21.02.2022 Views

MEĐUNARODNI DAN TURISTIČKIH VODIČA

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Svojim načinom obrazovanja pripremamo

učenike za rad u hotelima, turističkim

agencijama i drugim turističkim objektima.

Kroz nastavne planove i programe, učenici stiču

znanja iz historije, geografije, turizma,

ekonomije, prava, koja su neophodna svim

osobama koje žele da se bave zanimanjem

turistički vodič.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!