Views
5 years ago

obalka 9-11-2010 PRESS.indd - TipTour

obalka 9-11-2010 PRESS.indd - TipTour

Z�AVY TIP KLUBU

Z�AVY TIP KLUBU Z�AVY TIP KLUBU 57 KLUBOVÁ DOVOLENKA Ozna�enie TIP KLUB V ubytovacích zariadeniach s týmto ozna�ením sú ubytovacie a stravovacie služby zabezpe�ené CK TIP TOUR, vä�šinou so slovenským personálom. Klientom je na mieste pobytu k dispozícií slovenský (�eský) delegát, zabezpe�ené sú fakultatívne výlety v slovenskom (�eskom) jazyku a rôzne aktivity pre príjemne strávené dovolenkové dni. VÝHODY TIP KLUBU: - záloha pri kúpe zájazdu len 50% - z�ava 2% alebo 3% - navyše z�ava 2% na fakultatívne výlety v lokalitách TIP KLUB - z�ava 5% na konzumáciu vo VEVE Sport caffé na Trnavskej ul. v Bratislave - z�ava 5% na ubytovanie v hoteloch Kormorán v �ilistove a Lipa v Starej Turej Z�avu 2% �len klubu obdržia klienti, ktorí sa zú�astnili minimálne 1 x na zájazde s našou cestovnou kanceláriou a sú držite�mi �lenskej karty. Z�ava je poskytovaná zo základnej ceny zájazdu. Z�avu 3% verný klient obdržia klienti, ktorí sa zú�astnili už 3 x na zájazde s našou cestovnou kanceláriou a sú držite�mi �lenskej karty. Z�ava je poskytovaná zo základnej ceny zájazdu. Ako sa sta� �lenom TIP KLUBU? Ak ste sa zú�astnili 1 x zájazdu s našou cestovnou kanceláriou, sta�í požiada� o zaslanie prihlášky za �lena TIP klubu, ktorú vyplnenú treba zasla� na adresu CK TIP TOUR, spol. s.r.o., Trnavská 50/A, 821 02 Bratislava. Po obdržaní a overení vyplnenej prihlášky, Vám bude vystavená �lenská karta na Vaše meno. Vystavenie �lenskej karty je za poplatok 2 EUR

VAŠE POISTENIE - ŠETRÍ VAŠE PENIAZE Chystáte sa na dovolenku v zahrani�í? Pri pobytoch mimo domova sme vystavení rôznym rizikám, ktorým sa v cudzine �elí �ažšie ako na domácej pôde. Ten, kto nie�o podobné v zahrani�í zažil, ur�ite každému odporu�í, aby nevycestoval bez spo�ahlivého cestovného poistenia. Komplexné cestovné poistenie vám dodá istotu po�as Vašej dovolenky a uchráni Váš rozpo�et pred neo�akávanými výdavkami. Aby ste sa vyhli mnohým nepríjemnostiam, ponúkame Vám možnos� uzatvori� si poistenie: • lie�ebných nákladov • úrazu • hospitalizácie po�as dovolenky • batožiny, cenností, elektronických a optických prístrojov a športového náradia • zodpovednosti za škody na veci a na zdraví • stornovacích poplatkov • pred�asného návratu • meškania dopravného prostriedku • doplnkové asisten�né služby právnej pomoci • doplnkové asisten�né služby základnej technickej pomoci • doplnkové asisten�né služby pomoc pri strate alebo odcudzení dokladov • doplnkové asisten�né služby pomoc pri neskorom dodaní batožiny ALLIANZ - Slovenská pois�ov�a, a. s. O zabezpe�enie všetkých služieb a poskytnutie informácií sa 24 hodín denne stará naša asisten�ná centrála Mondial Assistance. V prípade poistnej udalosti prosím telefonicky kontaktujte telefonické �íslo Mondial Assistance, kde Vám poskytnú odbornú pomoc v slovenskom jazyku. Asisten�ná spolo�nos� zabezpe�uje: • zdravotnícke zariadenie na primeranej úrovni • úhradu nákladov alebo poskytnutie platobných záruk • sprostredkovanie informácií týkajúcich sa spôsobu a priebehu lie�by v materinskom jazyku • komunikáciu s blízkymi osobami na Slovensku • prevoz spä� do SR • pomoc pri strate alebo odcudzení dokladov • právnu pomoc • asistenciu pri pred�asnom návrate Aktuálne sadzby poistného pre komplexné cestovné poistenie: Európa + stredomorské štáty: 1,40 EUR /osoba a de� Svet: 2,10 EUR /osoba a de� Lyžiarske zájazdy: 1,80 EUR /osoba a de� Váš partner, ktorý vám poskytne istotu pri cestách do zahrani�ia! www.allianzsp.sk infolinka: 0800 122 222 68

Katalóg zájazdov 2013 - Paxtour
socialni aspekty - 9-1-2010-finalni.cdr - Pfizer
dobrze mieszkaj nr 8-9/2010 - Marmorin
kolekcija 2010/11 kolekcija 2010/11 - De Dietrich
11 lipca 2010 - Klub Gaja
Cynllun Cydraddoldeb Sengl 2010/11
Onra - Long Distance (2010) 11
9/2010 - Škoda Holding, a.s.
December 2010 - ŽSR
Informator I 2010/11 - Å port mladih
11-2010.Atam.Marg.(G.. - Gurmat Veechar
Nr 9/471; wrzesień 2010 - Rybnik
Lesník 9 2006 - Lesy SR š.p.
11. – 16. 9. 2012, Frankfurt am Main - Automechanika - Messe ...
29 (145) 9-11 września 2012 1 - Silesia
Krajowe Zawody WKKW Strzegom 9 - 11 sierpień 2013 r. Wyniki ...
Amgylchedd Hanesyddol Cymru: Datganiad Sefyllfa 2010–11 - Cadw
SRAUF pomlad-jesen 2010-11 - Å olski center Celje
prenesi: valovi mure 2010/11 - Osnovna šola Veržej
Ledina piše, šolsko leto 2010/11
Gazetka 2010-03-24 09:11:39 2010-03-28 23:00:00 - Hiperpromo
Olympic 36 Page:Layout 1 2/11/08 9:26 AM Page 1
Zobrazte a uložte si 11. kapitolu ve formátu .pdf
XXXI. Výročná konferencia SSVPL Banská Bystrica, 4. – 6. 11. 2010
2010/11 會訊Vol.1 - 中國教育小組
第71号 2010年9月発行 - 川崎学園