12.07.2015 Views

Varmelagring i jorden - ATV - Jord og Grundvand

Varmelagring i jorden - ATV - Jord og Grundvand

Varmelagring i jorden - ATV - Jord og Grundvand

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Solvarme‐Strandbylagrings‐projekterDronninglundBrædstrupMarstal21-03-2011 3


BorehulsvarmelagreDronninglundStrandbyBrædstrupMarstal21-03-2011 6


Strandby Varmeværk8.000 m 2 solfangereProjekt:+ Borehulsvarmelager?21-03-2011 7


Brædstrup Varmeværk8.100 m 2 solfangere = 10 % af varmeproduktionenProjekt:+ 10.600 m 2 solfangere+ borehulsvarmelager (pilotprojekt)21-03-2011 8


Behov for lagring af solvarme iBrædstrup21-03-2011 9Kilde: Brædstrup Fjernvarme


21-03-2011 10


Typer af varmeslanger i borehullerne21-03-2011 Thomas Schmidt, Solites, Stuttgart


Varmesondernes ”hoveder”Fra Rehau’s priskatal<strong>og</strong>21-03-2011 12


Varmeslangerne monteres21-03-2011 13


Ledningsføringen mellem borehullerneLedningsføring mellem borehuller i Crailsheim, Tyskland21-03-2011 14


Planlagt ledningsføring i Brædstrup21-03-2011 15


Min. slope: 2%Soil 50 cmGeo textileGravel 5 cmDrainage matt 2 cmSemi permeable roof foilGeo textileMussels shells 25 cmSemi permeable foilPex tubesMussels shells 25 cmOriginal soilBorehole21-03-2011 16


Forsøg med topisolering –muslingeskaller!21-03-2011Kompaktering i small-scale. VIA University College -Horsens


Types of SoilThermal ConductivityW / (mK)Saturated Soil 0.15 - 4Sand perfectly dry 0.15 – 0.25Sand moist 0.25 - 2Sand saturated 2 - 4Clay dry to moist 0.15 – 1.8Clay saturated 0.6 – 2.5Soil with organic matter 0.15 - 2Solid Rocks 2 - 7Tuff (porous volcanic rock) 0.5 to 2.5Water 0.6Air 0.001Fra: www.Huxeflux.com21-03-2011 7


Varmeledningsevnen afhænger af:• Porøsiteten• Vandindholdet• <strong>Jord</strong>typen (jordmineralerne)• <strong>Jord</strong>partiklernes uensartethed (uensformigheden)21-03-2011 20


21-03-2011Thermal conductivity versus saturation for sand.B. R. Becker et al.University of Missouri-TrumanCampus.


21-03-2011Thermal conductivity vs. dry density for unfrozen sand at twosaturation levels. B. Becker et al.University of Missouri-TrumanCampus.


Varmeledningsevner for jordmineralerVarmeledningsevne(W/(mK))Volumetriskvarmekapacitet(MJ/(m 3 K)Kvarts 3 1,9 – 2,0Plagioklas 1,5 – 2,3 1,6 – 2,2Feldspat 2,3 – 2,5 1,6 – 1,821-03-2011 23


Number of contacts/particle vs. Dry dentisy for mixed shaped (□) andround shaped particles (+). B. Becker et al.University of Missouri-Truman Campus.21-03-2011


Målte varmeledningsevner iBrædstrupSample depth(m)Main lithol<strong>og</strong>yThermalconductivity(W/(m·K))Standarddeviation(W/(m·K))3-4 Silt and clay till 2.12* 0.113-4 Silt and clay till 2.88 2.217-8 Clay till 3.60 0.2518-19 Sand, mediumcoarse0.22 0.0026-27 Sand, fine 1.69* 0.0137-38 Silt and sand 1.02 0.0348-49 Sand and silt 0.55 0.0249-50 Sand and silt 1.71* 0.02*The soil in theese samples is manuelly compresed, the others are hydraulic compressed.


Geotermisk respons test21-03-2011Responstest udført i Brædstrup af HSW GmbH <strong>og</strong>GEO


Beregnede varmekapaciteter ‐BrædstrupSoilUnitweight(kg/m 3 )Naturalwatercontent(%)Estimateddistribution ofminerals(%)Estimated distributionof volume(%)Heatcapacity(kJ/(kg·K))Volumetricheatcapacity(MJ/(m 3 K))Feldspar Quartz FeldsparQuartz Water AirSand, sorted 1800 5 5 95 3 65 5 27 0.82 1.5Silt/sand,unsorted2000 7 10 90 8 67 7 18 0.86 1.7Clay till 2200 13 20 80 17 66 13 4 0.97 2.121-03-2011 27


Varmekapaciteter [MJ/(m 3 K)]Vand er suverænt god tilvarmelagring!Våd jord er god til varmelagring!Tør jord er dårlig til varmelagring!21-03-2011 28


Nødvendige ansøgninger/tilladelser:• Anmeldelse i hht. BEK nr. 1335 af 06/12/2006(Bekendtgørelse om vurdering af....virkning på miljøet (VVM).• Miljøvurdering i hht. lov om miljøvurdering af planer <strong>og</strong> pr<strong>og</strong>rammer.• Miljøscooping.• Evt. en VVM‐redegørelse.• Udarbejdelse af Lokalplan.• Miljøgodkendelse <strong>og</strong> evt. §19‐godkendelse (Miljøbeskyttelsesloven).• Byggetilladelse for overjordisk tanklager <strong>og</strong> bygning.• Anmeldelse af borearbejdet.• Projektforslag i henhold til ”Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning”.21-03-2011 29

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!