Värdeinsikt - Institutet för Kvalitetsutveckling, SIQ

siq.se

Värdeinsikt - Institutet för Kvalitetsutveckling, SIQ

SIQ

Värdeinsikt

Baserad på SIQs Grundläggande Värderingar


SIQs Grundläggande Värderingar

SIQ har definierat 13 grundläggande värderingar, förhållningssätt,

principer eller vad man vill kalla det för. De är valda utifrån

att de kännetecknar framgångsrika företag och organisationer.

Tanken med att definiera dem är att när man väljer väg eller

väljer mellan olika arbetssätt ska man reflektera utifrån dem och

kanske få stöd för sitt slutliga val.

Kanske är det så att vi i vår egen verksamhet också skulle

kunna bli framgångsrikare genom att fler av våra arbetssätt och

vår kultur kännetecknas av dessa värderingar.

I detta häfte har vi på ett lekfullt sätt beskrivit hur det kan vara i

de olika värderingarnas ytterligheter. Försök att pricka in din

organisations läge mellan ytterligheterna genom en siffra 1 till 5.

På sista uppslaget kan du samla din bedömning. Om ni gör

övningen i grupp så kan man sammanställa ert samlade resultat

på en sida och studera och reflektera kring ert resultat.

- Vad tycker vi att vi är bra på?

- Vad tycker vi att vi är dåliga på?

- Var har vi olika uppfattning?

- Vad vill vi kännetecknas av?

Vad är viktigt för oss att förbättra?

SIQs Värderingar finns

samlade på ett litet kort som

kan beställas från SIQ:

siq@siq.se

031-723 17 00

© SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling 20120117 2


Kunder (externa såväl som interna)

upplevs ofta som en störning i vårt

arbete.

Vi har inte klart för oss vad de

förväntar sig och vad de egentligen

tycker om oss.

Vi har heller inte riktigt klart för

oss vad vi lovat våra kunder ifråga

om våra varor och tjänster, leveranstider

och service i allmänhet.

Cheferna visar inget tydligt

personligt engagemang i

utvecklingsarbetet och stödjer inte

medarbetarna i deras arbete

genom tydliga mål och planer.

Cheferna är återhållsamma med

uppskattning och belöningar.

Medarbetarna får sällan eller aldrig

komma till tals innan beslut fattas.

Medarbetarna känner inte till mål

och planer och kan inte se sin roll i

helheten och vet inte hur var och

en skall bidra till att utveckla

verksamheten. Vi koncentrerar oss

på att bara klara ut våra egna

uppgifter och försöka vinna

personliga fördelar.

I den mån kompetensutveckling

förekommer ses den som ett sätt

att belöna medarbetare snarare än

som ett sätt att utveckla och stärka

individens och organisationens

kompetens. Erbjudanden om

konferenser och utbildningar som

råkar dyka upp utgör den

huvudsakliga delen av vår

kompetensutveckling.

Kundorientering

- 1 2 3 4 5 +

Engagerat Ledarskap

- 1 2 3 4 5 +

Det viktigaste i vårt dagliga arbete är

att ta reda på och möta förväntningarna

från våra kunder (externa

och interna). Vi har klart för oss vad

de har för uttalade och outtalade

förväntningar och vad vi lovat dem.

Vi är måna om att noggrant ta

reda på vad kunderna tycker om oss

och är öppna för synpunkter och

klagomål som ett led i vårt

förbättringsarbete.

Våra ledare visar ett personligt

engagemang för verksamhetens

långsiktigt bästa. Medarbetare har

nära kontakt med ledarna och alla

får komma till tals. Det visas respekt

för allas åsikter.

Vi har tydliga mål och planer som

följs upp. Ledare stödjer

medarbetarna i deras arbete och

uppmärksammar goda prestationer.

Allas delaktighet

- 1 2 3 4 5 +

Kompetensutveckling

- 1 2 3 4 5 +

Varje medarbetare engageras och

känner sig delaktig i verksamheten.

Var och en känner till mål och planer

och har kunskaper om de resultat

som uppnås. Förutsättningar skapas

för att var och en individuellt och i

grupp skall kunna bidra till

verksamhetens utveckling.

Organisationen har klarlagt sina

långsiktiga kompetensbehov och har

i dialog etablerat utvecklingsplaner

för varje enskild medarbetare.

Utvecklingsplanerna utvecklar och

stärker såväl individen som

organisationen. Möjligheter till

kompetensutveckling ges i många

former och lärandet är en naturlig del

i det dagliga arbetet.

© SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling 20120117 3


Kortsiktiga vinster och besparingar

prioriteras alltid i förhållande till

insatser som avser att långsiktigt

utveckla verksamheten.

Organisationen präglas av

ryckighet i beslutsfattandet och

utvecklingen sker till synes planlöst.

Regler och förordningar som

reglerar eller påverkar

verksamheten betraktas som

onödiga begränsningar.

Lagar, förordningar och andra

samhällskrav uppfylls egentligen

bara för att undgå straff och andra

sanktioner.

Organisationen beskrivs och

betraktas enbart ur ett hierarkiskt

perspektiv.

All verksamhet styrs och

kontrolleras enbart uppifrån.

Vi har inga systematiska metoder

för att utveckla, säkerställa och

förbättra våra produkter och

aktiviteter.

Vi har heller inte systematiska

metoder för att ta hänsyn till

kundens verkliga behov och

förväntningar, vare sig i våra

externa relationer eller i våra

interna.

Långsiktighet

- 1 2 3 4 5 +

Samhällsansvar

- 1 2 3 4 5 +

Organisationens verksamhet

utvärderas och förbättras alltid mot

långsiktiga mål och planer och inte

mot bakgrund av kortsiktiga fördelar.

Satsningar sker på

verksamhetsutveckling som leder till

högre produktivitet och effektivitet,

nöjdare kunder, bättre miljö och

bättre långsiktig lönsamhet.

Vi agerar alltid som en god

samhällsmedborgare. Vi tar initiativ

till och medverkar i

förbättringsarbete i det lokala,

nationella och internationella

samhället inom miljöområdet och

inom andra samhällsaktiviteter.

Vi anser att det inte räcker att bara

uppfylla kraven i nu gällande lagar

och förordningar.

Processorientering

- 1 2 3 4 5 +

Våra produkter och aktiviteter (såväl

externt som internt) utvecklas utifrån

kundernas behov och förväntningar.

Alla deltar i systematiskt arbete med

att utveckla, säkerställa och förbättra

arbetsflöden och processer. Alla har

tillgång till de resultat som behövs

för att säkerställa och förbättra våra

aktiviteter ur kvalitets-, miljö-, hälsooch

säkerhetssynpunkt.

Vi har alla kunskap om krav och

förväntningar på hela

arbetsflödet/processen genom

verksamheten och arbetar

systematiskt med att underlätta och

förbättra för kommande led i flödet.

© SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling 20120117 4


Fel i produkter och processer

åtgärdas endast vid akuta

störningar efter t ex

kundreklamationer eller vid

produktionsstopp.

Kundklagomål och -

synpunkter, förbättringsförslag

från personalen och synpunkter

från leverantörer/partners

uppskattas inte och blir

egentligen inte föremål för några

åtgärder.

Ett fåtal "specialister" svarar för

våra förbättringsaktiviteter.

Övriga medarbetare förväntas

inte eller ges förutsättningar, tid

eller kunskaper/information för att

delta i förbättringsarbetet.

Organisationen präglas av en

kultur att vi egentligen vet allt vi

behöver veta (även för framtiden)

och inte har något att lära av

konkurrenter, kollegor och andra

organisationer.

Förebyggande

- 1 2 3 4 5 +

Ständiga förbättringar

- 1 2 3 4 5 +

Lära av andra

- 1 2 3 4 5 +

Vi arbetar engagerat och

systematiskt med att förebygga

och förekomma fel och brister i

våra produkter, aktiviteter och

processer.

Grundproblemen till avvikelser

utreds och vi vidtar förebyggande

åtgärder inför framtiden och vi

förvissar oss alltid om att

problemen verkligen är lösta.

Vi uppskattar och beaktar

synpunkter från kunder, personal

och leverantörer/partners och ser

till att engagera dem i det

förebyggande arbetet.

Alla medarbetare är ständigt

uppmärksamma på att förbättra

processer, varor, tjänster, metoder

och arbetssätt.

All verksamhet genomsyras av

detta synsätt och medarbetarna

ges förutsättningar, tid, kunskaper

och information för att kunna bidra

till verksamhetens förbättring.

Kreativitet och nya idéer

uppskattas och uppmärksammas.

Vi strävar ständigt inom alla

aktiviteter att lära av andra för att

kunna förbättra oss själva och vår

verksamhet.

Vi försöker systematiskt jämföra

oss med och dra lärdom av de

som är "bäst i klassen" inom ett

område oavsett vilken bransch eller

sektor dessa tillhör.

© SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling 20120117 5


Våra aktiviteter tar den tid de

tar och våra kunder, såväl

externa som interna, måste

förstå att vi inte hinner ställa

upp på att svara på deras

frågor direkt eller att påskynda

våra aktiviteter för att de just

nu efterfrågar det. Tids nog

kommer vi att hantera deras

synpunkter och önskemål.

Den som "skriker högst" och

den som har de "rätta"

kontakterna får igenom sina

beslut. Beslutsfattandet är

oftast baserat på "tyckande",

irrationella synpunkter och

beslutsfattarnas humör.

Var och en sköter sitt och har

inget intresse av vad andra gör

och åstadkommer.

Ingen har heller särskilt stort

intresse för att ta del av andras

erfarenheter och kunskaper,

vare sig internt inom

organisationen eller hos

utomstående.

Snabbare reaktioner

- 1 2 3 4 5 +

Faktabaserade beslut

- 1 2 3 4 5 +

Samverkan

- 1 2 3 4 5 +

I alla delar av vår verksamhet arbetar vi

systematiskt med att korta svarstider

och att korta handläggnings- och

ledtider.

Vi strävar alltid efter att reagera

snabbare på kundernas behov, krav,

önskemål, förväntningar och

synpunkter.

Beslutsfattandet baseras på

dokumenterade och tillförlitliga fakta.

Varje medarbetare har inom sitt

arbetsområde lätt tillgängligt

uppdaterade, tillförlitliga och relevanta

fakta om mål, planer och utfallet av

våra aktiviteter och om kunderna och

deras synpunkter.

Medarbetarna ges också möjligheter

och förutsättningar för att analysera

fakta av betydelse för att nå sina mål

och för att tillfredsställa sina kunder.

Samverkan genomsyrar hela

organisationen. Samverkan med

kunder och leverantörer för ständiga

förbättringar av processer varor och

tjänster är en del av vårt dagliga

arbete.

Vi är öppna för och tar systematiskt

tillvara erfarenheter och kunskaper hos

andra medarbetare, kunder,

leverantörer, partners, ägare och

huvudmän.

© SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling 20120117 6


Tabell för att notera var på skalan vi står.

Kundorientering

Engagerat ledarskap

Allas delaktighet

Kompetensutveckling

Långsiktighet

Samhällsansvar

Processorientering

Förebyggande

Ständiga förbättringar

Lära av andra

Snabbare reaktioner

Faktabaserade beslut

Samverkan

1 2 3 4 5

Använd följande enkla princip för att komma vidare

Värdering

som vi vill jobba med

Definition

Hur definierar vi?

Kultur

Hur yttrar sig det när det är som bäst?

Hur skapa? Vad måste vi göra för att stärka denna

Personligen, gruppen & företaget

© SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling 20120117 7


SIQ är ett nationellt institut som stimulerar och bidrar till ständiga

förbättringar med helhetssyn i alla typer av verksamheter.

Vi vill vara med och skapa ett Sverige där alla organisationer utvecklar

ett kundfokuserat, hållbart agerande och tar tillvara människors

och verksamheters fulla potential.

SIQs huvudmän är staten och Intressentföreningen Kvalitetsutveckling.

Som medlem stödjer man utvecklingen och delar kunskapen

om det som skapar framgång.

Institutet för Kvalitetsutveckling

Fabriksgatan 10, 412 50 Göteborg

Telefon 031-723 17 00 • Fax 031-723 17 99

siq@siq.se • www.siq.se

© SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling 20120117 8

More magazines by this user
Similar magazines