21.02.2022 Views

MEĐUNARODNI DAN TURISTIČKIH VODIČA

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Turistički vodiči imaju brojne uloge u opisu svoga

posla. Njihov posao je zahtjevan i dinamičan jer se

svakodnevno susreću sa grupama koje se sastoje od

različitih pojedinaca i čiji su karakteri vrlo različiti.

Obavljaju odgovoran i važan posao, i svojevrsni

su ambasadori svoje zemlje.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!