skopet uge 14-15 / 2007 - Hospitalsenhed Midt

hospitalsenhedmidt.dk

skopet uge 14-15 / 2007 - Hospitalsenhed Midt

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup

Uventede gæster ...

Der var fint besøg på Regionshospitalet Viborg i den forløbne

uge, da to af husets tro væbnere kunne fejre 40-års-jubilæum:

Sygeplejeforskeren Helga Hylke holdt forelæsning om kompe-

tencerne for “Den Kyndi-sygeplejerske” ved afdelingssygeplejer-

ske Lene Kyndis reception - og sandelig om ikke selveste dron-

ningen mødte op for at gratulere sekretær Annelise Keller ...

Se jubilæumsreportager i dette nummer af skopet!

skopet holder påskeferie i uge 16!

Uge 14-15

4. april

2007


Fortjenstmedalje til Lene Kyndi

- Der var to ting, der undrede os, da vores løn- og per-

sonaleafdelings sladrelister fortalte, at du snart kunne

fejre 40-års-jubilæum. For det første at det kunne være

rigtigt. For det andet den skæve dato, sagde hospitals-

direktør Jens Anton Dalgaard, inden han den 27. marts

- som dronningens stedfortræder - dekorerede afde-

lingssygeplejerske Lene Kyndi, skade-modtageafdelin-

gen, med majestætens fortjenstmedalje i sølv.

At det var rigtigt, måtte hospitalsdirektøren affinde

sig med. Og årsagen til den skæve dato blev hurtigt

opklaret. Det forholder sig nemlig sådan, at man ikke

optjener jubilæums- og medaljeanciennitet under

strejke. Og faktisk deltog Lene Kyndi i en strejke 1.-27.

maj 1995 - og det er årsagen til, at hun måtte passere

1. marts i år uden medalje - og hvad der ellers hører et

rigtigt 40-års-jubilæum til.

Hoffets nidkære undersøgelser afslørede dog ikke an-

dre “pletter” i Lene Kyndis generalieblad. Så under de

foreskrevne “passende former” - ved en velbesøgt re-

ception i mødelokale 22 på Regionshospitalet Viborg

- anbragte Dalgaard den tunge sølvmedalje på Lene

Kyndis bryst med en mild formaning om aldrig at strej-

ke igen! Om jubilaren tog formaningen til sig vides ikke

- hun var højlydt optaget af at sende Matadors Laura

en venlig tanke!

Kæmper vedholdende for den gode sag

Siden Lene Kyndi blev færdig som sygeplejerske, har

hun arbejdet i behandlingsområderne - mange år som

anæstesisygeplejerske og 1. assistent i anæstesiafde-

lingen. Hun har også været ansat som underviser på

Sygeplejeskolen i Viborg. I 1996 fik hun sit nuværende

job som afdelingssygeplejerske i skade-modtageaf-

delingen.

Lene Kyndis chef, oversygeplejerske Bodil Fransgård,

ortopædkirurgisk afdeling, overrakte blomster, diplom

og nymodens afløser for jubilæumscheck: NEM-ud-

Fortjenstmedalje til afdelingssygeplejerske Lene Kyndi

skrift om indsat gratiale. Med udgangspunkt i en fæl-

les studietur til Skotland fortalte hun om Lene Kyndis

egenskaber:

- På den tur lærte dig at kende som en nysgerrig, am-

bitiøs og vedholdende sygeplejerske med høje faglige

krav og et positivt livssyn. Du har altid kæmpet for, at

sygeplejen til de mest syge prioriteres højest - det er

basis for skade-modtageafdelingen i dag, og det er ikke

mindst takket være din indsats, at vi står godt rustet

med et veluddannet personale til at tage os af akutte

og kritisk syge patienter nu og i fremtiden, sagde Bo-

dil Fransgård.

“Den Kyndi-sygeplejerske”

Inspirationen fra Patricia Benners forskning om kompe-

tenceudviklings-niveauer for kliniske sygeplejersker og

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerups kompeten-

ceprofiler var slet skjult, da den aldersstegne, forvirrede,

men alligevel skarpsynede og allestedsnærværende

sygeplejeforsker Helga Hylke - alias skade-modtageaf-

delingens souschef, Edith Dahlgaard - gjorde sin entre

med en hudflettende “forelæsning” om “Sygeplejekom-

petencer - fænomener i det refleksivt moderne” med

særlig interesse for “Den Kyndi-sygeplejerske”, krydret

med velvalgt og til tider opsigtsvækkende billeddo-

kumentation.

Helga Hylke karakteriserede “den Kyndi-sygeplejerske”

som en sygeplejerske, der i kraft af lige dele tid, reflek-

sion og held i sprøjten har opnået en kompetence,

der ligger i topklasse af, hvad man kan vride ud af en

sygeplejerske! Hun overskuer kaos og kan kombinere

viden og erfaring på en - for andre - epokegørende,

ny måde. “Den Kyndi-sygeplejerske”s kompetence gør

hende i stand til på næsten artistisk vis at frisætte sig

fra normer, dagligdags rutiner og regler. “Den Kyndi-

sygeplejerske” er i stand til at klare både omklædning

og aftaler om vagtplanen, ønsker for juleplanen og

2 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 14-15, 2007


Fortjenstmedalje til afdelingssygeplejerske Lene Kyndi

kursusønsker og andet på én gang - uden at normer

og tabuer stiller sig hindrende i vejen. Hun har hentet

sin almendannelse i ungdomsoprørets tid - populært

kaldet “de tre minussers tid” - dvs. at almendannelsen

består af lige dele Calsøes træsko minus hæl; bofæl-

lesskab minus fordomme og kvindegrupper minus

bh. Og det er - stadig ifølge Helga Hylke - grunden til,

at “Den Kyndi-sygeplejerske” fremstår som en meget

stærk karakter - en respekteret matriark, i balance, pa-

rat til at overskride personlige grænser - med kontakt

til urkvinden i sig selv. Helga Hylke manglede endnu

evidens for, at mange års urtete-drikning har haft be-

tydning for “Den Kyndi-sygeplejerske”s ændrede po-

litiske standpunkt, men henviste til andre eksempler

på “Kyndi-sygeplejersker”, der er skiftet fra den yderste

venstrefløj til rendyrket liberalisme - en tendens, der i

øvrigt også ses helt ind på Christiansborg.

Helga Hylke billedliggjorde afslutningsvist “Den Kyndi-

sygeplejerske”s kompetencer med et omskrevet digt:

“Lene Kyndi, Lene Kyndi”

- toppen af sygeplejen

Hvis er du, hvis er du?

“Jeg er sgu min egen”.

Skulle der være nogen, som aldrig tidligere har stif-

tet bekendtskab med Helga Hylke, er der et billede af

hende på forsiden af dette nummer af skopet.

Ansat i det forrige årtusinde

- Medaljer og ordener hænger man på idioter, siger

man. Men det er min medfødte nysgerrighed, der har

fået mig til at sige ja til en medalje. Jeg vurderer nem-

lig, at det er MIN chance for at komme til at hilse på

dronningen - eller måske på “Frede”, sagde den rigtige

Lene Kyndi i sin takketale.

Hun berettede om forholdene, da hun blev ansat “i det

forrige årtusinde” for 40 år og 27 dage siden - da afde-

lingssygeplejerskens puddelhund altid var med på ar-

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 14-15, 2007

Dronningens stedfortræder, hospitalsdirektør Jens Anton

Dalgaard, dekorerer afdelingssygeplejerske Lene Kyndi

med fortjenstmedaljen i sølv.

bejde, og det hørte med til det menige plejepersonales

arbejde at lufte den. Der blev bestilt mad til hunden fra

sygehusets køkken, og ingen måtte røre maden, før hun-

den var mæt. Og hvad var mere naturligt for overlægen

end at operere hunden på sygehusets operationsbord,

da den en dag var så uheldig at blive syg?

- Det er en daglig glæde for mig at komme på arbejde

i skade-modtageafdelingen, sagde hun, idet hun næg-

tede at tilslutte sig Garfield-citatet: “En ny dag truer”.


Fortjenstmedalje til Annelise Keller

Fortjenstmedalje til Annelise Keller

Skal man dømme efter antallet af gratulanter til jubi-

læumsreceptionen og de varme ord, der faldt fra de

mange talere, er Annelise Keller ubetinget en af de mest

vellidte og respekterede medarbejdere på Regionshospitalet

Viborg. Fredag den 30. marts - to dage for tidligt

- fejrede hun sit 40-års-jubilæum og blev samtidig dekoreret

med dronningens fortjenstmedalje i sølv.

Frøken Svenstrup

1. april 1967 blev Annelise (dengang) Svenstrup ansat

som sekretær i gynækologisk afdeling - og her har

hun været lige siden - med den forskel, at Svenstrup

er blevet til Keller, og gynækologisk afdeling er blevet

til kvindeafdelingen.

Mange kan ikke nævne navnet Keller uden samtidig

at tænke på nu afdøde overlæge Iversen, som Annelise

Keller var personlig sekretær for i hele Iversens

regeringstid. I dag står hun for gynækologisk operationsbooking.

- Din personalesag er ikke voldsomt voluminøs. Det er

bestemt heller ikke altid et godt tegn. Men jeg kan se,

at du har været flittig til at holde din viden ved lige på

kurser og lignende, sagde hospitalsdirektør Jens Anton

Dalgaard, inden han sprættede den med 81 kroner

frankerede kuvert fra Amalienborg op. I kuverten

lå en fortjenstmedalje, som dronningen havde udset

Dalgaard til at dekorere Annelise Keller med - under

passende former.

- Den er til dig til ejendom - dit navn står indgraveret

i kanten. Og læg mærke til, at der står “Fortjent” på

bagsiden - det gør der bestemt ikke på alle medaljer,

sagde Dalgaard.

Han erindrede Annelise Keller om, at det forventes, at

en medaljemodtager skriver sin levnedsberetning og

sender den til rigshistorikeren. Til gengæld har medaljemodtagere

har en stående invitation til at komme i

takkeaudiens hos dronningen, og Dalgaard opfordrede

hende varmt til at tage imod dette tilbud. Det havde

han næppe behøvet - efterhånden som receptionen

skred frem, stod det klart for enhver, at Annelise Keller

er royalist til fingerspidserne. Den omsorgsfulde stedfortræder

for dronningen gjorde også sit til, at Annelise

Keller kan være klædt ordentligt på ved takkeaudiensen

- han gav hende et par hvide handsker, som hun

kan tage på ved højtideligheden!

Pligtopfyldende og alvidende

Ledende overlæge Lars Schierup overrakte blomster,

gratiale og diplom på regionens og hospitalets

vegne.

- Da jeg blev fastansat som overlæge, var der en sekretær,

der gav mig tørt på: “Du kan hente din kittel i

kælderen”. Det havde du aldrig gjort mod mig. Du har

altid været overlægernes “mand”. Pli og pligtfølelse

har altid kendetegnet dig. Biografier og historier er en

anden side af dig. Du er et uundværligt faktotum, der

ved alt om alle og om hospitalets historie, sagde Lars

Schierup, som ikke havde kunnet undgå at bemærke

Annelise Kellers aldrig svigtende interesse for kongehusets

op- og nedture - og for Tour de France.

- Vi har gjort et kæmpe benarbejde for at få dronningen

til at komme i dag - men hospitalets rygeforbud er

kommet på tværs, sagde ledende lægesekretær Lena

Brønlund i sin tale til Annelise Keller, som hun kunne

huske helt fra sin elevtid: Altid korrekt i hvid kittel, med

sort bælte - og rød læbestift.

- Du har formået at følge med tiden - og med tiden er

din stil blevet mere afslappet og impulsiv, men du er

stadig ulastelig, nydelig, ungdommelig. Og så har du

et varmt hjerte, fortsatte Lena Brønlund.

Dygtig, pålidelig, ærekær, sjov, humoristisk, forandringsparat

og sprudlende var andre egenskaber, som

afdelingssygeplejerske Mette Jakobsen og sygeplejerske

Margit Klitte hæftede på Annelise Keller. Samme

4 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 14-15, 2007


Fortjenstmedalje til Annelise Keller

Nys dekoreret sekretær Annelise Keller i selskab med dronningens stedfortræder, hospitalsdirektør Jens Anton Dalgaard.

billede tegnede en gruppe af hendes kolleger, der op-

førte en sketch, der udformede sig som en “kaffestue-

snak”, hvor samtaleemnet var Annelise Keller. Her blev

det også afsløret, at Annelise Keller altid bærer et grønt

timeout-kort, som hun tager frem, hvis snakken bliver

for personlig - og at hun argumenterer for personale-tv

som et lige så selvfølgeligt gode som patient-tv!

Dronningen kom alligevel

På et tidspunkt gik der et sus gennem de mange frem-

mødte receptionsgæster. For sandelig om ikke “dron-

ningen” alligevel mødte op - iført rød robe og guldkro-

ne - se billedet på forsiden. Det var sygeplejerske Inge

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 14-15, 2007

Dalgaard fra Y17, der spillede rollen - graciøst, værdigt

og uden et ord!

Gynækologisk afdeling er der stadig

- Det var et andet sygehus, jeg blev ansat ved i 1967,

sagde Annelise Keller. Præsentable, gule bygninger.

Og med en fødeafdeling, som kun modtog fødende

af patologiske og sociale årsager.

“Hendes” gynækologiske afdeling ligger der dog stadig

- det er “mellembygningen” mellem sengebygningen

og “den gamle funktionærbolig”. I sidstnævnte ligger

også “hendes” gynækologiske ambulatorium også - i

de lokaler, som it-afdelingen nu råder over.

5


Åbent hus i dermatologisk ambulatorium

I anledning af, at dermatologisk ambulatorium er flyttet fra Kjellerup til Regionshospitalet Viborg den 2. januar

2007, vil vi gerne invitere alle interesserede til kaffe, hjemmebag og rundvisning

tirsdag d. 17. april kl. 13.30 - 15.00 på 4. etage.

Kom og se, hvor vi er, hvem vi er - og hvad vi laver.

På gensyn og mange forårshilsner fra

personalet i dermatologisk ambulatorium

Åbent hus i dermatologisk ambulatorium

6 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 14-15, 2007


Gennem et kvalitets-nåleøje

Fertilitetsklinikken er blevet

godkendt til vævscentervirksomhed

Ifølge vævslovens § 4 og 5 fra den 28. september 2006 skal alle, der beskæftiger sig med testning, forarbejdning

og opbevaring af humant væv have en godkendelse.

Vejen til denne godkendelse er lang. Først skal man sende en ansøgning om tilladelse til at drive vævscentervirk-

somhed - dette gjorde vi i oktober 2006. Herefter kommer en inspektør fra Lægemiddelstyrelsen på inspektion for

at gå laboratoriet efter i sømmene og for at se, om afdelingen lever op til de krav, loven stiller. Bl.a. krav til vævscentrets

organisation, personale, indretning og drift. Specifikke krav til aktiviteter, sporbarhed og kvalitetssikring.

Vores inspektør kom den 23. februar og havde de kritiske briller på. Vi følte vist alle, at vi var kommet til eksamen

den dag.

Forud for inspektionen havde vi gjort et stort arbejde med at få alle ting på plads. En stor arbejdsopgave lå i at

skrive alle vores procedurer om og lægge dem ind i et særligt dokumentstyringssystem. Her lagde vi også alle

funktionsbeskrivelser, oplæringsprogrammer samt personalets cv’er ind. I forvejen har vi på laboratoriet altid haft

et velfungerende kvalitetssikringssystem, og det kom os virkelig til gode nu, da kravene er blevet skærpede og

klart definerede i lovteksten.

Heldigvis bar det store arbejde frugt, idet vi den 23. marts 2007 fik brev om, at inspektionen var forløbet tilfredsstillende,

og at vores tilladelse til at drive vævscentervirksomhed vil blive tilsendt afdelingen snarest.

Betina Boel Povlsen

afdelingsbioanalytiker, fertilitetsklinikken

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 14-15, 2007

7


Det papirløse journalarkiv

Kunne du tænke dig at have dine e-mails skrevet ud på papir og stakket op i en bunke på dit skrivebord? Eller foretrækker

du at opbevare dine e-mails elektronisk - sorteret i mapper efter deres indhold?

De allerfleste vil utvivlsomt svare ja til det sidste spørgs-

mål. De har det godt med de elektroniske arkivmulig-

heder, deres postsystem indeholder. Og printer kun ud,

hvis de har særlige grunde til det.

Den elektroniske patientjournal (EPJ) på Regionshospitalet

Viborg, Skive, Kjellerup er i princippet skabt til

at fungere på samme måde som e-mail-postkassen:

Et sted, der samler alle elektroniske dokumenter om

den enkelte patient.

I udviklingen fra papirjournal til elektronisk patientjournal

er tiden nu inde til at sætte papirjournalen under

et særdeles kritisk lys - dvs. at sikre, at alle elektroniske

dokumenter KUN arkiveres i EPJ. Papirjournalen skal

med andre ord alene være “staldplads” for de papirdokumenter,

det for øjeblikket ikke er muligt at udforme

elektronisk.

“Projekt Papirløs”

- Den arkivfaste patientjournal skal være 100 procent

elektronisk. EPJ skal være den eneste indgangsnøgle,

når vi skal finde opdaterede og overskueligt præsenterede

informationer om patienten - det er vores ambitiøse

mål, siger hospitalsdirektør Jens Anton Dalgaard

om baggrunden for “Projekt Papirløs”, som hospitalsledelsen

tog initiativ til kort før jul. En undersøgelse, som

kvalitets- og uddannelsesafdelingen stod bag, viste, at

op mod halvdelen af det pladstrængte journalarkiv i

centralsekretariatet er fyldt med papir, der indeholder

data, som også er arkiveret i hospitalets elektroniske

systemer. Altså dobbeltarkivering.

I “Projekt Papirløs” har hospitalsledelsen allieret sig

med projektleder Anette Husum fra kvalitets- og uddannelsesafdelingen

og it-planlægger Anne Kristiansen

fra it-afdelingen. De har fået til opgave at hjælpe

“Projekt Papirløs”

Projektleder Anette Husum, it-planlægger Anne Kristiansen

og hospitalsdirektør Jens Anton Dalgaard gør fælles

sag i ”Projekt Papirløs”, der her og nu handler om at sikre,

at elektronisk arkiverede data ikke også havner i patientens

papirjournal i centralarkivet.

afdelingerne over de hurdler, der måtte være på den

vej, der fører til det papirløse journalarkiv. “Forandringsagenter”

på kulturdelen af EPJ, kalder Dalgaard dem.

Selv har han indtaget projektets formandsstol - det er

ham, der træffer de overordnede beslutninger omkring

projektet. Anette Husum fungerer som projektleder og

koordinator. Anne Kristiansen har ansvar for at afdække

eventuelle udviklingsbehov i EPJ’en sammen med itafdelingens

tre andre EPJ-medarbejdere.

Sikker kommunikation

“Projekt Papirløs” handler naturligvis ikke alene om at

løse et pladsproblem i journalarkivet.

- Vi skal kunne kommunikere sikkert med og om patienterne.

Her er EPJ et vigtigt redskab - EPJ er stedet,

hvor vi hurtigt kan skaffe os et aktuelt overblik. Det

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 14-15, 2007


“Projekt Papirløs”

Hvad papirjournalen gemte ...

Tilfældigt udvalgt kronikerjournal i centralsekretariatet - to bugnende journalomslag med indhold, hhv. ”Journal 1”

og ”Journal 2”. ”Journal 2” åbnes - talte nogen om orden og overskuelighed?

Indholdet i ”Journal 2” gennemgås, og der findes mange interessante ting. Håndskrevne medicinordinationer

på små ”post-it”-lapper, blanke, hvide papirark, tomme plasticlommer, uudfyldte skemaer ...

For det relevante journalindhold viser det sig, at cirka 50% af papirstakken udgøres af gamle udskrifter fra sy-

gehusets elektroniske systemer - oplysninger, der umiddelbart er elektronisk tilgængelige for relevante parter

- eksempelvis lægekontinuationer, sygeplejenotater, interne henvisninger og udgående korrespondance. Det

er disse 50%, der i første omgang skal væk fra journalerne i centralarkivet.

De resterende 50% er dokumenter, som ikke umiddelbart kan arkiveres elektronisk i dag. Her arbejder vi på at

finde brugbare løsningsmodeller.

hører hverken nu- eller fremtiden til, at vi skal lede i

en stor bunke papir efter de nyeste data - det er slet

ikke optimalt, siger Dalgaard og tilføjer, at Regionshospitalet

Viborg, Skive, Kjellerups EPJ er så veludviklet, at

den sagtens kan stå distancen som platform for “Projekt

Papirløs”.

Skal en alvorligt syg patient overføres til et andet hospital,

f.eks. Skejby, er det desuden oplagt at sende den

elektroniske journal i forvejen, så det modtagende hospital

har læst journalen, inden patienten ankommer

med ambulancen.

Papirprint som arbejdskopi

“Projekt Papirløs” signalerer ikke, at det er forbudt at

printe noget ud fra EPJ! For det kan være både hensigtsmæssigt

og nødvendigt i mange situationer.

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 14-15, 2007

- Men vi skal holde fast i, at det er arbejdskopier, vi printer

ud. Det er ikke original dokumentation, der skal arkiveres

i kælderen. Vi skal frem til, at papirjournalerne i

kælderen kun indeholder de dokumenter, der - endnu

- ikke er tilgængelige i elektronisk form, understreger

Jens Anton Dalgaard.

- Det har også noget med sikkerheden at gøre. Det er

vigtigt, at vi holder os for øje, at EPJ er det eneste sted,

hvor vi arkiverer og opdaterer vores informationer. Så

vi altid kan stole på, at skærmen viser os “den aktuelle

sandhed”, siger Anette Husum.

Også patientens journal

Dalgaard erindrer om, at ordet patientjournal skal tages

bogstaveligt - altså at journalen nu ikke længere er hospitalspersonalets,

men i lige så høj grad patientens.


- Patienten kan se sin journal på sundhedsportalen

“www.sundhed.dk”. Det skal vi naturligvis indrette

vores systemer efter. Det giver også et bedre grund-

lag for at medinddrage patienten i sin behandling, og

dermed kan vi gøre vores behandlingsindsats mere

effektiv, siger han.

Nem, enkel og sikker søgning

Anette Husum og Anne Kristiansen fortæller, at den

nyeste version af EPJ indeholder unikke muligheder for

at orientere sig - også uden de store forudsætninger

og særlig uddannelse.

- Vi må konstatere, at vores EPJ teknisk set er endog

meget langt fremme. Som ”forandringsagenter” bliver

vores opgave i vid udstrækning at motivere brugerne

til at udnytte de nye funktionaliteter - at få dem til at

indse de åbenlyse fordele, systemet giver dem, siger

Anette Husum.

Anette Husum og Anne Kristiansen tilbyder at komme

på besøg i de enkelte afdelinger - i første omgang for

De 100 første dage

“Projekt Papirløs” • De 100 første dage

Hver dag ”nedkæmper” centralsekretariatet et stort an-

tal eftersendte journalbilag, som i forvejen er arkiveret i

hospitalets elektroniske systemer.

at hjælpe lægerne videre på EPJ-vejen - hvad enten

behovet er yderligere information eller måske inspi-

ration til at afstemme arbejdsgangene i afdelingen til

den elektroniske patientjournal.

Af regionsdirektør Bo Johansen, Region Midtjylland

Foto: Fra Region Midtjyllands nyhedsavis midt•nyt

Når vi møder på arbejde igen efter påske, er det dag

nummer 100 i Region Midtjyllands liv. Det giver anled-

ning til eftertanke, for de 100 første dage i en organi-

sations liv giver på mange måder et vigtigt fingerpeg

om, hvad den vil og kan.

Personligt vil jeg konkludere, at vurderingen fra sidste

år var rigtig: Det ér en voldsom opgave, vi har gang i.

En kommunalreform er ikke hverdagskost – og den er

jo ikke gennemført med et snuptag, bare fordi det blev nytår. Der er stadig meget, som ikke fungerer, som vi drøm-

mer om. Nye arbejdsgange og nye it-systemer tager sin tid at få etableret, og jeg ved, at mange medarbejdere i

regionshusene stadig arbejder akkompagneret af støj fra ombygningsprojekter. Det tager også tid og kræfter at få

opbygget nye netværk og relationer både internt og i forhold til vores mange samarbejdspartnere.

10 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 14-15, 2007


Mindeord • De 100 første dage

Mindeord:

Vi vidste selvfølgelig, hvor det bar hen. Alligevel føltes det både uvirkeligt og urimeligt, da vi forleden fik

besked om, at vores gode kollega, Aase Bach Nielsen, var afgået ved døden efter kortvarig, men uhelbre-

delig, sygdom i en alder af kun 52 år.

Aase var altid glad og i godt humør. Hun bidrog om nogen til et godt arbejdsklima i Regionshospitalet Vi-

borgs centralkøkken, hvor hun blev ansat i 1989 som køkkenmedhjælper. I 1996-97 gennemførte hun ud-

dannelsen til køkkenassistent. Arbejdsmæssigt var hun meget stabil og overkom meget - selv i pressede

situationer. Hun var god til at anskue en sag objektivt og give sin mening til kende på en konstruktiv måde.

Samtidig forstod hun at lytte og at være omsorgsfuld over for alle. Aase var man med andre ord altid i godt

selskab med, og af den grund havde hun mange personlige venner blandt sine kolleger.

Aase var ugift, men havde et tæt forhold til sin niece Lenes børn, som hun fortalte os om med stor kærlighed.

Ud over sin egen sygdom havde Aase også nærstående familiemedlemmers alvorlige sygdom tæt inde på

livet de seneste år. Alligevel lykkedes det hende at bevare sit gode humør og sin aldrig svigtende interesse

og omsorg for sine medmennesker lige til det sidste.

I centralkøkkenet kommer vi til at savne Aases markante stemme og smittende latter. Vores medfølende

tanker går til Aases far, søskende og søskendebørn, som hun tog afsked med hver og en, da det stod klart

for hende, at kampen mod sygdommen ikke stod til at vinde.

Æret være Aase Bach Nielsens minde.

Cheføkonoma Bente Kristensen

på vegne af de ansatte i Regionshospitalet Viborgs centralkøkken.

Når dagligdagen så oven i købet – stadigvæk – er præget af endog meget store opgaver og travlhed, er der ikke

meget at sige til, hvis den hårde hud bliver lidt tyndslidt. Pionerånden bliver sat under pres.

På den baggrund er det endnu mere imponerende, at der fortsat bliver arbejdet så ihærdigt og målbevidst i hele

organisationen. Det gælder sundhedsområdet og psykiatriområdet, hvor regionsrådet tidligere på ugen godkendte

19 sundhedsaftaler med kommunerne, og hvor vi har gang i en stor proces om det fremtidige akutte beredskab.

Inden for regional udvikling blev starten noget præget af diskussion om mål, midler og roller. Alligevel ligger der

nu en godkendt strategi for erhvervsudvikling. Vi har også set det første udspil til en regional partnerskabsaftale

mellem regeringen og Vækstforum, og i disse dage er mere end 20 kvinder i gang med at forberede te-saloner,

hvor der skal diskuteres ideer til fremtidig udvikling i regionen. På socialområdet er vi nået langt med at dreje vores

tilbud i retning af at være leverandører til kommunerne.

Jeg kunne nævne mange flere konkrete resultater. Det vil jeg ikke, men i stedet konstatere, at I med de første 100

dage har bevist, at Region Midtjylland vil og kan rigtig meget.

Jeg ønsker jer alle en rigtig god og velfortjent påskeferie. Måtte I nyde den med familie, venner – og solskin.

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 14-15, 2007

11


Grundkursus i Facial Oral Tract Therapy

(F.O.T.T.) på Regionshospitalet Skive

Ergoterapien i Skive afviklede en uges F.O.T.T.-kursus på Regionshospitalet Skive en uge i december 2006. F.O.T.T. er en

forkortelse af Facio Oral Tract Therapy - oversat til dansk: undersøgelse af behandling af ansigt, mund og svælg.

Nogle patienter med hjerneskade oplever synkevanskelighed , problemer med åndedræt og stemme og facialispa-

rese. For mange er dette ikke kun et fysisk, men også et psykisk problem.

Derfor er det et område, vi tværfagligt gerne vil sætte mere fokus på, så vi bliver i stand til på bedste vis at hjælpe

disse mennesker. F.O.T.T. er en holistisk tilgang til dette.

Og det er netop med en tværfaglig indsats og forståelse, vi kan nå længst. Det var derfor rigtig godt og udviklende,

at der på kurset var repræsentation af flere faggrupper. Så fysioterapeuter, ergoterapeuter, social- og sundhedsas-

sistenter og sygeplejersker undersøgte og “behandlede” hinanden ugen igennem.

Alt lige fra indtagelse af gåsebryst til mundstimulering, tandbørstning og terapeutisk spisning blev afprøvet. Dette

underbygget af teori omkring ansigtets bevægelser, ansigtets muskler, åndedræt, stemme, svælg og tunge.

Ind imellem alt dette fik vi også mulighed for patientbehandling. Rigtig godt at kunne afprøve det i praksis under

supervision.

Kursets undervisere var F.O.T.T.-instruktørerne Annette Kjærsgaard og Jim Jensen. To meget kompetente og inspi-

rerende undervisere, som med deres forskellighed og varierende undervisning var med til at dygtiggøre os inden

for dette område.

Situationsbilleder fra F.O.T.T.-kurset er venligst udlån af ergoterapien, Regionshospitalet Skive.

F.O.T.T.-kursus i Skive

12 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 14-15, 2007


F.O.T.T.-kursus i Skive • Staff-meeting 11. april

For nogle var det helt nyt. Andre havde mere eller mindre viden med sig inden. Men vi gik derfra med en følelse af,

at kurset havde været godt og lærerigt for alle.

Næste skridt er implementeringen i det daglige arbejde. Vi er godt i gang - eller rettere sagt: Vi er i gang med at

arbejde videre derfra, hvor vi var før kurset, men med mere viden og med en tværfaglig vinkel også på dette pro-

blem.

Ergoterapien Skive

Indbydelse til staff-meeting

onsdag den 11. april 2007

Program ved overlæge Jan Abrahamsen,

klinisk fysiologisk afdeling:

Forskningsprojekter på

klinisk fysiologisk afdeling

Næste møde er planlagt til onsdag den 9. maj 2007 ved

ortopædkirurgisk afdeling.

På staff-meetings fremlægges forskningsresultater eller

andre nyheder af tværfaglig betydning for hospitalets

behandlingskvalitet som et hele. Alle er velkomne, men

de fremlagte informationer er kun en del af hospitalets

stigende informations- og undervisningstilbud, hvorfor

fremmøde naturligt bør nedprioriteres, når der foregår

vigtigere aktiviteter på egen afdeling.

Staff-meeting foregår i lokale 21-22 kl. 8.00 til 8.45 på

Regionshospitalet Viborg.

Prag, KMA

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 14-15, 2007

1


HMU-møde 10. april

Ordinært møde i hovedMED-udvalget (HMU)

på Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup

tirsdag den 10. april 2007. Der er følgende dagsorden:

1. Referater. Godkendelse af referat fra HMU-mødet 23. januar 2007.

2. Sikkerhedsorganisationen.

• Valg af sikkerhedrepræsentanter til HMU.

• Sikkerhedsorganisationen i driftsafdelingen.

• Retningslinjer for arbejdsmiljørunderinger samt standardiserede skemaer til anvendelse ved disse.

3. Udkast til ledelses- og styringsgrundlag for Region Midtjylland.

Regionsdirektør Bo Johansen deltager fra kl. 13.30 - 14.30.

4. Sundhedsplanlægning - akutdebatten.

Et righoldigt materiale er tilgængeligt på Region Midtjyllands hjemmeside på adressen:

“http://www.rm.dk/Sundhed/Fremtidens+sundhedsv%c3%a6sen/Akutdebatten”.

Det fremgår af køreplanen, at akutplanen kommer til høring i perioden 20. juni til 14. september - se

“http://www.rm.dk/sundhed/fremtidens+sundhedsvæsen/akutdebatten/køreplan+for+akutdebatten”.

Helle Balling Engelsen oplyser, at regionsMED-udvalget (RMU) inviterer hospitalernes HMU til stormøde om forsla-

get til akutplan 16. maj kl. 10-12 i Viborg.

5. Arbejdskonference om personalepolitik 26. marts 2007.

6. Orientering.

Hospitalsledelsen:

• Økonomi (regnskab 2006 - økonomirapport 2007 - budget 2008).

• Tjeneste 1. maj, 5. juni og fredag efter Kr. himmelfartsdag.

Medarbejderne:

Sikkerhedslederen:

• Orientering om den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse.

• APV - status.

• Arbejdsulykker.

• Psykologhjælp - et tilbud til alle ansatte i Region Midtjylland.

“http://www.rm.dk/files/Regionshuset/HR-afdelingen/psykologpjece.pdf”.

Udvalg:

7. Eventuelt.

14 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 14-15, 2007


Kontaktudvalgsmøde 26. april

Til tillidsrepræsentanterne på Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup og de tre sikkerhedsrepræsentanter i HMU.

Hermed indkaldes til kontaktudvalgsmøde

torsdag den 26. april 2007 kl. 13.00 - kl. 15.00

Sted: Lokale 81 på patienthotellet

Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer: Rengøringsassistenterne.

2. Referent: Rengøringsassistenterne.

3. Kommentarer til referatet fra KU-mødet den 19. februar 2007.

4. Godkendelse af dagsorden.

5. Sager til drøftelse:

A. Forslaget til akutberedskab i Region Midtjylland – kommentarer?

B. Lokale lønforhandlinger.

C. Ledelses- og styringsgrundlaget for Region Midtjylland – opfølgning fra HMU.

D. Valg til underudvalg under HMU – opfølgning fra KU i februar.

6. Orientering fra arbejdsmiljørepræsentanterne.

7. Gensidig orientering.

Møde mellem HMU og RMU den 16. maj.

Arbejdende konference den 26. marts.

8. Referater:

A. Kommentarer til RMU den 20. april?

B. Kommentarer til HMU den 10. april?

9. Eventuelt.

10. Foreløbige punkter til næste KU-møde i maj.

Dagsordenpunkter til HMU i juni.

Opfølgning på akutberedskab.

Der serveres kaffe / te. Er du forhindret, så send venligst afbud, hvis din suppleant også er forhindret.

Med venlig hilsen

formand for kontaktudvalget

Helle B. Engelsen, K 11-1/K-05 i Viborg

Lokalnr.: 2461 / kode: 88-2461.

E-mail-adresse: “helle.balling.engelsen@sygehusviborg.dk”.

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 14-15, 2007

15


Nyhedsbrev

Ny medarbejder i

ledelsessekretariatet:

Sommertid begyndte i

uge 12:

Overførsel / udbetaling

af ferie:

Hvor lang tid kan der

laves rettelser i indberetning

til 6. ferieuge:

Optjening af betalt ferie

i den ulønnede del

af barselsorlov:

Lønudbetaling i april

2007:

Marts 2007

Ledelsessekretariatet

Pr. 1. april 2007 starter AC-fuldmægtig Gitte Sejersen i ledelsessekretariatet.

Gitte Sejersens opgaver vil primært være sekretariatsfunktion for ledelsesgruppen,

beredskabsledelsen og fonde, patientforsikringssager og

juridiske fortolkningsopgaver. Gitte Sejersen træffes på lokal 2551.

Løn- og personaleafdelingen

I weekenden i uge 12 begyndte sommertiden.

Var du på arbejde natten mellem lørdag den 24. marts og søndag den 25.

marts 2007, kom du til at arbejde en time mindre (Vi stillede urene 1 time

frem).

Du skal ikke skrive noget specielt på arbejdstidsplanen. Lønsystemert

trækker automatisk 1 times afspadsering.

Skema til overførsel / udbetaling af ferie er tilgængelig i løn- og personaleafdelingens

dokumenthåndbog.

Rettelserne skal laves i Modul Tjenestetid inden uge 18 overføres.

Hvis ikke der er søgt om overførsel af 6. ferieuge, sker udbetaling

af 6. ferieuge sammen med månedslønnen sidst i maj 2007, og saldoen

vil derfor ikke længere kunne påvirkes.

I forbindelse med overenskomstforhandlingerne 2005 indgik parterne aftale

om, at der med virkning fra 1. oktober 2005 indbetales pensionsbidrag i

den ulønnede del af barsels- og adoptionsorlov.

Arbejdsdirektoratet har tolket, at pensionsindbetalinger i den ulønnede del

af barsels- og adoptionsorloven sidestilles med løn med den virkning, at

der optjenes ret til betalt ferie.

Danske Regioner efterkommer Arbejdsdirektoratets fortolkning. Det betyder,

at der for de omhandlede orlovsperioder optjenes ret til ferie med løn i

det efterfølgende ferieår samt beregnes feriegodtgørelse til 12,5 pct. til fratrådte

samt yngre læger.

Der vil være medarbejdere, der har optjent ferie med løn i perioden 1. oktober

- 31. december 2005. Denne ferie skal afvikles senest 1. maj 2007.

Vi tager kontakt til funktionslederne, hvor der er ændring i feriesaldi.

Skattekort og anciennitetskort m.v., der skal benyttes ved lønudbetalingen

i april 2007, skal være løn- og personaleafdelingen i hænde senest tirsdag

den 17. april 2007.

Månedslønnen er til disposition mandag den 30. april 2007.

Nyhedsbrev fra administrationen

Administrationen

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup

16 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 14-15, 2007


Nyhedsbrev fra administrationen

Patienter fra andre

lande:

Økonomi- og planafdelingen

"Vejledning om administrativ behandling af patienter fra andre lande,

herunder EU-sygesikringskort og særligt sundhedskort" er udsendt

til afdelingsledelser, ledende lægesekretærer samt

centralsekretariatet.

Vejledningen vedrører primært administrativ håndtering af akut/nødvendig

behandling af patienter, der ikke har folkeregisteradresse i Danmark. Ligesom

tidligere skal afdelingerne være særligt opmærksomme på patienter

med

erstatnings-cpr-nr.

bopæl i udlandet, herunder udenlandsdanskere

Borgere med et EU-sygesikringskort har udover ret til akut behandling

også ret til nødvendig behandling. Det vil sige, behandling “der fra et medicinsk

synspunkt bliver nødvendig under et ophold på en anden medlemsstats

område, under hensyntagen til ydelsernes art og opholdets

forventede varighed”.

Danmark har aftaler med en række lande om at få hospitalsudgifterne refunderet

ved akut/nødvendig behandling. Derfor er det vigtigt, at økonomiog

planafdelingen

får kopi af EU-sygesikringskort

får oplyst, hvis der er udleveret særlig dyr medicin eller

behandlingshjælpemidler

hvis patienten bliver henvist til specialfunktionsniveau (LL-behandling)

overflyttes til et hospital i en anden region

hvis der bestilles Falck-transport.

Efter anmodning kan en kommune udstede et særligt sundhedskort til

personer, der ikke har folkeregisteradresse i Danmark. Et særligt sundhedskort

giver ret til ydelser efter sundhedsloven under ophold i Danmark

på samme vilkår som bosatte i Danmark. Det kan f.eks. være personer,

der arbejder for en dansk virksomhed. Kopi af særligt sundhedskort sendes

til økonomi- og planafdelingen.

Udlændinge/udenlandsdanskere, der tager til Danmark med det

formål at få behandling på et dansk hospital, skal som hovedregel

betale for den planlagte behandling. Dette sker ud fra en individuel

vurdering. Da betaling for behandling altid skal betales forud, skal økonomi-

og planafdelingen kontaktes inden behandlingens start.

Opkrævning inden for ovennævnte kategorier afregnes til DRG-takster.

Eventuelle henvendelser kan ske på e-mail:

“kirsten.laursen@sygehusviborg.dk”

eller telefon: 89272560.

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 14-15, 2007

17


Nye bøger

Blodprøver / Peter Fahmy … [et al.]

København: Munksgaard Danmark, 2006

190 s., ill.

Bogens placering: Fagbiblioteket. Viborg

Care and vulnerability / Kari Martinsen

Oslo: Akribe, 2006

185 s.

Bogens placering: Fagbiblioteket. Viborg

Ernæring og diætetik / Lars Ovesen … [et al.]

København: Nyt Nordisk Forlag, 2007

288 s., ill.

Bogens placering: Fagbiblioteket. Viborg

Kommunikasjon i praksis: Relasjoner, samspill og

etik i sosialfaglig arbeid / Tom Eide … [et al.]

Oslo: Gyldendal Norsk Forlag, 2005

319 s., ill.

Nyt fra fagbiblioteket • Læger med tilknytning til lægemiddelvirksomhed

Bogens placering: Fagbiblioteket. Viborg

Noter i farvning af celler og væv S2 / Kirsten Hal-

lager … [et al.]

Århus: Bioanalytikeruddannelsen, 2006

1 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 14-15, 2007

85 s.

Bogens placering: Patologisk-anatomisk Institut. Skive

Occupational disorders of the lung: Recognition,

management, and prevention / David J. Hendrick

… [et al.]

London: W.B. Saunders, 2002.

xiv, 638 s., ill.

Bogens placering: Arbejdsmedicinsk klinik. Skive

Surgery of the foot and ankle / Michael J. Coughlin

… [et al.]

Philadelphia: Elsevier Inc., 2005

Online edition

Placering: Ortopædkirurgisk afdeling. Viborg

Henvendelse vedr. lån af bøgerne sker til fagbiblio-

teket, lokal 2720.

Lægers ansøgningspligt ved tilknytning

til en lægemiddelvirksomhed

Lægemiddelstyrelsen har udsendt en opdateret “Vejledning om lægers, tandlægers og dyrlægers pligt til at søge

om tilladelse til at være tilknyttet en lægemiddelvirksomhed”. Vejledningen retter sig mod læger, tandlæger og

dyrlæger, der ordinerer lægemidler i virket som læge, OG SOM SAMTIDIG modtager økonomiske midler fra en læ-

gemiddelvirksomhed, eksempelvis som led i et forskningsprojekt.

Dette skal Lægemiddelstyren godkende.

Alle afdelingsledelser og stabschefer ligger inde med materiale herom fra Lægemiddelstyrelsen.

Se også Lægemiddelstyrelsens hjemmeside “www.laegemiddelstyrelsen.dk” under punktet Læger; Tilknytning til

lægemiddelvirksomhed. Her findes yderligere oplysninger, herunder vejledningen og ansøgningsskemaer.


Et hjertesuk fra posafdelingen og ledelsessekretariatet

At rejse er at leve!

Men glem ikke, hvor du kommer fra!

Ferietiden står for døren, og ledelsessekretariatet har allerede modtaget de første “uanbringelige” feriehilsener.

HUSK at skrive tydelig adresse og ISÆR AFDELING på, når du sender dine kolleger en hilsen fra det store udland.

Vi har ikke en jordisk chance for at vide, hvilken afdeling der venter livstegn fra Bente i Thailand eller Jette på Gran

Canaria!

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 14-15, 2007

1


Vil du være social- og sundhedsassistent? • Efteruddannelseskurser

Er du interesseret i at uddanne dig til social- og sundhedsassistent?

Kontakt uddannelsesvejlederne på Social- og sundhedsskolen Skive - Thisted - Viborg

tlf. 8727 2700 (Skive-afd.) eller 8727 2800 (Thisted-afd.).

Ledige kursuspladser - Traumekald og hygiejne

Efteruddannelsesudvalget har ledige pladser på følgende kurser:

• Traumekald (kursus 07-35) - fortrinsvis for nyansat personale, der vil blive involveret i traumekald. Kurset hol-

des 7. maj kl. 13-15.30 på Regionshospitalet Viborg.

• Sygehushygiejne (kursus 07-29) - for alle faggrupper med direkte pleje- eller behandlingsmæssig kontakt med

patienter. Kurset holdes 8.-9. maj kl. 8.30-15.30 på Regionshospitalet Viborg.

Tilmelding til begge kurser senest 16. april til afdelingsledelse / stabschef og 18. april til Pia Larsen, kvalitets- og

uddannelsesafdelingen. Detaljeret kursusbeskrivelse på “www.sygehusviborg.dk/sw21552.asp”.

20 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 14-15, 2007


Ledige job på Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup

Ledige job

Oversigten omfatter de jobannoncer, der er opslået i uge 13 med ansøgningsfrist efter 4. april 2007. Opslagenes

fulde ordlyd kan ses på “www.sygehusviborg.dk/sw476.asp”.

Er du interesseret i et stillingsopslag, som du

ikke har mulighed for at se elektronisk på vores

hjemmeside, kan du bestille et print af det i

informationsafdelingen, lokal 2593 eller 2594.

Projektleder

Kvalitets- og uddannelsesafdelingen

Kvalitets- og uddannelsesafdelingen søger en projekt-

leder, der skal styrke indsatsen med at etablere sam-

menhængende patientforløb med fokus på overgange

og overdragelse mellem afdelinger og sektorer. Stil-

lingen kan besættes 1. juni 2007 eller snarest derefter

med en person, der har sundhedsfaglig og eller sam-

fundsvidenskabelig uddannelse.

Ansøgning mrk. 143 senest 16. april 2007 med mor-

genposten.

------------------------------------------------------------------------

Social- og sundhedsassistent

Øre-, næse-, halsafdelingen

Øre-, næse-, halsafdelingens sengeafsnit søger social- og

sundhedsassistent 32 timer pr. uge fra 1. juni 2007.

Ansøgning mrk. 144 senest 20. april 2007 med mor-

genposten.

------------------------------------------------------------------------

Sygeplejerske

Øre-, næse-, halsafdelingen

Øre-, næse-, halsafdelingens sengeafsnit søger syge-

plejerske 37 timer pr. uge fra 1. juni 2007.

Ansøgning mrk. 145 senest 23. april 2007 med mor-

genposten.

------------------------------------------------------------------------

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 14-15, 2007

Social- og sundhedsassistent

Kvindeafdelingen

Svangre-barselsafsnit Y07 søger social- og sundhedsas-

sistent 28 timer pr. uge fra 1. september 2007.

Ansøgning mrk. 146 senest 10. april 2007 med mor-

genposten.

------------------------------------------------------------------------

Social- og sundhedsassistent

Ortopædkirurgisk afdeling

Ortopædkirurgisk afsnit T10-3 søger vikar for social- og

sundhedsassistent 37 timer pr. uge fra 1. juni 2007 til

28. februar 2008.

Ansøgning mrk. 147 senest 23. april 2007 med mor-

genposten.

------------------------------------------------------------------------

Sygeplejerske

Ortopædkirurgisk afdeling

Ortopædkirurgisk afsnit T10-3 søger vikar for sygeple-

jerske 37 timer pr. uge 1. juni til 31. december 2007

eller efter aftale.

Ansøgning mrk. 148 senest 23. april 2007 med mor-

genposten.

------------------------------------------------------------------------

Basissygeplejerske med souscheffunktion

Neurologisk afdeling

Neurologisk afsnit N09 genopslår stillingen som basissy-

geplejerske med souscheffunktion, 37 timer pr. uge.

Ansøgning mrk. 149 senest 17. april 2007 med mor-

genposten.

------------------------------------------------------------------------

Fortsættes næste side ...

21


Ledige job, forts.

Sygeplejerske

Ortopædkirurgisk afdeling

Ledige job på Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup - fortsat

Ortopædkirurgisk afsnit T08 søger sygeplejerske 30

timer pr. uge fra 1. maj 2007 eller efter aftale.

Ansøgning mrk. 150 senest 23. april 2007 med mor-

genposten.

------------------------------------------------------------------------

Sygeplejerske

Medicinsk afdeling

Dialyseafsnittet søger sygeplejerske 37 timer pr. uge

fra 1. maj 2007.

Ansøgning mrk. 151 senest 17. april 2007 med mor-

genposten.

------------------------------------------------------------------------

Projektleder

Teknisk afdeling

Teknisk afdeling søger projektleder til at forestå gen-

nemførelsen af store såvel som små bygge- og re-

noveringsprojekter. Uddannelsesmæssig baggrund

bygningskonstruktør, -ingeniør, maskinmester eller

tilsvarende - gerne suppleret med bred viden inden for

det hospitalstekniske fagområde og med kendskab til

byggeprocesser og renoveringer.

Ansøgning mrk. 152 senest 19. april 2007 med mor-

genposten.

------------------------------------------------------------------------

Sygeplejerske

Karkirurgisk afdeling

Karkirurgisk afdeling søger sygeplejerske 30 timer pr.

uge til sengeafsnittet med tilknyttet ambulatorium.

Ansøgning mrk. 153 senest 20. april 2007 med mor-

genposten.

------------------------------------------------------------------------

Lægesekretær / assistent

Organkirurgisk afdeling

Organkirurgisk ambulatorium søger vikar for lægese-

kretær / assistent 37 timer pr. uge fra 1. juni 2007 til

28. marts 2008.

Ansøgning mrk. 154 senest 23. april 2007 med mor-

genposten.

------------------------------------------------------------------------

Afdelingslæge

Reumatologisk afdeling

Reumatologisk afdeling søger afdelingslæge (spe-

ciallæge i reumatologi med henblik på § 14-kvalifi-

cering.

Ansvarsområde primært inflammatorisk reumatologi

og dokumenthåndbog. Primær ansættelse i Viborg

med udgående funktion til Skive.

Ansøgning mrk. 155 senest 20. april 2007 med mor-

genposten.

------------------------------------------------------------------------

Sygeplejersker

Medicinsk afdeling

Akut medicinsk afsnit AMA M2112 søger tre sygeplejer-

sker - to til faste stillinger 30 - 37 timer pr. uge fra 1. juni

2007 eller evt. tidligere - og en til et vikariat 37 timer pr.

uge fra 1. juli 2007 og tre måneder frem.

Ansøgning mrk. 156 senest 20. april 2007 med mor-

genposten.

------------------------------------------------------------------------

Lægesekretær

Patologisk-anatomisk institut

Patologisk-anatomisk institut genopslår et barselsvi-

kariat 30 timer pr. uge fra 1. juni 2007 eller efter aftale

og frem til 31. december 2007 med mulighed for for-

længelse.

Ansøgning mrk. 157 senest 24. april 2007 med mor-

genposten.

------------------------------------------------------------------------

22 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 14-15, 2007


Ledige job - fortsat • Kantinemenu i uge 16

Ledige job, forts.

Elektronikmekaniker / elektroniktekniker

Øre-, næse-, halsafdelingen

Høreklinikken søger elektronikmekaniker / elektronik-

tekniker 37 timer pr. uge fra 1. maj 2007 eller snarest

derefter. Ansvarsområde er bl.a. samling af forskellige

høreapparat-typer; at udføre mindre høreapparat-re-

parationer og at kalibrere og vedligeholde klinikkens

audiotekniske udstyr.

Ansøgning mrk. 158 senest 23. april 2007 med mor-

genposten.

------------------------------------------------------------------------

Kantinen skop-sommer07.p65 serverer 16. - 22. april

1.

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

Anretninger Det lune Det varme

Vestkystsalat med grovbrød.

Italiensk flute med skinke og

ananas.

Tortellinisalat med grøn peber,

oliven og grovbrød. Roastbeefsalat

med champignons, haricots verts

og flute.

Ørredmoussé med rejer, dild,

creme fraiche-dressing og flute.

Kyllingesalat med ris, ananas, rød

peber og grovbrød.

Maskeret blomkål med skinke.

Pebermakrel med

krydderdressing, asparges,

tomat og flute.

Valnøddepaté med frisésalat, haricots

verts, cherrytomat, lucernespirer og

grovbrød. Pastasalat med røget

kalkun og grovbrød.

Tarteletter med høns i

asparges.

Græske frikadeller med kold

kartoffelsalat.

Kotelet med løg, peber,

champignon, rösti og

blandet salat.

Forårsruller og

gulerodsråkost med ananas

og ristede græskarkerner.

Biksemad med rødbeder.

Karbonade med blomkål,

gulerødder og kryddersmør.

Kyllingepie

med råkost.

Sygeplejerske

Herudover salatbar og smørrebrød. Med forbehold for udsolgte retter.

Menuplan for uge 15: Se side 24

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 14-15, 2007

Øre-, næse-, halsafdelingen

Øre-, næse-, halsafdelingens sengeafsnit søger syge-

plejerske 32 timer pr. uge fra 1. juni 2007.

Ansøgning mrk. 159 senest 23. april 2007 med mor-

genposten.

------------------------------------------------------------------------

Lægesekretær

Organkirurgisk afdeling

Centralsekretariatet søger lægesekretær 32 - 35 timer

pr. uge fra 1. juni 2007.

Ansøgning mrk. 160 senest 18. april 2007 med mor-

genposten.

------------------------------------------------------------------------

Champignonsuppe.

Karbonade med kartofler, skysovs og

agurkesalat.

Hindbærgrød med mælk.

Legeret suppe med ærter og gulerødder.

Paprikagryde med løse ris, asier og råkost.

Ymerkoldskål med kammerjunkere.

Minestronesuppe.

Farsbrød med urter, kartofler, skysovs og majs.

Æblegrød med mælk.

Rosenkålsuppe.

Stegt rødspættefilet med kartofler, remouladesovs,

citron og råkost.

Jordbærgrød.

Italiensk suppe.

Medisterpølse med kartofler, skysovs, asier og rødkål.

Kold sprængt kam med persillekartofler, legeret sovs

og ærter.

Pærer med makronfløde.

Bankekød med kartofler, skysovs og haricots verts.

Vaniljeis med vafler.

2


paaske07.p65

5. Kantinen serverer .-15. april

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

Anretninger Det lune Det varme

Tunsalat med æg og flute.

Græsk pastasalat med feta, oliven,

rucolasalat og flute

Fiskesalat med rejer, dressing og

grovbrød.

Chilistykke med kalkun og bacon.

Kyllingebryst med champignon,

ananas, karrydressing og flute.

Ørredtatar med grovbrød.

Pitabrød med skinke, æg, grøntsager

og Thousand Island-dressing.

Kyllingesalat Madagascar med

grovbrød.

Menuplan for uge 16: Se side 2

Kantinemenu i uge 15

Herudover salatbar og smørrebrød. Med forbehold for udsolgte retter.

Kantinen i Viborg er åben på hverdage klokken 07.00 - 09.15; klokken 11.45 - 13.15 og klokken 17.30 - 18.15.

I weekenden og på helligdage er åbningstiden om middagen klokken 11.45 - 13.00, og der er lukket om aftenen.

Kantinen i Kjellerup er åben på hverdage klokken 11.45 - 13.15.

Kantinen i Skive er åben på hverdage fra klokken 11.30 - 13.30.

I Viborg og i Kjellerup er der mulighed for at benytte smørrebrødsautomat uden for kantinens åbningstider.

OBS! Kantinerne tager ikke imod kreditkort.

Indbagt rødspætte med rejer,

råkost og flute.

Bøf med løgsovs, kartofler og

rødbeder.

Flæskesteg med bådkartofler

og agurkesalat.

Frikadeller med stuvede grøntsager.

Indbagt rødspætte med rejer,

råkost og flute.

Krydderkylling på porrebund

med ris.

Rødspættefilet med remoulade,

gulerodsråkost og rugbrød.

Juliennesuppe.

Kogt laks med kartofler, ærter og

hollandaisesovs.

Alliancegrød med mælk.

Champignonsuppe.

Bøfbourguignon med kartofler og asier.

Pærer med rugbrødscreme.

Kalvekødsuppe med kød- og melboller.

Kogt kalvekød med kartofler, blomkål og frikassésovs.

Legeret suppe med broccoli og gulerødder.

Bøf med stegte kartofler, løgsovs og rødbeder.

Hybensuppe med flødeskum.

Karrysuppe med ris.

Stegt kylling med hvidløg, kartofler, skysovs og råkost.

Jordbærshake.

Forloren hare med kartofler, rødkål og skysovs.

Kvarkfromage med saftsovs.

Oksesteg med kartofler, haricots verts, tyttebær og

skysovs.

Henkogt fersken med ymercreme.

© skopet udgives af Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup - dels i trykt version, dels elektronisk på hospitalets hjemmeside: “www.sygehusviborg.dk”.

skopet er et internt personaleblad for hospitalets ansatte. Det udkommer hver torsdag.

Deadline for indlæg til skopet: Fredag klokken 12.00 for indlæg til torsdag i næste uge.

Redaktion: Informationsafdelingen: Susanne Overgaard (tlf. direkte: 8927 2593, kalder 7-2593; e-post: “susanne.m.overgaard@sygehusviborg.dk”). Karl Aage Dissing

(tlf. direkte: 8927 2594; e-post: “karl.aage.dissing@sygehusviborg.dk”).

Layout-skabelon: Nida Nielsen.

Sats: Informationsafdelingen.

Foto, hvor intet andet er angivet: Klinisk foto: Lisbeth Justesen (kl. 7.30-14) (tlf. direkte: 8927 2934, kalder 7-2934; e-post: “klinisk.foto@sygehusviborg.dk”). Informationsafdelingen:

Nida Nielsen, (tlf. direkte: 8927 2595; e-post: “nida.nielsen@sygehusviborg.dk”).

Repro og tryk: Born Grafisk Tryk ApS.

Eftertryk med kildeangivelse er tilladt andre hospitalers personaleblade.

Vi forventer at blive kontaktet inden omtale i dagspressen.

More magazines by this user
Similar magazines