تئاترموج نوی نروژ | استقلال و تفکر انتقادی

exittheatre

به قلم: الیزابت لینس لی
۲۰۱۶
ترجمه: شیرین میرزانژاد

مهر‌ماه ۱۳۹۸

گروه تئاتر ا گزیت ‏‐شبریبررین مبریبررزانژاد تئاترموج نوی نروژاستقلال و تفکر انتقادی البریبرزابت لینس ‏لىللىی

متقابل میان آزمایش هبرنبرری،‏ نوآوری تکنولوژیک و تغیبریبررات اجتماعی و رابطه ی میان هبرنبررمند،‏

اثر هبرنبرری و ‏بمتبمماشا گر را به ‏بجببجحث گذاشته اند.‏ نقد درون هبرنبرری به طور غبریبررمستقیم دربرگبریبررنده ی

عنصر شکل گبریبرری اتفاق نظر نبریبرز هست،‏ بر مبنای این واقعیت که هبرنبررمندان می توانند روشن

کنند که چه چبریبرزی در جریان غالب تئاتر از ‏همھهممه مهم تر است:‏ اینکه تئاتر چیست،‏ تئاتر در

چه موقعیت اجتماعی ای قرار دارد،‏ چه ‏مجممججموعه قواعد زیبابىیبىی شناسی و دراماتورژی غالب

است و چه انواعی از دیدگاه سازی حا کم است.‏ در بسبرتبرر تئاتر نروژ سنت غالب تئاتر

بورژوابىیبىی رئالیست‐روانشناسانه بوده است،‏ و تئاتر آوانگارد نروژ از دیرباز ‏بمتبممایل خود را به

فاصله گرفبنتبنن از آن در انتخاب بسبرتبرر و ‏بجنبجحوه ی بیان نشان داده است.‏

در طول ده سال گذشته،‏ گسبرتبرره ای از ژانرهای گونا گون را شاهد بوده ابمیبمم که از رئالیسم‐‏

روانشناسی کلاسیک ‏بهنبههادهای نروژی متفاوت است.‏ اجراهای دیداری ‏مجممجحور،‏ قطعه قطعه و

کلاژ‐مانند و اجراهای بینارشته ای را دیده ابمیبمم که یادآور ساختارشکبىنبىی تئاتر آوانگارد در

دهه های ١٩٨٠ و ١٩٩٠ هستند.‏ امروزه ما با روش های ‏بمنبممایشی چندگانه هم در درون

‏بهنبههادها و هم خارج از آن روبرو هستیم.‏ به عبارت دیگر شیوه های تئاتری برآمده از

کاوش های گروه های کوچک مستقل اغلب از سوی ‏بهنبههادها پذیرفته می شوند.‏ اما شایان تا کید

است که ‏همھهممچنان ابتدا و مهم تر از ‏همھهممه در ‏مجممجحافل خارج از ‏بهنبههادهای بزرگ است که کاوش ها

هبرنبرر را به شیوه ها و پدیده های نوآورانه رهنمون می شود.‏

یک پروژه ی تئاتری که خارج از ‏بهنبههادهای ‏مجممجحلی یا ملی در جریان است ‏همھهممواره از ‏لحللححاظ اقتصادی

تئاتری ضعیف خواهد بود.‏ شرایط کاری پیش بیبىنبىی نشده ‏(اقتصادی،‏ ساختاری و سازمابىنبىی)‏ ‏همھهممواره

خصلت اساسی واقعیت برای هبرنبررمندابىنبىی است که کار در خارج از ‏بهنبههادها را انتخاب می کنند.‏ این

مقاله به ‏بجببجحث درباره ی ‏بجببجخش هابىیبىی از ا کوسیستم ملی می پردازد که تئاتر خارج از ‏بهنبههادها در آن کار

کرده و ‏همھهممچنان کار می کند.‏ در نروژ برای این ‏بجببجخش از چشم انداز تئاتری از عبارت کمپابىنبىی های

مستقل و هبرنبررهای ‏بمنبممایشی مستقل استفاده می کنیم.‏ این عبارات از سال های دهه ی ۶٠ در نروژ

وجود داشته اند.‏ این ‏همھهممان زمابىنبىی است که می توانستیم برای ‏بجنبجخستبنیبنن بار ببینیم که جوانه های این

تئاتر آوانگارد شروع به روییدن می کنند.‏ در طول سال های دهه ی شصت،‏ چشم انداز تئاتر نروژ

عمدتاً‏ متشکل از ‏بهنبههادهای بزرگی بود که تئاتر کلاسیک را برای بورژواها به روی صحنه

می آوردند.‏ ‏بجببجخش زیرزمیبىنبىی در حاشیه بود،‏ اما وجود داشت.‏

٥

More magazines by this user
Similar magazines