BOstäder Och verksamheter - Kungälv

kungalv.se

BOstäder Och verksamheter - Kungälv

Bostadsbyggande i Kungälv

Utdrag från styrdokument för

bostads försörjning.

Riktlinjer:

• Kungälvs kommun ska sträva efter att bygga

bostäder för den egna befolkningen men

också för en regional efterfrågan.

• Kungälvs kommun ska ha en planeringsberedskap

för att möjliggöra i genomsnitt

minst 400 nya bostäder per år.

• För att verka för en hållbar utveckling ska

kommunen sträva efter att få en blandad bebyggelse

och bostäder med olika upplåtelseform

inom bostadsområden och i alla kommunens

delar.

Bostadsbeståndet i Kungälvs kommun

Kungälvs kommun har ca 16 700 bostäder. 60 % av bostäderna

i Kungälv finns i Kungälvs stad och i Ytterby. Av

bostäderna i Kungälvs kommun utgörs 61 % av äganderätt,

15 % av bostadsrätt och 24 % är hyresrätter. Antalet

bostäder i förhållande till Kungälvs kommuns befolkning

ger en boendetäthet på 2,4 pers per bostad.

De allra flesta flerbostadshus finns i Kungälvs stad. Bo-

Procentuellfördelning av bostäder efter ägarkategori

Småhus

61%

Hyresrätter

24%

Övriga, främst

Bostadsrätter

15%

Församling Flerbostadshus Småhus

Kungälv 4 704 2 267

Marstrand 360 411

Harestad 21 341

Torsby 49 953

Lycke 24 480

Ytterby 941 2 042

Romelanda 102 1 006

Kareby 262 848

Hålta 4 327

Solberga 37 1 308

Totalt 6 504 9 983

Riktlinjer

Kungälvs övergripande strategier när det gäller bostadsförsörjningen

i kommunen samt planeringsberedskapen

för nya bostäder anges i ett styrdokument.

Dokumentet är kopplat till översiktsplanen och anger inriktningen

för den fysiska planeringen och blir därmed

också underlag för verksamhetsplaneringen för detaljplanearbetet.

Dokumentet anger den aktuella omfattningen

och inriktningen på bostadsbyggandet för den kommande

tioårsperioden och blir därmed en viktig planeringsförutsättning

för kommunens budgetarbete, befolkningsprognos

samt kommunens strategiska arbete med

lokalresursplanering.

stadsbeståndet återspeglas i kommunens befolkningsstruktur.

Det bor en stor andel barnfamiljer i kommunen.

Karaktären på Kungälvs bostadsbestånd ställer krav på

kollektivtrafiken och vilken typ av lösningar som behövs

för att öka kollektivtrafikandelen. Det handlar om att

göra Kungälvs huvudstråk och knutpunkter attraktiva för

hushåll med höga krav på tillgänglighet till både service

och arbete/bostad. Dessutom måste kollektivtrafiken

stödjas med pendelparkeringar, framförallt i Kungälv, Ytterby

och Kode.

10 Bostäder och verksamheter 1. Befolkning, arbeten & bostäder

More magazines by this user
Similar magazines