05.10.2022 Views

Predstavitev Wilo 2022

Protim - podpira skupino WILO na poti v digitalno prihodnost s tehnologijo BIM

Protim - podpira skupino WILO na poti v digitalno prihodnost s tehnologijo BIM

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Protim - podpira skupino WILO<br />

na poti v digitalno prihodnost s tehnologijo BIM<br />

<strong>2022</strong>


KLJUČNE TOČKE<br />

PROJEKTA<br />

V sodobnem in inovativnem industrijskem<br />

središču <strong>Wilo</strong>park v Dortmundu, se nahajata<br />

dve stavbi, povezani z nadstrešnico.<br />

OFFICE II<br />

POSLOVNA STAVBA<br />

Dimenzije: 44,58 x 43,83 m<br />

Skupna površina (neto): 2.903 m2<br />

Leto izgradnje: <strong>2022</strong><br />

Investitor: WILO SE<br />

Generalni izvajalec: Hellmich group<br />

Lokacija: Dortmund<br />

EE-LAB<br />

LABORATORIJ<br />

Dimenzije: 51,30 x 16,20 m<br />

Celotna površina (neto): 4.546 m2<br />

Leto izgradnje: <strong>2022</strong><br />

Investitor: WILO SE<br />

Generalni izvajalec: Hellmich group<br />

Lokacija: Dortmund<br />

2


CILJI PROJEKTA<br />

Vodilni svetovni proizvajalec črpalk WILO<br />

SE spreminja svoj sedež podjetja v kampus<br />

WILO.<br />

SKUPINA WILO IN<br />

TRAJNOST<br />

Namen koncepta je močna povezava<br />

heterogenih funkcij obeh delov<br />

podjetja na območju, ki ga trenutno<br />

ločuje ulica <strong>Wilo</strong>Park.<br />

V okviru razvoja kampusa namerava WILO<br />

dokončati ciljni načrt za učinkovito<br />

konsolidacijo upravnih in proizvodnih<br />

prostorov na ulici <strong>Wilo</strong>Park-Allee.<br />

Cilj razvoja je zadržati obstoječa delovna<br />

mesta in ustvariti podlago za nova<br />

sodobna delovna mesta v regiji. Nadaljnji<br />

razvoj in širitev lokacije podjetja v<br />

Dortmundu je tako jasna zaveza razvoju<br />

Porurja.<br />

WILOPARK<br />

Usmerjenost v prihodnost, prožnost in<br />

Predmet te naloge je načrtovanje in<br />

gradnja nove posloven stavbe na ključ,<br />

ki bo služila kot pisarna in upravna<br />

stavba kampusa. Neposredno pa je s<br />

poslovno stavbo povezana tudi gradnja<br />

laboratorija EE-LAB, ki je trenutno v<br />

začetnih korakih gradnje.<br />

Cilj projekta je doseči funkcionalen in<br />

ekonomičen način gradnje, ki izpolnjuje<br />

zahteve skupine WILO.<br />

Glavni poudarki so na urbanističnem<br />

načrtovanju, arhitekturnih in<br />

funkcionalnih lastnostih ter energetskih<br />

in ekoloških lastnostih, ki so v skladu z<br />

okolijsko trajnostjo.<br />

prilagodljivost s ciljem zagotoviti prostor za široko<br />

paleto izdelkov in tehnologijo prihodnosti. Za vse<br />

to je potrebna nova struktura tovarne na skupni<br />

površini 20 hektarjev in ne le razširitev trenutnih<br />

kapacitet.<br />

3


ZELENO CERTIFICIRANJE<br />

S I S T E M A T I Č E N P R I S T O P K T R A J N O S T I<br />

Marca 2021 je skupina <strong>Wilo</strong> dosegla<br />

podnebno nevtralnost ter pridobila zlati<br />

certifikat LEED in zlati certifikat DGNB. Le to je<br />

dosegla s tremi večjimi mejniki:<br />

uspešno zaključenim certificiranjem TÜV za<br />

podnebno nevtralno podjetje v Dortmundu,<br />

podelitvijo zlatega certifikata Leadership in<br />

Energy and Environmental Design (LEED)<br />

ameriškega sveta za zeleno gradnjo (USGBC)<br />

LEED<br />

LEED (Leadership in Energy and<br />

Environmental Design) je najbolj<br />

razžirjen svetovni sistem<br />

ocenjevanja zelenih stavb in<br />

zagotavlja okvir za zdrave<br />

učinkovite in varčne zelene stavbe.<br />

Certifikat LEED je svetovno priznan<br />

simbol trajnostne uspešnosti in<br />

vodstva.<br />

in zlatega certifikata nemškega sveta za<br />

trajnostno gradnjo (DGNB), oba za upravno<br />

stavbo Pioneer Cube.<br />

Cilj aktualnega projekta je pridobitev<br />

certifikata DGBN Mix 18 (skupni certifikat za<br />

pisarniško stavbo in laboratorij EE) in<br />

certifikata LEED v4 Gold (za vsako stavbo<br />

posebej).<br />

DGNB<br />

Certifikacijski sistem DGNB velja za<br />

enega svetovno najnaprednejših<br />

sistemov za certificiranje.<br />

Mednarodno je priznan kot<br />

vodilno merilo za trajnost. Sistem<br />

DGNB temelji na treh temeljnih<br />

dejavnikih:<br />

Oceni življenskega cikla<br />

Celostnem pristopu<br />

Poudarku na uspešnosti<br />

4


NAŠA VLOGA<br />

PRI PROJEKTU<br />

KAJ DELAMO<br />

Delujemo kot podizvajalec generalnega<br />

izvajalca del - skupino Hellmich – vse<br />

rešitve vseh podizvajalcev združujemo v<br />

en BIM model in ob podpori<br />

svetovalcev in strokovnjakov, ki<br />

sodelujejo pri projektu, želimo doseči<br />

cilje:<br />

Modeliranje arhitekturnega dela<br />

Modeliranje betonskih konstrukcij<br />

Usklajevanje električnih in strojnih modelov<br />

Usklajevanje in odkrivanje neskladij med strokami<br />

NAŠ PRISTOP<br />

Vse rešitve podjetja Protim Ržišnik Perc so osredotočene na uspeh naših strank. Prizadevamo si za<br />

dolgoročne in vzajemno koristne odnose. Integralno projektiranje in gradnja temeljita na<br />

interdisciplinarnem in skupnem prizadevanju vseh vključenih strani, naj gre za fazo projektiranja,<br />

gradnje ali obratovanja.<br />

5


ARHITEKTURNO MODELIRANJE<br />

N A J Z A H T E V N E J Š I D E L P R O J E K T A<br />

Arhitekturni model je temelj za nadaljnje<br />

delo vseh disciplin, zato gre za<br />

najzahtevnejši in najodgovornejši del<br />

projekta. Če v modelu pride do napak, so<br />

stroški sprememb lahko ogromni, saj so<br />

prizadeti vsi drugi udeleženci na projektu.<br />

Naš prvi izziv s katerim smo se soočili je<br />

bilo dejstvo, da je prvotni projekt izvedlo<br />

drugo podjetje. Od predložitve idejne<br />

zasnove so bile izvedene številne<br />

spremembe, ki jih je bilo potrebno<br />

vključiti v nov projekt.<br />

Ena najpomembnejših sprememb je bila<br />

popolnoma spremenjena konstrukcijska<br />

shema - iz montažnega betonskega<br />

sistema v monolitni tip.<br />

Zaradi velikega povpraševanja na trgu<br />

prefabriciranih betonskih plošč, projekta<br />

ne bi bilo mogoče dokončati pravočasno.<br />

Arhitekturni model je na podlagi predloge<br />

izdelan v programu Revit in usklajen z<br />

standardi investitorja.<br />

Model LOD 350 bo ob koncu faze<br />

podrobnega načrtovanja predan lastniku.<br />

6


PROJEKTIRANJE BETONSKIH<br />

KONSTRUKCIJ<br />

Posebnost tega projekta je visoka<br />

podtalnica. Naši gradbeni inženirji so v<br />

sodelovanju z drugimi inženirji<br />

vključenimi v projekt, pripravili rešitev za<br />

vodotesno povezavo obstoječe betonske<br />

konstrukcije z novo konstrukcijo. V projekt<br />

je tako bila aplicirana rešitev za gradnjo<br />

Naša naloga pri projektiranju betonskih<br />

konstrukcij je, da načrte opaža in<br />

armature najprej posredujemo v pregled<br />

inženirju za nadzor in nato neposredno<br />

na gradbišče. Glavni izziv ob tem je<br />

velika hitrost sprememb (sprememba<br />

vrste gradnje, arhitekturnih načrtov ali<br />

sistemov MEP).<br />

vodotesne betonske temeljne plošče, ki je<br />

odpravila težavo velikega oddajanje<br />

toplote med strjevanjem, kar bi lahko<br />

povzročilo obsežne razpoke v betonu. Na<br />

podlagi predhodne zasnove in<br />

Hellmichevih izračunov je naša ekipa<br />

inženirjev razvila Vierendeelov nosilec za<br />

osemmetrsko konzolo.<br />

Glavni izziv projekta je hitrost<br />

sprememb<br />

Dodaten izziv projekta pa je povzročilo<br />

dejstvo, da so se gradbena dela začela še<br />

pred zaključkom faze načrtovanja. Zato<br />

je ključno, da se vse spremembe čim prej<br />

implementirajo v model in sporočijo<br />

drugim vključenim stranem. Poleg<br />

izredne hitrosti del pa je pri tem projektu<br />

potrebno reševati tudi strukturne<br />

uganke.<br />

7


USKLAJEVANJE MODELA MEP<br />

K L J U Č N E T O Č K E I N T E G R A C I J E M E P<br />

Povezovanje MEP modela s konstrukcijskimi in<br />

arhitekturnimi rešitvami je občutljiva naloga.<br />

Nekatere ključne točke, ki jih je treba upoštevati<br />

pri integraciji modelov MEP-BIM so: dodeljevanje<br />

prostora v fazi načrtovanja, izpolnjevanje<br />

prostorskih zahtev za sisteme MEP, specificirane<br />

posamezne opreme, itd. Čeprav nismo glavni<br />

projektant MEP sistema, je naša vloga ključna, saj<br />

usklajujemo vse sisteme v enem modelu.<br />

Združujemo in zbiramo načrte in modele, v<br />

različnih formatih, iz 4 različnih arhitekturnih<br />

podjetij. Cilj je usklajenost le teh z arhitekturnimi<br />

in konstrukcijskimi deli za pripravo optimalne<br />

rešitev za gradnjo. Pri tem se zasnova nenehno<br />

spreminja, gradnja stavbe pa se nadaljuje.<br />

8


USKLAJEVANJE IN<br />

ODKRIVANJE NESKLADNOSTI<br />

Koordinacija projekta in odkrivanje neskladij sta<br />

izredno pomembna temelja integriranega<br />

načrtovanja v BIM modelu. Na tej točki se<br />

namreč pokažejo vsa morebitna neskladja in<br />

težave. Gre za nujen postopek, saj se več<br />

modelov vključuje v en sam BIM model.<br />

V konkretnem primeru bi lahko zaradi velike<br />

zapletenosti sistemov in velikega števila<br />

udeležencev prišlo do večjega števila manjših in<br />

večjih napak, ki bi se odkrile šele med gradnjo.<br />

Pri projektu WILO sodeluje več kot 20 različnih<br />

arhitekturnih podjetij.<br />

Vsi uporabljajo drugačno programsko opremo,<br />

ki jo je potrebno uskladiti v istem modelu, da bi<br />

se izognili vsem morebitnim težavam med<br />

gradnjo. Naši strokovnjaki koordinirajo projekt v<br />

programu Navisworks in tedensko komunicirajo<br />

z vsemi projektnimi skupinami.<br />

PREDNOSTI ZAZNAVANJA<br />

NESKLADNOSTI<br />

Natančna inženirska projektna<br />

dokumentacija<br />

Manj nesoglasij med fazo gradnje<br />

Boljše usklajevanje in sodelovanje med<br />

ekipami<br />

Racionaliziran in integriran pristop<br />

9


P R O T I M R Ž I Š N I K P E R C<br />

Protim je neodvisno svetovalno in projektantsko<br />

podjetje, ki naročnike vodi skozi vse faze izgradnje, od<br />

prvih zasnov do končne izvedbe objekta in optimizacije<br />

obratovanja. Investitorju svetujemo, ga zastopamo pri<br />

pogajanjih z izvajalci, mu zagotavljamo transparentnost<br />

postopkov in nosimo polno strokovno odgovornost v<br />

vseh fazah projekta.<br />

Z lastnimi kadri celovito obvladujemo<br />

strokovnotehnične in organizacijske naloge pri<br />

zahtevnih investicijskih procesih. Na strani investitorja<br />

skrbimo za koordinacijo, optimizacijo in nadzor<br />

investicijskega procesa, kar zagotovimo z jasno<br />

definirano odgovornostjo vseh sodelujočih. Pri tem je<br />

bistven konstanten pretok informacij, kar zagotavlja<br />

pogoje za sprejemanje hitrih in preudarnih odločitev.<br />

Občutni časovni in predvsem stroškovni prihranki ter<br />

dosežena kakovost ob optimizaciji izvedbe ustvarjajo<br />

dodano vrednost in upravičujejo našo vlogo pri<br />

slehernem projektu.<br />

10


H E L L M I C H<br />

Skupina Hellmich pokriva celotno vrednostno verigo<br />

storitev v gradbeni in nepremičninski industriji. Že več<br />

kot tri desetletja se osredotoča na klasično dejavnost<br />

generalnega izvajalca. Na tem področju je skupina<br />

Hellmich dejavna predvsem pri velikih projektih v<br />

maloprodajnem, logističnem, industrijskem in<br />

hotelskem sektorju.<br />

W I L O G R O U P<br />

<strong>Wilo</strong> je globalni dobavitelj vrhunskih črpalk in črpalnih<br />

sistemov za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo,<br />

oskrbo z vodo in odvajanje odpadnih voda. Njihova<br />

ponudba obsega širok nabor izdelkov: od črpalk z<br />

visokim izkoristkom za enodružinske in stanovanjske<br />

hiše ter javne in poslovne stavbe, posebnih črpalk,<br />

mešal in rešitev za čiščenje odpadne vode do posebnih<br />

izdelkov in rešitev za industrijsko uporabo ali zaščito<br />

pred poplavami.<br />

11


Protim Ržišnik Perc d.o.o.<br />

Poslovna cona A 2<br />

SI-4208 Šenčur<br />

protim@r-p.si<br />

www.protim.si

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!