11.05.2016 Views

Annual Report 2008

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ศูนยบริการประชาชน

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี


ทรงพระเจริญ

,

ดวยเกลาดวยกระหมอม

ขาพระพุทธเจา

ศูนยบริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี


ศูนยบริการประชาชน

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี


สารผูอำนวยการศูนยบริการประชาชน

ศูนยบริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะ

ศูนยรับเรื่องราวรองทุกขของรัฐบาลเปนหนวยงานในการรับเรื่องรองเรียน

จากประชาชนที่ยื่นตอนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำ

สำนักนายกรัฐมนตรี ผานชองทางตางๆ ๔ ชองทาง ไดแก สายดวนของ

รัฐบาล ๑๑๑๑ www.1111.go.th ตู ปณ. ๑๑๑๑ (ปณ. ทำเนียบรัฐบาล

กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๒ ไมตองติดแสตมป) และจุดบริการประชาชน

๑๑๑๑ ทำเนียบรัฐบาล โดยศูนยบริการประชาชนจะใหคำปรึกษาแนะนำ

ในกรณีเรื่องที่สามารถดำเนินการในเบื้องตน แตหากเปนกรณีปญหาที่ตอง

ดำเนินการตามอำนาจหนาที่และภารกิจของหนวยงานอื่น จะประสาน

การแกไขปญหาไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหการชวยเหลือตอไป ตลอดจน จัดใหมีการติดตามผลความคืบหนา

ในการดำเนินการแกไขปญหาตามขอรองเรียนจากหนวยงานตางๆ อยางสม่ำเสมอ รวมทั้งมีคณะทำงานลงไป

ตรวจสอบขอเท็จจริงในพื้นที่อยางตอเนื่อง เพื่อใหการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนไดรับการพิจารณา

จากหนวยงานที่เกี่ยวของอยางใกลชิดจนไดขอยุติอยางมีประสิทธิภาพ โดยจะเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม

ดวยความใกลชิด ทั้งนี้เพื่อเปนการรับทราบปญหาที่แทจริงดวยความเขาใจของทุกฝาย อันจะกอใหเกิดประโยชน

สูงสุดแกการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ นอกจากภารกิจดานการแกไขปญหาตามขอรองเรียนของประชาชนดังกลาว

ขางตนแลว ศูนยบริการประชาชนไดรับมอบหมายใหดำเนินการในภารกิจเชิงนโยบายหลายภารกิจ รวมทั้งภารกิจ

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ดวย โดยในทุกภารกิจ

ไดนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาพัฒนากระบวนการบริหารจัดการและพัฒนาการเชื่อมโยงเครือขาย

กับสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของ สงผลใหการดำเนินการดานตางๆ มีความรวดเร็วและเปนรูปธรรมที่ชัดเจน

มากขึ้น นอกจากนั ้นศูนยบริการประชาชนไดนำขอมูลเรื่องรองเรียนในระบบการจัดการเรื่องราวรองทุกข ซึ่งเปน

ฐานขอมูลกลางในการปฏิบัติงานเรื่องรองเรียนของหนวยงานทั่วประเทศที่เปนผูประสานงานผานระบบฯ กับศูนยบริการ

ประชาชน มาศึกษาวิเคราะหในเชิงวิชาการเพื่อประกอบการพิจารณาของผูบริหารระดับนโยบายและคณะรัฐมนตรี

พรอมทั้งไดมีการประชาสัมพันธผลการดำเนินการในภาพรวมผานสื่อตางๆ อยางตอเนื่อง ซึ่งเปนสวนหนึ่งในการ

สงเสริมภาพลักษณและการสรางความเขาใจที่ดีระหวางประชาชนกับภาครัฐดานการแกไขปญหาความเดือดรอน

ของประชาชนดวย

สุดทายนี้ ศูนยบริการประชาชน ขอขอบคุณทุกหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจและ

องคกรอิสระตางๆ ที่ใหความรวมมือในการประสานการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนดวยดีตลอดมา

(นายอำนวย โชติสกุล)

ผูอำนวยการศูนยบริการประชาชน

ธันวาคม ๒๕๕๑


คำนำ

รายงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ของศูนยบริการประชาชน สำนักงาน

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเลมนี้ ไดจัดทำในชวงที่สถานการณการเมืองของประเทศ

ไมปกติ โดยมีการชุมนุมทางการเมืองในบริเวณทำเนียบรัฐบาลตั้งแตวันที่ ๒๖

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงสงผลกระทบใหหนวยงานราชการตางๆ ในบริเวณ

ทำเนียบรัฐบาล ไมสามารถเขาไปปฏิบัติงานไดตามปกติรวมถึงระบบฐานขอมูลตางๆ

ที่ตองใชประกอบในการจัดทำรายงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ของ

ศูนยบริการประชาชนบางสวนไมสามารถดำเนินการได แตศูนยบริการประชาชน

ไดพยายามรวบรวมขอมูลที่มีอยูและประสานงานทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ เพื่อใหการ

จัดทำรายงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังกลาวขางตนสำเร็จลุลวงได

ดวยดี

ศูนยบริการประชาชน หวังเปนอยางยิ่งวาขอมูลผลการดำเนินการดานตางๆ

ในรายงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ นี้ จะเปนประโยชนตอผูบริหารทุกระดับ

และเปนประโยชนกับหนวยงานและผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับเรื่องรองเรียน

ของประชาชน รวมทั้งเปนประโยชนกับประชาชนทั่วไปตลอดจนผูสนใจตามควร

แกกรณีดวย

ศูนยบริการประชาชน

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ธันวาคม ๒๕๕๑


สารบัญ

หนา

สารผูอำนวยการศูนยบริการประชาชน ๖

คำนำ ๗

บทที่ ๑ ศูนยบริการประชาชน

๑.๑ ขอมูลทั่วไป ๑๒

๑.๒ อำนาจหนาที่ ๑๒

๑.๓ วิสัยทัศน ๑๒

๑.๔ พันธกิจ ๑๓

๑.๕ ชองทางการรองเรียน ๑๓

๑.๖ ที่ตั้ง ๑๔

๑.๗ การแบงสวนราชการและโครงสราง ๑๕

๑.๘ ผูบริหารของศูนยบริการประชาชน ๑๖

๑.๙ ภารกิจ ๑๘

๑.๑๐ บุคลากร ๒๓

๑.๑๑ งบประมาณ ๒๔

บทที่ ๒ สรุปผลการดำเนินการในภาพรวมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑

๒.๑ การดำเนินการในภารกิจที่เกี่ยวของกับนโยบายของรัฐบาลและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ ๒๘

๒.๑.๑ ภารกิจศูนยรับเรื่องราวรองทุกขของรัฐบาล ๒๘

๒.๑.๒ ภารกิจศูนยประสานการแกไขปญหาตามขอรองเรียนของประชาชน ๓๙

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๘

๒.๑.๓ ภารกิจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ๖๒

วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘


หนา

๒.๒ สรุปผลการดำเนินการเรื่องรองเรียนจากประชาชน ๖๙

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑

๒.๓ สรุปผลการดำเนินการดานการประสานมวลชนและองคกรประชาชน ๗๖

๒.๔ สรุปผลการดำเนินการดานการตรวจสอบขอเท็จจริงและติดตาม ๙๐

ผลการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนในพื้นที่

๒.๕ ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน ๑๑๓

ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๑

๒.๖ ผลการดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ๑๑๗

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑

บทที่ ๓ บทสรุป

๓.๑ บทสรุป ๑๒๖

๓.๒ ปญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ ๑๓๓

๓.๓ แนวทางแกไข ๑๓๔

ประมวลภาพกิจกรรม ศบช. ตลอดป ๒๕๕๑ ๑๓๗

คณะผูจัดทำ ๑๔๘

Annual Report 2008


บทที่ ๑

ศูนยบริการประชาชน


บทที่ ๑ ศูนยบริการประชาชน

๑.๑ ขอมูลทั่วไป

ศูนยบริการประชาชน เปนหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีอำนาจหนาที่ในการดำเนินการ

เกี่ยวกับการรองทุกข รองเรียน และขอความเปนธรรมของประชาชน ที่มีมาถึงนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งศูนยบริการประชาชนยุคใหม มุงเนนพัฒนาวิธี

การทำงาน โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสารเขามาชวยในการปฏิบัติงาน ผานกระบวนการ

บริหารจัดการที่เปนระบบ เพื่อใหภารกิจการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนระหวางสวนราชการ และหนวยงาน

ที่เกี่ยวของมีเอกภาพและสามารถตอบสนองตอความตองการของประชาชนไดอยางสูงสุด

๑.๒ อำนาจหนาที่

ศูนยบริการประชาชนมีอำนาจหนาที่ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ดังนี้

๑.๒.๑ ดำเนินการเกี่ยวกับการรองทุกข รองเรียนขอความเปนธรรมและการขอความชวยเหลือที่มีผูยื่นคำรองตอ

นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รวมทั้งปญหา

ความเดือดรอนของประชาชน

๑.๒.๒ ใหคำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมาย และการดำเนินคดีแกประชาชนที่มาขอความชวยเหลือและ

ขอคำแนะนำจากนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

๑.๒.๓ ประสานงานเพื่อแกไขปญหาและอำนวยความสะดวกแกมวลชนที่มาพบ หรือชุมนุมรองเรียนตอ

นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

๑.๒.๔ ตรวจสอบเรื่องรองเรียนในพื้นที่เพื่อแกปญหาสำคัญที่เปนกรณีเรงดวน

๑.๒.๕ ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย

๑.๓ วิสัยทัศน (Vision)

เปนองคกรกลางในการรับเรื่องราวรองทุกข

และเปนศูนยกลางแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เพื่อประโยชนสุขและตอบสนองการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานภาครัฐ

๑๒ รายงานประจำป ๒๕๕๑


๑.๔ พันธกิจ (Mission)

๑.๔.๑ พัฒนาชองทางการรองทุกขในทุกชองทางใหเปนศูนยรับเรื่องราวรองทุกขของรัฐบาล

๑.๔.๒ พัฒนาระบบเครือขายใหเปนศูนยประสานงานเรงรัดติดตามและประเมินผลการแกไขปญหา

ความเดือดรอนของประชาชน

๑.๔.๓ เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการแกไขปญหาความเดือดรอน โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง

๑.๔.๔ พัฒนากระบวนการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนอยางเปนระบบ

๑.๕ ชองทางการรองเรียน

ศูนยบริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเปนหนวยงานกลางในการรับเรื่องรองเรียน

จากประชาชนที่มีมาถึงนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผาน ๔ ชองทาง

ดังนี้

๑.๕.๑ สายดวนของรัฐบาล ๑๑๑๑

๑.๕.๒ เว็บไซต www.1111.go.th

๑.๕.๓ ตู ปณ. ๑๑๑๑ ปณ. ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๒ (ไมตองติดแสตมป)

๑.๕.๔ จุดบริการประชาชน ๑๑๑๑ ทำเนียบรัฐบาล

Annual Report 2008 ๑๓


บทที่ ๑ ศูนยบริการประชาชน

๑.๖ สถานที่ตั้งศูนยบริการประชาชน

สถานที่ตั้งศูนยบริการประชาชน

ถนนราชดำเนิน

ประตู จปร.

กองทัพภาคที่ ๑

ถนนลูกหลวง

ประตู สลค.

ประตูเขา

ตึกไทยคูฟา

ถนนนครปฐม

คลองเปรมประชา

ตึก สปน.

ศบช. (ชั้น ๒)

ประตูออก

ถนนพิษณุโลก

ปปป.

ประตู สปน.

กพ.

ธนาคาร

กรุงเทพฯ

สะพานชมัยมรุเชษฐ

สถานที่ตั้งศูนยบริการประชาชน ภายในทำเนียบรัฐบาล

๑๔ รายงานประจำป ๒๕๕๑


๑.๗ การแบงสวนราชการและโครงสราง

ศูนยบริการประชาชนเปนหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีการแบงโครงสราง

อยางเปนทางการเปน ๓ สวน และ ๑ ฝาย ดังนี้

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ศูนยบริการประชาชน

ฝายบริหารงานทั่วไป

(ฝบท.)

สวนบริการประชาชน ๑

(สบช ๑.)

สวนบริการประชาชน ๒

(สบช ๒.)

สวนประสานมวลชน

และประเมินผล (สปป.)

เนื่องจากขณะนี้มีการพัฒนาภารกิจดานตางๆ ของศูนยบริการประชาชนเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น เพื่อให

การบริหารราชการของศูนยบริการประชาชนมีความชัดเจนดานสายการบังคับบัญชา การมอบหมายภารกิจในหนาที่

และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงไดมีการแบงการบริหารราชการภายใน ดังนี้

โครงสรางการบริหารจัดการภายในศูนยบริการประชาชน

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ผูอำนวยการศูนยบริการประชาชน

สวนบริการ

ประชาชน ๑

(สบช ๑.)

สวนบริการ

ประชาชน ๒

(สบช ๒.)

สวนประสาน

มวลชน

และองคกร

ประชาชน

(สปอ.)

สวนการมี

สวนรวมของ

ประชาชน

(สมร.)

สวนพัฒนา

ระบบงาน

และประเมินผล

(สพป.)

ฝายบริหารงาน

ทั่วไป

(ฝบท.)

กลุม

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

(กทส.)

ฝายเรื่องราว

รองทุกข

กลุมตรวจสอบ

และติดตาม

ผลการสั่งการ

ฝายประสาน

มวลชน

(ฝปช.)

ฝายพัฒนา

การมีสวนรวม

ของประชาชน

(ฝพร.)

ฝายพัฒนา

ระบบงาน

(ฝพบ.)

ฝาย

อำนวยการ

ฝายองคกร

ประชาชน

(ฝอช.)

ฝายสงเสริม

การมีสวนรวม

ของประชาชน

(ฝสร.)

ฝาย

ประเมินผล

(ฝปผ.)

Annual Report 2008 ๑๕


บทที่ ๑ ศูนยบริการประชาชน

๑.๘ ผูบริหารของศูนยบริการประชาชน

นายอำนวย โชติสกุล

ผูอำนวยการ

ศูนยบริการประชาชน

วาง

นางอัจจิมา จันทรสุวานิชย

ผูอำนวยการ

สวนประสานมวลชนและประเมินผล

ผูอำนวยการ

สวนบริการประชาชน ๑

นายทศพร สุวรรณาภิรมย

ผูอำนวยการ

สวนบริการประชาชน ๒

๑๖ รายงานประจำป ๒๕๕๑


นางสาวลักขณา ศรีผุดผอง

เจาหนาที่วิเคราะห

นโยบายและแผน ๘ว

นายฆองชัย เกียรติกิตติสรณ

เจาหนาที่วิเคราะห

นโยบายและแผน ๗

นายสุขสวัสดิ์ สุวรรณวงศ

นิติกร ๗ว

รอยเอกทวิช ศุภวรรณ

เจาหนาที่วิเคราะห

นโยบายและแผน ๗

นางมาลินี ภาวิไล

เจาหนาที่วิเคราะห

นโยบายและแผน ๗

นายสมพงษ ไวถนอมสัตว

นิติกร ๗

นางศิริพร อุดมโชคชัย

เจาหนาที่

บริหารงานทั่วไป ๗

นายวิสุทธิ์ ฉัตรานุฉัตร

นิติกร ๗ว

นายพันศักดิ์ เจริญ

นิติกร ๗ว

นายอิทธิพล ชางกลึงดี

เจาหนาที่วิเคราะห

นโยบายและแผน ๗

นางจุฑามาศ ศิริชัยสุทธิกร

เจาหนาที่วิเคราะห

นโยบายและแผน ๖ว

นายโรจน วราพรมงคลกุล

นิติกร ๕

Annual Report 2008 ๑๗


บทที่ ๑ ศูนยบริการประชาชน

๑.๙ ภารกิจ

สวน/ฝายตามโครงสรางใหมของศูนยบริการประชาชน มีภารกิจสรุปไดดังนี้

๑.๙.๑ ฝายบริหารงานทั่วไป หนาที่และความรับผิดชอบ มีดังนี้

(๑) งานธุรการของศูนยบริการประชาชน ไดแก งานสารบรรณ งานบุคคล งานการเงิน งานพัสดุ

(๒) ดำเนินการอื่นใดที่มิไดกำหนดใหเปนหนาที่และความรับผิดชอบของสวนหรือฝายใดของ

ศูนยบริการประชาชน

(๓) ปฏิบัติงานรวมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของสวนและฝายอื่น ตามที่ไดรับการประสานและ

ขอความรวมมือ

(๔) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูอำนวยการศูนยบริการประชาชนมอบหมาย

๑.๙.๒ สวนบริการประชาชน ๑ หนาที่และความรับผิดชอบ มีดังนี้

(๑) ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองทุกข รองเรียน ขอความเปนธรรม ขอความชวยเหลือ และปญหา

ความเดือดรอนอื่นของประชาชนที่ไดรับจากทุกชองทาง รวมทั้งใหคำแนะนำแกประชาชนเกี่ยวกับ

กฎหมาย การดำเนินคดี และเรื่องอื่นใดตามความเหมาะสม

(๒) งานศูนยรับเรื่องราวรองทุกขทำเนียบรัฐบาล (PSC Call Center) ของสำนักงานปลัดสำนัก

นายกรัฐมนตรีทางระบบโทรศัพท สายดวนทำเนียบรัฐบาล ๑๓๗๖

(๓) งานศูนยรับเรื่องราวรองทุกขของรัฐบาล

(๔) งานเรื่องรองเรียนผานศูนยบริการขอมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center)

สายดวนของรัฐบาล ๑๑๑๑

(๕) งานเรื่องรองเรียนทางเว็บบอรดของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

(๖) งานศูนยบริการรวมตามโครงการและความรวมมือของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

(๗) ปฏิบัติงานรวมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของสวนและฝายอื่น ตามที่ไดรับการประสานและ

ขอความรวมมือ

(๘) ประสาน สนับสนุน และติดตามผลการพิจารณาดำเนินการของหนวยงาน ที่เกี่ยวของกับ

เรื่องรองเรียน

(๙) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูอำนวยการศูนยบริการประชาชนมอบหมาย

๑.๙.๓ สวนบริการประชาชน ๒ หนาที่และความรับผิดชอบ มีดังนี้

(๑) ดำเนินการศึกษาวิเคราะหเรื่องรองเรียนในเชิงคุณภาพและเสนอความเห็นประกอบการพิจารณา

วินิจฉัย สั่งการของผูบังคับบัญชา

(๒) ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนที่มีความซับซอน

๑๘ รายงานประจำป ๒๕๕๑


(๓) ดำเนินการเกี่ยวกับการรับเรื่องรองเรียนนอกสถานที่

(๔) ดำเนินการเกี่ยวกับการแกไขกรณีปญหาสภาพพื้นที่น้ำทวมอาคารมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต

นครสวรรค

(๕) ปฏิบัติงานรวมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของสวนและฝายอื่น ตามที่ไดรับการประสานและ

ขอความรวมมือ

(๖) ประสาน สนับสนุน และติดตามผลการพิจารณาดำเนินการของหนวยงาน ที่เกี่ยวของกับ

การตรวจสอบขอเท็จจริงในพื้นที่ หรือที่เกี่ยวของกับการดำเนินการที่ไดรับมอบหมาย

(๗) ดำเนินการเกี่ยวกับงานโครงการอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องใน

โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ (โครงการวัดปทุม

วนาราม)

(๘) ดำเนินการในภารกิจของกลุมตรวจสอบและติดตามผลการสั่งการ ซึ่งประกอบดวยภารกิจ ดังนี้

(๘.๑) ตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานของสวนราชการตามการสั่งการของนายกรัฐมนตรี

และรองนายกรัฐมนตรี

(๘.๒) ตรวจสอบขอเท็จจริงในพื้นที่โดยการประสานกับหนวยงาน และผูที่เกี่ยวของใหชี้แจงขอเท็จจริง

หรือใหขอมูลเพิ่มเติม

(๘.๓) งานจัดนิทรรศการของศูนยบริการประชาชน

(๙) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูอำนวยการศูนยบริการประชาชนมอบหมาย

๑.๙.๔ สวนประสานมวลชนและองคกรประชาชน มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) ดำเนินการเกี่ยวกับการประสานงานเพื่อแกไขปญหาและอำนวยความสะดวกแกมวลชนที่เขาพบ

หรือชุมนุมรองเรียนตอนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

(๒) รับเรื่องรองเรียนของประชาชนที่มารองเรียนดวยตนเอง

(๓) ประสานความรวมมือในการแกไขปญหาความเดือดรอนขององคกรประชาชนกับสวนราชการ หรือ

หนวยงานที่เกี่ยวของรวมทั้งองคกรเอกชนสาธารณะเพื ่อสงเสริมและสนับสนุนการแกไขปญหา

ความเดือดรอนขององคกรประชาชน

(๔) สงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวางสวนราชการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของและองคกรเอกชนสาธารณะ

ใหประสานและแกไขปญหาความเดือดรอนอยางเปนระบบ

(๕) ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย

Annual Report 2008 ๑๙


บทที่ ๑ ศูนยบริการประชาชน

โครงสรางภายในของสวนประสานมวลชนและองคกรประชาชน แบงออกเปน ๒ ฝาย ดังนี้

ฝายประสานมวลชน มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้

• ดำเนินการเกี่ยวกับการประสานงานเพื่อแกไขปญหาและอำนวยการแกมวลชนที่เขาพบนายกรัฐมนตรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตามที่นัดหมายและประสานการแกไข

การชุมนุมรองเรียน

• รับเรื่องและดำเนินการเรื่องรองเรียนของประชาชนที่มารองเรียนดวยตนเอง

• ประสานหนวยงานหรือผูที่เกี่ยวของเพื่อแกไขปญหาการชุมนุมรองเรียน

• ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

ฝายองคกรประชาชน มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

• ประสานความรวมมือในการแกไขปญหาความเดือดรอนขององคกรประชาชนกับสวนราชการหรือ

หนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งองคกรเอกชนสาธารณะเพื่อสงเสริมและสนับสนุนการแกไขปญหา

ความเดือดรอนขององคกรประชาชน

• สงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวางสวนราชการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ และองคกรเอกชนสาธารณะ

ใหประสานและแกไขปญหาความเดือดรอนอยางเปนระบบ

• ดำเนินการติดตามการแกไขปญหาความเดือดรอนขององคกรประชาชนในพื้นที่

• ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

๑.๙.๕ สวนการมีสวนรวมของประชาชน มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) เสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตรการมีสวนรวมของประชาชน

(๒) กำกับดูแล สงเสริม สนับสนุน ชวยเหลือ และแนะนำหนวยงานของรัฐ ในการดำเนินการมีสวนรวม

ของประชาชน

(๓) จัดทำและเผยแพรแนวทางการมีสวนรวมของประชาชน

(๔) ศึกษาหรือวิจัยเพื่อพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชน

(๕) สงเสริมและสนับสนุนเครือขายภาคประชาชนในการเขามามีสวนรวมของประชาชน

(๖) ติดตามและประเมินผลการมีสวนรวมของประชาชน

(๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย

๒๐ รายงานประจำป ๒๕๕๑


โครงสรางภายในของสวนการมีสวนรวมของประชาชน แบงออกเปน ๒ ฝาย ดังนี้

ฝายพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชน มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

• เสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตรการมีสวนรวมของประชาชน

• ศึกษาหรือวิจัยเพื่อพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชน

• ติดตามและประเมินผลการมีสวนรวมของประชาชน

• ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

ฝายสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

• กำกับดูแล สงเสริม สนับสนุน ชวยเหลือ และแนะนำหนวยงานของรัฐ ในการดำเนินการมีสวนรวม

ของประชาชน

• ประชาสัมพันธและเผยแพรแนวทางการมีสวนรวมของประชาชน

• สงเสริมและสนับสนุนเครือขายภาคประชาชนในการเขามามีสวนรวมของประชาชน

• ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

๑.๙.๖ สวนพัฒนาระบบงานและประเมินผล มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนยุทธศาสตรของศูนยบริการประชาชน

(๒) จัดทำแผนงานงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณของศูนยบริการประชาชน

(๓) กำกับเรงรัด ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใชจาย

งบประมาณของศูนยบริการประชาชน

(๔) จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และกำกับ

การดำเนินการโดยรวม

(๕) ประมวลขอมูลผลการดำเนินการเรื่องรองเรียนเพื่อประกอบการพิจารณาในเชิงนโยบาย

(๖) ประเมินผลขอมูลผลการดำเนินการเรื่องรองเรียนเพื่อประกอบการพิจารณาในเชิงนโยบาย

(๗) ศึกษาวิเคราะหขอมูลเรื่องรองเรียนเพื่อประกอบการพิจารณาในเชิงนโยบาย

(๘) ประชาสัมพันธชองทางการรับเรื่องรองเรียน และผลการดำเนินการเรื่องรองเรียน รวมทั้ง

ผลการดำเนินการดานอื่นๆ ของศูนยบริการประชาชนในภาพรวม

(๙) เสริมสรางเครือขายประชาสัมพันธเพื่อพัฒนาภาพลักษณขององคกรและสงเสริมความรวมมือ

ระหวางองคกร

(๑๐) งานพัฒนาบุคลากรของศูนยบริการประชาชน

(๑๑) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

Annual Report 2008 ๒๑


บทที่ ๑ ศูนยบริการประชาชน

โครงสรางภายในของสวนพัฒนาระบบงานและประเมินผล แบงออกเปน ๒ ฝาย ดังนี้

ฝายพัฒนาระบบงาน มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

• จัดทำแผนปฏิบัติราชการและแผนยุทธศาสตรของศูนยบริการประชาชน

• จัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป

• กำกับ เรงรัด ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใชจาย

งบประมาณ

• จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (PA)

• งานพัฒนาบุคลากรของศูนยบริการประชาชน

• ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

ฝายประเมินผล มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

• ประเมินผล/ประมวลขอมูลและวิเคราะหขอมูลผลการดำเนินการเรื่องรองเรียนเพื่อประกอบการพิจารณา

ในเชิงนโยบาย

• จัดทำขอมูลประกอบการติดตามและตรวจสอบขอเท็จจริงในพื้นที่

• ศึกษาวิเคราะหขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณาในเชิงนโยบาย

• ประชาสัมพันธผลการดำเนินการของศูนยบริการประชาชนในภาพรวม ผานสื่อตางๆ

• เสริมสรางเครือขายประชาสัมพันธเพื่อพัฒนาภาพลักษณขององคกรและสงเสริมความรวมมือ

ระหวางองคกร

• จัดทำรายงานประจำปของศูนยบริการประชาชน

• ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

๑.๙.๗ กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ (กทส.) โดยมีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) ดำเนินการดานระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศของศูนยบริการประชาชน

(๒) ดำเนินการเกี่ยวกับการประมวลผลขอมูลสารสนเทศของศูนยบริการประชาชน

(๓) ดำเนินการดานการพัฒนา และการเผยแพรขอมูลทางเว็บไซตของศูนยบริการประชาชน

(๔) สนับสนุนการดำเนินการทางดานเทคนิคเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหแก

สวน/ฝาย/กลุมอื่น ตามความเหมาะสม

(๕) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผูอำนวยการศูนยบริการประชาชนมอบหมาย

๒๒ รายงานประจำป ๒๕๕๑


๑.๑๐ บุคลากร

ศูนยบริการประชาชนมีบุคลากรในการปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ สรุปได ดังนี้

๑.๑๐.๑ ขาราชการ จำนวน ๔๘ คน

๑.๑๐.๒ พนักงานราชการ จำนวน ๓๑ คน

๑.๑๐.๓ พนักงานจางเหมาบริการ จำนวน ๓๕ คน

(ปฏิบัติงานโครงการศูนยรับเรื่องราวรองทุกขของรัฐบาล)

๑.๑๐.๔ พนักงานจางเหมาบริการ จำนวน ๕ คน

(ปฏิบัติงานโครงการศูนยประสานการแกไขปญหาตามขอรองเรียนของประชาชน)

๑.๑๐.๕ พนักงานจางเหมาบริการ จำนวน ๖ คน

(ปฏิบัติงานโครงการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน)

Annual Report 2008 ๒๓


บทที่ ๑ ศูนยบริการประชาชน

๑.๑๑ งบประมาณ

๑.๑๑.๑ งบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. ๒๕๕๑

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ศูนยบริการประชาชน ไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจำป

พ.ศ. ๒๕๕๑ ภายใตแผนงบประมาณการบริหารจัดการภาครัฐ จำนวนทั้งสิ้น ๑๕๓,๑๙๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งรอยหาสิบ

สามลานหนึ่งแสนเกาหมื่นสามพันบาทถวน) ประกอบดวย ๒ ผลผลิต ไดแก

ผลผลิตที่ ๑ : การพัฒนาติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ จำนวน ๙๕,๕๗๙,๐๐๐ บาท

(เกาสิบหาลานหาแสนเจ็ดหมื่นเกาพันบาทถวน)

ผลผลิตที่ ๒ : นโยบายและพันธกิจของรัฐบาลดานการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

จำนวน ๕๗,๖๑๔,๐๐๐ บาท (หาสิบเจ็ดลานหกแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถวน)

กราฟแสดงงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑

รายผลผลิต

หนวย : บาท

๕๗,๖๑๔,๐๐๐

๙๕,๕๗๙,๐๐๐

ผลผลิตที่ ๑

ผลผลิตที่ ๒

๒๔ รายงานประจำป ๒๕๕๑


๑.๑๑.๒ ผลการใชจายงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. ๒๕๕๑

ศูนยบริการประชาชนไดกำหนดแผนงาน/โครงการ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ภายใต

ผลผลิตที่ ๑ : การพัฒนาติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ไดแก โครงการศูนยรับเรื่องราวรองทุกข

ของรัฐบาล (ระยะที่ ๓) และโครงการศูนยประสานการแกไขปญหาตามขอรองเรียน

ของประชาชน

ผลผลิตที่ ๒ : นโยบายและพันธกิจของรัฐบาลดานการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ไดแก โครงการ

ดำเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

ศูนยบริการประชาชนสามารถดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใชจายงบประมาณ

ตามที่กำหนด จนสงผลใหโครงการบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และยังคงมีงบประมาณ

เหลือจายอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งไดนำมาดำเนินภารกิจสำคัญที่ศูนยบริการประชาชนกำหนดใหมีขึ้นในชวงปลาย

ปงบประมาณ

ตารางแสดงการใชจายงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ แยกรายโครงการ

แผนงาน/โครงการ ไดรับจัดสรร คาใชจาย สามารถประหยัดได


โครงการศูนยประสานการแกไขปญหา ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ -

ตามขอรองเรียนของประชาชน

โครงการศูนยรับเรื ่องราวรองทุกขของรัฐบาล ๗๕,๕๗๙,๐๐๐ ๗๑,๓๐๓,๐๔๐ ๔,๒๗๕,๙๖๐

(ระยะที ๓)

โครงการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ๓๘,๘๖๐,๐๐๐ ๒๖,๓๖๐,๐๐๐ ๑๒,๕๐๐,๐๐๐

รวม ๑๓๔,๔๓๙,๐๐๐ ๑๑๗,๖๖๓,๐๔๐ ๑๖,๗๗๕,๙๖๐

หมายเหตุ : ไมรวมงบดำเนินงานและงบบุคลากร

Annual Report 2008 ๒๕


บทที่ ๑ ศูนยบริการประชาชน

กราฟแสดงงบประมาณการใชจายโดยแยกเปนรายผลผลิต

๘๐,๐๐๐,๐๐๐

๗๐,๐๐๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐,๐๐๐


๒๐,๐๐๐,๐๐๐

โครงการศูนยประสาน

การแกไขปญหา

ตามขอรองเรียน

ของประชาชน

๗๕,๕๗๙,๐๐๐

โครงการศูนย

รับเรื่องราวรองทุกข

ของรัฐบาล

(ระยะที่ ๓)

๔,๒๗๕,๙๖๐

๓๘,๘๖๐,๐๐๐

โครงการรับฟง

ความคิดเห็น

ของประชาชน

๑๒,๕๐๐,๐๐๐

ไดรับจัดสรร

สามารถประหยัดได

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ศูนยบริการประชาชนไดรับการจัดสรรงบประมาณภายใตโครงการศูนยประสาน

การแกไขปญหาตามขอรองเรียนของประชาชน จำนวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โครงการศูนยรับเรื่องราวรองทุกข

ของรัฐบาล (ระยะที ่ ๓) จำนวน ๗๕,๕๗๙,๐๐๐ บาท และโครงการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน จำนวน

๓๘,๘๖๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๑๓๔,๔๓๙,๐๐๐ บาท ซึ่งไดนำไปดำเนินภารกิจภายใตโครงการตางๆ ที่รับผิดชอบ

จำนวน ๑๑๗,๖๖๓,๐๔๐ บาท โดยสามารถประหยัดงบประมาณในภาพรวมไดถึง ๑๖,๗๗๕,๙๖๐ บาท

๒๖ รายงานประจำป ๒๕๕๑


บทที่ ๒

สรุปผลการดำเนินการในภาพรวม

ประจำปงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๕๑


บทที่ ๒ สรุปผลการดำเนินการในภาพรวมประจำ

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ศูนยบริการประชาชนไดดำเนินการในภารกิจที่สำคัญดานตางๆ สรุปไดดังนี้

๒.๑ การดำเนินการในภารกิจที่เกี่ยวของกับนโยบายของรัฐบาล และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ

ประกอบดวย

๒.๑.๑ ภารกิจศูนยรับเรื่องราวรองทุกขของรัฐบาล

สรุปผลการดำเนินการของโครงการศูนยรับเรื่องราวรองทุกขของรัฐบาลปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดดังนี้

(๑) การพัฒนาการเชื่อมโยงฐานการดำเนินการเรื่องราวรองทุกขระหวางหนวยงานภาครัฐ

(๒) การเพิ่มศักยภาพและขยายระบบอุปกรณหลักเพื่อรองรับปริมาณการเชื่อมโยงระบบ

ศูนยรับเรื่องราวรองทุกขของรัฐบาล

(๓) การบริหารจัดการดูแลระบบการจัดการเรื่องราวรองทุกข

(๔) การบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ (Hardware, Software)

สรุปผลการดำเนินการในภารกิจตามขอ (๑) - (๔) ไดดังนี้

จัดจางบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร พัฒนาและดูแลระบบการเชื่อมโยงฐานขอมูล ขยายขีดความสามารถของระบบศูนยรับเรื่องราวรองทุกข

ของรัฐบาล โดยเชื่อมโยงการดำเนินการผานเครือขายสื่อสารขอมูลเชื่อมโยงหนวยงานภาครัฐ (Government Information

Network : GIN) ซึ่งเปนระบบเครือขายสารสนเทศภาครัฐ ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดพัฒนาขึ้น

เพื่อเปนโครงสรางพื้นฐานของโครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (e-Government) จำนวน ๑๒๕ หนวยงาน ดังนั้น

เพื่อเปนการพัฒนาการดำเนินการเรื่องราวรองทุกขใหเกิดความตอเนื่องและสอดคลองกับแนวทางการเชื่อมโยงขางตน

ศูนยบริการประชาชน ในฐานะหนวยงานกลางในการพัฒนาระบบการดำเนินการเรื่องราวรองทุกข จึงไดจัดทำ

โครงการอบรมเพื่อสรางศักยภาพเครือขายการปฏิบัติงานผานระบบการจัดการเรื่องราวรองทุกข (Contact Point) ขึ้น

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเรื่องรองเรียนของหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ ไดทดลองปฏิบัติงาน

เสมือนจริงผานระบบการจัดการเรื่องราวรองทุกขที่ไดพัฒนาขึ้นเปนระบบกลางและสรางความสัมพันธโดยเปน

โอกาสอันดีที่เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเรื่องราวรองทุกขระหวางหนวยงานภาครัฐจะไดพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ซึ่งกันและกัน บนแนวคิดเรื่อง “การสรางเครือขายในการปฏิบัติงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ” โดยการ

จัดอบรมตามโครงการดังกลาว จำนวน ๕ ครั้ง ซึ่งกลุมเปาหมายเปนผูปฏิบัติงานเรื่องรองเรียนของสวนราชการ

และหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ ดังนี้

๒๘ รายงานประจำป ๒๕๕๑


ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑

• ครั้งที่ ๑ ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๖ มกราคม ๒๕๕๑ ณ โรงแรมฮอลิเดยอินท จังหวัดเชียงใหม โดยมี

ผูเขารับการอบรมประกอบดวยผูแทนจากสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานผูตรวจการแผนดิน สำนักงานศาลยุติธรรม

สำนักงานตำรวจแหงชาติ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวนทั้งสิ้น ๑๐๒ คน จาก ๕๖ หนวยงาน

Annual Report 2008 ๒๙


บทที่ ๒ สรุปผลการดำเนินการในภาพรวมประจำ

• ครั้งที่ ๒ ระหวางวันที่ ๑๒ – ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ ณ โรงแรมโซฟเทล ราชา ออรคิด จังหวัดขอนแกน

โดยมีผูเขารับการอบรม ประกอบดวยผูแทนจากกระทรวงการคลัง กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงพาณิชย

กระทรวงสาธารณสุข และจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวนทั้งสิ้น ๑๐๒ คน จาก ๕๕ หนวยงาน

• ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๑ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๑ ณ โรงแรมจอมเทียน ปาลมบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมี

ผูเขารวมอบรม จำนวน ๑๒๕ คน ประกอบดวย ผูแทนหนวยงานจากกระทรวงกลาโหม กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และผูแทนจังหวัด

จำนวนทั้งสิ้น ๑๑๑ คน จาก ๖๑ หนวยงาน

๓๐ รายงานประจำป ๒๕๕๑


ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑

• ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๗ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๑ ณ โรงแรมธรรมรินทรธนา จังหวัดตรัง โดยมีผูเขา

รับการอบรม ประกอบดวย ผูแทนหนวยงานในสังกัดหนวยงานอิสระ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา กระทรวง

พลังงาน กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยอำนวยการบริการจังหวัดชายแดนภาคใต

และจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคใต จำนวนทั้งสิ้น ๖๓ คน จาก ๖๑ หนวยงาน

• ครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม – ๒ เมษายน ๒๕๕๑ ณ โรงแรมเมธาวลัย จังหวัดเพชรบุรี โดยมีผูเขา

รับการอบรม ประกอบดวย ผูแทนหนวยงานในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงคมนาคม กระทรวง

แรงงาน และจังหวัดในพื้นที่ภาคกลาง จำนวนทั้งสิ้น ๘๙ คน จาก ๔๗ หนวยงาน

Annual Report 2008 ๓๑


บทที่ ๒ สรุปผลการดำเนินการในภาพรวมประจำ

จัดจางที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาระบบจัดการความรูภายในองคกร (Knowledge

Management : KM) ของศูนยรับเรื่องราวรองทุกขของรัฐบาล ในโครงการศูนยรับเรื่องราวรองทุกขของรัฐบาล

ระยะที่ ๓ สรุปผลการดำเนินการได ดังนี้

โครงการพัฒนาระบบจัดการความรูภายในองคกร (Knowledge Management : KM) ของศูนย

รับเรื่องราวรองทุกขของรัฐบาล ในโครงการศูนยรับเรื่องราวรองทุกขของรัฐบาล ระยะที ่ ๓ ไดนำหลักวิชาการ

บริหารจัดการความรูตามมาตรฐานสากลมาใชในศูนยรับเรื่องราวรองทุกขของรัฐบาล ศูนยบริการประชาชน สำนักงาน

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อสรางกระบวนการบริหารจัดการความรูใหเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมและทำใหเปนสวนหนึ่ง

ของการทำงานโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยสนับสนุนใหสามารถเขาถึงขอมูลไดสะดวกมากขึ้นกวาแบบเดิม

ที่เปนขอมูลในรูปของเอกสาร รวมทั้งมีระบบจัดการความรูตนแบบที่สามารถนำไปใชเพื่อชวยแกปญหาในดานตางๆ

สำหรับการใหบริการประชาชน และสนับสนุนการตัดสินใจในการปฏิบัติงานเรื่องราวรองทุกขไดอยางเต็มประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผล

๓๒ รายงานประจำป ๒๕๕๑


ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑

โครงการฯ ไดเริ่มดำเนินการในป พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยจัดจางบริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส จำกัด

เปนที่ปรึกษา สำหรับการดำเนินงานเริ่มแรกไดมีการศึกษาวิเคราะหสถานภาพ การจัดการความรูของศูนยรับ

เรื่องราวรองทุกขของรัฐบาล ศูนยบริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในปจจุบัน รวมทั้งศึกษา

วิเคราะหและนำเสนอรูปแบบกระบวนการบริหารจัดการความรูที่เหมาะสม โดยการตรวจสอบความรู (Knowledge

Audit) เพื่อคัดเลือกหัวขอ องคความรูที่เหมาะสมและสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร

ขององคกร เมื่อไดหัวขอองคความรูมาแลวจึงดำเนินการจับความรูจากผูเชี่ยวชาญ (Knowledge Capture)

วิเคราะหความรู และสังเคราะหความรู โดยใชวิธีการ CommonKADS พรอมทั้งออกแบบและสรางระบบจัดการ

ความรู และอบรมคณะทำงานวิศวกรการจัดการความรู (Knowledge Engineers) เพื่อทำหนาที่บริหารระบบจัดการ

ความรู ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการนำความรูตนแบบที่ไดมีการคัดเลือก วิเคราะห และสังเคราะหแลวเขาสูระบบจัดการ

ความรูและสรางกิจกรรมตอเนื่องเพื่อใหเกิดการบริหารการเปลี่ยนแปลงในศูนยรับเรื่องราวรองทุกขของรัฐบาล

ศูนยบริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีตอไป ซึ่งดำเนินการแลวเสร็จในเดือนธันวาคม ๒๕๕๑

การฝกอบรมเจาหนาที่ศูนยรับเรื่องราวรองทุกขของรัฐบาล อันประกอบดวย ศูนยบริการประชาชน และ

ศูนยบริการขอมูลภาครัฐเพื่อประชาชน เพื่อพัฒนาและสงเสริมการเรียนรู พัฒนาทักษะ และเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการทำงาน อันจะเกิดประโยชนแกหนวยงานภาครัฐและสรางความพึงพอใจแกประชาชนสูงสุด จำนวน ๑๐ หลักสูตร

ดังนี้

หลักสูตรที่ ๑ เรื่อง “ศิลปะการพูดเพื่อการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ” เมื่อวันเสารที่ ๑๗ พฤศจิกายน

๒๕๕๐ ณ โรงแรมเรดิสัน กรุงเทพมหานคร โดย ดร. ผาณิต กัณตามระ เปนวิทยากร

หลักสูตรที่ ๒ เรื่อง “สรางมาตรฐานคุณภาพการใหบริการสูความประทับใจของประชาชน” เมื่อวันพุธ

ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๐ ณ โรงแรมปริ้นซพาเลซ มหานาค โดย คุณธนภรณ ทรงประไพ ผูจัดการทั่วไป บริษัท

ซีพี ออล จำกัด (มหาชน) เปนวิทยากร

Annual Report 2008 ๓๓


บทที่ ๒ สรุปผลการดำเนินการในภาพรวมประจำ

หลักสูตรที่ ๓ เรื่อง “ศิลปะการใชชีวิตนอกเวลางาน” เมื่อวันเสารที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๑

ณ โรงแรมฟอรจูน รัชดา กรุงเทพมหานคร โดย รองศาสตราจารย ดร. เสรี วงษมณฑา เปนวิทยากร

หลักสูตรที่ ๔ เรื่อง “การพัฒนาบุคลิกภาพในการเจรจาตอรองและสรางความเลื่อมใสศรัทธาใน

สายตาของประชาชน” เมื่อวันเสารที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ ณ โรงแรมเจาพระยาปารค

กรุงเทพมหานคร โดย คุณปนัดดา วงศผูดี (อดีตนางสาวไทย ป พ.ศ. ๒๕๔๓) เปนวิทยากร

๓๔ รายงานประจำป ๒๕๕๑


ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑

หลักสูตรที่ ๕ เรื่อง “แนวทางการเรียนรูดวยตนเองเพื่อพัฒนาองคกร (Learning organization)”

เมื่อวันเสารที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๑ ณ โรงแรมแมน้ำ ริเวอรไซด กรุงเทพมหานคร โดย นายศรัณย จันพลาบูรณ

Chief Learning officer บริษัท ๓๗.๕ องศาเซลเซียส

จำกัด เปนวิทยากร

หลักสูตรที่ ๖ เรื่อง “หลักจิตวิทยากับการปฏิบัติงานเรื่องราวรองทุกข” เมื่อวันเสารที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๑

ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด กรุงเทพมหานคร โดย ดร. วัลลภ ปยะมโนธรรม ที่ปรึกษาโครงการศูนยใหคำปรึกษา

และพัฒนาศักยภาพมนุษย เปนวิทยากร

Annual Report 2008 ๓๕


บทที่ ๒ สรุปผลการดำเนินการในภาพรวมประจำ

หลักสูตรที่ ๗ เรื่อง “การสรางความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอน

ของประชาชน” เมื่อวันเสารที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ณ โรงแรมเรดิสัน กรุงเทพมหานคร โดย ร.ต.อ. ดร. นิติภูมิ

นวรัตน เปนวิทยากร

หลักสูตรที่ ๘ เรื่อง “การเสริมสรางศักยภาพในการทำงานเปนทีมและการมีสวนรวมในการปรับปรุง

ประสิทธิภาพการทำงาน (Team Work)” เมื่อวันเสารที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๑ ณ หองสุโขทัย ชั้น ๒ โรงแรมเซ็นจูรี่

ปารค กรุงเทพมหานคร โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตโต เปนวิทยากร

๓๖ รายงานประจำป ๒๕๕๑


ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑

หลักสูตรที่ ๙ เรื่อง “ประสานงานอยางไรใหเกิดประโยชนสูงสุด” เมื่อวันเสารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๑

ณ โรงแรมแมน้ำ ริเวอรไซด กรุงเทพมหานคร โดย อาจารยวันชัย สอนศิริ เปนวิทยากร

หลักสูตรที่ ๑๐ เรื่อง “หลักจริยธรรมในการปฏิบัติงาน” เมื่อวันจันทรที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๑

ณ โรงแรมทวินทาวเวอร กรุงเทพมหานคร โดย พระอาจารย สมพงษ รตนาโส เปนวิทยากร

Annual Report 2008 ๓๗


บทที่ ๒ สรุปผลการดำเนินการในภาพรวมประจำ

งานจางผลิตและเผยแพรสื่อประชาสัมพันธ ในโครงการรวมพลคนสายดวนเพื่อสังคม โดยจางบริษัท

ไรทแมน จำกัด เปนผูดำเนินการ สรุปผลการดำเนินการได ดังนี้

จัดงานรวมพลคนสายดวนเพื่อสังคม ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๑

ไดกราบเรียนเชิญ นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี (ในขณะนั้น) เปนประธานเปดงาน โดยมีผูรวมงานประมาณ

๑,๐๐๐ คน ประกอบดวย ผูแทนสวนราชการ หนวยงานของรัฐและเอกชน เพื่อสรางเครือขายในการปฏิบัติงาน

รวมกันในการใหความชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอนแกประชาชน ภายในงานมีกิจกรรมตางๆ อาทิ การประกาศ

เจตนารมณ ของสวนราชการและหนวยงานภาครัฐที่จะสรางเครือขายในการปฏิบัติงานรวมกัน การเสวนา เชิงวิชาการ

สาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องตน และการจัดนิทรรศการ ซึ่งแบงเปน ๒ รูปแบบ โดยกำหนดรูปแบบการดำเนินการ

เพื่อบูรณาการการรับแจงเหตุดวนเหตุรายผานทางโทรศัพทสายดวนดานความมั่นคง คือ สายดวนกรณีรับแจงเหตุ

ดวนเหตุราย (Emergency Call) และสายดวนที่ไมเกี่ยวของกับเหตุดวนเหตุราย (Non-Emergency Call) โดย

ศูนยบริการประชาชน รับผิดชอบดำเนินการสายดวนของรัฐบาล ๑๑๑๑

๓๘ รายงานประจำป ๒๕๕๑


๒.๑.๒ ภารกิจศูนยประสานการแกไขปญหาตามขอรองเรียนของประชาชนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๘

(๑) สรุปความเปนมา

สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ รับทราบแนวทาง

การจัดระเบียบของระบบกระบวนการแกไขปญหาตามขอรองเรียนของประชาชน ซึ่งสงผลใหทุกกระทรวงตอง

ดำเนินการตามแนวทางดังกลาว โดยตองมีการจัดตั้งศูนยประสานการแกไขปญหาตามขอรองเรียนของประชาชนดวย

เพื่อใหทุกกระทรวงดำเนินการอยางเปนรูปธรรมในเชิงนโยบายที่ชัดเจน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

โดยศูนยบริการประชาชนไดกราบเรียนนายกรัฐมนตรี เพื่อโปรดพิจารณาแนวทางการติดตามผลความคืบหนา

ในการดำเนินการแกไขปญหาตามขอรองเรียนของประชาชนจากทุกกระทรวง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ซึ่งนายกรัฐมนตรีไดเห็นชอบแนวทางการติดตามดังกลาว เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม

๒๕๔๙ โดยประกอบดวยประเด็นสำคัญสรุปได ดังนี้

(๑.๑) มอบหมายใหทุกกระทรวงจัดตั้งศูนยประสานการแกไขปญหาตามขอรองเรียนของ

ประชาชนตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘ พรอมขอมูลรายละเอียดของศูนยฯ

ดังกลาวสงใหสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรวบรวม เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบ ใชเปนหนวยงานกลาง

ในการประสานงานการแกไขปญหาตามขอรองเรียนของประชาชนระหวางกระทรวงในลำดับตอไป

(๑.๒) มอบหมายใหสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยศูนยบริการประชาชนจัดทำสรุป

ขอมูลเรื่องรองเรียนจากประชาชนที่อยูในระหวางการดำเนินการทุกกระทรวงใสแผนบันทึกขอมูลสงใหรัฐมนตรี

เจาสังกัดทุกเดือน เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณาสั่งการในระดับนโยบายใหทุกหนวยงานในกระทรวงเรงรัด

การดำเนินการแกไขปญหาใหเห็นผลเปนรูปธรรมโดยเร็ว รวมทั้งรายงานผลความคืบหนาในการดำเนินการ

ใหสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทราบทุก ๓ เดือน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๘

ในลำดับตอไป

(๑.๓) มอบหมายใหสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยศูนยบริการประชาชนเปน

ศูนยประสานการแกไขปญหาตามขอรองเรียนของประชาชนของสำนักนายกรัฐมนตรี ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ โดยใหจัดสงตัวอยางรูปแบบฐานขอมูลสำหรับการจัดเก็บขอมูลเรื่องรองเรียนเบื้องตน

ของศูนยบริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สงใหกระทรวงเพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาระบบ

ฐานขอมูลเรื่องรองเรียนของแตละกระทรวงในลำดับตอไป

(๒) หลักการดำเนินการของศูนยประสานการแกไขปญหาตามขอรองเรียนของประชาชนตามมติ

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ สรุปได ดังนี้

(๒.๑) เปนศูนยกลางในการประสานการแกไขปญหาตามขอรองเรียนของประชาชนของ

กระทรวงตางๆ โดยมีการเชื่อมโยงเครือขายของขอมูลระหวางกระทรวงดวย ทั้งนี้ ศูนยประสานการแกไขปญหา

ตามขอรองเรียนของประชาชนของสำนักนายกรัฐมนตรีจะเปนศูนยกลางในการเชื่อมโยงเครือขาย

Annual Report 2008 ๓๙


บทที่ ๒ สรุปผลการดำเนินการในภาพรวมประจำ

(๒.๒) เปนศูนยรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับกรณีปญหาตางๆ ที่ประชาชนรองเรียนขอความชวยเหลือ

และเปนศูนยรวมขอมูลความคืบหนาในการดำเนินการแกไขปญหาของหนวยงานตางๆ ในสังกัดกระทรวงนั้นๆ และ

ระหวางกระทรวง

(๒.๓) มีการจัดระเบียบของกระบวนการแกไขปญหาพัฒนาระบบฐานขอมูลเรื่องรองเรียน

ใหเชื่อมโยงทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงนั้นๆ โดยมีการปรับขอมูลที่เกี่ยวของกับการดำเนินการแกไขปญหา

ตามขอรองเรียนของประชาชนอยางตอเนื่องใหมีสถานะของปญหาเปนปจจุบันตลอดเวลา

(๒.๔) การดำเนินงานของศูนยประสานการแกไขปญหาตามขอรองเรียนของประชาชน

เนนภารกิจหลักดานการติดตามผลการดำเนินการแกไขปญหาใหไดขอยุติโดยเร็วและประชาชนพึงพอใจ โดยควร

มีการนำขอมูลเรื่องรองเรียนของประชาชนในระบบฐานขอมูลมาศึกษาวิเคราะหขอมูลในเชิงวิชาการและเสนอ

แนวทางการแกไขปญหาในระดับนโยบายดวย

(๒.๕) ผูบริหารทุกระดับของกระทรวงและทุกหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถเรียกใชขอมูลจาก

ศูนยประสานการแกไขปญหาตามขอรองเรียนของประชาชนของแตละกระทรวง เพื่อประกอบการพิจารณาในระดับ

นโยบายได

(๒.๖) ควรมีการพัฒนาระบบฐานขอมูลใหเชื่อมโยงเปนเครือขายใหเปรียบเทียบเสมือนระบบ

ประสาท (Nervous system) กับทุกหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในองคกรและภายนอกองคกร

(๒.๗) ควรมีการจัดทำสรุปรายงานความคืบหนาในการดำเนินการแกไขปญหาของหนวยงาน

นำเรียนรัฐมนตรีเจาสังกัดทุกเดือน และมีการประชาสัมพันธผลการดำเนินการอยางตอเนื่อง ใหครอบคลุมทุกพื้นที่

และทุกกลุมเปาหมาย

(๒.๘) หากกรณีปญหาใดเปนปญหาในเชิงนโยบายมีหนวยงานที่เกี่ยวของหลายหนวยงาน

และมีกระบวนการแกไขปญหาที่ซับซอนจนปญหายังไมไดขอยุติ ควรรวบรวมปญหาลักษณะดังกลาวเสนอคณะกรรมการ

พิจารณาแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนพิจารณาแกไขปญหาในภาพรวมตอไป

(๒.๙) สรุปผลการดำเนินการของศูนยประสานการแกไขปญหาตามขอรองเรียนของประชาชน

เสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อโปรดทราบเปนระยะอยางตอเนื่อง

(๒.๑๐) เจาหนาที่ปฏิบัติงานที่ศูนยประสานการแกไขปญหาตามขอรองเรียนของประชาชน

ควรมีการพัฒนาศักยภาพและกระบวนทัศนในการปฏิบัติงานโดยรวม และควรมีการประชุมรวมกันระหวางเจาหนาที่

ผูปฏิบัติงานของศูนยประสานการแกไขปญหาตามขอรองเรียนของประชาชนของกระทรวงตางๆ เปนระยะอยางตอเนื่อง

เพื่อสรางความเขาใจรวมกัน ซึ่งจะสงเสริมใหเกิดความเปนเอกภาพในการปฏิบัติงานดานการประสานการแกไขปญหา

ตามขอรองเรียนของประชาชนระหวางกระทรวงตางๆ ไดดียิ่งขึ้น รวมทั้งเปนการพัฒนาเครือขายการแกไขปญหา

ตามขอรองเรียนของประชาชนระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของดวย

๔๐ รายงานประจำป ๒๕๕๑


ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑

(๓) สรุปผลการดำเนินการของศูนยประสานการแกไขปญหาตามขอรองเรียนของประชาชน สำนักงานปลัด

สำนักนายกรัฐมนตรี ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ศูนยบริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งไดรับมอบหมาย

จากนายกรัฐมนตรีใหเปนศูนยประสานการแกไขปญหาตามขอรองเรียนของประชาชนของสำนักนายกรัฐมนตรี ใหจัดทำ

โครงการศูนยประสานการแกไขปญหาตามขอรองเรียนของประชาชน มีผลการดำเนินการสรุปได ดังนี้

(๓.๑) ภารกิจดานการติดตามผลความคืบหนาในการดำเนินการแกไขปญหาตามขอรองเรียนของ

ประชาชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ รวมทั้งประสานการแกไขปญหาตามขอรองเรียนของประชาชนและการประสาน

มวลชนในพื้นที่ โดยไดดำเนินการตามโครงการติดตามตรวจสอบขอเท็จจริงและเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม

ในการแกไขปญหาขอรองเรียนในพื้นที่ทุกภูมิภาคของประเทศ จำนวน ๓๘ ครั้ง ใน ๗๑ จังหวัด โดยไดติดตาม

เรื่องรองเรียน จำนวน ๔,๐๕๙ เรื่อง และสามารถทำใหเรื่องรองเรียนไดขอยุติ จำนวน ๒,๐๗๐ เรื่อง

(๓.๒) ภารกิจดานการประชาสัมพันธชองทางการรับเรื่องรองเรียนและผลการดำเนินการแกไขปญหา

ตามขอรองเรียนของประชาชน ไดจัดจางบริษัท โกบอลอินเตอรคอมมิวนิเคชั่น จำกัด ประชาสัมพันธชองทาง

การรับเรื่องรองเรียนและผลการดำเนินการแกไขปญหาตามขอรองเรียนของประชาชนผานสื่อตางๆ ไดแก สื่อโทรทัศน

สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ สื่อรถไฟฟา BTS และสื่ออื่นๆ และจัดจางสำนักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา

ผลิตและเผยแพรวารสารประชาสัมพันธศูนยบริการประชาชน (PSC Info.) และรายงานประจำป สรุปผลการดำเนินการ

ไดดังนี้

ผลิตและเผยแพรสื่อประชาสัมพันธทางโทรทัศน ประกอบดวย เผยแพรสปอตโทรทัศน จำนวน ๒ ชุด

คือชุด “หนีเที่ยว” และชุด “คุณนาขอรอง” ทางสถานีโทรทัศนชอง ๓ ชอง ๕ ชอง ๗ ชอง ๙ และชอง NBT

ผลิตและเผยแพรสารคดีโทรทัศน จำนวน ๖ เรื่อง โดยนำผลการดำเนินการเรื่องรองเรียนที่ประสบความสำเร็จมาผลิต

และเผยแพรขาวการดำเนินงานในกิจกรรมตางๆ ของศูนยบริการประชาชนเพื่อออกอากาศทางชอง NBT

สปอตโทรทัศนชุด “หนีเที่ยว” สปอตโทรทัศนชุด “คุณนาขอรอง”

Annual Report 2008 ๔๑


บทที่ ๒ สรุปผลการดำเนินการในภาพรวมประจำ

• ภาพขาวผลการดำเนินการในกิจกรรมตาง ๆ

๔๒ รายงานประจำป ๒๕๕๑


ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑

Annual Report 2008 ๔๓


บทที่ ๒ สรุปผลการดำเนินการในภาพรวมประจำ

๔๔ รายงานประจำป ๒๕๕๑


ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑

เผยแพรสื่อประชาสัมพันธทางวิทยุ เผยแพรสปอตวิทยุ ๒ ชุด คือชุด “หนีเที่ยว” และชุด

“คุณนาขอรอง” พรอมกันทั่วประเทศ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย

SOUND EFFECT

เสียงเหมือนคนกำลังเดิน

เสียงกดโทรศัพท

• สปอตวิทยุ ชุด “หนีเที่ยว”

เสียงพูด

แมทุม (รองขึ้น)

“จะไปไหน”

พอรอง (เสียงมีพิรุธ ติดขัด)

“ไป.....รองเรียนเรื่องภัยแลงกับทานนายกนะจะแมจา”

แมทุม (น้ำเสียงหวน) “รองเรียนทานนายกนะ ทำที่นี่ก็ได”

(วิธีที่ ๑ กดโทรศัพทไปที่เบอร ๑๑๑๑)

พอรอง (พูดเสียงออน)

“แตพอพูดไมเกงนะ”

แมทุม “ถาอยางนั้นก็วิธีที่ 2 เขียนไปรษณียบัตรรองเรียน แลวสงไป

ที่ตู ปณ.๑๑๑๑”

พอรอง (เสียงออนอีก)

“พอก็เขียนไมคลองอีกนะ”

เสียงพิมพดีด แมทุม “งั้นมีวิธีที่ ๓ ก็ไปที่เว็บไซต www.1111.go.th”

พอรอง “แตพอก็พิมพไมเกงอีกนั่นหละ พอวาพอเอาวิธีที่ ๔

ไปรองเรียนที่จุดบริการประชาชน ๑๑๑๑ ทำเนียบรัฐบาลเอง

ดีกวานะจะ”

แมทุม “หนอย รูเรื่องแลวมาโกหก หาเรื่องเที่ยวนอกบาน ใชมั้ย

ทานนายกฯ ก็นายกฯ เถอะ ชวยแกไมไดแลว.....ตาย”

(เสียงบรรยาย)

“๑๑๑๑ หนึ่งสี่ตัวกับ ๔ ชองทาง เพื่อสรางความเปนธรรม

ในสังคม”

(เสียงบรรยาย)

“โดยศูนยบริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายก-

รัฐมนตรี”

Annual Report 2008 ๔๕


บทที่ ๒ สรุปผลการดำเนินการในภาพรวมประจำ

SOUND EFFECT

เสียงสนทนากัน

เสียงคุณนายพูดกับผูฟง

เสียงกดโทรศัพท

เสียงกดคียบอรด

• สปอตวิทยุ ชุด “คุณนาขอรอง”

เสียงพูด

นางเอก “หนูจะไปรองเรียนทานนายกฯ”

คุณนาย (เสียงออดอน)

“อยา อยา หนู...อยาทำนะคะ”

คุณนาย “คุณผูฟงคะ ตั้งแตมี ๑๑๑๑ เนี่ย เดี้ยนแทบจะไมไดทำอะไร

เลย นอกจากตองคอยดูลูกนอง ไมใหเอาเรื่องที่ไมถูกตอง

ของเดี้ยนไปบอกทานนายก”

คุณนาย “ไมวาตอนเจอยกหูโทรศัพท”

(เสียงบรรยาย)

“โทร. ๑-๑-๑-๑”

คุณนาย “เปดคอมเขาเว็บไซต”

(เสียงบรรยาย)

“www.1111.go.th”

เสียงเขียนกระดาษ คุณนาย “นั่งเขียนจดหมาย”

(เสียงบรรยาย)

“ตู ปณ.๑๑๑๑”

เสียงขางถนน

เสียงเครื่องประดับ

ตอดวย Sound หักมุม

คุณนาย “โดยเฉพาะตอนออกไปนอกบาน”

(เสียงบรรยาย)

“จุดบริการประชาชน ๑๑๑๑ ทำเนียบรัฐบาล””

คุณนาย (เสียงแบบขอความเห็นใจ)

“ทำไมรองทุกขถึงทานนายกฯ มันงายยังงี้ แลวเดี๊ยนจะทำไง

ดีคะ”

(เสียงบรรยาย)

“๑-๑-๑-๑ หนึ่งสี่ตัวกับ ๔ ชองทาง เพื่อสรางความเปนธรรม

ในสังคม”

(เสียงบรรยาย)

“โดยศูนยบริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี”

๔๖ รายงานประจำป ๒๕๕๑


ผลิตและเผยแพรสื่อประชาสัมพันธทางสื่อสิ่งพิมพ

ประกอบดวย

• หนังสือการตูน

Annual Report 2008 ๔๗


บทที่ ๒ สรุปผลการดำเนินการในภาพรวมประจำ

• หนังสือคูมือองคความรู (KM) ของศูนยบริการประชาชน

๔๘ รายงานประจำป ๒๕๕๑


ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑

• แผนพับ

Annual Report 2008 ๔๙


บทที่ ๒ สรุปผลการดำเนินการในภาพรวมประจำ

• โฆษณา/ขาวประชาสัมพันธภารกิจของศูนยบริการประชาชนทางหนังสือพิมพ วารสาร และนิตยสาร

• ผลิตและเผยแพรสื่อประชาสัมพันธทางรถไฟฟา BTS

๕๐ รายงานประจำป ๒๕๕๑


ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑

สื่อประชาสัมพันธอื่น ๆ

• ผลิตพวงกุญแจมาสคอรต

• ผลิตรม

Annual Report 2008 ๕๑


บทที่ ๒ สรุปผลการดำเนินการในภาพรวมประจำ

• ผลิตหมวก

• ผลิตเสื้อแจ็กเกต

• ผลิตแผนกันแดดในรถยนต

๕๒ รายงานประจำป ๒๕๕๑


ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑


ดวยเกลาดวยกระหมอม

ขาพระพุทธเจาขาราชการและเจาหนาที่ศูนยบริการประชาชน

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

- ..

• จัดพิมพวารสารประชาสัมพันธผลการดำเนินงานของศูนยบริการประชาชน PSC Info.

Annual Report 2008 ๕๓


บทที่ ๒ สรุปผลการดำเนินการในภาพรวมประจำ


- ..
๕๔ รายงานประจำป ๒๕๕๑


ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑


- ..

สรุปผล Contact Point

ศูนยบริการประชาชนลงพื้นที่

ติดตามผลการแกไขปญหาเรื่องรองเรียน

๕ทัศนคติดี ๆที่ควรมีในการทำงาน

การแกไขกฎหมาย

เกี่ยวกับการขมขืนกระทำชำเรา

สัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามและแกใขปญหาการรองเรียน

ของกลุมติดตามและแกไขปญหาการรองเรียน

ประจำเขตตรวจราชการของสำนักนายกรัฐมนตรี

Annual Report 2008 ๕๕


บทที่ ๒ สรุปผลการดำเนินการในภาพรวมประจำ

วารสารประชาสัมพันธศูนยบริการประชาชน

ฉบับที่ ๑๘ ประจำเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑

ปนร. นำทีมชาว สปน. ตะลุยอเมริกา

เยี่ยมชมงาน Call Center

เกร็ดเล็กเกร็ดนอย Olympic 2008

ภารกิจของกลุมติดตามตรวจสอบ

ขอเท็จจริงในพื้นที่

ความสุขในการทำงาน

กับพื้นฐานบุคลิกภาพ

กฎหมายคำนำหนาผูหญิง

รวมพลคนสายด่วนเพื่อสังคม

ณตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

วันที่ ๙มิถุนายน ๒๕๕๑

๕๖ รายงานประจำป ๒๕๕๑


ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑

Annual Report 2008 ๕๗


บทที่ ๒ สรุปผลการดำเนินการในภาพรวมประจำ

๕๘ รายงานประจำป ๒๕๕๑


• จัดพิมพรายงานประจำป

Annual Report 2008 ๕๙


บทที่ ๒ สรุปผลการดำเนินการในภาพรวมประจำ

(๓.๓) การศึกษาวิเคราะหภาพรวมของปญหาความเดือดรอนของประชาชน เพื่อนำไปสูการแกไขปญหา

ในระดับนโยบาย โดยศึกษาวิเคราะหขอมูลเรื่องรองเรียนจากประชาชนในภาพรวมเสนอผูบริหารระดับนโยบาย

สรุปผลการดำเนินการได ดังนี้

สรุปผลการดำเนินการเรื่องรองเรียนจากประชาชน ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ กราบเรียน

นายกรัฐมนตรี และเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมายใหทุกกระทรวงดำเนินการ

ในสวนที่เกี่ยวของ

สรุปผลการดำเนินการเรื่องรองเรียนจากประชาชนในรอบ ๓ เดือน ๖ เดือน และ ๙ เดือน

ของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ กราบเรียนนายกรัฐมนตรี และเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบ โดยคณะรัฐมนตรี

มีมติมอบหมายใหทุกกระทรวงดำเนินการในสวนที่เกี่ยวของ

สรุปขอมูลเรื่องรองเรียนในกรณีปญหาสำคัญ ไดแก กรณีปญหาภัยแลง กรณีปญหาที่เกี่ยวของ

กับเทศกาลวันสงกรานต และกรณีปญหาที่เกี่ยวของกับกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เสนอรองนายกรัฐมนตรี

ที่รับผิดชอบเพื่อประกอบการพิจารณาในเชิงนโยบาย

(๓.๔) การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานของเจาหนาที ่และปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนการปฏิบัติงาน

ในดานการประสานงานและติดตามผลการแกไขปญหาเรื่องรองเรียน ไดจัดการอบรมในสถานที่ จำนวน ๔ หลักสูตร

และจัดสงเจาหนาที่เขารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ จำนวน ๘ หลักสูตร สรุป

ผลการดำเนินการได ดังนี้

๖๐ รายงานประจำป ๒๕๕๑


ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑

หลักสูตรที่ ๑ “ศิลปะการพัฒนาหัวหนางาน” เมื่อวันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ โดย

ดร. สุชาติ สังขเกษม เปนวิทยากร

หลักสูตรที่ ๒ “เทคนิคการนำประชุมอยางมีประสิทธิภาพ” เมื่อวันพุธที่ ๒๑ พฤษภาคม

๒๕๕๑ โดย อาจารยจริยา ปุณยะประภัศร เปนวิทยากร

หลักสูตรที่ ๓ “การพัฒนาบุคลิกภาพ” เมื่อวันพุธที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๑ โดย อาจารย

อภิชาติ ดำดี เปนวิทยากร

Annual Report 2008 ๖๑


บทที่ ๒ สรุปผลการดำเนินการในภาพรวมประจำ

หลักสูตรที่ ๔ “การใหความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวาดวยการกระจายอำนาจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น” เมื่อวันศุกรที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๑ โดยมี นายมานะ บุณญะโภคา นิติกร ๘ว สำนักงาน

คณะกรรมการการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปนวิทยากร

๒.๑.๓ ภารกิจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘

(๑) สรุปความเปนมา

การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเปนสารัตถะที่สำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อันเปนการปกครอง “โดยประชาชนและเพื่อประชาชน” โดยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนจะทำใหฝายบริหาร

ไดรับขอมูล หรือความคิดเห็นจากประชาชนเกี่ยวกับเรื่องที่นำออกรับฟง เพื่อนำขอมูลที่ไดมาประกอบการตัดสินใจ

วาสมควรดำเนินการอยางไรกับเรื่องที่นำออกรับฟงนั้น และกำหนดแนวทางที่เหมาะสมและเพียงพอในการปองกัน

หรือเยียวยาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจนั้น

การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามหลักสากลที่ใชอยูในบรรดาประเทศที่ปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยทั้งหลายนั้นมีสองแนวทาง แนวทางที่หนึ่ง เปนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยผานผูแทน-

ราษฎร และแนวทางที่สอง เปนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผูมีสวนเกี่ยวของหรือไดเสียกับการตัดสินใจ

ของรัฐโดยตรง ซึ่งโดยปกติจะใชทั้งสองแนวทางควบคูกันไป กลาวคือ นอกจากรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

โดยผานผูแทนราษฎรตามกลไกรัฐสภาแลว รัฐบาลยังจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยตรงดวย

และมีขอสังเกตวาการจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยตรงนี้รัฐบาลมิไดรับฟงอยางเดียว แตใหขอมูล

รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่รับฟงแกประชาชนดวย และวิธีการใหขอมูลและรับฟงความคิดเห็นของประชาชนนั้น ก็มี

ความหลากหลาย หนวยงานของรัฐที่จะรับฟงความคิดเห็นของประชาชนสามารถเลือกดำเนินการไดตามสถานการณ

สำหรับประเทศไทยนั ้น ในชวงกอนป พ.ศ. ๒๕๓๙ การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

เปนการรับฟงผานผูแทนราษฎรเปนหลัก แตในป พ.ศ. ๒๕๓๙ รัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญของการรับฟง

ความคิดเห็นของผูมีสวนเกี่ยวของหรือไดเสียกับการตัดสินใจของรัฐ และเห็นวาขอมูลที่ไดจากการรับฟงความคิดเห็น

ของประชาชน โดยผานผูแทนราษฎรแตเพียงประการเดียวนั้น ยังไมเพียงพอที่รัฐบาลจะใชประกอบการตัดสินใจ

รัฐบาลในขณะนั้นจึงไดพัฒนาแนวทางการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผูมีสวนเกี่ยวของหรือไดเสียกับการตัดสินใจ

ของรัฐโดยตรงขึ้น โดยการออก “ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ

พ.ศ. ๒๕๓๙” เพื่อใหหนวยงานของรัฐใชเปนแนวทางในการจัดการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยตรง

อยางไรก็ดี การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟง

ความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ พ.ศ. ๒๕๓๙ นั้น มีขอจำกัดหลายประการโดยขาดการใหขอมูล

ที่ถูกตองเกี่ยวกับการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบตอประชาชน ทำใหประชาชนขาดความเขาใจ

ที่ถูกตองในสิ่งที่หนวยงานของรัฐจะดำเนินการ นอกจากนี้ วิธีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบดังกลาว

จำกัดเพียงวิธีการประชาพิจารณ (Public Hearing) เพียงอยางเดียวเทานั้น ซึ่งวิธีการดังกลาวเหมาะสมกับ

บางสถานการณเทานั้น การจัดการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีดังกลาวจึงทำให

๖๒ รายงานประจำป ๒๕๕๑


ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑

เกิดการเผชิญหนาระหวางกลุมผูสนับสนุนและกลุมผูคัดคานขึ้นบอยครั้งอันเปนสถานการณที่ไมพึงประสงค ดวยเหตุผล

ดังกลาวขางตน จึงมีความจำเปนตองปรับปรุงหลักการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนใหเหมาะสมยิ่งขึ้นและสอดคลอง

กับหลักสากลเกี่ยวกับการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน โดยการกำหนดหลักเกณฑและวิธีการในการรับฟงความ

คิดเห็นของประชาชน เพื่อใหเกิดประโยชนแกหนวยงานของรัฐและประชาชน รวมตลอดทั้งเปนแนวทางในการให

ประชาชนมีสวนรวมในการดำเนินการโครงการของรัฐอยางกวางขวาง รัฐบาลจึงวางระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วา

ดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ และใหมีผลใชบังคับมาตั้งแตวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๘

(๒) ศูนยบริการประชาชน

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกับภารกิจการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ศูนยบริการประชาชนไดรับมอบหมายภารกิจตามที่

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๑๕ กำหนดให

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีหนาที่กำกับดูแล สงเสริม สนับสนุน ชวยเหลือ และแนะนำหนวยงานของรัฐ

ในการดำเนินการตามระเบียบนี้ รวมทั้งใหมีหนาที่ดังตอไปนี้

(๒.๑) จัดทำและเผยแพรแนวทางการเผยแพรขอมูลและการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

ใหหนวยงานของรัฐทราบ โดยจะจัดใหมีการสัมมนาหรือฝกอบรมเปนครั้งคราวดวยก็ได

(๒.๒) ศึกษาหรือวิจัยเพื่อประโยชนในการปรับปรุงและพัฒนาวิธีการใหขอมูลและการรับฟง

ความคิดเห็นของประชาชน

(๒.๓) จัดทำและพัฒนาฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสและระบบเครือขายสารสนเทศเพื่อประโยชน

ในการประกาศรวบรวมและใหบริการขอมูลที่เผยแพรแกประชาชนและขอมูลเกี่ยวกับการรับฟงความคิดเห็น

ของประชาชนตามระเบียบนี้

Annual Report 2008 ๖๓


บทที่ ๒ สรุปผลการดำเนินการในภาพรวมประจำ

(๓) การดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

พ.ศ. ๒๕๔๘ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑

ศูนยบริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ไดดำเนินการตามระเบียบ

สำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ตามโครงการดำเนินการรับฟง

ความคิดเห็นของประชาชน ภายใตแผนงบประมาณบริหารจัดการภาครัฐ ผลผลิตการสงเสริมและคุมครองสิทธิ

การรับรูขอมูลขาวสารและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน กิจกรรมสนับสนุนใหหนวยงานของรัฐดำเนินการ

รับฟงความคิดเห็นและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนี้

(๓.๑) จัดทำและดำเนินการหลักสูตรพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชน รวมกับสถาบันสงเสริม

การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาความรูความเขาใจ แนวคิด ทัศนคติ และวิสัยทัศน

ในการมีสวนรวมของประชาชนใหแกบุคลากรภาครัฐ จำนวน ๕ รุน ดังนี้

หลักสูตรสำหรับผูบริหาร จำนวน ๑ รุน

๖๔ รายงานประจำป ๒๕๕๑


ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑

หลักสูตรสำหรับผูปฏิบัติงาน จำนวน ๔ รุน

(๓.๒) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการมีสวนรวมของประชาชน โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อเปนการเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด เทคนิค และวิธีการมีสวนรวมของประชาชน

และผลักดันใหประชาชนในชุมชนตางๆ เขามามีสวนรวม และเปนกลไกการตรวจสอบติดตามการดำเนินโครงการ

ของรัฐ มีผูเขารวมประชุม ไดแก หัวหนาสวนราชการ องคกรพัฒนาเอกชน (NGO) ผูแทนเครือขายองคกร

ประชาชน ผูนำชุมชน กำนัน ผูใหญบาน และประชาชนทั่วไปจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๑,๗๐๐ คน ทั่วทุกภูมิภาค

ของประเทศ จำนวน ๕ ครั้ง ดังนี้

• กรุงเทพมหานคร • จังหวัดสุโขทัย • จังหวัดกระบี่

• จังหวัดชลบุรี

• จังหวัดอุดรธานี

Annual Report 2008 ๖๕


บทที่ ๒ สรุปผลการดำเนินการในภาพรวมประจำ

(๓.๓) เผยแพรประชาสัมพันธและการสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายก-

รัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางใหหนวยงาน

ของรัฐและประชาชนทั่วไป มีความรูและความเขาใจในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็น

ของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมทั้งกระตุนใหเกิดความตระหนักเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในโครงการของรัฐ

ผานสื่อประชาสัมพันธตางๆ ไดแก สื่อโทรทัศน สื่อวิทยุ โปสเตอร แผนพับประชาสัมพันธ สติ๊กเกอร จัดพิมพ

และเผยแพรระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ คูมือการมี

สวนรวมของประชาชน

๖๖ รายงานประจำป ๒๕๕๑


ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑

Annual Report 2008 ๖๗


บทที่ ๒ สรุปผลการดำเนินการในภาพรวมประจำ

(๓.๔) กำกับดูแลระบบฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสและการกำกับดูแลหนวยงานของรัฐในการ

เผยแพรขอมูลโครงการของรัฐและขอมูลเกี่ยวกับการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่เว็บไซตการรับฟงความคิดเห็น

ของประชาชน (http://www.publicconsultation.opm.go.th) โดยมีหนวยงานของรัฐ จำนวน ๒๖๕ หนวยงาน

รายงานผลการดำเนินโครงการของแตละหนวยงานใหสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทราบ ทั้งนี ้ ไดตรวจสอบ

โครงการของรัฐที่หนวยงานของรัฐนำมาเผยแพรในเว็บไซตการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน จำนวน ๑,๖๒๑

โครงการ เปนโครงการของรัฐที่ตองปฏิบัติตามระเบียบฯ จำนวน ๑,๑๙๗ โครงการ และเปนโครงการของรัฐที่ไมตอง

ปฏิบัติตามระเบียบฯ จำนวน ๔๒๔ โครงการ

(๓.๕) ศึกษาวิจัยเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาขั้นตอน วิธีการและกระบวนการมีสวนรวม

ของประชาชน โดยรวมกับสถาบันสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

(๓.๖) จัดประชุมคณะกรรมการการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและคณะอนุกรรมการ

ที่เกี่ยวของ จำนวน ๑๒ ครั้ง โดยมีมติที่สำคัญ ดังนี้

• เห็นชอบใหนำผลการศึกษาวิจัยที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีไดรวมกับสถาบัน

สงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีศึกษาวิจัยเพื่อปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟง

ความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ใหสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณา

ยกรางพระราชบัญญัติการมีสวนรวมของประชาชน พ.ศ. ...

• เห็นชอบใหมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้ง

หนวยงานกำกับดูแล สงเสริม สนับสนุน ชวยเหลือและแนะนำเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนเกี่ยวกับ

โครงการของรัฐตามผลการศึกษาวิจัย

• เห็นชอบขั้นตอนการนำโครงการของหนวยงานบางเรื่อง บางกรณี มาเปนกรณีตัวอยาง

ในการดำเนินการเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชน

๖๘ รายงานประจำป ๒๕๕๑


ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑

๒.๒ สรุปผลการดำเนินการเรื่องรองเรียนจากประชาชน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑

ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประชาชนไดรองเรียนในประเด็นตางๆ รวมทั้งสิ้น จำนวน ๗๙,๐๔๐ เรื่อง

ดำเนินการจนไดขอยุติ ๗๑,๘๙๐ เรื่อง คิดเปนรอยละ ๙๐.๙๕ ของจำนวนเรื่องรองเรียนทั้งหมด และมี

เรื่องรองเรียนที่อยูในระหวางดำเนินการของหนวยงานที่เกี่ยวของ จำนวน ๗,๑๕๐ เรื่อง คิดเปนรอยละ ๙.๐๕

ของจำนวนเรื่องรองเรียนทั้งหมด สรุปผลการดำเนินการได ดังนี้

๒.๒.๑ สรุปผลการดำเนินการเรื่องรองเรียนจากประชาชน จำแนกตามรายกระทรวง ดังนี้

ตารางที่ ๑ แสดงผลการดำเนินการเรื่องรองเรียนจากประชาชน จำแนกตามรายกระทรวง ในรอบปงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๕๑

ลำดับ

ที่ หนวยงาน จำนวน

เรื่อง รอยละ

ดำเนินการ อยูระหวาง

จนไดขอยุติ ดำเนินการ

จำนวน

รวม รอยละ จำนวน

รวม รอยละ

๑ กระทรวงการคลัง ๙๗๒ ๒๔.๒๐ ๔๔๑ ๔๕.๓๗ ๕๓๑ ๕๔.๖๓

๒ กระทรวงมหาดไทย ๕๒๗ ๑๓.๑๒ ๓๐๕ ๕๗.๘๗ ๒๒๒ ๔๒.๑๓

๓ กระทรวงแรงงาน ๔๒๘ ๑๐.๖๖ ๓๒๒ ๗๕.๒๓ ๑๐๖ ๒๔.๗๗

๔ กระทรวงศึกษาธิการ ๓๑๘ ๗.๙๒ ๑๖๓ ๕๑.๒๖ ๑๕๕ ๔๘.๗๔


กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย

๒๙๔ ๗.๓๒ ๑๗๐ ๕๗.๘๒ ๑๒๔ ๔๒.๑๘

๖ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ๒๖๓ ๖.๕๕ ๑๕๘ ๖๐.๐๘ ๑๐๕ ๓๙.๙๒

๗ กระทรวงคมนาคม ๒๒๕ ๕.๖๐ ๘๙ ๓๙.๕๖ ๑๓๖ ๖๐.๔๔

๘ สำนักนายกรัฐมนตรี ๑๙๘ ๔.๙๓ ๗๐ ๓๕.๓๕ ๑๒๘ ๖๔.๖๕

๙ กระทรวงสาธารณสุข ๑๘๙ ๔.๗๑ ๘๗ ๔๖.๐๓ ๑๐๒ ๕๓.๙๗

๑๐

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

๑๑๘ ๒.๙๔ ๔๓ ๓๖.๔๔ ๗๕ ๖๓.๕๖

๑๑

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร

๙๑ ๒.๒๗ ๕๖ ๖๑.๕๔ ๓๕ ๓๘.๔๖

๑๒ กระทรวงยุติธรรม ๙๐ ๒.๒๔ ๓๖ ๔๐.๐๐ ๕๔ ๖๐.๐๐

๑๓ กระทรวงกลาโหม ๘๕ ๒.๑๒ ๒๑ ๒๔.๗๑ ๖๔ ๗๕.๒๙

๑๔ กระทรวงอุตสาหกรรม ๗๓ ๑.๘๒ ๕๓ ๗๒.๖๐ ๒๐ ๒๗.๔๐

๑๕ กระทรวงพาณิชย ๕๗ ๑.๔๒ ๒๖ ๔๕.๖๑ ๓๑ ๕๔.๓๙

๑๖ กระทรวงพลังงาน ๓๗ ๐.๙๒ ๒๒ ๕๙.๔๖ ๑๕ ๔๐.๕๔

๑๗ กระทรวงการตางประเทศ ๒๔ ๐.๖๐ ๑๓ ๕๔.๑๗ ๑๑ ๔๕.๘๓

Annual Report 2008 ๖๙


บทที่ ๒ สรุปผลการดำเนินการในภาพรวมประจำ

ลำดับ

ที่ หนวยงาน จำนวน

เรื่อง รอยละ

ดำเนินการ อยูระหวาง

จนไดขอยุติ ดำเนินการ

จำนวน

รวม รอยละ จำนวน

รวม รอยละ

๑๘

ธนาคารพาณิชยจดทะเบียน

ในประเทศ

๑๓ ๐.๓๒ ๘ ๖๑.๕๔ ๕ ๓๘.๔๖

๑๙ กระทรวงวัฒนธรรม ๙ ๐.๒๒ ๘ ๘๘.๘๙ ๑ ๑๑.๑๑

๒๐ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ๓ ๐.๐๗ ๑ ๓๓.๓๓ ๒ ๖๖.๖๗

๒๑

กระทรวงวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

๒ ๐.๐๕ ๒ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

รวมทั้งสิ้น ๔,๐๑๖ ๑๐๐.๐๐ ๒,๐๙๔ ๕๒.๑๔ ๑,๙๒๒ ๔๗.๘๖

ที่มา : ศูนยบริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ : ขอมูลนี้เปนขอมูลสวนหนึ่งที่ศูนยบริการประชาชนสงไปยังกระทรวงตางๆ เพื่อประสานการแกไขปญหา

ตามขอรองเรียนของประชาชน ที่อยูในความรับผิดชอบของแตละกระทรวง โดยเปนขอมูลที่เรียกจากระบบ

สารสนเทศของศูนยบริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สรุปจากตารางที่ ๑

ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ เมื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินการเรื่องรองเรียนตามรายกระทรวงแลว

สรุปผลได ดังนี้

(๑) กระทรวงที่มีเรื่องรองเรียนอยูในความรับผิดชอบมากที่สุด คือ กระทรวงการคลัง มีเรื่องรองเรียน

จำนวน ๙๗๒ เรื่อง คิดเปนรอยละ ๒๔.๒๐ ของจำนวนเรื่องรองเรียนในความรับผิดชอบที่ไดรับจากศูนยบริการ

ประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

(๒) กระทรวงที่มีเรื่องรองเรียนดำเนินการจนไดขอยุติมากที่สุด คือ กระทรวงวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มีเรื่องรองเรียน จำนวน ๒ เรื่อง ดำเนินการจนไดขอยุติ จำนวน ๒ เรื่อง คิดเปนรอยละ ๑๐๐.๐๐

ของจำนวนเรื่องรองเรียนในความรับผิดชอบที่ไดรับจากศูนยบริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

(๓) กระทรวงที่มีเรื่องรองเรียนอยูระหวางดำเนินการมากที่สุด คือ กระทรวงกลาโหม มีเรื่องรองเรียน

จำนวน ๘๕ เรื่อง อยูระหวางดำเนินการ จำนวน ๖๔ เรื่อง คิดเปนรอยละ ๗๕.๒๙ ของจำนวนเรื่องรองเรียน

ในความรับผิดชอบที่ไดรับจากศูนยบริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

๗๐ รายงานประจำป ๒๕๕๑


ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑

๒.๒.๒ สรุปผลการดำเนินการเรื่องรองเรียนจากประชาชน จำนวนตามรายภาค / จังหวัด ดังนี้

ตารางที่ ๒ แสดงผลการดำเนินการเรื่องรองเรียนจากประชาชน จำแนกตามรายภาค/จังหวัด ในรอบ

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑

ภาค จังหวัด จำนวนรวม รอยละ

ดำเนินการจนไดขอยุติ อยูระหวางดำเนินการ

จำนวนรวม รอยละ จำนวนรวม รอยละ

กรุงเทพมหานคร ๑๒,๔๓๕ ๑๕.๗๓ ๑๑,๖๗๕ ๙๓.๘๙ ๗๖๐ ๖.๑๑

กาญจนบุรี ๔๗๒ ๐.๖๐ ๔๓๑ ๙๑.๓๑ ๔๑ ๘.๖๙

ชัยนาท ๑๖๓ ๐.๒๑ ๑๔๗ ๙๐.๑๘ ๑๖ ๙.๘๒

กลาง

ตะวันออก

ตะวันออก

เฉียงเหนือ

นครนายก ๑๔๓ ๐.๑๘ ๑๒๑ ๘๔.๖๒ ๒๒ ๑๕.๓๘

นครปฐม ๖๖๓ ๐.๘๔ ๕๙๖ ๘๙.๘๙ ๖๗ ๑๐.๑๑

นนทบุรี ๑,๔๘๑ ๑.๘๗ ๑,๓๕๘ ๙๑.๖๙ ๑๒๓ ๘.๓๑

ปทุมธานี ๑,๔๔๗ ๑.๘๓ ๑,๓๓๖ ๙๒.๓๓ ๑๑๑ ๗.๖๗

พระนครศรีอยุธยา ๘๓๗ ๑.๐๖ ๗๖๖ ๙๑.๕๒ ๗๑ ๘.๔๘

ราชบุรี ๔๒๐ ๐.๕๓ ๓๘๐ ๙๐.๔๘ ๔๐ ๙.๕๒

ลพบุรี ๓๕๕ ๐.๔๕ ๓๒๐ ๙๐.๑๔ ๓๕ ๙.๘๖

สมุทรปราการ ๑,๕๖๓ ๑.๙๘ ๑,๔๕๖ ๙๓.๑๕ ๑๐๗ ๖.๘๕

สมุทรสงคราม ๑๑๕ ๐.๑๕ ๙๕ ๘๒.๖๑ ๒๐ ๑๗.๓๙

สมุทรสาคร ๕๓๕ ๐.๖๘ ๕๐๓ ๙๔.๐๒ ๓๒ ๕.๙๘

สระบุรี ๕๑๔ ๐.๖๕ ๔๗๑ ๙๑.๖๓ ๔๓ ๘.๓๗

สิงหบุรี ๑๓๐ ๐.๑๖ ๑๑๕ ๘๘.๔๖ ๑๕ ๑๑.๕๔

สุพรรณบุรี ๔๐๙ ๐.๕๒ ๓๖๙ ๙๐.๒๒ ๔๐ ๙.๗๘

อางทอง ๑๘๙ ๐.๒๔ ๑๗๒ ๙๑.๐๑ ๑๗ ๘.๙๙

รวม ๙,๔๓๖ ๑๑.๙๔ ๘,๖๓๖ ๙๑.๕๒ ๘๐๐ ๘.๔๘

จันทบุรี ๒๐๒ ๐.๒๖ ๑๙๐ ๙๔.๐๖ ๑๒ ๕.๙๔

ฉะเชิงเทรา ๔๒๔ ๐.๕๔ ๓๗๘ ๘๙.๑๕ ๔๖ ๑๐.๘๕

เลย ๒๐๒ ๐.๒๖ ๑๘๗ ๙๒.๕๗ ๑๕ ๗.๔๓

กาฬสินธุ ๑๙๓ ๐.๒๔ ๑๖๔ ๘๔.๙๗ ๒๙ ๑๕.๐๓

ขอนแกน ๖๓๑ ๐.๘๐ ๕๕๘ ๘๘.๔๓ ๗๓ ๑๑.๕๗

ชัยภูมิ ๓๐๒ ๐.๓๘ ๒๗๐ ๘๙.๔๐ ๓๒ ๑๐.๖๐

นครพนม ๑๔๑ ๐.๑๘ ๑๒๓ ๘๗.๒๓ ๑๘ ๑๒.๗๗

Annual Report 2008 ๗๑


บทที่ ๒ สรุปผลการดำเนินการในภาพรวมประจำ

ภาค จังหวัด จำนวนรวม รอยละ

ดำเนินการจนไดขอยุติ อยูระหวางดำเนินการ

จำนวนรวม รอยละ จำนวนรวม รอยละ

นครราชสีมา ๙๗๑ ๑.๒๓ ๘๓๖ ๘๖.๑๐ ๑๓๕ ๑๓.๙๐

บุรีรัมย ๓๗๙ ๐.๔๘ ๓๒๐ ๘๔.๔๓ ๕๙ ๑๕.๕๗

มหาสารคาม ๒๓๗ ๐.๓๐ ๒๐๓ ๘๕.๖ ๓๔ ๑๔.๓๕

มุกดาหาร ๑๒๙ ๐.๑๖ ๑๑๑ ๘๖.๐๕ ๑๘ ๑๓.๙๕

ยโสธร ๑๑๔ ๐.๑๔ ๙๘ ๘๕.๙๖ ๑๖ ๑๔.๐๔

รอยเอ็ด ๓๖๗ ๐.๔๖ ๓๐๖ ๘๓.๓๘ ๖๑ ๑๖.๖๒

ตะวันออก

เฉียงเหนือ

ใต

๗๒ รายงานประจำป ๒๕๕๑

ศรีสะเกษ ๓๓๔ ๐.๔๒ ๒๘๕ ๘๕.๓๓ ๔๙ ๑๔.๖๗

สกลนคร ๒๓๘ ๐.๓๐ ๒๐๘ ๘๗.๓๙ ๓๐ ๑๒.๖๑

สุรินทร ๓๔๙ ๐.๔๔ ๒๙๘ ๘๕.๓๙ ๕๑ ๑๔.๖๑

หนองคาย ๒๙๑ ๐.๓ ๒๖๓ ๙๐.๓๘ ๒๘ ๙.๖๒

หนองบัวลำภู ๑๓๙ ๐.๑๘ ๑๒๐ ๘๖.๓๓ ๑๙ ๑๓.๖๗

อำนาจเจริญ ๑๓๔ ๐.๑๗ ๑๒๑ ๙๐.๓๐ ๑๓ ๙.๗๐

อุดรธานี ๔๘๕ ๐.๖๑ ๔๒๖ ๘๗.๘๔ ๕๙ ๑๒.๑๖

อุบลราชธานี ๔๘๔ ๐.๖๑ ๓๙๙ ๘๒.๔๔ ๘๕ ๑๗.๕๖

รวม ๖,๑๒๐ ๗.๗๔ ๕,๒๙๖ ๘๖.๕๔ ๘๒๔ ๑๓.๔๖

เพชรบุรี ๑๙๖ ๐.๒๕ ๑๗๖ ๘๙.๘๐ ๒ ๑๐.๒๐

กระบี่ ๓๒๗ ๐.๔๑ ๒๘๙ ๘๘.๓๘ ๓๘ ๑๑.๖๒

ชุมพร ๒๖๕ ๐.๓๔ ๒๔๓ ๙๑.๗๐ ๒๒ ๘.๓๐

ตรัง ๑๘๐ ๐.๒๓ ๑๖๐ ๘๘.๘๙ ๒๐ ๑๑.๑๑

นครศรีธรรมราช ๕๗๖ ๐.๗๓ ๕๑๑ ๘๘.๗๒ ๖๕ ๑๑.๒๘

นราธิวาส ๑๖๔ ๐.๒๑ ๑๔๗ ๘๙.๖๓ ๑๗ ๑๐.๓๗

ประจวบคีรีขันธ ๒๙๙ ๐.๓๘ ๒๗๕ ๙๑.๙๗ ๒๔ ๘.๐๓

ปตตานี ๘๘ ๐.๑๑ ๘๒ ๙๓.๑๘ ๖ ๖.๘๒

พังงา ๑๓๕ ๐.๑๗ ๑๒๗ ๙๔.๐๗ ๘ ๕.๙๓

พัทลุง ๑๕๐ ๐.๑๙ ๑๓๑ ๘๗.๓๓ ๑๙ ๑๒.๖๗

ภูเก็ต ๓๓๘ ๐.๔๓ ๓๑๗ ๙๓.๗๙ ๒๑ ๖.๒๑

ยะลา ๑๒๖ ๐.๑๖ ๑๐๘ ๘๕.๗๑ ๑๘ ๑๔.๒๙

ระนอง ๙๗ ๐.๑๒ ๘๗ ๘๙.๖๙ ๑๐ ๑๐.๓๑


ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑

ดำเนินการจนไดขอยุติ อยูระหวางดำเนินการ

ภาค จังหวัด จำนวนรวม รอยละ

จำนวนรวม รอยละ จำนวนรวม รอยละ

สงขลา ๖๖๙ ๐.๘๕ ๖๐๗ ๙๐.๗๓ ๖๒ ๙.๒๗

สตูล ๘๕ ๐.๑๑ ๗๘ ๙๑.๗๖ ๘.๒๔

ใต

สุราษฎรธานี ๕๖๕ ๐.๗๑ ๕๒๓ ๙๒.๕๗ ๔๒ ๗.๔๓

รวม ๔,๒๖๐ ๕.๓๙ ๓,๘๖๑ ๙๐.๖๓ ๓๙๙ ๙.๓๗

เหนือ

เชียงใหม ๗๗๓ ๐.๙๘ ๖๙๘ ๙๐.๓๐ ๗๕ ๙.๗๐

เชียงราย ๔๒๐ ๐.๕๓ ๓๖๔ ๘๖.๖๗ ๕๖ ๑๓.๓๓

เพชรบูรณ ๓๔๘ ๐.๔๔ ๓๐๗ ๘๘.๒๒ ๔๑ ๑๑.๗๘

แพร ๑๒๓ ๐.๑๖ ๑๑๑ ๙๐.๒๔ ๑๒ ๙.๗๖

แมฮองสอน ๖๗ ๐.๐๘ ๖๐ ๘๙.๕๕ ๗ ๑๐.๔๕

กำแพงเพชร ๒๙๔ ๐.๓๗ ๒๕๓ ๘๖.๐๕ ๔๑ ๑๓.๙๕

ตาก ๒๑๐ ๐.๒๗ ๑๘๔ ๘๗.๖๒ ๒๖ ๑๒.๓๘

นครสวรรค ๕๓๕ ๐.๖๘ ๔๕๑ ๘๔.๓๐ ๘๔ ๑๕.๗๐

นาน ๑๒๑ ๐.๑๕ ๑๐๘ ๘๙.๒๖ ๑๓ ๑๐.๗๔

พะเยา ๑๓๙ ๐.๑๘ ๑๑๔ ๘๒.๐๑ ๒๕ ๑๗.๙๙

พิจิตร ๒๓๑ ๐.๒๙ ๒๑๕ ๙๓.๐๗ ๑๖ ๖.๙๓

พิษณุโล ๓๔๘ ๐.๔๔ ๓๐๙ ๘๘.๗๙ ๓๙ ๑๑.๒๑

ลำปาง ๒๖๖ ๐.๓๔ ๒๓๘ ๘๙.๔๗ ๒๘ ๑๐.๕๓

ลำพูน ๑๒๓ ๐.๑๖ ๑๑๖ ๙๔.๓๑ ๗ ๕.๖๙

สุโขทัย ๑๕๗ ๐.๒๐ ๑๓๙ ๘๘.๕๔ ๑๘ ๑๑.๔๖

อุตรดิตถ ๑๗๑ ๐.๒๒ ๑๕๓ ๘๙.๔๗ ๑๘ ๑๐.๕๓

อุทัยธานี ๑๔๔ ๐.๑๘ ๑๒๗ ๘๘.๑๙ ๑๗ ๑๑.๘๑

รวม ๔,๔๗๐ ๕.๖๖ ๓,๙๔๗ ๘๘.๓๐ ๕๒๓ ๑๑.๗๐

ตางประเทศ ตางประเทศ ๙ ๐.๐๑ ๙ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

-ไมระบุจังหวัด- -ไมระบุจังหวัด- ๓๙,๔๕๒ ๔๙.๙๑ ๓๕,๘๔๐ ๙๐.๘๔ ๓,๖๑๒ ๙.๑๖

รวม ๓๙,๔๖๑ ๔๙.๙๓ ๓๕,๘๔๙ ๙๐.๘๕ ๓,๖๑๒ ๙.๑๕

รวมทั้งสิ้น ๗๙,๐๔๐ ๑๐๐.๐๐ ๗๑,๘๙๐ ๙๐.๙๕ ๗,๑๕๐ ๙.๐๕

Annual Report 2008 ๗๓


บทที่ ๒ สรุปผลการดำเนินการในภาพรวมประจำ

สรุปจากตารางที่ ๒

ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ เมื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินการเรื่องรองเรียนตามรายภาคแลว

สรุปได ดังนี้

(๑) พื้นที่ที่มีเรื่องรองเรียนจากประชาชนมากที่สุด คือ ภาคกลาง มีเรื่องรองเรียน จำนวน ๙,๔๓๖ เรื่อง

คิดเปนรอยละ ๑๑.๙๔ ของจำนวนเรื่องรองเรียนทั้งหมดที่ไดรับจากศูนยบริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนัก

นายกรัฐมนตรี

(๒) พื้นที่ที่มีการดำเนินการเรื่องรองเรียนจากประชาชนจนไดขอยุติมากที่สุด คือ ภาคตะวันออก มีเรื่อง

รองเรียน จำนวน ๒,๘๕๘ เรื่อง ดำเนินการจนไดขอยุติ จำนวน ๒,๖๒๖ เรื่อง คิดเปนรอยละ ๙๑.๘๘ ของจำนวน

เรื่องรองเรียนในภาคดังกลาวทั้งหมดที่ไดรับจากศูนยบริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

(๓) พื้นที่ที่มีเรื่องรองเรียนจากประชาชนอยูในระหวางดำเนินการมากที่สุด คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มีเรื่องรองเรียน จำนวน ๖,๑๒๐ เรื่อง อยูระหวางดำเนินการ จำนวน ๘๒๔ เรื่อง คิดเปนรอยละ ๑๓.๔๖

ของจำนวนเรื่องรองเรียนทั้งหมดที่ไดรับจากศูนยบริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

๒.๒.๓ สรุปผลการติดตอประสานการรองเรียนจากประชาชน จำแนกตามชองทางการรองเรียน ดังนี้

ตารางที่ ๓ แสดงผลการติดตอประสานการรองเรียนจากประชาชน จำแนกตามชองทางการรองเรียน ในรอบ

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑

ลำดับที่ ชองทางหลัก จำนวนการติดตอ (ครั้ง) รอยละ

๑ สายดวนของรัฐบาล ๑๑๑๑ ๗๓,๖๘ ๗๙.๓๒

๒ เว็บไซต (www.1111.go.th) ๑๐,๑๗๓ ๑๐.๙๕

ตู ปณ. ๑๑๑๑/หนังสือ/โทรสาร/


๘,๘๘ ๙.๕

จุดบริการประชาชน ๑๑๑๑

๔ ชองทางอื่นๆ ๑๕ ๐.๑๖

รวมทั้งสิ้น ๙๒,๘๙ ๑๐๐.๐๐

ที่มา : ศูนยบริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สรุปจากตารางที่ ๓

ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประชาชนไดประสานการรองเรียนผานชองทางสายดวนของรัฐบาล

๑๑๑๑ มากที่สุด จำนวน ๗๓,๖๘๕ ครั้ง คิดเปนรอยละ ๗๙.๓๒ รองลงมา คือ ชองทางเว็บไซต (www.1111.go.th)

จำนวน ๑๐,๑๗๓ ครั้ง คิดเปนรอยละ ๑๐.๙๕ ของจำนวนการติดตอประสานการรองเรียนของประชาชน

จากทุกชองทางที่รองเรียนตามลำดับ

๗๔ รายงานประจำป ๒๕๕๑


ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑

๒.๒.๔ สรุปผลการดำเนินการเรื่องรองเรียนจากประชาชน จำแนกตามประเภทเรื่องรองเรียน ดังนี้

ตารางที่ ๔ แสดงสรุปผลการดำเนินการเรื่องรองเรียนจากประชาชน จำแนกตามประเภทเรื่องรองเรียน

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑

ลำดับที่ ประเภทเรื่อง จำนวนรวม รอยละ

ดำเนินการจนไดขอยุติ อยูระหวางดำเนินการ

จำนวนรวม รอยละ จำนวนรวม รอยละ

๑ สังคมและสวัสดิการ ๓๗,๐๗๑ ๔๖.๙๐ ๓๓,๖๒๗ ๙๐.๗๑ ๓,๔๔๔ ๙.๒๙

๒ การเมือง-การปกครอง ๒๘,๕๘๑ ๓๖.๑๖ ๒๗,๐๖๙ ๙๔.๗๑ ๑,๕๑๒ ๕.๒๙

๓ เศรษฐกิจ ๗,๑๙ ๙.๑ ๖,๐๖ ๘๔.๓๖ ๑,๑๒๕ ๑๕.๖๔

๔ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ๒,๙๕๖ ๓.๗๔ ๒,๕๗๑ ๘๖.๙ ๓๘ ๑๓.๐๒

๕ กฎหมาย ๒,๙๑๐ ๓.๖๘ ๒,๔๑๐ ๘๒.๘๒ ๕๐ ๑๗.๑๘

๖ อื่นๆ ๓๓ ๐.๔๒ ๒๘ ๘๔.๖๔ ๕ ๑๕.๓๖

รวมทั้งสิ้น ๗๙,๐๔ ๑๐๐.๐๐ ๗๒,๐๒๔ ๙๑.๑๒ ๗,๐๑๗ ๘.๘๘

ที่มา : ศูนยบริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขอมูล ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๑

แผนภูมิแทงที่ ๕ เปรียบเทียบผลการดำเนินการเรื่องรองเรียนจากประชาชนที่ดำเนินการจนไดขอยุติมากที่สุด

๓ อันดับแรก จำแนกตามประเภทเรื่องรองเรียน

จำนวน

๔๐,๐๐๐

๓๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๕,๐๐๐


๓๗,๐๗๑ ๓๓,๖๒๗

๒๘,๕๘๑ ๒๗,๐๖๙

๓,๔๔๔ ๑,๕๑๒

๗,๑๙๑ ๖,๐๖๖ ๑,๑๒๕

สังคมและสวัสดิการ การเมือง-การปกครอง เศรษฐกิจ ประเภท

ประเภท ดำเนินการจนไดขอยุติ อยูระหวางดำเนินการ

สรุปจากตารางที่ ๔ และแผนภูมิแทงที่ ๕

ในระหวางวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ – วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ ประชาชนรองเรียน ในประเภทเรื่อง

สังคมและสวัสดิการ มากที่สุด จำนวน ๓๗,๐๗๑ เรื่อง คิดเปนรอยละ ๔๖.๙๐ ของจำนวนเรื่องรองเรียนทั้งหมด

ดำเนินการจนไดขอยุติ จำนวน ๓๓,๖๒๗ เรื่อง คิดเปนรอยละ ๙๐.๗๑ และอยูระหวางดำเนินการ จำนวน ๓,๔๔๔

เรื่อง คิดเปนรอยละ ๙.๒๙ ของจำนวนเรื่องรองเรียนในประเภทดังกลาว

Annual Report 2008 ๗๕


บทที่ ๒ สรุปผลการดำเนินการในภาพรวมประจำ

๒.๓ สรุปผลการดำเนินการดานการประสานมวลชนและองคกรประชาชน

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ศูนยบริการประชาชนไดดำเนินการประสานมวลชนและองคกรประชาชน

สรุปภาพรวมได ดังนี้

๒.๓.๑ ตุลาคม ๒๕๕๐

ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๐ ไดดำเนินการประสานมวลชนและองคกรประชาชน สรุปไดดังนี้

(๑) วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๐

กลุมสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแหงประเทศไทย จำนวนประมาณ ๑๐๐ คน นำโดย

นายเรียงศักดิ์ แข็งขัน ประธานสหภาพฯ ไดเดินทางมายื่นหนังสือคัดคานการเปดใหเอกชนมีสวนรวมในการเดินรถไฟ

สรุปผลการดำเนินการ เจาหนาที่ศูนยบริการประชาชนไดออกไปพบและรับหนังสือจากกลุมฯ

จากนั้นไดสงเรื่องใหหนวยงานที่เกี่ยวของดำเนินการตอไป

(๒) วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๐

กลุมศูนยพิทักษพระพุทธศาสนาแหงประเทศไทย โดยมีพระภิกษุ จำนวน ๒๐ รูป ฆารวาส

จำนวนประมาณ ๕๐ คนไดเดินทางมายื่นหนังสือขอความอนุเคราะหใหดำเนินการ กรณีภาพหมิ่นพระพุทธ-

ศาสนาและคณะสงฆไทย โดยขอใหดำเนินการตักเตือนทางวินัยกับผูที่เกี่ยวของ

สรุปผลการดำเนินการ เจาหนาที่ศูนยบริการประชาชนไดออกไปพบ รับหนังสือไวและเจรจากับ

กลุมฯ โดยไดสงเรื่องใหหนวยงานที่เกี่ยวของดำเนินการตอไป

๗๖ รายงานประจำป ๒๕๕๑


ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑

(๓) วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๐

กลุมคนงานบริษัท เจริญสวัสดิ์ใยเทียมยืด จำนวนประมาณ ๒๐๐ คน นำโดย นางสาว

วิไลวรรณ แซเตีย และนายธงชัย แดงมงคล ไดเดินทางมายื่นหนังสือขอความชวยเหลือ กรณีบริษัทฯ ปดกิจการ

ทำใหพนักงานไดรับความเดือดรอน

สรุปผลการดำเนินการ เจาหนาที่ศูนยบริการประชาชนไดเชิญตัวแทนกลุมฯ เขาพบและเจรจา

กับผูแทนกระทรวงแรงงาน โดยผูแทนกระทรวงแรงงานฯ จะมีการประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะหลูกจาง

เพื่อพิจารณาชวยเหลือตอไป

๒.๓.๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๐ ไดดำเนินการประสานมวลชนและองคกรประชาชน สรุปได ดังนี้

(๑) วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

กลุมสมัชชาชาวนาภาคอีสาน จำนวน ๒๐ คน นำโดยนายเทพพนม ศิริวิทยารักษ ไดเดินทาง

มายื่นหนังสือเสนอมาตรการจำนำขาวเปลือกนาป (หอมมะลิ) ปการผลิต ๒๕๕๐/๒๕๕๑

สรุปผลการดำเนินการ เจาหนาที่ศูนยบริการประชาชนไดรับหนังสือไวและนัดประชุมรวมกับ

หนวยงานที่เกี่ยวของ ในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

Annual Report 2008 ๗๗


บทที่ ๒ สรุปผลการดำเนินการในภาพรวมประจำ

(๒) วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

กลุมสหพันธแรงงานรัฐวิสาหกิจแหงประเทศไทย จำนวน ๖ คน นำโดย นายณฐกร แกวดี ประธาน

สหพันธฯ ไดเดินทางมายื่นหนังสือขอใหปรับลดการเก็บเงินนำสงกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

สรุปผลการดำเนินการ คณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก สนธิ บุณยรัตกลิน) ไดประสาน

มายังเจาหนาที่ศูนยบริการประชาชนและรับมอบหนังสือดังกลาวเพื่อดำเนินการตอไป

(๓) วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

กลุมผูไดรับผลกระทบจากสารแคดเมียม ตำบลแมกุ อำเภอแมสอด จังหวัดตาก จำนวน ๒๐ คน

โดยนายไพรัตน ยาเถิน ประธานกลุมฯ ไดเดินทางมายื่นหนังสือขอความชวยเหลือกรณีไดรับผลกระทบ

จากสารแคดเมียม

สรุปผลการดำเนินการ เจาหนาที่ศูนยบริการประชาชนไดรับหนังสือไวและไดเชิญตัวแทนกลุมฯ

เขาเจรจา โดยจะแจงใหหนวยงานที่เกี่ยวของชวยแกไขปญหาดังกลาวตอไป

๗๘ รายงานประจำป ๒๕๕๑


ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑

(๔) วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

สมาคมผูเลี้ยงสุกรแหงชาติ จำนวนประมาณ ๓๐๐ คน นำโดย นายสุรชัย สุทธิธรรม

นายกสมาคมฯ ไดเดินทางมายื่นหนังสือขอใหแกไขปญหาราคาสุกรตกต่ำไมสอดคลองกับตนทุนในการเลี้ยง

สรุปผลการดำเนินการ เจาหนาที่ศูนยบริการประชาชนไดรับหนังสือไวและไดเชิญตัวแทนกลุมฯ

เขาเจรจา รวมกับรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณและหนวยงานที่เกี่ยวของจนไดขอยุติ

๒.๓.๓ ธันวาคม ๒๕๕๐

ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๐ ไดดำเนินการประสานมวลชนและองคกรประชาชน สรุปไดดังนี้

(๑) วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๐

ผูแทนสภาคณาจารยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยฯ ไดเดินทางมายื่นหนังสือขอใหถอนรางพระราช

บัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ซึ่งกำลังจะผานการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติวาระที่ ๒ และ ๓

เนื่องจากรางพระราชบัญญัติดังกลาวมีผลกระทบตอการบริหารภายในมหาวิทยาลัยและจะนำมหาวิทยาลัยไปสู

การบริหารเชิงธุรกิจ

สรุปผลการดำเนินการ กลุมฯ ไดเขาพบเจรจาและยื่นหนังสือผานผูอำนวยการศูนยบริการ

ประชาชน โดยไดสงเรื่องใหหนวยงานที่เกี่ยวของดำเนินการตอไป

Annual Report 2008 ๗๙


บทที่ ๒ สรุปผลการดำเนินการในภาพรวมประจำ

(๒) วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๐

ตัวแทนผูประพันธเพลง ผูจัดเก็บคาเผยแพรลิขสิทธิ์ นักรอง นักแสดงและศิลปน นำโดย

นายประธาน สมฤดี ไดเดินทางมายื่นหนังสือขอใหทบทวนรางพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่....) พ.ศ. ....

เนื่องจากมีหลายมาตรา ขัดตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยเฉพาะการจำกัดสิทธิเสรีภาพ

ในการประกอบกิจการและการแขงขันโดยเสรีของลิขสิทธิ์อยางไมเปนธรรม

สรุปผลการดำเนินการ ผูอำนวยการศูนยบริการประชาชนไดรับหนังสือไวและขอใหตัวแทนกลุมฯ

เขามามีสวนรวมในการรางพระราชบัญญัติดังกลาวดวย ทั้งนี้ ไดสงเรื่องใหหนวยงานที่เกี่ยวของดำเนินการแลว

(๓) วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐

กลุมสมาคมมัคคุเทศกอาชีพ จำนวนประมาณ ๕๐ คน นำโดยนายพงศพันธุ จันทรสุกรี

เลขาธิการสมาคมฯ ไดเดินทางมายื่นหนังสือรองเรียนกรณีไดรับความเดือดรอนจากการที่บุคคลตางดาวแอบแฝง

เขามาประกอบอาชีพมัคคุเทศก ทำใหมัคคุเทศกไทยไดรับความเดือดรอน ไมมีงานทำและเสียภาพพจน

ของประเทศจากการบริการที่ต่ำกวาคุณภาพ

สรุปผลการดำเนินการ เจาหนาที่ศูนยบริการประชาชนไดรับหนังสือไวและไดเชิญตัวแทนกลุมฯ

เขาเจรจา โดยตัวแทนตองการใหหนวยงานที่เกี่ยวของตั้งคณะทำงานมาแกปญหาแบบบูรณาการ เนื่องจากปญหานี้

เกี่ยวของกับหลายหนวยงาน

๘๐ รายงานประจำป ๒๕๕๑


ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑

๒.๓.๔ มกราคม ๒๕๕๑

ในเดือนมกราคม ๒๕๕๑ ไดดำเนินการประสานมวลชนและองคกรประชาชน สรุปได ดังนี้

(๑) วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๑

กลุมราษฎรตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวนประมาณ ๔๐ คน

นำโดยนางสาววิลัย นกเขา ไดเดินทางมายื่นหนังสือขอความเปนธรรมกรณีราษฎรไมมีรายชื่อในการเลือกตั้ง จำนวน

๑๓๐ คน แตผลการเลือกตั้งมีผูชนะการเลือกตั้งมีคะแนนเสียงมากกวา ๔๐ คะแนน จึงคัดคานการเลือกตั้งดังกลาว

สรุปผลการดำเนินการ เจาหนาที่ศูนยบริการประชาชนไดรับหนังสือไวและไดเชิญตัวแทนกลุมฯ

เขาเจรจา และไดสงเรื่องใหหนวยงานที่เกี่ยวของดำเนินการตอไป

(๒) วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๑

กลุมอาสาสมัครรักษาดินแดน ๔ จังหวัด ประกอบดวย นครราชสีมา มุกดาหาร อำนาจเจริญ

และหนองบัวลำภู จำนวน ๑๔ คน นำโดย นายหมูใหญชัยณรงค วัชรวงศทิพย ไดเดินทางมายื่นหนังสือขอรับ

การสนับสนุนตามโครงการอยูดีมีสุขเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความอยูดีมีสุขของทหารผานศึกนอกประจำการและ

อาสาสมัครรักษาดินแดน เนื่องจากไดรับความเดือดรอนจากภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน

สรุปผลการดำเนินการ เจาหนาที่ศูนยบริการประชาชนไดรับหนังสือไวและไดสงเรื่อง

ใหหนวยงานที่เกี่ยวของดำเนินการตอไป

Annual Report 2008 ๘๑


บทที่ ๒ สรุปผลการดำเนินการในภาพรวมประจำ

๒.๓.๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

ในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๑ ไดดำเนินการประสานมวลชนและองคกรประชาชน สรุปได ดังนี้

(๑) วันที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

เครือขายคัดคานโครงการทอสงกาซโรงแยกกาซไทย-มาเลเซีย และอุตสาหกรรมตอเนื่อง จำนวน

๑๕ คน นำโดย นายนาซอรี หวะหลำ ไดเดินทางมายื่นหนังสือขอใหแกไขปญหาการออกพระราชกฤษฎีกา

ถอนสภาพที่ดินสาธารณะที่บริษัท ทรานสไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด ไดดำเนินโครงการกอสรางโรงแยกกาซ

ในพื้นที่ อ.จะนะ จ.สงขลา เนื่องจากปรากฏหลักฐานชัดเจนวาที่ดินดังกลาวเปนที่วะกัฟ (ที่สาธารณประโยชน

ตามหลักศาสนาอิสลาม)

สรุปผลการดำเนินการ เจาหนาที่ศูนยบริการประชาชนไดรับหนังสือไว และไดสงเรื่องให

หนวยงานที่เกี่ยวของดำเนินการ

(๒) วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

กลุมพิราบขาว ๒๐๐๖ และเครือขายประชาธิปไตยสนับสนุนรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง

ตามระบอบประชาธิปไตย จำนวนประมาณ ๒๐ คน นำโดย นายนพรุฒ วรชิตวุฒิกุล ไดเดินทางมายื่นหนังสือสนับสนุน

รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยและขอยุติการเคลื่อนไหวการขับไลคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ

สรุปผลการดำเนินการ เจาหนาที่ศูนยบริการประชาชนไดออกไปพบ และรับหนังสือไว

โดยไดสงเรื่องใหหนวยงานที่เกี่ยวของดำเนินการแลว

๘๒ รายงานประจำป ๒๕๕๑


ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑

๒.๓.๖ มีนาคม ๒๕๕๑

ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๑ ไดดำเนินการประสานมวลชนและองคกรประชาชน สรุปได ดังนี้

(๑) วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๑

เครือขายหนี้สินชาวนาแหงประเทศไทยจำนวน ๒,๐๐๐ คน นำโดย นายชรินทร ดวงดารา ได

มาชุมนุมเพื่อเสนอการแกไขปญหากองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร

สรุปผลการดำเนินการ เจาหนาที่ศูนยบริการประชาชนไดประสานไปยังเลขานุการรัฐมนตรี

วาการกระทรวงการคลัง (นางสาวภูวนิดา คุนผลิน) โดยเลขานุการฯ ไดรับมอบหมายจากรองนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ใหมาเจรจากับกลุมฯ แทน

(๒) วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๑

กลุมบูรณาการแรงงานสตรี (บกส.) และองคกรพันธมิตร จำนวนประมาณ ๔๐๐ คน นำโดย

นางเพลินพิศ ศรีศิริ ประธานกลุมบูรณาการแรงงานสตรี ไดเดินทางมาเสนอขอเรียกรองวันสตรีสากล ๒๕๕๑

สรุปผลการดำเนินการ เจาหนาที่ศูนยบริการประชาชนและเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวง

แรงงาน (นายสันติ บุลสถาพร) ไดออกไปพบกลุมฯ และชี้แจงวารัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน ไดใหนโยบาย

เกี่ยวกับการแกไขปญหาดังกลาวไวแลว กลุมฯ ไดยื่นหนังสือไวและเดินทางกลับ

Annual Report 2008 ๘๓


บทที่ ๒ สรุปผลการดำเนินการในภาพรวมประจำ

(๓) วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๑

กลุมเครือขายวณิพกตาบอดแหงชาติ จำนวนประมาณ ๔๐ คน นำโดย นายถนอม ศรีนาคา

ผูประสานงาน เครือขายฯ ไดเดินทางมายื่นหนังสือขอใหนำรางพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. .... เขาสู

กระบวนการนิติบัญญัติ ภายในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๑ เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของคนพิการ มิฉะนั้น

จะทำใหรางพระราชบัญญัติดังกลาวตกไป

สรุปผลการดำเนินการ เจาหนาที่ศูนยบริการประชาชนไดนำเรียนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (นายสุธา ชันแสง) รับทราบประเด็นปญหา นายสุธาฯ ไดออกไปพบกลุมฯ

และรับจะนำรางพระราชบัญญัติดังกลาวเขาสูกระบวนการพิจารณาตอไป

๒.๓.๗ เมษายน ๒๕๕๑

ในเดือนเมษายน ๒๕๕๑ ไดดำเนินการประสานมวลชนและองคกรประชาชน สรุปได ดังนี้

(๑) วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๑

กลุมผูไดรับผลกระทบจากการสรางฝายราศีไศล จำนวนประมาณ ๕๐๐ คน นำโดย นายศักดา

กาญจนเสน สมัชชาเกษตรกรภาคอีสาน ไดเดินทางมายื่นหนังสือขอใหแกไขปญหาการจายคาชดเชยและปญหา

อื่นๆ กรณีไดรับผลกระทบจากการสรางฝายราศีไศล

สรุปผลการดำเนินการ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๑ ผูอำนวยการสวนประสานมวลชนและ

ประเมินผลไดประชุมรวมกับกลุมฯ โดยตัวแทนกลุมฯ ไดเสนอขอใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการแกไขปญหาดังกลาว

แทนคณะกรรมการชุดเดิมซึ่งหมดวาระไปเพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการแกไขปญหา

๘๔ รายงานประจำป ๒๕๕๑


ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑

(๒) วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๑

กลุมคณะกรรมการสมานฉันทแรงงานไทยและพันธมิตร จำนวนประมาณ ๕๐ คน นำโดย

นางสาววิไลวรรณ แซเตีย ไดเดินทางมายื่นหนังสือขอใหคุมครองและชวยเหลือผูใชแรงงานตางดาว กรณีเหตุการณ

ผูใชแรงงานตางดาว จำนวน ๕๔ คน เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๑

สรุปผลการดำเนินการ เจาหนาที่ศูนยบริการประชาชนไดนำเรียนรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม

รับทราบโดยรัฐมนตรีไดออกมารับหนังสือจากตัวแทนกลุมฯ และรับไปดำเนินการโดยตรง และแจงตอกลุมฯ วาจะ

ติดตามกรณีปญหาดังกลาวและนำผูที่เกี่ยวของมาดำเนินคดีตอไป

(๓) วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๑

กลุมสมัชชาเกษตรกรรายยอยภาคอีสาน นำโดย นายรณชิต ทุมโมง ไดเดินทางมายื่นหนังสือ

ขอรับทราบนโยบายเกี่ยวกับการดำเนินการของกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร

สรุปผลการดำเนินการ นายอรรคพล สรสุชาติ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝายการเมือง

ไดออกไปพบและรับหนังสือจากกลุมฯ และแจงวาจะนำเรื่องดังกลาวเรียนรองนายกรัฐมนตรี (พลตรี สนั่น ขจรประศาสน)

เพื่อพิจารณาตอไป

Annual Report 2008 ๘๕


บทที่ ๒ สรุปผลการดำเนินการในภาพรวมประจำ

๒.๓.๘ พฤษภาคม ๒๕๕๑

ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๑ ไดดำเนินการประสานมวลชนและองคกรประชาชน สรุปได ดังนี้

(๑) วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑

กลุมเครือขายหนี้สินชาวนาแหงประเทศไทย จำนวนประมาณ ๒๐๐ คน นำโดย นายชรินทร

ดวงดารา ไดเดินทางมายื่นหนังสือเสนอการแกไขปญหากองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร

สรุปผลการดำเนินการ เจาหนาที่ศูนยบริการประชาชนไดเชิญตัวแทนกลุมฯ เขาพบและเจรจา

กับ นายอรรคพล สรสุชาติ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝายการเมือง โดยนายอรรคพลฯ ไดรับทราบปญหาดังกลาว

แลวและแจงวาจะนำเรียนรองนายกรัฐมนตรี (พลตรี สนั่น ขจรประศาสน) รับทราบตอไป และกอนจะมีการประชุม

คณะกรรมการฯ ครั้งตอไป จะเชิญตัวแทนกลุมฯ มาหารืออยางไมเปนทางการกอน

(๒) วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๑

กลุมราษฎรที่ไดรับความเดือดรอนจากอำเภอบางสะพาน และอำเภอบางสะพานนอย จำนวน

๙ คน นำโดย นายสนอง ภูเขียว มายื่นหนังสือขอใหเพิกถอนพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ ปาไชยราช-คลองกรูด

และปาพุน้ำเค็ม ในเขตนิคมสหกรณ อำเภอบางสะพาน และอำเภอบางสะพานนอย

สรุปผลการดำเนินการ เจาหนาที่ศูนยบริการประชาชนไดรับหนังสือไวและแจงใหหนวยงาน

ที่เกี่ยวของแกไขตอไป

๘๖ รายงานประจำป ๒๕๕๑


ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑

(๓) วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๑

นายยงยุทธ เพ็ชรสุวรรณ ประธานสภาการเหมืองแร ไดยื่นหนังสือขอใหมีการพัฒนาปรับปรุง

กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบอุตสาหกรรมเหมืองแรและธุรกิจเหมืองแร

สรุปผลการดำเนินการ นายนที เปรมรัศมี รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (ในขณะนั้น) และ

นายอำนวย โชติสกุล ผูอำนวยการศูนยบริการประชาชน ไดรับเรื่องไวเพื่อดำเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป

๒.๓.๙ มิถุนายน ๒๕๕๑

ในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๑ ไดดำเนินการประสานมวลชนและองคกรประชาชน สรุปได ดังนี้

(๑) วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๑

กลุมสภาเครือขายประชาชน ๔ ภาค จำนวนประมาณ ๕๐ คน นำโดย นายสพรรณ นาคสิงห

และนายประภาส โงกสูงเนิน ไดมายื่นหนังสือเพื่อเสนอการแกไขปญหากองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรและ

ติดตามเรื่องการแกไขปญหาหนี้สิน ที่ดินทำกิน ที่อยูอาศัยของเกษตรกร ที่ไดรองเรียนไว

สรุปผลการดำเนินการ เจาหนาที่ศูนยบริการประชาชนไดเชิญตัวแทนกลุมฯ เขาพบและเจรจา

กับรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝายการเมือง (นายอรรคพล สรสุชาติ) โดยนายอรรคพลฯ ไดรับทราบปญหา

ดังกลาวแลว และนำเรียนรองนายกรัฐมนตรี (พลตรี สนั่น ขจรประศาสน) รับทราบ

Annual Report 2008 ๘๗


บทที่ ๒ สรุปผลการดำเนินการในภาพรวมประจำ

(๒) วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๑

กลุมเครือขายหนี้สินชาวนาแหงประเทศไทย จำนวนประมาณ ๖,๐๐๐ คน นำโดยนายชรินทร

ดวงดารา ไดเดินทางมายื่นหนังสือขอใหจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร

สรุปผลการดำเนินการ ตัวแทนกลุมฯ จำนวน ๖ คน ไดเจรจากับรองเลขาธิการฝายการเมือง

(พลตำรวจโท ชัจจ กุลดิลก) และเจาหนาที่ศูนยบริการประชาชน โดย พลตำรวจโท ชัจจฯ รับจะนำเรื่องกราบเรียน

นายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรี (พลตรี สนั่น ขจรประศาสน) ตอไป

(๓) วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๑

กลุมเครือขายตานหวยออนไลนแหงชาติ จำนวนประมาณ ๔๐ คน นำโดย นายสมชาย

ปญญเอกวงศ ไดเดินทางมายื่นหนังสือขอใหยกเลิกการจำหนายสลากพิเศษแบบเลขทาย ๓ ตัว และ ๒ ตัว

ดวยเครื่องจำหนายสลากอัตโนมัติ ซึ่งสงผลกระทบตอการประกอบอาชีพของผูดอยโอกาสและผูพิการ

สรุปผลการดำเนินการ เจาหนาที่ศูนยบริการประชาชนไดเจรจากับตัวแทนกลุมฯ จำนวน ๑๒ คน

และรับจะนำเรื่องเรียนเลขาธิการนายกรัฐมนตรีทราบ โดยกลุมฯ จะติดตามผลความคืบหนาในการแกไขปญหาตอไป

๘๘ รายงานประจำป ๒๕๕๑


ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑

(๔) วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๑

กลุมแนวรวมเกษตรกรกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร จำนวนประมาณ ๑๐๐ คน นำโดย

นายชัยณรงค ตนสายสมบูรณ และนายรณชิต ทุมโมง เดินทางมายื่นหนังสือขอใหแกไขปญหาการดำเนินงาน

ของกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร

สรุปผลการดำเนินการ เจาหนาที่ศูนยบริการประชาชนไดเชิญตัวแทนกลุมฯ จำนวน ๗ คน

เขาพบและเจรจากับคณะทำงานรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝายการเมือง (พลตำรวจโท ชัจจ กุลดิลก) ซึ่ง

พลตำรวจโท ชัจจฯ ไดรับเรื่องไวเพื่อดำเนินการตอไป

หมายเหตุ : ขอมูลดานการประสานมวลชนและองคกรประชาชนในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังกลาวขางตน

เปนบางสวนเทานั้น ทั้งนี้เพราะขอมูลสวนใหญอยูในทำเนียบรัฐบาลไมสามารถนำออกมาได

เนื่องจากกลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเขาไปชุมนุมทางการเมืองในบริเวณ

ทำเนียบรัฐบาล ตั้งแตวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑

Annual Report 2008 ๘๙


บทที่ ๒ สรุปผลการดำเนินการในภาพรวมประจำ

๒.๔ สรุปผลการดำเนินการดานการตรวจสอบขอเท็จจริงและติดตามผลการแกไขปญหาเรื่องรองเรียน

ในพื้นที่

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ศูนยบริการประชาชนไดดำเนินการในภารกิจดานการตรวจสอบขอเท็จจริง

และติดตามผลการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนในพื้นที่โดยเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการแกไขปญหาเรื่อง

รองเรียนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ สรุปผลการดำเนินการได ดังนี้

๒.๔.๑ ตุลาคม ๒๕๕๐

สรุปผลการดำเนินการประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๐

ไดติดตามผลการแกไขปญหาและตรวจสอบขอเท็จจริงในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร พิจิตร ลพบุรี

สระบุรี บุรีรัมย สุรินทร โดยติดตามเรื่องรองเรียน จำนวน ๓๙๔ เรื่อง ไดขอยุติ จำนวน ๒๗๑ เรื่อง

กำแพงเพชร

๙๐ รายงานประจำป ๒๕๕๑

พิจิตร


ลพบุรี

สระบุรี

บุรีรัมย

Annual Report 2008 ๙๑


บทที่ ๒ สรุปผลการดำเนินการในภาพรวมประจำ

สุรินทร

๒.๔.๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

สรุปผลการดำเนินการประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๐

ไดติดตามผลการแกไขปญหาและตรวจสอบขอเท็จจริงในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี นครสวรรค ภูเก็ต

สระแกว และปราจีนบุรี โดยติดตามเรื่องรองเรียน จำนวน ๒๖๓ เรื่อง ไดขอยุติ จำนวน ๑๗๐ เรื่อง

อุทัยธานี

๙๒ รายงานประจำป ๒๕๕๑

นครสวรรค


ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑

ภูเก็ต

สระแกว

ปราจีนบุรี

Annual Report 2008 ๙๓


บทที่ ๒ สรุปผลการดำเนินการในภาพรวมประจำ

๒.๔.๓ ธันวาคม ๒๕๕๐

สรุปผลการดำเนินการประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๐

ไดติดตามผลการแกไขปญหาและตรวจสอบขอเท็จจริงในพื้นที่จังหวัด ชลบุรี แมฮองสอน ชุมพร

ขอนแกน และกาฬสินธุ โดยติดตามเรื่องรองเรียนจำนวน ๑๒๙ เรื่อง ไดขอยุติ จำนวน ๔๔ เรื่อง

แมฮองสอน

ชุมพร

๙๔ รายงานประจำป ๒๕๕๑

ขอนแกน


ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑

กาฬสินธุ

๒.๔.๔ มกราคม ๒๕๕๑

สรุปผลการดำเนินการประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๑

ไดติดตามผลการแกไขปญหาและตรวจสอบขอเท็จจริงในพื้นที่จังหวัด ตาก อุตรดิตถ อุดรธานี

หนองคาย สงขลา เชียงราย เชียงใหม ราชบุรี และสมุทรสาคร โดยติดตามเรื่องรองเรียน จำนวน ๙๕๖ เรื่อง ได

ขอยุติ จำนวน ๔๑๑ เรื่อง

ตาก

อุตรดิตถ

Annual Report 2008 ๙๕


บทที่ ๒ สรุปผลการดำเนินการในภาพรวมประจำ

อุดรธานี

หนองคาย

๙๖ รายงานประจำป ๒๕๕๑

สงขลา


ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑

เชียงราย

เชียงใหม

ราชบุรี

Annual Report 2008 ๙๗


บทที่ ๒ สรุปผลการดำเนินการในภาพรวมประจำ

สมุทรสาคร

๒.๔.๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

สรุปผลการดำเนินการประจำเดือน กุมภาพันธ ๒๕๕๑

ไดติดตามผลการแกไขปญหาและตรวจสอบขอเท็จจริงในพื้นที่จังหวัด สมุทรสงคราม สุโขทัย พิษณุโลก

นนทบุรี และปทุมธานี โดยติดตามเรื่องรองเรียนจำนวน ๒๙๔ เรื่อง ไดขอยุติ จำนวน ๒๔๕ เรื่อง

สมุทรสงคราม

๙๘ รายงานประจำป ๒๕๕๑

สุโขทัย


นนทบุรี

ปทุมธานี

๒.๔.๖ มีนาคม ๒๕๕๑

สรุปผลการดำเนินการประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๑

ไดติดตามผลการแกไขปญหาและตรวจสอบขอเท็จจริงในพื้นที่จังหวัดระนอง ขอนแกน เพชรบูรณ

พะเยา มหาสารคาม รอยเอ็ด ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี สตูล โดยติดตามเรื่องรองเรียน จำนวน ๓๕๙ เรื่อง

ไดขอยุติ จำนวน ๒๑๑ เรื่อง

ระนอง

Annual Report 2008 ๙๙


บทที่ ๒ สรุปผลการดำเนินการในภาพรวมประจำ

ขอนแกน

เพชรบูรณ

พะเยา

๑๐๐ รายงานประจำป ๒๕๕๑


ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑

มหาสารคาม

รอยเอ็ด

ประจวบคีรีขันธ

Annual Report 2008 ๑๐๑


บทที่ ๒ สรุปผลการดำเนินการในภาพรวมประจำ

เพชรบุรี

สตูล

๒.๔.๗ เมษายน ๒๕๕๑

สรุปผลการดำเนินการประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๑

ไดติดตามผลการแกไขปญหาและตรวจสอบขอเท็จจริงในพื้นที่จังหวัดลำปาง นาน เลย หนองบัวลำภู

สุรินทร บุรีรัมย อยุธยา สุพรรณบุรี และนครปฐม โดยติดตามเรื่องรองเรียน จำนวน ๕๖๐ เรื่อง ไดขอยุติ

จำนวน ๒๗๙ เรื่อง

๑๐๒ รายงานประจำป ๒๕๕๑

ลำปาง


ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑

นาน

เลย

หนองบัวลำภู

Annual Report 2008 ๑๐๓


บทที่ ๒ สรุปผลการดำเนินการในภาพรวมประจำ

สุรินทร

บุรีรัมย

อยุธยา

๑๐๔ รายงานประจำป ๒๕๕๑


ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑

สุพรรณบุรี

นครปฐม

๒.๔.๘ พฤษภาคม ๒๕๕๑

สรุปผลการดำเนินการประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๑

ไดติดตามผลการแกไขปญหาและตรวจสอบขอเท็จจริงในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร กาฬสินธุ ลำพูน

แพร อางทอง ชัยนาท สิงหบุรี นครราชสีมา ชัยภูมิ โดยติดตามเรื่องรองเรียน จำนวน ๓๘๖ เรื่อง ไดขอยุติ

จำนวน ๒๗๙ เรื่อง

มุกดาหาร

Annual Report 2008 ๑๐๕


บทที่ ๒ สรุปผลการดำเนินการในภาพรวมประจำ

กาฬสินธุ

ลำพูน

แพร

๑๐๖ รายงานประจำป ๒๕๕๑


ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑

อางทอง

ชัยนาท

สิงหบุรี

Annual Report 2008 ๑๐๗


บทที่ ๒ สรุปผลการดำเนินการในภาพรวมประจำ

นครราชสีมา

ชัยภูมิ

๒.๔.๙ มิถุนายน ๒๕๕๑

สรุปผลการดำเนินการประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๑

ไดติดตามผลการแกไขปญหาและตรวจสอบขอเท็จจริงในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

สุราษฎรธานี ตราด จันทบุรี ระยอง และนครนายก โดยติดตามเรื่องรองเรียน จำนวน ๕๐๕ เรื่อง ไดขอยุติ

จำนวน ๓๖๙ เรื่อง

๑๐๘ รายงานประจำป ๒๕๕๑

นครศรีธรรมราช


ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑

สุราษฎรธานี

ตราด

จันทบุรี

Annual Report 2008 ๑๐๙


บทที่ ๒ สรุปผลการดำเนินการในภาพรวมประจำ

ระยอง

นครนายก

๒.๔.๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๑

สรุปผลการดำเนินการประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๑

ไดติดตามผลการแกไขปญหาและตรวจสอบขอเท็จจริงในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ พังงา

และกระบี่ โดยติดตามเรื่องรองเรียน จำนวน เรื่อง ๑๑๘ ไดขอยุติ จำนวน ๘๓ เรื่อง

๑๑๐ รายงานประจำป ๒๕๕๑

อุบลราชธานี


ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑

อำนาจเจริญ

พังงา

กระบี่

Annual Report 2008 ๑๑๑


บทที่ ๒ สรุปผลการดำเนินการในภาพรวมประจำ

๒.๔.๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๑

สรุปผลการดำเนินการประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๑

ไดติดตามผลการแกไขปญหาและตรวจสอบขอเท็จจริงในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร สุโขทัย

พะเยา และเพชรบูรณ

กำแพงเพชร

สุโขทัย

๑๑๒ รายงานประจำป ๒๕๕๑

พะเยา


ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑

เพชรบูรณ

๒.๕ ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๑

สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑

แผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงานที่สำคัญในป ๒๕๕๑ (๑๒ เดือน)

๑. โครงการของศูนยประสานการแกไขปญหาตามขอ

รองเรียนของประชาชน

งบประมาณ : ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

กิจกรรม :

๑.๑ การติดตามผลความคืบหนาในการดำเนินการแกไข

ปญหาตามขอรองเรียนของประชาชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

รวมทั้งประสานงานการแกไขปญหาตามขอรองเรียนของ

ประชาชนและการประสานมวลชนในพื้นที่

๑.๒ การประชาสัมพันธชองทางการรับเรื่องรองเรียนและ

ผลการดำเนินการแกไขปญหาตามขอรองเรียนของ

ประชาชน

๑.๑ โดยดำเนินการตามโครงการติดตาม ตรวจสอบ

ขอเท็จจริงและเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการแกไข

ปญหาขอรองเรียนในพื้นที่ทุกภูมิภาคของประเทศ ในป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดเดินทางไปติดตามตรวจสอบ

ขอเท็จจริงฯ แลว จำนวน ๓๘ ครั้ง ใน ๗๑ จังหวัด โดย

ไปติดตามเรื่องรองเรียน จำนวน ๔,๐๕๙ เรื่อง และ

สามารถทำใหเรื่องรองเรียนยุติได จำนวน ๒,๐๗๐ เรื่อง

๑.๒ จัดจางบริษัท โกบอลอินเตอรคอมมิวนิเคชั่น จำกัด

ประชาสัมพันธชองทางการรับเรื่องรองเรียน และผล

การดำเนินการแกไขปญหาตามขอรองเรียนของประชาชน

ผานสื่อตางๆ ไดแก สื่อโทรทัศน สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ และ

สื่ออื่นๆ และจัดจางสำนักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจา-

นุเบกษา ผลิตและเผยแพรวารสารประชาสัมพันธ

Annual Report 2008 ๑๑๓


บทที่ ๒ สรุปผลการดำเนินการในภาพรวมประจำ

แผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงานที่สำคัญในป ๒๕๕๑ (๑๒ เดือน)

ศูนยบริการประชาชน (PSC Info.) และรายงานประจำป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑

๑.๓ การศึกษาวิเคราะหภาพรวมของปญหา

ความเดือดรอนของประชาชน เพื่อนำไปสูการแกไขปญหา

ในระดับนโยบาย

๑.๓ ศึกษาวิเคราะหขอมูลเรื่องรองเรียนจากประชาชน

ในภาพรวมเสนอผูบริหารระดับนโยบาย จำนวน ๗ ครั้ง

ไดแก

• สรุปผลการดำเนินการเรื่องรองเรียนจากประชาชน

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ กราบเรียนนายกรัฐมนตรี

และเสนอคณะรัฐมนตรี

• สรุปผลการดำเนินการเรื่องรองเรียนจากประชาชน

ในรอบ ๓ เดือน ๖ เดือน และ ๙ เดือน กราบเรียนนายก-

รัฐมนตรีและเสนอคณะรัฐมนตรี

• สรุปขอมูลเรื่องรองเรียนในกรณีปญหาสำคัญ ไดแก

ปญหาภัยแลง กรณีปญหาที่เกี่ยวของกับเทศกาล

วันสงกรานต และกรณีปญหาที่เกี่ยวของกับกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมือง เสนอรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบ

เพื่อประกอบการพิจารณาในเชิงนโยบาย

๑.๔ การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานของเจาหนาที่

และปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนการปฏิบัติงานในดาน

การประสานงานและติดตามผลการแกไขปญหาเรื่อง

รองเรียน

๑.๔ จัดการอบรมและจัดสงเจาหนาที่เขารับการอบรม

ในหลักสูตรที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน รวมจำนวน ๑๒

หลักสูตร

๑.๕ การสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของ

ผูรับบริการจากศูนยบริการประชาชน

๑๑๔ รายงานประจำป ๒๕๕๑

๑.๕ ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของ

ผูรับบริการจากศูนยบริการประชาชน โดยมีกลุมตัวอยาง

จำนวน ๓,๐๐๐ ตัวอยาง

หมายเหตุ : ไมสามารถประมวลผลไดเนื่องจากขอมูลอยู

ในทำเนียบรัฐบาล (กลุมพันธมิตรฯ ชุมนุมทางการเมือง

ในบริเวณทำเนียบรัฐบาล ไมสามารถปฏิบัติงานในทำเนียบ-

รัฐบาลได)


ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑

แผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงานที่สำคัญในป ๒๕๕๑ (๑๒ เดือน)

๒. โครงการของศูนยรับเรื่องราวรองทุกขของรัฐบาล

(ระยะที่ ๓)

งบประมาณ : ๗๕,๕๗๙,๐๐๐ บาท

กิจกรรม :

๒.๑ การพัฒนาระบบการเชื่อมโยงฐานขอมูลการดำเนินการ

เรื่องราวรองทุกขของหนวยงานภาครัฐ

๒.๒ การเพิ่มศักยภาพและขยายระบบอุปกรณหลักเพื่อ

รองรับปริมาณการเชื่อมโยงระบบศูนยรับเรื่องราวรองทุกข

ของรัฐบาล

๒.๓ การบริหารจัดการดูแลระบบการจัดการ

เรื่องราวรองทุกข

๒.๔ การบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ (Hardware, Software)

๒.๕ การฝกอบรมเจาหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของ

เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการใชระบบการ

ดำเนินการเรื่องราวรองทุกข

๓. โครงการดำเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

งบประมาณ : ๓๘,๘๖๐,๐๐๐ บาท

กิจกรรม :

ขอ ๒.๑ - ๒.๔ มีการดำเนินการดังนี้

• จัดจางบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจ

ในกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัฒนา

และดูแลระบบการเชื่อมโยงฐานขอมูล ขยายขีดความ

สามารถของระบบการจัดการเรื่องราวรองทุกข ที่เปน

ระบบกลาง ขณะนี้ อยูระหวางดำเนินการเชื่อมโยง

ฐานขอมูลใหหนวยงานภาครัฐ จำนวน ๑๒๕ หนวยงาน

สามารถเขาใชงานระบบฯ

• จัดจางที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการโครงการพัฒนาระบบจัดการ

ความรูภายในองคกร (Knowledge Management : KM)

ของศูนยรับเรื่องราวรองทุกขของรัฐบาล ซึ่งขณะนี้

อยูระหวางการนำความรูตนแบบที่ไดมีการคัดเลือก

วิเคราะห และสังเคราะหแลวเขาสูระบบจัดการความรู

๒.๕ จัดฝกอบรมเจาหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อ

พัฒนาและเพิ ่มประสิทธิภาพในการใชงานระบบการจัดการ

เรื่องราวรองทุกข (web portal) จำนวน ๕ ครั้ง โดยมี

ผูเขารับการอบรม ประกอบดวย เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน

เรื่องรองเรียนจากหนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค

ครอบคลุมทั่วประเทศ และจัดฝกอบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติ

งานเรื่องรองเรียน ศูนยรับเรื่องราวรองทุกขของรัฐบาล

เพื่อเสริมสรางศักยภาพในการปฏิบัติงาน จำนวน ๑๐

หลักสูตร สงผลใหเรื่องรองเรียนไดรับการดำเนินการจนได

ขอยุติเพิ่มขึ้น

Annual Report 2008 ๑๑๕


บทที่ ๒ สรุปผลการดำเนินการในภาพรวมประจำ

แผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงานที่สำคัญในป ๒๕๕๑ (๑๒ เดือน)

๓.๑ พัฒนาและกำกับดูแลระบบฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส ๓.๑ ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ

และระบบการกำกับดูแลหนวยงานของรัฐเพื่อการเผยแพร ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่

ขอมูลโครงการของรัฐและการรับฟงความคิดเห็นของ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

ประชาชน

๓.๒ การเผยแพรประชาสัมพันธและการสรางความรู

ความเขาใจผานสื่อ

๓.๓ ศึกษาวิจัยเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาขั้นตอน วิธีการ

และกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน

๓.๔ จัดทำและดำเนินการหลักสูตรพัฒนาการมีสวนรวม

ของประชาชน

๓.๕ จัดประชุมคณะกรรมการการรับฟงความคิดเห็น

ของประชาชน

๓.๖ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการกำกับดูแล ชวยเหลือ

และแนะนำการมีสวนรวมของประชาชน

๓.๒ จัดจาง บริษัท ไวสวิชั่น จำกัด ดำเนินการเผยแพร

ประชาสัมพันธและการสรางความรูความเขาใจผานสื่อ

ตามสัญญาจาง และขณะนี้อยูระหวางดำเนินการ

๓.๓ จัดจางสถาบันบริหารกิจการบานเมืองที่ดีเปนผูศึกษา

วิจัยเพื่อปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวย

การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘

ดำเนินการศึกษาวิจัยเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาขั้นตอน

วิธีการและกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน และ

ขณะนี้อยูระหวางดำเนินการตามสัญญา

๓.๔ จัดจางสถาบันบริหารกิจการบานเมืองที่ดีเปนผูจัดทำ

และดำเนินการหลักสูตรพัฒนาการมีสวนรวมของ

ประชาชนดำเนินการจัดทำและดำเนินการหลักสูตร

พัฒนาการมีสวนรวมของประชาชน และขณะนี้

อยูระหวางการดำเนินการตามสัญญาจาง

๓.๕ จัดประชุมคณะกรรมการรับฟงความคิดเห็นของ

ประชาชนและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวของ จำนวน ๕

ครั้ง

๓.๖ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการมี

สวนรวมของประชาชนครบถวนแลว จำนวน ๕ ครั้ง

ไดแก กรุงเทพมหานคร จังหวัดสุโขทัย จังหวัดกระบี่

จังหวัดชลบุรี จังหวัดอุดรธานี โดยมีผูเขารวมประชุม

ประกอบดวย หัวหนาสวนราชการ องคกรพัฒนาเอกชน

(NGO) ผูแทนเครือขายประชาชน ผูนำชุมชน กำนัน

ผูใหญบาน และประชาชนทั่วไป จำนวนรวมทั้งสิ้น

ประมาณ ๑,๗๐๐ คน

๑๑๖ รายงานประจำป ๒๕๕๑


ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑

๒.๖ ผลการดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑

ศูนยบริการประชาชนรับผิดชอบดำเนินการตัวชี้วัดหลักตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๕๑ ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน ๔ ตัวชี้วัด ซึ่งสรุปผลการดำเนินการในรอบ ๑๒ เดือน

ไดดังนี้

มิติ ชื่อตัวชี้วัด ผลการดำเนินการ

ตัวชี้วัดที่ ๓.๔ รอยละของจำนวนเรื่องรองเรียน

ผานสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่ได

ดำเนินการจนไดขอยุติ

ดานประสิทธิผลตาม

แผนปฏิบัติราชการ

ดานคุณภาพการให

บริการ

แนวทางปฏิบัติ :

• ดำเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนของ

ประชาชนที่รองเรียนถึงนายกรัฐมนตรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนัก

นายกรัฐมนตรี และหมายรวมถึงเรื่องรองเรียน

ที่สงมาถึงโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รองปลัดสำนักนายก-

รัฐมนตรี ผูตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

และชองทางอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

• โดยนับจำนวนเรื่องรองเรียนในอดีตที่ยังคาง

อยู (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๐) และ

เรื่องของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑

ตัวชี้วัดที่ ๔ ระดับความสำเร็จในการเปด

โอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ

แสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบ

ผลการปฏิบัติราชการ

• สามารถดำเนินการแกไขปญหาความ

เดือดรอนของประชาชนจนไดขอยุติ จำนวน

๙๐,๒๕๙ เรื่อง คิดเปนรอยละ ๘๗.๓๘ ของ

จำนวนเรื่องรองเรียนทั้งหมด จำนวน

๑๐๓,๒๙๐ เรื่อง

หมายเหตุ : เปนขอมูลผลการดำเนินการ

เรื่องรองเรียนจนไดขอยุติในรอบ ๑๒ เดือน

(ต.ค. ๕๐-ก.ย. ๕๑)

ขั้นตอนที่ ๑

• สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ไดวิเคราะหยุทธศาสตรของสำนักงานปลัด

สำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการสงเสริม

ธรรมาภิบาลมีแผนกลยุทธเสริมสรางความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชน

ใหหนวยงานภาครัฐรวมกับประชาชน และได

แตงตั้งคณะทำงานภาคประชาชนรวมกัน

กำหนดเปาหมาย ตัวชี้วัด ตลอดจนวิธีการ

วัดผลการแกไขปญหา

Annual Report 2008 ๑๑๗


บทที่ ๒ สรุปผลการดำเนินการในภาพรวมประจำ

มิติ ชื่อตัวชี้วัด ผลการดำเนินการ

แนวทางปฏิบัติ :

• วิเคราะหภารกิจหลักของสำนักงานปลัด

สำนักนายกรัฐมนตรีและเปดโอกาสให

ประชาชนเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหา

เพื่อเปนการปรับระบบราชการสูการบริหาร

ราชการที่เปดเผย โปรงใส เนนการมีสวนรวม

ของประชาชนและพัฒนาระบบการบริหาร

ราชการเพื่อตอบสนองความตองการของ

ประชาชนและเพื่อประโยชนสุขของประชาชน

ขั้นตอนที่ ๒

• สวนราชการและคณะทำงานฯ ไดลงพื้นที่

เขาตรวจสอบและแกไขปญหาขอรองเรียน

ของราษฎร กรณีขอใหตรวจสอบบริษัทโนเบล

เอ็นซี จำกัด ตั้งอยูที่อำเภอสรรพยา จังหวัด

ชัยนาท เนื่องจากมีการกอสรางโรงงานขวาง

ทางเดินน้ำ จึงไดจัดประชุมเพื่อรับฟงความ

คิดเห็นและขอเสนอแนะเพื่อนำมาประกอบการ

จัดทำแผนงาน/โครงการ โดยที่ประชุมไดเสนอ

ใหบริษัทฯ ดำเนินการแกไขปญหา ดังนี้

๑) ขยายทอระบายน้ำคอนกรีตใหใหญขึ้น

๒) ขุดลอกลำรางสาธารณะดานขางโรงงาน

• สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะ

ทำงานฯ จึงไดจัดทำแผนระยะสั้นในรูปของ

โครงการติดตามการแกไขปญหาเรื่องรองเรียน

แบบมีสวนรวม จนปญหาเบาบาง สรางความ

พึงพอใจใหแกราษฎรผูไดรับความเดือดรอน

ขั้นตอนที่ ๓

• สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและ

คณะทำงานฯ ไดรวมกันดำเนินการและติดตาม

ความกาวหนาแผนงาน/โครงการตามที่กำหนด

ไวในแผนโดยไดลงพื้นที่ติดตามความกาวหนา

และไดจัดทำสรุปทบทวนผลความกาวหนา

ตอผูบริหารแลว

• ขอมูลจากสำนักงาน ก.พ.ร. เปนผูจัดจาง

หนวยงานผูประเมินอิสระภายนอก

๑๑๘ รายงานประจำป ๒๕๕๑


ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑

มิติ ชื่อตัวชี้วัด ผลการดำเนินการ

ตัวชี้วัดที่ ๗ รอยละของระดับความพึงพอใจ

ของผูรับบริการ

แนวทางปฏิบัติ :

• สำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการ

ในประเด็นดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ

ของเจาหนาที่ผูใหบริการ ดานสิ่งอำนวยความ

สะดวก และคุณภาพการใหบริการ

• อยูระหวางดำเนินการของสำนักงาน ก.พ.ร.

ดานประสิทธิภาพ

ของการปฏิบัติ

ราชการ

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ ระดับความสำเร็จของรอยละ

เฉลี่ยถวงน้ำหนักในการรักษามาตรฐานระยะ

เวลาการใหบริการ

แนวทางปฏิบัติ :

• พิจารณาจากระดับความสำเร็จของรอยละ

เฉลี่ยถวงน้ำหนักของผูรับบริการที่ไดรับบริการ

ตามรอบระยะเวลามาตรฐาน โดยเปรียบเทียบ

กับผูรับบริการทั้งหมดในแตละกระบวนการงาน

บริการ

• ศูนยบริการประชาชน ไดเสนองานบริการ

“การดำเนินการแกไขปญหาใหกับประชาชน

ที่สงหนังสือรองเรียนทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส

กรณีปกติ (ไมใชเวลาในการตรวจสอบขอเท็จจริง

มาก / ไมซับซอน) / www.1111.go.th”

มาดำเนินการในการรักษามาตรฐานระยะเวลา

ใหบริการซึ่งงานบริการดังกลาวมีรอบระยะ

เวลามาตรฐานอยูที่ ๓.๐๙ วันทำการ

• ผลการดำเนินงานในรอบ ๑๒ เดือน ของ

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ (๑ ต.ค. ๕๐ –

๓๐ ก.ย. ๕๑) มีเรื่องรองเรียนที่ผานชองทาง

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส กรณีปกติ จำนวน

๗,๘๙๖ เรื่อง สามารถดำเนินการแกไขปญหา

เรื่องรองเรียนไดตามรอบระยะเวลามาตรฐาน

ทั้งสิ้น ๗,๖๖๓ เรื่อง คิดเปนรอยละ ๙๗.๐๕

ของจำนวนเรื่องรองเรียนที่ผานชองทาง

ดังกลาวทั้งหมด

Annual Report 2008 ๑๑๙


บทที่ ๒ สรุปผลการดำเนินการในภาพรวมประจำ

ศูนยบริการประชาชนไดมีสวนรวมในการจัดทำตัวชี้วัดที่ ๑๓.๓ ระดับความสำเร็จของการถายทอดตัวชี้วัด

และเปาหมายของระดับองคกรระดับบุคคลซึ่งเปนระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดสำนักนายก-

รัฐมนตรี ในระดับสำนัก/กอง (Internal Performance Agreement : IPA) ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ สำนักงาน

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีไดจัดใหมีการลงนามในคำรับรองการปฏิบัติราชการระหวางหัวหนาหนวยงานระดับสำนัก/

กอง กับปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีขึ้น โดยศูนยบริการประชาชนไดรับผิดชอบจัดทำตัวชี้วัดระดับสำนัก/กอง จำนวน

ทั้งสิ้น ๕ ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินการ ดังนี้

ดานประสิทธิผล

ตามแผนปฏิบัติ

ราชการ

มิติ ชื่อตัวชี้วัด ผลการดำเนินการ

ตัวชี้วัดที่ ๑ รอยละของจำนวนเรื่องรองเรียน

ผานสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่

ดำเนินการจนไดขอยุติ

แนวทางปฏิบัติ :

• ดำเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนของ

ประชาชนที่รองเรียนถึงนายกรัฐมนตรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนัก

นายกรัฐมนตรี และหมายรวมถึงเรื่อง

รองเรียนที่สงมาถึงโฆษกประจำสำนักนายก-

รัฐมนตรี ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผูตรวจราชการ

สำนักนายกรัฐมนตรี และชองทางอื่นๆ

ที่เกี่ยวของ

• โดยนับจำนวนเรื่องรองเรียนในอดีตที่ยัง

คางอยู (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๐)

และเรื่องของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑

• สามารถดำเนินการแกไขปญหาความ

เดือดรอนของประชาชนที่ไดดำเนินการจนได

ขอยุติ จำนวน ๙๐,๒๕๙ เรื่อง จากเรื่องทั้งหมด

๑๐๓,๒๙๐ เรื่อง หรือคิดเปนรอยละ ๘๗.๓๘

หมายเหตุ : เปนขอมูลผลการดำเนินการ

เรื่องรองเรียนจนไดขอยุติ ในรอบ ๑๒ เดือน

(ต.ค. ๕๐ – ก.ย. ๕๑)

ตัวชี้วัดที่ ๒ ระดับความสำเร็จของรอยละ

เฉลี่ยถวงน้ำหนักตามเปาหมายผลผลิต

ของศูนยบริการประชาชน

(ตามเอกสารงบประมาณรายจาย)

• ณ สิ้นไตรมาส ๔ ของปงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๕๑ ศูนยบริการประชาชนสามารถดำเนินการ

ตามแผนการปฏิบัติงานภายใตผลผลิตที่ ๑

สามารถดำเนินงานเสร็จสิ้นแลว จำนวน ๑

โครงการ คิดเปนรอยละ ๑๐๐.๐๐ และสามารถ

ดำเนินการภายใตผลผลิตที่ ๒ ได ๑๔ กิจกรรม

จากเปาหมาย ๑๔ กิจกรรม หรือคิดเปนรอยละ

๑๒๐ รายงานประจำป ๒๕๕๑


ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑

มิติ ชื่อตัวชี้วัด ผลการดำเนินการ

แนวทางปฏิบัติ :

• การดำเนินงานตามเปาหมายผลผลิตและ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณสำหรับปงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่กำหนดไวตาม “เอกสาร

งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๕๑” ของศูนยบริการประชาชน คือ

๑) การพัฒนาติดตามและประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการ

๒) นโยบายและแผนตามพันธกิจของรัฐบาล

ดานการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

ซึ่งศูนยบริการประชาชน รับผิดชอบโครงการ

และกิจกรรมเพื่อนำสงผลผลิตตามเปาหมาย

ที่กำหนดไวประกอบดวย ผลผลิตที่ ๑

จำนวน ๒ โครงการ และผลผลิตที่ ๒

จำนวน ๑๔ กิจกรรม ซึ่งไดจัดทำแผนการ

ปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ

ประจำ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามแบบ

สงป.๓๐๑ เพื่อจัดทำในภาพรวมของ

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

๑๐๐.๐๐ เมื่อนำมาจัดทำเปนคาเฉลี่ยของการ

ดำเนินการของทั้ง ๒ ผลผลิต คิดเปนรอยละ

๑๐๐.๐๐

ดานคุณภาพการให

บริการ

ตัวชี้วัดที่ ๓ ระดับความสำเร็จในการเปด

โอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ

แสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบ

ผลการปฏิบัติราชการ

แนวทางปฏิบัติ :

• วิเคราะหภารกิจหลักของสำนักงานปลัด

สำนักนายกรัฐมนตรีและเปดโอกาสให

ประชาชนเขามามีสวนรวมในการแกไข

ปญหา เพื่อเปนการปรับระบบราชการ สูการ

บริหารราชการที่เปดเผย โปรงใส เนนการ

มีสวนรวมของประชาชนและพัฒนาระบบ

• สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ไดวิเคราะหยุทธศาสตรของสำนักงานปลัดสำนัก-

นายกรัฐมนตรี วาดวยการสงเสริมธรรมาภิบาล

มีแผนกลยุทธเสริมสรางความรู ความเขาใจ

เกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนให

หนวยงานภาครัฐรวมกับประชาชน และได

แตงตั้งคณะทำงานภาคประชาชนรวมกันกำหนด

เปาหมาย ตัวชี้วัด ตลอดจนวิธีการวัดผลการแกไข

ปญหา ซึ่ง สวนราชการและคณะทำงาน

ไดลงพื้นที่ เขาตรวจสอบและแกไขปญหา

ขอรองเรียนของราษฎร กรณีขอใหตรวจสอบ

บริษัทโนเบล เอ็นซี จำกัด ตั้งอยูที่อำเภอ-

Annual Report 2008 ๑๒๑


บทที่ ๒ สรุปผลการดำเนินการในภาพรวมประจำ

มิติ ชื่อตัวชี้วัด ผลการดำเนินการ

การบริหารราชการเพื่อตอบสนองความ

ตองการของประชาชนและเพื่อประโยชนสุข

ของประชาชน

สรรพยา จังหวัดชัยนาท เนื่องจากมีการ

กอสรางโรงงานขวางทางเดินน้ำ จึงไดจัด

ประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ

เพื่อนำมาประกอบการจัดทำแผนงาน/โครงการ

โดยที่ประชุมไดเสนอใหบริษัทดำเนินการแกไข

ปญหา ดังนี้

ดานประสิทธิภาพ

ของการปฏิบัติ

ราชการ

ตัวชี้วัดที่ ๔ รอยละของอัตราการเบิกจาย

เงินงบประมาณ

แนวทางปฏิบัติ :

• พิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจาย

งบประมาณประจำป พ.ศ. ๒๕๕๑ ของศูนย

บริการประชาชน จากอัตราการเบิกจาย

เงินงบประมาณรายจายในภาพรวมของ

ศูนยบริการประชาชน เปนตัวชี้วัดความ

สามารถในการเบิกจายเงินงบประมาณ

ทั้งนี้ ไมรวมงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร

เพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ โดยจะใชขอมูล

การเบิกจายงบประมาณจากระบบบริหาร

การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส

(GFMIS)

๑) ขยายทอระบายน้ำคอนกรีตใหใหญขึ้น

๒) ขุดลอกลำรางสาธารณะดานขางโรงงาน

• สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะ

ทำงานฯ จึงไดจัดทำแผนระยะสั้นในรูปของ

โครงการติดตามการแกไขปญหาเรื่องรองเรียน

แบบมีสวนรวม จนปญหาเบาบาง สรางความ

พึงพอใจใหแกราษฎรผูไดรับความเดือดรอน

• ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ศูนยบริการ

ประชาชนไดรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช

ในการดำเนินงานทั้งสิ้น ๑๓๗,๙๒๑,๖๐๐ บาท

(ไมรวมงบบุคลากร) มีผลการเบิกจายงบประมาณ

ทั้งสิ้น ๖๖,๒๒๙,๐๐๘.๗๗ บาท คิดเปนรอยละ

๓๘.๒๑

๑๒๒ รายงานประจำป ๒๕๕๑


ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑

ดานการพัฒนา

องคกร

มิติ ชื่อตัวชี้วัด ผลการดำเนินการ

ตัวชี้วัดที่ ๕ ระดับความสำเร็จเฉลี่ยถวง

น้ำหนักของความครบถวนของการมีสวนรวม

ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

แนวทางปฏิบัติ :

• นำเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

มาใชเปนกรอบการประเมินระดับมาตรฐาน

สากลและเปนกรอบแนวทางในการประเมิน

องคกรดวยตนเอง (Self - Assessment)

เพื่อเปนบรรทัดฐานการติดตามและประเมินผล

การบริหารของสำนักงานปลัดสำนักนายก-

รัฐมนตรี สูระดับมาตรฐานสากล

• ศูนยบริการประชาชนเปนเจาภาพในหมวด

๓ ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย และ

ไดมีสวนรวมในการดำเนินการเกี่ยวกับ PMQA

ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ใน ๕ ประเด็น ดังนี้

๑) การมีสวนรวมของผูบริหารในการประชุม

ชี้แจงเรื่อง PMQA

๒) การมีสวนรวมในการประชุมคณะติดตาม

และกำกับดูแลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐของ สำนักงานปลัด

สำนักนายกรัฐมนตรี (PMQA) และคณะ

ทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาค

รัฐของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

(PMQA)

๓) การมีสวนรวมในการใหขอมูลที่ถูกตอง

ครบถวนตรงเวลา

๔) การมีสวนรวมในการประเมินองคกร

ดวยตนเอง (ใหคะแนน) ทั้งหมด ๗ หมวด

และหมวด P

๕) การดำเนินการชี้แจงหรือใหความรูเรื่อง

PMQA ของ สำนัก/กอง

• ผลการดำเนินงานใน ๑๒ เดือน สามารถ

ดำเนินงานในแตละประเด็น ดังนี้

๑) การมีสวนรวมของผูบริหารในการประชุม

ชี้แจงเรื่อง PMQA คิดเปนรอยละ ๖๖.๗๐

๒) การมีสวนรวมในการประชุมคณะติดตาม

และกำกับดูแลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐ ของสำนักงานปลัด

สำนักนายกรัฐมนตรี (PMQA) และคณะทำงาน

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของ

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (PMQA)

คิดเปนรอยละ ๘๘.๙๓

๓) การมีสวนรวมในการใหขอมูลที่ถูกตอง

ครบถวนตรงเวลา คิดเปนรอยละ ๑๐๐

๔) การมีสวนรวมในการประเมินองคกรดวย

ตนเอง (ใหคะแนน) ทั้งหมด ๗ หมวด และ

หมวด P คิดเปนรอยละ ๑๐๐

๕) การดำเนินการชี้แจงหรือใหความรูเรื่อง

PMQA ของ สำนัก/กอง คิดเปนรอยละ ๑๐๐

Annual Report 2008 ๑๒๓


บทที่ ๓

บทสรุปและแนวทางแกไข


บทที่ ๓ บทสรุปและแนวทางแกไข

๓.๑ บทสรุป

ศูนยบริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะศูนยรับเรื่องราวรองทุกขของรัฐบาล

เปนหนวยงานในการรับเรื่องรองเรียนจากประชาชนที่มีมาถึงนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำ

สำนักนายกรัฐมนตรี โดยจะแกไขปญหาในเบื้องตน และประสานการแกไขปญหากับทุกหนวยงานที่เกี่ยวของอยาง

ตอเนื่อง สงผลใหปญหาตามขอรองเรียนของประชาชนไดรับการแกไขจนไดขอยุติเพิ่มมากขึ้นในปงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๕๑ นอกจากการดำเนินการเรื่องรองเรียนจากประชาชนดังกลาวขางตนแลว ศูนยบริการประชาชนยังไดรับ

มอบหมายใหดำเนินการในภารกิจที่เกี่ยวของกับนโยบายของรัฐบาลและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของหลายภารกิจ

ซึ่งในแตละภารกิจ มีผลความคืบหนาของการดำเนินการในเชิงบวกตามเปาหมายอยางเปนรูปธรรมที่ชัดเจนโดย

ศูนยบริการประชาชนไดมีการพัฒนาการปฏิบัติงานดานตางๆ ในการใหบริการประชาชนอยางตอเนื่องเพื่อ

ใหการดำเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนและสอดรับกับการ

ปฏิบัติงานในระดับนโยบายไดอยางรวดเร็ว ทันเวลา ทันเหตุการณและเปนไปดวยความเปนธรรม ทั้งนี้ ศูนยบริการ

ประชาชนไดนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยอำนวยการและสนับสนุนใหการบริการดานตางๆ บรรลุผลสำเร็จ

ตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งสรุปผลการดำเนินการในประเด็นสำคัญได ดังนี้

๓.๑.๑ การดำเนินการในภารกิจที่เกี่ยวของกับนโยบายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของประกอบดวยภารกิจ

ที่สำคัญสรุปได ดังนี้

(๑) ภารกิจศูนยรับเรื่องราวรองทุกขของรัฐบาล สรุปผลการดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑

ไดดังนี้

(๑.๑) การพัฒนาระบบการเชื่อมโยงฐานขอมูลการดำเนินการเรื่องราวรองทุกขของหนวยงาน

ภาครัฐ

(๑.๒) การเพิ่มศักยภาพและขยายระบบอุปกรณหลักเพื่อรองรับปริมาณการเชื่อมโยงระบบ

ศูนยรับเรื่องราวรองทุกขของรัฐบาล

(๑.๓) การบริหารจัดการดูแลระบบการจัดการเรื่องราวรองทุกข

(๑.๔) การบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ (Hardware, Software)

ทั้งนี้ ๔ ภารกิจดังกลาว ไดจัดจาง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) พัฒนาและดูแลระบบการเชื่อมโยง

ฐานขอมูล ขยายขีดความสามารถของระบบศูนยรับเรื่องราวรองทุกขของรัฐบาลโดยเชื่อมโยงการดำเนินการผาน

เครือขายสื่อสารขอมูลเชื่อมโยงหนวยงานภาครัฐ (Government Information Network : GIN) ซึ่งเปนระบบเครือขาย

สารสนเทศภาครัฐ ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพัฒนาขึ้นเพื่อเปนโครงสรางพื้นฐานของโครงการ

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (e - Government) จำนวน ๑๒๕ หนวยงาน โดยศูนยบริการประชาชนในฐานะหนวยงานกลาง

ในการพัฒนาระบบการดำเนินการเรื่องราวรองทุกข ไดจัดทำโครงการอบรมเพื่อเสริมสรางศักยภาพเครือขาย

การปฏิบัติงานผานระบบจัดการเรื่องราวรองทุกขขึ้น จำนวน ๕ ครั้ง เพื่อใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเรื่องรองเรียนของ

๑๒๖ รายงานประจำป ๒๕๕๑


หนายงานภาครัฐที่เกี่ยวของไดปฏิบัติงานเสมือนจริงผานระบบการจัดการเรื่องราวรองทุกขที่ไดพัฒนาขึ้นเปน

ระบบกลาง โดยกลุมเปาหมายเปนผูปฏิบัติงานเรื่องรองเรียนของสวนราชการและหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ

(๑.๕) จางที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาระบบจัดการความรูภายในองคกร (Knowledge

Management : KM) ของศูนยรับเรื่องราวรองทุกขของรัฐบาล เพื่อสรางกระบวนการบริหารจัดการความรูใหเกิดขึ้น

อยางเปนรูปธรรมและเปนสวนหนึ่งของการทำงาน โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยสนับสนุนใหเขาถึงขอมูล

ไดสะดวกมากขึ้น รวมทั้งมีระบบจัดการความรูตนแบบ ที่สามารถนำไปใชแกปญหาดานตางๆ ในการใหบริการ

ประชาชนและสนับสนุนการตัดสินใจในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยจัดจางบริษัท

ซีดีจี ซิสเต็มส จำกัด เปนที่ปรึกษาซึ่งขณะนี้อยูระหวางการนำความรูตนแบบที่ไดมีการคัดเลือก วิเคราะห และ

สังเคราะหแลวเขาสูระบบจัดการความรูและสรางกิจกรรมตอเนื่อง เพื่อใหเกิดการบริหารการเปลี่ยนแปลงใน

ศูนยรับเรื่องราวรองทุกขของรัฐบาล ซึ่งดำเนินการแลวเสร็จในเดือนธันวาคม ๒๕๕๑

(๑.๖) การฝกอบรมเจาหนาที่ศูนยรับเรื่องราวรองทุกขของรัฐบาลประกอบดวย ศูนยบริการ

ประชาชน และศูนยบริการขอมูลภาครัฐเพื่อประชาชน เพื่อพัฒนาและสงเสริมการเรียนรู พัฒนาทักษะ และเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จำนวน ๑๐ หลักสูตร

(๑.๗) จางผลิตและเผยแพรสื่อประชาสัมพันธ ในโครงการรวมพลคนสายดวนเพื่อสังคม

โดยนายกรัฐมนตรีเปนประธานเปดงานเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๑ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ทั้งนี้

เพื่อสรางเครือขายในการปฏิบัติงานรวมกันในการใหความชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอนแกประชาชนแบบ

บูรณาการการรับแจงเหตุดวนเหตุรายผานทางโทรศัพทสายดวนดานความมั่นคง คือ สายดวนกรณีรับแจงเหตุดวน

เหตุราย (Emergency Call) และสายดวนที่ไมเกี่ยวของกับเหตุดวนเหตุราย (Non-Emergency Call) โดยศูนย

บริการประชาชนรับผิดชอบดำเนินการสายดวนของรัฐบาล ๑๑๑๑

(๒) ภารกิจศูนยประสานการแกไขปญหาตามขอรองเรียนของประชาชน สรุปผลการดำเนินการ

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดดังนี้

(๒.๑) ติดตามผลความคืบหนาในการดำเนินการแกไขปญหาตามขอรองเรียนของประชาชน

ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ รวมทั้งประสานงานการแกไขปญหาตามขอรองเรียนของประชาชนและการประสานมวลชน

ในพื้นที่ทุกภูมิภาคของประเทศ จำนวน ๓๘ ครั้ง ใน ๗๑ จังหวัด โดยไดติดตามเรื่องรองเรียน จำนวน ๔,๐๕๙

เรื่อง และสามารถทำใหเรื่องรองเรียนจนไดขอยุติ จำนวน ๒,๐๗๐ เรื่อง

(๒.๒) การประชาสัมพันธชองทางการรับเรื่องรองเรียนและผลการดำเนินการแกไขปญหา

ตามขอรองเรียนของประชาชนในภาพรวมผานสื่อตางๆ ประกอบดวย

• ผลิตและเผยแพรสื่อประชาสัมพันธทางโทรทัศน

• เผยแพรสื่อประชาสัมพันธทางวิทยุ

• ผลิตและเผยแพรสื่อประชาสัมพันธทางสื่อสิ่งพิมพ

• ผลิตและเผยแพรสื่อประชาสัมพันธทางรถไฟฟา BTS

• สื่อประชาสัมพันธอื่นๆ

Annual Report 2008 ๑๒๗


บทที่ ๓ บทสรุปและแนวทางแกไข

(๒.๓) ศึกษาวิเคราะหภาพรวมของปญหาความเดือดรอนของประชาชน เพื่อนำไปสูการแกไขปญหา

ในระดับนโยบายไดดำเนินการ จำนวน ๗ เรื่อง

(๒.๔) พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานของเจาหนาที่และปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนการปฏิบัติงาน

ในดานการประสานงานและติดตามผลการแกไขปญหาเรื่องรองเรียน โดยจัดอบรมในสถานที่จำนวน ๔ หลักสูตร

และจัดสงเจาหนาที่เขารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน โดยจัดอบรมนอกสถานที่จำนวน ๘

หลักสูตร

(๓) การดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘

สรุปผลการดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดดังนี้

(๓.๑) จัดทำและดำเนินการหลักสูตรพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชน รวมกับสถาบันสงเสริม

การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ใหแกบุคลากรภาครัฐ จำนวน ๕ รุน

(๓.๒) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการมีสวนรวมของประชาชน ใหแกหัวหนา

สวนราชการ องคกรพัฒนาเอกชน (NGO) ผูแทนเครือขายองคกรประชาชน ผูนำชุมชน กำนัน ผูใหญบาน

และประชาชนทั่วไป จำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๑,๗๐๐ คน ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ จำนวน ๕ ครั้ง ในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร จังหวัดสุโขทัย จังหวัดกระบี่ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดอุดรธานี

(๓.๓) เผยแพรประชาสัมพันธและการสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายก-

รัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ผานสื่อประชาสัมพันธตางๆ ไดแก สื่อโทรทัศน

สื่อวิทยุ โปสเตอร แผนพับประชาสัมพันธ สติ๊กเกอร จัดพิมพและเผยแพรระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ

รับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ และคูมือการมีสวนรวมของประชาชน

(๓.๔) กำกับดูแลระบบฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสและกำกับดูแลหนวยงานของรัฐในการเผยแพร

ขอมูลโครงการของรัฐและขอมูลเกี่ยวกับการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่เว็บไซต (http://www.

publicconsultation.opm.go.th) โดยมีหนวยงานของรัฐจำนวน ๒๖๕ หนวยงาน รายงานผลการดำเนินโครงการ

ทั้งนี้ ไดตรวจสอบโครงการของรัฐที่หนวยงานนำมาเผยแพรในเว็บไซต จำนวน ๑,๖๒๑ โครงการ โดยเปนโครงการ

ที่ตองปฏิบัติตามระเบียบฯ จำนวน ๑,๑๙๗ โครงการ และเปนโครงการไมตองปฏิบัติตามระเบียบฯ จำนวน ๔๒๔

โครงการ

(๓.๕) ศึกษาวิจัยเพื่อปรับปรุงและพัฒนาขั้นตอนวิธีการและกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน

รวมกับสถาบันสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

(๓.๖) จัดประชุมคณะกรรมการการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน และคณะอนุกรรมการ

ที่เกี่ยวของ จำนวน ๑๒ ครั้ง

๑๒๘ รายงานประจำป ๒๕๕๑


๓.๑.๒ สรุปผลการดำเนินการเรื่องรองเรียนจากประชาชน

ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประชาชนไดรองเรียนตอนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในประเด็นตางๆ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๗๙,๐๔๐ เรื่อง ดำเนินการจนไดขอยุติ

๗๑,๘๙๐ เรื่อง คิดเปนรอยละ ๙๐.๙๕ ของจำนวนเรื่องรองเรียนทั้งหมด และมีเรื่องรองเรียนที่อยูในระหวาง

ดำเนินการของหนวยงานที่เกี่ยวของ จำนวน ๗,๑๕๐ เรื่อง คิดเปนรอยละ ๙.๐๕ ของจำนวนเรื่องรองเรียนทั้งหมด

โดยประเด็นที่มีการรองเรียนมากที่สุด คือ ประเด็นเรื่องสังคมและสวัสดิการ

๓.๑.๓ สรุปผลการดำเนินการดานการประสานมวลชนและองคกรประชาชน

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดมีกลุมมวลชนและองคกรประชาชนในพื้นที่ตางๆ เดินทางมา

ชุมนุมหรือยื่นเรื่องรองเรียนเพื่อขอใหรัฐบาลชวยเหลือในประเด็นตางๆ หรือเปนการเคลื่อนไหวในประเด็นที่เกี่ยวของ

กับดานการเมืองอยางตอเนื่อง ซึ่งศูนยบริการประชาชน โดยฝายประสานมวลชนไดประสานงานทุกภาคสวน

ที่เกี่ยวของ ทั้งฝายการเมือง ฝายกลุมมวลชน และหนวยงานที่รับผิดชอบ เปนตน เพื่อรวมพิจารณาแกไขปญหา

ซึ่งสงผลใหภารกิจดานการประสานมวลชนของศูนยบริการประชาชนในภาพรวมสำเร็จลุลวงดวยดีเปนที่ไววางใจของ

ผูบริหารทุกระดับ

๓.๑.๔ สรุปผลการดำเนินการดานการตรวจสอบขอเท็จจริง และติดตามผลการแกไขปญหาเรื่องรองเรียน

ในพื้นที่

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดติดตามตรวจสอบขอเท็จจริงและเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม

ในการแกไขปญหาตามขอรองเรียนในพื้นที่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน ๓๘ ครั้ง ใน ๗๑ จังหวัด โดยไดติดตาม

เรื่องรองเรียน จำนวน ๔,๐๕๙ เรื่อง และสามารถทำใหเรื่องยุติได จำนวน ๒,๐๗๐ เรื่อง

๓.๑.๕ สรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ศูนยบริการประชาชนไดดำเนินการแผนงาน/โครงการ เพื่อสนับสนุน

ยุทธศาสตรการบริหารราชการของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ใหประสบผลสำเร็จในประเด็นยุทธศาสตร

สงเสริมธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบดวย ๓ โครงการ คือ

(๑) โครงการศูนยรับเรื่องราวรองทุกขของรัฐบาล

(๒) โครงการศูนยประสานการแกไขปญหาตามขอรองเรียนของประชาชน

(๓) โครงการดำเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

ทั้งนี้ ทุกแผนงาน/โครงการศูนยบริการประชาชนไดดำเนินการสำเร็จลุลวงตามเปาหมายที่กำหนดไว

อยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

Annual Report 2008 ๑๒๙


บทที่ ๓ บทสรุปและแนวทางแกไข

๓.๑.๖ สรุปผลการดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑

ศูนยบริการประชาชนรับผิดชอบดำเนินการในตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวนทั้งสิ้น ๔ ตัวชี้วัด ประกอบดวย

(๑) มิติที่ ๑ ดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัดที่ ๓.๔ รอยละของจำนวนเรื่องรองเรียนผานสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ที่ไดดำเนินการจนไดขอยุติ น้ำหนักรอยละ ๘

ผลการดำเนินการ สามารถดำเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนจนไดขอยุติ

จำนวน ๙๐,๒๕๙ เรื่อง คิดเปนรอยละ ๘๗.๓๘ ของจำนวนเรื่องรองเรียนทั้งหมด จำนวน ๑๐๓,๒๙๐ เรื่อง

(๒) มิติที่ ๒ ดานคุณภาพการใหบริการ

(๒.๑) ตัวชี้วัดที่ ๔ ระดับความสำเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ

แสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ น้ำหนักรอยละ ๖

ผลการดำเนินการ

ขั้นตอนที่ ๑

• สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีไดวิเคราะหยุทธศาสตรของสำนักงานปลัดสำนัก

นายกรัฐมนตรี วาดวยการสงเสริมธรรมาภิบาลมีแผนกลยุทธเสริมสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการมีสวนรวม

ของประชาชน ใหหนวยงานภาครัฐรวมกับประชาชน และไดแตงตั้งคณะทำงานภาคประชาชนรวมกันกำหนด

เปาหมาย ตัวชี้วัด ตลอดจนวิธีการวัดผลการแกไขปญหา

ขั้นตอนที่ ๒

• สวนราชการและคณะทำงานฯ ไดลงพื้นที่เขาตรวจสอบและแกไขปญหาขอรองเรียน

ของราษฎร กรณีขอใหตรวจสอบบริษัทโนเบล เอ็นซี จำกัด ตั้งอยูที่อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท เนื่องจากมีการ

กอสรางโรงงานขวางทางเดินน้ำ จึงไดจัดประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพื่อนำมาประกอบการ

จัดทำแผนงาน/โครงการ โดยที่ประชุมไดเสนอใหบริษัทฯ ดำเนินการแกไขปญหา ดังนี้

- ขยายทอระบายน้ำคอนกรีตใหใหญขึ้น

- ขุดลอกลำรางสาธารณะดานขางโรงงาน

• สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะทำงานฯ จึงไดจัดทำแผนระยะสั้นในรูปของ

โครงการติดตามการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนแบบมีสวนรวม จนปญหาเบาบาง สรางความพึงพอใจใหแกราษฎร

ผูไดรับความเดือดรอน

ขั้นตอนที่ ๓

• สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะทำงานฯ ไดรวมกันดำเนินการและติดตาม

ความกาวหนา แผนงาน/ โครงการตามที่กำหนดไวในแผนโดยไดลงพื้นที่ติดตามความกาวหนาและไดจัดทำสรุป

ทบทวน ผลความกาวหนาตอผูบริหารแลว

๑๓๐ รายงานประจำป ๒๕๕๑


(๒.๒) ตัวชี้วัดที่ ๗ รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ น้ำหนักรอยละ ๕

อยูระหวางดำเนินการของสำนักงาน ก.พ.ร.

(๓) มิติที่ ๓ ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ ระดับความสำเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ำหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลา

ในการใหบริการ น้ำหนักรอยละ ๒

ผลการดำเนินการ

ขั้นตอนที่ ๑

• ศูนยบริการประชาชน ไดเสนองานบริการ “การดำเนินการแกไขปญหาใหกับประชาชน

ที่สงหนังสือรองเรียนทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส กรณีปกติ (ไมใชเวลาในการตรวจสอบขอเท็จจริงมาก/ ไมซับซอน)/

www.1111.go.th” มาดำเนินการในการรักษามาตรฐานระยะเวลาใหบริการซึ่งงานบริการดังกลาวมีรอบระยะเวลา

มาตรฐานอยูที่ ๓.๐๙ วันทำการ

ขั้นตอนที่ ๒

• ผลการดำเนินงานในรอบ ๑๒ เดือนของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ -

๓๐ กันยายน ๒๕๕๑) มีเรื่องรองเรียนที่ผานชองทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส กรณีปกติ จำนวน ๗,๘๙๖ เรื่อง

สามารถดำเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนไดตามรอบระยะเวลามาตรฐาน ทั้งสิ้น ๗,๖๖๓ เรื่อง คิดเปนรอยละ

๙๗.๐๕ ของจำนวนเรื่องรองเรียนที่ผานชองทางดังกลาวทั้งหมด

ทั้งนี้ ศูนยบริการประชาชนไดมีสวนรวมในการจัดทำตัวชี้วัดที่ ๑๓.๓ ระดับความสำเร็จ

ของการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับองคกรระดับบุคคลซึ่งเปนระบบ การประเมินผลการปฏิบัติงานของ

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในระดับสำนัก/กอง (Internal Performance Agreement : IPA) ในปงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๕๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ไดจัดใหมีการลงนามในคำรับรองการปฏิบัติราชการระหวาง

หัวหนาหนวยงานระดับสำนัก/กอง กับปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีขึ้น โดยศูนยบริการประชาชนไดรับผิดชอบจัดทำ

ตัวชี้วัดระดับสำนัก/กอง จำนวนทั้งสิ้น ๕ ตัวชี้วัด ประกอบดวย

(๑) มิติที่ ๑ ดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ

(๑.๑) ตัวชี้วัดที่ ๑ รอยละของจำนวนเรื่องรองเรียนผานสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ที่ดำเนินการจนไดขอยุติ น้ำหนักรอยละ ๒๐

ผลการดำเนินการ

สามารถดำเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนที่ไดดำเนินการจนไดขอยุติ

จำนวน ๙๐,๒๕๙ เรื่อง คิดเปนรอยละ ๘๗.๓๘ ของจำนวนเรื่องรองเรียนทั้งหมด ๑๐๓,๒๙๐ เรื่อง

Annual Report 2008 ๑๓๑


บทที่ ๓ บทสรุปและแนวทางแกไข

(๑.๒) ตัวชี้วัดที่ ๒ ระดับความสำเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ำหนักตามเปาหมายผลผลิตของ

ศูนยบริการประชาชน น้ำหนักรอยละ ๒๕

ผลการดำเนินการ

• ณ สิ้นไตรมาส ๔ ของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ศูนยบริการประชาชนดำเนินการ

ตามแผนการปฏิบัติงานภายใตผลผลิตที่ ๑ เสร็จสิ้น จำนวน ๑ โครงการ คิดเปนรอยละ ๑๐๐.๐๐ และดำเนินการ

ภายใตผลผลิตที่ ๒ ได ๑๔ กิจกรรม จากเปาหมาย ๑๔ กิจกรรม หรือคิดเปนรอยละ ๑๐๐.๐๐ เมื่อนำมาจัดทำเปน

คาเฉลี่ยของการดำเนินการของทั้ง ๒ ผลผลิต คิดเปนรอยละ ๑๐๐.๐๐

(๒) มิติที่ ๒ ดานคุณภาพการใหบริการ

ตัวชี้วัดที่ ๓ ระดับความสำเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดง

ความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ น้ำหนักรอยละ ๒๐

ผลการดำเนินการ

• สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีไดวิเคราะหยุทธศาสตรของสำนักงานปลัดสำนัก

นายกรัฐมนตรี วาดวยการสงเสริมธรรมาภิบาลมีแผนกลยุทธเสริมสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการมีสวนรวม

ของประชาชน ใหหนวยงานภาครัฐรวมกับประชาชน และไดแตงตั้งคณะทำงานภาคประชาชนรวมกันกำหนดเปาหมาย

ตัวชี้วัด ตลอดจนวิธีการวัดผลการแกไขปญหา ซึ่งสวนราชการและคณะทำงานไดลงพื้นที่เขาตรวจสอบและแกไข

ปญหาขอรองเรียนของราษฎร กรณีขอใหตรวจสอบบริษัทโนเบล เอ็นซี จำกัด ตั้งอยูที่อำเภอสรรพยา จังหวัด

ชัยนาท เนื่องจากมีการกอสรางโรงงานขวางทางเดินน้ำ จึงไดจัดประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพื่อ

นำมาประกอบการจัดทำแผนงาน/โครงการ โดยที่ประชุมไดเสนอใหบริษัทดำเนินการแกไขปญหา ดังนี้

- ขยายทอระบายน้ำคอนกรีตใหใหญขึ้น

- ขุดลอกลำรางสาธารณะดานขางโรงงาน

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะทำงานฯ จึงไดจัดทำแผนระยะสั้นในรูปของ

โครงการติดตามการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนแบบมีสวนรวม จนปญหาเบาบาง สรางความพึงพอใจใหแกราษฎร

ผูไดรับความเดือดรอน

๑๓๒ รายงานประจำป ๒๕๕๑

(๓) มิติที่ ๓ ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัดที่ ๔ รอยละของอัตราการเบิกจายงบประมาณ น้ำหนักรอยละ ๑๐

ผลการดำเนินการ

• ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ศูนยบริการประชาชนไดรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช

ในการดำเนินงานทั้งสิ้น ๑๓๗,๙๒๑,๖๐๐ บาท (ไมรวมงบบุคลากร) มีผลการเบิกจายงบประมาณทั้งสิ้น

๖๖,๒๒๙,๐๐๘.๗๗ บาท คิดเปนรอยละ ๓๘.๒๑


(๔) มิติที่ ๔ ดานการพัฒนาองคกร

ตัวชี้วัดที่ ๕ ระดับความสำเร็จเฉลี่ยถวงน้ำหนักของความครบถวนของการมีสวนรวมในการ

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี น้ำหนักรอยละ ๒๕

ผลการดำเนินการ

• ในรอบ ๑๒ เดือน สามารถดำเนินงานในแตละประเด็น ดังนี้

• การมีสวนรวมของผูบริหารในการประชุมชี้แจงเรื่อง PMQA คิดเปนรอยละ ๖๖.๗๐

- การมีสวนรวมในการประชุมคณะติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐ ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (PMQA) และคณะทำงานพัฒนาคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (PMQA) คิดเปนรอยละ ๘๘.๙๓

- การมีสวนรวมในการใหขอมูลที่ถูกตองครบถวนตรงเวลา คิดเปนรอยละ ๑๐๐

- การมีสวนรวมในการประเมินองคกรดวยตนเอง (ใหคะแนน) ทั้งหมด ๗ หมวด และ

หมวด P คิดเปนรอยละ ๑๐๐

- การดำเนินการชี้แจงหรือใหความรูเรื่อง PMQA ของ สำนัก/กอง คิดเปนรอยละ ๑๐๐

ขณะนี้อยูระหวางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑

ของสำนักงาน ก.พ.ร.

๓.๒ ปญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ศูนยบริการประชาชนไดมีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน ในภาพรวมอยาง

ตอเนื่องโดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติงานทุกระดับและมีการพัฒนาระบบฐานขอมูล

เรื่องรองเรียนใหสามารถใชขอมูลประกอบการพิจารณาในระดับนโยบายใหสอดรับกับนโยบายของรัฐบาล รวมทั้ง

สอดคลองกับการปฏิรูประบบราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

พ.ศ. ๒๕๔๖ แตในการดำเนินการในรอบปที่ผานมาประสบกับปญหาและอุปสรรคในดานตางๆ ทั้งดานสิ่งแวดลอม

ภายในและสิ่งแวดลอมภายนอกสรุปได ดังนี้

๓.๒.๑ ดานสิ่งแวดลอมภายใน ประกอบดวยปญหาดานตางๆ สรุปไดดังนี้

(๑) ดานบุคลากร

(๑.๑) กรอบอัตรากำลังของบุคลากรที่เปนขาราชการ (จำนวน ๔๘ คน) ไมสอดคลองกับ

ปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งภารกิจตามอำนาจหนาที่ และภารกิจที่ไดรับมอบหมายเชิงนโยบาย โดยเฉพาะ

บุคลากรที่มีความรูความสามารถดานคอมพิวเตอรและดานการวิเคราะหนโยบายและแผน สงผลใหศูนยบริการ

ประชาชนตองจางเหมาบุคลากรเขามาปฏิบัติงานทดแทนทำใหบางครั้งขาดความตอเนื่องในการปฏิบัติงาน

Annual Report 2008 ๑๓๓


บทที่ ๓ บทสรุปและแนวทางแกไข

(๑.๒) บุคลากรบางกลุมยังขาดประสบการณในการวิเคราะหเรื่องรองเรียน โดยเฉพาะ

การวิเคราะหในเชิงนโยบาย

(๑.๓) บุคลากรบางกลุมยังคงมีกรอบแนวคิดในการปฏิบัติงานแบบเดิม ขาดประสบการณ

ในการคิดพัฒนางานแบบเชิงรุก

(๒) ดานงบประมาณ

ศูนยบริการประชาชนไดรับการจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยรวม

เพียงพอในการพัฒนาภารกิจดานตางๆ แตประสบปญหาเรื่องระบบการเบิกจายงบประมาณในการปฏิบัติงาน

บางขั้นตอน สงผลใหเกิดความลาชาในการปฏิบัติตามภารกิจบางประการ

๓.๒.๒ ดานสิ่งแวดลอมภายนอก คือ ปญหาดานการเมือง สรุปไดดังนี้

ศูนยบริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปนหนวยงานที่มีสำนักงานตั้งอยูใน

บริเวณทำเนียบรัฐบาล ตองปฏิบัติงานใกลชิดกับผูบริหารระดับนโยบาย ดังนั้น จึงถือวาการเมืองมีอิทธิพลตอการ

บริหารจัดการขององคกรคอนขางมาก การเปลี่ยนแปลงผูนำทางการเมืองและนโยบายของรัฐบาลมีผลตอภารกิจ

ของศูนยบริการประชาชนโดยรวม เนื่องจากตองปรับเปลี่ยนไปตามนโยบายของรัฐบาลแตละยุคแตละสมัย รวมทั้ง

การชุมนุมทางการเมืองของกลุมตางๆ ดวย เชน กรณีที่กลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยไดชุมนุม

ทางการเมืองในบริเวณทำเนียบรัฐบาลตั้งแตวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ สงผลใหศูนยบริการประชาชน สำนักงาน

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ไดรับผลกระทบจากการเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุมฯ ดังกลาวโดยตรง ไดแก

กระบวนการดำเนินการเรื่องรองเรียนและภารกิจอื่นๆ ของศูนยบริการประชาชน ทั้งสถานที่ปฏิบัติงาน ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และวัสดุอุปกรณในการปฏิบัติงานไมสามารถปฏิบัติงานไดตามปกติ ทำใหตองไปปฏิบัติงาน

เปนการชั่วคราวที่กรมประชาสัมพันธ

๓.๓ แนวทางแกไข

สืบเนื่องจากการที่ศูนยบริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเปนหนวยงานในการรับเรื่อง

รองเรียนจากประชาชนที่มีมาถึงนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

จากทุกชองทางรวมทั้งตองรองรับภารกิจในเชิงนโยบายที่สำคัญ ไดแก ศูนยรับเรื่องราวรองทุกขของรัฐบาล

ศูนยประสานการแกไขปญหาตามขอรองเรียนของประชาชน การปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวย

การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนั้น ศูนยบริการประชาชนจึงควรมีการพัฒนาการบริหาร

จัดการองคกรทั้งระบบในภาพรวม เพื่อใหสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลและสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวย

หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยศูนยบริการประชาชนควรปรับปรุงโครงสราง

และกรอบอัตรากำลัง รวมทั้งการบริหารจัดการอยางเปนทางการเพื่อพัฒนาไปสูศูนยรับเรื่องราวรองทุกขของรัฐบาล

ที่มีการบริหารจัดการทุกดานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถเปนตัวอยางที่ดีของหนวยงานตางๆ ได

๑๓๔ รายงานประจำป ๒๕๕๑


โดยปญหาที่ยังประสบอยู ทั้งปญหาของสภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอมภายนอก ควรไดรับการแกไข

ปญหาอยางยั่งยืน ซึ่งสรุปประเด็นสำคัญของแนวทางแกไขปญหาดังกลาวได ดังนี้

๓.๓.๑ สภาพแวดลอมภายใน ควรมีแนวทางแกไขปญหา ดังนี้

(๑) ดานบุคลากร

(๑.๑) กำหนดกรอบอัตรากำลังที่เปนขาราชการใหสอดคลองกับปริมาณงานและภารกิจ

เพื่อความตอเนื่องในการปฏิบัติงาน

(๑.๒) สงเสริมใหบุคลากรไดมีโอกาสศึกษาดูงานทั้งในประเทศและตางประเทศเพิ ่มมากขึ้น

เพื่อเปนการพัฒนาความคิดเพิ่มประสบการณและมีวิสัยทัศนในการพัฒนางานโดยรวม

(๑.๓) จัดอบรมเสริมสรางความรูพัฒนาความคิดใหกับบุคลากรในดานตางๆ อยางตอเนื่อง

เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

(๑.๔) มีระบบสรางแรงจูงใจในการพัฒนาการปฏิบัติงานใหกับบุคลากรของศูนยบริการประชาชน

ในทุกดาน โดยพิจารณาจากประสิทธิภาพของผลการปฏิบัติงาน เชน การมีเงินรางวัลตอบแทนพิเศษ (โบนัส) หรือ

สวัสดิการพิเศษในดานตางๆ ใหกับบุคลากรที่ปฏิบัติงานดีเดน มีประสิทธิภาพสูง เปนตน

(๒) ดานงบประมาณ

ควรบริหารจัดการงบประมาณที่ไดรับจัดสรรในแตละภารกิจใหครอบคลุมทุกภารกิจและ

เบิกจายใหแลวเสร็จในปงบประมาณนั้นๆ

๓.๓.๒ สภาพแวดลอมภายนอก ควรมีแนวทางแกไขปญหา ดังนี้

ดานการเมือง การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเปนการเปลี่ยนแปลงที่อยูนอกเหนือการควบคุม

ของหนวยงานภาครัฐ แตจากสถานการณทางการเมืองที่เปนผลมาจากการเคลื่อนไหวของกลุมพันธมิตรประชาชน

เพื่อประชาธิปไตยที่ชุมนุมทางการเมืองในทำเนียบรัฐบาลนั้น สงผลใหศูนยบริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนัก

นายกรัฐมนตรี ควรกำหนดแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงในลักษณะดังกลาวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตดวย โดยควร

พัฒนาใหมีระบบฐานขอมูลเรื่องรองเรียน ในภาพรวมภายนอกองคกรใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เชน ระบบฐาน

ขอมูลเรื่องรองเรียนที่บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เปนตน รวมทั้งพัฒนาระบบฐานขอมูลสวนบุคคลของ

เจาหนาที่ศูนยบริการประชาชน ใหสามารถปฏิบัติงานในระบบไดทุกสถานที่ และควรผลักดันใหมีโครงการปฏิบัติงาน

ที่บานของเจาหนาที่ที่ดำเนินการเรื่องรองเรียนใหเห็นผลเปนรูปธรรมชัดเจน

Annual Report 2008 ๑๓๕


ตลอดป

๒๕๕๑

ประมวลภาพกิจกรรม ศบช.ตลอดป

Annual Report 2008 ๑๓๗


ตลอดป

๒๕๕๑

ประมวลภาพกิจกรรม ศบช.ตลอดป

๑๓๘ รายงานประจำป ๒๕๕๑


Annual Report 2008 ๑๓๙


ตลอดป

๒๕๕๑

ประมวลภาพกิจกรรม ศบช.ตลอดป

๑๔๐ รายงานประจำป ๒๕๕๑


Annual Report 2008 ๑๔๑


ตลอดป

๒๕๕๑

ประมวลภาพกิจกรรม ศบช.ตลอดป

๑๔๒ รายงานประจำป ๒๕๕๑


Annual Report 2008 ๑๔๓


ตลอดป

๒๕๕๑

ประมวลภาพกิจกรรม ศบช.ตลอดป

๑๔๔ รายงานประจำป ๒๕๕๑


Annual Report 2008 ๑๔๕


ตลอดป

๒๕๕๑๑

ประมวลภาพกิจกรรม ศบช.ตลอดป

๑๔๖ รายงานประจำป ๒๕๕๑


Annual Report 2008 ๑๔๗


คณะผูจัดทำ

ที่ปรึกษา

นายนัที เปรมรัศมี

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

นายกิตติ ลิ้มชัยกิจ และ นายจตุรงค ปญญาดิลก

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

กองบรรณาธิการ

นายอำนวย โชติสกุล

ผูอำนวยการศูนยบริการประชาชน

นางอัจจิมา จันทรสุวานิชย

ผูอำนวยการสวนประสานมวลชนและประเมินผล

นายทศพร สุวรรณาภิรมย

ผูอำนวยการสวนบริการประชาชน ๒

นายสมเจตน โรจนพัฒนากุล

ผูอำนวยการสวนบริการประชาชน ๑

“ศูนยบริการประชาชน มุงมั่นรับใชประชาชน”


ศูนยบริการประชาชน

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!