21.10.2020 Views

Prostor za zdravje

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

PROSTOR ZA ZDRAVJE

SPACE FOR HEALTH


»Prostor za zdravje« je skupen projekt ar hitektov

in inženirjev iz Protim Ržišnik Perc in mednarodnih

strokovnjakov z dolgoletnimi izkušnjami, ki izvirajo iz

mednarodnih korporacij HDR in TMK.

"Space for health" is a joint project of architects and

engineers from Protim Ržišnik Perc d.o.o. and colleagues

from Germany, who come from the international design

corporation HDR and before company TMK.

S tem projektom predstavljamo visoko usposobljen

projektni tim, ki ga sestavljajo strokovnjaki s številnimi

mednarodnimi izkušnjami in poglobljenim ekspertnim

znanjem na področju zasnove, projektiranja in vodenja

najzahtevnejših projektov v zdravstvu.

With this project, we present a highly qualified project

team consisting of experts with extensive international

experience and in-depth expertise in the field of design,

engineering and management of the most demanding

projects in healthcare.

2

Nastopamo kot vaš zanesljiv sogovornik pri načrtovanju

in izvedbi investicij v zdravstvene objekte, pri katerih na

našo podporo lahko računate v vseh fazah projekta, od

prvih investicijskih zasnov do prevzema in obratovanja

dokončanega objekta.

We act as your reliable interlocutor in the planning and

implementation of investments in medical facilities,

where you can count on our support in all phases of

the project, from the first investment concepts to the

acceptance and operation of the completed facility.

3

Andrej Ržišnik


VSEBINA

CONTENT

REFERENČNI PROJEKTI

REFERENCE PROJECTS

4

Vizija

stran 6

Predstavitev

stran 8

Metodologija dela

stran 10

Zasnova projekta in

načrtovanje stroškov

stran 14

Tehnološka zasnova

stran 16

Projektni management

stran 18

Kompetentna ekipa

strokovnjakov

stran 20

Reference

stran 22

Vision

Presentation

Work methodology

Project design and cost

planning

Technologiacal design

Project management

A competent team of

experts

Reference

Urgentni center Jesenice

Emergency Center at the Jesenice

General Hospital

Bolnišnica Remscheid

Sana-Hospital Remscheid

Masterplan / ciljni načrt za umestitev

Gorenjske regijske bolnišnice

Masterplan for the placement of the

Regional Hospital for the Gorenjska

region in Radovljica

Bolnišnica Dortmund

Klinikum Dortmund

Bolnišnica Johannes Wesling, Minden

Johannes Wesling Klinikum Minden

Bolnišnica Villingen-Schwenningen

Klinikum Villingen-Schwenningen

Bolnišnica South Buda, Budimpešta

South Buda Hospital Budapest

Bolnišnica Mathias, Rheine

Matthias Spital Rheine

Bolnišnica Harlaching, München

München Klinik Harlaching

stran 22

stran 24

stran 24

stran 24

stran 26

stran 28

stran 30

stran 30

stran 30

Bolnišnica Helios, Berlin-Buch

Helios Klinikum Berlin-Buch

Poliklinika Golnik

Golnik Polyclinic

Bolnišnica Essen-Mitte

Kliniken Essen-Mitte

Univezitetna Bolnišnica Bonn

University Hospital Bonn

Katoliška bolnišnica Erfurt St. Johann

Nepomuk

Kath. Krankenhaus Erfurt St. Johann

Nepomuk

Bolnišnica Hochtaunus, Hamburg

Hochtaunus-Kliniken Hamburg

Bolnišnica Dresden-Friedrichstadt

Krankenhaus Dresden-Friedrichstadt

ROB MCR Weilerbach

ROB MCR Weilerbach

Regijska bolnišnica Hannover Siloah

Klinikum Region Hannover Siloah

stran 32

stran 34

stran34

stran 34

stran 36

stran 38

stran 38

stran 38

stran 40

5


VIZIJA

VISION

6

Vi poznate vaše potrebe in želje, mi poznamo pot do

njihove uresničitve.

Skozi celoten proces načrtovanja in izvedbe bomo z

medsebojnim sodelovanjem dosegli, da bodo vaši

objekti izvedeni v skladu z najnovejšimi tehničnimi

priporočili in opremljeni z najsodobnejšo tehnološko

opremo. Z optimiziranimi procesi in premišljenimi

logističnimi rešitvami bomo zagotovili učinkovitost dela

in ekonomičnost obratovanja skozi celotno življenjsko

dobo.

Skupaj z vami bomo ustvarili okolje, ki bo podpiralo

procese zdravljenja in podpiralo ljudi, ki bodo v njem

okrevali.

Dolgoletne mednarodne izkušnje našega projektnega

tima, izmenjava mednarodnih znanj specializiranih

strokovnjakov in bodoči projekti na visoko

specializiranih znanstvenih in tehnoloških področjih,

bodo še naprej krepili naše znanje.

Vse to je zagotovilo, da si želimo z našimi rešitvami še

naprej navdihovati ljudi in nadgrajevati urbano okolje.

You know your needs, we know the way to fulfill them.

Together, throughout the planning and implementation

process, we will work closely together to ensure that your

facilities are state-of-the-art and equipped with stateof-the-art

technology and that they ensure efficient

operation and cost-effective operation throughout the

entire life cycle of the facility. We will create a healing

environment that will support the healing process of

the people who will recover here.

Our project team enriches the exchange of knowledge

of an international group of experts. In the future, we

will further strengthen our architectural work in highly

specialized scientific and technological fields.

We want to inspire people and upgrade the urban

landscape.

In the spirit of "think globally - act locally", we will jointly

design clinics, laboratories and research buildings in

Slovenia and beyond in this part of Europe.

7

V duhu "misliti globalno – delovati lokalno" bomo še

naprej oblikovali klinike, laboratorije in raziskovalne

zgradbe v Sloveniji in širše v tem delu Evrope.


PREDSTAVITEV

PRESENTATION

8

PROTIM je neodvisno svetovalno in projektantsko podjetje,

ki že več kot 25 let naročnike vodi skozi vse faze

izgradnje, od prvih zasnov do končne izvedbe objekta

in optimizacije obratovanja. V podjetju deluje več kot

85 redno zaposlenih arhitektov in inženirjev vseh inženirskih

strok s področja načrtovanja posegov v prostor

in gradnje objektov.

Naročniku svetujemo, ga zastopamo pri pogajanjih z

izvajalci, mu zagotavljamo transparentnost postopkov

in nosimo polno strokovno odgovornost v vseh

fazah projekta. Svoje izkušnje smo povezali z visoko

usposobljenimi kolegi iz tujine, ki v naš skupen tim

prinašajo bogate izkušnje in specifično strokovno

znanje na področju projektiranja zdravstvenih objektov,

ki izhaja iz njihovega več kot 50 letnega delovanja

in izvedbe več kot 1.600 posamičnih objektov. Med

njimi 42 novih bolnišničnih zgradb s približno 12.000

posteljami ter delno novih zgradb oz. prenov s približno

8000 posteljami.

PROTIM is an independent consulting and design

company that has been leading clients through all

phases of construction for more than 25 years, from

the first concepts to the final implementation of

the facility and the optimization of operation. The

company employs more than 85 full-time architects

and engineers of all engineering disciplines in the field

of spatial planning and construction of facilities.

We advise the investor, represent him in negotiations

with contractors, ensure the transparency of procedures

and bear full professional responsibility in all phases of

the project.

We have combined our experience with highly qualified

colleagues and experienced professionals from

Germany, who bring to our joint team rich experience

and specific expertise in the field of designing medical

facilities, which stems from their more than 50 years of

operation and more than 1,600 individual buildings -

including 42 new hospital buildings with about 12,000

beds and partially new buildings or reno vations with

about 8,000 beds.

9


METODOLOGIJA DELA

WORK METHODOLOGY

Bolnišnice, operacijske dvorane, raziskovalni centri in

Hospitals, operating theaters, research centers and

laboratoriji postavljajo raznolike in kompleksne zahteve po

funkcionalnosti, prijaznosti do uporabnikov in ekonomski

učinkovitosti.

Arhitektura je komunikacija v prostoru. Prinaša vrednote,

ustvarja izkušnje in omogoča orientacijo.

laboratories place diverse and complex demands on

functionality, user-friendliness and cost-effectiveness.

Architecture is always communication in space. It brings

values, creates experience and provides orientation. Our

buildings have a meaningful character, creating a sense of

10

well-being, identity and dynamism.

11

Naše stavbe imajo pomenljiv značaj, ustvarjajo občutek

dobrega počutja, identitete in dinamike.

Healthcare is a complex, very sensitive area. Continuous

scientific and technical progress and changes in the political

Zdravstvo je kompleksno in zelo občutljivo področje.

and economic situation require, above all, the flexibility,

Nenehni znanstveni in tehnični napredek ter spremembe

efficiency and experience of architects and engineers.

političnih in gospodarskih razmer zahtevajo predvsem

prožnost, učinkovitost in izkušnje arhitektov in inženirjev.

At the heart of our work is project dialogue. For the analysis

of structural requirements and the development of practical

V središču našega dela je projektni dialog. Velik pomen pri

solutions, we attach great importance to trust in cooperation

uspešnosti projekta pripisujemo zaupanju in sodelovanju s

with customers. Only together can we create buildings that

strankami, strukturirani analizi zahtev in razvoju praktičnih

meet all future health requirements. We are committed to

rešitev

an intelligent combination of sustainable measures and

Zavzemamo se za inteligentno kombinacijo trajnostnih

integrated concepts.

ukrepov in celostnih konceptov.


Naše delo temelji na treh ključnih principih:

• Strokovnost

Our work is based on three key principles:

• Professionalism

Kompetence naših arhitektov in inženirjev pokrivajo vsa

The competencies of our architects and engineers cover all

področja od prostorskega načrtovanja, projektiranja,

areas from spatial planning, so they can shed light on all

12

priprave gradnje, storitve med gradnjo do odprave

pomanjkljivosti in optimizacije poslovanja, zato lahko

osvetlijo vse vidike predlaganih rešitev in poiščejo odgovore

tudi na najzahtevnejše izzive projektiranja in izgradnje.

• Jamstvo

Naročniku jamčimo, da bo projekt izveden v skladu s

pričakovanji in dogovori. Prevzamemo vso strokovno

odgovornost, zato naročnik nima bojazni, da se bo ujel v

zanko prelaganja odgovornosti med izvajalci, nadzorniki in

projektanti.

• Transparentno poslovanje

Naročniku omogočimo, da ima ves čas pregled nad postopki,

ki vplivajo na finančni izid projekta.

Naša naloga je, da mu strokovno svetujemo in ga na ta način

zaščitimo pred nepotrebnimi finančnimi tveganji.

aspects of the proposed solutions and find answers to even

the most demanding design and construction challenges.

• Warranty

We guarantee to the investor that the project will be

implemented in accordance with expectations and

agreements. We take on all professional responsibility, so

the investor has no fear of falling into the trap of shifting

responsibilities between contractors, supervisors and

designers.

• Transparent business

We enable the investor to have an overview of the procedures

that affect the financial result of the project at all times. Our

task is to provide him with professional advice and in this

way protect him from unnecessary financial risks.

13


ZASNOVA PROJEKTA IN NAČRTOVANJE STROŠKOV

PROJECT DESIGN AND COST PLANNING

Analiza stanja

Začetek projekta predstavlja poglobljena analiza obstoječega stanja, ki je nujni pogoj

za uspešnost projekta. Glavni cilji analize so varnost, varovanje javnega zdravja, daljša

življenjska doba sistemov, ekonomičnost obratovanja in zmanjšanje dovzetnosti za napake.

Master plan

Analysis of the existing situation

The beginning of the project design is an in-depth analysis of the existing situation, which

is a necessary condition for the success of the project. The data are evaluated according

to the optimality of operation and maintenance. The main objectives are safety, protection

of public health, longer service life of systems, economy of operation and reduction of

susceptibility to errors.

14

Za načrtovanje velikih in kompleksnih projektov je nujen dober pregled nad celotnim

stanjem: pregled značilnosti obstoječega stanja, evidentiranje potreb v daljšem časovnem

obdobju, ocena razvojnih možnosti, potencialov in vizije projekta in njegove lokacije.

Uspešna in gospodarna izvedba investicij temelji na jasni viziji trajnostno naravnanega

razvoja, ki je utemeljena z analizo izvedljivosti, natančnim terminskim načrtovanjem in

finančno vzdržnostjo.

Zasnova objektov in načrtovanje stroškov

Naša projektna skupina ima s svojimi bogatimi mednarodnimi izkušnjami s področja

načrtovanja in izgradnje najzahtevnejših zdravstvenih objektov realen vpogled v dejanske

vrednosti investicij na zdravstvenem področju. Naročnikom že v zgodnjih fazah projekta

pomagamo sprejemati pravilne odločitve. Odločitve, ki prispevajo k racionalni izvedbi

in racionalnem obratovanju predvidenega objekta. Z visoko stopnjo zanesljivosti lahko

napovemo stroške izgradnje, obratovanja in vzdrževanja objekta.

Master plan

For the design of large and complex systems, a good overview of the overall picture of the

system, formed by and characteristics of the existing state, recording needs over time,

development possibilities and potentials and vision of system development and its location

is necessary. The masterplan connects the goals of the organization with a comprehensive

master plan with useful and relevant data, which shows the strategy for meeting these

goals, from the city (macro-level) to the facility (micro-level). Masterplan offers long-term

sustainable solutions by checking different development scenarios.

Facility design and cost planning

With its rich international experience in the field of planning and construction of the most

demanding healthcare facilities, our project team has a realistic insight into the actual value

of investments in the healthcare field. We help clients in the early stages of the project to

15

make the right decisions that contribute to the rationality of implementation and operation

of the planned facility and with a high degree of reliability predict the cost of construction

and operating and maintenance costs over the life cycle of the facility.


TEHNOLOŠKA ZASNOVA

TECHNOLOGICAL DESIGN

Načrtovanje medicinske in laboratorijske tehnologije

Medical and laboratory technology design

Strokovnjaki našega tima, z dolgoletnimi mednarodnimi izkušnjami na področju arhitekture,

upravljanja bolnišničnega materiala, raziskav, gradenj klinik in laboratorijev, že desetletja

pomagajo strankam pri sprejemanju pomembnih odločitev pri projektiranju opreme, pri

postavitvi proračuna, pri izrabi prostora in pri upoštevanju tehnološkega napredka na

področju medicinske tehnologije.

Programsko načrtovanje prostorov in namembnosti

Pri načrtovanju prostorov in namembnosti projektov so ključne naročnikove potrebe in želje.

Cilj programskega načrtovanja je opredelitev količine, vrste in velikosti prostorov, ključnih

povezav med njimi in želene uporabniške izkušnje njihovih uporabnikov.

Rešitve so zasnovane z uporabo najboljših praks in najnovejših tehnologij.

Transparentnost v procesu, sprotno stroškovno preverjanje in primerjava različnih možnosti

zasnove zagotavljajo močno zaupanje strank in visoko kvaliteto predlaganih rešitev.

Our project team consists of experts with many years of experience in the field of architecture,

hospital material management, research, clinics and laboratories in an international

environment. For decades, they have been helping clients make important decisions about

managing equipment planning, budgeting, and space utilization. They focus on the efficiency

of operational flows and planning, taking into account future technological advances in

medical technology.

Program planning of premises and purpose

When planning a program for individual premises and the required space and purpose, the

vision of our clients, who are involved in the planning process with a high degree, regarding

the use of their premises is crucial. The aim of this process is to define the quantity, type and

size of spaces, the key connections between them and the desired user experience of their

users. The solutions are designed using best practice strategies, the state of the art and the

16

direction of development of new technologies. Transparency of the planning process with

17

ongoing cost verification and comparison of several design options ensure a high level of

customer trust and high quality of the proposed solutions.


PROJEKTNI MANAGEMENT

PROJECT MANAGEMENT

Vodenje in svetovanje

Nudimo celovito storitev vodenja projektov v zdravstvu. Svetujemo institucijam in

investitorjem: od upravljanja zdravstvenih ustanov do upravljanja posameznih zdravstvenih

zavodov. Svetujemo pri vodenju projektov za specifične zdravstvene investicije ali objekte.

Načrtovanje obratovanja in procesov

Nadzor nad stroški, še posebej tistimi, ki so povezani z neučinkovitostjo dela in poslovanja,

je ključni dejavnik pri zagotavljanju racionalnosti investicij in s tem dostopnejšega in

kvalitetnejšega zdravstvenega varstva. S poznavanjem notranjih struktur in organizacije

delovnih procesov na eni strani in znanjem o strateških usmeritvah mednarodnih inštitucij,

oblikujemo nove modele delovanja, ki izboljšujejo procese, obratovanje objektov in

uporabniško izkušnjo pacientov in osebja v njih.

Management and consulting

An experienced group of experts offers a comprehensive service in the field of health project

management, advising institutions and investors in healthcare facilities from management

institutions (government, municipality) to individual healthcare institutions as well as

project management for specific investments in healthcare facilities.

Operation and process planning

Limiting costs, especially those related to the inefficiency of users' work and operations, is

one of the key factors in ensuring the rationality of investments and thus more accessible

and better health care. With knowledge of the internal structure and organization of

work processes on the one hand and knowledge of the strategic orientations of state and

international institutions, we create new models of operation that improve processes,

facilities and user experience of patients and staff.

18

19


KOMPETENTNA EKIPA STROKOVNJAKOV

A COMPETENT TEAM OF EXPERTS

Andrej Ržišnik, univ.dipl.inž.arh.

Michael Keitel, univ.dipl.inž.arh.

Direktor, ustanovitelj podjetja Protim Ržišnik

Perc

Vodilni arhitekt, usmerja delovanje podjetja in

vodi interdisciplinarne projektne skupine

Founder, Managing Director at Protim

Ržišnik Perc

Lead Architect. Manages the company

and leads interdisciplinary project

groups

Višji vodstveni uslužbenec podjetja HDR

Vodilni arhitekt - bolnišnično načrtovanje

Senior Manager at HDR

Leading architect - Hospital planning

Urška Pollak, univ.dipl.inž.arh.

Gabriele Kasper-Pohl, univ.dipl.inž.arh.

Namestnica direktorja, ustanoviteljica podjetja

Protim Ržišnik Perc

Svetuje, vodi področje storitev arhitektov in

interdisciplinarne projektne skupine

Founder, Deputy Director at Protim

Ržišnik Perc

Vodja izpostave HDR v Erfurtu

Strokovnjakinja v bolnišničnem načrtovanju

20

21

Lead Architect. Consults, leads the field

of architectural services and interdisciplinary

project groups

Office lead HDR Erfurt

Expert in healthcare buildings planning

Vid Ratajc, univ.dipl.inž.arh.

Adrian Novacic, univ.dipl.inž.biomed.

Partner, namestnik vodje oddelka v podjetju

Protim Ržišnik Perc

Vodi arhitekturne projekte in interdisciplinarne

projektne skupine

Partner , Deputy Head of Department at

Protim Ržišnik Perc

Leads architectural projects and interdisciplinary

project groups

Vodja oddelka zdravstveno svetovanje, HDR

Strokovnjak v bolnišničnem svetovanju in

načrtovanju

Lead Healthcare Consulting, HDR

Expert in helath consulting, planning and

construction management

Dr. Guido Meßthaler, univ.dipl.inž.arh.

Dr. Reinhard Scholz, dipl. inž. el.

Direktor podjetja GM - Architekten

Managing Director at GM - Architekten

Director podjetja Dr. Scholz Gesamtplan

Director at Dr. Scholz Gesamtplan

Vodilni arhitekt - bolnišnično načrtovanje

Leading architect - Hospital planning

Strokovnjak pri načrtovanju in izvajanju

gradbenih projektov v socialnem in zdravstvenem

sektorju

Expert in healthcare and social buildings

planning


Urgentni center Jesenice

Emergency center at the Jesenice General Hospital

22 23

→ Naročnik:

→ Lokacija:

→ Podatki o projektu:

MZZ / SB Jesenice

Jesenice, Slovenija

Postelje: 11 / Operacijske sobe: 2 / Bruto površina: 4 600 m² /

Cena: 2,65 mio € / Leto: 2015

→ Investor:

→ Location:

→ Project data:

MZZ / SB Jesenice

Jesenice, Slovenia

Beds: 11 / OPs: 2 / GBA: 4 600 m2 / Cost: 2,65 mio € / Year: 2015


→ Naročnik:

→ Lokacija:

→ Podatki o projektu:

Bolnišnica Remscheid

Sana-Hospital Remscheid

Sana-Klinikum Remscheid

Remscheid, Nemčija

Postelje: 550 / Operacijske sobe: 8 / Bruto površina: 29 500 m² /

Cena: 65 mio € / Leto: 2005

→ Investor:

→ Location:

→ Project data:

Sana-Klinikum Remscheid

Remscheid, Germany

Beds: 550 / OPs: 8 / GBA: 29 500 m2 / Costs: 65 mio € /

Year: 2005

Masterplan / ciljni načrt za umestitev

24

Gorenjske regijske bolnišnice

25

Masterplan for the placement of the Regional Hospital

for the Gorenjska region in Radovljica

→ Naročnik:

→ Lokacija:

→ Podatki o projektu:

MZZ / SB Jesenice

Radovljica, Slovenija

Površina območja: 10 ha / Leto: 2018

→ Investor:

→ Location:

→ Project data:

MZZ / SB Jesenice

Radovljica, Slovenia

Area: 10 ha / Year: 2018

→ Naročnik:

→ Lokacija:

→ Podatki o projektu:

Bolnišnica Dortmund

Klinikum Dortmund

Klinikum Dortmund GmbH

Dortmund, Nemčija

Postelje: 185 / Operacijske sobe: 12 / Bruto površina: 4 600 m² /

Cena: 84 mio € / Leto: 2012

→ Investor:

→ Location:

→ Project data:

Klinikum Dortmund GmbH

Dortmund, Germany

Beds: 185 / OPs: 12 / GBA: 4 600 m2 / Costs: 84 mio € / Year: 2012


Bolnišnica Johannes Wesling, Minden

Johannes Wesling Klinikum Minden

26 27

→ Naročnik:

→ Lokacija:

→ Podatki o projektu:

Clinics Association Mühlenkreis

Minden, Nemčija

Postelje: 882 / Operacijske sobe: 18 / Bruto površina: 98 000 m² /

Cena: 230 mio € / Leto: 2004-2008

→ Investor:

→ Location:

→ Project data:

Clinics Association Mühlenkreis

Minden, Germany

Beds: 882 / OPs: 18 / GBA: 98 000 m² / Cost: 230 mio € /

Year: 2004 - 2008


Bolnišnica Villingen-Schwenningen

Klinikum Villingen-Schwenningen

28 29

→ Naročnik:

→ Lokacija:

→ Podatki o projektu:

Schwarzwald-Baar-Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH

Villingen-Schwenningen, Nemčija

Postelje: 700 / Bruto površina: 80 000 m² / Cena: 180 mio € /

Leto: 2010

→ Investor:

→ Location:

→ Project data:

Schwarzwald-Baar-Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH

Villingen-Schwenningen, Germany

Beds: 700 / GBA: 80 000 m² / Cost: 180 mio € / Year: 2010


Bolnišnica South Buda, Budapest

South Buda Hospital Budapest

→ Naročnik:

→ Lokacija:

→ Podatki o projektu:

DBC Zrt.

Budimpešta, Madžarska

Postelje: 550 / Operacijske sobe: 22 / Bruto površina: 127 975 m² /

Cena: 190 mio € / Leto: 2026

→ Investor:

→ Location:

→ Project data:

DBC Zrt.

Budapest, Hungary

Beds: 550 / OPs: 22 / GBA: 127 975 m² / Cost: 190 mio € /

2026

Year:

Univerzitetna bolnišnica Schleswig-Holstein

30

Universitätsklinikum Schleswig-Holstein

31

→ Naročnik:

→ Lokacija:

→ Podatki o projektu:

Universitätsklinikum Schleswig-Holstein

Schleswig-Holstein, Nemčija

Operacijske sobe: 7 / Bruto površina: 5 390 m² / Cena: 60,5 mio € /

Leto: 2012 - 2019

→ Investor:

→ Location:

→ Project data:

Universitätsklinikum Schleswig-Holstein

Schleswig-Holstein, Germany

OPs: 7 / GBA: 5 390 m² / Cost: 60,5 mio € / Year: 2012 - 2019

→ Naročnik:

→ Lokacija:

→ Podatki o projektu:

Bolnišnica Harlaching, München

München Klinik Harlaching

München Klinik gGmbH

München, Nemčija

Postelje: 548 / Operacijske sobe: 5 / Bruto površina: 57.900 m² /

Cena: 246 mio € / Leto: 2018- 2024

→ Investor:

→ Location:

→ Project data:

München Klinik gGmbH

München, Germany

Beds: 548 / OPs: 5 / GBA: 57.900 m² / Costs: 246 mio € /

Year: 2018 - 2024


Bolnišnica Helios, Berlin-Buch

Helios Klinikum Berlin-Buch

32

33

→ Naročnik:

→ Lokacija:

→ Podatki o projektu:

Helios Clinic

Berlin, Nemčija

Postelje: 1 000 / Operacijske sobe: 16 / Bruto površina: 90 000 m² /

Cena: 200 mio € / Leto: 2004-2007

→ Investor:

→ Location:

→ Project data:

Helios Clinic

Berlin, Germany

Beds: 1 000 / OPs: 16 / GBA: 90 000 m² / Cost: 200 mio € /

Year: 2004 - 2007


Poliklinika Golnik

Golnik Polyclinic

→ Naročnik:

→ Lokacija:

→ Podatki o projektu:

Golnik clinic

Golnik, Slovenija

Bruto površina: 1 160 m² / Cena: 1,3 mio € / Leto: 2014

→ Investor:

→ Location:

→ Project data:

Golnik clinic

Golnik, Slovenia

GBA: 1 160 m2 / Costs: 1,3 mio € / Year: 2014

34

→ Naročnik:

→ Lokacija:

→ Podatki o projektu:

Bolnišnica „Georgius Agricola“ Saalfeld

Thüringen-kliniken „Georgius Agricola“ Saalfeld

Thüringen Klinik, Saalfeld

Saalfeld/Saale, Nemčija

Postelje: 158 / Bruto površina: 10 960 m² / Cena: 82 mio € /

Leto: 2012 - 2015

35

→ Investor:

→ Location:

→ Project data:

Thüringen Klinik, Saalfeld

Saalfeld/Saale, Germany

Beds: 158 / GBA: 10 960 m2 / Cost: 82 mio € /

Year: 2012 - 2015

→ Naročnik:

→ Lokacija:

→ Podatki o projektu:

Univezitetna Bolnišnica Bonn

University Hospital Bonn

University Hospital Bonn

Bonn, Nemčija

Postelje: 700 / Operacijske sobe: 4 / Bruto površina: 12 400 m² /

Cena: 22,2 mio € / Leto: 2006-2008

→ Investor:

→ Location:

→ Project data:

University Hospital Bonn

Bonn, Germany

Beds: 700 / OPs: 4 / GBA: 12 400 m2 / Cost: 22,2 mio € /

Year: 2006 – 2008


Katoliška bolnišnica Erfurt St. Johann Nepomuk

Kath. Krankenhaus Erfurt St. Johann Nepomuk

36 37

→ Naročnik:

→ Lokacija:

→ Podatki o projektu:

Kath. Hospitalvereinigung

Erfurt, Nemčija

Postelje: 430 / Operacijske sobe: 6 / Bruto površina: 50 000 m² /

Cena: 115 mio € / Leto: 2010

→ Investor:

→ Location:

→ Project data:

Kath. Hospitalvereinigung

Erfurt, Germany

Beds: 430 / OPs: 6 / GBA: 50 000 m² / Cost: 115 mio € / Year: 2010


→ Naročnik:

→ Lokacija:

→ Podatki o projektu:

Bolnišnica Hochtaunus, Hamburg

Hochtaunus-Kliniken Hamburg

Hochtaunus-Kliniken gGmbH

Hamburg, Nemčija

Postelje: 617 / Operacijske sobe: 12 / Bruto površina: 81 900 m² /

Cena: 196 mio € / Leto: 2011-2014

→ Investor:

→ Location:

→ Project data:

Hochtaunus-Kliniken gGmbH

Hamburg, Germany

Beds: 617 / OPs: 12 / GBA: 81 900 m² / Cost: 196 mio € /

Year: 2011 – 2014

38

→ Naročnik:

→ Lokacija:

→ Podatki o projektu:

Bolnišnica Dresden-Friedrichstadt

Krankenhaus Dresden-Friedrichstadt

Dresden Friedrichstadt hospital

Dresden, Nemčija

Postelje: 232 / Operacijske sobe: 8 / Bruto površina: 25 400 m² /

Vrednost: 58 mio €/ Leto: 2004-2007

39

→ Investor:

→ Location:

→ Project data:

Dresden Friedrichstadt hospital

Dresden, Germany

Beds: 232 / OPs: 8 / GBA: 25 400 m² / Cost: 58 mio € /

Year: 2004 – 2007

→ Naročnik:

→ Lokacija:

→ Podatki o projektu:

ROB MCR Weilerbach

ROB MCR Weilerbach

Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung Weilerbach (LBB)

Weilerbach, Nemčija

Postelje: 70 / Operacijske sobe: 9 / Bruto površina: 120 000 m² /

Cena: 500 mio € / Leto: 2015-2023

→ Investor:

→ Location:

→ Project data:

Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung Weilerbach (LBB)

Weilerbach, Germany

Beds: 70 / OPs: 9 / GBA: 120 000 m² /Cost: 500 mio € /

Year: 2015 – 2023


Regijska bolnišnica Hannover Siloah

Klinikum Region Hannover Siloah

40 41

→ Naročnik:

→ Lokacija:

→ Podatki o projektu:

Klinikum Region Hannover

Hannover, Nemčija

Postelje: 535 / Operacijske sobe: 9 / Bruto površina: 53 700 m² /

Vrednost: 182,5 mio € / Leto: 2009 - 2014

→ Investor:

→ Location:

→ Project data:

Klinikum Region Hannover

Hannover, Germany

Beds: 535 / OPs: 9 / GBA: 53 700 m² / Cost: 182,5 mio € /

Year: 2009 - 2014


2

Protim Ržišnik perc

Arhitekti in inženirji

Poslovna cona A 2, 4208 Šenčur, Slovenia

+386 4 279 18 00

protim@r-p.si

www.protim.si

Izdal: Protim Ržišnik Perc d.o.o. | avtorske pravice: HDR, Protim Ržišnik Perc d.o.o | fotografije: Jochen Stüber, Joachim Grothus, Linus Lintner, Steffen Spitzner, Miran Kambič, arhiv Protim Ržišnik Perc d.o.o., arhiv naročnikov | 2020

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!