21.10.2020 Views

Prostor za zdravje

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

PROSTOR ZA ZDRAVJE<br />

SPACE FOR HEALTH


»<strong>Prostor</strong> <strong>za</strong> <strong>zdravje</strong>« je skupen projekt ar hitektov<br />

in inženirjev iz Protim Ržišnik Perc in mednarodnih<br />

strokovnjakov z dolgoletnimi izkušnjami, ki izvirajo iz<br />

mednarodnih korporacij HDR in TMK.<br />

"Space for health" is a joint project of architects and<br />

engineers from Protim Ržišnik Perc d.o.o. and colleagues<br />

from Germany, who come from the international design<br />

corporation HDR and before company TMK.<br />

S tem projektom predstavljamo visoko usposobljen<br />

projektni tim, ki ga sestavljajo strokovnjaki s številnimi<br />

mednarodnimi izkušnjami in poglobljenim ekspertnim<br />

znanjem na področju <strong>za</strong>snove, projektiranja in vodenja<br />

naj<strong>za</strong>htevnejših projektov v zdravstvu.<br />

With this project, we present a highly qualified project<br />

team consisting of experts with extensive international<br />

experience and in-depth expertise in the field of design,<br />

engineering and management of the most demanding<br />

projects in healthcare.<br />

2<br />

Nastopamo kot vaš <strong>za</strong>nesljiv sogovornik pri načrtovanju<br />

in izvedbi investicij v zdravstvene objekte, pri katerih na<br />

našo podporo lahko računate v vseh fa<strong>za</strong>h projekta, od<br />

prvih investicijskih <strong>za</strong>snov do prevzema in obratovanja<br />

dokončanega objekta.<br />

We act as your reliable interlocutor in the planning and<br />

implementation of investments in medical facilities,<br />

where you can count on our support in all phases of<br />

the project, from the first investment concepts to the<br />

acceptance and operation of the completed facility.<br />

3<br />

Andrej Ržišnik


VSEBINA<br />

CONTENT<br />

REFERENČNI PROJEKTI<br />

REFERENCE PROJECTS<br />

4<br />

Vizija<br />

stran 6<br />

Predstavitev<br />

stran 8<br />

Metodologija dela<br />

stran 10<br />

Zasnova projekta in<br />

načrtovanje stroškov<br />

stran 14<br />

Tehnološka <strong>za</strong>snova<br />

stran 16<br />

Projektni management<br />

stran 18<br />

Kompetentna ekipa<br />

strokovnjakov<br />

stran 20<br />

Reference<br />

stran 22<br />

Vision<br />

Presentation<br />

Work methodology<br />

Project design and cost<br />

planning<br />

Technologiacal design<br />

Project management<br />

A competent team of<br />

experts<br />

Reference<br />

Urgentni center Jesenice<br />

Emergency Center at the Jesenice<br />

General Hospital<br />

Bolnišnica Remscheid<br />

Sana-Hospital Remscheid<br />

Masterplan / ciljni načrt <strong>za</strong> umestitev<br />

Gorenjske regijske bolnišnice<br />

Masterplan for the placement of the<br />

Regional Hospital for the Gorenjska<br />

region in Radovljica<br />

Bolnišnica Dortmund<br />

Klinikum Dortmund<br />

Bolnišnica Johannes Wesling, Minden<br />

Johannes Wesling Klinikum Minden<br />

Bolnišnica Villingen-Schwenningen<br />

Klinikum Villingen-Schwenningen<br />

Bolnišnica South Buda, Budimpešta<br />

South Buda Hospital Budapest<br />

Bolnišnica Mathias, Rheine<br />

Matthias Spital Rheine<br />

Bolnišnica Harlaching, München<br />

München Klinik Harlaching<br />

stran 22<br />

stran 24<br />

stran 24<br />

stran 24<br />

stran 26<br />

stran 28<br />

stran 30<br />

stran 30<br />

stran 30<br />

Bolnišnica Helios, Berlin-Buch<br />

Helios Klinikum Berlin-Buch<br />

Poliklinika Golnik<br />

Golnik Polyclinic<br />

Bolnišnica Essen-Mitte<br />

Kliniken Essen-Mitte<br />

Univezitetna Bolnišnica Bonn<br />

University Hospital Bonn<br />

Katoliška bolnišnica Erfurt St. Johann<br />

Nepomuk<br />

Kath. Krankenhaus Erfurt St. Johann<br />

Nepomuk<br />

Bolnišnica Hochtaunus, Hamburg<br />

Hochtaunus-Kliniken Hamburg<br />

Bolnišnica Dresden-Friedrichstadt<br />

Krankenhaus Dresden-Friedrichstadt<br />

ROB MCR Weilerbach<br />

ROB MCR Weilerbach<br />

Regijska bolnišnica Hannover Siloah<br />

Klinikum Region Hannover Siloah<br />

stran 32<br />

stran 34<br />

stran34<br />

stran 34<br />

stran 36<br />

stran 38<br />

stran 38<br />

stran 38<br />

stran 40<br />

5


VIZIJA<br />

VISION<br />

6<br />

Vi poznate vaše potrebe in želje, mi poznamo pot do<br />

njihove uresničitve.<br />

Skozi celoten proces načrtovanja in izvedbe bomo z<br />

medsebojnim sodelovanjem dosegli, da bodo vaši<br />

objekti izvedeni v skladu z najnovejšimi tehničnimi<br />

priporočili in opremljeni z najsodobnejšo tehnološko<br />

opremo. Z optimiziranimi procesi in premišljenimi<br />

logističnimi rešitvami bomo <strong>za</strong>gotovili učinkovitost dela<br />

in ekonomičnost obratovanja skozi celotno življenjsko<br />

dobo.<br />

Skupaj z vami bomo ustvarili okolje, ki bo podpiralo<br />

procese zdravljenja in podpiralo ljudi, ki bodo v njem<br />

okrevali.<br />

Dolgoletne mednarodne izkušnje našega projektnega<br />

tima, izmenjava mednarodnih znanj specializiranih<br />

strokovnjakov in bodoči projekti na visoko<br />

specializiranih znanstvenih in tehnoloških področjih,<br />

bodo še naprej krepili naše znanje.<br />

Vse to je <strong>za</strong>gotovilo, da si želimo z našimi rešitvami še<br />

naprej navdihovati ljudi in nadgrajevati urbano okolje.<br />

You know your needs, we know the way to fulfill them.<br />

Together, throughout the planning and implementation<br />

process, we will work closely together to ensure that your<br />

facilities are state-of-the-art and equipped with stateof-the-art<br />

technology and that they ensure efficient<br />

operation and cost-effective operation throughout the<br />

entire life cycle of the facility. We will create a healing<br />

environment that will support the healing process of<br />

the people who will recover here.<br />

Our project team enriches the exchange of knowledge<br />

of an international group of experts. In the future, we<br />

will further strengthen our architectural work in highly<br />

specialized scientific and technological fields.<br />

We want to inspire people and upgrade the urban<br />

landscape.<br />

In the spirit of "think globally - act locally", we will jointly<br />

design clinics, laboratories and research buildings in<br />

Slovenia and beyond in this part of Europe.<br />

7<br />

V duhu "misliti globalno – delovati lokalno" bomo še<br />

naprej oblikovali klinike, laboratorije in raziskovalne<br />

zgradbe v Sloveniji in širše v tem delu Evrope.


PREDSTAVITEV<br />

PRESENTATION<br />

8<br />

PROTIM je neodvisno svetovalno in projektantsko podjetje,<br />

ki že več kot 25 let naročnike vodi skozi vse faze<br />

izgradnje, od prvih <strong>za</strong>snov do končne izvedbe objekta<br />

in optimi<strong>za</strong>cije obratovanja. V podjetju deluje več kot<br />

85 redno <strong>za</strong>poslenih arhitektov in inženirjev vseh inženirskih<br />

strok s področja načrtovanja posegov v prostor<br />

in gradnje objektov.<br />

Naročniku svetujemo, ga <strong>za</strong>stopamo pri pogajanjih z<br />

izvajalci, mu <strong>za</strong>gotavljamo transparentnost postopkov<br />

in nosimo polno strokovno odgovornost v vseh<br />

fa<strong>za</strong>h projekta. Svoje izkušnje smo pove<strong>za</strong>li z visoko<br />

usposobljenimi kolegi iz tujine, ki v naš skupen tim<br />

prinašajo bogate izkušnje in specifično strokovno<br />

znanje na področju projektiranja zdravstvenih objektov,<br />

ki izhaja iz njihovega več kot 50 letnega delovanja<br />

in izvedbe več kot 1.600 posamičnih objektov. Med<br />

njimi 42 novih bolnišničnih zgradb s približno 12.000<br />

posteljami ter delno novih zgradb oz. prenov s približno<br />

8000 posteljami.<br />

PROTIM is an independent consulting and design<br />

company that has been leading clients through all<br />

phases of construction for more than 25 years, from<br />

the first concepts to the final implementation of<br />

the facility and the optimi<strong>za</strong>tion of operation. The<br />

company employs more than 85 full-time architects<br />

and engineers of all engineering disciplines in the field<br />

of spatial planning and construction of facilities.<br />

We advise the investor, represent him in negotiations<br />

with contractors, ensure the transparency of procedures<br />

and bear full professional responsibility in all phases of<br />

the project.<br />

We have combined our experience with highly qualified<br />

colleagues and experienced professionals from<br />

Germany, who bring to our joint team rich experience<br />

and specific expertise in the field of designing medical<br />

facilities, which stems from their more than 50 years of<br />

operation and more than 1,600 individual buildings -<br />

including 42 new hospital buildings with about 12,000<br />

beds and partially new buildings or reno vations with<br />

about 8,000 beds.<br />

9


METODOLOGIJA DELA<br />

WORK METHODOLOGY<br />

Bolnišnice, operacijske dvorane, raziskovalni centri in<br />

Hospitals, operating theaters, research centers and<br />

laboratoriji postavljajo raznolike in kompleksne <strong>za</strong>hteve po<br />

funkcionalnosti, prijaznosti do uporabnikov in ekonomski<br />

učinkovitosti.<br />

Arhitektura je komunikacija v prostoru. Prinaša vrednote,<br />

ustvarja izkušnje in omogoča orientacijo.<br />

laboratories place diverse and complex demands on<br />

functionality, user-friendliness and cost-effectiveness.<br />

Architecture is always communication in space. It brings<br />

values, creates experience and provides orientation. Our<br />

buildings have a meaningful character, creating a sense of<br />

10<br />

well-being, identity and dynamism.<br />

11<br />

Naše stavbe imajo pomenljiv značaj, ustvarjajo občutek<br />

dobrega počutja, identitete in dinamike.<br />

Healthcare is a complex, very sensitive area. Continuous<br />

scientific and technical progress and changes in the political<br />

Zdravstvo je kompleksno in zelo občutljivo področje.<br />

and economic situation require, above all, the flexibility,<br />

Nenehni znanstveni in tehnični napredek ter spremembe<br />

efficiency and experience of architects and engineers.<br />

političnih in gospodarskih razmer <strong>za</strong>htevajo predvsem<br />

prožnost, učinkovitost in izkušnje arhitektov in inženirjev.<br />

At the heart of our work is project dialogue. For the analysis<br />

of structural requirements and the development of practical<br />

V središču našega dela je projektni dialog. Velik pomen pri<br />

solutions, we attach great importance to trust in cooperation<br />

uspešnosti projekta pripisujemo <strong>za</strong>upanju in sodelovanju s<br />

with customers. Only together can we create buildings that<br />

strankami, strukturirani analizi <strong>za</strong>htev in razvoju praktičnih<br />

meet all future health requirements. We are committed to<br />

rešitev<br />

an intelligent combination of sustainable measures and<br />

Zavzemamo se <strong>za</strong> inteligentno kombinacijo trajnostnih<br />

integrated concepts.<br />

ukrepov in celostnih konceptov.


Naše delo temelji na treh ključnih principih:<br />

• Strokovnost<br />

Our work is based on three key principles:<br />

• Professionalism<br />

Kompetence naših arhitektov in inženirjev pokrivajo vsa<br />

The competencies of our architects and engineers cover all<br />

področja od prostorskega načrtovanja, projektiranja,<br />

areas from spatial planning, so they can shed light on all<br />

12<br />

priprave gradnje, storitve med gradnjo do odprave<br />

pomanjkljivosti in optimi<strong>za</strong>cije poslovanja, <strong>za</strong>to lahko<br />

osvetlijo vse vidike predlaganih rešitev in poiščejo odgovore<br />

tudi na naj<strong>za</strong>htevnejše izzive projektiranja in izgradnje.<br />

• Jamstvo<br />

Naročniku jamčimo, da bo projekt izveden v skladu s<br />

pričakovanji in dogovori. Prev<strong>za</strong>memo vso strokovno<br />

odgovornost, <strong>za</strong>to naročnik nima bojazni, da se bo ujel v<br />

<strong>za</strong>nko prelaganja odgovornosti med izvajalci, nadzorniki in<br />

projektanti.<br />

• Transparentno poslovanje<br />

Naročniku omogočimo, da ima ves čas pregled nad postopki,<br />

ki vplivajo na finančni izid projekta.<br />

Naša naloga je, da mu strokovno svetujemo in ga na ta način<br />

<strong>za</strong>ščitimo pred nepotrebnimi finančnimi tveganji.<br />

aspects of the proposed solutions and find answers to even<br />

the most demanding design and construction challenges.<br />

• Warranty<br />

We guarantee to the investor that the project will be<br />

implemented in accordance with expectations and<br />

agreements. We take on all professional responsibility, so<br />

the investor has no fear of falling into the trap of shifting<br />

responsibilities between contractors, supervisors and<br />

designers.<br />

• Transparent business<br />

We enable the investor to have an overview of the procedures<br />

that affect the financial result of the project at all times. Our<br />

task is to provide him with professional advice and in this<br />

way protect him from unnecessary financial risks.<br />

13


ZASNOVA PROJEKTA IN NAČRTOVANJE STROŠKOV<br />

PROJECT DESIGN AND COST PLANNING<br />

Anali<strong>za</strong> stanja<br />

Začetek projekta predstavlja poglobljena anali<strong>za</strong> obstoječega stanja, ki je nujni pogoj<br />

<strong>za</strong> uspešnost projekta. Glavni cilji analize so varnost, varovanje javnega zdravja, daljša<br />

življenjska doba sistemov, ekonomičnost obratovanja in zmanjšanje dovzetnosti <strong>za</strong> napake.<br />

Master plan<br />

Analysis of the existing situation<br />

The beginning of the project design is an in-depth analysis of the existing situation, which<br />

is a necessary condition for the success of the project. The data are evaluated according<br />

to the optimality of operation and maintenance. The main objectives are safety, protection<br />

of public health, longer service life of systems, economy of operation and reduction of<br />

susceptibility to errors.<br />

14<br />

Za načrtovanje velikih in kompleksnih projektov je nujen dober pregled nad celotnim<br />

stanjem: pregled značilnosti obstoječega stanja, evidentiranje potreb v daljšem časovnem<br />

obdobju, ocena razvojnih možnosti, potencialov in vizije projekta in njegove lokacije.<br />

Uspešna in gospodarna izvedba investicij temelji na jasni viziji trajnostno naravnanega<br />

razvoja, ki je utemeljena z analizo izvedljivosti, natančnim terminskim načrtovanjem in<br />

finančno vzdržnostjo.<br />

Zasnova objektov in načrtovanje stroškov<br />

Naša projektna skupina ima s svojimi bogatimi mednarodnimi izkušnjami s področja<br />

načrtovanja in izgradnje naj<strong>za</strong>htevnejših zdravstvenih objektov realen vpogled v dejanske<br />

vrednosti investicij na zdravstvenem področju. Naročnikom že v zgodnjih fa<strong>za</strong>h projekta<br />

pomagamo sprejemati pravilne odločitve. Odločitve, ki prispevajo k racionalni izvedbi<br />

in racionalnem obratovanju predvidenega objekta. Z visoko stopnjo <strong>za</strong>nesljivosti lahko<br />

napovemo stroške izgradnje, obratovanja in vzdrževanja objekta.<br />

Master plan<br />

For the design of large and complex systems, a good overview of the overall picture of the<br />

system, formed by and characteristics of the existing state, recording needs over time,<br />

development possibilities and potentials and vision of system development and its location<br />

is necessary. The masterplan connects the goals of the organi<strong>za</strong>tion with a comprehensive<br />

master plan with useful and relevant data, which shows the strategy for meeting these<br />

goals, from the city (macro-level) to the facility (micro-level). Masterplan offers long-term<br />

sustainable solutions by checking different development scenarios.<br />

Facility design and cost planning<br />

With its rich international experience in the field of planning and construction of the most<br />

demanding healthcare facilities, our project team has a realistic insight into the actual value<br />

of investments in the healthcare field. We help clients in the early stages of the project to<br />

15<br />

make the right decisions that contribute to the rationality of implementation and operation<br />

of the planned facility and with a high degree of reliability predict the cost of construction<br />

and operating and maintenance costs over the life cycle of the facility.


TEHNOLOŠKA ZASNOVA<br />

TECHNOLOGICAL DESIGN<br />

Načrtovanje medicinske in laboratorijske tehnologije<br />

Medical and laboratory technology design<br />

Strokovnjaki našega tima, z dolgoletnimi mednarodnimi izkušnjami na področju arhitekture,<br />

upravljanja bolnišničnega materiala, raziskav, gradenj klinik in laboratorijev, že desetletja<br />

pomagajo strankam pri sprejemanju pomembnih odločitev pri projektiranju opreme, pri<br />

postavitvi proračuna, pri izrabi prostora in pri upoštevanju tehnološkega napredka na<br />

področju medicinske tehnologije.<br />

Programsko načrtovanje prostorov in namembnosti<br />

Pri načrtovanju prostorov in namembnosti projektov so ključne naročnikove potrebe in želje.<br />

Cilj programskega načrtovanja je opredelitev količine, vrste in velikosti prostorov, ključnih<br />

pove<strong>za</strong>v med njimi in želene uporabniške izkušnje njihovih uporabnikov.<br />

Rešitve so <strong>za</strong>snovane z uporabo najboljših praks in najnovejših tehnologij.<br />

Transparentnost v procesu, sprotno stroškovno preverjanje in primerjava različnih možnosti<br />

<strong>za</strong>snove <strong>za</strong>gotavljajo močno <strong>za</strong>upanje strank in visoko kvaliteto predlaganih rešitev.<br />

Our project team consists of experts with many years of experience in the field of architecture,<br />

hospital material management, research, clinics and laboratories in an international<br />

environment. For decades, they have been helping clients make important decisions about<br />

managing equipment planning, budgeting, and space utili<strong>za</strong>tion. They focus on the efficiency<br />

of operational flows and planning, taking into account future technological advances in<br />

medical technology.<br />

Program planning of premises and purpose<br />

When planning a program for individual premises and the required space and purpose, the<br />

vision of our clients, who are involved in the planning process with a high degree, regarding<br />

the use of their premises is crucial. The aim of this process is to define the quantity, type and<br />

size of spaces, the key connections between them and the desired user experience of their<br />

users. The solutions are designed using best practice strategies, the state of the art and the<br />

16<br />

direction of development of new technologies. Transparency of the planning process with<br />

17<br />

ongoing cost verification and comparison of several design options ensure a high level of<br />

customer trust and high quality of the proposed solutions.


PROJEKTNI MANAGEMENT<br />

PROJECT MANAGEMENT<br />

Vodenje in svetovanje<br />

Nudimo celovito storitev vodenja projektov v zdravstvu. Svetujemo institucijam in<br />

investitorjem: od upravljanja zdravstvenih ustanov do upravljanja posameznih zdravstvenih<br />

<strong>za</strong>vodov. Svetujemo pri vodenju projektov <strong>za</strong> specifične zdravstvene investicije ali objekte.<br />

Načrtovanje obratovanja in procesov<br />

Nadzor nad stroški, še posebej tistimi, ki so pove<strong>za</strong>ni z neučinkovitostjo dela in poslovanja,<br />

je ključni dejavnik pri <strong>za</strong>gotavljanju racionalnosti investicij in s tem dostopnejšega in<br />

kvalitetnejšega zdravstvenega varstva. S poznavanjem notranjih struktur in organi<strong>za</strong>cije<br />

delovnih procesov na eni strani in znanjem o strateških usmeritvah mednarodnih inštitucij,<br />

oblikujemo nove modele delovanja, ki izboljšujejo procese, obratovanje objektov in<br />

uporabniško izkušnjo pacientov in osebja v njih.<br />

Management and consulting<br />

An experienced group of experts offers a comprehensive service in the field of health project<br />

management, advising institutions and investors in healthcare facilities from management<br />

institutions (government, municipality) to individual healthcare institutions as well as<br />

project management for specific investments in healthcare facilities.<br />

Operation and process planning<br />

Limiting costs, especially those related to the inefficiency of users' work and operations, is<br />

one of the key factors in ensuring the rationality of investments and thus more accessible<br />

and better health care. With knowledge of the internal structure and organi<strong>za</strong>tion of<br />

work processes on the one hand and knowledge of the strategic orientations of state and<br />

international institutions, we create new models of operation that improve processes,<br />

facilities and user experience of patients and staff.<br />

18<br />

19


KOMPETENTNA EKIPA STROKOVNJAKOV<br />

A COMPETENT TEAM OF EXPERTS<br />

Andrej Ržišnik, univ.dipl.inž.arh.<br />

Michael Keitel, univ.dipl.inž.arh.<br />

Direktor, ustanovitelj podjetja Protim Ržišnik<br />

Perc<br />

Vodilni arhitekt, usmerja delovanje podjetja in<br />

vodi interdisciplinarne projektne skupine<br />

Founder, Managing Director at Protim<br />

Ržišnik Perc<br />

Lead Architect. Manages the company<br />

and leads interdisciplinary project<br />

groups<br />

Višji vodstveni uslužbenec podjetja HDR<br />

Vodilni arhitekt - bolnišnično načrtovanje<br />

Senior Manager at HDR<br />

Leading architect - Hospital planning<br />

Urška Pollak, univ.dipl.inž.arh.<br />

Gabriele Kasper-Pohl, univ.dipl.inž.arh.<br />

Namestnica direktorja, ustanoviteljica podjetja<br />

Protim Ržišnik Perc<br />

Svetuje, vodi področje storitev arhitektov in<br />

interdisciplinarne projektne skupine<br />

Founder, Deputy Director at Protim<br />

Ržišnik Perc<br />

Vodja izpostave HDR v Erfurtu<br />

Strokovnjakinja v bolnišničnem načrtovanju<br />

20<br />

21<br />

Lead Architect. Consults, leads the field<br />

of architectural services and interdisciplinary<br />

project groups<br />

Office lead HDR Erfurt<br />

Expert in healthcare buildings planning<br />

Vid Ratajc, univ.dipl.inž.arh.<br />

Adrian Novacic, univ.dipl.inž.biomed.<br />

Partner, namestnik vodje oddelka v podjetju<br />

Protim Ržišnik Perc<br />

Vodi arhitekturne projekte in interdisciplinarne<br />

projektne skupine<br />

Partner , Deputy Head of Department at<br />

Protim Ržišnik Perc<br />

Leads architectural projects and interdisciplinary<br />

project groups<br />

Vodja oddelka zdravstveno svetovanje, HDR<br />

Strokovnjak v bolnišničnem svetovanju in<br />

načrtovanju<br />

Lead Healthcare Consulting, HDR<br />

Expert in helath consulting, planning and<br />

construction management<br />

Dr. Guido Meßthaler, univ.dipl.inž.arh.<br />

Dr. Reinhard Scholz, dipl. inž. el.<br />

Direktor podjetja GM - Architekten<br />

Managing Director at GM - Architekten<br />

Director podjetja Dr. Scholz Gesamtplan<br />

Director at Dr. Scholz Gesamtplan<br />

Vodilni arhitekt - bolnišnično načrtovanje<br />

Leading architect - Hospital planning<br />

Strokovnjak pri načrtovanju in izvajanju<br />

gradbenih projektov v socialnem in zdravstvenem<br />

sektorju<br />

Expert in healthcare and social buildings<br />

planning


Urgentni center Jesenice<br />

Emergency center at the Jesenice General Hospital<br />

22 23<br />

→ Naročnik:<br />

→ Lokacija:<br />

→ Podatki o projektu:<br />

MZZ / SB Jesenice<br />

Jesenice, Slovenija<br />

Postelje: 11 / Operacijske sobe: 2 / Bruto površina: 4 600 m² /<br />

Cena: 2,65 mio € / Leto: 2015<br />

→ Investor:<br />

→ Location:<br />

→ Project data:<br />

MZZ / SB Jesenice<br />

Jesenice, Slovenia<br />

Beds: 11 / OPs: 2 / GBA: 4 600 m2 / Cost: 2,65 mio € / Year: 2015


→ Naročnik:<br />

→ Lokacija:<br />

→ Podatki o projektu:<br />

Bolnišnica Remscheid<br />

Sana-Hospital Remscheid<br />

Sana-Klinikum Remscheid<br />

Remscheid, Nemčija<br />

Postelje: 550 / Operacijske sobe: 8 / Bruto površina: 29 500 m² /<br />

Cena: 65 mio € / Leto: 2005<br />

→ Investor:<br />

→ Location:<br />

→ Project data:<br />

Sana-Klinikum Remscheid<br />

Remscheid, Germany<br />

Beds: 550 / OPs: 8 / GBA: 29 500 m2 / Costs: 65 mio € /<br />

Year: 2005<br />

Masterplan / ciljni načrt <strong>za</strong> umestitev<br />

24<br />

Gorenjske regijske bolnišnice<br />

25<br />

Masterplan for the placement of the Regional Hospital<br />

for the Gorenjska region in Radovljica<br />

→ Naročnik:<br />

→ Lokacija:<br />

→ Podatki o projektu:<br />

MZZ / SB Jesenice<br />

Radovljica, Slovenija<br />

Površina območja: 10 ha / Leto: 2018<br />

→ Investor:<br />

→ Location:<br />

→ Project data:<br />

MZZ / SB Jesenice<br />

Radovljica, Slovenia<br />

Area: 10 ha / Year: 2018<br />

→ Naročnik:<br />

→ Lokacija:<br />

→ Podatki o projektu:<br />

Bolnišnica Dortmund<br />

Klinikum Dortmund<br />

Klinikum Dortmund GmbH<br />

Dortmund, Nemčija<br />

Postelje: 185 / Operacijske sobe: 12 / Bruto površina: 4 600 m² /<br />

Cena: 84 mio € / Leto: 2012<br />

→ Investor:<br />

→ Location:<br />

→ Project data:<br />

Klinikum Dortmund GmbH<br />

Dortmund, Germany<br />

Beds: 185 / OPs: 12 / GBA: 4 600 m2 / Costs: 84 mio € / Year: 2012


Bolnišnica Johannes Wesling, Minden<br />

Johannes Wesling Klinikum Minden<br />

26 27<br />

→ Naročnik:<br />

→ Lokacija:<br />

→ Podatki o projektu:<br />

Clinics Association Mühlenkreis<br />

Minden, Nemčija<br />

Postelje: 882 / Operacijske sobe: 18 / Bruto površina: 98 000 m² /<br />

Cena: 230 mio € / Leto: 2004-2008<br />

→ Investor:<br />

→ Location:<br />

→ Project data:<br />

Clinics Association Mühlenkreis<br />

Minden, Germany<br />

Beds: 882 / OPs: 18 / GBA: 98 000 m² / Cost: 230 mio € /<br />

Year: 2004 - 2008


Bolnišnica Villingen-Schwenningen<br />

Klinikum Villingen-Schwenningen<br />

28 29<br />

→ Naročnik:<br />

→ Lokacija:<br />

→ Podatki o projektu:<br />

Schwarzwald-Baar-Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH<br />

Villingen-Schwenningen, Nemčija<br />

Postelje: 700 / Bruto površina: 80 000 m² / Cena: 180 mio € /<br />

Leto: 2010<br />

→ Investor:<br />

→ Location:<br />

→ Project data:<br />

Schwarzwald-Baar-Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH<br />

Villingen-Schwenningen, Germany<br />

Beds: 700 / GBA: 80 000 m² / Cost: 180 mio € / Year: 2010


Bolnišnica South Buda, Budapest<br />

South Buda Hospital Budapest<br />

→ Naročnik:<br />

→ Lokacija:<br />

→ Podatki o projektu:<br />

DBC Zrt.<br />

Budimpešta, Madžarska<br />

Postelje: 550 / Operacijske sobe: 22 / Bruto površina: 127 975 m² /<br />

Cena: 190 mio € / Leto: 2026<br />

→ Investor:<br />

→ Location:<br />

→ Project data:<br />

DBC Zrt.<br />

Budapest, Hungary<br />

Beds: 550 / OPs: 22 / GBA: 127 975 m² / Cost: 190 mio € /<br />

2026<br />

Year:<br />

Univerzitetna bolnišnica Schleswig-Holstein<br />

30<br />

Universitätsklinikum Schleswig-Holstein<br />

31<br />

→ Naročnik:<br />

→ Lokacija:<br />

→ Podatki o projektu:<br />

Universitätsklinikum Schleswig-Holstein<br />

Schleswig-Holstein, Nemčija<br />

Operacijske sobe: 7 / Bruto površina: 5 390 m² / Cena: 60,5 mio € /<br />

Leto: 2012 - 2019<br />

→ Investor:<br />

→ Location:<br />

→ Project data:<br />

Universitätsklinikum Schleswig-Holstein<br />

Schleswig-Holstein, Germany<br />

OPs: 7 / GBA: 5 390 m² / Cost: 60,5 mio € / Year: 2012 - 2019<br />

→ Naročnik:<br />

→ Lokacija:<br />

→ Podatki o projektu:<br />

Bolnišnica Harlaching, München<br />

München Klinik Harlaching<br />

München Klinik gGmbH<br />

München, Nemčija<br />

Postelje: 548 / Operacijske sobe: 5 / Bruto površina: 57.900 m² /<br />

Cena: 246 mio € / Leto: 2018- 2024<br />

→ Investor:<br />

→ Location:<br />

→ Project data:<br />

München Klinik gGmbH<br />

München, Germany<br />

Beds: 548 / OPs: 5 / GBA: 57.900 m² / Costs: 246 mio € /<br />

Year: 2018 - 2024


Bolnišnica Helios, Berlin-Buch<br />

Helios Klinikum Berlin-Buch<br />

32<br />

33<br />

→ Naročnik:<br />

→ Lokacija:<br />

→ Podatki o projektu:<br />

Helios Clinic<br />

Berlin, Nemčija<br />

Postelje: 1 000 / Operacijske sobe: 16 / Bruto površina: 90 000 m² /<br />

Cena: 200 mio € / Leto: 2004-2007<br />

→ Investor:<br />

→ Location:<br />

→ Project data:<br />

Helios Clinic<br />

Berlin, Germany<br />

Beds: 1 000 / OPs: 16 / GBA: 90 000 m² / Cost: 200 mio € /<br />

Year: 2004 - 2007


Poliklinika Golnik<br />

Golnik Polyclinic<br />

→ Naročnik:<br />

→ Lokacija:<br />

→ Podatki o projektu:<br />

Golnik clinic<br />

Golnik, Slovenija<br />

Bruto površina: 1 160 m² / Cena: 1,3 mio € / Leto: 2014<br />

→ Investor:<br />

→ Location:<br />

→ Project data:<br />

Golnik clinic<br />

Golnik, Slovenia<br />

GBA: 1 160 m2 / Costs: 1,3 mio € / Year: 2014<br />

34<br />

→ Naročnik:<br />

→ Lokacija:<br />

→ Podatki o projektu:<br />

Bolnišnica „Georgius Agricola“ Saalfeld<br />

Thüringen-kliniken „Georgius Agricola“ Saalfeld<br />

Thüringen Klinik, Saalfeld<br />

Saalfeld/Saale, Nemčija<br />

Postelje: 158 / Bruto površina: 10 960 m² / Cena: 82 mio € /<br />

Leto: 2012 - 2015<br />

35<br />

→ Investor:<br />

→ Location:<br />

→ Project data:<br />

Thüringen Klinik, Saalfeld<br />

Saalfeld/Saale, Germany<br />

Beds: 158 / GBA: 10 960 m2 / Cost: 82 mio € /<br />

Year: 2012 - 2015<br />

→ Naročnik:<br />

→ Lokacija:<br />

→ Podatki o projektu:<br />

Univezitetna Bolnišnica Bonn<br />

University Hospital Bonn<br />

University Hospital Bonn<br />

Bonn, Nemčija<br />

Postelje: 700 / Operacijske sobe: 4 / Bruto površina: 12 400 m² /<br />

Cena: 22,2 mio € / Leto: 2006-2008<br />

→ Investor:<br />

→ Location:<br />

→ Project data:<br />

University Hospital Bonn<br />

Bonn, Germany<br />

Beds: 700 / OPs: 4 / GBA: 12 400 m2 / Cost: 22,2 mio € /<br />

Year: 2006 – 2008


Katoliška bolnišnica Erfurt St. Johann Nepomuk<br />

Kath. Krankenhaus Erfurt St. Johann Nepomuk<br />

36 37<br />

→ Naročnik:<br />

→ Lokacija:<br />

→ Podatki o projektu:<br />

Kath. Hospitalvereinigung<br />

Erfurt, Nemčija<br />

Postelje: 430 / Operacijske sobe: 6 / Bruto površina: 50 000 m² /<br />

Cena: 115 mio € / Leto: 2010<br />

→ Investor:<br />

→ Location:<br />

→ Project data:<br />

Kath. Hospitalvereinigung<br />

Erfurt, Germany<br />

Beds: 430 / OPs: 6 / GBA: 50 000 m² / Cost: 115 mio € / Year: 2010


→ Naročnik:<br />

→ Lokacija:<br />

→ Podatki o projektu:<br />

Bolnišnica Hochtaunus, Hamburg<br />

Hochtaunus-Kliniken Hamburg<br />

Hochtaunus-Kliniken gGmbH<br />

Hamburg, Nemčija<br />

Postelje: 617 / Operacijske sobe: 12 / Bruto površina: 81 900 m² /<br />

Cena: 196 mio € / Leto: 2011-2014<br />

→ Investor:<br />

→ Location:<br />

→ Project data:<br />

Hochtaunus-Kliniken gGmbH<br />

Hamburg, Germany<br />

Beds: 617 / OPs: 12 / GBA: 81 900 m² / Cost: 196 mio € /<br />

Year: 2011 – 2014<br />

38<br />

→ Naročnik:<br />

→ Lokacija:<br />

→ Podatki o projektu:<br />

Bolnišnica Dresden-Friedrichstadt<br />

Krankenhaus Dresden-Friedrichstadt<br />

Dresden Friedrichstadt hospital<br />

Dresden, Nemčija<br />

Postelje: 232 / Operacijske sobe: 8 / Bruto površina: 25 400 m² /<br />

Vrednost: 58 mio €/ Leto: 2004-2007<br />

39<br />

→ Investor:<br />

→ Location:<br />

→ Project data:<br />

Dresden Friedrichstadt hospital<br />

Dresden, Germany<br />

Beds: 232 / OPs: 8 / GBA: 25 400 m² / Cost: 58 mio € /<br />

Year: 2004 – 2007<br />

→ Naročnik:<br />

→ Lokacija:<br />

→ Podatki o projektu:<br />

ROB MCR Weilerbach<br />

ROB MCR Weilerbach<br />

Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung Weilerbach (LBB)<br />

Weilerbach, Nemčija<br />

Postelje: 70 / Operacijske sobe: 9 / Bruto površina: 120 000 m² /<br />

Cena: 500 mio € / Leto: 2015-2023<br />

→ Investor:<br />

→ Location:<br />

→ Project data:<br />

Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung Weilerbach (LBB)<br />

Weilerbach, Germany<br />

Beds: 70 / OPs: 9 / GBA: 120 000 m² /Cost: 500 mio € /<br />

Year: 2015 – 2023


Regijska bolnišnica Hannover Siloah<br />

Klinikum Region Hannover Siloah<br />

40 41<br />

→ Naročnik:<br />

→ Lokacija:<br />

→ Podatki o projektu:<br />

Klinikum Region Hannover<br />

Hannover, Nemčija<br />

Postelje: 535 / Operacijske sobe: 9 / Bruto površina: 53 700 m² /<br />

Vrednost: 182,5 mio € / Leto: 2009 - 2014<br />

→ Investor:<br />

→ Location:<br />

→ Project data:<br />

Klinikum Region Hannover<br />

Hannover, Germany<br />

Beds: 535 / OPs: 9 / GBA: 53 700 m² / Cost: 182,5 mio € /<br />

Year: 2009 - 2014


2<br />

Protim Ržišnik perc<br />

Arhitekti in inženirji<br />

Poslovna cona A 2, 4208 Šenčur, Slovenia<br />

+386 4 279 18 00<br />

protim@r-p.si<br />

www.protim.si<br />

Izdal: Protim Ržišnik Perc d.o.o. | avtorske pravice: HDR, Protim Ržišnik Perc d.o.o | fotografije: Jochen Stüber, Joachim Grothus, Linus Lintner, Steffen Spitzner, Miran Kambič, arhiv Protim Ržišnik Perc d.o.o., arhiv naročnikov | 2020

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!