19.09.2013 Views

Syg hjemløs smidt på gaden Hurtig nedtur for ... - Hus Forbi

Syg hjemløs smidt på gaden Hurtig nedtur for ... - Hus Forbi

Syg hjemløs smidt på gaden Hurtig nedtur for ... - Hus Forbi

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

h u s fo r bi<br />

nr. 7 juli 2012 16. årgang | pris 20 kr. | 8 kr. går til sælgeren | køb af sælgere med synligt id-kort<br />

<strong>Syg</strong>eplejersker<br />

tager sig af <strong>hjemløs</strong>e<br />

<strong>på</strong> Sundholm<br />

Køb Kun<br />

aviSen<br />

af Sælgere<br />

med<br />

Synligt id<br />

HuS <strong>for</strong>bi må iKKe SælgeS i togene<br />

<strong>Syg</strong><br />

<strong>hjemløs</strong><br />

<strong>smidt</strong> <strong>på</strong><br />

<strong>gaden</strong><br />

<strong>Hurtig</strong><br />

<strong>nedtur</strong> <strong>for</strong><br />

udenlandske<br />

<strong>hjemløs</strong>e


h u s fo r bi<br />

REDAKTION<br />

ANSVARSHAVENDE REDAKTØR<br />

Ole Skou<br />

ole@hus<strong>for</strong>bi.dk<br />

JOuRNALISTISK REDAKTØR<br />

Poul Struve Nielsen<br />

poul@hus<strong>for</strong>bi.dk<br />

FORSIDEFOTO<br />

Sanne Berg<br />

KORREKTuR<br />

Bro Kommunikation A/S<br />

LAYOuT<br />

salomet grafik<br />

KONTAKT REDAKTIONEN<br />

tlf. 5240 9079, redaktion@hus<strong>for</strong>bi.dk<br />

SALGSAFDELING<br />

JYLLAND/FYN: Jimmy Rohde, tlf. 5133 8128,<br />

jimmy@hus<strong>for</strong>bi.dk<br />

SJÆLLAND/ØERNE: Morten Munk Hansen,<br />

tlf. 8161 6689, morten@hus<strong>for</strong>bi.dk<br />

SÆLGERKONTAKT<br />

tlf. 5133 8128<br />

ADMINISTRATION<br />

Rasmus Wexøe Kristensen, sekretariatsleder,<br />

5240 9049, rasmus@hus<strong>for</strong>bi.dk<br />

Ole Skou, <strong>for</strong>mand, tlf. 4073 3537, ole@hus<strong>for</strong>bi.dk<br />

Ruth Kristoffersen, bogholder, 5240 9089,<br />

ruth@hus<strong>for</strong>bi.dk<br />

UDGIVER<br />

Foreningen <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong><br />

Bragesgade 10 B, stuen, 2200 København N<br />

Tlf. 8993 7471, www.hus<strong>for</strong>bi.dk<br />

DISTRIBUTION<br />

Bo<strong>for</strong>mer <strong>for</strong> <strong>hjemløs</strong>e, varmestuer, medborgerhuse m.m. kan fungere<br />

som distributør <strong>for</strong> <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> – dvs. være udleveringssted af avisen til<br />

sælgerne.<br />

Kontakt os <strong>på</strong>: tlf. 5133 8128<br />

(se listen af distributører <strong>på</strong> www.hus<strong>for</strong>bi.dk).<br />

ABONNEMENT<br />

STANDARDABONNEMENT: 465 kroner<br />

(12 numre om året – inklusive moms, porto og gebyr).<br />

STØTTEABONNEMENT: 665 kroner<br />

Henvendelser om abonnement <strong>på</strong> tlf. 7026 7006 eller dorte@notat.dk<br />

BIDRAG<br />

Hvis du vil give et bidrag til <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>, kan du sætte beløbet ind<br />

<strong>på</strong> kontonummer (9541)60028842. Mærk indbetalingen ’bidrag’.<br />

TRYK Dansk Avistryk<br />

OPLAG 85.000<br />

LÆSERTAL 459.000 (4. kvartal 2011 + 1. kvartal 2012)<br />

ifølge Index Danmark/Gallup<br />

ANTAL REGISTREDE SÆLGERE 1100<br />

ISSN 1397-3282<br />

Næste nummer udkommer den 1. august 2012<br />

OM HUS FORBI <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> udkom første gang i 1996 og sælges af<br />

<strong>hjemløs</strong>e og tidligere <strong>hjemløs</strong>e eller andre socialt udsatte mennesker.<br />

Avisen sætter fokus <strong>på</strong> udsatte mennesker og fattigdomsproblemer.<br />

Formålet er at nedbryde <strong>for</strong>domme om marginaliserede grupper både<br />

via indholdet af <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> og i mødet med sælgeren. <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>s sælgere<br />

er alle udstyret med et id-kort udstedt af <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>s sekretariat. Salget af<br />

<strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> fungerer <strong>for</strong> sælgerne som et alternativ til tiggeri og eventuel<br />

kriminalitet. Indholdet i <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> produceres primært af professionelle<br />

freelancere, fotografer og illustratorer. <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> er medlem af det<br />

internationale netværk af gadeaviser, INSP.<br />

vi støtter <strong>Hus</strong> <strong>for</strong>bi<br />

| leder |<br />

Sundhed til alle, nu!<br />

Det er ikke opmuntrende at læse om Jakob fra Slagelse i dette blad. Han risikerer at<br />

miste et ben, <strong>for</strong>di han er narkoman og <strong>hjemløs</strong>. Sundhedsvæsenet kan ikke rumme<br />

ham, så han er udskrevet fra sygehuset. Og hans kommune har svigtet, så han er<br />

udskrevet til <strong>gaden</strong>!<br />

<strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> har ellers bragt en række opmuntrende artikler om sygepleje <strong>for</strong> socialt<br />

udsatte. I denne avis beretter vi om de tre sygeplejersker, som <strong>på</strong> sygeplejeklinikken<br />

<strong>på</strong> Sundholm hver dag yder en fin indsat <strong>for</strong> nærområdets gæve eksistenser. Deres<br />

<strong>for</strong>nemste opgave er at få patienterne til at føle sig velkomne og trygge, så de vil<br />

komme igen og få plejet deres bensår, psykiske lidelser og meget andet.<br />

Tidligere har vi <strong>for</strong>talt om Hvidovre Hospital, hvor en af Region Hovedstadens<br />

socialsygeplejersker hjælper socialt udsatte i deres møde med hospitalsverdenen,<br />

som <strong>for</strong> dem er en frygtindgydende verden, hvor ventetider, abstinenser og afvisninger<br />

truer.<br />

Desværre var der ingen, som hjalp Jakob Dik gennem abstinenserne <strong>på</strong> Slagelse<br />

<strong>Syg</strong>ehus. Han endte med at blive <strong>smidt</strong> ud, da han fixede <strong>på</strong> toilettet.<br />

Der skal selvfølgelig ikke sidde narkomaner og fixe <strong>på</strong> toiletterne <strong>på</strong> hospitalerne.<br />

Men helt ærligt; hvis der er et sted, hvor man har alle muligheder <strong>for</strong> at hjælpe misbrugerne<br />

og dosere deres metadon rigtigt, så må det da være <strong>på</strong> et sygehus.<br />

Når det alligevel går galt, så <strong>for</strong>ekommer det ubegribeligt, at der ikke er én eller<br />

anden ansvarlig person, som sørger <strong>for</strong> at give Jakob en sammenhængende og<br />

koordineret hjælp, der tager udgangspunkt i netop hans situation. Andet kan vi som<br />

samfund ikke være bekendt.<br />

Lighed i sundhed er ikke ensbetydende med, at alle skal behandles <strong>på</strong> samme<br />

måde. Jeg kender en bankdirektør, som efter en operation også blev sendt hjem fra<br />

sygehuset med en pumpe, der minder om Jakobs. Det var da besværligt og irriterende.<br />

Men <strong>for</strong> ham havde det været langt mere besværligt og irriterende, hvis han<br />

havde været nødt til at blive <strong>på</strong> sygehuset.<br />

For Jakob, som ikke har noget hjem, er det derimod en alvorlig trussel mod hans<br />

helbred, at han er blevet udskrevet til et liv <strong>på</strong> <strong>gaden</strong>. For livet <strong>på</strong> <strong>gaden</strong> er hårdt arbejde,<br />

som ikke er passende <strong>for</strong> en alvorligt syg patient med et sår, der skal hele. Det<br />

kræver nemlig ro, hvile og en ordentlig kost. På <strong>gaden</strong> får man hverken ro, hvile eller<br />

en ordentlig kost. Man bliver stresset, skal kæmpe <strong>for</strong> det næste måltid, det næste<br />

sted at sove, og misbrugeren <strong>for</strong> det næste fix.<br />

Jakobs sag bør få politikerne til at vågne op og sikre alle socialt udsatte en<br />

ordentlig behandling i sundhedsvæsenet i hele landet. Alle større sygehuse bør<br />

have socialsygeplejersker. Hvor de ikke er, må regionen betale <strong>for</strong>, at socialt udsatte<br />

patienter kommer til et andet sygehus, som kan tage højde <strong>for</strong> deres helt specielle<br />

livsbetingelser.<br />

Hvad kommunerne angår, så er det <strong>på</strong> tide, de begynder at leve op til de <strong>for</strong>pligtelser,<br />

de allerede har.<br />

Poul Struve Nielsen, redaktør<br />

| indhold |<br />

2 | HUS FORBI | nr. 2 februar 2012 | 16. årgang HUS FORBI | nr. 2 februar 2012 | 16. årgang | 3<br />

6<br />

16<br />

4<br />

21<br />

31<br />

32<br />

v/Annemette Lyngh<br />

Vold og chikane blandt <strong>hjemløs</strong>e i<br />

København<br />

Hårdt at være anbragt uden <strong>for</strong><br />

hjemmet<br />

x-ord og dusaduku<br />

ny hus <strong>for</strong>bi-sælger<br />

41-årige Jakob Dik<br />

kæmper en hård kamp<br />

<strong>for</strong> at beholde sit ene<br />

ben. Han er uden hjem og<br />

koblet til højteknologisk<br />

hospitalsudstyr. Da han<br />

fixede <strong>på</strong> toilettet, satte<br />

sygehuset ham <strong>på</strong> <strong>gaden</strong> i<br />

en rullestol, som kun kører<br />

baglæns.<br />

Grete er en af de tre<br />

faste sygeplejersker i<br />

<strong>Syg</strong>eklinikken <strong>på</strong> Sundholm.<br />

Hun har været<br />

der i syv år og bliver af<br />

brugerne betragtet som<br />

en sand engel. De føler<br />

sig velkomne og trygge,<br />

så de bliver ved med at<br />

komme igen og få plejet<br />

deres bensår, psykiske<br />

lidelser og meget andet.<br />

13<br />

24<br />

Navnet og nationaliteten<br />

i passet har stor<br />

betydning <strong>for</strong>, hvor<br />

hurtigt <strong>nedtur</strong>en går <strong>for</strong><br />

en <strong>hjemløs</strong>. udlændinge<br />

risikerer at ende <strong>på</strong> bunden<br />

som psykisk og fysisk<br />

syge <strong>hjemløs</strong>e uden<br />

fremtidshåb allerede<br />

efter seks-otte måneder<br />

i Danmark. Den samme<br />

<strong>nedtur</strong> tager ofte flere<br />

år <strong>for</strong> danske <strong>hjemløs</strong>e.<br />

Når man er nået dertil,<br />

at man er bange <strong>for</strong> at<br />

dø, så er man kommet<br />

videre. Møltrup Optagelseshjem<br />

fejrer 100 år.<br />

Forstander Ebbe Larsen<br />

<strong>for</strong>tæller om misbrugere,<br />

der har eksperimenteret<br />

rigeligt med<br />

døden. De har haft den<br />

<strong>på</strong> tæt hold. De har været<br />

bange <strong>for</strong> at leve. På<br />

Møltrup skal de eksperimentere<br />

med livet.<br />

“ Det er ikke dit ansvar at holde snor i kontakten til den ene, den<br />

anden og den tredje sagsbehandler, og du skal heller ikke løbe<br />

spidsrod mellem enhed-dit og enhed-dat. Det er kommunens<br />

ansvar at give dig en sammenhængende og koordineret hjælp,<br />

der tager udgangspunkt i netop din situation. Andet kan vi<br />

som samfund ikke være bekendt.<br />

Social- og integrationsminister Karen Hækkerup (S) i sit svar til <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>-sælger Ib Maack, som i et<br />

åbent brev i <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> i juni <strong>for</strong>talte, hvordan han løber spidsrod mellem syv sagsbehandlere. Side 28<br />

vil du også<br />

støtte<br />

<strong>Hus</strong> <strong>for</strong>bi?<br />

Det koster 5.000 kroner<br />

om året at få sit<br />

firmalogo her <strong>på</strong> siden.<br />

Send en mail til<br />

redaktion@hus<strong>for</strong>bi.dk


Vi har tidligere oplevet, at nogle<br />

beboere blev her lidt <strong>for</strong> længe. Med<br />

huslejekontrakten speeder vi processen<br />

op, siger Grethe Holst, leder af<br />

Horsens Krisecenter <strong>for</strong> Mænd. Foto:<br />

Horsens Kommune/Per Algreen<br />

mænd skal<br />

hurtigere ud<br />

af krisecenter<br />

Horsens Krisecenter <strong>for</strong> Mænd<br />

indfører huslejekontrakt<br />

Tre måneder er grænsen <strong>for</strong>, hvor<br />

længe mændene bør opholde sig i<br />

Horsens Krisecenter <strong>for</strong> Mænd.<br />

For at sikre, at tidsgrænsen<br />

overholdes, indgår mændene nu en<br />

huslejekontrakt med krisecentret.<br />

- Vores opgave er at hjælpe<br />

mændene videre i livet, og jo hurtigere<br />

det sker, desto større vil deres<br />

muligheder være <strong>for</strong> at klare sig.<br />

Med huslejekontrakten håber vi <strong>på</strong><br />

at speede processen op, siger Grethe<br />

Holst, der er leder af Horsens<br />

Krisecenter <strong>for</strong> Mænd, i en pressemeddelelse<br />

fra Horsens Kommune.<br />

Hun tilføjer, at beboerne er<br />

ind<strong>for</strong>stået med de krav, der stilles<br />

<strong>for</strong> at være <strong>på</strong> centret.<br />

ud over kontrakten om de tre<br />

måneders ophold skal mændene<br />

tage imod krisecentrets hjælp til at<br />

få en lejlighed og til at komme i job<br />

eller uddannelse. De skal desuden<br />

spare penge op.<br />

Horsens Krisecenter <strong>for</strong> Mænd<br />

har plads til fire beboere ad gangen,<br />

og pladserne er stort set booket op<br />

konstant. 15 frivillige er tilknyttet<br />

stedet.<br />

Horsens Kommune giver et årligt<br />

tilskud.<br />

paradis <strong>for</strong> <strong>hjemløs</strong>e par<br />

I USA vælger mange <strong>hjemløs</strong>e par at blive <strong>på</strong> <strong>gaden</strong> i stedet <strong>for</strong> at<br />

blive adskilt af de sociale myndigheder, skriver <strong>hjemløs</strong>eavisen One<br />

Step Away i Philadelphia. Der er kun fire krisecentre <strong>for</strong> <strong>hjemløs</strong>e i<br />

uSA, hvor par uden børn indlogeres hele året rundt.<br />

Et af disse centre er Progress Haven i Philadelphia. Her har personalet<br />

erfaret, at når man bor <strong>på</strong> <strong>gaden</strong>, kan det at være et par også<br />

være med til at give øget beskyttelse og <strong>for</strong>bedre muligheden <strong>for</strong> at<br />

klare sig. Der<strong>for</strong> <strong>for</strong>søger centret at hjælpe <strong>hjemløs</strong>e par til at holde<br />

sammen.<br />

- Vi vil hellere bo <strong>på</strong> <strong>gaden</strong> end at blive skilt, siger en <strong>hjemløs</strong><br />

kvinde, Shacora, som<br />

nægtede at <strong>for</strong>lade sin<br />

kæreste <strong>for</strong> at bo <strong>på</strong> et<br />

krisecenter <strong>for</strong> kvinder.<br />

- Hvis vi ikke havde<br />

været i stand til at<br />

komme her, ville jeg<br />

stadig være derude og<br />

løbe rundt som en høne<br />

uden hoved.<br />

Progess Haven i Philadelphia<br />

er et af kun fire<br />

steder, hvor man giver<br />

plads til, at <strong>hjemløs</strong>e kan<br />

huses som par.<br />

ny gadeavis i athen<br />

holder håbet oven vande<br />

Grækenland er stadig lammet af finanskrisen. Der er stigende fattigdom,<br />

og flere og flere bliver <strong>hjemløs</strong>e. Nu har Grækenland også<br />

fået sin første <strong>hjemløs</strong>eavis. Den udkommer i hovedstaden, Athen,<br />

og hedder 'Shedia'. Det betyder 'tømmerflåde', hvilket svarer meget<br />

godt til, hvor velkommen den er <strong>for</strong> de nu cirka 20.000 <strong>hjemløs</strong>e<br />

borgere i Athen.<br />

- Det er en stærk meta<strong>for</strong>, da vi med denne avis ønsker at redde<br />

mennesker fra <strong>for</strong>liset af den græske økonomi. Vi håber at kunne<br />

tilbyde dem en smule sikkerhed. I første omgang vil Shedia kun blive<br />

solgt i Athen. Men hellere før end senere vil projektet blive udvidet til<br />

de andre store byer, siger avisens viljestærke medstifter Chris Alefantis.<br />

psykiatrisk ambulance<br />

hjælper norges psykisk syge<br />

I den norske by Bergen har de fået et specielt ’gadeteam’ i <strong>for</strong>m af<br />

en Psykiatrisk Ambulance (PA). I en almindelig ambulance vil du finde<br />

en paramediciner bag rattet og en medhjælper. I en PA er der altid<br />

tre medarbejdere. En paramedicinsk og to medarbejdere med speciale<br />

i psykiatri. Den psykiatriske ambulance er en fælles indsats mellem<br />

Helse Bergen og Sandvikens psykiatriske hospital.<br />

Det er den eneste ambulance i Norge designet til akutte psykiatriske<br />

nødsituationer.<br />

<strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> er medlem af det internationale<br />

netværk af <strong>hjemløs</strong>e aviser,<br />

'International Network of Street<br />

Papers' (INSP).<br />

Indholdet i denne spalte er genoptryk<br />

fra vores kolleger rundt om i<br />

verden.<br />

Læs mere <strong>på</strong> www.street-papers.org.<br />

Foto: Eddie Byrd, One Step Away<br />

kommune vil<br />

hjælpe med husleje<br />

Stadig flere københavnere sættes<br />

<strong>på</strong> <strong>gaden</strong>, <strong>for</strong>di de ikke kan betale<br />

huslejen. Socialudvalget i Københavns<br />

Borgerrepræsentation har<br />

ifølge Social<strong>for</strong>valtningens nyhedsbrev<br />

drøftet, om det er muligt at<br />

bruge paragraf 81 i Aktivloven til at<br />

fastholde borgere i egen bolig.<br />

Ifølge § 81 kan kommunen<br />

give hjælp til enkeltudgifter til en<br />

person, som har været ude <strong>for</strong> ændringer<br />

i sit liv, som betyder, at han<br />

eller hun vil have svært ved at klare<br />

sig selv, hvis udgiften skal betales.<br />

Desuden fremgår det, at hjælpen<br />

normalt kun ydes til u<strong>for</strong>udsete<br />

udgifter.<br />

Socialudvalget ønsker nu, at <strong>for</strong>valtningen<br />

undersøger muligheden<br />

<strong>for</strong> at ændre praksis, så udbetaling<br />

af enkeltydelser efter § 81 også<br />

kan omfatte husleje, når faren <strong>for</strong><br />

udsættelse er overhængende.<br />

udvalget beder desuden <strong>for</strong>valtningen<br />

undersøge, om § 81 kan<br />

bruges til at administrere huslejen,<br />

så hjælpen gives som af direkte<br />

udbetaling til udlejer.<br />

<strong>for</strong>skel <strong>på</strong><br />

førtidspension<br />

52 procent af de borgere, der får<br />

tilkendt førtidspension, er lønmodtagere,<br />

som er blevet syge, og som<br />

<strong>for</strong>ud <strong>for</strong> tilkendelsen har været<br />

igennem et ret kort <strong>for</strong>løb <strong>på</strong> det<br />

kommunale jobcenter. 21 procent af<br />

dem, der får tilkendt førtidspension,<br />

er langvarige kontanthjælpsmodtagere,<br />

og 10 procent er borgere,<br />

der i flere år har pendlet mellem<br />

sygedagpenge og fleksjob. Det viser<br />

en undersøgelse fra Anvendt Kommunal<br />

Forskning (AKF).<br />

- Vores analyse viser, at det<br />

langtfra er alle førtidspensionister,<br />

der har været gennem årelange<br />

<strong>for</strong>løb <strong>på</strong> offentlige ydelser.<br />

Førtidspensionisterne er en meget<br />

differentieret gruppe, men det er<br />

de tunge grupper, som <strong>for</strong> eksempel<br />

psykisk syge og misbrugere, der<br />

fylder mest i det sociale system og i<br />

behandlingssystemet, siger <strong>for</strong>sker<br />

i AKF Helle Bendix Kleif, som er en<br />

af <strong>for</strong>skerne bag undersøgelsen.<br />

Rapporten hedder 'Veje til førtidspension'<br />

og bygger <strong>på</strong> tal fra fire<br />

kommuner: Herning, Silkeborg,<br />

Viborg og Holstebro.<br />

social udsatte<br />

må holde <strong>for</strong><br />

De kommunale regnskaber <strong>for</strong><br />

2011 viser en besparelse <strong>på</strong> cirka<br />

600 millioner kroner <strong>på</strong> udsatteområdet<br />

i <strong>for</strong>hold til 2010.<br />

Da Kommunernes Lands<strong>for</strong>ening<br />

holdt socialt temamøde i Aalborg,<br />

sagde <strong>for</strong>manden <strong>for</strong> Rådet <strong>for</strong><br />

Socialt udsatte, Jann Sjursen, at de<br />

socialt udsatte må holde u<strong>for</strong>holdsmæssigt<br />

meget <strong>for</strong>, når sparekniven<br />

svinges.<br />

- Det er et blålys at tro, at vi<br />

<strong>på</strong> kort sigt kan spare os til bedre<br />

løsninger <strong>for</strong> borgerne, sagde han<br />

og op<strong>for</strong>drede kommunalpolitikerne<br />

til at prioritere udsatteområdet i de<br />

<strong>for</strong>estående budget<strong>for</strong>handlinger.<br />

Han op<strong>for</strong>drede kommunalfolkene<br />

til at lytte mere til brugerne<br />

og tage dem alvorligt. Kommunerne<br />

bør lade respekt og anerkendelse<br />

være udgangspunktet <strong>for</strong> mødet<br />

med borgeren og sørge <strong>for</strong> koordination<br />

og sammenhæng i indsatserne.<br />

Desuden understregede Jann<br />

Sjursen, at staten og kommunerne<br />

har et fælles ansvar <strong>for</strong> at fastholde<br />

og udvikle den faglige ekspertise<br />

i kommunerne. Kommunerne skal<br />

også prioritere området økonomisk.<br />

socialt samarbejde<br />

mellem danmark<br />

og færøerne<br />

Social- og integrationsminister<br />

Karen Hækkerup (S) og den færøske<br />

socialminister, Annika Olsen,<br />

styrker samarbejdet om udsatte familier,<br />

som flytter mellem Færøerne<br />

og Danmark.<br />

De to ministre er enige om at<br />

styrke samarbejdet <strong>på</strong> det sociale<br />

område mellem Danmark og Færøerne.<br />

Ministrene ønsker at udvide<br />

underretningspligten, når udsatte<br />

familier med børn flytter mellem<br />

Danmark og Færøerne.<br />

- Det er helt afgørende, at vi<br />

sørger <strong>for</strong>, at børn med sociale problemer<br />

får den hjælp, de har brug<br />

<strong>for</strong>, uanset om de bor i Danmark<br />

eller <strong>på</strong> Færøerne. Og hjælpen<br />

skal ikke <strong>for</strong>sinkes <strong>på</strong> grund af en<br />

flytning inden <strong>for</strong> rigsfællesskabet.<br />

Der<strong>for</strong> er jeg glad <strong>for</strong>, at den færøske<br />

socialminister og jeg er enige<br />

om et styrket samarbejde <strong>på</strong> det<br />

her område, siger Karen Hækkerup<br />

i en pressemeddelelse fra Social- og<br />

Integrationsministeriet.<br />

Vold og chikane blandt<br />

<strong>hjemløs</strong>e i København<br />

Der opstår vold i <strong>for</strong>bindelse med konflikter, oplyser Københavns<br />

Kommune<br />

Mange <strong>hjemløs</strong>e oplever vold og chikane i hverdagen. Det meste af volden<br />

og chikanen <strong>for</strong>egår internt i <strong>hjemløs</strong>emiljøet. Tilfældig og uprovokeret vold<br />

over <strong>for</strong> <strong>hjemløs</strong>e <strong>for</strong>ekommer sjældent.<br />

Det sker dog, at <strong>hjemløs</strong>e, der sover <strong>på</strong> <strong>gaden</strong>, bliver overfaldet. Blandt<br />

de voldsepisoder, der er kendskab til, meldes der om en overvægt af episoder,<br />

hvor unge, typisk i flok, udviser en truende og voldelig adfærd over <strong>for</strong><br />

gruppen af <strong>hjemløs</strong>e.<br />

Volden opstår typisk i <strong>for</strong>bindelse med konflikter om penge, gæld, stoffer<br />

eller alkohol og særligt i mellem stofmisbrugere og dem, der sælger stoffer.<br />

- Københavns Kommune tolererer under ingen omstændigheder vold<br />

eller chikane <strong>på</strong> herberger eller væresteder. Men det er et barsk miljø, og vi<br />

kan ikke undgå, at der opstår konflikter mellem <strong>hjemløs</strong>e <strong>på</strong> <strong>gaden</strong>. Hvis vi<br />

hører om eller oplever <strong>hjemløs</strong>e, der er udsat <strong>for</strong> vold eller føler sig truet,<br />

kan vi gå med dem til politiet og hjælpe dem med at anmelde det, siger Jan<br />

Jensen, kontorchef i Drifts- og udviklingskontoret <strong>for</strong> udsatte grupper og<br />

psykiatri i en pressemeddelelse fra Københavns Kommune.<br />

Farligst at sove <strong>på</strong> <strong>gaden</strong><br />

Langt de fleste <strong>hjemløs</strong>e overnatter i kommunens herberger eller hos<br />

bekendte. De relativt sjældne tilfælde af tilfældig og uprovokeret vold går<br />

som regel ud over de <strong>hjemløs</strong>e, der sover <strong>på</strong> <strong>gaden</strong>. Kommunens opsøgende<br />

gadeplansmedarbejdere, der <strong>for</strong> nylig er blevet suppleret med en gadepsykiater,<br />

arbejder målrettet <strong>på</strong> at få gadesoverne til tage imod behandling og<br />

søge inden<strong>for</strong> i herbergerne.<br />

undersøgelsen er sat i værk <strong>for</strong> at svare <strong>på</strong> et spørgsmål fra det socialdemokratiske<br />

medlem af Borgerrepræsentationen Lars Aslan Rasmussen. Den<br />

er <strong>for</strong>etaget som en rundspørge blandt personale <strong>på</strong> botilbud og væresteder,<br />

hvor de <strong>hjemløs</strong>e kommer.<br />

Gruppen af <strong>hjemløs</strong>e er i langt højere grad end resten af befolkningen<br />

udsat <strong>for</strong> vold og chikane. I redegørelsen til Borgerrepræsentationen skriver<br />

Social<strong>for</strong>valtningen i København, at omfanget er svært at fastslå præcist,<br />

men cirka halvdelen af målgruppen har inden <strong>for</strong> den sidste måned været<br />

udsat <strong>for</strong> eller involveret i en <strong>for</strong>m <strong>for</strong> chikane eller vold.<br />

Der er stor <strong>for</strong>skel <strong>på</strong>, hvilke <strong>hjemløs</strong>emiljøer man lever i. Der rapporteres<br />

om en del vold i det hårde misbrugsmiljø <strong>på</strong> Vesterbro. Men der er væresteder<br />

og botilbud andre steder i København, hvor man ikke oplever, at vold<br />

blandt <strong>hjemløs</strong>e er et problem.<br />

indbo brændt<br />

efter udsættelse<br />

Hver dag sættes 15 husstande <strong>på</strong><br />

<strong>gaden</strong> med tvang. Lejernes LO´s<br />

blad 'Vi Lejere' <strong>for</strong>tæller om en ung<br />

kvinde, hvis <strong>nedtur</strong> kulminerede,<br />

da hun blev sat ud fra sin lejlighed<br />

i København, <strong>for</strong>di hun ikke havde<br />

betalt husleje i seks måneder. Hun<br />

var ikke selv hjemme, da fogeden<br />

kom – bistået af politiet. Men hun<br />

vidste godt, at hun skulle sættes ud<br />

den dag. Hvad hun ikke drømte om<br />

var, at alt hendes indbo blev kørt<br />

bort og brændt. Tilbage havde hun<br />

kun det tøj, hun gik i, sin pung og<br />

sin mobiltelefon. Men der skulle gå<br />

fire dage, før hun efter mange telefonopkald<br />

til sidst fik at vide, hvad<br />

der var sket med hendes indbo.<br />

- Vi mener ikke, at det er<br />

tilfredsstillende, at foged og politi<br />

<strong>på</strong> en art standret kan vurdere,<br />

at det efterladte indbo er værdiløst,<br />

og derefter sende indboet til<br />

destruktion. Der skal være klar pligt<br />

til at frasortere personlige papirer<br />

og andet af subjektiv værdi, <strong>for</strong><br />

eksempel billeder og <strong>for</strong>sikringspolicer,<br />

siger lands<strong>for</strong>manden <strong>for</strong><br />

Lejernes LO, Helene Toxværd. Hun<br />

ønsker lovgivning om, at lejerens<br />

bohave opbevares i en periode, så<br />

lejeren har en mulighed <strong>for</strong> at få<br />

sine ting igen.<br />

- Den retstilstand vi ser nu er<br />

uværdig og <strong>for</strong>nedrende og opleves<br />

af den udsatte som en ekstrastraf.<br />

Det må være en samfundsinteresse<br />

ikke at gøre det sværere <strong>for</strong> de udsatte<br />

at vende tilbage til 'normale'<br />

<strong>for</strong>hold – det er svært nok endda,<br />

siger LLO-<strong>for</strong>manden.<br />

ny <strong>for</strong>mand<br />

efter 38 år<br />

Næst<strong>for</strong>mand gennem 38 år<br />

Torsten Nørgaard overtager posten<br />

som lands<strong>for</strong>mand i Danmarks<br />

Afholds<strong>for</strong>ening fra ikonet, den nu<br />

80-årige Henning Sørensen. Der<br />

er tale om noget af en <strong>for</strong>yngelse<br />

af afholdsbevægelsen, idet den<br />

20-årige Anna Simona Degn fra<br />

Odense bliver den nye næst<strong>for</strong>mand<br />

i bestyrelsen <strong>for</strong> den 133 år gamle<br />

<strong>for</strong>ening.<br />

4 | HUS FORBI | nr. 2 februar 2012 | 16. årgang HUS FORBI | nr. 2 februar 2012 | 16. årgang | 5<br />

foto colourbox


<strong>Syg</strong> <strong>hjemløs</strong><br />

<strong>smidt</strong> <strong>på</strong> <strong>gaden</strong><br />

41-årige Jakob Dik kæmper en hård kamp <strong>for</strong> at<br />

beholde sit ene ben. Han er uden hjem og koblet til<br />

højteknologisk hospitalsudstyr, efter at sygehuset satte<br />

ham <strong>på</strong> <strong>gaden</strong> i en rullestol, som kun kører baglæns<br />

6 | HUS FORBI | nr. 2 februar 2012 | 16. årgang HUS FORBI | nr. 2 februar 2012 | 16. årgang | 7


- Lægen <strong>på</strong> sygehuset sagde, jeg virkelig skulle passe <strong>på</strong> mit ben.<br />

tekst Marianne Holst<br />

foto Rasmus Flindt Pedersen<br />

<strong>Syg</strong>ehuset vil ikke have ham, og kommunen<br />

vil ikke hjælpe ham. 41-årige Jakob Dik fra<br />

Slagelse er <strong>hjemløs</strong> narkoman, han er syg og i<br />

alvorlig fare <strong>for</strong> at miste sit ene ben.<br />

Hvor andre patienter, der endnu ikke kan<br />

klare sig selv, kommer fra sygehus til hjemmepleje,<br />

blev den 41-årige mand udskrevet til<br />

<strong>gaden</strong>. Selvom hele <strong>for</strong>siden af skinnebenet er<br />

ét stort, alvorligt og komplekst sår.<br />

Han blev <strong>smidt</strong> ud fra sygehuset, <strong>for</strong>di han<br />

blev taget i at fixe <strong>på</strong> toilettet. Han tog stoffer,<br />

sådan som han har gjort gennem 30 år som<br />

misbruger.<br />

- Jeg er jo narkoman, det havde jeg været<br />

ærlig omkring. Og jeg havde også ondt.<br />

På hospitalet var de ikke særlige gode til at<br />

smertebehandle mig, så jeg sørgede <strong>for</strong> at gøre<br />

det selv.<br />

Overladt til sig selv<br />

Nu er den <strong>hjemløs</strong>e mand overladt til sig selv.<br />

Såret har svært ved at hele. Der<strong>for</strong> er det<br />

<strong>for</strong>bundet til en avanceret vakuumpumpe, som<br />

Jakob ingen mulighed har <strong>for</strong> at <strong>for</strong>stå. Han<br />

fik ingen vejledning med fra sygehuset - end<br />

ikke en manual. Men han skal selv sørge <strong>for</strong>,<br />

at pumpen fungerer korrekt 24 timer i døgnet.<br />

Den må ikke blive våd. Den skal jævnligt lades<br />

op. Den må endelig ikke gå død.<br />

Stikkontakt og tørvejr er der<strong>for</strong> nogle af<br />

- Lægen <strong>på</strong> sygehuset sagde,<br />

jeg virkelig skulle passe <strong>på</strong> mit<br />

ben, hvis jeg ville beholde det.<br />

Men det er svært at vide, om<br />

jeg gør det rigtige<br />

Jakobs basale behov. Han har desuden brug <strong>for</strong><br />

professionelt plejepersonale, der kan hjælpe<br />

ham med at passe <strong>på</strong> sig selv, holde <strong>for</strong>bindingen<br />

ren og holde øje med skærmen <strong>på</strong><br />

maskinen. Der må ikke komme fejlmeldinger.<br />

Alligevel har Slagelse Kommune ladet ham<br />

blive udskrevet til <strong>gaden</strong>, hvor han selv må<br />

finde ud af det.<br />

- Lægen <strong>på</strong> sygehuset sagde, jeg virkelig<br />

skulle passe <strong>på</strong> mit ben, hvis jeg ville beholde<br />

det. Men det er svært at vide, om jeg gør det<br />

rigtige, siger Jakob.<br />

Kørestol kører kun baglæns<br />

Jakobs ben er så dårligt, at han ikke kan gå.<br />

Han kan dårligt støtte <strong>på</strong> det dårlige ben. Det<br />

gør det ikke nemmere <strong>for</strong> ham at leve op til de<br />

høje krav om at være selvhjulpen og sygdomsbehandle<br />

sig selv <strong>på</strong> <strong>gaden</strong>.<br />

Han fik ikke et sæt krykker med <strong>på</strong> <strong>gaden</strong><br />

fra Slagelse <strong>Syg</strong>ehus. Han blev sendt af sted<br />

i den stol, han sad i. Det er en transportstol,<br />

som er beregnet til at skubbe patienter rundt<br />

<strong>på</strong> blanke hospitalsgange. Den kan kun køre<br />

baglæns. Eller den kan stå stille.<br />

I mangel <strong>på</strong> en almindelig kørestol, hvis<br />

hjul kan drejes rundt med hænderne, har<br />

Jakob måttet udtænke en måde at blive mobil<br />

<strong>på</strong>. Han skal i misbrugscentret hver dag <strong>for</strong> at<br />

få sin metadon. Hver tredje dag har han tid <strong>på</strong><br />

ambulatoriet, hvor såret renses, og <strong>for</strong>bindingen<br />

skiftes. Så hvad gør han? Han skubber sig<br />

frem – eller rettere tilbage – med sit raske ben<br />

og sin evige følgesvend, den rygsæksstore vakuumpumpe<br />

hængende <strong>på</strong> armlænet. Engang<br />

<strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> mødte Jakob Dik i ekskærestens lejlighed. Den ligger <strong>på</strong> anden sal. Alene besværet med at komme op og ned ad trappen er stressende. I den periode,<br />

reportagen om Jakob Dik blev til, var han <strong>på</strong> et tidspunkt flyttet ind til Slagelse, <strong>for</strong>di det knagede i <strong>for</strong>holdet til ekskæresten. Han er siden vendt tilbage til hendes<br />

lejlighed, så nu går det igen op og ned ad trapperne med pumpen og baglæns af sted i kørestolen.<br />

imellem kigger han sig over skulderen <strong>for</strong> at<br />

se, hvor han kører. Bilerne dytter, når han er i<br />

vejen <strong>for</strong> trafikken.<br />

- Det er jeg ligeglad med. De kan ikke smadre<br />

mig mere, end jeg er i <strong>for</strong>vejen, siger Jakob<br />

med et grin og kigger <strong>på</strong> sit højre skinneben.<br />

Såret trodser enhver anden beskrivelse end<br />

rent faktuelle centimetermål: Det er 23 centimeter<br />

i længden, 19 centimeter <strong>på</strong> det bredeste<br />

sted og to centimeter i dybden.<br />

Sorte svampe og gennemsigtig film dækker<br />

såret. Hvis det heler, skal han have transplanteret<br />

hud fra den ene balde og ned <strong>på</strong> skinnebenet.<br />

Hvis såret ikke heler, har han ikke lyst<br />

til at tænke <strong>på</strong> alternativet.<br />

Benet var helt sort<br />

- Der er flere af mine venner, der siger: 'Hvor<strong>for</strong><br />

får du ikke bare benet taget af?' De ville<br />

ikke gide gå alt det her igennem, siger de, og<br />

da slet ikke med alle de smerter. Men jeg er ret<br />

hårdfør, siger Jakob, som allerede én gang har<br />

været tæt <strong>på</strong> at blive skilt fra sit skinneben.<br />

Da Jakob Dik blev indlagt <strong>på</strong> Slagelse<br />

<strong>Syg</strong>ehus, var det med et sort skinneben fuld<br />

af vabler. Syv dage <strong>for</strong>inden var han blevet<br />

ramt af en bil tre gange i samme omgang. Der<br />

var ingen synlige skader. Han var <strong>på</strong> fire besøg<br />

hos vagtlægen og et hos den praktiserende<br />

læge. Behandlingen var nogle smertestillende<br />

panodiler.<br />

Otte dage efter sammenstødet med bilen<br />

vågnede Jakob op med et ben, der havde skiftet<br />

farve i nattens løb. Han blev hurtigt indlagt,<br />

og han <strong>for</strong>tæller, at lægen begyndte at tegne<br />

streger dér, hvor benet skulle amputeres. Lige<br />

under knæet. Men da Jakobs tæer vrikkede,<br />

kunne lægen se, at der alligevel var lidt liv i det<br />

sorte ben. Alt andet end knoglen var dog smadret.<br />

Muskler, væv, sener og nerver.<br />

Betændelse i såret<br />

Der gik 22 dage og tre operationer, inden<br />

Jakob pludseligt blev <strong>smidt</strong> <strong>på</strong> <strong>gaden</strong> efter episoden.<br />

Da personalet fandt ud af, at han blev<br />

ved at være lige meget narkoman, selvom han<br />

var indlagt, gik det stærk med at få ham ud.<br />

Han har svært ved at styre transportstolen,<br />

og den højteknolgiske vakuumspumpe er også<br />

en usædvanlig ud<strong>for</strong>dring <strong>for</strong> en <strong>hjemløs</strong>:<br />

Det er svært at vide, hvad man skal gøre,<br />

når der popper fejlmeldinger eller andre be-<br />

skeder op <strong>på</strong> maskinens touch screen.<br />

- Jeg trykker bare <strong>på</strong> nogle knapper, til<br />

skærmen ser normal ud igen, siger han.<br />

Jakob skal også selv finde ud af at skifte<br />

en plastikbeholder, der via en slange fra sår til<br />

maskine dræner såret <strong>for</strong> en halv liter kropsvæske<br />

og pus – en gullig, tyktflydende væske,<br />

der kan dannes ved betændelse – dagligt. Hvis<br />

den bliver fyldt, virker pumpen ikke. Det gør<br />

den heller ikke, hvis der går hul <strong>på</strong> slangen,<br />

hvilket er sket et par gange. Men det har han<br />

også råd <strong>for</strong>.<br />

- Det fikser jeg bare med gaffatape, <strong>for</strong>tæller<br />

han.<br />

På den baggrund synes Jakob, det er 'meget<br />

underligt', at han ikke kan få hjælp fra kommunen.<br />

Det eneste tilbud har været et klubværelse<br />

<strong>på</strong> et motel i Korsør. Men her er ikke plejepersonale<br />

til at hjælpe ham. At hans behov<br />

er reelt, understreges yderligere af det syn,<br />

der møder <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> tre dage senere. En tyk<br />

gul kant maser sig nu frem under den sorte<br />

<strong>for</strong>binding <strong>på</strong> Jakob Diks ben. Fem dage efter<br />

udskrivelse fra sygehuset er der gået betændelse<br />

i såret. |<br />

<br />

8 | HUS FORBI | nr. 2 februar 2012 | 16. årgang HUS FORBI | nr. 2 februar 2012 | 16. årgang | 9


- Jeg er jo narkoman, det havde jeg været ærlig<br />

omkring. Og jeg havde også ondt. På hospitalet<br />

var de ikke særlig gode til at smertebehandle<br />

mig, så jeg sørgede <strong>for</strong> at gøre det selv.<br />

10 | HUS FORBI | nr. 2 februar 2012 | 16. årgang HUS FORBI | nr. 2 februar 2012 | 16. årgang | 11


I det øjeblik en borger er udskrevet fra sygehuset,<br />

er det kommunens ansvar, at vedkommende<br />

bliver behandlet <strong>på</strong> en <strong>for</strong>svarlig måde,<br />

som tager højde <strong>for</strong> personens helbredstilstand.<br />

Områdechef i Slagelse Kommune Birgitte<br />

Tribler kan ikke udtale sig om en konkret sag.<br />

Men <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> har bedt om en kommentar i<br />

anledning af sagen om Jakob Dik. Han er udskrevet<br />

til <strong>gaden</strong> og henvist til at bo sporadisk<br />

uden den <strong>for</strong>m <strong>for</strong> pleje, der modsvarer de<br />

alvorlige helbredsproblemer, han har <strong>på</strong> grund<br />

af sit skinnebenssår.<br />

Han risikerer at få det ene ben ampute-<br />

ret, <strong>for</strong>di han ikke får mulighed <strong>for</strong> at komme<br />

sig i fred og ro, sådan som Slagelse <strong>Syg</strong>ehus<br />

<strong>for</strong>eskriver. Det fremgår af Jakobs sagsakter,<br />

som <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> har læst. Fred og ro har man<br />

ikke som <strong>hjemløs</strong>. Da lever man konstant med<br />

stress og usikkerhed omkring, hvor man skal<br />

sove næste nat, hvordan man får mad, og hvis<br />

man er misbruger: hvordan man får fat i det<br />

næste fix.<br />

Hvordan kan det være, at en sådan borger<br />

ikke bliver samlet op af kommunen og tilbudt den<br />

<strong>for</strong>nødne bolig og pleje?<br />

- Det kan jeg som nævnt ikke svare <strong>på</strong>.<br />

Men en person, der er aktiv misbruger, og det i<br />

Eks-kæresten<br />

tvunget til<br />

at træde til<br />

- Jakob har behov <strong>for</strong> nogen, der tager sig af ham.<br />

Men jeg synes ærlig talt, det er en opgave <strong>for</strong> en sygeplejerske<br />

Jakobs ekskæreste<br />

Korte ophold til aktive misbrugere<br />

Jakob Dik har fået husly hos en eks-kæreste, der ellers<br />

helst vil være fri <strong>for</strong> det store ansvar og hårde arbejde<br />

med at passe ham<br />

Det er 24 timer i døgnet, og det er ligesom at have et<br />

lille barn.<br />

I mangel <strong>på</strong> kommunal hjælp giver Jakob Diks ekskæreste<br />

ham husly, pleje og praktisk hjælp. Men hun<br />

ville helst være fri:<br />

- Det er <strong>for</strong> meget ansvar <strong>for</strong> mig, men jeg kan jo ikke<br />

lade ham bo <strong>på</strong> <strong>gaden</strong>. Så havner han bare i en beskidt<br />

narkobule og ender med at miste sit ben.<br />

Hun ønsker at være anonym af frygt <strong>for</strong>, at kommunen<br />

tager hendes boligstøtte som enlig, hvis de opdager,<br />

at Jakob bor der.<br />

Intet valg<br />

- Jeg føler ikke, jeg har noget valg. Der skal være nogen<br />

hos ham hele tiden.<br />

Hun er <strong>på</strong> døgnet rundt <strong>for</strong> at hjælpe Jakob <strong>på</strong> toilet<br />

dag og nat, op og ned ad trapperne og frem og tilbage<br />

mellem den by, hun bor i, og Slagelse. Det sidste gør hun,<br />

så tit hun magter, af frygt <strong>for</strong>, at han bliver kørt ned, når<br />

han ruller baglæns <strong>på</strong> vejen.<br />

- Det er virkelig hårdt, siger den 48 kilo spinkle<br />

kvinde. Hun fik sin knæskal knust i en trafikulykke<br />

tidligere <strong>på</strong> året. Hvis knæet bliver udsat <strong>for</strong> en <strong>for</strong> stor<br />

belastning, ryger det ud af led. Det er sket flere gange de<br />

seneste par dage.<br />

- Jakob har behov <strong>for</strong> nogen, der tager sig af ham.<br />

Men jeg synes ærlig talt, det er en opgave <strong>for</strong> en sygeplejerske,<br />

siger hun. |<br />

Kommunen: En, der fixer <strong>på</strong> et hospital, skal vide, at hans ophold andre steder kan blive korte<br />

en sådan grad, at han fixer <strong>på</strong> et hospital; hans<br />

ophold andre steder kan blive meget korte, og<br />

det skal han vide, siger områdechef Birgitte<br />

Tribler.<br />

Hun tilføjer, at hun har taget til efterretning,<br />

hvad <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> har <strong>for</strong>talt hende om<br />

Jakob Diks situation, og at hun vil undersøge<br />

sagen og handle derefter. Men hun kan ikke<br />

udtale sig om, hvilke tiltag kommunen eventuelt<br />

vil tage over <strong>for</strong> en bestemt borger. |<br />

<strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> har <strong>for</strong>søgt at få en kommentar fra<br />

Slagelse <strong>Syg</strong>ehus, men det var ikke lykkedes ved<br />

redaktionens slutning.<br />

Udenlandske <strong>hjemløs</strong>e<br />

<strong>på</strong> hurtig <strong>nedtur</strong><br />

Udenlandske <strong>hjemløs</strong>e har sværere ved at klare det hårde liv <strong>på</strong> <strong>gaden</strong> end danske<br />

- De har ofte en plan<br />

om, at de skal spare<br />

op og sende penge til<br />

familien... Et halvt år<br />

efter har nogle af dem<br />

givet fuldstændig op og<br />

lever <strong>på</strong> <strong>gaden</strong> uden at<br />

tage vare <strong>på</strong> sig selv<br />

Bo Heide-Jochimsen, gadeplansmedarbejder<br />

i projekt UDENFOR<br />

af Malene Fenger-Grøndahl<br />

Petr fra Polen risikerer at ende<br />

<strong>på</strong> bunden som psykisk og fysisk<br />

syg <strong>hjemløs</strong> uden fremtidshåb<br />

allerede efter seks-otte måneder i<br />

Danmark. Den samme <strong>nedtur</strong> tager<br />

ofte flere år <strong>for</strong> danske Peter.<br />

Navnet og nationaliteten i passet<br />

har stor betydning <strong>for</strong>, hvor<br />

hurtigt <strong>nedtur</strong>en går <strong>for</strong> en <strong>hjemløs</strong>.<br />

Det kan projekt UDENFOR<br />

konstatere efter flere års arbejde<br />

med det såkaldte udeliggerprojekt,<br />

et opsøgende gadeplansprojekt <strong>for</strong><br />

udenlandske migranter, der lever<br />

<strong>på</strong> <strong>gaden</strong> i Danmark.<br />

Antallet af migranter fra andre<br />

EU-lande, som ender <strong>på</strong> <strong>gaden</strong>, er<br />

stigende, og rigtig mange af dem<br />

ender helt nede i skidtet efter meget<br />

kort tid, <strong>for</strong>klarer gadeplansmedarbejder<br />

i projekt UDENFOR<br />

Bo Heide-Jochimsen:<br />

- Deres <strong>nedtur</strong> kan gå meget<br />

hurtigt, og de ender <strong>på</strong> bunden<br />

med et brag. Med danske <strong>hjemløs</strong>e<br />

går det langsommere, og der<br />

er flere stationer undervejs, siger<br />

han.<br />

To grupper migranter<br />

Projekt UDENFOR har samlet<br />

nogle af deres erfaringer med<br />

udenlandske <strong>hjemløs</strong>e EU-borgere<br />

i publikationen 'Rapport om <strong>hjemløs</strong>e<br />

migranter i København'. Den<br />

bygger <strong>på</strong> erfaringer fra 15 sociale<br />

tilbud, der yder hjælp til <strong>hjemløs</strong>e<br />

migranter. Det er varmestuer, væresteder<br />

og natcaféer samt projekt<br />

UDENFOR’s udeliggerprojekt.<br />

Rapporten tegner et billede af<br />

to grupper af <strong>hjemløs</strong>e migranter:<br />

De, der ved ankomsten til<br />

Danmark har samme problemer<br />

som mange danske <strong>hjemløs</strong>e med<br />

misbrug, brudte familierelationer<br />

og psykisk sygdom. Og de, som<br />

primært kommer <strong>for</strong> at søge arbejde,<br />

og som ved ankomsten har<br />

<strong>for</strong>holdsvis mange ressourcer.<br />

Plan om at sende penge hjem<br />

Men selv de ressourcestærke<br />

arbejdsmigranter risikerer at ryge<br />

ind i en nedadgående spiral, <strong>for</strong>klarer<br />

Bo Heide-Jochimsen:<br />

- Mange migranter fra <strong>for</strong><br />

eksempel Polen, Rumænien eller<br />

Italien kommer med en <strong>for</strong>håbning<br />

om at skabe sig et bedre liv, end de<br />

- De udenlandske<br />

<strong>hjemløs</strong>e kender ikke<br />

det danske system og<br />

aner ikke, hvor de skal<br />

gå hen <strong>for</strong> at få hjælp<br />

til at få et arbejde, få<br />

lægehjælp eller et sted<br />

at sove<br />

Bo Heide-Jochimsen, gadeplansmedarbejder<br />

i projekt UDENFOR<br />

har haft i deres oprindelsesland,<br />

og med en tro <strong>på</strong>, at de kan skaffe<br />

sig et arbejde. De har ofte en plan<br />

om, at de skal spare op og sende<br />

penge til familien. Måske har de<br />

endda sparet lidt op ved at arbejde<br />

i andre lande, inden de kommer til<br />

Danmark.<br />

- Men et halvt år efter har nogle<br />

af dem givet fuldstændig op og<br />

lever <strong>på</strong> <strong>gaden</strong> uden at tage vare<br />

<strong>på</strong> sig selv. De får ikke mad, sover<br />

udendørs og drikker mere og mere.<br />

De har svært ved at sove og tager<br />

måske piller <strong>for</strong> at kunne slappe<br />

af, siger han og tilføjer, at de<br />

fleste danske <strong>hjemløs</strong>e, der ender<br />

i en lignende situation, enten er<br />

psykotiske eller stofmisbrugere i<br />

udgangspunktet.<br />

Stress gør dem syge<br />

Men hvor<strong>for</strong> denne <strong>for</strong>skel <strong>på</strong> de<br />

udenlandske og de danske <strong>hjemløs</strong>e?<br />

Det korte svar er, at de udenlandske<br />

<strong>hjemløs</strong>e er <strong>på</strong> udebane <strong>på</strong><br />

alle måder, sprogligt, kulturelt og i<br />

<strong>for</strong>hold til at have et netværk.<br />

- De udenlandske <strong>hjemløs</strong>e<br />

kender ikke det danske system og<br />

aner ikke, hvor de skal gå hen <strong>for</strong><br />

at få hjælp til at få et arbejde, få<br />

lægehjælp eller et sted at sove. De<br />

stoler typisk heller ikke <strong>på</strong> nogen<br />

og er svære at nå uden opsøgende<br />

gadeplansarbejde.<br />

- Nogle mister deres papirer,<br />

<strong>for</strong>di de ikke <strong>på</strong> samme måde som<br />

danske <strong>hjemløs</strong>e har et sted, hvor<br />

de kan få opbevaret deres ting.<br />

Andre er psykisk sårbare, og det<br />

stressende og hårde liv <strong>på</strong> <strong>gaden</strong><br />

gør dem både fysisk og psykisk<br />

syge. Og så giver mange af dem<br />

simpelthen op, siger Bo Heide-<br />

Jochimsen.<br />

Svensk model kan inspirere<br />

Projekt UDENFOR <strong>for</strong>eslår, at der<br />

etableres et kontaktpunkt centralt<br />

i København, hvor migranterne<br />

kan få rådgivning og vurdere, om<br />

det eventuelt er bedst at rejse fra<br />

Danmark. Desuden skal der være<br />

flere tilbud om overnatning, mad<br />

og støtte. En anden mulighed er at<br />

etablere et center med mere omfattende<br />

vejledning og undervisning<br />

til migranter, der har ressourcer<br />

nok til at komme ind <strong>på</strong> arbejdsmarkedet.<br />

Den model findes i<br />

Stockholm, hvor migranterne kan<br />

modtage svenskundervisning og<br />

undervisning i svenske samfunds<strong>for</strong>hold.<br />

- Der er flere muligheder. Det<br />

vigtigste er, at de danske politikere<br />

indser, at hvis de intet gør,<br />

ser vi flere og flere, der rammer<br />

bunden efter meget kort tid i<br />

Danmark, blot <strong>for</strong>di der står en<br />

’<strong>for</strong>kert’ nationalitet i deres pas,<br />

siger Bo Heide-Jochimsen. |<br />

12 | HUS FORBI | nr. 2 februar 2012 | 16. årgang HUS FORBI | nr. 2 februar 2012 | 16. årgang | 13


Natcafeen i Stengade <strong>på</strong> Nørrebro<br />

lukker til nytår, hvis der ikke findes<br />

en pose penge. Cafeen, hvor nogle<br />

af de mest udsatte <strong>hjemløs</strong>e tilbringer<br />

natten, har fået nej til <strong>for</strong>tsat<br />

støtte fra Socialministeriet.<br />

Flere timer før Kirkens Korshærs<br />

natcafe i Stengade åbner, står der en<br />

kø af <strong>hjemløs</strong>e ved indgangen. Når<br />

cafeen åbner ved midnat, strømmer<br />

de ind. De første får de bedste<br />

pladser og kan benytte sig af de 25<br />

sengepladser, som er kommet til<br />

§<br />

det vanskeligt at sige, hvad man har ret til. For<br />

<strong>hjemløs</strong>e som begreb findes ikke i Eu-retten, siger<br />

juraprofessor Jens Vedsted-Hansen fra Aarhus<br />

universitet. En afgørende skillelinje er, om man<br />

har status som arbejdstager. Men hvornår man har<br />

det, er ikke altid klart, og nogle gange anlægger<br />

myndighederne måske også <strong>for</strong> stramme vurderinger<br />

af, om en Eu-borger har fået status som<br />

arbejdstager i Danmark, vurderer juraprofessoren.<br />

Eu-reglerne giver desuden mulighed <strong>for</strong> at udvise<br />

<strong>hjemløs</strong>e og andre Eu-borgere, hvis de med<br />

deres ønske om sociale ydelser udgør en ’urimelig<br />

byrde’ <strong>for</strong> det sociale system.<br />

Betyder det, at man ved at vende tilbage til et<br />

socialkontor flere gange og søge om kontanthjælp<br />

eller andre ydelser mister sin ret til at opholde sig i<br />

Danmark?<br />

- Det kan man ikke svare <strong>på</strong> med sikkerhed.<br />

Men det ligger fast, at selve det, at man ansøger<br />

om kontanthjælp, ikke kan føre til, at en Eu-bor-<br />

Hjemløse EU-borgere<br />

sidder fast i lovjunglen<br />

Det er lidt som at blive slået hjem i Ludo. Bortset fra at ingen rigtig kender reglerne.<br />

Det er sommetider umuligt at finde ud af, hvad <strong>hjemløs</strong>e EU-borgere har ret til<br />

Når borgere fra andre EU-lande kommer til<br />

Danmark og havner <strong>på</strong> <strong>gaden</strong>, ender de ofte i et<br />

uigennemskueligt system af Eu-regler, danske<br />

love, administrativ praksis og juridiske uklarheder.<br />

Som Eu-borgere har de i udgangspunktet ret<br />

til at opholde sig tre måneder i Danmark, og er<br />

de arbejdssøgende, kan de blive her i op til seks<br />

måneder eller eventuelt endnu længere. Er de<br />

så heldige at etablere egen virksomhed eller få<br />

arbejde, får de et registreringsbevis, og så har de<br />

efter en periode ret til <strong>for</strong> eksempel kontanthjælp.<br />

Kan de derimod kun finde løst og helt kortvarigt<br />

arbejde eller sort arbejde, står det værre til, hvad<br />

angår muligheden <strong>for</strong> at få offentlig hjælp.<br />

- Som <strong>hjemløs</strong> udlænding uden tilknytning til<br />

arbejdsmarkedet er man i en meget udsat position,<br />

og det er ofte uklart, hvad man har ret til.<br />

Man har som Eu-borger ret til nogle helt basale<br />

ting som følge af Eu-reglerne og eventuelt også<br />

af menneskerettighederne. Men derudover er<br />

natcafeen i stengade lukningstruet<br />

Et af de få steder, hvor udenlandske <strong>hjemløs</strong>e kan overnatte, mangler penge<br />

efter en renovering. Andre sætter sig<br />

i cafeen <strong>for</strong> at få varme og kontakt<br />

med andre mennesker.<br />

ude <strong>på</strong> <strong>gaden</strong> står dem, der ikke<br />

blev plads til. De håber, at det bliver<br />

deres tur senere <strong>på</strong> natten, hvis<br />

nogle af de andre brugere <strong>for</strong>lader<br />

cafeen. Sådan ser det ud nu <strong>på</strong> en<br />

almindelig nat.<br />

Men fra nytår er døren til natcafeen<br />

lukket, medmindre Kirkens<br />

Korshær kan få de 3,7 millioner kroner,<br />

det kræver at drive stedet i et år,<br />

fra staten eller en anden ’glad giver’.<br />

Korshæren fik i maj afslag <strong>på</strong><br />

deres ansøgning om satspuljemidler<br />

til at drive cafeen, og korshærschef<br />

Helle Christiansen <strong>for</strong>udser, at en<br />

lukning vil ramme hårdt:<br />

- Natcafeen er et unikt tilbud,<br />

hvor de svageste <strong>hjemløs</strong>e kan<br />

komme uden at skulle bevise, at de<br />

har lovligt ophold i Danmark. De kan<br />

ikke komme ind <strong>på</strong> de kommunalt<br />

finansierede herberger, siger hun.<br />

Kirkens Korshær er i kontakt med<br />

ger mister sin opholdsret. Det er først, hvis man<br />

modtager offentlig hjælp, at det kan komme <strong>på</strong><br />

tale, siger Jens Vedsted-Hansen.<br />

Om en <strong>hjemløs</strong> migrant kan siges at have<br />

’lovligt ophold’, kan være afgørende <strong>for</strong> vedkommende.<br />

For ifølge de danske regler må offentligt<br />

støttede tilbud som herberger kun lukke personer<br />

ind, som har lovligt ophold i Danmark.<br />

I realiteten er det medarbejderne <strong>på</strong> herbergerne,<br />

der i første omgang bliver nødt til at lave<br />

den juridiske vurdering, når en udlænding banker<br />

<strong>på</strong> døren, siger Jens Vedsted-Hansen. Samtidig<br />

understreger han, at en udlænding godt kan<br />

have lovligt ophold uden at have noget <strong>for</strong>melt<br />

registreringsbevis, opholdskort eller opholdstilladelse.<br />

Han anbefaler der<strong>for</strong>, at organisationer, der<br />

arbejder med <strong>hjemløs</strong>e, søger råd og vejledning<br />

hos en retshjælp i deres lokalområde, hvis de er i<br />

tvivl, om en udlænding har lovligt ophold. |<br />

partiernes socialpolitiske ordførere<br />

<strong>for</strong> at få dem til at finde en løsning.<br />

- Det gælder om at handle hurtigt,<br />

<strong>for</strong> vores medarbejdere <strong>for</strong>svinder,<br />

hvis de ikke ved, om de har<br />

noget job fra nytår, og så smuldrer<br />

de relationer, som de har bygget op<br />

til de <strong>hjemløs</strong>e siden cafeens åbning<br />

i midten af 1990’erne, siger Helle<br />

Christiansen. |<br />

Nordafrikanske<br />

mænd indvarsler<br />

ny migrationsbølge<br />

En ny bølge af migranter fra<br />

Nordafrika kan være <strong>på</strong> vej.<br />

Unge mænd fra Marokko og<br />

Tunesien er begyndt at dukke<br />

op <strong>på</strong> Nørrebro – <strong>på</strong> en næsten<br />

umulig jagt efter arbejde<br />

- Der er begyndt at komme unge nordafrikanske<br />

mænd <strong>på</strong> vores herberg og i vores<br />

natcafe. Det er marokkanere og tunesere,<br />

som kommer <strong>for</strong> at finde arbejde. De er pænt<br />

klædt, en del har adgang til egen computer,<br />

og de har ofte en opholdstilladelse i <strong>for</strong> eksempel<br />

Frankrig, siger Annemette Nyfos.<br />

Som leder af Kirkens Korshærs arbejde<br />

<strong>på</strong> Nørrebro ser hun, hvordan nye grupper<br />

af udlændinge kommer til København, i takt<br />

med at situationen i resten af verden ændrer<br />

sig.<br />

- Omkring år 2003 begyndte der at<br />

komme grupper af fattige øst- og centraleuropæere,<br />

og med Østudvidelsen af Eu steg<br />

antallet af polakker, rumænere og andre borgere<br />

fra de fattigere Eu-lande. Også mange<br />

romaer kom til Danmark <strong>på</strong> jagt efter arbejde,<br />

<strong>for</strong>tæller hun.<br />

Disse grupper fylder stadig godt <strong>på</strong> <strong>gaden</strong><br />

og <strong>på</strong> de københavnske herberger og varmestuer.<br />

Det samme gælder afrikanere fra lande<br />

som Ghana, Mali og Burkina Faso, som <strong>for</strong><br />

alvor begyndte at komme hertil i 2008-2009.<br />

- De fleste oplevede, at det var umuligt<br />

at finde arbejde. De mest ressourcestærke er<br />

rejst igen, andre bliver hængende og overlever<br />

ved at samle flasker, siger Annemette<br />

Nyfos.<br />

- Samtidig kommer så en ny gruppe af<br />

nordafrikanere, som i udgangspunktet ser<br />

ressourcestærke ud, men som risikerer at<br />

ryge lige så langt ned som de andre, siger<br />

hun.<br />

Hun henviser til, at mange afrikanske migranter<br />

<strong>på</strong> trods af en opholdstilladelse i <strong>for</strong><br />

eksempel Italien eller Spanien ikke har fået<br />

arbejdstilladelse i Danmark.<br />

- Eu-reglerne giver ikke mulighed <strong>for</strong> det,<br />

og det danske rets<strong>for</strong>behold gør det endnu<br />

sværere. Det samme gælder de nordafrikanske<br />

mænd, der kommer nu. Jeg har svært ved<br />

at se, at de kan undgå at ryge længere ned i<br />

fattigdom, siger hun.<br />

- Mit bud er, at det her er begyndelsen<br />

<strong>på</strong> en ny migrationsbølge af folk, som ikke<br />

kommer som familiesammenførte eller <strong>for</strong><br />

at snyde sig til velfærd, men <strong>for</strong> at arbejde.<br />

Problemet er bare, at udsigten til, at de kan<br />

få det, er stort set lig nul. |<br />

14 | HUS FORBI | nr. 2 februar 2012 | 16. årgang HUS FORBI | nr. 2 februar 2012 | 16. årgang | 15


På <strong>Syg</strong>eplejeklinikken <strong>på</strong> Sundholm<br />

yder tre sygeplejersker hver dag<br />

en fin indsat <strong>for</strong> nærområdets<br />

gæve eksistenser. Deres <strong>for</strong>nemste<br />

opgave er at få patienterne til at føle<br />

sig velkomne og trygge, så de vil<br />

komme igen og få plejet<br />

deres bensår, psykiske<br />

lidelser og meget<br />

andet. <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong><br />

har været med<br />

en dag <strong>på</strong> vagt<br />

tekst Birgitte Ellemann Höegh<br />

foto Helga Theilgaard<br />

Klokken er lidt over otte. Herbergcentrets<br />

<strong>Syg</strong>eplejeklinik har lige slået dørene op <strong>på</strong><br />

Sundholm <strong>på</strong> Amager. Det er mandag, og der<br />

er allerede mange besøgende oven <strong>på</strong> en weekend,<br />

hvor folk har drukket tæt, taget stoffer<br />

eller af andre årsager ikke har fået plejet deres<br />

helbred eller sociale liv.<br />

I venteværelset sidder fire mænd. Én sover<br />

tungt med hagen hvilende mod brystet, en<br />

anden slumrer hen. På et rullebord står kaffe,<br />

te, saft, mælk, sukker og havregryn i en stor<br />

Margrethe-skål.<br />

Havregrynene spiser klinikkens brugere af<br />

hele dagen i så store mængder, at der normalt<br />

bliver hældt en posefuld op i skålen fem gange.<br />

Det er personalet godt tilfredse med, <strong>for</strong> havregrynene<br />

lægger en god, ernæringsmæssig<br />

bund <strong>for</strong> dem, der normalt ikke får så meget<br />

reel mad ned i maven i løbet af dagen.<br />

På en bænk uden <strong>for</strong> klinikkens modtagerum<br />

sidder Kurt. Han kommer her en gang<br />

om ugen og får ordnet sin eksem og sine sår<br />

<strong>på</strong> ben og fødder. Han har mørke bukser <strong>på</strong> og<br />

Den store<br />

badedag<br />

bare fødder i et par sorte herresko, der ser ud<br />

til at være to numre <strong>for</strong> store.<br />

- Jeg får salve <strong>på</strong>. Det har Grete sørget <strong>for</strong>.<br />

Hun må have nogle magiske hænder, <strong>for</strong> jeg<br />

havde sår fra fødderne og helt op til hofterne,<br />

da jeg begyndte at komme herude <strong>for</strong> en<br />

måned siden. Jeg havde fandeme selv smurt og<br />

smurt mig med cremer fra lægen. Men da hun<br />

tog fat, begyndte det at hjælpe, <strong>for</strong>tæller han.<br />

En sand engel<br />

Grete er en af de tre faste sygeplejersker i<br />

klinikken. Hun har været her i syv år og bliver<br />

af brugerne betragtet som en sand engel. De<br />

andre sygeplejersker er også ualmindeligt vellidte,<br />

men Grete kan altså noget særligt – med<br />

sine hænder og med sit omsorgsfulde sindelag.<br />

Kurt, der <strong>for</strong> to et halvt år siden fik noget<br />

kløende udslet <strong>på</strong> kroppen, bor i egen lejlighed<br />

<strong>på</strong> Amager, men det er <strong>på</strong> <strong>Syg</strong>eplejeklinikken,<br />

han bliver soigneret. Her kommer han også i<br />

klinikkens badekar <strong>på</strong> løvefødder, og i dag har<br />

han bestilt tid til klokken elleve.<br />

- Mit gæt er, at udslættet kommer fra nogle<br />

støvletter, som jeg arvede fra en mand. De var<br />

i god stand, men måske var det en fejl, at jeg<br />

gik barfodet i dem, <strong>for</strong> måske var det garvesyren,<br />

som man bruger i læderet, der gav mig<br />

eksem, <strong>for</strong>tæller han og giver sig til at vente<br />

<strong>på</strong>, at klokken skal blive elleve, så han kan<br />

komme ned i badekarret.<br />

<strong>Syg</strong>eplejeklinikken har en venteliste til baderummet,<br />

og den er i reglen fyldt helt op. For<br />

badekarret er populært og bliver benyttet af<br />

seks til syv mennesker om dagen. Nogle sætter<br />

en hel time af og får en stillestående pause fra<br />

hverdagen.<br />

Frostskader og amputationer<br />

Inde i konsultationsværelset er en 42-årig<br />

polak kommet i behandlingsstolen. Han får<br />

tilset sine fødder. Seks tæer er blevet amputeret.<br />

Han taler ikke så godt engelsk, men en<br />

lille smule dansk. Grete <strong>for</strong>klarer hans sygehistorie.<br />

- Han fik frostskader i tæerne, da der var<br />

minus 15 grader i februar måned, og han lå og<br />

sov <strong>på</strong> en bænk. Tæerne var helt sorte næste<br />

morgen, og han kom ambulant <strong>på</strong> Bispebjerg<br />

Hospital, hvor de inden <strong>på</strong>ske amputerede<br />

tæerne. Nu kommer han her hver dag og får<br />

plejet sine sår, <strong>for</strong>tæller hun.<br />

<br />

16 | HUS FORBI | nr. 2 februar 2012 | 16. årgang HUS FORBI | nr. 2 februar 2012 | 16. årgang | 17


Den polske fyr sover nu <strong>på</strong> Natcaféen <strong>på</strong><br />

Sundholm og vil muligvis tage tilbage til Polen<br />

og søge om at få et par ortopædiske sko, der<br />

måske kan betyde, at han i fremtiden kan<br />

smide sine krykker. Grete og en sygeplejestuderende,<br />

Mette, vasker hans fødder i sæbevand,<br />

fjerner løs hud og giver ham creme <strong>på</strong>.<br />

Behandlingen, som bliver gennemført med<br />

smil, grin, nænsomhed, og rosende ord om, at<br />

hans fødder ser ud til at læge fint, gør ondt <strong>på</strong><br />

polakken, der holder smerten inde og smiler<br />

flere gange til sygeplejerskerne.<br />

En anden fyr, der har været inde og ude af<br />

klinikrummet i en vældig fart et par gange,<br />

kommer ind og ser interesseret <strong>på</strong> polakkens<br />

fødder. Han har hænderne <strong>på</strong> ryggen, rynket<br />

pande og ansigtet helt nede ved fødderne.<br />

- Hvordan kan han holde balancen?<br />

- Han har krykker, <strong>for</strong>klarer Mette.<br />

Døren står altid åben<br />

Døren til klinikrummet står altid åben. Det er<br />

her, ALT <strong>for</strong>egår. Her bliver brugerne plejet.<br />

Nogle får udleveret medicin, og andre får<br />

hjælp til at udfylde papirer til det offentlige<br />

behandlingssystem. Alle følger med i hinandens<br />

sygehistorier.<br />

- Vi ved godt, at det er ret usædvanligt <strong>for</strong><br />

en klinik. Men sådan har det altid været her,<br />

og det er en genial løsning. Brugerne hygger<br />

sig meget og slipper <strong>for</strong> det grænseoverskridende<br />

i at være alene i et rum med en syge-<br />

plejerske. Hvis vi <strong>for</strong>nemmer, at en bruger har<br />

behov <strong>for</strong> en samtale under fire øjne, benytter<br />

vi selvfølgelig rummet ved siden af. De fleste<br />

er gode til at sige, hvis de ønsker lidt mere<br />

diskretion.<br />

Og folk virker også helt <strong>for</strong>trolige med<br />

klinikken. 20 procent af brugerne kommer fra<br />

de <strong>for</strong>skellige botilbud <strong>på</strong> Sundholm. Andre<br />

kommer fra nærområdet. De drikker næsten<br />

dagligt kaffe, spiser lidt havregryn og hviler<br />

ud – specielt dem, der har overnattet <strong>på</strong> natherberget<br />

og måske ikke fået så meget søvn.<br />

Med tiden, når de er begyndt at blive<br />

trygge ved sygeplejerskerne, henvender de sig<br />

og får hjælp. Her er en del udlændinge, hvoraf<br />

mange af dem sover ovre <strong>på</strong> natcaféen – de<br />

- Så kom de ind som to skoledrenge, bukkede pænt og gav mig nogle blomster,<br />

som de havde nappet ude <strong>på</strong> Sundholms område. Grete, sygeplejerske<br />

kommer også <strong>på</strong> klinikken <strong>for</strong> at soignere sig.<br />

En polsk far og søn, der arbejder fra tid til<br />

anden <strong>på</strong> danske byggepladser, er ude ved en<br />

håndvask ved toiletterne, og man kan høre en<br />

lettere brummen gennem hele huset. Faren har<br />

taget sin trøje af og står og barberer sig med<br />

bar mave. Lidt efter kommer han ind med barbermaskinen<br />

og et perfekt trimmet overskæg<br />

og siger tak <strong>for</strong> lån.<br />

God dag, råber sygeplejerskerne til ham<br />

med en hånd i vejret.<br />

- Hej mennesker, siger en fyr, der lige stikker<br />

hovedet ind.<br />

- Jeg vil gerne have et fodbad, siger en<br />

svensktalende fyr med <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>-tøj <strong>på</strong>. Han<br />

er 34 år, tidligere narkoman, nu <strong>på</strong> metadon<br />

og går med planer om at tage <strong>på</strong> en sommertur<br />

rundt i hele Danmark <strong>for</strong> at sælge <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>.<br />

Men det tærer <strong>på</strong> fødderne at være <strong>på</strong> <strong>gaden</strong><br />

i så mange timer om dagen, og over vinteren<br />

har han haft fodsvamp, som satte sig i hans<br />

vinterstøvler. Nu har han fået nye sko af <strong>Hus</strong><br />

<strong>Forbi</strong> og pleje i klinikken, så fodsvampen er<br />

ved at være under kontrol.<br />

- Her spiser jeg altid min morgenmad og får<br />

hvilet mig en stund, inden jeg er <strong>på</strong> <strong>gaden</strong>. At<br />

der er sådan nogle ildsjæle som Grete, er det<br />

bedste, der er hændt os <strong>hjemløs</strong>e. Her kommer<br />

vi med vores ildelugtende fødder, og hun tager<br />

imod os med et stort smil, omsorg og kærlighed,<br />

<strong>for</strong>tæller han.<br />

En grønlandsk udseende fyr kommer ind<br />

og giver et kort, men heftigt nummer <strong>på</strong> luftguitar,<br />

og så er han ude igen. Den svenske fyr<br />

får Brentacort <strong>på</strong> sine fødder og rene strømper<br />

<strong>på</strong> og vrider fødderne lidt rundt. En <strong>hjemløs</strong><br />

med langt skæg og en lille vogn med alt sit<br />

habengut i er i behandlingsstolen ved siden af<br />

svenskeren.<br />

- Har du en fodfobi, spørger han svenskerne.<br />

- Nej, jeg er bare kilden.<br />

- Hvad hedder kilden <strong>på</strong> svensk, spørger<br />

den langskæggede.<br />

- Killig! siger svenskeren.<br />

Klip og vask<br />

Klokken er ved at være ti, og klinikken holder<br />

lukket en time. Og så er der åbent igen frem til<br />

klokken et. Kurt kommer i badekarret. Grete<br />

hjælper ham med at blive vasket. En gammel<br />

kending, der nærmest er vokset op <strong>på</strong> Sund-<br />

holm, smider det meste af sit tøj <strong>på</strong> gulvet. Det<br />

skal vaskes og bliver lagt i en pose med navn<br />

<strong>på</strong> og kommer ud i vaskerummet til alle de<br />

andres tøj. En grønlandsk fyr bliver klippet.<br />

- Du har sådan et smukt hår. Det er slet<br />

ikke gråt som mit, siger Grete og klipper<br />

mange centimeter af den grønlandske fyrs hår.<br />

Hun har eksperimenteret lidt <strong>på</strong> det seneste,<br />

og nogle af de unge brugere kommer ind<br />

og bliver klippet helt skaldet i siderne, mens<br />

toppen af håret får facon. Jannie hjælper en<br />

fyr med at udfylde noget indkaldelsesmateriale<br />

til en brok-undersøgelse <strong>på</strong> Bispebjerg<br />

Hospital, en pige kommer ind med øjenbetændelse<br />

og får noget salve.<br />

Flere mennesker henter deres daglige<br />

<strong>for</strong>brug af medicin, som de har afleveret i<br />

klinikken, så personalet kan holde styr <strong>på</strong> <strong>for</strong><br />

dem. Mange henter B-vitaminer, som de tager<br />

<strong>for</strong> at undgå at få polyneuropati , det vil sige,<br />

at flere af de perifere nerver i kroppen (særligt<br />

i fødderne) ikke fungerer, som de skal. Der er<br />

blomster i vaser mange steder. En af buketterne<br />

fik Grete af to polske mænd, som hun<br />

havde klippet.<br />

- Så kom de ind som to skoledrenge, buk- <br />

18 | HUS FORBI | nr. 2 februar 2012 | 16. årgang HUS FORBI | nr. 2 februar 2012 | 16. årgang | 19


kede pænt og gav mig nogle blomster, som de<br />

havde nappet ude <strong>på</strong> Sundholms område, siger<br />

hun smilende.<br />

I ’dagligstuen’ lidt længere nede ad gangen<br />

hænger en række mennesker ud. En fyr sidder<br />

og sliber med sandpapir <strong>på</strong> et stykke fint træ,<br />

som han tænker sig skal blive til en pibe, en<br />

svensk ældre dame, der er eksnarkoman, hviler<br />

sig og socialiserer i en sofa, en mand ligger<br />

med benene oppe og læser i ’Kig Ind’, mens en<br />

træt mand har lagt en sovepose ud og får sig<br />

en lur.<br />

Et godt kontaktsted<br />

Den langskæggede mand, som egentlig ikke<br />

ønskede at medvirke i artiklen, kommer hen,<br />

inden han går, og siger, at der er én vigtig ting,<br />

som han synes, vi skal skrive om.<br />

- <strong>Syg</strong>eplejeklinikken er et rigtigt godt<br />

kontaktsted. Hvis man ikke har nogen telefon,<br />

så kan kommune og andre instanser få<br />

kontakt til folk her. Også dem, der ikke har<br />

nogen folkeregisteradresse. 'Har du set den og<br />

den?' spørger man hinanden. 'Nej, men se nede<br />

i <strong>Syg</strong>eplejeklinikken', <strong>for</strong>tæller han og vandrer<br />

ud i gadelivet med sin vogn.<br />

Man <strong>for</strong>nemmer, at brugerne er trygge.<br />

Personalet får også opringninger fra socialrådgivere<br />

og kontaktpersoner, der henvender sig<br />

her, når de leder efter et menneske.<br />

- Men vores <strong>for</strong>nemste opgave er, at alle<br />

skal føle sig godt tilpas og velkomne. Vi skal<br />

selvfølgelig udføre et fagligt godt stykke<br />

sygeplejearbejde. Men folk, der kommer her,<br />

er medtagne og psykisk syge <strong>på</strong> grund af det<br />

liv, de har levet, og det kræver noget erfaring<br />

at hjælpe den gruppe mennesker. Her er meget<br />

omsorg og helhedsarbejde. Det er et utroligt<br />

dejligt arbejde. Man får så meget igen, siger<br />

Grete.<br />

Mon ikke. Folk kommer ind og giver krammere,<br />

<strong>for</strong>tæller vittigheder og råber også lidt<br />

op en gang i mellem – mestendels <strong>for</strong> sjov. Hvis<br />

der opstår problemer, har sygeplejerskerne<br />

nogle ’walkier’ <strong>på</strong> sig, og de kan tilkalde hjælp<br />

fra andet personale <strong>på</strong> Sundholm. De har også<br />

en rød knap, der går direkte til politiet, men<br />

den har det endnu ikke været nødvendigt at<br />

trykke <strong>på</strong>.<br />

Kurt er kommet op af sit bad. Grete har<br />

givet ham creme <strong>på</strong> benene, noget gazebind<br />

omkring nogle åbne sår <strong>på</strong> fødderne og et par<br />

rene sokker. Og Kurt er afslappet og nyvasket<br />

fra top til tå med helt rent tøj, som han fik <strong>på</strong><br />

klinikken – en sand <strong>for</strong>vandling inden<strong>for</strong> et<br />

par timer. Kurt ser frisk og dejlig ud, håret<br />

dufter, og han går over i Natcaféeen <strong>for</strong> at<br />

spise frokost. Han købte en madbillet <strong>for</strong> et<br />

par timer siden, men den er <strong>for</strong>svundet i løbet<br />

af den store badedag, så nu håber han <strong>på</strong>, at de<br />

kan huske ham ovre i caféen. |<br />

mere om<br />

sygeplejeklinikken<br />

Herbergcenterets <strong>Syg</strong>eplejeklinik, der er et tilbud<br />

til marginaliserede grupper, har ligget <strong>på</strong> Sundholm<br />

siden 2000. Her er åbent mandag til fredag<br />

fra klokken 8-10 og 11-13, hvor der bliver ydet<br />

akut sygepleje.<br />

Hver torsdag er der tilknyttet en læge i tre timer.<br />

Ellers er klinikken drevet af tre sygeplejesker.<br />

Brugergruppen er karakteriseret ved misbrug,<br />

psykisk sydom, kaos i livssituation og relationer<br />

samt vanskeligheder ved at benytte de relevante<br />

tilbud. De kan møde op uden tidsbestilling eller<br />

henvisning og få behandling og rådgivning.<br />

Klinikken hører under Københavns Kommunes<br />

Social<strong>for</strong>valtning. |<br />

- Folk, der kommer her, er medtaget og psykisk syge <strong>på</strong> grund af det liv, de har levet,<br />

og det kræver noget erfaring at hjælpe den gruppe mennesker. Grete, sygeplejerske<br />

Næsten alle de børn, som er anbragt <strong>på</strong> opholdssted eller institution, kender til magtanvendelse, viser undersøgelsen.<br />

Hårdt at være anbragt uden <strong>for</strong> hjemmet<br />

Børnerådet har lavet en ny undersøgelse af anbragte børns <strong>for</strong>hold<br />

Børnerådet har gennemført en interview-<br />

undersøgelse <strong>for</strong> Social- og Integrationsministeriet.<br />

Rådet har talt med i alt 113 børn, som er<br />

anbragt uden <strong>for</strong> hjemmet.<br />

I undersøgelsen <strong>for</strong>tæller børnene blandt<br />

andet om, hvordan det føles, når voksne omkring<br />

dem træffer beslutninger <strong>på</strong> deres vegne uden at<br />

inddrage børnene og høre deres mening. Mange<br />

børn <strong>for</strong>tæller også om hyppige sagsbehandlerskift<br />

– nogle <strong>for</strong>tæller, at de har haft op til 20<br />

<strong>for</strong>skellige sagsbehandlere. Det gør det svært at<br />

have et tillidsfuldt <strong>for</strong>hold til sagsbehandleren.<br />

- undersøgelsen viser, at vi kan lave verdens<br />

bedste anbringelser her i Danmark. Men vi gør<br />

det bare <strong>for</strong> sjældent, siger <strong>for</strong>mand <strong>for</strong> Børnerådet<br />

Lisbeth Zornig Andersen i en pressemeddelelse<br />

fra Børnerådet og Social- og Integrationsministeriet.<br />

Hun synes, at <strong>for</strong> mange af de børn, Børnerådet<br />

har talt med, føler sig overset og holdt uden<br />

<strong>for</strong> beslutningerne om deres liv.<br />

- Det skal vi lave om <strong>på</strong>, <strong>for</strong> det allervigtigste<br />

<strong>for</strong> børnene er at blive hørt. De vil inddrages, og<br />

de vil tages alvorligt. Og så vil de have engagerede,<br />

nærværende voksne omkring sig. En<br />

tilsynsførende, der hellere vil drikke kaffe med<br />

personalet end at tale med børnene, og pædagoger,<br />

der snakker vagtskema hen over aftensma-<br />

den – den slags har anbragte børn ikke <strong>for</strong>tjent,<br />

tilføjer Lisbeth Zornig Andersen.<br />

Magtanvendelser<br />

De børn, som er anbragt <strong>på</strong> opholdssted eller institution,<br />

kender næsten alle til magtanvendelser.<br />

Enten har de oplevet magtanvendelse <strong>på</strong> egen<br />

krop, eller også har de set personalet anvende<br />

det mod andre børn. På nogle anbringelsessteder<br />

oplever børnene magtanvendelse nærmest som<br />

en del af hverdagen.<br />

Social- og integrationsminister Karen Hækkerup<br />

(S) erkender i pressemeddelelsen, at mange<br />

børn har oplevet, at ansatte anvender magt over<br />

<strong>for</strong> børnene, og også at magt blev anvendt helt<br />

unødvendigt og voldeligt.<br />

- Jeg har allerede sat gang i en re<strong>for</strong>m af<br />

området, og vi vil stille langt større krav til personalets<br />

faglige kvalifikationer. Magtanvendelse<br />

skal naturligvis ikke være en del af hverdagen <strong>for</strong><br />

anbragte børn, siger hun.<br />

For nogle børn betyder anbringelsen, at de får<br />

succesoplevelser i skolen og kommer fagligt igen.<br />

Anbringelsen kan også betyde en bedre sundhed<br />

<strong>for</strong> barnet. Flere børn <strong>for</strong>tæller, at de har tabt<br />

sig, fået øget selvtillid og bedre livskvalitet, og<br />

<strong>for</strong> nogle betyder det, at de ikke længere bliver<br />

mobbet.<br />

undersøgelsen viser også, at de fleste plejebørn,<br />

Børnerådet har talt med, trives og har det<br />

godt. Mange oplever, at plejefamilien hjælper<br />

dem i hverdagen, <strong>for</strong> eksempel med lektier og<br />

med at holde kontakt til venner og til den biologiske<br />

familie. De fleste plejebørn føler sig som en<br />

del af familien. Men der er også enkelte plejebørn,<br />

der peger <strong>på</strong> problemer med pleje<strong>for</strong>ældre,<br />

som <strong>for</strong> eksempel er dårligt <strong>for</strong>beredte <strong>på</strong> opgaven,<br />

eller som virker uinteresserede i børnene. |<br />

Undersøgelsen viser, at vi kan lave verdens bedste<br />

anbringelser her i Danmark. Men vi gør det bare<br />

<strong>for</strong> sjældent, siger <strong>for</strong>mand <strong>for</strong> Børnerådet Lisbeth<br />

Zornig Andersen.<br />

20 | HUS FORBI | nr. 2 februar 2012 | 16. årgang HUS FORBI | nr. 2 februar 2012 | 16. årgang | 21<br />

Foto: Colourbox Foto: Børnerådet/Henrik Petit


Vadim, Maxim og Maria <strong>på</strong> henholdsvis<br />

23, 19 og 24 år bor i en<br />

baggård mellem affald og ruiner.<br />

Brødrene Vadim og Maxim<br />

har boet <strong>på</strong> <strong>gaden</strong> i 12 år, mens<br />

Maria har boet der i 16.<br />

verden rundt <strong>for</strong> 20 kroner<br />

Anna Klitgaard har skrevet en række artikler <strong>for</strong> <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> om,<br />

hvad man kan få <strong>for</strong> 20 kroner ude omkring i verden<br />

Ukraine: 20 kroner = 14 kg kartofler<br />

Rigtig mange har fulgt med EM i fodbold <strong>på</strong> tv fra Ukraine. Skulle du have lyst til selv at<br />

rejse dertil, kan <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> nu <strong>for</strong>tælle lidt om, hvor langt du når <strong>for</strong> dine sparepenge.<br />

10 ml injicerbar boltushka, en liter hjemmelavet vodka eller 14 kg kartofler. Så meget kan<br />

man købe <strong>for</strong> 20 kroner i Ukraine. Og alle tingene er efterspurgte varer blandt Sortehavsbyen<br />

Odessas <strong>hjemløs</strong>e børn og unge<br />

Tekst og foto Anna Klitgaard<br />

Byen Odessa ligger <strong>på</strong> Sortehavskysten i det<br />

sydlige Ukraine. Om sommeren er den fyldt til<br />

bristepunktet med turister, der kommer hertil<br />

<strong>for</strong> strandene, bylivet og sexindustrien, men<br />

om vinteren ligger den grå og trist hen. Selv<br />

havet, trækplasteret, er nærmest gemt væk<br />

i en kold dis, og de mange parker, caféer og<br />

restauranter er pakket ned, mens ejerne tager<br />

sig et hvil.<br />

Den slags er det dog ikke alle byens borgere,<br />

der har råd til. En million er de i alt, men<br />

omkring 40.000 er stiknarkomaner, og andre<br />

tusinder drikker alt <strong>for</strong> meget. Desværre er<br />

mange af dem – børn og unge – overladt til sig<br />

selv af <strong>for</strong>ældre, der ikke magter at tage hånd<br />

om deres eget liv, og som slet ikke kan leve<br />

op til det ansvar, det er at leve som en familie<br />

med børn.<br />

Der<strong>for</strong> har folkene i Socialpatruljens minibus<br />

travlt. I kældre, kloakker, oven <strong>på</strong> varmerør<br />

eller i beskidte baggårde opsøger de børn<br />

og unge, som kæmper <strong>for</strong> at holde tilværelsen<br />

ud i vinterkulden. Patruljens folk <strong>for</strong>søger<br />

med snak og suppe at give dem lidt lindring i<br />

hverdagen.<br />

Håbløshedens baggård<br />

Tre af de unge, som bliver trøstet med lidt suppe<br />

og en samtale denne eftermiddag, er Maria,<br />

Vadim og Maxim. De lever i bydelen Peresyp<br />

nær centrum og er henholdsvis 24, 23 og 19 år.<br />

Man skal igennem en port under en faldefærdig<br />

etageejendom <strong>for</strong> at finde dem. Bag porten<br />

ligner det en losseplads, men ruinerne udgør<br />

en del menneskers hjem.<br />

De fleste er voksne <strong>hjemløs</strong>e, der har levet<br />

i baggården i årevis. Men det unge trekløver<br />

holder også til her.<br />

Små brudstykker af lyde trænger nu og da<br />

igennem fra de sammenstyrtede huse, som<br />

et tegn <strong>på</strong> det liv, der leves mellem skrald,<br />

animalsk og menneskelig afføring og tomme<br />

flasker. Det sker, at en dør går op, og et træt<br />

ansigt titter ud fra ruinerne.<br />

Vadim, Maria og Maxim har boet her længe.<br />

De er naboer – næsten – smiler de, <strong>for</strong> mens<br />

ukraine<br />

| 1 rugbrød: 3 kroner<br />

| 1 kilo kartofler/løg:<br />

1,4 kroner per kilo<br />

| 1 liter benzin: 6,3 kroner<br />

| 1 øl: 2 kroner<br />

| 1 pakke cigaretter: 4 kroner<br />

parret Vadim og Maria holder til lidt oppe<br />

ad en vakkelvorn trætrappe, så bor Vadims<br />

lillebror Maxim i kælderen over<strong>for</strong>. Lige nu<br />

sidder de dog sammen let hævet over affaldet<br />

<strong>på</strong> jorden under dem. De er krøbet sammen i<br />

parrets cirka fem kvadratmeter store rum <strong>for</strong><br />

at holde varmen.<br />

Rummet er fyldt med beskidte tæpper,<br />

snavset tøj, tomme flasker og kopper samt<br />

cigaretskod, <strong>for</strong> i går var der – som alle andre<br />

dage – fest her.<br />

Tidligere var en festlig aften ensbetydende<br />

med boltushka, men efter at et par af trekløverets<br />

venner døde af en overdosis af det<br />

kemiske stof, så er de unge holdt op med at<br />

indtage det <strong>på</strong> daglig basis og bruger nu kun<br />

alkohol til at opnå en rus – siger de.<br />

- Maria har boet <strong>på</strong> <strong>gaden</strong> i 16 år, og vi i 12<br />

år, <strong>for</strong>klarer Vadim.<br />

- Vores hus, som lå ude <strong>på</strong> landet, brændte<br />

ned, så vores familie flyttede til byen. Men vi<br />

boede aldrig sammen med vores mor. Vi har<br />

klaret os selv, siden vi var børn. Det har været<br />

et hårdt liv. I dag tigger Maxim <strong>på</strong> markedet,<br />

og jeg stjæler, så vi kan købe mad og alkohol,<br />

siger Maria.<br />

Stadig stoffer<br />

Hun erkender dog, at når hun ryster <strong>på</strong><br />

hænderne, skyldes det ikke blot hjemmelavet<br />

vodka, men også stoffer. Boltushka er svært at<br />

vænne sig af med, når man først er begyndt.<br />

Selvom det er meget billigere end heroin og<br />

kokain, så er det stadig så dyrt, at det er svært<br />

<strong>for</strong> de unge at få pengene til at slå til, når de<br />

har et misbrug. Maxim kan tjene alt fra 15 til<br />

150 hryvnia (10-100 kroner) om dagen ved at<br />

tigge.<br />

- Vi bruger stort set altid det, vi tjener,<br />

ukraine<br />

ukraine dækker et areal <strong>på</strong> 579.330 kvadratkilometer og er hjem til omkring<br />

45 millioner mennesker. Af dem lever omkring 30 procent i fattigdom,<br />

hovedsageligt <strong>på</strong> landet, <strong>for</strong> overgangen fra kommunismen til markedsøkonomien<br />

i starten af 1990’erne var hård <strong>for</strong> befolkningen. I sommeren har<br />

landet sammen med Polen afholdt EM i fodbold, og tildelingen af værtskabet<br />

har kastet lys <strong>på</strong> de ofte manglende menneskerettigheder, som indbyggerne<br />

lider under.<br />

<strong>på</strong> alkohol, mad og måske stoffer. Vi kan få<br />

en dosis boltushka <strong>på</strong> 10 ml, der er klar til at<br />

injicere, <strong>for</strong> 20 kroner eller en liter vodka eller<br />

14 kg kartofler. Hvis jeg bliver sulten, laver jeg<br />

mest kartofler og løg, <strong>for</strong> det er billigst, og så<br />

er der flere penge til det andet, smiler Maxim i<br />

den kolde vintersol.<br />

Begge drenge har fået nerverne i deres ben<br />

ødelagt af boltushka’en, de tog tidligere, og<br />

der<strong>for</strong> har de svært ved at gå igennem affaldet<br />

og mudderet neden <strong>for</strong> trappen. Alligevel<br />

sætter de også denne eftermiddag hængelåsen<br />

<strong>på</strong> døren ind til de beskidte tæpper og tomme<br />

flasker og slæber sig mod markedet, hvor de<br />

håber at tjene til dagens <strong>for</strong>brug.<br />

Ingen jul i baggården<br />

De har ikke nogen kontakt til familien. Vadim,<br />

Maxim og Maria har kun hinanden samt de<br />

venner, som de møder hver dag <strong>på</strong> <strong>gaden</strong>.<br />

Drengenes fokus er mest rettet mod at få<br />

mest muligt ud af de velgørende og uheldige<br />

sjæle, de møder i de næste timer, <strong>for</strong> de næste<br />

boltushka<br />

udbredt i ukraine og Rusland og er meget populært<br />

blandt stofmisbrugere. Det er langt billigere<br />

end opiate stoffer og produceres lokalt.<br />

Det består af eddike, vand, piller med efedrin,<br />

hostesaft og mangan, og især sidstnævnte stof<br />

er yderst skadeligt <strong>for</strong> kroppen.<br />

Baggården er hjem <strong>for</strong> en del <strong>hjemløs</strong>e, <strong>for</strong><br />

her er relativt roligt. Affaldet tiltrækker<br />

mange mus, rotter, katte og hunde, men i<br />

ruinerne kan de <strong>hjemløs</strong>e opholde sig, få<br />

lidt varme fra et kogeblus og være i fred.<br />

Roma deler suppe ud til Odessas <strong>hjemløs</strong>e.<br />

Stort set hver dag året rundt kører<br />

Social patruljen ud til byens <strong>hjemløs</strong>e<br />

<strong>for</strong> at finde ud af, hvor de opholder sig,<br />

hjælpe dem med rådgivning, lægehjælp<br />

eller lidt mad.<br />

dage kan blive stille, siger de samstemmende.<br />

Maria er mest optaget af sine hænder, der bare<br />

ryster. Hun har brug <strong>for</strong> noget at styrke sig <strong>på</strong>,<br />

men lige nu er flaskerne i rummet tomme, og<br />

suppen, som Inna og Roma fra Socialpatruljen<br />

rækker ud, frister hende ikke rigtig. Brødrene<br />

slubrer suppen i sig, inden de kæmper sig igennem<br />

affaldet og ud af porten. Bag dem stikker<br />

en mand sit hærgede ansigt ud af en af de<br />

andre ruiner <strong>på</strong> grunden og følger drengenes<br />

slæbende gang.<br />

Inna og Roma har begge levet det hårde liv,<br />

men det var før, de kemiske stoffer <strong>for</strong> alvor<br />

fik fat i Odessa, og der<strong>for</strong> er deres fysik ikke så<br />

ødelagt. Alligevel ved de af egne erfaringer, at<br />

de aldrig vil kunne presse de unge ud af misbruget,<br />

og der<strong>for</strong> opsøger de dem i stedet hver<br />

dag <strong>for</strong> at støtte dem til med tiden at komme til<br />

den rigtige beslutning. Om de når de unge når<br />

så langt er et åbent spørgsmål. |<br />

22 | HUS FORBI | nr. 2 februar 2012 | 16. årgang HUS FORBI | nr. 2 februar 2012 | 16. årgang | 23


Livet tilbage<br />

uden hash og bajere<br />

Jan Larsen sagde sin lejlighed op <strong>for</strong> at komme <strong>på</strong> Møltrup Optagelseshjem<br />

og få et liv uden druk<br />

Man kan vælge og vrage mellem jobs, siger Jan Larsen, som er kommer til Møltrup <strong>for</strong> at holde op med drikke.<br />

Tekst og foto: Poul Struve Nielsen<br />

Det var ikke svært <strong>for</strong> 45-årige Jan Larsen at<br />

sige farvel til sin lejlighed i Horsens. Det var<br />

alligevel ikke den, der var omdrejningspunktet<br />

i tilværelsen. Han levede sit liv i en nærliggende<br />

park.<br />

- Men det eneste, jeg bestilte, var at stå op<br />

og gå ud at ryge hash og drikke bajere. Det<br />

blev <strong>for</strong> hårdt. Hver eneste måned skulle man<br />

trylle <strong>for</strong> at skaffe penge til det, <strong>for</strong>tæller han.<br />

Jan har levet et hårdt liv. Han har været <strong>på</strong><br />

flere <strong>for</strong>sorgshjem, <strong>på</strong> afvænning hos Blå Kors<br />

og været gade<strong>hjemløs</strong>. Livet <strong>på</strong> <strong>gaden</strong> i Horsens<br />

var også hårdt. Fire af dem, han kendte i<br />

Horsens, døde i løbet af kort tid. En af vennerne<br />

blev fundet i nærheden af banegården,<br />

hvor han var frosset ihjel om vinteren.<br />

Så til sidst var der ikke så mange venner<br />

tilbage.<br />

- Venner? Jeg havde dem nede i parken,<br />

som stod og drak bajere. Kan man kalde det<br />

venner? Måske. Men dagen efter kan man jo<br />

ikke engang huske, hvad vi har stået og snakket<br />

om, siger Jan Larsen.<br />

Tilværelsen tegnede ellers ikke til, at han<br />

skulle blive <strong>hjemløs</strong> og få problemer med<br />

misbrug. Han er uddannet automekaniker og<br />

havde familie og et stort hus <strong>på</strong> Amager. Men<br />

han blev skilt, mistede jobbet og endte med at<br />

drikke alt <strong>for</strong> meget.<br />

Det bliver til lidt mere<br />

Da han <strong>for</strong> år tilbage var <strong>på</strong> afvænning <strong>på</strong> Blå<br />

Kors Hjemmet i Hobro, var det Tårnby Kommune,<br />

der betalte. Denne gang var Møltrup<br />

den eneste vej, Jan kunne se ud af hashtågerne<br />

og de store branderter.<br />

- Det kan måske lyde lidt vildt at sige sin<br />

lejlighed op <strong>for</strong> at komme til at bo her, men<br />

det var også <strong>for</strong>, at jeg skulle holde op med at<br />

drikke. Behandling er jo dyrt, og kommunerne<br />

smider ikke om sig med pengene, erkender<br />

han.<br />

På Møltrup er der kommet noget at stå op<br />

til, og de samtaler, han har med de andre beboere,<br />

husker han.<br />

- Man kan måske godt blive lidt kuk af alle<br />

de mennesker. Men jeg har nogle få gode venner<br />

her. Det er lidt noget andet, end det var i<br />

Horsens. I parken blev det aldrig til noget. Her<br />

bliver det ligesom til noget mere. Der er hold<br />

i det, når man sætter noget i gang, siger Jan<br />

Larsen.<br />

- Her er de selv<strong>for</strong>synende<br />

med alting. Man kan vælge<br />

og vrage mellem jobs.<br />

Og hvis der er nogen,<br />

der har en lilleskavank,<br />

behøver de ikke arbejde<br />

mere, end de er i stand til.<br />

Det er rart at have noget<br />

'at stå op til.<br />

Han er faldet i en enkelt gang under opholdet<br />

<strong>på</strong> Møltrup. Det var den dag, cykelløbet<br />

Italien Rundt, eller Giro d’ Italia, startede i<br />

Herning. Da kom der <strong>for</strong> meget gang i festen.<br />

Eller som <strong>for</strong>stander Ebbe Larsen sagde til<br />

ham:<br />

- Da var du vist <strong>på</strong> en tur, som der ikke<br />

er meget at skrive hjem om.<br />

Jan valgte at melde sig <strong>på</strong> kontoret og<br />

gå til bekendelse, da han kom hjem. Så fik<br />

han lov at sove i 'Svalereden', indtil han var<br />

blevet ædru igen. Svalereden er navnet <strong>på</strong><br />

de værelser, hvor beboerne <strong>på</strong> Møltrup kan<br />

få lov at sove deres brandert ud, hvis de er<br />

faldet i.<br />

<strong>Hus</strong>orden<br />

Beboerne <strong>på</strong> Møltrup skal følge den husorden<br />

og det regelsæt, som er gældende.<br />

Hertil hører accept af det kristne grundlag,<br />

som stedet drives <strong>på</strong>, en accept af<br />

arbejdskravet og en accept af, at stedet skal<br />

være fri <strong>for</strong> alkohol, spiritus og rusmidler af<br />

enhver art.<br />

Hvis Jan Larsen ikke var gået <strong>på</strong> kontoret<br />

med en tilståelsessag, da han kom fuld<br />

hjem, var det gået ham som med en anden<br />

beboer, der stod uden <strong>for</strong> kontoret, da <strong>Hus</strong><br />

<strong>Forbi</strong> kom – <strong>for</strong>bi. Han var gået direkte <strong>på</strong><br />

værelset efter en fugtig aften i byen. Nu var<br />

han <strong>på</strong> vej væk fra Møltrup til en ukendt<br />

destination efter at have fået en måneds<br />

karantæne.<br />

Jan Larsen har ikke noget problem med<br />

arbejdskravet. Tværtimod.<br />

Mens han boede <strong>på</strong> <strong>for</strong>sorgshjemmet<br />

Sølyst i Horsens, var han med til at lave<br />

projektet 'Hyr en <strong>hjemløs</strong>', som desværre<br />

blev standset <strong>på</strong> grund af nogle tvister med<br />

de lokale fag<strong>for</strong>eninger. For han kan lide at<br />

være i gang.<br />

I ugerne op til 100-års-jubilæet og sommerfesten<br />

kalker han den gamle herregård.<br />

Ellers arbejder han <strong>på</strong> savværket. Og <strong>for</strong>buddet<br />

mod alkohol er netop en af grundene<br />

til, at han har valgt Møltrup. Der er ingen<br />

fristelser.<br />

Da han <strong>på</strong> et tidspunkt boede <strong>på</strong> Roskildehjemmet,<br />

blev der drukket <strong>på</strong> værelserne.<br />

- Det var et hæsligt sted, siger han.<br />

Masser af arbejde<br />

På Sølyst var der ikke så meget at bestille.<br />

- Man kunne måske gøre toiletterne rent<br />

en gang imellem. Her er de selv<strong>for</strong>synende<br />

med alting. Man kan vælge og vrage mellem<br />

job. Og hvis der er nogen, der har en lille<br />

skavank, behøver de ikke arbejde mere, end<br />

de er i stand til. Det er rart at have noget at<br />

stå op til, konstaterer Jan Larsen, som også<br />

er glad <strong>for</strong> den gode omgangstone.<br />

- Det er flinke og rare mennesker, der er<br />

ikke nogen slavepiskere her, siger han.<br />

Desuden værdsætter han de mange<br />

arrangementer, der er. Ud over starten <strong>på</strong><br />

cykelløbet, hvor han endte med at blive<br />

tabt af feltet <strong>for</strong> et par dage, har han været<br />

<strong>på</strong> et par vellykkede ture, blandt andet til<br />

Vesterhavet.<br />

- Vi ville have badet, men vandet var alt<br />

<strong>for</strong> koldt. Så vi badede i Sunds Sø, <strong>for</strong>tæller<br />

han.<br />

Sunds Sø ligger lige ved byen Sunds lige<br />

uden <strong>for</strong> Herning. Der har også været ture<br />

til Tyskland og til Givskud.<br />

Lige nu lever Jan som en af ’Møltrups<br />

sønner', som beboerne kalder sig indbyrdes.<br />

- Jeg har selv sat mig <strong>for</strong>, at jeg skal blive<br />

her en vis tid. Men <strong>på</strong> et tidspunkt vil jeg<br />

gerne til Sjælland igen. Jeg har også tre børn<br />

<strong>på</strong> Sjælland. En <strong>på</strong> 21, en <strong>på</strong> 17 og en <strong>på</strong><br />

seks, <strong>for</strong>tæller han. |<br />

100 år<br />

<strong>på</strong> heden<br />

Møltrup åbner dørene <strong>for</strong> de mænd,<br />

andre helst ikke vil have inden<strong>for</strong><br />

Møltrup Optagelseshjem blev grundlagt i<br />

1912 af fængselspræsten i Vridsløselille,<br />

Johannes Munck. Som fængselspræst<br />

havde han gjort sig den samme erfaring<br />

som mange både før og efter ham: Når de<br />

indsatte bliver løsladt, er de udsatte i mere<br />

end en <strong>for</strong>stand. De er uden udsigt til job<br />

eller bolig. Misbrug – det var mest alkohol<br />

i 1912 – er den eneste lindring <strong>for</strong> mange i<br />

en smertefuld tilværelse.<br />

Resultatet er ofte ny kriminalitet og<br />

tilbagevenden til fængslet. Når et medlem<br />

af Johannes Muncks menighed i Vridsløselille<br />

holdt op med at komme til præsten <strong>på</strong><br />

grund af løsladelse, skete det ofte efter et<br />

stykke tid, at han vendte tilbage.<br />

Så da fængselspræsten fik en mulighed<br />

<strong>for</strong> at overtage herregården Møltrup i<br />

Vildbjerg ved Herning, åbnede han Møltrup<br />

Optagelseshjem. Pengene fik han fra en<br />

anonym giver, som siden viste sig at være<br />

Morten Vilhelm Brandt fra den gamle<br />

odenseanske farver- og handelsslægt, som<br />

kendes <strong>for</strong> Brandts Klædefabrik.<br />

Familien Munck <strong>for</strong>tsatte med at sætte<br />

sig præg <strong>på</strong> Møltrup, også efter Johannes<br />

Muncks død i 1919. Pastor Munchs bror,<br />

grosserer Vilh. Munck, <strong>for</strong>tsatte som medlem<br />

af bestyrelsen.<br />

I 1952 tog Johannes Muncks datter og<br />

svigersøn, Ingrid og Viggo Jepsen, over<br />

som <strong>for</strong>standerpar, og da Møltrup Optagelseshjem<br />

fejrede 75-års-jubilæum i 1987,<br />

hed <strong>for</strong>standerparret Lis og Johannes<br />

Munck Jepsen.<br />

I dag er familien ikke længere en del af<br />

driften. Men den familiære omgangs<strong>for</strong>m<br />

kan ses i introduktionsbrochuren, hvor man<br />

kan læse, hvordan nogle af ’Møltrups sønner’<br />

ender med at blive båret fra Møltrups<br />

plejeafsnit og blive begravet i et særligt<br />

hjørne af Timring Kirkegård.<br />

Det skal tilføjes, at mange af især de<br />

yngre beboere, 'når isen kan bære', kommer<br />

i egen lejlighed og måske i gang med<br />

et arbejde eller en uddannelse.<br />

Jubilæet blev fejret den 10. juni. |<br />

24 | HUS FORBI | nr. 2 februar 2012 | 16. årgang HUS FORBI | nr. 2 februar 2012 | 16. årgang | 25<br />

Jan Larsen


Når du begynder at eksperimentere med livet, så er du <strong>på</strong> vej videre, siger Ebbe Larsen.<br />

Du skal være bange <strong>for</strong> at dø<br />

Når du er glad <strong>for</strong> livet, er du <strong>på</strong> rette vej, siger <strong>for</strong>stander<br />

- Når man er nået dertil, at man er bange <strong>for</strong> at<br />

dø, så er man kommet videre, siger <strong>for</strong>stander<br />

<strong>på</strong> Møltrup Optagelseshjem Ebbe Larsen.<br />

Han <strong>for</strong>tæller, at beboere, som har lagt et<br />

misbrug bag sig, har eksperimenteret rigeligt<br />

med døden. De har haft den <strong>på</strong> tæt hold. De har<br />

været bange <strong>for</strong> at leve.<br />

- Men når du når dertil, at du begynder at<br />

eksperimentere med livet, <strong>for</strong>di du er blevet så<br />

glad <strong>for</strong> det, at du er bange <strong>for</strong> at dø, så er du<br />

kommet videre, siger han.<br />

På Møltrup lægger de meget vægt <strong>på</strong>, at stedet<br />

er mere end en bolig. 'Et næsten almindeligt<br />

hjem', hedder et slogan. Men at komme videre<br />

dækker over mere end det.<br />

- I en kommunal <strong>for</strong>ståelse dækker det at<br />

komme videre måske over at komme ud at<br />

rådne op i et værelse eller en lille lejlighed,<br />

siger Ebbe Larsen.<br />

Han betegner Møltrups kerneindsats som en<br />

<strong>for</strong>m <strong>for</strong> aktiv livshjælp. Beboerne skal lære, at<br />

livet er smukt. Men udgangspunktet er i øvrigt<br />

ikke, at Møltrup skal ’give’ noget.<br />

- Når der kommer en ny beboer, siger vi:<br />

’Goddag og velkommen. Hvad kan du hjælpe<br />

os med?’ Der er mestre og svende som <strong>på</strong> det<br />

almindelige arbejdsmarked. Men alle er med, og<br />

det er en del af ’myndiggørelsen’ af det enkelte<br />

menneske, der sker, <strong>for</strong>tæller <strong>for</strong>standeren.<br />

Møltrup Optagelseshjem er bygget op<br />

omkring den gamle, hvidkalkede herregård fra<br />

- Når der kommer en ny beboer,<br />

siger vi: ’Goddag og velkommen.<br />

Hvad kan du hjælpe os med?’<br />

Der er mestre og svende som <strong>på</strong><br />

det almindelige arbejdsmarked<br />

Ebbe Larsen, <strong>for</strong>stander <strong>på</strong><br />

Møltrup Optagelseshjem<br />

1700-tallet. Siden er der bygget til, så den trelængede<br />

hovedbygning ikke står alene. I alt er<br />

der 15.500 kvadratmeter under tag, og til herregårdens<br />

drift hører desuden cirka 165 hektar<br />

jord med landbrug, gartneri, skov og eng.<br />

Køer, grise og arbejdspladser<br />

Der er omkring 70 malkekøer, en flok frilandsgrise<br />

og nogle heste. Desuden er der et savværk<br />

og produktion af blandt andet smykkeæsker og<br />

en lang række produkter til industrivirksomheder.<br />

Den årlige omsætning ligger <strong>på</strong> 20 millioner<br />

kroner.<br />

Men <strong>for</strong>målet med det hele er ikke at tjene<br />

penge. Det er at have noget meningsfuldt<br />

arbejde til beboerne, som alle betaler <strong>for</strong> deres<br />

ophold. Prisen <strong>for</strong> kost og logi ligger <strong>på</strong> cirka<br />

3.750 kroner om måneden. Beboerne betaler <strong>for</strong><br />

opholdet af deres pension, kontanthjælp eller<br />

dagpenge.<br />

De må ikke modtage løn <strong>for</strong> deres arbejde,<br />

men de får lidt ekstra lommepenge, som kan<br />

være en hjælp til en pose kaffe eller lidt tobak.<br />

- Når der kommer en mand, siger jeg: ’Du<br />

skal først og fremmest have en seng.’ Når han<br />

så har det, skal han også have et job. Så udspringer<br />

naboskaber, fællesskaber, venskaber<br />

og kammeratskaber deraf, siger Ebbe Larsen.<br />

Men udelukker Møltrup ikke folk, når der<br />

uddeles karantæner?<br />

- Vi spiller inden <strong>for</strong> nogle veldefinerede<br />

regler. Hvis der er én, som kører i venstre side<br />

af vejen eller over <strong>for</strong> rødt, så er der nogle<br />

sanktioner. Men man får lov at komme tilbage<br />

igen. Der gives ikke evighedskarantæne. Kun i<br />

voldssager, <strong>for</strong>tæller han. |<br />

500 <strong>hjemløs</strong>e synger med ’Streetwise Opera', som dog får hjælp fra andre kor til at mønstre et <strong>hjemløs</strong>ekor <strong>på</strong> 300 mænd<br />

og kvinder til OL-åbningen.<br />

Hjemløse synger<br />

olympiaden ind<br />

Når OL i London åbnes i denne måned, er det første gang,<br />

<strong>hjemløs</strong>e er med<br />

af Poul Struve Nielsen<br />

300 <strong>hjemløs</strong>es stemmer vil være<br />

med til at fejre åbningen af De<br />

olympiske Lege i London 2012. De<br />

fleste kommer fra Storbritannien,<br />

men der vil også være deltagere<br />

fra udenlandske <strong>hjemløs</strong>ekor.<br />

Det er velgørenhedsorganisationen<br />

’Streetwise Opera’ – en<br />

dansk oversættelse kunne være<br />

’Gadedrenge operaen’, der står<br />

bag begivenheden. Koncerten<br />

finder sted i den kongelige opera i<br />

London, Royal Opera House. Det er<br />

første gang nogensinde, at et kor<br />

af <strong>hjemløs</strong>e deltager i åbningen af<br />

verdens største idrætsbegivenhed.<br />

Koret er blot en del af <strong>for</strong>estillingen.<br />

Der bliver tale om en<br />

kabaret-<strong>for</strong>estilling med flere<br />

scener, hvor 50 <strong>for</strong>skellige indslag<br />

med både sang, teater og film beskriver<br />

<strong>hjemløs</strong>es verden. Indslagene<br />

er udvalgt af repræsentanter<br />

<strong>for</strong> <strong>hjemløs</strong>e i England.<br />

Streetwise Operas <strong>for</strong>estilling<br />

er en del af en 12 uger lang<br />

kulturfestival i London, kulturolympiaden<br />

eller 'The London<br />

2012 Festival', som strækker sig fra<br />

den 21. juni til den 9. september i<br />

år. Formålet er, at alle skal mærke<br />

noget til både OL, som begynder<br />

den 27. juli og varer til den 12.<br />

august, og De paraolymiske Lege<br />

<strong>for</strong> handicappede, som også holdes<br />

i London. |<br />

Læs mere <strong>på</strong><br />

www.streetwiseopera.org<br />

Boligkrise i<br />

London<br />

Hjemløseorganisationer i London<br />

<strong>for</strong>dømmer den adfærd, som<br />

udlejerne af boliger i værtsbyen<br />

udviser i <strong>for</strong>bindelse med sommerens<br />

olympiske lege. Det bliver<br />

endnu sværere at finde et sted at<br />

bo i London<br />

Organisationen Shelter siger til<br />

avisen The Telegraph, at griske<br />

udlejere får boligkrisen til at eskalere<br />

voldsomt. Den gennemsnitlige<br />

værelsesleje <strong>for</strong> kortvarige lejemål<br />

er ifølge avisen steget voldsomt.<br />

Det øger presset <strong>på</strong> boligmarkedet<br />

i den britiske hovedstad, hvor flere<br />

tusinde mennesker i <strong>for</strong>vejen er<br />

henvist til at sove <strong>på</strong> <strong>gaden</strong>.<br />

Lederen af Shelter, Campbell<br />

Robb, mener, at de priser, som<br />

griske lejere nu kan slippe af sted<br />

med at tage <strong>på</strong> grund af de mange<br />

mennesker, der kommer til London<br />

i anledning af olympiaden, vil<br />

<strong>for</strong>værre situationen <strong>for</strong> fattige og<br />

<strong>hjemløs</strong>e langt ind i fremtiden.<br />

- Medmindre der investeres i<br />

ordentlige boliger, som almindelige<br />

mennesker har råd til at bo i, vil det<br />

vare længe, før vi får bugt med den<br />

øgede uligevægt, som De olympiske<br />

Lege skaber <strong>på</strong> boligmarkedet, siger<br />

han til The Telegraph.<br />

<strong>hjemløs</strong>e i<br />

ol-værtslandet<br />

Det officielle antal <strong>hjemløs</strong>e er<br />

steget med 14 procent i Storbritannien<br />

i 2011. Antallet af gade<strong>hjemløs</strong>e,<br />

som ikke har andre steder at<br />

være end <strong>på</strong> <strong>gaden</strong>, er steget med<br />

23 procent i 2011. Et skøn er, at<br />

3.975 mennesker sover <strong>på</strong> <strong>gaden</strong><br />

alene i OL-byen London. Der er<br />

desuden 40.000 herbergspladser i<br />

London, og <strong>hjemløs</strong>eorganisationer<br />

skønner, at der er cirka en halv million<br />

’skjulte’ <strong>hjemløs</strong>e i Storbritannien.<br />

(kilde: Streetwise Opera)<br />

26 | HUS FORBI | nr. 2 februar 2012 | 16. årgang HUS FORBI | nr. 2 februar 2012 | 16. årgang | 27


| debat |<br />

Melder ’<strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>’ <strong>på</strong> grund af tog-snyd<br />

I en del år har jeg købt jeres avis '<strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>'.<br />

Men efter at have læst nummer 5, maj 2012, er<br />

jeg blevet meget stødt over et af jeres indlæg. En<br />

43-årig mand ved navn Martin Mogensen koketterer<br />

med at skylde DSB 158.000 kroner. Og så<br />

kunne han <strong>for</strong> øvrigt ikke drømme om at betale<br />

sin billet til Ballerup. Hvad fanden bilder han sig<br />

ind? Hvis alle havde den indstilling, så var der<br />

jo ikke noget, der hed togdrift, og så måtte Hr.<br />

Mogensen vade af sted, så godt han kunne. Hvis<br />

det er avisens politik at støtte den slags asociale<br />

personager, så melder jeg '<strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>', og jeg stopper<br />

hermed køb af jeres avis.<br />

Jens Gravesen, Aalborg SV<br />

svar<br />

Kære Jens Gravesen<br />

Det er ærgerligt, hvis du ikke vil købe <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>.<br />

Der er 1.100 sælgere, og de er alle <strong>for</strong>skellige<br />

mennesker. uanset om han kører tog eller ej, så<br />

bidrager Martin u<strong>for</strong>holdsmæssigt meget til, at vi<br />

alle kan køre tog. Han bliver nemlig trukket 400<br />

kroner hver måned i sin overførselsindkomst. De<br />

går til afdrag <strong>på</strong> hans gæld til DSB. Et tozoners<br />

kort, som ville være meget bedre end det CSRkort,<br />

DSB nu er gået bort fra, koster langt mindre.<br />

Med kortet <strong>for</strong>søgte DSB at <strong>for</strong>bedre de<br />

<strong>hjemløs</strong>es situation. Men i hovedstadsområdet er<br />

det faktisk Movia, der er ansvarlig <strong>for</strong> trafikken,<br />

DSB er blot operatør. For <strong>hjemløs</strong>e udgør rejser<br />

med busser og Metro et lige så stort problem, og<br />

det gælder også <strong>for</strong> rejser med trafikselskaberne i<br />

Nordjylland og resten af landet.<br />

Nogle vil måske blive <strong>for</strong>argede over, at <strong>hjemløs</strong>e<br />

snyder. Men hvis de udebliver fra en samtale<br />

i jobcentret eller i misbrugscentret, har det meget<br />

Vi skal blive bedre<br />

store personlige konsekvenser <strong>for</strong> den enkelte og<br />

er i længden meget dyrt <strong>for</strong> samfundet.<br />

Selv betaler jeg cirka 1.200 om måneden <strong>for</strong><br />

et rejsekort, der dækker hele hovedstaden. Men<br />

mine transportudgifter finansieres jo <strong>for</strong> størstedelen<br />

af det transportfradrag, jeg kan trække fra<br />

<strong>på</strong> selvangivelsen. Det kan man ikke, når man er<br />

<strong>hjemløs</strong> eller arbejdsløs (da fradraget jo beregnes<br />

<strong>på</strong> afstanden mellem hjem og arbejdsplads), og<br />

<strong>hjemløs</strong>e har faktisk et reelt transportbehov i<br />

<strong>for</strong>bindelse med behandling og fremmøde.<br />

Så et meget billigt rejsekort, sådan som DSB<br />

<strong>for</strong>søgte sig med, vil være en genial løsning, der<br />

<strong>for</strong>bedrer samarbejdet mellem de <strong>hjemløs</strong>e og det<br />

offentlige og sparer DSB, SKAT og andre <strong>for</strong> en<br />

masse bureaukrati, som alligevel ikke fører til noget.<br />

Vi mangler et landsdækkende politisk initiativ<br />

til at bane vej <strong>for</strong> sådan en ordning.<br />

Poul Struve Nielsen, redaktør <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong><br />

Social- og integrationsminister Karen Hækkerup (S) svarer <strong>på</strong> det åbne<br />

brev fra <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>-sælger Ib Maack i juni måneds udgave af <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong><br />

kære ib<br />

Tak <strong>for</strong> dit brev. Jeg er meget ked af at høre, at du har oplevet at løbe panden<br />

mod en mur i din kamp <strong>for</strong> at komme i behandling <strong>for</strong> dit alkoholmisbrug<br />

og få hjælp til at få løst dine andre problemer. Og jeg vil gerne slå fast,<br />

at det er min ambition, at <strong>for</strong>holdene <strong>for</strong> dig og andre i samme situation<br />

bliver <strong>for</strong>bedret.<br />

Jeg er fuldstændig enig med dig i, at en af de helt store ud<strong>for</strong>dringer er,<br />

at vi skal blive bedre til at tilbyde lige præcis dig, og andre i samme situation,<br />

den helt rigtige indsats så hurtigt som overhovedet muligt.<br />

Det er ikke dit ansvar at holde snor i kontakten til den ene, den anden<br />

og den tredje sagsbehandler, og du skal heller ikke løbe spidsrod mellem<br />

enhed-dit og enhed-dat. Det er kommunens ansvar at give dig en sammenhængende<br />

og koordineret hjælp, der tager udgangspunkt i netop din<br />

situation. Andet kan vi som samfund ikke være bekendt. Det er spild af<br />

din tid, dit liv og en masse penge og ressourcer, hvis du ikke får den hjælp,<br />

du har brug <strong>for</strong>.<br />

Jeg ved, at flere kommuner har indrettet sig sådan, at man så vidt muligt<br />

kun skal have kontakt til en medarbejder i kommunen. Flere kommuner<br />

arbejder med metoder, som skal give borgeren støtte i hjemmet. Det kan <strong>for</strong><br />

eksempel være med en såkaldt case-manager – som er en medarbejder, der<br />

kan holde styr <strong>på</strong> borgerens kontakter til myndighederne. Det kan være<br />

hjælp til det praktiske med regninger, kontakt til elselskab og så videre.<br />

Ligesom det kan være hjælp til at tage kontakt til den rette myndighed og<br />

den rette behandling. På den måde bliver borgeren i stand til at fastholde<br />

sin bolig og <strong>for</strong>bedre sin situation. Og det er jo helt afgørende.<br />

Vi skal videre ad den vej. Ikke bare ét eller to skridt, men hele vejen.<br />

De bedste hilsner<br />

Karen Hækkerup, social- og integrationsminister<br />

En god dag i Mølleparken<br />

Pinselørdag fik Aarhus også sin festival <strong>for</strong> <strong>gaden</strong>s folk<br />

Foto Sanne Berg<br />

Det var en herlig dag i Aarhus, da<br />

der blev holdt Gadefestival i Mølleparken<br />

mellem Aarhus Å og hovedbiblioteket<br />

pinselørdag.<br />

Der var musik dagen lang, hvor<br />

blandt andet musikere fra væresteder<br />

i Aarhus rockede deltagerne i pinsesolen.<br />

Samtidig blev der afviklet en turnering<br />

i gadefodbold. <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> bidrog<br />

til festivalen med et telt. Også SAND<br />

Aarhus, Foreningen til oplysning om<br />

gadeliv, Det blå Sted, Det grønlandske<br />

<strong>Hus</strong>, Cafe Parasollen og mange flere<br />

var med. Ikke mindst <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>-distributøren<br />

fra Værestedet i Jægergårdsgade<br />

havde gjort en stor og succesfuld<br />

indsats med at få festivalen op at stå.<br />

Så tillykke til Aarhus med at have<br />

fået et arrangement, der svarer til<br />

Hjemløsedagen i København og Brugernes<br />

Bazar i Odense.<br />

Fotograf Sanne Bergs billeder fra<br />

en af årets hidtil bedste solskinsdage<br />

siger vist det hele. |<br />

28 | HUS FORBI | nr. 2 februar 2012 | 16. årgang HUS FORBI | nr. 2 februar 2012 | 16. årgang | 29


| debat |<br />

<strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> har modtaget et rim som reaktion <strong>på</strong> artiklen om det<br />

danske <strong>for</strong>mandskab i EU, som ikke vil blande sig i andres landes<br />

interne anliggender. Heller ikke selvom Ungarn <strong>for</strong>byder <strong>hjemløs</strong>e<br />

og fængsler folk <strong>for</strong> ikke at have et sted at bo:<br />

Socialministeriet udtaler -<br />

Karen Hækkerup galer<br />

Angående Ungarn må vi sande -<br />

at der ikke er plads til <strong>hjemløs</strong>e i alle lande<br />

Men her i Danmark har vi masser af plads <strong>på</strong> <strong>gaden</strong> -<br />

og i skraldespanden kan de jo finde maden<br />

nyt sælgerkort<br />

Copyright Tonny, <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>-sælger 0081<br />

(han står oftest ved indgangen til Bakken)<br />

<strong>Hus</strong>k at købe dit <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> fra en sælger med gyldigt sælgerkort<br />

<strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>s sælgere har netop<br />

fået nye kort.<br />

De nye kort har stregkode,<br />

så distributørerne kan scanne<br />

kortene, før de udleverer aviser<br />

til sælgerne. Det er en udvikling,<br />

som <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> har fundet<br />

Sådan ser et nyt sælgerkort ud. nødvendig <strong>for</strong> at hindre, at<br />

sælgerkortene bliver <strong>for</strong>falskede.<br />

For at værne om <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> og om de <strong>hjemløs</strong>es mulighed <strong>for</strong> at<br />

<strong>for</strong>bedre deres situation gennem avissalg er det nødvendigt at sikre, at<br />

alle sælgere overholder de spilleregler, der er.<br />

Desværre har <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> oplevet, at nogle kriminelle bagmænd har<br />

udnyttet mennesker i nød, blandt andet ved at <strong>for</strong>falske <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>s<br />

sælgerkort.<br />

Med stregkoden får <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>s distributører bedre mulighed <strong>for</strong> at<br />

sikre, at det er de rigtige sælgere, de udleverer aviserne til.<br />

Ture med Henrik kan bestilles <strong>på</strong> telefon nummer: 5273 9272<br />

En dejlig rundtur<br />

Hovedstaden fra alle vinkler med<br />

<strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>-sælger Henrik<br />

I Kristi Himmelfartsferien 2012 var vi<br />

fem dage i København, og vi oplevede<br />

mangt og meget, der var nyt <strong>for</strong> os<br />

jyder.<br />

Men den bedste oplevelse, vi<br />

havde, var uden tvivl en sightseeingtur,<br />

som vi havde aftalt hjemmefra<br />

med <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>-sælger Henrik. Vi<br />

køber altid de <strong>hjemløs</strong>es avis og så<br />

der<strong>for</strong> tilfældigvis artiklen om Henrik,<br />

der laver disse ture <strong>på</strong> cykel i sommerhalvåret.<br />

Så vi lejede cykler og mødtes<br />

med ham og hans Christiania-cykel til<br />

aftalt tid ved <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> i Bragesgade<br />

<strong>på</strong> Nørrebro.<br />

Og så blev vi guidet rundt <strong>på</strong> cykel<br />

til alle de lokaliteter i byen, som Henrik<br />

havde haft berøring med, og det<br />

var ikke så få; vi så blandt andet en<br />

skole, han havde gået <strong>på</strong>, og steder,<br />

hvor han havde boet, vi var omkring<br />

tomten efter ungdomshuset, og<br />

undervejs stoppede vi mange gange<br />

og fik <strong>for</strong>talt historien om Henriks<br />

opvækst, skolegang og uddannelse<br />

og hans liv som arbejdsløs, rodløs og<br />

<strong>hjemløs</strong>, som han sagde.<br />

Turen sluttede med en rundvisning<br />

ude <strong>på</strong> Christiania, som Henrik med et<br />

glimt i øjet kaldte <strong>for</strong> sin 'kolonihave'.<br />

Vi fik set hovedstaden fra alternative<br />

vinkler, som vi aldrig ville have set<br />

uden hans rundvisning. Han <strong>for</strong>talte<br />

usentimentalt, levende og underholdende<br />

om sit barske liv fra barnsben,<br />

10 år som sømand <strong>på</strong> farten over hele<br />

verden, blandt andet med Mærsk,<br />

uden fast bopæl i Danmark. Han<br />

<strong>for</strong>talte også med synlig stolthed om<br />

nogle af de projekter, han har været<br />

involveret i i nyere tid, blandt andet<br />

teater med socialt udsatte børn, de<br />

<strong>hjemløs</strong>es kor (Kongelig Korsanger<br />

Henrik!) og om det at være <strong>Hus</strong>-<br />

<strong>Forbi</strong>-sælger.<br />

Jo, Henrik var et hyggeligt og også<br />

lærerigt bekendtskab. Han gav os<br />

en oplevelse, vi ikke ville have været<br />

<strong>for</strong>uden, og som vi varmt kan anbefale<br />

andre, der måtte komme <strong>for</strong>bi <strong>på</strong><br />

cykel.<br />

Jytte og Jan/Århus<br />

om du løser alle eller én opgave, gør ingen <strong>for</strong>skel. alle rigtige besvarelser deltager<br />

i lodtrækningen om 2x2 boggaver - fra vores helt egen verden.<br />

duSaduKu<br />

X-ord er kreeret af anne Jensen.<br />

Karsten fatum og Søren franck har lavet duSaduKu.<br />

off<br />

line<br />

Vil du vinde<br />

SEND LØSNINGER TIL:<br />

<strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>, Bragesgade 10 B, 2200 Kbh. N<br />

senest 5. august.<br />

Mrk. kuverten 'OFFLINE'<br />

Navn _________________________________________<br />

Adresse ______________________________________<br />

Postnr ____ By ________________________________<br />

vinderne får direkte besked og<br />

offentliggøres <strong>på</strong> www.hus<strong>for</strong>bi.dk<br />

30 | HUS FORBI | nr. 2 februar 2012 | 16. årgang HUS FORBI | nr. 2 februar 2012 | 16. årgang | 31


3<br />

spørgsmål<br />

hvad fik du at spise i går?<br />

- Kartoffelsalat og pølser til frokost her i Bragesgade. Jeg<br />

fik ikke noget aftensmad, <strong>for</strong> det tager sulten at drikke<br />

bajere, men det skal der også laves om <strong>på</strong>.<br />

hvad skal der til, <strong>for</strong> at du får det<br />

bedre?<br />

- Jeg skal tilbage <strong>på</strong> medicin og blive stabiliseret. Tidligere<br />

fik jeg seks til syv <strong>for</strong>skellige slags medicin og gik rundt<br />

som en zombie, <strong>for</strong>di jeg var stærkt overmedicineret. Så<br />

denne her gang skal det gøres ordentligt.<br />

hvad går pengene til?<br />

- Til at købe noget at drikke <strong>for</strong> og komme frem og tilbage<br />

med bus. Og så vil jeg gerne spare sammen til en ny<br />

garderobe. Jeg har mistet alt undervejs <strong>på</strong> grund af mine<br />

mange flytninger.<br />

32 | HUS FORBI | nr. 2 februar 2012 | 16. årgang<br />

sælger nr. 1065<br />

Lars Bæksted<br />

| ny hus <strong>for</strong>bi-sælger |<br />

af Birgitte Ellemann Höegh<br />

foto Lars Ertner<br />

På Lars Bæksteds knoer <strong>på</strong> hænderne står der ’R-E-S-T-L-E-S-S’ med<br />

store bogstaver – en tatovering, som han sidste år valgte at få, da han<br />

kom <strong>på</strong> førtidspension.<br />

- Jeg har altid været rastløs. Men hvis jeg skiller hænderne ad, står<br />

der REST LESS – hvil mindre – og det er det, det handler om <strong>for</strong> mig: at<br />

komme ud og gøre noget, <strong>for</strong>tæller 36-årige Lars Bæksted, der er i København<br />

og <strong>for</strong>bi <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>s lokaler, hvor han drikker nogle øl sammen<br />

med de andre sælgere i gården. Ellers bor han <strong>på</strong> Bornholm sammen<br />

med sin kæreste.<br />

- Det er godt, at jeg er kommet i gang med at sælge <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>.<br />

Lars Bæksted lider af angst og paranoia, har tvangstanker og hører<br />

stemmer. Han mener, det kan skyldes, at han i sin barndom har flyttet<br />

op mod 20 gange sammen med sin mor. De flyttede, <strong>for</strong>di hun hele tiden<br />

ledte efter noget bedre. Han har været <strong>på</strong> medicin gennem en lang<br />

periode, men stoppede <strong>for</strong> et år siden.<br />

- Jeg ville prøve at være menneske igen, men det er <strong>for</strong> svært uden<br />

medicinen. I stedet erstattede jeg medicinen med øl. Det har nu stået <strong>på</strong><br />

i fem måneder, og så bliver det hver dag til lidt flere øl, end jeg har brug<br />

<strong>for</strong>, <strong>for</strong>tæller han.<br />

Til gengæld er han begyndt at sælge <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> – en imponerende<br />

bedrift, taget i betragtning af at han ellers har vanskeligt ved at være i<br />

kontakt med andre mennesker. Normalt skal han drikke sig mod til at gå<br />

ind i en bus, da det i sig selv kan virke uoverskueligt.<br />

- En ven, jeg kender fra et værested i Rønne, begyndte at tage mig<br />

med ud at sælge aviser. Først stod jeg i baggrunden og syntes, det var<br />

pissesvært, men når min ven skulle gå lidt, oplevede jeg, hvor søde folk<br />

var.<br />

Med tiden fandt Lars Bæksted ud af, at han godt kunne sælge aviserne<br />

alene.<br />

- Tidligere har jeg arbejdet, når jeg har magtet det – blandt andet<br />

som kok og <strong>på</strong> en minkfarm. Nu er jeg min egen arbejdsgiver. Hvis jeg<br />

har en dårlig dag, kan jeg blive hjemme, men jeg tager som regel tasken<br />

<strong>på</strong> og kommer af sted. Jeg har været heldig og har kun mødt søde kunder,<br />

og så har jeg overvundet min fobi med min gule <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>-taske.<br />

Det er den bedste medicin, jeg har fået, og jeg har ellers fået rigeligt<br />

inden <strong>for</strong> psykiatrien.<br />

Lars Bæksted ved godt, at han bliver nødt til at vende tilbage til<br />

medicinen igen. For stemmerne er endnu inde i hans hoved. Hans nerver<br />

sidder uden <strong>på</strong> tøjet, og han vil ikke drikke sig ihjel, som hans far gjorde.<br />

Mens han har været i København, har han været <strong>på</strong> Bispebjerg Hospitals<br />

psykiatriske afdeling <strong>for</strong> at bede om hjælp. De henviste ham til hans<br />

egen læge <strong>på</strong> Bornholm, så når Lars Bæksted er tilbage, ønsker han at<br />

blive indskrevet <strong>på</strong> den psykiatriske afdeling <strong>på</strong> Bornholms Hospital.<br />

- I de 14 dage, jeg har været i København, er jeg begyndt at tale<br />

til kunderne. Det har jeg ikke turdet før. <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> har givet mig et<br />

netværk, og jeg har sovet rundt omkring hos de andre sælgere. Miljøet<br />

blandt sælgerne føles som et fristed <strong>for</strong> mig. Det er nogle virkelig søde<br />

mennesker, som accepterer mig, som jeg er. Og har jeg den gule sælgertaske<br />

<strong>på</strong> skulderen er det med åbne arme og kys <strong>på</strong> kinden. Jeg kalder<br />

tasken <strong>for</strong> mit ’frikort’. |<br />

Hver måned spørger vi en nystartet sælger, hvad der fik ham/hende i<br />

gang med at sælge <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>. <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> har 744 sælgere spredt ud over<br />

hele Danmark. En tredjedel af dem i Københavnsområdet.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!