13.07.2015 Views

Per Loll - ATV - Jord og Grundvand

Per Loll - ATV - Jord og Grundvand

Per Loll - ATV - Jord og Grundvand

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Oliekulbrinter <strong>og</strong> indeklimarisiko- estimering af reduktionsfaktorer<strong>Per</strong> <strong>Loll</strong>, DMRMarianne L. Bjerring, DMRClaus Larsen, DMRPoul Larsen, AAUNiels C. Bergsøe, Sbi, AAUPeder Johansen, Region Hovedstaden”Nye undersøgelsesmetoder”, <strong>ATV</strong> 29. maj 20121


Dette studium• I dette studium har DMR <strong>og</strong> SBi, for Region Hovedstadenbenyttet sporgasser til at estimere reduktionsfaktorer påen olieforurenet lokalitet med krybekælder <strong>og</strong> hulmur.• Gasservicevirksomhed med nedgravede tanke(olie/benzin). Bygning fra 1959-60.• Formålet er at estimere indeklimabidraget til boligen.Bemærk: Bygningen opfylder ikke forudsætningernefor anvendelse af en faktor 100 eller JAGG!4Nye undersøgelsesmetoder, <strong>ATV</strong> 29. maj 2012


Bygningen• Krybekælder, stueplan (bolig/erhverv) <strong>og</strong> 1. sal (bolig).KrybekælderStueplan1. sal5Nye undersøgelsesmetoder, <strong>ATV</strong> 29. maj 2012


Undersøgelsen• Spredningshypoteser (poreluft til indeklima/bolig):1. Via krybekælder til stueplan <strong>og</strong> 1. sal2. Via hulmure til stueplan <strong>og</strong> 1. sal6Nye undersøgelsesmetoder, <strong>ATV</strong> 29. maj 2012


PFT-metoden• PFT (<strong>Per</strong>Fluorcarbon Tracer) er en multisporgasmetode,hvor sporgas frigives passivt fra en emitter meden kendt konstant rate.• Opsamling sker ligeledes passivt på et adsorptionsrør,der kan opsamle flere sporgasser samtidigt:EmitterSampler• Baggrunden for metoden er beskrevet i Miljøprojekt nr.698, 2002 <strong>og</strong> 816, 2003, hvor den anvendes til atbestemme luftskifter/-udveksling imellem 2 zoner.• Her benyttes metoden til at estimere 14-dages midlede(kvantitative) reduktionsfaktorer.7Nye undersøgelsesmetoder, <strong>ATV</strong> 29. maj 2012


1. Undersøgelse - via krybekælder• To forskellige tracers: PMCH (rød) <strong>og</strong> PMCP (gul).– 5 stk. rød ophængt i krybekælder– 7 stk. gul ophængt i stueplan– 4 stk. samplere i krybekælder, 7 i stueplan <strong>og</strong> 5 på 1. sal (16 i alt).Emitter (rød)1. Sal(bolig)(5 stk.)Emitter (gul)samplerStueplan(bolig)(7 stk.)Tilbygning(bolig)Krybekælder(4 stk.)• 4 stk. ORSA-rør ophængt til måling afkulbrintekoncentrationen i krybekælderen.8Nye undersøgelsesmetoder, <strong>ATV</strong> 29. maj 2012


Sporgas i sampler [pl]Sporgas i sampler [pl]BlindBlind41064106433843384329432941514151430043004116411640834083430943094087408742404240426142614132413241894189434043404124412441504150422242221. Undersøgelse - sporgasresultater900800700600500400Krybekælder Stueplan 1. salPMCH (rød)udsendt ikrybekælderen3002001000900800700600500400Krybekælder Stueplan 1. salPMCP (gul)udsendt istueplan30020010009• God adskillelse imellem niveauerne i de tre zoner, medmindre variationer.Nye undersøgelsesmetoder, <strong>ATV</strong> 29. maj 2012


Sporgas i sampler [pl]Blind41064338432941514300411640834309408742404261413241894340412441504222x 3,9x 3,3x 2,2x 22(x 3,5)(x 2,2)1. Undersøgelse - sporgasresultater• Middelresultaterne giver følgende estim. reduktionsfaktorer:PMCH (rød) PMCP (gul)[pl][pl]1. sal 32,0 143Stueplan 220 551Krybekælder 718 234900800700600– Krybekælder til stueplan (718/220): 3,3– Krybekælder til 1. sal (718/32): 22– Stueplan til 1 sal. (551/143): 3,9– Stueplan til krybekælder (551/234): 2,2• Nuancer omkring krybekælderadskillelsen (gensidig påvirkning):Krybekælder Stueplan 1. sal– Træ (795/365): 2,2– Beton (692/196): 3,550040030020010001. SalAltan• Lave reduktionsfaktorer, der d<strong>og</strong>stemmer overens med litteraturværdier(Tek.Adm 7, 2004).StueplanKrybekælderTilbygning10Nye undersøgelsesmetoder, <strong>ATV</strong> 29. maj 2012


2. Undersøgelse – via hulmure• To forskellige tracers: PMCH (rød) <strong>og</strong> PMCP (gul).– 2 stk. i poreluft hot-spot (1 m u.t.)– 2 stk. gul i hulmur (over sokkel)– 2 stk. samplere i poreluft (1 m u.t.)– 2 stk. samplere i poreluft (0,5 m u.t.)– 4 stk. samplere i hulmure (v <strong>og</strong> h)– 11 stk. samplere i indeklima (som før).1,0 m u.t.0,5 m u.t.1,0 m u.t1,0 m u.t.0,5 m u.t.1,0 m u.t.11– 6 stk. poreluftmålinger i hulmur.Emitter (PMCH)Emitter (PMCP)SamplerNye undersøgelsesmetoder, <strong>ATV</strong> 29. maj 2012


Sporgas i sampler [pl]400942384263402640084183426043284115420541634048410740994140402843484135429142112. Undersøgelse - sporgasresultater450400350300250200<strong>Jord</strong> Hulmur Stueplan 1. salPMCH (rød) ud-1,0 0,5 V Hsendt i poreluften(1 m u.t.)150100500• Godt ”gennembrud” fra hot-spot til poreluft i 0,5 m u.t. <strong>og</strong>til højre hulmursstrækning (på tilbygning).• Ringe gennembrud fra hot-spot til poreluft i 1,0 m u.t. <strong>og</strong>til venstre hulmursstrækning (på hovedbygning).12Nye undersøgelsesmetoder, <strong>ATV</strong> 29. maj 2012


Sporgas i sampler [pl]400942384263402640084183426043284115420541634048410740994140402843484135429142112. Undersøgelse - sporgasresultater900800700600500400<strong>Jord</strong> Hulmur Stueplan 1. salPMCH (gul)1,0 0,5 V Hudsendt ihulmuren3002001000• Aktiv transport i højre hulmursstrækning (på tilbygning).• Ringe transport i venstre hulmursstrækning (på hovedbygning)<strong>og</strong> videre til indeklimaet.• Større gennemslag til poreluften 0,5 m u.t. end 1 m u.t.Konklusion: Venstre hulmur (hovedbygni.) bidragerikke væsentligt til transport af poreluft til indeklimaet.13Nye undersøgelsesmetoder, <strong>ATV</strong> 29. maj 2012


2. Undersøgelse - sporgasresultater• Middelresultaterne giver følgende estim. reduktionsfaktorer:PMCH (rød) PMCP (gul)[pl][pl]1. sal 5,6 48,3Stueplan 9,3 167Hulmur, højre 135 746• Forskel på estimaterne (ca. faktor >1,6-3,3):– Højre hulmur til stueplan 4,5-15 (middel ca. 10)– Højre hulmur til 1. sal 15->24 (middel ca. 20)– Hulmur-h til stueplan (746/167): 4,5– Hulmur-h til 1. sal (746/48,3): 15– Hulmur-h til stueplan (135/9,3): 15– Hulmur-h til 1. sal (135/5,6): (>24)14Nye undersøgelsesmetoder, <strong>ATV</strong> 29. maj 2012


Kulbrinteresultater• I første undersøgelse (4 stk. ORSA-rør i krybekælder) erder max konstateret TVOC = 74 mg/m 3 (benzen <strong>og</strong>C9/C10 < detektionsgrænsen).– Under kriteriet & reduktionsfaktor 3,3 => ingen indeklimarisiko.• I anden undersøgelse er der konstateret følgende:Punkt TVOC Benzen C9-C10PV1 i.p. 0,23 2,0PV2 i.p.


VurderingerHovedkonklusion:PFT-teknik er kan benyttes til at estimere 14-dagesmidlede reduktionsfaktorer for oliekulbrinter <strong>og</strong> forkonstruktioner, der ellers volder problemer.• Undersøgelserne kan udføres sideløbende med voresalm. poreluft- <strong>og</strong> indeklimaundersøgelser.• Kommercielt tilgængelige analyser (SBi <strong>og</strong> Eurofins).• DMR har sammen med Region Hovedstaden sendt enansøgning om TUP-midler til at afdække metodemæssigevalg/usikkerheder <strong>og</strong> metodens potentiale ift. forskelligekonstruktionstyper.• Tak for opmærksomheden.• Spørgsmål?16Nye undersøgelsesmetoder, <strong>ATV</strong> 29. maj 2012

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!