KONSTGUIDE - Malmö stad

malmo.se

KONSTGUIDE - Malmö stad

KONSTGUIDE

Skulpturer och offentlig utsmyckning i Malmö


KONSTGUIDE


Skulpturer

och offentlig

utsmyckning

i Malmö

Fotograferade av Merja Diaz

ABF Malmö


© ABF Malmö 2006

Redaktion: Conny Pettersson, Jacob Faxe,

Stig Johansson och Gunnar Ericson

Foto, om inget annat anges: Merja Diaz

Formgivning: Christer Strandberg

Text- och bildmontage: Karin Strandberg

Kartor: Quist AB

Typografi: Trade Gothic

Papper: Magno Satin 170 g

Tryck: Printing Malmö AB

Bokbinderi: Förlagshuset Nordens Grafiska AB

ABF

Spånehusvägen 47

211 58 Malmö

Tel: 040 - 35 24 00

Fax: 040 - 35 24 17

Epost: exp@malmo.abf.se

www.malmo.abf.se

Se vidare:

www.malmo.se

www.planteringsforeningen.se

ISBN 91-631-8632-2


INNEHÅLL

Förord 7

Introduktion 9

Centrum 10

Västra Innerstaden 60

Limhamn – Bunkeflo 82

Hyllie 90

Fosie 108

Södra Innerstaden 126

Rosengård 146

Kirseberg 160

Husie 172

Oxie 176

Några personporträtt 180

Namnregister 184

Verkregister 189


Stortorget i Malmö före 1878.

Foto: Carl de Shàrengrad/Malmö Museers fotohistoriska samlingar


7

Förord

Intresset är stort för Malmös offentliga konst. Den konstguide

som kom ut 2001 tog snabbt slut. Många har

dessutom önskat sig en konstguide med mer information

– historisk och konstvetenskaplig – om de olika verken.

Många nya och intressanta verk har dessutom tillkommit

i Malmö under de senaste 5 åren.

En ny mer innehållsrik konstguide har därför tagits

fram. Den utgår från den tidigare men har bearbetats på

många väsentliga punkter. Ambitionen är densamma –

att ge en god överblick över den offentliga konsten

stadsdel för stadsdel samt att stimulera till besök och

konstvandringar i Malmös offentliga rum eller till egna

strövtåg bland stadens skulpturer.

Konstguidens första prioritet är att presentera det

specifika konstverket, därefter konstnären. I somliga fall

har informationen kompletterats med en fördjupad text

om konstnärskapet.

Ett stort arbete har lagts ner på att rättvisande skildra

de olika verken i bild. Fotograf Merja Diaz har haft

uppdraget – att både lyfta fram konstverkets egenart, att

sätta in det i sitt rumsliga sammanhang och att fånga

konstverken vid olika årstider. Förhoppningsvis förmedlas

därigenom den samklang mellan närmiljö och skulptur

som också är ett viktigt signum för god offentlig

konst.

Några historiska och dokumentära bilder finns också

med och ger en historisk bakgrund till ett särskilt konstverks

tillblivelse, eller en glimt av konstnären bakom

verket. Publiceringen av dessa bilder har möjliggjorts

genom tillgång till en fotografisk samling i privat ägo,

samarbete med Malmö Gatukontor och Malmö Museer,

samt inte minst tillträde till Sydsvenskans rika fotoarkiv.

De olika konstverkens individuella uttryck kan tillsammans

(på bild i en konstguide) ge ett brokigt intryck.

Formgivarna Karin och Christer Strandberg, har haft

uppdraget att bemästra detta – och gjort det med en

tydlig och sammanhållande layout.

Arbetet med att ta fram denna konstguide har skett

under ledning av en redaktionskommitté, med följande

sammansättning och ansvarsområden: Gunnar Ericson,

Stadsträdgårdsmästare Malmö stad, sammankallande,

Jacob Faxe, fil.kand. i konstvetenskap, författare av de

konstvetenskapligt fördjupade texterna, Stig Johansson,

ABF, initiativtagare och manus, Conny Pettersson,

Studieombudsman ABF Malmö, ansvarig utgivare.

Vi tackar Malmö Förskönings- och Planteringsförening,

samt Malmö Kulturnämnd för generösa bidrag till Konstguidens

produktion.

Vår förhoppning är att Konstguiden skall komma till

flitig användning och stor glädje!

Redaktionskommittén


Den 28 juni 1896 invigdes Karl X Gustav-statyn på Stortorget.

Foto: Anna Frankell/Malmö Museers fotohistoriska samlingar

8


Introduktion till Malmös offentliga konst

Konstens kontext

Genom åren har Malmö blivit utsmyckat med konstverk.

Dessa är placerade runt om i olika miljöer i stadskärnan,

i parkerna och i förorterna.

Varje enskilt konstverk har först och främst ett konstnärligt

uttryck. Detta kan vara av varierande kvalitet.

Dessutom har de en spännande och intressant historia

bakom sig. Varför blev det placerat här och varför detta

verk? Vem har finansierat det? Dessa är några av de frågeställningar

man kan ställa.

Konstverk har genom historien pga olika avsikter och

syften placerats på offentliga platser. Verken har gett

staden dess identitet mer än något annat. Exempel på

detta är statyn Karl X Gustav av John Börjesson, som

finns på Stortorget samt Pegasus av Carl Milles som hittas

på Linnéplatsen i Slottsparken.

De speglar alltid tidsandan. Om de inte gör det förlorar

de snart sin giltighet.

Vem bestämmer i det offentliga rummet

I alla tider har konsten engagerat människor och de

konstverk som placerats i det offentliga rummet utgör

inget undantag – snarare tvärtom. Otaliga är de debatter

och strider som nästan varje mer betydande verk har

haft och så kommer det vara även i framtiden.

Det offentliga rummet har de senaste decennierna blivit

mycket större. Det har vidgats och vi vistas mer i det,

mycket pga att vår livsstil har förändrats. Konkurrensen

om det har ökat. Alla äger på något sätt den offentliga

arenan. Otydligheten kring vem som bestämmer och styr

i denna sfär skapar utrymme för initiativ från många

aktörer. Även det faktum att människan instinktivt tycks

inmuta revir och på olika sätt vill markera det.

Detta kan ibland få spännande effekter lika väl som

det kan vara förödande. Denna kamp om vem som äger

och vem som bestämmer i det offentliga rummet är

ständigt pågående. Här finns inga regler eller lagar utan

det är den starke som vinner.

Motivet bakom

Varför placerar man ut konstverk på torg och i parker?

Först och främst vill man försköna staden och området.

Här uppstår genast frågan vad som är vackert eller fult?

Det kan finnas en anledning att placera ett konstverk

på en plats där en historisk händelse ägt rum - eller som

man vill markera på något sätt. Komplicerade politiska

aspekter med oanade konsekvenser kan då uppstå.

Man vill hedra en av stadens medborgare som utmärkt

sig på något sätt. Hur skall man göra detta så att personen

inte blir vanvördad istället för hedrad? Detta kan bli

den verkliga diskussionsfrågan.

9

Idag bygger man många rondeller för att göra trafiken

säkrare. Samtidigt får man en mängd cirklar i gatubilden

som stör vårt perspektivseende. Detta kan förändras med

en utsmyckning som dock inte får distrahera trafikanter

för mycket.

Det finns alltså flera skäl och olika typer av verk. Ett

konstverk kan vara t.ex. en utsmyckning, ett monument,

ett minnesmärke eller en miljöinstallation. Exempel på

det sistnämnda är Ulla och Gustav Kraitz installation på

båda sidor om Davidshallsbron vid Södertull.

Den offentliga konstens material

Vilket material skall man välja?

I första hand är det konstnären som väljer det material

han eller hon finner lämpligt för att det konstnärliga uttrycket

skall bli optimalt.

De klassiska materialen är sten och brons. Idag arbetar

man även med andra material eftersom de konstnärliga

teknikerna har förändrats. Ljusinstallationer och

videoverk är exempel på detta.

Trend eller evig

De konstnärliga uttryckssätten speglar de snabba förändringar

som sker i dagens samhälle. Allt går mycket snabbare

och varaktigheten i de konstnärliga yttringarna har

förkortats.

Konstverken i det offentliga rummet speglar inte helt

denna förändring. Utan här finns idéer om evigt och för

alltid. Det är en vertikal rörelse ned i marken, som stabiliserar

och förankrar verket.

Den rörlighet, flexibilitet och förändring som utmärker

vår tid och som snarare kan betecknas som horisontell i

sin utformning speglas sällan i de verk som idag placeras

i offentliga miljöer.

Kanske är det så att vi söker en trygghet och en

nostalgi i den vertikalt förankrade riktningen i motsats till

den horisontella som vi lever med.

Det kan dock föreligga en risk för överlastning i vår

omgivning när allt placeras med grundtanken att vara för

evigt.

Malmö har berikats

Malmö stad har genom åren berikats med konstverk

som har blivit en del av Malmös identitet. Man har låtit

konstnärer arbeta med gestaltning av stadsmiljöer och

man har experimenterat med nya tekniker och material.

Engagemanget i Malmö från alla aktörer har skapat en

spännande konststad.

Göran Christenson

Chef Malmö Konstmuseum


CENTRUM

Speditör Nils Sjöö har, vid 20-års jubileet, nedlagt en krans

vid sjöfartsmonumentet Havets söner den 17 oktober 1950.

Foto: Ernst Henriksson/Sydsvenskan

Kommunfullmäktiges ordförande

Arne Lundberg och konstnärinnan

Gunnel Frieberg vid invigningen av

Sillagumma den 8 oktober 1980.

Foto: Lasse Svensson/Sydsvenskan

Placering av Samling vid Pumpen

på Lilla Torg 1973.

Foto: Jörgen Faxe

10

Öresund i gips i Gerhard Hennings Ateljé 1933.

Foto: Jörgen Faxe


Från invigningningen av

Non violence den 12

september 1992.

Fr.v. Kommunfullmäktiges

ordf. Percy Liedholm,

stadsträdgårdsmästare

Gunnar Ericson, Carl

Fredrik Reuterswärd och

invigningstalare professor

Sven Sandström

Foto: Peter Frennesson/

Sydsvenskan

11

Avtäckningen av Cordes Vibrantes utanför

Hansacompagniet. 14 november 1992.

Foto: Torbjörn Carlson/Sydsvenskan

Pegasus, i lyftkran just innan den skall

placeras på 10 meters sockel, 1961.

Foto: Jörgen Faxe


1. Karl X Gustav

År: 1896

Material: Brons/granit

Konstnär: John Börjesson

Ägare: Malmö stad

Placering: Stortorget

Ryttarstatyn på Stortorget tillkom genom en insamling

1873. Uppdraget gick till professor John Börjesson.

14

Avbildningen av Karl X Gustav är naturtrogen med realistiska

detaljer på både ryttare och häst. Gestaltningen av

kungens favorithäst Hannibal visar honom i rörelse framåt,

med alla hovarna i marken, med huvudet lätt på

sned. Kungen är iklädd paraduniform med fjäderprydd

hatt. Stensockelns sidor är smyckade med porträttmedaljonger

av general Carl-Gustaf Wrangel, Eric Dahlberg,

samt generalguvernörerna i Skåne Gustav-Otto Stenbock

och Rutger von Ascheberg.


2. Torgbrunn

År: 1964

Material: Brons/vatten

Konstnär: Stig Blomberg

Ägare: Malmö stad

Placering: Stortorget

Inför Baltiska utställningens 50-års jubileum fick skulpturprofessor

Stig Blomberg i uppdrag att skapa en

torgbrunn. Brunnen skulle påminna om den vattenreservoar

som från 1500- till 1800-talet försåg Malmös

invånare med vatten. Den stora vattenreservoaren från

1500-talet finns fortfarende kvar under marken och är

markerad med tio vita gatstenar strax intill konstverket.

Vattnet leddes via rör av urholkade ekstockar från

Pildammarna. Utsmyckningen av brunnen visar följande

15

situationer: Tre soldater i begrepp att avrätta Jörgen

Krabbe 1678. Karl XI:s intåg i Malmö 1673. Det gamla

stadssigillet och ankaret framhåller sjöfartens betydelse.

Flygande häxor, som stoppas upp av en trollkarl med

en vattenstråle på huvudet, är symboler för medeltida

vidskepelser. Tornet med skånska trappstegsgavlar fanns

på Baltiska utställningen. Fågeln i buskaget erinrar om

parker och planteringar. Två av kronprinsens husarer

blåser in julen. En festprydd mö på väg till Knutsgillet

samt Knutsgillets gamla sigill. Inuti kan man se en

vattenbärerska, ett sillstim samt Malmös gamla sigill.

Blomberg är rikligt representerad i den offentliga och

monumentala konsten i vårt land. Inte sällan använde

Blomberg litterära förlagor till sina verk. Se vidare om

konstnären sidan 180.


3. Madonna. (Replik)

År: –

Material: Betong

Ägare: Kockums Personalstiftelse

Placering: Jörgen Kocks gård, Västergatan

Den ursprungliga madonnan placerades i befintlig nisch,

i fastighetens hörn, vid uppförandet av huset 1525. Att

fastställa upphovsmannen är svårt, men den produktive

stenskulptören Adam van Dürens namn har förekommit

som en hypotes i sammanhanget. Den ursprungliga är

gjord i kritsten, och förvaras numera på Malmö Museer,

efter många års förvittring. Repliken är utförd av Vitus

Nielsen, Köpenhamn, samt uppsatt i samband med en

omfattande renovering av gården 1965 –1967.

Madonnan är framställd som den apokalyptiska jungfrun,

stående på månskäran som hon trampar på med sin

högra sko. Hon bärs upp av en polygonal sockel med

årtalet 1525. På huvudet bär madonnan en krona, virad

av växtrankor. Även den ursprungliga madonnan var

polykromt bemålad.

Jörgen Kock var myntmästare i Malmö under 1500-talet.

16

4. Frans Suell

År: 1915

Material: Brons/granit

Konstnär: Edvard Trulsson

Ägare: Malmö stad

Placering: Norra Vallgatan 70

Donator: Malmö Förskönings- och Planteringsförening

Frans Suell, 1744 –1817, var dåtidens främste affärs-

och kommunalman i Malmö. Han var redare, tobaksfabrikör

och framför allt grundare av Malmö hamn. Statyn

står i fonden av ”Suells hamn”.

Skulptören är född i Malmö och har varit verksam där.

Utbildad på konstakademin i Köpenhamn, samt under

flera studieresor till Tyskland. Framförallt representerad i

Malmö med omnejd. Bl.a. genom Flickan med snäckan

(Stadsparken, Eslöv).


5. Optimistorkestern

År: 1985

Material: Brons

Konstnär: Yngve Lundell

Ägare: Malmö stad

Placering: Södergatan

17

Skulpturen utplacerades i samband med att Södergatan

byggdes om till Malmös första gågata.

6. Monument till krigsförlista sjömäns minne

År: 1945

Material: Järn/granit

Konstnär: Eiler Graebe och Ivar Ålenius-Björk

Ägare: Malmö stad

Placering: Ångbåtsbron, längst ut

Donator: Malmö Förskönings- och Planteringsförening

Domkyrkoarkitekt Eiler Graebes enkla och värdiga krigsminnesmärke

domineras helt av ett autentiskt ankare

som vilar på ett rektangulärt postament, försett med

inskription och små reliefer av Ivar Ålenius-Björk.

Monumentet flyttades 2005 på grund av bygget av

Citytunneln. Det fanns tidigare på platsen söder om det

gamla posthuset, ritat av arkitekt Ferdinand Boberg.


7. Port mot kontinenten

År: 1975

Material: Järnplåt/granit

Konstnär: Sven Carlsson (Skrot Carlsson)

Ägare: Malmö stad

Placering: Bagers plats vid Hjälmarebron

Gåva till Malmö hamn av Kockums Mekaniska Verkstads

AB med anledning av hamnens 200-års jubileum den

22 maj 1975.

18

8. Fiskegumma

År: 1949

Material: Granit

Konstnär: Clarens Blum

Ägare: Malmö stad

Placering: Norra Vallgatan vid Älvsborgsbron

På det gamla övergivna fisktorget står Fiskegumma.

Hon påminner de förbipasserande om en svunnen tid

då torggummorna gjorde torget levande.


9. Non Violence

År: 1992

Material: Brons/granit

Konstnär: Carl Fredrik Reuterswärd

Ägare: Malmö stad

Placering: Malmö Börshus

Donator: Malmö Förskönings- och Planteringsförening

Non Violence skapades 1982. Den köptes in 1991 och

placerades 1992 vid Malmö Börshus, som ett av tre

existerande exemplar i världen, varav ett vid FN byggna-

19

den i New York. Carl-Fredrik Reuterswärd började att

skissa på Non Violence 1981 i protest mot John Lennons

död samt för att visa på att det avskyvärda våldet måste

stoppas, dvs. manifestera budskapet om ”Icke Våld”.

Egentligen var det tänkt att revolvern skulle tillverkas i

glas, pipan skulle agera blomvas, men materialet var för

skört. I dag har revolvern med sin knutna pipa blivit symbol

för rörelsen Non Violence, och finns i otalet storlekar

och utföranden. Detta exemplar är gjort i brons och står

på en sockel av röd granit.


10. Gemini

År: 1985

Material: Järnsmide

Konstnär: Christos Gianakos

Ägare: Malmö stad

Placering: Ångbåtsbron

Konstverket ingick i den första Big Scale-utställningen

som genomfördes 1985.

Gemini flyttades från S:t Knuts torg till denna plats efter

utställningen.

11. Snäckan

År: 1956

Material: Marmor/vatten

Konstnär: Henning Malmström

Ägare: Malmö stad

Placering: Hans Mickelssonsgatan/Skeppsbron

Donator: Malmö Förskönings- och Planteringsförening

Snäckan invigdes och placerades 1957, i den s.k.

Badhusparken vid Skeppsbrons norra del. Snäckan är

huggen i vit Carraramarmor. Henning Malmström var en

av de tre konstnärer som deltog i skulpturtävlingen på

Gustav Adolfs Torg 1931. Se nr 28, sidan 30.

20

12. Samling vid pumpen

År: 1973

Material: Granit/brons/järn/vatten

Konstnär: Thure Thörn

Ägare: Malmö stad

Placering: Lilla torg

Donator: Malmö Förskönings- och Planteringsförening

2/3 och Sparbanken Bikupan 1/3.

Lilla Torg tillkom 1591 när Stortorget blivit för litet för den

utökade handeln. Torget har tidigare delvis varit bebyggt,

bl.a. stod där en saluhall som revs inför ombyggnaden

på 1970-talet. En tävling utlystes 1971 i samband med

ordningsställandet av det genuina Lilla Torg. Thure Thörn

vann med sin strängt hållna torgbrunn Samling vid pumpen,

bl.a. för att ha tagit störst hänsyn till de antikvariska

förhållandena samt torgets tidigare funktion.

Utformningen av torgbrunnen har med sina skulpturala

inslag således rötterna i historien, vilket förleder betraktaren

att tro att brunnen är väsentligt äldre.

Med sina individuellt utformade bronstavlor påminner

brunnen om den rikliga torg- och saluhandel som

bedrevs här under flera århundraden. Likt en kostcirkel

visar brunnens bronstavlor fyra matkategorier, grönsaker,

kött, fisk, samt bröd.


22

13. Ktree ”rytmobilträd”

År: 2000

Material: Rostfritt stål och glasfiber

Konstnär: Studenter vid Malmö Högskola

Ägare: Malmö Högskola

Placering: Beijerskajen 8

Ktree är en musikalisk, digital skulptur, som kommunicerar

med hjälp av Internet. Via Internet kan man programmera

den med egen komposition. Den är skapad av studenter

vid Högskolan i Malmö.

14. Claus Mortensen minnessten

År: 1967

Material: Granit

Konstnär: Thure Thörn

Ägare: Sankt Petri kyrka

Placering: Själbodgatan

Claus Mortensen var reformator och kyrkoherde i Sankt

Petri 1529 – 41.

15. Grundlagen

År: 1985

Material: Granit

Konstnär: Pye Engström

Ägare: Tingsrätten

Placering: Kalendegatan 6


16. Fyrklöver

År: 1997

Material: Granit/vatten

Konstnär: Tom Gruen

Ägare: Sankt Petri kyrka

Placering: Sankt Petri kyrka, Själbodgatan

17. Picassos Sleeping Partner

År: 1983

Material: Brons

Konstnär: Carl Fredrik Reuterswärd

Ägare: SE Banken

Placering: Bruksgatan

Skulpturen har tidigare stått utanför

Börshuset.

23


18. Cordes Vibrantes

År: 1992

Material: Brons/granit

Konstnär: Fernandez Arman

Ägare: Malmö stad

Placering: Malmborgsgatan/Stora Nygatan

Donator: Skanska och Galleri GKM Siwert Bergström,

Malmö

Skulpturen tillhör sviten Cordes Vibrantes (vibrerande

strängar) och består av skivade basfioler. Konstnären har

tagit fasta på kubisternas kärlek för musikinstrument

med mjuka rytmiska profiler.

24

19. Sädeskornet minnessten

År: 2000

Material: Granit

Konstnär: Carl Bertil Widell

Ägare: Malmö stad

Placering: Rundelen

Donator: Sveriges Bageriförbund och Nordmills


20. Det Svenska Tungsinnet

År: 2004

Material: Brons/vatten

Konstnär: Marie-Louise Ekman

Ägare: Malmö stad

Placering: Altonaparken

Skulpturen är gjord i brons och föreställer en milt gråtande

man, med anletsdrag lånade av konstnärinnans

man; Gösta Ekman. Den ställdes ut första gången i den

svenska paviljongen på Världsutställningen i Sevilla 1992.

1996 köptes den in till Malmö. Under åren har många

alternativa platser diskuterats, vilket återges i filmen

Jag har gråtit mycket i Limhamn, producerad av Mats

Weman och Stefan Berg. Skulpturen har inbyggd värme

för att kunna gråta oavsett årstid.

25

21. Delfiner

År: 1973

Material: Järnplåt/granit

Konstnär: Sven Carlsson (Skrot Carlsson)

Ägare: Malmö stad

Placering: Södra Promenaden 23

Skulpturen har tidigare varit placerad på Södertull.

Den fick sin nuvarande placering 2005.


22. Göta

År: 1950

Material: Granit/vatten

Konstnär: Olle Holmsten

Ägare: Malmö stad

Placering: Raul Wallenbergs plats

Skulpturen fick en ny inramning i och med att fontän

och damm byggdes år 1987– 88.

26

23. Pienza

År: 1992–1993

Material: Marmor/granit/vatten

Konstnär: Staffan Nihlén

Ägare: Malmö stad

Placering: Raul Wallenbergs park

Donator: Malmö Förskönings- och Planteringsförening

i samfinansiering med Malmö stad

Marmorskulpturen och den omgärdande gestaltningen

i granit och diabas är skapade för att hedra Raoul

Wallenberg. Skulpturens namn är lånat av staden i

Italien som Påven Pius II lät bygga i Toscana under

1400-talet. I dessa omgivningar har Staffan Nihlén bearbetat

denna stora monolit till den karaktärsstarka skulptur

som idag pryder parken. Den använda marmorn

kommer dock från Portugal och inte från trakterna kring

staden Pienza där carraramarmor bryts.

Marmorn skiftar i silver och rosa och ändrar sitt uttryck

efter rådande väderlek och årstid. Den är mjukt formad

på ena sidan och skarpare avhuggen på den motsatta.

Budskapet i verket framförs genom dess form och färg.

Skulpturen reser sig upp ur det mörka karet och inger

en känsla av en brinnande låga. En hoppets låga, som

en symbol för det hopp Wallenberg tände hos 1000-tals

judar genom sitt modiga och humana verk i Ungern.

I samband med invigningen 1992 fick parken således

namnet Raoul Wallenbergs park.

24. Katarakt

År: 2002

Material: Brons/betong/vatten

Konstnär: Ulla Kraitz och Gustav Kraitz

Ägare: Malmö stad

Placering: Södertull

Donator: Malmö Förskönings- och Planteringsförening


Genom installationen vid Södertull har Malmöborna fått

en sevärd attraktion med alla de ingredienser som är

signifikativt för konstnärsparet Kraitz. De arbetar gemensamt

samtidigt som deras personliga uttryck utmärks,

vilket avspeglas tydligt i Katarakt. I utsmyckningen av

Södertull har paret arbetat i en mängd olika material

som granit, diabas, keramik och brons. Alla delar är lika

viktiga för det slutgiltiga uttrycket av samstämmighet och

harmoni.

27

Ulla Kraitzs mjukt gestaltade katter i brons som naturtroget

lapar solsken längs kanalkanten vid Södertull

förenas på ett sofistikerat sätt med Gustav Kraitzs djupa

glasyrer som fångar och reflekterar ljuset. Den slutliga

inramningen står det porlande vattnet för. Just detta

speciella och tilldragande ljud, porlandet från en bäck

i skogen, är uträknat in i minsta detalj. Ingenting är

lämnat åt slumpen, det färdiga verket är resultatet av

åtskilliga timmar av tålmodigt och målinriktat arbete.


25. Portfölj

År: 2005

Material: Brons

Konstnär: Ulla Kraitz

Ägare: Malmö Stad

Placering: Längs Södra Promenaden från Södertull till

Amiralsbron

Ulla Kraitz skapade ursprungligen denna portfölj 1998,

som en del av det monumentala verket Hope i New

York, 1:st Avenue 47th Street. Hope skapades av Ulla

och Gustav Kraitz för att hedra Raoul Wallenbergs minne

och hans omfattande arbete i Budapest för att rädda

judar under andra världskriget. Verket består av fem

höga pelare i diabas, krönt av ett koboltfärgat klot i

stengods. På marken står en portfölj i brons. Portföljen

utgör en mycket stark accent med ett massivt symbolvärde.

Den är lätt buktig som om att den bär på en

mängd av de pass och officiella handlingar som var

Wallenbergs redskap. Precis som i New York står portföljen

på gatsten hämtad från Dohány Utca, dvs. Tobaksgatan,

som ligger i ghettot i Budapest. Portföljen är

helt naturtrogen i både storlek och uttryck. Som subtilt

kännetecken om vem som ställde ifrån sig portföljen,

bär den ett stiliserat monogram; RW. I Malmö förenar

portföljen som en fristående länk Raoul Wallenbergs park

med paret Kraitz skulpturala utsmyckning av Södertull.

28

26. Bikaka

År: 1973

Material: Brons/marmor

Konstnär: Carl Fredrik Reutersvärd

Ägare: Föreningssparbanken

Placering: Gustav Adolfs torg 4

27. Fem fontäner och ett klot (utan titel)

År: 1999 –2000

Material: Brons/granit/klinker/vatten/eld

Konstnär: Sivert Lindblom

Ägare: Malmö stad

Placering: Gustav Adolfs torg

Donator: Malmö Förskönings- och Planteringsförening

i samfinansiering med Malmö stad


Fontänerna på Gustav Adolfs Torg tillkom i samband

med att torget omdanades i slutet av 1990-talet. Under

två års tid göt Skånska Klockgjuteriet i Hannas på Österlen

alla de delar som skapat de fem bronsfontänerna på

Gustav Adolfs Torgs östra del. Fontänerna har med sina

vattenkastare i två nivåer, omväxlande mjuka och skarpa

konturer samt mängdverkan, blivit en mycket påtaglig

och strukturerad del av stadsrummet. Att fontänerna

under vinterhalvåret byter element, från vatten till eld,

ger dem ytterligare en levande och aktiv roll på torget.

29

Karen varierar i höjd, för att kompensera torgets höjdskillnad

på upp emot en meter. Verket fullbordades år

2000 med Klotet, som mäter 1,5 meter i diameter.

Klotet består i lika delar av brons och röd granit.

Två allegoriska figurer som representerar optimisten och

pessimisten, flankerar den tronande gripen som är en

helt fri tolkning av Malmös heraldiska grip. Två inskriptioner:

Av den grekiska skalden Herakleitos respektive

av Hjalmar Gullberg.


28. Öresund

År: 1934

Material: Brons/vatten/granit

Konstnär: Gerhard Henning

Ägare: Malmö stad

Placering: Gustav Adolfs torg

Donator: Malmö Förskönings och Planteringsförening

Fontänskulpturen på Gustav Adolfs torgs västra del

donerade Malmö Förskönings- och Planteringsförening

åt Malmöborna för att celebrera Föreningens 50-års

jubileum. Den skapades 1931 och utplacerades 1934.

En skulpturtävling anordnades, Gerhard Henning vann

30

tillsammans med domkyrkoarkitekt Eiler Graebe som

ritade karet som omger Öresund. Det första förslaget

föreställde en sittande flicka. Detta omarbetades för att

passa platsens påtagliga rymd och omfång. Slutresultatet

som invigdes 1934 blev en helt klassisk skulptur med

vertikal resning, som följer ända upp genom vattenstrålen.

Kvinnan håller händerna uppsträckta i håret, under

henne sitter en knäböjande faun som saluterar henne

genom en snäcka. 1999 –2000 renoverades karet, samt

kompletterades med fiberoptik och värmeslingor.

De senare möjliggör åretruntdrift av vattnet. Vid extrem

kyla vintertid täcks skulpturen av ett tjockt och dekorativt

skal av is.


29. Lekande barn

År: 1915

Material: Brons/granit/vatten

Konstnär: Anders Jönsson

Ägare: Malmö stad

Placering: Gustav Adolfs torg

Donator: Eugen Wingård och Malmö Förskönings-

och Planteringsförening

Sin ringa storlek till trots, har denna bronsskulptur

blivit mycket folkkär hos malmöborna. Den skapades

1913 och placerades 1915. Ursprungliga namnet var

Duschen, med en väsentligt högre vattenstråle som

duschade de tre barnen som står med huvuden lätt

böjda in mot mitten. Många malmöbor krävde att de tre

barnen skulle slippa att duscha dagarna i ända, därför

sänkte man strålen och döpte om skulpturen till Lekande

barn. Fram till 1934 när Öresund (28) invigdes, var

Lekande barn torgets enda konstnärliga utsmyckning.

Ursprungligen stod skulpturen på Gustav Adolfs torgs

östra del, i den s.k. ”Runningen”, men fick sin nuvarande

plats i samband med omdaningen av torget 1997.

30. Tranorna flyga mot väster

År: 1983

Material: Keramik

Konstnär: Stig Carlsson

Ägare: A Nordin

Placering: Engelbrektsgatan 13 (in på gården)

31

31. Modersglädje

År: 1985

Material: Brons/granit

Konstnär: Karin Schultz

Ägare: A Nordin

Placering: Engelbrektsgatan 13 (in på gården)


32. Sunes stenar

År: 1997

Material: Granit

Konstnär: Bård Breivik

Ägare: Malmö stad

Placering: Stadsbiblioteket

Donator: Malmö Förskönings- och Planteringsförening

32

De två granitpelarna köptes in och donerades av Malmö

Förskönings- och Planteringsförening 1996, de placerades

permanent utanför Stadsbiblioteket 1997.

Ursprungligen stod de utanför Malmö Konsthall, där

dåvarande konsthallschefen Sune Nordgren anordnat en

utställning med Bård Breivik under sommaren och hösten

1996. Verket namngavs senare efter nämnde Sune.

Den grovhuggna graniten visar tydliga spår efter de hål

som borrats för att spränga loss stenen från berget.


33. Konstkritik

År: 1915

Material: Brons/granit

Konstnär: Otto Strandman

Ägare: Malmö stad

Placering: Stadsbiblioteket

Skulpturen var utställd på Baltiska utställningen 1914.

33

34. Till Erinran

År: 1951

Material: Brons/granit

Konstnär: Axel Wallenberg

Ägare: Malmö stad

Placering: Slottsparken öster om Fersens väg, snett emot

Stadsbibioteket


35. Anna Lisa

År: 1911

Material: Brons/granit/vatten

Konstnär: Anders Olsson

Ägare: Malmö stad

Placering: Slottsparken, Platangången till bron mot

Kungsparken

Donator: Malmö Förskönings- och Planteringsförening

Ursprungligen kallad La Gamine, men försvenskades

till Anna-Lisa. Den skapades 1906 och placerades 1911.

Skulpturen uppvisar klara jugenddrag, exempelvis

utformningen av flickans hår som slingrar sig likt en växtranka,

samt själva tunnbandet som bildar en ram runt

hennes gestalt. Vidare symboliserar de fyra sköldpaddorna

evighet och tröghet vilket kontrasterar mot ungdomen

och spontaniteten, som flickan representerar. Skulpturen

skall ses som en ögonblicksbild av flickan när hon leker

med sitt tunnband. Sedan år 2000 står skulpturen i

Slottsparken just nedanför Parkbron till Kungsparken.

Det är nära skulpturens ursprungliga plats som var i

bibliotekets trädgård.

34

36. Vildsvinet

År: 1960

Material: Brons/granit

Konstnär: Carl Friesendahl

Ägare: Malmö stad

Placering: Stadsbiblioteket

Donator: Malmö Förskönings- och Planteringsförening

Verket köptes in 1959 på en minnesutställning på museet.

Carl Friesendahl föddes i Norrland (1886 –1948).

Han var verksam både som målare och skulptör, framförallt

var det djurmotiv som gällde inom måleriet. Denna

kraftfulla skulptur, sin storlek till trots, ställdes först upp

en bit från huvudentrén vid Malmö Stadsbibliotek. Idag

är den placerad närmare entrén.

En variant av detta vildsvin, finns i Västerås sedan 1952,

fast i liggande utförande inne på gården i stadens stadshus.

Carl Milles utförde i början av seklet ett vildsvin som

halvsitter med ett uttryck som starkt påminner om

Friesendahls.

37. Liggende pige

År: 1961

Material: Brons/granit

Konstnär: Gerhard Henning

Ägare: Malmö stad

Placering: Slottsparken, Lördagsplan


38. Pegasus

År: 1950

Material: Brons/granit

Konstnär: Carl Milles

Ägare: Malmö stad

Placering: Slottsparken, Linnéplatsen

Donator: Malmö Förskönings- och Planteringsförening

Pegasus skapades 1949, placerades och invigdes 1950.

Sattes först upp på Linnéplatsen på en 4 m. hög granitpelare,

1954 höjdes den till 5,5 m., för att slutligen höjas

till nuvarande 10 m. 1961. I och med detta blev Pegasus

så viktlös och svävande som varit Carl Milles ursprungliga

tanke. Pegasus och Människan som den egentligen

heter, härrör från den klassiska mytologin.

35

Carl Milles fick själv välja ut platsen och valde Linnéplatsen

för dess rymd och närhet till vatten. Milles ville

genom denna skulptur gestalta tankens fria flykt. Det är

själva flykten som står i centrum inte destinationen. I den

grekiska mytologin är detta en bevingad häst som ville

flyga till Olympen, men som inte lät sig tyglas. Milles ville

även att människan skulle ha en del i verket, och placerade

den unga pojken flygande jämsides med Pegasus,

vilket visar människans rätt till sin konstnärliga och andliga

frihet. Pojken snuddar alltså bara vid hästen.

Pegasus har blivit en symbol för Malmö, precis som flertalet

av Milles monumentala verk blivit för sina platser,

exempelvis Europa och Tjuren i Halmstad. Pegasus står

även i Des Moines, Iowa, U.S.A., samt på Millesgården

Stockholm. (9 m. pelare)


39. Pojke med gäss

År: 1978

Material: Brons

Konstnär: Thomas Qvarsebo

Ägare: Malmö stad

Placering: Slottsparken, Stora Slottsdammen

41. Konsul Anders Caspar Holm

År: 1916

Material: Brons/granit

Konstnär: Sven Andersson

Ägare: Malmö stad

Placering: Kungsparken, vid lekplatsen

Donator: Malmö Förskönings- och Planteringsförening

Sven Andersson har gjort ett stort antal porträttbyster och

medaljonger i Malmö. Han utförde många byster av betydelsefulla

personer i staden, oftast med stor porträttlikhet.

Konsul Anders Caspar Holm, var en av stiftarna till

Malmö Förskönings- och Planteringsförening 1881 och

länge styrelseledamot. Han var skeppsredare och gav

sina kaptener på de olika fartygen i uppdrag att föra hem

exotiska träd/plantor till Malmö. Efter hemkomsten planterades

dessa i Kungsparken eller i det alltmer växande

kvarteret Fridhem. Han hade tidigt tagit initiativ till att anlägga

Kungsparken. Malmöborna har således A.C. Holm

till stor del att tacka för inte bara epitetet Parkernas stad,

utan även att han berikat dem med exotiska och ovanliga

arter. Övriga byster utförda av Sven Andersson i Malmö

är Gustaf Rydberg (40), samt Axel Danielsson (225).

36

40. Gustaf Rydberg

År: 1934

Material: Brons/granit

Konstnär: Sven Andersson

Ägare: Malmö stad

Placering: Kungsparken, vid bron till Slottsträdgården

Gustaf Rydberg var den välkände förgrundsgestalten

inom skånskt friluftsmåleri under 1800-talets senare

hälft.


42. Gjutjärnsfontän

År: okänt

Material: Järn/granit/vatten

Konstnär: okänd

Ägare: Malmö stad

Placering: Kungsparken

Fontänen sattes upp några år efter Kungsparkens

öppnande 1872. Troligen katalogvara från något franskt

gjuteri. Fontänen renoverades vintern 2005 –2006

44. Ormet

År: 1988

Material: Brons/granit/vatten

Konstnär: Monica Gora

Ägare: Malmö stad

Placering: Kungsparken, Grottan

Grottans utsmyckning har utformats utifrån den nordiska

mytologin, Eddans saga om hur Loke som straff för

mordet på Balder, binds vid en klippa och utsätts för en

orms drypande gift. Lokes hustru Sygin satt troget vid

hans sida och samlade giftet i en skål, men varje gång

skålen skulle tömmas träffades Loke av några droppar

gift och ryckte till så att det blev jordbävning. Grottan är

från parkens tillblivelse 1878.

37

43. Solrosen

År: 1911

Material: Brons/granit

Konstnär: Axel Ebbe

Ägare: Malmö stad

Placering: Kungsparken, norr om huvudentrén

Solrosen är ett synnerligen utsökt exempel på Axel Ebbes

erkänt omtyckta formskönhet som kombineras med

lekfull fantasi och väl avvägda proportioner. Denna

gracila flicka strävar mot himlen och ljuset likt en solros.

Den har under årens lopp varit föremål för illegal kopiering,

bl.a. försökte ett engelskt bilmärke använda den

som kylarprydnad! I Trelleborg ligger den s.k. Ebbehallen,

som är ett museum med uteslutande Axel Ebbes originalmodeller,

ett urval av målningar samt hans kompletta

grafiska produktion.


45. Frihetsfågel

År: 1984

Material: Granit

Konstnär: Yoshio Nakajima

Ägare: Malmö stad

Placering: Malmöhus inre borggård

Donator: Yoshio Nakajima

Skulpturen är skapad i ett enda stycke diabas. Med sitt

starkt stiliserade och kraftfulla uttryck har den inte minst

blivit en omtyckt lekskulptur bland Malmös skolbarn som

besöker Malmö Museer och Malmö Konstmuseum.

Skulpturen var placerad på en lång rad platser, likt en

”flyttfågel” innan den 1984 fick sin permanenta plats på

slottet Malmöhus inre borggård. Skulpturen är en symbol

för fred, frihet och samverkan över alla gränser.

Skulpturens japanske konstnär verkade i Sverige som

målare, grafiker, skulptör och performance artist under

60-, 70- och första delen av 80-talet.

38


46. Vågen av Östersjön

År: 1983

Material: Brons

Konstnär: Gunnel Frieberg

Ägare: Malmö stad

Placering: Sjöfartmuseet

Donator: Malmö Förskönings- och Planteringsförening

Vågen av Östersjön är en symbol för sjöfarten i Öresund.

Konstverket för tankarna till en galjonsfigur som tappert

kämpar mot vinden medan havsskummet yr omkring

henne.

39

47. Ånghammare

År: 1975

Material: Järn

Ägare: Malmö stad

Placering: Kockum Fritid, vid kanalen

Minne från Kockum Mekaniska verkstad. Användes

i smedjan på Kockum från början av 1900-talet för att

smida större ämnen. Den var i bruk till och med i början

av 1970. Placerades på Kockum Fritid 1975 och fick

sin nuvarande plats 2001.


48. Diamonds are everywhere

År: 2001

Material: Granit

Konstnär: Sigurdúr Gudmunsson

Ägare: Malmö stad

Placering: Sundspromenaden i Västra hamnen

Donator: Malmö Förskönings- och Planteringsförening

och Statens Konstråd

Invigdes 2001 vid stranden av Bo 01/Västra hamnen.

Konstnären har valt att arbeta med stenarna i strandskoningen

mot Öresund. Han valde ut enstaka stenar, dessa

registrerades noggrant med hänsyn till plats och exakt

läge. De lyftes upp och skickades till Kina där de polerades

utan förvanskning av dess individuella form. Vid

återkomsten placerades de på exakt samma ställe, nu

som blänkande solitärer, som diamanter! Behandlingen

framhäver varje enskild stens egenskaper, dess inre

skönhet, form och material, såsom diabas, röd granit/

kisel (m.m.) Budskapet är att diamanter finns överallt,

även hos det som till ytan synes grått. Med beröring kan

den inneboende skönheten lyftas fram. Även kopplat till

ett malmöperspektiv stämmer detta enligt konstnären.

”Om vi berör varandra så visar vi upp vår vackra sida!”

I fonden, med sina stora glasytor ut mot Öresund, syns

arkitekt Gert Wingårdhs uppmärksammade Kajplats 01,

som uppfördes av byggherren MKB Fastighets AB.

40

49. Vy

År: 2001

Material: Kikare

Konstnär: Matts Leiderstam

Ägare: Malmö stad

Placering: Västra hamnen, Scaniaplatsen

Två kikare samspelar med varandra, betraktaren som tittar

genom det optiska intrumentet varseblir omgivningen

genom färgade filter som upplöser förväntade föreställningar

och istället skapar en ideal vy, en slags målning

av sundet.

51. Vattenfall

År: 2001

Material: Mässingskranar/vatten/klinker

Konstnär: Kari Cavén

Ägare: Malmö stad

Placering: Västra hamnen,

Propellergatan/Hamnbassängen

Donator: Statens Konstråd

Denne finländske konstnär är en av Nordens mer framstående

samtidskonstnärer. Kari Cavén är rikligt representerad

i Malmö Konstmuseums samling av nordisk

samtidskonst. Sedan slutet av 1980-talet har han bl.a.

ställt ut på gallerier i Malmö, både separat och tillsammans

med andra konstnärer. Verket som Statens Konstråd

placerat i Västra hamnen i samband med bomässan

Bo01, består av 102 stycken kontinuerligt öppna och

rinnande kranar i mässing. De är asymmetriskt placerade

på en kaklad vägg ovanför kanalens öppna vatten.

Den övre raden har flest kranar, ju närmare kanalens

vatten, desto glesare blir det mellan kranarna. De har

blivit grönpatinerade av väder och vind.


50. Granitblock med stålklot och vattenränna

År: 2001

Material: Gnejs

Skapat av: Tormod Sikkeland och Eiwind Saxhaug

Ägare: Malmö stad

Placering: Västra hamnen, Scaniaplatsen

41

Liknande utsmyckningar finns på ett flertal platser

i Västra hamnen.


52. Topo

År: 2001

Material: Betong

Konstnär: Annika Svenbro och

landskapsarkitekt Håkan Lundberg

Ägare: Malmö stad

Placering: Lilla Varvsgatan vid Turning Torso

53. Ljudinstallation

År: 1999

Skapad av: Bo Andersson och Gunnar Ericson

Ägare: Malmö stad

Placering: Scaniaparken

42

54. Utan titel

År: 1991

Material: Plåt

Konstnär: Lars Hammarström

Ägare: Malmö stad

Placering: Vid Kockum Fritid

Konstverket (2 st. skivor av plåt) ingick i Big Scaleutställningen

som genomfördes 1991.

I den stora grytan finns fyra högtalare ur vilka det strömmar

musik varje dag mellan kl 11.00 –23.00.


55. Kulspel

År: 1958

Material: Driven koppar/vatten

Konstnär: Allan Runefelt

Ägare: Malmö stad

Placering: Davidshalls torg

Skulpturer i fyra individuella kar, med vattenkastare. De

mjukt organiska skulpturerna är gjorda av driven koppar.

Ett av karen har en skulptur som bryter av det mjuka

formspråket, här härskar istället strikt geometriskta former.

Allan Runefelt fick sin utbildning vid konstakademin,

samt vid studier utomlands. Verksam som skulptör

är han bl.a. känd för sina karaktärsfulla figurer med rötterna

i fantasin, t.ex. den s.k. Getgubben.

56. Solens finger

År: 1991

Material: Granit

Konstnär: Marie Lindström

Ägare: Malmö stad

Placering: Södra Förstadsgatan 21

Sju meter hög obelisk. Konstnären vill få betraktaren att

titta upp i himlen, vila sina sinnen från allt gytter omkring.

Konstverket ingick i skulpturutställningen Big Scale, som

genomfördes 1991.

43


44

57. Skörd

År: 1948

Material: Brons/marmor

Konstnär: Ivar Johnsson

Ägare: Malmö stad

Placering: Magistratparken

Donator: Malmö Förskönings- och Planteringsförening

Skapad 1942. Skörd är ursprungligen skapad för Prins

Eugens Waldemarsudde, där den står än idag. Skörd

som står i Magistratsparken sedan 1948, är således en

replik. Den distinkta och kraftfulla gestaltning som Ivar

Johnsson har givit Skörd ger intryck av att skulpturen en

gång tänkts för granit. Musklernas spänning när de lyfter

den tilltagna och tunga kärven indikerar på riktig ansträngning

och rörelse. Johnsson studerade vid Konstakademin

i Stockholm, samt gjorde flera studieresor i

Europa. Generellt för Johnssons skulpturer är att de är

mycket formsköna och skickligt balanserade ofta i stram

monumentalitet. Under 2004 –2005 har omgivningen

fått ny gestaltning med växtlighet och låga murar i kalksten

för att rama in och lyfta fram Skörd som bjuder in

till en stunds ro.

58. Spiraler/temalekplats

År: 2003

Material: Rostfritt stål

Konstnär: Beatrice Hansson

Placering: Magistratparken, lekplatsen


59. Treenighet

År: 1999

Material: Brons/förgylld brons/granit/kalksten/

sandsten/vatten

Konstnär: Bjørn Nørgaard

Ägare: Malmö stad

Placering: Triangeln

Det grundläggande temat för skulpturen Treenighet,

utförd i brons och sten, är en allegori av en stads bygg-

45

ande i vid mening. De tre gestalterna som är placerade

i skulpturens mittersta del, representerar olika skrå;

Handel, Hantverk, samt Tankens och andens arbete.

De bär vars ett föremål som symboler för sina värv.

Det strilar vatten ur deras ansikten. Högst upp på obelisken

tronar en förgylld kvinnlig gestalt som är tresidig

och symboliserar matriarkatet. Gestalten markerar skulpturens

treenighet med en vattenstråle i vart och ett av

de tre hörnen.

Foto: Pierre Fauvelle


60. Hartrappan

År: 1998

Material: Brons/betong

Konstnär: Maria Bianca Barmen

Ägare: Bostadsrättsföreningen Centralpalatset

Placering: Södra Förstadsgatan 36 – 38

46

61. Urnor

År: 1991

Material: Glasfiberarmerad plast och betong

Konstnär: Juan Carlos Peirone

Ägare: Riksbyggen

Placering: Carl Gustavs väg 46

62. Sillagumma

År: 1980

Material: Brons

Konstnär: Gunnel Frieberg

Ägare: Malmö stad

Placering: Södra Fisktorget

Donator: Malmö Förskönings- och Planteringsförening

Skulpturen vill påminna om fiskargummorna från

Limhamn, som drog omkring med sina ”rullebörar” och

sålde sill i gamla tiders Malmö.


63. Zodiaken

År: 1989

Material: Väggskulptur, koppar/glas/ljus

Konstnär: Walter Bengtsson

Ägare: HSB

Placering: Föreningsgatan 15

47

65. Arbetarhustru

År: 1989

Material: Brons/granit

Konstnär: Elma Oijens

Ägare: Riksbyggen

Placering: Föreningsgatan 18

64. Grävlingstrappan

År: 1993

Material: Glasmosaik

Konstnär: Ernst Billgren

Ägare: MKB

Placering: Monbijougatan 4


66. Bladomlopp

År: 1985

Material: Glasfiberarmerad plast/järn/ljus

Konstnär: Vassil Simittchiev

Ägare: Malmö stad

Placering: Bron vid Stadshuset

48


67. Utan titel

År: 1989

Material: Målning

Konstnär: Nicklas Hellberg

Ägare: Malmö stad

Placering: Tunneln vid Stadshuset, under Föreningsgatan

49

68. Tjenare David

År: 1989

Material: Målning

Konstnär: Mauri Knuuti

Ägare: Malmö stad

Placering: Tunneln vid Stadshuset, under Föreningsgatan

67

68


50

69. Brolyftaren

År: 1985

Material: Granit

Konstnär: Johan Lünnér

Ägare: Malmö stad

Placering: Tunneln vid Stadshuset under Föreningsgatan

70. Intervaller

År: 1985

Material: Corténstål

Konstnär: Carl Magnus

Ägare: Malmö stad

Placering: Framför Stadshuset, August Palms plats

Konstverket ingick i den första Big Scale-utställningen

som genomfördes 1985.


72. Existens

År: 1998

Material: Betongrelief, kopparplåt, texter i sandblästrad

och förgylld betong

Konstnär: Maria Hellström

Ägare: Malmö stad

Placering: Kungsgatan, tunneln under Amiralsgatan

51

71. Kommunikation

År: 1977

Material: Koppar/järn

Konstnär: Bertil Wallien

Ägare: Diligentia Öresund AB

Placering: Kaptensgatan 1


73. Skulpturgrupp på vägg

År: 1961

Material: Smide

Konstnär: Helge Johansson

Ägare: Malmö stad

Placering: Latinskolans annex

Skulpturen föreställer påven Innocentius VII, tre korgossar,

en åhörare och en skolpojke. Sigillen är Malmö

stads äldsta, S:t Petri nycklar och påvens eget vapen.

Latinskolan är den enda skolan i Norden som har ett

påvebrev till stiftelseurkund.

52


74. Skridskoåkande änglar

År: 1951

Material: Brons/granit

Konstnär: Carl Milles

Ägare: Länsstyrelsen

Placering: Länsstyrelsens gård (ingång genom

restaurangen), Kungsgatan 15

Skulpturen föreställer två bevingade satyrer, den ene

glider fram i graciösa skär och den andre svävar i luften.

53

75. Flora

År: 1936

Material: Brons/granit

Konstnär: Jonas Fröding

Ägare: Malmö stad

Placering: Kungsgatan vid Latinskolan, Floras hage

Skulpturen har tidigare stått vid länsstyrelsen men flyttades

1981 till Kungsgatan. Flora är ett av de mer genomgripande

exemplen på Jonas Frödings förmåga att förena

lyriskt idealiserande med naturtrogna och proportionerligt

hållna människokroppar. Som modell använde Jonas

Fröding sig av en flicka från staden. Ursprungligen hade

Flora en blåklocka i sin uppsträckta hand. Denna är

försvunnen efter ett ”spexuppdrag”, men det finns fortfarande

spår efter stjälken i hennes hand.

Jonas Fröding härrör från Värmland, han utbildades

bl.a. vid akademin i Stockholm, samt vid flertalet resor

till europeiska länder. Monumentala verk finns på flera

platser i Sverige.


76. Ängel och fåglar

År: 1958

Material: Brons/granit

Konstnär: Axel Wallenberg

Ägare: Kyrkogårdsförvaltningen

Placering: S:t Pauli norra kyrkogård, Föreningsgatan

Donator: Malmö Förskönings- och Planteringsförening

Inskription: Helgd över våra dödas minne. Skulpturen

placerades vid Kung Oscars väg/Slottsgatan 1951 men

flyttade sedan till nuvarande plats. Visst anar man influenserna

av Carl Milles i Wallenbergs verk. Wallenberg

var lärjunge och assistent till Milles, samt intendent för

Millesgården 1955 –1983. Med sin religiösa framtoning

svävar denna bevingade skulptur med tydliga rötter i

54

klassisk skulptur. Gestaltningen och placeringen av

fåglarna ger associationer till duvan och därmed möjligen

till den helige Ande. Möjlig tolkning av skulpturen ger

även en bild av befriade människosjälar som lyfter mot

himlen och möter och välsignas av ängeln som det eviga

livets företrädare.

Skulpturen är i brons och rest på en hög och smal pelare

av granit. Dess egna proportioner är väl avpassade för

platsen. Med sin uppåtsträvande rörelse hävdar den sig

väl i omgivningen och bildar en tydlig markering till

kyrkogårdens ingång samt till det avskilda vilorum som

kyrkogården utgör i stadsbilden.

Utöver Ängel och Fåglar är Axel Wallenberg i Malmö

representerad med Till Erinran (34) samt Den Helige

Kristoffer som bär Jesus (214).


77. Flyktingmonument

År: 1949

Material: Brons/granit

Konstnär: Willy Gordon

Ägare: Mosaiska församlingen

Placering: Begravningsplatsen, Föreningsgatan

78. Årstiderna

År: 1974

Material: Brons/marmor/vatten

Konstnär: Thure Thörn

Ägare: Kyrkogårdsförvaltnigen

Placering: Minneslunden S:t Pauli mellersta kyrkogård

55


79. S:t Mikael

År: 1987

Material: Betong

Konstnär: Karl Johan Dyverman

Ägare: Kyrkogårdsförvaltningen

Placering: S:t Pauli mellersta kyrkogård

Betong, göts av Skånska Cement 1888. Stod ursprungligen

över portalen på Uppsala domkyrka. I samband

med renovering 1941 togs skulpturen ner. Vid Skanskas

100-års jubileum skänktes skulpturen till Kyrkogårdsförvaltningen

den 4 oktober 1987.

56

81. Mellanrummet mellan Yin och Yang

År: 1991

Material: Brons/granit

Konstnär: Carl Fredrik Reuterswärd

Ägare: e.on

Placering: Nobelvägen 66

Tecknet Yin och Yang står för kvinnligt-manligt, ljusmörker,

lätthet-tyngd i österländsk kultur. På sedvanligt

Reuterswärdskt manér fokuserar han på det vi normalt

inte ser, i det här fallet mellanrummet mellan det svarta

och det vita fältet i det österländska tecknet. Det som

kvarstår skapar ett helt nytt uttryck, var och ens fantasi

får avgöra om det blir ”något”. Skulpturen är utförd i

patinerad brons, monterad på en sockel av granit.

80. Accumulage

År: 1968

Material: Brons/granit

Konstnär: Arne Jones

Ägare: Malmö stad

Placering: Malmö Östra sjukhus, Östra Farmvägen 1


82. Brunnskar

År: 1914

Material: Porfyrit

Konstnär: Alfred Arwidius

Ägare: Malmö stad

Placering: Drottningtorget

Malmöarkitekten Alfred Arwidius byggnadsverk kännetecknas

ofta av ett fritt historiskt romantiserande. Många

av Arwidius storslagna byggnader finns i Malmö med

omnejd, stilarna är nästan lika många som antalet bygg-

57

83. Vattenho

År: –

Material: Granit/gjutjärn

Konstnär: Okänd designer

Ägare: Malmö stad

Placering: Drottningtorget

Gammal vattenho och pump

som använts för att vattna hästar.

Restaurerades 1980.

nader. Exempelvis: Renässansinspiration, (Sjöbergska

palatset 1894, Drottningtorget/Östergatan), Nationalromantik,

(Dåvarande Brunnshotellet 1897, Ronneby),

Schweizerstil (Stora hotellet 1900, Hörby) Jugend,

(Valhallapalatset 1903, Gustav Adolfs Torg) m.fl.

Vad beträffar brunnskaret i porfyrit på Drottningtorget, är

det till skillnad från de flesta av Arwidius byggnader

formgivet i en stram och reserverad stil. De mjuka linjerna

sveper runt karet, med endast en profilerad list och

skarvarna till stenstyckena som extra dekoration.


84. Farbror polis

År: 1993

Material: Koppar

Skapad av: Rolf Kristoffersson

Ägare: Polisen

Placering: Polishuset Porslinsgatan 6

58

85. Indian med kanot

År: 1954

Material: Brons/granit

Konstnär: Carl Milles

Ägare: Malmö Roddklubb – sedan 1962

Placering: Slussplan

Donator: Malmö Förskönings- och Planteringsförening

Detta är ett av Milles sista verk. Repliken, benämnd

Spirit of transportation i Milles verkförteckning, invigdes

på nuvarande plats 1972.


86. Kommunikation människor emellan

År: 1975 –76

Material: Järn

Konstnär: Jörgen Fogelquist

Ägare: Posten

Placering: Borrgatan 55

Genom en mycket vidsträckt skulptur i brons, gestaltar

Fogelquist något av det mest essentiella för mänskligheten;

kommunikationen! Med flera gestalter i olika positioner,

storlekar och uttryck m.m. skapas rytm och spänning

tillsammans med solens och skuggornas inverkan.

Höga bågar förbinder verkets olika delar med varandra.

59

87. Kollämpare under arbete

År: 1969

Material: Brons/granit

Konstnär: Bertil Nyström

Ägare: Malmö stad

Placering: Hamnparken


VÄSTRA INNERSTADEN

”Beredskapsåren hyllades vackert vid monumentavtäckningen

i Malmö på söndagen. Tusentals människor hade

mött upp för att se den av Jonas Fröding skulpterade minnesstenen

På vakt. Ungefär 10 000 har den kostat och

vikten är fem ton.” 6 september 1959.

Foto: Ture Hellström/Sydsvenskan

Thure Thörn modellerar Passionsblomman 1963.

Foto: Jörgen Faxe

”Pildammsparken i Malmö har fått en barnvänlig skulptur på

prov. Det är skulptören Axel Nordell som ställt den där med

stadsträdgårdsmästaren samtycke. Ungarna gillar den skarpt

och kanske kommunen köper den. Den kostar 25 000 kr, heter

Den röda frukten och är gjord i glasfiberarmerad plast.”

8 maj 1972.

Foto: Leif Å Andersson/Sydsvenskan

Från invigningsdagen, den 17 januari 1953, av Tragos.

Foto: Ernst Henriksson/Sydsvenskan

60

”Vinden överlämnades i dag på förmiddagen till Malmö stad.

Sedan civilingenjör C.A. Nilsson berättat om tillblivelsen av

konstverket, överlämnades detta av borgmästare Th. Munck af

Rosenschöld som representant för Holmgren-Lövengrenska

fonden till Malmö stad. Stadsfullmäktiges ordf. S.A. Johansson

mottog konstverket, som utförts av skulptören John Lundquist

och framförse stadens tack.” 15 juni 1959.

Foto: P.W. Zätterström/Sydsvenskan


88. Tragos

År: 1953

Material: Brons/kalksten/vatten/eld

Konstnär: Nils Sjögren

Ägare: Malmö stad

Placering: Malmö Opera och Musikteater, Fersens väg

Donator: Lorens & Agnes Beijers fond

Nils Sjögren var professor vid konstakademin 1938 – 41.

Han är flitigt representerad bland offentlig utsmyckning

i Sverige. Verken är genomgående dekorativt hållna med

energi och personlighet.

Inspirationen till Tragos form, kommer från teatrarnas

annonspelare som användes under 1900-talets första

hälft. Även skulpturens roll är att förmedla ett budskap,

vilket görs genom 22 personligt utformade gestalter.

Här träffar vi, bl.a. Chaplin, Vinguden Dionysos, Thalia,

med flera som för fram den dramatiska konstens skatter.

Verket fullbordades först efter 8 års arbete.

Den spännande och dynamiska skulpturen står i fin

samklang med Malmö Opera och Musikteaters stramt

modernistiska fasad. Det porlande vattnet svalkar sommartid,

och elden i skulpturens översta del skapar ett

utropstecken vintertid.

62

89. Filmen 100 år

År: 1996

Material: Granit

Konstnär: Christer Bording

Ägare: Malmö stad

Donator: Malmö Förskönings- och Planteringsförening

Placering: Pilstorpsparken

Skapades och invigdes 1996 till minne av 100 års jubileet

av den första filmvisningen i Sverige. Denna ägde

rum i en biograf belägen på just denna plats.

Filmvisningen visades under Pilstorpsutställningen 1896.

Skulpturen är huggen i ett massivt stycke av diabas och

utförd i form av en filmremsa med anspelning på en

sensuell kvinnotorso. Vissa delar av verket är slipat andra

delar är grovhuggna.


90. Vingen

År: 1987

Material: Granit/vatten

Konstnär: Carl Fredrik Reuterswärd

Ägare: Cardo AB

Placering: Roskildevägen 1 B

91. Per Henrik Ling (1776 –1839)

År: 1914

Material: Granit

Konstnär: Anders Jönsson

Ägare: Malmö stad

Placering: Gamla Idrottsplatsen, Pildammsvägen

Den svenska gymnastikens fader

92. Carl Frick (1863 –1924)

År: 1926

Material: Brons

Konstnär: Axel Ebbe

Ägare: Malmö stad

Placering: Gamla Idrottsplatsen, Pildammsvägen

Inskription:

Carl Frick idrottsplatsens skapare och främjare.

63


93. Le fruit Rouge

År: 1972

Material: Glasfiberplast, lekskulptur

Konstnär: Axel Nordell

Ägare: Malmö stad

Placering: Pildammsparken, lekplatsen

Här ser vi en av Malmös mer omtyckta skulpturer som

är barnvänlig, vilket har gjort den till en lekskulptur. Axel

Nordell har i starkt röd glasfiberplast skapat ett organiskt

mjukt format skal som är spännande att kliva in i, likaväl

som det ger ett skydd att gömma sig bakom.

94. Strykjärnet

År: 1988

Material: Granit/järn

Konstnär: Hiroshi Koyama

Ägare: Malmö stad

Placering: Pildammsparken

Konstverket ingick i Big Scale-utställningen 1988. Det

är skulpterat av 29 ton granit från stenbrottet i Sibbhult.

64


95. Galatea

År: 1938

Material: Brons/granit

Konstnär: Nils Möllerberg

Ägare: Malmö stad

Placering: Pildammsparken, Galateas hage

Donator: Malmö Förskönings- och Planteringsförening

Nils Möllerberg var verksam i Skåne under större delen

av sitt konstnärsliv. Framförallt utmärks Möllerbergs verk

av känsligt utförda och porträttlika byster samt dekorativt

65

hållna skulpturer. Galatea beställdes i totalt tre exemplar,

till Malmö, Borås och Statens Museum for Kunst i

Köpenhamn. Hon avtäcktes på Konung Gustav V:s 80årsdag,

den 16 juni 1938. Galatea anses ofta vara ett

av de finaste exemplen på klassisk kontrapost bland den

offentliga konsten i Malmö.

Omgivningen kring vattennymfen heter Galateas hage.

På håll upplevs skulpturen som en rik siluett, men på

närmare avstånd framträder den strikt geometriska

balansakten som en kontrast till det minutiöst realistiska

uttrycket och dess klara identitet.


66

96. Vattentrappa, lekskulptur

År: 1985

Material: Betong/granit/vatten

Skapad av: Leif Ringsbo

Ägare: Malmö stad

Placering: Pildammsparken, Baltiska vägen

Vattenflödet kan regleras med hjälp av små luckor

och skulpturen fungerar som lekskulptur.

97. Tidens Genius

År: 1929

Material: Granit

Konstnär: Ivar Johnsson

Ägare: Malmö stad

Placering: Pildammsparken, Baltiska vägen

Skulpturen avtäcktes 1929 på 15-årsdagen av

Baltiska utställningens öppnande 1914.


67

98. Kastanj

År: 1988

Material: Granit

Konstnär: Bertil Nilsson

Ägare: Malmö stad

Placering: Pildammsparken, öster om kronprinsessan

Margaretas blomstergata

Kastanj i röd granit är ett bra exempel på skulptur som

låter materialets egenskaper och styrkor framhävas utan

att det förtar den konstnärliga insatsen. De mycket tydliga

kontrasterna mellan mattbehandlad granit och högglanspolerad

kärna formar en dekorativ skapelse som

blivit mycket omtyckt i Malmö.

Innan Kastanj uppfördes på denna plats stod här en

annan skapelse av Bertil Nilsson, Kuben, som avtäcktes

1975.

99. Margaretaflickan

År: 1964

Material: Brons/granit

Konstnär: Greta von Braun Giesenfeld

Ägare: Malmö stad

Placering: Pildammsparken, Margaretapaviljongen

Föreningen Margaretaminnet stod tidigare för underhållet

av Margaretapaviljongen. Föreningen upphörde 1963.

Margaretaflickan restes till minne av föreningen och dess

initiativtagare.

100. Fontän

År: 1993

Material: Gjutjärn/vatten/kalksten

Skapad av: Britt Berntsson

Ägare: Malmö stad

Placering: Pildammsparken, Drottning Silvias

rosenträdgård


101. Ekotemplet

År: 1914

Material: Granit

Konstnär: Ferdinand Boberg

Ägare: Malmö stad

Placering: Pildammsparken, Margaretavägen/Baltiska

vägen

68

Detta brunnskar ingick i Västra Sveriges gatstens- och

Västra Sveriges storstensindustriidkares förbunds kollektivutställning

på Baltiska utställningen 1914.


102. Brunnskar

År: 1914

Material: Granit

Konstnär: Ferdinand Boberg

Ägare: Malmö stad

Placering: Pildammsparken, Baltiska vägen

69


103. Jimmis, lekskulptur

År: 1997

Material: Glasfiberarmerad plast, ljus

Konstnär: Monica Gora

Ägare: Malmö stad

Placering: Pildammsparken, Margaretavägen

Lekskulpturen har nattetid en effektfull belysning.

70

104. Kota

År: 1988

Material: Brons/järn

Konstnär: Rune Säll

Ägare: HSB

Placering: Roskildevägen 29 A

105. Uppnått mål

År: 1988

Material: Brons/rostfritt stål

Konstnär: Fred Åberg

Ägare: HSB

Placering: Roskildevägen 27 H


106. Systrarna

År: 1949

Material: Brons

Konstnär: Stig Blomberg

Ägare: HSB

Placering: Roskildevägen 17

107. Behag

År: 1930, skulpturen utförd 1921

Material: Brons

Konstnär: Anders Olsson

Ägare: HSB

Placering: Ribevägen 1 D

71

108. Pomona

År: 1925

Material: Brons/granit

Konstnär: Erik Grate

Ägare: HSB

Placering: Roskildevägen 7


109. Flicka med kattungar

År: 1958

Material: Brons/granit

Konstnär: Ivar Ålenius-Björk

Ägare: Malmö stad

Placering: Dammfriskolans entré

72

111. Sagoskeppet, väggskulptur

År: 1968

Material: Brons

Konstnär: Elma Oijens

Ägare: MKB

Placering: Köpenhamnsvägen 2 (baksidan)

110. Säcklöpningen, väggskulptur

År: 1964

Material: Brons

Konstnär: Torolf Engström

Ägare: Malmö stad

Placering: Kronborgsskolans entré


112. Apokalypsens Ryttare

År: 1994

Material: Brons

Konstnär: Bjørn Nørgaard

Ägare: Riksbyggen

Placering: Fågelbacksgatan 4 – 6

Högst upp på det av Riksbyggen utförda hyreshuset

tronar två allegoriskt utförda hästar med ryttare i brons.

Bredvid respektive ekipage, står ett objekt som för tankarna

till sjömärken, s.k. farledsprickar. Den ryttare som

pekar mot väst är ensam på sin häst, men ryttaren i öst

har sällskap av ytterligare två ryttare på hästryggen.

113. Styrt vatten

År: 1965

Material: Glas/betong/vatten

Konstnär: Klas Anshelm

Ägare: e.on

Placering: Carl Gustavs väg 1

Den i Lund bördige arkitekten Klas Anselm, räknas till

1900-talets stora modernister inom svensk arkitektur.

Malmö Konsthall (1975) är en av hans mest beundrade

och omnämnda byggnader. Han skapade här med ljusa

och enkla byggnadsmaterial ett utställningsrum med stor

flexibilitet, generös rymd och ett fantastiskt ljus.

Fontänen Styrt vatten är den enda modernistiska fontän

som uppförts i Malmö. Vattnet skapar rörelse och ger

en extra dimension genom ljudet. Varje sida i fontänen

bildar ett segment som har glasskivor som är vinklade

för att styra vattnet på olika vis. Skivorna varierar i storlek

och antal i respektive segment.

73


114. Treklang

År: 1986

Material: Rostfritt stål

Konstnär: Bertil Gadö

Ägare: e.on

Placering: Carl Gustavs väg 4

74


115. Solbadande flickor

År: 1956

Material: Marmor

Konstnär: Thorwald Alef

Ägare: Malmö stad

Placering: Aq-Va-Kul, in på gården Regementsgatan 24

116. Flicka med krus

År: -

Material: Brons/granit/vatten

Konstnär: Jonas Fröding

Ägare: e.on

Placering: Carl Gustavs väg 1, vid byggnaden

närmast Kronprinsen

Skulpturen flyttades 1965 från Stora Nygatan 52.

75

117. En pojke

År: 1956

Material: Brons

Konstnär: Sten Eriksson

Ägare: MKB

Placering: Edward Lindalsgatan 19


118. Kvinnotorso

År: 1939

Material: Betong

Konstnär: Arwid Karlsson

Ägare: HSB, Sundsfastigheter AB

Placering: Tessins väg/Petersborgsvägen

76

119. Vinden

År: 1959

Material: Brons/granit

Konstnär: John Lundqvist

Ägare: Malmö stad

Placering: Öresundsparken

Donator: Holmgren-Löwengrenska fonden

John Lundqvist verkade som skulptör, utbildad hos

Christian Eriksson. Lundqvist var bl.a. ledamot av

Konstakademin, samt Stockholms skönhetsråd.

Fick Prins Eugen medaljen 1951. Under åren i Paris

1913 –27 tog Lundqvist i likhet med Carl Milles stort

intryck av Auguste Rodin.

I John Lundqvists konstnärskap märks framför allt

influenserna av Rodin i ytbehandlingen som skapar liv

i form av spelet mellan ljus och skugga, i likhet med

det impressionistiska måleriets kännemärken.

John Lundqvists skulpturer präglas av den dramatiska

och energifyllda gestaltningen av människokroppen.

Vinden, som här symboliserar kvinnan, skapar Lundqvist

en uppenbar känsla av viktlöshet och lätthet genom

sina gestalters kraftfulla och spänstiga uttryck. Mannen

representerar människan och trädet står för jorden.


120. Drakrygg

År: 2001

Material: Granit

Skapad av: Birre Skoglund

Ägare: Malmö stad

Placering: Ribersborg vid bron över kanalen till Kockum

Fritid

121. Farväl till de sju haven

År: 1989

Material: Ankarklys/järn

Skapad av: Gareth Lewis

Ägare: Malmö stad

Placering: Ribersborg, hundrastplatsen

77

Skulpturen placerades 1991 vid parkeringen till Kockum

Fritid och flyttades 2001 till nuvarande plats.

Skulpturen/minnesmärket är ett uttryck för tacksamhet

till de människor som byggde fartyg på Kockum. Ankarklysen

har också tillverkats på Kockums mekaniska verkstad.

Skulpturen vill få oss att tänka på havet och sjöfarten

i sundet. Den fungerar också som lekskulptur. Beroende

på ljuset varierar färgen från mörkt blått till rosa.


122. På vakt

År: 1959

Material: Granit

Konstnär: Jonas Fröding

Ägare: Malmö stad

Placering: Ribersborg

78

För att hedra de människor som offrade liv och egendom

under beredskapsåren restes detta krigsmonument på

initiativ av Skånska luftvärnskårens kamratförening.


123. Utan titel

År: 2001

Material: Brons

Konstnär: Sivert Lindblom

Ägare: MKB

Placering: Potatisåkern,

Limhamnsvägen/Köpenhamnsvägen

Den 6000 kilo tunga skulpturen, sjutton meter hög,

syns från Limhamnsfältet och Ribersborgsstranden tack

vare sin höjd och belysning.

79


80

124. Flicka med orm

År: 1957

Material: Granit

Konstnär: Anders Olsson

Ägare: Malmö stad

Placering: Nils Forsbergs plats

Donator: Malmö Förskönings- och Planteringsförening

125. Passionsblomman

År: 1963

Material: Brons/vatten/granit

Konstnär: Thure Thörn

Ägare: Malmö stad

Placering: Fridhemstorget

Donator: Malmö Förskönings- och Planteringsförening

Grunden för detta konstverk är karet med vattenkastare

som Malmö Förskönings- och Planteringsförening donerade

1957, i avvaktan på att intilliggande S:t Andreaskyrkan

skulle färdigställas. Uppdraget att skapa en

skulptur i dialog med den nyuppförda kyrkan gick till

Thure Thörn. I Passionsblomman lyckades han, att med

väl sammanhållen symmetri och rytmik, skapa en spännande

och levande fontänskulptur, som fungerar som

accent till den strama kyrkobyggnaden.


128. Symfoni

År: 1959

Material: Brons/vatten/granit

Konstnär: Anders Olsson

Ägare: HSB

Placering: Köpenhamnsvägen 48

126. Minnessten. Första flygningen över Öresund

År: 1970

Material: Granit/brons

Ägare: Malmö stad

Placering: Limhamnsfältet

Inskription: Den danske flygaren Robert Svendsen

landade här den 17.7 1910 kl 4.34 på morgonen med

sitt voisinbiplan och fullbordade därmed den första

flygningen över Öresund.

81

129. Sittande pojke

År: 1971

Material: Brons/granit

Konstnär: Bror Marklund

Ägare: MKB

Placering: John Ericssons väg 85

127. Riksvapenstenen

År: 1896

Material: Kalksten/tegel

Konstnär: W. Weltz

Ägare: Malmö stad

Placering: Limhamnsfältet

Före detta fasadutsmyckning på Kronprinsens Husarregemente,

Regemenstgatan. Placerad på Limhamnsfältet

1980.


LIMHAMN – BUNKEFLO

Invigningen av Bror Marklunds

Flyktingmonument den 18 oktober 1950.

Foto: Sydsvenskan Bild

82

Edvard Trulsson finputsar Rudolf Fredrik Berg

den 8 mars 1940.

Foto: Sydsvenskan Bild


131. Mowementmeter for Lernacken

År: 2000

Material: Rostfritt stål/glas/ljus

Konstnär: Olafur Eliasson

Ägare: Malmö stad

Placering: Södra sidan av brofästet på Öresundsbron

Donator: Scancem, Svedab och Malmö stad (även 132)

Olafur Eliasson är ett av de riktigt stora namnen inom

samtidskonsten idag. Han är känd som konstnären som

84

”skapade naturen på nytt”. Element som is, vatten och

ljus förekommer ofta i hans installationer. Movementmeter,

är en cylinderformad skulptur, placerad helt fritt

uppe på Lernacken vid Öresundsbron. Den består

av tvinnade stålrör i två grovlekar. Genomsiktligheten i

skulpturen gör att det bildas ett rutmönster.

Högst upp, i riktning mot havet (väster) sitter en bågformad

sköld av glasprismor, som för tankarna till ljusspelet

i en traditionell fyr. Dess varierande ljus kan ses av trafikanterna

på Öresundsbron.


132. Ljuspaviljong. År: 2001

Norr om Movementmeter har Olafur Eliasson skapat ett

verk som bygger på samma grundidé men i en mycket

intimare skala (3.20 meter högt). Sex stycken konvext

formade skärmar av galvaniserat stålnät och ramar, är

placerade i en cirkel. Skärmarnas placering skapar rörelse

likt ett skovelhjul. Stålnätets konstruktion formar ett

triangelmönster. Verket fungerar som en ljuskälla i och

85

med att solljuset reflekteras i de stålspeglar samt prismor

av färgat glas som fyller en del av triangelformerna.

Tre stycken skärmar har vinkelställda speglar, medan de

resterande har färgat glas i lila/grönt/gult samt turkos (ej

transparent). Det reflekterade ljuset kastas som olikfärgade

solreflexer på marken och kan ses ända från södra

delen av Lernacken. Visuell kontakt finns mellan dessa

båda (131 och 132) skulpturala delar.

130. Flyktingmonument

År: 1950

Material: Granit

Konstnär: Bror Marklund

Ägare: Malmö stad

Placering: Sibbarp

Monumentets form ger associationer till en hamnpollare

som symbol för det trygga målet för de danska flyktingarnas

farofyllda färd över Öresund 1940 – 45. I toppen har

ristats en symbol för flyktingströmmen. En kvinna med

fladdrande hår håller ett barn i famnen. Hon vänder sig

oroligt om för att se att ingen förföljer henne.


133. Familjen

År: 1962

Material: Brons/granit

Konstnär: Thure Thörn

Ägare: Malmö stad

Placering: Skulpturen flyttades vintern 2005 till

Limhamns torg. Den har tidigare varit placerad vid

Simmaregatan/Slammstensgatan

86

134. Guds hand

År: 1967

Material: Brons/granit

Konstnär: Carl Milles

Ägare: Kyrkogårdsförvaltningen

Placering: Minneslunden, Limhamns kyrkogård


87

135. Rudolf Fredrik Berg

År: 1940

Material: Brons/granit

Konstnär: Edvard Trulsson

Ägare: Malmö stad

Placering: Mitt emot Strandgatan 40

R.F. Berg ”Limhamnskungen” var disponent vid Skånska

Cement AB från 1873 till sin död 1907. Ingen annan person

har betytt så mycket för Limhamns utveckling. Han

var en mycket framstående industriman. R.F. Berg var

också politiker och ledamot i stadsfullmäktige.

136. Vattenkristaller

År: 1970

Material: Glas/rostfritt stål/vatten

Konstnär: Edvin Öhrström

Ägare: Malmö stad

Placering: Limhamns torg

Åren vid Orrefors 1936 –1957 präglade Öhrströms resterande

konstnärskap. Hans mest kända verk är glaspelaren:

Kristall, vertikal accent i glas och stål, 1974, som var

det vinnande bidraget i tävlingen att utsmycka Sergels

torg i Stockholm. I Malmö finns han utöver Vattenkristaller,

representerad genom ljusplafonden med relief i glas

i Malmö Opera och Musikteaters trapphall.

Vattenkristaller är en lekfullt utformad fontänskulptur som

är helt fast i sin konstruktion, men vatten i olika nivåer

och riktningar skapar känsla av rörelse. Glas/kristallprismorna

är monterade på stolpar i rostfritt stål.


88

137. Tufsen, lekskulptur överst till höger

År: 2002

Material: Betong

Konstnär: Egon Möller Nielsen

Ägare: Malmö stad

Placering: Limhamns torg, lekplatsen

Det första exemplaret uppfördes i Lunds stadspark 1948.

Fyra kopior har nygjutits och placerats i Stockholm 2 st,

Örebro och Malmö. Skulpturen omges av andra lekfigurer

i betong.

138. Megagram

År: 1990

Material: Betong

Konstnär: Kenneth Croneland

Ägare: Malmö stad

Placering: Limhamnsvägen/Kalkbrottsgatan


139. Murar

År: 1998

Material: Kalksten/granit/nät

Skapat av: Pernilla Andersson

Ägare: Malmö stad

Placering: Ön, Limhamn

140. Relation

År: 1990

Material: Betong

Konstnär: Sten-Ove Persson

Ägare: Malmö stad

Placering: Limhamnsvägen/Kalkbrottsgatan

89

141. All vår början

År: 1952

Material: Brons/granit

Konstnär: Jonas Fröding

Ägare: Malmö stad

Placering: Gejersskolans entré, Västanväg 48


HYLLIE

Arne Jones vid sin skuptur Sfär. 24 maj 1961.

Foto: Ture Hellström/Sydsvenskan

90


142. I rena glädjen

År: 1975

Material: Brons/granit

Konstnär: Barbro Bäckström

Ägare: HSB

Placering: Kulladalsgatan 22

I bronsskulpturen I rena glädjen förmedlar Bäckström

sin särpräglade förmåga att stilisera människokroppen,

lyfta ut essensen och renodla den så att betraktaren får

förnimmelse av helheten. Bäckström är vida känd för sin

egenutvecklade teknik att med människan i centrum forma

metallnät till mjuka detaljer av kroppar, ofta kvinnliga

(se Mynoria, 1982, trapphallen Malmö Konstmuseum).

I slutet av hennes produktion blev formspråket alltmer

reducerat, näst intill abstrakt. I rena glädjen excellerar

däremot Bäckström i sitt mjuka formspråk samtidigt som

verket innehåller tvära kanter som bryter av.

143. Samtal

År: 1968

Material: Granit/vatten

Konstnär: Bjarne Andersson

Ägare: HSB

Placering: Kulladals torg

92


144. Per Albin Hansson (1885 –1946)

År: 1967

Material: Brons/granit

Konstnär: Thure Johansson

Ägare: Malmö stad

Placering: Per Albin Hanssons väg 91

Per Albin Hansson var statsminister 1932– 46.

Skulpturen finns vid Per Albins födelsehem. Bysten har

tidigare stått på Kulladalstorget.

146. Dansen

År: 1967

Material: Brons/granit

Konstnär: Stig Blomberg

Ägare: HSB

Placering: Arkitektgatan 31

Dansen anses vara ett av Stig Blombergs främsta verk.

Exemplaret på Arkitektgatan 31 är en replik av skulpturen

som uppfördes i Laholm 1953. Skulpturen representerar

en period i Blombergs skapande där de fria och

rytmiska formerna bildar rörelse och dynamik. Tankarna

går till Henry Moores (1898 –1986) fullständigt tredimensionella

och energiska former. Skulpturen är kraftfull och

enkel i sitt formspråk. Trots sina tvära kontraster mellan

abrupt avslutande kant och svepande linjer inger den

följsamhet. Det stiliserade paret dansar balett, där kavaljeren

har gått ner på knä och leder sin dam i en roterande

rörelse. En replik av Dansen, huggen i marmor finns

på Moderna Museet i Stockholm.

93

145. Scaramouche

År: 1990

Material: Rostfritt stål/emalj

Konstnär: ”Jorgo” Krallis

Ägare: HSB

Placering: Grönområdet mellan husen på Blekingsborg

Den grekiskfödde ”Jorgo” Krallis, är framförallt målare

i sin profession. Malmö har berikats med en mobil som

har Krallis humoristiska stil med glada infall och asymmetri.

Själva skulpturen, vinden undantagen, är en enda

stor rörelseenergi. Den dominerande bågen avslutar sin

uppåtgående strävan i en fantasifull vindflöjel.


147. Pojke lyftande sten

År: 1974

Material: Brons/granit

Konstnär: Wive Larsson

Ägare: Riksbyggen

Placering: Albinsrogatan 24

94

148. Akrobaterna

År: 1966

Material: Brons

Konstnär: Karin Norelius

Ägare: HSB

Placering: Annebergsgatan 9

149. Spindelnät

Material: Aluminium, stål, belyst flagglina

Skapad av: Johan Moritz och Bo Andersson

Ägare: Malmö stad

Placering: Rondellen John Ericssons väg/Pildammsvägen

Utförd efter en idé av Susanne Rönnertz.


150. Fjärde relationen

År: 1989

Material: Granit

Konstnär: Marie Lindström

Ägare: HSB

Placering: Albinsrogatan 3

95

151. Erik Persson (1898 –1984)

År: 1975

Material: Brons/granit

Konstnär: Arne Jones

Ägare: Malmö stad

Placering: Entrén till Malmö stadion, vid kansliet

Erik Persson var ordförande i MFF 1937–74, ledamot

av Svenska Fotbollsförbundets styrelse 1943 – 68.


152. Utan titel

År: 1958

Material: Målning i plastfärg på betong

Konstnär: CO Hultén

Ägare: Malmö stad

Placering: Malmö stadion, södra ingången, en målning

i öster respektive en i väster.

Våren 1958 smyckades Malmö stadion med två imaginära

väggmålningar i storformat, inför det då stundande

världsmästerskapet i fotboll. De helt abstrakta målningar-

96

na samspelar i sin färg och form väl med Fritz Jæneckes

och Sten Samuelssons modernistiskt enkla och strama

arkitektur. Samtidigt som det finns ett samspel, finns

även kontraster mellan målningarnas delvis mjuka linjer

och arkitekturens raka formspråk.

Bilden ovan visar den västra väggmålningen, som med

sitt trädliknande uttryck kan sägas vara mer dynamisk i

både färg och form jämfört med sin något mer hovsamma

”brodermålning” i öster. CO Hultén fick år 1980 tidningen

Sydsvenskans kulturpris och år 2003 tilldelades

han Malmö stads kulturpris.


153a. Laxtrappan

År: 1960

Material: Mosaik

Konstnär: Einar Nettelbladt

Ägare: HSB och MKB

Placering: Lorensborgstorget

153b. Glada laxen

År: 1997

Material: Smide

Konstnär: Carl Bertil Widell

Ägare: HSB och MKB

Placering: I anslutning till Laxtrappan

97


154. Sfär

År: 1961

Material: Brons/granit

Konstnär: Arne Jones

Ägare: HSB

Placering: Lorensborgsgatan/Vendelsfridsgatan

Sfär var Arne Jones första offentliga skulptur i Malmö.

98


155. Engelsk bulldogg

År: 1959

Material: Brons/granit

Konstnär: Edvin Öhrström

Ägare: MKB

Placering: Lorensborgsgatan 4

99

156. Mor och barn

År: 1963

Material: Brons/granit

Konstnär: Stig Blomberg

Ägare: MKB

Placering: Vendelsfridsgatan 11–13


157. Arc

År: 1993

Material: Betong

Konstnär: Sten Ove Persson

Ägare: Malmö stad

Placering: Lorensborgsgatan

I Lorensborgsgatans gröna mittremsa, omgiven av stundom

tät trafik, återfinns Arc. Malmös första exempel på

skulptur för i första hand trafikanter. Skulpturen bildar

formen av en skeppssättning.

100


158. Vänner

År: 1984

Material: Brons/granit

Konstnär: Viktor Praznik

Ägare: HSB

Placering: Mobäcksgatan 25

101

159. Pojke

År: 1966

Material: Brons/granit

Konstnär: Arthur Johansson

Ägare: HSB

Placering: Mobäcksgatan 11


160. Ellika med docka

År: 1967

Material: Brons/granit

Konstnär: Asmund Arle

Ägare: HSB

Placering: Norrbäcksgatan 41

102

161. Två kvinnor

År: 1975

Material: Brons/granit/vatten

Konstnär: Hassan Heshmat

Ägare: HSB

Placering: Mobäcksgatan 11–25

162. Vilddjur, lekskulpturer

År: 1969

Material: Betong

Konstnär: Thure Thörn

Ägare: MKB

Placering: Sörbäcksgatan

22– 32

och Hyllievångsvägen 15


163. Rågskörd

År: 1968

Material: Brons/granit

Konstnär: Willy Gordon

Ägare: MKB

Placering: Sörbäcksgatan 22– 32

103

164. Svalorna

År: 1968

Material: Koppar/granit

Konstnär: Ebba Hedqvist

Ägare: MKB

Placering: Sörbäcksgatan 32– 44

162.


165. Hylliemöllan

År: 1968

Material: Plåt/rör

Konstnär: Barbro och Holger Bäckström

Ägare: MKB

Placering: Sörbäcksgatan 10

104


166. Optisk art

År: 1988

Material: Rostfritt stål med mönster

Konstnär: Alexius Huber

Ägare: HSB

Placering: Konsultgatan 25

Optisk art bär omisskännliga drag av Alexius Hubers

konstruktivistiska OP-konst. Ventilationstrummorna

105

fungerar här som idealiska plattformar för relieferna i

ädelstål. Huber bearbetar den plana ytan, så att ljus och

skuggeffekter, reflexer och speglingar skapar rörelser i

flera dimensioner.

Huber använder sig som här ofta av strikt geometriska

mönster med klar abstraktion. Angränsande verk,

Framtidsvision (167) visar prov på Hubers fallenhet för

friskulptur, även den helt abstrakt i rostfritt stål.


167. Framtidsvision

År: 1989

Material: Rostfritt stål

Konstnär: Alexius Huber

Ägare: HSB

Placering: Konsultgatan 25

10 m. hög friskulptur i ädelstål.

106


168. Liten blir stor

År: 1975

Material: Brons/granit

Konstnär: Karin Schultz

Ägare: Malmö stad

Placering: Lindeborgsskolan

Orkestergatan 7

169. Kastanjer

År: 1981

Material: Brons

Konstnär: Rune Säll

Ägare: Riksbyggen

Placering: Lindeborgsgatan 69

(baksidan)

107


FOSIE

108

”Får en häst se ut hur som helst? Det frågade sig herr Anders

Gustafsson i Malmö stadsfullmäktige anno 1963, då stridens

vågor böljade kring Asmund Arles skulptur Häst och människa.

Nu – fem år senare – får den se ut så högst officiellt och på

fredagen bidade stadsfäder och väl tillgodosett konstförstånd

det dramatiska ögonblick, då täckelset föll på Almtorget.”

22 november 1968.

Foto: Jan Dahlander/Sydsvenskan

Födelse i rymden. ”Under uppsättning

utanför HSB-husen vid Fosietorpsparken

i Malmö.” 29 oktober 1984.

Foto: Torbjörn Carlson/Sydsvenskan


170. Droppkrona

År: 1994

Material: Brons/vatten

Konstnär: Christian Partos

Ägare: MKB

Placering: Augustenborgstorget

Enligt konstnärens avsikt symboliserar verket solens förhållande

till en krets av planeter. Många betraktare av

verket på Augustenborgstorget ser det snarare som en

stelnad bild av en vattendroppes möte med vattenytan.

Den i Lund uppvuxne konstnären Christian Partos är

vanligen mest representerad i det offentliga rummet med

sina ofta tekniskt avancerade skulpturer och installationer.

De kan innefatta flera element, tillsammans eller var

för sig, såsom eld och vatten. Inte sällan bygger upplevelsen

på ljus och rörelse, och en underfundig humor

som angränsar till allvar.

110

171. Jätteödlan Augusta, lekskulptur

År: 1991

Material: Betong/lekskulptur

Konstnär: Gunnar Frieberg

Ägare: Malmö stad

Placering: Augustenborgskolan, Ystadvägen 50


111

172. Människa och häst

År: 1968

Material: Brons/granit

Konstnär: Asmund Arle

Ägare: Malmö stad

Placering: Almtorget

En på den tiden kontroversiell skulptur, vars tillkomst

diskuterades i kommunen i fem år, innan beslut fattades.

173. Karin

År: 1962

Material: Brons/granit

Konstnär: Arthur Johansson

Ägare: HSB

Placering: Ärenprisgatan 22


174. Kultplats

År: 1967

Material: Brons

Konstnär: Walter Bengtsson

Ägare: HSB

Placering: Munkhättegatan 22

112

175. Mor och barn

År: 1965

Material: Brons/granit

Konstnär: Lennart Källström

Ägare: Malmö stad

Placering: Heleneholmsskolan, Munkhättegatan 1


176. Tjäderspel

År: 1966

Material: Brons/betong/vatten

Konstnär: Inga Bagge

Ägare: Malmö stad

Placering: Munkhättegatan 3

113

177. Inkaprinsessa

År: 1967

Material: Granit

Konstnär: Torsten Fridh

Ägare: MKB

Placering: Nydalatorget


178. Vattentrappa

År: 1991

Material: Granit/betong

Skapad av: Birre Skoglund

Ägare: Malmö stad

Placering: Nydalatorget

114

179. Mytologisk strid

År: 1964

Material: Väggskulptur i hamrat järn, brons och silver

Konstnär: Bertil Gadö

Ägare: MKB

Placering: Nydalatorget

Verket består av två delar, djur och människa.


180. Flicka med boll

År: 1964

Material: Brons

Konstnär: Arthur Johansson

Ägare: HSB

Placering: Lektorsgången 5

115

181. Harmoni

År: 1990

Material: Brons/granit

Konstnär: Henry W Hallberg

Ägare: Riksbyggen

Placering: Kollegiegatan 9


182. Duvor

År: 1990

Material: Brons/granit

Konstnär: Henry W Hallberg

Ägare: Riksbyggen

Placering: Kollegiegatan 1

184. Urtidsmänniskor II

År: 1966

Material: Granit

Konstnär: Alf Olsson

Ägare: MKB

Placering: Gullviksborg, Gubbabacken

116

183. Gåsen

År: 1965

Material: Brons/granit

Konstnär: Edvin Öhrström

Ägare: Malmö stad

Placering: Nydalaskolan, Kollegiegatan 11


185. Tackling

År: 1969

Material: Brons

Konstnär: Thure Thörn

Ägare: Malmö stad

Placering: Hermodsdalsskolan, Eriksfältsgatan 99

117


186. Pilallén I

År: 1971

Material: Betong

Konstnär: Hermine Bjerke

Ägare: Stena Fastigheter

Placering: Kantatgatan 1

118

187. Pilallén II

Placering: Kantatgatan 2

188. Pilallén III

Placering: Kantatgatan 4

Konstverken visar en delvis fälld pilallé. Genom skulpturerna

vill konstnären protestera mot att många pilalléer

huggits ner.


189. Pärlfiskarens dröm

År: 1988

Material: Koppar/betong

Konstnär: Per Lövgren

Ägare: HSB

Placering: Lövsångaregatan 30

119

190. Treklang

År: 1974

Material: Brons/betong

Konstnär: Gunnel Frieberg

Ägare: HSB

Placering: Ormvråksgatan 12


191. Födelse i rymden

År: 1974

Material: Brons/betong

Konstnär: Karin Norelius

Ägare: HSB

Placering: Fosietorpsparken

Ett sju meter högt konstverk med förgyllt inre.

Skulpturen färdigställdes efter konstnärens död.

120

192. Mor och barn

År: 1964

Material: Brons/granit

Konstnär: Willy Gordon

Ägare: HSB

Placering: Söderkullatorget

193. Nibelungskatten

År: 1968

Material: Glasmosaik

Konstnär: Owe Wessborn

Ägare: HSB

Placering: Baksidan affärscentret,

Tornfalksgatan

40 meter tegelvägg utsmyckad

med 72 glasmosaikplattor och

22 bronsplåtar.


194. Evigt gyllne sol densamma

År: 1975

Material: Brons/rostfritt stål/aluminium/granit

Konstnär: Rune Karlzon

Ägare: HSB

Placering: Södra Gulsparvsgatan 26

121

196. Flicka på gås

År: 1919

Material: Betong

Konstnär: A Olin

Ägare: HSB

Placering: Berguvsgatan 4 (annan placering tidigare)

195. Panter

År: 1970-talet

Material: Betong

Konstnär: Tove Persson

Ägare: HSB

Placering: Södra Gulsparvsgatan 26


197. Dimman

År: 1972

Material: Brons/betong/vatten

Konstnär: Stig Blomberg

Ägare: HSB

Placering: Serenadgatan 60

122


198. Evolution

År: 1972

Material: Brons

Konstnär: Willy Gordon

Ägare: Stena Fastigheter

Placering: Lindängsstigen, Kantatgatan 72

123


199. Vägen för och genom A

År: 1974

Material: Järn

Konstnär: Jörgen Fogelquist

Ägare: Malmö stad

Placering: Lindängeskolan,

Munkhättegatan 151

Ett jättelikt stort A står som en port

till skolan och framtiden.

På bokstaven finner vi H.C. Andersens

balettdansös, Cervantes Don Quijote

och Sancho Panza.

124


200. Färden

År: 1979

Material: Brons/vatten

Konstnär: Fred Åberg

Ägare: Kyrkogårdsförvaltningen

Placering: Minneslunden,

Fosie kyrkogård

201. Sektorns mekanik, Sektorns volym

År: 1984

Material: Aluminiumrör

Konstnär: Bertil Herlov Svensson

Ägare: Skånemejerier

Placering: Boplatsgatan 9

125


SÖDRA INNERSTADEN

”Flera kända socialdemokrater bevistade i går

invigningen av konstnären Willy Gordons skulptur

till arbetarrörelsens minne, som förrättades av

Tage Erlander. Skulpturen, som är placerad på

Nobeltorget framför Folkets hus, är menad som

en hyllning till Axel Danielsson, tidningen Arbetets

grundare. Olof Palme, Torsten Nilsson och Arne

Geijer hörde till invigningspubliken.”

18 augusti 1973.

Foto: Lennart Peters/Sydsvenskan

126

Flicka vid källa på Allmänna sjukhuset.

19 november 1963.

Fr.v. v. ordf. Stadsfullmäktige Carl-Axel Nilsson,

Borgmästare Thomas Munck af Rosenschöld,

ordf. Stadsfullmäktige Sigfrid A. Johansson och

Kommunalråd Harald Lindvall.

Foto: Jan Forssander/Sydsvenskan

Arbetets ära på väg till Möllevångstorget 1930.

Foto: Otto Ohm/Malmö museers fotohistoriska samlingar


202. Glädjebägare

År: 1999

Material: Rostfritt stål/granit/vatten

Skapad av: Karin Gullberg

Ägare: Malmö stad

Placering: Södervärns bussterminal

De sex fontänerna utgör utsmyckning av Södervärns

bussterminal och är effektfullt ljussatta.

128


203. Flicka med fågel

År: 1963

Material: Förgylld brons/betong/vatten

Konstnär: Ivar Johnsson

Ägare: Region Skåne

Placering: Universitetsjukhuset MAS, vid gamla

entrén mitt emot Ortopediska kliniken

129

205. Pluvius

År: 1970

Material: Brons/vatten

Konstnär: Thure Thörn

Ägare: Region Skåne

Placering: Universitetsjukhuset MAS,

Ortopediska klinikens gård

204. Hälsokällan

År: 1914

Material: Brons/granit/vatten

Konstnär: Anders Olsson

Ägare: Region Skåne

Placering: Universitetsjukhuset MAS,

gamla entrén


206. Flickan och källan

År: 1963

Material: Brons/granit/vatten

Konstnär: Ivar Ålenius-Björk

Ägare: Region Skåne

Placering: Universitetssjukhuset MAS, mellan

Ortopediska och Medicinska kliniken

130

207. Hjortkällan

År: 1956

Material: Brons/vatten

Konstnär: Thure Thörn

Ägare: Region Skåne

Placering: Universitetssjukhuset MAS, ingång 94. Har

tidigare stått mellan Kvinnokliniken och blodcentralen


209. Fritz Bauer

År: 1959

Material: Brons/granit

Konstnär: Gunnar Lybeck

Ägare: Region Skåne

Placering: Universitetssjukhuset MAS,

Medicinska kliniken

Överläkare på MAS 1896 –1917.

208. Bärarmolekyl

År: 1980

Material: Väggskulptur brons

Konstnär: Willy Gordon

Ägare: Region Skåne

Placering: Universitetsjukhuset MAS, Kirurgiska kliniken

131

210. Ormen mot skyn

År: 2003

Material: Brons/vatten

Konstnär: Ebbe Sjölin

Ägare: Region Skåne

Placering: Universitetsjukhuset MAS, vid apoteket

Skulpturen har tidigare haft annan placering,

på MAS sedan 1922.


211. Gap

År: 2003

Material: Granit/vatten

Konstnär: Pål Svensson

Ägare: Region Skåne

Placering: Universitetsjukhuset MAS, ingång 44

Pål Svensson räknas som en vårt lands främsta samtidsskulptörer,

han har utfört en lång rad offentliga skulpturer

i landet och övriga Norden. År 1996 fick han uppdraget

att utforma Göteborgs konstmuseums portar, vilka

132

har blivit mycket uppskattade och välkända.

Av hans skulpturer är kanske hans sfäriska diabasskulptur

Sprungen ur (finns i två versioner), en av hans mest

kända. I Wanås slottspark i Skåne finns den mindre av

de två.

Han är vid pressläggningen av denna guidebok, aktuell i

Storbritannien, efter att ha vunnit en internationell tävling

med ett förslag till en skålformad stålskulptur uppe på en

höjd utanför staden Durham.

Gap är en typisk Pål Svensson-bearbetning av graniten,

som står i fint samspel med det rinnande vattnet.


213. Tretakt

År: 1967

Material: Väggskulptur brons

Konstnär: Gunnel Frieberg

Ägare: Malmö stad

Placering: John Ericssons väg 10, Södra Sommarstadens

förskola

212. Inför en ny värld

År: 1947

Material: Granit

Konstnär: Gunnel Frieberg

Ägare: Region Skåne

Placering: Universitetssjukhuset MAS vid Barnkliniken

133


214. Den helige Kristoffer som bär Jesus

År: 1963

Material: Brons/granit

Konstnär: Axel Wallenberg

Ägare: Sankta Maria kyrka

Placering: Sankta Maria kyrka, Nobelvägen 20

215. Stenbock

År: 1965

Material: Brons/granit

Konstnär: Stig Blomberg

Ägare: HSB

Placering: Bangatan 4

134


216. Förstoringsglaset

År: 1953

Material: Brons/granit

Konstnär: Gustav Nordahl

Ägare: Malmö stad

Placering: Entrén Sofielundsskolan, Rolfsgatan 8

135

217. Vattenranka

År: 1989

Material: Brons/vatten

Konstnär: Fred Åberg

Ägare: HSB

Placering: Baskemöllegatan 14


218. Hommage á Axel Danielsson

År: 1973

Material: Brons

Konstnär: Willy Gordon

Ägare: Malmö stad

Placering: Olof Palmes plats

136

Skulpturen invigdes av stadsminister Tage Erlander.

Utsmyckningen hade föregåtts av en tävling samt

insamling av arbetarrörelsen.

Inget av tävlingsbidragen utsågs. De insamlade medlen,

130.000, erbjöds Malmö kommun.


220. Pojke

År: 1961

Material: Brons/granit

Konstnär: Lennart Källström

Ägare: Malmö stad

Placering: Stenkulaskolan, Östra Farmvägen 30

137

221. Don Quijote

År: 1957

Material: Koppar/betong

Konstnär: Palle Parnevi

Ägare: MKB

Placering: Sorgenfrivägen 27

219. Björn som fångar lax

År: 1994

Material: Rostfritt stål/granit/vatten

Konstnär: Ivan von Tourtchaninoff

Ägare: HSB

Placering: Brantevikstorg


222. Gustav Möller (1884 –1970)

År: 1952

Material: Granit

Konstnär: Ivar Johnsson

Ägare: Malmö stad

Placering: Folkets park

Gustav Möller var socialminister 1924 – 26, 1932– 38

och 1939 – 51, handelsminister 1938 – 39.

138

223. Per Albin Hansson (1885 –1946)

År: 1949

Material: Granit

Konstnär: Per Emil Näsvall

Ägare: Malmö stad

Placering: Folkets park

Per Albin Hansson var statsminister 1932– 46.


224. Hjalmar Branting (1860 –1925)

År: 1949

Material: Granit

Konstnär: Per Emil Näsvall

Ägare: Malmö stad

Placering: Folkets park

Hjalmar Branting var statsminister mars – oktober 1920

och 1924 –25. Stats- och utrikesminister 1921–23.

139

225. Axel Danielsson (1863 – 99)

År: 1901

Material: Brons/granit

Konstnär: Sven Andersson

Ägare: Malmö stad

Placering: Folkets park

Enligt en artikel i Arbetet den 19 juli 1900 avtäcktes en

byst av Axel Danielsson, tidningen Arbetets grundare,

den 18 juli detta år av F.V. Thorsson från Ystad, blivande

riksdagsman och finansminister. I artikeln nämns att

skulptör J. Mårtensson hade utfört bysten. Bysten hade

samma placering som nuvarande, som är utförd av

skulptör Sven Andersson och märkt med hans namn.


226. Olof Palme (1927– 86)

År: 1989

Material: Brons/granit

Konstnär: Willy Gordon

Ägare: Malmö stad

Placering: Folkets park

Donator: Folkparkernas Riksorganisation

Skulpturen har tillkommit på initiativ av Frans Nilsson,

tidigare chefredaktör på tidningen Arbetet. Olof Palme

var statsminister från 1969 till den 28 februari 1986 då

han mördades. Inskription: Ett folks längtan efter frihet

kan inte nedslås den kommer att leva och den kommer

till sist att segra. Olof Palme

140

227. Najaden

År: 1938

Material: Betong/vatten

Konstnär: Edvard Trulsson

Ägare: Malmö stad

Placering: Folkets park


229. Ljusparasiter

År: 2004

Material: Järn, fosforecerande färg och Uv-ljus

Konstnär: Susanne Rönnertz

Ägare: Malmö stad

Placering: Folkets park, vid långa dammen

228. Bubbla, lekskulptur

År: 2004

Material: Glasfiberarmerad plast

Konstnär: Monica Gora

Ägare: Malmö stad

Placering: Folkets park, lekplatsen

Bubblan, belyst om natten, är skimrande isblå och en

släkting till de orangefärgade Jimmis (103) i Pildammsparken.

Den är som en stor jäsande bulle eller en blå

sol. Skulpturen uppfördes som en del av ljusprojektet

Malmö by light. Senaste i raden av ”bubblande”

utsmyckningar i Malmö, är en osymmetrisk ”glasbubbla”

som fungerar som orangeri. Läget är Västra hamnen,

invid scaniaplatsen och nära siktlinjen mellan Turning

Torso och Öresundsbron. Formen är enligt Monika Gora

helt unik och möjliggjord genom användandet av modern

datorteknik.

141

Ljusparasiter är ett slags självlysande organism som

breder ut sig på marken i spretiga klusterformer. Installationen

består av 2400 ”spiksvampar” i varierande höjd

och storlek.

Skulpturen uppfördes i samband med ljusprojektet

Malmö by light.


142

230. Blues tones

År: 2004

Material: Granit, flourescerande färg, uv-ljus

Skapad av: Johan Moritz och Bo Andersson

Ägare: Malmö stad

Placering: Falsterboplan mot Simrishamnsgatan

Den blå stenen på Falsterboplan är en av de permanenta

utsmyckningar som uppfördes under Malmö by light.

232. Utan titel

År: 1995

Material:

Konstnär: Carl-Harry Stålhane

Ägare: Malmö stad

Placering. Nöjesteatern, Falsterbogatan

Donator: SIF – Sveriges Industritjänstemanna Förbund

Verket donerades med anledning av SIF:s 75-års

jubileum. Verket var tidigare placerat i Stockholm.


231. Insideout.

År: 2004

Material: Stål och ledbelysning

Skapad av: Johan Moritz och Bo Andersson

Ägare: Malmö stad

Foto: Gugge Zelander

Placering: Rondellen Norra Parkgatan/Kristianstadsgatan

143

Åtta stycken skivor med ledplattor ger ljus till rondellen

i ett oändligt antal skiftande färgkombinationer.


233. Mårten

År: 1970

Material: Granit

Konstnär: Liss Eriksson

Ägare: Malmö stad

Placering: Bergsgatan/Amiralsgatan

Det är Liss son som stått modell för skulpturen.

Lille Mårten sover med rumpan i vädret

Mjukt vilande

samlad kring sin kärna

som den goda, tunga frukten

Hopkrupen

som i moderns liv

Stenhuden tätslipad

Rundad

som stenen vid stranden

Väckande instinkten

att med handen beröra

i en känsla av

beskyddande och kärlek

Att väcka den instinkten

Att befrämja den känslan

är skulpturens motiv

Liss Eriksson

144

234. Gustav Möller (1884 –1970)

År: 1955

Material: Brons

Konstnär: Thure Thörn

Ägare: Malmö stad

Placering: Södra Förstadsgatan/Möllevångsgatan

Gustav Möller var socialminister 1924 –26, 1932– 38

och 1939 – 51, handelsminister 1938 – 39.


235. Arbetets ära

År: 1930

Material: Brons/granit

Konstnär: Axel Ebbe

Ägare: Malmö stad

Placering: Möllevångstorget

145

Skulpturen har fått en passande placering på det folkliga

Möllevångstorget i en klassisk arbetarstadsdel.

Konstverket kan ses som ett uttryck för det gemensamma

arbete som håller samhället uppe. Skulpturen försågs

2005 med ny belysning.


ROSENGÅRD

”Konsthallschefen Eje Högestätt gratulerar

konstnären Folke Truedsson medan ett par

yngre representanter för rosengårdsborna

bekantar sig med konstverket.”

22 november 1981.

Foto: Herbert Tinz/Sydsvenskan

”Efterhand som Rosengårdsstaden växer fram

förskönas också omgivningarna. Bland annat

har MKB beställt ett antal verk av olika konstnärer

som inom en snar framtid ska finnas på

plats. På bilden får John Harry Persson sin Trio

svetsad på plats. I ett område intill kommer ett

liknande verk av samma konstnär att placeras.”

13 maj 1969.

Foto: Ernst Henriksson/Sydsvenskan

146


236. Skulpturgrupp

År: 1966

Material: Betong/järn/emalj

Konstnär: Birgitta Stenberg-Hultén och CO Hultén

Ägare: MKB

Placering: Bennets väg 11 (baksidan)

CO Hultén är främst känd som målare och grafiker, men

här har han tillsammans med Birgitta Stenberg-Hultén

skapat en skulpturanläggning som manar till interaktion,

genom dess nära placering vid ett gångstråk. De har här

arbetat i betong, järn respektive emalj i starka färger.

148

239. Fontänkar

År: 1955

Material: Kalksten/mosaik/vatten

Konstnär: Thure Thörn

Ägare: MKB

Placering: Persborgstorget


237. Graviterande element

År: 1969

Material: Betong

Konstnär: Bertil Gadö

Ägare: MKB

Placering: Västra Kattarpsvägen 65

149

238. Sfäriskt monument

År: 1969

Material: Betong

Konstnär: Bertil Gadö

Ägare: MKB

Placering: Bennets väg 48


240. Trio

År: 1968

Material: Rostfritt stål/järn

Konstnär: Jan Harry Persson

Ägare: MKB

Placering: af Klintebergs väg/Stael von Holstens väg

150

241. Kropp

År: 1968

Material: Rostfritt stål/järn

Konstnär: Jan Harry Persson

Ägare: MKB

Placering: von Rosens väg 14 –16


242. Urtidsmänniskor

År: 1964

Material: Granit

Konstnär: Alf Olsson

Ägare: MKB

Placering: Bennets väg 15 (baksidan)

151


243. Alla bor med varandra

År: 2005

Material: Målade keramikplattor

Konstnär: Björn Carnemalm

Ägare: Malmö stad

Placering: Gång- och cykeltunneln under Västra

Kattarpsvägen vid Bennets Väg

Donator: MKB i samfinansiering med Malmö stad

220 fjärdeklassare från Rosengårdsskolan, Örtagårdsskolan

och Värner Rydénskolan målade vardera fyra

keramikplattor och gjorde en platta med sina egna

handavtryck. Keramikplattorna tillverkades av barnen

på CC Höganäs. Björn svarade för kompositionen av

utsmyckningen.

152

244. Tre ingångar till Rosengård

År: 2003

Material: Målning på betongvägg

Konstnär: Per Hasselberg

Ägare: Malmö stad

Placering: Gång- och cykeltunnlar under inre Ringvägen

1. vid Uricedalsgården

2. vid Voughts väg

3. förlängningen av Wachtmeisters väg


245. Figurer i Rosengård

År: 1968

Material: Brons

Konstnär: Berto Marklund

Ägare: MKB

Placering: Hårds väg 26 – 42

153


246. Blommor och bin

År: 1969

Material: Brons/granit

Konstnär: Ulf Sucksdorff

Ägare: MKB

Placering: Hårds väg 83

154

247. Blommor och bin

År: 1969

Material: Brons/granit

Konstnär: Ulf Sucksdorff

Ägare: MKB

Placering: Hårds väg 99

248. Astrofabel

År: 1987

Material: Brons/granit

Konstnär: Henrik B Andersen

Ägare: MKB

Placering: Adlerfelts väg 3


249. Multiflora

År: 1972

Material: Brons/betong

Konstnär: Erik Grate

Ägare: HSB

Placering: von Lingens väg 64

Skulpturen har tidigare varit placerad på

von Lingens väg 80 – 84

155

Eric Grate arbetade från början i volymtung, klassisk

anda men övergick till en friare form och mytologiska

motiv. Grate var bosatt i Paris under många år där

han kom i kontakt med surrealismen.

Grate anlitades ofta till offentliga arbeten runt om i landet.

I Malmö finns han representerad med både klassisk

skulptur (108), samt abstrakt med nydanande organiskt

formspråk (269). Multiflora i brons tillkom under Grates

senare produktion och följer därför det friare formspråket

i en stiliserad uppsättning spetsiga former som enas

kring en axel med vertikal resning.


250. Ida

År: 2001

Material: Brons/granit

Konstnär: Inger Weichselbaumer

Ägare: HSB

Placering: Amiralsgatan/Scheelegatan

252. Munnar

År: 1970

Material: Rostfritt stål

Konstnär: Birgitta Stenberg Hultén

Ägare: Malmö stad

Placering: af Klintebergs väg/Adlerfelts väg

156

251. Tre Pågar

År: 1997

Material: Brons

Konstnär: Barbro Bäckström

Ägare: Skånemejerier

Placering: von Troils väg 1


253. Afrodite

År: 1972

Material: Brons/vatten/granit

Konstnär: Thure Thörn

Ägare: Bostads AB Gröningen

Placering: Ramels väg 119

157

254. I rörelse

År: 1973

Material: Rostfritt stål/granit

Konstnär: Åke Tornblad

Ägare: Malmö stad

Placering: Rosengårdsskolan, Tornerhjälms väg

Inskription:

Skjut upp, skjut upp

den nya dagen gryr

oändligt är vårt stora äventyr

Karin Boye


255. Sfärisk rörelse

År: 1982

Material: Brons/granit

Konstnär: Folke Truedsson

Ägare: Malmö stad

Placering: Stael von Holsteins väg,

vid Trekantens förskola

Foto: Stig Johansson

158


256. Kretslopp

År: 1990

Material: Brons/vatten

Konstnär: Fred Åberg

Ägare: Kyrkogårdsförvaltningen

Placering: Östra kyrkogården,

Minneslunden

257. Monument

År: 1944

Material: Stål/betong

Ägare: Kyrkogårdsförvaltningen

Placering: Östra kyrkogården, kvarter 4C

Monument över amerikanska flygare

som dog i Sverige 1944, under andra

världskriget.

159


KIRSEBERG

”Eric Grates Hjärtblad, som så småningom

skall pryda Kirsebergs torg, ligger nu lagrad

hos gatukontoret i Malmö.”

27 september 1977.

Foto: Jan Dahlander/Sydsvenskan

Uppsättningen av Flygarmonument

den 23 oktober 1980.

”Flygtekniker Carl Malmberg, som själv

var med på Bulltofta 1943 – 45, instruerar

vpl Mats Andersson och Anders Pålsson.

Planet är en J20.”

Foto: Ernst Henriksson/Sydsvenskan

160


258. Det bevingade ordet

År: 1998

Material: Marmor/vatten

Konstnär: Staffan Nihlén

Ägare: Sydsvenska Dagbladet

Placering: Krusegatan 19

Staffan Nihlén, som under årens lopp omväxlat verkat

som målare, skulptör och tecknare, utbildades vid Otte

Skölds målarskola, Kungliga konsthögskolan, Akademien

i Venedig, m.fl. De senaste årtionden har Nihlén främst

verkat som skulptör, först med stora skulpturer i material

som järn och trä, men sedan mitten av 80-talet arbetar

162

han med skulptur i sten, med olika sorters marmor

som klar preferens. Oavsett format inger hans skulpturer

oftast, likt Det bevingade ordet, en känsla av lätthet, men

med stillsam rörelse och kraft, trots sin fysiska tyngd

(11 ton). Nihlén bearbetar sin sten så att dess kvalitéer

betonas och förstärks, exempelvis beträffande dess färg

och form. En av drivkrafterna i hans skapande som

skulptör, är hans attraktion till ljusets återklang i stenen,

vilket har blivit synonymt för hans monumentala verk.

Det bevingade ordet och framför allt Pienza (23) är goda

representanter för detta. Vid avtäckningen var detta

Nordens största marmorskulptur.


259. Havsvåg

År: 1972

Material: Plåt

Konstnär: Staffan Nihlén

Ägare: Sydsvenska Dagbladet

Placering: Krusegatan 19

260. Öppenhet

År: 1974

Material: Plåt

Konstnär: Staffan Nihlén

Ägare: Sydsvenska Dagbladet

Placering: Krusegatan 19

163


261. Hoppa bock

År: 1967

Material: Brons/granit

Konstnär: Jean-Babtiste Leducq

Ägare: Malmö stad

Placering: Segevångsskolan, Segevångsgatan 4

164

262. Arkaisk form

År: 1990

Material: Granit

Konstnär: Veiko Keränen

Ägare: HSB

Placering: Kronetorpsgatan 60


264. Gefion

År: 1985

Material: Koppar

Konstnär: Jens Evald Hansen

Ägare: Malmö stad

Placering: Östra sjukhuset, vid infarten

Gefion, fornnordisk gudinna, som hade fyra söner, som

hon förvandlade till oxar, och med deras hjälp plöjde

hon bort en del av Sverige och drog detta jordstycke ut

i havet, där det bildade Själland. Gropen där det legat

blev Mälaren.

263. Livets källa

År: 1989

Material: Brons

Konstnär: Olle Blad

Ägare: HSB

Placering: Vattenverksvägen 48

165


265. Knäböjande flicka

År: 1949

Material: Brons

Konstnär: Rudolf Govenius

Ägare: Malmö stad

Placering: Östra sjukhuset, parkdammen

166

266. Moder med barn

År: 1989

Material: Brons/granit

Konstnär: Thure Thörn

Ägare: HSB

Placering: Vattenverksvägen 48


267. Fontänskulptur

År: 1989

Material: Koppar/vatten

Konstnär: Börje Lindberg

Ägare: HSB

Placering: Vattenverksvägen 48

167


268. Skulpturrelief

År: 1967

Material: Betong

Konstnär: Karl Einar Andersson

Ägare: Malmö stad

Placering: Kirsebergs fritidsgård, Dalhemsgatan 5

168


269. Hjärtblad

År: 1977

Material: Brons/granit

Konstnär: Eric Grate

Ägare: Malmö stad

Placering: Kirsebergs torg

Många av Eric Grates konstverk har lånat former

från naturen, vilket också gäller den här skulpturen.

169

270. Lekande björnungar

År: 1958

Material: Granit

Konstnär: Anders Olsson

Ägare: Malmö stad

Placering: Kirsebergsskolans gård, Lundavägen 47


271. Minnessten

År: 1997

Material: Granit

Ägare: Malmö stad

Placering: Garnisonsparken

Avtäcktes 28 oktober 1997. På 1500 –1600-talet

brändes de kvinnor i Malmö, som ansågs vara häxor,

på bål i Kirseberg. Minst 38 kvinnor avrättades.

Inskription:

Häxbränning

Du skall dö på Eld och Bål. Så löd domen över de

kvinnor som pga sin begåvning, sina kunskaper och

sitt sätt att vara, ansågs så farliga att de anklagades

för att vara häxor. De brändes på bål här på Kirseberg

under åren 1543 –1663

Gravplats

Här i Garnisonsparken ”Tjyvaparken” långt utanför

staden, begravdes fattiga soldater från Malmö

Garnisionsförsamling under åren 1809 –1870 och

1827–1891 de fångar som dog under sin fängelsetid

på fästningen Malmöhus. Denna sten hedrar alla dessa

personer som av olika anledningar uteslutits ur sin tids

gemenskap och uppmanar framtiden till eftertanke.

Backaborna 27 oktober 1997

170

272. Flygarmonument

År: 1980

Material: Rostfritt stål/granit

Utfört av F10 Ängelholm

Ägare: Malmö stad

Placering: Före detta Bulltoftas Flygstation, på andra

sidan Flygfältsvägen


274. Kungstornen

År: 1985

Material: Betong

Konstnär: Helge Röed

Ägare: Malmö stad

Placering: Vattenverksvägen/Segemöllegatan

Konstverket ingick i den första Big Scale-utställningen

som genomfördes 1985. Stod ursprungligen i Kungsparken

– därav namnet.

273. Solur

År: 1950

Material: Brons

Konstnär: Gustav Malmström

Ägare: Malmö stad

Placering: Johanneslustgatan/Veberödsgatan

Donator: Malmö Förskönings- och Planteringsförening

171


HUSIE

Per Erik Willö i sin ateljé under

arbetet med Livsträdet.

Foto: Stig Hagenius

172

Aline Magnusson på invigningen

av sin Pegasus med sitt hov vid

Jägersro Center 16 augusti 2005.

Foto: KF Fastigheter


275. Rymdskott

År: 1972

Material: Keramik/betong

Konstnär: Stig Carlsson

Ägare: Hugo Åbergs Fastighetsförvaltning

Placering: Almgården, Agnesfridsvägen

Här visas ett gott exempel på en skulptör som använder

sin rika fantasi och sitt tekniska kunnande i fint samspel.

Ofta arbetandes i betong och keramik som i Rymdskott.

Trots sin fysiska tyngd och storlek, framträder skulpturen

som lätt och svävande tack vare sin genombrutna och

lätt snedställda konstruktion. Färgerna är milt basiska.

276. Pegasus med sitt hov

År: 2005

Material: Brons/granit

Konstnär: Aline Magnusson

Ägare: KF Fastigheter

Placering: Coop Forum, Jägersro Center

Konstverket är 15 långt med sju galopperande

hästar i naturlig storlek med den

bevingade hästen Pegasus anförande hjorden

i hög fart. Verket uttrycker en frisk

känsla av glädje och frihet samt koppling

till Jägersro travbana.

174

277. Sarons lilja

År: 1999

Material: Brons

Konstnär: Annika Svenbro

Ägare: MKB

Placering: Småfolksgatan 41


278. Spiran

År: 1999

Material: Brons

Konstnär: Annika Svenbro

Ägare: MKB

Placering: Småfolksgatan 37

175

279. Spejare

År: 1999

Material: Brons

Konstnär: Annika Svenbro

Ägare: MKB

Placering: Småfolksgatan 43

Annika Svenbro arbetar huvudsakligen med skulptur.

Hon är bosatt och verksam i Lund. Spejare i brons, sitter

en bit upp på en husfasad och blickar ut över kvarteret

från sitt hörn. Helt abstrakt i sitt uttryck, med organiskt

mjuka former.

280. Livsträdet

År: 1984

Material: Brons/vatten/granit

Konstnär: Per Erik Willö

Ägare: Kyrkogårdsförvaltningen

Placering: Minneslunden, Västra Skrävlinge kyrkogård


OXIE

Invigningen av Meditation i Oxie centrum 13 september 1985.

Foto: Ola Nilsson/Sydsvenskan

176


281. Kunskapens och drömmarnas källa

År: 1982

Material: Brons/koppar

Konstnär: Olle Blad

Ägare: Malmö stad

Placering: Oxievångsskolan, Keramikvägen

178


282. Meditation

År: 1985

Material: Brons

Konstnär: Fred Åberg

Ägare: Brinova Fastighets AB

Placering: Torget Oxie centrum

Fred Åberg är född och verksam i Malmö. Generellt

för Åbergs skulpturer är att de är skapade med humor

samt realistiska drag och uttryck. Framförallt används

materialen brons och rostfritt stål. Han är representerad

på många platser, företrädesvis i södra Sverige.

Meditation är ännu en i raden realistiska skulpturer av

Fred Åberg. Här vilar en ko i största ro på torget, till

synes helt oberörd av stressen från den omgivande

staden.

179


Några personporträtt

Blomberg, Stig (1901–70)

Stig Blomberg var skulptör och tecknare. Han föddes i

Linköping och var verksam i bland annat Laholm, där

han finns representerad med flera monumentala verk.

Han studerade vid Konsthögskolan för bland andra Carl

Milles. 1951 blev han professor vid denna högskola.

Under åren 1927– 30 företog han som Jenny Lindstipendiat

studieresor till Tyskland, Frankrike, Italien,

Nordafrika och USA. I Paris bedrevs studierna vid

Maison Watteau. 1948 var han svensk ledamot i juryn

för den olympiska konstutställningen i London.

Han är rikligt representerad i den offentliga och monumentala

konsten i vårt land. Inte sällan använde han

litterära förlagor till sina verk. Utöver Brunnen på Stortorget

är han representerad i Malmö med ytterligare fem

skulpturer, bland annat Systrarna (106) Dansen (146)

och Dimman (197). Bland hans övriga offentliga arbeten

kan nämnas Kungadrabbningen i Laholm och i Thulehuset,

Stockholm.

Bäckström, Barbro (1939 – 90)

Med människan i centrum, formade Barbro Bäckström

subtila detaljer av kroppar, mjuka och naturliga i framförallt

sina nätskulpturer, Hon arbetade i många olika material,

så som brons, gips, kol, m.m., men det är genom

hennes nätskulpturer i stål eller järnnät som hon blivit

allra mest ihågkommen. Dessa skulpturer framträder

lätta, likt hängande tygstycken, fritt svävande i rummet.

Ljusets spel i de mjukt organiska formerna, spelar stor

roll för det individuella uttrycket. Det skapar skuggor,

djup och rörelse. Barbro Bäckströms verk är reducerade

och stiliserade på ett sätt att de låter vår fantasi och

kunskap fylla ut det som inte syns. På detta vis ökas det

individuella seendet mellan betraktarna. I först hand är

nätskulpturerna en optisk upplevelse, som om de vore

ett skal som utgör ett spår efter människan. Med det

finmaskiga stålnätet bearbetades noga och minutiöst,

men hjälp av fingrarna eller kulhammare.

Det finns ofta en dualism i Barbro Bäckströms verk,

genom att kropparna framträder ensamma, men samtidigt

tillsammans med andra kroppar, som är förbundna

genom nätet eller den gjutna bronsen, vilket skapar en

naturlig och sensuell närhet till varandra.

Eliasson, Olafur (1967)

Olafur Eliasson, född i Köpenhamn, tillhör den yngre

generationen konstnärer som under 1990-talet utforskade

och tänjde gränserna mellan konst, vetenskap och

natur samt perceptionen däremellan. Hans stora och

övergripande installationer har fått publiken att vallfärda

till utställningarna. Tate Modern i London, ARoS Konst

180

museum i Aarhus och Malmö Konsthall är exempel på

dessa. Olafur är också representerad på Malmö Konstmuseum.

Olafur Eliasson intager ofta hela rummet, hela lokalen

när han gör en installation, han för inte sällan in naturen

i utställningslokalen.

Under många år har Eliasson överfört diverse fenomen

som vatten, ljus, vind, temperatur, och rörelse in i

konsten, genom att använda enkla tekniska hjälpmedel,

alltid med tekniken klart och tydligt framträdande, dvs.

aldrig dölja själva tekniken. Eliasson bjuder alltid in

betraktaren, hans/hennes känslor, reflexioner, minnen

och delaktighet i sina verk.

Frieberg, Gunnel (1919)

Gunnel Frieberg utbildades som skulptör vid Konsthögskolan.

Hon studerade bland annat för Otte Sköld

i Stockholm och för Eric Grate vid William Zadigs

skulpturskola i Paris. 1938 erhöll hon det första Leander

Engström-stipendiet.

Hon arbetar alltid i en intim mjuk realism, med barn

och kvinnor som huvudsakliga motiv. Hennes statyetter

i brons har inte sällan en monumental hållning. Hennes

verk präglas ofta av lekfullhet och påtaglig humor.

Hon har tilldelats många offentliga uppdrag och är

representerad i en lång rad kommuner i landet.

Verk av Gunnel Frieberg finns i t.ex. Kungsträdgården i

Stockholm och badorten Torekov, där hon har gestaltat

det lokala helgonet S:ta Thora.

Jones, Arne (1914 –76)

Arne Jones arbetade i tjugoårsåldern som biträde till

Bror Hjort i dennes stenhuggeri. Han utvecklade sedan

en stramt rytmisk skulpturstil, som gränsar till det föreställande.

Det går att se gotiska influenser i hans verk,

men även österländsk kultur var en stark inspirationskälla

för honom. Han strävade mot att upphäva tyngdlagen

i sina konstruktioner och har själv sagt: ”För mig är

skulpterandet tektoniska äventyr, ändamålslösa byggnader,

gjorda med bondgeometri och sinnliga konstruktioner,

utförande sina åtbörder i sina egna rum.”

Arne Jones var en av pionjärerna inom svensk konkretism,

även om han ej ställde ut på den utställning

som sägs vara födelsen av det konkreta måleriet och

således konkretismen i Sverige. Den nydanande utställningen

Ung konst på Färg och Form våren 1947 visade

bland annat konstnärer som Olle Bonniér, Karl Axel

Pehrson, Pierre Olofsson och Lennart Rodhe vilka tillsammans

med Arne Jones kom att gå under namnet

1947 års män.

1949 var Jones, tillsammans med de övriga konkretis-


terna, representerad på Världssportsutställningen på

Gärdet i Stockholm. De följande åren fortsatte Jones att i

konkret anda utveckla rummets tematik. Arne Jones var

en av dem som övertygades om konstens sociala funktion.

Han menade att ”den ’modärna konsten’ egentligen

är socialt inställd. Socialt inställd – betyder att den är

inställd på att skapa miljö. Den är inställd på att vara en

faktor i kollektivet.”

Kraitz, Ulla (1936) och Gustav (1926)

Paret Ulla och Gustav Kraitz har en unik position bland

Sveriges nutida konstnärer genom att de har sina rötter

i konsthantverket, medan de verkar som samtida konstnärer

i både uttryck och visioner. Det kan utskiljas såväl

surrealistiska som konkretistiska drag i deras tidlösa men

ändå nutidsförankrade verk.

Formerna är minimalistiskt förenklade, oftast kopplade

till naturen, med en renhet och enkelhet som förstärker

dess obundna relation till kontexten. Rötterna i historien

kan sägas bestå av den teknik och det val av klassiska

glasyrer som används. Förankringen i samtiden ligger

framför allt i valet av skulptural installation som gestaltande

form och presentation.

Även det faktum att paret ofta använder sig av en

mängd olika material för att förkroppsliga sina visioner,

överensstämmer med samtida ideal. De är inte bundna

till ett specifikt material, utan söker hela tiden nya vägar

och nya material inom ramen för den tekniska kompetensen.

Paret är dessutom fristående och nydanande inom sin

egen konstart.

Milles, Carl (1875 –1955)

Carl Milles föddes i Lagga, nära Uppsala, och hette från

början Carl Emil Andersson. Namnet Milles tillkom senare.

Han gifte sig med Olga Granner, som härstammade

från Österrike, även hon konstnär, bland annat som

skicklig tecknare.

Under åtta år verkade Milles i Paris där han arbetade

för skulptören Auguste Rodin. Hos denne utvecklade

han en impressionistisk stil.

Avgörande för hans framtid som skulptör, blev deltagandet

1901 i en tävling om ett monument över Sten

Sture d.ä. Monumentet kom emellertid inte på plats,

strax söder om Uppsala, förrän 1925.

1920 – 31 var han professor vid Konsthögskolan, samtidigt

präglas hans rika produktion av monument med ett

starkt personligt formspråk som Rudbeckius i Västerås,

Gustav Vasa på Nordiska museet, Folkungabrunnen i

Linköping, Europa och tjuren i Halmstad och Poseidon i

Göteborg.

181

Carl Milles ligger begravd på Millesgården på Lidingö

i Stockholm. Gården skänkte han till svenska folket år

1936 och där finns nu många av hans verk, även flertalet

i monumental storlek.

Reuterswärd, Carl Fredrik (1934)

Carl Fredrik Reuterswärd studerade hos Fernand Léger

i Paris 1952. 1965 introducerar han laser och hologram

som konstform.

Under åren 1965 –1970 innehar han en professur på

Konsthögskolan i Stockholm samtidigt som han undervisar

på Cooper Union School of Art and Architecture i

New York.

Carl Fredrik Reuterswärd har under hela sitt konstnärskap

strävat efter att lära sig ”alla” tekniker inom

konsten. Han finns därför utöver skulptur, representerad

i grafik och måleri, som är de vanligast förekommande.

Den senaste tekniken som han tillämpar är glas.

Carl Fredrik Reuterswärd har haft ett stort antal separatutställningar

i bland annat Sverige, Danmark, England,

Frankrike, Italien, USA, Västtyskland, samt Schweiz. Han

är representerad på bland annat: Museum of Modern Art

New York och Guggenheim Museum New York.

Thörn, Thure (1918 –2005 )

Thure Thörns far var konstgjutare med önskan att

sonen en dag skulle ta över värvet. Att få skapa själv,

i egenskap av skulptör lockade dock honom allra mest.

Uppmuntrad av ett par äldre skulptörer och med ett

gediget tekniskt kunnande, efter tio år som stuckatör

i faderns företag, började Thure Thörn inrikta sig på

yrket som skulptör på heltid. Han studerade vid Skånska

Målarskolan, studier som sedan följdes av nya vid Konstfack

i Stockholm.

Han debuterade som skulptör vid Skånes Konstförenings

utställning i Malmö 1944. Utmärkande drag

för hans konstnärskap var respekt för måleriet och det

hantverksmässiga kunnandet. Han är mest ihågkommen

för en lång rad friskulpturer och porträttfigurer.

Bland hans monumentalverk, kan nämnas Passionsblomman

(125) på Fridhemstorget. Han har också bland

annat utfört fasadrelieferna på Malmö Rådhus tillbyggnad

och utformat Edvard Persson statyetten, som årligen

delas ut till årets främsta svenska nöjesunderhållare.

Han är representerad inom museer och institutioner i

Sverige, däribland Moderna Museet i Stockholm.

Jacob Faxe


182


CO Hultén framför sin väggmålning på Malmö stadion, 1958.

Foto: Georg Oddner/Malmö Museer

183


Namnregister

Namn Titel Födelseort Född år Sida

Alef, Thorwald skulptör Jönköping 1896 75

Andersen, Henrik B skulptör Danmark 1958 154

Andersson Bjarne - - - 92

Andersson, Bo avdelningschef Malmö 1952 42, 95, 142, 143

Andersson, Karl Einar målare/skulptör Norra Mellby 1925 168

Andersson, Pernilla landskapsarkitekt Dalby 1964 89

Andersson, Sven skulptör Gnosjö 1846 36, 139

Anshelm, Klas arkitekt Göteborg 1914 73

Arle, Asmund skulptör/tecknare V Klagstorp 1918 102, 111

Arman, Fernandez skulptör Nice 1928 24

Arwidius, Alfred arkitekt Malmö 1861 57

Bagge, Inga skulptör/målare Stockholm 1916 113

Barmen, Maria Bianca skulptör Malmö 1960 46

Bengtsson, Walter skulptör Halmstad 1927 47, 112

Berntsson, Britt landskapsarkitekt Bjärnum 1958 67

Billgren, Ernst målare/skulptör Danderyd 1957 47

Bjerke, Herminne skulptör/tecknare Stockholm 1943 118

Blad, Olle skulptör Helsingborg 1942 165, 178

Blomberg, Stig skulptör Linköping 1901 15, 71, 93, 99, 122, 134

Blum, Clarence skulptör England 1897 18

Boberg, Ferdinand arkitekt/grafiker Falun 1860 68, 69

Bording, Christer skulptör Sollefteå 1948 62

Braun Giesenfeld, Greta, von skulptör Stockholm 1892 67

Brevik, Bård skulptör Norge 1948 32

Bäckström, Barbro skulptör/tecknare Djurö/Stockholm 1939 92, 104, 156

Bäckström, Holger skulptör/tecknare Lund 1939 104

Börjesson, John skulptör Tölö 1835 14

Carlsson, Stig skulptör Lidköping 1932 31, 174

Carlsson, Sven skulptör Malmö 1917 18, 25

Carnemalm, Björn konstnär Malmö 1969 152

Cavén, Kari skulptör Finland 1954 41

Croneland, Kenneth målare/skulptör Linköping 1949 88

Dyverman, Karl Johan skulptör Morlanda 1844 56

Ebbe, Axel skulptör/målare/grafiker Hököpinge 1868 37, 63, 145

Ekman, Marie-Louise skulptör Stockholm 1944 25

Eliasson, Olafur skulptör Köpenhamn 1967 84, 85

Engström, Pye skulptör Danderyd 1928 22

Engström, Torolf skulptör Stockholm 1909 72

Ericson, Gunnar stadsträdgårdsmästare Gävle 1946 42

Eriksson, Liss skulptör Stockholm 1919 144

Eriksson, Sten skulptör Mariefred 1909 75

Fogelquist, Jörgen målare/grafiker/skulptör Mariestad 1927 58, 124

Fridh, Torsten skulptör Undersåker 1914 113

Frieberg, Gunnar skulptör/tecknare Malmö 1927 110

Frieberg, Gunnel skulptör Malmö 1919 38, 46, 119, 133

Friesendahl, Carl skulptör/målare Ådalsliden 1886 34

Fröding, Jonas skulptör Visnum 1905 53, 75, 78, 89

Gadö, Bertil skulptör/målare Malmö 1916 74, 114, 149

Gianakos, Christos skulptör USA - 20

Gora, Monica konstnär/landskapsark. Warszawa 1959 37, 70, 140

184


Gordon, Willy skulptör Lettland 1918 55, 103, 120, 123, 130,

136, 140

Govenius, Rudolf skulptör/målare Öjebyn 1960 166

Graebe, Eiler arkitekt Köpenhamn 1892 17

Grate, Erik skulptör Stockholm 1896 71, 155, 169

Gruen, Tom skulptör Stockholm 1943 23

Gudmunsson, Sigurdur skulptör Island 1942 40

Gullberg, Karin landskapsarkitekt Huskvarna 1961 128

Hallberg, Henry W skulptör Helsingborg 1900 115, 116

Hammarström, Lars skulptör Stockholm 1964 42

Hansen, Jens Evald skulptör Danmark 1944 165

Hansson, Beatrice skulptör Stockholm 1957 44

Hasselberg, Per skulptör Tofteryd 1971 152

Hedqvist, Ebba skulptör/målare Piteå 1909 103

Hellberg, Nicklas målare Stockholm 1964 49

Hellström, Maria konstnär Sundsvall 1960 51

Henning, Gerhard skulptör Stockholm 1880 30, 34

Hesmat, Hassan skulptör Kairo - 102

Holmsten, Olle skulptör Uppsala 1915 26

Huber, Alexius skulptör Tyskland 1939 105, 106

Hultén, Carl-Otto målare/tecknare/ Malmö 1916 96, 148

grafiker/skulptör

Johansson, Arthur skulptör Loshult 1904 101, 111, 115

Johansson,Helge skulptör Loshult 1908 52

Johansson,Thure skulptör/tecknare Visby 1912 93

Johnsson, Ivar skulptör Vittskövle 1885 44, 66, 129, 138

Jones, Arne skulptör Borsjö 1914 56, 95, 98

Jönsson, Anders skulptör Gärdslöv 1883 31, 63

Karlsson, Arwid skulptör/målare Asarum 1907 76

Karlzon, Rune skulptör/tecknare/grafiker Bottnaryd 1930 121

Keränen, Veiko skulptör Uleåborg 1935 164

Knuuti , Mauri målare Finland 1957 49

Koyama, Hiroshi skulptör Japan 1955 64

Kraitz, Gustav skulptör/keramiker Ungern 1926 26, 27

Kraitz, Ulla skulptör/målare Stockholm 1936 26, 27, 28

Krallis, Jorgo skulptör/grafiker Grekland 1937 93

Kristoffersson, Rolf civilingenjör Malmö 1946 58

Källström, Lennart skulptör Ystad 1920 112, 137

Larsson, Viwe skulptör/målare V. Vemmenhög 1925 94

Leducq, Jean-Babtiste skulptör - - 164

Leiderstam,Matts målare Göteborg 1954 40

Lewis, Gareth landskapsarkitekt England 1951 77

Lindberg, Börje skulptör Stockholm 1928 167

Lindblom, Sivert skulptör Husby Rekene 1931 29, 79

Lindström,Marie skulptör Malmö 1954 43, 95

Lundberg, Håkan landskapsarkitekt Göteborg 1944 42

Lundell, Yngve lärare/skulptör Malmö 1931 17

Lundkvist, John skulptör Stockholm 1882 76

Lybeck, Gunnar skulptör/tecknare Göteborg 1881 131

Lünnér, Johan skulptör/målare/grafiker Lund 1957 50

Lövgren, Per skulptör Marstrand 1944 119

Magnus, Carl skulptör/målare/grafiker Getinge 1943 50

185


Magnusson, Aline skulptör Irland 1939 174

Malmström, Gustav skulptör/konsthantverk. Malmö 1887 170

Malmström, Henning målare Malmö 1890 21

Marklund, Berto skulptör/tecknare Malmberget 1931 153

Marklund, Bror skulptör Husum 1907 81, 85

Milles, Carl skulptör Lagga 1875 35, 53, 58, 86

Moritz, Johan ljusdesigner Malmö 1965 95, 142, 143

Möller Nielsen, Egon skulptör Danmark 1915 88

Möllerberg, Nils skulptör Österlev 1892 65

Nakajima, Yoshio skulptör Japan 1940 38

Nettelbladt, Einar målare/arkitekt Söderhamn 1904 97

Nihlén, Staffan skulptör Stockholm 1929 26, 162, 163

Nilsson, Bertil stenhuggare/skulptör Malmö 1937 67

Nordahl, Gustav skulptör Helsingborg 1903 135

Nordell, Axel skulptör Ljusdal 1914 64

Norelius, Karin skulptör/konsthantverk. Stockholm 1909 94, 120

Nyström, Bertil skulptör Slite 1900 59

Näsvall, Per Emil skulptör Tännäs 1908 138, 139

Nørgaard, Björn skulptör Danmark 1947 45, 73

Ojiens, Elma skulptör Nedertorneå 1905 47, 72

Olin, A - - - 121

Olsson, Alf skulptör/målare/grafiker Gärdslöv 1925 116, 151

Olsson, Anders skulptör/målare Rinkaby 1880 34, 71, 80, 81, 129, 169

Parnevi, Palle skulptör Helsingborg 1917 137

Partos, Christian skulptör Jönköping 1958 110

Peirone, Juan Carlos skulptör/målare Argentina 1946 46

Persson, Jan Harry skulptör Annelöv 1924 150

Persson, Sten Ove skulptör Stockholm 1946 89, 100

Persson, Tove bildhuggare Malmö 1907 121

Praznik, Viktor skulptör Juguslavien 1941 101

Qvarsebo, Thomas skulptör Stockholm 1947 36

Reutersvärd, Carl Fredrik skulptör/målare/ Stockholm 1934 19, 23, 28, 56, 63

tecknare/grafiker

Ringsbo, Leif trädgårdstekniker Helsingborg 1946 66

Runefeldt, Allan skulptör Stockholm 1922 43

Röed, Helge skulptör Norge - 171

Rönnertz, Susanne konstnär Ängelholm 1964 94, 141

Saxhaug, Eiwind landskapsarkitekt Norge - 41

Schultz, Karin skulptör/tecknare Malmö 1919 31, 107

Sikkeland, Tormod landskapsarkitekt Norge - 41

Simittcheiv, Vassil skulptör Bulgarien 1938 48

Sjögren, Nils skulptör Stockholm 1894 62

Sjölin, Ebbe konstsmed/målare Limhamn 1922 131

Skoglund, Birre landskapsarkitekt Västerås 1947 77, 114

Stenberg-Hultén, Birgitta skulptör Karlstad 1928 148, 156

Strandman, Otto skulptör/målare Göteborg 1871 33

Stålhane, Carl-Harry keramiker Mariestad 1921 142

Sucksdorff, Ulf skulptör Stockholm 1932 154

Svenbro, Annika skulptör Landskrona 1946 42, 174, 175

Svensson, Bertil Herlov skulptör Våxtorp 1929 125

Svensson, Pål skulptör Göteborg 1950 132

Säll, Rune skulptör Malmö 1928 70, 107

186


Thörn, Thure skulptör Malmö 1918 21, 22, 55, 80, 86, 102,

103, 117, 129, 130, 144,

149, 157, 166

Tornblad, Åke skulptör Höganäs 1929 157

Tourtchaninoff, Ivan von skulptör Lund 1947 137

Truedsson, Folke skulptör Kristianstad 1913 158

Trulsson, Edvard skulptör Malmö 1881 16, 87, 140

Wallenberg, Axel skulptör Nässjö 1898 33, 54, 134

Wallien, Bertil glaskonstnär Stockholm 1938 51

Wessborn, Ove målare Malmö 1913 120

Weichselbaumer, Inger skulptör Trelleborg 1938 156

Weltz, W - - - 81

Widell, Carl Bertil ”sockerbagare”/skulptör Malmö 1935 24, 97

Willö, Per-Erik skulptör Malmö 1921 175

Åberg, Fred skulptör Malmö 1947 70, 125, 135, 159, 179

Ålenius-Björk, Ivar skulptör Malmö 1905 17, 72, 130

Öhrström, Edvin skulptör/konsthantverk. Burlöv 1906 87, 99, 116

187


Jörgen Fogelquist

Foto: Georg Oddner/Malmö Museer

188


Verkregister

Namn Verk nr.

Accumulage 80

Afrodite 253

Akrobaterna 148

All vår början 141

Alla bor med varandra 243

Anna Lisa 35

Arbetarhustru 65

Arbetes ära 235

Arc 157

Arkaisk form 262

Apokalypsens Ryttare 112

Astrofabel 248

Axel Danielsson 225

Behag 107

Bikaka 26

Björn som fångar lax 219

Bladomlopp 66

Blommor och bin 246, 247

Blues tones 230

Brolyftaren 69

Brunnskar 82

Brunnskar 102

Bubbla 228

Bärarmolekyl 208

Carl Frick 92

Claus Mortensens minnessten 14

Cordes Vibrantes 18

Dansen 146

Delfiner 21

Den helige Kristoffer som

bärs av Jesus 214

Det bevingade ordet 258

Det Svenska Tungsinnet 20

Diamonds are everywhere 48

Dimman 197

Don Quijote 221

Drakrygg 120

Droppkrona 170

Duvor 182

Ekotemplet 101

Ellika med docka 160

En pojke 117

Engelsk bulldogg 155

Erik Persson 151

Evigt gyllene sol densamma 194

Evolution 198

Existens 72

Familjen 133

Farbror Polis 84

Farväl till de sju haven 121

189

Fem fontäner och ett klot 27

Figurer i Rosengård 245

Filmen 100 år 89

Fiskegumma 8

Fjärde relationen 150

Flicka med boll 180

Flicka med fågel 203

Flicka med kattungar 109

Flicka med krus 116

Flicka med orm 124

Flickan och källan 206

Flicka på gås 196

Flora 75

Flygarmonument 272

Flyktingmonument 77

Flyktingmonument 130

Fontän 100

Fontänkar 239

Fontänskulptur 267

Framtidsversion 167

Frans Suell 4

Frihetsfågel 45

Fritz Bauer 209

Fyrklöver 16

Färden 200

Födelse i rymden 191

Första flygningen över Öresund 126

Förstoringsglaset 216

Galatea 95

Gap 211

Gefion 264

Gemini 10

Gjutjärnsfontän 42

Glada laxen 153 b

Glädjebägare 202

Granitblock med stålklot

och vattenränna 50

Graviterande element 237

Grundlagen 15

Grävlingstrappa 64

Guds Hand 134

Gustaf Rydberg 40

Gustav Möller 222

Gustav Möller 234

Gåsen 183

Göta 22

Harmoni 181

Hartrappan 60

Havsvåg 259

Hjalmar Branting 224


Hjortkällan 207

Hjärtblad 269

Hommage á Axel Danielsson 218

Hoppa bock 261

Hylliemöllan 165

Hälsokällan 204

I rena glädjen 142

I rörelse 254

Ida 250

Indian med kanot 85

Inför en ny värld 212

Inkaprinsessa 177

Insideout 231

Intervaller 70

Jimmis 103

Jätteödlan Augusta 171

Karin 173

Karl X Gustav 1

Kastanj 98

Kastanjer 169

Katarakt 24

Knäböjande flicka 265

Kollämpare under arbete 87

Kommunikation 71

Kommunikation människor emellan 86

Konstkritik 33

Konsul Anders Caspar Holm 41

Kota 104

Kretslopp 256

Kropp 241

Ktree 13

Kulspel 55

Kultplats 174

Kungstornen 274

Kunskapens och drömmarnas källa 281

Kvinnotorso 118

Laxtrappan 153 a

Le Fruit Rouge 93

Lekande barn 29

Lekande björnungar 270

Liggende pige 37

Liten blir stor 168

Livets källa 263

Livsträdet 280

Ljudinstallation 53

Ljusparasiter 229

Madonna 3

Margaretaflickan 99

Meditation 282

Megagram 138

190

Mellanrummet mellan Yin och Yang 81

Minnessten 271

Minnessten, första flygningen

över Öresund 126

Moder med barn 266

Modersglädje 31

Monument 257

Monument över krigsförlista

sjömäns minne 6

Mor och barn 156

Mor och barn 175

Mor och barn 192

Movementmeter for Lernacken/

Ljuspaviljong 131, 132

Multiflora 249

Munnar 252

Murar 139

Mytologisk strid 179

Mårten 233

Människa och häst 172

Najaden 227

Nibelungskatten 193

Non Violence 9

Olof Palme 226

Optimistorkestern 5

Optisk art 166

Ormen mot skyn 210

Ormet 44

Panter 195

Passionsblomman 125

Pegasus 38

Pegasus med sitt hov 276

Per Albin Hansson 144

Per Albin Hansson 223

Per Henrik Ling 91

Picassos Sleeping Partner 17

Pienza 23

Pilallén I 186

Pilallén II 187

Pilallén III 188

Pluvius 205

Pojke 159

Pojke 220

Pojke lyftande sten 147

Pojke med gäss 39

Pomona 108

Port mot kontinenten 7

Portfölj 25

På vakt 122

Pärlfiskarens dröm 189


Relation 140

Riksvapenstenen 127

Rudolf Fredrik Berg 135

Rymdskott 275

Rågskörd 163

S:t Mikael 79

Sagoskeppet 111

Samling vid pumpen 12

Samtal 143

Sarons lilja 277

Scaramouche 145

Sektorns mekanik,

Sektorns volym 201

Sfär 154

Sfäriskt monument 238

Sfärisk rörelse 255

Sillagumma 62

Sittande pojke 129

Skridskoåkande änglar 74

Skulpturgrupp 236

Skulpturgrupp på vägg 73

Skulpturrelief 268

Skörd 57

Snäckan 11

Solbadande flickor 115

Solens finger 56

Solrosen 43

Solur 273

Spejare 279

Spindelnät 149

Spiraler/temalekplats 58

Spiran 278

Stenbock 215

Strykjärnet 94

Styrt vatten 113

Sunes stenar 32

Svalorna 164

Symfoni 128

Systrarna 106

Säcklöpningen 110

Sädeskornets Minnessten 19

Tackling 185

Tidens Genius 97

Till Erinran 34

Tjenare David 68

Tjäderspel 176

Topo 52

Torgbrunn 2

Tragos 88

Tranorna flyga mot väster 30

191

Treenighet 59

Tre ingångar till Rosengård 244

Tre pågar 251

Treklang 114

Treklang 190

Tretakt 213

Trio 240

Tufsen 137

Två kvinnor 161

Uppnått mål 105

Urnor 61

Urtidsmänniskor 242

Urtidsmänniskor II 184

Utan titel 54

Utan titel 67

Utan titel 123

Utan titel 152

Utan titel 232

Vattenfall 51

Vattenho 83

Vattenkristaller 136

Vattenranka 217

Vattentrappa 96

Vattentrappa 178

Vilddjur 162

Vildsvinet 36

Vinden 119

Vingen 90

Vy 49

Vågen av Östersjön 46

Vägen för och genom A 199

Vänner 158

Zodiaken 63

Ånghammare 47

Årstiderna 78

Ängel och Fåglar 76

Öppenheten 260

Öresund 28


Utgiven av

ABF Malmö

More magazines by this user
Similar magazines