13.07.2015 Views

Per Loll - ATV - Jord og Grundvand

Per Loll - ATV - Jord og Grundvand

Per Loll - ATV - Jord og Grundvand

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Oliekulbrinter og indeklimarisiko- estimering af reduktionsfaktorerPer Loll, DMRMarianne L. Bjerring, DMRClaus Larsen, DMRPoul Larsen, AAUNiels C. Bergsøe, Sbi, AAUPeder Johansen, Region Hovedstaden”Nye undersøgelsesmetoder”, ATV 29. maj 20121


Dette studium• I dette studium har DMR og SBi, for Region Hovedstadenbenyttet sporgasser til at estimere reduktionsfaktorer påen olieforurenet lokalitet med krybekælder og hulmur.• Gasservicevirksomhed med nedgravede tanke(olie/benzin). Bygning fra 1959-60.• Formålet er at estimere indeklimabidraget til boligen.Bemærk: Bygningen opfylder ikke forudsætningernefor anvendelse af en faktor 100 eller JAGG!4Nye undersøgelsesmetoder, ATV 29. maj 2012


Bygningen• Krybekælder, stueplan (bolig/erhverv) og 1. sal (bolig).KrybekælderStueplan1. sal5Nye undersøgelsesmetoder, ATV 29. maj 2012


Undersøgelsen• Spredningshypoteser (poreluft til indeklima/bolig):1. Via krybekælder til stueplan og 1. sal2. Via hulmure til stueplan og 1. sal6Nye undersøgelsesmetoder, ATV 29. maj 2012


PFT-metoden• PFT (PerFluorcarbon Tracer) er en multisporgasmetode,hvor sporgas frigives passivt fra en emitter meden kendt konstant rate.• Opsamling sker ligeledes passivt på et adsorptionsrør,der kan opsamle flere sporgasser samtidigt:EmitterSampler• Baggrunden for metoden er beskrevet i Miljøprojekt nr.698, 2002 og 816, 2003, hvor den anvendes til atbestemme luftskifter/-udveksling imellem 2 zoner.• Her benyttes metoden til at estimere 14-dages midlede(kvantitative) reduktionsfaktorer.7Nye undersøgelsesmetoder, ATV 29. maj 2012


1. Undersøgelse - via krybekælder• To forskellige tracers: PMCH (rød) og PMCP (gul).– 5 stk. rød ophængt i krybekælder– 7 stk. gul ophængt i stueplan– 4 stk. samplere i krybekælder, 7 i stueplan og 5 på 1. sal (16 i alt).Emitter (rød)1. Sal(bolig)(5 stk.)Emitter (gul)samplerStueplan(bolig)(7 stk.)Tilbygning(bolig)Krybekælder(4 stk.)• 4 stk. ORSA-rør ophængt til måling afkulbrintekoncentrationen i krybekælderen.8Nye undersøgelsesmetoder, ATV 29. maj 2012


Sporgas i sampler [pl]Sporgas i sampler [pl]BlindBlind41064106433843384329432941514151430043004116411640834083430943094087408742404240426142614132413241894189434043404124412441504150422242221. Undersøgelse - sporgasresultater900800700600500400Krybekælder Stueplan 1. salPMCH (rød)udsendt ikrybekælderen3002001000900800700600500400Krybekælder Stueplan 1. salPMCP (gul)udsendt istueplan30020010009• God adskillelse imellem niveauerne i de tre zoner, medmindre variationer.Nye undersøgelsesmetoder, ATV 29. maj 2012


Sporgas i sampler [pl]Blind41064338432941514300411640834309408742404261413241894340412441504222x 3,9x 3,3x 2,2x 22(x 3,5)(x 2,2)1. Undersøgelse - sporgasresultater• Middelresultaterne giver følgende estim. reduktionsfaktorer:PMCH (rød) PMCP (gul)[pl][pl]1. sal 32,0 143Stueplan 220 551Krybekælder 718 234900800700600– Krybekælder til stueplan (718/220): 3,3– Krybekælder til 1. sal (718/32): 22– Stueplan til 1 sal. (551/143): 3,9– Stueplan til krybekælder (551/234): 2,2• Nuancer omkring krybekælderadskillelsen (gensidig påvirkning):Krybekælder Stueplan 1. sal– Træ (795/365): 2,2– Beton (692/196): 3,550040030020010001. SalAltan• Lave reduktionsfaktorer, der dogstemmer overens med litteraturværdier(Tek.Adm 7, 2004).StueplanKrybekælderTilbygning10Nye undersøgelsesmetoder, ATV 29. maj 2012


2. Undersøgelse – via hulmure• To forskellige tracers: PMCH (rød) og PMCP (gul).– 2 stk. i poreluft hot-spot (1 m u.t.)– 2 stk. gul i hulmur (over sokkel)– 2 stk. samplere i poreluft (1 m u.t.)– 2 stk. samplere i poreluft (0,5 m u.t.)– 4 stk. samplere i hulmure (v og h)– 11 stk. samplere i indeklima (som før).1,0 m u.t.0,5 m u.t.1,0 m u.t1,0 m u.t.0,5 m u.t.1,0 m u.t.11– 6 stk. poreluftmålinger i hulmur.Emitter (PMCH)Emitter (PMCP)SamplerNye undersøgelsesmetoder, ATV 29. maj 2012


Sporgas i sampler [pl]400942384263402640084183426043284115420541634048410740994140402843484135429142112. Undersøgelse - sporgasresultater450400350300250200Jord Hulmur Stueplan 1. salPMCH (rød) ud-1,0 0,5 V Hsendt i poreluften(1 m u.t.)150100500• Godt ”gennembrud” fra hot-spot til poreluft i 0,5 m u.t. ogtil højre hulmursstrækning (på tilbygning).• Ringe gennembrud fra hot-spot til poreluft i 1,0 m u.t. ogtil venstre hulmursstrækning (på hovedbygning).12Nye undersøgelsesmetoder, ATV 29. maj 2012


Sporgas i sampler [pl]400942384263402640084183426043284115420541634048410740994140402843484135429142112. Undersøgelse - sporgasresultater900800700600500400Jord Hulmur Stueplan 1. salPMCH (gul)1,0 0,5 V Hudsendt ihulmuren3002001000• Aktiv transport i højre hulmursstrækning (på tilbygning).• Ringe transport i venstre hulmursstrækning (på hovedbygning)og videre til indeklimaet.• Større gennemslag til poreluften 0,5 m u.t. end 1 m u.t.Konklusion: Venstre hulmur (hovedbygni.) bidragerikke væsentligt til transport af poreluft til indeklimaet.13Nye undersøgelsesmetoder, ATV 29. maj 2012


2. Undersøgelse - sporgasresultater• Middelresultaterne giver følgende estim. reduktionsfaktorer:PMCH (rød) PMCP (gul)[pl][pl]1. sal 5,6 48,3Stueplan 9,3 167Hulmur, højre 135 746• Forskel på estimaterne (ca. faktor >1,6-3,3):– Højre hulmur til stueplan 4,5-15 (middel ca. 10)– Højre hulmur til 1. sal 15->24 (middel ca. 20)– Hulmur-h til stueplan (746/167): 4,5– Hulmur-h til 1. sal (746/48,3): 15– Hulmur-h til stueplan (135/9,3): 15– Hulmur-h til 1. sal (135/5,6): (>24)14Nye undersøgelsesmetoder, ATV 29. maj 2012


Kulbrinteresultater• I første undersøgelse (4 stk. ORSA-rør i krybekælder) erder max konstateret TVOC = 74 mg/m 3 (benzen ogC9/C10 < detektionsgrænsen).– Under kriteriet & reduktionsfaktor 3,3 => ingen indeklimarisiko.• I anden undersøgelse er der konstateret følgende:Punkt TVOC Benzen C9-C10PV1 i.p. 0,23 2,0PV2 i.p.


VurderingerHovedkonklusion:PFT-teknik er kan benyttes til at estimere 14-dagesmidlede reduktionsfaktorer for oliekulbrinter og forkonstruktioner, der ellers volder problemer.• Undersøgelserne kan udføres sideløbende med voresalm. poreluft- og indeklimaundersøgelser.• Kommercielt tilgængelige analyser (SBi og Eurofins).• DMR har sammen med Region Hovedstaden sendt enansøgning om TUP-midler til at afdække metodemæssigevalg/usikkerheder og metodens potentiale ift. forskelligekonstruktionstyper.• Tak for opmærksomheden.• Spørgsmål?16Nye undersøgelsesmetoder, ATV 29. maj 2012

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!