13.07.2015 Views

Oprensning af fri fase med biologisk metode - ATV - Jord og ...

Oprensning af fri fase med biologisk metode - ATV - Jord og ...

Oprensning af fri fase med biologisk metode - ATV - Jord og ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Temadag om <strong>fri</strong> <strong>fase</strong> forurening. 5. marts 2012Succesfuldt pilotforsøg <strong>med</strong> oprensning <strong>af</strong> residual <strong>fri</strong><strong>fase</strong> PCE ved hjælp <strong>af</strong> stimuleret reduktiv dekloreringi Kærgård PlantageCivilingeniør Torben Højbjerg Jørgensen (tjr@cowi.dk) <strong>og</strong> Lars Nissen (COWI),Lars Bennedsen <strong>og</strong> Mette Christophersen (Rambøll),Neal Durant <strong>og</strong> Leah MacKinnon (Geosyntec Consultants),Jørgen Fjeldsø Christensen (Region Syddanmark),Preben Bruun (Miljøstyrelsen)114-03-2012OPRENSNING AF FRI FASE MED BIOLOGISK METODE


Hvorfor <strong>biol<strong>og</strong>isk</strong> <strong>metode</strong> til DNAPL <strong>af</strong>værge?•Kan være cost effektiv•Lille miljøbelastning• Stimulering <strong>af</strong> den naturlig nedbrydning214-03-2012OPRENSNING AF FRI FASE MED BIOLOGISK METODE


Økonomi i forhold til andre <strong>metode</strong>r314-03-2012OPRENSNING AF FRI FASE MED BIOLOGISK METODE


SABRE projektet – Sammenligning <strong>af</strong> <strong>metode</strong>r forfuld skala oprensning <strong>af</strong> DNAPL områdeIn situ<strong>biol<strong>og</strong>isk</strong>Termisk<strong>med</strong> dampKemiskoxidationAfgravningØkonomi * 300 570 600 500Tid 3-5 år 15 mdr 1½-2 år 6 mdr*: £/m3414-03-2012OPRENSNING AF FRI FASE MED BIOLOGISK METODE


Stimuleret reduktiv deklorering (SRD)514-03-2012OPRENSNING AF FRI FASE MED BIOLOGISK METODE


Udfordringer ved oprensning <strong>af</strong> <strong>fri</strong> <strong>fase</strong> <strong>med</strong> SRD› Inhibering pga. høje koncentrationer <strong>af</strong> klorerede ethener› Syreproduktion ved nedbrydningen (HCl), hvorved pH værdien kanfalde til under det ønskede niveau (pH 6,5-8,1). Det er isærnedbrydning <strong>af</strong> vinylchlorid til ethen, som er meget følsom over forlav pH› TID614-03-2012OPRENSNING AF FRI FASE MED BIOLOGISK METODE


Case - Kærgård Plantage2010-05-25REMEDIATION STRATEGY/ PHARMACEUTICAL WASTES7


Ca. 280 millioner liter spildevand blev udledt I 6gruber fra 1956-1973Udledte stofmængder15,000 tons organiske syrer1.000 m1,500 tons sulfonamider,barbiturater, anilin, pyridin,phenoler, benzene, toluene mm.340 tons kloreredeopløsningsmidler40.000 tons uorganiske salte› Kviksølv, Cyanid, Lithium mm.2010-05-25REMEDIATION STRATEGY/ PHARMACEUTICAL WASTES8


UDLEDNING AF SPILDEVAND (OGSÅDNAPL PCE OG TCE)8. MARTS 2011SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSER PÅ KÆRGÅRD PLANTAGE9


Konceptuel model – Kærgård PlantageIndsatsområde for<strong>biol<strong>og</strong>isk</strong>oprensning1014-03-2012OPRENSNING AF FRI FASE MED BIOLOGISK METODE


Baseline før oprensning – der sker naturlignedbrydning allerede1114-03-2012OPRENSNING AF FRI FASE MED BIOLOGISK METODE


Udbredelse <strong>af</strong> <strong>fri</strong> <strong>fase</strong> forurening i grube 22010-05-25REMEDIATION STRATEGY/ PHARMACEUTICAL WASTES12


Udførte aktiviteter i 2009 - 20122010-05-25REMEDIATION STRATEGY/ PHARMACEUTICAL WASTES13


Forsøgsområde1414-03-2012OPRENSNING AF FRI FASE MED BIOLOGISK METODE


Specielle forhold på Kærgård PlantageUorganisk kemi <strong>og</strong> redoxforhold:› Lav pH <strong>og</strong> lav bufferkapacitet (HCO3 < 50 mg/l)› Højt indhold <strong>af</strong> jern <strong>og</strong> lavt indhold <strong>af</strong> sulfat› Stærkt reducerede forhold <strong>med</strong> højt indhold <strong>af</strong> methan <strong>og</strong> svolbrinteForurening:› Stedvis <strong>fri</strong> <strong>fase</strong>› Blandingsforurening: inhibering fx <strong>med</strong> antibiotika, kviksølv› Kr<strong>af</strong>tig lugt, gasserHydr<strong>og</strong>eol<strong>og</strong>i› Høj grundvandshastighedL<strong>og</strong>istiske forhold› Ingen strømSpecifikke nedbrydere2010-05-25› Høje indhold <strong>af</strong> bakterier (>10 6 celler/l 15REMEDIATION STRATEGY/ PHARMACEUTICAL WASTES


Vandprøver – DNAPL test2010-05-25REMEDIATION STRATEGY/ PHARMACEUTICAL WASTES16


Laboratorieforsøg (SIREM)Formål› Undersøge om SRD kan behandle sediment <strong>med</strong>stort <strong>og</strong> mindre indhold <strong>af</strong> <strong>fri</strong> <strong>fase</strong> forurening› Forsøg 1.Biostimulering(Methanol, Ethanol, and Lactate)› Forsøg 2.Bioaugmentation(Methanol, Ethanol, Laktat <strong>og</strong> KB-1®)17


Test <strong>med</strong> opløst forurening - MEL+KB-1Hurtig nedbrydning til ethenBioaugmented Day 24cDCEPCEVCEtheneTCE


Pilotforsøg - TestområdeDen væsentligste forurening i grube 2 er PCE2010-05-25REMEDIATION STRATEGY/ PHARMACEUTICAL WASTES20


Princip <strong>af</strong> SRD Pilot Test2010-05-25REMEDIATION STRATEGY/ PHARMACEUTICAL WASTES21


ERD Pilot Test Design - ModellerngM213StreamlineAV1M212I214M211M205Design Parametre› 14-20 dage opholdstid› 7 PV i 6 mdr› 0.5 m 3 /h10 m widthM21525 m lengthI201M210› Ethanol/laktat pulstilsætning› Buffer pH ~7 (HCO3-,CO3--)› Bakterietilsætning22


Monitering› Redoxparametre› Uorganiske hovedbestanddele› Organisk sttof› pH, redox, ledningsevne› Tracerforsøg› PCE, TCE, cDCE, VC, ethen, ethan› Bakterieanalyser (vcr)› Tracerforsøg <strong>med</strong> brmid› Isotopfrakturering


Teknisk anlæg2414-03-2012OPRENSNING AF FRI FASE MED BIOLOGISK METODE


Høje koncentrationer ved opstart <strong>af</strong> recirkulation =<strong>fri</strong> <strong>fase</strong> forurening2010-05-25REMEDIATION STRATEGY/ PHARMACEUTICAL WASTES25


Der skal løbende tilsættes buffer til pH kontrol2010-05-25REMEDIATION STRATEGY/ PHARMACEUTICAL WASTES26


Antallet <strong>af</strong> specifikke nedbrydere stiger1,E+091,E+081,E+071,E+06M212-1 (vcrA l -1 )2520151050M212-1 (vcrA %)14-03-2012OPRENSNING AF FRI FASE MED BIOLOGISK METODE


Mole Fraction17-jun14-jul12-aug13-sep07-okt15-nov21-dec17-feb23-marResultat <strong>af</strong> <strong>fri</strong> <strong>fase</strong> nedbrydning – 1 årsdrift4 meter nedstrøms injektions boring I2011M205-2 (6-8 m bgs)100%Ethane80%Ethene60%VCtrans-DCE40%20%c-DCETCEPCE0%282010-05-25REMEDIATION STRATEGY/ PHARMACEUTICAL WASTES14-03-2012 OPRENSNING AF FRI FASE MED BIOLOGISK METODE


Overordnede konklusioner› SRD var en effektiv <strong>metode</strong> til nedbrydning <strong>af</strong> høje koncentrationer (>100mg/l) <strong>af</strong> PCE til ethen (ingen inhibering)› 200-400 kg PCE blev nedbrudt under pilottesten› Metoden kan sandsynligvis <strong>og</strong>så anvendes i områder <strong>med</strong> kr<strong>af</strong>tig DNAPLforekomst› Der skal tilsættes buffer for at oprethold neutral pH› Resultater viser, at <strong>metode</strong>n kan anvendes i lag 2.2 som en "stand alone<strong>metode</strong>"› Metoden kan desuden kombineres <strong>med</strong> kemisk oxidation <strong>med</strong> ModificeretFentons Reagens› Cost effektiv i forhold til andre <strong>metode</strong>r› Fuldskala: Forventet driftstid er ca. 5 år2010-05-25REMEDIATION STRATEGY/ PHARMACEUTICAL WASTES29


Tak2010-05-25REMEDIATION STRATEGY/ PHARMACEUTICAL WASTES 30


Opsamling stimuleret reduktiv deklorering› Opløst forurening› Med tilsat både donor <strong>og</strong> bakterier blev 23 mg/l PCE behandlet på 2 måneder› Komplet nedbrydning blev <strong>og</strong>så observeret uden tilsætning <strong>af</strong> bakterier (5måneder)› Det er især T½ for VC som er større uden tilsætning <strong>af</strong> bakterier› DNAPL – kr<strong>af</strong>tig› Der blev ikke observeret <strong>biol<strong>og</strong>isk</strong> aktivitet› 2,6 g/kg PCE har måske inhiberet nedbrydningen2010-05-25REMEDIATION STRATEGY/ PHARMACEUTICAL WASTES


Fuldskalaoprensning› Metoden kan anvendes til fuldskalaoprensning2010-05-25REMEDIATION STRATEGY/ PHARMACEUTICAL WASTES32


Fuldskalaoprensning2010-05-25REMEDIATION STRATEGY/ PHARMACEUTICAL WASTES33


Fordele <strong>og</strong> ulemper ved SRD som <strong>af</strong>værge<strong>metode</strong>Fordele‣Lille miljøbelastning‣Cost effektiv i områder <strong>med</strong>relativt "lavt" forureningsindhold‣ingen mobilisering <strong>af</strong> øvrige stoffer‣stimulering <strong>af</strong> allerede naturligeprocesser‣yderligere stimulering <strong>af</strong> dennaturlige nedbrydning nedstømskilden‣Ingen ændring <strong>af</strong> redoxforholdeller geokemiUlemper‣Kun effektiv mod kloreredeopløsningsmidler‣Kan ikke anvendes i områder <strong>med</strong><strong>med</strong> store mængder <strong>af</strong> <strong>fri</strong> <strong>fase</strong>2010-05-25REMEDIATION STRATEGY/ PHARMACEUTICAL WASTES34


3514-03-2012OPRENSNING AF FRI FASE MED BIOLOGISK METODE


3614-03-2012OPRENSNING AF FRI FASE MED BIOLOGISK METODE


3714-03-2012OPRENSNING AF FRI FASE MED BIOLOGISK METODE


Forurening <strong>med</strong> klorerede opløsningsmidler3814-03-2012OPRENSNING AF FRI FASE MED BIOLOGISK METODE


BoringsplaceringBlande containerInjektions boring14-03-201239OPRENSNING AF FRI FASE MED BIOLOGISK METODEInjektions boring2010-05-25REMEDIATION STRATEGY/ PHARMACEUTICAL WASTES


Også nedbrydning i lag 2.14014-03-2012OPRENSNING AF FRI FASE MED BIOLOGISK METODE


Set-up - recirkulation25*10 m testcelleDybde : 6-11 m u.t.1 injektionsboring1 ekstraktionsboringM213M212AV1M214M206M211M205I201412010-05-25REMEDIATION STRATEGY/ PHARMACEUTICAL WASTES14-03-2012 OPRENSNING AF FRI FASE MED BIOLOGISK METODE


ETABLERING AF ÉN AF GRUBERNE8. MARTS 2011SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSER PÅ KÆRGÅRD PLANTAGE42


Styring <strong>og</strong> overvvågning2010-05-25REMEDIATION STRATEGY/ PHARMACEUTICAL WASTES43


Baseline koncentrationerForsøgDybde (mu.t.)Konc. PCE(mg/l)Fri <strong>fase</strong>Lav DNAPL(opløst)9,5-10,3 24 ?DNAPLkr<strong>af</strong>tig3,8-4,8 125 Ja

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!