13.07.2015 Views

9. HDV Cauchy ülesannete ligikaudne lahendamine

9. HDV Cauchy ülesannete ligikaudne lahendamine

9. HDV Cauchy ülesannete ligikaudne lahendamine

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>9.</strong> <strong>HDV</strong> <strong>Cauchy</strong> <strong>ülesannete</strong><strong>ligikaudne</strong> <strong>lahendamine</strong>Käesolevas peatükis vaatleme ligikaudseid meetodeid 1. järku harilike diferentsiaalvõrrandite(<strong>HDV</strong>) <strong>Cauchy</strong> <strong>ülesannete</strong> lahendamiseks.1. järku normaalkujulise <strong>HDV</strong> <strong>Cauchy</strong> ülesanne on järgmine:u ′ (t) = f(t, u(t)), t ∈ R , u(t 0 ) = u 0 , (<strong>9.</strong>1)kus t 0 ja u 0 on etteantud arvud ja f(t, u) on mingi kahemuutuja funktsioon.Enamik ligikaudseid meetodeid ülesande (<strong>9.</strong>1) lahendamiseks on üles ehitatudjärgmisel põhimõttel. Fikseeritakse mingid sõlmedt 0 < t 1 < t 2 < t 3 < . . .ja otsitakse ülesande lahendi u lähisväärtusi nendes sõlmedes, st arveu 1 , u 2 , u 3 , . . .nii, et u i ≈ u(t i ). Võib liikuda ka punktist t 0 negatiivses suunas, st fikseeridasõlmed t 0 > t 1 > t 2 > t 3 > . . . ja määrata u i ≈ u(t i ). Viimast juhtu me eraldikäsitlema ei hakka. Negatiivses suunas antud ülesande saab lihtsa muutujavahetusega teisendada positiivses suunas antud ülesandeks.Üldiselt toimub suuruste u i arvutamine rekursiivselt, st u i+1 arvutatakseeelnevate väärtuste u i , u i−1 , . . . põhjal. Siinkohal võib meetodid jagada kaheks.Ühesammuliste meetodite puhul kasutatakse u i+1 arvutamiseks ainult eelnevatväärtust u i . Mitmesammuliste meetodite puhul kasutatakse u i+1 arvutamiseksväärtusi u i , u i−1 , . . . , u i−k+1 , kus k > 1 (k on meetodi samm). Kuna alguses onteada ainult u 0 , tuleb k-sammulise meetodi algväärtuste u 1 , . . . , u k−1 leidmiseksalguses kasutada ühesammulist või k-st väksema sammuga meetodit.Järgnevates alampeatükkides eeldame lihtsuse mõttes, et sõlmed on võrdsetevahedega, st t i − t i−1 = h, kus h > 0.<strong>9.</strong>1. Euleri meetodKirjutame võrrandi (<strong>9.</strong>1) üles punktis t i , stu ′ (t i ) = f(t i , u(t i ))ja asendame seal esineva tuletise diferentsvalemiga sammuga ette, st(valem (6.1)). Saameu ′ (t i ) ≈ 1 h (u(t i+1) − u(t i ))1h (u(t i+1) − u(t i )) ≈ f(t i , u(t i )).43


Siit avaldame u(t i+1 ):u(t i+1 ) ≈ u(t i ) + hf(t i , u(t i )). (<strong>9.</strong>2)Saame järgmise seose otsitava lahendi ligikaudsete väärtuste jaoks:u i+1 = u i + hf(t i , u i ). (<strong>9.</strong>3)Tegemist on ühesammulise meetodiga, mida tuntakse Euleri meetodi nime all.Euleri meetod on 1. järku täpsusega. Absoluutse vea hinnang punktis t i onjärgmine:kus C on konstant.|u i − u(t i )| ≤ Ch,<strong>9.</strong>2. Trapetsvalemi meetod. Prognoosi-korrektsiooniskeem.2. järku Runge-Kutta meetodIntegreerime diferentsiaalvõrranditlõigul [t i , t i+1 ]:u ′ (t) = f(t, u(t))∫ ti+1t iu ′ (t)dt =∫ ti+1t if(t, u(t))dt.Newton-Leibnitzi valemi põhjal kehtib ∫ t i+1t iu ′ (t)dt = u(t i+1 ) − u(t i ). Järelikult∫ ti+1u(t i+1 ) = u(t i ) + f(t, u(t))dt. (<strong>9.</strong>4)t iKasutame selles võrrandis sisalduva integraali jaoks trapetsvalemit (7.10) kahesõlmega t i ja t i+1 :∫ ti+1t if(t, u(t))dt ≈ h 2[]f(t i , u(t i )) + f(t i+1 , u(t i+1 )) . (<strong>9.</strong>5)Asendades integraali ∫ t i+1t if(t, u(t))dt valemi (<strong>9.</strong>5) põhjal avaldisse (<strong>9.</strong>4), saamejärgmise võrduse:u(t i+1 ) ≈ u(t i ) + h 2 f(t i, u(t i )) + h 2 f(t i+1, u(t i+1 )). (<strong>9.</strong>6)Seega tekib järgmine valem lahendi ligikaudsete väärtuste jaoks:u i+1 = u i + h 2 f(t i, u i ) + h 2 f(t i+1, u i+1 ) . (<strong>9.</strong>7)44


See on nn trapetsvalemi meetod.Trapetsvalemi meetod on 2. järku täpsusega, st aboluutse vea hinnang punktist i on järgmine:|u i − u(t i )| ≤ Ch 2 .Tegemist on ühesammulise meetodiga, mis on ilmutamata. Suurus u i+1esineb lisaks vasakule poolele ka paremal pool funktsiooni f all. Seega tulebu i+1 leidmiseks lahendada võrrand. Võrrandi <strong>lahendamine</strong> igal meetodi sammulmuudab selle meetodi töömahukaks.Trapetsvalemi meetodi saab muuta ilmutatuks kasutades nn prognoosi-korrektsiooniskeemi.Selle põhimõte on järgmine. Esmalt arvutame Euleri meetoditkasutades suuruse u i+1 jaoks esialgse lähendi (prognoosi)ū i+1 = u i + hf(t i , u i ). (<strong>9.</strong>8)Seejärel asendame ū i+1 võrrandi (<strong>9.</strong>7) paremasse poolde funktsiooni f alla:u i+1 = u i + h 2 f(t i, u i ) + h 2 f(t i+1, ū i+1 ) . (<strong>9.</strong>9)Valemist (<strong>9.</strong>9) arvutame u i+1 täpsustatud väärtuse (korrektsiooni). Seega koosnebprognoosi-korrektsiooniskeemi iga samm kahest alamsammust. Meetod onteist järku täpsusega nii nagu trapetsvalemi meetodki.Prognoosi-korrektsioonimeetodi kaks alamsammu saab väga lihtsalt kokkuvõtta üheks sammuks. Selleks asendame ū i+1 (<strong>9.</strong>8) põhjal valemisse (<strong>9.</strong>9).Saame järgmise ühesammulise meetodi:u i+1 = u i + h 2 f(t i, u i ) + h )(t2 f i+1 , u i + hf(t i , u i ) . (<strong>9.</strong>10)Tegemist on teist järku Runge-Kutta meetodiga.Runge-Kutta meetodeid on palju ja nad on praktikas väga populaarsed. Olgu siinkohalveel näiteks toodud üks väga sageli kasutatav 4. järku täpsusega Runge-Kutta meetod:u i+1 = u i + 1 6 [F 1 + 2F 2 + 2F 3 + F 4 ] ,F 1 = hf(t i , u i ),()F 2 = hf t i + h 2 , u i + 1 2 F 1 ,()F 3 = hf t i + h 2 , u i + 1 2 F 2 ,F 4 = hf(t i + h, u i + F 3 ).kus<strong>9.</strong>3. Adamsi meetodidÜks võimalus mitmesammuliste meetodite tuletamiseks on asendada funktsioonf tema interpolatsioonipolünoomiga ja seejärel integreerida saadud võrrandit.Sellisel viisil saadud meetodeid nimetatakse Adamsi meetoditeks. Vaatlemesiinkohal konkreetselt Adams-Bashforthi meetodit.45


Tuletame meelde, et võrrandi u ′ (t) = f(t, u(t)) integreerimisel rajades t ikuni t i+1 saime järgmise valemi (vt (<strong>9.</strong>4)):∫ ti+1u(t i+1 ) = u(t i ) + f(t, u(t))dt. (<strong>9.</strong>11)t iOlgu k positiivne täisarv. Konstrueerime ülimalt k-astme polünoomi Φ k , misinterpoleerib funktsiooni f(t, u(t)) sõlmedes t i−k , . . . , t i , st rahuldab tingimusiΦ k (t i−j ) = f(t i−j , u(t i−j )) , j = 0, . . . , k.Kuna interpolatsioonipolünoom lähendab funktsiooni f, siisJärelikult∫ ti+1t if(t, u(t)) ≈ Φ k (t) .f(t, u(t))dt ≈Asendades (<strong>9.</strong>12) valemisse (<strong>9.</strong>11) saame∫ ti+1∫ ti+1u(t i+1 ) ≈ u(t i ) + Φ k (t)dt.t it iΦ k (t)dt . (<strong>9.</strong>12)Lahendi lähisväärtuste jaoks tuleneb siit järgmine valem:∫ ti+1u i+1 = u i + Φ k (t)dt. (<strong>9.</strong>13)t iTegemist on k + 1. järku Adams-Bashforthi meetodiga.On võimalik näidata, et selle meetodi algoritmi saab teisendada järgmiselekujule:u i+1 = u i +k∑γ k,j f(t i−j , u i−j ) , (<strong>9.</strong>14)j=0kus γ k,j on teatavad kordajad.γ k,j arvulisi väärtusi võib leida arvutusmeetodite käsiraamatutest. Näiteks olgu siinkohaltoodud γ k,j väärtused kuni k = 3-ni:k0 h123γ k,0 . . . γ k,k32 h − 1 2 h2312 h − 1612 h 512 h5524 h − 5924 h 3724 h − 9 24 hSeega 1. järku Adams-Bashforthi meetod on järgmine (langeb kokku Euleri meetodiga):u i+1 = u i + hf(t i , u i ),46


teist järku Adams-Bashforthi meetod on järgmine:jne.u i+1 = u i + 3h 2 f(t i, u i ) − h 2 f(t i−1, u i−1 )Meetod on k + 1-sammuline. Tõepoolest, nagu algoritmist (<strong>9.</strong>14) nähtub, onsuuruse u i+1 arvutamiseks vaja suurusi u i , u i−1 , . . . , u i−k .Nagu eespool öeldud, on meetod k + 1. järku. Seega avaldub absoluutse veahinnang punktis t i järgmiselt:|u i − u(t i )| ≤ Ch k+1 .47

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!