Эмиль Рудер Типографика - Newsman.tsu.ru

newsman.tsu.ru

Эмиль Рудер Типографика - Newsman.tsu.ru

Ôóíêöèÿ è ôîðìà

44

Âñêîðå ïîñëå âîçíèêíîâåíèÿ êíèãîïå÷àòàíèÿ,

êîãäà èíêóíàáóëû èçäàâàëèñü òîëüêî íà ëàòûíè,

â îòäàëåííûõ äðóã îò äðóãà êóëüòóðíûõ öåíòðàõ

Åâðîïû íà÷àëè ïå÷àòàòü íà ðàçíûõ íàöèîíàëüíûõ

ÿçûêàõ, ðàçëè÷íûìè íàöèîíàëüíûìè øðèôòàìè.

Ïàðàëëåëüíî ðàçìåæåâàíèþ íàöèîíàëüíûõ

ÿçûêîâ ðàçâèâàëèñü íàöèîíàëüíûå øðèôòû.

Øðèôò Ãàðàìîí ñâÿçàí ñ ôðàíöóçñêèì ÿçûêîì,

Ñòð. Êåçëîí — ñàíãëèéñêèì, à Áîäîíè — ñèòàëüÿí-

283

ñêèì. Ëþáîé èç ýòèõ òðåõ øðèôòîâ, óïîòðåáëåííûé

â íàáîðå íà äðóãîì ÿçûêå, ìîæåò ïîíåñòè

îùóòèìûé ýñòåòè÷åñêèé óðîí. Íàïðèìåð,

Áîäîíè, ïðèìåíåííûé â íåìåöêîì íàáîðå,—

óæå íå òîò øðèôò; êàðòèíà èíîñòðàííîãî òåêñòà,

ïåñòðÿùåãî ïðîïèñíûìè áóêâàìè, åìó ïðîòèâîïîêàçàíà.

1 Øðèôò Ãàðàìîí â íàáîðå íà ðîäíîì ôðàíöóçñêîì

ÿçûêå è íà ÷óæäîì íåìåöêîì.

2 Øðèôò Êåçëîí â íàáîðå íà ðîäíîì àíãëèéñêîì

ÿçûêå è íà ÷óæäîì íåìåöêîì.

3 Øðèôò Áîäîíè â íàáîðå íà ðîäíîì èòàëüÿíñêîì

ÿçûêå è íà ÷óæäîì íåìåöêîì.

Similar magazines