13.07.2015 Views

2012-11-22 Magnus Johansson beteendeingenjör - Avfall Sverige

2012-11-22 Magnus Johansson beteendeingenjör - Avfall Sverige

2012-11-22 Magnus Johansson beteendeingenjör - Avfall Sverige

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Förändra världenett beteende i taget<strong>2012</strong>-<strong>11</strong>-<strong>22</strong>


Vetenskap vs verklighet1 upptäcker man att citrusjuice botar skörbjuggår senare börjar brittiska flottan använda citrus regelbundeterligare 70 år går innan skörbjuggen är “utrotad”r lång tid tar det från upptäckt till utbrett användande idag?för?


Vi kan rädda världen genom att ätasmåkryp och dricka urin


Tänk på en personperson du arbetar med eller har arbetat med tidigare.att den personen ska komma och jobba i ett projekt mhär.d kan du berätta om den personen som du tror kan varaessant för oss andra när vi ska jobba ihop med den personkriv ner, kortfattat.


Skilj på är och görExempelÄRGÖRAktivitet BeteendeBeteendeLojalxFöljer beslutBråkarxSäger emotLerx


Beteende ger bra instruktionsvärdeNågra minnesreglerEn död person kan inte bete sigtt beteende kan fångas på film


Beteenden - resultat


För att få förändring behöverbeteenden förändrasn jag ändra attityd, tillägna mig kunskap, men ändå intedra mitt beteende?nskaper, värderingar, attityder, personlighet är sådant vitar om – men det är beteendet vi vill åt!eteendet är “facit” på om vi lyckas med förändring.du med på det - att det är beteenden som är det viktiga


Hur försöker vi påverkabeteende?


Vanligast - kommunikationASägerSkriverVisarBGör(Beteende)Fungerar det?När det inte fungerar?


Galenskap...är att göra om samma beteende igen, menförvänta sig ett annat resultat den härgången. (tillskrivs både Benjamin Franklin och Albert Einstein)


Beteende styrs av desskonsekvenserASägerSkriverVisarBGör(Beteende)CKonsekvens


eteendeanalysAntecedent - Behavior - ConsequenceA - B - C --- Ockhams Razor


eteendeanalystecedent - Behavior - Consequenceåverkar sannolikheten att beteendet antingen ökar eller minskarsekvensens inverkan på beteendet är mycket kraftfullare än antecedenten= motivation!


KonsekvenserFörsvagareminskarsannolikhetenLeder till någotnegativtFörstärkare ökarsannolikhetenLeder till någotpositivtFörlorar någotpositivtUndviker någotnegativtVilken är långsiktigt mest effektiv?Vilken styr dig oftast i din vardag?


Konsekvensernsekvensens funktion (förstärkning eller försvagning) avgörn som utför beteendet - inte av den som tillförnsekvensennt förnuft = OTYDLIGT - individuelltFacit” är huruvida beteendet ökar eller minskar (mätning rekommenderas!)


Konsekvenserktiva förstärkare/försvagare är:opplade till ett visst beteende• nära i tiden (timing!) efter beteendetnskvärda för den som utför beteendetlltid (konsekventa/förutsägbara)åverkas mycket starkare av kortsiktiga förstärkare än långsiktigatillföra något positivt är den effektivaste förstärkaren!


4F• Färdriktning - vet målgruppen vad de behöver göra ochvarför?• Färdighet - har målgruppen tillräckliga färdigheter ochkunskaper för att utföra det som väntas av dem?• Förutsättningar - finns resurser? T.ex. tid/material/lokal/utrustning? Vilka hinder kan uppstå, som står i vägen för atmålgruppen ska kunna utföra önskat beteende?• Förstärkare - kommer målgruppen att utföra önskatbeteende för att de måste eller för att de vill? (Är potentie


Antecedenterta instruktioner i olika formerdlighet i kommunikationonkret & Objektivtörväntningar & Målsättningaridsramar (+ Uppföljning & Utvärdering)


funderaLyfta luren när det ringer – ett beteendeVilka är konsekvensFörsvagareminskarsannolikhetenFår Leder prata till medotrevlig någotnegativt personTvingasFörlorar avbryta någotsamvaro positivt medkollegaFörstärkareökarsannolikhetenFår Leder prata till medtrevlig något positivt personUndvikerRingsignalennågotupphörnegativt


övningteenden i vardagen - vad gör du och varför? Vad ärstärkningen? Tillförs önskvärda upplevelser, eller undviker duehag?kriv ner två exempel var av vardera förstärkningstyp (“tillförnskvärt” och “tar bort obehag”)


uppmärksamhetMan vill bli älskad,brist därpå beundrad,brist därpå fruktad,brist därpå avskydd och föraktad.an vill inge människorna någon slags känsla. Själen ryser föromrummet och vill ha kontakt till vilket pris som helst.”


Exempelllsorterandla miljömärkt mata vegetariskta kollektivt vs egen bilrtsätta som tidigare?


ist på motivation p.g.a. avsaknad av konsekvenser/förstärkare med brimingHinder till förändringallella hinder till både miljövänliga beteenden och beteenden för högerhetörnekar att det finns några problemåliga vanortydligt ansvarror inte att individuell förändring kan göra någon skillnad


Vision & motivationion/värderingar = långsiktiga förstärkarelassiskt exempel - frågar två murare som arbetar på samlats vad de håller på med.• Jag murar sten, sa den förste.


Vision & motivationft fram kopplingen mellan nuet och långsiktiga mål ochderingar.• Hjälper till att låta långsiktiga mål och värderingar fungesom förstärkare - nu.• Exempel - hur kan detta göras? (Relational Frame Theory)


ampanjer i massmediaforskningtecedenta metodergandeliga målsättningarljödesign” - underlätta miljöbeteendenmpting - verbala eller skriftliga uppmaningarrmationorkshops


ämförande återkopplingforskningnsekvensfokuserade metoderöningarrkopplingontinuerlig återkopplingaglig återkopplingeckovis och månadsvis återkoppling


Rekommendationer utifrånforskningnerellt är information ensamt inte särskilt effektivtiljödesign”mptinglsättningar (i kombination med återkoppling)öningar är effektiva, men det finns indikationer på att effekten avtartsen avslutasrkoppling (hög frekvens) har visat sig vara en framgångsrik insats föska energikonsumtionba mot högkonsumenter - större förändringspotential


Miljöbeteendengångsbeteendenöpa miljöbil, isolera huset, byta uppvärmningprepade beteendentervinning, källsortering, handla miljömärkt mat/kläder/etaga istf köpa nytt


Återkoppling energi


Ecoteam programTeams är små grupper (t.ex. grannar, vänner, familj) som träffas en gångnaden för att utbyta och diskutera information om energibesparanderder.möten erhåller de återkoppling om sina resultat på individuell nivå,ppnivå och även jämfört med andra EcoTeams.n arbetar med sex teman utifrån en arbetsbok, under ca 8 månader.varje träff iskuterar man sina erfarenheter av att försöka minska avfall genomånadens tema


Ecoteam programelaretaljerad information om tillvägagångssättterkoppling om egen (och andras) prestationtödjande social miljö (förstärker önskvärda beteenden - timing?)00 beteenden varav 38 som studerats9 beteenden fortfarande förändrade 2 år efter programmets avslutvande program - skev rekryteringxperimentell studie behövs - vad gör störst skillnad?


Svenskt exempelan några år har restaurangen på Bjurhovdaskolan i Västerås, (400 elever1 år) arbetat aktivt för att minska mängden matsvinn i skolmatsalen. Närtningen började hamnade ca <strong>11</strong> kg mat i soptunna varje dag, sammantagtan 2 000 kg per år. att göra det tydligt satte man ett genomskinligt rör i matsalen. För varjemindre än <strong>11</strong> kg mat kastades, lades en lika stor mängd kulor i röret.ultaten presenteras också på en whiteboard i restaurangen och rapportskolans internradio varje fredag. Efter fyra veckor var röret fullt och eleven överraskning: hembakade kanelbullar till alla. Matavfallet hade dåucerats till 5,6 kg, eller 49 procent. Det blir 961 kg mindre matavfall varj


Miljöbeteendenilka “engångsbeteenden” kan vi hitta som gör skillnad?tervinning och avfallshantering vs förändra konsumtione


Säkerhet och miljöerlappning mellan faktorer som påverkarsed on the responses of small construction business ownre is a significant overlap among factors which affect botvironmental sustainability and workplace safety and healtivities.een-certified contractors reported both greatervironmental sustainability activities and also greater safety


konkurrerande förstärkarehar många olika mål och värderingar - som värderas olika mycketbekvämlighetyone has multiple goals and values (e.g., Schwartz,1992; Lindenberg & Steg, 2007), and goinvolve more production of greenhouse gases can trump goals that support using less. Fople, many parents drive their children to school to protect them, when walking is an opty people want to relax and rest and do so after flying to an attractive vacation spot. Themon goal of “getting ahead” often means engaging in actions that run counter to the goacing oneʼs climate change impacts: buying a very large house or flying frequently by choicrhet vs produktion


agnano, Stern, and Dietz (1995) concluded from evidenrecycling that contextual constraints can push behaviorongly in either pro- or antienvironmental directions and trsonal factors such as values, beliefs, and norms have theatest explanatory power when external constraints areak in either direction.


organisationskultur• Vad är det?• “Kultur är beteendemönster• som förstärks eller försvagas• med avsikt eller oavsiktligen• av människor och system• över tid”


Nästan slut för idagitteraturtips• Behavior and Social Issues• OBM - Ledarskapets psykologi, Leif E. Andersson• Changing Cultural Practices, Anthony Biglan• Bringing Out the Best in People, Aubrey C. Danielsör barn och barnbarns skull, läs• Fem gånger mer kärlek, Martin Forster


Positiv förstärkningttp://youtu.be/JA96Fba-WHkagnus@beteendeingenjor.seera forskning: http://bit.ly/evofuture

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!