تئاترموج نوی نروژ | استقلال و تفکر انتقادی

exittheatre

به قلم: الیزابت لینس لی
۲۰۱۶
ترجمه: شیرین میرزانژاد

مهر‌ماه ۱۳۹۸

گروه تئاتر ا گزیت ‏‐شبریبررین مبریبررزانژاد تئاترموج نوی نروژاستقلال و تفکر انتقادی البریبرزابت لینس ‏لىللىی

تئاترموج نوی نروژ

استقلال و تفکر انتقادی

به قلم:‏ البریبرزابت لینس ‏لىللىی

٢٠١۶

ترجمججممه:‏ شبریبررین مبریبررزانژاد

مهر ماه ١٣٩٨

٢

More magazines by this user
Similar magazines