13.07.2015 Views

Vektorruumi baas ja mõõde

Vektorruumi baas ja mõõde

Vektorruumi baas ja mõõde

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Vektorruum – p. 2/11<strong>Vektorruumi</strong> <strong>baas</strong>Vektorite süsteemi lineaarne sõltuvus <strong>ja</strong> sõltumatus leiavadjärgnevas väga olulise rakenduse.


Vektorruum – p. 2/11<strong>Vektorruumi</strong> <strong>baas</strong>Vektorite süsteemi lineaarne sõltuvus <strong>ja</strong> sõltumatus leiavadjärgnevas väga olulise rakenduse.Def. Öeldakse, et vektorruumi V lineaarselt sõltumatutevektorite süsteem B = {⃗e 1 ,⃗e 2 ,...,⃗e n } moodustab <strong>baas</strong>i, kuiruumi V mistahes vektor on avaldatav süsteemi kuuluvatevektorite lineaarse kombinatsioonina, s.t∀⃗x ∈ V korral ⃗x = x 1 ⃗e 1 +x 2 ⃗e 2 +...+x n ⃗e n ,kus x i ∈ R (i = 1,2,...,n).


Vektorruum – p. 2/11<strong>Vektorruumi</strong> <strong>baas</strong>Vektorite süsteemi lineaarne sõltuvus <strong>ja</strong> sõltumatus leiavadjärgnevas väga olulise rakenduse.Def. Öeldakse, et vektorruumi V lineaarselt sõltumatutevektorite süsteem B = {⃗e 1 ,⃗e 2 ,...,⃗e n } moodustab <strong>baas</strong>i, kuiruumi V mistahes vektor on avaldatav süsteemi kuuluvatevektorite lineaarse kombinatsioonina, s.t∀⃗x ∈ V korral ⃗x = x 1 ⃗e 1 +x 2 ⃗e 2 +...+x n ⃗e n ,kus x i ∈ R (i = 1,2,...,n).<strong>Vektorruumi</strong>, milles leidub lõplikust arvust vektoritest koosnev<strong>baas</strong> B, nimetatakse lõplikumõõtmeliseks. Kui sellist <strong>baas</strong>i eileidu, siis nimetatakse vektorruumi lõpmatumõõtmeliseks.


Vektorruum – p. 3/11<strong>Vektorruumi</strong> <strong>baas</strong>Teoreem. Lõplikumõõtmelise vektorruumi <strong>baas</strong>ivektorite arv eisõltu <strong>baas</strong>i valikust.


Vektorruum – p. 3/11<strong>Vektorruumi</strong> <strong>baas</strong>Teoreem. Lõplikumõõtmelise vektorruumi <strong>baas</strong>ivektorite arv eisõltu <strong>baas</strong>i valikust.Def. <strong>Vektorruumi</strong> V <strong>baas</strong>ivektorite arvu nimetatakse vektorruumimõõtmeks ehk dimensiooniks.


Vektorruum – p. 3/11<strong>Vektorruumi</strong> <strong>baas</strong>Teoreem. Lõplikumõõtmelise vektorruumi <strong>baas</strong>ivektorite arv eisõltu <strong>baas</strong>i valikust.Def. <strong>Vektorruumi</strong> V <strong>baas</strong>ivektorite arvu nimetatakse vektorruumimõõtmeks ehk dimensiooniks.<strong>Vektorruumi</strong> C, milles eksisteerib n vektorist koosnev <strong>baas</strong>,nimetatakse n-mõõtmeliseks <strong>ja</strong> tähistatakse V n .


Vektorruum – p. 3/11<strong>Vektorruumi</strong> <strong>baas</strong>Teoreem. Lõplikumõõtmelise vektorruumi <strong>baas</strong>ivektorite arv eisõltu <strong>baas</strong>i valikust.Def. <strong>Vektorruumi</strong> V <strong>baas</strong>ivektorite arvu nimetatakse vektorruumimõõtmeks ehk dimensiooniks.<strong>Vektorruumi</strong> C, milles eksisteerib n vektorist koosnev <strong>baas</strong>,nimetatakse n-mõõtmeliseks <strong>ja</strong> tähistatakse V n .Lineaarkombinatsiooni⃗x = x 1 ⃗e 1 +x 2 ⃗e 2 +...+x n ⃗e nkorda<strong>ja</strong>id x i ∈ R (i = 1,2,...,n) nimetatakse vektori ⃗xkoordinaatideks antud <strong>baas</strong>i suhtes.


Vektorruum – p. 4/11<strong>Vektorruumi</strong> <strong>baas</strong>Lause. <strong>Vektorruumi</strong> V n mistahes n-lineaarselt sõltumatutevektorite süsteem moodustab <strong>baas</strong>i.


Vektorruum – p. 4/11<strong>Vektorruumi</strong> <strong>baas</strong>Lause. <strong>Vektorruumi</strong> V n mistahes n-lineaarselt sõltumatutevektorite süsteem moodustab <strong>baas</strong>i.Lause. Vektori koordinaadid fikseeritud <strong>baas</strong>i suhtes onmääratud üheselt.


Vektorruum – p. 4/11<strong>Vektorruumi</strong> <strong>baas</strong>Lause. <strong>Vektorruumi</strong> V n mistahes n-lineaarselt sõltumatutevektorite süsteem moodustab <strong>baas</strong>i.Lause. Vektori koordinaadid fikseeritud <strong>baas</strong>i suhtes onmääratud üheselt.Tõestus. Olgu ruumisV n fikseeritud <strong>baas</strong>B={⃗e 1 ,⃗e 2 ,...,⃗e n }. Oletameväite vastaselt, etKasutades vektorruumi aksioome⃗x = x 1 ⃗e 1 +x 2 ⃗e 2 +...+x n ⃗e n ,⃗x = x ′ 1⃗e 1 +x ′ 2⃗e 2 +...+x ′ n⃗e n .⃗θ = (x 1 −x ′ 1)⃗e 1 +(x 2 −x ′ 2)⃗e 2 +...+(x n −x ′ n)⃗e n .


Vektorruum – p. 5/11<strong>Vektorruumi</strong> <strong>baas</strong>Märgime, et <strong>baas</strong>i moodustab just lineaarselt sõltumatutevektorite süsteem⃗e 1 ,⃗e 2 ,...,⃗e n , mitte nende vektorite hulk.Teatavasti hulga elementide järjekord ei ole oluline, kuid<strong>baas</strong>ivektorite ümberjärjestamisel saame uue <strong>baas</strong>i.


Vektorruum – p. 6/11Baas vektorruumisG 2Tasandi geomeetriliste vektorite vektorruum G 2 onkahemõõtmeline vektorruum, mille <strong>baas</strong>iks onmittekollineaarsed vektorid⃗e 1 ,⃗e 2 .


Vektorruum – p. 7/11Baas vektorruumisR nLause. Aritmeetilises vektorruumis R n moodustavad <strong>baas</strong>ivektorid:⃗e 1 = (1, 0, 0, ... , 0),⃗e 2 = (0, 1, 0, ... , 0),⃗e 3 = (0, 0, 1, ... , 0),·····················⃗e n = (0, 0, 0, ... , 1).Näitame, et need vektorid on lineaarselt sõltumatud. Tõestameselle väite vastaselt.


Vektorruum – p. 8/11Baas vektorruumisR nOletame, et mingi korda<strong>ja</strong>teα 1 ,α 2 ,...,α nkomplekti korral, mis kõik korraga ei ole nullid, osutub nendestvektoritest moodustatud lineaarkombinatsioonnullvektoriks.α 1 ⃗e 1 +α 2 ⃗e 2 +...+α n ⃗e n = ⃗ θ


Vektorruum – p. 8/11Baas vektorruumisR nOletame, et mingi korda<strong>ja</strong>teα 1 ,α 2 ,...,α nkomplekti korral, mis kõik korraga ei ole nullid, osutub nendestvektoritest moodustatud lineaarkombinatsioonα 1 ⃗e 1 +α 2 ⃗e 2 +...+α n ⃗e n = ⃗ θnullvektoriks.Kasutades aritmeetilise vektorruumi tehteid, saame, etnullvektori ⃗ θ komponendid on⃗θ = (α 1 ,α 2 ,α 3 ,...,α n ).


Vektorruum – p. 8/11Baas vektorruumisR nOletame, et mingi korda<strong>ja</strong>teα 1 ,α 2 ,...,α nkomplekti korral, mis kõik korraga ei ole nullid, osutub nendestvektoritest moodustatud lineaarkombinatsioonα 1 ⃗e 1 +α 2 ⃗e 2 +...+α n ⃗e n = ⃗ θnullvektoriks.Kasutades aritmeetilise vektorruumi tehteid, saame, etnullvektori ⃗ θ komponendid on⃗θ = (α 1 ,α 2 ,α 3 ,...,α n ).Tehtud eelduse tõttu kõik need komponendid ei ole nullid, mison vastuolu, sest nullvektori kõik komponendid on nullid.


Vektorruum – p. 9/11Baas vektorruumisR nKasutades aritmeetilise vektorruumi tehteid, saame ruumi R nmistahes vektori ⃗x = (x 1 ,x 2 ,...,x n ) avaldada nende vektoritelineaarkombinatsioonina.


Vektorruum – p. 9/11Baas vektorruumisR nKasutades aritmeetilise vektorruumi tehteid, saame ruumi R nmistahes vektori ⃗x = (x 1 ,x 2 ,...,x n ) avaldada nende vektoritelineaarkombinatsioonina.Tõepoolest⃗x 1 = (x 1 ,x 2 ,...,x n ) = x 1 (1, 0, ... , 0) ++ x 2 (0, 1, ... , 0) +···············+ x n (0, 0, ... , 1),


Vektorruum – p. 9/11Baas vektorruumisR nKasutades aritmeetilise vektorruumi tehteid, saame ruumi R nmistahes vektori ⃗x = (x 1 ,x 2 ,...,x n ) avaldada nende vektoritelineaarkombinatsioonina.Tõepoolest⃗x 1 = (x 1 ,x 2 ,...,x n ) = x 1 (1, 0, ... , 0) ++ x 2 (0, 1, ... , 0) +···············+ x n (0, 0, ... , 1),millest⃗x = x 1 ⃗e 1 +x 2 ⃗e 2 +...+x n ⃗e n =n∑x i ⃗e i .i=1


Vektorruum – p. 10/11Baas vektorruumisR nBaasi, mille moodustavad aritmeetilises ruumis R n antudvektorid,⃗e 1 = (1, 0, 0, ... , 0),⃗e 2 = (0, 1, 0, ... , 0),⃗e 3 = (0, 0, 1, ... , 0),·····················⃗e n = (0, 0, 0, ... , 1),nimetatakse kanooniliseks ehk loomulikuks <strong>baas</strong>iks ningmistahes vektori ⃗x = (x 1 ,x 2 ,...,x n ) komponendid on sellevektori koordinaadid kanoonilise <strong>baas</strong>i suhtes.


Vektorruum – p. 11/11Lõpmatumõõtmelise vektorruumi näideÜheks lihtsamaks lõpmatumõõtmelise vektorruumi näiteks onkõigi ühe muutu<strong>ja</strong> polünoomide hulk P[x]. Tõepoolest, olgu f(x)<strong>ja</strong> g(x) mistahes kaks elementi hulgast P[x], s.of(x) = a 0 +a 1 x+a 2 x 2 +...+a n−1 x n−1 +a n x n ,g(x) = b 0 +b 1 x+b 2 x 2 +...+b m−1 x m−1 +b m x m .


Vektorruum – p. 11/11Lõpmatumõõtmelise vektorruumi näideÜheks lihtsamaks lõpmatumõõtmelise vektorruumi näiteks onkõigi ühe muutu<strong>ja</strong> polünoomide hulk P[x]. Tõepoolest, olgu f(x)<strong>ja</strong> g(x) mistahes kaks elementi hulgast P[x], s.of(x) = a 0 +a 1 x+a 2 x 2 +...+a n−1 x n−1 +a n x n ,g(x) = b 0 +b 1 x+b 2 x 2 +...+b m−1 x m−1 +b m x m .On arusaadav, et f(x)+g(x) ∈ P[x] <strong>ja</strong> ∀α ∈ R ka αf(x) ∈ P[x]ning vektrorruumi aksioomid 1)−8) on täidetud. Seegapolünoomide hulk P[x] on vektorruum üle reaalarvude hulga R.


Vektorruum – p. 11/11Lõpmatumõõtmelise vektorruumi näideÜheks lihtsamaks lõpmatumõõtmelise vektorruumi näiteks onkõigi ühe muutu<strong>ja</strong> polünoomide hulk P[x]. Tõepoolest, olgu f(x)<strong>ja</strong> g(x) mistahes kaks elementi hulgast P[x], s.of(x) = a 0 +a 1 x+a 2 x 2 +...+a n−1 x n−1 +a n x n ,g(x) = b 0 +b 1 x+b 2 x 2 +...+b m−1 x m−1 +b m x m .On arusaadav, et f(x)+g(x) ∈ P[x] <strong>ja</strong> ∀α ∈ R ka αf(x) ∈ P[x]ning vektrorruumi aksioomid 1)−8) on täidetud. Seegapolünoomide hulk P[x] on vektorruum üle reaalarvude hulga R.Selles vektorruumis moodustavad <strong>baas</strong>i lineaarselt sõltumatudpolünoomid1 = x 0 ,x,x 2 ,...,x n−1 ,x n ,x n+1 ,... ,sest nende polünoomide lineaarse kombinatsioonina onavaldatav selle vektorruumi iga polünoom.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!