21.02.2022 Views

MEĐUNARODNI DAN TURISTIČKIH VODIČA

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

U brojnim regijama postoje lokalni vodiči koji

najbolje interpretiraju lokalno, kulturno i

prirodno nasljeđe, a ponekad su oni i jedini

predstavnici stanovništva s kojima turisti dođu u

kontakt.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!