29.02.2024 Views

Kuljetus & Logistiikka 1 / 2024

Kuljetus&Logistiikka -lehti on logistiikka-alan ammattilaisille kohdennettu tiedottaja.

Kuljetus&Logistiikka -lehti on logistiikka-alan ammattilaisille kohdennettu tiedottaja.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

MAALLA MERELLÄ ILMASSA

1/2024 • WWW.KULJETUSLEHTI.FI

VUOKRATAAN

Äimäkuja 6, Oulu

Vuokraamme varasto- ja tuotantokäyttöön

soveltuvaa toimitilaa alkaen 400 m²

Oulun Äimäkujalta.

Soita 050 549 5101

www.deastilat.fi

vuokraus@deas-asset.com • www.linkedin.com/company/deas-tilat/ • www.facebook.com/deastilat


MAALLA MERELLÄ ILMASSA

1/2024 • WWW.KULJETUSLEHTI.FI

VUOKRATAAN

Äimäkuja 6, Oulu

Liikennevakuutuslaki uudistuu

kevään aikana........................22

Savilahden robottibussin

nimeksi Välkky.........................50

Vuokraamme varasto- ja tuotantokäyttöön

soveltuvaa toimitilaa alkaen 400 m²

Oulun Äimäkujalta.

Soita 050 549 5101

www.deastilat.fi

vuokraus@deas-asset.com • www.linkedin.com/company/deas-tilat/ • www.facebook.com/deastilat

TÄSSÄ LEHDESSÄ:

Matti Lepoaho on tehnyt yli

40-vuoden uran japanilaismerkin

parissa .................................... 24

Bosch ja Microsoft yhteistyöhön

generatiivisen tekoälyn

hyödyntämiseksi......................52

Vastuullinen, uudistuva ja

tehokas moniosaaja................... 6

J. D. Power

Vuoden 2024 luotettavuus

tutkimus ............................... 26

Retro Trucks

Lahes 4.5.2024........................55

Hangon satamaa on pitkäjänteisesti

kehitetty vastaamaan

tulevia tarpeita........................8

PostNordin rekkakuljetukset

Vantaan ja Jyväskylän välillä

ajetaan jatkossa biokaasulla ...30

26. vsk

YHTEYSTIEDOT

Päätoimittaja M-T Toivola

lehti@kuljetuslehti.fi

+358 40 7175686

Taitto: Tmi Helle Laaksonen

helle.laaksonen@gmail.com

MAN käynnistää

akkukorjaamoja Euroopassa.14

Koskelainen testasi

ensimmäisten joukossa Scanian

ProCare -​palvelua ................ 34

KÄYNTIOSOITE

Kuljetus&Logistiikka

Artturinkatu 2

BOX 29

FI 20200 Turku

TOIMITUKSEN YHTEYSTIEDOT

+358 40 717 5686

toimitus@kuljetuslehti.fi

www.kuljetuslehti.fi

Printti: ISSN 1458-1086

Verkko: ISSN 1798-7962

Suomalainen teknologia

lyömässä läpi Intian ja USA:n

markkinoilla...........................20

Volvo Truck Center

Forssa uudistui..................... 42


Yritysten raportoitava

alihankinnan tuottamat

epäsuorat päästöt

Pääkirjoitus

Euroopan unioni on tiukentamassa ympäristölle

ja ilmastolle haitallisen toiminnan sekä vastuullisuusraportoinnin

velvollisuuksia. Määräysten toteuttaminen

käytännössä on vielä monelle yritykselle,

mutta myös kansallisille viranomaisille osittain

hämärän peitossa, ja tarkentavia pelisääntöjä

odotetaan yhä EU:lta. Isossa kuvassa taustalla on

EU:n hiilineutraalisuustavoite vuoteen 2050 mennessä,

jonka toteutumiseen ei riitä pelkkä yritysten

keskittyminen omien suorien päästöjensä vähentämiseen,

vaan myös toimitusketjujen epäsuorat

päästöt on saatava alas.

Vuoden 2024 alusta on suurten yritysten raportointivelvollisuus

laajetunut myös esimerkiksi alihankintoihin,

eli niin sanottujen Scope 3:n* päästöihin,

joissa yrityksen ostamilla kuljetus- ja logistiikkapalveluilla

on merkittävä osuus. Tämä on

synnyttänyt yrityksille uudenlaisia haasteita palveluiden

ja tuotteiden hankintaan sekä edellyttää

selvästi nykyistä tehokkaampaa läpinäkyvyyttä

ja omistautuneisuutta alihankkijoiden tuottamiin

päästöihin. Raportointivelvollisuus koskee muutaman

vuoden sisällä myös pieniä ja keskisuuria yrityksiä.

Raportin tulee olla osana yritysten vuosikertomusta.


Teksti: Merja Maansalo

Kuvat: Hämeenaho

Vastuullinen,

uudistuva ja

tehokas

moniosaaja

Vuonna 1965 perustettu

perheyhtiö Pentti

Hämeenaho Oy edistää

vihreää siirtymää

ja vastuullista yritystoimintaa.

Raahessa pääpaikkaansa

pitävä yhtiö

vie parhaillaan läpi isoa

uudistamisprosessia

vastuullisuusteema kärjessä.

4


Uudistaminen koskee yhtiön

kaikkia palvelusektoreita ja

ajatuksena on auttaa myös

asiakkaita sekä muita sidosryhmiä

vihreässä siirtymässä. Tavoitteena

on, että yhtiön ensimmäinen vastuullisuusraportti

valmistuu tänä

vuonna.

− Se on yksi välineistä, joiden

avulla voimme seurata eri osa-alueidemme

kehitystä nimenomaan

vastuullisuuden näkökulmasta, toimitusjohtaja

Pauli Sarpola sanoo.

Vielä paremmaksi

Sarpola kertoo, että yhtiössä on jo

pitkään seurattu muilla mittareilla

toiminnan tehokkuutta, turvallisuutta,

ympäristövaikutuksia ja

työssä viihtymistä. Nyt tavoitteena

on edetä jokaisella viidellä palvelusektorilla

hyviä kehityspolkuja

pitkin entistä pidemmälle. Toimintavolyymiltään

suurimmalla sektorilla

eli sivutuotteiden käsittelyssä

ja kierrätyksessä Hämeenaho on jo

ennestään vahva osaaja.

− Käsittelemme merkittäviä määriä

metallien jatkojalostuksessa syntyviä

sivutuotteita ja toimitamme

toimeksiantajillemme materiaalit

uusiokäyttöön.

− Olemme asettaneet itsellemme

tiukkoja päämääriä. Esimerkiksi

terästeollisuuden rauta ja kuona

aiotaan erotalla niin, että myös

kaikki kuonan jakeet päätyvät uusiokäyttöön.

Päästöttömiä

koneita

Yhtiön strateginen linja pitää

sisällään siirtymisen asteittain

päästöttömiin työkoneisiin.

− Pienemmissä koneissa vihreä

siirtymä tapahtuu nopeammin.

Isoissa työkoneissa

edetään sen mukaan, kun

niitä saadaan markkinoille

täyssähköisinä.

Hämeenaholla on omaa

korjaamo, jota Sarpola kutsuu

yhtiön sydämeksi.

− Korjaamomme huoltaa ja ylläpitää

koneitamme ja kalustoamme,

jotta ne toimivat kaikissa tilanteissa

luotettavasti ja mahdollisimman

ympäristöystävällisesti.

Uusia kasvualueita

Infrarakentamiseen liittyvät urakat

ja projektit ovat iso osa Hämeenahon

toimintaa. Yritys on

ollut mukana eri puolella Suomea

toteutetuissa maanrakennus-,

energia- ja tuulivoimalahankkeissa.

Hämeenahon maanrakennuspalveluissa

kasvustrategian pääpaino on

nyt Pohjoismaissa.

− Laajentumisessa päänavaus on

jo tehty Pohjois-Ruotsissa 380

kilometrin pituisen Aurora Line -

voimalinjan maanrakennustöissä.

Fingridin ja Svenska kraftnätin

rakentamalla uudella voimalinjalla

taataan sähkön toimitusvarmuus

maiden välillä.

Kasvupotentiaalia on

Sarpolan mukaan Hämenahoa

kiinnostaa erityisesti Pohjois-

Norja ja Pohjois-Ruotsi, sillä siellä

on käynnistymässä useita suuria

vihreän energiasiirtymän inventointihankkeita.

− Toivomme pääsevämme kiinni

uusiin maanrakennushankkeisiin

aliurakoitsijana.

− Projektipalveluissa meitä taas

kiinnostavat erityisesti teollisuusmittakaavan

projektit niin Suomessa

kuin Pohjoismaissa.

Hämeenaho perusti Ruotsiin tytäryhtiön,

jonka kautta asioita

viedään eteenpäin.

− Lisäksi teemme yhteistyötä ruot-


salaisen yhteistyökumppanimme

kanssa.

Tekijät tärkeitä

Hämeenaho työllistää noin 150

henkilöä. Lisäksi yhtiöllä on 60−80

alihankkijan työntekijää. Sarpola

korostaa, että henkilöstö on voimavara,

jonka eteen halutaan tehdä

aidosti näkyvää kehitystyötä.

− Meillä on erittäin osaava henkilöstö.

Strategiassamme tavoitteena

on lisätä henkilöstön työhyvinvointia,

mutta samalla osallistaa ja

jalkauttaa heitä aiempaa monipuolisemmin

erilaisiin projekteihin.

Hämeenahon viisi palvelusektoria

Sivutuotteiden käsittely ja kierrätys:

Yhtiö kerää, käsittelee ja toimittaa

uusiokäyttöön teräksen

valmistuksesta ja metallin jatkojalostuksessa

syntyviä sivuvirtoja.

Sillä on oma raskaan sarjan kalusto,

jälkikäsittelylaitos ja teollisuusalueella

turvallisesti toimimaan

tottunut henkilöstö. Sivutuotteiden

käsittely koskee myös maanrakennuspalveluita.

Infrahankkeiden

pohjatöistä kertyneet maamassat,

kivet ja lohkareet murskataan ja

uusiokäytetään paikan päällä.

Maanrakennusurakointi

Maanrakennusurakointi tekee

infrarakentamisen pohjatyöt maanpäällä

näkyvän rakenteen alapintaan

saakka. Koneellisen työn

lisäksi yhtiö toimittaa omilta tai

kohteen lähialueen maa-ainespaikoilta

hiekat, sepelit ja murskeet.

Kohteen raivaustöissä kertynyt

kiviaines murskataan modernilla

sähkömurskaimella ja käytetään

kohteessa hyödyksi kustannustehokkaasti

ja ympäristöä säästäen.

Kohteena voi olla esimerkiksi

6


tuulivoimapuisto tiestöineen, sataman

urakointi, voimalaitos tai

virkistysalue koko Suomen alueella

ja pohjoisessa Ruotsissa.

Tehdaspalvelut

Yhtiö tuntee hyvin tehdasalueiden

toimintalogiikan ja sillä on syvä

tietämys prosesseista. Se hoitaa

tehdasalueilla erilaisia kuljetuksia

ja materiaalien sivuvirtojen hallintaa,

vuokraa työkoneita ja tarjoaa

apuaan muun muassa laiteasennuksissa.

Tehdaspalvelut soveltuvat

useille teollisuuden aloille koko

Suomen alueella.

Työkonevuokraus

Hämeenaho vuokraa tehdasalueilla

tapahtuviin kuljetuksiin ja materiaalihallintaan

modernia työkonekalustoa.

Yhtiö siirtyy asteittain

sähkökäyttöiseen laitteistoon, josta

trukit ovat ensimmäinen askel puolittaa

käyttökulut ja siirtyä fossiilisista

polttoaineista päästöttömään

kalustoon.

Projektitoiminta

Projektikokonaisuuksien hallintapalvelut

koskevat infra- ja isojen kokonaisuuksien

hankerakentamista.

Maanrakennusurakoinnin lisäksi

yhtiö hoitaa teollisuushankkeen

kokonaisuuden sähkö-, putki- ja

laiteasennustöineen. Projektitoiminnassa

Hämeenaho on pääurakoitsija,

joka huolehtii asiakkaan

puolesta alihankintaketjua ja eri

työvaiheiden aikataulun keskenään

toimivaksi kokonaisuudeksi.

hameenaho.fi

7


Hangon satamaa on

pitkäjänteisesti kehitetty

vastaamaan tulevia tarpeita

Hangon Satama Oy voi olla jo tänä vuonna omassa toiminnassaan Suomen

ensimmäinen hiilineutraali satama.

− Satamien on oltava mukana

muutoksessa, mielellään etunojassa

miettimässä uusia rakenteita,

Hangon satamayhtiön

toimitusjohtaja Anders Ahlvik

sanoo.

Laajentuvan sataman tavoitteena

on luopua tulevien vuosien aikana

kokonaan fossiilisesta energiasta,

kun puhutaan sataman

omasta toiminnasta.

– Hiilineutraalius voi olla meille

myös kilpailuetu, sillä kestävän kehityksen

merkitys kuljetusreiteillä

korostuu jatkuvasti.

− Olemme jo investoineet melko

paljon uusiutuvaan energiaan ja

sähköistäneet toimintamme siellä,

missä se on mahdollista.

Satoja hehtaareja

Ahlvik kertoo, että Hangossa on viety

myös digitalisaatiota eteenpäin

määrätietoisesti. Samanaikaisesti

satamaa sekä sataman osia

kehitetään suunnitelmallisesti ja

uusia satamahankkeita käynnistetään.

− Meillä on laajoja infrahankkeita,

kuten kaksi laiturihanketta, joiden

suunnittelu on pitkällä.

Ahlvik huomauttaa, että infran

rakentaminen ja ylläpito vaativat

jatkossa isoa logistiikkaa.

− Myös tuulivoimaloiden isojen

8


siipien ja runkojen liikuttamiseen

tarvitaan valtavasti tilaa. Sitä löytyy

meidän Koverharin satamasta

yli 600 hehtaaria.

Seurantaa tehostettu

Modernissa satamassa panostetaan

myös turvallisuuteen ja

ympäristöön. Hangon satamassa

yksi viimeaikaisista innovaatioista

on ollut jätehuollon astioihin

asennetut sensorit, jotka seuraavat

jäteastian täyttöastetta.

− Sensoreiden avulla ei tarvitse

tilata säännöllisiä jäteastian tyhjennyksiä,

vaan tilaus tehdään täyttöasteen

mukaan. Näin vältytään

turhilta tyhjennyskäynneiltä.

Hangon satamassa on kehitetty

myös alusliikenteen seurantaa.

− Alusliikennettä suunnitellaan allokoimalla

laituripaikkoja aluksille.

Tämän hallinta onnistuu työkalulla,

joka kommunikoi reaaliaikaista

tilannekuvaa jatkuvasti eri toimijoille,

Ahlvik selvittää.

Hänen mukaansa työkalu mahdollistaa

muun muassa selkeän

visuaalisen näkymän laituritilanteesta.

− Käyttäjien tarpeiden kuuntelemista

on pidetty tärkeänä,

9


ja työkalua on kehitetty niiden

mukaisesti.

Ilman viiveitä

Hangon satamassa on otettu

käyttöön yhteiset poikkeamailmoitukset,

joilla ahtausliikkeet

ja toimijat kentällä pystyvät raportoimaan

ongelmista suoraan.

− Niillä tehostetaan poikkeamien

keräämistä ja niistä saadaan kuvat,

sijainnit ja tiedot nopeasti,

jolloin häiriöt pystytään korjaamaan

ilman ylimääräisiä viiveitä.

Ahlvik sanoo, että järjestelmän

avulla karsitaan turhia välikäsiä

ja väärinkäsityksiä, kun informaatio

kulkee suoraa reittiä osapuolten

välillä.

Tonneissa pudotusta

Talouskehityksen maailmalaajuinen

epävarmuus näkyi sataman liikennemäärissä.

Kaikissa tavaralajeissa

paitsi autoissa oli selvä lasku.

− Kokonaisliikennemäärä laski

15 prosenttia verrattuna vuoteen

2022 ja päätyi 4,4 miljoonaan

tonniin.

Vuosi 2023 oli Hangon sataman

150-vuotisjuhlavuosi ja sitä vietettiin

monella eri tavalla. Ohjelmassa

oli muun muassa asiakastilaisuus,

avoimien ovien päivä sekä muita

tilaisuuksia. Syksyllä ilmestyi

myös sataman historiikin toinen

osa ”Alussa oli satama 2”.

Nyt katse on kuitenkin tiukasti

tulevaisuudessa. Ahlvik uskoo

että, Hangon satama muistetaan

jatkossakin modernina satamana,

jonka kautta tavarat kulkevat turvallisesti

ympäri vuoden.

− Pyrimme olemaan joustava ja

moderni, parhaalla mahdollisella

tavalla palveleva satama, joka

huomioi myös vastuullisuuden

tarkalla silmällä.

10


”Ahlvik korostaa, että

kiertotalousajattelua

hyödynnetään kaikissa

Hangon sataman

rakennushankkeissa.

Esimerkiksi osa sataman

sähkötarpeesta

tuotetaan omilla aurinkopaneeleilla.”

11


Digitaalinen rahtikirja tuo

merkittäviä aikasäästöjä myös

pienemmille kuljetusyrityksille

Digitaaliset rahtikirjat ovat tuttuja kansainvälisessä

logistiikassa, mutta rahtikirjan digitalisointi

tuo etuja myös lyhyempien etäisyyksien kuljetuksissa.

Vuonna 2019 perustetun Waybillerin rahtikirjajärjestelmän

kautta kulkee nykyään kuukausittain

noin 30 000 digitaalista rahtikirjaa.

Logistiikkayrityksissä kulkee

perinteisesti paljon paperisia

dokumentteja, kuten rahtikirjoja,

raportteja ja laskuja, joiden

manuaalinen käsittely vie aikaa

ja heikentää tehokkuutta. Siirtyminen

digitaalisen rahtikirjajärjestelmän

käyttäjäksi tekee logistiikkayrityksestä

käytännössä paperittoman

toimiston.

12


Digitaaliset rahtikirjat helpottavat

merkittävästi myös pienempien

logistiikka-alan toimijoiden arkipäivää.

Pitkään paperisiin dokumentteihin

luottanut Tångin Sora

on hiljattain pyristellyt eroon

paperidokumenteista Waybillerin

toimittaman ratkaisun avulla.

"En ymmärrä, miksi emme priorisoineet

pilvipohjaisiin ratkaisuihin

siirtymistä jo aikaisemmin. Tämä

on vähentänyt manuaalista työtaakkaamme

huomattavasti. Säästämme

digitaalisen järjestelmän

avulla jopa 20 työtuntia viikossa",

sanoo Tångin Soran perustaja Karl

Tång.

Helppokäyttöisyys

miellyttää kuljettajia

Vuonna 2008 perustettu Tångin

Sora on itäisellä Uudellamaalla toimiva

kuljetusyritys, joka toimittaa

asiakkailleen kiviainesta hienorakeisesta

hiekasta karkeaan sepeliin.

Yhtiö edustaa hyvinkin perinteistä

toimialaa, jossa dokumenttien

käsittely on usein rakennettu

vanhanaikaisten prosessien varaan.

"Waybillerin toimittama ratkaisu

on helppokäyttöinen, ja sen käyttöönotto

oli ongelmatonta heidän

käyttäjäystävällisen käyttöliittymänsä

ja tukensa ansiosta. Kuljettajat

olivat hieman epäröiviä, kun

ratkaisua esiteltiin ensimmäisen

kerran, mutta nyt he ovat iloisia,

ettei prosessissa ole enää mukana

paperia,” Tång toteaa.

Waybiller on erikoistunut tavarankuljetusten

digitalisointiin ja automatisointiin.

Pilvipohjaisen perustansa

ansiosta digitaalinen rahtikirjaratkaisu

antaa sidosryhmille

mahdollisuuden päästä käsiksi samaan

tietokantaan, mikä hyödyttää

kaikkia osapuolia.

Uusi digitaalinen menetelmä on

tuottanut konkreettisia tuloksia

Tångin Soralle. Suoranaisten tehokkuushyötyjen

lisäksi yhtiössä

ollaan tyytyväisiä siihen, että he

korvanneet vanhanaikaisen prosessin

innovatiivisella ratkaisulla.

"Tångin Sora on hieno esimerkki

siitä, miten digitaalinen ratkaisu

voi tehdä yrityksestä tehokkaamman

ja kestävämmän erittäin pienellä

vaivalla", sanoo Waybillerin

Suomen maajohtaja Jaak Viiroja.

13


MAN käynnistää

akkukorjaamoja Euroopassa

- Nopeat vasteajat ja lyhyet kuljetusajat

akkuvaurion ilmetessä.

- Asiantuntemuksen monistaminen

palveluverkoston sisällä.

- Vakioidut korjausprosessit kaikille

MAN-sähkökäyttöisten hyötyajoneuvojen

akkutyypeille.

- Akun toimintakuntoisten komponenttien

jatkokäyttö edistää

MANin kestävän kehityksen tavoitteiden

saavuttamista osana

kiertotalousstrategiaa: tavoitteena

on kokonaan suljettu akkumateriaalien

kierto.

Vuosina 2024 ja 2025 MAN Truck

& Bus perustaa akkukorjaamoja

Italiaan, Tanskaan/Norjaan, Itävaltaan,

Belgiaan, Alankomaihin,

Ranskaan, Puolaan ja Isoon-Britanniaan,

ja suunnitelmissa on

myös muita Euroopan maita. Näi-

14

hin keskuksiin investoidaan miljoonia

seuraavien kahden vuoden

aikana. Kaksi akkukorjaamoa on jo

toiminnassa Saksassa (Hannover)

ja Espanjassa (Barcelona).

Akkukorjaamoiden perustaminen

Eurooppaan on välttämätöntä,

koska uuden MAN eTrucksukupolven

ensimmäiset yksiköt toimitetaan

asiakkaille vuonna 2024.

Euroopan teillä liikkuu jo yli 1 000

sähköistä MAN-kaupunkibussia ja

yli 2 400 täyssähköistä MAN-pakettiautoa.

MAN eTruck -tuotannon

käynnistymisen myötä sähköajoneuvojen

määrä kasvaa edelleen

merkittävästi tulevina vuosina.

Müncheniläinen hyötyajoneuvojen

valmistaja valmistautuu tähän

intensiivisesti palveluorganisaatiossaan.

Tavoitteena on, että

akkukorjaamo toimii

kaikilla markkinoilla

"Akkujen korjaaminen on MANille

välttämätöntä, jotta voimme varmistaa

asiakkaidemme sähköajoneuvojen

taloudellisen tehokkuuden

ja toimintavalmiuden korkealla

tasolla. Annamme myös merkittävän

panoksen ajoakkujen komponenttien

suljetun kierron lähestymistapaan,

sillä se pidentää

akun käyttöikää ajonevossa, mikä

säästää tärkeitä resursseja", sanoo

Christopher Kunstmann, MAN

Truck & Bus:n asiakaspalvelujohtaja.

Ensimmäinen akkukorjaamo ja

siihen liittyvä akkujen korjaamiseen

liittyvän asiantuntemuksen

kartuttaminen ajoittuu vuoteen


Tässä akun kunto tarkistetaan MANin akkukorjaamolla

Hannoverissa, Saksassa.

Akkujen kanssa työskentelevillä sähköasentajilla on oltava

erityiset suojavarusteet.

2020. Ensimmäiset pilottikorjaukset

ja prosessidokumentointi tehtiin

vuonna 2018 markkinoille tulleen

MAN eTGE -sähköpakettiauton

akulle. Tätä seurasivat vuonna

2020 pienessä sarjassa markkinoille

tulleen MAN eTGM -jakeluauton

akut ja MAN Lion's City E

-sähkökaupunkibussin sarjatuotannon

aloittaminen - myös vuonna

2020. Kaikkien näiden eri akkujen

korjausvaiheita kokeiltiin,

työntekijöitä koulutettiin, korjausohjeita

luotiin ja työpaikkavaatimuksia

määriteltiin.

Tätä tietämystä, joka karttui MA-

Nin ensimmäisessä akkukorjaamossa

Hannoverissa, jaetaan nyt

muille markkinoille. Tavoitteena

on, että akkukorjaamo toimii kaikilla

markkinoilla, joilla MAN on

edustettuna sähköisillä hyötyajoneuvoilla.

Lyhyet kuljetusmatkat

ja paikan päällä olevat korkeasti

koulutetut teknikot varmistavat,

että akku voidaan korjata nopeasti.

Tämä minimoi ajoneuvojen

seisonta-ajat.

MANilla akkujen korjaamon on

täytettävä tietyt kriteerit, jotka perustuvat

käytännön kokemukseen

ja kunkin maan lakisääteisiin normeihin.

Toisaalta ajoneuvojen akkutyyppien

käsittelyyn tarvitaan

asianmukaiset suurjännite- ja erikoistyökalut.

Lisäksi siellä työskentelevillä

sähköasentajilla on oltava

erityiset suojavarusteet. Tilat

puolestaan täyttävät tietyt vaatimukset,

kuten kulunvalvonta, kaksoisovet,

ilmastointi, ilmanvaihtokonsepti,

400 V:n pistorasia ja

kuormausnosturi.

15


1000 suomalaista sanoi suoran mielipiteensä:

Tässä ovat auton 5 tärkeintä

lisävarustetta

– kylmän pakkastalven vaikutus näkyy selvästi

Tuulilaseihin ja lasiturvallisuuteen erikoistuneen

Carglass Finlandin tuore autoilua ja liikenneturvallisuutta

selvittävä kyselytutkimus antoi suomalaisille

mahdollisuuden kertoa mielestään viisi tärkeintä

auton lisävarustetta. Viiden kärkeen sijoittuivat ilmastointi,

moottori- ja sisätilalämmitin, vakionopeudensäädin,

peruutuskamera sekä lämmitettävä

tuulilasi.

Tutkimuksessa viiden tärkeimmän

joukkoon ilmastoinnin nosti

peräti 95 prosenttia vastaajista,

joista puolet piti sitä jopa kaikista

tärkeimpänä auton lisävarusteena.

Toiseksi tulleen moottori- ja sisätilalämmittimen

viiden tärkeimmän

joukkoon nosti puolestaan 75 prosenttia

vastaajista ja sitä kaikista

tärkeimpänä lisävarusteena piti

noin joka viides (20 %).

Tänäkin talvena herätty

jäisen tuulilasin

skrabaamiseen

”Tässä näkyy varmasti se, että kulunut

talvi on ollut paikoitellen erittäin

kylmä, minkä vuoksi autoa lämmittävät

ominaisuudet arvostetaan

korkealle. Siinä näkyy myös esimerkiksi

lämmitettävän tuulilasin nouseminen

viidenneksi tärkeimmäksi

lisävarusteeksi”, Carglass Finlandin

kaupallinen johtaja Jussi Kovasiipi

analysoi tutkimustulosta.

Kylmän talven vaikutuksena näkyy

myös se, että lähes puolet vastaajista

(48 %) nosti lämmitettävän

tuulilasin 5 tärkeimmän lisävarusteen

joukkoon ja näistä vastaajista

peräti 31 prosenttia piti sitä

kaikista tärkeimpänä lisävarusteena.

Näin ollen lämmitettävä tuulilasi

jätti taakseen muun muassa

suomalaisten perinteisesti arvostaman

vetokoukun.

”Aika monessa kotitaloudessa on

tänäkin talvena varmasti herätty

siihen, että jäisen tuulilasin skrabaaminen

ei ole aamulla kiireessä

kovin mukavaa puuhaa. Samalla

modernin tuulilasin lämmitysominaisuudet

ovat vuosi vuodelta

parantuneet ja helpottavat tätäkin

tuskaa selvästi. Lämmitettävät tuulilasit

eivät toki ole vain mukavuusvarusteita

vaan nykypäivänä erittäin

hienosti toimivia ja paikkansa

ansaitsevia varusteita, jotka auttavat

esteettömän näkyvyyden parantamisessa

ja siten lisäävät myös

ajoturvallisuutta”, Kovasiipi kertoo.

16


Lämmitettävästä

tuulilasista myyntivaltti

autokaupoilla

Lämmitetty tuulilasi on kuitenkin

kyselyn perusteella vielä melko

harvojen herkkua. Moni saattaakin

myös sekoittaa kaksi eri asiaa

keskenään.

”Yllättävän moni autoilija ei välttämättä

osaa aina tehdä eroa ”lämmitettävän

tuulilasin” ja auton lämmityslaitteen

”puhallus tuulilasille”-

asetuksen välillä. Ensin mainittu eli

”lämmitettävä tuulilasi” on tuulilasin

sisään rakennettu joko vastuksin

tai lämmitettävällä kalvolla toteutettu

tuulilasin sähköinen lämmitysjärjestelmä,

jonka tehtävänä

on pitää tuulilasi sulana ja huurteettomana

haastavissakin jäisissä

ja kosteissa olosuhteissa. Toinen

on ainoastaan auton oman lämmitysjärjestelmän

tuulilasille sisäpuolelta

ilmaa puhaltava asetus,

joka pyrkii poistamaan huurretta

tuulilasin sisäpinnalta. Helposti

saatetaan ajatella, että oman auton

tuulilasi on lämmitettävä, vaikka

tosiasiassa autossa on vain normaali

puhallintoiminen huurteenpoisto”,

Kovasiipi havainnollistaa.

Jatkossa Kovasiipi näkee lämmitettävän

tuulilasin entistä houkuttelevampana

myös pohdittaessa uuden

auton hankinnan aikana sen

ominaisuuksia.

”Uskon, että jatkossa yhä useampi

suomalainen alkaa tiedostaa näiden

eron ja siitä, onko autossa moderni

sähköisesti lämmitettävä tuulilasi,

tulee autokaupoilla yksi vakiokysymyksistä”,

Kovasiipi toteaa.

Nämä lisävarusteet nostettiin

top 5 tärkeimmiksi

* Ilmastointi (95 %)

* Moottori- ja sisätilalämmitin

(75 %)

* Vakionopeudensäädin (60 %)

* Peruutuskamera (49 %)

* Lämmitettävä tuulilasi (48 %)

carglass.fi

”Aika monessa kotitaloudessa

on tänäkin talvena

varmasti herätty siihen, että

jäisen tuulilasin skrabaaminen

ei ole aamulla kiireessä

kovin mukavaa puuhaa”.

17


Plugitilta täysin uudenlainen

sähköautoilijan lataussovellus

Uusilla ominaisuuksilla ja parantuneella käytettävyydellä varustettuun sovellukseen on

muun muassa rakennettu useita oikoteitä omien latauspisteiden löytämisen helpottamiseksi

ja laajennettu lataustapahtumien raportointia.

Uusi ilme,

uusia ominaisuuksia

Uudistuneen ulkonäön lisäksi yksi

keskeisimmistä uudistuksista liittyy

lataustapahtumista saataviin

tietoihin.

Pelkän ladatun energian, keston ja

hinnan lisäksi omista lataustapahtumista

voi tarkastella esimerkiksi

sähköllä ajettujen kilometrien vaikutusta

vähentyneiden hiilidioksidipäästöjen

määrään.

18

”Halusimme tarjota loppukäyttäjille

eli sähköautoilijoille entistä

laadukkaamman latauskokemuksen

mutta toisaalta myös laajaalaisesti

tietoa lataustapahtumista

ja latauskäyttäytymisestä. Kun

autoilijalla on selkeä näkymä latauskustannusten

muodostumiseen,

on omaa latauskäyttäytymistä

muokkaamalla mahdollista saavuttaa

niin euroissa kuin hiilidioksidikiloissakin

mitattavia säästöjä”,

kertoo Plugitin teknologiajohtaja

Jan Walldén.

Kehittyvä alusta

mahdollistaa

monipuoliset

ominaisuudet

Aiempi applikaatio mahdollisti lataamisen

aloittamisen, lopettamisen

ja maksamisen, kuten lataussovelluksille

on tyypillistä. Uusi

sovellus auttaa sähköautoilijaa

ymmärtämään lataamisen kokonaiskustannukset

ja tekee seurannasta

helppoa.


”Vaatimukset lataussovellukselle

ovat muuttuneet. Aiemmin

tärkein ominaisuus oli

karttanäkymä, jonka avulla

pystyi löytämään latauspisteen.

Nykyään eri operaattoreiden

latauspisteille navigoidaan

yhä useammin erillisellä

sovelluksella tai auton

omalla järjestelmällä. Lataussovellusten

on aika siirtyä

palvelemaan nimenomaan

lataamista ja lataustapahtumien

hallintaa”, Walldén sanoo.

Sovellus on jatkuvasti kehittyvä

alusta, joka mahdollistaa

laajamittaisen jatkokehittämisen

ja uusien, käyttäjiä

palvelevien ominaisuuksien

lisäämisen.

Leasing-autoa lataavat käyttäjät

voivat täydentää sovellukseen

tiedon pörssisähköstä,

jolloin pörssisähkön piirissä

olevalla sähkösopimuksella

lataamisen hinta määrittyy

tuntikohtaisesti automaattisesti.

Leasing-autoa

kotonaan lataava käyttäjä

näkee sovelluksesta lataustapahtumien

lisäksi myös yhteenvedon

maksetuista hyvityksistä.

Sovelluksen avulla voi myös

tilata ja hallinnoida RFIDtunnisteita

eli lataustägejä.

Kadonneen tägin voi poistaa

käytöstä väliaikaisesti tai sulkea

kokonaan väärinkäytösten

estämiseksi. Halutessaan

lataustunnisteesta voi myös

poistaa roaming-ominaisuuden

käytöstä.

www.plugit.fi

19


Suomalainen teknologia lyömässä

Suomalaisen teknologiayhtiö StepOne Tech

Oy:n kehittämä eFlexFuel -teknologia etenee

tällä hetkellä vauhdikkaasti Intiassa

ja Yhdysvalloissa. Älypuhelimen hintaisella

teknologialla vanha tai uusi bensiini- tai

hybridiajoneuvo päivitetään toimimaan uusiutuvalla

tai synteettisellä etanolilla fossiilisen

bensiinin sijasta.

Intiassa yhtiö on ollut aktiivisesti

mukana kehittämässä uutta regulaatiota

yhdessä Intian energiaministeriön,

maan suurimpien öljy-yhtiöiden

ja paikallisen teknisen

tutkimuskeskus ARAI:n kanssa.

Uudella regulaatiolla pyritään

vastaamaan maan tavoitteisiin lisätä

uusiutuvien polttoaineiden ja

varsinkin etanolin hyödyntämistä

tieliikenteessä. Intiassa myydään

noin 20 miljoonaa uutta polttomoottoriajoneuvoa

vuosittain, joten

päästöjen hillitsemiseksi tarvitaan

nopeita ja kustannustehokkaita

ratkaisuja – juuri sellaisia,

kuten eFlexFuel.

Etanoli on edullisempaa

kuin bensiini

Yhdysvalloissa yhtiön tuotteet ovat

jo monien autoharrastajien käytössä,

ja etanolin jakelu laajenee tällä

hetkellä vauhdikkaasti monissa

osavaltioissa, kuten Kaliforniassa.

Etanoli on edullisempaa kuin bensiini,

sen päästöt ovat pienemmät

ja korkean oktaanilukunsa vuoksi

se parantaa myös auton tehoa ja

vääntöä. Lähes 300 miljoonan polttomoottoriauton

maassa sähköistyminen

etenee verkkaisesti.

Yhdysvaltojen yksi merkittävimmistä

uusiutuvien polttoaineiden

etujärjestöistä, Renewable Fuels

Association, on myös löytänyt teknologian

jo omakseen. Järjestö onkin

kiertänyt viimeisen vuoden

ympäri liittovaltion tapahtumia

eFlexFuelilla etanolikäyttöiseksi

muutetulla uudella Ford Escape

plug-in hybridillä. Tästä automallista

on tulossa yksi yleisimmistä

ajoneuvoista Yhdysvaltojen markkinoilla.

”Suomalaista teknologiaa viedään

siis eteenpäin tällä hetkellä aina

Washingtonissa asti, kun fossiilisten

polttoaineiden käytön vähentämiselle

etsitään uusia keinoja,”

kommentoi StepOne Tech Oy:n toimitusjohtaja

Tuomo Isokivijärvi.

StepOne Tech Oy:n eFlexFuel -tuoteperheen

tuotteita on toistaiseksi

myyty jo yli 30 maahan ja 42 eri

Yhdysvaltain osavaltioon ja myynnistä

yli 90 prosenttia on tullut jo

pitkään viennistä.

eFlexFuelin perusmalli eFlexEco tuotepaketteineen.

St1-energiayhtiön pääomistaja Mika

Anttonen kommentoi teknologiaa

kysyttäessä seuraavasti; ”Kyllähän

autoilussa on pakko löytää

keinoja, joilla voitaisiin nopeasti

ja kustannustehokkaasti laskea

päästöjä. Suurelle osalle maailman

väestöstä ei sähköistäminen tule

kuitenkaan olemaan ratkaisu pitkälläkään

aikavälillä, jolloin eFlex-

Fuelin kaltainen teknologia vastaa

aidosti tarpeeseen”.

20


läpi Intian ja USA:n markkinoilla

Washington Auto Show: StepOne Tech Oy:n Head of Industry Relations Juha Honkasalo, kongressiedustaja Marionette

Miller-Meeks ja Renewable Fuels Associationin presidentti Geoff Cooper.

21


Liikennevakuutuslaki uudistuu

kevään aikana

Jatkossa nopeammat tai painavammat sähköpotkulaudat

ja muut rekisteröimättömät sähköiset

liikkumisvälineet on vakuutettava lakisääteisellä

liikennevakuutuksella. Lisäksi sähköpotkulautaoperaattoreiden

on uudistuksen myötä

vakuutettava kaikki vuokrakäyttöiset sähköpotkulautansa.

entistä isompi osa liikkumista on

Suomen kattavan liikennevakuutuksen

piirissä, kommentoi Ifin

ajoneuvovakuutuksista vastaava

johtaja Eero Färkkilä.

Julkisessa keskustelussa ovat puhuttaneet

erityisesti vuokrakäyttöisillä

sähköpotkulaudoilla sattuvat

tapaturmat.

22

Hallitus on jättänyt 22. helmikuuta

esityksen liikennevakuutuslain

muutoksesta. Lakiesitys pohjautuu

EU:n liikennevakuutusdirektiivin

kansalliseen täytäntöönpanoon.

Lakimuutoksen myötä sähköpotkulaudat

ja muut rekisteröimättömät

sähköiset liikkumisvälineet

on vakuutettava, jos ne ylittävät

laissa säädetyt nopeus- tai painorajat.

Lisäksi kaikki vuokrakäyttöiset

sähköpotkulaudat tulee liikennevakuuttaa.

Lakimuutosten

on tarkoitus tulla voimaan 1. toukokuuta.

– Muutokset päivittävät liikennevakuutuslain

tälle vuosikymmenelle

tunnistamalla mikroliikkumisen

olevan jo vakiintunut osa liikennettä.

Uudistus selkeyttää sitä,

mitkä sähköiset liikkumisvälineet

tulee liikennevakuuttaa. Kuluttajalle

tämä lisää turvallisuutta, kun

– Toisin kuin muissa liikennevahingoissa,

suurin osa näiden vahinkojen

kustannuksista on käytännössä

aiemmin kohdistunut yhteiskunnan

maksettavaksi. Tähän

lakimuutoksella halutaan puuttua,

Färkkilä toteaa.

NÄMÄ LIIKKUMISVÄLINEET

PITÄÄ UUDISTUKSEN

JÄLKEEN

LIIKENNEVAKUUTTAA

Lakiesityksen mukaan sähköpotkulautaoperaattoreiden

on jatkossa

liikennevakuutettava kaikki

vuokrakäyttöiset sähköpotkulautansa.

Yksityiskäytössä olevan rekisteröimättömän

sähköisen liikkumisvälineen,

kuten sähköpotkulaudan,

sähköskootterin tai senioriskootterin,

paino ja nopeus ratkaisevat

jatkossa, kuuluuko se liikennevakuuttaa.

Jos välineen nopeus on yli

25 kilometriä tunnissa tai paino on

yli 25 kiloa, sille on otettava liikennevakuutus.

Myös lasten käyttöön

tarkoitetut liikkumisvälineet on

vakuutettava, jos nopeus- tai painoraja

ylittyy.

Sähköavusteiset polkupyörät jäävät

lakiesityksessä liikennevakuutusvelvollisuuden

ulkopuolelle


painosta riippumatta, jos

niiden moottori kytkeytyy

pois päältä viimeistään 25

kilometrin tuntinopeudessa.

Sen sijaan muut moottorilla

varustetut polkupyörät,

joiden paino on yli

25 kiloa, tai joiden nopeus

moottorin avustuksella on

yli 25 kilometriä tunnissa,

täytyy vakuuttaa liikennevakuutuksella.

SELVITÄ OMAN

LAITTEEN

VAKUUTTAMISTARVE

Jos omistaa tai hankkii sähköpotkulaudan

tai muun

rekisteröimättömän sähköisen

liikkumisvälineen,

on kevään aikana tärkeä

selvittää, kuuluuko se jatkossa

liikennevakuuttaa.

– Laitteen maksiminopeus

ja paino selviävät yleensä

sen mukana tulevista materiaaleista

tai valmistajan

verkkosivuilta. On hyvä

huomioida, että jos laiminlyö

lakisääteisen liikennevakuutuksen

ottamisen, ei

vahingon sattuessa ole oikeutettu

korvauksiin myöskään

omasta tapaturmatai

sairausvakuutuksesta.

Jos oman laitteen vakuuttamistarve

mietityttää, neuvomme

Ifissä mielellämme,

kertoo Eero Färkkilä.

Lakisääteisen liikennevakuutuksen

lisäksi omalle

sähköiselle liikkumisvälineelle

voi hankkia Ifistä

osakaskon, joka korvaa

laitteen vahingot. Sähköiset

liikkumisvälineet, jotka

kuuluu liikennevakuuttaa,

eivät sisälly kotivakuutukseen.

if.fi

23


”Mr. Mitsubishi”

Matti Lepoaho on tehnyt yli 40-vuoden

uran japanilaismerkin parissa

– tämä automalli teki häneen lähtemättömän

vaikutuksen vuonna 1977

• Mitsubishin parissa pitkään työskennellyt Matti Lepoaho on nähnyt suomalaisen

autokaupan kehityksen.

• Ensikosketuksen Mitsubishiin Lepoaho sai jo vuonna 1977.

• Työ on vienyt Lepoahoa päämiehen luokse aina Japania myöten.

• Mitsubishi-autot ovat Lepoaholle myös harrastus: tallista löytyy muun muassa

Suomen vanhin Colt.

Matti Lepoaho Colt 1983 & 2024.

24


Mitsubishi Lancer Celeste.

Astara Finlandilla Mitsubishin maahantuonnissa

työskentelevä Matti

Lepoaho, 63, on tehnyt yli 40 vuoden

uran japanilaismerkin parissa.

Merkki teki ”Mr. Mitsubishinä”

myyntiverkostossa tunnettuun Lepoahoon

lähtemättömän vaikutuksen

jo vuonna 1977, jolloin hän oli

kotiseudullaan Keski-Suomessa kesätöissä

autoliikkeessä.

”Liikkeeseen oli tullut Jyväskylässä

samaisena vuonna Mitsubishin

automyynti. Minulla ei ollut vielä

ajokorttia, mutta lähdimme automyyjän

kanssa ajelulle uudella

Lancer Celestellä. Se oli upea auto,

jossa oli mittareita kuin lentokoneessa,

mutta paljon hienoja yksityiskohtia!

Yksi tällainen oli polttoaineen

loppumisen merkkivalo.

Kun muissa merkeissä polttoaineen

merkkivalo välkkyi miten

sattui, Mitsubishissä se syttyi pikkuhiljaa

kirkastuen, mikä oli minusta

tavattoman hienoa. Myös auton

ohjauspyörän korkeussäätö oli

siihen aikaan uutta”, Lepoaho kertoo

ensikosketuksestaan merkkiin.

Mitsubishin maahantuonti oli alkanut

Suomessa 1976. Maahantuonnin

palveluksessa Lepoaho

aloitti 80-luvun puolivälissä, jolloin

merkki eli kultakauttaan.

”Aloitin maahantuonnissa korjaamopäällikkönä

vuonna 1985 autoinsinööriksi

valmistumiseni jälkeen.

80-luku oli merkille huimaa

kasvua. Mallisto laajeni ja etenkin

maasturimyynti oli Pajeron myötä

merkittävä tekijä. Mitsubishin

markkinaosuus oli parhaimmillaan

vuonna 1988 yli viisi prosenttia”,

muistelee Astara Finlandin

Mitsubishi-automyynnin kenttäpäällikkönä

nykyään työskentelevä

Lepoaho.

Mitsubishi-mallisto vilisi Pajeron

ohella menneinä vuosikymmeninä

malleja, jotka monet suomalaiset

muistavat hyvin. Sellaisia olivat

esimerkiksi Colt, Lancer ja Galant.

Näistä Colt teki tammikuussa

paluun Mitsubishi-mallistoon, kun

seitsemännen sukupolven Colt esiteltiin

Suomessa.

”Coltin juuret ulottuvat Suomessa

45 vuoden taakse aina vuoteen

1979. Varsinkin ensimmäisen sukupolven

Colt oli suosittu. Mallia

myytiin vuonna 1983 lähes 2000

kappaletta. Itseltänikin löytyy harrasteautona

vuosimallin 1983 Colt

sekä Aasian markkinoille suunniteltu,

Suomen vanhin Colt vuodelta

1968, joka tuotiin maahan näytekappaleena,

kun merkin maahantuonnista

neuvoteltiin ensimmäisen

kerran 70-luvun alussa.

Mielestäni on erittäin hienoa, että

Colt palasi alkuperäisellä nimellään

Mitsubishi-mallistoon. Se on

tärkeä lisä merkille uuden ASX:n

rinnalla laajentaen samalla Mitsubishin

hybridiautojen tarjontaa”,

Lepoaho sanoo.

Muut Lepoahon harrasteautot ovat

vuosimallin 1989 avomallinen Pajero

sekä Mitsubishi L200 vuodelta

1988.

Alan huima kehitys

Matti Lepoaho on nähnyt yli

40-vuotisen uransa aikana likimain

kaiken suomalaisesta autokaupasta

ja sen kehityksestä. Ala

on muuttunut siinä missä automallitkin.

”Autokauppa elää nyt historiansa

suurinta muutosta. Liikenteen

sähköistyminen, kuluttajille räätälöidyt

rahoitustarjoukset sekä

tuloaan tekevät yksilölliset liikkumispalvelut

ovat alan trendejä,

jotka määrittävät autoilun tulevaisuutta.

Kuluttajan kannalta ehkä

mielenkiintoisin kysymys on,

mikä voimanlähde soveltuu parhaiten

omaan käyttötarpeeseen”,

pohtii Lepoaho, joka ajaa siviilissä

ladattavalla Eclipse Cross PHEV

-mallilla.

Työ on vienyt vuosikymmenten

saatossa Lepoahoa maailmalle,

myös päämiehen luokse Japaniin.

”Merkittävien mallien koulutukset

tapahtuivat Mitsubishin Okazakin

tehtailla Japanissa. Puitteet olivat

siellä huikeat. Pääsimme eurooppalaisten

kollegojen kanssa tutustumaan

muun muussa tehtaan ajorataan.

Vierailimme kerran myös

Hiroshiman rauhanmuseossa. Se

on eri tavalla vaikuttava muisto

työmatkoilta.”

Omassa elementissään Lepoaho

on kuitenkin asiakasrajapinnassa.

”Tärkein päivittäinen tehtäväni

on olla tukemassa jälleenmyyjien

myyntiponnisteluja. Erilaisissa

tapahtumissa oleminen yhdessä

jälleenmyyjien kanssa on erittäin

mukavaa. Siellä saa aina suoraa

palautetta asiakkailta, mikä on

todella tärkeää”, Lepoaho päättää.

25


J. D. Power

Vuoden 2024 luotettavuus tutkimus

Ajoneuvojen pitkäaikainen luotettavuus on heikentynyt koko autoteollisuudessa,

totesi yhdysvaltalainen kuluttajatietoja ja data-analyysejä tarjoava yritys

J.D. Powerin äskettäin julkaistussa 2024 U.S. Vehicle Dependability Study -selvityksessään.

Erityisen silmiinpistävää oli se, että sähköautot sijoittuivat paljon

huonommin kuin bensiinikäyttöiset autot.

Suuremmasta massasta johtuva

nopeampi renkaiden kuluminen

ja ajoittain heikosti

toimivat älypuhelinsovellukset johtavat

sähköautojen alhaisempaan

luotettavuuspistemäärään, J.D.

Powerin selvityksessä kerrotaan.

Tutkimuksessa todettiin, että täyssähköautojen

ja pistokehybridien

omistajat kokivat paljon enemmän

ongelmia kuin bensiiniautojen

omistajat. Keskimäärin polttomoottoriautoissa

ilmeni 187 ongelmaa

100 ajoneuvoa kohti ja pistokehybrideissä

216 ongelmaa. Täyssähköautot

pärjäsivät paljon huonommin,

sillä niiden pistemäärä oli

256 ongelmaa 100 ajoneuvoa kohti

26

kolmen omistusvuoden aikana.

Luotettavuuden mittaamiseksi

J.D. Power analysoi yhdeksän

tärkeintä omistajien raportoimaa

ongelmaa, joihin kuuluvat muun

muassa kuljettajan apujärjestelmät,

ajokokemus, ulkoasu, viihdejärjestelmä,

sisätilat, voimansiirto

ja istuimet.

Tutkimuksen lopputulokseen tulee

kuitenkin suhtautua pienellä

varauksella, sillä siinä ei juurikaan

huomioitu akkujen luotettavuutta,

voimansiirtoa, toimintasädettä

tai suorituskykyä. Kyseessä ei siis

ollut täysipainoinen vertailu polttomoottoriautoihin.

Sähköautojen renkaat

kuluvat nopeammin

39 prosenttia täyssähköautojen

omistajista kertoi, että renkaat piti

vaihtaa uusiin vähintään kerran

viimeisten 12 kuukauden aikana,

kun taas polttomoottoriautojen

omistajista vain 20 prosenttia

vaihtoi renkaat uusiin viimeisen

vuoden aikana.

“Sähköautojen ostajat säästävät

rahaa käyttövoimassa, mutta vastapainoksi

renkaat pitäisi vaihtaa

useammin. Se on siis kustannuskysymys,

jota on mietittävä”, J.D. Powerin

autojen vertailuanalyysin vanhempi

johtaja Frank Hanley kertoo.


Bridgestonen ja useiden muiden

rengasvalmistajien mukaan renkaiden

vaihto säännöllisesti ristiin

tasoittaa kulumista ja maksimoi

kulutuspinnan käyttöiän.

Sähköautot ovat myös yleensä

painavampia kuin bensiiniautot

painavien akkujen takia, joten niissä

renkailta vaaditaan suurempia

painoluokituksia. Sähkömoottoreiden

välitön vääntömomentti, jota

monet sähköautoilijat rakastavat,

johtaa myös renkaiden suurempaan

kulumiseen.

Renkaiden nopeaa kulumista voikin

välttää kiihdyttämällä rauhallisemmin

ja pitämällä huolta oikeista

rengaspaineista, aivan kuten polttomoottoriautoissakin.

Huonosti toimivat

puhelinsovellukset

Tutkimuksessa havaittiin myös, että

huonosti toimivat älypuhelinsovellukset

heikensivät sähköautojen

luotettavuusluokitusta. Tutkimuksessa

selvisi, että sähköautojen

omistajat ovat paljon riippuvaisempia

älypuhelimista kuin bensiiniautojen

omistajat. “Bensiiniautoissa

sovellukset ovat ikään kuin mukavuus,

kun taas sähköautojen käytössä

älypuhelimet ovat eräänlainen

pelastusrengas”, Hanley sanoi.

Sähköautojen omistajat käyttävät

älypuhelimia yleensä muun muassa

akun tilan tarkistamiseen,

ilmastointiasetusten säätämiseen

ja latausasemien paikantamiseen.

Teoriassa sovellusten tarkoituksena

on antaa omistajille enemmän

hallintaa sähköauton käytöstä etänä

ja tehdä tehtävistä helpompia.

Todellisuudessa ne eivät kuitenkaan

näytä ainakaan vielä olevan

moitteettomasti integroituja.

Mainitsematta mitään autonvalmistajaa

tai -mallia Hanley lisäsi,

että EV-omistajat raportoivat ongelmista,

joissa sovellukset eivät

muodostaneet yhteyttä autoon,

niitä ei päivitetty oikeilla tiedoilla

ja ne jopa näyttivät vääriä tietoja.

Android Auto, Apple CarPlay ja

ääniavustajat aiheuttivat eniten

ongelmia ajoneuvojen omistajille.

CarPlay ja Android Auto kärsivät

usein huonoista yhteyksistä ja

hitaista vasteista, autovalmistjaa

General Motorsin edustaja kertoo.

Nämä ongelmat saavat omistajat

käyttämään älypuhelimiaan

sen sijaan, mikä kumoaa näiden

sovellusten tarkoituksen ja lisää

turvallisuusriskejä. Tämä on yksi

syy siihen, miksi GM jätti CarPlayn

ja Android Auton pois tulevista

automalleistaan.

Tutkimustulokset eivät

aiheuta huolta

Julkaistu tutkimus tuskin hidastaa

sähköautojen yleistymistä, sillä

sähköautojen osuus otoksesta oli

vain 2,5 prosenttia. Lisäksi suurin

osa näistä oli vuoden 2021 Tesloja,

mikä tekee tiedoista jo osittain

vanhentuneita. Sähköautoilla on

yleensä tapana parantua ajan

myötä etenkin sovellusten sekä

tietojärjestelmien osalta, ja erityisesti

Tesla on parantanut autojaan

vuosien mittaan.

Renkaiden tiheämpi vaihtotarve

saattaa nostaa omistuskustannuksia,

mutta tästä huolimatta kokonaissäästöt

jäävät todennäköisesti

positiiviseksi, kun huomioidaan

vähäisempi huoltotarve ja polttoaineen

hinta.

27


Autovalmistajien tulokas INEOS

kehittää uutta sähkömaasturia

– Yksi auto, kaksi voimalinjaa

Kuvat: Ineos

Brittiläisen Ineos-autovalmistajan

ensimmäinen sähköinen

malli tulee saataville täyssähköisenä

4X4 mallina sekä

kantamaa pidentävällä polttomoottorilla

varustettuna.

Samaan aikaan kun Mercedes-Benz

perääntyy tulevista sähköautosuunnitelmistaan

ja Ford leikkaa

akkukäyttöisen F-150 Lightning

-mallinsa tuotantoa, brittiläinen

autoteollisuuden nouseva yritys

Ineos on astunut sähköistämisen

hämärille vesille omalla sähköautollaan,

Fusilierilla.

Yrityksen pomo Jim Ratcliffe ei

kuitenkaan esittänyt julkistustilaisuudessa

tekosyitä puhtaasti akkukäyttöisten

autojen rajoituksille.

Tilaisuudessa Ratcliffe ilmoitti, että

hänen sähköautonsa on saatavana

myös toimintasädettä pidentävällä

polttomoottorilla, jotta kuljettajat

voiva liikkua maastossa pidempään.

Fusilier on Ineosin ensimmäinen

sähköauto ja kokonaisuudessaan

kolmas malli sen jälkeen, kun

Grenadier-maastoauton rinnalle

julkaistiin yhtiön Quartermasterlava-auto

viime vuonna. Toisin kuin

nämä kaksi mallia jotka toimivat

BMW:ltä hankituilla polttomoottoreilla,

uusi auto toimii akkuvirralla,

ainakin suurimmaksi osaksi.

“Meidän on tuotava sähköauto

mallistoomme, pidimme siitä tai

emme”, sanoi yhtiön perustaja ja

Englannin toiseksi rikkain mies Jim

Ratcliffe uuden auton julkistamistilaisuudessa.

“Mutta pidämme siitä,

koska se on hyvä asia maailmalle.”

Fusilierin konepellin alle on saatavana

kaksi eri voimansiirtoa,

joihin Ineosin mukaan kuuluu myös

täysin sähköinen versio joka saa

virtansa Samsungilta hankittavista

akuista. Toisessa vaihtoehdossa

on myös vähäpäästöinen polttomoottori

pidentämässä kantamaa.

Tämä kantaman pidentäjä yhdistää

pienen bensiinimoottorin ja generaattorin,

joka voidaan tarvittaessa

käynnistää auton sähkömoottoreita

käyttävien akkujen lataamiseksi.

Fusilier on Ineosin ensimmäinen

sähköautomalli.

28


Fusilier liittyy Ineos Grenadierin

seuraan ”vuoden 2027 puolivälin

kohdilla” yrityksen perustajan Jim

Ratcliffen mukaan.

Vastaavia ratkaisuja on ollut saatavilla

aiemmin muillakin valmistajilta,

kuten BMW i3:n varusteena,

joten varsinaisesti uudesta keksinnöstä

ei ole kyse.

Ineos Fusilier yhdistää akkukäyttöisen

sähköauton pieneen kantomatkaa

lisäävään polttomoottoriin.

“Merkittävä ongelma, joka minulla

sähköautojen kanssa on, on se,

että siinä on kaksi suurta puutetta:

ensinnäkin sillä ei pääse paikasta A

paikkaan B jos haluaa tehdä pidemmän

matkan, eikä sitä voi tankata

nopeasti”, Ratcliffe selitti.

“Sähköauton myyminen Yhdistyneessä

kuningaskunnassa on tällä

hetkellä melko vaikeaa, koska suuri

osa väestöstä haluaa tehdä pitkiä

matkoja, eivätkä he halua stressata

akun latauksen riittävyydestä.”

“Aiomme edetä suuntaan, jossa

tarjoamme kahta mallia. Minulla

on sähköauto, jonka uskon olevan

erittäin suorituskykyinen, mutta

henkilökohtainen valintani on

sama sähköauto, jonka konepellin

alta löytyy kantamaa pidentävä

polttomoottori.”

Ineosin mukaan tämä vaihtoehto

antaa käyttäjille mahdollisuuden

leikata päästöjään merkittävästi

ja säilyttää samalla tiettyjen käyttäjien

vaatimat “toimintasäde- ja

tankkausominaisuudet”. Vaikka

Fusilierin toimintasäteestä ei ole

vielä tarkkaa tietoa, Ratcliffe viittasi

arvoihin, jotka ovat noin 400

kilometriä täyssähköisen mallin

osalta ja pidemmälle moottorilla

varustetun vaihtoehdon osalta.

Sen lisäksi, että Ineos kertoi yksityiskohtia

siitä, miten uusi malli

tuottaa käyttövoimansa, se jakoi

myös havainnekuvia seuraavan

autonsa suunnittelusta. Uusi malli,

joka Ratcliffen mukaan valmistuu

“vuoden 2027 puoliväliin mennessä”,

on selkeä jatko Ineosin Grenadierin

parissa tekemälle työlle. Sinänsä se

on tunnistettavan karu, ja sen muotoilu

on kauttaaltaan kulmikas. Ineosin

mukaan Fusilier tulee kuitenkin

olemaan Grenadieria pienempi.

Uuden auton tuotanto on vielä

muutaman vuoden päässä, mutta

Ineos vahvisti, että se on jälleen

kerran tehnyt yhteistyötä Magna

Internationalin kanssa Fusilierin

suunnittelussa. Itävaltalainen yritys

auttoi Ineosia myös Grenadierja

Quartermaster-lava-autojen

kehittämisessä ja yrityksellä on

kokemusta myös sähkö- ja hybridiautojen

parissa työskentelystä.

Fuselier ja sen akulla sekä polttomoottorilla

varustettu malli ei ole

ensimmäinen kerta, kun Ineos on

kokeillut vaihtoehtoisia energialähteitä

autoissaan. Viime vuoden

Goodwood Festival of Speed -tapahtumassa

brittiläinen autonvalmistaja

esitteli lippulaivansa Grenadierin

version, jonka sydämenä

oli vetypolttokenno.

29


PostNordin rekkakuljetukset

Vantaan ja Jyväskylän välillä

ajetaan jatkossa biokaasulla

PostNordin uutena kuljetuskumppanina

Keski-Suomen

alueella aloittaa Tavaralähetit,

joka panostaa toimitusten

sujuvuuteen ja luottaa

raskaassa liikenteessä

biokaasuun. Myös osa Keski-

Suomen viimeisen kilometrin

jakeluista ajetaan Tavaralähettien

myötä biokaasulla.

Tavaralähetit toimii PostNordin

kumppanina nouto- ja jakelutoiminnoissa

Keski-Suomen alueella

sekä Vantaa–Jyväskylä-runkolinjalla

maaliskuusta 2024 alkaen.

- Kumppanuus Tavaralähettien

kanssa on luontevaa, sillä panostamme

molemmat vahvasti vastuulliseen

logistiikkaan ja kuljetusten

sujuvuuteen. Meille on tärkeää,

että kuljetuskumppanuutemme

tukevat strategiaamme ja

vievät meitä kohti asiakaskokemukselle,

tehokkuudelle ja vastuullisuudelle

asettamiamme tavoitteita,

PostNordin Chief Operating

Officer Jussi Broberg sanoo.

- Kumppanuus PostNordin kanssa

on meille strateginen askel

kohti kestävää tulevaisuutta. Yhteinen

sitoutumisemme biokaasuun

on konkreettinen osoitus

siitä, että molemmat yritykset

ovat sitoutuneet vähentämään

ympäristövaikutuksiaan. Tavaralähettien

vuodesta 2023 lähtien

käyttämä biokaasukäyttöinen

raskas kalusto on vasta alkua, ja

tänä vuonna raskas kalustomme

siirtyy kokonaan biokaasulle.

Tulevaisuudessa suuntaamme

kohti jakelukaluston sähköis-

30


tämistä osana sitoutumistamme

täysin fossiilittomiin kuljetuksiin

vuoteen 2030 mennessä, Tavaralähettien

Janne Friman sanoo.

Friman korostaa yhteisen tavoitetilan

merkitystä paikallisena

kuljetuskumppanina.

- Olemme erittäin tyytyväisiä,

että PostNord on valinnut juuri

meidät kuljetuskumppanikseen

Keski-Suomen alueella. Jaamme

vision kestävistä kuljetuspalveluista,

ja lisäksi kumppanuus antaa

meille mahdollisuuden vahvistaa

entisestään toimitusverkostoamme

Keski-Suomessa. Yhteistyö

avaa uusia mahdollisuuksia

parantaa toimitusaikoja merkittävästi

ja tarjota asiakkaillemme

entistä paremmat toimitukset

alueella.

31


Lisävarusteet parantavat

auton turvallisuutta ja

kirjainlyhenteiden

viidakosta ei kannata

huolestua

Yleisimmät turvallisuutta edistävät varusteet

ovat useissa automalleissa nykyään

jo vakiovarusteina. Esimerkiksi lukkiutumattomat

ABS-jarrut, turvatyynyt ja ESC-ajonvakautusjärjestelmä

löytyvät monesta hieman

iäkkäämmästäkin autosta.

Tekniikka kuitenkin kehittyy vauhdilla,

ja autoilijan voi olla vaikea

pysyä kartalla, millaisia lisävarusteita

autoihin on saatavilla, ja mitä

lisävarusteiden erilaiset kirjainyhdistelmät

oikein tarkoittavat. Tästä

ei kuitenkaan kannata hätkähtää,

Kari Pietarila Kamuxilta sanoo.

”Kirjainlyhenteitä on paljon, ja eri

automerkit saattavat myös kutsua

samaa lisävarustetta eri nimillä.

Näitä ei todellakaan tarvitse itse

tunnistaa, vaan ihan perussanastolla

pärjää mainiosti. Autokaupoilla

asiantuntija pystyy auttamaan,

jos hänelle kuvailee haluamansa

varusteen toimintaperiaatetta tai

omia tarpeitaan auton turvallisuuteen

liittyen”, Pietarila kertoo.

Tutkat tuovat lisäturvaa

Autoilun turvallisuutta edistävät

muun muassa erilaiset valo-, tutka-

ja kamerajärjestelmät sekä niiden

yhdistelmät. Ne auttavat esimerkiksi

parkkeeraamaan ahtaissa

paikoissa, tunnistamaan esteitä

32

ja muuta liikennettä hankalistakin

kulmista, välttämään törmäyksiä

ja pysymään omalla ajolinjalla. Tällaisia

lisävarusteita ovat esimerkiksi

parkkitutkat- ja kamerat, automaattinen

törmäyksenesto, kaistavahti

ja hätäjarrutusominaisuus.

”Esimerkiksi kuolleen kulman varoitin

on nykyisin jo melko yleinen

lisävaruste. Tämä varuste siis

havaitsee auton takapilarin taakse

näkymättömiin jäävät toiset ajoneuvot

ja on avuksi esimerkiksi

ohitusta suunnitellessa tai moottoritiellä

kaistan vaihdossa”, Pietarila

sanoo.

Moni nykyauto pystyy myös valvomaan

kuljettajan vireystilaa.

Yleensä järjestelmän toiminta perustuu

ajotyylin tarkkailuun, jossa

vaikkapa nopeat, toistuvat korjausliikkeet

voivat kertoa kuljettajan

valppaustason laskemisesta,

jolloin auto huomauttaa asiasta.

Pietarila muistuttaa, että talvella ja

kuraisilla keleillä lisävarusteisiin

kuuluvat tutkat, anturit ja kamerat

on puhdistettava riittävän usein,

jotta ne toimisivat optimaalisesti.

”On myös syytä muistaa, että vaikka

varusteet avustavat meitä turvallisessa

ajamisessa, ne eivät milloinkaan

korvaa turvallista ajotapaa

ja kuljettajan valppautta liikenteessä.”

Parempaa näkyvyyttä

ajovaloautomatiikalla

Uudemmissa automalleissa ajovaloautomatiikka

voi olla jo erittäin

kehittynyttä ja muun muassa säätää

ajovaloja vastaantulevien au-


tojen valojen mukaan. Tällöin esimerkiksi

pimeällä ajettaessa kaukovalot

voivat olla jatkuvasti päällä

ilman että ne häikäisevät vastaantulijaa.

Automatiikan ansiosta

pimeitä kohtia ei synny samalla tavalla

kuin lyhyille lähivaloille vaihdettaessa,

vaan varjokohta osuu

vain vastaantulevan auton kohdalle.

Tämä parantaa autoilijan näkyvyyttä

huomattavasti.

Joissain autoissa voi olla myös harvinaisempi,

niin kutsuttu yönäköominaisuus,

joka tunnistaa pimeällä

kohteita näkökentän ulkopuolelta.

Se voi esimerkiksi havaita auton

valokiilan ulottumattomissa olevan

peuran tai kävelijän jo ennen

kuin kohde ilmestyy näkökenttään,

ja antaa tästä äänimerkin. Kamera

kertoo, mistä suunnasta kohde lähestyy,

jolloin kuljettaja pystyy ennakoimaan

tilannetta.

Oman auton lisävarusteita

ei aina tunneta

Joskus käy niin, että ihmiset huomaavat

autonsa lisävarusteen, kuten

törmäysvaroittimen, vasta kun

se aktivoituu vaaratilanteessa.

”Autokaupoilla varusteista ja val-

miuksista kannattaa tiedustella

asiantuntijalta. Myös auton käyttöohjekirjaan

on hyvä tutustua ”,

Pietarila sanoo.

”Uudemmissa automalleissa voi olla

valmiudet monille lisävarusteille

niin, että ne voidaan ostaa ja aktivoida

käyttöön myös jälkikäteen.”

Tällaisia varusteita voivat olla esimerkiksi

etäisyystunnistimella varustettu

vakionopeudensäädin, tai

paremmin liikennettä havainnoiva

ajoavustin.

kamux.fi

33


Koskelainen testasi ensimmäisten

Polttoaineita toimittavan Kuljetusliike Koskelaisen

kolmeen Scaniaan aktivoitiin Suomen kuorma-autoliikenteen

yksi edistyksellisimmistä huolto-ohjelmista,

Scanian ProCare. Sen avulla Hämeenlinnan Scania-keskuksella

osataan ennakoida korjaustarpeet

entistä paremmin.

Kuljetusliike Koskelainen Oy:n 75-vuotias

toimitusjohtaja suihkauttaa letkusta vettä

Scanian puskuriin. Hyväkuntoinen Tapani

Koskelainen on töissä yrityksen halleilla

Hattulassa.

"Nenä rasvassa teen hommia ihan

niin kuin muutkin. Ei täällä ole tapana

pyöriä kravatti kaulassa",

Koskelainen hymähtää.

Keväällä 70 vuotta täyttävän Kuljetusliike

Koskelaisen yhdeksän Scania

kuorma-auton ja yhden varaauton

pesut ja renkaiden vaihdot

tehdään itse, kaiken muun huoltaa

34


Koskelaisilla on kuitenkin ollut tapana

seurata aikaansa, ja niin lähdettiin

ensimmäisten suomalaisjoukossa

Scanian ProCare -​palvelua

Scania Hämeenlinna. Ja on Tapanin

mielestä huoltanut niin hyvin, että

yrityksen kaikki ajoneuvot vaihdettiin

Scanioiksi ajat sitten.

Reilu vuosi sitten Koskelainen

kuuli uudesta ennakoivasta Scania

ProCare -palvelusta. Siinä Scaniahuolto

saa etäyhteyden ja uuden

tekniikan avulla kuorma-autosta

aiempaa enemmän tietoa tien

päältä. Scania ProCare -palvelu

siis huolehtii autosta, vaikka auto

ei ole huollossa. Tapani tuumi, että

olisiko siitä hyötyä. Scanian ennakoiva

huolto on toiminut aiemminkin

hyvin, eikä uusissa Scanioissa

ole Tapanin mukaan juuri mitään

korjattavaa.

ten joukossa testaamaan ProCare

-palvelua.

Polttoainekuljetuksissa

toimintavarmuus on

ykkösasia

"Meille on hirveän tärkeää, että automme

ovat koko ajan liikenteessä.

Jos yhtäkkiä tulee vikaa tien päällä,

tilanne on aina tukala." Itse asiassa

koko yritys sai alkunsa toimitusvarmuuden

tarpeesta vuonna

1954. Tapanin isällä, Aarne Koskelaisella

oli Iittalassa sekatavarakauppa

ja huoltoasema. Aarnea

harmitti, kun bensa loppui asemalla

kesken. Hän valitti siitä Essolle.

"Essolta sanottiin, että hanki itsellesi

auto."

Tapani Koskelaisen kuorma-auto näyttää ulkoa päin

melko tavalliselta säiliöautolta, mutta sillä on testattu

onnistuneesti uusinta ProCare -tekniikkaa huoltojen

ennakoimiseksi.

35


Aarne hankki. Hommat alkoivat

hoitua paremmin ja pian puoliperävaunuyhdistelmälle

tuli ajoa muillekin

huoltoasemille. Polttoaineiden

lisäksi vuosien aikana on ajettu

bitumia ja rehua. Vuonna 1963 kuljetukset

laajenivat lentobensiiniin.

Suomen ensimmäiset suihkukoneet

nousivat taivaalle Koskelaisen

kuljettaman petrolin voimin. Toimitusvarmuus

pelasi ja vielä nykyäänkin

ilmavoimat luottavat Kuljetusliike

Koskelaiseen. Perheyrityksen

ajoneuvoilla kuljetetaan myös

lämmitysöljyä koteihin ja liikennepolttoaineita

huoltoasemille.

Scania ProCare ennakoi,

näin varaosa on jo

valmiina odottamassa

Scania ProCaren aktivointi kolmeen

säiliöautoon oli helppoa.

Tarvittava tekniikka löytyy vuoden

2019 jälkeen valmistetuista Scanioista

valmiina: ProCare piti vain

aktivoida autojen huoltosuunnitelmiin,

ja niin helposti suunnitellut

huoltotapahtumat tulivat My Scania

-digipalveluun.

Tiedot siirtyvät Koskelaisen ajoneuvoista

langattomasti ajon aikana

Scania Hämeenlinnan huoltoon.

Siellä asiakaspalvelupäällikkö Joonas

Ruponen näkee ajantasaisen

raportin tietokoneen ruudulta.

"Tämä on hieno palvelu. Jos joku

komponentti on menossa rikki tai

se on hyvin kulunut, voimme ennakoida

huollon ja varmistaa, että

varaosa on valmiina odottamassa

Koskelaista. Komponenttien todellinen

käyttöikä määrittyy vuosisuoritteen,

ajo-olosuhteiden, ajotavan

ja monen muun tekijän yhteisvaikutuksesta.

Joten kyllä tällaiselle

ennakoivalle palvelulle, joka

taustalla huomaa asiat ja laskee

että olisi huollon aika, on kysyntää

asiakaskunnassa", Joonas sanoo.

ProCare ikään kuin muutti huolenpidon

suunnan. "Kun moottorin

vikavalo syttyy, kuljettajat soittavat

meille ja kysyvät neuvoa. Nyt

saamme tiedon viasta suoraan

sähköpostilla ja voimme ottaa yhteyttä

kuljettajaan ja kertoa lisätietoa

viasta", Joonas kertoo.

Joskus häiriön laatu selviää jo tässä

vaiheessa, ja kuljettajalle saadaan

tieto, voiko hän ajaa lenkin

turvallisesti loppuun vai onko

suunnattava heti huoltoon.

ProCare huomasi laturin

vaihdolle olevan tarvetta

Kuljetus Koskelaisen testiautoista

saatiin dataa suunnitelmien mukaisesti.

ProCare tarkkailee myös

laturin latausjännitettä ja huomasi

laturin vaihdolle olevan tarvetta.

Se korvattiinkin uudella, ja samalla

tarkastettiin myös akut, mikä

on tärkeää toimintavarmuuden

kannalta. "Akkujen kunnon mittaus

on hyvä palvelu", Tapani toteaa.

Scania FMS-tuotepäällikkö Lasse

Lampinen kertoo, että kuorma-autojen

huolto on menossa

yhä enemmän ProCaren suuntaan.

"Ajoneuvoista pystytään keräämään

koko ajan enemmän dataa,

jota voidaan hyödyntää entistä paremmin

huollon suunnittelussa",

Lampinen pohtii.

Lasse Lampinen (vas.) ja Joonas Ruponen näkevät tietokoneelta muun muassa sen, kuinka paljon Koskelaisen kuorma-auton

jarruissa on kulutuspintaa jäljellä. Kaikki Scania-etäyhteyspalvelut täyttävät huippuluokan kyberturvallisuusvaatimukset.

36


Nanopallomaali

vähentämään lentokoneiden

päästöjä

Japanilaisen Kobe-yliopiston tutkijat kehittävät nanopalloista muodostuvaa

maalia, joka voi tulevaisuudessa vähentää lentokoneiden päästöjä.

Maalia ei usein mielletä kovin

painavaksi osaksi kokonaisuutta

suuria laitteita - kuten lentokoneita

– rakentaessa. Maalin mukanaan

tuoma massa voi kuitenkin nousta

yllättävän suureksi. Keskimäärin

matkustajakoneen maalipinta

painaakin 270 - 544 kg, koneen

kokoluokasta riippuen.

Nyt kehitteillä oleva uusi aine voi

tarjota korvaavan, merkittävästi

kevyemmän vaihtoehdon. Kobeyliopiston

tutkijoiden Fujii Minoru

ja Sugimoto Hiroshi kehittämät

nanopallot ovat lähes näkymättömiä

piikiteitä, jotka kuitenkin pystyvät

heijastamaan valoa erittäin

tehokkaasti. Tämän ominaisuuden

Nanopallot metanolisuspensiossa ovat erivärisiä kuin pinnalle levitettynä

monokerroksena. Koben yliopiston tutkijat kertovat: “Tämä johtuu moninkertaisesta

sironnasta, eli sininen valo häviää peräkkäisen sironnan aikana

absorboitumalla, kun taas punainen valo säilyy.” © FUJII Minoru

ansiosta koneen maalaaminen toisi

vain 10 % painon nykyisiin maaleihin

verrattuna, jääden vain 27-55

kg painoiseksi.

Painon vähentyessä myös polttoaineen

kulutus laskee, joten muutoksella

voisi olla suuri vaikutus lentämisen

kustannuksiin ja tuotettuun

hiilidioksidiin.

37


SUOMALAISTUTKIJA LIHOI 6 KILOA

KOLMESSA KUUKAUDESSA

– SÖI JOKA AAMU RUOKALUSIKALLISEN MIKROKITEISTÄ SELLULOOSAA

Mikrokiteinen selluloosa

MCC tehostaa syötynä ravinnon

imeytymistä. Sillä voidaan

mahdollisesti pelastaa

nälänhädästä kärsiviä.

Mikrokiteinen selluloosa MCC

muodostaa syötynä suoleen verkoston,

jonka ansiosta ihminen saa

vähemmästä ravinnosta enemmän

irti, kertoo Aalto-yliopiston professori

Olli Dahl.

Tutkija söi joka aamu ruokalusikallisen

mikrokiteistä selluloosaa

– lihoi 6 kiloa kolmessa kuukaudessa

Dahlin mukaan ominaisuus voisi

pelastaa ihmishenkiä nälänhädässä,

jos MCC:tä sekoitettaisiin esimerkiksi

maitojauheeseen.

”Selluloosa voi parantaa maailmaa

niin monella tapaa, että emme

osaa välttämättä kaikkea edes

vielä ajatella”, Dahl sanoo.

MCC:tä voi hyödyntää myös maataloudessa.

Kun MCC:tä laittaa

muutamia prosentteja kanan rehuun,

kana kasvaa tavoitepainoon

nopeammin.

”Kun kanojen normaali kiertoaika

on 31 vuorokautta, sama paino

saavutettiin MCC:n avulla 27

vuorokaudessa. Selluloosa hidastaa

suolen toimintaa, joten samasta

ruokamäärästä saa enemmän irti”,

Dahl kertoo.

Vasikoita ja lehmiä MCC auttaa voimaan

paremmin tasapainottamalla

ruuansulatusta.

Tutkijat kokeilivat MCC:tä

MCC on puusta jalostettua turvallista,

jauhemaista pulveria, joka ei

maistu miltään. Dahl kokeili kaverinsa

kanssa itsekin syödä MCC:tä

joka aamu kolmen kuukauden

ajan.

38


Aalto-yliopiston professori, Nordic Bioproducts Groupin perustajiin kuuluva Olli Dahl haluaa parantaa maailmaa

mikrokiteisen selluloosan (MCC) avulla.

”Toinen lihoi kolme kiloa ja toinen

kuusi kiloa kolmessa kuukaudessa.

Ruokalusikallinen mikrokiteistä

selluloosaa mehuun ja vetäiset sen

naamaan, niin se on siinä. Emme

me itse tajunneet lihomista, mutta

kaverin äiti vihjaisi”, Dahl kertoo.

MCC:tä voisi Dahlin mukaan jalostaa

myös kalojen rehuun. Lisäravinne

sitoisi samalla rehun fosforin

veteen liukenemattomaan muotoon,

mikä parantaa vesistön tilaa.

Dahl muistuttaa, että MCC:n käyttö

vaatii jatkotutkimusta, joka vaatii

paljon raaka-ainetta. Tilannetta

parantaa Dahlin ja Olli Kähkösen

Nordic Bioproducts Groupin Lappeenrantaan

perustama tehdas.

Yrityksen idea on jalostaa päätuote

MCC:tä kumppanien tarpeisiin

erityisesti Aasiassa.

”Edistynyttä mikrokiteistä selluloosaa

MCC:tä syntyy Lappeenrannassa

noin tonni tunnissa. Siitä riittää

mukavasti myös erilaisten kokeiden

tekemiseen”, Dahl kertoo.

Missiona on vähentää riippuvuutta

neitseellisistä ja fossiilisista raaka-aineista

ja luoda samalla kiertotalouteen

uusia ratkaisuja, jotka

vähentävät ympäristövaikutuksia.

FAKTA

Dahl pitää Suomen valttina vastuullisesti

kasvatettuja, sertifioituja

metsiä.

”Tiedämme, mistä käyttämämme

selluloosa on peräisin. Suomalaista

talousmetsää pitää hyödyttää

niin hyvin kuin on mahdollista”,

Dahl sanoo.

TERO KARJALAINEN

forest.fi

v MCC on 1950-luvulla keksitty selluloosapohjainen, jauhomainen

tuote.

v Se soveltuu muun muassa mikromuovin korvaajaksi kosmetiikassa

sekä sidosaineeksi lääkkeisiin.

v Mikrokiteinen selluloosa on sulamatonta ravintokuitua, joka ei

imeydy ruuansulatuselimistössä. Se ei vaikuta ihmisen sokeri- ja

rasva-aineenvaihduntaan ja on hyväksi suolistoterveydelle.

v Elintarvikekäytössä MCC on luokiteltu lisäaineeksi (E 460), mutta

sen käyttömäärälle ei ole asetettu ylärajaa.

39


Ford tutkii mahdollisuutta

valmistaa autonosia oliivipuusta

Oliivipuun hedelmät tunnetaan kaikkialla

maailmassa välipaloina, öljynä ja ruoanvalmistuksessa.

Nyt Ford on tutkinut, voisiko

sadonkorjuun aikana kertyneitä oliivipuun

oksia, risuja ja lehtiä käyttää ympäristölle

kestävämpien autonosien valmistamisessa.

sia jätemateriaalin ja polypropeenin

sekoitussuhteita löytääksemme

oikean seoksen. Se oli kovaa

työtä, mutta sen ansiosta pystyimme

lopulta valmistamaan materiaalin

jonka lujuuden, kestävyyden

ja joustavuuden suhteen ei tarvitse

tehdä kompromisseja”, sanoo

Thomas Baranowski, ruiskupuristusasiantuntija.

Oliivipuujätteen käyttö autonosissa

voisi sekä vähentää tietyissä

osissa käytettävän muovin määrää

että puhdistaa ilmaa paikallisesti

vähentämällä polttamista jätteen

hävittämiskeinona. Ford käytti

oliivipuujätettä jalkatukien ja tavaratilan

osien prototyyppien valmistukseen.

Testit osoittivat, että

valmistetut osat ovat vahvoja ja

kestävät kulutusta. Ford arvioi nyt

prosessia puujätteen massakäyttöön.

40

Aluksi Fordin Euroopan pääkonttorissa

Kölnissä työskentelevät insinöörit

käyttivät älykästä simulointia

oliivipuiden kestävyyden,

lujuuden ja muotoiltavuuden testaamisen.

Tämän jälkeen aloitettiin

prototyyppien valmistus. 40 %

kuiduista ja 60 % kierrätetystä polypropeenimuovista

koostuva seos

kuumennettiin ja ruiskupuristettiin

valmistettavan osan muotoon.

”Jouduimme kokeilemaan erilai-

Kestävät kuidut luovat

pinnoille ainutlaatuisen

ulkonäön

Fordilla on kunnianhimoiset tavoitteet

kestävyyden parantamiseksi,

ja yhdessä globaalien kumppaneidensa

kanssa yhtiö on saanut

mitattavia tuloksia näiden tavoitteiden

saavuttamisessa. Ford on

sitoutunut Road to Better -ohjelmaan,

jonka tavoitteena on kestävämpi,

osallistavampi ja oikeuden-


mukaisempi liikkumisen tulevaisuus,

jossa jokaisella on mahdollisuus

liikkua vapaasti ja toteuttaa

unelmiaan.

“Me etsimme jatkuvasti tapoja toimia

kestävämmin, ja joskus inspiraatio

voi iskeä mitä epätodennäköisimmistä

paikoista. Oliivipuiden

jätteitä hyödyntämällä olemme

pystyneet korvaamaan merkittävän

määrän auton sisätilojen

osissa käytettävästa öljypohjaisesta

raaka-aineesta. Kestävät kuidut

luovat pinnoille ainutlaatuisen ulkonäön,

joka olisi suoraan asiakkaiden

nähtävissä,” kertoo Inga

Wehmeyer, projektijohtaja, Ford.

Kokeilussa käytetty oliivipuujäte

saatiin Espanjan Andalusiasta,

jossa valmistetaan eniten oliiviöljyjä

maailmassa.

KULJETUSALAN KANSAINVÄLINEN

SUURTAPAHTUMA

41


Volvo Truck Center Forssa uudistui

Forssan tilat Aukeentiellä otettiin käyttöön 2003. Tänä päivänä

Forssan raskaan kaluston ammattilaisten osaavaan työporukkaan

kuuluu 15 henkeä: 10 mekaanikkoa, kolme työnjohtajaa,

jotka samalla hoitavat varaosamyyntiä, automyyjä, sekä viime

vuonna huoltopäällikkönä aloittanut Teijo Häkänen. Toimipisteessä

moni on työskennellyt Volvolla jo pitkään ja nuoriakin on

saatu hyvin mukaan. Viime vuonna Volvo toteutti Volvo Truck

Center Forssan toimipisteeseen mittavat toimitilauudistukset,

jonka myötä kaikki asiakastilat saivat uuden ilmeen.

Forssa on osa Suomen 28-toimipisteen

Volvo Group-verkostoa, jossa

myydään ja huolletaan sekä tarjotaan

varaosapalveluita Volvo kuorma-autoille

sekä Renault Trucks kuormaja

pakettiautoille. Forssassa toimii

myös katsastuspalvelu, mikä nopeuttaa

auton saamista takaisin tien päälle

tuottaviin töihin. Lisäksi Forssassa

on erikoistuminen Renault Trucks

Master-pakettiautojen varusteluihin.

Lähes kaikki Renault Trucksin maahantuomat

Master -pakettiautot varustellaan

Forssassa.

Forssan henkilökunta

Aito huolto ja varaosat

pitävät autot takuulla

tien päällä

Volvo ja Renault Trucks merkkihuollolla

saa vastinetta rahalle. Sekä

työllä että varaosilla ja seurannaisvaurioilla

on kahden vuoden takuu.

”Merkkihuollossa on merkille määritellyt,

parhaiten toimivat työkalut,

valmistajan tuki ja usein paremmat

resurssit palvella. Auto saatetaan

saada nopeammin kuntoon kuin

muualla,” huoltopäällikkö Teijo Häkänen

täsmentää.

Määräaikaishuolto on ennakoivaa

huolenpitoa siitä, että auto pysyy

kunnossa ja sitä myötä ajossa. Nykyään

Volvo Truck Centerit voivat palvella

asiakkaitaan myös etänä autosta

jatkuvasti saatavaa dataa hyödyntäen,

mikäli asiakas on tehnyt asiaa

koskevan huoltosopimuksen. Vikakoodeja

luetaan ja ohjelmistopäivityksiä

ajetaan usein etänä. Datayhteyksillä

voidaan seurata myös esimerkiksi

jarrupalojen kulumista sekä

ajettuja kilometrejä ja esimerkiksi

vaihtaa osat hyvissä ajoin, eli ennakoivasti.

Huoltopäällikkö Häkänen

on ylpeä työyhteisöstään

ja puhuu ”mekaanikkoa”

Teijo Häkänen aloitti Volvo Truck

Center Forssan huoltopäällikkönä

2023 maaliskuussa. Mittariin on

kertynyt 29 vuotta autoalalla. Teijon

laaja kokemus niin eri merkkien

maahantuontiyhtiöistä kuin kuljetusliikkeen

leivissä työskentelystä,

on iso hyöty huoltopäällikön pestissä.

”Aikamoinen kokemus alasta on ehtinyt

vuosien varrella kyllä kertyä.

Ala kehittyy huimaa vauhtia. Se on

yksi syy siihen, miksi hakeuduin

merkkiliikkeen vetäjäksi. Ennen Volvoa,

olin yksityisen maansiirtoalan

kuljetusliikkeen korjaamopäällikkönä

7 vuotta. Siitä, että olen työskennellyt

Volvo Truck Center asiakkaana,

on hyötyä nykyisessä roolissa.

Ymmärrän asiakkaidemme arkea,”

Teijo sanoo.

Ennen kuljetusliikkeen korjaamopäällikön

töitä Teijo oli kerryttänyt

raskaan kaluston kokemusta niin

mekaanikkona työskentelystä kuin

korjaamopäällikön töistä 22 vuo-

42


den ajalta eri kuorma-automerkkien

maahantuontiyhtiöissä. Häkänen

sanoo viihtyneensä Volvo Truck

Center Forssan vetäjänä. ”Haasteitakin

välillä tulee tietysti vastaan, niin

kuin varmasti jokaisessa työpaikassa.

Ratkomme asioita yhdessä keskustelemalla”.

Teijon kanssa jutellessa käy hyvin

nopeasti ilmi, että hänen johtamistyylinsä

on rauhallinen, ihmisläheinen,

kuunteleva ja keskusteleva.

”Asioista kuin asioista pitää voida puhua.

Työskentelemme vaikeiden asioiden

kanssa, onhan huolloissa tehtävänämme

ratkoa erilaisia haasteita

päivittäin. Keskustelut henkilökunnan

kanssa yhdessä ja yksitellen

ovat todella tärkeitä. Ne lisäävät luottamusta.”

Teijo uskoo avoimeen viestintään.

”Tykkään itse siitä, että ollaan

avoimia. Haluan aina kertoa missä

mennään. Kerron kaiken sen mitä

kerrottavissa on. Minulla on se käsitys,

että Forssan henkilökunta arvostaa

tätä. Olen kuullut sanottavan, että

puhun hyvin ’mekaanikkoa’.”

Huoltopäällikkö Teijo Häkänen aloitti Volvo Truck Center Forssassa viime

vuonna.

Teijo Häkänen on kasvanut esimiesrooliin.

Paljon on itseopittua ja Teijon

mielestä myös luonteesta kiinni.

”Esimiestyöhön kursseja olen käynyt,

mutta paljon asioita oppii ihan

käytännön kautta”.

Toinen asia minkä Teijo nostaa esiin

omaan viihtyvyyteensä liittyen, on

erityisesti Volvo Truck Center Länsi-

Suomen alueen työporukka ja Turun

ja Porin huoltopäälliköt. ”Se on sellainen

luottoporukka. Heidän kanssa

pystyn puhumaan asiasta kuin

asiasta, ja se auttaa valtavasti. Tämä

työ on välillä yksinäistä hommaa,

mutta tukea on saatavilla.”

Kun Teijolta kysyy, mikä Forssan toimipisteessä

on parasta, hän nostaa

esiin osaavan ja ammattitaitoisen

henkilökunnan. Monet ovat tehneet

pitkää uraa Volvolla. ”Varmasti aika

harvassa paikassa löytyy näin kokenut

mekaanikkokaarti kuin meillä.

Nuoriakin ollaan saatu hienosti mukaan.”

www.volvotruckcenter.fi/forssa

Asiakastilakuvia

43


Uusi MAN eTruck: Ensimmäisen pitkän

matkan kuljetuksiin soveltuvan

sähköleijonan mallivuoden 2024 "Limited

Edition" loppuunmyytiin reilun

kolmen kuukauden kuluttua

myynnin aloittamisesta.

Uuden MAN eTruckin

menestyksekäs lanseeraus

markkinoille

Ensimmäisen kaukoliikenteeseen soveltuvan sähkökäyttöisen

leijonan mallivuoden 2024 "Limited Edition"

loppuunmyytiin vain reilun kolmen kuukauden kuluttua

myynnin aloittamisesta. Uudelle MAN eTruckille on

suuri kysyntä. Lataus infrastruktuurin kehittäminen on

välttämätöntä markkinamenestykselle.

Uuden, vuodelle 2024 suunnitellun

MAN eTruckin ensimmäiset

rajoitetun erän mallit on jo myyty

loppuun, lukuun ottamatta hyvin

pientä määrää ajoneuvoja. Tilauksia

on vastaanotettu yhteensä 700,

joista suurin osa koskee suursarjatuotantoa,

joka käynnistyy MA-

Nin Münchenin tehtaalla vuonna

2025. Diesel- ja akkusähkökäyttöiset

kuorma-autot valmistetaan silloin

samalla kokoonpanolinjalla,

mikä mahdollistaa mahdollisimman

suuren joustavuuden kysyntätilanteen

mukaan. Suunnitelman

mukaan puolet kaikista Euroopassa

toimitettavista uusista MANkuorma-autoista

on sähkökäyttöisiä

vuoteen 2030 mennessä.

• Ensimmäiset eTruckit tulevat

asiakkaiden käyttöön jo vuonna

2024.

• MAN eTGX- ja MAN eTGS-malleista

on saatu jo 700 tilausta.

• MAN eTruckit tekevät vaikutuksen

modulaarisella akkukonseptillaan,

joka mahdollistaa optimaalisen

yhteensopivuuden päälirakenteen

kanssa sekä jopa 800 kilometrin

päivittäisen toimintasäteen.

44

• Julkisen latausinfrastruktuurin

nopeutettu laajentaminen on edelleen

olennainen edellytys maanteiden

tavaraliikenteen kattavalle

hiilidioksidipäästöjen vähentämiselle.

"Olemme iloisia siitä, että asiakkaamme

ovat ottaneet uuden

MAN-sähkökuorma-auton heti

alusta alkaen näin hyvin vastaan.

Ainutlaatuinen, modulaarinen akkukonsepti,

joka tarjoaa oikean

kompromissin kantaman ja hyötykuorman

välillä jokaiseen sovellukseen

ja mahdollistaa kaikki

yleisimmät päälirakenteet, on

varmasti vaikuttanut tähän. Oikeat

ajoneuvot maanteiden tavaraliikenteen

käänteentekevään

ajoon ovat siis täällä, ja ne toimitetaan

ensimmäisille asiakkaille tänä

vuonna! Sekä hyötyajoneuvoteollisuus

että suuri osa logistiikka-


alasta ovat valmiita antamaan ratkaisevan

panoksen ilmastonmuutoksen

torjuntaan. Tarvitsemme

kuitenkin pikaisesti oikeanlaisen

julkisen latausinfrastruktuurin,

jotta CO2-neutraali tavaraliikenne

maanteillä pääsee vauhtiin ja jotta

asiakkaat eivät pety alkuinnostukseen",

MAN Truck & Busin toimitusjohtaja

Alexander Vlaskamp

vaatii.

"TRATON GROUPiin kuuluvana

MAN on jo nyt yhdessä Volvo

Groupin ja Daimler Truckin kanssa

mukana Milence-yhteisyrityksessä,

jonka tavoitteena on perustaa

vähintään 1700 suur- ja megawatin

tehoista latauspistettä hyötyajoneuvoille

eri puolille Eurooppaa.

Tarvitsemme kuitenkin vähintään

50 000 latauspistettä Euroopassa

vuoteen 2030 mennessä,

jotta siirtyminen olisi johdonmukaista.

Kaikkia poliittisia ja energia-alan

toimijoita kehotetaankin

nyt tekemään yhteistyötä, jotta tämä

tärkeä panos ilmastotavoitteiden

saavuttamiseen voidaan toteuttaa",

Vlaskamp jatkoi.

Maksimaalinen joustavuus:

uusi MAN eTruck

Uusille MAN eTGX- ja MAN eTGSkuorma-autoille

on ominaista akkukokoonpanon

suuri muunneltavuus,

sillä valittavissa on kolmesta

kuuteen akkupakettia. Tämä tarkoittaa

sitä, että kantaman, hyötykuorman

ja latausajan kannalta

optimaalinen ajoneuvokokoonpano

voidaan valita jokaiseen sovelluksen

ominaispiirteeseen - supermarketin

toimituksista kaupungin

keskustassa, alueellisista rakennusmateriaalien

toimituksista

tuotantologistiikan pitkän matkan

kuljetuksiin. Kuuden akkupaketin

ansiosta, joista kaksi on asennettu

ohjaamon alle ja jopa neljä muuta

ajoneuvon rungon sivulle, eTGX

ja eTGS tarjoavat jopa 480 kWh:n

käyttökelpoisen akkukapasiteetin,

joka mahdollistaa jopa 800 kilometrin

päivittäisen toimintasäteen.

Jopa 375 kW:n CCS-standardin

lisäksi MAN on tarjonnut vielä

tehokkaampaa megawattilatausstandardia

(MCS) nopeaa välilatausta

varten ajotaukojen aikana,

mikä mahdollistaa aluksi 750

kW:n ja myöhemmässä laajennusvaiheessa

jopa yli yhden megawatin

(1000kW) lataustehon.

Optimaalinen

muunneltavuus räätälöityjä

rakennelmia varten

MAN eTGX:n ja MAN eTGS:n modulaarinen

akkukonsepti tarjoaa

hyötykuorman ja käyttöyksikön

päälirakenneystävällisen sijoittelun

lisäksi myös suuren muunnel-

Uusi MAN eTruck: jopa 800, myöhemmin jopa

1 000 kilometrin päivittäinen toimintasäde

ja suuri latauskapasiteetti MCS- (750 kW)

ja CCS-standardien (375 kW) ansiosta, ja latausportti

voidaan sijoittaa asiakkaan tarpeiden

mukaisesti.

45


Uusi MAN eTruck: Tehdasvalmis suurtilavuus puoliperävaunun vetoauto (vetopöytäkorkeus 95 cm), mahdollistaa

kolmen metrin sisäkorkeuden perävaunuun 4 metrin kokonaiskorkeudella.

tavuuden monille erilaisille päälirakenteille

sekä erittäin lyhyet akselivälit

alkaen 3,75 metristä, minkä

ansiosta vetoauto voidaan yhdistää

kaikkiin tavallisiin puoliperävaunuvaihtoehtoihin

sallittujen

kokonaispituusvaatimusten puitteissa.

Tämä mahdollistaa myös

kolmen metrin sisäkuormauskorkeuteen

soveltuvat tilavuusvaihtoehdot,

jotka ovat usein kysyttyjä

tuotantologistiikassa.

360 asteen

eMobility-konsultointi

MAN tukee asiakkaita jo ennen uuden

eTruckin hankintaa 360-asteisella

eMobility Consulting -palvelullaan.

Se sisältää sopivimman

ajoneuvon valintaan liittyvien neuvojen

lisäksi myös asiakaskohtaisten

toimintaedellytysten tarkastelun,

mukaan lukien kustannusoptimointi,

reittianalyysi, kaluston

optimointi ja tämän pohjalta tarvittavat

neuvot latausinfrastruktuurista.

Lisätukea tarjoavat digitaaliset

työkalut, kuten uusi MAN

eReadyCheck, jonka avulla asiakkaat

voivat tarkistaa, miten heidän

jakelureittinsä voidaan ajaa puhtaasti

sähköisesti, tai MAN eManager,

jonka avulla kalustopäälliköt

voivat pitää jatkuvasti silmällä

tärkeitä tietoja kaluston kaikkien

kuorma-autojen lataustilanteesta.

MANilla on myös oma latausinfrastruktuuritarjonta

asiakkailleen

valikoimassaan kumppanuuksien

kautta ABB:n, Helioxin ja SBRS:n

kaltaisten latausinfrastruktuurin

valmistajien kanssa. Palvelusivulla

tarjotaan erityisesti sähköiseen

liikkuvuuteen räätälöityjä huoltosopimuksia

ja rahoitusratkaisuja

uusille MAN eTruckeille.

www.mancenter.fi

Uuden MAN eTruckin 360 asteen konsultointi: MAN eMobility Consulting tarjoaa Fleet-konsultointia, latausinfrastruktuurin

perustamista ja digitaalisia työkaluja käyttöönoton analysointiin ja reittisuunnitteluun.

46


Tutkimus valaisee kuorma- ja

linja-autonkuljettajien saatavuuden

haasteita suomessa

Tuore tutkimus tarjoaa kattavan

näkemyksen Suomen

kuljetusalan ammattikuljettajien

saatavuuden ongelmiin,

tutkii ongelmien

syitä ja ennustaa tilanteen

kehittymistä.

Vaikka tilastot osoittavat ammattipätevyyden

omaavia kuljettajia

olevan riittävästi, niin nyt kuin

myös tulevaisuudessa, on kuljetusalalla

koettu työvoimapulaa. Traficomin

tutkimuksen mukaan ammattikuljettajien

saatavuudessa

on ollut ongelmia koko maassa ja

etenkin Uudellamaalla. Taustalla

on puute riittävän osaamistason

omaavista kuljettajista.

Työttömien työnhakijoiden määrä

on moninkertainen avoimiin työpaikkoihin

nähden, vaikkakin tämä

suhdeluku on vuosien 2010-

2023 välillä pienentynyt merkittävästi.

Toisaalta pääosa tutkimuksessa

kyselyyn vastanneista ammattikuljettajista

koki, että vakituisen

työpaikan saa helposti ja yli

kaksi kolmasosaa heistä koki, että

sen saa helposti omalta työssäkäyntialueelta.

"Tulokset osoittavat,

että tarjolla on aiempaa huomattavasti

vähemmän riittävän

osaamistason omaavia ja alalle todellisuudessa

haluavia kuljettajia",

toteaa erityisasiantuntija Elina Uusitalo.

Kuljetusalan työvoimahaasteet

ratkaistavissa yhteistyöllä

Tutkimus osoittaa, että kuljetusalalla

kohdattavat haasteet ovat

monitahoisia, mutta ne voidaan

ratkaista kohdennetuilla toimenpiteillä.

Työolojen kehittäminen,

koulutuksen uudistaminen ja joustavampien

työaikajärjestelyjen

käyttöönotto ovat avainasemassa

kuljetusalan vetovoiman lisäämisessä

ja alalla pysymisen pitovoimassa

ammattiin aikovien kohdalla.

Erityisen tärkeää on keskittyä kaikilla

koulutustasoilla kuljettajien

käytännön osaamisen kehittämiseen

ja antaa realistinen kuva ammatista

jo varhaisessa opintojen

vaiheessa. Tämä ei ainoastaan tue

kuljettajien ammatillista kasvua

vaan myös tekee alasta houkuttelevamman

uusille osaajille.

"Kuljetusalan työvoimahaasteiden

ratkaiseminen edellyttää tiivistä

yhteistyötä. Meidän on yhdistettvä

voimamme viranomaisten, koulutuslaitosten

ja alan yritysten kesken,

jotta voimme kehittää kestäviä

ratkaisuja, jotka parantavat

kuljettajien saatavuutta. Tämä tutkimus

valaisee niitä kriittisiä alueita,

joihin meidän on keskityttävä.

Sitoutuminen yhteistyöhön ei

ole vain välttämätöntä, vaan se on

avain alan tulevaisuuden turvaamiseen,"

toteaa Traficomin pääjohtaja

Jarkko Saarimäki.

47


Naantalin satamaterminaali

uudistui valoisaksi ja

moderniksi tilaksi

–terminaalista löytyvät Varsinais-Suomen

kauneimmat neuvottelutilat

Teksti: Tarja Siekkinen

Vuonna 1974 rakennetun satamaterminaalin

täydellinen peruskorjaus

on nyt valmistunut ja hanke

saattoi vanhan terminaalirakennuksen

täysin uudisrakennusta

vastaavaan tasoon, muun muassa

toiminnallisuuden ja energiatehokkuuden

osalta. Lisäksi

edellisvuonna valmistunut maalämpöurakka

mahdollistaa tilojen

lämmittämisen ja jäähdyttämisen

maalämmön avulla.

Terminaalirakennuksen peruskorjaus

aloitettiin vuonna 2022

ja se valmistui vaiheittain pysyen

täysin suunnitellussa aikataulussa.

Elokuussa 2023 valmistui terminaalirakennuksen

1. kerros, joka

on palvellut viime syyskuusta

lähtien Finnlinesin jalankulkevien

matkustajien lähtö- ja tuloaulana.

Muut tilat valmistuivat 2024 tammikuussa

ja sataman henkilökunta

pääsi muuttamaan upeasti uudistettuun

terminaalin 4. kerroksen

toimistotiloihin. Tilat ovat avarat

ja valoisat sekä helposti asiakkaiden

ja vieraiden saavutettavissa.

Tiloista löytyy kolme erillistä ja va-

48


loisaa neuvottelutilaa, jotka on nimetty

seuraavasti: Messi, joka sijaitsee

satamatoimiston taukotilan

vieressä, Märssy-neuvottelutilan

ikkunat avautuvat suoraan meriväylälle.

Kolmas neuvotteluhuone,

Bryka on erityisen valoisa ja

avara, ja tila soveltuu isommallekin

vierailuryhmälle, tarjoten upean

merimaiseman kokousvierailijoille.

Kuten yksi vierailijamme tilaan

saapuessaan totesi, “terminaalista

löytyy Varsinais-Suomen

kauneimmat neuvotteluhuoneet

merimaisemineen”.

Satamaoperaattori Stevena muutti

toisen kerroksen toimistotiloihin

helmikuun alussa.

Finnlinesin Naantalin toimistotilat

löytyvät myös uudistuneesta terminaalista.

Heillä on edelleen käytössä

myös sataman kentällä moduulitoimisto,

josta hoidetaan rahti-

ja matkustajaliikenteen checkin

toiminnot.

Sisäänkäynti Naantalin Satama

Oy:n tiloihin käy heti pääoven viereisestä,

vasemmanpuoleisesta

ovesta. Sataman toimistotilat sijaitsevat

ylimmässä (4. krs.) kerroksessa

ja hissillä pääsee parhaiten

perille. Terminaalissa on muutamia

toimistotiloja vielä vapaana,

jotka vuokrataan uusille satamatoimialaan

sopiville toimijoille.

Terminaalin pysäköintialue on uudistettu

– 60 maksullista parkkipaikkaa

terminaaliin saapuville

vierailijoille tai matkustajille

49


SAVILAHDEN ROBOTTIBUSSIN

NIMEKSI VÄLKKY

Kuopion Savilahdessa käynnistyy

robottibussin testaaminen tänä

keväänä. Kokeilu on kuuden kuukauden

mittainen ja se tehdään

yhteistyössä Remoted Oy:n kanssa,

joka vastaa bussin toimittamisesta,

kunnossapidosta ja operoinnista.

Kuopioon tuleva robottibussi

on merkiltään Ohmio Lift ja siinä

on 12 istumapaikkaa. Robottibussin

käyttäminen on matkustajille

ilmaista ja kyydissä on aina

myös turvaoperaattori, joka avustaa

matkustajia ja voi poikkeustilanteissa

ohjata bussia.

Savilahden suunniteltu kokeilureitti

kulkee edestakaisin Sarastuskaaren

uudelta pysäköintilaitokselta

Savon ammattiopiston ja

KPY Novapoliksen kautta Itä-Suomen

yliopiston Snellmania-rakennukselle.

Kokeilu on osa EU-rahoitteista

SHOW-hanketta (SHared

automation Operating models

for Worldwide adoption).

VILKKU ÄLYLLÄ = VÄLKKY

Robottibussin nimen löytämiseksi

järjestettiin ideakilpailu, sillä kuopiolaisilta

on aiemminkin saatu

runsaasti hyviä nimiehdotuksia ja

mm. Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskuksen

Luola-nimi on löytynyt

nimikilpailun ansiosta. Tälläkin

kertaa haluttiin kuulla kuntalaisten

ideat ja saada mahdollisimman

paljon ehdotuksia robottibussin

nimeksi.

VÄLKKY ON MATKALLA

SUOMEEN

Välkky on piakkoin saapumassa

Euroopan mantereelle ja Antwerpenin

satamaan, josta se matkaa

Luxemburgin kautta kohti Suomea.

Suomessa robottibussi viedään

ensin Tampereelle Remoted

Oy:n testattavaksi ja sitten Kuopioon.

Tavoitteena on saada Välkky

Kuopioon maaliskuun aikana.

50


XPO Logistics vahvistaa

hiilidioksidipäästötöntä kalustoaan

tilaamalla 165 Renault Trucks -sähköautoa,

joista 105 on Renault Trucks E-Tech T 44t

Renault Trucks ja XPO jatkavat

yhteistyötä vähentääkseen

liikenteen hiilidioksidipäästöjä.

XPO Logistics, joka on vahvasti sitoutunut

vähentämään hiilijalanjälkeään,

on ilmoittanut 165 Renault

Trucks E-Tech -sähköauton

tilauksen, mukaan lukien 105 traktoria

ja 60 kiinteää kuorma-autoa.

XPO Logistics investoi edelleen

voimakkaasti kalustonsa siirtymiseen

sähköajoneuvoihin. Yritys, joka

on maailman johtava kuljetus- ja

logistiikkayritys, vahvistaa sitoutumisensa

toisella suurella tilauksella

60 Renault Trucks E-Tech D ja D

Wide ja 105 Renault Trucks E-Tech

T, brändin uusin sähkömalli, joka

siirtyy sarjatuotantoon Bourg-en-

Bressessä vuoden 2023 lopussa.

Ranskan XPO Logisticsin toimitusjohtaja

Bruno Kloeckner korosti

ranskalaisen Les Echos -lehden

haastattelussa tämän hankinnan

tärkeyttä: "Olemme jo saaneet ensimmäisen

sarjavalmisteisen sähkövetokoneen,

joten tämä on melkoinen

askel eteenpäin. Sähköajoneuvojen

edelläkävijä yritys oli ostanut

jo vuosi sitten ensimmäisen

kerran 65 Renault Trucks E-Tech

-sähköjäykkyyttä.

Äskettäin tilatut 165 Renault

Trucks E-Techiä on tarkoitettu korvaamaan

asteittain XPO-kuormaautojen

dieselkalusto esikaupunki-

ja aluetehtävissä. XPO Logistics

aikoo tehdä noin 25 % toimituksistaan

​sähköautoilla vuoteen

2030 mennessä, mikä vähentää

CO2-päästöjään yli 26 000 tonnia.

Kumppaninsa Renault Trucksin

kanssa XPO Logistics muuttaa

kalustoaan vastaamaan tulevia

kaupunkeja koskevia säädöksiä

ja auttaa asiakkaitaan saavuttamaan

omat hiilidioksidipäästötavoitteensa.

XPO pyrkii vähentämään

kasvihuonekaasupäästöjään

Ranskassa 25 % vuoteen 2025

mennessä vuoteen 2019 verrattuna.

Renault Trucks puolestaan ​aikoo

saavuttaa 50 % sähköautojen

myynnistä vuoteen 2030 mennessä

ja vuoteen 2040 mennessä 100

% ajoneuvoistaan. sen markkinat

ovat hiilineutraalit.

51


Turvallisempien teiden puolesta:

Bosch ja Microsoft yhteistyöhön

generatiivisen tekoälyn

hyödyntämiseksi

52


Tech Compass -tutkimuksen vastaajista.

Bosch Tech Compass on

Boschin eripuolilla maailmaa toteuttama

kyselytutkimus teknologiasta

ja tekoälystä.

Bosch ja Microsoft odottavat, että

yhteistyö kehittää automatisoidun

ajamisen toimintojen suorituskykyä

niin, että generatiivinen tekoäly

parantaa ajoneuvon käyttömukavuutta

ja kaikkien tienkäyttäjien

turvallisuutta. Tavoitteen saavuttamisessa

keskiössä on Boschin

kattava ymmärrys ajoneuvoista ja

ajoneuvokohtainen tekoälyasiantuntemus,

samoin kuin Boschin

pääsy ajoneuvojen anturitietoihin.

"Microsoft on innokas tutkimaan

yhteistyömahdollisuuksia Boschin

kanssa, koska se on sitoutunut turvallisempaan

tiellä liikkumiseen.

Haluamme olla edelläkävijöitä generatiivisen

tekoälyn alalla", sanoo

Uli Homann, Microsoftin CVP

ja Distinguished Architect.

Generatiivinen tekoäly

käyttää valtavia määriä dataa

Skenaario, jota yksikään kuljettaja ei halua nähdä: pallo

vierii tielle. On todennäköistä, että pallon perässä tielle

juoksee lapsi. Ihmiskuljettajat osaavat arvioida tilanteen

vaarallisuuden jo tielle vierivästä pallosta, mutta myös automaatiojärjestelmien

on opittava arvioimista. Nyt Bosch

haluaa lisätä generatiivisen tekoälyn käyttöä, jotta automaattinen

ajaminen kehittyy entisestään.

Generatiivisen tekoälyn mahdollisuuksien

hyödyntämiseksi, Bosch

ja Microsoft lisäävät yhteistyötä.

"Bosch haluaa tuoda tekoälysovellusten

uuden ulottuvuuden ajoneuvoihin",

toteaa Boschin hallituksen

puheenjohtaja Stefan Hartung

tämänvuotisessa Bosch Connected

World (BCW) -kongressissa

Berliinissä.

Tavoitteena on, että generatiivisen

tekoälyn avulla ajoneuvot oppivat

arvioimaan erilaisia tilanteita

ja reagoimaan niiden mukaisesti.

Parempaa liikenneturvallisuutta

toivoo myös 60 prosenttia Bosch

Nykyiset kuljettajaa avustavat järjestelmät

pystyvät havaitsemaan

ihmisiä, eläimiä, esineitä ja ajoneuvoja.

Lähitulevaisuudessa generatiivinen

tekoäly voi auttaa arvioimaan,

voiko jokin tilanne johtaa

onnettomuuteen. Generatiivinen

tekoäly käyttää valtavia määriä dataa

automaattisen ajamisen järjestelmien

”opettamiseen”, jotta järjestelmät

oppivat tekemään parempia

johtopäätöksiä. Ajoneuvo voisi

esimerkiksi päätellä, onko tiellä

oleva esine muovipussi vai vaurioitunut

ajoneuvon osa. Tätä tietoa

voidaan käyttää joko viestimällä

suoraan kuljettajalle - esimerkiksi

näyttämällä varoitusmerkkiä - tai

ajoneuvo voi käynnistää tarvittavat

toimenpiteet kuten jarruttamisen.

Bosch ja Microsoft ovat jo aiemmin

tehneet yhteistyötä kehittäessään

ohjelmistoalustaa autojen ja pilvipalvelun

liitettävyyttä varten.

53


Mitsubishi ASX -mallin saa nyt

kiinteällä kuukausimaksulla

Mitsubishi lanseeraa Suomessa

Aja ja palauta -konseptin – uusi auto

käyttöön 349 €/kk

Mitsubishin maahantuoja Astara

Finland lanseeraa kuluttajille Suomessa

Aja ja Palauta -tuotteen. Kyseessä

on täysin uusi tuote, jossa

uuden Mitsubishi ASX:n saa edullisimmillaan

käyttöön 349 euron

kuukausihinnalla.

”Aja ja Palauta on Mitsubishille täysin

uusi valtakunnallinen konsepti,

jonka toteutamme yhdessä jälleenmyyjien

kanssa. Siinä asiakas

saa auton 36 kuukaudeksi käyttöön

kiinteällä, erittäin houkuttelevalla

kuukausimaksulla. Asiakas

voi halutessaan myös myydä

auton kesken sopimuskauden, jos

hän ei esimerkiksi tarvitse autoa

enää kahden vuoden päästä”, kertoo

Mitsubishi Brand Director Jyrki

Mäkinen Astara Finlandilta.

Aja ja palauta -tuotteen autoina on

ASX- ja Eclipse Cross PHEV -malleja.

349 €/kk hinnat alkaen -mallina

on ASX 1.0 Invite MT. Tarjolla on

myös ASX-mallista täyshybridiversio

ASX 1.6 HEV Adventure Edition

AT, jonka sopimuskohtainen kuukausierä

on 397 €/kk. Nelivetoisen

Eclipse Cross 2.4 PHEV Adventure

Edition 4WD -mallin saa puolestaan

käyttöön 449 €/kk.

54

”Aja ja Palauta on asiakkaalle riskitön

tapa hankkia uusi auto, kun

auton arvonalenemista ei tarvitse

miettiä. Samalla se helpottaa kustannusten

ennakoimista kuukausimaksun

pysyessä samana koko

sopimuskauden ajan. Käsirahaa

ei tarvita, eikä palautuskuluja ole.

Asiakkaalla on mahdollisuus saada

iso auto pienellä kuukausierällä”,

Mäkinen viittaa Eclipse Crossiin,

joka on ollut Suomessa yksi

segmenttinsä suosituimmista ladattavista

hybrideistä.

Aja ja Palauta -tuotteessa asiakas

vastaa itse mahdollisista lisävarusteista,

käyttövoimakustannuksista

ja vakuutuksista. Sopimuskausi on

aina 36 kuukautta.


Retro Trucks

Lahes 4.5.2024

Veteraanikuorma-auto- ja

retrorekkaharrastajien sydämiin

ajanut Retro Trucks

Lahes kokoaa jälleen yhteen

eilispäivän kuljetuskaluston

sekä näistä kiinnostuneet

wapun jälkeisenä lauantaina

4.5.2024. Tapahtumapaikkana

on vuodelta

2023 tutuksi tullut Originator

Oy:n toimipiste Lahden

Kujalassa.

Tässä mutkattomassa kokoontumisajotyyppisessä

tapahtumassa

pääosassa ovat museokuormaautot

unohtamatta rippikouluikään

yltäneitä hyötyajoneuvoja. Retro

Trucks Lahes -tapahtumaan ovat

tervetulleita ne hohtavaan kuosiin

entistetyt museoautot, mutta yhtä

lailla vuosirenkaita ylleen kerryttäneet

ja edelleen työkäytössä olevat

ajokit. Ajan patina saa näkyä eikä

tarkkoja ikärajoja ole asetettu.

”Ensimmäinen tapahtuma järjestettiin

kymmenen vuotta sitten

Hollolan Kukonkoivussa muutaman

kymmenen auton voimalla.

Kymmenen vuoden aikana niin

näyttelyautojen kuin niitä katsomaan

saapuneiden vieraidenkin

määrä on moninkertaistunut. Koronasta

johtuneiden välivuosien

jälkeen tapahtuma järjestettiin

vuonna 2023 tutuksi tulleella kaavalla

uudessa paikassa Originator

Oy:llä Lahes. Muutoksista huolimatta

kentälle saapui puolentoistasataa

retroautoa, joihin tutustui

tuhansia ihmisiä. Tämä on osoitus

siitä, että talkoovoimin toimiva järjestelytoimikunta

on oikealla tiel-

lä, jolla jatketaan tänäkin vuonna”,

kertovat tapahtuman aktiivit.

Eilispäivän autojen ohella paikalla

on myös rompetori, jonka tarjonta

rajoittuu vain ja ainoastaan raskaaseen

kalustoon sekä alaan läheisesti

liittyvään esineistöön.

Koko perheen tapahtumaan on

tänäkin vuonna vapaa pääsy!

Lisätietoa tapahtumasta löydät tapahtuman

Facebook-sivustolta:

www.facebook.com/retrotruckslahes


56

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!