12.07.2015 Views

Mette Algreen Nielsen - ATV - Jord og Grundvand

Mette Algreen Nielsen - ATV - Jord og Grundvand

Mette Algreen Nielsen - ATV - Jord og Grundvand

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

PLANTESCREENING- en blomstrende teknol<strong>og</strong>i tiljord- <strong>og</strong> grundvandsforureningerPræsenteret af:Ph.D. studerende <strong>Mette</strong> <strong>Algreen</strong> <strong>Nielsen</strong>Lektor Stefan TrappMaj 2012, <strong>ATV</strong> møde


Procedure0. Find eget træ på site1.SUUNTO træbor: Kanyle, bor,håndtag2.Indsætning af træboret i stammen3.Indførelse af kanyle4.Udtagning af trækerneprøve5.Stammen efter prøveudtagning


Procedure6)6. Prøveforberedelse <strong>og</strong>analyse7. Kortlægning7)


Metodens virkemåde• Planterne optager kemikaliervia rødderne• Transpiration• Sorption til rødderne• Gas diffusion via rødderne• Kemikalier transporteres tiløvrige plantedele→• Træprøve vil repræsenterekemikalier i jorden/sediment/grundvandet


Metodens virkemåde• Optager kemikalier fra etrelativet stort område• Større sandsynlighed for atfinde forureningslommer• Mulighed for mange prøver


AnvendelseEtablerede anvendelses muligheder• Benzen• ToluenPCE• Methyl tert-butyl ether (MTBE)• Vinyl chlorid (VC)• Trichlorethen (TCE)BenzenTCEDCE• Tetrachlorethen (PCE)Anvendelsesmuligheder under udvikling• Tungmetaller: Cadmium, Krom, Kobber, Nikkel, Zink, Bly.Anvendelsesmuligheder under fremtidig udvikling• Polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH)Benzo[a]pyrenNaphthalen


Eksempel påpanvendelse til PCE/TCETest site:• Industrigrund nær Liberec i Tjekkiet• Ekstraherede lipider/proteinerfra dyrekadavere• Anvendte PCE som solvent• <strong>Grundvand</strong>s – <strong>og</strong> træprøver udtaget 2005• Forskellige træslægter


Eksempel påpanvendelse til PCE/TCE• Estimat af forureningsspredning lavet ud fra grundvandsboringer


Eksempel påpanvendelse til PCE/TCE• Estimat af forureningsspredning lavet ud fra grundvandsboringer• Trækerneprøver udtaget• Overensstemmelse medgrundvandsprøverne


Eksempel påpanvendelse til PCE/TCE• Én tydeliguoverensstemmelse• Verificeret med ekstragrundvandsboringer Enkeltliggende hot-spotblev lokaliseret


Eksempel påpanvendelse til PCE/TCE iDanmark• Samarbejde med Region Sjælland• PCE/TCE undersøgelse af område iMaribo• Et hot-spot område var kendt


Eksempel påpanvendelse til PCE/TCE iDanmark• Samarbejde med Region Sjælland• PCE/TCE undersøgelse af område iMaribo• Et ”hot-spot” område var kendt Metoden bekræftede ”hot-spot”området Et enkeltliggende forurenet områdeblev <strong>og</strong>så identificeret• Tidligere udløb i området• Yderligere traditionelleundersøgelser blev sat i værk• Endelig rapport afventes


Eksempel påpanvendelse til PCE/TCE iDanmark• Samarbejde med Region Sjælland• PCE/TCE undersøgelse af område iMaribo• Et ”hot-spot” område var kendt Metoden bekræftede ”hot-spot”området Et enkeltliggende forurenet områdeblev <strong>og</strong>så identificeret• Tidligere udløb i området• Yderligere traditionelleundersøgelser blev sat i værk• Endelig rapport afventesNewspapersPresseomtale iforbindelse medundersøgelsen


Eksempel påpanvendelse til metallerTest site:• Slamdepot i Valby i Danmark• Stærkt forurenet med metaller<strong>og</strong> organiske stoffer• <strong>Jord</strong>– <strong>og</strong> træprøver udtaget 2011• Test site & reference site• Pil <strong>og</strong> Poppel


Eksempel påpanvendelse til metaller• Metal koncentrationerne i jord <strong>og</strong> trækerner analyseret• Sammenlignet statistisk (F- <strong>og</strong> T-test)Piletræer kan påvise forhøjet konc. af Cd, Cu, Ni <strong>og</strong> ZnPoppeltræer kan påvise forhøjet konc. af Cd, Ni <strong>og</strong> Zn.


Eksempel påpanvendelse til metaller• Metaloptaget er afhængigt af træslægten Signifikant forskel ses kun ved høje koncentrationer Pil er bedst til screening for Cd, Cu <strong>og</strong> Zn Poppel er bedst til screening for Ni Pil <strong>og</strong> poppel optager metaller forskelligt


Anvendelsen afhængig af kontaminantenOrganiske solventerTungmetaller• Kan analyseres direkte • Kræver prøveforberedelse• Detektion = kontaminering • Detektion ≠ kontaminering• Hver prøve udgør etmåleresultat• Relativekoncentrationsniveauer• Mindre afhængig aftræslægten• Statistisk sammenligningmed referenceprøver• Forhøjet vs. ikke forhøjet• Afhængig af træslægten• Mere afhængig af årstiden • Mindre afhængig af årstidenEr ikke afklaret for PAH komponenter


Metodens fordele <strong>og</strong> begrænsningerFordele-Nem-Hurtig-Billig-Efterlader ingen skader-Kan anvendes på følsommeområder-Prøver repræsenterer etstort områdeBegrænsninger-Toksicitet-Træer skal være til stede-Semi-kvantitativ-Kan påvirkes af; klimaet,jordforhold, træslægten m.m.


Sammenfatning• Trækernemetoden anbefales til indledendeundersøgelser = pre-screeningsmetode.• Metoden vil give et hurtigt overblik overforureningsspredningen.• Metoden vil være tids- <strong>og</strong>økonomibesparende.• Metoden har vist sig anvendelig til at påvise:• benzen, toluen, MTBE, TCE <strong>og</strong> PCE ijord/sediment/grundvand,• forhøjede niveauer af Cd, Cu, Ni <strong>og</strong> Zn på stærktforurenede områder.


Tak for jeres opmærksomhed!Kontakt information: mann@env.dtu.dk


Relevant litteratur• Guides til metoden• User´s guide to the collection and analysis of tree cores to assess the distribution ofsubsurface volatile organic compounds. Vroblesky DA. (2008). U.S. Geol<strong>og</strong>ical Survey ScientificInvestigations Report 2008-5088.• Guide to Phytoscreening - Using tree core sampling and chemical analyses to investigatecontamination in the groundwater and soil. Holm O, Rotard W, Trapp S, Dési R. (2011). TASKLeipzig, Germany.• Studier af trækernemetodenOrganiske solventer• Using tree core samples to monitor natural attenuation and plume distribution after a PCEspill. Larsen M, Burken J, Machackova J, Karlson U.G, Trapp S. (2008). Enviromental Science &Technol<strong>og</strong>y, 42 (5), pp. 1711-1717.• Pollutant plume delineation from tree core sampling using standardized ranks. Wahyudi A,B<strong>og</strong>aert P, Trapp S, Macháčková J. (2012) Environmental Pollution, 162, pp. 120- 128Metaller• Test of Tree Core Sampling for Screening of Toxic Elements in Soils from a NorwegianSite. <strong>Algreen</strong> M, Rein A, Legind C.N, Amundsen C.E, Karlson U. G, Trapp S. (2012). InternationalJournal of Phytoremediation, 14 (4), pp. 305-319.• Phytoscreening and Phytoextration of Heavy Metals at Polluted Sites Using Willow andPoplar Trees. <strong>Algreen</strong> M, Trapp S, Rein A. (2012). Manuskript submitted i Environmental Science &Technol<strong>og</strong>y.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!