avatar

tohonka

Kuljetus & Logistiikka -alan ammattilaisille kohdennettu tiedottaja, joka käsittelee asioita myös ydinaiheita sivuten.


Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!