13.07.2015 Views

5a Jessica Christiansen - Avfall Sverige

5a Jessica Christiansen - Avfall Sverige

5a Jessica Christiansen - Avfall Sverige

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Avfall</strong>sakademin – <strong>Sverige</strong>s modernaste avfallsutbildning<strong>Jessica</strong> <strong>Christiansen</strong>


INTRODUKTION TILL AVFALLSBRANSCHEN• Bred utbildning på grundnivå om avfallsbranschen:➤ Passar alla anställda!➤ Särskilt nyanställda och förtroendevalda• Interaktiv pedagogik:➤ Text, ljud, film, övningar• Lättillgänglig:➤ Utbilda dig i din egen takt➤ När det passar dig


INTRODUKTION TILL AVFALLSBRANSCHENOch nu blir det film!


UTBILDNINGSÅRET 2011• Kunskapstörsten inom avfallsområdet släcks lämpligen med:– Ett 40-tal kurser och temadagar– Ett axplock av nya temadagar under 2011:• Ny avfallslagstiftning v. 5• ABP - Animaliska biprodukter v. 5• Fördjupning i taxekonstruktion v. 37• Aktuellt om farligt avfall v. 38


PÅ RÄTT KURS?• Håll er uppdaterad om vår utbildningsverksamhet• Anmäl er till vårt elektroniska nyhetsbrev!petra.carlsson@avfallsverige.se

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!