Omfartsvej syd om Aars - Vesthimmerlands Kommune

vesthimmerland.dk

Omfartsvej syd om Aars - Vesthimmerlands Kommune

før af naturbeskyttelseslovens § 3. En kommende omfartsvej vil,

uanset hvordan vejforløbet bliver, skulle krydse vandløb flere steder.

I forbindelse med VVM-arbejdet, vil alle § 3 beskyttede naturområder

og vandløb, der bliver berørt af anlæggelsen af omfartvejen,

blive besigtiget og vurderet.

Desuden vil alle kulturinteresser i området omkring vejtraceet blive

kortlagt og vurderet. Det drejer sig om bl.a. beskyttede sten- og

jorddiger, fredede fortidsminder mv. På grund af tidligere betydningsfulde

fund af fortidsminder i området, vil planlægningen af vejen

ske i tæt kontakt med Vesthimmerlands Museum.

De foreslåede linjeføringer for vejtracéet er beliggende uden for områder

med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og uden for vandindvindingsoplande

til almene vandværker.

Der er i Kommuneplan 2009 for Vesthimmerlands Kommune hverken

udpeget områder med særlig landskabelig værdi, større sammenhængende

landskaber, geologisk værdifulde områder eller værdifulde

kulturmiljøer inden for det foreslåede vejtracé, men omfartsvejens

æstetiske og landskabelige tilpasning til omgivelserne vil være

et vigtigt emne i VVM-redegørelsen.

Med udgangspunkt i analyser af blandt andet de ovennævnte forhold

vil VVM-redegørelsen endvidere beskrive de nødvendige foranstaltninger

til at afhjælpe omfartsvejens miljøpåvirkning. Det kan,

ud over de førnævnte faunapassager, f.eks. være sti- vandpassager,

støjafskærmning, eller forhold der kan øge trafiksikkerheden.

Lov- og plangrundlag

Anlæg af en ny omfartsvej syd om Aars er ifølge VVM-bekendtgørelsen

(lbk. nr. 1510 af 15/12/2010) et vejprojekt med VVM-pligt. Det

betyder, at projektet antages at kunne påvirke miljøet væsentligt.

Der skal derfor i henhold til planloven udarbejdes et kommuneplantillæg

med tilhørende VVM-redegørelse og miljørapport for det konkrete

projekt.

VVM-redegørelsen skal belyse og vurdere de miljømæssige konsekvenser

af vejprojektet, så disse kan fremlægges for offentligheden

og indgå i grundlaget for den endelige beslutning om projektets gennemførelse,

placering og udformning.

Etablering af en sydlig omfartsvej er i overensstemmelse med udviklingsplanen

for Aars, som bl.a. har til sigte at sikre god trafikafvikling

i byen som helhed samt at sikre den fornødne aflastning af vejnettet

i midtbyen. Omfartsvejen har endvidere som formål at knytte udviklingen

af et nyt byområde sammen med det øvrige vejnet samt sikre

områdets forsyning generelt.

Miljøpåvirkningerne af vejanlægget vil blive sammenlignet med 0-alternativet,

som beskriver den situation, hvor vejprojektet ikke gennemføres.

VVM-redegørelsen vil endvidere indeholde forslag til afbødende

foranstaltninger for uønskede miljømæssige påvirkninger. Der

stilles endvidere forslag til et efterfølgende overvågningsprogram,

som skal sikre, at vejen overholder vilkår i en evt. VVM-tilladelse og

lovgivningen i øvrigt.

Den videre planlægning og krav

Forud for en eventuel realisering af vejprojektet skal Byrådet med-

dele en VVM-tilladelse og vedtage et kommuneplantillæg med tilhørende

VVM-redegørelse og miljørapport.

Hovedspørgsmål ved etablering af en kommende omfartsvej

Vi vil gerne høre din mening som trafikant og borger i området.

VVM-undersøgelsen indledes derfor med en offentlig idé- og forslagsfase,

hvor lodsejere, naboer, trafikanter og interesseorganisationer

m.fl. opfordres til at fremkomme med synspunkter, forslag

og idéer, der kan indgå i undersøgelsen og den videre planlægning

af vejanlægget. Det kan være oplysninger om trafik og miljø, områdets

stiforbindelser, økologiske forbindelser eller spørgsmål om

særlige forhold.

Forventet tidsplan

Hvis Byrådet på baggrund af debatfasen beslutter, at der skal udarbejdes

en VVM-redegørelse med miljørapport samt forslag til kommuneplantillæg,

forventes dette sendt i høring i løbet af efteråret

2012. I starten af høringsperioden vil der blive afholdt endnu et

borgermøde, som vil blive annonceret i forbindelse med offentliggørelsen.

Tidsplanen er bl.a. afhængig af omfanget af ideer, forslag

og bemærkninger, som kommunen modtager i høringsperioderne.

VVM-processen forventes tidligst at være afsluttet ultimo december

2012.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til denne folder eller vil du vide mere om

dine muligheder for at påvirke planlægningen, kan du kontakte

Vesthimmerlands Kommune:

Spørgsmål vedr. vejforløb rettes til:

Sektionsleder Jørgen Kristensen

Mail jkr@vesthimmerland.dk

Telefon 9966 7125

Spørgsmål vedr. planproces rettes til:

Planlægger Merete Bach Hansen

Mail mbh@vesthimmerland.dk

Telefon 9966 7014

Forslag og ideer til Vesthimmerlands Kommune

Forslag, ideer og øvrige kommentarer til emner der ønskes belyst

i den videre planlægning af projektet, skal være modtaget

senest den 30. maj 2012 på adressen:

Vesthimmerlands Kommune

Teknik og Miljøforvaltningen

Himmerlandsgade 27

9600 Aars

E-postadresse: post@vesthimmerland.dk

Alle henvendelser bedes mærket: ”Omfartsvej Aars”.

Debatoplæg

Omfartsvej

syd om Aars


Omfartsvej syd om Aars - Baggrund

Aars er præget af stor trafikbelastning i midtbyen og i rundkørslen

ved Roldvej/Aggersundvej. Hertil kommer, at der er behov for at forbedre

adgangen til erhvervsområderne i den vestlige del af byen. Det

forventes, at byens udvikling vil medføre en øget trængsel og dermed

stigende fremkommelighedsproblemer på vejnettet. For at sikre

en langtidsplanlægning for byudviklingen og trafikafviklingen foreslås

det, at der planlægges for en omfartsvej syd om Aars fra Roldvej til

Holmevej syd for Havbro.

Byrådet har vedtaget at påbegynde planlægning og udarbejdelse

af en VVM-redegørelse til sikring af vejtraceet til en omfartsvej syd

omkring Aars. Vejprojektet indebærer, at der skal gennemføres en

vurdering af virkningen på miljøet (VVM), samt at der udarbejdes et

kommuneplantillæg og en miljøvurdering af planforslaget, inden Byrådet

eventuelt kan meddele en VVM-tilladelse. VVM-undersøgelsen

skal sikre, at vejprojektet bliver bedst muligt tilpasset omgivelserne,

og at miljøet ikke påvirkes unødigt. VVM-redegørelsen og miljøvurderingen

af kommuneplantillægget samles i én miljørapport.

Forslag og ideer ønskes

Dette debatoplæg er indledningen på en VVM-undersøgelse af en

omfartsvej syd om Aars by. Debatoplægget omfatter en kort beskrivelse

af projektet samt de forhold, der skal belyses nærmere.

Debatfasen på 4 uger er første led i planlægningsprocessen. I denne

periode har alle borgere, foreninger, interesseorganisationer og andre

myndigheder mulighed for at komme med forslag og ideer til

indholdet i miljørapporten, således at flest mulige hensyn kan indgå

i den videre planlægning.

Debatfasen forløber fra den 2. maj til den 30. maj 2012.

På baggrund af de indkomne ideer og bemærkninger i debatfasen vil

Byrådet beslutte, hvilke alternativer og miljøspørgsmål der skal belyses

i VVM-redegørelsen.

Borgermøde

Byrådet indbyder til borgermøde i debatfasen, hvor alle interesserede

opfordres til at møde op.

Borgermødet afholdes:

tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00 i Auditoriet, Messecenter

Vesthimmerland i Aars.

Beskrivelse af vejprojektet

Der skal fastlægges et vejtracé i ca. 50 meters bredde. Omfartsvejen,

der er ca. 9 km, foreslås anlagt som en transportkorridor til afvikling

af trafik. I de indledende overvejelser foreslås, at vejen starter på

Roldvej, ved Rasdalvej, og at vejforløbet afsluttes ved Holmevej syd

for Havbro. Omfartsvejen vil således bl.a. skulle krydse Aggersundvej,

Gislumvej, Himmerlandsstien og Morumvej. Krydsningen med

Aggersundvej og Gislumvej samt afkørslen vest for Aars vil, for at

højne trafiksikkerheden, ske i rundkørsler.

Der er fremlagt to sideordnede mulige forslag for vejforløbet, der

skal forsyne den vestlige del af Aars by. Det er meningen, at en af

disse forbindelser skal forsyne erhvervsområdet, planlægningsområdet

syd for Løgstørvej samt Stenildvad området.

Støj og trafikberegninger

Der vil i forbindelse med VVM-redegørelsen blive udført trafiktællinger

og beregninger. De trafikale analyser vil belyse trafikafviklingen

og de direkte konsekvenser ved etablering af omfartsvejen. Trafikanalyserne

vil desuden danne grundlag for en vurdering af støjpåvirkningerne

ved nærliggende boliger og evt. andre støjfølsomme lokaliteter

i området.

Interesser i det åbne land

Arealerne, som det foreslåede vejtracé gennemløber, er i Kommuneplan

2009 hovedsagelig udlagt som jordbrugsområder, naturområder

og økologiske forbindelser.

Omtrent 1 km nordvest for det foreslåede vejtracé fra Roldvej til Aggersundvej

er der udpeget et Natura 2000 område. Det drejer sig om

Habitatområde 15 ”Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal”.

Vejens placering i forhold til udpegningsgrundlaget for habitatområdet

vil blive vurderet i VVM-redegørelsen.

I forbindelse med VVM-processen vil tilstedeværelsen af beskyttede

dyre- og plantearter, herunder bilag IV arter, blive kortlagt og vurderet.

Det vil i den forbindelse

ligeledes blive

vurderet, hvor det vil

være hensigtsmæssigt

at etablere faunapassager.

Området syd for Aars er

karakteriseret ved mange

mindre naturområder,

der er beskyttede i med-

More magazines by this user
Similar magazines