18.07.2012 Views

OKUS ZA CIJELI ŽIVOT

OKUS ZA CIJELI ŽIVOT

OKUS ZA CIJELI ŽIVOT

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>OKUS</strong> <strong>ZA</strong><strong>CIJELI</strong> <strong>ŽIVOT</strong><br />

Info AZ_CRO.2007.indd 1 6-02-2008 9:58:09


2<br />

! Na<br />

posljednjoj strani brošure se nalazi rječ nik glavnih medicinskih<br />

iznanstvenih termina koji se spominuju uovom letku.<br />

Info AZ_CRO.2007.indd 2 6-02-2008 9:58:14


SADRŽAJ<br />

1 Kakoživijeti sa celijakijom? 04<br />

2 Što je celijakija? 06<br />

3 Dalijecelijakija prirođ ena bolest ili se<br />

može pojaviti iuodrasloj dobi? 09<br />

4 Kakosecelijakija o č ituje? 10<br />

5 Koji su klinič ki oblici celijakije? 12<br />

6 Što treba napraviti usluč aju sumnje? 14<br />

7 Kakosepostupa usluč aju celijakije? 16<br />

8 Što možete jesti? 18<br />

9 Koje su pozitivne strane bezglutenskeprehrane? 28<br />

10 Kakopostić ipravu ravnotežu? 31<br />

11 Kakosezdravo hraniti? 32<br />

12 Tjedni meni: “Što preporuč akuhar?” 36<br />

13 Koja higijenskapravila morate poštovati ukuhinji? 40<br />

14 Koje ostale aspekte prehrane morate uzeti uobzir? 42<br />

15 Dalipostoji neki drugi lijek osim bezglutenskeprehrane? 43<br />

16 Testiranje nakon dijagnoze: Kakoikada? 44<br />

17 Možete li se sa celijakijom živjeti bezbrižno? 46<br />

18 TkojeSchär? 48<br />

19 Što je “Okuszaživot”? 49<br />

20 Koje usluge nudi Schär? 51<br />

Rječ nik 52<br />

Info AZ_CRO.2007.indd 3 6-02-2008 9:58:15<br />

3


4<br />

KAKO ŽIVJETI SA CELIJAKIJOM?<br />

Dijagnoza koja je uznemirujuć a.<br />

To se događ aprije svega zbog pre-<br />

hrambenih ogranič enja izabrana.<br />

No to je strah koji nema osnove.<br />

Zapravo, život sa celijakijom može<br />

biti isto intenzivan iugodan, iako<br />

postoje nekaspecifič na pravila.<br />

Bez nikakve dvojbe, život celijakič a-<br />

ra može biti život bez kompromisa!<br />

1<br />

Info AZ_CRO.2007.indd 4 6-02-2008 9:58:15


Dijagnoza celijakije nosi sa sobom<br />

niz pozitivnih, osnovnih promjena.<br />

Prije svega prelaskom na bezgluten-<br />

skuprehranu,pacijenti ć eosjeć ati<br />

postupan nestanak svih nelagod-<br />

nosti, koje su ih pratile godinama,<br />

abez uporabe lijekova. Opć edobro<br />

stanje koje je ponovno uspostavlje-<br />

no se ne podudara samo snestan-<br />

kom zabrinjavajuć ih inelagodnih<br />

simptoma, kaošto su gubitak teži-<br />

ne inapuhnuti trbuh, već se postiže<br />

ive ć apsihofizič ka u č inkovitost u<br />

određ enom smislu, već akoncen-<br />

tracija isnaga.<br />

Suoč eni sovim prednostima, celi-<br />

jakič ari se moraju nauč iti na “neu-<br />

obič ajen” tretman: eliminiranje<br />

kruha itjestenina iz svakodnevne<br />

prehrane–hrana koja je stoljeć ima<br />

osnova prehrane –što zaista nije<br />

lako. No, negativan u č inak bezglu-<br />

tenske prehrane može biti pre-<br />

vladan uz pomoć mašte iznanja.<br />

Pomoć umašte je moguć eotkriti<br />

svijet hrane, koja se može korisiti u<br />

bezglutenskoj prehrani, bilo međ u<br />

proizvodima koji prirodno ne sadr-<br />

že glutenili usve već em broju pro-<br />

izvodaspecijalizirane prehrambene<br />

industrije. Uz pomoć znanja, č emu<br />

ovaj letak nastoji pridonijeti, poje-<br />

dinac može nauč iti lako upravljati<br />

manjim problemima na koje može<br />

svakodnevno naić i.<br />

_Prof. Carlo Catassi<br />

Odjel znanosti omaterinstvu idjeci,<br />

Politehnič ki fakultet Marche, Italja<br />

Centar za istraživanje celijakije,<br />

Sveuč ilište Maryland,<br />

Baltimore(SAD)<br />

Info AZ_CRO.2007.indd 5 6-02-2008 9:58:15<br />

5


6<br />

2<br />

ŠTO JE CELIJAKIJA<br />

Celijakija je trajna nepodnošljivost organizma na<br />

gluten.<br />

Gluten je protein koji se nalazi u<br />

pšenici iostalim žitaricama kao<br />

što su zob, ječ am, raž, pira, kamut<br />

ipšenoraž (triticalle). Usluč aju<br />

genetske predodređ enosti, kod<br />

djece iodraslih probava, hrane<br />

koja sadrži inajmanju količ inu<br />

glutena, uzrokuje imunološku<br />

reakciju tankog crijeva koja izazi-<br />

va kronič nu upalu sa posljedi-<br />

com nestanka crijevnih resica,<br />

sa popratnim simptomima, koji<br />

se razlikuju od sluč aja do sluč aja.<br />

Kod zdravih pojedinaca crijevna<br />

stjenka jeprekrivena resicama i<br />

mikrovilijima, č ija je osnovna<br />

funkcija poveć anje površine slu-<br />

znice za absorbciju hranjivih<br />

sastojaka. Kod celijaki č ara su<br />

crijevne resice skoro nestale i<br />

crijevna sluznica je ošteć ena.<br />

Spljošteno područ je za absor-<br />

bciju reducira ili spriječ ava<br />

absorbciju hranjivih sastojaka<br />

kao što su bjelanč evine, masti,<br />

ugljiko-hidrati, vitamini i mine-<br />

rali, uzrokujuć ipothranjenost i<br />

dekompenzaciju. Nepodnošenje<br />

glutena je jedno od najraširenijih<br />

stanja usvijetu. Uzemljama č iji<br />

pšenica<br />

Info AZ_CRO.2007.indd 6 6-02-2008 9:58:15


až<br />

su stanovnici europskog porije-<br />

kla (Europa, Sjeverna iJužna<br />

Amerika, Australija), u č estalost<br />

bolesti je približno 1:100 sta-<br />

novnika. Slič na u č estalost je<br />

utvrđ ena iuzemljama urazvoju,<br />

kao što su Sjeverna Afrika, Bliski<br />

Istok, Indija, gdje se konzumiraju<br />

velike količ ine pšenice.<br />

zob<br />

ječ am<br />

Što je gluten?<br />

Gluten je protein koji se nalazi u<br />

pšenici iostalim žitaricama kao<br />

što su zob, ječ am, raž, pira, ka-<br />

mut itriticale. Gluten ima vrlo<br />

malu hranjivu vrijednost. Osnov-<br />

na uloga ovog proteina je slič na<br />

ulozi “ljepila”, povezuje brašno<br />

žitarica kako bi se mogao ispeć i<br />

kompaktan kruh.<br />

Info AZ_CRO.2007.indd 7 6-02-2008 9:58:16<br />

emmer<br />

7


8<br />

Pšenica<br />

Zob<br />

Pira<br />

Raž<br />

Ječ am<br />

Kamut<br />

Pšenoraž<br />

Info AZ_CRO.2007.indd 8 6-02-2008 9:58:17


DA LI JE CELIJAKIJAPRIROÐENA BOLEST<br />

ILI SE MOŽE POJAVITI IUODRASLOJ DOBI?<br />

Celijakija ima složenu patologiju koja je uzrokovana<br />

“mozaikom” nasljednih faktora ifaktora okruženja.<br />

Genetski faktori<br />

Uloga genetske predispozicije je<br />

iskazana ponavljanjem celijakije<br />

unutar obitelji, približno je deset<br />

puta u č estalija kod uže obitelji<br />

nego uop ć oj populaciji.<br />

No, danas nisu poznati svi od<br />

mnoštva gena koji pridonose<br />

nasljednosti ove bolesti. Međ u<br />

ostalim, istič usefaktori leukocit-<br />

nog antigenetskog sustava, slože-<br />

ni geni sa primarnom funkcijom<br />

“prepoznavanja” stranih molekula<br />

uorganizmu.<br />

Kod ve ć ine celijakič ara (najmanje<br />

95%) prisutni su genotipi HLA-<br />

DQ2 i/ili DQ8. Bez obzira na to,<br />

prisustvo HLA-DQ2/DQ8 je nu-<br />

žno, no ne idovoljno za razvoj<br />

bolesti sobzirom da su ti faktori<br />

uvisokom postotku otkriveni i<br />

kodzdravih osoba (20-30% cjelo-<br />

kupne populacije).<br />

3<br />

Utjecaj okruženja na pojavu celi-<br />

Faktori okruženja<br />

jakije uključ uje prisutnost glutena<br />

usvakodnevnom sustavu prehrane.<br />

Info AZ_CRO.2007.indd 9 6-02-2008 9:58:25<br />

9


10<br />

KAKO SE CELIJAKIJAO Č ITUJE?<br />

Simptomi koji ukazuju na celijakiju variraju,<br />

aponekad ih niti nema.<br />

Najuč estaliji jeproljev, gubitak<br />

težine, gubitak snage, poveć an<br />

trbuh, bolovi utrbuhu, povrać a-<br />

nje, akod djece iusporeni rast. U<br />

nekim sluč ajevima se pojavljuje<br />

anemija, osteoporoza, gubitak<br />

menstrualnog ciklusa (amonore-<br />

ja), nedostatak vitamina iminerala<br />

iznač ajkedrugih patologija skoji-<br />

ma je ponekad povezana.<br />

Celijakija se ne pokazuje uvjek u<br />

vidljivom, prepoznatljivom obliku,<br />

ona ima mnoge klinič ke forme<br />

koje se moraju uzeti uobzir kod<br />

dijagnoze.<br />

Moguć eklinič ke slike celijakije<br />

mogu biti podijeljene na tipič nu<br />

klinič ku slikusajasnim gastrointe-<br />

stinalnim simptomima (danas u<br />

manjini sluč ajeva), atipič na kli-<br />

nič ka slika jeuč estalija, karakteri-<br />

zirana je neodre đ enim simptomi-<br />

ma kao što je kolitis (upala debe-<br />

log crijeva) ili manjak željeza<br />

otpornog na oralnu terapiju.<br />

Nadalje postoje tihi oblici celijaki-<br />

je, kod kojih nema vidljivih simp-<br />

toma, te se dijagnosticiraju kod<br />

rizič nih skupina, kod obitelji obo-<br />

ljelog, kod dijabetič ara koji su<br />

Info AZ_CRO.2007.indd 10 6-02-2008 9:58:25


4<br />

podvrguti serijiopažanja. Uovom<br />

sluč aju simptomisutihi, unastan-<br />

ku, jer se ustvarnosti nakon<br />

poč etkatretmanabilježinapredak<br />

upsiho-fizič komstanju pacijenta.<br />

Naposljetku, sumnja nastaje kod<br />

pacijenata saproblemima izvan<br />

probavnog sustava, kao što su<br />

dermatitis herpetiformis, aphtho-<br />

us stomatitis, dijabetes, osteopo-<br />

roza, problemi sa plodnošć u, tri-<br />

roiditis, alergije, nepodnošljivost i<br />

pojedine patologije neurološkog<br />

tipa koje su povezane sa celijaki-<br />

jom. Nasreć u, uvrlo rijetkim slu-<br />

č ajevima celijakija se može mani-<br />

festirati ozbiljnim komplikacijama<br />

kaošto je ulcerozni jejunoileitisili<br />

limfom probavnogsustava.<br />

Info AZ_CRO.2007.indd 11 6-02-2008 9:58:25<br />

11


12<br />

KOJI SU KLINI Č KI OBLICI CELIJAKIJE?<br />

Kratak opis č etiriju oblika ukojima se celijakija<br />

manifestira.<br />

Tipič na celijakija<br />

Tipič an oblik započ inje rano sa<br />

simptomima vezanim uz probavni<br />

sustav: kronič ni proljev, usporeni<br />

rast, nedostatak apetita, povra-<br />

ć anje, poveć anje abdominalnog<br />

dijela (napuhani trbuh).<br />

Atipič na celijakija<br />

Atipič an oblik se manifestira kasno<br />

sa simptomima koji nisu povezani<br />

uzprobavnisustav,kaoštojeanemi-<br />

ja sa pomankanjem željeza, pove-<br />

ć anje hepatič ne transaminaze, po-<br />

navljaju ć ibolovi utrbuhu, hipoplazi-<br />

ja zubne cakline, dermatitis herpeti-<br />

formis ili nizak rast kod školske<br />

djece.<br />

Info AZ_CRO.2007.indd 12 6-02-2008 9:58:25


Tiha celijakija<br />

Tihi oblik se dijagnosticira kod<br />

pacijenata koji su bili podvrgnuti<br />

pretragama, akoji su bili zdravi.<br />

Mnogi sluč ajevi su tihi, tek u<br />

nastanku, no č injenica je da nakon<br />

započ etog tretmana dolazi do<br />

poboljšanja psiho-fizič kog op ć eg<br />

stanja.<br />

5<br />

Potencijalna celijakija<br />

Potencijalna celijakija ima nalaz<br />

normalne crijevne sluznice, normal-<br />

ne biopsije, ali uz pozitivan nalaz<br />

protutijela na gluten. Kodpacijenta<br />

spotencijalom celijakijom, koji<br />

ostaju na normalnoj ishrani, tijekom<br />

vremena bi se moglarazviti potpu-<br />

no razvijena crijevna lezija (ošteć e-<br />

nje). Vrlo č est oblik celijakije, č esto<br />

potajan, pojavljujesekod pacijena-<br />

ta pod utjecajem autoimunih pato-<br />

logija (posebno kodosoba na inzu-<br />

linu, tiroiditisa), sindromskih pato-<br />

logija (Downov sindrom, Turnerov<br />

sindrom iWilliamov sindrom) ili s<br />

nedostatkom seroznog imunoglo-<br />

bulina A(IgA).<br />

Info AZ_CRO.2007.indd 13 6-02-2008 9:58:25<br />

13


Normalna crijevna sluznica, atrofija II stupnja iatrofija IIIc stupnja<br />

14<br />

ŠTO TREBA NAPRAVITI<br />

USLUČ AJU SUMNJE?<br />

Usluč aju simptoma koji ukazuju<br />

na celijakiju, dovoljno je provesti<br />

određ ene krvne testove kako bi se<br />

dala prva dijagnoza nepodnošenja<br />

glutena. Ipak, konač na dijagnoza<br />

može biti dana tek nakon prove-<br />

dene crijevne biopsije, uzimanje<br />

dijela tkiva, koje se histološki ispi-<br />

tuje, na osnovi č ega se potvrđ uje<br />

postojanje moguć eatrofije crijev-<br />

ne sluznice.<br />

6<br />

Krvni testovi<br />

Određ eni krvni testovi bi mogli potvr-<br />

diti sumnju na celijakiju. Izmeđ unjih,<br />

je prije svega onaj na anti-transgluta-<br />

minazna antitijela (anti-tTG)izrazreda<br />

IgA,testkojijevrlopouzdaniautoma-<br />

tiziran. Jednakotakoneosporno, iako<br />

manje standardizirano, je istraživanje<br />

na anti-endomizalna antitijela (EMA).<br />

Antiglijadinska antitijela (AGA) iz<br />

razreda IgAiIgGsu naroč ito znač ajna<br />

koddjece mlađ eodtri godine, jer su<br />

podložna promjenama prije drugih<br />

testova.Izolirana promjena AGA-IgG<br />

opć enito ne nosi dijagnostič ku težinu<br />

izuzev koddjece snedostatkom sero-<br />

znog IgA.<br />

Info AZ_CRO.2007.indd 14 6-02-2008 9:58:25


Biopsijacrijeva<br />

Usluč aju da je serološka pretraga<br />

pozitivna, potrebno je izvršiti crijev-<br />

nu biopsiju, test koji se provodi uz<br />

pomoć gastroduodenoskopa. Kod<br />

osoba spozitivnom serologijom i<br />

tipič nim promjenama ucrijevnoj bi-<br />

opsiji (atrofija crijevne stjenkeipo-<br />

rast intraepitelnih limfocita), posto-<br />

je svi elementi za konač nu dijagno-<br />

zu celijakije.<br />

Optereć enje<br />

Kodnesigurnih sluč ajeva, uobič aje-<br />

no dvije godine nakon prelaskana<br />

bezglutensku dijetu, provodi se<br />

test koji uključ uje ponovno optere-<br />

ć enje glutenom.<br />

Dijagnoza je potvrđ ena ako opte-<br />

reć enje, koje treba biti provedeno<br />

pod medicinskim nadzorom, uzro-<br />

kuje klinič ko ibiopsijskoponavlja-<br />

nje unutar raspona od više mjeseci<br />

(kao iznimka, tijekom razdoblja od<br />

više godina).<br />

Info AZ_CRO.2007.indd 15 6-02-2008 9:58:27<br />

15


16<br />

KAKO SE POSTUPA USLUČ AJU CELIJAKIJE?<br />

Stroga bezglutenska dijeta je jedina<br />

u č inkovita terapija.<br />

Stroga bezglutenska dijeta je tre-<br />

nutno jedina u č inkovita terapija,<br />

koja oboljelima jamč iizvrstno<br />

zdravstveno stanje snestankom<br />

klinič kih znakova bolesti, normali-<br />

zacijom rezultata nalaza te obno-<br />

vu normalne strukture crijevne<br />

sluznice.<br />

Kako biseliječ ila celijakija, neop-<br />

hodno je iz prehrane isključ iti svu<br />

hranu koja sadrži derivate pšenice,<br />

uključ ujuć iisve proizvode koji se<br />

dnevno troše uminimalnim koli-<br />

č inama. Bitno je znati da inajma-<br />

nje količ ine glutena mogu štetiti.<br />

Stoga je potrebno posvetiti veliku<br />

pozornost uodabiru namirnica, s<br />

obzirom da uraznim proizvodima<br />

može biti prisutan glutenutrago-<br />

Info AZ_CRO.2007.indd 16 6-02-2008 9:58:29<br />

vima.


Dijetalna terapija je olakšana<br />

dostupnošć uširokog asortima-<br />

na proizvoda za celijakič are (kr-<br />

uh, tjestenina, keksi, tijesto za<br />

pizze,brašno za slatkiše itd.), koji<br />

su lakoprepoznatljivipooznaci na<br />

pakiranju “prekrižan klip pšenice”,<br />

znak koji jamč iodsustvo glutena.<br />

Nadalje, da bi olakšali oblikovanje<br />

prehrane celijakič ara, nacional-<br />

ne udruge za celijakiju izrađ uju<br />

priruč nik “sigurne” komercijalne<br />

hrane, koji se periodič no ažurira.<br />

7<br />

Hrvatskodruštvo za celijakiju<br />

www.celijakija.hr<br />

celiac@inet.hr<br />

Info AZ_CRO.2007.indd 17 6-02-2008 9:58:29<br />

17


18<br />

Kodosoba sa celijakijom se može,<br />

prije dijagnoze kaoiuprvo vrijeme<br />

nakon dijagnoze, javiti alergija na<br />

laktozu, zbog ošteć ene sluznice<br />

tankog crijeva. No prelaskom na<br />

bezglutenskuprehranu, nakon nor-<br />

malizacije crijevne sluznice, nepod-<br />

nošljivost laktoze može ostati. U<br />

tom sluč aju je riječ ogenetskom<br />

pomankanju enzima, što je u č esta-<br />

la pojava kod stanovništva južne<br />

europe, te nije posljedica celijakije.<br />

ŠTO MOŽETE JESTI?<br />

Proizvodi bez glutena koje morate znati prepoznati.<br />

8<br />

Konzumiranje hrane koja sadrži lak-<br />

tozu (posebno mlijeko), kodosoba<br />

koje imaju alergiju na laktozu, uzro-<br />

kuje simptome kao što su osjeć aj<br />

nadustosi iproljev.Jedino riješenje<br />

je izbjegavanje hrane koja ima velik<br />

sadržajlaktoze(neobrano mlijeko,<br />

mliječ ni sladoled, svježi sir). Različ iti<br />

proizvodi bez laktoze su dostupni<br />

umnogim trgovinama. Buduć ida<br />

već ina oboljelih može nastaviti kon-<br />

zumirati stanovitu količ inu laktoze,<br />

mliječ ni proizvodi kaojogurt ili tvrdi<br />

sir su neopasni. Osobe sa trajnom<br />

nepodnošljivosti laktoze, se moraju<br />

upotpunosti odreć imliječ nih proi-<br />

zvoda.<br />

Info AZ_CRO.2007.indd 18 6-02-2008 9:58:29


Dozvoljena hrana ili<br />

ona bez glutena<br />

Postoji puno prirodnih proizvoda<br />

koji ne sadrže gluten te se mogu<br />

bez brige koristi, kao naprimjer<br />

riža, kukuruz, raznolike vrste braš-<br />

na od krumpira, grahorica, heljde,<br />

manioke, tapiokeikestena; mlijeko<br />

imliječ ni proizvodi, meso, riba, jaja,<br />

biljna ulja, povrć eivo ć e. Nadalje,<br />

ogroman asortiman proizvoda za<br />

celijakič are je raspoloživ na tržištu<br />

(kruh, tjestenine, keksi, žitarice itd.),<br />

koji su prepoznatljivi po znakuoti-<br />

snutom na ambalaži “prekriženi<br />

klip pšenice”, znak koji jamč iodsu-<br />

stvo glutena.<br />

Međ unarodni simbol<br />

za hranu bez glutena<br />

Rizič na hrana<br />

Ova hrana može biti uporabljena<br />

tek nakon što se sa sigurnošć uutvr-<br />

di da ne sadrži gluten. No unatoč<br />

tome takva hrana se ne može sma-<br />

trati 100% sigurnom, sobzirom da<br />

gluten nije naveden usastavu, ali je<br />

tijekom procesa proizvodnje konta-<br />

minirana glutenom. Takvi proizvodi<br />

uključ uju instant juhe, kobasice,<br />

umak od soje, za č ine za pripremu<br />

hamburgera, slatkiše ibombone,<br />

sladoled, škrob, maltodekstrin, glu-<br />

kozni sirup islad.<br />

Zabranjena hrana<br />

Hrana koja se mora strogo elimi-<br />

nirati iz prehrane uključ uje sve<br />

proizvode koji sadrže derivate<br />

pšenice iostalih žitarica uključ u-<br />

juć iemmer,kamut, pšen-oraž, pir,<br />

ječ am iraž. Zob nije preporuč ljiva<br />

sobzirom da je č e-sto kontamini-<br />

rana glutenom.<br />

Info AZ_CRO.2007.indd 19 6-02-2008 9:58:29<br />

19


20<br />

Kako bismo olakšali prepoznava-<br />

nje ikontrolu dopuštene hrane,<br />

rizič ne hrane izabranjene hrane,<br />

Dozvoljeno<br />

Kukuruz<br />

Riža<br />

Proso<br />

Heljda<br />

Amaranth<br />

Brašno rogač a<br />

Kvinoa<br />

Tapioka<br />

Manioka<br />

Krumpir<br />

Kesteni<br />

Uljane sjemenke<br />

Kukuruz<br />

Proso<br />

Žitarice<br />

Rizič no<br />

Derivati kukuruza<br />

Estrudirana riža<br />

Č ips od krumpira<br />

Instant palenta<br />

Kukuruzne kokice (Popcorn)<br />

Brašno od kestena<br />

Heljdino brašno<br />

Kukuruzni škrob ibrašno<br />

Rižin škrob ibrašno<br />

Brašno od slanutka<br />

Krumpirov škrob<br />

Brašno od prosa<br />

Tapiokabrašno<br />

Maniokabrašno<br />

Brašno od prosa<br />

Brašno može biti kontaminirano ako<br />

se melje na istom mlinu, kaoižitarice<br />

koje sadrže gluten (npr.trgovine<br />

zdrave hrane).<br />

praktič ni vodič podjeljen po gru-<br />

pama hrane se nalazi unastavku.<br />

Zabranjeno<br />

Pšenica injezini derivati<br />

Zob injegovi derivati<br />

Ječ am injegovi derivati<br />

Raž injezini derivati<br />

Pira injezini derivati<br />

Pšenoraž<br />

Emmer,kamut, zeleni<br />

orašč ić i,<br />

Bulgur couscous, mekinje<br />

gore navedenih žitarica<br />

Ječ meni slad<br />

Musli ižitaricezadoruč ak<br />

napravljene od gore navedenih<br />

žitarica<br />

Tjestenina (svježa, suha, sa<br />

ili bez punjenja)<br />

Slatkeili slane peč ene<br />

proizvode (kruh, štapić i,<br />

kolač i, krekeri, pizza, keksi,<br />

pite, kroasani itd.)<br />

Info AZ_CRO.2007.indd 20 6-02-2008 9:58:34


Dozvoljeno<br />

Sve vrste svježeg ili zamrznutog voć abez dodatkadrugih<br />

sastojakakoji su zabranjeni. Sve vrste orašastihplodova<br />

sa ili bez soli (sirovi, prženi, soljeni). Voć eusirupu,suho<br />

ili dehidrirano voć ekoje nije prelivenobrašnom (šljive,<br />

datulje, smokve, grožđ ice, itd.)<br />

Dozvoljeno<br />

Voć e<br />

Povrć e<br />

Sve vrste povrć a(sirovo, kuhano isuho)<br />

Sve vrste smrznutog povrć abez dodatkadrugih sastojaka<br />

koji su zabranjeni<br />

Konzervirano povrć e(uulju, octu, salamuri, soli, itd.)<br />

Svježe ikonzervirane mahunarke(slanutak, grašak, grah,<br />

vuč ji bob, bob, leć a, soja) bez dodatkaarome i<br />

konzervansa, ojač ivač aokusa i<br />

Pire rajč ice, oguljena rajč ica ili pasirana rajč ica<br />

Rizič no<br />

Kandirano voć e<br />

Zabranjeno<br />

Brašnom preliveno suho<br />

voć e<br />

Rizič no<br />

Jela spremna za uporabu<br />

na bazi povrć a<br />

Zabranjeno<br />

Povrć esažitaricama<br />

Panirano povrć eili u<br />

brašnu peč eno povrć e<br />

Smrznuto povrć e(prženi<br />

krumpir ili gljive) koje<br />

sadrži pšenicu i/ili njezine<br />

derivate<br />

Info AZ_CRO.2007.indd 21 6-02-2008 9:58:35<br />

21


22<br />

Dozvoljeno<br />

Svježe mlijekoili mlijekou<br />

tetrapaku<br />

Prirodni jogurt (punomasni<br />

ili bez masnoć a)<br />

Svježe vrhnje ili UHTvrhnje<br />

Maskarpone<br />

Rikota sir<br />

Svježi izreli sirevi (Gorganzola,<br />

Parmezan, itd.)<br />

Mliječ ni proizvodi<br />

Rizič no<br />

Mlijekosadodatkom vitamina<br />

iostalih elemenata<br />

Napitci na bazi mlijeka<br />

Voć ni jogurt<br />

Aromatizirano UHTvrhnje<br />

za kuhanje (sa gljivama,<br />

lososom, itd.)<br />

Tuč eno vrhnje<br />

Kreme ipudinzi<br />

Narezani sirevi<br />

Sirni namazi<br />

Mramorni sirevi isirevi sa<br />

plijesni (kao Brie)<br />

Zabranjeno<br />

Jogurt sa sladom,<br />

žitaricama ili keksima<br />

Proizvodi na bazi sira<br />

Info AZ_CRO.2007.indd 22 6-02-2008 9:58:38


Sve vrste mesa iribe,<br />

svježi ili zamrznuti<br />

(bez dodatkaostalih<br />

sastojaka)<br />

Pršut<br />

Konzervirane ribe prirodno,<br />

uulju, dimljene ili<br />

zamrznute<br />

Jaja<br />

Dozvoljeno<br />

Meso, ribe ijaja<br />

Rizič no<br />

Svježa ili na zrakusušena<br />

soljena govedina, č ajne<br />

salame, slanina, kuhana<br />

šunka, kobasice, hrenovke,<br />

svinjskenožice itd.<br />

Meso ulimenkama<br />

Umaci na bazi mesa ili ribe<br />

Hrana na bazi mesa ili ribe<br />

ili kuhana hrana<br />

Zabranjeno<br />

Panirano meso ili riba,<br />

uvaljano ubrašno ili kuhano<br />

sa umacima koji sadrže<br />

brašno sa glutenom<br />

Kuhane zamrznute ribe<br />

(surimi ili imitacija raka)<br />

Info AZ_CRO.2007.indd 23 6-02-2008 9:58:41<br />

23


24<br />

Dozvoljeno<br />

Gazirani napitci (kola, oranžada, itd.)<br />

Bezalkoholna pić aidijetna pić a<br />

Napitci<br />

Vreć ice ifilteri č aja, č aj bez kofeina, kamilica, kava, kava<br />

bez kofeina, biljni č ajevi.<br />

Voć ni sokovi inektari<br />

Alkoholna pić a, bijelo, rose ili crveno vino, pjenušci i<br />

šampanjci, rakija, konjak, brandi, rum, tekila iostali<br />

alkoholni napitci (osim zabranjenih).<br />

Voć ni sirupi isladoled<br />

Pripremljene mješavine za<br />

frape, topla č okolada, č aj,<br />

kamilica<br />

Voć ni sokovi sa dodatkom<br />

vlakana<br />

Viski, pšenič na vodka, gin<br />

Pivo<br />

Rizič no<br />

Zabranjeno<br />

Instant kava ili nadomjesci<br />

kave koji sadrže ječ am ili<br />

ječ meni slad<br />

Zobeni napitci<br />

Info AZ_CRO.2007.indd 24 6-02-2008 9:58:41


Slatkiši<br />

Dozvoljeno Rizič no Zabranjeno<br />

Med<br />

Šeć er<br />

Fruktoza<br />

Dekstroza<br />

Glukozni sirup<br />

Šeć er uprahu ili konfekcionirani<br />

šeć er<br />

Džemovi, želei imarmelade<br />

Č okolade, bombonjere i<br />

eurokremi<br />

Kakao uprahu<br />

Sladoled,ledene voć ne<br />

lizaljkeiled<br />

Umjetna sladila<br />

Č okolada sa žitaricama<br />

Info AZ_CRO.2007.indd 25 6-02-2008 9:58:43<br />

25


26<br />

Dozvoljeno<br />

Masti iumaci<br />

Dozvoljeno<br />

Sva biljna ulja<br />

Biljni margarin<br />

Maslac, mast, slanina<br />

Ocat, balzamič ni ocat<br />

Sol ipapar<br />

Bilja<br />

Zač ini<br />

Drugo<br />

Rizič no<br />

Želatina rojal<br />

Sirov korijen likorica<br />

Ekstrakt kvasca, svjež<br />

ili zamrznut, suhi pivski<br />

kvasac<br />

Pecilni prašak<br />

Pripremljeni umaci<br />

Lagani (light) maslac<br />

Kockezajuhu ili ekstrakti<br />

mesa, mješavine za juhu<br />

Mješavine bilja iza č ina<br />

Arome<br />

Kiselo tjesto<br />

Rizič no<br />

Zabranjeno<br />

Zabranjeno<br />

Info AZ_CRO.2007.indd 26 6-02-2008 9:58:43


Info AZ_CRO.2007.indd 27 6-02-2008 9:58:44<br />

27


28<br />

9<br />

KOJE SU POZITIVNE STRANE<br />

BEZGLUTENSKE PREHRANE?<br />

Prva posljedica je nestanak klinič kih simptoma.<br />

Poč etak dijetetskog tretmanapoma-<br />

že unestanku klinič kih simptoma,<br />

normalizaciji testova na antitijela iob-<br />

novi normalne strukture crijevne slu-<br />

znice. Usluč aju tipič nih simptomima,<br />

efekti tretmana su izvanredni: unutar<br />

nekolikodana, dolazi do poboljšanja<br />

apetita iraspoloženja, nakon č ega<br />

slijedi progresivan nestanak proljeva i<br />

koddjece nastavak normalnog rasta.<br />

Nadalje moguć e metabolič ke pro-<br />

mjene, kaonaprimjer reducirana ko-<br />

štana mineralizacija ili anemija uzro-<br />

kovana pomanjkanjem željeza se po-<br />

stupno normaliziraju. Dijetetski tre-<br />

tman, posebno ako jerano primje-<br />

njen, minimizira rizik dugoroč nih<br />

komplikacija, ali ne otklanja upotpu-<br />

nosti “100%” moguć nost bilo kojih<br />

povezanih autoimunih patologi-<br />

ja. Izmeđ unjih, želimo posebno<br />

istaknuti autoimuni tiroiditis (Hashi-<br />

moto tiroiditis), bolest koja se č esto<br />

razvija tijekom puberteta, naroč i-<br />

to kodžena.<br />

Prednosti bezglutenske<br />

prehrane:<br />

_normalizacija sluznice tankog crijeva<br />

_organizam apsorbira iiskorištava<br />

hranjive sastojke<br />

_uspostavljanje normalne težine<br />

_ponovno uspostavljanje optimalanog<br />

psiho-fizič kogstanja<br />

Info AZ_CRO.2007.indd 28 6-02-2008 9:58:47


Info AZ_CRO.2007.indd 29 6-02-2008 9:58:47


30<br />

Info AZ_CRO.2007.indd Abs1:30 6-02-2008 9:58:54


KAKO POSTI Ć IPRAVU RAVNOTEŽU?<br />

Bezglutenska prehrana omogu ć uje pojedincu da se<br />

hrani zdravo, ukusno iuravnoteženo.<br />

Preporuč ljivo je za održavanje<br />

dobrog opć eg stanja organizma jesti<br />

raznovrsnu hranu, piti puno vode te<br />

umjereno koristiti sol. Raznovrsna<br />

prehranajebitna. Vodič usastavlja-<br />

nju dnevnog menija može biti “pira-<br />

mida zdraveprehrane” koja se dijeli u<br />

šest sekcija, svakasadržijednugrupu<br />

hrane: na dnu je osnovna hranakoja<br />

1 0<br />

mora biti uprehrani zastupljena u<br />

već im količ inama (žitarice –narav-<br />

no bez glutena igomolji), ona na<br />

vrhu (masti) mora biti zastupljena u<br />

manjim količ inama.<br />

Info AZ_CRO.2007.indd Abs1:31 6-02-2008 9:58:57<br />

31


32<br />

KAKO SE ZDRAVO HRANITI?<br />

5puta dnevno voć e<br />

ipovrć e<br />

Voć eipovrć ejebogat izvor vlakana,<br />

vitamina, minerala, elemenata<br />

utragovima iantioksidanata. Tijekom<br />

dana konzumirajte 3obroka<br />

povrć ai2obrokavo ć a(1obrok =<br />

min. 120 g=1puna ruka)<br />

Žitarice kod svakog<br />

glavnog obroka<br />

Proizvodi od žitarica bez glutena<br />

kaošto je kruh, tjestenine, krumpir<br />

iriža su bitni izvori ugljiko-hidrata i<br />

vlakana. Oni su izvor energije koju<br />

tijelo može lako iskoristiti. Ova<br />

vrsta proizvoda mora biti uključ ena<br />

usvaki glavni obrok, 3obroka<br />

dnevno, 1obrok =80-100 gkruha<br />

bez glutena, 200g krumpira, 100 g<br />

tjestenina bez glutena.<br />

Mlijeko imliječ ni<br />

proizvodi dnevno<br />

Mlijeko imliječ ni proizvodi kao<br />

što su jogurt isir sadrže proteine,<br />

masnoć e, kalcij ivitamine.<br />

Konzumirajte ih 2puta dnevno<br />

približno 120g, najbolje smanje<br />

masnoć a.<br />

1 1<br />

Meso, ribe, jaja,<br />

mahunarke dnevno<br />

Meso, ribe ijaja sadrže proteine,<br />

masti, minerale ivitamin B.<br />

Mahunarke grah, grašak, leć a,<br />

slanutak uz ugljikohidrate sadrže<br />

iprethodno navedene nutrijente,<br />

te spadaju uovu skupinu.<br />

Konzumirajte ih jednom dnevno<br />

raznoliko raspoređ ene, 1obrok<br />

mesa ili ribe (100-120g) ili kao<br />

alternativu 2puta tjedno mahunarke(60g).<br />

Zdravije, te stoga preporuč<br />

ljivije je goveđ emeso, meso<br />

peradi iriba. Jaja koristiti maksimalno<br />

2puta tjedno.<br />

Masti iulja dnevno,<br />

umjereno<br />

Masti iulja sadrže esencijalne<br />

masne kiseline te uulju otopive<br />

vitamine (A,D,E,K). Zdravija su, te<br />

stoga imaju prednost, hladnoprešana<br />

biljna ulja iulja jezgrič astog<br />

voć a(ekstra djevič anskomaslinovo<br />

ulje, suncokretovo ulje, buč ino<br />

ulje idr.). Dnevno koristite najviše<br />

3obroka po10g. Masti životinjskog<br />

porijekla (maslac, vrhnje,<br />

svinjska mast) koristite uumjerenim<br />

količ inama.<br />

Info AZ_CRO.2007.indd Abs1:32 6-02-2008 9:58:57


Masti iulja<br />

Mlijeko, jogurt, sir, meso peradi, ribe, mahunarke, jaja<br />

Tjestenine ikruh bez glutena, riža, kukuruz, krumpir<br />

Voć eipovrć e<br />

Koristni savjeti za ispravnu prehranu<br />

Dodatni sitni prijedlozi:<br />

_piti barem 1-2 litre vode dnevno.<br />

Preporuč eni napitci su mineralna<br />

voda, razrijeđ eni voć ni ipovrtni<br />

sokovi, nezaslađ eni biljni ivo ć ni<br />

č ajevi<br />

_pripremati jela na zdrav nač in bez<br />

dodatnih masnoć a(peč ena, kuha-<br />

na, parena)<br />

_jesti polako, hranu dobro sažvakati<br />

_umjesto soli koristiti više svježih<br />

zač ina ibilja<br />

_umjereno konzumirati alkohol<br />

_slatkiše, slane grickalice izasla-<br />

đ ena pić aumjereno koristiti, biti<br />

štedljivo sa šeć erom<br />

_zapripremu recepata koristiti is-<br />

ključ ivo sastojkebez glutena<br />

_izbjegavati kontaminaciju shra-<br />

nom koja sadrži gluten<br />

_minimalna upotreba šeć era<br />

_redovno se baviti sportskim aktiv-<br />

nostima<br />

Schär proizvodi su raspoloživi u<br />

ljekarnama, trgovinama zdrave<br />

hrane iboljim trgova č kim cen-<br />

trima.<br />

Info AZ_CRO.2007.indd Abs1:33 6-02-2008 9:58:57<br />

33


34<br />

Info AZ_CRO.2007.indd Abs1:34 6-02-2008 9:58:58


Info AZ_CRO.2007.indd Abs1:35 6-02-2008 9:59:02<br />

35


36<br />

TJEDNI MENI:<br />

“ŠTO PREPORUČ AKUHAR?”<br />

Sljedeć imeni je orijentacijski primjer<br />

za poč etno razdoblje obilježeno<br />

novim pravilima prehrane. Jela koja<br />

su uvrštena umeni su jednostavna<br />

za pripremu imogu biti prilagođ ena<br />

svač ijim prehrambenim navikama.<br />

Ponedjeljak<br />

Utorak<br />

Srijeda<br />

Č aj ili kava<br />

Mlijeko<br />

Schär Frollini<br />

Doruč ak<br />

Sok<br />

Č aj ili kava<br />

Mlijeko<br />

Prirodni jogurt sa Schär<br />

muslijima ivo ć em<br />

Č aj ili kava<br />

Mlijeko<br />

Sok<br />

Schär dvopek<br />

Na tržištu postoje brojne kuharice<br />

zahvaljujuć ikojima se možete pot-<br />

puno pouzdati uvašu maštu dok se<br />

pridržavate bezglutenskog režima<br />

prehrane.<br />

Voć e<br />

Užina<br />

Marmelada ili med<br />

Maslac<br />

Schär krekeri<br />

Voć e<br />

1 2<br />

Info AZ_CRO.2007.indd Abs1:36 6-02-2008 9:59:04


Ruč ak Užina<br />

Riža sa povrć em<br />

Peč ena pileć aprsa<br />

Miješana salata<br />

Voć e<br />

Peč en file pastrve(svježe<br />

ili zamrznute) sa zač inima<br />

Krumpir<br />

Miješana salata<br />

Teleć iili goveđ iodrezak,<br />

peč en utavi<br />

Riža<br />

Sirovo ili kuhano povrć e<br />

Schär krekeri<br />

Voć ni ili povrć ni sok<br />

Voć e<br />

Jogurt iSchär Duetto keksi<br />

sa maslacem<br />

Več era<br />

Povrć na juha sa Schär tjesteninom<br />

Conchigliette<br />

Schär Rustico kruh sa više<br />

žitarica sa mozarelom i<br />

rajč icama<br />

Miješana salata<br />

Palač inkesasirom( sa Schär<br />

brašnom MIXC)<br />

Sirovo ili kuhano povrć e<br />

Voć e<br />

Miješana salata sa sirom i<br />

tunom<br />

Schär Panini<br />

Voć e<br />

Info AZ_CRO.2007.indd Abs1:37 6-02-2008 9:59:04<br />

37


38<br />

Č etvrtak<br />

Petak<br />

Subota<br />

Nedjelja<br />

Doruč ak<br />

Č aj ili kava<br />

Mlijeko<br />

Schär Sunna (kruh sa buč inim<br />

sjemenkama) sa maslacem i<br />

marmeladom ili medom<br />

Č aj ili kava<br />

Mlijeko<br />

Svježe ocijeđ eni voć ni sok<br />

Schär Meranetti tortica sa<br />

č okoladom<br />

Č aj ili kava<br />

Mlijeko<br />

Schär Pancarre (bijeli kruh)<br />

sa šunkom isirom<br />

Voć e<br />

Č aj ili kava<br />

Mlijeko<br />

Svježe ocijeđ eni voć ni sok<br />

Schär Croissant<br />

Schär Quadritos(tortice<br />

prelivene č okoladom)<br />

Prirodni jogurt<br />

Schär Magdalena (tortica<br />

sa marmeladom)<br />

Voć e<br />

Užina<br />

Info AZ_CRO.2007.indd Abs1:38 6-02-2008 9:59:09


Ruč ak Užina Več era<br />

Schär tjestenina Penne sa<br />

umakom od rajč ice<br />

Miješana salata<br />

Voć e<br />

Teleć iodrezak<br />

Schär tjestenina Fussili<br />

Sirovo ili kuhano povrć e<br />

Voć e<br />

Be č ki odrezak (paniran sa<br />

krušnim mrvicama Schär<br />

Pangratí)<br />

Krumpir<br />

Miješana salata<br />

Voć e<br />

Schär tjestenina špageti sa<br />

goveđ im gulašem<br />

Sirovo ili kuhano povrć e<br />

Schär Solena integralni<br />

keksi<br />

Svježe ocijeđ eni voć ni ili<br />

povrć ni sok<br />

Schär grisini<br />

Svježe ocijeđ eni voć ni ili<br />

povrć ni sok<br />

Voć ni milkshake<br />

Juha od povrć asatjesteninom<br />

Schär Pipette<br />

Sirovo ili kuhano povrć e<br />

Kruh Schär Pancarré sa šunkom<br />

Voć e<br />

Teleć iragu sa palentom<br />

Sirovo ili kuhano povrć e<br />

Miješana salata<br />

Voć e<br />

Schär pizza<br />

Riža sa graškom<br />

Sirovo ili kuhano povrć e<br />

Voć e<br />

Info AZ_CRO.2007.indd Abs1:39 6-02-2008 9:59:28<br />

39


40<br />

KOJAHIGJENSKA PRAVILA MORATE<br />

POŠTOVATI UKUHINJI?<br />

Kako pripremiti sigurno jelo bez glutena.<br />

_Birati isključ ivo namirnice koje<br />

sigurno ne sadrže gluten. Od<br />

pomoć imože biti lista proizvoda<br />

koje preporuč anacionalnaudruga<br />

celijakič ara.<br />

_Nikada dotaknuti hranu srukama<br />

od brašna ili sneopranim kuhinjskim<br />

pomagalima (zdjela, zaimač a, cjedi-<br />

lo, lonac itd.) koja su bila udodiru za<br />

zabranjenim proizvodima.<br />

_Hranu ne stavljati direktno na kon-<br />

taminirane površine, kaonaprimjer<br />

pult, pleh, dno peć nice, rešo ili<br />

roštilj. Sve treba dobro oprati prije<br />

poč etkarada.<br />

_Nemojte koristiti ulje za prženje u<br />

kojem su prethodno bili prženi pro-<br />

izvodi od brašna.<br />

_Nekoristiti vodu za kuhanje tjeste-<br />

nina, koja je prethodno bila korište-<br />

na za kuhanje tjestenina sa glute-<br />

nom.<br />

_Upotrijebiti papir otporan na ma-<br />

snoć e(voštani papir) ili aluminijsku<br />

foliju na tanjurima isredstvima koja<br />

bi mogla biti kontaminirana.<br />

1 3<br />

Info AZ_CRO.2007.indd Abs1:40 6-02-2008 9:59:32


Info AZ_CRO.2007.indd Abs1:41 6-02-2008 9:59:32<br />

41


42<br />

KOJI OSTALE ASPEKTE PREHRANE<br />

MORATE UZETI UOBZIR?<br />

Kako nadomjestiti moguć emanjkavosti<br />

uprehrani iizbjeć ipovezane alergije.<br />

Bezglutenska prehrana, koja je u<br />

liječ enju celijakije uupotrebiviše od<br />

pedeset godina, je sistemkoji vrije-<br />

di za sve starostne dobi ispecifič ne<br />

sluč ajeve (trudnoć aili dijabetes).<br />

Isključ ivanje pšenice iz prehrane<br />

rezultira sa podoptimalnim unosom<br />

biljnih vlakana. Ova manjkavost<br />

može biti nadomještena adekvat-<br />

nom dnevnom konzumacijom svje-<br />

žeg voć aipovrć a. Potrebno je tako-<br />

đ er osigurati dovoljanunos vitamina,<br />

naroč ito Bkompleks ikalcija.<br />

Uvrijeme dijagnoze, može postojati i<br />

alergija na laktozu ili mliječ ni šeć er,to<br />

je druga posljedica celijakič ne crijev-<br />

1 4<br />

ne lezije. Utom sluč aju, unos mlije-<br />

ka,ali ne idrugih mliječ nih proizvo-<br />

da, može prouzro č iti izgled crijevnih<br />

poremeć aja kaošto su meteorizam<br />

iliproljev.Alergijanalaktozu se rije-<br />

šava paralelno snormalizacijom slu-<br />

č aja itretira izbjegavanjemuporabe<br />

mlijekanašest mjeseci. Moguć atraj-<br />

na alergija na laktozu ne može biti<br />

pripisana celijakiji, već fiziološkom<br />

smanjenju crijevne razine laktaze,<br />

enzim odgovoranzaprobavu mliječ -<br />

nog šeć era. U č estala pojavaustari-<br />

joj dobi, naroč ito umediteranskim<br />

zemljama.<br />

Info AZ_CRO.2007.indd Abs1:42 6-02-2008 9:59:35


1 5<br />

DA LI POSTOJI NEKI DRUGI LIJEK OSIM<br />

BEZGLUTENSKE PREHRANE?<br />

Istraživanje irazvoj terapeutskog<br />

rješenja je još utijeku.<br />

Cilj je dopustiti pacijentima da se<br />

istrgnu “bremenu” bezglutenske<br />

prehrane. Istraživanja su provede-<br />

na, na primjer,nanizu žitaricakoje<br />

su manje toksič ne, sa enzimima<br />

koji su sposobni probaviti prote-<br />

inske elemente koji su već inom<br />

“neprobavljivi” za celijakič are, isa<br />

ljekovima santi-transglutaminazom<br />

ianti-citokinom iimunomodula-<br />

torskim aktivnostima koje su spo-<br />

sobne onemoguć iti abnormalanu<br />

reakciju na gluten (takozvano “cje-<br />

pivo”). Zasada je ispitivanje u č inko-<br />

vitosti ovih potencijalnih alterna-<br />

tivnih nač ina liječ enja u“zač etnoj”<br />

fazi. Pored svega ostalog, put od<br />

laboratorija do klinič kih istraživanja<br />

je usporen nepostojanjem životinj-<br />

skog modela celijakije. Međ utim<br />

iako nije teško predvidjeti bolju,<br />

ružič astu buduć nost za celijakič are,<br />

teškojepredvidjetivremenski okvir<br />

za realizaciju istraživanja. Bitno je<br />

istaknuti, da se bilo koji inovativan<br />

nač in liječ enja mora pokazati više<br />

u č inkovitim nego već raspoloživo<br />

liječ enje bezglutenskom prehra-<br />

nom koje je sigurno iuč inkovito.<br />

Info AZ_CRO.2007.indd Abs1:43 6-02-2008 9:59:35<br />

43


44<br />

TESTIRANJE NAKON DIJAGNOZE:<br />

KAKO IKADA?<br />

Nakon jedne do dvije godinedijete,nikakvi daljnji<br />

testovi nisu potrebni.<br />

Zapravo, ako nepostoje nikakve<br />

sumnje udijagnozu, ne smatra se<br />

nužnim provjeravati normalizaciju<br />

crijevne biopsije. Ipak, je za paci-<br />

jenta uputno provesti periodič ne<br />

kontrole uspecijaliziranim centri-<br />

ma, kojima se provjerava niz odre-<br />

đ enih laboratorijskih pokazatelja.<br />

To naroč ito obuhvać a:<br />

1 6 8<br />

_parametre metabolizma željeza<br />

(krvna slika, željezo ukrvi iferi-<br />

tin). Moguć etrajno pomankanje<br />

željeza može biti nadokna đ eno s<br />

oralnim dodatkom prehrani;<br />

_nadalje anti-tTGantitijela (akosu<br />

pozitivna ukazuju na slabo pro-<br />

vođ enje dijete);<br />

_testovi za ranu dijagnozu auto-<br />

imunih patologija koje su prisut-<br />

ne ili se na njih sumnja(nadasve<br />

antitijela antitiroglobulin iantiti-<br />

roperoksidaza za dijagnozu tiro-<br />

iditisa).<br />

Info AZ_CRO.2007.indd Abs1:44 6-02-2008 9:59:35


Nadgledanje osteoporoze uz po-<br />

moć mjerenja gustoć ekosti, pojav-<br />

ljuje se nadasve usluč ajevima koji<br />

su bili kasno dijagnosticirani, naro-<br />

č ito kodžena. Za osobe kodkojih<br />

je na kontroli primjetan porast teži-<br />

ne, koristno je provesti osnovne<br />

metabolič ke testove (ukupni kole-<br />

sterol,HDLkolesterol, trigliceridi i<br />

glikemija).<br />

Rizik od celijakije kod č lanova<br />

obitelji pacijenta (djeca, brać a,<br />

sestre iroditelji), je već inego kod<br />

opć epopulacije (približno jedan<br />

od deset). Stoga je preporuč ljivo<br />

testirati injih, č ak ako sudobrog<br />

zdravlja, test na markere (anti-tTG<br />

antitijela imoguć eHLA-DQ2/DQ8<br />

genotip).<br />

Info AZ_CRO.2007.indd Abs1:45 6-02-2008 9:59:35<br />

45


46<br />

MOŽETE LI SE SA CELIJAKIJOM<br />

ŽIVIJETI BEZBRIŽNO?<br />

Najteže je prihvatiti prvu dijagnozu.<br />

Obič no se kaže da jednomdijagnsti-<br />

cirana, celijakija nije više bolest, nego<br />

samo stanje. Zapravo, nakon poč etka<br />

tretmana, psiho-fizič ko zdravlje se<br />

znatno poboljšava, ali je neophodno<br />

nauč iti živjeti spravilima nametnu-<br />

tim novim nač inom prehrane. Velika<br />

raznolikost bezglutenskih proizvoda,<br />

koja je raspoloživa od specijalizirane<br />

prehrambene industrije, je znatno<br />

pridonesla podizanjukvaliteteživota<br />

celijakič ara. Bezglutenska prehrana<br />

je sve više dostupna usupermar-<br />

ketima uobliku pripravljenih proi-<br />

zvoda ili proizvoda za kuhanje. Teret<br />

dijetalnih ogranič enja je posebno<br />

primjetan kada treba jesti vani, u<br />

uslužnim objektima (restorani, kafić ii<br />

menze),gdje je raspoloživost bezglu-<br />

tenskehrane još uvijek ogranič ena.<br />

No itosemijenjatejestanje iz godine<br />

ugodinu sve bolje, zahvaljujuć ivelikoj<br />

predanosti udruženja irastuć eg inte-<br />

resa ustanova imasovnih medija.<br />

Život uškoli<br />

Mnoge škole su sposobne osigurati<br />

siguran obrok djece sa celijakijom,<br />

ali je ipak važno da roditelji provje-<br />

re poznavanje problema od strane<br />

u č itelja iosoblja ukuhinji. Širokaras-<br />

položivost bezglutenskihsnack pro-<br />

izvoda, slatkih ili slanih, omoguć ava<br />

lagano riješavanje situacija kaošto su<br />

školski izleti ili rođ endanskezabave.<br />

1 7<br />

Info AZ_CRO.2007.indd Abs1:46 6-02-2008 9:59:45


Adolescencija<br />

Situacije “povuč i, potegni” su u č e-<br />

stale koddjece upubertetu, sobzi-<br />

romdamladi ljuditeško prihvać aju,<br />

aponajviše žele drugima dokazati<br />

“raznovrstnost osobne prehrane”.<br />

Odsustvo simptoma može prouzro-<br />

č iti povremeno nepoštivanje pravila<br />

prehrane. Što č initi utakvim sluč a-<br />

jevima? Najbolje je izbjegavati osje-<br />

ć aj krivnje iteroriziranja. Poželjno je<br />

usredotoč iti se na prave informacije<br />

iophođ enje koje pridonosi privrže-<br />

nosti pravilnoj prehrani. Upojedinim<br />

sluč ajevima, posebice kodprisustva<br />

sukoba izmeđ umladih pacijenata i<br />

roditelja, moguć ejeiskoristitipred-<br />

nosti podrškepsihologa. Mladenač ke<br />

teško ć esuprolazne te ne isključ uju<br />

moguć nost postizanja bezbrižnog<br />

života sa celijakijom, normalno uz<br />

odmak vremena.<br />

Info AZ_CRO.2007.indd Abs1:47 6-02-2008 9:59:45<br />

47


48<br />

TKO JESCHÄR?<br />

Poduzeć e, specijalist uproizvodnji<br />

bezglutenske hrane.<br />

Već više od dvadeset godina, po-<br />

duzeć eSchär proizvodi bezgluten-<br />

ske proizvode, te je tijekom godi-<br />

na, steklo vodeć upoziciju utom<br />

područ ju na Europskom tržištu.<br />

Glavni cilj poduzeć ajekontinui-<br />

ran razvoj bezglutenskih proizvoda<br />

namjenjenih dnevnoj potrošnji ljudi<br />

koji boluju od celijakije. Zahvaljujuć i<br />

intenzivnom istraživač kom radu<br />

Schär proizvodi nude visokuistalnu<br />

razinu kvalitete, koja jamč iraznoli-<br />

kost uprehrani celijakič ara.<br />

1 8<br />

Info AZ_CRO.2007.indd Abs1:48 6-02-2008 9:59:52


ŠTO JE “<strong>OKUS</strong> <strong>ZA</strong><strong>ŽIVOT</strong>”?<br />

Živjeti bez odricanja.<br />

Rezultat istraživač kog rada po-<br />

dzeć aSchär, jeizgodine ugodi-<br />

nu širi asortiman proizvoda koji<br />

uključ uje nove, svježe iukusne<br />

proizvode, č ime omoguć uje svima<br />

koji boluju od celijakije užitak u<br />

ukusnoj hrani.<br />

Uravnotežena iraznolikaprehrana<br />

je preduvjet za dug izdrav život,<br />

posebno zacelijakič are. Polazeć i<br />

od toga Schär je razvio širok asor-<br />

timan proizvoda koji su vrlo uku-<br />

1 9<br />

sni i“primamljivi”, iako nesadrže<br />

gluten.Život celijakič ara ne mora<br />

biti, pod utjecajem okolnosti,<br />

život žrtve ioskudice. Schär ovo<br />

dobro zna, jer radi na tome više<br />

od dvadeset godina. Svatko tko<br />

izabere Okus za cijeli život, izabire<br />

zadovoljstvo sjedenja za stolom<br />

bez kompromisa.<br />

Info AZ_CRO.2007.indd Abs1:49 6-02-2008 10:00:21<br />

49


50<br />

Info AZ_CRO.2007.indd Abs1:50 6-02-2008 10:00:26


Dr.Schär periodič no osmišljavanove<br />

ideje ipoticaje kaopodršku svojim<br />

kupcima pružajuć iimzanimljive infor-<br />

macije, prijedloge inove ideje ocelija-<br />

kiji ibezglutenskoj prehrani:<br />

_ besplatna pretplata na magazin<br />

YourLife namijenjena je potroša-<br />

č ima.<br />

_ informacije iprijedloge o<br />

bezglutenskoj prehrani<br />

_ receptiisugestije za bezgluten-<br />

skukuhinju<br />

KOJE USLUGE NUDI SCHÄR?<br />

_ vaš link na korisne izanimljive<br />

vijesti: www.schaer.com<br />

Nije dostupno na hrvatskom jeziku.<br />

Djeci namjenjena Internet stra-<br />

nica smaskotom Milly koja uz<br />

igru, objašnjava što je celijakija<br />

ikojih se pravila prehranetreba<br />

pridržavati. Nadalje, oni ć eimati<br />

moguć nost bojati, amali ljubite-<br />

lji ć enazahtjev dobiti iprivjesa-<br />

kza ključ eve smaskotom.<br />

2 0<br />

Info AZ_CRO.2007.indd Abs1:51 6-02-2008 10:00:34<br />

51


52<br />

•anemija situacijaobilježena smanje-<br />

njem razine hemoglobina (Hb) ukrvi.<br />

Jedan od najč ešć ih uzrokaanemije je<br />

pomanjkanje željeza, buduć idaje<br />

ovaj mikronutrijent neophodan za<br />

sintezu Hb.<br />

•antitijela proteinskemolekule spo-<br />

sobne specifič no djelovati (opć enito<br />

sobrambenom funkcijom) uodnosu<br />

na vanjske proteine bakterijskog,<br />

virusnogili prehrambenog porijekla.<br />

•antiendomizijskaantitijela (EMA)<br />

Razred Aantitijela usmjeren protiv<br />

dijela tkiva zvanog endomizija. Opć e-<br />

nito su prisutni ukrvi kod osoba s<br />

celijakijom uaktivnoj fazi.<br />

•antiglijadinska antitijela (AGA)<br />

Razred Airazred Gantitijela koja su<br />

usmjerena protiv glijadina. Č esto su<br />

prisutniukrvi kodosoba scelijakijom<br />

uaktivnoj fazi. Njihova specifič nost,<br />

naroč ito IgG, jeipak manja od anti-<br />

tTGiEMA.<br />

•antitiroglobulinska antitijela Ovo<br />

su autoantitijela usmjerena protiv<br />

tiroglobulina, proteina koji je prisutan<br />

uštitnjač i. Njihova nazoč nost poka-<br />

zuje o č ekivanu dijagnozu autoimu-<br />

nog tiroiditisa (Hashimoto tiroiditis).<br />

•antitiroperoksidazna antitijela Ovo<br />

su autoantitijela usmjerena protiv<br />

RJE Č NIK<br />

tiroperoksidaze, proteina prisutnog u<br />

štitnjač i. Njihova nazoč nost pokazuje<br />

o č ekivanu dijagnozu autoimunog<br />

tiroiditisa (Hashimoto tiroiditis).<br />

•antitransglutaminazna antitijela<br />

(antitTG) Razred Aantitijela usmje-<br />

rena protiv enzima transglutaminaze.<br />

Nalaze se ukrvi osoba scelijakijom u<br />

aktivnoj fazi.<br />

•atrofija crijevnih resica patološka<br />

promjena crijevnih resica, koje se<br />

smanjuju sve dok sasvim ne nestanu<br />

(u sluč aju potpune atrofije).<br />

•autoimune patologije bolesti kod<br />

kojih je patološka imunska reakcija<br />

usmjerena protiv vlastitih tkiva i/ili<br />

organa (autoagresija).<br />

•biopsija uzimanje uzorka tkiva na<br />

kojem je moguć eprovoditi različ ite<br />

vrste analiza, kaonaprimjer struktu-<br />

ralna analiza soptič kim mikrosko-<br />

pom.<br />

•crijevne resice -vili anatomske<br />

strukture uobliku “prstiju rukavice”,<br />

koje se unormalnim uvjetima nalaze<br />

na stijenki crijeva.<br />

•dermatitis herpetiformis bolest<br />

kože karakterizirana postojanjem vid-<br />

ljivih kožnih lezija na karakteristič nim<br />

mjestima (lakti, koljena). Jedan je od<br />

moguć ih klinič kih znakova celijakije.<br />

Info AZ_CRO.2007.indd Abs1:52 6-02-2008 10:00:35


•dijabetes TIPA 1 autoimunabolest<br />

obilježena uništavanjem beta stanica<br />

gušterač e, kojeg uzrokuje pomanka-<br />

nje uizluč ivanju inzulina iduboka<br />

promjenametabolizma šeć era.<br />

•Downov sindrom bolest obilježena<br />

prisutnošć udodatnog kromosoma u<br />

svim stanicama(trisomija 21), sa slje-<br />

deć im obilježjima: mentalnom retar-<br />

dacijom idrugim klinič kim problemi-<br />

ma kaonaprimjer tipič ne promjene<br />

na licu, srč ane bolesti irizik tumora.<br />

•enteropatija lezija sluznice crijeva<br />

•epidemijologija grana medicine<br />

koja prouč ava u č estalost bolesti te<br />

rizič ne faktore koji su snjima ukore-<br />

laciji.<br />

•epilepsija neurološka bolest karak-<br />

terizirana povremenim poremeć ajem<br />

živč anog sustava što se manifestira<br />

epilepti č kim napadajima tijekom<br />

kojih se javlja grč enje mišić a, smetnje<br />

osjeta, vida, njuha, sluha kaoidjelo-<br />

mič ni ili potpuni poremeć aj svijesti.<br />

•epitel vanjski sloj tkiva, koji ucrijevi-<br />

ma kaoiudrugim organima oblikuje<br />

preprekukoja odvaja vanjskuokolinu<br />

(crijevni lumen) od unutarnje.<br />

•gen sekvenca DNAkoja se sastoji od<br />

niza nukleinskih kiselina obuhvać aju-<br />

ć iinformacije za reguliranu proizvod-<br />

nju proteina.<br />

•genotip cjelokupna genetič ka kon-<br />

stitucija organizma ili pojedinač ne<br />

stanice.<br />

•glijadin protinski segment prisutan<br />

uglutenu koji sadrži mnoge peptide<br />

koji su toksič ni za celijakič are.<br />

•Hashimoto tiroiditis autoimuna<br />

bolest štitne žlijezde,koja dovodi do<br />

nepovratnog ošteć enja štitnja č ei<br />

polaganog slabljenja njene funkcije<br />

(hipotireoza).<br />

•hipoplazija smanjen razvoj tkiva ili<br />

organa.<br />

•HLA sistem kompleks gena smje-<br />

šten na kromosomu 6, o č emu ovisi<br />

sinteza proteina uizvođ enju njihove<br />

osnovne uloge uimuno reakciji.<br />

•hormoni štitnjač e hormoni koje<br />

proizvodi štitna žlijezda (fT3 ifT), a<br />

č iju proizvodnju regulira hormon<br />

hipofize TSH.<br />

•IgA Razred Aantitijela (ili imunoglo-<br />

bin) koja su prisutna ukrvi isluzavim<br />

izluč evinama.<br />

•imunomodulator spoj koji je spo-<br />

soban modificirati (modulirati) imu-<br />

nološkureakciju.<br />

•intraepitelni limfociti stanice uklju-<br />

č ene uimunološke obrambene reak-<br />

cije, prisutnenarazini vanjskog sloja<br />

tkiva sluznice crijeva.<br />

•kalcifikacija zatiljka talog soli kal-<br />

cija uzatiljnom(posteriornom) dijelu<br />

mozga.<br />

Info AZ_CRO.2007.indd Abs1:53 6-02-2008 10:00:35<br />

53


54<br />

•krvna slika Predstavlja pretragu<br />

kojom se broji te prikazuje broj eri-<br />

trocita, leukocita itrombocita ukrvi.<br />

•laktoza glavnimliječ ni šeć er sastav-<br />

ljen od jedne molekule glukoze i<br />

galaktoze.<br />

•malabsorpcija smanjena absorbcija<br />

hranjivih tvari, uzrokovana manjkavo-<br />

stima probavnog sustava ili lezijom<br />

sluznice crijeva.<br />

•maltodekstrin spoj derivirandjelo-<br />

mič nom probavom škroba.<br />

•osteoporoza sistemna bolest košta-<br />

nog tkiva koju karakterizira gubitak<br />

koštane mase, koštana pregradnja i<br />

demineralizacija, pri č emu je mikro-<br />

arhitektura koštanog tkiva teško<br />

ošteć ena, što rezultira poveć anjem<br />

krhkosti ilomljivosti kostiju.<br />

•pothranjenost stanje uzrokovano<br />

nedovoljnom obskrbom hranjivim<br />

tvarima ikalorijama. Karakterizirana<br />

je tipič nim znakovima, kao što su<br />

gubitak težine zbog gubitka masti i<br />

mišić ne mase.<br />

•serološki markeri mjerljivi sastojci<br />

ukrvi, č ija prisutnost predstavlja<br />

tipič ni dijagnostič ki elementpatolo-<br />

gije, koja se testira.<br />

•Sideremia koncentracija željeza u<br />

plazmi. Razina sidermije opada u<br />

uvjetima pomankanja željeza. Feritin<br />

protein koji funkcionira kaoskladište<br />

željeza. Razina feritina ukrvi opada u<br />

situacijipomankanja željeza.<br />

•transaminaza enzimi koji prisustvu-<br />

ju ustanicama jetre. Porast razine<br />

transaminaze može ukazivati na<br />

postojanje ošteć enja jetre.<br />

•transglutaminaza enzim koji je pri-<br />

sutan umnogim tkivima uključ ujuć i<br />

crijevnu sluznicu. Igra bitnu ulogu u<br />

aktivaciji peptida uglutenu, koji su<br />

toksič ni za celijakič are.<br />

•Turnerov sindrom bolest kodžena<br />

obilježena izostankom jednog od<br />

dvaju Xkromosoma (genotip X0<br />

umjesto XX) na stanič noj razini.<br />

Povezana je sdisfunkcijom jajnika,<br />

niskim rastom ikarakteristič nim pro-<br />

mjenama lica.<br />

• Williamsov sindrom genetska<br />

bolest obilježena tipič nim promjena-<br />

ma na licu,pove ć anoj incidenciji uro-<br />

đ enih srč anih bolesti te mentalnom<br />

retardacijom upromjenjivom stup-<br />

nju.<br />

•zonulin regulacijski protein koji je<br />

proizveden pomoć uraznih tipova<br />

stanica. Na razini crijevne prepreke,<br />

funkcija zonulina je regulirati crijevnu<br />

propusnost međ ustanič nih spojeva.<br />

Info AZ_CRO.2007.indd Abs1:54 6-02-2008 10:00:35


Info AZ_CRO.2007.indd Abs1:55 6-02-2008 10:00:35<br />

55


56<br />

Info AZ_CRO.2007.indd Abs1:56 6-02-2008 10:00:35


Ne pas affranchir<br />

Poste Italiane SpA<br />

AUT./CRP/BZ<br />

C/C Nr. 30002900-003<br />

Non affrancare<br />

Risposta pagata /Réponse Payée<br />

Plaćeni odgovor /Italia<br />

Dr. Schär S.r.l.<br />

Winkelau 9<br />

I-39014 Postal (BZ)<br />

DA, ŽELIM DOBITI BESPLATAN<br />

PROBNI PAKET!<br />

Info AZ_CRO.2007.indd Abs1:57 6-02-2008 10:00:35<br />

57


muško žensko<br />

Potpis<br />

Godina mog rođenja<br />

elektronski Newsletter<br />

Istraživanje tržišta<br />

Zainteresiran sam za informacije ocelijakliji.<br />

Zainteresiran sam za informacije oalergijama.<br />

liječnik/nutricionist trgovac<br />

Ja sam<br />

pšenične proizvode bez glutena<br />

mliječne proizvode bez laktoze<br />

Kupujem<br />

E-mail<br />

Država Tel.<br />

Poštanski broj Grad<br />

Zaštita vaših osobnih podataka<br />

Kako bismo Vamkontinuirano dostavljali naš besplatan info-paket (koji<br />

se sastoji od našeg časopisa Your Life, kataloga proizvoda i/ili knjižice<br />

recepata), Vaši će osobni podaci biti obrađeni upapirnatom ielektronskom<br />

obliku od strane tvrtke Dr. Schär GmbH/s.r.l.<br />

Ukoliko date svoju izričitu suglasnost, dobivat ćete od nas ielektronski<br />

Newsletter isudjelovat unašem istraživanju tržišta. Sobzirom na obradu<br />

Vaših podataka imate prava koja su utvrđena čl. 7talijanskog dekreta<br />

br. 196 od 30.03.2003. koji ima zakonsku snagu.<br />

Osim mogućeg prosljeđivanja podataka temeljem zakonskih datosti,<br />

jamčimo Vam, da vaši podaci neće biti proslijeđeni trećim stranama,<br />

koje nemaju nikakvu funkciju povezanu sdjelatnošću našeg društva.<br />

Vlasnik ove obrade podataka je tvrtka Dr. Schär GmbH/s.r.l., nadležnu i<br />

odgovornu osobu, kao ipotpuni popis odgovornih osoba možete pronaći<br />

na našoj stranici www.schaer.com/privacy,ili zatražiti od našeg poduzeća<br />

putem telefona, telefaksa ili e-maila.<br />

Ispunjavanjem islanjem ovog kupona dajete svoju izričitu islobodnu<br />

suglasnost za gore navedenu uporabu vaših osobnih podataka, kao i<br />

(ako želite označite križićem):<br />

Ulica<br />

Br.<br />

Ime<br />

Radije ste online?<br />

Onda nasposjedite na www.schaer.com.<br />

Info AZ_CRO.2007.indd Abs1:58 6-02-2008 10:00:40<br />

Prezime<br />

Po obitelji se može naručiti samo jedan probni paket.<br />

Da, želim dobiti besplatan probni paket!<br />

SHR07


Tekst: Prof. Carlo Catassi, Dr. Schär, Conzepta<br />

Dizajn ipriprema: Conzepta<br />

Slike: DPI, Lukas Dostal, Dr. Schär<br />

Tisak: Athesia<br />

Info AZ_CRO.2007.indd Abs1:59 6-02-2008 10:00:40<br />

59<br />

SHR05


Dr. Schär S.r.l., Winkelau 9, I-39017 Postal (BZ) ITALY<br />

info@schaer.com, www.schaer.com,<br />

Eksluzivan zastupnik za Hrvatsku Pretti d.o.o., 051 732 120, www.pretti.hr<br />

Info AZ_CRO.2007.indd Abs1:60 6-02-2008 10:00:40

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!