17.07.2013 Views

En dansk familie i Vestsibirien - Bernadette Preben-Hansen

En dansk familie i Vestsibirien - Bernadette Preben-Hansen

En dansk familie i Vestsibirien - Bernadette Preben-Hansen

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Rotunden nr. 22, marts 2006<br />

ISSN 0908-6781<br />

Udgivet af<br />

Statsbiblioteket<br />

Universitetsparken<br />

8000 Århus C.<br />

© Statsbiblioteket<br />

Redaktion:<br />

Volkmar <strong>En</strong>gerer<br />

Harald von Hielmcrone<br />

Henrik Vetter<br />

Layout: www.finnknudsen-grafiskdesign.dk<br />

Tryk: MIGrafisk<br />

Udgivelsen har ikke nogen fast frekvens.<br />

Interesserede kan vederlagsfrit rekvirere<br />

Rotunden så længe oplag haves.<br />

Henvendelse til:<br />

Statsbiblioteket<br />

Universitetsparken<br />

DK-8000 Århus C.<br />

Tlf. 8946 2207<br />

www.statsbiblioteket.dk<br />

Forsiden:<br />

Jacoba <strong>Hansen</strong> med døtrene Ellen og Inge.<br />

Kugan, 1911. Foto: A.I. Kočeˇsev. Per og Gyda Strøyers<br />

privatarkiv.<br />

Bagsiden:<br />

Russisk jernbaneobligation fra begyndelsen af 1900tallet.<br />

Statsbibliotekets arkiv.<br />

Siden 1993 har Statsbiblioteket udgivet tidsskriftet Rotunden. Formålet med Rotunden er at synliggøre<br />

Statsbibliotekets samlinger og deres benyttelse gennem en præsentation af artikler, skrevet af medarbejdere<br />

eller andre, som bruger disse samlinger.<br />

De emner som præsenteres, afspejler det universielle i Statsbibliotekets samlinger af trykte, digitale, virtuelle<br />

og håndskrevne ressourcer, og giver samtidigt eksempler på den faglige ekspertise, biblioteket er i<br />

besiddelse af, både hvad angår forsknings- og formidlingsaspektet. Foruden artikler i Rotunden udgiver<br />

Statsbibliotekets medarbejdere mange andre skriftlige arbejder (se bibliotekets årsberetning).<br />

Rotunden bliver udleveret gratis fra Statsbibliotekets publikumsområder, ligesom tidligere numre kan<br />

rekvireres gratis, sålænge lager haves. Der er ingen fast udgivelsesfrekvens, men det er hensigten at<br />

udgive 1-2 numre om året.<br />

Tidsskriftet har navn efter den rotunde, der siden ombygningen i 1993 har været midtpunktet i de fysiske<br />

rammer for Statsbibliotekets informations- og formidlingsvirksomhed til forskningen, den højere<br />

undervisning og offentligheden.


Indhold<br />

16 A. V. Guterc: Carl Frederik Rieffestahl<br />

1<br />

25 Inge Marie Larsen: <strong>En</strong> <strong>dansk</strong> <strong>familie</strong> i <strong>Vestsibirien</strong>, 1899-1919<br />

56 Inge Marie Larsen: ‘Købmandsspørgsmålet’ i Ruslands historie


Forord<br />

Dette nummer af Rotunden har som baggrund den smørindustri, der voksede<br />

frem i Rusland i tiårene op til Første Verdenskrig og gjorde landet til verdens<br />

næststørste smøreksportør, efter Danmark. Både inden for russisk smørfremstilling<br />

og -eksport var der et betydeligt <strong>dansk</strong> islæt af mejerister, handlende og kontorfolk.<br />

Nummerets første artikel bringer historien om en <strong>dansk</strong> mejerist, som blev en<br />

af de mest fremtrædende mejerifolk i den europæiske del af Rusland. Næste artikel<br />

giver læseren indblik i, hvordan en <strong>dansk</strong> smørkøbmands<strong>familie</strong>s liv formede sig i<br />

Kurgan, en af <strong>Vestsibirien</strong>s største smøreksportbyer, og af hvordan det sibiriske<br />

“eventyr” endte for <strong>familie</strong>n <strong>Hansen</strong> og mange andre. Den sidste artikel handler<br />

om de vilkår, der gennem tiderne har været den russiske købmands. Rotundens<br />

læsere vil blive indviet i de mange vanskeligheder, livet bød de handlende i det<br />

vidtstrakte rige.<br />

Der er mange måder at gengive russiske ord og navne på. I dette nummer er de,<br />

bortset fra dem, der er indoptaget i det <strong>dansk</strong>e sprog, translittereret efter international<br />

ISO-standard.<br />

God læselyst<br />

Inge Marie Larsen


A.V. Guterc<br />

Carl Frederik Rieffestahl<br />

Carl Frederik Rieffestahl (20.8.1858,<br />

Danmark – 14.11.1917, Vologda), eller<br />

Karl Christianovič Riffestal, som hans<br />

navn lød på russisk, var en af Ruslands<br />

fremtrædende mælkerivæsensspecialister<br />

og forfatter til store rapporter om<br />

især andelsbaseret smørfremstilling, det<br />

russiske hjemmemarked og verdensmarkedet<br />

for smør og en række populære<br />

brochurer om malkekvæg.<br />

Rieffestahl gik i skole på Giersings<br />

Realskole i Odense og blev herefter<br />

uddannet som mejerist på private<br />

mejerier i Danmark. I 1883 rejste han<br />

til Rusland og fik hurtigt arbejde. Danmark<br />

var på den tid verdens førende<br />

smørland, og <strong>dansk</strong>e mejerister var velanskrevne<br />

og eftertragtede. Formodentlig<br />

hjalp også den anbefaling, Ruslands<br />

kendteste mælkerivæsensmand, N.V.<br />

Verečˇsagin, forsynede Rieffestahl med,<br />

foranlediget af den <strong>dansk</strong>e landbrugskandidat<br />

Carl Andreas Koefoed, som<br />

var udvandret til Rusland i 1878 og<br />

hurtigt havde erhvervet sig en solid<br />

position inden for russisk landbrug. 1)<br />

Godsforvalter<br />

Fra 1883 arbejdede Rieffestahl som forvalter<br />

på godset Lotoˇsino på grænsen<br />

mellem guvernementerne Tver og Moskva<br />

og fra 1886-1891 på godset Zapole<br />

i nærheden af byen Luga ved den sydlige<br />

bred af Vrevosøen, syd for St. Petersborg.<br />

Godset Lotoˇsino havde et godt ry<br />

blandt russiske landmænd og godseje-<br />

6<br />

ROTUNDEN NR. 22<br />

re. Meˇsčerskijslægten, som ejede<br />

Lotoˇsino, havde gennem generationer<br />

holdt malkekvæg og haft svejtsiske<br />

ostemagere ansat på godsmejeriet til at<br />

fremstille Emmentaler, Meˇsčerskijost,<br />

som den kaldtes.<br />

<strong>En</strong> fejlslagen høst tvang i 1881<br />

Lotoˇsinos ejer, fyrst S.B. Meˇsčerskij, til<br />

at sælge en del af kvæget fra, så antallet<br />

af kreaturer på godsets ti gårde faldt<br />

til 800, hvoraf halvdelen var malkekøer.<br />

Gårdene havde egne enge, skovarealer,<br />

kløvermarker, overdrev og murede<br />

stalde. Hver malkepige havde ansvaret<br />

for 18-20 køer, og en kvægopsynsmand<br />

og –kvinde havde overopsynet<br />

med malkepigerne. Trods gode forhold<br />

for kvæget og gode lønninger og favorable<br />

bonusordninger til de ansatte var<br />

køernes gennemsnitsydelse ikke høj.<br />

Det skyldtes de ansattes lave uddannelsesniveau<br />

og halvhjertede ansvarsfølelse<br />

over for køerne, som de ikke passede<br />

på samme måde, som hvis de havde<br />

været deres egne. Det var på denne<br />

baggrund, Meˇsčerskij i 1883 ansatte<br />

Rieffestahl på godset.<br />

På godset Zapole var situationen en<br />

anden. Det tilhørte den energiske og<br />

ambitiøse general P. A. Bilderling, som<br />

havde erhvervet det i 1883 i voldsomt<br />

forfalden tilstand. Den ny ejer udvidede<br />

godsets pløjearealer fra 100 til 200<br />

desjatiner (1 desjatin = 1,09 ha), indførte<br />

nivangsdrift, såede vintermarkerne<br />

til med kløver og kamille og udvidede<br />

bestanden af malkekvæg fra 40 til


80 køer, som han købte op hos nabobønderne.<br />

Han anskaffede også en del<br />

kvier med stamtavle. Han opførte to<br />

fodersiloer af limstensplader og byggede<br />

fine stalde til kreaturerne. Han<br />

begyndte desuden at avle arbejdsheste<br />

af Ardenracen og indlagde vandforsyning<br />

til alle bygninger. Det var denne<br />

modernisering, Rieffestahl blev ansat til<br />

at medvirke ved.<br />

Rieffestahls arbejdsgivere fra årene<br />

1883-1891 gav ham følgende<br />

skudsmål: 2)<br />

"… på Lotoˇsino organiserede han<br />

bedriften efter moderne, rationelle<br />

principper. Han gjorde en stor indsats<br />

for agerbrug og kvægdrift. Alle hans tiltag<br />

var velovervejede og velgennemtænkte<br />

og førte til gode resultater. Han<br />

åbnede også en privat mælkerivæsensskole<br />

på godset, som senere fik status af<br />

statslig uddannelsesinstitution … 3)<br />

… på Zapole lærte han folkene at<br />

behandle mælk og kvæg rigtigt, anlagde<br />

et velfungerende godsmejeri og lagde<br />

grunden til en landbrugsskole for<br />

mælkerivæsen, svineavl og kvægavl,<br />

hvor også de, der nu tager sig af godsets<br />

smørfremstilling og kvæg- og svineavl,<br />

fik en god uddannelse. I egenskab<br />

af godsforvalter (fra 1888) forbedrede<br />

han agerbruget, så det blev drevet<br />

i overensstemmelse med jordens<br />

beskaffenhed, hvilket førte til en række<br />

forsøg med kulturafgrøder og til<br />

anlæggelsen af en landbrugsforsøgsstation<br />

…". 4)<br />

Valg af livsgerning<br />

I slutningen af 1891 henvendte landbrugsministeriet<br />

sig til Rieffestahl med<br />

en forespørgsel, om han ville rejse til<br />

Danmark og Norge for på den russiske<br />

Carl Frederik Rieffesthal. Fotoet af den unge Rieffestahl<br />

er fra Vologda, formodentlig fra<br />

1880erne. Påskriften er fra 1902.<br />

I.N. Lozovskajas privatarkiv.<br />

stats vegne at studere metoder til sterilisering<br />

af mælk. Rieffestahl påtog sig<br />

opgaven og afleverede sin rapport om<br />

brugen af den ny teknologi i de to nordiske<br />

lande i februar 1892.<br />

Her skal det indskydes, at 1880erne<br />

revolutionerede mælkerivæsenet verden<br />

over. Centrifugen blev opfundet og<br />

sat i masseproduktion under mærket<br />

Laval 5), og L. Pasteur og hans elev<br />

Duclot fandt ud af, hvorfor gæringsprocessen<br />

kunne gå galt under ostefremstilling<br />

og ødelægge osten. Takket være<br />

N.V. Vereˇsčagins ihærdige anstrengelser<br />

indførte den russiske regering i 1890<br />

særligt favorable transportafgifter og<br />

transportformer for mælkerivæsensprodukter.<br />

6) Det satte for alvor gang i russisk<br />

smørproduktion og -handel og<br />

banede vej for eksport af russisk smør.<br />

ROTUNDEN NR. 22 7


I 1892 blev Rieffestahl ansat som repræsentant<br />

for Petersborgfirmaet G.I.<br />

Pallizens filial i Vologda under direktør<br />

P. Merk. 7) Samme år begyndte eksporten<br />

fra Vologdaområdet af smør, fremstillet<br />

af opvarmet fløde. På Vereˇsčagins<br />

opfordring begyndte Rieffestahl nu at<br />

arbejde som mejerikonsulent i privat<br />

regi i Vologdaguvernementet, ved siden<br />

af sit arbejde for firmaet Pallizen.<br />

Vereˇsčagin og Rieffestahl havde samme<br />

holdning til to principielle spørgsmål:<br />

De mente begge, at et mejerivæsen, der<br />

byggede på almindelige bondebrug og<br />

ikke kun på de store godser, og som<br />

blev organiseret efter andelsprincippet,<br />

var det mest hensigtsmæssige, og at<br />

mange bønder med fordel kunne omlægge<br />

bedriften fra kornavl til kvægdrift.<br />

Danske mejerister<br />

i russisk statstjeneste<br />

Da Vereˇsčagin opfordrede Rieffestahl at<br />

arbejde som privat mejerikonsulent,<br />

havde han allerede i nogen tid haft en<br />

idé om at få oprettet en stab af mobile<br />

statsmejerister i guvernementet, ansat<br />

under landbrugsministeriet og ledet af<br />

Rieffestahl. Han fik ministeriet med på<br />

tanken, og Rieffestahl blev i 1894<br />

udnævnt til statskonsulent i mælkerivæsen<br />

for de nordlige guvernementer<br />

Vologda, Jaroslavl og Kostroma. 8) Året<br />

forinden havde han giftet sig med den<br />

adelige M.V. Sventickaja fra Ufa og var<br />

begyndt at falde til i Vologda og regne<br />

med at skulle blive i Rusland for altid.<br />

Hans børn blev døbt ind i den ortodokse<br />

tro. I 1903, da den russiske stat tildelte<br />

ham Stanislavordenen af tredje<br />

grad som belønning for hans indsats<br />

inden for mælkerivæsenet, ansøgte han<br />

8<br />

ROTUNDEN NR. 22<br />

om russisk statsborgerskab. Ansøgningen<br />

blev imødekommet, og i 1904 blev<br />

han russisk statsborger. 9)<br />

Beslutningen om at oprette en stab<br />

af statsmejerister for de tre nordlige<br />

guvernementer blev taget på et tværministerielt<br />

møde i dagene 14.-23. maj<br />

1894 i St. Petersborg. 10) Den kom til<br />

udtryk i en række ministerielle dekreter,<br />

forordninger og beregninger, og i at<br />

Rieffestahl, nu medarbejder i det russiske<br />

landbrugsministerium, blev sendt<br />

til Danmark for at ansætte <strong>dansk</strong>e<br />

mejerister i russisk statstjeneste. Han<br />

rejste til København i oktober 1894<br />

med et brev til den russiske konsul og<br />

penge, der skulle bruges som lønforskud<br />

til de kommende statsmejerister<br />

og til at dække deres rejseudgifter til<br />

Vologda. Han begyndte med at sætte<br />

en annonce i de <strong>dansk</strong>e fagblade og tog<br />

ud på mejerierne og talte med de mejerister,<br />

der reflekterede på annoncen.<br />

Han efterprøvede de anbefalinger, de<br />

havde lagt ved deres jobansøgning, og<br />

talte med hver enkelt af dem. Han tog<br />

alt i betragtning og lagde bl.a. vægt på,<br />

at de kommende konsulenter skulle<br />

have et pænt og tillidsvækkende ydre.<br />

Efter at have udvalgt og ansat sine foretrukne<br />

kandidater arrangerede han<br />

sprogkurser for dem og besøg hos<br />

mejeriinventarsforhandlere og -producenter<br />

og sørgede for, at de fik købt<br />

varmt tøj til at stå imod med i den russiske<br />

vinter. 11) De <strong>dansk</strong>e mejerister<br />

ankom til Vologda i januar 1895.<br />

Nu, hvor Rieffestahl havde fået en<br />

stab af mejerister under sig, udnævnte<br />

ministeriet ham til "ledende statskonsulent<br />

i mælkerivæsen".<br />

Der er findes et enkelt billede af<br />

Rieffestahl sammen med gruppen af


<strong>dansk</strong>e statsmejerister. Blandt dem ses<br />

den dygtigste af dem alle og eneste<br />

kvinde, Mathilde Holm. Efter indstilling<br />

fra Rieffestahl modtog hun en<br />

større anerkendelse for sin indsats fra<br />

guvernementsrådet, guvernementets<br />

øverste lokale forvaltningsorgan. 12) På<br />

15 år havde hun 575 gange på sammenlagt<br />

3384 dage besøgt bønder,<br />

landmænd og mejerier i guv. Vologda.<br />

I løbet af det første år besøgte de<br />

<strong>dansk</strong>e statsmejerister 79 landbrug. De<br />

opholdt sig i gennemsnit 37 dage hvert<br />

sted. Det efterfølgende år var der tale<br />

om 163 landbrug og en gennemsnitlig<br />

opholdslængde pr. sted på 16 dage.<br />

Smørkvaliteten i guvernementet blev<br />

bedre, og som følge heraf åbnede i<br />

1896 to nye eksportkontorer i Vologda.<br />

I 1898 var der 9. 13)<br />

Statsmejeristerne havde ikke fine<br />

fornemmelser, men påtog sig alle slags<br />

arbejde: Vaskede gulv, vægge, skåle og<br />

spande, lavede regnskab og deltog i alle<br />

arbejdets faser, fra fremstillingen af<br />

syrekultur til pakning af smørret i dritler.<br />

Danskerne lærte ikke fra sig ved at<br />

docere, men ved selv at deltage i arbejdet.<br />

De indførte ikke kun bønderne<br />

rundt omkring på gårdene i smørfremstillingens<br />

teknologi, men lærte dem<br />

også at organisere arbejdet så praktisk<br />

og effektivt som muligt.<br />

De gode resultater af konsulenternes<br />

arbejde fik ministeriet til at sende Rieffestahl<br />

til Danmark igen i august-oktober<br />

1897 for at ansætte yderligere et<br />

antal mejerister og også sætte sig ind i<br />

de <strong>dansk</strong>e og svenske statskonsulenters<br />

arbejde.<br />

Et nyt udtryk for effektiviteten i<br />

Rieffestahls og hans statsmejerister indsats<br />

var, at mejerister og smør fra Vo-<br />

logda- og Jaroslavlområderne nu deltog<br />

i smørudstillinger og -konkurrencer. De<br />

mejerier, som havde taget gode råd fra<br />

statsmejeristerne til sig, fik medaljer for<br />

deres produkter på den store nationale<br />

industri- og kunstudstilling i Niˇznij<br />

Novgorod i 1896 og på den nationale<br />

mælkerivæsensudstilling i St. Petersborg<br />

i 1899.<br />

Rieffestahl stod ikke kun for den<br />

professionelle, men også for den kunstneriske<br />

udformning af de dele af udstillingerne,<br />

som handlede om mejerivæsenet<br />

i guv. Vologda.<br />

I sin rapport fra 1897 til rådsforvaltningen<br />

om Niˇznij-Novgorod-udstillingen<br />

skrev han, at "… de opnåede resultater<br />

uden forbehold kan kaldes strålende,<br />

ikke alene i kvantitativ, men<br />

også i kvalitativ forstand. Ingen andre<br />

guvernementer deltog i udstillingen<br />

med smør fra så mange mejerier, og<br />

Vologdasmørret overgik i kvalitet alt<br />

andet udstillet smør fra alle andre egne<br />

af Rusland …" 14)<br />

Næsten samme formuleringer brugte<br />

Rieffestahl om en række Jaroslavlmejeriers<br />

deltagelse i udstillingen i St.<br />

Petersborg i 1899, hvor de vandt 36<br />

medaljer. Han skrev bl.a.: "… allerede i<br />

1870erne blev der fremstillet holstensk<br />

smør af særligt syrnede flødekulturer<br />

overalt i guvernementerne Jaroslavl og<br />

Vologda, men da der dukkede nye usyrnede<br />

søde flødesmørsorter op og også<br />

Parisersmør (normannisk smør, tilpasset<br />

russiske forhold af N.V. Vereˇsčagin –<br />

overs. anm.), vænnede hjemmemarkedet<br />

sig hurtigt til dem og foretrak dem<br />

frem for de syrnede sorter … I begyndelsen<br />

af dette årti var det svært at finde<br />

en mejerist, som vidste, hvordan<br />

man fremstillede den rigtige slags syre-<br />

ROTUNDEN NR. 22 9


kultur til fremstilling af holstensk smør<br />

…". 15) De <strong>dansk</strong>e statsmejerister medvirkede<br />

til at genoplive disse glemte<br />

færdigheder.<br />

Det hændte, at de <strong>dansk</strong>e mejerister<br />

10<br />

ROTUNDEN NR. 22<br />

ikke forlængede deres russiske statsansættelse<br />

ved kontraktens udløb, men<br />

lod sig ansætte i privat regi på mere<br />

favorable vilkår på store privatmejerier<br />

eller rejste til Sibirien for at prøve lyk-


ken i den ekspanderende sibiriske<br />

smørindustri.<br />

"Egnens velgørere"<br />

Her er det nødvendigt at foretage en<br />

Rieffestahl (med det store skæg), omgivet af det<br />

første hold <strong>dansk</strong>e instruktører. Siddende yderst<br />

til venstre Mathilde Holm. Midten af 1890erne.<br />

I.N. Lozovskajas privatarkiv.<br />

afstikker til 1870erne. Som Rieffestahl<br />

skrev i sin rapport, blev der allerede i<br />

1870erne fremstillet smør i guv. Vologda.<br />

Ved mælkerivæsensudstillingen i St.<br />

Petersborg i 1879 var afdelingen med<br />

smør fra Vologdaguvernementet den<br />

store sensation. 16) Også dengang blev<br />

der udstillet flere mælkeprodukter fra<br />

guv. Vologda end fra noget andet<br />

guvernement i Rusland, og Vologdasmørret<br />

indtog også førstepladsen,<br />

hvad angik priser. Ved samme lejlighed<br />

blev russiske købmænds interesse for<br />

Vologdasmør for alvor vakt. Det resulterede<br />

i afholdelsen af en mælkerivæsensudstilling<br />

i Vologda i 1881, på N.V.<br />

Vereˇsčagins initiativ. Den russiske presse<br />

forbandt i 1879 helt korrekt sensationen<br />

med Vologdasmørret med N.V.<br />

Vereˇsčagin og hans elevers virke og i<br />

høj grad også med den gavnlige indflydelse<br />

og det gode eksempels magt, som<br />

var udgået fra de indvandrede holstenere<br />

Ida og Friedrich Buman. Deres<br />

navne var dengang kendt vidt og bredt.<br />

Ægteparrets mønsterlandbrug blev gang<br />

på gang omtalt i aviser og blade. Deres<br />

liv og virke fortjener sin helt egen<br />

fremstilling og skal her kun nævnes i<br />

hovedtrækkene. De <strong>dansk</strong>sindede holstenere<br />

kom til Rusland på N.V.Ve-<br />

ROTUNDEN NR. 22 11


eˇsčagins initiativ for at arbejde som<br />

lærere ved mælkerivæsensskolen i<br />

landsbyen Edimonovo. Da deres kontrakt<br />

med skolen udløb, forpagtede de<br />

et godsmejeri i nærheden af Vologda.<br />

Ni år senere erhvervede de deres eget<br />

gods og åbnede eget mejeri, hvor de<br />

bearbejdede mælk fra egen besætning<br />

og fra omkringliggende bøndergårde.<br />

De fremstillede primasmør og fik mange<br />

priser for det. Men først og fremmest<br />

lod de alle, der ønskede det, studere<br />

mælkerivæsen hos sig. Ægteparret<br />

benyttede sig af den mest moderne teknologi<br />

på området. Eksempelvis var det<br />

dem, der købte den første centrifuge,<br />

som overhovedet blev importeret til<br />

Rusland, efter at den var blevet fremvist<br />

og beundret som det teknologiske<br />

vidunder, den var, på mælkerivæsensudstillingen<br />

i Vologda i 1881. I 1886<br />

fik de russisk statsborgerskab og gik<br />

over til den russisk-ortodokse tro. 17)<br />

Da ægteparret Buman havde arbejdet i<br />

25 år på Vologdaegnen, blev der holdt<br />

stor jubilæumsfest for dem. De blev fejret<br />

og hyldet som "egnens velgørere" af<br />

både høj og lav, af bønder, borgere og<br />

adelige og guvernøren i egen person.<br />

Der var lykønskninger fra guvernements-<br />

og distriktsforvaltningerne og<br />

byrådet og ikoner fra egnens<br />

købmænd. <strong>En</strong> optælling viste, at Lidija<br />

(Ida) Ivanovna Buman havde haft mere<br />

end 500 elever.<br />

Da de blev ældre, trak de sig tilbage<br />

fra aktivt arbejde, men på det beskedne<br />

ægtepars bedrift blev der oprettet en<br />

mælkerivæsensskole, som senere blev<br />

til en højere mælkerivæsenslæreanstalt<br />

og har fungeret som sådan lige siden. 18)<br />

Det var hos disse landsmænd, Rieffestahl<br />

i en periode stod i lære, inden<br />

12<br />

ROTUNDEN NR. 22<br />

han i 1883 begyndte at arbejde på godset<br />

i Lotoˇsino.<br />

Andelsmejerier – problemer<br />

og forhindringer<br />

I en af sine rapporter skrev Rieffestahl:<br />

"Da jeg blev udnævnt til mælkerivæsensinstruktør<br />

for de nordlige guvernementer<br />

i 1894, pressede jeg straks på<br />

for at få oprettet andelsmejerier, en<br />

mejeriform, jeg som <strong>dansk</strong>er nærmest<br />

havde fået ind med modermælken og<br />

fandt helt naturlig. Takket være lokale<br />

folks medvirken19) og muligheden for<br />

frit og kvit at benytte mig af de mejeristers<br />

arbejdskraft, som var ansat under<br />

mig, gik det hurtigt fremad, og i 1897<br />

var der allerede 9 andelsmejerier i guv.<br />

Vologda …" 20)<br />

Rieffestahls detaljerede beskrivelse af<br />

hvert enkelt andelsmejeri er en uvurderlig<br />

og enestående kilde til andelsbe-<br />

F. Buman. 1912. O.N. Nikolaevas privatarkiv.


vægelsens historie i russisk landbrug og<br />

en ny erhvervsgrens opståen. Hertil<br />

kommer, at der af de omhyggelige bogføringer<br />

over udbetalinger for leveret<br />

mælk, oversigter over, hvor mange pud<br />

(et pud = 16,38 kg) mælk, der gik til<br />

fremstillingen af et pud smør, månedlige<br />

udbetalinger til andelsbønderne og<br />

meget andet, fremstår et tydeligt billede<br />

af den tids sæd og skik inden for<br />

mejerierhvervet.<br />

De andelsmejerier, Rieffestahl medvirkede<br />

til at oprette, holdt ikke længe.<br />

De blev udkonkurreret af privatmejerier,<br />

som gav bønderne højere betaling<br />

for den leverede mælk. På grund af<br />

dårlig hygiejne fremstillede disse mejerier<br />

dårligt smør. Deres fortjeneste<br />

stammede ikke fra mejeridriften, men<br />

fra måden, hvorpå de betalte mælkeleverandørerne<br />

for mælken, nemlig ved<br />

hjælp af varer fra de butikker, de åbnede<br />

ved mejerierne. Mejeriejernes primære<br />

indtjeningskilde var altså ikke<br />

mejeridriften, men tuskhandel med<br />

dagligvarer fra mejeributikken. Bønderne<br />

fortyndede til gengæld den mælk,<br />

de leverede, eller forsøgte at snyde på<br />

anden vis, men det så man gennem<br />

fingre med på de uprofessionelt drevne<br />

mejerier.<br />

Snart bestod mejerilandskabet i Vologda-guvernementet<br />

af et fåtal af veldrevne<br />

mejerier, der fremstillede kvalitetsprodukter,<br />

og et flertal af uprofessionelle<br />

småproducenter, der fremstillede<br />

dårligt smør. På denne uhensigtsmæssige<br />

måde kom det pengeløse bondelandbrugs<br />

behov for kredit og kooperative<br />

butiksformer til udtryk.<br />

Væksten i antallet af uprofessionelle<br />

mejerier var faretruende, og problemet<br />

var gang på gang til drøftelse i den<br />

lokale forvaltning og på regeringsplan.<br />

Især i 1894-95 resulterede krisen i<br />

mejerivæsenet i ophedede debatter i<br />

guvernementsrådet. Da man ikke var i<br />

stand til at finde en løsning lokalt,<br />

omtalte Vologdas guvernør problemerne<br />

i sin årlige indberetning for 1901 til<br />

den russiske tsar. Det resulterede i<br />

afholdelsen af flere møder på regeringsplan,<br />

bl.a. i ministerrådet (4.3.1903) og<br />

i finansministeriet (20.12.1904), om<br />

nogle fundamentalt forskellige<br />

løsningsforslag. 21) Forhandlingerne var<br />

imidlertid resultatløse. Det ville dog<br />

være uretfærdigt at give det "bureaukratiske<br />

tovtrækkeri" hele skylden for<br />

miseren inden for mælkerivæsenet.<br />

Niveauet for industriel produktion, og<br />

især småproduktion, hænger ofte sammen<br />

med det kulturelle niveau i den<br />

brede befolkning. Den var i så henseende<br />

forsømt, idet skolesystemet var<br />

under al kritik og faguddannelserne<br />

stort set ikke tilgængelige for almindelige<br />

bønder.<br />

Der var mange, der opfordrede til en<br />

skærpelse af politiets kontrol med de<br />

hygiejniske forhold på mejerierne, eller<br />

til at den lokale forvaltning dekreterede<br />

fælles standarder på området. Den<br />

dominerende holdning var dog tilbageholdenhed<br />

over for at inddrage ordensmagten<br />

eller lovgive på området, og<br />

derved blev det.<br />

Rieffestahl deltog aktivt i den løbende<br />

debat om de presserende mælkerivæsensproblemer,<br />

både i pressen og på<br />

lokale og centrale mælkerivæsensmøder<br />

og –kongresser, som han blev inviteret<br />

til at deltage i i egenskab af landbrugsministeriel<br />

mælkerivæsensspecialist<br />

eller personligt, som den anerkendte<br />

mælkerivæsensekspert, han var. Ikke<br />

ROTUNDEN NR. 22 13


mindst deltog han i januar 1904 i en<br />

række mælkerivæsensmøder, som foregik<br />

på højeste nationale plan i den<br />

landsdækkende Kommission til Udarbejdelse<br />

af Forholdsregler til Fremme af<br />

Mælkerivæsenet, oprettet under landbrugsministeriet.<br />

22)<br />

Der var et bestemt problem i det<br />

daglige arbejde, som gjorde, at Rieffestahl<br />

og hans statsmejerister af og til løb<br />

14<br />

ROTUNDEN NR. 22<br />

panden mod en mur. Det bestod i, at<br />

smøropkøberne i guv. Vologda nok<br />

købte smør op efter kvalitet til eksport,<br />

men ikke til hjemmemarkedet (modsat<br />

byen Kurgan i <strong>Vestsibirien</strong>, som var<br />

centrum for en stor smøreksport, som<br />

<strong>dansk</strong>e eksportører dominerede). Af<br />

frygt for at miste leverandørerne, hvis<br />

man afviste deres produkter af kvalitetsmæssige<br />

årsager, købte størsteparten


F. Buman i<br />

arbejdstøjet ved<br />

den tredje ko.<br />

1912.<br />

O.N. Nikolaevas<br />

privatarkiv.<br />

af opkøberne smør op uden at kvalitetsvurdere<br />

og til én og samme pris.<br />

Det hændte ofte, at erfarne statsmejeristers<br />

velovervejede og velbegrundede<br />

kritik af en mejerists arbejde blev mødt<br />

med følgende reaktion fra mejeriejerens<br />

eller andelsmejeriformandens side:<br />

"Mit smør bliver ikke afvist. Mine mejerister<br />

er dygtige". Hermed var sagen<br />

afgjort, for det var ikke obligatorisk at<br />

lytte til kritikken og følge statsmejeristernes<br />

anvisninger. Eksportører, der<br />

hægede om deres gode navn og rygte,<br />

som f.eks. Brdr. Blandov, bar sig naturligvis<br />

ikke sådan ad. De sluttede kontrakter<br />

med mejerierne i op til flere år<br />

ad gangen, men med ret til at ændre<br />

prisen ved leveringen, hvis kvaliteten<br />

var dårlig. Men én ting var Brdr. Blandov,<br />

en anden situationen på smørmarkedet.<br />

23)<br />

Danskerne havde endnu et problem,<br />

nemlig at overbevise bønderne om ikke<br />

at spare på foderet til kreaturerne. Bønderne<br />

var ofte nærige og afviste f.eks. i<br />

begyndelsen F. Bumans måde at håndtere<br />

sit kvæg på, trods de gode resultater,<br />

for "Hans køer spiser bedre end vi<br />

selv".<br />

Rieffestahl forsøgte løbende at få<br />

guvernementsrådet til at støtte<br />

mælkerivæsen og kvægforædling økonomisk,<br />

men hans anstrengelser var<br />

længe forgæves. Det gjaldt for hele landet,<br />

at de lokale råds støtte til landbrugsmæssige<br />

forbedringer som regel<br />

var minimale i forhold til rådenes samlede<br />

budget. Ganske vist voksede deres<br />

økonomiske støtte i årene 1895-1911<br />

relativt set hurtigt, men alligevel brugte<br />

de i gennemsnit kun 6% af budgettet<br />

på forbedringer af landbefolkningens<br />

vilkår og landbrugskulturen. Jaroslavlrådet<br />

brugte endnu mindre, og<br />

Vologdarådet indtog noget nær sidstepladsen<br />

i Rusland (3,3%).<br />

De lokale råds holdning bar præg af<br />

synspunkter, der var kommet frem i en<br />

langvarig strid mellem N.V. Vereˇsčagin<br />

og elever af naturvidenskabsmanden<br />

A.F. Millendorf om relevansen af at<br />

erstatte russisk kvæg med udenlandske<br />

racer. Millendorf mente ja, Vereˇsčagin<br />

ROTUNDEN NR. 22 15


nej. I vore dage, hvor vi længe har<br />

vidst, at Vereˇsčagin havde ret, og anser<br />

hans position for selvindlysende, kan<br />

det være svært at forestille sig<br />

1870ernes - 90ernes voldsomme diskussioner<br />

om emnet i den russiske presse.<br />

Essensen af dem kom frem i et kendt<br />

smædevers, som gjorde nar ad folk, der<br />

mente, de gjorde fædrelandet en god<br />

gerning ved at indføre svejtsiske eller<br />

engelske køer, blot for at opdage, at de<br />

udenlandske racer ikke kunne klare sig<br />

under de særlige russiske naturgivne<br />

vilkår, fordi der ikke var halm nok til<br />

det forslugne udenlandske kvæg.<br />

Et andet forhold, som prægede de<br />

lokale råd, var en voksende politisk<br />

radikalisering af medlemmerne. I Vologda<br />

blev den ikke mindre af, at byens<br />

var opholdssted for mange politiske<br />

eksilerede. 24) Argumenterne for og<br />

imod andelsmejerierne blev i årene op<br />

til 1904, hvor politiske uroligheder<br />

brød ud i lys lue, voldsomt politiserede<br />

og præget af politiske programmer og<br />

strategier. Den diplomatiske Rieffestahl<br />

bestræbte sig på, for sagens skyld, at<br />

opretholde gode forbindelser til alle<br />

lokale rådsfolk og udtrykte altid stor<br />

respekt for den lokale forvaltnings<br />

arbejde i sine artikler.<br />

Uden Rieffestahl var den kendte<br />

Domˇsinotyrestation til forædling af<br />

Vologdakvæg aldrig blevet til noget.<br />

Her fremavlede man en særlig kvægrace<br />

ved at bruge Jaroslavlkvæg som<br />

grundlag for en forædling af den mest<br />

udbredte malkekvægsrace i guv. Vologda.<br />

Efter lange, tålmodige og vedholdende<br />

anstrengelser lykkedes det Rieffestahl<br />

at få lokalrådenes agronomer<br />

overbevist om, at det var en god måde<br />

at forædle det lokale kvæg på, men det<br />

16<br />

ROTUNDEN NR. 22<br />

holdt hårdt. Eksempelvis skaffede Rieffestahl<br />

i 1903 distriktsrådet i Grjazovec<br />

seks Jaroslavltyre til forædlingsformål.<br />

Rådet afviste imidlertid at finansiere<br />

pasningen af tyrene og solgte dem til<br />

lokalrådet i Vologda, som også opfattede<br />

dem som en overflødig byrde og satte<br />

dem på auktion. Alligevel lykkedes<br />

det Rieffestahl at åbne tyrestationen i<br />

1908. Inden længe betjente den 35<br />

landsbyer med 1140 stykker kvæg.<br />

Det er ikke altid muligt at dokumentere<br />

Rieffestahls deltagelse i sådanne<br />

foretagender. Vi ved f.eks., at han var<br />

med til at åbne en tyrestation i landsbyen<br />

Kotelnikovo på sin ven godsejeren<br />

A.A. Moˇzajskijs gods, men eneste<br />

bevis er mundtlig overlevering og et<br />

foto i et privatarkiv. 25)<br />

Blandt Rieffestahls ligesindede var<br />

også godsejeren A.I. <strong>En</strong>dourov, som<br />

medvirkede aktivt i bestræbelserne for<br />

at skabe en andelsbaseret mejerisektor i<br />

guv. Vologda, og som var den eneste<br />

lokale adelige, guvernementsrådet officielt<br />

takkede for indsatsen i andelsmejerisektoren.<br />

26)<br />

Ved hjælp af midler fra statskassen<br />

og guvernementsrådet oprettede en<br />

anden af guvernementets godsejere,<br />

A.K. Eremeev, i 1892 en "elementær<br />

landbrugsskole", den første skole af sin<br />

art i guvernementet, på sit gods Ostafevo.<br />

Skolen fungerede så godt, at landbrugsministeriet<br />

forfremmede den til<br />

"primær undervisningsinstitution".<br />

Rieffestahl støttede hele tiden den<br />

beskedent indrettede, men effektive og<br />

særdeles nyttige skoles arbejde, ligesom<br />

han også i 1895 støttede omlægningen<br />

af Eremeevs mejeri i Ostachovo til<br />

andelsmejeri. Eremeev blev valgt til<br />

formand for andelsmejeriet, men forlod


efter nogle år posten, som var så tidkrævende<br />

og vanskelig, at den gik ud<br />

over den igangværende modernisering<br />

af hans egen bedrift, og indstillede helt<br />

den andelsbaserede mejeridrift. 27)<br />

Ærede Karl Christianovič.<br />

I den anledning skrev han følgende<br />

brev til Rieffestahl, som Rieffestahl<br />

medtog i sin helhed i sin rapport til<br />

guvernementsrådet 28) :<br />

De bad mig redegøre for grundene til indstillingen af andelssmørproduktionen på mit mejeri.<br />

Det gør jeg med glæde, ikke mindst for at forhindre, at lukningen skal blive misfortolket.<br />

Støttet og opmuntret af Dem holdt jeg i 1895 op med at købe mælk op og lagde mit mejeri<br />

om til andelsdrift. <strong>En</strong> stærk tro på det økonomisk hensigtsmæssige ved andelsbaseret drift<br />

fik mig til at gå til sagen uden at kræve indskud af andelshaverne eller stille andre former<br />

for betingelser. Dengang eksisterede der i øvrigt endnu ingen normalvedtægter for andelsmejerier.<br />

Nu, fire år senere, er jeg stadig overbevist om, at jeg gjorde det rigtige. Et andelsmejeri<br />

kan godt fungere uden formelle aftaler, hvis man vel at mærke overholder alle de regler, som<br />

tjener til en ligelig fordeling af produktionsomkostningerne mellem medlemmerne. På<br />

andelsmejeriet i Ostachovo var der imidlertid en vis forskel i transportudgifterne, for hver<br />

landsby havde deres kusk, og udgifterne til transport pr. pud mælk vekslede mellem 2 og 5<br />

kopek. Hertil kom, at mælkens værdi blev udregnet efter vægt og ikke efter fedtindhold.<br />

Selvom gennemsnitsprisen for leveret mælk var ret høj, mente nogle bønder, at den ikke var<br />

høj nok. Grunden var, at i perioder med høje mælkepriser var der bønder, der ikke havde<br />

mælk til salg, hvorfor de alt i alt fik mindre end gennemsnitsprisen. Tilsvarende var der<br />

bønder, der fik mere end gennemsnittet. Sådanne omstændigheder … får bønderne til at<br />

ønske faste, ens priser året rundt. Nogle af andelsbønderne henvendte sig da også til mig<br />

med et forslag om faste, årlige priser. Da jeg ikke længere selv ønsker at drive privatmejeri<br />

og købe mælk op og heller ikke ser mig i stand til at efterkomme bøndernes ønske om at<br />

give alle samme pris, besluttede jeg at indstille andelsdriften og forpagte mejeriet bort.<br />

Til ovenstående vil jeg føje, at et andelsmejeris succes helt afhænger af formandens energi<br />

og udholdenhed.<br />

Af det skete kan man konkludere følgende om hindringerne for andelsmejerivæsenets<br />

udbredelse:<br />

Et generelt lavt udviklingsniveau og deraf følgende ringe erkendelse af interessefællesskab,<br />

samt ringe organisatorisk disciplin. Utilstrækkelig tro på fremtidsperspektiverne ved<br />

andelsproduktionen på grund af skiftende konjunkturer inden for landbrugsproduktion og<br />

handel.<br />

Særlig problematiske er<br />

a. transportvilkårene og de deraf følgende høje transportudgifter og<br />

b. de sundhedsmæssige konsekvenser af, at skummetmælken fordærves undervejs, da<br />

den af økonomiske grunde bruges som menneskeføde.<br />

Med højagtelse<br />

A. Eremeev, Ostachovo, 5. december, 1900<br />

ROTUNDEN NR. 22 17


Rieffestahl deltog også i etableringen af<br />

Vologdas Mælkerivæsensinstitut som<br />

medlem af instituttets byggekommission.<br />

Valget af Vologda som hjemsted for<br />

en højere mælkerivæsenslæreanstalt<br />

var i sig selv bemærkelsesværdigt. Mange<br />

andre steder blev overvejet, som<br />

f.eks. Moskva, St. Petersborg og guv.<br />

Novgorod …<br />

Rieffestahls personlige bibliotek,<br />

som han overdrog instituttet, dannede<br />

grundlag for instituttets bogsamling.<br />

Udholdenhed – vejen til succes<br />

Fra 1904 ændrede Vologdabøndernes<br />

forhold til mælkerivæsenet sig. Tidligere<br />

var oprettelsen af andelsmejerier sket<br />

på store godsejeres og Rieffestahls initiativ<br />

og havde været forbundet med et<br />

element af velgørenhed. Nu begyndte<br />

bønderne på eget initiativ at anlægge<br />

andelsmejerier.<br />

Rieffestahl havde, ligesom andre af<br />

Vereˇs čcagins elever, længe ventet, at det<br />

ville ske, og forberedt det. Han havde<br />

byggeprojekter klar med prototyper på<br />

andelsmejerier af forskellig størrelse og<br />

på moderne kvægbedrifter. Han var<br />

stolt over, at han allerede havde overtalt<br />

tre (!) landmænd i Kadnikovskdistriktet<br />

til at bygge deres bedrifter<br />

om. Da han så, hvordan bøndernes<br />

interesse for sagen for alvor blev vakt,<br />

fik han overtalt landbrugsministeriet til<br />

at give tilladelse til at afholde gratis<br />

kurser i mælkerivæsen, for første gang<br />

nogensinde i guvernementets historie<br />

(1908).<br />

Det skal indskydes, at der på denne<br />

tid opstod en enorm trang til at erhverve<br />

sig viden i den russiske landbefolkning:<br />

I 1913 tiltrak efteruddannelser på<br />

18<br />

ROTUNDEN NR. 22<br />

landbrugsområdet i form af foredrag og<br />

kurser 850.000 personer.<br />

Der udgik desuden vigtige incitamenter<br />

til udviklingen af mejerivæsenet<br />

i de nordlige guvernementer fra<br />

guv. Jaroslavls forsøgslaboratoriums<br />

arbejde på mælkerivæsensområdet (fra<br />

1904), kurser i dyrkelse af fodergræsser<br />

(Jaroslavl, 1911) og muligheden for at<br />

købe rene mælkesyrekulturer, klar til<br />

brug, i detailhandelen.<br />

Alt dette blev muligt, fordi agerbrugsdepartementet<br />

(under landbrugsministeriet)<br />

mellem 1903 og 1913 fik<br />

seksdoblet sit budget og begyndte at<br />

stille statslån, formidlet gennem de<br />

lokale råd, og andre former for lån, til<br />

rådighed for anlæggelsen af andelsmejerier.<br />

29) Mange ministerier begyndte<br />

desuden at vise interesse for smørproduktion:<br />

udenrigsministeriet, statsbanken,<br />

trafikministeriet, departementet<br />

for søfart og havne, ministeriet for<br />

oplysning og uddannelse og andre. Det<br />

blev nu normen at afholde jævnlige<br />

møder i tværministerielt regi til fremme<br />

af udviklingen inden for mælkerivæsenet.<br />

I 1913 var der omkring 140 andelsmejerier<br />

i guv. Vologda, i guv. Jaroslavl<br />

over 800. 30) Det, der ikke var lykkedes<br />

med dekreter og forbud for "bondens<br />

forkæmpere" i lokale råd og ministerier,<br />

var nu lykkedes for de ny andelsmejerier:<br />

At udmanøvrere butiksmejerierne.<br />

Grundene var mange, men én af dem<br />

var, at mange andelsmejerier begyndte<br />

at drive kooperativ butikshandel i forbindelse<br />

med mejerierne, hvilket tiltrak<br />

bønderne og fik dem til ikke at falde<br />

for den første, den bedste fristelse fra et<br />

privatmejeri.<br />

Naturligt nok fulgte mange gamle


problemer med over i den ny andelsbevægelse.<br />

<strong>En</strong> del andelsmejerier gik i<br />

opløsning, og de lokale råd måtte opgive<br />

at inddrive restancerne. Statsmejeristerne<br />

klagede fortsat over bøndernes<br />

uforstand: "… andelsmejeribønderne<br />

går til mejeriets ledelse og spørger,<br />

hvor meget de vil få for deres mælkeleverancer.<br />

Hvis de synes, prisen er for<br />

lav, erklærer de, at de ikke længere vil<br />

levere mælk til andelsmejeriet, men til<br />

et privatmejeri. Eller de beslutter på en<br />

generalforsamling, at der skal betales<br />

samme pris for mælken hele året, uden<br />

at overveje, om der nu også er grundlag<br />

for den fastsatte pris. På den måde<br />

opstår et mærkværdigt fænomen:<br />

Andelsbønderne køber mælk hos hinanden<br />

til faste priser …". 31)<br />

I overensstemmelse med tidsånden<br />

forsøgte den ny andelsbevægelse at<br />

overtage ledelsen af Vologdas Landboforening<br />

og dens kommercielle afdeling.<br />

Men her begynder en helt anden<br />

historie, som ikke hører hjemme i denne<br />

sammenhæng. 32)<br />

Afslutningsvis bringer vi uddrag af<br />

Rieffestahls sidste rapport til guvernementets<br />

rådsforsamling, rapporten fra<br />

1913, året, hvor han indstillede sit aktive<br />

og nyttige virke:<br />

"Efter nitten års uafbrudt tjeneste trækker jeg mig tilbage fra arbejdet med udviklingen<br />

af mælkerivæsenet i guv. Vologda. Alle kender resultaterne, ikke kun medlemmerne af<br />

de lokale råd, men hele landbefolkningen i guvernementets smørdistrikter. Jeg anser<br />

det for min pligt at nævne, at hvis det i løbet af disse nitten år er lykkedes mig og<br />

mine hjælpere at fremme mælkerivæsenet i guvernementet, skyldes det ikke mindst<br />

guvernementsrådets og distriktsrådenes velvillige indstilling, som ikke kun er kommet<br />

til udtryk i bevilling af midler til rejser rundt i guvernementet og leje af boliger til<br />

statsmejeristerne, men også til organiseringen af afdelingerne for Vologdasmør på de<br />

store nationale udstillinger i 1896 og 1899 i Niˇznij Novgorod og St. Petersborg, hvor<br />

det for første gang lykkedes Vologdasmørret, takket være dets mange gode egenskaber,<br />

at opnå et godt ry og indtage en fortjent plads på hjemmemarkedet sammen med finsk<br />

smør, som dengang var så populært i St. Petersborg, og et tilsvarende ry i udlandet, på<br />

linje med livlandsk smør.<br />

Guvernementsrådet har, under statsmejeristernes medvirken, udgivet obligatoriske,<br />

hygiejniske standardregler, som alle guvernementets mejerister kender så udmærket. 33)<br />

Den tid er forlængst forbi, hvor guvernementets mejerier blev indrettet i elendige<br />

badstuer uden stengulv og af og til også uden vinduer, og hvor man i 1890erne fremstillede<br />

Vologdasmør under de mest uhygiejniske forhold. Der er ikke ét eneste mejeri<br />

af den art tilbage i guvernementet, men kun rationelt indrettede og udstyrede mejerier,<br />

bygget i overensstemmelse med de retningslinjer, guvernementsrådet har udstedt.<br />

Da de første andelsmejerier, hvis vedtægter blev godkendt af landbrugsministeriet<br />

den 20. marts 1899, åbnede i begyndelsen af 1890erne, udgjorde de den første sten i<br />

det fundament, som guvernementets talrige andelsforetagender senere voksede frem<br />

på. 34) Blandt disse indtager andelsmejerierne førstepladsen.<br />

Både lokalrådet i Vologdadistriktet og guvernementsrådet støttede omgående denne<br />

ROTUNDEN NR. 22 19


Danske læsere vil sikkert gerne vide,<br />

hvad der skete med andelsmejerierne i<br />

guv. Vologda, efter at Rieffestahl havde<br />

trukket sig tilbage, og hvordan hans<br />

børns skæbne formede sig i et land,<br />

som vedvarende blev ramt af voldsomme<br />

rystelser og ulykker.<br />

Selvom staten tvangsrekvirerede<br />

meget malkekvæg under Første Verdenskrig,<br />

lykkedes det i det store og<br />

20<br />

udvikling, førstnævnte ved i 1895 at tage spørgsmålet op om oprettelsen af et statsudssalg<br />

i Vologda til afsætning af mælkeprodukter, sidstnævnte ved sin principielle<br />

beslutning fra 1896 om at afsætte 15.000 rubler til hvert af distriktsrådene til lån til<br />

oprettelse af andelsmejerier med statsgodkendte vedtægter.<br />

For at støtte andelsmejerisagen lod guvernementsrådet desuden optrykke brochurer<br />

til gratis uddeling blandt befolkningen: Standardvedtægter for andelsmejerier, 35)<br />

"Instruktioner i anlæggelsen af mejeribygninger", "Kvægbedrifter og deres indretning"<br />

og blanketter og bøger til andelsmejeriernes bogføring.<br />

På min anmodning stillede guvernementsrådet desuden yderligere lån til rådighed<br />

for andelsmejeridrift, midler til at opførelse af mønster-kvægbedrifter og særlig hjælp<br />

fra statsmejeristerne til andelsmejeriernes regnskabsføring.<br />

Sammen med statsmejeristorganisationens intensive arbejde resulterede disse forholdsregler<br />

i, at guv. Vologda kom til at indtage førstepladsen i Rusland på mælkerivæsenets<br />

område, 36) og de var udslaggivende for, at de fleste mejerier allerede nu er på<br />

landbefolkningens hænder. Ved at bygge flere varme kostalde, give køerne bedre foder<br />

og forarbejde mere mælk på andelsmejerier vil landbefolkningen inden for en overskuelig<br />

fremtid forøge indtjeningen ved kvægdrift betydeligt, anskaffe mere kvæg, gøde<br />

agerjordene bedre og forbedre høstudbyttet mangefold …<br />

Lad mig afslutningsvis give udtryk for min klare tiltro til, at hvis arbejdet med at<br />

fremme mælkerivæsenet i guv. Vologda fortsætter, som jeg begyndte det i 1894, vil det<br />

i en ikke fjern fremtid komme til at stå på samme høje stade som mælkerivæsenet i<br />

mit fødeland Danmark, hvor smørproduktion og kvægavl i dag er de mest indbringende<br />

grene inden for landbrugserhvervet". 37)<br />

Epilog<br />

ROTUNDEN NR. 22<br />

hele at bevare bestanden, og andelsproduktionen<br />

fortsatte, takket være<br />

opskruede priser og statslige opkøb af<br />

smør til hæren. Men revolutionsårene<br />

og borgerkrigen bragte frygtelige ødelæggelser<br />

og krævede mange menneskeliv<br />

… og først i 1923 lykkedes det<br />

igen at eksportere Vologdasmør<br />

(omkring 1000 dritler).<br />

Carl Frederik Rieffestahl døde en


naturlig død i sit eget hjem, under<br />

imperiets fald. Hans yngste søn, Valerjan,<br />

forsvandt sporløst i 1921. Den<br />

anden søn, Viktor, som var uddannet<br />

inden for agronomi og agroteknik, havde<br />

i begyndelsen heldet med sig og<br />

arbejdede på topposter på virksomheder<br />

i Moskvaområdet, men blev offer<br />

for politiske repressalier og forvist til<br />

Karelen, hvor han døde på et fængselshospital<br />

i 1936.<br />

Døtrene Anna og Lidija slap for politisk<br />

forfølgelse, men oplevede til<br />

gengæld sulten og nøden i hjembyen<br />

Leningrad under den tyske belejring<br />

(1941-1944). Lidija, den ældste, var<br />

lærerinde og partimedlem og sørgede<br />

selvopofrende for, at hendes elever blev<br />

evakueret hinsides frontlinjen. De to<br />

søstre var barnløse, men tog den forviste<br />

Viktors børn til sig. Afstraffelsen af<br />

en bestemt person gik som regel ud<br />

over hele <strong>familie</strong>n, men i dette tilfælde<br />

reddede søstrene børnene ved at overtage<br />

forældreretten. Rieffestahls enke<br />

udholdt prøvelserne, takket være en<br />

stærk tro. Hun boede sammen med<br />

døtrene i en såkaldt "kommunalka"<br />

(stor, gammeldags lejlighed, tvangsrekvireret<br />

fra private af det offentlige<br />

efter 1917 og gjort til fælles bolig for så<br />

mange mennesker som muligt, dvs. én<br />

<strong>familie</strong> pr. værelse. Udbredt boligform i<br />

Sovjetunionen – overs. anm.).<br />

Der bor stadig efterkommere af Rieffestahl<br />

i St. Petersborg. Et af de unge<br />

<strong>familie</strong>medlemmer har uddannet sig i<br />

<strong>dansk</strong> sprog og litteratur ved universitetet<br />

i St. Petersborg og passer for tiden<br />

børn hos en <strong>dansk</strong> <strong>familie</strong> i nærheden<br />

af København.<br />

Oversat af Inge Marie Larsen<br />

Noter til Carl Frederik Rieffestahl<br />

1) Nikolaj Vasilevič Vereˇsčagin (1839 – 1907) var det moder-<br />

ne russiske mælkerivæsens fader. Carl Andreas Koefoed<br />

(1855-1948), udvandrede som ung landbrugskandidat til<br />

Rusland, hvor han var en af mændene bag de udskiftningsreformer,<br />

de såkaldte Stolypinreformer, som stod på mellem<br />

1907 og 1916. Hans erindringsbog "50 år i Rusland.<br />

1878-1920" udkom i 1945.<br />

2) ˇ Zurnal zasedanija učenogo komiteta MZiGI 12.10.1902 no<br />

183 po voprosu o nagraˇzdenii Riffestalja za trudy po<br />

moločnomu chozjajstvu. RGIA, f. 398, op. 3, d. 2818.<br />

3) Skolen åbnede i privat regi i 1891 og fik statslig anerkendelse<br />

i 1893.<br />

4) Bilderling, P.A.: "O moločnom chozjajstve v imenii Zapole"<br />

i Trudy IVEO, 1899, vyp. 2-3: 161-178; ibid. 1885, t. 3:<br />

497-510; Adamov, N.P. (pod red. P.A. Bilderlinga): "Otčet<br />

opytnoj stancii Zapole …" SPB, 1891.<br />

5) Russiske mejeristers første bekendtskab med svenskeren<br />

Gustav de Lavals (1845 – 1913) centrifuge fandt sted i St.<br />

Petersborg i 1881, hvor N.V. Vereˇsčagin foranstaltede den<br />

første offentlige fremvisning. Centrifugen blev dernæst<br />

udstillet på mælkerivæsensudstillingen i Vologda, 30.<br />

august – 3. september 1881. I 1881-1882 bragte den russiske<br />

presse de første artikler om den, skrevet af godsejerne<br />

V.A. Ostafev, N.M. <strong>En</strong>dourov og Ida Buman.<br />

6) Cirkulære fra Finansministeriets Jernbanedepartement: "O<br />

tarife na perevozku po rossijskim ˇzeleznym dorogam<br />

moločnych skopov", 26.4.1890, som trådte i kraft<br />

26.5.1890 (RGIA, f. 268, op. 2, d. 1310). I 1897 var transporttiden<br />

for smør fra Vologda til St. Petersborg (ca. 1100<br />

km) 46 timer og 25 min og fra Vologda til Moskva (ca. 500<br />

km) 22 timer og 10 min.<br />

7) Pavel Merks <strong>dansk</strong>e fødenavn var Poul Hassing Mørch<br />

(1851-1907). Mørch var i 1890erne direktør for Petersborgfirmaet<br />

Handelshuset H.J. Pallisens (russ. Torgovyj<br />

dom G.I. Pallizen) smøreksportafdeling og fra 1898 direktør<br />

for dampskibsselskabet The Northern Steamship Company<br />

(russ. Severnoe parachodnoe obˇsčestvo). Handelshuset<br />

var grundlagt i 1865 af <strong>dansk</strong>eren H.J. Pallisen og var<br />

fortsat på <strong>dansk</strong>e hænder, men det var et russisk firma.<br />

8) De smørproducerende distrikter i guv. Vologda var Vologda-,<br />

Grjazovec-, Kadnikovsk- (den sydlige del) og senere<br />

også Totemskdistriktet.<br />

ROTUNDEN NR. 22 21


9) RGIA, f. S-18/1284, op. 70, d. 282 (1904).<br />

10) ˇ Zurnal soveˇsčanija po voprosu ob uporjadočenii torgovli<br />

proizvedenijami selskogo chozjajstva 14.– 23. maj 1894<br />

GAVO, f. 34, op. 1, d. 798.<br />

11) RGIA, f. 398, op. 64, d. 191.<br />

12) Det russiske ord for rådet var zemstvo. De lokale råd fandtes<br />

på guvernements- og distriktsniveau i europæisk<br />

Rusland.<br />

13) K-Ch. Riffestal: "O rezultatach dejatelnosti otrjada pravitelstvennych<br />

masterov-maslodelov po uluˇsčeniju maslodelija<br />

v severnych gubernijach", Doklad 54 i "Trudy Sezda dejatelej<br />

agronomičeskoj pomoˇsči mestnomu chozjajstvu<br />

1901 goda pri IMOSKh v Moskve ( Moskva, 1901); K.Ch<br />

Riffestal: "Otčet instruktora moločnogo chozjajstva dlja<br />

severnych gubernij Riffestalja o proizvedenijach … rabotach<br />

v predelach Kostromskoj gubernii 1.11.1902 –<br />

1.11.1903" (Kostroma, 1903).<br />

14) K.Ch. Riffestal: "Otčet po ustrojstvu kollektivnogo otdela<br />

vologodskich maslodelen na Niˇzegorodskoj Vserossijskoj<br />

promyˇslennoj i chudoˇzestvennoj vystavke" i ˇ Zurnal Vologodskogo<br />

gubernskogo zemskogo sobranija, III očerednaja<br />

sessija IX trechletija, 1897: 643-657. I 1894 var der 386<br />

smør- og ostemejerier i guv. Vologda, som fremstillede<br />

produkter til en værdi af 564.000 rubler.<br />

15) "Doklad instruktora moločnogo chozjajstva severnych<br />

gubernij Rossii K. Ch. Riffestalja ob ustrojstve jaroslavskogo<br />

otdela na Vserossijskoj vystavke moločnogo chozjajstva v<br />

Peterburge" i Otčet Jaroslavskogo obˇsčestva selskogo<br />

chozjajstva za 1899 god (Jaroslavl, 1899).<br />

16) Udstillingen fandt sted 25. – 31. oktober 1879. Dengang<br />

var der i guv. Vologda 73 smør- og ostemejerier.<br />

17) Lidija (Ida) Ivanovna (1842-1916) og Fedor (Friedrich)<br />

Asmusovič Buman rejste i 1869 på Vereˇsčagins opfordring<br />

til Rusland for at blive lærere ved den mælkerivæsensskole,<br />

N.V. Vereˇsčagin havde oprettet i landsbyen Edimonovo i<br />

nærheden af Vologda. Her arbejdede de i årene 1869 -<br />

1871. I december 1871 forpagtede de en malkekvægsbesætning<br />

og åbnede eget mejeri på godset Marfino i<br />

nærheden af Vologda. I 1880 erhvervede de sig deres eget<br />

gods i landsbyen Fominskoe, også i nærheden af Vologda.<br />

Godset var på 245 desjatiner. De forpagtede yderligere<br />

fem godsmejerier, hvor elever af dem arbejdede som<br />

mejeribestyrere. Mellem 1871 og 1902 havde de 500 ele-<br />

22<br />

ROTUNDEN NR. 22<br />

ver, blandt hvilke der også var praktikanter fra forskellige<br />

for landbrugsskoler. Fedor Buman arbejdede med kvægavl<br />

og underviste praktikanterne i kvægets rette pleje. I 1886<br />

blev Lidija og Fedor Buman russiske statsborgere, og i<br />

1895 lod de sig døbe ind i den ortodokse tro. De fik priser<br />

på udstillingerne i Moskva (1878), St. Petersborg og Moskva<br />

(1879), Vologda (1881), Charkov (1887), Vologda<br />

(1888), Moskva (1895), Niˇznij Novgorod (1896), St.<br />

Petersborg (1899) – og mange andre steder. De var dommere<br />

ved smørudstillinger, deltog i mælkerivæsensmøder i<br />

guvernementsforvaltningen, i landbrugskongresser og<br />

mælkerivæsenskongresser, lokalt og over hele Rusland.<br />

18) Beslutningen om at oprette mælkerivæsensinstituttet blev<br />

taget under landbrugsminister A.S. Ermolov i 1903, men<br />

krig og politisk uro forsinkede realiseringen af foretagendet.<br />

Først i 1911 fik oprettelsen af instituttet Statsdumaens<br />

endelige godkendelse, og staten købte godset med henblik<br />

på at gøre det til en skole i praktiske mælkerivæsensfærdigheder<br />

(Vysočajˇsee utv. 3.6.1911). I 1913 blev der åbnet en<br />

forsøgsstation i forbindelse med godset og en skole, og i<br />

1916 åbnede endelig institutionens mejeri. I 1919 fik skolen<br />

status af højere læreanstalt og videnskabelig forsøgsstation.<br />

For nylig er den blevet omdøbt til Vologdas Mælkerivæsensakademi<br />

ved navn N.V. Vereˇsčagin.<br />

19) Godsejerne M.N. Volockij, A.K. Eremeev, A.S. Poroˇsin,<br />

A.A. Rejngold, A.I. <strong>En</strong>dourov, Lidija Buman og N. ˇ Sapurskij,<br />

præst.<br />

20) K.Ch. Riffestahl: "O nekotorych storonach organizacii<br />

obˇsčestvennych maslodelen" i Trudy III Sezda selskich<br />

chozjaev severnych gubernij v Jaroslavle, 2-6 marta 1908<br />

goda (Jaroslavl, 1908)<br />

21) RGIA, f. 22, op. 2, d. 1919, ll. 388-389. Bl.a. blev der<br />

udstedt et regeringsdekret, som forbød mejerier at drive<br />

dagligvarehandel fra mejeributikker. Det havde imidlertid<br />

ingen effekt, for i det pengefattige russiske bondesamfund<br />

var fristelsen for at handle i disse butikker uimodståelig. I<br />

den svejtsiske og <strong>dansk</strong>e mælkerivæsenspresse kunne man<br />

læse artikler, skrevet af svejtsiske og <strong>dansk</strong>e mejerister, som<br />

arbejdede i Rusland (mere end 1000), der meget præcist<br />

beskrev situationen på landet. Den <strong>dansk</strong>e statsmejerist<br />

Chr. Nielsen skrev eksempelvis: "… der vil først kunne<br />

gøres virkelige fremskridt, når fordelen ved andelsprincippet<br />

for alvor går op for de russiske bønder. I 1895 blev der


åbnet andelsmejerier i nærheden af Vologda. Selvom<br />

andelshaverne fik mere for deres mælk end privatmejeriernes<br />

leverandører, gik andelsmejerierne alligevel i<br />

opløsning, fordi bønderne ikke forstod, hvorfor prisen kunne<br />

svinge fra måned til måned. Bønderne har ikke nogen<br />

form for uddannelse, udviklingen er ligesom gået i stå, alle<br />

nærer en grænseløs mistillid til hinanden, og overalt hersker<br />

forudindtagethed og fordomme (Schweizerische<br />

Milchzeitung, 1902, no 52).<br />

22) Soveˇsčanie o nekotorych neotloˇznych nuˇzdach sovremennogo<br />

maslodelija. S. Peterburg, 21., 22., 24. og 26. janvar<br />

1904. RGIA, f. 398, op. 68, d. 22584; Moločnoe chozjajstvo,<br />

1904, no 5, s. 101-108; ibid., no 6, s. 124-128.<br />

23) Handelshuset V.I. Blandov var grundlagt i 1872. Det skiftede<br />

i 1883 form til "Selskabet Handelshuset V. og I. Blandov".<br />

I 1902 blev det omdannet til aktieselskab. I 1903<br />

havde selskabet en omsætning på mere end 3 millioner<br />

rubler. Det fremstillede og handlede med mælkeprodukter.<br />

Der havde et net af fine forretninger i Moskva (64 i 1911)<br />

og et stort mejeri, samt mejerier og osterier i guv. Jaroslavl,<br />

Vologda, Smolensk og andre, og filialer i ni russiske byer.<br />

Grundlæggeren, Nikolaj Ivanovič Blandov (1842-1906), var<br />

uddannet flådeløjtnant, som gik på pension i 1866, hvorefter<br />

han i 1872 åbnede handelshuset. Han var en af N.V.<br />

Vereˇsčagins første samarbejdspartnere, et samarbejde, som<br />

for Blandovs vedkommende begyndte med, at han oprettede<br />

de første andelsmejerier til fremstilling af hollandske<br />

oste blandt bønder i guv. Jaroslavl. Blandov ledede i årene<br />

1873-1881 et salgslager for ostemejeriinventar i Moskva,<br />

som han ejede sammen med N.V. Vereˇsčagin. I 1881 overgik<br />

lageret til V.I. Blandov og hans bror som deres private<br />

ejendom. Fra 1895 var V.I. Blandov æresmedlem af Den<br />

Kejserlige Moskovitiske Landboforening (IMOSCh) og fra<br />

1905 medlem af landbrugsministeriets videnskabelige råd.<br />

Han og hans bror var kendt for at have en høj forretningsmoral.<br />

Blandt V.I. Blandovs publikationer er : "Prigotovlenie<br />

syra i masla v Gollandii" (Trudy IVEO, SPB, 1869, t. 4: 371-<br />

388); "Artelnoe syrovarenie v Jaroslavskoj gubernii. Otčet<br />

zavedujuˇsčego ustrojstvom artelnych syrovaren ..." (Zemledelčeskaja<br />

gazeta, 1872, no 16: 249-252); "Issledovanie<br />

krupnogo rogatogo Jaroslavskogo skota" (Trudy IBEO. SPB,<br />

1873, t. 1, v. 1: 5-35; ibid., v. 2: 140-171).<br />

24) Sådan beskrev politimyndighederne i 1903 guvernement-<br />

sadministrationens regeringsfjendtlige holdning: "… særlig<br />

opmærksomhed påkalder lederen af guvernementsadministrationen,<br />

V.A. Kudrjavyj, sig (som er under konstant,<br />

hemmelig politiovervågning). Han har siddet på denne<br />

høje post i snart seks år (valgt ved to på hinanden følgende<br />

valg). Politisk er han absolut upålidelig. Han omgås<br />

åbenlyst andre politisk mistænkelige personer og beskytter<br />

dem på alle tænkelige måder. Under guvernør Knjazev<br />

(1900-1903 – forfatterens anmærkning) er der opstået helt<br />

unormale forhold for politisk forviste … Kudrjavyj har udelukkende<br />

ansat egne tilhængere i guvernementsadministrationen,<br />

hvilket gør det næsten helt umuligt for folk, som<br />

ikke er politisk kompromitterede, at komme til".<br />

25) A.A. Moˇzajskij (1863-1920) var søn af den russiske flyvemaskinepioner<br />

A.F. Moˇzajskij. Han ejede slægtsgodset<br />

Kotelnikovo i Vologdadistriktet i nærheden af Vologda på<br />

276 desjatiner (1 desjatin = 1,09 ha), hvortil kom yderligere<br />

79 desjatiner i et andet distrikt. 1908-1917 var han landembedsmand<br />

(med ansvar for forvaltning af landbrugsforhold<br />

og en vis politimæssig myndighed) i Vologdadistriktet,<br />

1907-1916 formand for rådsforvaltningen i Vologdaguvernementet<br />

og 1912-1917 deputeret ved landets parlamentariske<br />

forsamling, Den Fjerde Duma.<br />

26) Aleksej Ivanovič <strong>En</strong>dourov (1842-1906) bestyrede slægtens<br />

gods Bratkovo (omkring 3.500 desjatiner) i Vologdadistriktet.<br />

I 1880erne og -90erne blev han valgt til en række<br />

poster i guvernements- og distriktsrådet og var guvernementets<br />

adeliges repræsentant i Statsbanken i 1890erne.<br />

Mejeriet på Bratkovo, som var åbnet i 1841, var i årene<br />

1875-79 forpagtet ud til V.I. Blandov. Sammen med Rieffestahl<br />

omdannede han godsmejeriet til andelsmejeriet<br />

Bratkovo, som fungerede i årene 1895-1902, og åbnede<br />

også et andelsmejeri i Ugolsk. Han garanterede med sin<br />

egen ejendom for de lån, guvernementsrådet i 1896 stillede<br />

til rådighed til oprettelsen af andelsmejerierne. Rådet<br />

takkede ham 4.3.1897 for hans indsats. Han tog initiativ<br />

til, at guvernementsrådet i 1902 gik i forbøn for<br />

Vereˇsčagin og rejste personligt til St. Petersborg for at forhandle<br />

med landbrugsministeriet, da Vereˇsčagin kom i<br />

økonomiske vanskeligheder i 1902.<br />

27) Aleksandr Ksenofontovič Eremeev (1844-1916). Ejer af<br />

godset Ostachovo (439 desjatiner) i Vologdadistriktet og<br />

andre ejendomme. Uddannet søofficer (1862) og på Tek-<br />

ROTUNDEN NR. 22 23


nologisk Institut i St. Petersborg (1863-1868). Valgt til<br />

guvernements- og distriktsråd i 1870erne. Leder af guvernementets<br />

rådsforvaltning (1904-1906). Deputeret ved<br />

Den Første Duma (1906-1907), guvernementets repræsentant<br />

i Statsrådet (fra 1909). Godsets mejeri var forpagtet<br />

ud til P.F. Vinogradov, Edimonovo-elev, som satte cheddarfremstilling<br />

i gang (fra 1878). Eremeevs mejeri i landsbyen<br />

Kuzminskoe var forpagtet ud til holsteneren I.F. Foght, der<br />

omlagde det til andelsproduktion i årene 1896-1898.<br />

Eremeev lagde sin egen bedrift om til mælkerivæsen og<br />

kvægavl i 1887 og udvidede kvægbestanden til 100 stk.<br />

28) Otčet Riffestalja … za 1902 (Jaroslavl, 1902)<br />

29) Ministerrådet gav landbrugsministeriet mulighed for at<br />

give lån til indkøb af mejeriudstyr, omlægning til dyrkning<br />

af foderafgrøder og forbedring af græsningarealernes produktivitet<br />

(Vysočajˇsee utverˇzdenie, 27.5.1910).<br />

30) I 1912 var der ifølge den officielle russiske statistik registreret<br />

460 andelsmejerier, som fungerede i overensstemmelse<br />

med ministerielt godkendte vedtægter, og yderligere<br />

3000 andelsmejerier med egne vedtægter.<br />

31) N.T. Domnin: Otčet zemskogo specialista moločnogo<br />

chozjajsta Jaroslavskoj gubernii zemskoj uprave" (Jaroslavl,<br />

1913).<br />

32) Vologdas Landboforening (VOSCh) blev oprettet i 1908.<br />

Foreningen udgav 1910-1916 bladet "Severnyj chozjain". I<br />

1911 havde den 232 medlemmer, af hvilke kun 101 var<br />

bønder. I 1912 fik foreningen en kommerciel afdeling,<br />

som 41 andelsmejerier havde andele i. Afdelingen opererede<br />

ikke med egen omsætningskapital, men ved hjælp af<br />

kreditter, som den optog med afsendt smør som garanti.<br />

Den formidlede i 1912 salg af 69.968 pud andelssmør til<br />

en værdi af 1,1 mill. rubler. Aktionærerne fik 16 rubler 13<br />

kopek pr. pud smør. Under krigen udvidede afdelingen sine<br />

aktiviteter. I 1917 solgte den 161.000 pud smør og formidlede<br />

salg af 482 centrifuger. Landboforeningen gjorde et<br />

spædt forsøg på at ændre den paradoksale situation med<br />

opkøbspriserne i Vologda, hvor primasmør gik til samme<br />

pris som andensorteringssmør. I 1912 begyndte den at<br />

sortere det modtagne smør i to kvalitetsgrupper med tilsvarende<br />

forskellige priser. Prisforskellen var imidlertid kun<br />

på 25 kopek pr. pud, mens den på verdensmarkedet var på<br />

ca. 2 rubler. Foreningen var et af hovedcentrene i Vologda<br />

for politisk agitation. Den kendte Vologda-andelsmand,<br />

24<br />

ROTUNDEN NR. 22<br />

A.N. ˇ Svecov, skrev, at initiativtagerne til dannelsen af landboforeningen<br />

var radikale lokalrådsfolk og politisk forviste.<br />

I 1915 skrev politimyndighederne i Vologda (25.10.1915,<br />

løjtnant Solovev): " … Vologdas Landboforening er arnested<br />

for social-revolutionær agitation. Agitatorerne bruger<br />

almindelige foreningsmøder til egne politiske formål." Rieffestahl<br />

og guvernementets rådsforvaltning ignorerede foreningens<br />

eksistens og initiativer, indtil det viste sig, at den<br />

kommercielle afdeling vitterligt havde succes (Severnyj<br />

chozjain, 1913, no 5-6: 47).<br />

33) Reglerne "Objazatelnye postanovlenija ob ustrojstve i<br />

soderˇzanii maslodelnych zavodov" trådte i kraft 17.4.1911.<br />

34 Udarbejdelsen af vedtægterne var overdraget N.V.<br />

Vereˇsčagin af deltagerne i Den Alrussiske Kongres for Landmænd<br />

under Den Kejserlige Moskovitiske Landboforening<br />

(IMOSCh) (landsdækkende) og godkendt af ministeriet<br />

20.3.1899.<br />

35) Rieffestahl var forfatter til brochuren.<br />

36) Rieffestahl tænker her på mælkerivæsenet i europæisk<br />

Rusland, idet Sibiriens førende stilling på området var ubestridt.<br />

37) K.Ch. Riffestal: Otčet rajonnogo specialista po moločnomu<br />

chozjajstvu. Za vremja c 1 oktjabrja 1912 po 31 marta<br />

1913 g. i ˇ Zurnaly Vologodskogo gubernskogo zemskogo<br />

sobranija II očerednoj sessii XV trechletija" (Vologda 1914).<br />

Zasedanie 13-e (16.12.1913). Rieffestahls rapport dækker<br />

kun seks måneder. Det skyldes et dekret fra landbrugsministeriet<br />

(no 18273 fra 9.3.1913) om, at alle mejeriteknikere<br />

og mælkerivæsenskonsulenter skulle gå fra Rieffestahls regi<br />

over til guvernementsagronomen N.P. Gaevskij, som fra<br />

1.4.1913 blev leder af arbejdet. Rieffestahl gik på pension<br />

som følge af sygdom.<br />

Forfatteren vil gerne takke G.H. Kozina, A.L.<br />

Minaev, og N.A. Sadokova, alle Vologda, og<br />

også Irina og Kristina Lozovskaja, St. Petersborg,<br />

A.N. og P.V. Uˇsakova, St. Petersborg og<br />

O.N. Nikolaev, Korolev (i Moskvaregionen),<br />

for adgang til Rieffestahl- og Buman<strong>familie</strong>ns<br />

<strong>familie</strong>arkiv.


Inge Marie Larsen<br />

<strong>En</strong> <strong>dansk</strong> <strong>familie</strong> i <strong>Vestsibirien</strong>, 1899-1919<br />

I de første tiår af 1900-tallet var Rusland<br />

og specielt Sibirien et slags forjættet<br />

land, et "Wild East" i rivende økonomisk<br />

udvikling, som virkede tiltrækkende<br />

på folk fra nær og fjern. Millioner<br />

af bønder og tusindvis af jernbanearbejdere<br />

fra europæisk Rusland udvandrede<br />

til Sibirien, sammen med europæisk-russiske<br />

og udenlandske forretningsfolk<br />

og folk af mange andre professioner.<br />

Blandt dem udgjorde <strong>dansk</strong>e<br />

mejerister og smøreksportører en ikke<br />

ubetydelig gruppe. Til denne gruppe<br />

hørte <strong>familie</strong>n <strong>Hansen</strong>, hvis sibiriske<br />

tilværelse er omdrejningspunktet i denne<br />

artikel. 1)<br />

Sibirien som smørproducerende<br />

og smøreksporterende område<br />

Mellem 1891 og 1896 blev den første<br />

strækning af den sibiriske jernbane fra<br />

Uralbjergene i vest til Obfloden i øst<br />

anlagt. Det blev startskuddet til fremvæksten<br />

af en stor vestsibirisk smørindustri<br />

og smøreksport. Fra det første<br />

moderne mejeri åbnede i nærheden af<br />

stationsbyen Kurgan i 1894 og indtil<br />

Første Verdenskrigs udbrud i 1914, blev<br />

der fremstillet enorme mængder af<br />

smør i <strong>Vestsibirien</strong>s frugtbare sydlige<br />

landbrugsegne. I Rusland var der på<br />

den tid endnu ikke noget hjemmemar-<br />

ked af betydning for moderne mejerismør.<br />

Det skyldtes den russisk-ortodokse<br />

kirkes krav til de troende om at faste<br />

200 af årets dage. I fasteperioderne var<br />

det ikke tilladt at spise animalske produkter,<br />

herunder smør, og derfor kunne<br />

næsten hele den sibiriske smørproduktion<br />

eksporteres til Vesteuropa. Her var<br />

efterspørgselen på smør så stor, at den<br />

vesteuropæiske egenproduktion ikke<br />

kunne dække den. Smør i enorme<br />

mængder fra fjerne egne som New Zealand,<br />

Australien, Argentina, europæisk<br />

Rusland og Sibirien blev afsat på det<br />

<strong>dansk</strong>e, britiske og tyske marked.<br />

Ansporet af muligheden for at tjene<br />

penge og forbedre bedrift og levevilkår<br />

anskaffede sibiriske bønder i titusindvis<br />

sig flere og flere køer med henblik på at<br />

levere mælk til mejerier, som blev<br />

anlagt af købmænd eller andelsbønder.<br />

Eksportører fra nær og fjern tog sig af<br />

eksporten. Noget af det sibiriske smør<br />

kunne i perioder være af dårlig kvalitet,<br />

når det nåede frem til København,<br />

London, Hamburg eller Berlin. Det<br />

skyldtes stedvist uprofessionelle produktionsforhold,<br />

tørkeperioder og<br />

transportproblemer, kombineret med<br />

stærk sommervarme. Men størstedelen<br />

af det sibiriske smør på de vesteuropæiske<br />

markeder var godt andensorte-<br />

1) Tak til Gyda og Per Strøyer, Værløse, som opbevarede de <strong>familie</strong>breve, der ligger til grund for artiklen, lod mig læse dem<br />

og andre dokumenter og gav mig mulighed for at skrive denne historie.<br />

ROTUNDEN NR. 22 25


ingssmør, som på grund af sin fedtede<br />

konsistens egnede sig bedre end alt<br />

andet smør til butterdej og kiks og derfor<br />

blev anvendt i bageriindustrien i<br />

Danmark og Tyskland og i enorme<br />

mængder i den store britiske kikseindustri.<br />

Men også prima sibirisk smør<br />

fandt vej til Vesteuropa, hvor det gik<br />

for at være noget af det fineste bordsmør<br />

på grund af den stærke, naturlige<br />

aroma, dets "nature", som man sagde i<br />

<strong>En</strong>gland. Fra 1902-03 og frem til verdenskrigens<br />

udbrud var Rusland, takket<br />

være den store sibiriske smørproduktion,<br />

verdens næststørste smøreksportør,<br />

kun overgået af Danmark.<br />

Udviklingen i den sibiriske<br />

smørbranche var et af mange udtryk<br />

for det store økonomiske opsving, som<br />

fandt sted i Rusland i de sidste årtier<br />

inden verdenskrigens udbrud. Der var<br />

tale om en opblomstring af industri,<br />

landbrug og inden- og udenrigshandel,<br />

om en økonomisk modernisering i stil<br />

med den, der var begyndt i de fleste<br />

vestlige lande 50-100 år tidligere, og<br />

om at Rusland var ved at blive en del<br />

af verdensmarkedet og et vigtigt led i<br />

den økonomiske globalisering, der<br />

fandt sted i tiårene op til verdenskrigens<br />

udbrud. I 1914 var Rusland, sammenlignet<br />

med USA og de fleste vesteuropæiske<br />

lande, det mest tilbagestående,<br />

regnet i indkomst pr. capita, men<br />

den økonomiske vækst i de to foregående<br />

årtier havde været lige så høj<br />

og i nogle sektorer endnu højere end i<br />

disse lande. Øst for Ural, i Sibirien, var<br />

den økonomiske opblomstring i visse<br />

områder endnu mere udpræget end<br />

vest for, i europæisk Rusland. Det<br />

gjaldt især sibirisk landbrug. Her var<br />

det økonomiske opsving intet sted så<br />

26<br />

ROTUNDEN NR. 22<br />

markant som inden for mejerivæsenet.<br />

Ingen anden enkeltbranche bragte så<br />

megen kapital til Sibirien som smørbranchen.<br />

Der var mange udlændinge beskæftiget<br />

i den sibiriske smørbranche, bl.a.<br />

mange <strong>dansk</strong>ere. Det hang sammen<br />

med Danmarks position siden 1878<br />

som verdens førende smøreksportør.<br />

Danske mejerister var eftertragtede i<br />

andre lande som specialister i<br />

smørfremstillingens kunst, og <strong>dansk</strong>e<br />

eksportører havde i kraft af mange års<br />

erfaring gode forudsætninger for at<br />

varetage eksport af andet smør end<br />

<strong>dansk</strong> smør, fordi de havde gode forretningsforbindelser<br />

rundt omkring i verden<br />

og indgående viden om forskellige<br />

markeders forskelligartede behov. Mange<br />

<strong>dansk</strong>e mejerister drog til Sibirien<br />

for at prøve lykken, og det samme<br />

gjaldt smøreksportører og kontorfolk.<br />

Udenlandsk engagement i eksporten<br />

af et bestemt lands smør eller andre<br />

varer var og er ikke noget russisk særsyn,<br />

men et udbredt fænomen i de fleste<br />

lande. F. eks. stod to engelske eksportører<br />

for lidt over halvdelen af den<br />

<strong>dansk</strong>e smøreksport til <strong>En</strong>gland i tiårene<br />

inden Første Verdenskrig. Resten af<br />

eksporten blev varetaget af <strong>dansk</strong>e<br />

andelseksportorganisationer (20%) og<br />

<strong>dansk</strong>e enkelteksportører (30%). Helt<br />

nøjagtige tal er ikke for hånden, men<br />

et skøn tyder på, at sibiriske andelseksportorganisationer<br />

lige før verdenskrigens<br />

udbrud stod for 16% af den sibiriske<br />

smøreksport, private sibiriske og<br />

europæisk-russiske eksportører for yderligere<br />

20% og udenlandske eksportører<br />

for de sidste 64%.<br />

Når den lokale andel af den sibiriske<br />

eksport ikke var større, skyldtes det


ikke, at de lokale eksportører var dårligere<br />

til deres arbejde end de udenlandske.<br />

Det skyldtes, at Rusland indtil da<br />

havde været et kapitalfattigt land med<br />

en lille industriel sektor, et gammeldags<br />

landbrug, en enorm udveksling af<br />

varer, en tilsvarende lille pengecirkulation<br />

og en begrænset eksport- og<br />

importsektor. Da moderniseringen af<br />

russisk erhvervsliv satte ind i 1880-<br />

90erne var lokale kræfter i deres<br />

udgangspunkt derfor mindre godt<br />

rustet end deres vesteuropæiske kolleger.<br />

De fleste lokale erhvervsfolk måtte<br />

begynde fra bunden, både hvad angik<br />

opbygningen af den ret store kapital,<br />

langdistancehandelen med smør krævede,<br />

og viden om verdensmarkedshandel<br />

og forretningsforbindelser på afsætningsmarkederne.<br />

Det gav udenlandske<br />

firmaer mulighed for at komme til at<br />

spille en betydelig rolle i varetagelsen<br />

af smøreksporten. Det massive udenlandske<br />

engagement i den sibiriske<br />

smøreksport gav ganske vist anledning<br />

til en del lokal og national irritation og<br />

fortrydelse blandt folk, der gerne selv<br />

ville til eller følte sig ydmygede af det,<br />

de opfattede som ulige konkurrence og<br />

overherredømme fra udenlandsk hold.<br />

Men det gav også den i forvejen betydelige<br />

lokale aktivitet på smøreksportområdet<br />

yderligere et skub fremad, især<br />

i form af oprettelse af lokale eksportsammenslutninger,<br />

privat- såvel som<br />

andelsbaserede, og det var, takket være<br />

den større kapitalstyrke, med til at<br />

finansiere anlæggelsen af tusindvis af<br />

mejerier, bære eksporten oppe og bane<br />

vejen for det fremspirende sibiriske<br />

erhvervsliv.<br />

Selvom den sibiriske smøreksport<br />

Troickajagade, Kurgans hovedstrøg. Kurgan, ca. 1900. I forgrunden brandstationen. B.N. Karsonovs<br />

privatarkiv.<br />

ROTUNDEN NR. 22 27


var et kolossalt foretagende af stor<br />

betydning for områdets, de sibiriske<br />

bønders og de øvrige involveredes økonomi,<br />

er det ikke noget særlig velbeskrevet<br />

kapitel i Ruslands økonomiske<br />

historie. Det skyldes, at den succesrige<br />

sibiriske smørbranche var et tabubelagt<br />

emne i det totalitære, antikapitalistiske<br />

sovjetiske mangelsamfund, et tabu,<br />

som virkede afsmittende på den vestlige<br />

ruslands- og sovjetforskning. Derfor<br />

er også vores viden om de <strong>dansk</strong>ere,<br />

der drog til det forjættede land, begrænset.<br />

Hvordan formede deres arbejde<br />

og tilværelse sig i det fjerne Sibirien?<br />

Blandt de mange <strong>dansk</strong>ere, som<br />

involverede sig i den sibiriske smøreksport,<br />

var Otto <strong>Hansen</strong>, som var<br />

smøropkøber og filialbestyrer for et<br />

stort <strong>dansk</strong> smørfirma i den vestsibiriske<br />

stationsby Kurgan fra 1899 til 1903<br />

og drev forretning i byen mellem 1910<br />

og 1919. Borgerkrigen, som fulgte efter<br />

bolsjevikernes magtovertagelse i 1917,<br />

tvang i 1919 Otto <strong>Hansen</strong> til, ligesom<br />

så mange andre indenlandske og udenlandske<br />

forretningsfolk, at indstille<br />

virksomheden, forlade Rusland og se i<br />

øjnene, at store personlige værdier uafvendeligt<br />

var gået tabt, ligesom måske<br />

hele den store smørbranche, han og<br />

tusindvis af andre involverede, lige fra<br />

bønder til bankdirektører, havde været<br />

med til at opbygge. Først i 1964 kom<br />

produktionen af sibirisk smør op på<br />

samme niveau som i 1913. Der var nu<br />

ikke længere tale om smøreksport, for<br />

produktionen blev opslugt af det store<br />

hjemmemarked, der i efterhånden var<br />

opstået.<br />

Denne artikel handler om <strong>familie</strong>n<br />

<strong>Hansen</strong>s liv, først og fremmest deres<br />

dagligliv, i Kurgan i perioderne 1901-<br />

28<br />

ROTUNDEN NR. 22<br />

1903 og 1910-1916 og om afslutningen<br />

på Otto <strong>Hansen</strong>s sibiriske virke i 1919.<br />

Kilderne til historien er først og fremmest<br />

breve, Otto <strong>Hansen</strong> og især hans<br />

kone Jacoba skrev hjem til forældre og<br />

søskende i Danmark, slægtsstudier,<br />

foretaget af <strong>familie</strong>ns efterkommere, og<br />

en ph.d.-afhandling, artiklens forfatter<br />

forsvarede ved Syd<strong>dansk</strong> Universitet i<br />

2002.<br />

Jacoba <strong>Hansen</strong> døde i Kurgan i 1916<br />

i en alder af 37 år og blev begravet dér.<br />

Ud over sin mand efterlod hun sig to<br />

døtre på 10 og 12 år. Hendes tidlige<br />

død vendte op og ned på hendes<br />

mands og børns tilværelse, men døtrene<br />

bevarede mindet om hende og deres<br />

lykkelige barndom i Kurgan, sammen<br />

med en stærk følelse af forbundethed<br />

med byen, en forbundethed, som gik<br />

videre til <strong>familie</strong>n i næste generation<br />

og var medvirkende til, at den gemte<br />

Jacoba og Otto <strong>Hansen</strong>s breve til efterkommerne<br />

og eftertiden.<br />

Kurgan, 1899-1903<br />

Otto Eduard Stenersen <strong>Hansen</strong>, født 20.<br />

november 1877 i Tullebølle på Langeland,<br />

voksede op i Longelse, hvor hans<br />

far var præst. Efter endt skolegang kom<br />

han i handelslære i Nakskov, og i 1899,<br />

efter at have aftjent sin værnepligt i<br />

Den Kgl. Livgarde, blev han ansat i det<br />

store <strong>dansk</strong>e smøreksportfirma Carl<br />

Holbek. Carl Holbek havde opereret i<br />

Sibirien siden 1898, og den nyansatte<br />

Otto <strong>Hansen</strong> rejste foråret 1899 til stationsbyen<br />

Kurgan i <strong>Vestsibirien</strong> for at<br />

tiltræde en stilling som kontorist ved<br />

Carl Holbeks filial. Otto <strong>Hansen</strong>s chef i<br />

Kurgan var den 24-årige filialbestyrer<br />

Thomas Segelcke, en nevø af professor<br />

ved Landbohøjskolen i København,


Karakteristisk, hvidmalet smørtog. Kurgan, 1908. Foto: A. I. Kočeˇsev. B.N. Karsonovs privatarkiv.<br />

Thomas Riise Segelcke, <strong>dansk</strong> mejerivæsens<br />

kendteste foregangsmand. Lige<br />

inden afrejsen forlovede Otto <strong>Hansen</strong><br />

sig med sin kusine, Anna Gyda Jacoba<br />

Burhøi, kaldet Jacoba eller Koba, født<br />

12. juni 1879 i Odense. Jacoba Burhøi<br />

var gartnerdatter.<br />

Omkring Kurgan (10.000 indbyggere<br />

midt i 1890erne) opstod der, takket<br />

være den sibiriske jernbane, gode transportmuligheder<br />

og billige transportpriser,<br />

et moderne mejerivæsen, som på<br />

kort tid bredte sig langs jernbanen og<br />

de store floder videre østpå ud over<br />

resten af det sydlige <strong>Vestsibirien</strong>.<br />

Omdrejningspunktet for den sibiriske<br />

smørproduktion og -eksport var som<br />

nævnt en kolossal efterspørgsel efter<br />

smør på de centrale smørmarkeder i<br />

Vesteuropa. København var indtil<br />

1902-1903 hovedafsætningsmarked for<br />

sibirisk smør. Eksporten til København<br />

blev varetaget af <strong>dansk</strong>e firmaer, der<br />

opererede fra filialer i Sibirien. Det<br />

første <strong>dansk</strong>e og udenlandske eksportfirma<br />

i det hele taget i <strong>Vestsibirien</strong> var<br />

E.F. Esmann ved direktør H. P. Hjerl<br />

<strong>Hansen</strong>, Hjerl Hedes grundlægger, og<br />

filialbestyrer Carsten Korch, som åbnede<br />

eksportkontor i Kurgan i 1897. Året<br />

efter fulgte Carl Holbek og derefter,<br />

slag i slag, det ene store <strong>dansk</strong>e<br />

smørfirma efter det andet. Firmaerne<br />

anlagde efterhånden filialer i alle store<br />

byer i de vestsibiriske smørområder. <strong>En</strong><br />

del <strong>dansk</strong>e smørfirmaer eller individuelle<br />

smøropkøbere købte smør op for<br />

engelske firmaer, som i modsætning til<br />

de <strong>dansk</strong>e kun sjældent opererede med<br />

filialer. <strong>En</strong> del af det sibiriske smør gik<br />

til den <strong>dansk</strong>e bageriindustri, resten<br />

blev eksporteret videre (transiteret) fra<br />

ROTUNDEN NR. 22 29


København til <strong>En</strong>gland og Tyskland.<br />

Fra 1902-1903 overgik Danmarks førende<br />

position til det engelske marked. De<br />

<strong>dansk</strong>e sibiriensfirmaer begyndte at<br />

eksportere størstedelen af det sibiriske<br />

smør direkte fra de baltiske udskibningshavne<br />

til det britiske marked,<br />

uden om København, ligesom deres<br />

russiske, engelske og tyske konkurrenter.<br />

Transithandelen med sibirisk smør<br />

stagnerede, men fortsatte frem til<br />

Første Verdenskrig på nogenlunde samme<br />

niveau som i 1902-1903. I 1914 var<br />

det tyske marked for russisk smør<br />

næsten lige så stort som det engelske.<br />

Samme år udgjorde sibirisk smør 90%<br />

af den russiske smøreksport, som nu<br />

var næsten lige så stor som den <strong>dansk</strong>e.<br />

Livet i Kurgan var hårdt for den<br />

nyankomne <strong>dansk</strong>er. Ved nytårstid<br />

skrev han hjem til sin søster Ally i<br />

København: "Jeg har det jo nok rart og<br />

godt heroppe og er sammen med et<br />

storartet og flinkt Menneske [filialbestyrer<br />

Thomas Segelcke], men jeg savner<br />

dog i de ledige Timer I Kære derhjemme."<br />

Mest af alt savnede han sin<br />

forlovede: "Jeg ville rigtignok ogsaa<br />

ønske hvis det er Guds Vilie at jeg skal<br />

blive her i Sibirien i mange Aar, at jeg<br />

snart kunne faa Koba herop, thi det ville<br />

forandre Livet heroppe kolosalt, som<br />

det er for Tiden da er det skrækkeligt,<br />

men hvad skal man gøre man maa jo<br />

se at holde ud saalænge man kan".<br />

Til gengæld gik forretningen strygende.<br />

Holbek havde tjent 75.000 kr på filialen<br />

allerede det første år. Filialbestyrer<br />

Segelcke fik 2.000 kr i løn og 10% af<br />

nettofortjenesten, i 1899 i alt 9.500 kr<br />

– "en Flot Gage for en ung Mand paa<br />

24 Aar". Otto <strong>Hansen</strong> selv fik 1000 kr<br />

det første år, plus kost og logi. Han reg-<br />

30<br />

ROTUNDEN NR. 22<br />

Jacoba og Otto <strong>Hansen</strong> som nygifte. Odense,<br />

1901. Per og Gyda Strøyers privatarkiv.<br />

nede ikke med at kunne lægge noget til<br />

side, for han skulle købe møblement til<br />

sin stue. Til gengæld for den rimelige<br />

løn og gode forretning oplevede han<br />

imidlertid "saa meget slet og saa megen<br />

Elendighed at jeg snart ikke ved hvad<br />

der er bedst. Her oppe har man saa at<br />

sige ikke et Menneske hvormed man<br />

kan tale om hvad man har Lyst til, ja<br />

man bliver rigtignok forandret heroppe,<br />

mistænksom, indesluttet bliver<br />

man".<br />

I august 1901 blev forretningen ramt<br />

af en ulykke, idet den unge Segelcke<br />

blev dræbt af et vådeskud. Otto <strong>Hansen</strong><br />

fik nu det ansvarsfulde og vanskelige<br />

job som filialbestyrer. Danskere overalt<br />

i Sibirien samlede i øvrigt penge ind til<br />

en mindestøtte for Thomas Segelcke.<br />

Otto <strong>Hansen</strong> stod for indsamlingen og<br />

bestillingen af støtten, og efteråret<br />

1902 var den på vej til byen Tomsk for<br />

at blive opstillet.


Ønsket om at få Jacoba til Kurgan gik i<br />

opfyldelse efteråret 1901. Den 21. oktober<br />

giftede de unge mennesker sig<br />

hjemme i Danmark og rejste umiddelbart<br />

efter til Kurgan, hvor der ventede<br />

dem en festlig modtagelse. Otto <strong>Hansen</strong>s<br />

venner i byen, lokale såvel som<br />

udlændinge, havde pyntet opgangen til<br />

deres lejlighed med grønt og entreen i<br />

det russiske flags farver, blåt, hvidt og<br />

rødt. For enden af trappen, ved indgangen<br />

til lejligheden, stod en fugl med et<br />

brev i næbbet, hvorpå var skrevet "Velkommen<br />

hjem", og inde fra lejligheden<br />

strømmede tonerne fra den russiske<br />

nationalmelodi de nygifte i møde fra<br />

en spilledåse. Om aftenen inviterede en<br />

tysk ven det unge par på champagne,<br />

konfekt og frugt. Turen frem og tilbage<br />

foregik i kane gennem byens snedækkede<br />

gader. Lejligheden var stor og<br />

yndig, skrev Jacoba til sine forældre,<br />

"særlig var Dagligstuen meget hyggelig<br />

med Tæppe over hele Gulvet samt et<br />

par mindre under Bordet og foran<br />

Døren til Soveværelset, sidste en Brudegave<br />

fra Russeren som drak The hos os<br />

i Aften, vor første Gæst til et Maaltid".<br />

Jacoba <strong>Hansen</strong> virkede ganske uforknyt<br />

ved mødet med Kurgan. Om det<br />

var for ikke at forurolige sine forældre,<br />

er svært at vide, men hun udtrykte ingen<br />

forurettelse, beklagelse eller bestyrtelse<br />

over at være "havnet" i det fjerne<br />

Sibirien, hverken før eller siden, heller<br />

ikke i brevene til <strong>familie</strong>medlemmer,<br />

hun stod på særlig fortrolig fod med.<br />

"I kan tro det var nogle usle Træhuse<br />

og Jordhytter vi saa inde i Rusland",<br />

skrev hun til forældrene kort efter<br />

ankomsten til Kurgan, "saa er det rigtignok<br />

meget bedre her i Sibirien. Vi<br />

kan faa alt muligt heroppe". <strong>En</strong> gang<br />

om ugen, når der var torvedag, tog<br />

ægteparret på torvet og købte ind til en<br />

hel uge af kød, mel og kål og hvad de<br />

ellers havde brug. <strong>En</strong> gås kostede kun<br />

80 øre, gryn og kolonialvarer var dyrere.<br />

Hun udtrykte begejstring over de<br />

kaneture, de jævnligt foretog den første<br />

vinter i byen, "i det mest henrivende<br />

Vejr". Koldt var det, men de var godt<br />

pakket ind i fåreskindspels og lange<br />

filtstøvler. I julebrevet til forældrene<br />

skrev hun: "Nu nærmer Julen sig med<br />

raske Skridt, og er det nok bedst at jeg<br />

faar begyndt paa et lille Julebrev at<br />

Tiden ikke skal løbe fra mig. Allerførst<br />

vil jeg ønske Eder kære Forældre en rigtig<br />

god og velsignet Jul. I Tankerne ere<br />

vi sammen selvom vi i Virkeligheden<br />

ere forhindrede deri, naar vi saa kun<br />

faar gode breve bøder det jo paa mange<br />

Savn, man maa heller ikke være saa<br />

fordringsfuld at ville have alt det Gode<br />

paa én Gang. Vi to unge have det nu<br />

godt igen. ’Skatten min’ har nemlig<br />

haft en meget slem Halsbetændelse.<br />

Han gik oppe, men var ikke mange sure<br />

Sild værd … Hvor er man dog glad og<br />

Gud taknemmelig naar saadan en Sygdom<br />

er vel overstaaet".<br />

Én ting var hende dog meget imod,<br />

og det var, når han tog på forretningsrejse<br />

lokalt, til europæisk Rusland eller<br />

Vesteuropa: "Otto har endnu ikke været<br />

ude paa den meget omtalte Rejse, men<br />

nu staar den lige for Døren, saa bliver<br />

jeg <strong>En</strong>kemadam i 4 a 5 Dage, hu, ha!<br />

Jeg glæder mig sandelig ikke men det<br />

skal gaa jeg maa skyde Hjertet op i<br />

Livet …". Da han var vel hjemme igen,<br />

skrev hun til forældrene: "Maden her<br />

hjemme smagte rigtig godt i dag for<br />

Ottos Vedkommende efter i fire Dage<br />

ikke at have faaet ordentlig Middags-<br />

ROTUNDEN NR. 22 31


mad og for mit ved hans behagelige<br />

Selskab, det var ikke morsomt at sidde<br />

ene ved saadant et stort Bord, Maden<br />

ville ikke rigtig ned, det var ligesom<br />

der sad en Prop og skød den op igen,<br />

hvor skønner man dog dobbelt paa<br />

hvor dejligt vi have det naar man har<br />

prøvet at undvære hinanden". Jacoba<br />

brød sig ikke om at være alene hjemme<br />

og undvære "Skatten sin", som hun<br />

altid kaldte sin mand. Når det var<br />

muligt, ville hun tage med ham på<br />

lokale forretningsrejser, hvis det da<br />

ikke er "for trist for mig at trave om<br />

mellem de lugtende Bønder en hel<br />

Dag". Jacobas modvilje mod adskillelsen<br />

fra sin mand forsvandt heller ikke<br />

da parret fik børn, og hun blev bestyrer<br />

af en stor husholdning. Ubehaget ved<br />

adskillelsen fulgte hende resten af hendes<br />

liv.<br />

Det første besøg i en af Kurgans kirker<br />

gjorde et stort indtryk på hende.<br />

Hun beskrev kirken som "voldsomt<br />

flot". Hun var imponeret over helgenbillederne<br />

og undrede sig ved det uvante<br />

syn af menigheden, som ikke sad<br />

ned, som hjemme i Danmark, men<br />

stod op "eller ligger på Knæ, ja, de gaar<br />

endog saa vidt at de slaa Hovederne<br />

mod Gulvet at naar det er store Syndere<br />

de beder om Tilgivelse." Præsten<br />

havde langt Haar og lignede Tordenskjold,<br />

og koret sang smukt. Det<br />

mindede om juleaften derhjemme, når<br />

32<br />

ROTUNDEN NR. 22<br />

man så bort fra al røgelsen, som luften<br />

var så tæt af, at man ikke kunne holde<br />

ud at være i kirken i længere tid ad<br />

gangen.<br />

Jacoba gik straks i gang med at lære<br />

russisk, og inden længe fortalte hun<br />

glad sine forældre, at tjenestefolkene<br />

var begyndt at hviske, når hun nærmede<br />

sig, at hun ikke skulle forstå, hvad<br />

de sagde, men skrev også, at russisk<br />

dog var "et forfærdelig vanskeligt<br />

Sprog".<br />

Vinterdagene var præget af en vis<br />

ensformighed. Til daglig stod de op<br />

klokken 8 og drak morgente, hvorefter<br />

han gik på kontoret, hun i køkkenet.<br />

Der var frokost klokken 1, måske en<br />

køretur mellem 3 og 4-5 og aftensmad<br />

klokken 6. Om aftenen læste han højt<br />

for hende, mens hun hæklede, broderede<br />

eller syede, i hånden eller på den<br />

symaskine, hun fik i julegave af sin<br />

mand i 1901. Aftenerne blev også brugt<br />

til brevskrivning og russiskstudier. De<br />

fik ofte besøg af deres bedste venner i<br />

Kurgan, en anden <strong>dansk</strong> <strong>familie</strong> <strong>Hansen</strong>,<br />

Karl Alfred <strong>Hansen</strong> og hans kone,<br />

eller gik på besøg hos dem, op til to<br />

gange om ugen - for at spille whist. Der<br />

var seks <strong>dansk</strong>e <strong>familie</strong>r i byen med<br />

efternavnet <strong>Hansen</strong>. Karl Alfred <strong>Hansen</strong><br />

var smøropkøber for Petersborgfirmaet<br />

H.J. Pallisen (russ. G.I. Pallizen), grundlagt<br />

af <strong>dansk</strong>eren Hans Jessen Pallisen<br />

(1812-1882). 2)<br />

2) H.J. Pallisen var søn af en Aalborgkaptajn. Han fulgte faderen på sejladserne i Østersøen og blev ansat som kontordreng<br />

ved et hollandsk firma i Skt. Petersborg som 15-årig. Som 30-årig grundlagde Pallisen Handelshuset H.J. Pallisen og senere<br />

også to papirfabrikker. Han var direktør for disse virksomheder og <strong>dansk</strong> generalkonsul i St. Petersborg indtil sin død i<br />

1882. Foretagendernes ledelse bestod omkring 1900 fortrinsvis af efterkommere efter Pallisen og andre <strong>dansk</strong>ere, der havde<br />

bosat sig i Rusland i 1870-80erne.


Otto <strong>Hansen</strong>s kontor, Dvorjanskaja ul. (Adelgade). Kurgan, 1911. Per og Gyda Strøyers privatarkiv.<br />

De unge nygifte fejrede Otto <strong>Hansen</strong>s<br />

fødselsdag den 2. november 1901 med<br />

at invitere deres russiske ven Scharlov<br />

til middag og gå i teatret. Jacoba var<br />

overrasket over, hvor fin teatersalen<br />

var. Der var parketgulv og "under Loftet<br />

hang to virkelig smukke Lysekroner jeg<br />

tror med 6 Lamper i hver". Musikerne<br />

derimod måtte nøjes med to køkkenbliklamper.<br />

Jacoba og Otto <strong>Hansen</strong> tilbragte<br />

deres første fælles juleaften hos Karl<br />

Alfred <strong>Hansen</strong>s: "Juleaften tilbragte vi<br />

hos gamle <strong>Hansen</strong>s, … fik Gaas og Kalkunsteg,<br />

nej, først Risengrød, med Mandelgaver,<br />

Snebolde og endelig Æblekage,<br />

saa hun havde rigtig anstrengt sig for at<br />

dupere Rakket. De havde et rigtig nydeligt<br />

lille Juletræ, hvorom vi alle dansede<br />

og sang". I juledagene aflagde man i<br />

øvrigt hinanden visit, ønskede glædelig<br />

jul, drak et glas vodka eller vin, slugte<br />

en bid brød med en sardin, sad ned i<br />

fem minutter og tog så videre. "… det<br />

er en ejendommelig Skik", skrev Jacoba<br />

til sine forældre, "jeg synes, det maa<br />

være rædsomt, godt er det at jeg ikke<br />

skal være med til den Tortur".<br />

Derhjemme havde hun arrangeret<br />

<strong>dansk</strong> jul. Juletræet var af fyr og pyntet<br />

med hvide lys og vat og glimmer. Det<br />

unge par inviterede deres <strong>dansk</strong>e og<br />

russiske venner til <strong>dansk</strong> julefrokost.<br />

Jacoba fremstillede små flag, <strong>dansk</strong>e til<br />

de <strong>dansk</strong>e gæster, russiske til de russiske,<br />

og serverede "Medisterpølse og stuvede<br />

Kartofler, Sardiner, Hummer, stegte<br />

Agerhøns, Leverpostej, Ost og andet<br />

som hører til koldt Bord, derefter Rødvinsbudding<br />

med Cremesauce". De blev<br />

også inviteret til selskab hos Scharlov,<br />

hvor der først var koldt bord og senere<br />

på aftenen, ved 11-tiden, tre varme retter<br />

og dessert. Til alles store begejstring<br />

var Otto <strong>Hansen</strong> i dagens anledning<br />

trukket i garderuniform.<br />

Om søndagen og ved andre højtider,<br />

hvor der blev lavet stor middag hos<br />

ROTUNDEN NR. 22 33


Kurgans bedre borgerskab, strømmede<br />

tiggerne til køkkenerne. Jacoba skrev:<br />

"Det er Søndag Formiddag og det er<br />

næsten ikke til at være i Køkkenet for<br />

Tiggere, de faar som Regel et Stykke<br />

brød, men naar de se ’Barina’ [fruen]<br />

som jeg kaldes vil de ogsaa have Penge<br />

og der er næsten ingen Grund til at<br />

give dem, da de fleste gaar hen og drikker<br />

dem op". Der kunne komme op til<br />

10 til 15 mænd med koner og børn i<br />

løbet af middagsforberedelserne.<br />

<strong>Hansen</strong>s tilbragte påsken 1902<br />

blandt landsmænd i Omsk. Rejsen var<br />

anstrengende, men de havde haft behageligt<br />

rejseselskab af Kurgans elskværdige<br />

borgmester, F.V. ˇ Svetov. Påsken faldt<br />

i april, netop som foråret og tøvejret<br />

satte ind, og gaderne i Omsk var så<br />

mudrede, at vognhjulene kørte i pløre<br />

til akslerne. Jacoba skrev hjem: "Paaskedag<br />

var vi hos Korcks! anden Paaskedag<br />

til Frokost hos Lefeldts en Søn af gamle<br />

L. paa Langeland, de havde et flot og<br />

yndigt stort Hjem, samme Dag til Aften<br />

hos en Ungkarl Hr. Søndergaard, næste<br />

Dag til Frokost hos Dorf, ogsaa ugift,<br />

og til Aften hos Korck’s, alle Steder var<br />

næsten alle vi Danskere samlede, saa<br />

det var rigtig morsomt. Gaderne var<br />

skrækkelige, jeg overdrive aldeles ikke,<br />

nar jeg fortæller at Hjulene gik i Pløre<br />

til Axelen mange Steder, det var mindre<br />

hyggeligt, jeg sad i stadig Skræk for<br />

at vælte". Korck’s, som Jacoba omtaler,<br />

var Carsten Korch, det <strong>dansk</strong>e firma<br />

E.F. Esmanns filialbestyrer i Omsk, og<br />

hans kone Julie. 3)<br />

34<br />

ROTUNDEN NR. 22<br />

Med forårets komme begyndte søndagsudflugterne<br />

i Kurgans smukke<br />

omegn. Der var hvide anemoner, hvis<br />

blomster var meget større end anemoneblomsterne<br />

hjemme i Danmark.<br />

Udflugterne var en behagelig afveksling<br />

fra byen, som var frygtelig støvet og<br />

ofte "rædsomt varm". Allerede midt i<br />

juli blev fornøjelsen ved udflugterne<br />

imidlertid noget mindre på grund af<br />

umådelige mængder af myg, der kunne<br />

være så store som oldenborrer, og hvis<br />

stik var meget generende.<br />

I sine breve hjem til <strong>familie</strong>n i Danmark<br />

skrev Otto <strong>Hansen</strong> ikke meget om<br />

sit arbejde. <strong>En</strong> enkelt gang fortalte han<br />

dog lidt om de sibiriske bønder, han<br />

handlede med. Hvert år i januar kom<br />

bønder i stort tal til Kurgan for at indgå<br />

kontrakt med eksportørerne om det<br />

kommende års smørleverancer. I januar<br />

1902 var Otto <strong>Hansen</strong> for første gang<br />

med til disse forhandlinger. Det var<br />

vanskeligt at komme overens med bønderne,<br />

skrev han til sine forældre, "da<br />

de, skønt uden at være i besiddelse af<br />

Kundskaber og Dannelse ere meget<br />

durkdrevne og pengegridske". I forbindelse<br />

med kontraktforhandlingerne i<br />

januar 1903 skrev Jacoba i et brev at:<br />

"… vi have haft et Rykind af smørede<br />

Bønder! Der er virkelig nogle af dem<br />

som bære saadanne Faarepeltse, at man<br />

kan frygte for at blive hængende om<br />

man rørte ved dem. Og saa formaar<br />

saadanne Karle endda at lave temmelig<br />

godt Smør, et Bevis paa, at man ikke<br />

kan skue Hunden paa Haarene og der<br />

3) Carsten Korch havde arbejdet for E.F. Esmann siden 1896, først som filialbestyrer i byen Vologda i europæisk Rusland,<br />

derefter, fra 1897 til 1902, som leder af E.F. Esmanns første sibiriske filial i Kurgan, og nu altså som leder af Omskfilialen.<br />

Mellem 1908 og 1916 var han bestyrer for det store <strong>dansk</strong>e firma Det Sibiriske Kompagnis (en fusion af Carl Holbek og E.F.<br />

Esmann) største filial i Sibirien i byen Barnaul. Carsten Korch var fætter til forfatteren Morten Korch.


se hvad den indeholder". De sibiriske<br />

bønder var altså ikke tabt bag af en<br />

vogn, hverken hvad angik smørfremstillingens<br />

kunst eller kunsten at tjene<br />

penge. 4)<br />

Efteråret 1902 fik Otto <strong>Hansen</strong> tilbudt<br />

arbejde som repræsentant i London<br />

for et russisk smørfirma, hvis Londonadresse<br />

var Finsbury Pavement, 70.<br />

Han tog straks imod tilbuddet. Forholdene<br />

havde været vanskelige i 1901 og<br />

1902, så vanskelige, at han bare havde<br />

lyst til at lægge Sibirien bag sig, én<br />

gang for alle. Mange firmaer havde fået<br />

et knæk, også nogle af Carl Holbeks filialer<br />

og mejerier længere inde i landet.<br />

Ifølge Otto <strong>Hansen</strong> skyldtes det først og<br />

fremmest konkurrencen mellem eksportørerne,<br />

som han kaldte "slem og<br />

Otto <strong>Hansen</strong>, siddende på kærren, i kontorets gård. Kurgan, 1915.<br />

Per og Gyda Strøyers privatarkiv.<br />

meningsløs". Hertil kom, at han følte,<br />

at han levede i en udørk. Han trængte<br />

til nye indtryk og udfordringer. Jacoba<br />

gav ikke udtryk for hverken glæde eller<br />

sorg ved udsigterne til at skulle forlade<br />

Sibirien, men efter nogen tid i <strong>En</strong>gland<br />

skrev hun dog til sine forældre, at de<br />

syntes meget bedre om London end<br />

Sibirien!<br />

Familien <strong>Hansen</strong> opholdt sig i <strong>En</strong>gland<br />

i tre år. Her fik ægteparret to døtre:<br />

Inge, født 18.9.1903, og Ellen, født<br />

12.1.1906. <strong>En</strong> stor sorg ramte dog <strong>familie</strong>n:<br />

<strong>En</strong> lille søn døde i 1905, knap et<br />

halvt år gammel.<br />

Efteråret 1905 fik Otto <strong>Hansen</strong> imidlertid<br />

tilbud om en stilling som smøropkøber<br />

for et af de største engelske<br />

fødevarefirmaer, Lovell & Christmas, i<br />

ROTUNDEN NR. 22 35


yen Rybinsk i et af europæisk<br />

Ruslands vigtigste smøreksportområder,<br />

nogle hundrede kilometer nord for<br />

Moskva. Startlønnen var 6.000 kroner,<br />

1.200 kroner mere end den løn, han fik<br />

i <strong>En</strong>gland. Han slog straks til, rejste til<br />

Rybinsk i januar 1906 og åbnede egen<br />

forretning. Resten af <strong>familie</strong>n sluttede<br />

sig til ham noget senere. I samme by<br />

drev også Otto <strong>Hansen</strong>s halvbror Emil<br />

smøreksportforretning. Opholdet i<br />

Rybinsk varede i fire år. Det er en periode<br />

i <strong>familie</strong>n <strong>Hansen</strong>s liv, som vi<br />

springer over i denne sammenhæng for<br />

at gå videre til artiklens egentlige ærinde,<br />

<strong>familie</strong>ns liv i Sibirien.<br />

Kurgan, 1910-1916<br />

<strong>En</strong>gang i 1909 besluttede <strong>familie</strong>n <strong>Hansen</strong><br />

at forlade Rybinsk og flytte til Kurgan<br />

igen. Otto <strong>Hansen</strong> skulle købe<br />

smør op for Lovell & Christmas og drive<br />

egen forretning. I januar 1910 rejste<br />

han i forvejen og åbnede eksportkontor,<br />

"Otto Eduardovič Ganzen", med<br />

opkøb af smør og salg af mejeriudstyr.<br />

Jacoba og børnene måtte vente i Rybinsk,<br />

indtil Jacoba var blevet helt rask<br />

efter at have haft dårligt ben. Jacoba<br />

skrev til sine forældre, at hun glædede<br />

sig til at komme tilbage til Kurgan.<br />

Kurgan var i mange henseender en<br />

anden by end den, <strong>familie</strong>n havde forladt<br />

i 1903. Hvor den havde haft<br />

10.000 indbyggere i 1897, havde den i<br />

1909 34.000, og det økonomiske aktivitetsniveau<br />

var et ganske andet og høje-<br />

36<br />

ROTUNDEN NR. 22<br />

re. Der var snesevis af små og store<br />

industriforetagender med hundredvis<br />

af ansatte, hundredvis af små og store<br />

butikker, seks apoteker, to boghandler,<br />

to trykkerier, fem fotografiske atelierer,<br />

fem hoteller og otte herberger, to<br />

hospitaler, fire banker og som noget<br />

helt nyt en restaurant, to konditorier<br />

og en meteorologisk station. Hertil<br />

kom ti forhandlere af landbrugsmaskiner,<br />

hvoraf de syv var udenlandske,<br />

tolv forhandlere af mejeriinventar,<br />

hvoraf de ni var udenlandske, fire store<br />

kvæghandlere, tre store slagterier, hvoraf<br />

et var <strong>dansk</strong>ejet, fem store ægeksportører,<br />

tolv smøreksportkontorer<br />

(syv <strong>dansk</strong>e, to engelske og tre russiske)<br />

og to bryggerier.<br />

I marts 1910 var <strong>familie</strong>n <strong>Hansen</strong><br />

atter samlet i Kurgan, og Jacoba arrangerede<br />

umiddelbart efter sin og børnenes<br />

ankomst middag for <strong>familie</strong>ns <strong>dansk</strong>e<br />

bekendte i byen. Blandt dem var hr.<br />

Brüel og frue fra det store <strong>dansk</strong>drevne<br />

eksportslagteriforetagende, Brüel &<br />

Thøgersen. Gæsterne fik "Sterletsuppe,<br />

Kalvesteg med tørrede grønærter,<br />

udkogte Kartofler og mit nyeste Syltetøj,<br />

det ligner lidt Tyttebær, det er det<br />

eneste der kan skaffes nu. Decerten var<br />

Trifles, dertil fik vi Rødvin og Madeira<br />

og derefter Aftenskaffe". 4)<br />

Otto <strong>Hansen</strong>s forretning gik ovenud<br />

godt, og <strong>familie</strong>n havde ingen økonomiske<br />

problemer. "De tjener tykt for<br />

Øjeblikket", skrev Jacoba på et tidspunkt<br />

hjem, "det er saa rart for Otto at<br />

4) Eksportslagteriet Brüel & Thøgersen fremstillede saltet og røget kød, pølser og konserves, der blev solgt over hele<br />

Rusland og eksporteret til Vesteuropa. Foretagendet var grundlagt i Kurgan i 1907 og havde 20 kontorer rundt omkring i<br />

Sibirien. På eksportslagteriets grund ligger der i vore dage stadigvæk et stort slagteriforetagende


Floden Tobol er gået over sine bredder. Kurgan, ca. 1914. Per og Gyda Strøyers privatarkiv.<br />

Markedet er gaaet op og han har købt<br />

heldigt". På kontoret havde Otto <strong>Hansen</strong><br />

to <strong>dansk</strong>e kontorfolk og en russisk<br />

kontormand og i gården tre karle og<br />

syv bødkere til at flikke smørdritler<br />

sammen. Efter et års tid købte han en<br />

mølle i landsbyen Lopatinskoe og<br />

anlagde et par mejerier, formodentlig<br />

sammen med Lovell & Christmas. Udover<br />

at opkøbe og eksportere smør solgte<br />

han soda, karskrubbere, salt og centrifuger.<br />

Familien havde to unge piger i<br />

huset, Darja, der var fulgt med dem fra<br />

Rybinsk, og en pige fra Kurgan.<br />

Efteråret 1910 var det deres plan at<br />

rejse til Danmark på ferie. Den blev<br />

imidlertid forpurret af, at Otto <strong>Hansen</strong><br />

blev syg af tyfus. Feberen begyndte den<br />

28. september og holdt sig i næsten en<br />

måned konstant på omkring 39 grader<br />

om morgenen og 40 om aftenen, dag<br />

ind og dag ud. Først den 24. oktober<br />

begyndte den at falde. Behandlingen<br />

bestod i kolde, temperatursænkende<br />

bade og to pulvere om dagen, maden af<br />

havresuppe, citronsuppe, portvin og<br />

champagne. Den syge fik klippet alt<br />

håret af, så det ikke holdt på varmen.<br />

Doktor Kogan tilså patienten hver dag,<br />

og en sygeplejerske vågede over ham<br />

om natten. "Saavel vor Sygeplejerske<br />

som Læge er Jøder, nogle vældige Mennesker<br />

til at passiare, altid god Tid, vil<br />

gerne gøre det saa godt som muligt",<br />

skrev Jacoba til sine forældre. Doktor<br />

Kogan mente, at Otto <strong>Hansen</strong> kun<br />

overlevede, fordi han havde en særlig<br />

god konstitution.<br />

I rekonvalescenstiden oven på den<br />

alvorlige sygdom læste han Robinson<br />

Crusoe højt for børnene og spille kort<br />

med Jacoba og en anden <strong>dansk</strong> <strong>familie</strong>.<br />

Sidst i november gav doktor Kogan<br />

<strong>familie</strong>n grønt lys til at rejse hjem til<br />

ROTUNDEN NR. 22 37


Danmark, hvor julen blev fejret hos<br />

Otto <strong>Hansen</strong>s forældre i præstegården i<br />

Longelse på Langeland.<br />

Døtrene lod til at befinde sig godt i<br />

Kurgan. Når de var syge, hvilket naturligvis<br />

hændte, blev Jacoba frygtelig nervøs.<br />

Da den yngste, Ellen, blev syg,<br />

engang Otto <strong>Hansen</strong> var på forretningsrejse<br />

i udlandet i 5 uger, slog det<br />

Jacoba helt ud, og hun endte med at<br />

tilkalde doktor Kogan. Hun skrev hjem<br />

til Otto <strong>Hansen</strong>s søster Ally, som også<br />

var hendes egen kusine, og i øvrigt<br />

sygeplejerske og begge ægtefællernes<br />

nærmeste fortrolige, at "det er jo også<br />

Fejl at være for omhyggelig, men det er<br />

ikke let at vide det rette, og naar vi<br />

først har prøvet at miste én af vore<br />

kære Smaa saa tror jeg at vi blive mere<br />

ængstelige, ja tænk hvilken stor Dreng<br />

Lillebror nu ville have været! Men jeg<br />

ved jo at som Gud ordner alle Ting for<br />

os, saa er ogsaa dette det bedste."<br />

I 1911-1913 havde pigerne en <strong>dansk</strong><br />

guvernante, Otto <strong>Hansen</strong>s halvsøster<br />

Emma. Hun passede børnene og lærte<br />

dem, hvad de ville have lært i en <strong>dansk</strong><br />

skole, læsning, skrivning, regning,<br />

syning. "I skulle bare se hvor fornøjeligt<br />

det gaar til i Skolen i Sytimerne,<br />

Tante Emma læser nemlig højt for Børnene<br />

naar de er flittige, og for Tiden er<br />

det ’Onkel Toms Hytte’, den er meget<br />

sørgelig, saa flere Gange naar jeg er<br />

kommen derind har Inge og Emma siddet<br />

og grædt over at nogen Mennesker<br />

kunne være saa onde mod de stakkels<br />

Slaver, Ellen derimod har siddet og<br />

ment hun var en stor Pige at hun ikke<br />

græd og tilbød at samle de andres Taarer<br />

sammen, men da de pidskede Onkel<br />

Tom en hel nat, udbrød hun - hvor er<br />

de stykke, de Bæster, det er dog for<br />

38<br />

ROTUNDEN NR. 22<br />

galt. Naturen gik over Optugtelsen,<br />

hun glemte at hun ikke maa bruge<br />

Kraftudtryk, da jeg rettede hende derfor<br />

syntes hun stadig at naar Slavehandleren<br />

var et Bæst, maatte hun da<br />

ogsaa have Lov til at sige det, det var<br />

hendes Opfattelse af den Ting, og jo i<br />

Grunden ikke saa gal", fortalte Jacoba<br />

<strong>Hansen</strong> sine forældre.<br />

Otto <strong>Hansen</strong> tog sædvanligvis på<br />

kortere eller længere forretningsrejser<br />

hver fjortende dag. Imens havde Jacoba<br />

bedre tid til at skrive breve hjem, som<br />

hun så indledte med at fortælle om,<br />

hvor meget hun savnede sin bortrejste<br />

"Skat", og hvor meget hun glædede sig<br />

til han kom hjem igen. Når Otto <strong>Hansen</strong>s<br />

rejser gik til Kurgans nærmeste<br />

omegn, tog hun gerne med, af interesse,<br />

nysgerrighed og for at opleve verden<br />

sammen med sin mand. Hun skrev<br />

altid begejstret hjem om disse ture,<br />

således i januar 1911: "I kan tro jeg<br />

havde en fornøjelig Tur med Otto i forrige<br />

Uge, vi var ude at se til vor Mølle,<br />

jeg blev helt imponeret af den, jeg havde<br />

knap tænkt mig at sligt kunne laves<br />

her i Siberien, men maa nu til at have<br />

andre Tanker. Vi rejste herfra om Natten<br />

Kl. 12 mellem Onsdag og Torsdag,<br />

kom til Stationen Lepjasa Kl. 3 det var<br />

et vidunderligt Syn der mødte os da vi<br />

kom derind omkring paa Bænke og<br />

Borde laa Folk og sov ja endog paa Gulvet<br />

laa mange, hvert Øjeblik opdagede<br />

jeg at det var en levende Bylt der laa<br />

paa en anden Bylt, til sidst fandt jeg ud<br />

af at det var en hel Familie, Mand Kone<br />

og fire store Børn og til allersidst hørte<br />

vi et svagt Grynt og Konen rejser sig op<br />

og begynder at amme en ganske lille<br />

Udgave som jeg hidtil ikke havde opdaget,<br />

da det var overstaaet lagde hun sig


ned igen og trak Pelsen helt over Hovedet<br />

paa den lille Pige og sig selv, de<br />

havde nu adskillige levende paa sig thi<br />

hvert Øjeblik rev og gnubbede de sig<br />

alt hvad de kunne ...".<br />

Familien anskaffede sig et sommerhus,<br />

en såkaldt datja. Kurgan ligger fortrinsvis<br />

på den ene bred af floden<br />

Tobol, byens daværende datjaområde<br />

på den modsatte flodbred. Når sommerheden<br />

begyndte at røre på sig, som<br />

regel allerede midt i maj, tog Jacoba,<br />

børn og tjenestepiger ud til datjaen. I<br />

maj 1911 måtte de dog vende om ved<br />

første forsøg. Det "blæste og støvede<br />

saadan, at vi skyndsomst maatte køre<br />

hjem og se at blive vadskede". Landlivet<br />

betød, at Otto og Jacoba fik mange venner<br />

og bekendte, ikke fordi de inviterede<br />

hele tiden, som Jacoba beroligende<br />

skrev til sin mor, men fordi folk gerne<br />

ville besøge dem ude på landet. Det<br />

gjaldt den <strong>dansk</strong>fødte Hamburgkøbmand<br />

Carl Jørgensen og kone,<br />

mejerist Stausholm fra Det Sibiriske<br />

Kompagni 5) og kone, den <strong>dansk</strong>e<br />

smøreksportør Emil Holm og mange<br />

andre. De blev også rigtig gode venner<br />

med deres nabo på landet, den engelske<br />

forretningsmand Mackenzie og hans<br />

kone. Landliggerne disponerede over en<br />

fælles tennisbane, hvor man mødtes<br />

om aftenen. Mændene spillede, mens<br />

damerne passede børn og håndarbejde,<br />

"det vil sige de Damer der ikke spiller",<br />

skrev Jacoba. Med sig på landet havde<br />

<strong>Hansen</strong>s <strong>familie</strong>ns ko, som forsynede<br />

dem med den fineste, fedeste mælk. Da<br />

Datja’en under opførelse. Kurgan, 1911.<br />

Per og Gyda Strøyers privatarkiv.<br />

Jacobas døtre selv var blevet mødre<br />

mange år senere i Danmark og igen og<br />

igen fortalte deres børn om deres barndom<br />

i Kurgan, var en af yndlingshistorierne<br />

den om koen, der under et sommerhusophold<br />

stak af ned til floden,<br />

svømmede tværs over og løb ad byens<br />

gader hjem til sit vante opholdssted på<br />

gårdspladsen ved Otto <strong>Hansen</strong>s forretning.<br />

Ved datjaen anlagde <strong>familie</strong>n en<br />

have med mange blomster, så man kunne<br />

tage buketter med til byen, hvor der<br />

stort set ingen blomster var.<br />

Udflugter i byens nærmeste omegn<br />

hørte fortsat til <strong>familie</strong>ns yndlingsbeskæftigelser.<br />

I 1914 gik en af turene til<br />

en mølle ved floden Ik, en biflod til<br />

Tobol. Her er et uddrag af Jacobas brev<br />

til sine forældre om den:<br />

"Mine kære Forældre! I Aften synes<br />

alle at være optagede af Kontorarbejde,<br />

saa er det ogsaa bedst jeg sender Eder<br />

en lille Hilsen, vi begynde nu at føle<br />

Sommerens komme, vi har haft nogle<br />

5) Det Sibiriske Kompagni blev dannet i 1904 ved en fusion af Carl Holbeks og E.F. Esmanns sibiriske forretninger. Kompag-<br />

niets direktør var H.P. Hjerl <strong>Hansen</strong>. Selskabet var den største enkelteksportør af sibirisk smør fra <strong>Vestsibirien</strong> til Vesteuropa i<br />

perioden 1904 til 1914.<br />

ROTUNDEN NR. 22 39


Jacoba <strong>Hansen</strong> står til venstre i billedet med sine døtre foran den hvidmalede datja. Kurgan, ca.<br />

1911. Per og Gyda Strøyers privatarkiv.<br />

aldeles henrivende Køreture ud omkring!<br />

Én Dag vare vi ude ved en Mølle<br />

som ligger ved Floden Ik, en Biflod til<br />

Tobolfloden, der var aldeles henrivende,<br />

vi kørte derud paa 2 Timer og spiste<br />

medbragt Mad hos en Møller derude,<br />

hans Søn er Bankassistent, Otto kender<br />

den Unge her fra Byen, og var vi i Følge<br />

hans Invitation kørt derud! Her er<br />

kolossalt med Myg i Aar, saa vi var glade<br />

over at kunne spise vor Mad inde,<br />

jeg tænkte mig langt tilbage i Tiden og<br />

mindedes den Historie, hvor Bedstefader<br />

og Bedstemoder blev trakteret med<br />

Vælling, som blev taget op fra Gulvet<br />

hvor Ællinger og Ænder havde mudret<br />

i den, saadan gik det nu ikke til hos os,<br />

men under Bordet hvor vi spiste laa 2<br />

Kalkuner og rugede, uden for Vinduet<br />

gik en stor Gris og kaldte paa Brød, forklarede<br />

Pigen senere, i Køkkenet var et<br />

40<br />

ROTUNDEN NR. 22<br />

Par Hunde, 1 kat og 5 henrivende smaa<br />

Killinger, Ellen var helt vild efter dem,<br />

havde helst lagt sig hen hos dem, men<br />

maatte nøjes med en i Skødet! I gaar<br />

vare vi ude paa vor Datsja og spiste<br />

Middagsmad, I kan tro den smagte i<br />

det Grønne, der er aldeles henrivende<br />

for Tiden, og hvor er vor kære Otto god<br />

og kærlig mod os alle, trods al hans<br />

Travlhed har han Tid og Lyst til at glæde<br />

os paa alle Maader …"<br />

Jacoba brugte meget tid på en anden<br />

yndlingsbeskæftigelse: syning. <strong>En</strong>gang<br />

Otto <strong>Hansen</strong> kom hjem efter en længere<br />

forretningsrejse, havde hun en overraskelse<br />

parat til ham: Nye gardiner til<br />

soveværelset, himmel over sengen,<br />

vaskebordsforhæng, natbordstæpper og<br />

kommodetæpper, alt sammen syet i det<br />

fineste stof med store røde valmuer.<br />

Den 21. oktober 1911 havde Otto og


Weekendsammenkomst ved tennisbanen. Kurgan, ca. 1911. Per og Gyda Strøyers privatarkiv.<br />

Jacoba <strong>Hansen</strong> tiårs bryllupsdag og<br />

holdt i den anledning fest for deres<br />

venner i Kurgan.<br />

I begyndelsen af 1912 kom Jacobas<br />

lillebror, Carl Burhøi, til Kurgan for at<br />

arbejde i Otto <strong>Hansen</strong>s forretning. Carl<br />

Burhøi var meget imponeret, da det<br />

viste sig, at der i løbet af marts måned<br />

blev omsat for op til 42.000 kr om dagen.<br />

Det var, hvad hans tidligere arbejdsgiver<br />

havde omsat for om året.<br />

Han faldt hurtigt til i byen og viste sig<br />

at have let ved at lære russisk.<br />

I efteråret 1912 var Jacoba i Danmark<br />

nogle måneder for at besøge sine<br />

forældre og øvrige <strong>familie</strong> og blive behandlet<br />

for en underlivslidelse på St.<br />

Lucasstiftelsen. Det var hendes sidste<br />

besøg i Danmark.<br />

Tante Emma rejste hjem til Danmark<br />

i begyndelsen af 1913, og herefter be-<br />

gyndte Otto og Jacoba <strong>Hansen</strong> at forberede<br />

børnene på at skulle i russisk gymnasium.<br />

De ansatte en russisk pige, som<br />

var i huset fra 9 til 16 hver dag, tog sig<br />

af børnene og lærte dem russisk. Inge<br />

skulle begynde på gymnasiet i 1914 efter<br />

sommerferien, Ellen i 1915. Det var<br />

rædsomt dyrt med den russiske guvernante,<br />

men forhåbentlig godt, skrev Jacoba<br />

til kusine Ally.<br />

Jacoba havde det ikke helt godt og<br />

gik til behandling hos doktor Kogan totre<br />

gange om ugen, ligesom hun jævnligt<br />

måtte holde sengen. Men efterhånden<br />

var de så vant til det "og haabe stadig<br />

det skal blive bedre. Alle er saa kærlige<br />

mod mig saa de ikke ved alt det<br />

gode de vil gøre for at glæde mig".<br />

Til Ottos og Jacobas store glæde<br />

kom søster og kusine Ally på besøg i<br />

Kurgan i april 1914.<br />

ROTUNDEN NR. 22 41


Otto og Jacoba <strong>Hansen</strong>. Kurgan, 1911. Per og Gyda Strøyers privatarkiv.<br />

42<br />

ROTUNDEN NR. 22


I august 1914 brød Første Verdenskrig<br />

ud. Familien <strong>Hansen</strong> ville have været<br />

til Danmark på ferie om efteråret, men<br />

opgav på grund af krigen. Otto <strong>Hansen</strong><br />

var stærkt berørt af den, både på grund<br />

af dens grusomhed, og fordi den truede<br />

hans forretning. Hertil kom, at Jacoba<br />

fik det dårligere. I december 1914 skrev<br />

han til Ally:<br />

"Kære Søster Ally! Hjertelig Tak for<br />

alle dine kærkomne breve af 8., 15. og<br />

19. ds. Jeg føler mig stærkt brødebetynget,<br />

at jeg ikke allerede for længst har<br />

besvaret dit kærlige Fødselsdagsbrev og<br />

takket for samme, det er ikke fordi jeg<br />

er besværet med Overarbejde, tværtimod,<br />

har vi saa at sige intet at gøre,<br />

naar undtages lidt Oprydningsarbejde.<br />

Smørforretningen er standset, alt Smør<br />

gaar til Hæren foreløbig, antagelig til<br />

Marts Maaned eller maaske længere.<br />

Hovedaxlen i Møllen knækkede forleden,<br />

saaledes at vi i ca. 14 Dage ikke<br />

have kunnet male og de 14 Dage kostede<br />

os c. 3000 kroner. Jacoba har ikke<br />

haft det saa godt som hun kunne have<br />

det, hun led meget stærkt Blodtab sidste<br />

Gang og som Følge heraf har hun i<br />

længere Tid været svag og træt og som<br />

en naturlig Følge heraf har jeg selv<br />

været daarlig tilpas og ikke oplagt til at<br />

skrive i Særdeleshed. Desuden har denne<br />

Krig jo ingen opmuntrende Virkning<br />

paa Mennesket, den er jo frygtelig<br />

og synes jeg bliver frygteligere for hver<br />

Dag der gaar, hvad skal <strong>En</strong>den blive?".<br />

Otto <strong>Hansen</strong> skrev til sine forældre,<br />

at han var ked af, at han ikke var hjemme<br />

i Danmark og kunne deltage i forsvaret<br />

af fædrelandet, dersom Danmark<br />

skulle blive inddraget i krigen. Jacoba<br />

derimod skrev hjem til <strong>familie</strong>n, hvor<br />

glad hun var for, at de var i Sibirien og<br />

hendes "Skat" i sikkerhed hos hende,<br />

langt borte fra krigshandlingerne. Også<br />

hun var stærkt berørt af krigen og skrev<br />

gang på gang hjem til Danmark om,<br />

hvorledes der var sorg i mange kurganske<br />

hjem, hvis forsørgere var blevet<br />

indkaldt. Mobiliseringen ramte også<br />

nogle af deres tjenestefolk, hvis <strong>familie</strong>r<br />

de forsøgte at hjælpe så godt de kunne.<br />

Krigen prægede også Kurgan på den<br />

måde, at syge østrigske krigsfanger blev<br />

ført til byen. Når de var nogenlunde<br />

raske, blev de ført videre ind i landet<br />

og sat til forskellige former for arbejde,<br />

men der kom hele tiden nye til. <strong>Hansen</strong>s<br />

hjalp dem med et måltid i ny og<br />

næ og en skjorte, døtrene strikkede<br />

muffedisser til dem, og i byen blev der<br />

samlet penge ind til dem og delt cigaretter<br />

ud. Russerne behandlede deres<br />

krigsfanger udmærket, skrev Otto <strong>Hansen</strong><br />

til sine forældre på Langeland.<br />

Jacobas nytårsbrev til svigerforældrene<br />

fra december 1914, som hun skrev,<br />

mens Otto var på forretningsrejse, lød<br />

således:<br />

"Mine kære Svigerforældre! <strong>En</strong>dnu<br />

engang i 1914 skal I have en lille Hilsen<br />

fra os (om I da faa den) for at<br />

ønske Eder et rigtig glædeligt og velsignet<br />

Nytår, med inderlig Tak for al jeres<br />

Kærlighed mod os i det forløbne Aar og<br />

alle de forudgaaende. I gaar havde jeg<br />

Brev fra min kære Otto fra Petersborg,<br />

han befandt sig vel og var kommet<br />

godt over Rejsen, I dag er Otto antagelig<br />

i Rybinsk [på besøg hos sin halvbroder<br />

Emil <strong>Hansen</strong> og hans kone], hvor<br />

de om alt gaar vel skal have deres lille<br />

Søn døbt i Morgen. Gud give dem en<br />

velsignet Dag de kære der nede han er<br />

nu snart saa stor som vor lille Dreng da<br />

han døde, ja tænk lille Bror vilde nu<br />

ROTUNDEN NR. 22 43


have været 10 Aar, men vi ved jo ikke<br />

hvad han er skaanet for i denne Verden,<br />

det er godt at stole paa, at Gud<br />

gør alle Ting vel, og at intet sker uden<br />

vor himmelske Fades Villie …. Her har<br />

været travlt de sidste Dage og Nætter<br />

med, vi blev i Forgaars banket op<br />

Kl. 12 1/ 2 af Politiet og et Par andre Herrer.<br />

Daria rystede af Skræk og kunde<br />

slet ikke fortælle mig hvad der var i<br />

Vejen, det viste sig saa at det var angaaende<br />

Smør som skulle overtages til<br />

Hæren 30 Vagonger Smør skulle efterses,<br />

forandres Mærker, overtages forskellige<br />

Steder i Byen, sys ind i Bastmaatter<br />

[sibiriske smørdritler blev altid<br />

rullet ind i bastmåtter, så de ikke gik i<br />

stykker under den lange og hårdhændede<br />

transport] og være færdige i Løbet<br />

af 1 1/ 2 Døgn! Det har de naaet, det var<br />

bitterlig koldt 25 grader med Rimfrost,<br />

saa det var strængt for Østrigerne at<br />

arbejde i den Kulde [Otto <strong>Hansen</strong> havde<br />

ansat nogle østrigske krigsfanger],<br />

men Karl siger at de er vældig flinke og<br />

lærnemme ... I Dag er det meget mildere.<br />

Børnene glæde sig meget til en lille<br />

Køretur sammen med mig jeg har holdt<br />

mig inde i den stærke Kulde i Følge<br />

Løfte til Otto at passe godt paa hans<br />

Kone mens han var borte! Vær nu hilset<br />

paa det kærligste mine kære Svigerforældre<br />

med Haab om at I maa have<br />

det rigtig godt ved Modtagelsen af disse<br />

linjer ..."<br />

I januar 1915 blev Otto <strong>Hansen</strong>s to<br />

karle taget til soldater, til deres <strong>familie</strong>rs<br />

store fortvivlelse, som Otto og Jacoba<br />

<strong>Hansen</strong> delte. Samtidig blev Jacobas<br />

helbred dårligere. Det viste sig, at hun<br />

havde en svulst i underlivet. Da hun på<br />

grund af en kombination af dårligt helbred<br />

og krig ikke kunne rejse til Køben-<br />

44<br />

ROTUNDEN NR. 22<br />

havn og blive opereret, rådede lægen<br />

hende til snarest at tage til St. Petersborg<br />

til den verdenskendte professor<br />

Ot. Lægen var ikke længere Doktor<br />

Kogan. Han havde fået et apoplektisk<br />

tilfælde i 1914 og var blevet uarbejdsdygtig.<br />

Jacoba skrev til sine forældre, at<br />

hun savnede ham, og at det gjorde<br />

Krig og mobilisering.<br />

Afsked med de indkaldte<br />

foran Troickajakirken.<br />

Kurgan, 1914.<br />

B.N. Karsonovs<br />

privatarkiv.


hende ondt, at han var blevet apoplektisk.<br />

Han havde en lille dreng på to år.<br />

Jacoba ville imidlertid ikke lade sig<br />

operere i en vildtfremmed by og besluttede<br />

at vente med operationen til hun<br />

forhåbentlig ville kunne rejse til Danmark<br />

foråret eller sommeren 1916.<br />

Inge, den ældste datter, gik i første<br />

gymnasieklasse og var til eksamen i<br />

maj måned 1915. Hun dumpede i russisk<br />

og skulle til eksamen igen til<br />

august. I de andre fag fik hun pæne<br />

karakterer. Ellen, <strong>familie</strong>ns yngste,<br />

begyndte at gå i gymnasiet et år senere<br />

end søsteren og var til sin første årseksamen<br />

foråret 1916. Ligesom store-<br />

ROTUNDEN NR. 22 45


søsteren klarede hun sig fint, endda<br />

meget fint, i russisk, hvor hun fik<br />

karakteren fire ud af fem point på<br />

karakterskalaen. Hun talte russisk flydende<br />

og uden accent.<br />

Familien havde i 1915-16 en ung<br />

<strong>dansk</strong> dame i huset, Anna <strong>Hansen</strong>.<br />

Hun og Carl Burhøi, Jacobas yngste<br />

bror, der som nævnt var ansat på kontoret<br />

hos Otto <strong>Hansen</strong>, forelskede sig i<br />

hinanden. Hun var 9 år ældre end<br />

ham. De blev efter hjemkomsten fra<br />

Sibirien i 1920 gift og levede i et langt<br />

og lykkeligt ægteskab.<br />

De vanskeligheder, der ramte Otto<br />

<strong>Hansen</strong>s forretning i begyndelsen af<br />

krigen, viste sig at være af forbigående<br />

karakter. Trods periodevise forstyrrelser<br />

og vanskeligheder gik den i alle henseender<br />

godt, så godt, at han i 1915<br />

tænkte på at flytte forretningen fra<br />

Adelgade (Dvorjanskaja ulica), hvor<br />

han havde lejet en ejendom af den kurganske<br />

storkøbmand Charlamov, til et<br />

stort palæ på byens hovedstrøg, Treenighedsgade<br />

(Troitskaja ulica). Otto<br />

<strong>Hansen</strong> beskrev palæet således: "Lejligheden<br />

er for elegant, det er det eneste,<br />

jeg har imod det, Centralvarme og 14<br />

Værelser, men vi lejer de syv ud eller i<br />

alle Tilfælde de fem. Vi får tre store<br />

Lokaler nedenunder til Kontorer og<br />

Udstillingslokale og oven paa disse faar<br />

vi selv nogle Store Værelser til Privatlejlighed.<br />

<strong>En</strong>treen og Trappegangen er<br />

belagt med Marmor, alle Gulvene er<br />

Parket, en del af Lofterne ere Mosaik og<br />

Spisestuens Paneler & Loft er Mahogni.<br />

Til lejligheden hører en masse elegante<br />

46<br />

ROTUNDEN NR. 22<br />

Møbler og Palmer. Gårdspladsen er<br />

meget stor med glimrende Kælder,<br />

Varehuse, Stald, Avtomobil Garage etc.<br />

etc. og hele Historien faar jeg for tre<br />

Aar for 2300 Kr … Huset tilhøre en<br />

Rigmand her i Byen som for Øjeblikket<br />

bor i Moskva for at holde sine Børn i<br />

de bedste Skoler." Huset havde kostet<br />

rigmanden, Smolin, 180.000 rubler,<br />

"men at han er ingen Forretningsmand<br />

siger sig selv, naar han lejer en saadan<br />

Historie ud til 2300 kr". Alt tyder dog<br />

på, at flytningen ikke blev til noget, og<br />

at <strong>familie</strong>n blev boende i Adelgade. 6)<br />

Jacoba havde det rimelig godt i<br />

1915, men i løbet af foråret 1916 forværredes<br />

hendes tilstand. Hun måtte<br />

holde sengen oftere og i længere perioder<br />

ad gangen. I et af de sidste breve til<br />

forældrene, fra april 1916, skrev hun<br />

dog ikke et ord om sig selv, men om<br />

krigen: "Ja hvor trænges der dog til<br />

Fred paa Jorden, der er skrækkeligt at<br />

høre om alt hvad der sker hjemme i<br />

Europa, vi sige saa ofte at vi sidde paa<br />

et af de bedste Steder i Øjeblikket. For<br />

nogle Dage siden fik Daria Brev fra en<br />

af sin Mands Kammerater at han var<br />

efterladt saaret i en fjendtlig Løbegrav<br />

det har selvfølgelig gjort et dybt Indtryk<br />

paa hende og os andre med, samme<br />

Dag drog Sines Mand af, hun havde<br />

Dagen før faaet at vide at deres lille<br />

Barn var skæv i Ryggen og skulde ligge<br />

saa meget som muligt og om 6 Maaneder<br />

venter hun et Barn til …, men<br />

hvorfor sidde og skrive om alt det sørgelige<br />

det hører I jo daglig om, vi maa<br />

hellere glæde os over hvor uendelig<br />

6) Smolins palæ findes stadig. Det huser en stor erhvervsvirksomhed og et museum, som blev åbnet for få år siden og bely-<br />

ser købmands<strong>familie</strong>n Smolins virke gennem generationer i Kurgan.


godt vi har det i alle Retninger, hvor<br />

meget vi har at takke vor kære himmelske<br />

Fader for. Otto har det desværre<br />

ikke saa godt for Tiden … ".<br />

Otto <strong>Hansen</strong>s breve blev mere og<br />

mere bekymrede på Jacobas vegne.<br />

Midt i juli fortalte han i to næsten enslydende<br />

breve til sine egne forældre og<br />

svigerforældrene, at der "endnu ikke er<br />

særlig lyse Udsigter til at hun skal faa<br />

Lov til at komme op og vandre i vor<br />

Midte, i Særdeleshed har de sidste 14<br />

Dage været ret trange for os alle sammen<br />

idet Koba i nævnte Tidsrum har<br />

haft to Tilbagefald, hvoraf det sidste<br />

har været det værste ...". Nogle dage<br />

senere skrev han i et fødselsdagsbrev til<br />

sin svigermor, at Koba havde lidt meget<br />

og stadig var meget svag, at hun ikke<br />

kunne tåle at komme op, fordi hun<br />

blev svimmel og dårlig, "men som sædvanlig<br />

er hun taalmodig og bøjer sig<br />

under Vor Herres Villie. Det er jo tungt<br />

og trist for os at vi gaa og se paa vor<br />

kære lille Mor maa lide som hun gør".<br />

Datteren Inge vedlagde sit eget lille<br />

fødselsdagsbrev: "Kære Bedstefar og Farmor!<br />

Hjertelig Til Lykke paa Fødselsdagen.<br />

Jeg haaber I har det godt. Vores<br />

stakels lille Mor ligger ennu i Sengen,<br />

men bliver forhaabentlig snart rask. Far<br />

og jeg kom hjem fra Møllen forleden.<br />

Jeg regnede ud at jeg havde kørt 18<br />

<strong>dansk</strong>e Mil i Løbet af 5 Dage. Den 1ste<br />

Dag jeg var der ude var jeg ovre at se til<br />

Møllen, 2de ude i deres Have og ude at<br />

bade der var kun varmt de 3 Dage der<br />

ude, men det regnede ikke, 3de Dag var<br />

jeg med Fruen i Marken paa stiv Vogn<br />

og havde Hø med hjem, 4de var jeg<br />

igen ovre i Marken, rundt med Fader<br />

og oppe i Møllen, der var meget morsomt,<br />

om Aftenen var jeg ude at køre,<br />

Midt i billedet Jacoba <strong>Hansen</strong> og datteren Ellen.<br />

Otto <strong>Hansen</strong> står op, sammen med datteren<br />

Inge. Kurgan, 1915.<br />

Per og Gyda Strøyers privatarkiv.<br />

vi skulde have købt nogle Svin, men<br />

Manden var ikke hjemme saa vi havde<br />

kørt 24 verst [1 verst = 1,060 km] til<br />

ingen Nytte. 1 Dag var det koldt saa vi<br />

sad mest inde i Stuerne, men fik dog en<br />

Køretur og samlede nogle Bær. 5te Dag<br />

en Søndag drak vi The ved 10 Tiden og<br />

drak lidt hjemmelavet Kvas [en slags<br />

hvidtøl] og fik nogle Vafler før vi kørte<br />

klokken 12 og var hjemme klokken 9 1/2<br />

Aften. Vi havde ventet Mor oppe, men<br />

Musse laa i Sengen endnu. Mange<br />

kærlige Hilsener og Kys fra Eders lille<br />

Inge" (18. juli 1916).<br />

Sidst i juli blev Jacobas tilstand helt<br />

elendig, og den 1. august (<strong>dansk</strong> tid)<br />

døde hun, 37 år gammel.<br />

Dagen efter hendes død skrev Otto<br />

<strong>Hansen</strong> til hendes forældre: "Kære Svigerforældre!<br />

Det er svært for mig i Dag<br />

at skulle meddele Eder, at vor fælles<br />

Skat, vor kære, kære Jacoba, har forladt<br />

os forstedse, har begivet sig ud paa den<br />

lange lange Rejse, men Gud ske Lov og<br />

Tak hun er gaaet derhen, hvor vi engang<br />

haaber at mødes med hende, nogle<br />

af de sidste Ord hun havde paa sine<br />

ROTUNDEN NR. 22 47


Læber var ‘se der kommer <strong>En</strong>gelen, nu<br />

kommer den’. Hun sov stille hen med<br />

et vidunderligt Fredssmil paa de kære<br />

Læber den 1. August Kl. 11.50 Middag!<br />

Ja det elskede Menneske har faaet Fred<br />

og Hvile og er bleven udfriet for denne<br />

Verdens Trængsler. Hvor var hun dog et<br />

taalmodigt Menneske og hvor tænkte<br />

hun lidet paa sig selv ... Hun ville gerne<br />

have blevet lidt længere hernede paa<br />

Jorden, thi selvom hun jo i mange Aar<br />

har været en sart Blomst, og jo har gaaet<br />

meget igennem, saa elskede hun sine<br />

Børn og sit Hjem overalt, hun var en<br />

sjælden Mor for sine to Børn og en<br />

sjælden og dyrebar Hustru for sin<br />

Mand, hvis der eksisterede mange Hustruer<br />

og Mødre som hende vilde verden<br />

se anderledes ud. Det er trange<br />

Tider her i Kurgan, Deltagelsen er<br />

umaadelig stor, baade blandt Udlændingene<br />

og Russerne, men hun fortjener<br />

den … hun var saa meget for os andre<br />

og saa lidt for sig selv og alle der kom i<br />

Berøring med hende holdt af hende,<br />

saa vi der holde saa meget af hende fristes<br />

til at spørge hvorfor skulde hun nu<br />

kaldes saa tidligt herfra, men Herrens<br />

Veje er jo uransagelige og for hans Villie<br />

maa vi alle jo bøje os, hvor svært<br />

det end synes at kunne være. Gud give<br />

os alle Kraft til at bære denne store<br />

Sorg paa den rette Maade …".<br />

Jacoba blev lagt i en zinkkiste med<br />

en lys egetræskiste udenom, så hun ville<br />

kunne blive begravet i Danmark, når<br />

krigen engang var omme. Kisten blev<br />

båret hen til den lutheranske kirke af ti<br />

<strong>dansk</strong>ere og ti englændere. Hun blev<br />

48<br />

ROTUNDEN NR. 22<br />

begravet den 6. august (<strong>dansk</strong> tid) på<br />

en af Kurgans to kirkegårde. 7)<br />

Kort efter Jacobas død forlod Otto<br />

<strong>Hansen</strong> og døtrene Kurgan for at rejse<br />

hjem til Danmark. Efter et kort ophold<br />

hos <strong>familie</strong>n i Rybinsk gik turen videre<br />

til København, derefter til Fyn og Langeland<br />

og så tilbage til København. Her<br />

kom de to piger i pleje hos Otto <strong>Hansen</strong>s<br />

søster Ally og hendes mand Georg<br />

Bølling. Jacobas bror Carl Burhøi tog<br />

sig imens af forretningen i Kurgan,<br />

sammen med Otto <strong>Hansen</strong>s halvbror<br />

Aksel <strong>Hansen</strong>, der ellers arbejdede hos<br />

broderen Emil i Rybinsk, men trådte<br />

hjælpende til i Kurgan, umiddelbart<br />

efter Jacobas død.<br />

I september 1916 fandt Otto <strong>Hansen</strong><br />

i øvrigt efter længere tids forudgående<br />

eftersøgning af ud af, at tjenestepigen<br />

Darjas mand, Dmitrij, stadig var i live<br />

og befandt sig et eller andet sted i Tyskland.<br />

Otto <strong>Hansen</strong> sendte ham en pakke<br />

med brød og margarine.<br />

Forretningens afvikling,<br />

1917-1921<br />

Nu, hvor døtrene var i de bedste hænder,<br />

rejste Otto <strong>Hansen</strong> i foråret 1917<br />

sammen med et par andre <strong>dansk</strong>e forretningsfolk<br />

via Petrograd, som Skt.<br />

Petersburg nu hed, til Kurgan for at se<br />

til forretningen. Februarrevolutionen<br />

samme år havde resulteret i tsarmagtens<br />

fald, og landet havde en overgangsregering,<br />

som var ved at forberede<br />

parlamentsvalg. Forretningsmændene<br />

ankom til den russiske hovedstad den<br />

første maj. Petrograd var præget af fest-<br />

7) Ingen af kirkegårdene eksisterer i dag. Begge er jævnet med jorden og omdannet til parker.


Jacoba <strong>Hansen</strong>s grav. Kurgan, 1924. Per og Gyda Strøyers privatarkiv.<br />

ligheder, demonstrationer og møder.<br />

Alle restauranter var lukket, sporvognene<br />

kørte ikke, droscher var der ingen<br />

af, men en militærautomobil tog formedelst<br />

40 rubler <strong>dansk</strong>erne med til et<br />

af byens fineste hoteller, Hotel d’Angleterre.<br />

Her var der sat plakater op om, at<br />

alt var optaget og lukket på grund af<br />

Første Maj. De <strong>dansk</strong>e rejsende tog<br />

mod til sig og ringede på alligevel. <strong>En</strong><br />

søvndrukken mand dukkede frem og<br />

erklærede, at alt var optaget, også badeværelserne,<br />

men genkendte så Otto<br />

<strong>Hansen</strong> fra tidligere besøg og fandt alligevel<br />

husly til dem. "Ganske vist var<br />

Værelset ikke gjort i Stand", skrev Otto<br />

<strong>Hansen</strong> til sine døtre i København, "da<br />

Stuepigerne var til Stuepigevalgretsforeningsmøde<br />

allerede fra tidlig Morgen".<br />

Byen var i det hele taget voldsomt forandret.<br />

"Man har Besvær med at faa sig<br />

selv til at tro at man har set denne By<br />

før, thi den er forandret, og nu maa<br />

man jo kun haabe og ønske, at Folk her<br />

maa have tilstrækkelig Forstand til at<br />

benytte dem af deres Lykke paa den<br />

rette Maade".<br />

Ved et utroligt tilfælde løb Otto<br />

<strong>Hansen</strong> ind i Darjas Dmitrij på gaden i<br />

Petrograd. Han var netop var ankommet<br />

fra Tyskland og var på vej hjem til<br />

Kurgan. Under kampene ved fronten<br />

havde han fået en kugle gennem hoften.<br />

Der var gået alvorlig betændelse i<br />

ROTUNDEN NR. 22 49


hofte og ben, så stykket fra hofte til<br />

knæ var blevet stift, men ellers fejlede<br />

han ikke noget!<br />

Det tog de <strong>dansk</strong>e rejsende elleve<br />

dage at skaffe billetter til sovevognen<br />

til Kurgan. Rejsen var ikke morsom.<br />

Toget var overfyldt med soldater, og da<br />

de ankom til Kurgan, var de nær blevet<br />

arresteret, fordi de ikke var blevet barberet<br />

og vasket i de fire døgn, rejsen<br />

varede, og lignede skovmænd. Soldaterne<br />

havde brugt al vandet i toget.<br />

I Kurgan stod det "ikke værst til".<br />

Carl Burhøi og Darja havde arrangeret<br />

en fin velkomst, og alt derhjemme var<br />

næsten lige så hyggeligt, som da de var<br />

rejst derfra. Jacobas grav blev passet<br />

rigtig pænt: "Jeg var oppe ved lille Mors<br />

Otto <strong>Hansen</strong>, 1919. Per og Gyda Strøyers<br />

privatarkiv.<br />

50<br />

ROTUNDEN NR. 22<br />

Grav i forgaars, Onkel Carl havde pyntet<br />

den med Blomster og nu Jerngelænderet<br />

er sat op ser Graven saa nydelig<br />

og fredelig ud." Ved siden af Jacoba lå<br />

endnu en <strong>dansk</strong>er begravet, Carl Brüel,<br />

en af indehaverne af det tidligere<br />

omtalte store slagterivirksomhed Brüel<br />

& Thøgersen, som var død efter Jacoba.<br />

"Her er overalt saa smukt," fortsatte<br />

Otto <strong>Hansen</strong>, "Træerne ere for længst<br />

sprunget ud, Solen skinner hver Dag og<br />

dog er her saa tomt, saa uhyggelig tomt<br />

om Aftenen, naar jeg engang imellem<br />

sidder ene hjemme med mine Tanker<br />

og Photografierne; ja, der er gaaet mangen<br />

en kærlig Tanke hjem til mine to<br />

elskede Tuller, som jeg kun saa daarlig<br />

kan undvære". På Jacobas fødselsdag<br />

den 12. juni lagde han hvide forglemmigejer<br />

på hendes grav.<br />

Han var også ude på datjaen, men<br />

der var så uhyggelig tomt, at han hurtigt<br />

tog hjem igen. Han ønskede at sælge<br />

den, men det var ikke let at finde en<br />

køber. Brüels havde solgt deres datja til<br />

Denis Vasilevič Charlamov, den Kurgankøbmand,<br />

som ejede huset i Adelgade,<br />

hvor Otto <strong>Hansen</strong> havde forretning og<br />

privatbolig. Han havde i øvrigt været til<br />

te hos købmandens <strong>familie</strong>, hos Ljusja<br />

og Tanja Charlamova.<br />

Aksel <strong>Hansen</strong> og Carl Burhøi havde<br />

taget sig godt af forretningen i Otto<br />

<strong>Hansen</strong>s fravær. De passede butikken i<br />

Kurgan, og herudover hjalp Aksel Mr.<br />

Roberts med at bestyre Otto <strong>Hansen</strong>s<br />

mejeri i Kalaˇsnoe i nærheden af Kurgan,<br />

mens Carl tilså møllen i Lopatinskoe.<br />

Aksel <strong>Hansen</strong> skrev til sine niecer i København,<br />

at når han var ude ved mejeriet,<br />

levede han rigtig som på landet,<br />

med kålsuppe 32 gange om måneden<br />

og ellers bart brød med smør og ost.


Otto <strong>Hansen</strong> havde mødt pigernes<br />

lærerinde Marija Denisovna og hendes<br />

søstre. Lida, en anden af <strong>familie</strong>ns gode<br />

russiske venner, havde været på besøg<br />

hos ham. Hun havde set et billede af<br />

pigerne og bedt om at få lov til at få<br />

lavet en kopi hos byens fotograf, A.I.<br />

Kočeˇsev.<br />

Sidst i juni rejste Otto <strong>Hansen</strong> hjem<br />

til Danmark igen. Turen gik over<br />

Rybinsk, hvor Emil <strong>Hansen</strong> med <strong>familie</strong><br />

sluttede sig til ham, idet også de<br />

ønskede at forlade det urohærgede<br />

land. På gesandtskabet i Skt. Petersburg<br />

fik de udstedt et kurerpas, som gjorde<br />

det muligt for dem at udføre værdigenstande.<br />

På gesandtskabet arbejdede en<br />

nær ven af <strong>Hansen</strong><strong>familie</strong>rne som kancellist,<br />

Esther Aksel-<strong>Hansen</strong>, datter af<br />

billedhuggeren Aksel <strong>Hansen</strong>. Hun blev<br />

senere gift med Aksel <strong>Hansen</strong>, Otto<br />

<strong>Hansen</strong>s bror.<br />

Senere på året, i oktober 1917, kom<br />

bolsjevikkerne til magten ved et kup,<br />

og kort tid efter udbrød der borgerkrig.<br />

Bolsjevikkerne erobrede Perm og Jekaterinburg<br />

foråret 1918. Otto <strong>Hansen</strong><br />

fulgte nøje slagets gang, stærkt foruroliget<br />

over udviklingen. Ville bolsjevikkerne<br />

mon også nå Kurgan? Otto <strong>Hansen</strong><br />

arbejdede på denne tid hos Lovell<br />

& Christmas i <strong>En</strong>gland. Han forsøgte<br />

på forskellig vis at få organiseret afsending<br />

og udskibning af smør fra Kurgan<br />

til Vesteuropa. Det var en vanskelig<br />

sag, som blev endnu vanskeligere, da<br />

kølehuset i Kurgan, hvor smørret kunne<br />

opbevares i tilfælde af transport- og<br />

andre vanskeligheder, i december 1918<br />

brændte ned til grunden. Nu måtte der<br />

udtænkes andre planer for smørrets<br />

afsendelse, og Otto <strong>Hansen</strong> besluttede<br />

at rejse til Kurgan for selv at tage for-<br />

holdene i øjesyn.<br />

I august 1918 fik datteren Ellen i<br />

øvrigt brev fra Kurgan fra Tanja Charlamova.<br />

Det havde været undervejs i<br />

fem måneder.<br />

Han og Brüel fra slagterifabrikken i<br />

Kurgan rejste sommeren 1919 til Vladivostok<br />

via USA og Japan. I USA benyttede<br />

de sig af lejligheden til at studere<br />

amerikansk landbrug og besøge svineslagterier,<br />

frugtplantager og farme. De<br />

var imponerede, og Otto <strong>Hansen</strong> skrev<br />

hjem til døtrene, at han hellere ville bo<br />

i USA end i Sibirien. Det eneste minus<br />

var, mente han, at de amerikanske farmere<br />

ikke var videre selskabeligt anlagte,<br />

boede afsondret fra hinanden og<br />

arbejdede hele tiden.<br />

Ombord på båden fra San Fransisco<br />

til Yokohama nåede de seneste alarmerende<br />

nyheder dem: Petropavlovsk,<br />

som lå ganske nær Kurgan, var faldet i<br />

bolsjevikkernes hænder. "Det vil altså<br />

sige", konkluderede Otto <strong>Hansen</strong> i et<br />

brev til døtrene, "at Kourgan for længst<br />

er i B’s Hænder; det er jo ikke morsomt<br />

at rejse derudover med den Tanke, at<br />

det hele maaske er brændt eller ødelagt,<br />

dog vi kunne jo hverken gøre fra<br />

eller til, og maaske er Bolschevismens<br />

<strong>En</strong>deligt meget nær, jeg kan ikke se<br />

andet, det er umuligt, det kan vare<br />

længe".<br />

Midt i oktober 1919 ankom de to<br />

mænd til Vladivostok, som bolsjevikkerne<br />

endnu ikke havde erobret. Brüel<br />

boede hos en medarbejder ved Det Sibiriske<br />

Kompagni, Otto <strong>Hansen</strong> hos Wilhelm<br />

R. Knudsen, en god ven fra tiden<br />

i Kurgan. Knudsen havde været bestyrer<br />

af den stor <strong>dansk</strong>-sibiriske forretningsmand<br />

Søren Randrups filial i<br />

Barnaul, øst for Kurgan. 8) Knudsen og<br />

ROTUNDEN NR. 22 51


hans kone Ellen havde tre børn på 5, 7<br />

og 9 år. 9)<br />

Situationen i Vladivostok var chokerende:<br />

Byen var oversvømmet af flygtninge<br />

fra det indre Sibirien, fra de<br />

områder, bolsjevikkerne havde erobret.<br />

Blandt flygtningene fandt Otto <strong>Hansen</strong><br />

Carl Burhøi og Mr. Roberts. Burhøi fortalte,<br />

at bolsjevikkerne ved deres ankomst<br />

til Kurgan havde beslaglagt Otto<br />

<strong>Hansen</strong>s hus i Adelgade og forvist ham<br />

til badstuen. Da de efterhånden beslaglagde<br />

alt, der var ham betroet, besluttede<br />

han at forlade byen hurtigst muligt.<br />

Den 8. august forlod han og Mr. Roberts<br />

Kurgan med hest og vogn og<br />

Omsk som første mål på deres flugt. I<br />

Omsk lykkedes dem at komme med<br />

den sibiriske jernbane til Harbin og<br />

videre til Vladivostok, hvortil de<br />

ankom den 18. september 1919. Carl<br />

havde taget Jacobas smykker og sølvting<br />

med sig og havde fået mulighed<br />

for at rejse hjem til Odense med et ØKskib<br />

via Kobe, Singapore, Colombo,<br />

Suez, Kairo, Port Said, Marseilles og<br />

London. Han ankom til Odense 22.<br />

marts 1920. Roberts rejste hjem med et<br />

engelsk troppetransportskib.<br />

Otto <strong>Hansen</strong> og Brüel besluttede at<br />

blive i Vladivostok og se tiden an i<br />

håbet om, at situationen ville ændre<br />

sig. Og situationen ændrede sig, men<br />

52<br />

ROTUNDEN NR. 22<br />

til det værre. Inflationen var kolossal,<br />

og det var især frygteligt for folk, der<br />

kun havde lokal valuta. Udlændingene<br />

i Vladivostok klarede sig, fordi de havde<br />

eftertragtet fremmed valuta, som<br />

folk gerne ville købe. Man skulle bruge<br />

30.000 rubler om måneden for at kunne<br />

leve, og det var umuligt at tjene så<br />

meget. Sukker og ost var ikke til at få,<br />

og for hver dag, der gik, blev det vanskeligere<br />

at skaffe brød. I det indre Sibirien<br />

trængte De Røde styrker De Hvide<br />

længere og længere østpå, og Kurgan så<br />

ud til at skulle forblive på bolsjevikiske<br />

hænder. Det forlød, at forretningen og<br />

hjemmet i Adelgade og møllen i Lopatinskoe<br />

lå i ruiner, og at Adelgade og<br />

Treenighedsgade var skudt sønder og<br />

sammen. Nu måtte de alle være sparsommelige,<br />

skrev Otto <strong>Hansen</strong> til sine<br />

døtre, for deres far havde ikke flere<br />

penge, og Lovell & Christmas, som<br />

havde været hans største og bedste<br />

kunde, ville ikke få brug for ham mere.<br />

Det var frygtelige tider for mange mennesker,<br />

inklusive de mange <strong>dansk</strong>ere,<br />

der havde mistet alt og rejste tomhændede<br />

hjem med kone og børn på ØKs<br />

skibe.<br />

I løbet af november blev det endnu<br />

sværere at skaffe sig de basale fødevarer,<br />

men Knudsens, hvor Otto <strong>Hansen</strong><br />

boede, havde heldigvis et stort forråd<br />

8) Randrup var en af Sibiriens største forretningsfolk, ejede en stor landbrugsmaskinfabrik i Omsk, handlede også med<br />

smør, mejerimaskiner og andet mejeriudstyr og var gift med en russisk millionærdatter.<br />

9) Ellen Knudsen var søster til August Theodor Schalburg, der i mange år arbejdede i Sibirien som mejeriinstruktør og<br />

smøropkøber. Schalburg måtte som så mange andre flygte hjem til Danmark i forbindelse med borgerkrigen. Størstedelen<br />

af hans russiske kones <strong>familie</strong> blev udslettet af bolsjevikkerne, som han nærede et dybt had til. Han var far til Christian Frederik<br />

Schalburg, den <strong>dansk</strong>e nazist, som døde på Østfronten og gav navn til den nazistiske terrorgruppe Schalburgkorpset.


af kål og kartofler. Kød kunne fortsat<br />

skaffes, og fisk forelå i store mængder.<br />

Der kom stadig flere flygtninge til<br />

byen, også fra Kurgan. Otto <strong>Hansen</strong><br />

mødte Tunik, Bogaˇsov, kolonialhandler<br />

Elinek, bankdirektøren og hans kone<br />

og "Balaksjin, hvis Datter I kendte",<br />

skrev han til sine døtre. 10) Han fik at<br />

vide, at <strong>familie</strong>n Charlamov var flygtet<br />

til Tomsk og Smolins til Irkutsk, som<br />

bolsjevikkerne endnu ikke havde erobret.<br />

Otto <strong>Hansen</strong> mødte også den store<br />

<strong>dansk</strong>-sibiriske forretningsmand<br />

Søren Randrup i Vladivostok.<br />

I begyndelsen af december 1919 rejste<br />

<strong>Hansen</strong> og Knudsen til Harbin, hvor<br />

de traf den <strong>dansk</strong>e konsul Jacobsen og<br />

<strong>dansk</strong>e og engelske bekendte fra Kurgan<br />

og andre sibiriske byer. Julen holdt<br />

de i Vladivostok, men under forfærdeligt<br />

triste omstændigheder, idet Knudsens<br />

eneste søn, Ib på fem år, døde af<br />

difteritis juleaftensmorgen. Ib var Otto<br />

<strong>Hansen</strong>s gudsøn. I 1921 fik Knudsens<br />

en ny lille søn, som blev født i Port<br />

Said, måske under <strong>familie</strong>ns hjemrejse<br />

fra Østen. Ved nytårstid 1921 havde<br />

<strong>Hansen</strong> og Knudsen fået nok. De opgav<br />

alt håb om at komme videre ind i Sibirien<br />

og rejste hjem til Danmark.<br />

Et brev fra 1923 vidner om, at Otto<br />

<strong>Hansen</strong> igen var i Kurgan. På samme<br />

tid genoptog Det Sibiriske Kompagni<br />

ved direktør H. P. Hjerl <strong>Hansen</strong> eksporten<br />

af sibirisk smør til Vesteuropa, efter<br />

længere forhandlinger med sovjetmagten<br />

om eksportbetingelserne. Hvad<br />

Otto <strong>Hansen</strong> foretog sig i Kurgan, melder<br />

historien ikke noget om, men vi<br />

ved, at Det Sibiriske Kompagni efter få<br />

år måtte opgive at lave forretninger i<br />

Sibirien, fordi det ikke var muligt<br />

under de herskende forhold.<br />

I september 1921 giftede Otto <strong>Hansen</strong><br />

sig med Anna Dorthea Mathilde<br />

Olufsen (1883-1966). I sit andet ægteskab<br />

fik Otto <strong>Hansen</strong> yderligere tre<br />

børn. Han etablerede i 1922 en filial af<br />

Lovell & Christmas i Charlottenlund<br />

og oparbejdede en betydelig forretning.<br />

Han døde i 1945.<br />

Historien om <strong>familie</strong>n <strong>Hansen</strong> i Kurgan<br />

er naturligvis anderledes end andre<br />

<strong>dansk</strong>eres sibiriske historie, men på<br />

mange måder også typisk. Danskerne i<br />

Sibirien nærede store forhåbninger til<br />

tilværelsen i Sibirien og arbejdede<br />

hårdt for at få del i områdets rigdomme.<br />

Mange led af hjemlængsel og var i<br />

perioder godt trætte af livet i den sibiriske<br />

"udørk", men satte i det store hele<br />

alligevel pris på nybyggerlivet i "The<br />

Wild East" og levede på en blanding af<br />

<strong>dansk</strong>e og sibiriske betingelser. Mange<br />

tjente gode penge, hvilket dog ikke<br />

altid var uden omkostninger, for arbej-<br />

10) A.A. Balakˇsin (1874-1956), var direktør for Sibiriens største andelseksportorganisation, Sammenslutningen af Sibiriske<br />

Andelsmejerier. Sammen med sin <strong>familie</strong> flygtede han videre fra Vladivostok til Kina og herfra til Canada, hvor han slog sig<br />

ned som landmand. Hans far, A.N. Balakˇsin, havde siden 1910 boet i London og herfra ledet andelseksportorganisationens<br />

arbejde med at sælge sibirisk andelssmør på det engelske marked. Han døde i London i 1921. Det lykkedes den bolsjevikiske<br />

stat at ødelægge eksportorganisationen og tilegne sig dens meget store værdier i Rusland, <strong>En</strong>gland og USA.<br />

ROTUNDEN NR. 22 53


det var hårdt og krævende og levevilkårene<br />

anderledes og vanskeligere end i<br />

Danmark, materielt, kulturelt og politisk,<br />

også selvom man hørte til de privilegerede<br />

i samfundet. Når enden er<br />

god er alting imidlertid godt, plejer<br />

man at sige, men det kan man ikke sige<br />

om udviklingen i Sibirien eller det <strong>dansk</strong>e<br />

engagement i den sibiriske smørsektor,<br />

for alting endte i katastrofe.<br />

Første Verdenskrig var begyndelsen<br />

til enden for Sibirien og områdets<br />

indenlandske og udenlandske borgere<br />

og begyndelsen til enden for det ellers<br />

så lovende og indbringende smøreksportforetagende.<br />

De politiske omvæltninger<br />

i 1917 fortsatte der, hvor verdenskrigen<br />

slap, og satte uigenkaldeligt<br />

punktum for et langt kapitel i Ruslands<br />

historie. Den efterfølgende borgerkrig<br />

betød yderligere død og ødelæggelse og<br />

sendte titusinder på flugt.<br />

Familien <strong>Hansen</strong>s liv i Sibirien fulgte<br />

på mange måder nøje de økonomiske<br />

og politiske konjunkturer. Det gik fremad<br />

og rigtig godt i en lang periode. Så<br />

kom verdenskrigen, uden hvilken<br />

54<br />

ROTUNDEN NR. 22<br />

Jacoba <strong>Hansen</strong> måske havde haft en<br />

chance for at se sine døtre vokse op. Så<br />

kom revolutionen og borgerkrigen, som<br />

satte et punktum for Otto <strong>Hansen</strong>s sibiriske<br />

virksomhed, som han havde satset<br />

alt på. Perioden 1914-1919 betød et<br />

voldsomt brud i hans og <strong>familie</strong>ns tilværelse,<br />

på samme måde som den gjorde<br />

det i den russiske befolknings og<br />

landets øvrige udenlandske borgeres.<br />

Kun med stort besvær skabte de mange,<br />

som måtte flygte over hals og hoved,<br />

sig en ny tilværelse. De, der blev tilbage,<br />

gik en ny tilværelse i møde i en helt<br />

ny samfundsorden, som viste sig ikke<br />

at skabe yderligere velstand, men at<br />

ødelægge det, der var opnået af økonomiske<br />

fremskridt i tiårene inden verdenskrigen<br />

og revolutionen, og forårsage<br />

nye katastrofer.


Litteratur<br />

Adres-Kalendar i spravočnaja kniga.<br />

Kurgan, 1909<br />

Danmark og Rusland i 500 år.<br />

København, 1993<br />

Emeljanov, N.F. (1992):<br />

Gorod Kurgan, 1782-1917. Kurgan<br />

Gatrell, Peter (1986): The Tsarist Economy, 1850-1917. New York<br />

Hjerl-<strong>Hansen</strong>, H.P. (1949):<br />

Danske Pionerer i Sibirien.<br />

Efterladt Manuskript tilrettelagt af Finn Hjerl-<strong>Hansen</strong>. København<br />

Jensen, Bent (1993): 'Det ny Amerika.' Rusland og <strong>dansk</strong> erhvervs-liv før 1917 i:<br />

Danmark og Rusland i 500 år. Kbh.: 241-261.<br />

Jensen, Bent (1997): 'De ubegrænsede muligheders land'.<br />

Dansk erhvervslivs drømme om Rusland i kejserdømmets slutfase i:<br />

Kejserinde Dagmar, Maria Feodorovna.<br />

København: 209-229.<br />

Lando, Zelman (1923): Die Organisation des dänischen Buttergrosshandels. Berlin<br />

Larsen, Inge Marie (2001):<br />

Kampen om det sibiriske smør. Kurgan, St. Petersborg, København, London,<br />

1895-1905. Odense (ikke publ.)<br />

Mote, Victor (1976):<br />

"The Cheliabinsk Grain Tariff and the Rise of the Siberian Butter Industry"<br />

i Slavic Review, 35: 304-317<br />

Sohn, Ole (2002): De drog mod øst.<br />

Danskeres udvandring til Rusland og Sibirien 1864-1919. København<br />

Strøyer, Per Balslev (1995):<br />

Ellen Stenersen <strong>Hansen</strong>, gift Christoffersen, sygeplejerske (1906-1992). Værløse (upubl.)<br />

Vasiileva, Aleksandra (1997): Zabytyj Kurgan. Kurgan<br />

ROTUNDEN NR. 22 55


Inge Marie Larsen<br />

"Købmandsspørgsmålet" i Ruslands historie<br />

Når man taler om problemer i Ruslands<br />

og Sovjetunionens historie, figurer<br />

landbruget altid på fremtrædende<br />

plads. Både før og efter 1917 har det<br />

været et reelt problem og omdiskuteret<br />

spørgsmål og er det stadig. Det skyldes<br />

landbrugets ekstensive karakter og utilstrækkelige<br />

produktivitet, både før og<br />

efter 1917, og bøndernes gennemgående<br />

små og trange kår, en historisk tendens,<br />

der kulminerede med tvangskollektiviseringen<br />

under Stalin, udryddelsen<br />

af en stor del af landets bønder og<br />

forvandlingen af resten til lønarbejdere<br />

i et kollektivt landbrug. Store og uløste<br />

landbrugsproblemer er løbet som en<br />

rød tråd gennem russisk og sovjetisk<br />

historie, og det er baggrunden for, at<br />

man taler om eksistensen af et "bondespørgsmål"<br />

(krest’janskij vopros). De sidste<br />

to årtier inden Første Verdenskrig<br />

var en undtagelse i den forstand, at der<br />

blev gjort alvorlige forsøg på at komme<br />

landbrugets tilbageståenhed i forhold<br />

til andre europæiske lande til livs. Det<br />

var en periode med økonomisk opsving<br />

på alle fronter, også inden for landbruget.<br />

Produktiviteten og eksporten voksede,<br />

og bøndernes vilkår blev bedre.<br />

Almindelige bønder havde dog fortsat<br />

ikke samme rettigheder som andre<br />

grupper i det russiske samfund. De havde<br />

f.eks. ikke ret til at eje jord. Det var<br />

forbeholdt tsaren, kirken, adelen og<br />

nogle få andre. Bønderne havde kun<br />

brugsret til den som regel uudskiftede<br />

jord, de hver især og individuelt dyrke-<br />

56<br />

ROTUNDEN NR. 22<br />

de, mens ejendomsretten var landsbyfællesskabets,<br />

på russisk kaldet mir,<br />

obˇsčina eller selskoe obsčestvo. Udskiftnings-<br />

og ejendomsretsreformer mellem<br />

1906 og 1916, de såkaldte Stolypinreformer,<br />

havde til formål at modernisere<br />

landbruget og gøre erhvervets<br />

udøvere til selvstændige, selvejende<br />

landmænd, men de blev afbrudt af<br />

Første Verdenskrig og skrinlagt, da<br />

bolsjevikkerne kom til magten (Crisp<br />

1976, Gatrell 1986, Gregory 1994;<br />

Macey 2004).<br />

Imidlertid hvilede heller ikke russisk<br />

industri, handel og finansvæsen på<br />

noget solidt grundlag, hverken før eller<br />

efter 1917. Ganske vist skete der også<br />

på disse områder betydelige fremskridt<br />

under det økonomiske opsving mellem<br />

1890 og 1914, men ved Første Verdenskrigs<br />

udbrud var russisk industri endnu<br />

ikke på højde med andre europæiske<br />

lande, og russiske erhvervsfolk havde<br />

ikke opnået en politisk indflydelse, der<br />

svarede til deres økonomiske betydning<br />

eller til den politiske indflydelse, middelklassen<br />

havde i mange andre europæiske<br />

lande. Landets lovgivning gav<br />

hverken deres person, ejendom eller<br />

erhverv samme rettigheder, beskyttelse<br />

og råderum, som andre europæiske landes<br />

lovgivning gav deres erhvervsliv og<br />

dets udøvere (Pipes 1974, kap. 8; Owen<br />

1991, 1995, 1999: 117). Hertil kommer,<br />

at købmændene ligesom bønderne blev<br />

afskaffet som kategori efter 1917 og<br />

gjort til lønarbejdere i en statsliggjort


industri- og handelssektor, i det<br />

omfang de ikke blev udryddet eller<br />

tvunget til at flygte til udlandet. På den<br />

baggrund kunne man meget vel antage,<br />

at der også eksisterede et "købmandsspørgsmål"<br />

i russisk historie, på linje<br />

med "bondespørgsmålet". Den antagelse<br />

vil denne artikel forsøge at efterprøve,<br />

idet den dog kun tager tiden før<br />

1917 i betragtning. Artiklen går ikke i<br />

detaljer, men peger på hovedtendenser<br />

i den historiske udvikling.<br />

Russiske købmænd.<br />

Ordet købmand (kupec), hvis rod både<br />

på russisk og <strong>dansk</strong> er den samme som<br />

i verbet købe, brugtes i Rusland før<br />

1917 om erhvervsfolk i det hele taget,<br />

altså om personer, der i større eller<br />

mindre stil beskæftigede sig med handel,<br />

industri og finansvæsen. Ganske<br />

vist dukkede der nye, specialiserede<br />

betegnelser frem (som f.eks.<br />

promyˇslennik - industrimand eller<br />

predprinimatel’ – erhvervsmand, forretningsmand),<br />

men ordet købmand blev<br />

ved med at være gængs sprogbrug. På<br />

russisk havde ordet, ligesom på <strong>dansk</strong>,<br />

både positive og negative konnotationer,<br />

det sidste i retning af ordet kræmmer.<br />

Små og store købmænd var ofte<br />

både producenter og handlende, og<br />

varesortimentet var som regel stort. Der<br />

var tale om en ringe grad af specialisering,<br />

som dog blev større, jo tættere vi<br />

kommer på Første Verdenskrig. Den<br />

uspecialiserede form for erhvervsudøvelse<br />

hang sammen med den subsistens-<br />

og naturaliebaserede økonomi,<br />

som dominerede i den brede befolkning,<br />

med store afstande mellem beboede<br />

områder og ringe udviklet infra-<br />

struktur. Den gav desuden en vis sikkerhed<br />

under dårlige eller skiftende<br />

konjunkturer.<br />

Der fandtes yderligere en række<br />

betegnelser, som i 1800- og 1900-tallets<br />

Rusland blev brugt om købmænd, ord,<br />

som kan sammenfattes af det <strong>dansk</strong>e<br />

"mellemhandler" (perekupˇsčik, posrednik).<br />

Disse ord var negativt ladet. De<br />

blev brugt om handlende i alle led, der<br />

formidlede salg af andres varer. Russiske<br />

bønder var jævnlig i kontakt med<br />

mellemhandlere i form af omrejsende<br />

landsbykøbmand, som de tuskhandlede<br />

med. Disse landsbykøbmænd stod for<br />

en stor del af bøndernes forsyning med<br />

livsfornødenheder og var ret uundværlige<br />

for dem, de store afstande taget<br />

i betragtning og den dårlige infrastruktur,<br />

men bønderne opfattede dem som<br />

snu og griske spekulanter (spekuljanty)<br />

(Smith, 1999: 142-155; Larsen 2001:<br />

kap.1).<br />

Landets uddannede elite var heller<br />

ikke begejstret, hverken for mellemhandlere<br />

eller købmænd i det hele<br />

taget. I sidste halvdel af 1800-tallet, i<br />

takt med det økonomiske opsving, voksede<br />

der i dette samfundslag en stærk<br />

foragt frem for købmanden og det, han<br />

eller hun stod for på et højere abstraktionsniveau:<br />

markedsøkonomi og kapitalisme<br />

(Bill 1959, Pipes 1974: kap. 8,<br />

West: 1998: 6-7). Handel og mellemhandel<br />

blev opfattet som særlig umoralsk<br />

og fordømt som parasitært.<br />

Der var dog folk i eliten, som så<br />

anderledes på tingene. Et eksempel på<br />

det stammer fra en vestsibirisk avis fra<br />

1898. Her beklagede forfatteren til en<br />

usigneret notits, at handel pr. tradition<br />

lå i hænderne på personer, hvis valgsprog<br />

var "Uden snyd, ingen handel".<br />

ROTUNDEN NR. 22 57


Det gav anledning til en udbredt opfattelse<br />

af, at noget arbejde var "ædelt" og<br />

andet "uædelt", herunder ikke mindst<br />

handel. At være handlende var identisk<br />

med at være mellemhandler, som igen<br />

var ensbetydende med at være spekulant.<br />

Sådan opfattede folket og især<br />

bønderne det, og samme opfattelse<br />

dominerede også intelligentsiaen, som<br />

ikke ville besmudse sig med handel,<br />

selvom handel var et område, hvor den<br />

efter forfatterens opfattelse ville kunne<br />

gøre stor nytte. "På den måde overlader<br />

intelligentsiaen en meget vigtig sag til<br />

en klasse, som er stivnet i gamle traditioner.<br />

Er det rigtigt? Er det godt for<br />

vort land?" spurgte notitsens ophavsmand<br />

retorisk og konkluderede:<br />

"Kendsgerninger fra den sibiriske virkelighed<br />

bringer et klart svar: Der er brug<br />

for intelligentsiaen både inden for produktion<br />

og handel" (Otdel 1898, 1: 4).<br />

På dette tidspunkt var den sibiriske<br />

jernbane ført gennem det sydlige <strong>Vestsibirien</strong>,<br />

og området var på vej ind i en<br />

erhvervsmæssig og økonomisk udvikling,<br />

som gjorde, at det i 1914 var et af<br />

de mest udviklede i datidens Rusland,<br />

landbrugsmæssigt og industrielt, og en<br />

af de førende aktører på verdensmarkedet<br />

inden for handel med smør og korn<br />

(Gatrell 1986; Larsen 2001).<br />

Det negative billede af landsbykøbmændene<br />

og mellemhandlerne<br />

resulterede således i, at de uddannede<br />

lag ofte ikke ville røre købmandsområdet<br />

og især handelen med en ildtang,<br />

og at det at være købmand i det hele<br />

taget og tjene penge i elitære kredse<br />

blev opfattet som moralsk forkastelig<br />

udbyttervirksomhed.<br />

Helt frem til slutningen af 1800-tallet<br />

var Rusland nationaløkonomisk set<br />

58<br />

ROTUNDEN NR. 22<br />

et penge- og kapitalknapt samfund,<br />

hvor varecirkulationen var stor og pengecirkulationen<br />

lille. Størstedelen af<br />

befolkningen levede i et naturaliebaseret<br />

økonomisk system, hvor tuskhandel<br />

var fremherskende. Det passede godt i<br />

forhold til den udbredte handel med<br />

Orienten, hvor handelsvilkårene lignede<br />

de russiske, og hvor handler overvejende<br />

var tuskhandler. Indtil sidst i<br />

1800-tallet blev de vesteuropæiske markeder<br />

derimod anset for at være mere<br />

sofistikerede og vanskeligere at have<br />

med at gøre på grund af pengehandelen<br />

og pengerigeligheden, de mere<br />

komplekse og udviklede markedsforhold<br />

og det større varesortiment. Når<br />

russiske købmænd handlede med vestlige<br />

købmænd, skete det stort set altid i<br />

Rusland. Russiske købmænd opsøgte<br />

ikke gerne de vesteuropæiske markeder<br />

(Pipes 1974: 204).<br />

Størstedelen af indenrigshandelen<br />

foregik på små og store markeder. Det<br />

kendteste og største var markedet i<br />

Niˇznij Novgorod, nord for Moskva,<br />

som afholdtes hvert efterår, og som<br />

ikke alene var Ruslands, men verdens<br />

største. Hertil strømmede varer og<br />

handlende fra ind- og udland, og herfra<br />

gik samme varer enten videre til<br />

udlandet eller til indenlandske små og<br />

store købere og opkøbere. Men inden<br />

varerne var nået til markederne, havde<br />

de som regel været gennem mange<br />

hænder, bl.a. takket være tusindvis af<br />

landsbykøbmænd, som rejste rundt i<br />

landsbyerne for at opkøbe hjemmeindustriprodukter<br />

eller landbrugsprodukter<br />

som f.eks. klæde, huder, skind, korn<br />

og gammeldags smeltesmør. De solgte<br />

varerne videre til bykøbmænd, som<br />

igen solgte dem videre til storkøbmænd


eller fragtede dem til markederne og<br />

solgte dem her. I 1890erne, i takt med<br />

jernbanernes anlæggelse, den begyndende<br />

industrialisering og pengeøkonomiens<br />

indtog, begyndte markedshandelen<br />

at vige (Makarov 1910: 30-50)<br />

Pengeknapheden gjorde, at bank- og<br />

kreditvæsenet var svagt udviklet. Først i<br />

1860erne oprettedes de første private<br />

pengeinstitutter. Indtil da havde landet<br />

klaret sig med to statsdrevne banker.<br />

Indtil det store økonomiske opsving<br />

var hovedtendensen, at russiske<br />

købmænd var analfabeter og ikke kendte<br />

til andre former for regnskabsføring<br />

end den, der fandt sted i deres hoveder.<br />

På få undtagelser nær havde de kun<br />

forstand på at gøre små og begrænsede<br />

forretninger. Hver gang en russisk købmand<br />

handlede, var det en enestående<br />

begivenhed, som kunne have afgørende<br />

betydning for købmandens forretning<br />

og ve og vel i det hele taget. Hver<br />

handel blev anset for at være en transaktion,<br />

hvor parterne var hinandens<br />

rivaler og satte hinanden på prøve til<br />

det yderste ud i kræmmerkunsten, og<br />

hvor begge parter forsøgte at bluffe<br />

hinanden så godt som muligt. Mange<br />

foretagender gik neden om og hjem<br />

efter indehavernes død på grund af<br />

mangelen på regnskabsbøger. Opsparede<br />

midler, såkaldt risikokapital, var<br />

som regel ikke-eksisterende, og den<br />

kapital, der var i landet, stammede<br />

stort set enten fra statskassen eller fra<br />

udenlandske investorer (Pipes 1974:<br />

207).<br />

Udenlandske rejsende fra 1700-tallet<br />

og frem til 1914 beskriver samstemmende<br />

Rusland som et land, hvor alle<br />

borgere, høj såvel som lav, beskæftigede<br />

sig med handel og handlede med en<br />

ihærdighed og iver og i en udstrækning,<br />

som var langt større end den,<br />

hvormed der handledes i Vesteuropa<br />

(Pipes 1974: 192; Smith 1999: 142). De<br />

skrev også, at russiske købmænd var<br />

meget snu og ofte også uærlige og uhæderlige<br />

(Smith 1999: 143). Den amerikanske<br />

historiker Richard Pipes konstaterer<br />

ligefrem, at "The dishonesty of<br />

the Russian merchant was notorious"<br />

(Pipes 1974: 205). To <strong>dansk</strong>e forretningsfolk,<br />

Christopher Hage og Henry<br />

Tegner, skrev efter en rejse til <strong>Vestsibirien</strong><br />

i 1880, hvor de på vegne af Grosserersocietetet<br />

i København undersøgte<br />

mulighederne for handelssamkvem<br />

mellem Sibirien og Danmark, at de fleste<br />

købmænd "rekruteres stadig fra<br />

neden, dels af fifige Bønder, der have<br />

Greb paa at kjøbslaa, dels af mere tvivlsomme<br />

Elementer", og "det er sikkert,<br />

at praktisk Snuhed af en ikke altfor<br />

samvittighedsfuld Art ofte er det, der<br />

alene skaber sin Mands Karriere" (Hage<br />

1881: 35-36).<br />

Moskvastaten<br />

Indtil midt i 1200-tallet eksisterede der<br />

i det polsk-litauiske område, i Kiev og i<br />

det nordvestlige Rusland, i Pskov og<br />

Novgorod, bystater, hvor industri og<br />

handel blomstrede, og hvor der var<br />

tætte handelsrelationer med andre<br />

europæiske bystater. Bystaternes fyrster<br />

blandede sig kun i beskedent omfang i<br />

erhvervslivets gøren og laden, og de<br />

politiske og økonomiske forhold i disse<br />

østlige småstater adskilte sig ikke fundamentalt<br />

fra forholdene i Vesteuropa<br />

(Bill 1959: kap. 2; Pipes 1974: 199;<br />

Smith 1999: 143). Midt i 1200-tallet<br />

invaderede mongolerne imidlertid<br />

området og gjorde de russiske fyrster til<br />

ROTUNDEN NR. 22 59


deres vasaller, og først 200 år senere<br />

lykkedes det fyrsten af Moskva at fordrive<br />

dem. Fra det moskovitiske fyrstedømme<br />

udgik herefter den kraft, som<br />

med tiden blev til en egentlig russisk<br />

stat. Moskvastaten underlagde sig de<br />

tidligere nævnte bystater, fratog dem<br />

enhver form for selvstyre, kvalte deres<br />

blomstrende erhvervsliv og centraliserede<br />

den politiske magt. Nu, hvor<br />

mongolerne var fordrevet, gjaldt det<br />

for Moskvastaten om at sikre sig mod<br />

nye invasioner og holde sammen på<br />

riget. Derfor var det vigtigt med en<br />

hær, og udgifterne til at opretholde en<br />

sådan var store, fordi statens grænser<br />

var både lange og udsatte (Owen 1999:<br />

98). Da Moskvastaten yderligere havde<br />

ekspansionistiske ambitioner, blev<br />

udgifterne større og større. For at skaffe<br />

de nødvendige midler, underlagde de<br />

moskovitiske herskere sig bogstaveligt<br />

talt alt og alle. De centraliserede den<br />

politiske magt og gjorde i løbet af det<br />

15. og 16. årh. al jord til fyrstens personlige<br />

ejendom. I løbet af det 16. og<br />

17. årh. monopoliserede staten desuden<br />

størstedelen af industrivirksomheden<br />

og handelen. Staten drev herefter<br />

forretningsvirksomhed, assisteret af en<br />

håndfuld statsembedsmænd og indenlandske<br />

og udenlandske storkøbmænd.<br />

Landets øvrige købmænd og håndværkere<br />

blev, sammen med bønderne,<br />

behandlet som skatteobjekter og i så<br />

henseende presset til det yderste. Borgernes<br />

primære opgave var at arbejde<br />

for staten og ikke for sig selv. Ivan IV<br />

(Den Grusomme, 1596-1645) bebrejdede<br />

f.eks. den engelske dronning Elisabeth,<br />

at hun gav de engelske købmænd<br />

lov til at "seek their own profit", hvilket<br />

han ikke fandt sømmede sig for en<br />

60<br />

ROTUNDEN NR. 22<br />

ægte hersker, som burde have så stor<br />

magt over sit folk, at det kun arbejdede<br />

for statens bedste (Pipes 1974: 194).<br />

Moskvastatens økonomi byggede på<br />

overskud fra tsarens egne besiddelser<br />

og virksomheder, skat, som tsarens<br />

embedsmænd og øvrige undersåtter<br />

betalte, og på overskud fra handel med<br />

særlig vigtige og indbringende varer,<br />

som staten købte op med henblik på<br />

videresalg. Som regel gav staten sig selv<br />

monopol på produktion af de varer,<br />

tsaren fattede interesse for, og varen<br />

blev trukket ud af almindelig offentlig<br />

omsætning. Staten havde eksempelvis<br />

indtil midt i 1700-tallet monopol på<br />

handel med korn og fremstilling af og<br />

handel med vodka (som blev fremstillet<br />

af korn). <strong>En</strong> anden statsmonopoliseret<br />

vare var pels (sobel, hermelin, bjørn<br />

m.m.), som staten solgte videre i Vesteuropa,<br />

Det Mellemste Østen og Kina.<br />

Der var en ret stor import af varer fra<br />

udlandet, og staten havde forkøbsret til<br />

de importerede varer. Denne ret effektuerede<br />

staten både over for indenlandske<br />

og udenlandske købmænd. Staten<br />

havde desuden monopol på eksport af<br />

en række andre varer, der var særligt<br />

værdsatte i udlandet, såsom kaviar, hør,<br />

tjære, potaske og læder. Hver gang, staten<br />

opdagede, at et eller andet produkt,<br />

der blev fremstillet eller forhandlet i<br />

privat regi, var blevet en værdifuld<br />

vare, satte den sig på handelen med<br />

den og i udstrakt grad også på produktionen<br />

af den, f.eks. ved at ekspropriere<br />

den producerende virksomhed og<br />

ansætte de tidligere ejere som statslønnede<br />

bestyrere.<br />

Resultatet af statens økonomiske<br />

politik var, at kun småindustri og<br />

småhandel var i hænderne på borger-


ne. Mellemstore industrivirksomheder<br />

og handelsforetagender var enten på<br />

statslige hænder eller forpagtet bort.<br />

Større industriel produktion overlod<br />

Moskvastaten til udlændinge: Minedrift<br />

til hollændere og tyskere, papir- og<br />

glasfremstilling til svenskere og fremstilling<br />

af uld til hollændere. Staten gav<br />

udlændingene koncession på produktionen<br />

og opkøbte til aftalte priser den<br />

del af deres produkter, den selv ville<br />

gøre brug af. Resten kunne udlændingene<br />

sælge på det fri marked (Pipes<br />

1974: 195 ff.).<br />

Moskvastaten havde således ansat<br />

indenlandske og udenlandske<br />

købmænd til at varetage statens forretning,<br />

samtidig med at købmændene<br />

også varetog deres egen. Den position<br />

var ikke altid hverken eftertragtet eller<br />

frivillig, for den gik ud over købmændenes<br />

egen virksomhed. Hertil kom, at<br />

hvis staten opdagede, at der et eller<br />

andet sted i landet var en særlig driftig<br />

og dygtig købmand, blev han beordret<br />

til at bosætte sig i Moskva og arbejde<br />

som statens rådgiver i forretningssager.<br />

Ud over disse statsrådgivere, som der<br />

kun var få af, ca. 30 i det 17. årh., var<br />

der hundredvis af mindre købmænd,<br />

der fik pålagt at udføre forskellige opgaver<br />

for staten, så som at opkræve skatter,<br />

rekvirere varer til staten og videresælge<br />

dem, have overopsynet med statslige<br />

eller bortforpagtede virksomheder<br />

og præge mønter. Til gengæld for de<br />

opgaver, de påtog sig for staten, modtog<br />

de forskellige privilegier, hvoraf de mest<br />

værdsatte var frihed for at betale skat<br />

og afgifter, lempeligere behandling end<br />

andre borgere i forbindelse med retssager,<br />

ret til at købe og besidde jord og ret<br />

til at rejse udenlands. Hvor mange og<br />

hvor fordelagtige privilegierne var,<br />

afhang af købmandens position i statsapparatet<br />

og størrelsen af hans personlige<br />

rigdom.<br />

På den måde fremelskede staten to<br />

forskellige grupper af købmænd: Rige,<br />

statsprivilegerede storkøbmænd på den<br />

ene side og småkøbmænd på den<br />

anden, som måtte klare sig selv efter<br />

bedste beskub, uden hjælp udefra og<br />

med statsstorkøbmændene og staten<br />

som konkurrenter, det var særdeles vanskeligt<br />

at hamle op med, og som overopsynsmænd,<br />

man måtte vogte sig for.<br />

De privilegerede storkøbmænd udviklede<br />

en mentalitet, som var præget af<br />

afhængighed og underdanighed over<br />

for staten og modstand mod frihandel,<br />

som kunne true statens forretningsmæssige<br />

monopol og deres egen position<br />

(ibid. 1974: 197). Tilbage til de mindre<br />

og små menige købmænd var der stort<br />

set kun smulerne fra de riges bord.<br />

I det moskovitiske Rusland var der<br />

kun få og små byer. De fleste var opstået<br />

som militære forposter i forbindelse<br />

med statens geografiske ekspansion<br />

eller bestræbelser på at beskytte sine<br />

grænser og ikke, som det var reglen i<br />

Vesteuropa, i takt med at de blev vigtige<br />

handelscentre. De første indbyggere<br />

i de russiske byer var soldater og administratorer<br />

og deres <strong>familie</strong>r, samt<br />

præster (ibid.: 199). I hælene på dem<br />

dukkede købmændene op. Ligesom<br />

bønderne ikke ejede den jord, de dyrkede,<br />

og ikke frit kunne forlade de<br />

landkommuner, hvor de boede, kunne<br />

bybefolkningen heller ikke eje jord i<br />

byerne, for den var statsejendom og<br />

kunne kun stilles til rådighed eller lejes<br />

ud til borgerne. Det var desuden forbudt<br />

de menige borgere uden videre at<br />

ROTUNDEN NR. 22 61


forlade byerne. Bykøbmændene var forpligtet<br />

til at udføre en række opgaver<br />

for staten til byernes vedligeholdelse og<br />

skatternes inddrivelse, opgaver, der<br />

greb forstyrrende ind i købmændenes<br />

egen virksomhed. Hertil kom, at den<br />

menige bybefolkning beskattedes<br />

hårdt. Småkøbmændene i byerne havde<br />

i princippet lokal eneret på at producere<br />

varer og handle med dem fra deres<br />

boder, men denne ret var ikke meget<br />

værd i praksis, for kosakker og visse<br />

embedsmænd havde også ret til at producere<br />

og handle, ud over de storkøbmænd,<br />

der på forskellig vis assisterede<br />

staten. Også bønder, der kom rejsende<br />

til fra landet, solgte deres varer i<br />

byerne, men i særlige områder, der<br />

kaldtes slobody (fristeder, frihandelsområder)<br />

(ibid.: 201-202). Bondekøbmændene<br />

havde det fortrin frem<br />

for de rigtige købmænd, at de ikke<br />

skulle betale skat af deres handel, men<br />

kun den skat, der blev pålagt dem som<br />

medlemmer af landkommunen. Forholdet<br />

mellem købmænd og bondehandlende<br />

var selvsagt ikke godt. Selvom<br />

det var forbudt, hændte det, at<br />

købmændene forlod byerne og flygtede<br />

til klostre eller godser, hvor de foretrak<br />

den status som livegne, som de her fik<br />

tilbudt. I nogle tilfælde fik de lov til at<br />

fortsætte deres købmandsvirksomhed,<br />

idet godsejeren så igennem fingre med,<br />

at de gjorde det og med, at de ikke<br />

opfyldte deres mange forpligtelser over<br />

for staten. Blev de flygtede købmænd<br />

fanget, ventede der dem hårde straffe.<br />

For at erstatte de mange undvegne,<br />

tvang staten vagabonder og forarmede<br />

adelige til at bosætte sig i byerne. Byernes<br />

befolkning bestod for en tredjedels<br />

vedkommende af købmænd, dvs.<br />

62<br />

ROTUNDEN NR. 22<br />

småproducenter og handlende, samt<br />

håndværkere. De sidste to tredjedele<br />

var statstjenestemænd og bønder, vel at<br />

mærke bønder, som i virkeligheden var<br />

bosatte i deres landkommuner og kun<br />

opholdt sig midlertidigt i byerne. Der<br />

var ikke noget, der bandt byboerne<br />

sammen. Byerne var til for at garantere<br />

staten indre og ydre sikkerhed, samt de<br />

nødvendige skatteindtægter. Der<br />

opstod kun i meget store byer en kontinuert<br />

produktions-, handels- og håndværkerkultur.<br />

Menige moskovistiske<br />

købmænd, altså de, der ikke også tjente<br />

staten, var tvunget til at tilpasse sig de<br />

vanskelige forhold, staten bød dem.<br />

Det betød, at deres forretningsvirksomhed<br />

tenderede mod at være lille af<br />

omfang og orienteret mod at opnå hurtig<br />

profit ved hjælp af alle tilrådighed<br />

stående midler. Bykøbmændene handlede<br />

både lokalt og med tilrejsende<br />

udenlandske købmænd, primært fra<br />

Orienten. Det satte sig sine spor i russisk<br />

forretningsterminologi. Det russiske<br />

ord for vare, tovar, er et turko-tatarisk<br />

ord, som oprindelig betød ’kvæg’<br />

eller ’ejendele’. Det genfindes i ordet<br />

tovariˇsč, hvis oprindelige betydning<br />

var ’forretningspartner’, og i ordet<br />

tovarisčestvo, som brugtes om andelsog<br />

aktieselskaber i handel og industri.<br />

Som bekendt fandt ordet tovarisč i sovjettiden<br />

udbredt anvendelse i betydningen<br />

’partikammerat’ (ibid.: 203-04).<br />

Først i løbet af 1700-tallet begyndte<br />

russisk udenrigshandel også at orientere<br />

sig mod vest.<br />

Modernisering under<br />

Peter den Store<br />

Inspireret af, hvad han havde set under<br />

sine rejser i Vesteuropa og på brutal vis,


forsøgte Peter den Store (1672-1725) at<br />

modernisere den russiske økonomi og<br />

skabe et produktivt erhvervsliv, vel at<br />

mærke udelukkende på industriens<br />

område. <strong>En</strong> modernisering af landbruget<br />

kom slet ikke på tale. Han afskaffede<br />

statens handelsmonopoler, undtagen<br />

hvad angik korn, vodka, salt og<br />

tobak, og i en kort periode var der<br />

noget nær frihandel i landet. Men<br />

købmændene kastede sig ikke straks ud<br />

i det, der tidligere havde været statsvirksomhed,<br />

til dels fordi de frygtede,<br />

at tidligere tiders tilstande hurtigt kunne<br />

vende tilbage. Kort tid efter Peters<br />

død blev statsmonopolerne da også<br />

genindført på handelsområdet. På<br />

industriens område var fremskridtene<br />

større. Antallet af fabrikker og miner<br />

blev firdoblet i løbet af Peters regeringstid.<br />

Denne industri, som stort set<br />

udelukkende havde til formål at tilfredsstille<br />

militære behov, var dog kun<br />

opstået takket være statslig finansiering,<br />

og den vedblev at være statsejet,<br />

selvom virksomhederne som regel blev<br />

forpagtet ud til private. Forpagterne<br />

havde råderet over virksomheden, så<br />

længe de eller deres efterkommere drev<br />

den til statens tilfredshed. De statslige<br />

entreprenører var fritaget for at betale<br />

skat og fra statstjenestelige forpligtelser.<br />

Staten købte til aftalte priser størstedelen<br />

af virksomhedernes produktion,<br />

resten kunne forpagterne sælge på det<br />

fri marked. Som arbejdskraft i industrierne<br />

anvendte Peter først vagabonder,<br />

prostituerede, fanger, krigsfanger og<br />

soldaterkoner m.m., og da det ikke slog<br />

til, forflyttede han hele landsbyer fra<br />

Uralegnene til fabrikkerne i det centrale<br />

Rusland. Det var på dette tidspunkt<br />

kun staten, bureaukratiet (dvs. adelen)<br />

og kirken, som måtte holde livegne,<br />

men Peter besluttede nu også at give<br />

købmænd ret til det, så de kunne skaffe<br />

arbejdskraft til deres virksomheder. I<br />

princippet adskilte Peters politik sig<br />

således ikke stort fra den moskovitiske<br />

stats. Staten var ejer af jord og produktionsmidler,<br />

de store købmænd var en<br />

slags statsansatte, der havde mulighed<br />

for at drive egnen virksomhed ved<br />

siden af deres statstjeneste, priserne var<br />

stort set fastsat på forhånd, der eksisterede<br />

kun i meget begrænset omfang en<br />

privat markedshandel, og arbejdskraften<br />

udgjordes af livegne bønder (Pipes<br />

1974: 209-10).<br />

Liberalisering under Katerina II<br />

I løbet af 1700-tallet blev der lagt en<br />

dæmper på udenlandske forretningsfolks<br />

aktiviteter. Deres privilegerede<br />

stilling vakte harme blandt russiske<br />

købmænd, som mente, at den forhindrede<br />

dem i selv at komme til.<br />

Udlændingene fik derfor forbud mod at<br />

handle i detailleddet (Pipes 1974: 208).<br />

Men ellers var tiden fra midt i 1700-tallet<br />

og frem til sidst i 1800-tallet præget<br />

af, at den traditionelle købmandsstands<br />

privilegier og udfoldelsesmuligheder<br />

indskrænkedes og udhuledes.<br />

Under Katerina II (1729-1796) fik<br />

købmændene lovfæstet eneret på handel<br />

og industriel produktion i byerne,<br />

men da denne lovgivning ikke lod sig<br />

virkeliggøre, fik alle stænder,<br />

købmænd, adel, bønder og embedsmænd,<br />

i 1745 ret til at udøve enhver<br />

form for industriel virksomhed over alt<br />

i landet, hvor statsadministrationen<br />

tidligere havde skullet godkende og<br />

registrere den. Moskva og St. Petersborg<br />

var dog undtaget fra denne sidste regel.<br />

ROTUNDEN NR. 22 63


Her var registrering fortsat obligatorisk.<br />

Udviklingen i retning af, at alle borgere<br />

havde samme lovfæstede ret til at drive<br />

handels- eller industrivirksomhed, fortsatte.<br />

Købmænd (kupcy) i retslig forstand<br />

var de, der tilhørte købmandsstanden<br />

(kupečestvo) og var medlemmer<br />

af et af de tre købmandsgilder<br />

(gil'dii). For at blive optaget i et gilde,<br />

skulle man have en forretning eller<br />

virksomhed med en vis omsætning. Alt<br />

efter, hvor stor en afgift, dvs. skat til<br />

staten, man havde råd til at betale,<br />

kunne man blive medlem af første,<br />

andet eller tredje gilde. Købmænd af<br />

første gilde havde ret til at drive en<br />

hvilken som helst form for handel,<br />

detail eller engros, indenlands eller<br />

udenlands, samt til at drive fabrikker<br />

og skibsværfter. Købmænd af andet gilde<br />

havde stort set de samme rettigheder,<br />

men kun indenrigs. Tredjegildekøbmænd<br />

havde ret til at drive<br />

småhandel i den by og i det distrikt,<br />

hvor de var bosat, til at drive værksteder,<br />

beværtninger, kroer og badstuer.<br />

Medlemmerne af købmandsgilderne<br />

havde også visse privilegier. De kunne<br />

få foretræde for finansministeriet, skulle<br />

ikke betale sjæleskat (som blev indført<br />

under Peter den Store og afskaffet<br />

igen sidst i 1890erne og var en grundskat,<br />

som de laveste lag i samfundet,<br />

menige byboere og bønder, betalte),<br />

kunne ikke straffes korporligt, var fritaget<br />

for militærtjeneste (første og andet<br />

gilde) og kunne fra 1801 erhverve sig<br />

ubeboet jord. De havde ret til at besidde<br />

et pas (hvad almindelige bønder og<br />

byboere ikke havde) og kunne bevæge<br />

sig frit rundt i landet og rejse til udlandet.<br />

Købmænd af første gilde havde<br />

desuden adgang til det kejserlige hof,<br />

64<br />

ROTUNDEN NR. 22<br />

ret til at bære særlige uniformer og<br />

våben, ret til særlige ærestitler, og, i<br />

tilfælde af, at deres virksomhed havde<br />

eksisteret i 100 år, også til adelstitlen<br />

(Janin 2000, bd. 3: 214). Fra 1807 kunne<br />

imidlertid også adelige blive medlem<br />

af købmandsgilderne, uden at<br />

miste adelstitlen og de tilhørende<br />

adelsprivilegier, såsom ejendomsret til<br />

jord og ret til at bruge livegne som<br />

arbejdskraft i industrien. Bønder kunne<br />

indtil 1861 ganske vist ikke blive medlemmer<br />

af købmandsstanden, men<br />

reformer gennemført mellem 1812 og<br />

1824 gjorde det muligt for dem at lovliggøre<br />

deres industri- og handelsvirksomhed<br />

ved at købe handels- og produktionstilladelser<br />

(torgovye og promyˇslennye<br />

svidel'telstva), som inkluderede<br />

ret til at drive storhandel og udenrigshandel,<br />

også selvom de fortsat var<br />

livegne (Janin 2000, bd. 3: 212-215;<br />

Rieber 1982: 49; Heller 2004: 79-80).<br />

Gilderne var ikke interesseorganisationer.<br />

De var først og fremmest beskatningsenheder,<br />

som skulle sikre staten<br />

et velorganiseret beskatningsgrundlag.<br />

Gildelovgivningen gav ganske vist<br />

købmændene visse efterstræbelsesværdige<br />

privilegier, men havde også en<br />

uheldig indvirkning på dem: De var<br />

ofte var konservative i deres virksomhed,<br />

valgte det sikre frem for forandring<br />

og modernisering og var ikke<br />

videre risikovillige. At sikre sig privilegierne<br />

blev for mange et mål i sig selv,<br />

og denne indstilling virkede ikke fremmende<br />

på købmændenes foretagsomhed,<br />

men på underdanighed over for<br />

statsmagten og snuhed, hvad angik forretningsmetoder.<br />

Købmændenes position svækkedes<br />

yderligere af, at de midt i 1700-tallet


fik frataget deres ret til at købe livegne<br />

til fabriksproduktion. I stedet skulle de<br />

betale løn til arbejderne i deres industrier.<br />

Det blev således adelens privilegium<br />

og eneret at bruge livegne bønder<br />

som billig arbejdskraft. Købmændene<br />

var således under stærkt pres fra oven<br />

og fra neden i samfundet, fra staten,<br />

adelen og bønderne.<br />

Udhulingen af købmændenes privilegier<br />

og monopoler betød, at handelsvirksomheden<br />

i Rusland i begyndelsen<br />

af 1800-tallet var domineret af tusindvis<br />

af bønder, som handlede på livet<br />

løs, uden at deres virksomhed var besværet<br />

af ulemperne ved medlemskabet<br />

af købmandsgilderne, såsom skattebetaling<br />

og udførelsen af de statslige forpligtelser,<br />

som bykøbmændene fortsat<br />

led under. På det industrielle område<br />

begyndte adelen at gøre sig stærkt gældende<br />

og udmanøvrerede, ikke mindst<br />

på grund af dens lette adgang til gratis<br />

arbejdskraft, mange storkøbmænd, især<br />

inden for særligt profitable industrigrene<br />

som alkohol-, salt-, papir, glas- og<br />

uldfremstilling. Købmandsbefolkningen<br />

i byerne stagnerede og udgjorde<br />

ved slutningen af 1700-tallet kun 3-4%<br />

af den samlede bybefolkning. Størstedelen<br />

af købmændene boede i Moskva<br />

og områderne nord og nordøst for<br />

byen.<br />

<strong>En</strong> af konsekvenserne af Katerina<br />

den II’s liberale lovgivning var, at livegne<br />

stats- og godsejerbønder, med<br />

godsejernes tilladelse og billigelse,<br />

udvidede deres traditionelle hjemmeindustri,<br />

primært vævning, så den fik<br />

karakter af større virksomheder. Særlig<br />

aktive i så henseende var de rigeste<br />

godsejeres livegne, som traditionelt set<br />

altid havde nydt den største frihed<br />

(Pipes 1974: 211-215). Disse entreprenante<br />

bønder fremstillede, ud over tekstiler,<br />

også forbrugsvarer, som staten og<br />

adelen ellers plejede at ignorere, som<br />

f.eks. keramik, porcelæn, isenkram,<br />

lædervarer og møbler. Der var hele<br />

landsbyer, som udelukkende beskæftigede<br />

sig med fremstilling af en bestemt<br />

slags vare, f.eks. ikoner. Nogle bønder<br />

blev på denne måde meget rige og ejere<br />

af store formuer, også selvom de blev<br />

ved med at være livegne, og enkelte<br />

havde selv ansat livegne og levede, som<br />

om de var godsejere. De betalte deres<br />

ejere og herrer afgifter, der løb op i<br />

tusindvis af rubler om året. Kun de<br />

færreste godsejere ønskede at give<br />

sådanne driftige bønder deres frihed,<br />

selv mod betaling, for de var guld værd<br />

for godsejeren. Alligevel lykkedes det<br />

for en hel del, mod betaling af store<br />

summer, at købe sig fri. Efterkommere<br />

af disse livegne fabrikanter, repræsenteret<br />

ved navne som Morozov, Konovalov,<br />

Rjabuˇsinskij og Buryˇskin, blev i<br />

løbet af 1800-tallet nogle af Ruslands<br />

rigeste og driftigste købmænd og kapitalister<br />

(Bill 1959; Pipes 1974: 212-13;<br />

Owen 1981; Rieber 1982; Guroff 1983:<br />

kap.1, kap. 4; West 1998; Heller 2004:<br />

82-84).<br />

Frisættelse af erhvervslivet<br />

under Vitte<br />

Sidst i 1800-tallet blev skattelovgivningen<br />

ændret og moderniseret. Det betød<br />

bl.a., at retten til handels- og industrivirksomhed<br />

blev uafhængig af gildesystemet,<br />

ligesom også beskatningen af<br />

de erhvervsdrivende, det være sig købmænd,<br />

adelige eller bønder. Samtidig<br />

indførtes almindelig værnepligt (Janin<br />

ROTUNDEN NR. 22 65


2000: bd. 3: 214). Hermed udhuledes<br />

betydningen af gildesystemets privilegier.<br />

Købmændene mistede til en vis grad<br />

deres privilegerede stilling, men fik til<br />

gengæld større manøvrefrihed og blev<br />

mere uafhængige af staten. Gildesystemet<br />

fortsatte dog med at eksistere frem<br />

til november 1917, hvor bolsjevikkerne<br />

afskaffede det.<br />

I 1890erne tog den industrielle<br />

udvikling fart, som der havde været<br />

lagt op til lige siden livegenskabens<br />

ophævelse i begyndelsen af 1860erne<br />

og den efterfølgende anlæggelse af<br />

jernbaner, opkomsten af et privat bankog<br />

kreditvæsen og voksende udenlandsk<br />

involvering i russisk erhvervsliv.<br />

Ruslands finansminister mellem 1892<br />

og 1903, S. Ju. Vitte, anses for at være<br />

hovedarkitekten bag dette opsving. Til<br />

grund for Vittes politik lå bl.a. et program<br />

for industri og handel, som blev<br />

udarbejdet i 1893, umiddelbart efter<br />

Vittes tiltræden som finansminister.<br />

Programmet gik overordnet set ud<br />

på, at finansministeriet så bredt som<br />

muligt skulle støtte en udvikling af<br />

industrien, både storindustrien og den<br />

forarbejdende industri, så dens produkter<br />

kunne tilfredsstille efterspørgselen<br />

på hjemmemarkedet og konkurrere med<br />

andre landes produkter på verdensmarkedet.<br />

<strong>En</strong> protektionistisk toldpolitik<br />

skulle beskytte den mod for stor konkurrence<br />

fra udenlandske produkter. Til<br />

gengæld skulle den leve op til sit nationale<br />

ansvar: dække befolkningens<br />

behov og øge udlandseksporten og på<br />

den måde yde sit bidrag til skabelsen af<br />

national velfærd og velstand ( ˇ Sepelev<br />

1981: 205).<br />

Programmet begyndte med en redegørelse<br />

for, hvordan finansministeriet<br />

66<br />

ROTUNDEN NR. 22<br />

anskuede den forudgående økonomiske<br />

udvikling i Rusland, set i en fælleseuropæisk<br />

kontekst. I Vesteuropa var den<br />

industrielle, teknologiske og kulturelle<br />

udvikling forløbet parallelt, langsomt<br />

og trinvis, hed det, og der var etableret<br />

organisationer til varetagelse af erhvervenes<br />

interesser. I Rusland var udviklingen<br />

foregået i ryk og spring, den teknologiske<br />

og kulturelle udvikling havde<br />

ikke altid kunnet følge trop, og russiske<br />

erhvervsfolk havde stort set ingen slagkraftige<br />

sammenslutninger eller interesseorganisationer<br />

(ibid.: 206). Mens vesteuropæiske<br />

regeringer kunne nøjes<br />

med at støtte den økonomiske og<br />

erhvervsmæssige udvikling på et overordnet<br />

plan, via rammelovgivning og<br />

uden egentlig statsintervention, måtte<br />

den russiske regering på grund af de<br />

særlige russiske omstændigheder bidrage<br />

til at styrke økonomi og erhvervsliv<br />

ved en aktiv indsats helt ned på detailplan.<br />

Handel og industri skulle fremmes<br />

ved hjælp af forholdsregler, som<br />

strakte sig fra bedre lovgivning til konkret<br />

statslig støtte til og pleje af enkelterhverv<br />

og enkeltstående erhvervsfolks<br />

interesser. Når russiske erhvervsfolk ville<br />

sætte nye foretagender i gang, måtte<br />

de i selve startøjeblikket og på én gang<br />

løse så mange forskelligartede og vanskelige<br />

opgaver, at det ofte viste sig<br />

uoverkommeligt. Derfor måtte statens<br />

støtte til erhvervs-livet også tage form<br />

af direkte, positiv, moralsk og materiel<br />

støtte der, hvor det private initiativ var<br />

for svagt til at slå igennem ved egen<br />

kraft eller løb ind i for store vanskeligheder.<br />

National vel-stand kunne ikke<br />

udelukkende skabes ved hjælp af store<br />

foretagender, men krævede etablering<br />

af masser af små og mellemstore virk-


somheder, hed det videre. Det skulle<br />

ske i nært samarbejde med staten, som<br />

skulle støtte erhvervs-grene og enkeltforetagender<br />

og pleje dem og fremme<br />

deres udvikling. Det var vigtigt, stod<br />

der videre, at erhvervene samtidig<br />

bestræbte sig på at danne interesseorganisationer,<br />

som kunne repræsentere og<br />

forsvare deres interesser og fungere<br />

som regeringens for-handlingspartnere.<br />

Den russiske udenrigshandel var<br />

ikke velfungerende, konstateredes det.<br />

Det ene foretagende afløste hurtigt det<br />

andet, så der ikke opstod kontinuitet,<br />

hverken hos firmaer eller enkeltpersoner.<br />

Udenrigshandelen var, med få<br />

undtagelser, præget af flygtighed og<br />

ofte også af spekulative elementer. Der<br />

eksisterede ikke en fast forankret eksportkultur,<br />

baseret på solid viden og<br />

erfaring. Eksporten var kort sagt ineffektiv.<br />

Det ville ministeriet råde bod på<br />

ved at støtte oprettelsen af eksportselskaber<br />

og national og lokal udstillingsvirksomhed,<br />

føre kvalitetskontrol<br />

med de eksporterede varer og udvide<br />

den russiske handelsrepræsentation i<br />

udlandet (ibid.: 219).<br />

Programmet indeholdt også en række<br />

konkrete forslag til revision af forældet<br />

lovgivning og udarbejdelse af nye<br />

love, som skulle befordre det private<br />

initiativ og industriens og handelens<br />

udvikling.<br />

Programmet blev kommenteret i flere<br />

aviser og blade. Der var to aspekter<br />

ved det, som blev fremhævet. Det ene<br />

var statens ønske om i positiv forstand<br />

at fremme industri og handel, der blev<br />

hilst velkommen som en historisk og<br />

glædelig nyhed oven på tidligere tiders<br />

statslige mistillid til det private initiativ<br />

og styrende og intervenerende rolle.<br />

Det andet aspekt var den ganske vist<br />

positive, men stadigvæk fremtrædende<br />

rolle, programmet tildelte staten som<br />

erhvervslivets beskytter og velgører<br />

(ibid.: 210-213).<br />

Denne rolle var ikke problemfri. Ville<br />

staten blive alles velgører eller kun<br />

nogle få udvalgtes? Hvordan ville den<br />

kunne magte og få tid til at udfylde<br />

denne rolle, hvis borgernes økonomiske<br />

aktivitet blev så hektisk og omfattende,<br />

som Vittes program lagde op til?<br />

Programmet indebar således en risiko<br />

for korruption og nepotisme og for, at<br />

der ville opstå et overudviklet bureaukrati,<br />

der i sidste ende ville hæmme<br />

fremvæksten af den store erhvervsaktivitet,<br />

man ønskede at skabe. Det indebar<br />

en risiko for, at den russiske stat<br />

alligevel ikke rigtig ville eller kunne<br />

slippe sit historiske greb om erhvervslivet,<br />

som derfor ville blive ved med<br />

ikke at være selvkørende og lide af alle<br />

de skavanker, Vitte opregnede i sit program.<br />

På den anden side kunne man<br />

meget vel forestille sig, at det store opsving<br />

og den vældige aktivitet fra borgernes<br />

side, som Vittes program skulle<br />

sætte i gang og vitterligt også satte i<br />

gang, kunne få uoverskuelige konsekvenser<br />

for statsmagten, for hvordan<br />

skulle den i længden kunne kontrollere<br />

og blande sig, andet end på et overordnet<br />

plan, i så omfattende og hektisk en<br />

erhvervsaktivitet? Og hvordan ville så<br />

mange borgere gå med til at udfolde så<br />

stor en aktivitet, uden at få noget til<br />

gengæld, uden at få indflydelse på<br />

udviklingen? Der var altså en betydelig<br />

chance eller risiko for, at udviklingen<br />

uvægerligt ville medføre en ændring af<br />

statens styrende og ofte også finansierende<br />

rolle i russisk erhvervsliv til for-<br />

ROTUNDEN NR. 22 67


del for et bankfinansieret, selvstændigt<br />

og selvkørende system.<br />

På den anden side havde staten<br />

svært ved andet end at påtage sig en<br />

vis styrende rolle. Den historiske tradition<br />

gjorde, at staten nærmest blev<br />

nødt til at være den igangsættende<br />

kraft, eftersom erhvervslivet var vænnet<br />

til statsstyring og statsintervention<br />

og til at skulle være staten underdanig.<br />

Under alle omstændigheder balancerede<br />

Vitte som på en knivsæg: På den<br />

ene side igangsatte han og dermed staten<br />

en industrialisering og modernisering<br />

af Rusland, som uden tvivl ville<br />

kræve eller medføre, at erhvervslivet fik<br />

større råderum og en vis indflydelse på<br />

den økonomiske politik, på den anden<br />

side måtte han sikre eller i hvert fald<br />

give det udseende af over for oppositionen<br />

og ikke mindst tsaren, at staten<br />

havde hånd i hanke med udviklingen,<br />

så autokratiets videreførelse var sikret<br />

(for forskellige vurderinger af statens<br />

rolle i russisk erhvervsliv, se Bill 1959;<br />

Gerschenkron 1962, 1970; Pipes 1974;<br />

Crisp 1976; Ananich 1983; Gatrell<br />

1986; Grant 1999).<br />

Handels- og industripolitikken, der<br />

blev skitseret i 1893-programmet, blev<br />

kombineret med en statsfinansieret<br />

udvidelse af jernbanenettet og en ekspansion<br />

af bank- og kreditvæsenet, en<br />

overordnet finanspolitik, hvis vigtigste<br />

elementer var en protektionistisk handelspolitik,<br />

indførelsen af guldstandarden<br />

i 1897 og en åbning for tilstrømning<br />

af udenlandsk kapital i form af<br />

store udenlandske statslån og direkte<br />

udenlandske investeringer og udenlandsk<br />

engagement i russisk finans- og<br />

erhvervsliv (Laue 1963; Korelin 1998;<br />

Ananich 1999). Det udenlandske enga-<br />

68<br />

ROTUNDEN NR. 22<br />

gement skulle bl.a. kompensere for den<br />

udbredte mangel på kapital på alle<br />

niveauer i det russiske samfund og holde<br />

det høje prisniveau i ave, der ifølge<br />

Vitte skyldtes russiske erhvervsfolks<br />

monopolistiske tendenser og profitjag<br />

(Laue 1954: 68-69).<br />

Det store økonomiske opsving i<br />

Rusland mellem 1890erne og 1914<br />

gjorde ikke Rusland til en egentlig<br />

industrination, men resulterede i en<br />

omfattende udvikling af handel og<br />

industri og i, at den traditionelle russiske<br />

købmandsstand undergik en vis<br />

modernisering. Antallet af små og store<br />

erhvervsfolk inden for industri og handel<br />

voksede eksplosivt, deres udfoldelsesmuligheder<br />

blev bedre, og de og<br />

deres erhverv blev mere selvkørende.<br />

Den gammeldags købmandsstand var<br />

på vej ud for at blive afløst af en mere<br />

moderne, professionel, veluddannet,<br />

kultiveret, selvbevidst og samfundsbevidst<br />

middelklasse, hvis voksende<br />

ønsker om større råderum, bedre udfoldelsesmuligheder<br />

og politisk indflydelse<br />

den russiske stat i en vis udstrækning<br />

var nødt til at honorere (Owen<br />

1981; Gatrell 1986; Gregory 1994; West<br />

1998). Hovedtendensen var, at staten<br />

trak sig en hel del som intervenerende<br />

overopsynsmand i forhold til russisk<br />

erhvervsliv, uden dog helt at slippe tøjlerne.<br />

Tilbagetoget slog især igennem<br />

det sidste tiår inden verdenskrigen.<br />

Økonomen Alexander Gerschenkron så<br />

denne udvikling som en "abandonment<br />

of the 'Russian' features", en bevægelse<br />

væk fra tidligere tiders statslig styring<br />

og involvering og orientalsk-despotiske<br />

tendenser (som under Peter den Store, i<br />

sovjettiden og mest udpræget under<br />

Stalin) i den økonomiske politik til for-


del for en styrkelse af en mere fælleseuropæiske<br />

tendens, som Gerschenkron<br />

mente også var latent til stede i<br />

Ruslands historie. I så henseende var<br />

Vittes politik, skriver han, "eminently<br />

succesful", fordi den lagde grunden til<br />

en begyndende frigørelse af befolkningen<br />

og erhvervslivet fra statens dominans<br />

(Gerschenkron 1970: 123). Gerschenkrons<br />

opfattelse er den mest<br />

udbredte blandt økonomer og historikere<br />

(se også Gatrell 1999). Der er dog<br />

også andre opfattelser, blandt hvilke<br />

den kendteste er den amerikanske<br />

historiker Theodor H. Von Laues. Von<br />

Laue fandt, at Vitte videreførte en statsinterventionistisk<br />

tradition i russisk<br />

historie, og at sovjettidens planøkonomi<br />

lå i direkte forlængelse af Vittes<br />

økonomiske kurs (Laue 1954)<br />

Ud over at ønske sig politisk indflydelse,<br />

som i en vis grad blev imødekommet<br />

med indførelsen af en parlamentarisk<br />

forsamling i 1906 (efter Den<br />

Russisk-Japanske Krig og de voldsomme<br />

uroligheder, som fulgte i krigens og<br />

nederlagets kølvand), begyndte russiske<br />

købmænd også at drømme om at nyde<br />

større agtelse fra statens og borgernes<br />

side. Agtelsen kneb det nemlig med.<br />

Købmændene og den russiske<br />

intelligentsia<br />

Som nævnt voksede der i løbet af 1800tallet,<br />

i takt med og formodentlig også<br />

delvis på grund af de store reformer og<br />

økonomiske forandringer i samfundet,<br />

en stærk aversion frem mod købmænd,<br />

små såvel som store, i den russiske elite,<br />

blandt højtuddannede, kunstnere,<br />

forfattere og intellektuelle i såvel herskende<br />

som ikke-herskende kredse. I<br />

den russiske skønlitteratur fra 1800-tal-<br />

let og frem til 1917 findes stort set ikke<br />

et eneste positivt billede af en<br />

købmand, men kun negative fremstillinger<br />

af griske, pengebegærlige, frastødende,<br />

uhæderlige og ofte også forbryderiske<br />

personager (Heller 2004: 61-82).<br />

Størstedelen af det politiske spektrum,<br />

fra siddende ministre og embedsmænd<br />

til legale og ikke-legale politiske kræfter,<br />

fra højre til venstre, fra monarkister<br />

og andre af systemets støtter til agrarsocialister<br />

og socialdemokrater, nærede<br />

med få undtagelser samme stærke modvilje<br />

mod købmanden, mellemhandleren,<br />

privatejendommen, markeds- og<br />

pengeøkonomien og kapitalismen. Disse<br />

kredse havde et ikke-kapitalistisk,<br />

ikke-vestligt og ikke-privat-ejendomsretligt<br />

samfund som ideal, baseret på<br />

fællesfolkelig eller statslig ejendomsret,<br />

et ideal, som blev opfattet som udtryk<br />

for en særlig russisk, fællesskabsorienteret<br />

tradition og ånd. For nogen var dette<br />

ideal stort set lig med det bestående<br />

samfund, for andre var det et kollektivistisk-egalitaristisk<br />

agrarsamfund med<br />

det fællesejende, uudskiftede landsbyfællesskab<br />

og bønderne som grundlag<br />

eller et ditto industrisamfund med<br />

arbejderklassen som grundlag (Heller<br />

2004: 85; Zweynert 2004). Vitte-tiden<br />

og perioden frem til Første Verdenskrig<br />

var en undtagelse på den måde, at<br />

kredse, som ønskede en modernisering<br />

af Rusland, fik overtaget, også selvom<br />

oppositionen imod dem var stærk.<br />

Russiske købmænd vidste udmærket,<br />

at de ikke var velansete i brede kredse i<br />

det russiske samfund. Det fremgår af<br />

russiske storkøbmænds selvbiografier<br />

(f.eks. Buryˇskin 1991) og andre udtalelser.<br />

Et eksempel på det sidste er en tale,<br />

den store moskovitiske smørkøbmand<br />

ROTUNDEN NR. 22 69


A.V. Čičkin (1862-1949) holdt i 1907<br />

ved begravelsen af en stor russisk mælkerivæsensforegangsmand,<br />

russisk mælkerivæsens<br />

fader, N.V. Vereˇsčagin<br />

(1939-1907 – se også artiklen af A.V.<br />

Guterc i dette nummer). A.V. Cičkin<br />

var med sine mange mejerier og mejeriudsalg<br />

den ene af to hovedproducenterne<br />

og -leverandørerne af mælkevarer<br />

til Moskvas og andre russiske byers<br />

befolkning (den anden var Aktieselskabet<br />

Brdr. Blandov). Čičkin benyttede sig<br />

af lejligheden til at beklage erhvervslivets<br />

og dets aktørers ringe grad af<br />

anseelse i det russiske samfund.<br />

Rusland satte ikke pris på sine talenter<br />

inden for erhvervslivet, sagde han, og<br />

forstod ikke at udnytte dem og omsætte<br />

deres ideer i bred praksis, så det kom<br />

landet til gode: "Det var smerteligt for<br />

en russer at se vesteuropæiske køer give<br />

mælk hele året rundt og Danmarks,<br />

Hollands og Frankrigs velpassede marker<br />

og enge, rene huse og perfekte veje.<br />

Og endnu mere ondt gør det at måtte<br />

erkende, at vi russere ligger som vi har<br />

redt, ene og alene af den grund, at vi<br />

ikke forstår at arbejde. <strong>En</strong>ten ligger vi,<br />

eller vi løber. <strong>En</strong>ten i galop eller på<br />

langs. Nogen gylden middelvej findes<br />

ikke! Til gengæld findes der masser af<br />

ligegyldighed og sætten sin lid til at<br />

’det går nok’, til passiv filosoferen, til<br />

at gøre nar af dem, der kan og vil arbejde<br />

og give dem kniven – ud med dem!!!<br />

Det er altid lettere at genere folk i deres<br />

arbejde end at støtte og hjælpe dem, og<br />

det er netop, hvad vore embedsmænd<br />

får tiden til at gå med. Dannede, kultiverede<br />

russere har ikke lyst til magt, og<br />

det er ikke kun deres, men hele<br />

Ruslands tragedie". Russerne længtes<br />

efter opmuntring og skulderklap, skrev<br />

70<br />

ROTUNDEN NR. 22<br />

han videre, som kunne give næring "til<br />

vort folks bedste karaktertræk: Den brede<br />

natur, handlingernes mangesidethed,<br />

modet og frygtløsheden, tålmodet,<br />

evnen til at vurdere situationer præcist<br />

og villigheden til at løbe en risiko,<br />

hvor det kræves, også for andet end<br />

vovemodets og dumdristighedens<br />

skyld." Og Cičkin fortsatte: "Al vor<br />

elendighed kommer af, at vi på grund<br />

af særlige historiske omstændigheder<br />

ikke har lært at arbejde roligt og<br />

stilfærdigt, uden råben og skrigen,<br />

stædigt og urokkeligt frem mod vores<br />

mål for at realisere vores udmærkede<br />

idéer. Herfra stammer alle skyggesiderne<br />

ved vores karakter, skyggesider, som<br />

fremkalder usikkerhed hos fremmede."<br />

Fordi russerne ikke var i stand til at forbinde<br />

drøm og virkelighed, kunne<br />

fremmede få så stor indflydelse i<br />

Rusland og udnytte landets muligheder<br />

og ressourcer bedre end russerne selv<br />

og løbe af med landets rigdomme for<br />

næsen af dem, mente Cičkin. I Rusland<br />

var det digtere, komponister og kunstnere<br />

som Puˇskin, Belinskij og Gogol,<br />

der blev berømte og øvede indflydelse<br />

på ungdommen, men aldrig forretningsfolk.<br />

"I Canada og Frankrig er der<br />

rejst mindesmærker over store ostemestre",<br />

skrev han, "i Danmark har koen<br />

sit monument, på den centrale plads i<br />

København er det en smørdrittel, som<br />

vajer over eventyrenes land [højst<br />

sandsynligt er det Lurblæseren på<br />

Rådhuspladsen, Cičkin har hørt om, og<br />

som han på grund af lurmærket forbinder<br />

med smør og igen med en drittel –<br />

forf. anm.]. Hos os fremkalder noget<br />

sådant kun ironiske smil. Hvor ærgerligt,<br />

hvor skammeligt! Ethvert mindesmærke<br />

er dog i sin essens først og frem-


mest folkets geniale ånd, stivnet i bronze,<br />

marmor eller granit, som folket ærer<br />

og sammenligner sig med, mens det<br />

bevæger sig fremad. Det næsten totale<br />

fravær hos os af mindesmærker over<br />

store erhvervsfolk, mangelen på bøger<br />

om dem og den manglende dyrkelse af<br />

dem og respekt for dem blandt ungdommen<br />

gør ikke Rusland ære" (citeret<br />

hos Kiˇskin 1990: 2-3).<br />

Det har ikke været muligt at finde<br />

lignende vidnesbyrd fra landsbykøbmænd,<br />

men en efterkommer af det<br />

store moskovitiske købmandsdynasti<br />

Abrikosov skriver i sine erindringer om<br />

købmandsverdenen i Moskva før 1917,<br />

at "Out of the general mass of small<br />

merchants, who did not differ substantially<br />

form the general mass of peasants,<br />

a clever man would emerge and<br />

succeed through sheer brainpower and<br />

initiative in amassing a great fortune.<br />

He would build factories employing<br />

thousands of workers, reside in Moscow<br />

but travel widely, and though<br />

without formal education, would begin<br />

to participate in the general cultural<br />

life, buy paintings and found picture<br />

galleries, hospitals and clinics" (Abrikossow<br />

1964: 4). Udover at citatet<br />

bekræfter den dannelse og modernisering,<br />

den traditionelle købmandsstand<br />

undergik, kommer det med en interessant<br />

bemærkning om småkøbmændene,<br />

nemlig at de ikke adskilte sig videre<br />

fra den store masse af russiske bønder.<br />

Det gjaldt ikke mindst de forkætrede<br />

landsbykøbmænd. De gammeldags<br />

bønder med deres gammeldags landbrugskultur<br />

og de landsbykøbmænd,<br />

som forsynede dem med daglige og<br />

andre fornødenheder, var altså rundet<br />

af samme miljø og var på hver deres<br />

måde lige umoderne i deres erhvervsudøvelse<br />

og lignede i mangt og meget<br />

om hinanden. Det bekræftes af en<br />

<strong>dansk</strong> mejerist, Chr. Nielsen, der arbejdede<br />

som mejeribestyrer i Rusland<br />

omkring 1900. Han beskrev de russiske<br />

bønder, han kom i kontakt med, som<br />

"meget lidt oplyste og stærkt tvivlende<br />

om andres Ærlighed (karakteristisk for<br />

Russere er det, at de snyder hverandre,<br />

saa godt de kan, og man maa lade dem,<br />

at de er Mestre i dette)" (Mælkeritidende,<br />

1902: 583).<br />

Det er således sandsynligt, at landsbykøbmændene<br />

kunne være både snu,<br />

pengebegærlige og uhæderlige, men<br />

meget taler også for, at de var nødt til<br />

at være det for at overleve med de snu<br />

og ikke videre velbeslåede bønder, som<br />

det var deres lod at handle med og<br />

leve af. Sidst i 1800-tallet var det gammeldags,<br />

tuskhandlende lag af landsbykøbmænd<br />

imidlertid langsomt ved at<br />

blive udmanøvreret af pengeøkonomi<br />

og mere moderne og solide handlende,<br />

men ikke desto mindre var det efter al<br />

sandsynlighed dette købmandslag, der<br />

først og fremmest gav inspiration til<br />

intelligentsiaens foragt for købmænd<br />

over én kam. Herudaf sprang så den<br />

foragt for kapitalisme og markedsøkonomi,<br />

som foragten for landsbykøbmanden<br />

udviklede sig til.<br />

Den tyske historiker Joachim Zweynert<br />

skriver om den russiske intelligentsia<br />

og dens kollektivistiske økonomiske<br />

tænkning: „Die Intelligencija war diejenige<br />

gesellschaftliche Kraft, an der die<br />

Modernisierung Russlands im 19.<br />

Jahrhundert gescheitert ist. Damit ist<br />

sie im wesentlichen Masse verantwortlich<br />

dafür, dass das Land nach der<br />

Oktoberrevolution in zivilisatorischer<br />

ROTUNDEN NR. 22 71


Hinsicht systematisch demodernisiert<br />

worden ist" (ibid.: 102). Den amerikanske<br />

historiker Yanni Kotsonis skriver<br />

noget i samme retning i forbindelse<br />

med et studie af den russiske andelsbevægelse<br />

mellem 1861 og 1914. Også<br />

den var domineret af anti-kapitalistiske<br />

forestillinger. Dens forkæmpere anså<br />

andelsforetagender for at være en måde<br />

"of tempering the impersonal market<br />

by controlling it, and counteracting<br />

the people who carried and personified<br />

proprietary capitalism - merchants,<br />

entrepreneurs, and (relatively) wealthy<br />

peasants, those whom the sponsors<br />

considered exploitative, predatory, and<br />

narrow in their pursuit of short term<br />

profit" (Kotsonis 1994: 11). Kotsonis<br />

konstaterer, at bolsjevismens repressive<br />

politik over for privat virksomhed "and<br />

its preoccupation with capitalism was<br />

extreme", men at de forestillinger, der<br />

lå til grund for den, havde dybe historiske<br />

rødder i Rusland, "both in government<br />

policy and in the attitude of educated<br />

groups, involved in rural affairs"<br />

(Kotsonis 1994: 11-12).<br />

Hvad var nu grunden til de uddannede<br />

og intellektuelle kredses foragt for<br />

købmanden, til deres økonomisk set<br />

kollektivistiske, statscentrerede tankegang<br />

og deres modstand mod en kapitalistisk<br />

udvikling? Historikeren Joachim<br />

Zweynert mener, at det skyldes<br />

kulturelt betingede forhold, som stammede<br />

fra den ortodokse kirkes holistiske<br />

tankeverden (enhed mellem tro og<br />

tanke, individ og samfund, stat og kirke,<br />

fokus på moralske og sociale spørgsmål)<br />

(Zweynert 2004: 105-106). Alexander<br />

Gerschenkron mener, at foragten<br />

skyldtes socialistiske idéers stærke tag i<br />

landets intellektuelle, som Gerschen-<br />

72<br />

ROTUNDEN NR. 22<br />

kron igen mener skyldtes det autokratiske<br />

styres repressive holdning over for<br />

intelligentsiaen og fraværet af en<br />

nogenlunde normal politisk arena. Det<br />

gjorde, at landets intellektuelle ikke<br />

kom i kontakt med praktiske forhold<br />

og problemer, men blev urealistiske i<br />

deres forhold til den almindelige verden,<br />

fik ekstreme idéer og i perioder<br />

også skred til ekstrem handling (terrorisme)<br />

(Gerschenkron 1965: 36). Under<br />

alle omstændigheder var der i den russiske<br />

historie en stærk tradition for, at<br />

staten spillede en central rolle i landets<br />

økonomiske liv, en tradition, som det i<br />

hovedtendensen var svært at sætte sig<br />

ud over, både i idé og praksis, lige<br />

meget om man var magthaver eller<br />

opposition.<br />

Et "købmandsspørgsmål"?<br />

Lige siden Moskvastaten havde hovedtendensen<br />

altså været, at den russiske<br />

stat spillede en dominerende, intervenerende<br />

og ofte også finansierende rolle<br />

i samfundsøkonomien (Bill 1959;<br />

Gerschenkron 1962, 1970; Pipes 1974;<br />

Crisp 1976; Ananich 1983; Gatrell<br />

1986; Grant 1999). Hovedtendensen<br />

for erhvervslivets vedkommende var, at<br />

det kun havde ringe selvstændigt råderum,<br />

var genstand for stærkt svingende<br />

politiske konjunkturer, offer for vilkårlighed<br />

og opererede på usikkert<br />

grundlag. Det fremmede ikke produktiviteten,<br />

risikovilligheden, innovationsevnen<br />

og udviklingen af en selvkørende<br />

erhvervskultur. Statsafhængigheden<br />

fremmede til gengæld underdanighed<br />

og opportunisme og sikkert også<br />

købmændenes opfindsomhed til at klare<br />

sig gennem vanskelige situationer og<br />

evne til at sno sig. Det er ikke usand-


synligt, at jo usikrere en købmands<br />

position var og jo mere ugleset og<br />

ussel, jo mere fristet følte han sig til at<br />

gribe til tvivlsomme handelsmetoder<br />

for at overleve i et primitivt økonomisk<br />

system (West 1998: 6).<br />

Først fra midten af 1800-tallet skete<br />

der for alvor store forandringer i de<br />

russiske købmænds position i samfundet,<br />

i takt med moderniseringen af den<br />

nationale husholdning. Pengeøkonomi<br />

fik overtaget over naturalieøkonomien,<br />

industri og handel ekspanderede, og<br />

også landbruget blev genstand for<br />

reformer. Staten begyndte nu som<br />

noget nyt at udvise en positiv, mindre<br />

restriktiv, mindre vilkårlig og mere tillidsfuld<br />

holdning til erhvervslivet og<br />

appellerede til det om at spille en positiv,<br />

samfundsbevidst og –ansvarlig rolle<br />

i landets økonomiske udvikling.<br />

Hovedtendensen i denne udviklingen<br />

var en statslig tilbagetrækning fra samfundsøkonomien<br />

og en frigørelse af<br />

erhvervslivet, som fik større råderum<br />

og et sikrere grundlag at operere på og<br />

blev mere professionelt og effektivt.<br />

Den gammeldags og ofte uoplyste<br />

købmandsstand forvandlede sig til et<br />

friere stillet og foretagsomt lag af små<br />

og store købmænd, fabrikanter, handlende,<br />

finansfolk og andre erhvervsfolk,<br />

som nok var præget af specifikt russiske<br />

kulturelle og historiske forhold, men<br />

som i forretningsmæssigt talent og kulturel<br />

dannelse ikke adskilte sig fra<br />

erhvervsfolk i andre industrialiserede<br />

lande (se f.eks. Owen 1981; Rieber<br />

1982; Buryˇskin 1991; West 1998; Bovykin<br />

2000). Men netop i denne periode,<br />

hvor den russisk købmandsstand var<br />

under modernisering, skabte og fastholdt<br />

den dannede elite et negativt,<br />

stereotypt og klichéagtigt billede af den<br />

russiske købmand, af russiske erhvervsfolk.<br />

Købmandens stilling i Ruslands<br />

historie lignende på mange måder bondens:<br />

Begge erhvervsgrupper blev af<br />

statsmagten fastholdt i et system, som<br />

ikke virkede befordrende hverken på<br />

erhvervsproduktivitet, professionalisme,<br />

levevilkår eller nationaløkonomi.<br />

Både landbrug og industri havde svært<br />

ved at imødekomme befolkningens<br />

behov. Først i de sidste tiår inden<br />

Første Verdenskrig begyndte situationen<br />

at ændre sig, såvel inden for landbrug<br />

som industri og handel, men verdenskrigen<br />

og bolsjevikkerne magtovertagelse<br />

kom i vejen. Foragten for bonden<br />

og købmanden kom nu i højsædet,<br />

og landets økonomiske problemer søgtes<br />

løst ved en tilintetgørelse af bønder<br />

og købmænd som erhvervskategori og i<br />

millioner af tilfælde også som personer,<br />

samtidig med en statsliggørelse af store<br />

dele af økonomien og en kriminalisering<br />

af resten af den, den private, sorte<br />

sektor. Det løste som bekendt ikke landets<br />

økonomiske problemer og skabte<br />

ikke et velfungerende landbrug eller<br />

ditto industri og handel. Ved siden af<br />

"bondespørgsmålet" havde Rusland<br />

således også et "købmandsspørgsmål", i<br />

hvert fald indtil 1917, og meget tyder<br />

på, at begge spørgsmål stadig er der i<br />

udgaver, der ikke er mindre komplekse<br />

og komplicerede end tidligere.<br />

ROTUNDEN NR. 22 73


Litteratur<br />

Abrikossow, Dmitrii I. (1964):<br />

Revelations of a Russian Diplomat. The<br />

Memoirs of Dmitrii I. Abrikossow. Seattle.<br />

University of Washington Press.<br />

Ananich, Boris V.: The Economic Policy of<br />

the Tsarist Government and <strong>En</strong>terprise in<br />

Russia from the <strong>En</strong>d of the Nineteenth through<br />

the Beginning of the Twentieth Century<br />

i: Guroff, Gregory, Fred V. Carstensen (eds.)<br />

(1983): <strong>En</strong>trepreneurship in Imperial Russia<br />

and the Soviet Union. Princeton: Princeton<br />

University Press: 125-139.<br />

Bill, Valentine T. (1959): The Forgotten Class.<br />

The Russian Bourgeoisie from the Earliest<br />

Beginnings to 1900. New York: Praeger.<br />

Bovykin, V.I. (red.) (2000):<br />

Istorija predprinimatel’stva v Rossii. Kn. 1-2.<br />

Moskva: Rosspen.<br />

Crisp, Olga (1976): Studies in the Russian<br />

Economy before 1917. London: Macmillan.<br />

Guroff, Gregory, Fred V. Carstensen (eds.)<br />

(1983): <strong>En</strong>trepreneurship in Imperial Russia<br />

and the Soviet Union. Princeton: Princeton<br />

University Press.<br />

Gatrell, Peter (1986): The Tsarist Economy,<br />

1850-1917. New York: St Martin's Press.<br />

Gerschenkron, Alexander (1962): Economic<br />

Backwardness in Historical Perspective.<br />

Cambridge, MA: Harvard University Press.<br />

Gerschenkron, Alexander (1979): Europe in<br />

the Russian Mirror. Four Lectures in Economic<br />

History. Cambridge: Cambridge University<br />

Press.<br />

74<br />

ROTUNDEN NR. 22<br />

Grant, Jonathan A. (1999): Big Business in<br />

Russia. The Putilov Company in Late Imperial<br />

Russia. Pittsburgh: University of Pittsburgh<br />

Press.<br />

Gregory, Paul R.: (1994): Before Command:<br />

An Economic History of Russia from Emancipation<br />

to the First Five-Year Plan. Princeton,<br />

N.J.: Princeton University Press.<br />

Hage, C. og H. Tegner (1881): Om Betingelserne<br />

for Handelssamkvem med det vestlige<br />

Sibirien. 2. Udg. Kjbh.<br />

Heller, Klaus (2004): Unternehmertum und<br />

Unternehmertypen im Russland des 19.<br />

Jahrhunderts i: Guski, Andreas, Ulrich<br />

Schmid (Hrsg.): Literatur und Kommerz im<br />

Russland des 19. Jahrhunderts. Zürch: Pano<br />

Verlag: 77-100.<br />

Janin, V. L. (glav. red.): Otečestvennaja istorija.<br />

Istorija Rossii s drevnejˇsich vremen do<br />

1917 goda. <strong>En</strong>ciklopedija. 1994-2000. 3 bd.<br />

Moskva: Bol’ˇsaja sovetskaja enciklopedija.<br />

Kiˇskin, A.S. 1990: "Samorodok russkoj delovi-<br />

tosti" i: Tribuna, 16.8., 30-31 (1127-1128).<br />

Korelin, V., S. Stepanov (1998): S. Ju. Vitte.<br />

Finansist, politik, diplomat. Moskva: TERRA.<br />

Kotsonis, Yanni George (1994): Agricultural<br />

Co-operatives and the Agrarian Question in<br />

Russia, 1861-1914. Ph.-d.-thesis. Columbia<br />

University.<br />

Larsen, Inge Marie (2001): Kampen om det<br />

sibiriske smør: Kurgan, St. Petersborg,<br />

København, London, 1895-1905. Odense.<br />

Upubl. ph.-d.-afhandling.


Laue, Theodore H. Von (1954): A Secret<br />

Memorandum of Sergei Witte on the Industrialization<br />

of Imperial Russia i: The Journal<br />

of Modern History, 1954, 26: 60-74.<br />

Laue, Theodore Von (1963): Sergei Witte and<br />

the Industrialization of Russia. New York:<br />

Columbia University Press.<br />

Makarov, N.P. (1910): Krest’janskoe kooperativnoe<br />

dviˇzenie v Sibiri. Moskva: Tovariˇsčestvo<br />

tipografii A.I. Mamontova.<br />

Mælkeritidende.<br />

Otdel sel’skago chozjajstva i kustarnoj promyˇslennosti.<br />

Tobolsk (tillæg til avisen Tobol’skie<br />

gubernskie vedomosti).<br />

Owen, Thomas C. (1981): Capitalism and<br />

Politics in Russia. A Social History of the<br />

Moscow Merchants, 1855-1905. Cambridge :<br />

Cambridge University Press.<br />

Owen, Thomas C. (1991): The Corporation<br />

under Russian Law, 1800-1917. A Study in<br />

Tsarist Economic Policy. Cambridge : Cambridge<br />

University Press , 1991.<br />

Owen, Thomas (1995): Russian Corporate<br />

Capitalism from Peter the Great to Perestroika.<br />

New York: Oxford University Press.<br />

Owen, Thomas C.(1999): <strong>En</strong>trepreneurship,<br />

Government, and Society in Russia i: Hosking,<br />

Geoffrey, Robert Service (eds.): Reinterpreting<br />

Russia. London: Arnold: 107-125.<br />

Macey, David A. J. (2004): Reflections on Peasant<br />

Adaption in Rural Russia at the Beginning<br />

of the Twentieth Century: The Stolypin<br />

Agrarian Reforms i: The Journal of Peasant<br />

Studies, 2004, 3 & 4: 400-426<br />

Pipes, Richard (1974): Russia under the Old<br />

Regime. London: Weidenfeld and Nicolson.<br />

Rieber, Alfred J.: (1982): Merchants and<br />

<strong>En</strong>trepreneurs in Imperial Russia. Chapel<br />

Hill, NC: University of North Carolina Press.<br />

ˇSepelev, L.E. (1981): Carizm i burˇzuazija vo<br />

vtoroj polovine XIX veka. Leningrad: Nauka.<br />

Smith, Steve A. (1999): Popular Culture and<br />

Market Development in Late-Imperial Russia<br />

i: Hosking, Geoffrey, Robert Service<br />

(eds.): Reinterpreting Russia. London:<br />

Arnold: 142-155<br />

West, James L., Iurii A. Petrov (eds.) (1998):<br />

Merchant Moscow. Images of Russia’s Vanished<br />

Bourgeoisie. Princeton: Princeton University<br />

Press.<br />

Zweynert, Joachim: Das ökonomisches Denken<br />

der russischen Intelligencija um Mitte<br />

des 19. Jahrhunderts im Lichte eines<br />

systemtheoretischen Modernisierungskonzepts<br />

i: Guski, Andreas, Ulrich Schmid<br />

(Hrsg.): Literatur und Kommerz im Russland<br />

des 19. Jahrhuderts. Institutionen, Akteure,<br />

Symbole. Zürich: Pano Verlag: 102-122.<br />

ROTUNDEN NR. 22 75


Tidligere numre af Rotunden<br />

Nr. 1-11: Udgåede, men kan lånes på Statsbiblioteket<br />

Nr. 12: Eva Lous: Kvindernes Udstilling fra Fortid til Nutid 1895<br />

Morten Hein: Den første offentlige fonogramsamling<br />

Nr. 13: Aage Jørgensen og Niels C. Nielsen (Red.)<br />

Omkring Johannes V. Jensen-samlingerne<br />

Et seminar på Statsbiblioteket<br />

Nr. 14: Carsten Bach-Nielsen: Volkmar <strong>En</strong>gerer:<br />

<strong>En</strong> mand med en drøm “8 timers fritid, 8 timers hvile, 8 timers søvn”<br />

Om tomme løfter og sprogfilosoffen<br />

Jacob Haugaard<br />

Nr. 15: Emil Kjærsgaard:<br />

Emils dagbog 1944-1951<br />

Nr. 16: Hanne Rimmen Nielsen: Anita Kildebæk Nielsen:<br />

Bertha von Suttner i København 1906. <strong>En</strong> disciplins demarkation og selvforståelse.<br />

Et billede i Kvindehistorisk Samling, s. 4-23 Dansk kemisk tidsskriftslitteratur i 1800-tallet<br />

Nr. 17: Lotte Thyrring Andersen: Forskellige bidragydere:<br />

Jørgen Gustava Brandt Forskning på Statsbiblioteket<br />

Nr. 18: Jørgen Mührmann-Lund:<br />

Christian Güldencrones rejsebog<br />

Jette Drachmann Søllinge:<br />

“Et gjaldende Signal til Folkerejsning”<br />

Nr. 19: Hans Ulrik Riisgård:<br />

Kirstine Holmsgaard, Kvindesagsforkæmperen fra Brædstrup<br />

Eva Lous: Karen Jeppe – Danmarks første u-landsarbejder<br />

Nr. 20: Aage Jørgensen og Poul Bager:<br />

Johannes V. Jensen<br />

Nr. 21: Henrik Meiner:<br />

Christoph Hein – “Med udgangspunkt i en eksistentialistisk fortolkning / Der fremde Freund”

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!