21.02.2022 Views

MEĐUNARODNI DAN TURISTIČKIH VODIČA

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Gotovo svi koji se bave ovim poslom moraju biti

entuzijastični. Turistički vodiči su okruženi različitim grupama

ljudi, i od njih se očekuje da vole posao kojim se bave.

Ako to nije slučaj, turisti će osjetiti njihovo nezadovoljstvo i

nezainteresiranost.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!