler,<br />

som byggs utmed en av kvarterets sidor.<br />

Här kommer mindre företag att kunna hyra<br />

kontor, ateljéer eller hantverkslokaler.<br />

Ingångarna till samtliga fastigheter placeras<br />

inne på den gröna, lummiga gården.<br />

På frågan varför hantverkslängan ser ut<br />

Alla lägenheter har balkong, terrass eller uteplats. De tre<br />

gårdshusen får ljusputsad fasad för att reflektera ljuset.<br />

Stor omsorg läggs på att skapa en lummig gårdsmiljö.<br />

att resa sig som en mur mot gatan svarar<br />

Fredrik Mellberg:<br />

– Det är faktiskt meningen, eftersom den<br />

huskroppen ska fungera som en explosionsdämpande<br />

barriär. Strax invid kvarteret går<br />

nämligen Oscarsleden, som bland annat<br />

leder till Tysklandsbåtarna. Utanför parkeringsplatsen<br />

vid hantverkslängan, finns<br />

dessutom en bullerskärm av betong. Tillsammans<br />

dämpar huslängan och bullerskärmen<br />

trafikbullret, så att ljudnivån på<br />

innergården uppnår högst 54 decibel. Det<br />

innebär att gårdsmiljön kan utnyttjas fullt<br />

ut av de boende.<br />

– Längan ska även fungera som en<br />

skyddsmur, fortsätter han. Skulle en olycka<br />

med explosionsrisk inträffa på Oscarsleden,<br />

förmår den yttre ljudbarriären bara stoppa<br />

en lastbil från att köra av vägen. Hantverkslängan<br />

däremot, kan med sin betonggrund<br />

stå pall och dessutom dämpa effekterna av<br />

en eventuell explosion.<br />

Många samarbetspartners<br />

Projektet Klippan är en blandning av egenutvecklat<br />

projekt och förtroendeentreprenad,<br />

förklarar Fredrik Mellberg. Kvarteret<br />

ägdes ursprungligen av Klippan Kulturfastigheter,<br />

som sålde marken till <strong>Peab</strong>. Efter<br />

en tredimensionell fastighetsbildning köpte<br />

Klippan Kulturfastigheter tillbaka utrymmet<br />

för det underjordiska parkeringsgaraget<br />

och hantverkslängan. Dessa delar bygger<br />

<strong>Peab</strong> som förtroendeentreprenad. Bostadsfastigheterna<br />

ägs emellertid av <strong>Peab</strong> själv.<br />

– Fastän detta innebär en komplicerad<br />

avtalsstruktur, som kräver mycket genomgångar,<br />

har det fungerat mycket bra, menar


Fakta Klippan<br />

Byggherre <strong>Peab</strong> (bostäderna) samt<br />

Klippans Kulturfastigheter (hantverkslängan<br />

och parkeringsgaraget)<br />

Byggstart mars 2005<br />

Färdigt våren 2007<br />

Arkitekt Semrén & Månsson, Göteborg<br />

Fyra fyravåningshus samt tre trevåningshus<br />

86 bostadsrättslägenheter i storlekar från ett,<br />

till fem rum och kök. Några byggs i två plan<br />

med loft och öppet upp till taknocken. På nedre<br />

bottenplan får vissa stor gillestuga (40 kvm)<br />

med normal takhöjd, badrum och entré såväl via<br />

lägenheten, som separat. Hantverkslokaler i<br />

tvåvåningsbyggnad med 20 lokaler à 50 kvm<br />

Garage med ca 120 parkeringsplatser, delvis<br />

avsedda för intilliggande hotell. Varje lägenhet<br />

erbjuds garageplats eller markparkering.<br />

Kontraktsumma 128 Mkr<br />

Hemsida www.peab.se<br />

han. Detta är dock en ny situation, som<br />

innebär att produktionen hela tiden måste<br />

ha fortlöpande information om avtalen.<br />

Strama kostnadsramar<br />

Att driva ett egenutvecklat projekt ställer<br />

ytterligare andra krav – här finns nämligen<br />

inga möjligheter att föra kostnader vidare<br />

till någon annan. Kalkylen måste helt enkelt<br />

hållas.<br />

– Här gäller det att hela tiden stämma av<br />

åt alla håll. Som byggherre har <strong>Peab</strong> möjlighet<br />

att styra och ändra i den slutliga utformningen,<br />

så att kostnadskalkylen verkligen<br />

håller. Men – ändras utformningen, berör<br />

det kanske beslut som tagits av stadsbygg-<br />

Fredrik Mellberg är projektutvecklare<br />

hos <strong>Peab</strong> och ansvarig<br />

för projektet Klippan.<br />

nadskontoret. Även redan gjorda beställningar<br />

hos leverantörerna kan påverkas.<br />

Sådant måste vi hålla hård kontroll på.<br />

Ett nytt inslag är att projektutvecklingen<br />

fortsätter att ligga kvar i produktionsfasen,<br />

men nu som byggherrerepresentant.<br />

– Det är viktigt att på ett bra sätt förvalta<br />

förtroendefrågan och de kontakter som<br />

etablerats, betonar Fredrik Mellberg.<br />

Strykande åtgång<br />

Intresset för Klippan har varit mycket stort<br />

och försäljningen av lägenheterna har gått<br />

över all förväntan. Redan nu är 80 av de 86<br />

lägenheterna bokade.<br />

– Det beror säkert på flera samverkande<br />

faktorer, tror Fredrik Mellberg. Målgruppen<br />

utgörs av personer som vill sälja sin kustnära<br />

villa och flytta till kustnära lägenhet nära<br />

sta’n. Området har en exklusiv prägel och<br />

ingångsstandarden på lägenheterna är hög.<br />

Dessutom har vi redan från projekteringsstadiet<br />

haft med en fastighetsmäklare i<br />

arbetsgruppen, vilket gett värdefull information<br />

om kunders önskemål.<br />

Den stora andelen sålda lägenheter<br />

medför att bygget inte behöver stoppas när<br />

parkeringsgaraget byggts klart, utan arbetet<br />

kan fortsätta direkt med bostadshusen.<br />

Lägenheterna beräknas vara klara för<br />

inflyttning våren 2007.<br />

text BELLA DANOWSKY<br />

PEABJOURNALEN 3/2005 23


Snabbarevård<br />

försjukskrivna<br />

Att tidigt upptäcka belastningsskador är en sak. Att få<br />

sjukvård en helt annan. Köerna till specialistmottagning och till<br />

operation är på sina håll över två år. Samtidigt innebär de nya<br />

sjuklönereglerna att arbetsgivarna får ta en allt större del av<br />

kostnaderna för sjukskrivna medarbetare. Detta är anledningen<br />

till att <strong>Peab</strong> i våras tecknade ett avtal med Vårdpartner Skåne AB.<br />

Tommie Björk, <strong>Peab</strong>, projektledare<br />

för samarbetet med Vårdpartner.<br />

24 PEABJOURNALEN 3/2005<br />

– NU KAN VI GE VÅRA anställda möjlighet<br />

till snabb behandling och därmed korta<br />

tiden de måste gå sjukskrivna, säger<br />

Tommie Björk på <strong>Peab</strong>.<br />

Traditionellt sett har byggbranschen ofta<br />

haft svårt att tidigt fånga upp anställda som<br />

börjat utveckla arbetsskador. Till skillnad<br />

från industrin flyttar personalen mellan<br />

olika byggen och får nya chefer. När en<br />

anställd väl själv söker läkare för sina besvär<br />

brukar det därför vara för sent och skadan<br />

redan kronisk.<br />

Därför började <strong>Peab</strong> redan 1997 att arbeta<br />

med läkarstöd. Det innebär att en läkare<br />

redan andra dagen ringer upp den som sjukskrivit<br />

sig. På så sätt får läkaren en möjlighet<br />

att följa upp personalens sjukdomsbild och<br />

skaffa sig en överblick.<br />

– Om läkaren ringer upp en kille som är<br />

hemma med ryggont för tredje gången kan<br />

han ta in honom för en utredning, berättar<br />

Tommie Björk på <strong>Peab</strong>. På så vis fångar vi<br />

snabbt upp symptom som i förlängningen<br />

hade kunnat utveckla sig till en kronisk<br />

belastningsskada.<br />

Systemet fungerar bra, men har samtidigt<br />

gett upphov ett nytt problem. För när väl<br />

skadan har diagnostiserats krävs det behandling,<br />

antingen genom sjukgymnastik eller<br />

genom operation. Och där startar vårdkön.<br />

– Samhället opererar bara när det inte<br />

längre går att arbeta, säger Tommie Björk.<br />

Samtidigt är det mycket bättre att operera i<br />

ett tidigt skede, eftersom rehabiliteringen<br />

går mycket snabbare.<br />

Fetma växande problem<br />

Därför har <strong>Peab</strong> nu tecknat ett avtal med<br />

Vårdpartner Skåne AB. De tar emot alla<br />

<strong>Peab</strong>s 10 000 anställda som blivit remitterade<br />

av en läkare.<br />

Avtalet omfattar allt från enklare fingerskador<br />

till svåra höft- och knäleder där det<br />

krävs implantat. Det finns egentligen bara<br />

två förutsättningar. Personen måste vara anställd<br />

i <strong>Peab</strong> och han eller hon måste kunna<br />

återvända som anställd efter operationen.<br />

– I dag handlar det mest om belastningsskador,<br />

säger Tommie Björk. Men vi får allt<br />

fler förfrågningar om fetma. En kraftig<br />

övervikt sliter på kroppen och riskerar bland<br />

annat att förstöra knäna.<br />

I dag finns det dock inga möjligheter att


Illustration: Anneli Idnert<br />

Ängelholm<br />

få operationer mot fetma inom avtalet.<br />

– Men jag tror att det kommer. Övervikten<br />

blir ett allt större problem för hela<br />

samhället.<br />

Direkt tillgång till specialist<br />

Företaget som <strong>Peab</strong> tecknat avtal med,<br />

Vårdpartner Skåne AB, är ett privatägt<br />

specialistvårdsbolag. De arbetar med<br />

ortopedisk kirurgi och behandlar framför<br />

allt skador i leder och ben. Mottagningen<br />

finns på Erikslund i Ängelholm men<br />

operationerna utförs i privata vårdgivares<br />

operationslokaler där de hyr in sig.<br />

– Kvalitet och bra service är nyckelbegrepp<br />

för oss. Vi har därför enbart mycket<br />

meriterade kirurger, berättar Ingmar<br />

Helgesson, VD i Vårdpartner. Samtliga<br />

operatörer har mer än 20 års erfarenhet.<br />

Vårdpartner startade sin verksamhet i<br />

år och ett av de första avtal de tecknade var<br />

med <strong>Peab</strong>.<br />

– <strong>Peab</strong> var snabbt framme, berömmer<br />

Ingmar Helgesson. Vilket nog beror på att<br />

de redan tidigare arbetat strukturerat med<br />

att försöka hitta fungerande sjukvårdslösningar.<br />

Problemet idag är att köerna<br />

inom den offentligt finansierade vården är<br />

för långa. Vilket resulterar i att de som var<br />

med och byggde upp Sverige under 50-,<br />

60- och 70-talet har svårt att få tillgång till<br />

specialistsjukvård idag.<br />

Vårdpartner bedriver ingen akutsjukvård<br />

utan genomför bara inplanerade<br />

behandlingar. De ser sig som ett komplement<br />

till den offentligt finansierade vården<br />

och bedriver ingen konkurrerande verksamhet.<br />

– Vinsten för våra patienter och för våra<br />

kunder blir att de får en direkt tillgång till<br />

specialisten utan att behöva gå vägen via<br />

vårdcentralen och remitterande läkare, vilket<br />

tar onödigt lång tid och belastar den<br />

redan ansträngda sjukvårdsapparaten.<br />

Positivt för den anställde<br />

Hos Vårdpartner är vissa patienter opererade<br />

en månad efter det att de gjort sin första<br />

undersökning. Något som idag kan ta<br />

upp till två år inom vissa landsting.<br />

Men många ortopediska skador kräver<br />

dock ingen operation. Det handlar mer om<br />

att bygga upp muskler och träna styrka.<br />

Därför har Vårdpartner samarbetsavtal med<br />

ett antal sjukgymnaster som bidrar med den<br />

kompetensen.<br />

– Däremot är det alltid våra egna kirurger<br />

som bedömer patienterna och genomför<br />

operationerna, påpekar Ingmar Helgesson.<br />

Trots att Vårdpartner precis dragit igång<br />

sin verksamhet har de idag avtal med ett<br />

antal företag, privatpersoner och försäkringsbolag,<br />

bland annat Länsförsäkringar<br />

och SEB Trygg Liv.<br />

– Företag får idag ett allt större ansvar<br />

för sjukskrivningarna. Därför måste de<br />

allt mer aktivt hitta verktyg för att kunna<br />

minska sjukskrivningstiderna så mycket<br />

som möjligt, menar Ingemar Helgesson.<br />

Vilket är positivt även för den anställde.<br />

Ingen vill ju gå sjukskriven mer än<br />

nödvändigt. På så sätt blir tillgången<br />

till specialistsjukvård<br />

även ett konkurrensmedel<br />

när företag ska rekrytera<br />

ny personal.<br />

text JOHAN BERGQUIST<br />

Ingmar Helgesson,<br />

VD i Vårdparnter.<br />

Läs mer om Krister som fick snabb hjälp <br />

PEABJOURNALEN 3/2005 25


Snabbare vård för sjukskrivna<br />

»Jag är både glad<br />

och tacksam«<br />

KRISTER KJELLGREN är anställd som<br />

snickare på <strong>Peab</strong>. Han är en av de första<br />

som haft nytta av avtalet med Vårdpartner.<br />

Efter en meniskskada riskerade<br />

han att få gå sjukskriven fram till årsskiftet.<br />

Men han är redan tillbaka och<br />

arbetstränar för fullt.<br />

För två år sedan arbetade Krister<br />

Kjellgren som snickare på <strong>Peab</strong>. Han<br />

var med och byggde ICA Hilton i<br />

Västerås. Så en dag trampade han snett<br />

och vred till sitt knä. Det visade sig att<br />

menisken hade förstörts.<br />

Han fick sin operation ett år senare.<br />

Efter en tids rehabilitering fortsatte han<br />

att arbeta.<br />

– Men jag märkte att operationen<br />

inte hade gått helt bra. Det kändes fortfarande.<br />

Kanske var det av den anledningen<br />

han en tid senare trampade snett igen.<br />

Och förstörde menisken i sitt andra knä.<br />

26 PEABJOURNALEN 3/2005<br />

I oktober 2004 blev han sjukskriven<br />

ännu en gång. Och väntan på en ny<br />

operation tog sin början.<br />

Men så tidigt i våras tecknade <strong>Peab</strong><br />

sitt avtal med Vårdpartner Skåne AB.<br />

Och den förste april i år opererade<br />

Krister båda sina knän hos Vårdpartner<br />

i Cityklinikens lokaler i Lund.<br />

Redan i juni började han arbetsträna<br />

igen. Efter sommaren är det dags för en<br />

utvärdering tillsammans med <strong>Peab</strong>,<br />

Försäkringskassan och läkaren.<br />

Och om allt går som det ska kan han<br />

börja arbeta fulltid igen.<br />

– Jag är ju både glad och tacksam<br />

naturligtvis, säger Krister. Hade det<br />

varit upp till Landstingen i Västmanland<br />

hade jag inte fått någon operation<br />

förrän nästa år. Och Försäkringskassan<br />

ringer mest och frågar om jag vill sluta<br />

att jobba.<br />

Nytt Ikea varuhus<br />

byggs av <strong>Peab</strong><br />

I måndags tog Ikeas Hans Mattson, kommunalråd<br />

Kjell Henriksson samt <strong>Peab</strong>s VD Mats Paulsson<br />

det första spadtaget till det som ska bli Ikeas<br />

nya varuhus i Kalmar. Ikea har redan börjat<br />

rekrytera ca 100 personer som ska arbeta på<br />

varuhuset och <strong>Peab</strong> kommer att anställa 20<br />

personer för själva bygget av huset.<br />

– Vi tror på Kalmar och vi kommer att försöka<br />

bli ännu starkare här i kommunen, säger Mats<br />

Paulsson. Källa: Barometern<br />

Stark intern tilltro för<br />

fortsatt god utveckling<br />

Erbjudandet om att teckna konvertibler i <strong>Peab</strong><br />

riktades under början av juni 2005 till samtliga<br />

anställda i företaget. Anmälningstiden löpte ut<br />

den 16 juni. Totalt har 1 890 av <strong>Peab</strong>s cirka<br />

10 000 anställda i Sverige, Norge och Finland<br />

anmält sig för att teckna konvertibler för ett totalt<br />

belopp om 503 Mkr, vilket innebär en överteckning<br />

med 24 Mkr.<br />

Totalt emitteras 5,5 miljoner konvertibler till ett<br />

belopp om 478,5 Mkr. Konvertiblerna löper från<br />

den 16 juni 2005 till den 15 juni 2008 med en<br />

möjlighet till konvertering under oktober 2007<br />

och april 2008 till konverteringskursen 87 kronor.<br />

Räntan på konvertibeln är fast över löptiden och<br />

uppgår till 2,69 procent.<br />

– Jag ser det som en stor styrka att konvertibeln<br />

blev övertecknad. Det innebär att vår personal<br />

idag har en stark tilltro till företaget och vår<br />

framtida utveckling, säger VD Mats Paulsson.


VID PEABS STYRELSEMÖTE den 12 maj<br />

2005 utsågs Jan Johansson till vice VD i företaget.<br />

Nån timme senare presenterades Jan<br />

vid <strong>Peab</strong>s ordinarie bolagsstämma. Men det<br />

är ingen nykomling som nu förstärker <strong>Peab</strong>s<br />

koncernledning utan snarare något av en<br />

långvägare, med bred erfarenhet av byggande.<br />

Jan Johansson är född och uppvuxen i<br />

Helsingborg. Han har sedan 1999 varit<br />

ansvarig för <strong>Peab</strong>s byggverksamhet i södra<br />

Sverige, det vill säga Skåne, Halland, Småland<br />

och Blekinge. Under 2004-2005 har<br />

Jan även ansvarat för <strong>Peab</strong>s byggdivision i<br />

Västra Götaland och Värmland såsom tillförordnad<br />

i väntan på att den nye divisionschefen<br />

i Göteborg, Tore Hallersbo, kunde<br />

tillträda den 1 september 2005.<br />

Karriären började på Lunds tekniska<br />

högskola, där Jan Johansson en gång i tiden<br />

blev civilingenjör för väg och vatten.<br />

Första jobbet blev som arbetsledare på ett<br />

JM-bolag som hette Landsbyggen.<br />

– Det var 1983. Där jobbade jag till och<br />

med sommaren 1986, då jag började hos<br />

Wihlborgsbyggen i Malmö. Detta var min<br />

första kontakt med <strong>Peab</strong>, eftersom det företaget<br />

ägdes just av <strong>Peab</strong>. I januari 1987 bytte<br />

företaget namn till <strong>Peab</strong> Entreprenad i<br />

Malmö AB.<br />

På <strong>Peab</strong> Entreprenad i Malmö AB arbetade<br />

Jan som entreprenadingenjör. I arbetsuppgifterna<br />

ingick bland annat att ansvara för<br />

inköpsfrågor, ett arbete som redan på den<br />

tiden hade karaktären av en nyckeluppgift.<br />

Ett halvår efter att Jan tillträdde tog <strong>Peab</strong><br />

hem ett av sina största byggprojekt på den<br />

tiden, Ystads Lasarett. Den ordern var värd<br />

omkring 100 Mkr, en ofattbart stor summa<br />

på den tiden, minns Jan.<br />

Sedan dess har utmaningar och ansvarsområden<br />

vuxit i rask takt. År 1990 blev Jan<br />

Johansson arbetschef med budgetansvar för<br />

egna projekt. År 1993 blev han samordnande<br />

arbetschef för nybyggnadsavdelningen i<br />

Malmö. Arbetet innebar att samordna ett<br />

antal arbetschefer och synkronisera deras<br />

projekt ekonomiskt och tidsmässigt. Vid<br />

årsskiftet 1998-99 ringde dåvarande VD för<br />

<strong>Peab</strong> Syd, Hasse Lindberg, och rekryterade<br />

Jan Johansson som divisionschef för <strong>Peab</strong><br />

Syd. Efter sex år som divisionschef kom en<br />

ny spännande utmaning:<br />

– <strong>Peab</strong>s styrelse erbjöd mig en plats i<br />

koncernledningen. Det var lätt att tacka ja.<br />

De förändringar som den nya tjänsten<br />

medför är enbart positiva. Jag sitter kvar i<br />

Förslöv vilket passar mig utmärkt. Den stora<br />

skillnaden är att det blir fler frågeställningar<br />

av strategisk karaktär.<br />

Som vice VD kommer Jan Johansson<br />

bland annat att jobba för att bibehålla de<br />

grundläggande värderingar som råder i <strong>Peab</strong>.<br />

– Det är viktigt för att upprätthålla den<br />

företagskultur som har växt fram i företaget.<br />

<strong>Peab</strong> är ett företag som värnar om individen<br />

och det är med yrkesskicklig och engagerad<br />

personal som framgångarna grundläggs.<br />

Atmosfären är prestigelös och inspirerande<br />

och det är viktigt att vi har roligt på jobbet<br />

och att vi har möjlighet att må bra på jobbet.<br />

Dessa värden måste bevaras. Det är också<br />

viktigt att vi värnar om det lilla i det stora.<br />

Vårt motto är att vara den lokale entreprenören<br />

med den stora koncernens möjligheter,<br />

säger Jan Johansson.<br />

Men <strong>Peab</strong>s nye vice VD har fler strängar<br />

än så på sin lyra.<br />

– Jag ska även allmänt bidra med den<br />

kunskap jag samlat på mig under mina tjugo<br />

år i <strong>Peab</strong>. Bland annat ska jag tillsammans<br />

med övriga medarbetare verka för att vi<br />

erbjuder våra kunder mer helhetslösningar<br />

och färdiga produkter. Meningen är att vi<br />

ska spika smartast, inte snabbast. Värdet i<br />

ett byggbolag är medarbetarna och det är<br />

dem vi skall utveckla för att kunna möta<br />

våra kunders krav och förväntningar i framtiden,<br />

fortsätter Jan.<br />

profilen<br />

Ålder 46 Familj Christina samt barnen Eric, 16 år och Malin, 14 år Yrke Vice VD Bor Helsingborg Senast lästa bok Ordning & Oreda Reser gärna till Där det<br />

finns snö och skidåkning Äter gärna All sorts mat Fritidsintressen Att umgås med familj och vänner samt all form av fysisk aktivitet Motto Det blir som du tänker<br />

Jan Johansson Ny vice VD<br />

som bygger vidare på traditionerna<br />

Den kanske viktigaste uppgiften blir dock<br />

att bevaka personalfrågorna inom koncernen.<br />

Där är rekryteringen en stor fråga.<br />

– Vi måste klara av att täcka det personalbehov<br />

som uppstår i kölvattnet av alla pensioneringar<br />

som väntar runt hörnet. Det är<br />

en utmaning inte bara för oss utan för hela<br />

branschen.<br />

En av de första åtgärderna är att lägga<br />

strategier för kort- och långsiktig personalförsörjning.<br />

Dessa strategier innehåller<br />

förstås många delstrategier. En av dem är<br />

att rekrytera internt i största möjliga<br />

utsträckning.<br />

– Vi tar inte in färdiga chefer utifrån, som<br />

man kanske kan tro. Vi har istället som mål<br />

att minst 75 procent av alla våra rekryteringar<br />

ska ske internt. Det är ett bra sätt att stärka<br />

kulturen. Vi har flera bra exempel där vi<br />

rekryterat från hantverkarledet och hela<br />

vägen upp på koncernnivå. Det fungerar<br />

mycket bra.<br />

Personalfrågor, ledarskapsfrågor och<br />

kärnvärden – Jan Johansson kommer att ha<br />

mycket att göra framöver. Vad gör han när<br />

han inte arbetar?<br />

– Jag umgås med familj och vänner.<br />

Och så försöker jag sköta min hälsa. Är man<br />

inte i form blir det svårt att sköta jobbet och<br />

samtidigt vara en tillgång för familjen.<br />

PEABJOURNALEN 3/2005 27


Ole Vestersjø, Vegard Remfelt<br />

och Torleif Harrysson.<br />

<strong>Peab</strong>-projekt sätter ny<br />

miljöstandard i Norge<br />

När det gamla Rikshospitalet flyttade från Oslo<br />

centrum år 2000 blev den 7 hektar stora tomten ledig för<br />

bebyggelse. Beslut togs om att bygga lägenheter med<br />

särskilt stränga miljökrav. För att uppfylla dessa krav har<br />

<strong>Peab</strong> tagit fram en helt ny lösning för miljövänlig betong.<br />

– VI PLATSGJUTER BETONG som innehåller<br />

återvunnen rivningsmassa, berättar Ole<br />

Vestersjø, projektchef i Norge för <strong>Peab</strong>s del<br />

av byggnationen som har fått namnet<br />

Pilestredet Park Utsyn.<br />

– Man har tidigare provat detta i mindre<br />

skala i forskningsprojekt, men det är första<br />

gången metoden används i ett kommersiellt<br />

projekt, fortsätter Ole Vestersjø.<br />

Orsaken till den speciella, miljövänliga<br />

28 PEABJOURNALEN 3/2005<br />

lösningen är den omfattande miljöuppföljningsplanen,<br />

MOP, från Statsbygg som ägde<br />

och sålde tomten. Planen behandlar både<br />

projektering, byggnation och kommande<br />

förvaltning av hela den tidigare sjukhustomten.<br />

I miljöuppföljningsplanen fastslås<br />

bland annat att miljöhänsyn ska väga lika<br />

tungt som funktionella, tekniska, estetiska<br />

och ekonomiska hänsyn.<br />

– Avsikten med MOP är att sätta fokus på<br />

miljön i byggbranschen. Man ska bland<br />

annat försöka återvinna så mycket som<br />

möjligt av byggnadsmaterialet från rivna<br />

byggnader. Byggbranschen är förmodligen<br />

den bransch i Norge som producerar mest<br />

avfall, så vi har mycket att lära vad gäller<br />

återvinning. Ett av de specifika kraven i<br />

planen är att minst 25 viktprocent av de nya<br />

byggnaderna ska utgöras av återvunna<br />

material, säger Ole Vestersjø.<br />

Krossad betong<br />

– Byggnaden vi uppför har en totalvikt på<br />

ca 16 500 ton, varav betongen utgör ca<br />

11 500 ton. Vi måste helt enkelt ta hänsyn<br />

till betongen för att kunna uppfylla kravet<br />

på 25 viktprocent, som bland annat ansvarar<br />

för projektets yttre miljökrav. I de andra<br />

byggnadsprojekten här på Pilestredet Park<br />

har man löst det genom att använda prefabricerade<br />

stål- och håldäckselement med<br />

inslag av återvunnet material. Vår lösning<br />

är platsgjutna konstruktioner med betong<br />

från rivna byggnader. Som mest har vi gjutit<br />

betong med 33 procent återvunnet material<br />

förklarar projektingenjören Torleif Harrysson.<br />

Som vanlig betong<br />

Återvinningsbetongen ser ut som vanlig<br />

betong, och är i stort sett identisk att arbeta<br />

med.<br />

– Den är lika bra som vanlig betong och<br />

man märker inga skillnader. Men eftersom<br />

det inte går att finsortera rivningsmassorna<br />

till hundra procent, kan det under själva<br />

gjutningen flyta upp rester till ytan, som till<br />

exempel parkettbitar, glas, tegel med mera.<br />

Det löser vi genom att skrapa av ytorna efter


att de har härdat. På grund av de stränga<br />

ytkraven i källarvåningen kan vi dock inte<br />

använda återvinningsbetong där, bekräftar<br />

snickarbasen Vegard Remfelt.<br />

<strong>Peab</strong> poängterar att de har som tydlig<br />

målsättning att genomföra projektet i<br />

överensstämmelse med de miljömål som<br />

Statsbygg har fastslagit.<br />

– Vår riktlinje är att uppnå målen genom<br />

systematiskt arbete, och våra resultat ska<br />

vara bättre än resultaten för de andra entreprenörerna<br />

på området. Goda resultat kommer<br />

de framtida hyresgästerna, byggherren<br />

och <strong>Peab</strong> till fördel, och dessutom blir miljöpåverkan<br />

mindre än vid ett traditionellt<br />

bygge, fastslår Ole Vestersjø.<br />

– Miljökraven bidrar också till att vi får<br />

tänka annorlunda och hitta kreativa lösningar<br />

i byggprocessen. Det kräver en god<br />

planering och genomtänkta lösningar, och<br />

leder många gånger till att vi förutom att<br />

arbeta mer miljövänligt också kan sänka<br />

kostnaderna och förbättra kvaliteten.<br />

Innovativt<br />

Projektgenomförandet ger <strong>Peab</strong> värdefulla<br />

kunskaper om miljövänligt byggande, något<br />

som i framtiden kan ge konkurrensfördelar<br />

vid projekt med liknande miljökrav. Lösningen<br />

med platsgjuten betong av återvunnet<br />

material, som har tagits fram av <strong>Peab</strong> i<br />

samarbete med betongtillverkaren Unicon<br />

(som för närvarande är den enda leverantören<br />

av den här typen av betong på marknaden),<br />

håller på att spridas i branschen.<br />

– Innan vi startade det här projektet<br />

fanns inte produkten på marknaden. Nu<br />

använder redan flera andra entreprenörer<br />

betongen, bland andra AF-Gruppen, och vi<br />

tror att den kommer att vara en standardlösning<br />

om bara några år. Vi får räkna med<br />

att många av de krav som ställs i det här<br />

projektet kommer att ingå som en naturlig<br />

del av alla projekt om 5–10 år, berättar Ole<br />

Vestersjø.<br />

Helhjärtad insats<br />

Ragnar Skagen, projektledare i Statsbygg<br />

med ansvar för MOP på Pilestredet Park,<br />

betonar hur nöjda Statsbygg är med <strong>Peab</strong>s<br />

innovation inom miljövänlig betonggjutning.<br />

– Det är roligt när en aktör kommer med<br />

en ny lösning på det vis som <strong>Peab</strong> har gjort,<br />

säger han. Vi har en god kommunikation<br />

och ett bra samarbete med <strong>Peab</strong>. Jag har<br />

intrycket av att de gör en helhjärtad och<br />

samvetsgrann insats för att uppfylla miljökraven<br />

i MOP. Jag tror också att erfarenheterna<br />

från Pilestredet Park kommer att<br />

påverka hela byggbranschen på sikt. Vi<br />

kommer nog att få se en ökad användning<br />

av återvinningsbetong, särskilt i storstäder<br />

och i vissa typer av byggnader.<br />

Forskningsprojekt<br />

Eftersom <strong>Peab</strong>s återvinningsbetong är nyutvecklad<br />

och därför inte omfattas av Norsk<br />

Standard, har man anlitat extern expertis för<br />

rådgivning och dokumentation. <strong>Peab</strong> har<br />

ingått ett samarbete med NTNU (Norges<br />

tekniskvetenskapliga universitet) och får<br />

bidrag från Norges forskningsråd för att<br />

genomföra utvecklingsarbetet som ett forskningsprojekt,<br />

vilket ger tyngd åt projektet.<br />

– Vi tror att projektet därigenom får ökad<br />

trovärdighet inför Statsbygg, byggherren<br />

Fakta om<br />

Pilestredet Park Utsyn<br />

Vad Byggnation av bostadshus<br />

med totalt 138 lägenheter.<br />

Var På tomten till det gamla<br />

Rikshospitalet i Oslo centrum<br />

Omfattning Lägenheterna är på<br />

1,2,3 och 4 rum. Den totala arean<br />

för projektet är ca 15 500 kvm,<br />

varav ca 3 500 kvm utgörs av garage<br />

Byggstart oktober 2004<br />

Färdigställt juli 2006<br />

Kontraktssumma ca 199 Mkr<br />

Byggherre Pilestredet Utsyn AS<br />

(<strong>Peab</strong> innehar 1/3)<br />

Arkitekt Lund & Slaatto Arkitekter AS<br />

Entreprenadform Totalentreprenad<br />

och branschen i stort. NTNU har deltagit<br />

från starten, och ska vara med ända till<br />

byggnadsarbetet har slutförts. De har varit<br />

delaktiga i att utveckla betongen och har<br />

säkerställt att den håller den kvalitet som<br />

krävs enligt föreskrifter och krav. Syftet med<br />

forskningsprojektet är att dokumentera<br />

betongens egenskaper, samt att komplettera<br />

och ändra regelverket så att man i framtiden<br />

kan bygga med inslag av återvunnen betong<br />

lika enkelt som med vanlig betong, säger<br />

Torleif Harrysson.<br />

Spännande lösning<br />

– Vi har relativt få uppgifter om den här<br />

betongtypen i dag. Vi vet att återvinningsbetongen,<br />

beroende av andelen återvunnet<br />

material, är lite lättare och mjukare än<br />

traditionell betong. Nu hoppas vi kunna<br />

avgöra dess egenskaper vad gäller elasticitet,<br />

långtidsdeformation och fukttillstånd. Återvinningsbetong<br />

har aldrig tidigare använts i<br />

ett konkret byggnadsprojekt, och därför<br />

hoppas vi kunna lära oss mycket genom<br />

detta forskningsprojekt, samt engagera våra<br />

studenter i arbetet. Det är en spännande<br />

lösning som på sikt kan bli standard i<br />

branschen, säger professorn Stefan Jacobsen,<br />

i betongteknologi vid NTNU.<br />

PEABJOURNALEN 3/2005 29


Halvårsrapport januari – juni 2005<br />

VDs kommentar<br />

I EN GOD BYGGKONJUNKTUR har <strong>Peab</strong>s<br />

verksamhet under det första halvåret fortsatt<br />

att utvecklas positivt. Det historiskt låga<br />

ränteläget ökar en redan stark bostadsefterfrågan<br />

vilket tillsammans med ett för litet<br />

befintligt bostadsbestånd gör att behovet av<br />

nyproducerade bostäder växer. Detta förhållande<br />

ser vi i samtliga nordiska länder.<br />

På anläggningsmarknaden har vi under året<br />

medvetet valt att fokusera på mindre projekt<br />

till lägre risk i avvaktan på att upphandlingarna<br />

av större infrastrukturprojekt kommer<br />

igång under hösten. Den goda marknaden<br />

har bidragit till att koncernen fortsätter att<br />

uppvisa ett högt orderläge. Orderstocken<br />

den 30 juni uppgick till 16 793 Mkr (15 030).<br />

Bra beläggning inom bygg- och anläggningsverksamheten<br />

ger också goda förutsättningar<br />

för våra industriföretag. Koncernens<br />

omsättning ökade med 13 procent<br />

jämfört med samma period föregående år<br />

vilket tillsammans med stigande marginaler<br />

innebar ett ökat rörelseresultat uppgående<br />

till 238 Mkr (187).<br />

30 PEABJOURNALEN 3/2005<br />

Den ökande efterfrågan som branschen<br />

nu upplever skapar allt högre krav på tillgång<br />

till kompetent arbetskraft. På <strong>Peab</strong><br />

arbetar vi hårt för att vara Branschens Bästa<br />

Arbetsplats, ett företag som skapar trygga<br />

arbetsförhållanden och som värnar om den<br />

enskilde medarbetaren. <strong>Peab</strong> skall också<br />

upplevas som ett företag som ger medarbetarna<br />

möjlighet till personlig utveckling.<br />

Som ett led i satsningen på våra medarbetare<br />

genomfördes under juni ett erbjudande till<br />

samtliga anställda i koncernen om att förvärva<br />

konvertibler i <strong>Peab</strong>. Det var med stor<br />

glädje jag konstaterade att konvertibeln, på<br />

nominellt 478,5 Mkr med en löptid om tre<br />

år, blev övertecknad. Totalt anmälde sig<br />

cirka 1 900 utav våra medarbetare för<br />

teckning.<br />

Det känns naturligtvis mycket bra att ha<br />

en god marknadssituation i ryggen men<br />

konjunkturer svänger över tiden och det är<br />

svårt att i det enskilda företaget kunna<br />

påverka förloppet. På <strong>Peab</strong> arbetar vi istället<br />

vidare enligt samma grundfilosofier som<br />

gällt alltsedan företaget bildades. Vi skall<br />

vara engagerade och långsiktiga i våra relationer<br />

till omvärlden. Vi skall vara snabba i<br />

våra beslut och lyhörda för kundens önskemål.<br />

Det är så vi på <strong>Peab</strong> bygger förtroende,<br />

ett förtroende som oberoende av konjunkturer<br />

ger en långsiktigt hög lönsamhet.<br />

MATS PAULSSON<br />

Verkställande direktör<br />

Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 11 289 Mkr (9 958)<br />

Rörelseresultatet uppgick till 238 Mkr (187)<br />

Periodens resultat uppgick till 545 Mkr (104)<br />

Resultat per aktie uppgick till 6,42 kr (1,27)<br />

Orderingången uppgick till 10 934 Mkr (10 294)<br />

Orderstocken uppgick till 16 793 Mkr (15 030)<br />

Mkr<br />

7000<br />

6000<br />

5000<br />

4000<br />

3000<br />

2000<br />

1000<br />

0<br />

Mkr<br />

250<br />

200<br />

150<br />

100<br />

7000<br />

6000<br />

5000<br />

4000<br />

3000<br />

2000<br />

1000<br />

50<br />

0<br />

Mkr<br />

0<br />

Kv2<br />

-03<br />

Nettoomsättning per kvartal<br />

Kv1<br />

-04<br />

Kv1<br />

-04<br />

Kv2<br />

-04<br />

Kv2<br />

-04<br />

Kv3<br />

-04<br />

Kv3<br />

-04<br />

Kv4<br />

-04<br />

Kv4<br />

-04<br />

Kv1<br />

-05<br />

Rörelseresultat per kvartal<br />

Kv3<br />

-03<br />

Kv4<br />

-03<br />

Kv1<br />

-04<br />

Kv2<br />

-04<br />

Kv3<br />

-04<br />

Kv4<br />

-04<br />

Kv1<br />

-05<br />

Orderingång per kvartal<br />

Kv1<br />

-05<br />

Kv2<br />

-05<br />

Kv2<br />

-05<br />

Kv2<br />

-05<br />

Nettoomsättning och resultat<br />

Koncernens nettoomsättning för perioden<br />

januari–juni ökade med 13 procent till 11 289 Mkr<br />

(9 958). Justerat för förvärvade och avyttrade<br />

enheter ökade omsättningen med 12 procent.<br />

Av periodens omsättning avsåg 1 703 Mkr (1 306)<br />

försäljning och produktion utförd utanför Sverige.<br />

Rörelseresultatet för första halvåret uppgick till<br />

238 Mkr jämfört med 187 Mkr motsvarande<br />

period föregående år. Rörelseresultatet för den<br />

senaste rullande 12-månadersperioden uppgick<br />

till 630 Mkr jämfört med 579 Mkr för helår 2004.<br />

Resultatet efter finansiella poster uppgick till<br />

387 Mkr att jämföra med 140 Mkr för första halvåret<br />

föregående år. Finansnettot uppgick till 149<br />

Mkr (–47), varav räntenettot uppgick till –34 Mkr<br />

(–35). Effekten av värdering av finansiella instrument<br />

till verkligt värde ingår i finansnettot med<br />

183 Mkr (–12) varav resultatet av marknadsvärdering<br />

av konvertibla fordringar i Brinova utgör<br />

195 Mkr (–12).<br />

Under första halvåret har en uppskjuten skatteintäkt<br />

om 211 Mkr redovisats som en följd av<br />

under perioden erhållna beslut avseende tidigare<br />

års taxeringar, vilket medfört en omvärdering av


Koncernen<br />

Jan–jun Jan–jun Jul–jun Jan–dec Finansiellt<br />

Mkr 2005 2004 2004/2005 2004 mål (helår)<br />

Nettoomsättning 11 289 9 958 23 370 22 039<br />

Rörelseresultat 238 187 630 579<br />

Rörelsemarginal 2,1% 1,9% 2,7% 2,6%<br />

Resultat efter finansiella poster 387 140 770 523<br />

Periodens resultat 545 104 830 389<br />

Räntabilitet på sysselsatt kapital 8,1% 4,4% 16,2% 13,4% >12%<br />

Räntabilitet på eget kapital 19,4% 4,6% 30,8% 15,4% >15%<br />

Resultat per aktie, kr 6,42 1,27 9,71 4,56<br />

Soliditet 22,2% 21,6% 22,2% 23,1% >25%<br />

uppskjutna skattefordringar. Netto redovisas en<br />

skatteintäkt om 158 Mkr under första halvåret<br />

jämfört med en skattekostnad om 36 Mkr motsvarande<br />

period föregående år.<br />

Periodens resultat uppgick till 545 Mkr (104).<br />

Finansiell ställning<br />

Soliditeten uppgick till 22,2 procent jämfört med<br />

23,1 procent vid årsskiftet. Nettoskuldsättningen<br />

uppgick till 2 298 Mkr jämfört med 1 693 Mkr vid<br />

samma tidpunkt föregående år. Medelräntan i<br />

låneportföljen uppgick till 3,2 procent (3,4).<br />

Personalkonvertibler<br />

Under juni riktades ett erbjudande till samtliga<br />

anställda i koncernen, exklusive externa styrelseledamöter<br />

och VD, om att förvärva konvertibler i<br />

<strong>Peab</strong>. Totalt emitterades 5,5 miljoner konvertibler,<br />

envar på nominellt 87 kronor, till ett totalt belopp<br />

om 478,5 Mkr. Konvertibellånet löper från och<br />

med den 16 juni 2005 till och med den 15 juni<br />

2008 med en kupongränta om 2,69 procent.<br />

Konvertering till aktier kan ske under perioderna<br />

1–15 oktober 2007 samt 1–15 april 2008. Tilldelningsdag<br />

var den 29 juni med likviddag den 7 juli.<br />

Kommentarer per<br />

verksamhetsområde<br />

Bygg och anläggning<br />

Nettoomsättningen under första halvåret för Bygg<br />

och anläggning uppgick till 10 060 Mkr jämfört<br />

med 8 863 Mkr föregående år, vilket innebär en<br />

ökning med 14 procent.<br />

Rörelseresultatet under första halvåret uppgick<br />

till 199 Mkr jämfört med 163 Mkr föregående år.<br />

Såväl bygg- som anläggningsverksamheten i<br />

Sverige uppvisar ökade volymer och stigande<br />

marginaler. Verksamheterna i Norge och Finland<br />

redovisar ett rörelseresultat för första halvåret<br />

på -39 Mkr (–13). Rörelseresultatet i Finland har<br />

belastats med en nedskrivning av goodwill uppgående<br />

till 18 Mkr.<br />

Orderingången för första halvåret uppgick till<br />

10 934 Mkr (10 294). Orderstock kvar att produ-<br />

Nettoomsättning och rörelseresultat per verksamhets område<br />

cera vid utgången av perioden uppgick till 16 793<br />

Mkr jämfört med 15 030 Mkr föregående år. Detta<br />

innebär en ökning med 12 procent.<br />

Industri<br />

Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till<br />

1 863 Mkr (1 717) vilket innebär en ökning med<br />

8 procent. Rörelseresultatet uppgick till 109 Mkr<br />

(90). Resultatet för Industri är säsongsmässigt<br />

svagare under första än andra halvåret. Utsikterna<br />

för resterande del av året ser positiva ut för samtliga<br />

enheter inom Industri, med en god efterfrågan.<br />

Nettoomsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal<br />

Jan–jun Jan–jun Jul–jun Jan–dec Jan–jun Jan–jun Jul–jun Jan–dec Jan–jun Jan–jun Jul–jun Jan–dec<br />

Mkr<br />

Bygg och anläggning<br />

2005 2004 2004/2005 2004 2005 2004 2004/2005 2004 2005 2004 2004/2005 2004<br />

Sverige 8 439 7 704 17 229 16 494 238 176 474 412 2,8% 2,3% 2,8% 2,5%<br />

Utland 1 621 1 159 3 237 2 775 –39 –13 –14 12 –2,4% –1,1% –0,4% 0,4%<br />

Summa 10 060 8 863 20 466 19 269 199 163 460 424 2,0% 1,8% 2,2% 2,2%<br />

Industri<br />

Swerock/Asfalt 1 556 1 431 3 675 3 550 45 28 204 187 2,9% 2,0% 5,6% 5,3%<br />

Maskin/Kran 307 286 601 580 64 62 125 123 20,8% 21,7% 20,8% 21,2%<br />

Summa 1 863 1 717 4 276 4 130 109 90 329 310 5,9% 5,2% 7,7% 7,5%<br />

Förvaltning 46 30 80 64 –70 –66 –159 –155<br />

Orderstock att producera och<br />

orderingång Bygg och anläggning<br />

Mkr 2005-06-30 2004-06-30 2004-12-31<br />

Innevarande räkenskapsår 8 330 7 322 11 757<br />

Nästa räkenskapsår 6 822 5 580 3 210<br />

Därefter 1 641 2 128 932<br />

Total orderstock 16 793 15 030 15 899<br />

Orderingång 10 934 10 294 21 559<br />

Elimineringar –680 –652 –1 452 –1 424<br />

Summa koncernen 11 289 9 958 23 370 22 039 238 187 630 579 2,1% 1,9% 2,7% 2,6%<br />

PEABJOURNALEN 3/2005 31


krönika<br />

Jag – en blodgivare<br />

32 PEABJOURNALEN 3/2005<br />

JAG FICK EN GRATIS T-SHIRT häromdagen. Då blir<br />

man glad. Det var en välförtjänt present, som alla får<br />

som lämnat blod ett visst antal gånger. I mitt fall var det<br />

25:e gången de senaste sex åren, vilket innebär att jag<br />

försett vår svenska sjukvård med 10 liter blod. Dock<br />

inte allt på en gång.<br />

MIN DEBUT SOM BLODGIVARE blev dock ingen större<br />

succé. Den inträffade när jag låg i lumpen för många<br />

herrans år sedan. På mitt kompani beordrades alla att<br />

lämna blod. Då fick vi, anförda av en överfurir med<br />

omänskliga röstresurser, marschera till sjukan för att få<br />

blodgruppen fastställd. Det gick till så att regementets<br />

sjuksyster, en kvinna som förmodligen hört och sett det<br />

mesta här i livet, stack en kanyl i min arm, varvid jag<br />

råkade svimma. Jag minns fortfarande att när jag kom<br />

till sans igen, liggande på rygg på golvet, såg jag sjuksysterns<br />

huvud som stod böjt över mig och undrade<br />

om 38 Sjöström simulerade eller ej.<br />

Att min heder blev ifrågasatt på det viset hade sin<br />

lilla förklaring. I ett anfall av tillfällig sinnesförvirring<br />

uppgav jag vid inryckningen att jag inte var simkunnig.<br />

(På den tiden skulle alla svenska soldater klara Simborgarmärket<br />

= 200 meter)<br />

DET JAG SADE VAR INTE RIKTIGT SANT. Jag redan<br />

i realskolan (mellanstadiet) klarat magistern, det vill<br />

säga 1 000 meter fritt simsätt. Det innebar att jag på<br />

felaktiga premisser sattes i simskola i regementets<br />

nybyggda utebassäng, en undervisning som pågick på<br />

onsdagseftermiddagarna. Visst hade jag dåligt samvete<br />

när de simkunniga lumparkompisarna istället fick<br />

gräva skyttevärn och putsa haubitsar under tiden som<br />

jag lögade mig i den sommarvarma bassängen. Mitt<br />

falsarium uppdagades redan vid tredje simlektionen.<br />

I vilda glädjeyttringar över att 23 Magnusson från<br />

Värnamo klarade Baddaren*, crawlade jag ut till honom<br />

för att gratulera. Ny inryckta beväringar kunde vara<br />

kolosalt barnsliga på den tiden. Vår simlärare blev<br />

rasande när han såg mig och hans utskällning hördes<br />

i minst tre angränsande kommuner. Det gav mig en<br />

veckas kompaniförbud, men vad värre var även<br />

ifrågasatt heder.<br />

Man skall inte mörka sina simkunskaper. Däremot<br />

skall man lämna blod om man känner sig pigg och<br />

frisk. Det behövs.<br />

GÖSTA SJÖSTRÖM<br />

Krönikör<br />

*Baddaren är ett prov för nybörjare i vattnet. Man skall<br />

våga doppa huvudet under vatten 5 gånger, våga blåsa<br />

bubblor och kunna glida minst 5 meter i vattnet.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!