13.07.2015 Views

slaidide sisu koondversioon

slaidide sisu koondversioon

slaidide sisu koondversioon

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Juhusliku vektori momendidDefinitsioon 1. Kui f(x 1 , . . . , x n ) on juhusliku vektori (X 1 , . . . , X n ) jaotustihedus,siis arvuE(h(X 1 , . . . , X n )) =∫+∞∫· · ·+∞h(x 1 , . . . , x n )f(x 1 , . . . , x n )dx 1 · · · dx n−∞−∞nimetatakse funktsiooni h(x 1 , . . . , x n ) keskväärtuseks.Definitsioon 2. Arvuν k1 ,...,k n= E(X k 11 · · · X knn )nimetatakse juhusliku vektori (X 1 , . . . , X n ) k 1 + · · · + k n – järku algmomendiksja arvuµ k1 ,...,k n= E((X 1 − EX 1 ) k1 · · · (X n − EX n ) kn )nimetatakse juhusliku vektori (X 1 , . . . , X n ) k 1 + · · · + k n – järku keskmomendiks.Momentide arvutamine(X, Y ) on pidev juhuslik vektorE(h(X, Y )) =E(X k Y m ) =E((X − EX) k (Y − EY ) m ) =∫+∞∫+∞−∞ −∞∫∫+∞ +∞−∞ −∞∫∫+∞ +∞h(x, y)f(x, y)dxdyx k y m f(x, y)dxdy(x − EX) k (y − EY ) m f(x, y)dxdy−∞ −∞1


Momentide arvutamine(X, Y ) on diskreetne juhuslik vektorE(h(X, Y )) =E(X k Y m ) =E((X − EX) k (Y − EY ) m ) =+∞∑+∞∑i=1 j=1+∞∑+∞∑i=1 j=1+∞∑+∞∑i=1j=1h(x i , y j )p ijx k i y m j p ij(x i − EX) k (y j − EY ) m p ijDefinitsioon 3. Arvu cov(X, Y ) = E[(X − EX)(Y − EY )] nimetataksejuhuslike suuruste X ja Y kovariatsiooniks.Definitsioon 4. Juhuslikke suurusi X ja Y nimetatakse mittekorreleeruvateks,kui cov(X, Y ) = 0, ja korreleeruvateks, kui cov(X, Y ) ≠ 0.Lause 1. Kui juhuslikud suurused X ja Y on sõltumatud, siis nad on kamittekorreleeruvad.Lause 2. Kehtib võrratus |cov(X, Y )| σ X σ Y .Lause 3. Kehtib seos cov(X, Y ) = E(XY ) − (EX)(EY ).RegressioonisuheTinglik keskväärtus E(Y |x) = E(Y |X = x) on juhuslik suurus. DE(Y |x) =E(E(Y |x) − EY ) 2 .Definitsioon 5. Arvuη(Y, X) =nimetatakse regressioonisuhteks.Regressioonisuhte omadused:• 0 η(Y, X) 1;√DE(Y |x)• Regressioonisuhe on null parajasti siis, kui Y ei ole X järgi prognoositav;• η(Y, X) = 1 parajasti siis, kui Y on peaaegu kindlasti esitatav juhuslikusuuruse X funktsioonina.2DY


Mitmemõõtmeline normaaljaotusDefinitsioon 1. Öeldakse, et juhuslik vektor (X 1 , X 2 , . . . , X n ) on normaaljaotusega,kui jaotustihedus on antud valemiga(1f(x) =(2π) n/2√ det(Σ) exp − (x − )µ)T Σ −1 (x − µ)2x = (x 1 , x 2 , . . . , x n ), µ = (µ 1 , µ 2 , . . . , µ n ), Σ = (cov(X i , X j )), i, j = 1, .., n.Juhusliku argumendiga funktsioonX–juhuslik suurus jaotustihedusega f X (x) ja ϕ(x) kindel funktsioon.Definitsioon 1. Funktsiooni Y = ϕ(X) nimetatakse juhusliku argumendigafunktsiooniks.Juhusliku argumendiga funktsiooni ϕ(X) väärtused on juhuslikud suurused.P(Y ∈ B) = P(ϕ(X) ∈ B) = P(X ∈ ϕ −1 (B))kus ϕ −1 (B) = {x: ϕ(x) ∈ B}. Näide 1. Y = 2 X x k −1 0 1 31y k 1 2 82p k 0, 2 0, 1 0, 4 0, 3Näide 1 jätkub Z = X 2 .Z väärtuste hulk onx k −1 0 1 3p k 0, 2 0, 1 0, 4 0, 3{(−1) 2 , 0 2 , 1 2 , 3 2 } = {0, 1, 9}.p k 0, 2 0, 1 0, 4 0, 3Juhusliku suuruseP(Z = 0) = P(X 2 = 0) = P(X = 0) = 0, 1 P(Z = 1) = P(X 2 = 1) =P[(X = −1) + (X = 1)] = tn. liitmisteoreem, välistavad liidetavad= P(X = −1) + P(X = 1) = 0, 2 + 0, 4 = 0, 6. P(Z = 9) = P(X 2 = 9) =P(X = 3) = 0, 3z k 0 1 9p k 0, 1 0, 6 0, 33


Pideva juhusliku suuruse X korral Y = ϕ(X) jaotusseaduse leidmineSarnaselt juhuga, kui X on diskreetne juhuslik suurus, kehtib ka pidevajuhusliku suuruse korralP(Y ∈ B) = P(ϕ(X) ∈ B) = P(X ∈ ϕ −1 (B))kus ϕ −1 (B) = {x: ϕ(x) ∈ B}. Võtame hulgaks B = (−∞, y).∫P(Y ∈ B) = P(Y < y) = P(ϕ(X) < y) = f X (x)dx.Teiselt poolt,Oleme saanud võrduseF Y (y) = P(Y < y).∫F Y (y) = f X (x)dx.ϕ(x)


Eeldame, et funktsioon ϕ(x) on monotoonselt kasvav hulgal {x ∈ R: f(x) >0}. Siis leidub pöördfunktsioon ψ(y).F Y (y) = P(Y < y) = P(ϕ(X) < y) = P(X < ψ(y)) = F X (ψ(y)).Kui ψ on diferentseeruv, siis saame leida f Y (y)f Y (y) = dF Y (y)dy= dF X(ψ(y))dy= f X (ψ(y)) · ψ ′ (y).Olgu ϕ(x) on monotoonselt kahanev hulgal {x ∈ R: f(x) > 0}.F Y (y) = P(ϕ(X) < y) = P(X > ψ(y)) = 1 − P(X ψ(y))= 1 − P(X < ψ(y)) − P(X = ψ(y)) = 1 − F X (ψ(y))Kui ψ on diferentseeruv, siisf Y (y) = dF Y (y)dy= d(1 − F X(ψ(y)))dy= −f X (ψ(y)) · ψ ′ (y).Lause 4. Olgu X pidev juhuslik suurus jaotustihedusega f X (x), kusjuureshulk supp(f) = {x ∈ R: f(x) > 0} on lahtine. Kui funktsioon ϕ(x) on kasmonotoonselt kasvav või monotoonselt kahanev hulgal supp(f), siis juhuslikusuuruse Y = ϕ(X) jaotustihedus avaldub valemigaf Y (y) = f X (ψ(y)) · |ψ ′ (y)|,kus ψ(y) on funktsiooni ϕ(x) pöördfunktsioon.Näide (lognormaalne jaotus). Leida f Y (y), kui ln(Y ) ∼ N(µ, σ).X =ln(Y ) parajasti siis, kui Y = e X . Järelikult ϕ(x) = e x ja ψ(y) = ln(y) ningψ ′ (y) = 1/y (y > 0). Lause 1 põhjalf Y (y) = f X (ln y) · ∣ 1 ∣ = 1 ()y σ √ 2π exp (ln(y) − µ)2− · 12σ 2 y5

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!