Views
3 weeks ago

עבודות 101010

שלב 1: קומה

שלב 1: קומה טיפוסית גנרית.‏ שלב 2: חלוקה למפלסים.‏ שלב 3: יצירת מערכת תנועה פנים משרדית.‏ תכנון פנים של קומה טיפוסית בבניין.‏

3 מטר 12 מטר 17 מטר 27 מטר 35 מטר תהליך התכנון החל בפירוק המשרד הגנרי לפרוגרמות ופיתוח שפה אדריכלית מבוססת מערכת תנועה,‏ אשר תייצר סביבה משרדית אחרת;‏ סביבה מעודדת תנועה.‏ השתכפלות הקומה הטיפוסית לכדי נפח שלם.‏