Hjemmeplejen - Vordingborg Kommune

vordingborg.dk

Hjemmeplejen - Vordingborg Kommune

2. udgave, september 2007

Side 3

Et godt

møde giver

overskud

Side 4

Miljøvagten

Side 6 7

God

Kemi

& Kulør

Side 8 9

Våben

og Design

Side 10 11

Vi sætter fokus

på stress

Hjemmeplejen

i nyt

tøj

VorNyt

På Fjordgården

ved

Præstø har de

som de første

fået det nye

arbejdstøj, som

i løbet af efteråret

bliver leveret til hele

hjemmeplejen. Og de

første meldinger er rigtig

gode – Gitte på billedet og

hendes kolleger er begejstrede

for tøjet, der er praktisk

og rart at have på.

Sys Skive, der er leder af ældreområde

Øst, fortæller: ”Det nye,

ens tøj er valgt for at styrke vores

image udadtil og fællesskabet indadtil.

Vi glæder os meget til, at hele hjemmeplejen

nu får noget godt arbejdstøj.”

Overtøjet kommer til lidt senere. Det bliver

en rød jakke med refleksbånd, så hjemmeplejerne

er synlige både dag og nat.

Som du kan se, er farverne på VorNyt lidt anderledes end sidst. I det første nummer

viste de blå farver sig at blive grå, men vi håber, at de denne gang holder sig i de

rigtige blå toner.

Vi har også valgt at bruge et lidt kraftigere papir denne gang. Det skyldes, at siderne

i sidste nummer desværre var blevet en anelse gennemsigtige.

Ellers er bladet i samme stil som sidst med historier og emner fra nær og fjern i vores

kommune.

God læselyst!

VorNyt-redaktionen


Leder

Sommeren går på hæld – men udsigterne er lyse

Her midt i september er der grund til

at tro, at langt de fl este af Vordingborg

Kommunes medarbejdere har holdt

sommerferie. Den har været ekstra

velfortjent i år, og jeg håber, at alle har

nydt den.

September er også tidspunktet, hvor

budgetlægningen for 2008 går ind

i den afgørende fase. Nogle vigtige

datoer er:

Budgetseminar for kommunalbestyrelsen

den 6. september, hvor budgetmaterialet

præsenteres og drøftes,

blandt andet i de politiske grupper.

Førstebehandling af budgettet i kommunalbestyrelsen

den 12. september,

inden budgettet vedtages endeligt den

11. oktober.

Det er ikke så underligt, at der sidste

år i kampens hede var et par smuttere,

da det første budget for den nye kommune

blev lagt. Der var trods alt tale

om et stort puslespil. Men de merudgifter,

det nu giver anledning til, mere

end opvejes næste år af merindtægter

i form af ekstra skatter og bloktilskud.

De ekstra skatteindtægter er et tegn

på, at Vordingborg Kommune er inde i

en rigtig god udvikling og er en attraktiv

kommune at bosætte sig i. Det skyldes

ikke mindst alle jer, der er med til

VorNyt september 2007

Ansvarshavende redaktør: Kommunaldirektør Steffen Røntorp

Redaktion: Thomas Uhlenfeldt, Anette Nøddelund, Jette Nielsen

og gæsteredaktør kommunikationsstuderende

Tine Madsen.

Layout og grafi sk produktion: Pihl - grafi sk design

Trykkeri: Grafi kom A/S.

Trykt på Svanemærket, Cyclusoffset papir.

Oplag: 4.300 stk.

at opretholde et godt serviceniveau til

kommunens borgere og virksomheder.

Så i skrivende stund ser budgettet derfor

ret positivt ud. Serviceniveauet kan

fastholdes, det bliver ikke nødvendigt

med store sparerunder, og der er plads

til udvikling og fornyelse, blandt andet

i form af et anlægsbudget af en pæn

størrelse. Og alt sammen med uændret

skat. Dermed er Vordingborg i en

gunstig situation i forhold til så mange

andre kommuner.

Budgetforslaget indeholder også centrale

puljemidler til en række aktiviteter

på personaleområdet – ikke kun til

stresshåndtering, som er omtalt inde

i bladet – men også til andre områder

inden for arbejdsmiljø og sundhed.

Det er meget positivt, og jeg håber, at

det kan fastholdes og blive til glæde for

os alle i kommunen.

Steffen Røntorp,

kommunaldirektør

Sidste nyt:

Der blev indgået et bredt politisk forlig

på budgetseminaret den 6. september.

Dermed står 28 ud af 29 medlemmer

af kommunalbestyrelsen bag budgettet

for 2008.

Bestilling af VorNyt kan ske hos Lone Hantsøe

på tlf. 55 36 27 07

Du kan være med til at præge bladets indhold:

Skriv et indlæg eller kom med idéer til artikler.

Sidste frist for forslag til næste nr. den 15. oktober 2007.

Kontakt redaktionen på kommunikation@vordingborg.dk

eller tlf. 55 36 27 14 eller 55 36 27 13.

Næste nummer forventes at udkomme først i

december 2007.

Et godt møde kræver:

• Forberedte og aktive deltagere

• Et fælles, tydeligt formål med

mødet

• En struktureret dagsorden

(tunge emner først, herefter

orientering og det sociale til

sidst)

• Mødeledelse med styring af

tiden

• Opsamling og konklusion til

sidst (så alle ved, hvem der

efterfølgende gør hvad)

• Fysiske rammer, der passer til

mødeformen

Har du brug for inspiration til at holde

et spændende møde kan du kontakte

Jette Nielsen i HR-afdelingen på tlf.

55 36 27 83. Vi er en tværfaglig arbejdsgruppe,

der er ved at udarbejde

et idékatalog. Det kommer på intranettet,

når det er klar til brug.

Forskellige formål med

møder:

• Planlægning

• Ideudvikling/Det kreative

møde

• Samarbejde

• Netværk

• Personlig udvikling og uddannelse

• Udvikling og strategi

• Motivation

• Information og afrapportering

Et godt

møde

giver overskud

Hører du til dem, der ofte tænker:

Ӂh nej, nu skal vi sidde og spilde tiden

til et møde igen” Så kan du her

få nogle konkrete ideer til, hvordan

møder kan blive til gode oplevelser.

Hvorfor skal vi holde møde

Inden I går i gang med at planlægge

et møde, så tænk over, hvorfor I

egentlig skal mødes. Er det for at

informere hinanden eller for at diskutere

og beslutte planerne for jeres

fremtidige arbejde Har I brug for at

mødes for at være kreative og skabe

gode ideer Eller skal mødet mest af

alt bidrage til det sociale fællesskab

mellem jer

Her er nogle mødedeltagere ude og afprøve en boldleg, for at se hvordan mødekoncentrationen stiger, når man tager sig tid til en aktivitetspause.

Mødets formål bestemmer formen

På et informationsmøde er det vigtigt

at have få og korte oplæg. På et møde,

hvor der skal træffes beslutninger, er

det derimod vigtigt, at alle deltagerne

kan komme til orde og blive hørt. Her

er det mødelederens ansvar, at alle deltagerne

oplever, at de kan bruge mødet

til at få indfl ydelse og medbestemmelse

på de beslutninger, der træffes.

Leg og læring

Det kan være svært at bevare koncentrationen

på et langt møde. Ved

hjælp af små øvelser kan du hæve

energiniveauet i gruppen. Når deltagerne

er aktive og bruger den kropslige

sans, så øges koncentrationen og

man lærer bedre.

En lille øvelse er en god ide, når mødet

starter samt lige efter frokost.

Jette Nielsen,

HR afdelingen

Tip: Prøv at stå

op til et møde, det

giver et kort møde

med dynamik.

2 3


Som så mange andre af de utallige

opgaver en kommune skal løse, er

der også gang i miljøarbejdet uden for

almindelig åbningstid. Forureninger

opstår på alle tider af døgnet, og en

akut indsats er ofte nødvendig både for

at sikre menneskers sundhed og naturens

og miljøets tilstand. Der er god

samfundsøkonomi i en hurtig indsats.

Årsagen til skaden bliver stoppet, og

følgevirkningerne begrænset. Efterspillet

bliver mindre og billigere.

Redningsberedskabet er kommunens

første led i den akutte indsats overfor

forureninger. Til at støtte redningsberedskabet

og styrke den akutte indsats

på miljøsiden har Vordingborg Kommune

indgået et samarbejde med Næstved,

Guldborgsund og Lolland Kommuner

om at drive en Miljøvagtordning.

Miljøvagten har til formål at beskytte

miljøet bedst muligt; ved at yde en professionel

indsats som rådgiver for beredskabet,

indsamle dokumentation på

uheldsstedet, opspore forureningskilder

og være miljømyndighed på stedet.

Miljøvagten

En del af det akutte

miljøberedskab

Hvad sker der, hvis uheldet er ude

Vordingborg Kommune har i samarbejde med tre andre kommuner oprettet en miljøvagt for at

beskytte miljøet ved akutte forureninger.

• Miljøvagten er oprettet af Lolland,

Guldborgsund, Næstved

og Vordingborg Kommuner

• Miljøvagten består af 6 vagter

fra de 4 kommuner, der på

skift – en uge af gangen – varetager

Miljøvagten for alle 4

kommuner

• Miljøvagterne har alle deres

daglige arbejde i de 4 kommuners

Natur- og Miljøafdelinger

og har derigennem

kontakt til hele natur- og

miljøadministrationen

• Miljøvagten ledes af naturog

miljøchef Dorte Olsen fra

Guldborgsund Kommune

Miljøvagten deltager ved alle typer af

akutte forureninger, hvor natur og miljø

er truet. Det kan f.eks. være forurening

af vandløb og søer, jord, kyster

og strande, grundvand og drikkevand

samt luft.

• Miljøvagten er åben hver dag,

også lørdage samt søn- og helligdage

fra kl. 06 til kl. 22

• Miljøvagten alarmeres via 112

eller Politiet

• Miljøvagtens opgaver er at:

- opspore forureningskilder

- stoppe eller mindske et

uhelds omfang

- rådgive beredskabet

- være miljømyndighed på stedet

- indsamle dokumentations

materiale

- sikre opfølgning på sagen

- synliggøre kommunen som

en aktiv miljømyndighed

- opbygge og udnytte viden

og ressourcer optimalt

Torsten Tejlgaard Jensen, Miljø

VorNyt har været på rygestopkursus.

Onsdag den 22. august satte jeg

kursen mod Aggerhus sammen med

rygestopinstruktør Louise Svane

Knarreborg.

”Jeg vil have en ny bil,” sagde Anne-

Lise. ”Jeg vil have en hest,” sagde

Charlotte. ”Vi vil til Afrika,” sagde ægteparret

Eli og Alice. Drømmene var svar

på Louises spørgsmål: ”Hvad vil I give

jer selv som belønning, når nu I er holdt

op med at ryge”

Stemningen var ret høj, og Alice strålede

som en lille sol, da kuliltemåleren

viste 2. På første møde viste måleren

18. Alice stoppede med at ryge søndag

aften, og her onsdag eftermiddag kan

hun allerede mærke, at hun har det

bedre. ”Det bedste er, at jeg ikke længere

hyler og piber i min vejrtrækning,”

siger Alice med et stort smil.

Anne-Lise har nedsat sit forbrug til

det halve. ”Tidligere kunne jeg ikke

stoppe. Jeg manglede de redskaber,

jeg får nu. Når jeg kan nedsætte mit

forbrug til det halve, så kan jeg også

Torben Nøhr

tiltrådte den 1.

august stillingen

som teknisk

direktør i

Vordingborg

Kommune.

VorNyt har besøgt

ham for

at fi nde ud af,

hvem han er og hvilke opgaver han ser

som de største udfordringer i det nye job.

Selvom Torben Nøhr kommer fra en

stilling som teknisk direktør på Frederiksberg,

så er han ikke helt ubekendt

med området hernede. Nøhr-slægten

stammer faktisk fra Møn, hvor de siden

1629 har holdt til ved Keldby. Torben

Nøhr nævner Nyord, som et af de steder

han sætter stor pris på at besøge:

”Især de stegte ål og naturen er helt

fantastisk derude”.

Torben Nøhr kan dog endnu ikke

fi nde vej rundt i hele kommunen uden

Kom på gratis rygestopkursus

komme helt ned

og stoppe,” siger

Anne-Lise med stolthed

i stemmen.

Charlotte stoppede allerede

lørdag morgen. Hun tog nikotinplaster

på og gik på arbejde med

pastiller, frugt og vand. Siden da er der

røget mange pastiller ned. ”Dagen i dag

er den bedste siden rygestoppet,” siger

hun. ”Hvis jeg kan lade være med at

drikke vin til vores fest i morgen, så kan

jeg bedre styre trangen,” siger Charlotte.

Louise forklarer, at de 3-4 første dage

er de værste, så begynder man at

mærke forbedringer i kroppen, men ofte

også uro. Louise opfordrer deltagerne

til at lave noget aktivt, når de mærker

uro i kroppen. ”Løb eller gå en rask tur

eller gør hovedrent. Vask gardinerne,

gør rent og luft ud i hele huset, og gå så

en tur. Når I kommer hjem, vil I kunne

lugte, hvor godt et røgfrit hus lugter.”

Eli føler sig rastløs og har uro i kroppen.

Han bruger en inhalator med

nikotin-ampuller som erstatning for

cigaretterne. Inhalatoren er formet som

indimellem at måtte tage kortet til

hjælp. Men han glæder sig til at se de

mange skønne steder Vordingborg

Kommune kan byde på. Torben Nøhr

fortæller, at han faktisk ofte kører små

omveje til og fra møder for at lære

kommunen bedre at kende. Lokalkendskabet

skal nok hurtigt komme på

plads. Især da han den 1. september

er fl yttet fra Frederiksberg til Præstø.

Når Torben Nøhr skal beskrive de

opgaver, der venter ham, fremhæver

han især arbejdet med udvikling af

byrummet i kommunens tre købstæder,

sikring af det grønne miljø både til lands

og til vands og selve vedligeholdelsen

af kommunens bygninger.

Når han bliver bedt om at beskrive

sig selv som leder, fortæller Torben

Nøhr, at han lægger stor vægt på

åbenhed og dialog med sine medarbejdere.

Han ser meget gerne, at medarbejderne

bidrager med forslag og nye

ideer til forbedringer. Det er vigtigt for

Charlotte studerer stolt tallet på kuliltemåleren.

et

plastikcigaretrør.

”Jeg

mangler smøgen i

hånden og i munden, men min

”pind” hjælper mig,” siger Eli.

De tre kvinder tager et stykke frugt,

når rygetrangen melder sig, og kroppen

har behov for hurtig energi. Eli tager et

hiv på sin ”pind”. Så alle fi re er allerede

godt på vej mod en sundere hverdag.

”Det har også noget at gøre med

instruktøren,” hvisker Anne-Lise i

pausen. Så det hvisker vi videre her.

Rygestopkurserne er gratis og fortsætter

de kommende måneder. Har du lyst

til at deltage eller vide mere, kan du

kontakte Louise Svane Knarreborg på

tlf. 29 38 71 03.

Jette Nielsen

HR afdelingen

Ny teknisk direktør sætter åbenhed og motion på dagsordenen

ham at have et tæt og tillidsfuldt forhold

til sine medarbejdere, så han har brugt

meget tid de første par måneder på

at komme rundt og hilse på så mange

som muligt.

I fritiden er Torben Nøhr meget aktiv

og holder især af vandsport, tennis og

løb. Han opmuntrer sine medarbejdere

til at dyrke motion og håber, at man

med tiden kan få arrangeret deltagelse i

forskellige motionsløb og andre idrætsaktiviteter.

• Torben Nøhr er 53 år.

• Har tre døtre og tre børnebørn

• Er uddannet cand. scient. i

geografi og har gennem de sidste

15 år været teknisk direktør i Køge

og Frederiksberg kommuner.

• Har været miljøchef i Københavns

Amt i 5 år og har siden 2005 haft

et tillidshverv som formand for

Dansk Byplanlaboratorium.

Tine Madsen

4 5


God

kemi

& kulør på Vintersbølle Centralvaskeri

Per har været ude og hente dagens vasketøj og er ved at læsse det af bilen.

200 kg

tøj på én

gang. De største

af maskinerne kan rumme ti

gange så meget vasketøj, som de maskiner

vi andre har stående hjemme i

bryggerset.

Klaus fortæller,

at det

er lykkes Ole at

vaske 80 lagner på

én og samme tid i den

største af maskinerne.

Det rene vasketøj bliver

hængt op på røde bøjler, hvor det

hænger natten over.

Det tøj, der ikke bliver rettet op i nattens

løb, bliver rullet eller presset. Man

skal være hurtig på hænderne for at

følge med maskinerne. Rullemaskinen

kan rulle omkring en kilometer lagner i

timen. Når tøjet er lagt sammen, er det

klar til at blive kørt tilbage til kunderne.

Udover at vide næsten alt om

vaskemetoder, miljøhensyn og

sikkerhed, så ved Klaus åbenbart

også et og andet om, hvordan man

fastholder sine dygtige medarbejdere.

Hans medarbejdere har i gennemsnit

været ansat på vaskeriet i næsten 15

år. En enkelt af medarbejderne, Bodil,

har været på vaskeriet, lige siden det

startede i 1984.

Man kan også hurtigt fornemme, at

der er et rigtig godt sammenhold. ”Vi

er alle sammen klar til at tage en ekstra

tørn, når det brænder på,” fortæller

Klaus. Selvom der ofte er meget travlt,

så lykkes det alligevel at sætte lidt kulør

på arbejdsdagen. ”Indimellem hygger

vi os med at tilberede varm mad til

frokost. Nogle gange sætter vi en steg

i ovnen, som vi kan gå og dufte til hele

formiddagen,” fortæller Klaus med et

saligt smil om munden.

TU

På Vintersbølle Centralvaskeri har

otte medarbejdere tilsammen over

150 års erfaring i at ordne vasketøj

for kommunens plejehjem og institutioner.

På trods af en travl arbejdsdag,

formår de at hygge sig sammen,

mens maskinerne kører.

Nede ved Vintersbølle Strand, godt

gemt bag ældrecentret, ligger Vintersbølle

Centralvaskeri. Udover de rør som

leder dampen væk og den hektiske aktivitet,

man kan ane bag vinduerne på

første sal, er der ikke meget, der udefra

afslører, at der her vaskes over en halv

million stykker tøj hvert år.

VorNyt er blevet inviteret på besøg af

driftleder Klaus Kaarde. Vi besøger vaskeriet

i begyndelsen af august måned,

Ole har kørt det sorterede vasketøj ind

i vaskerummet. I baggrunden ses de

store vaskemaskiner

hvor tre af de otte faste medarbejdere er

”ferieramte”. Inde på vaskeriet er Klaus

sammen med Aase, Jytte og Ole i fuld

gang med at sortere, vaske, ophænge,

rulle og presse dagens levering af vasketøj.

Når tøjet er rent og tørt, sendes

det retur til de plejehjem og institutioner,

som er blandt vaskeriets kunder.

Klaus tager imod og viser rundt i

vaskeriet, mens han stolt fortæller om

vaskeriets historie, de nøje indøvede

arbejdsgange og de mange maskiner,

som kører for fuld damp i vaskeriet.

Klaus viser, hvordan de ved at sætte

farvekoder og værelsesnumre i tøjet

sikrer, at hvert enkelt stykke tøj kommer

tilbage til rette ejermand

Ole hjælper Aase med at rulle de

store lagner

Fra tuberkulosebehandling

til vasketøj

Vaskeriet blev etableret i 1984 i samme

bygninger, som tidligere har fungeret

som behandlingssted for tuberkuloseramte

børn. I de første år vaskede man

udelukkende for den gamle Vordingborg

Kommune. Senere blev kundekredsen

udvidet til også at dække

plejehjem og andre institutioner i Langebæk,

Præstø og Møn kommuner.

Vaskeriet indrettet efter

arbejdsgangene

Når vaskeriets chauffør har hentet dagens

vasketøj ude hos kunderne, bliver

det kørt ind til sortering, som foregår i

den ene ende af vaskeriet.

Her sorterer Ole og Klaus tøjet i nogle

store vogne, som de bagefter kører ind

i det tilstødende rum, hvor vaskemaskinerne

står.

Vaskeriet råder over fem vaskemaskiner,

som tilsammen kan vaske næsten

Jytte står i den anden ende af rullemaskinen

og tager imod de nypressede

lagner

Den 1. august kunne teknisk designer

Anne-Lise Dabros Andersen,

Teknisk Forvaltning i Langebæk,

fejre sit 40 års jubilæum som ansat

ved Vordingborg Kommune.

Til VorNyt fortæller Anne-Lise, at hun

efter realeksamen i 1964 besluttede sig

for at uddanne sig til teknisk assistent.

Uddannelsen foregik på Teknisk Skole

foruden et år i praktik på stadsingeniørens

kontor i Vordingborg.

Efter at Anne-Lise blev færdiguddannet,

fi k hun job i Statens Vejlaboratorium

i Roskilde. Her blev hun i to år,

inden hun på grund af kæresten gerne

ville tilbage til Sydsjælland igen. Efter et

halvt år på Vordingborgs kommunale

værker kom Anne-Lise tilbage til sit

praktiksted, hvor hun har været siden

– i 40 år!

40 år i kommunens tjeneste

Anne-Lise fortæller om, hvordan hun

har været med gennem hele den tekniske

udvikling fra dengang man tegnede

med ridsefjer og tusch til i dag, hvor alt

foregår på computere i mange forskellige

programmer.

Gennem de 40 år på Teknisk Forvaltning

har Anne-Lise arbejdet med

mange forskellige ting. Hun startede på

”tegnestuen”, som det hed, hvor hun

tegnede og rettede på matrikelkort.

Siden blev det til en længere årrække

i Vejafdelingen. Om den tid fortæller

Anne-Lise blandt andet:

”Når vi skulle lave et vejprojekt, skulle

vejen først måles op. Det gjorde vi på

den gammeldags manér med vinkelspejl

og målebånd. Nogle gange cyklede vi

ud med alle remedierne. Det var tider!”

Anne-Lise var også med, da Algade

skulle bygges om; hun har styret

stadepladser ud for butikkerne og givet

gravetilladelser – især til naturgassen.

Kollektiv transport, kontakt til handicapråd

og tegning af kloakker på digitale

kort er eksempler på andre arbejdsopgaver.

I dag beskæftiger Anne-Lise sig med

affaldsområdet, som hun synes er spændende,

ikke mindst fordi det giver mange

borgerkontakter. Anne-Lise kan godt lide

at snakke med borgerne og kan da også

hjælpe dem i de fl este tilfælde.

Flytningen til Langebæk er gået godt,

og Anne Lise glæder sig over nye, søde

kolleger. Hun har måttet fl ytte kontor tre

gange og mener, at nu må det være lykkens

gang. Tidligere har Anne-Lise prøvet

at fl ytte med forvaltningen fra Algade

65 på kvisten, til Algade 78 på første

sal, og i 1969 til Vordingborg Rådhus.

”Jeg er ved min femte tekniske chef,

og det kan man jo godt tænke lidt over,”

lyder det fra Anne-Lise, der efter 38 år

i parcelhus i Ørslev sammen med sin

mand er fl yttet til havnefronten i Vordingborg

i en af de nye boliger på Stationsvej.

Fritiden går blandt andet med yoga

og lidt klaverspil.

”Og så har jeg min familie og venner

og ikke mindst mine to dejlige børnebørn,

som jeg går op i,” slutter Anne-

Lise, der ikke har aktuelle planer om at

forlade arbejdsmarkedet.

6 7

Ulrik Jensen


Vordingborg Kommunes

våben og design

Som mange af jer sikkert ved, så har

Vordingborg Kommune fået en fælles

designlinje. Det betyder, at vi alle

sammen fremover skal anvende det

samme logo og design, når vi skriver

breve, laver powerpoint-præsentationer,

foldere, brochurer, eller skal

bestille nyt arbejdstøj.

Vordingborg Kommune fi k nyt ”kendingsmærke”

omkring nytår. Et våben,

vi efterhånden kender godt - med den

buttede fl yvende gås på et skjold i blåt,

grønt og hvidt. Våbenet er det vigtigste

element i vores designlinje.

Det fælles design bidrager til, at vi

fremstår professionelle og ensartede

i vores kommunikation. Når vi alle

sammen anvender det samme logo og

design, kan omgivelserne også genkende

kommunen som afsender, når vi

kommunikerer med dem.

Det nye kommunevåben

Ved valget af det nye kommunevåben

var det især vigtigt, at våbenet blev

unikt og let at kende fra andre kommuner.

Derfor skulle det ikke være blade,

træer eller vand, som fi ndes i hele

Danmark. I stedet valgte kommunalbestyrelsen

gåsen, som den kendes vildt

fra vores område, og som den i øvrigt

kendes fra historien omkring Gåsetårnet.

Vildgåsen og de tre farver er et gennemgående

tema i hele designet, som

også udnytter de forskellige linjer og

buer fra gåsen. Især vildgåsens vinger

bliver brugt i mange sammenhænge.

Du har måske allerede set dem anvendt

i kommunens faste annoncesider

i de lokale aviser.

Designet samlet i én manual

Vores fælles designlinje er beskrevet

i en designmanual. Den indeholder

blandt andet en oversigt over de farver

og former, som indgår i designet. Derudover

kan du fi nde de skrifttyper, du

skal anvende, samt en masse eksempler

på hvordan du kan bruge designet,

når du for eksempel skal lave en

Kommunevåbenet med navnetræk

Vildgåsen, vandet, naturen, Møns Klint og Gåsetårnet samlet

i ét våben

I kommunens våben danner vildgåsens vinger et ”V”, som forbogstavet

i kommunens navn. Trekanten symboliserer Møns Klint og

spiret på Gåsetårnet. Farverne på våbenet er blå, grøn og hvid:

Blåt for vandet ved den lange kystlinje. Grønt for den smukke

natur i kommunen. Hvid som de lysende skrænter ved klinten.

Med hjælp fra en grafiker

kan du sætte billeder ind i de

forskellige skabeloner som

findes i designmanualen.

brochure, en powerpoint-præsentation,

et brevpapir til din institution eller andre

produkter. Designmanualen ligger på

intranettet. Her kan du også fi nde de

fi ler, du skal bruge, når du anvender

designmanualen.

Designmanualen på intranettet

Du fi nder designmanualen

under ”Indeks” og ”Håndbøger”

på intranettet. Her har du både

mulighed for at se hele manualen

og hente de fi ler, du skal

bruge. Designmanualen dækker

i øjeblikket desværre ikke alle

vores forskellige behov, og den

er heller ikke så brugervenlig,

som vi kunne ønske. Så der er

stadig plads til forbedringer. I

Kommunikationsafdelingen arbejder

vi på at forbedre designmanualen

på intranettet, så den

bliver nemmere at anvende. Det

kræver noget programmering,

og vi forventer derfor, at det vil

tage nogle måneder endnu.

Bestil brevpapir og kuverter hos

vores fælles leverandør

Indkøbsafdelingen har indgået en aftale

med et trykkeri, som trykker og leverer

brevpapir og kuverter med vores nye

logo på. Indtil videre kan du bestille

direkte hos Archive Grafi sk på tlf. 76 31

70 00 eller e-mail archive@archive.dk.

Eksempel på forside

til en rapport.

Du skal blot oplyse leveringsmængde,

om det skal være med eller uden institutionslogo,

EAN-nummer, reference og

leveringsadresse.

Indkøbsafdelingen og trykkeriet Archive

Grafi sk samarbejder om at få lagt et

elektronisk katalog i e-handelssystemet

WebBestilling, så man fremover kan

bestille herigennem.

Indkøbsafdelingen har allerede nu bestilt

et stort antal almindeligt brevpapir

og kuverter med Vordingborg Kommunes

logo, som ligger klart på lager

hos trykkeriet. Alle kan derfor bestille

brevpapir og kuverter med Vordingborg

Kommunes logo til en fordelagtig pris.

Værdibaseret ledelse

Institutioner har også mulighed

for at bestille brevpapir og kuverter

med både Vordingborg

Kommunes logo og institutionens

eget logo. Du kan fi nde

et eksempel på et institutionsbrevpapir

i designmanualen.

Hvis man fra en institution

gerne vil have både kommunens

og institutionens logo på

papiret, bliver det til en noget

højere pris på grund af den

lille mængde. Du kan i stedet

vælge at udskrive brevpapir

med både kommunens logo

og institutionslogo lokalt ved

hjælp af skabelonen i designmanualen.

Hvor kan du få hjælp

Hvis du har spørgsmål til det

nye design eller designmanualen, er

du velkommen til at kontakte Anette

Nøddelund eller Thomas Uhlenfeldt i

Kommunikationsafdelingen på telefon

55 36 27 13/14 eller på

kommunikation@vordingborg.dk.

Hvis du har brug for hjælp til indkøb,

kan du se i Indkøbshåndbogen på

intranettet under ”Indeks” og ”Håndbøger”.

Du er også velkommen til at

kontakte Monica Handberg i Indkøbsafdelingen

på telefon 55 36 28 06 eller

på moha@vordingborg.dk.

VorNyt har spurgt kommunaldirektøren om, hvordan

det går med projektet om værdibaseret ledelse. Steffen

Røntorp fortæller: ”Status på projektet lige nu er, at vi

har valgt det konsulentfirma, som skal hjælpe os med at

udvikle hele konceptet for projektet og uddanne vores

interne instruktører og ledere. Det blev firmaet Fokus

One, og vi forventer os meget af det samarbejde. Nu

skal vi finde de interne instruktører, der skal uddanne de

ca. 4.000 medarbejdere i værdibaseret ledelse i løbet

af 2008. HR-afdelingen vil sammensætte korpset af

instruktører i løbet af oktober.”

På bagsiden af VorNyt kan du læse mere om

muligheden for at blive instruktør.

Thomas Uhlenfeldt,

Kommunikationsafdelingen

8 9


Vi sætter

fokus

på stresshåndtering

Psykologisk rådgivning

Vordingborg Kommune har indgået

en aftale med Falck om psykologisk

rådgivning til medarbejdere, som eksempelvis

er så præget af stress, at de

har behov for professionel hjælp. Andre

hændelser som ulykker, dødsfald, vold,

trusler og alvorlig sygdom kan også

medføre, at medarbejdere får behov for

professionel rådgivning og støtte.

Helge Jensen, Maj-Britt Otto og

Randi Jakobsen fra HR-afdelingen

kan henvise til psykologisk rådgivning.

Du kan ringe på 55 36 27 80 og høre

nærmere, hvis du selv eller en kollega

har brug for støtte og vejledning. Du

har mulighed for at få op til 10 konsultationer

anonymt og gratis.

Alle arbejdspladser vil få en

Falck-mappe med yderligere

information om aftalens indhold.

Falck vil desuden komme og

fortælle alle sikkerhedsgrupper

om ordningen i løbet af

efteråret. Du kan læse mere på

intranettet under Personaleforhold,

Arbejdsmiljø. På samme

side på intranettet vil vi fremover

informere om arbejdsmiljø og

sundhed og beskrive forskellige

tilbud og aktiviteter, som vi sætter

i værk.

Telefonrådgivning.

JN

”Hvis I glemmer alt

andet, jeg har sagt,

så husk følgende:

En time om dagen

skal du spørge dig

selv: Hvad har jeg

lyst til at lave nu

og så gør’ det!

En dag om ugen

skal du vågne op

og tænke: Hvad

har jeg lyst til i dag

og så gør’ det!”

Mere end 600 medarbejdere var

samlet til gå-hjem-møde i Langebæk

Hallen, da stressterapeut Thomas

Milsted på en humoristisk måde talte

om noget så alvorligt som stress.

Thomas Milsted er leder af Center for

Stress. Han har arbejdet med stresshåndtering

i de sidste 12 år, hvor han

blandt andet har virket som foredragsholder

og underviser. Thomas Milsted

gav på gå-hjem-mødet blandt andet

følgende to gode råd til, hvordan man

kan håndtere risikoen for stress.

Hvis du er på vej til at blive stresset,

må du grundlæggende vælge

mellem tre løsninger:

• Ændre det der gør dig stresset

• Fjerne dig fra stressfaktoren

• Eller acceptere og leve uanstrengt

med faktorerne som de er

”Mennesker der er gode til

at håndtere stress, har det

enkelte fællestræk, at de simpelthen

ikke vil have stress!”

Slap af! Siger Thomas Milsted. Her tager han selv en pause under en kanotur.

Gå-hjem-mødet var startskuddet til en

række tiltag i Vordingborg Kommune,

som skal være med til at skabe arbejdsglæde

og gode arbejdspladser.

De mange medarbejdere benyttede

mødet til at mødes med kolleger og få

en fælles oplevelse om et emne, som

mange er berørt af i en travl hverdag.

Alle fi k udleveret en manual med konkret

information om og øvelser til, hvad

man kan gøre for at skabe arbejdsglæde.

Manualen ligger på intranettet

under Personaleforhold, Arbejdsmiljø.

JN

Nyt om navne

25 års jubilæum

1. maj – 30. august 2007

Navn

Anni Jørgensen

Annelise Karlshøj

Birgit Lene Poulsen

Elsebeth Andersen

Hanne Bille

Hanne Pedersen

Helmuth Jacobsen

Inge-Solveig Nielsen

Jeanette Eva Petersen

Jon Johnsen

Jonna Nielsen

Lonny Lykke Slobodziuk

Pia Brandt

Sussanne Larsen

40 års jubilæum

1. maj – 30. august 2007

Navn

Anne-Lise Dabros Andersen

Kirsten Bechmann Petersen

Margit Hedebo Thygesen

Arbejdssted

Fanefjordcenteret, køkkenet

Daginst. Skovhuset

Ældredistrikt Rosenvang

Dagplejen, tilknyttet Fanehaven

Daginst. Elverhøjen

Fællessekretariatet

Præstø Søsportscenter

Islingeskolen

Mern Børnehave

HR-Personale

Vordingborg Vuggestue

Synscentralen

Abildhøjskolen

Bo og Netværk Møn

Arbejdssted

Teknik og Miljø

Borgerservice Stege

Borgerservice Vordingborg

Fratrådte på grund af pension/efterløn

1. maj – 30. august 2007

Navn

Arbejdssted

Alfred Walter Poulsen

SFO Hasselitten

Alice Riishøj

Ældredistrikt Fanefjord

Anna Lisette Hansen

Dagplejen

Anne Irene Henriksen

Bo og Netværk Møn

Anne Grete Hansen

Bo og Netværk Møn

Annemarie Rasmussen

Islingeskolen

Anni Inga Duus

Bo og Netværk i Præstø

Her bringer vi navnene på jubilarer og fratrådte kollegaer. Det er imidlertid

en stor udfordring at få styr på alle navne, så vi håber på jeres

hjælp til at gøre listen fyldestgørende. Husk at indberette navnene til det

lønteam, I hører under.

Anni Nielsen

Britta Ravn Nyborg

Carsten Jylov

Dorte Thode

Ellen Margrethe Andersen

Elly Rasmussen

Erik Jensen

Hanne Elisa Winkel

Hanne Hansen

Hanne Lis Kristensen

Henny Jensen

Ib Ravnsted-Larsen

Ingrid Annalise Lillelund

Ingrid Rasmussen

Iris Pedersen Kobbernagel

Karin Hansen

Karl Peter Hemmingsen

Kirsten Bøje

Kirsten Heinesen

Klaus Børner

Lillian Damm

Lizzie Steffensen

Merete Riise

Mona Tofte-Hansen

Ole Villum Neerup

Poul Larsen

Preben Otto Knuth

Rita Myrna Niebling

Ruth Møller Michaelsen

Sanne Jakobsen

Selma Vang Jensen

Sigrid Birgitte Nyord

Susanne Bøgild

Susanne Irene Mørck

Tove Bodholdt Hutters

Tove Dorthea Olsen

Ældredistrikt Skovbo

Kalvehave skole

Svend Gønge-skolen

Langebæk børnehave

Bo og Netværk i Præstø

Ældredistrikt Ulvsund

Iselingeskolen

Hjertebjergskolen

Distrikt Aggerhus

Ældredistrikt Rosenvang

Ældredistrikt Ulvsund

Stege Skole

Hjertehaven Daginstitution

Børn og familierådgivning

Ældredistrikt Solhøj

Ældrecentret Vintersbølle Strand

Kørselskontoret

Arbejdsmarkedcentret

Marienberg Skole

Børn og familierådgivning

Kantinen i Præstø adm. bygning

Ældredistrikt Ulvsund

Lærkereden Børneinstitution

Ældredistrikt Ulvsund

Stege Skole

Bo og Netværk Møn

Marienberg Skole

Autismecenter Storstrøm

Hjertebjergskolen

Langebækskolen

Stege Skole

Vintersbølle Skole

Ørslev Skole

Pladsanvisningen Præstø

Sundhedsplejen

Dagplejen

10 11


Foto: © Post Danmarks fotoarkiv. Fotograf Niels Busch, 2004

Fra 1. januar bliver posten ikke længere

videresendt af Post Danmark!

Vi har siden 1. januar 2007 haft en aftale

med Post Danmark om, at al post

som er adresseret til institutioner og de

gamle rådhuse videresendes til Rådhuset

i Vordingborg.

Aftalen er indgået for at sikre, at alle

dokumenter og sager bliver registreret

i vores elektroniske system til sagsbehandling

eDoc - og dermed i vores

fælles dokumentarkiv.

Aftalen med Post Danmark udløber

den 31. december i år. Herefter vil rigtig

Brug pressen!

Får I gjort nok ud af de gode historier på jeres arbejdsplads Måske er der meget

mere, som I kan fortælle pressen om og derved få positiv omtale.

I kan få inspiration til, hvordan I kontakter pressen i ”Retningslinjer for pressekontakt”.

De ligger på intranettet under ”Kommunikation”.

I Kommunikationsafdelingen kan I også få gode råd – for eksempel hjælper vi

gerne med at fi npudse formuleringerne eller overskriften, når I har skrevet et

udkast til en pressemeddelelse. Kontakt os på tlf. 55 36 27 13/14 eller på e-mail

kommunikation@vordingborg.dk.

Klip ud og gem

Psykologisk Rådgivning

Ring til HR-afdelingen og få gratis og anonym hjælp.

Du kan ringe til:

Randi Jacobsen

Tlf. 55 36 27 81

E-mail: raj@vordingborg.dk

Maj-Britt Otto

Tlf. 55 36 27 82

E-mail: mbri@vordingborg.dk

mange breve blive sendt til forkerte

adresser, hvis vi ikke sørger for at

fortælle afsenderne om vores fælles

postadresse.

Det er derfor vigtigt, at du i dine

breve, e-mails og lignende husker at

informere alle afsendere om, at de

fremover skal sende deres post til Valdemarsgade

43, Postboks 200, 4760

Vordingborg. Det gælder for administrationen

og alle de institutioner, der

benytter eDoc.

Anette Nøddelund

Kommunikationsafdelingen

Helge Jensen

Tlf. 55 36 27 85

E-mail: heje@vordingborg.dk

Når du har kontaktet en af os fra HR-afdelingen, kontakter vi Falck Healthcare, som så

ringer dig op.

Instruktører søges

til værdibaseret

ledelse

Har du lyst til at undervise i værdibaseret

ledelse Så er det nu, du skal søge!

Vi er interesserede i, at instruktørkorpset

sammensættes meget bredt, så

hvis du har lyst til at prøve en spændende

udfordring, så søg – der er mulighed

for, at du i nødvendigt omfang

kan blive frikøbt fra dit arbejde.

Du kan fi nde opslaget

på intranettet eller din

lokale opslagstavle.

Ellers spørg din nærmeste

leder eller HR-chef

Randi Jakobsen (tlf.

5536 2781).

Steffen Røntorp

Kommunaldirektør

Vær med til at

lave VorNyt

Har du idéer til VorNyt, hører vi meget

gerne fra dig.

Fortæl en god historie fra dit arbejde,

eller invitér redaktionen ud til en snak.

Sidste frist for forslag til næste nummer

af VorNyt er den 15. oktober 2007.

Du er også velkommen til at være med

i VorNyt-redaktionen. Vi vil gerne være

fl ere om at lave bladet, så det kan

dække bredt.

Ring eller mail til Kommunikationsafdelingen

tlf. 55 36 27 13 eller 55 36 27 14,

e-mail kommunikation@vordingborg.dk.

More magazines by this user
Similar magazines