OKUS ZA CIJELI ŽIVOT

schaer

OKUS ZA CIJELI ŽIVOT

OKUS ZACIJELI ŽIVOT

Info AZ_CRO.2007.indd 1 6-02-2008 9:58:09


2

! Na

posljednjoj strani brošure se nalazi rječ nik glavnih medicinskih

iznanstvenih termina koji se spominuju uovom letku.

Info AZ_CRO.2007.indd 2 6-02-2008 9:58:14


SADRŽAJ

1 Kakoživijeti sa celijakijom? 04

2 Što je celijakija? 06

3 Dalijecelijakija prirođ ena bolest ili se

može pojaviti iuodrasloj dobi? 09

4 Kakosecelijakija o č ituje? 10

5 Koji su klinič ki oblici celijakije? 12

6 Što treba napraviti usluč aju sumnje? 14

7 Kakosepostupa usluč aju celijakije? 16

8 Što možete jesti? 18

9 Koje su pozitivne strane bezglutenskeprehrane? 28

10 Kakopostić ipravu ravnotežu? 31

11 Kakosezdravo hraniti? 32

12 Tjedni meni: “Što preporuč akuhar?” 36

13 Koja higijenskapravila morate poštovati ukuhinji? 40

14 Koje ostale aspekte prehrane morate uzeti uobzir? 42

15 Dalipostoji neki drugi lijek osim bezglutenskeprehrane? 43

16 Testiranje nakon dijagnoze: Kakoikada? 44

17 Možete li se sa celijakijom živjeti bezbrižno? 46

18 TkojeSchär? 48

19 Što je “Okuszaživot”? 49

20 Koje usluge nudi Schär? 51

Rječ nik 52

Info AZ_CRO.2007.indd 3 6-02-2008 9:58:15

3


4

KAKO ŽIVJETI SA CELIJAKIJOM?

Dijagnoza koja je uznemirujuć a.

To se događ aprije svega zbog pre-

hrambenih ogranič enja izabrana.

No to je strah koji nema osnove.

Zapravo, život sa celijakijom može

biti isto intenzivan iugodan, iako

postoje nekaspecifič na pravila.

Bez nikakve dvojbe, život celijakič a-

ra može biti život bez kompromisa!

1

Info AZ_CRO.2007.indd 4 6-02-2008 9:58:15


Dijagnoza celijakije nosi sa sobom

niz pozitivnih, osnovnih promjena.

Prije svega prelaskom na bezgluten-

skuprehranu,pacijenti ć eosjeć ati

postupan nestanak svih nelagod-

nosti, koje su ih pratile godinama,

abez uporabe lijekova. Opć edobro

stanje koje je ponovno uspostavlje-

no se ne podudara samo snestan-

kom zabrinjavajuć ih inelagodnih

simptoma, kaošto su gubitak teži-

ne inapuhnuti trbuh, već se postiže

ive ć apsihofizič ka u č inkovitost u

određ enom smislu, već akoncen-

tracija isnaga.

Suoč eni sovim prednostima, celi-

jakič ari se moraju nauč iti na “neu-

obič ajen” tretman: eliminiranje

kruha itjestenina iz svakodnevne

prehrane–hrana koja je stoljeć ima

osnova prehrane –što zaista nije

lako. No, negativan u č inak bezglu-

tenske prehrane može biti pre-

vladan uz pomoć mašte iznanja.

Pomoć umašte je moguć eotkriti

svijet hrane, koja se može korisiti u

bezglutenskoj prehrani, bilo međ u

proizvodima koji prirodno ne sadr-

že glutenili usve već em broju pro-

izvodaspecijalizirane prehrambene

industrije. Uz pomoć znanja, č emu

ovaj letak nastoji pridonijeti, poje-

dinac može nauč iti lako upravljati

manjim problemima na koje može

svakodnevno naić i.

_Prof. Carlo Catassi

Odjel znanosti omaterinstvu idjeci,

Politehnič ki fakultet Marche, Italja

Centar za istraživanje celijakije,

Sveuč ilište Maryland,

Baltimore(SAD)

Info AZ_CRO.2007.indd 5 6-02-2008 9:58:15

5


6

2

ŠTO JE CELIJAKIJA

Celijakija je trajna nepodnošljivost organizma na

gluten.

Gluten je protein koji se nalazi u

pšenici iostalim žitaricama kao

što su zob, ječ am, raž, pira, kamut

ipšenoraž (triticalle). Usluč aju

genetske predodređ enosti, kod

djece iodraslih probava, hrane

koja sadrži inajmanju količ inu

glutena, uzrokuje imunološku

reakciju tankog crijeva koja izazi-

va kronič nu upalu sa posljedi-

com nestanka crijevnih resica,

sa popratnim simptomima, koji

se razlikuju od sluč aja do sluč aja.

Kod zdravih pojedinaca crijevna

stjenka jeprekrivena resicama i

mikrovilijima, č ija je osnovna

funkcija poveć anje površine slu-

znice za absorbciju hranjivih

sastojaka. Kod celijaki č ara su

crijevne resice skoro nestale i

crijevna sluznica je ošteć ena.

Spljošteno područ je za absor-

bciju reducira ili spriječ ava

absorbciju hranjivih sastojaka

kao što su bjelanč evine, masti,

ugljiko-hidrati, vitamini i mine-

rali, uzrokujuć ipothranjenost i

dekompenzaciju. Nepodnošenje

glutena je jedno od najraširenijih

stanja usvijetu. Uzemljama č iji

pšenica

Info AZ_CRO.2007.indd 6 6-02-2008 9:58:15su stanovnici europskog porije-

kla (Europa, Sjeverna iJužna

Amerika, Australija), u č estalost

bolesti je približno 1:100 sta-

novnika. Slič na u č estalost je

utvrđ ena iuzemljama urazvoju,

kao što su Sjeverna Afrika, Bliski

Istok, Indija, gdje se konzumiraju

velike količ ine pšenice.

zob

ječ am

Što je gluten?

Gluten je protein koji se nalazi u

pšenici iostalim žitaricama kao

što su zob, ječ am, raž, pira, ka-

mut itriticale. Gluten ima vrlo

malu hranjivu vrijednost. Osnov-

na uloga ovog proteina je slič na

ulozi “ljepila”, povezuje brašno

žitarica kako bi se mogao ispeć i

kompaktan kruh.

Info AZ_CRO.2007.indd 7 6-02-2008 9:58:16

emmer

7


8

Pšenica

Zob

Pira

Raž

Ječ am

Kamut

Pšenoraž

Info AZ_CRO.2007.indd 8 6-02-2008 9:58:17


DA LI JE CELIJAKIJAPRIROÐENA BOLEST

ILI SE MOŽE POJAVITI IUODRASLOJ DOBI?

Celijakija ima složenu patologiju koja je uzrokovana

“mozaikom” nasljednih faktora ifaktora okruženja.

Genetski faktori

Uloga genetske predispozicije je

iskazana ponavljanjem celijakije

unutar obitelji, približno je deset

puta u č estalija kod uže obitelji

nego uop ć oj populaciji.

No, danas nisu poznati svi od

mnoštva gena koji pridonose

nasljednosti ove bolesti. Međ u

ostalim, istič usefaktori leukocit-

nog antigenetskog sustava, slože-

ni geni sa primarnom funkcijom

“prepoznavanja” stranih molekula

uorganizmu.

Kod ve ć ine celijakič ara (najmanje

95%) prisutni su genotipi HLA-

DQ2 i/ili DQ8. Bez obzira na to,

prisustvo HLA-DQ2/DQ8 je nu-

žno, no ne idovoljno za razvoj

bolesti sobzirom da su ti faktori

uvisokom postotku otkriveni i

kodzdravih osoba (20-30% cjelo-

kupne populacije).

3

Utjecaj okruženja na pojavu celi-

Faktori okruženja

jakije uključ uje prisutnost glutena

usvakodnevnom sustavu prehrane.

Info AZ_CRO.2007.indd 9 6-02-2008 9:58:25

9


10

KAKO SE CELIJAKIJAO Č ITUJE?

Simptomi koji ukazuju na celijakiju variraju,

aponekad ih niti nema.

Najuč estaliji jeproljev, gubitak

težine, gubitak snage, poveć an

trbuh, bolovi utrbuhu, povrać a-

nje, akod djece iusporeni rast. U

nekim sluč ajevima se pojavljuje

anemija, osteoporoza, gubitak

menstrualnog ciklusa (amonore-

ja), nedostatak vitamina iminerala

iznač ajkedrugih patologija skoji-

ma je ponekad povezana.

Celijakija se ne pokazuje uvjek u

vidljivom, prepoznatljivom obliku,

ona ima mnoge klinič ke forme

koje se moraju uzeti uobzir kod

dijagnoze.

Moguć eklinič ke slike celijakije

mogu biti podijeljene na tipič nu

klinič ku slikusajasnim gastrointe-

stinalnim simptomima (danas u

manjini sluč ajeva), atipič na kli-

nič ka slika jeuč estalija, karakteri-

zirana je neodre đ enim simptomi-

ma kao što je kolitis (upala debe-

log crijeva) ili manjak željeza

otpornog na oralnu terapiju.

Nadalje postoje tihi oblici celijaki-

je, kod kojih nema vidljivih simp-

toma, te se dijagnosticiraju kod

rizič nih skupina, kod obitelji obo-

ljelog, kod dijabetič ara koji su

Info AZ_CRO.2007.indd 10 6-02-2008 9:58:25


4

podvrguti serijiopažanja. Uovom

sluč aju simptomisutihi, unastan-

ku, jer se ustvarnosti nakon

poč etkatretmanabilježinapredak

upsiho-fizič komstanju pacijenta.

Naposljetku, sumnja nastaje kod

pacijenata saproblemima izvan

probavnog sustava, kao što su

dermatitis herpetiformis, aphtho-

us stomatitis, dijabetes, osteopo-

roza, problemi sa plodnošć u, tri-

roiditis, alergije, nepodnošljivost i

pojedine patologije neurološkog

tipa koje su povezane sa celijaki-

jom. Nasreć u, uvrlo rijetkim slu-

č ajevima celijakija se može mani-

festirati ozbiljnim komplikacijama

kaošto je ulcerozni jejunoileitisili

limfom probavnogsustava.

Info AZ_CRO.2007.indd 11 6-02-2008 9:58:25

11


12

KOJI SU KLINI Č KI OBLICI CELIJAKIJE?

Kratak opis č etiriju oblika ukojima se celijakija

manifestira.

Tipič na celijakija

Tipič an oblik započ inje rano sa

simptomima vezanim uz probavni

sustav: kronič ni proljev, usporeni

rast, nedostatak apetita, povra-

ć anje, poveć anje abdominalnog

dijela (napuhani trbuh).

Atipič na celijakija

Atipič an oblik se manifestira kasno

sa simptomima koji nisu povezani

uzprobavnisustav,kaoštojeanemi-

ja sa pomankanjem željeza, pove-

ć anje hepatič ne transaminaze, po-

navljaju ć ibolovi utrbuhu, hipoplazi-

ja zubne cakline, dermatitis herpeti-

formis ili nizak rast kod školske

djece.

Info AZ_CRO.2007.indd 12 6-02-2008 9:58:25


Tiha celijakija

Tihi oblik se dijagnosticira kod

pacijenata koji su bili podvrgnuti

pretragama, akoji su bili zdravi.

Mnogi sluč ajevi su tihi, tek u

nastanku, no č injenica je da nakon

započ etog tretmana dolazi do

poboljšanja psiho-fizič kog op ć eg

stanja.

5

Potencijalna celijakija

Potencijalna celijakija ima nalaz

normalne crijevne sluznice, normal-

ne biopsije, ali uz pozitivan nalaz

protutijela na gluten. Kodpacijenta

spotencijalom celijakijom, koji

ostaju na normalnoj ishrani, tijekom

vremena bi se moglarazviti potpu-

no razvijena crijevna lezija (ošteć e-

nje). Vrlo č est oblik celijakije, č esto

potajan, pojavljujesekod pacijena-

ta pod utjecajem autoimunih pato-

logija (posebno kodosoba na inzu-

linu, tiroiditisa), sindromskih pato-

logija (Downov sindrom, Turnerov

sindrom iWilliamov sindrom) ili s

nedostatkom seroznog imunoglo-

bulina A(IgA).

Info AZ_CRO.2007.indd 13 6-02-2008 9:58:25

13


Normalna crijevna sluznica, atrofija II stupnja iatrofija IIIc stupnja

14

ŠTO TREBA NAPRAVITI

USLUČ AJU SUMNJE?

Usluč aju simptoma koji ukazuju

na celijakiju, dovoljno je provesti

određ ene krvne testove kako bi se

dala prva dijagnoza nepodnošenja

glutena. Ipak, konač na dijagnoza

može biti dana tek nakon prove-

dene crijevne biopsije, uzimanje

dijela tkiva, koje se histološki ispi-

tuje, na osnovi č ega se potvrđ uje

postojanje moguć eatrofije crijev-

ne sluznice.

6

Krvni testovi

Određ eni krvni testovi bi mogli potvr-

diti sumnju na celijakiju. Izmeđ unjih,

je prije svega onaj na anti-transgluta-

minazna antitijela (anti-tTG)izrazreda

IgA,testkojijevrlopouzdaniautoma-

tiziran. Jednakotakoneosporno, iako

manje standardizirano, je istraživanje

na anti-endomizalna antitijela (EMA).

Antiglijadinska antitijela (AGA) iz

razreda IgAiIgGsu naroč ito znač ajna

koddjece mlađ eodtri godine, jer su

podložna promjenama prije drugih

testova.Izolirana promjena AGA-IgG

opć enito ne nosi dijagnostič ku težinu

izuzev koddjece snedostatkom sero-

znog IgA.

Info AZ_CRO.2007.indd 14 6-02-2008 9:58:25


Biopsijacrijeva

Usluč aju da je serološka pretraga

pozitivna, potrebno je izvršiti crijev-

nu biopsiju, test koji se provodi uz

pomoć gastroduodenoskopa. Kod

osoba spozitivnom serologijom i

tipič nim promjenama ucrijevnoj bi-

opsiji (atrofija crijevne stjenkeipo-

rast intraepitelnih limfocita), posto-

je svi elementi za konač nu dijagno-

zu celijakije.

Optereć enje

Kodnesigurnih sluč ajeva, uobič aje-

no dvije godine nakon prelaskana

bezglutensku dijetu, provodi se

test koji uključ uje ponovno optere-

ć enje glutenom.

Dijagnoza je potvrđ ena ako opte-

reć enje, koje treba biti provedeno

pod medicinskim nadzorom, uzro-

kuje klinič ko ibiopsijskoponavlja-

nje unutar raspona od više mjeseci

(kao iznimka, tijekom razdoblja od

više godina).

Info AZ_CRO.2007.indd 15 6-02-2008 9:58:27

15


16

KAKO SE POSTUPA USLUČ AJU CELIJAKIJE?

Stroga bezglutenska dijeta je jedina

u č inkovita terapija.

Stroga bezglutenska dijeta je tre-

nutno jedina u č inkovita terapija,

koja oboljelima jamč iizvrstno

zdravstveno stanje snestankom

klinič kih znakova bolesti, normali-

zacijom rezultata nalaza te obno-

vu normalne strukture crijevne

sluznice.

Kako biseliječ ila celijakija, neop-

hodno je iz prehrane isključ iti svu

hranu koja sadrži derivate pšenice,

uključ ujuć iisve proizvode koji se

dnevno troše uminimalnim koli-

č inama. Bitno je znati da inajma-

nje količ ine glutena mogu štetiti.

Stoga je potrebno posvetiti veliku

pozornost uodabiru namirnica, s

obzirom da uraznim proizvodima

može biti prisutan glutenutrago-

Info AZ_CRO.2007.indd 16 6-02-2008 9:58:29

vima.


Dijetalna terapija je olakšana

dostupnošć uširokog asortima-

na proizvoda za celijakič are (kr-

uh, tjestenina, keksi, tijesto za

pizze,brašno za slatkiše itd.), koji

su lakoprepoznatljivipooznaci na

pakiranju “prekrižan klip pšenice”,

znak koji jamč iodsustvo glutena.

Nadalje, da bi olakšali oblikovanje

prehrane celijakič ara, nacional-

ne udruge za celijakiju izrađ uju

priruč nik “sigurne” komercijalne

hrane, koji se periodič no ažurira.

7

Hrvatskodruštvo za celijakiju

www.celijakija.hr

celiac@inet.hr

Info AZ_CRO.2007.indd 17 6-02-2008 9:58:29

17


18

Kodosoba sa celijakijom se može,

prije dijagnoze kaoiuprvo vrijeme

nakon dijagnoze, javiti alergija na

laktozu, zbog ošteć ene sluznice

tankog crijeva. No prelaskom na

bezglutenskuprehranu, nakon nor-

malizacije crijevne sluznice, nepod-

nošljivost laktoze može ostati. U

tom sluč aju je riječ ogenetskom

pomankanju enzima, što je u č esta-

la pojava kod stanovništva južne

europe, te nije posljedica celijakije.

ŠTO MOŽETE JESTI?

Proizvodi bez glutena koje morate znati prepoznati.

8

Konzumiranje hrane koja sadrži lak-

tozu (posebno mlijeko), kodosoba

koje imaju alergiju na laktozu, uzro-

kuje simptome kao što su osjeć aj

nadustosi iproljev.Jedino riješenje

je izbjegavanje hrane koja ima velik

sadržajlaktoze(neobrano mlijeko,

mliječ ni sladoled, svježi sir). Različ iti

proizvodi bez laktoze su dostupni

umnogim trgovinama. Buduć ida

već ina oboljelih može nastaviti kon-

zumirati stanovitu količ inu laktoze,

mliječ ni proizvodi kaojogurt ili tvrdi

sir su neopasni. Osobe sa trajnom

nepodnošljivosti laktoze, se moraju

upotpunosti odreć imliječ nih proi-

zvoda.

Info AZ_CRO.2007.indd 18 6-02-2008 9:58:29


Dozvoljena hrana ili

ona bez glutena

Postoji puno prirodnih proizvoda

koji ne sadrže gluten te se mogu

bez brige koristi, kao naprimjer

riža, kukuruz, raznolike vrste braš-

na od krumpira, grahorica, heljde,

manioke, tapiokeikestena; mlijeko

imliječ ni proizvodi, meso, riba, jaja,

biljna ulja, povrć eivo ć e. Nadalje,

ogroman asortiman proizvoda za

celijakič are je raspoloživ na tržištu

(kruh, tjestenine, keksi, žitarice itd.),

koji su prepoznatljivi po znakuoti-

snutom na ambalaži “prekriženi

klip pšenice”, znak koji jamč iodsu-

stvo glutena.

Međ unarodni simbol

za hranu bez glutena

Rizič na hrana

Ova hrana može biti uporabljena

tek nakon što se sa sigurnošć uutvr-

di da ne sadrži gluten. No unatoč

tome takva hrana se ne može sma-

trati 100% sigurnom, sobzirom da

gluten nije naveden usastavu, ali je

tijekom procesa proizvodnje konta-

minirana glutenom. Takvi proizvodi

uključ uju instant juhe, kobasice,

umak od soje, za č ine za pripremu

hamburgera, slatkiše ibombone,

sladoled, škrob, maltodekstrin, glu-

kozni sirup islad.

Zabranjena hrana

Hrana koja se mora strogo elimi-

nirati iz prehrane uključ uje sve

proizvode koji sadrže derivate

pšenice iostalih žitarica uključ u-

juć iemmer,kamut, pšen-oraž, pir,

ječ am iraž. Zob nije preporuč ljiva

sobzirom da je č e-sto kontamini-

rana glutenom.

Info AZ_CRO.2007.indd 19 6-02-2008 9:58:29

19


20

Kako bismo olakšali prepoznava-

nje ikontrolu dopuštene hrane,

rizič ne hrane izabranjene hrane,

Dozvoljeno

Kukuruz

Riža

Proso

Heljda

Amaranth

Brašno rogač a

Kvinoa

Tapioka

Manioka

Krumpir

Kesteni

Uljane sjemenke

Kukuruz

Proso

Žitarice

Rizič no

Derivati kukuruza

Estrudirana riža

Č ips od krumpira

Instant palenta

Kukuruzne kokice (Popcorn)

Brašno od kestena

Heljdino brašno

Kukuruzni škrob ibrašno

Rižin škrob ibrašno

Brašno od slanutka

Krumpirov škrob

Brašno od prosa

Tapiokabrašno

Maniokabrašno

Brašno od prosa

Brašno može biti kontaminirano ako

se melje na istom mlinu, kaoižitarice

koje sadrže gluten (npr.trgovine

zdrave hrane).

praktič ni vodič podjeljen po gru-

pama hrane se nalazi unastavku.

Zabranjeno

Pšenica injezini derivati

Zob injegovi derivati

Ječ am injegovi derivati

Raž injezini derivati

Pira injezini derivati

Pšenoraž

Emmer,kamut, zeleni

orašč ić i,

Bulgur couscous, mekinje

gore navedenih žitarica

Ječ meni slad

Musli ižitaricezadoruč ak

napravljene od gore navedenih

žitarica

Tjestenina (svježa, suha, sa

ili bez punjenja)

Slatkeili slane peč ene

proizvode (kruh, štapić i,

kolač i, krekeri, pizza, keksi,

pite, kroasani itd.)

Info AZ_CRO.2007.indd 20 6-02-2008 9:58:34


Dozvoljeno

Sve vrste svježeg ili zamrznutog voć abez dodatkadrugih

sastojakakoji su zabranjeni. Sve vrste orašastihplodova

sa ili bez soli (sirovi, prženi, soljeni). Voć eusirupu,suho

ili dehidrirano voć ekoje nije prelivenobrašnom (šljive,

datulje, smokve, grožđ ice, itd.)

Dozvoljeno

Voć e

Povrć e

Sve vrste povrć a(sirovo, kuhano isuho)

Sve vrste smrznutog povrć abez dodatkadrugih sastojaka

koji su zabranjeni

Konzervirano povrć e(uulju, octu, salamuri, soli, itd.)

Svježe ikonzervirane mahunarke(slanutak, grašak, grah,

vuč ji bob, bob, leć a, soja) bez dodatkaarome i

konzervansa, ojač ivač aokusa i

Pire rajč ice, oguljena rajč ica ili pasirana rajč ica

Rizič no

Kandirano voć e

Zabranjeno

Brašnom preliveno suho

voć e

Rizič no

Jela spremna za uporabu

na bazi povrć a

Zabranjeno

Povrć esažitaricama

Panirano povrć eili u

brašnu peč eno povrć e

Smrznuto povrć e(prženi

krumpir ili gljive) koje

sadrži pšenicu i/ili njezine

derivate

Info AZ_CRO.2007.indd 21 6-02-2008 9:58:35

21


22

Dozvoljeno

Svježe mlijekoili mlijekou

tetrapaku

Prirodni jogurt (punomasni

ili bez masnoć a)

Svježe vrhnje ili UHTvrhnje

Maskarpone

Rikota sir

Svježi izreli sirevi (Gorganzola,

Parmezan, itd.)

Mliječ ni proizvodi

Rizič no

Mlijekosadodatkom vitamina

iostalih elemenata

Napitci na bazi mlijeka

Voć ni jogurt

Aromatizirano UHTvrhnje

za kuhanje (sa gljivama,

lososom, itd.)

Tuč eno vrhnje

Kreme ipudinzi

Narezani sirevi

Sirni namazi

Mramorni sirevi isirevi sa

plijesni (kao Brie)

Zabranjeno

Jogurt sa sladom,

žitaricama ili keksima

Proizvodi na bazi sira

Info AZ_CRO.2007.indd 22 6-02-2008 9:58:38


Sve vrste mesa iribe,

svježi ili zamrznuti

(bez dodatkaostalih

sastojaka)

Pršut

Konzervirane ribe prirodno,

uulju, dimljene ili

zamrznute

Jaja

Dozvoljeno

Meso, ribe ijaja

Rizič no

Svježa ili na zrakusušena

soljena govedina, č ajne

salame, slanina, kuhana

šunka, kobasice, hrenovke,

svinjskenožice itd.

Meso ulimenkama

Umaci na bazi mesa ili ribe

Hrana na bazi mesa ili ribe

ili kuhana hrana

Zabranjeno

Panirano meso ili riba,

uvaljano ubrašno ili kuhano

sa umacima koji sadrže

brašno sa glutenom

Kuhane zamrznute ribe

(surimi ili imitacija raka)

Info AZ_CRO.2007.indd 23 6-02-2008 9:58:41

23


24

Dozvoljeno

Gazirani napitci (kola, oranžada, itd.)

Bezalkoholna pić aidijetna pić a

Napitci

Vreć ice ifilteri č aja, č aj bez kofeina, kamilica, kava, kava

bez kofeina, biljni č ajevi.

Voć ni sokovi inektari

Alkoholna pić a, bijelo, rose ili crveno vino, pjenušci i

šampanjci, rakija, konjak, brandi, rum, tekila iostali

alkoholni napitci (osim zabranjenih).

Voć ni sirupi isladoled

Pripremljene mješavine za

frape, topla č okolada, č aj,

kamilica

Voć ni sokovi sa dodatkom

vlakana

Viski, pšenič na vodka, gin

Pivo

Rizič no

Zabranjeno

Instant kava ili nadomjesci

kave koji sadrže ječ am ili

ječ meni slad

Zobeni napitci

Info AZ_CRO.2007.indd 24 6-02-2008 9:58:41


Slatkiši

Dozvoljeno Rizič no Zabranjeno

Med

Šeć er

Fruktoza

Dekstroza

Glukozni sirup

Šeć er uprahu ili konfekcionirani

šeć er

Džemovi, želei imarmelade

Č okolade, bombonjere i

eurokremi

Kakao uprahu

Sladoled,ledene voć ne

lizaljkeiled

Umjetna sladila

Č okolada sa žitaricama

Info AZ_CRO.2007.indd 25 6-02-2008 9:58:43

25


26

Dozvoljeno

Masti iumaci

Dozvoljeno

Sva biljna ulja

Biljni margarin

Maslac, mast, slanina

Ocat, balzamič ni ocat

Sol ipapar

Bilja

Zač ini

Drugo

Rizič no

Želatina rojal

Sirov korijen likorica

Ekstrakt kvasca, svjež

ili zamrznut, suhi pivski

kvasac

Pecilni prašak

Pripremljeni umaci

Lagani (light) maslac

Kockezajuhu ili ekstrakti

mesa, mješavine za juhu

Mješavine bilja iza č ina

Arome

Kiselo tjesto

Rizič no

Zabranjeno

Zabranjeno

Info AZ_CRO.2007.indd 26 6-02-2008 9:58:43


Info AZ_CRO.2007.indd 27 6-02-2008 9:58:44

27


28

9

KOJE SU POZITIVNE STRANE

BEZGLUTENSKE PREHRANE?

Prva posljedica je nestanak klinič kih simptoma.

Poč etak dijetetskog tretmanapoma-

že unestanku klinič kih simptoma,

normalizaciji testova na antitijela iob-

novi normalne strukture crijevne slu-

znice. Usluč aju tipič nih simptomima,

efekti tretmana su izvanredni: unutar

nekolikodana, dolazi do poboljšanja

apetita iraspoloženja, nakon č ega

slijedi progresivan nestanak proljeva i

koddjece nastavak normalnog rasta.

Nadalje moguć e metabolič ke pro-

mjene, kaonaprimjer reducirana ko-

štana mineralizacija ili anemija uzro-

kovana pomanjkanjem željeza se po-

stupno normaliziraju. Dijetetski tre-

tman, posebno ako jerano primje-

njen, minimizira rizik dugoroč nih

komplikacija, ali ne otklanja upotpu-

nosti “100%” moguć nost bilo kojih

povezanih autoimunih patologi-

ja. Izmeđ unjih, želimo posebno

istaknuti autoimuni tiroiditis (Hashi-

moto tiroiditis), bolest koja se č esto

razvija tijekom puberteta, naroč i-

to kodžena.

Prednosti bezglutenske

prehrane:

_normalizacija sluznice tankog crijeva

_organizam apsorbira iiskorištava

hranjive sastojke

_uspostavljanje normalne težine

_ponovno uspostavljanje optimalanog

psiho-fizič kogstanja

Info AZ_CRO.2007.indd 28 6-02-2008 9:58:47


Info AZ_CRO.2007.indd 29 6-02-2008 9:58:47


30

Info AZ_CRO.2007.indd Abs1:30 6-02-2008 9:58:54


KAKO POSTI Ć IPRAVU RAVNOTEŽU?

Bezglutenska prehrana omogu ć uje pojedincu da se

hrani zdravo, ukusno iuravnoteženo.

Preporuč ljivo je za održavanje

dobrog opć eg stanja organizma jesti

raznovrsnu hranu, piti puno vode te

umjereno koristiti sol. Raznovrsna

prehranajebitna. Vodič usastavlja-

nju dnevnog menija može biti “pira-

mida zdraveprehrane” koja se dijeli u

šest sekcija, svakasadržijednugrupu

hrane: na dnu je osnovna hranakoja

1 0

mora biti uprehrani zastupljena u

već im količ inama (žitarice –narav-

no bez glutena igomolji), ona na

vrhu (masti) mora biti zastupljena u

manjim količ inama.

Info AZ_CRO.2007.indd Abs1:31 6-02-2008 9:58:57

31


32

KAKO SE ZDRAVO HRANITI?

5puta dnevno voć e

ipovrć e

Voć eipovrć ejebogat izvor vlakana,

vitamina, minerala, elemenata

utragovima iantioksidanata. Tijekom

dana konzumirajte 3obroka

povrć ai2obrokavo ć a(1obrok =

min. 120 g=1puna ruka)

Žitarice kod svakog

glavnog obroka

Proizvodi od žitarica bez glutena

kaošto je kruh, tjestenine, krumpir

iriža su bitni izvori ugljiko-hidrata i

vlakana. Oni su izvor energije koju

tijelo može lako iskoristiti. Ova

vrsta proizvoda mora biti uključ ena

usvaki glavni obrok, 3obroka

dnevno, 1obrok =80-100 gkruha

bez glutena, 200g krumpira, 100 g

tjestenina bez glutena.

Mlijeko imliječ ni

proizvodi dnevno

Mlijeko imliječ ni proizvodi kao

što su jogurt isir sadrže proteine,

masnoć e, kalcij ivitamine.

Konzumirajte ih 2puta dnevno

približno 120g, najbolje smanje

masnoć a.

1 1

Meso, ribe, jaja,

mahunarke dnevno

Meso, ribe ijaja sadrže proteine,

masti, minerale ivitamin B.

Mahunarke grah, grašak, leć a,

slanutak uz ugljikohidrate sadrže

iprethodno navedene nutrijente,

te spadaju uovu skupinu.

Konzumirajte ih jednom dnevno

raznoliko raspoređ ene, 1obrok

mesa ili ribe (100-120g) ili kao

alternativu 2puta tjedno mahunarke(60g).

Zdravije, te stoga preporuč

ljivije je goveđ emeso, meso

peradi iriba. Jaja koristiti maksimalno

2puta tjedno.

Masti iulja dnevno,

umjereno

Masti iulja sadrže esencijalne

masne kiseline te uulju otopive

vitamine (A,D,E,K). Zdravija su, te

stoga imaju prednost, hladnoprešana

biljna ulja iulja jezgrič astog

voć a(ekstra djevič anskomaslinovo

ulje, suncokretovo ulje, buč ino

ulje idr.). Dnevno koristite najviše

3obroka po10g. Masti životinjskog

porijekla (maslac, vrhnje,

svinjska mast) koristite uumjerenim

količ inama.

Info AZ_CRO.2007.indd Abs1:32 6-02-2008 9:58:57


Masti iulja

Mlijeko, jogurt, sir, meso peradi, ribe, mahunarke, jaja

Tjestenine ikruh bez glutena, riža, kukuruz, krumpir

Voć eipovrć e

Koristni savjeti za ispravnu prehranu

Dodatni sitni prijedlozi:

_piti barem 1-2 litre vode dnevno.

Preporuč eni napitci su mineralna

voda, razrijeđ eni voć ni ipovrtni

sokovi, nezaslađ eni biljni ivo ć ni

č ajevi

_pripremati jela na zdrav nač in bez

dodatnih masnoć a(peč ena, kuha-

na, parena)

_jesti polako, hranu dobro sažvakati

_umjesto soli koristiti više svježih

zač ina ibilja

_umjereno konzumirati alkohol

_slatkiše, slane grickalice izasla-

đ ena pić aumjereno koristiti, biti

štedljivo sa šeć erom

_zapripremu recepata koristiti is-

ključ ivo sastojkebez glutena

_izbjegavati kontaminaciju shra-

nom koja sadrži gluten

_minimalna upotreba šeć era

_redovno se baviti sportskim aktiv-

nostima

Schär proizvodi su raspoloživi u

ljekarnama, trgovinama zdrave

hrane iboljim trgova č kim cen-

trima.

Info AZ_CRO.2007.indd Abs1:33 6-02-2008 9:58:57

33


34

Info AZ_CRO.2007.indd Abs1:34 6-02-2008 9:58:58


Info AZ_CRO.2007.indd Abs1:35 6-02-2008 9:59:02

35


36

TJEDNI MENI:

“ŠTO PREPORUČ AKUHAR?”

Sljedeć imeni je orijentacijski primjer

za poč etno razdoblje obilježeno

novim pravilima prehrane. Jela koja

su uvrštena umeni su jednostavna

za pripremu imogu biti prilagođ ena

svač ijim prehrambenim navikama.

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Č aj ili kava

Mlijeko

Schär Frollini

Doruč ak

Sok

Č aj ili kava

Mlijeko

Prirodni jogurt sa Schär

muslijima ivo ć em

Č aj ili kava

Mlijeko

Sok

Schär dvopek

Na tržištu postoje brojne kuharice

zahvaljujuć ikojima se možete pot-

puno pouzdati uvašu maštu dok se

pridržavate bezglutenskog režima

prehrane.

Voć e

Užina

Marmelada ili med

Maslac

Schär krekeri

Voć e

1 2

Info AZ_CRO.2007.indd Abs1:36 6-02-2008 9:59:04


Ruč ak Užina

Riža sa povrć em

Peč ena pileć aprsa

Miješana salata

Voć e

Peč en file pastrve(svježe

ili zamrznute) sa zač inima

Krumpir

Miješana salata

Teleć iili goveđ iodrezak,

peč en utavi

Riža

Sirovo ili kuhano povrć e

Schär krekeri

Voć ni ili povrć ni sok

Voć e

Jogurt iSchär Duetto keksi

sa maslacem

Več era

Povrć na juha sa Schär tjesteninom

Conchigliette

Schär Rustico kruh sa više

žitarica sa mozarelom i

rajč icama

Miješana salata

Palač inkesasirom( sa Schär

brašnom MIXC)

Sirovo ili kuhano povrć e

Voć e

Miješana salata sa sirom i

tunom

Schär Panini

Voć e

Info AZ_CRO.2007.indd Abs1:37 6-02-2008 9:59:04

37


38

Č etvrtak

Petak

Subota

Nedjelja

Doruč ak

Č aj ili kava

Mlijeko

Schär Sunna (kruh sa buč inim

sjemenkama) sa maslacem i

marmeladom ili medom

Č aj ili kava

Mlijeko

Svježe ocijeđ eni voć ni sok

Schär Meranetti tortica sa

č okoladom

Č aj ili kava

Mlijeko

Schär Pancarre (bijeli kruh)

sa šunkom isirom

Voć e

Č aj ili kava

Mlijeko

Svježe ocijeđ eni voć ni sok

Schär Croissant

Schär Quadritos(tortice

prelivene č okoladom)

Prirodni jogurt

Schär Magdalena (tortica

sa marmeladom)

Voć e

Užina

Info AZ_CRO.2007.indd Abs1:38 6-02-2008 9:59:09


Ruč ak Užina Več era

Schär tjestenina Penne sa

umakom od rajč ice

Miješana salata

Voć e

Teleć iodrezak

Schär tjestenina Fussili

Sirovo ili kuhano povrć e

Voć e

Be č ki odrezak (paniran sa

krušnim mrvicama Schär

Pangratí)

Krumpir

Miješana salata

Voć e

Schär tjestenina špageti sa

goveđ im gulašem

Sirovo ili kuhano povrć e

Schär Solena integralni

keksi

Svježe ocijeđ eni voć ni ili

povrć ni sok

Schär grisini

Svježe ocijeđ eni voć ni ili

povrć ni sok

Voć ni milkshake

Juha od povrć asatjesteninom

Schär Pipette

Sirovo ili kuhano povrć e

Kruh Schär Pancarré sa šunkom

Voć e

Teleć iragu sa palentom

Sirovo ili kuhano povrć e

Miješana salata

Voć e

Schär pizza

Riža sa graškom

Sirovo ili kuhano povrć e

Voć e

Info AZ_CRO.2007.indd Abs1:39 6-02-2008 9:59:28

39


40

KOJAHIGJENSKA PRAVILA MORATE

POŠTOVATI UKUHINJI?

Kako pripremiti sigurno jelo bez glutena.

_Birati isključ ivo namirnice koje

sigurno ne sadrže gluten. Od

pomoć imože biti lista proizvoda

koje preporuč anacionalnaudruga

celijakič ara.

_Nikada dotaknuti hranu srukama

od brašna ili sneopranim kuhinjskim

pomagalima (zdjela, zaimač a, cjedi-

lo, lonac itd.) koja su bila udodiru za

zabranjenim proizvodima.

_Hranu ne stavljati direktno na kon-

taminirane površine, kaonaprimjer

pult, pleh, dno peć nice, rešo ili

roštilj. Sve treba dobro oprati prije

poč etkarada.

_Nemojte koristiti ulje za prženje u

kojem su prethodno bili prženi pro-

izvodi od brašna.

_Nekoristiti vodu za kuhanje tjeste-

nina, koja je prethodno bila korište-

na za kuhanje tjestenina sa glute-

nom.

_Upotrijebiti papir otporan na ma-

snoć e(voštani papir) ili aluminijsku

foliju na tanjurima isredstvima koja

bi mogla biti kontaminirana.

1 3

Info AZ_CRO.2007.indd Abs1:40 6-02-2008 9:59:32


Info AZ_CRO.2007.indd Abs1:41 6-02-2008 9:59:32

41


42

KOJI OSTALE ASPEKTE PREHRANE

MORATE UZETI UOBZIR?

Kako nadomjestiti moguć emanjkavosti

uprehrani iizbjeć ipovezane alergije.

Bezglutenska prehrana, koja je u

liječ enju celijakije uupotrebiviše od

pedeset godina, je sistemkoji vrije-

di za sve starostne dobi ispecifič ne

sluč ajeve (trudnoć aili dijabetes).

Isključ ivanje pšenice iz prehrane

rezultira sa podoptimalnim unosom

biljnih vlakana. Ova manjkavost

može biti nadomještena adekvat-

nom dnevnom konzumacijom svje-

žeg voć aipovrć a. Potrebno je tako-

đ er osigurati dovoljanunos vitamina,

naroč ito Bkompleks ikalcija.

Uvrijeme dijagnoze, može postojati i

alergija na laktozu ili mliječ ni šeć er,to

je druga posljedica celijakič ne crijev-

1 4

ne lezije. Utom sluč aju, unos mlije-

ka,ali ne idrugih mliječ nih proizvo-

da, može prouzro č iti izgled crijevnih

poremeć aja kaošto su meteorizam

iliproljev.Alergijanalaktozu se rije-

šava paralelno snormalizacijom slu-

č aja itretira izbjegavanjemuporabe

mlijekanašest mjeseci. Moguć atraj-

na alergija na laktozu ne može biti

pripisana celijakiji, već fiziološkom

smanjenju crijevne razine laktaze,

enzim odgovoranzaprobavu mliječ -

nog šeć era. U č estala pojavaustari-

joj dobi, naroč ito umediteranskim

zemljama.

Info AZ_CRO.2007.indd Abs1:42 6-02-2008 9:59:35


1 5

DA LI POSTOJI NEKI DRUGI LIJEK OSIM

BEZGLUTENSKE PREHRANE?

Istraživanje irazvoj terapeutskog

rješenja je još utijeku.

Cilj je dopustiti pacijentima da se

istrgnu “bremenu” bezglutenske

prehrane. Istraživanja su provede-

na, na primjer,nanizu žitaricakoje

su manje toksič ne, sa enzimima

koji su sposobni probaviti prote-

inske elemente koji su već inom

“neprobavljivi” za celijakič are, isa

ljekovima santi-transglutaminazom

ianti-citokinom iimunomodula-

torskim aktivnostima koje su spo-

sobne onemoguć iti abnormalanu

reakciju na gluten (takozvano “cje-

pivo”). Zasada je ispitivanje u č inko-

vitosti ovih potencijalnih alterna-

tivnih nač ina liječ enja u“zač etnoj”

fazi. Pored svega ostalog, put od

laboratorija do klinič kih istraživanja

je usporen nepostojanjem životinj-

skog modela celijakije. Međ utim

iako nije teško predvidjeti bolju,

ružič astu buduć nost za celijakič are,

teškojepredvidjetivremenski okvir

za realizaciju istraživanja. Bitno je

istaknuti, da se bilo koji inovativan

nač in liječ enja mora pokazati više

u č inkovitim nego već raspoloživo

liječ enje bezglutenskom prehra-

nom koje je sigurno iuč inkovito.

Info AZ_CRO.2007.indd Abs1:43 6-02-2008 9:59:35

43


44

TESTIRANJE NAKON DIJAGNOZE:

KAKO IKADA?

Nakon jedne do dvije godinedijete,nikakvi daljnji

testovi nisu potrebni.

Zapravo, ako nepostoje nikakve

sumnje udijagnozu, ne smatra se

nužnim provjeravati normalizaciju

crijevne biopsije. Ipak, je za paci-

jenta uputno provesti periodič ne

kontrole uspecijaliziranim centri-

ma, kojima se provjerava niz odre-

đ enih laboratorijskih pokazatelja.

To naroč ito obuhvać a:

1 6 8

_parametre metabolizma željeza

(krvna slika, željezo ukrvi iferi-

tin). Moguć etrajno pomankanje

željeza može biti nadokna đ eno s

oralnim dodatkom prehrani;

_nadalje anti-tTGantitijela (akosu

pozitivna ukazuju na slabo pro-

vođ enje dijete);

_testovi za ranu dijagnozu auto-

imunih patologija koje su prisut-

ne ili se na njih sumnja(nadasve

antitijela antitiroglobulin iantiti-

roperoksidaza za dijagnozu tiro-

iditisa).

Info AZ_CRO.2007.indd Abs1:44 6-02-2008 9:59:35


Nadgledanje osteoporoze uz po-

moć mjerenja gustoć ekosti, pojav-

ljuje se nadasve usluč ajevima koji

su bili kasno dijagnosticirani, naro-

č ito kodžena. Za osobe kodkojih

je na kontroli primjetan porast teži-

ne, koristno je provesti osnovne

metabolič ke testove (ukupni kole-

sterol,HDLkolesterol, trigliceridi i

glikemija).

Rizik od celijakije kod č lanova

obitelji pacijenta (djeca, brać a,

sestre iroditelji), je već inego kod

opć epopulacije (približno jedan

od deset). Stoga je preporuč ljivo

testirati injih, č ak ako sudobrog

zdravlja, test na markere (anti-tTG

antitijela imoguć eHLA-DQ2/DQ8

genotip).

Info AZ_CRO.2007.indd Abs1:45 6-02-2008 9:59:35

45


46

MOŽETE LI SE SA CELIJAKIJOM

ŽIVIJETI BEZBRIŽNO?

Najteže je prihvatiti prvu dijagnozu.

Obič no se kaže da jednomdijagnsti-

cirana, celijakija nije više bolest, nego

samo stanje. Zapravo, nakon poč etka

tretmana, psiho-fizič ko zdravlje se

znatno poboljšava, ali je neophodno

nauč iti živjeti spravilima nametnu-

tim novim nač inom prehrane. Velika

raznolikost bezglutenskih proizvoda,

koja je raspoloživa od specijalizirane

prehrambene industrije, je znatno

pridonesla podizanjukvaliteteživota

celijakič ara. Bezglutenska prehrana

je sve više dostupna usupermar-

ketima uobliku pripravljenih proi-

zvoda ili proizvoda za kuhanje. Teret

dijetalnih ogranič enja je posebno

primjetan kada treba jesti vani, u

uslužnim objektima (restorani, kafić ii

menze),gdje je raspoloživost bezglu-

tenskehrane još uvijek ogranič ena.

No itosemijenjatejestanje iz godine

ugodinu sve bolje, zahvaljujuć ivelikoj

predanosti udruženja irastuć eg inte-

resa ustanova imasovnih medija.

Život uškoli

Mnoge škole su sposobne osigurati

siguran obrok djece sa celijakijom,

ali je ipak važno da roditelji provje-

re poznavanje problema od strane

u č itelja iosoblja ukuhinji. Širokaras-

položivost bezglutenskihsnack pro-

izvoda, slatkih ili slanih, omoguć ava

lagano riješavanje situacija kaošto su

školski izleti ili rođ endanskezabave.

1 7

Info AZ_CRO.2007.indd Abs1:46 6-02-2008 9:59:45


Adolescencija

Situacije “povuč i, potegni” su u č e-

stale koddjece upubertetu, sobzi-

romdamladi ljuditeško prihvać aju,

aponajviše žele drugima dokazati

“raznovrstnost osobne prehrane”.

Odsustvo simptoma može prouzro-

č iti povremeno nepoštivanje pravila

prehrane. Što č initi utakvim sluč a-

jevima? Najbolje je izbjegavati osje-

ć aj krivnje iteroriziranja. Poželjno je

usredotoč iti se na prave informacije

iophođ enje koje pridonosi privrže-

nosti pravilnoj prehrani. Upojedinim

sluč ajevima, posebice kodprisustva

sukoba izmeđ umladih pacijenata i

roditelja, moguć ejeiskoristitipred-

nosti podrškepsihologa. Mladenač ke

teško ć esuprolazne te ne isključ uju

moguć nost postizanja bezbrižnog

života sa celijakijom, normalno uz

odmak vremena.

Info AZ_CRO.2007.indd Abs1:47 6-02-2008 9:59:45

47


48

TKO JESCHÄR?

Poduzeć e, specijalist uproizvodnji

bezglutenske hrane.

Već više od dvadeset godina, po-

duzeć eSchär proizvodi bezgluten-

ske proizvode, te je tijekom godi-

na, steklo vodeć upoziciju utom

područ ju na Europskom tržištu.

Glavni cilj poduzeć ajekontinui-

ran razvoj bezglutenskih proizvoda

namjenjenih dnevnoj potrošnji ljudi

koji boluju od celijakije. Zahvaljujuć i

intenzivnom istraživač kom radu

Schär proizvodi nude visokuistalnu

razinu kvalitete, koja jamč iraznoli-

kost uprehrani celijakič ara.

1 8

Info AZ_CRO.2007.indd Abs1:48 6-02-2008 9:59:52


ŠTO JE “OKUS ZAŽIVOT”?

Živjeti bez odricanja.

Rezultat istraživač kog rada po-

dzeć aSchär, jeizgodine ugodi-

nu širi asortiman proizvoda koji

uključ uje nove, svježe iukusne

proizvode, č ime omoguć uje svima

koji boluju od celijakije užitak u

ukusnoj hrani.

Uravnotežena iraznolikaprehrana

je preduvjet za dug izdrav život,

posebno zacelijakič are. Polazeć i

od toga Schär je razvio širok asor-

timan proizvoda koji su vrlo uku-

1 9

sni i“primamljivi”, iako nesadrže

gluten.Život celijakič ara ne mora

biti, pod utjecajem okolnosti,

život žrtve ioskudice. Schär ovo

dobro zna, jer radi na tome više

od dvadeset godina. Svatko tko

izabere Okus za cijeli život, izabire

zadovoljstvo sjedenja za stolom

bez kompromisa.

Info AZ_CRO.2007.indd Abs1:49 6-02-2008 10:00:21

49


50

Info AZ_CRO.2007.indd Abs1:50 6-02-2008 10:00:26


Dr.Schär periodič no osmišljavanove

ideje ipoticaje kaopodršku svojim

kupcima pružajuć iimzanimljive infor-

macije, prijedloge inove ideje ocelija-

kiji ibezglutenskoj prehrani:

_ besplatna pretplata na magazin

YourLife namijenjena je potroša-

č ima.

_ informacije iprijedloge o

bezglutenskoj prehrani

_ receptiisugestije za bezgluten-

skukuhinju

KOJE USLUGE NUDI SCHÄR?

_ vaš link na korisne izanimljive

vijesti: www.schaer.com

Nije dostupno na hrvatskom jeziku.

Djeci namjenjena Internet stra-

nica smaskotom Milly koja uz

igru, objašnjava što je celijakija

ikojih se pravila prehranetreba

pridržavati. Nadalje, oni ć eimati

moguć nost bojati, amali ljubite-

lji ć enazahtjev dobiti iprivjesa-

kza ključ eve smaskotom.

2 0

Info AZ_CRO.2007.indd Abs1:51 6-02-2008 10:00:34

51


52

•anemija situacijaobilježena smanje-

njem razine hemoglobina (Hb) ukrvi.

Jedan od najč ešć ih uzrokaanemije je

pomanjkanje željeza, buduć idaje

ovaj mikronutrijent neophodan za

sintezu Hb.

•antitijela proteinskemolekule spo-

sobne specifič no djelovati (opć enito

sobrambenom funkcijom) uodnosu

na vanjske proteine bakterijskog,

virusnogili prehrambenog porijekla.

•antiendomizijskaantitijela (EMA)

Razred Aantitijela usmjeren protiv

dijela tkiva zvanog endomizija. Opć e-

nito su prisutni ukrvi kod osoba s

celijakijom uaktivnoj fazi.

•antiglijadinska antitijela (AGA)

Razred Airazred Gantitijela koja su

usmjerena protiv glijadina. Č esto su

prisutniukrvi kodosoba scelijakijom

uaktivnoj fazi. Njihova specifič nost,

naroč ito IgG, jeipak manja od anti-

tTGiEMA.

•antitiroglobulinska antitijela Ovo

su autoantitijela usmjerena protiv

tiroglobulina, proteina koji je prisutan

uštitnjač i. Njihova nazoč nost poka-

zuje o č ekivanu dijagnozu autoimu-

nog tiroiditisa (Hashimoto tiroiditis).

•antitiroperoksidazna antitijela Ovo

su autoantitijela usmjerena protiv

RJE Č NIK

tiroperoksidaze, proteina prisutnog u

štitnjač i. Njihova nazoč nost pokazuje

o č ekivanu dijagnozu autoimunog

tiroiditisa (Hashimoto tiroiditis).

•antitransglutaminazna antitijela

(antitTG) Razred Aantitijela usmje-

rena protiv enzima transglutaminaze.

Nalaze se ukrvi osoba scelijakijom u

aktivnoj fazi.

•atrofija crijevnih resica patološka

promjena crijevnih resica, koje se

smanjuju sve dok sasvim ne nestanu

(u sluč aju potpune atrofije).

•autoimune patologije bolesti kod

kojih je patološka imunska reakcija

usmjerena protiv vlastitih tkiva i/ili

organa (autoagresija).

•biopsija uzimanje uzorka tkiva na

kojem je moguć eprovoditi različ ite

vrste analiza, kaonaprimjer struktu-

ralna analiza soptič kim mikrosko-

pom.

•crijevne resice -vili anatomske

strukture uobliku “prstiju rukavice”,

koje se unormalnim uvjetima nalaze

na stijenki crijeva.

•dermatitis herpetiformis bolest

kože karakterizirana postojanjem vid-

ljivih kožnih lezija na karakteristič nim

mjestima (lakti, koljena). Jedan je od

moguć ih klinič kih znakova celijakije.

Info AZ_CRO.2007.indd Abs1:52 6-02-2008 10:00:35


•dijabetes TIPA 1 autoimunabolest

obilježena uništavanjem beta stanica

gušterač e, kojeg uzrokuje pomanka-

nje uizluč ivanju inzulina iduboka

promjenametabolizma šeć era.

•Downov sindrom bolest obilježena

prisutnošć udodatnog kromosoma u

svim stanicama(trisomija 21), sa slje-

deć im obilježjima: mentalnom retar-

dacijom idrugim klinič kim problemi-

ma kaonaprimjer tipič ne promjene

na licu, srč ane bolesti irizik tumora.

•enteropatija lezija sluznice crijeva

•epidemijologija grana medicine

koja prouč ava u č estalost bolesti te

rizič ne faktore koji su snjima ukore-

laciji.

•epilepsija neurološka bolest karak-

terizirana povremenim poremeć ajem

živč anog sustava što se manifestira

epilepti č kim napadajima tijekom

kojih se javlja grč enje mišić a, smetnje

osjeta, vida, njuha, sluha kaoidjelo-

mič ni ili potpuni poremeć aj svijesti.

•epitel vanjski sloj tkiva, koji ucrijevi-

ma kaoiudrugim organima oblikuje

preprekukoja odvaja vanjskuokolinu

(crijevni lumen) od unutarnje.

•gen sekvenca DNAkoja se sastoji od

niza nukleinskih kiselina obuhvać aju-

ć iinformacije za reguliranu proizvod-

nju proteina.

•genotip cjelokupna genetič ka kon-

stitucija organizma ili pojedinač ne

stanice.

•glijadin protinski segment prisutan

uglutenu koji sadrži mnoge peptide

koji su toksič ni za celijakič are.

•Hashimoto tiroiditis autoimuna

bolest štitne žlijezde,koja dovodi do

nepovratnog ošteć enja štitnja č ei

polaganog slabljenja njene funkcije

(hipotireoza).

•hipoplazija smanjen razvoj tkiva ili

organa.

•HLA sistem kompleks gena smje-

šten na kromosomu 6, o č emu ovisi

sinteza proteina uizvođ enju njihove

osnovne uloge uimuno reakciji.

•hormoni štitnjač e hormoni koje

proizvodi štitna žlijezda (fT3 ifT), a

č iju proizvodnju regulira hormon

hipofize TSH.

•IgA Razred Aantitijela (ili imunoglo-

bin) koja su prisutna ukrvi isluzavim

izluč evinama.

•imunomodulator spoj koji je spo-

soban modificirati (modulirati) imu-

nološkureakciju.

•intraepitelni limfociti stanice uklju-

č ene uimunološke obrambene reak-

cije, prisutnenarazini vanjskog sloja

tkiva sluznice crijeva.

•kalcifikacija zatiljka talog soli kal-

cija uzatiljnom(posteriornom) dijelu

mozga.

Info AZ_CRO.2007.indd Abs1:53 6-02-2008 10:00:35

53


54

•krvna slika Predstavlja pretragu

kojom se broji te prikazuje broj eri-

trocita, leukocita itrombocita ukrvi.

•laktoza glavnimliječ ni šeć er sastav-

ljen od jedne molekule glukoze i

galaktoze.

•malabsorpcija smanjena absorbcija

hranjivih tvari, uzrokovana manjkavo-

stima probavnog sustava ili lezijom

sluznice crijeva.

•maltodekstrin spoj derivirandjelo-

mič nom probavom škroba.

•osteoporoza sistemna bolest košta-

nog tkiva koju karakterizira gubitak

koštane mase, koštana pregradnja i

demineralizacija, pri č emu je mikro-

arhitektura koštanog tkiva teško

ošteć ena, što rezultira poveć anjem

krhkosti ilomljivosti kostiju.

•pothranjenost stanje uzrokovano

nedovoljnom obskrbom hranjivim

tvarima ikalorijama. Karakterizirana

je tipič nim znakovima, kao što su

gubitak težine zbog gubitka masti i

mišić ne mase.

•serološki markeri mjerljivi sastojci

ukrvi, č ija prisutnost predstavlja

tipič ni dijagnostič ki elementpatolo-

gije, koja se testira.

•Sideremia koncentracija željeza u

plazmi. Razina sidermije opada u

uvjetima pomankanja željeza. Feritin

protein koji funkcionira kaoskladište

željeza. Razina feritina ukrvi opada u

situacijipomankanja željeza.

•transaminaza enzimi koji prisustvu-

ju ustanicama jetre. Porast razine

transaminaze može ukazivati na

postojanje ošteć enja jetre.

•transglutaminaza enzim koji je pri-

sutan umnogim tkivima uključ ujuć i

crijevnu sluznicu. Igra bitnu ulogu u

aktivaciji peptida uglutenu, koji su

toksič ni za celijakič are.

•Turnerov sindrom bolest kodžena

obilježena izostankom jednog od

dvaju Xkromosoma (genotip X0

umjesto XX) na stanič noj razini.

Povezana je sdisfunkcijom jajnika,

niskim rastom ikarakteristič nim pro-

mjenama lica.

• Williamsov sindrom genetska

bolest obilježena tipič nim promjena-

ma na licu,pove ć anoj incidenciji uro-

đ enih srč anih bolesti te mentalnom

retardacijom upromjenjivom stup-

nju.

•zonulin regulacijski protein koji je

proizveden pomoć uraznih tipova

stanica. Na razini crijevne prepreke,

funkcija zonulina je regulirati crijevnu

propusnost međ ustanič nih spojeva.

Info AZ_CRO.2007.indd Abs1:54 6-02-2008 10:00:35


Info AZ_CRO.2007.indd Abs1:55 6-02-2008 10:00:35

55


56

Info AZ_CRO.2007.indd Abs1:56 6-02-2008 10:00:35


Ne pas affranchir

Poste Italiane SpA

AUT./CRP/BZ

C/C Nr. 30002900-003

Non affrancare

Risposta pagata /Réponse Payée

Plaćeni odgovor /Italia

Dr. Schär S.r.l.

Winkelau 9

I-39014 Postal (BZ)

DA, ŽELIM DOBITI BESPLATAN

PROBNI PAKET!

Info AZ_CRO.2007.indd Abs1:57 6-02-2008 10:00:35

57


muško žensko

Potpis

Godina mog rođenja

elektronski Newsletter

Istraživanje tržišta

Zainteresiran sam za informacije ocelijakliji.

Zainteresiran sam za informacije oalergijama.

liječnik/nutricionist trgovac

Ja sam

pšenične proizvode bez glutena

mliječne proizvode bez laktoze

Kupujem

E-mail

Država Tel.

Poštanski broj Grad

Zaštita vaših osobnih podataka

Kako bismo Vamkontinuirano dostavljali naš besplatan info-paket (koji

se sastoji od našeg časopisa Your Life, kataloga proizvoda i/ili knjižice

recepata), Vaši će osobni podaci biti obrađeni upapirnatom ielektronskom

obliku od strane tvrtke Dr. Schär GmbH/s.r.l.

Ukoliko date svoju izričitu suglasnost, dobivat ćete od nas ielektronski

Newsletter isudjelovat unašem istraživanju tržišta. Sobzirom na obradu

Vaših podataka imate prava koja su utvrđena čl. 7talijanskog dekreta

br. 196 od 30.03.2003. koji ima zakonsku snagu.

Osim mogućeg prosljeđivanja podataka temeljem zakonskih datosti,

jamčimo Vam, da vaši podaci neće biti proslijeđeni trećim stranama,

koje nemaju nikakvu funkciju povezanu sdjelatnošću našeg društva.

Vlasnik ove obrade podataka je tvrtka Dr. Schär GmbH/s.r.l., nadležnu i

odgovornu osobu, kao ipotpuni popis odgovornih osoba možete pronaći

na našoj stranici www.schaer.com/privacy,ili zatražiti od našeg poduzeća

putem telefona, telefaksa ili e-maila.

Ispunjavanjem islanjem ovog kupona dajete svoju izričitu islobodnu

suglasnost za gore navedenu uporabu vaših osobnih podataka, kao i

(ako želite označite križićem):

Ulica

Br.

Ime

Radije ste online?

Onda nasposjedite na www.schaer.com.

Info AZ_CRO.2007.indd Abs1:58 6-02-2008 10:00:40

Prezime

Po obitelji se može naručiti samo jedan probni paket.

Da, želim dobiti besplatan probni paket!

SHR07


Tekst: Prof. Carlo Catassi, Dr. Schär, Conzepta

Dizajn ipriprema: Conzepta

Slike: DPI, Lukas Dostal, Dr. Schär

Tisak: Athesia

Info AZ_CRO.2007.indd Abs1:59 6-02-2008 10:00:40

59

SHR05


Dr. Schär S.r.l., Winkelau 9, I-39017 Postal (BZ) ITALY

info@schaer.com, www.schaer.com,

Eksluzivan zastupnik za Hrvatsku Pretti d.o.o., 051 732 120, www.pretti.hr

Info AZ_CRO.2007.indd Abs1:60 6-02-2008 10:00:40

More magazines by this user
Similar magazines