Akutkliniken MSE - Landstinget Sörmland

landstingetsormland.se

Akutkliniken MSE - Landstinget Sörmland

Diarienummer:

Kvalitetsbokslut 2012

Akutkliniken MSE

Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet


Innehållsförteckning

Inledning ........................................................................................................................... 3

Faktaruta .......................................................................................................................... 3

Organisation / Kompetens .............................................................................................. 3

Verksamhetens uppdrag ................................................................................................. 4

Tillgänglighet ................................................................................................................... 6

Medicinska resultat ......................................................................................................... 6

Patientsäkerhetsresultat .................................................................................................. 6

Patienterfarenheter ......................................................................................................... 6

Måluppfyllelse .................................................................................................................. 6

Ekonomi ............................................................................................................................ 6

Aktiviteter 2013 ............................................................................................................... 7

Akutkliniken MSE, Kvalitetsbokslut 2012 2(7)


Inledning

Akutklinikens uppdrag ingår i en vårdprocess som är länkad både prehospitalt som

inom sjukhuset. På akutmottagningen ser vi stadigt ett ökande antal besökare.

Svårigheten är att variationen är stor både i antal patienter per tidsenhet, medicinsk

angelägenhetsgrad och i variation av sökorsak i alla åldrar och somatiska discipliner.

Ca 20% av våra besökare kommer med ambulans, dock ett fåtal av dessa som

larmpatienter.

Akutbesöket avslutas i ca 30% av fallen med inläggning på sjukhuset, med stor

variation mellan klinikerna och där medicinkliniken toppar med ca 50% inläggningar.

Uppdraget att på jourtid ansvara för vårdplatskoordineringen har blivit allt mer

utmanande tidsmässigt, då vårdplatstillgången inte alltid överensstämmer med behovet.

Den ur kompetenssynpunkt viktigaste resursen, jourläkare, kommer från de olika

disciplinklinikerna och har på jourtid också uppdrag att vara hus- respektive

operationsjour.

Akutvårdsavdelningen har en i jämförelse med andra vårdavdelningar på sjukhuset unik

verksamhet med hög genomströmningtakt och flera olika disciplinspecialiteter.

Akutvårdsavdelningen får också utgöra en sorts expansionskärl för hela sjukhuset vid

olika vårdplatssituationer både gällande platser som klinikspecialiteter. Ca 80% av

patienterna skrivs hem från avdelningen medan resterande ca 20% flyttas vidare inom

sjukhuset för vård på mer specialiserad avdelning.

Administrativa enheten har ej varit fullbemannade under året varför det tagit längre tid

att "skriva ikapp" efter sommaren, då bemanningen legat på miniminivå.

Faktaruta

Fakta Utfall 2012

Omsättning

Antal anställda

Akutbesök

90 mnkr

165 st

46 700st

Organisation / Kompetens

Kliniken består av tre enheter; Akutmottagning (AKM), Akutvårdsavdelningen (AVA),

Administrativa enheten (AE).

Ledningsgruppen består av verksamhetschef, medicinskt rådgivande läkare,

enhetschefer och bitr. enhetschef och arbetar strategiskt. Operativt leds kliniken av

verksamhetschef och enhetschefer.

Samverkan sker med patientägande kliniker via samverkansgrupper och VPE-styrelsen

MSE.

Facklig samverkan sker organiserat enligt anvisningar och överenskommelser i Lt

Sörmland via arbetsplatsträffar/enhet och basenhetsråd på kliniken.

Akutkliniken MSE, Kvalitetsbokslut 2012 3(7)


Fr o m 2010 anställs ST-läkare på Akutkliniken, dessa är organiserade direkt under

verksamhetschefen. De utbildas i samverkan med Medicin-, Kirurg-, Ortopedklinikerna

och Primärvården till specialister i akutsjukvård. Detta är en långsiktig satsning för att

bygga upp en organisation med hög kompetens i det akuta omhändertagandet.

Verksamhetens uppdrag

Verksamhetens innehåll

Verksamheten är uppdelad på tre enheter:

Akutmottagningen (AKM)

Akutvårdsavdelningen (AVA)

Administrativa enheten (AE)

På AKM bedrivs traditionell akutverksamhet dygnet runt för medicin-, kirurgi- och

ortopedpatienter. Jourtid även barnmedicin-, gynekologi-, ögon- och öronpatienter.

På AVA vårdas patienter tillhörande medicin-, kirurgi-, ortoped- och infektionskliniken

som beräknas behöva kort vårdtid, 1-3 dygn, med möjlighet till 5 dygn.

AE arbetar på hela kliniken med journalskrivning, i receptionsarbete på AKM och

ansvarar för sjukhusets centrala journalarkiv.

På kliniken utbildas ST-läkare till Akutsjukvårdsspecialister.

Akutkliniken samverkar med hela sjukhuset. Samverkan sker dessutom med

primärvård, ambulans, polis, kommun m fl.

Grunduppdrag

AKM:s grunduppdrag är att dygnet runt ge medborgarna den vård de är i behov av

gällande allvarliga akuta sjukdomstillstånd eller större olycksfall. Jourläkare är

tillgängliga för specialiteterna medicin, kirurgi och ortopedi. För övriga specialiteter

inom sjukhuset finns dagtid jourverksamhet på respektive mottagning men jourtid

handläggs patienterna via AKM av respektive kliniks jourhavande läkare.

Alltid öppet

Planerad verksamhet skall ej förekomma

Maxkapacitet är 3 RÖDA traumapatienter samtidigt enligt katastrofplanen

AKM har en viktig funktion i Lt Sörmlands katastroforganisation enligt plan

AKM ansvarar för handhavande av skyddsutrustning, utbildar i och deltar i

utbildning i sanering vid kemikalieolyckor inom länet

AKM har en saneringsanläggning i anslutning till lokalerna

AKM har vårdplatskoordinatorsfunktionen på jourtid, det innebär kännedom om

antal lediga vårdplatser (som registreras från respektive vårdavdelning) samt

befogenhet att fördela dessa, vid vårdplastbrist enligt Beredskapsplan.

STRADA-rapportering, samverkan med Transportstyrelsen som tillskjuter

budgetmedel för arbetstiden

Akutkliniken fortsätter anställa och utbilda läkare under 2013 i form av STläkare

som skall utbildas till specialister i akutsjukvård.

AVA:s grunduppdrag är att dygnet runt övervaka, utreda, behandla och i möjligaste

mån färdigbehandla patienterna inom 1-3 dygn med möjlighet upp till 5 dygn. Totalt har

Akutkliniken MSE, Kvalitetsbokslut 2012 4(7)


avdelningen 30 vårdplatser, med 2 överbeläggningsmöjligheter, fördelade på 19

medicin-, 2 infektions-, 2 ortoped- och 7 kirurgplatser som skall utnyttjas effektivt.

Alltid öppet

30 stycken 7-dygns slutenvårdsplatser, varav 8 st enkelrum

Planerad kapacitet 90% beläggning

Möjlighet till arytmi-övervakning finns på 8 platser

Vårdplanering initieras från AVA, dels via direktkontakt med kommun, enligt

särskilt avtal och dels v b i samverkan med vårdplaneringsteamet på sjukhuset

AE omfattar arbete i receptionen på AKM, på sekretariatet både på AKM och på AVA

och centralarkiv.

Öppet mellan 07.00-22.00 söndag – torsdag och 07.00-23.00 fredag – lördag

Arkivlokalerna är ej arkivklassade

AE ombesörjer all journalhantering inom akutkliniken som utskrift av

journalanteckningar och diagnosregistrering och på jourtid även till övriga

sjukhuset då utskrifter är medicinskt nödvändiga

AE fungerar som traumasekreterare vid traumalarm

AE ansvarar för det administrativa arbetet i receptionen på AKM i samband med

öppenvårdsbesöket och för slutenvårdsregistrering vid inläggning

Diskussion pågår om centralarkivets organisatoriska hemvist med länsarkivarien

som har ett uppdrag att se över länets arkivfunktioner

Diskussion pågår om arkiveringsrutiner med länsarkivarien, se ovan.

Verksamhetsidé/vision, mål och kännetecken

Verksamhetsidén är att med respekt och professionalitet bemöta och behandla

människor som drabbats av akut sjukdom eller skada som kräver sjukhusvård.

Patienten som lämnar akutkliniken ska känna att den blivit väl omhändertagen och varit

delaktig i sin vård.

Det innebär:

hög medicinsk kunskap

hög omvårdnadskunskap

god kunskap om bemötande

stor flexibilitet

Verksamheten skall bedrivas resurseffektivt.

Akutkliniken arbetar för en god arbetsmiljö och det är allas ansvar att bidra till ett gott

arbetsklimat.

Det innebär:

samverkan

utveckling

eget ansvar

Akutkliniken MSE, Kvalitetsbokslut 2012 5(7)


Tillgänglighet

Kliniken är öppen 24/7/365.

Under sommaren 2012 var 10 vårdplatser stängda på AVA under 6 veckor p g a

semestervikariebrist inom yrkeskategorin sjuksköterskor.

Beläggningen på AVA har under 2012 ökat och ligger på en av de högsta

beläggningssiffrorna, 95-100%, i länet. En bidragande faktor till det är att

Kirurgkliniken/MSE, KSK inte haft alla sina vårdplatser öppna. Därför har patienter

med längre och mer specifikt vårdbehov vårdats på AVA och omsättningen av patienter

har stagnerat. Överbeläggningar har varit legio istället för undantag.

Vistelsetiderna på AKM ligger kvar på att ca 65% av patienterna är klara inom 4

timmar, trots ökade besökssiffror med ca 5%. Det är fortfarande stora variationer mellan

de olika klinikerna, där Medicinkliniken har lägst antal klara inom 4 timmar.

Medicinska resultat

Akutkliniken har inte egna patienter.

Patientsäkerhetsresultat

Kliniken deltar i övergripande PPM mätningar inom landstinget.

Riskanalys är gjord på AVA utifrån den ökade beläggningen.

Patienterfarenheter

Patienterfarenheter tillvaratas dels genom patientenkäter, patientnämndsärenden och

dels genom direktkontakt tagen av patienter. Detta resulterar i avvikelser i LtS

avvikelsesystem Synergi som utgör underlag för förbättringsarbete. En stor andel

handlar om upplevd låg bemanning gentemot uppdraget att klara en god vård.

Ärenden från Socialstyrelsens enhet för tillsyn har besvarats och inte föranlett någon

åtgärd från Socialstyrelsen.

Måluppfyllelse

Flera skäl finns till varför vi inte klarar målet på 80% inom 4 timmar på AKM.

Ett är att läkarkompetens är låg och att jourläkare även är hus- och operationsjourer.

Inom NYSAM-området har vi i jämförelse med andra likstora akutmottagningar låg

andel specialister och ST-läkare som jourer. Andra skäl är trånga, ej ändamålsenliga

lokaler och avflödeshinder bestående av väntan på vårdplats. Att få den egna

personalen, inom budget, att räcka till i mottagningsarbetet är en tuff utmaning mot de

ökande besökssiffrorna. Även lab- och röntgensvarstider påverkar patientens vistelsetid.

Ekonomi

Utifrån vårt uppdrag på hela kliniken att alltid vara öppna måste vi alltid ha minst

minimibemanning, vilket är lågt mot patientantalet, och det är kostsamt

Akutkliniken MSE, Kvalitetsbokslut 2012 6(7)


emanningsmässigt både vid korttidsfrånvaro och då rekrytering ej är i fas med

personalomsättningen. Sedan sommaren 2012 måste vi hyra sjuksköterskor för att klara

uppdraget på AKM.

De interna inkomsterna för vårdplatser på akutvårdsavdelningen ligger över budget

eftersom vi har en högre beläggning än budgeterat med överbeläggningar eller

öppnande av extra vårdplatser.

Totalt sett klarar vi inte personalkostnaden inom budget. I jämförelse inom NYSAM

med liknande akutmottagningar har vi låga personalkostnader per

akutmottagningsbesök.

Aktiviteter 2013

Akutkliniken utmaningar inför 2013 är personalrekrytering och bemanning, främst

sjuksköterskor och att bidra med förbättringsarbete inom den akuta vårdprocessen.

Förhoppningen är också att kunna bygga om AKM så den blir mer ändamålsenlig i

väntan på en nybyggnation.

Aktiviteter

Patientenkäter

Framtagande av kompetensplaner

Introduktion och kliniksamverkan

Personaldelaktighet i förbättringsarbete

4 timmar på AKM

AVA utveckling

AE utveckling

AKM utveckling

Delegeringar

Hygien- och klädregler

Andel medarbetare som gått miljöutbildning i ELLSA

Översyn av förbrukningsmaterial, köpta tjänster, bemanning och ansvarsområden

Akutkliniken MSE, Kvalitetsbokslut 2012 7(7)

More magazines by this user
Similar magazines