05.10.2022 Views

Predstavitev Wilo 2022

Protim - podpira skupino WILO na poti v digitalno prihodnost s tehnologijo BIM

Protim - podpira skupino WILO na poti v digitalno prihodnost s tehnologijo BIM

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Protim - podpira skupino WILO

na poti v digitalno prihodnost s tehnologijo BIM

2022


KLJUČNE TOČKE

PROJEKTA

V sodobnem in inovativnem industrijskem

središču Wilopark v Dortmundu, se nahajata

dve stavbi, povezani z nadstrešnico.

OFFICE II

POSLOVNA STAVBA

Dimenzije: 44,58 x 43,83 m

Skupna površina (neto): 2.903 m2

Leto izgradnje: 2022

Investitor: WILO SE

Generalni izvajalec: Hellmich group

Lokacija: Dortmund

EE-LAB

LABORATORIJ

Dimenzije: 51,30 x 16,20 m

Celotna površina (neto): 4.546 m2

Leto izgradnje: 2022

Investitor: WILO SE

Generalni izvajalec: Hellmich group

Lokacija: Dortmund

2


CILJI PROJEKTA

Vodilni svetovni proizvajalec črpalk WILO

SE spreminja svoj sedež podjetja v kampus

WILO.

SKUPINA WILO IN

TRAJNOST

Namen koncepta je močna povezava

heterogenih funkcij obeh delov

podjetja na območju, ki ga trenutno

ločuje ulica WiloPark.

V okviru razvoja kampusa namerava WILO

dokončati ciljni načrt za učinkovito

konsolidacijo upravnih in proizvodnih

prostorov na ulici WiloPark-Allee.

Cilj razvoja je zadržati obstoječa delovna

mesta in ustvariti podlago za nova

sodobna delovna mesta v regiji. Nadaljnji

razvoj in širitev lokacije podjetja v

Dortmundu je tako jasna zaveza razvoju

Porurja.

WILOPARK

Usmerjenost v prihodnost, prožnost in

Predmet te naloge je načrtovanje in

gradnja nove posloven stavbe na ključ,

ki bo služila kot pisarna in upravna

stavba kampusa. Neposredno pa je s

poslovno stavbo povezana tudi gradnja

laboratorija EE-LAB, ki je trenutno v

začetnih korakih gradnje.

Cilj projekta je doseči funkcionalen in

ekonomičen način gradnje, ki izpolnjuje

zahteve skupine WILO.

Glavni poudarki so na urbanističnem

načrtovanju, arhitekturnih in

funkcionalnih lastnostih ter energetskih

in ekoloških lastnostih, ki so v skladu z

okolijsko trajnostjo.

prilagodljivost s ciljem zagotoviti prostor za široko

paleto izdelkov in tehnologijo prihodnosti. Za vse

to je potrebna nova struktura tovarne na skupni

površini 20 hektarjev in ne le razširitev trenutnih

kapacitet.

3


ZELENO CERTIFICIRANJE

S I S T E M A T I Č E N P R I S T O P K T R A J N O S T I

Marca 2021 je skupina Wilo dosegla

podnebno nevtralnost ter pridobila zlati

certifikat LEED in zlati certifikat DGNB. Le to je

dosegla s tremi večjimi mejniki:

uspešno zaključenim certificiranjem TÜV za

podnebno nevtralno podjetje v Dortmundu,

podelitvijo zlatega certifikata Leadership in

Energy and Environmental Design (LEED)

ameriškega sveta za zeleno gradnjo (USGBC)

LEED

LEED (Leadership in Energy and

Environmental Design) je najbolj

razžirjen svetovni sistem

ocenjevanja zelenih stavb in

zagotavlja okvir za zdrave

učinkovite in varčne zelene stavbe.

Certifikat LEED je svetovno priznan

simbol trajnostne uspešnosti in

vodstva.

in zlatega certifikata nemškega sveta za

trajnostno gradnjo (DGNB), oba za upravno

stavbo Pioneer Cube.

Cilj aktualnega projekta je pridobitev

certifikata DGBN Mix 18 (skupni certifikat za

pisarniško stavbo in laboratorij EE) in

certifikata LEED v4 Gold (za vsako stavbo

posebej).

DGNB

Certifikacijski sistem DGNB velja za

enega svetovno najnaprednejših

sistemov za certificiranje.

Mednarodno je priznan kot

vodilno merilo za trajnost. Sistem

DGNB temelji na treh temeljnih

dejavnikih:

Oceni življenskega cikla

Celostnem pristopu

Poudarku na uspešnosti

4


NAŠA VLOGA

PRI PROJEKTU

KAJ DELAMO

Delujemo kot podizvajalec generalnega

izvajalca del - skupino Hellmich – vse

rešitve vseh podizvajalcev združujemo v

en BIM model in ob podpori

svetovalcev in strokovnjakov, ki

sodelujejo pri projektu, želimo doseči

cilje:

Modeliranje arhitekturnega dela

Modeliranje betonskih konstrukcij

Usklajevanje električnih in strojnih modelov

Usklajevanje in odkrivanje neskladij med strokami

NAŠ PRISTOP

Vse rešitve podjetja Protim Ržišnik Perc so osredotočene na uspeh naših strank. Prizadevamo si za

dolgoročne in vzajemno koristne odnose. Integralno projektiranje in gradnja temeljita na

interdisciplinarnem in skupnem prizadevanju vseh vključenih strani, naj gre za fazo projektiranja,

gradnje ali obratovanja.

5


ARHITEKTURNO MODELIRANJE

N A J Z A H T E V N E J Š I D E L P R O J E K T A

Arhitekturni model je temelj za nadaljnje

delo vseh disciplin, zato gre za

najzahtevnejši in najodgovornejši del

projekta. Če v modelu pride do napak, so

stroški sprememb lahko ogromni, saj so

prizadeti vsi drugi udeleženci na projektu.

Naš prvi izziv s katerim smo se soočili je

bilo dejstvo, da je prvotni projekt izvedlo

drugo podjetje. Od predložitve idejne

zasnove so bile izvedene številne

spremembe, ki jih je bilo potrebno

vključiti v nov projekt.

Ena najpomembnejših sprememb je bila

popolnoma spremenjena konstrukcijska

shema - iz montažnega betonskega

sistema v monolitni tip.

Zaradi velikega povpraševanja na trgu

prefabriciranih betonskih plošč, projekta

ne bi bilo mogoče dokončati pravočasno.

Arhitekturni model je na podlagi predloge

izdelan v programu Revit in usklajen z

standardi investitorja.

Model LOD 350 bo ob koncu faze

podrobnega načrtovanja predan lastniku.

6


PROJEKTIRANJE BETONSKIH

KONSTRUKCIJ

Posebnost tega projekta je visoka

podtalnica. Naši gradbeni inženirji so v

sodelovanju z drugimi inženirji

vključenimi v projekt, pripravili rešitev za

vodotesno povezavo obstoječe betonske

konstrukcije z novo konstrukcijo. V projekt

je tako bila aplicirana rešitev za gradnjo

Naša naloga pri projektiranju betonskih

konstrukcij je, da načrte opaža in

armature najprej posredujemo v pregled

inženirju za nadzor in nato neposredno

na gradbišče. Glavni izziv ob tem je

velika hitrost sprememb (sprememba

vrste gradnje, arhitekturnih načrtov ali

sistemov MEP).

vodotesne betonske temeljne plošče, ki je

odpravila težavo velikega oddajanje

toplote med strjevanjem, kar bi lahko

povzročilo obsežne razpoke v betonu. Na

podlagi predhodne zasnove in

Hellmichevih izračunov je naša ekipa

inženirjev razvila Vierendeelov nosilec za

osemmetrsko konzolo.

Glavni izziv projekta je hitrost

sprememb

Dodaten izziv projekta pa je povzročilo

dejstvo, da so se gradbena dela začela še

pred zaključkom faze načrtovanja. Zato

je ključno, da se vse spremembe čim prej

implementirajo v model in sporočijo

drugim vključenim stranem. Poleg

izredne hitrosti del pa je pri tem projektu

potrebno reševati tudi strukturne

uganke.

7


USKLAJEVANJE MODELA MEP

K L J U Č N E T O Č K E I N T E G R A C I J E M E P

Povezovanje MEP modela s konstrukcijskimi in

arhitekturnimi rešitvami je občutljiva naloga.

Nekatere ključne točke, ki jih je treba upoštevati

pri integraciji modelov MEP-BIM so: dodeljevanje

prostora v fazi načrtovanja, izpolnjevanje

prostorskih zahtev za sisteme MEP, specificirane

posamezne opreme, itd. Čeprav nismo glavni

projektant MEP sistema, je naša vloga ključna, saj

usklajujemo vse sisteme v enem modelu.

Združujemo in zbiramo načrte in modele, v

različnih formatih, iz 4 različnih arhitekturnih

podjetij. Cilj je usklajenost le teh z arhitekturnimi

in konstrukcijskimi deli za pripravo optimalne

rešitev za gradnjo. Pri tem se zasnova nenehno

spreminja, gradnja stavbe pa se nadaljuje.

8


USKLAJEVANJE IN

ODKRIVANJE NESKLADNOSTI

Koordinacija projekta in odkrivanje neskladij sta

izredno pomembna temelja integriranega

načrtovanja v BIM modelu. Na tej točki se

namreč pokažejo vsa morebitna neskladja in

težave. Gre za nujen postopek, saj se več

modelov vključuje v en sam BIM model.

V konkretnem primeru bi lahko zaradi velike

zapletenosti sistemov in velikega števila

udeležencev prišlo do večjega števila manjših in

večjih napak, ki bi se odkrile šele med gradnjo.

Pri projektu WILO sodeluje več kot 20 različnih

arhitekturnih podjetij.

Vsi uporabljajo drugačno programsko opremo,

ki jo je potrebno uskladiti v istem modelu, da bi

se izognili vsem morebitnim težavam med

gradnjo. Naši strokovnjaki koordinirajo projekt v

programu Navisworks in tedensko komunicirajo

z vsemi projektnimi skupinami.

PREDNOSTI ZAZNAVANJA

NESKLADNOSTI

Natančna inženirska projektna

dokumentacija

Manj nesoglasij med fazo gradnje

Boljše usklajevanje in sodelovanje med

ekipami

Racionaliziran in integriran pristop

9


P R O T I M R Ž I Š N I K P E R C

Protim je neodvisno svetovalno in projektantsko

podjetje, ki naročnike vodi skozi vse faze izgradnje, od

prvih zasnov do končne izvedbe objekta in optimizacije

obratovanja. Investitorju svetujemo, ga zastopamo pri

pogajanjih z izvajalci, mu zagotavljamo transparentnost

postopkov in nosimo polno strokovno odgovornost v

vseh fazah projekta.

Z lastnimi kadri celovito obvladujemo

strokovnotehnične in organizacijske naloge pri

zahtevnih investicijskih procesih. Na strani investitorja

skrbimo za koordinacijo, optimizacijo in nadzor

investicijskega procesa, kar zagotovimo z jasno

definirano odgovornostjo vseh sodelujočih. Pri tem je

bistven konstanten pretok informacij, kar zagotavlja

pogoje za sprejemanje hitrih in preudarnih odločitev.

Občutni časovni in predvsem stroškovni prihranki ter

dosežena kakovost ob optimizaciji izvedbe ustvarjajo

dodano vrednost in upravičujejo našo vlogo pri

slehernem projektu.

10


H E L L M I C H

Skupina Hellmich pokriva celotno vrednostno verigo

storitev v gradbeni in nepremičninski industriji. Že več

kot tri desetletja se osredotoča na klasično dejavnost

generalnega izvajalca. Na tem področju je skupina

Hellmich dejavna predvsem pri velikih projektih v

maloprodajnem, logističnem, industrijskem in

hotelskem sektorju.

W I L O G R O U P

Wilo je globalni dobavitelj vrhunskih črpalk in črpalnih

sistemov za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo,

oskrbo z vodo in odvajanje odpadnih voda. Njihova

ponudba obsega širok nabor izdelkov: od črpalk z

visokim izkoristkom za enodružinske in stanovanjske

hiše ter javne in poslovne stavbe, posebnih črpalk,

mešal in rešitev za čiščenje odpadne vode do posebnih

izdelkov in rešitev za industrijsko uporabo ali zaščito

pred poplavami.

11


Protim Ržišnik Perc d.o.o.

Poslovna cona A 2

SI-4208 Šenčur

protim@r-p.si

www.protim.si

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!