Skattekontrol Aktuelle spørgsmål og udfordringer. - Danmarks ...

danmarksskatteadvokater.dk

Skattekontrol Aktuelle spørgsmål og udfordringer. - Danmarks ...

Danmarks Skatteadvokater – ” Gå hjem møder”Onsdag d. 30. oktober 2013, kl. 16.00- 18.30, Plesner, København.Torsdag d. 31. oktober 2013, kl. 16.00 – 18.30, Abel og Skovgaard Larsen,AarhusSkattekontrolAktuelle spørgsmål og udfordringer.Jan PedersenProfessor, dr.jur.Juridisk Institut


Emnets aktualitet og relevans.Skat på den politiske dagsorden og del af samfundsdebatten.Navnlig skatteunddragelse, skattely, skattekontrol, retssikkerhed m.v.Den skiftende ”opinion” :2011: Afslutning af Projekt Credit Card :400 sager med ca.470 mio. kr. i efterbetaling.Sigtelse i 39 sager: Frafald i 15 sager; Administrativ bøde i 20 sager; Straffedom i 4 sager.Kritik : SKAT´s kontrol er for ineffektiv; for lemfældig og strafansvaret bedømmes forkonservativt etc. .2013: Camilla Vest sagen ( SKM 2012.732 Ø); ”Golf spillersagen” ( Kbh. byret af 19.5. 2010 );”Kasi – sagen” og andre ”skandale sager” omtalt i pressen:Kritik : SKAT” farer” unødigt hårdt frem; overtræder retssikkerhedsgarantier; anvender”Stasi metoder” etc.SKAT´s Borger- og Retssikkerhedschefs rapport august 2013Efteråret 2013 : TV –udsendelser : ” I skattely”.Jan PedersenProfessor, dr.jur.Juridisk Institut


Den faglige problemstilling.Skattekontrolloven er ikke tidssvarende og opfylder ikke kravene til enmoderne og effektiv skattekontrol :- Stammer fra 1946 og revideret i 1972.- Ændret ved utallige ændringslove.Oprindeligt 22 paragraffer – nu 86 paragraffer ( SKL § 8 Ø !)Siden 2002 ændret ved 129 ændringslove.- Uoverskueligt ” kludetæppe”.- ” Fortids principper – Nutidens regler”- Ikke præcist og ikke tilstrækkeligt hjemmelsgrundlag for en række.kontrolmuligheder og kontrolbehov ( IT – kontrol, Dataspejling, Udlandsforhold m.v.- Uklarheder i henseende til anden lovgivning .herunder Retssikkerhedsloven, Databeskyttelseslovgivningen, regler om tavshedspligt,EU- ret , Internationale konventioner.- Vedrører alene indkomstskat og ikke koordineret til kontrolbestemmelser i mere end40 afgiftslove.Jan PedersenProfessor, dr.jur.Juridisk Institut


Den politiske og faglige udfordring.Behov for gennemgribende reform af Skattekontrolområdet efterforudgående udredning i fagkyndigt udvalg med interesserepræsentanter.Hovedproblemer:1) Behovet for en sammenhængende og læselig skattekontrollovgivning2) Skattekontrol der relaterer sig til skatteansættelsesproceduren anno 2013.3) Samlet kontrollov omfattende såvel skatter som afgifter ?4) Direkte stillingtagen til anvendelse af moderne kontrolmuligheder, herunder IT –kontrol .5) Samordning i forhold til anden lovgivning og internationale forpligtelser.6) Overordnet afvejning af hensyn til den enkelte (den individuelle retssikkerhed )overfor hensynet til samfundet (den generelle retssikkerhed ).Dags dato : Ingen umiddelbar udsigt til politisk initiativ for Skattekontrolreform.Jan PedersenProfessor, dr.jur.Juridisk Institut


Nærmere om pligten til at afgive kontroloplysninger efterbegæring .SKL Afsnit II:- Automatiske oplysninger:Meget stort antal bestemmelser om udbetalinger af nærmere angivneindkomster og modtagelse af nærmere angivne indbetalinger af som erfradragsberettigede for betaleren.- Oplysninger efter begæring :Navnlig :SKL § 6, stk. 1-3 : ”Regnskabsoplysninger med bilag”.SKL § 6, stk. 4 : Elektroniske regnskabsoplysningerSKL § 6, stk. 4 : Udgående kontrol på erhvervsmæssige lokaliteter.SKL § 6, stk. 5: Udgående kontrol på privat ejendom , hvis ”udendørsaktiviteter af professionel karakter ”.SKL § 8 C : Erhvervsdrivendes udlevering af omsætningsoplysninger.SKL § 8 D: Juridiske personers oplysninger, ”der skønnes at værevæsentlige”Jan PedersenProfessor, dr.jur.Juridisk Institut


Nogle almindelige problemstillinger i henseende tilkontroloplysninger efter begæring (1)1) Eksistensen af en almindelig oplysningspligt , som følge af SKAT´s”almindelige forvaltnings- og kontrolopgaver ” ?- Birgitte Christensen i SR – Skat 2012. 368 : Ja jfr. SFL § 1 og SKL § 1, dog ikke sanktioneret.-JP:- Ikke hjemmel i SKL til afgivelse af andre oplysninger end fremgår afselvangivelsen og SKL Afsnit II.- Stridende mod ” god forvaltningsskik” at anmode om uhjemlede oplysninger,der fremtræder som pligtige.DOG:SKAT kan indenfor ansættelsesfristerne i SFL §§ 26-27 genoptage tidligereansættelser , hvis nye oplysninger.Problem : Jurisdiktion i fraflytningssagerHvis begrænset skattepligtig, men SKAT mener fuld skattepligtig : Ja.Hvis ikke omfattet af skattepligt : ????” Catch 22 – situation”Jan PedersenProfessor, dr.jur.Juridisk Institut


Nogle almindelige problemstillinger i henseende tilkontroloplysninger efter begæring (2)2) Kontrolbeføjelsernes retlige karakter ?Forvaltningsretlig afgørelse eller sagsoplysningsskridt ?Betydning :- Klage til LSR eller SKAT´s Borger og Retssikkerhedschef ( SKM 2013.211 ).- Sagsfremstilling , SFL § 19- Kontradiktion med ret til høring og udtalelse jfr. FVL §§ 19-21.- Retsikkerhedsloven herunder formkrav for kontrolforanstaltning bl.a.begrundelse.Afgørelsesbegrebet : Retsakter, der skaber rettigheder og forpligtelser samtsagsoplysningsskridt der kan sanktioneres ctr.faktiske handlinger og sagsforberedelse, sagsoplysningm.v.SKM 2013.458 LSR : Afviser klage over begæring efter SKL § 8D, idet ej truffetbeslutning efter SKL § 9.Retstilstand : Krav om ” dobbeltbeslutning ” / Pro et contraJan PedersenProfessor, dr.jur.Juridisk Institut


Nogle almindelige problemstillinger i henseende tilkontroloplysninger efter begæring (3)3) Hvem har partsstatus ved begæring af oplysninger hos andre ?Betydning : KlageadgangKontradiktion og høring.Sagsfremstilling- Adressaten : Ja, selvom begæringen retter sig mod andre.- Skatteyderen :SFL § § 40 : ”enhver der har en væsentlig, direkte og individuel retliginteresse i afgørelsen”.SKM 2013.458 LSR behandler SKY´s klage over en begæring efter SKL § 8 Dhos bank.DOG ej udtrykkelig stillingtagen til spørgsmålet.Jan PedersenProfessor, dr.jur.Juridisk Institut


Nogle almindelige problemstillinger i henseende tilkontroloplysninger efter begæring (4)4) Forhold til tavshedspligter ?SKL § 6, stk. 3 : Indhentelse af ”regnskabsmaterialet m.v. ” hos 3 M skal denneudlevere materialet.NB ! Næppe snævrere område end stk. 1 trods formulering : ”regnskabsmateriale med bilag”og ”dokumenter , der kan have betydning ”Retssikkerhedslovens § 10, stk. 2 : Oplysninger kan indhentes hos 3 M selvommistanke om strafbart forhold, hvis vedrører skattekontrol .Problem : I hvilket omfang tilsidesættes oplysningspligt af rådgiveres professionelletavshedspligt, navnlig RPL § 129 jfr. Strf.l § 129 ?UfR 1981.106 H : Rutinemæssig skattekontrol af advokat.HR : SKL > tavshedspligt OG indhentede oplysninger kan også anvendes vedkontrol af klientens ansættelse.Uafklaret: Kan dokumenter kræves udleveret fra advokat i forbindelse medkontrol af klienten ?Jan PedersenProfessor, dr.jur.Juridisk Institut


Nogle almindelige problemstillinger i henseende tilkontroloplysninger efter begæring (5)5) Anvendelse af lovligt indhentede oplysninger.SKAT(jfr. dagspressen ) :- ” Tilfældighedsfund” kan anvendes generelt- Oplysninger ved kontrol af indkomstskat kan anvendes vedr .afgiftskontrol.- Oplysninger indhentet til kontrol af SKY 1 kan anvendes ved kontrolaf SKY 2.jfr. Kontrolaktion vedr. lystbåde omtalt i dagspressenJan PedersenProfessor, dr.jur.Juridisk Institut


Nogle almindelige problemstillinger i henseende tilkontroloplysninger efter begæring (6)6) Formkrav- Retssikkerhedslovens kap 1 ?herunder § 2 Proportionalitet§ 3 Iagttagelse af FVL f.eks. vejledning, begrundelse, høring m.v.§ 4 Notatpligt§ 5 underretningspligt§ 7 ” Skånsomhedsprincippet”SKM 2013.458 LSR: Først RSL når beslutning efter SKL § 9 ( ”dobbeltbeslutningen)MEN en iagttagelse af god forvaltningsskridt.- Konkret relevans og konkret anledning.Forbuddet mod ”fisketur”Jan PedersenProfessor, dr.jur.Juridisk Institut


Nogle almindelige problemstillinger i henseende tilkontroloplysninger efter begæring (7)7) Frister for indhentelse af kontroloplysninger.- Ej omfattet af SFL`s fristregler eller Forældelsesloven : Eksisterende bilag ogoplysninger skal udleveres.Dog :- Ikke håndhæve udleveringspligt for dokumenter m.v. der lovligt erbortskaffet efter bogførings- og regnskabslovgivningen.- Krav om saglig forvaltning d.v.s. ikke kræve udlevering, hvis fornyetansættelse ikke kan foretages p.g.a. fristregler.NB ! Konkret grundlag for forlænget ansættelse efter SFL § 27, stk. 1 nr.5 og max 10 år tilbage jfr. SFL § 34 a, stk. 4.Jan PedersenProfessor, dr.jur.Juridisk Institut


Nogle almindelige problemstillinger i henseende tilkontroloplysninger efter begæring (8)8) Sanktioner ved manglende eller ukorrekt opfyldelse af oplysningspligt.-SKL§9: Dagbod.Nærmere fremgangsmåde : Juridisk Vejledning A.C.2.1.2.1:- Særskilt afgørelse ( ” dobbeltbeslutningen”).- Rettes mod den begæringen retter sig imod ; formanden i selskaber.- Udmåles konkret, men ikke mindre end 1.000 kr. pr. dag- SKL § 14: Strafansvar.stk.1 : Forsætlige eller groft uagtsomme urigtige eller vildledendeoplysninger som SKL § 13 d.v.s. sidestilles med medvirken.stk. 2 : manglende eller forsinket opfyldelse af oplysningspligt : bøde.SKL § 14 er ikke anvendt i – offentliggjort – praksis.Jan PedersenProfessor, dr.jur.Juridisk Institut


SKL § 6, stk. 1 : Regnskabsmateriale med bilag --- og andredokumenter, der kan have betydning forligningen(1)Betingelser:1) Erhvervsdrivende, der fører regnskabDelvis erhvervsdrivende : Alene vedr. virksomheden.2) Juridiske personer, selvom ej erhvervsdrivende ( SKL § 6, stk. 2 )3) Kan anvendes til brug for kontrol af udleveringspligtige eller andre.4) Løbende og tidligere indkomstår.5) Konkretiseret anledning6) Regnskabsmateriale med bilag.Forarbejder: Bogføringsmateriale, kassekladder, fakturaer, kontoudskrifter etc.7) Andre dokumenter:Forarbejder : Kontrakter, kundekartoteker, forretningskorrespondance,selskabsdokumenter m.v.Jan PedersenProfessor, dr.jur.Juridisk Institut


SKL § 6, stk. 1 : Regnskabsmateriale med bilag --- og andredokumenter, der kan have betydning forligningen(2)Navnlig om kravet om, at dokumenterne skal have betydning for ligningen :Kravet om faktuelle data og dokumentoplysninger til umiddelbar og korrektanvendelse af skattelovgivningen og til korrekt indkomstopgørelsei modsætning til :Vurderinger, beregninger, overvejelser, planer, notater, alternativer, responsa m.v.altså Fakta ctr. Andenhåndsoplysninger.jfr. SKM 2007.277 SKAT : Autentiske oplysninger.Jan PedersenProfessor, dr.jur.Juridisk Institut


SKL § 6, stk. 1 : Regnskabsmateriale med bilag --- og andredokumenter, der kan have betydning forligningen(3)Konklusion:Dokumentindhold frem for dokument type.- Sædvanligvis omfattet :Kontrakter, bestillinger, virksomhedsoplysninger, vedtægter,aktionæroverenskomster, revisionsprotokollater.- Sædvanligvis undtaget :Interne notater, rådgiverudredninger, due dilligence, strategiplaner.- Sædvanligt delvist undtaget :Bestyrelsesprotokollater, mødereferater, korrespondance .Hvordan foretages adskillelsen i praksis :SKAT afgør men ” Catch 22 situation”Jan PedersenProfessor, dr.jur.Juridisk Institut


SKL § 6, stk. 4 : Elektroniske regnskabsoplysninger.1) SKL § 6 er teknologi neutral:Udleveringspligt af filer, mails, data, registre etc. i samme omfang sompapirdokumenter.NB ! Formulering : omfatter alene ” de nævnte regnskabsoplysninger ” ctr. stk. 1Dog næppe betydning.2 ) DataspejlingBegreb : Kopiering af hele hard discenProblemer :- Praktiske problemer : Udskillelse af udleveringspligtige ctr. ikkeudleveringspligtige filer.NB ! Særlige programmer.- Lovmæssige problemer : Registerlovgivningen, Persondatalovens § 6 og § 8,- Retssikkerhedsmæssige problemer : Anvendes alene i straffesager og meddommerkendelse .- Lovforslag 2010 : Ej fremsat .Jan PedersenProfessor, dr.jur.Juridisk Institut


Kontroleftersyn, SKL § 6, stk. 4, 5, og 8.1) Formål:- Gennemgang på stedet af regnskabsmateriale, dokumentr og skatterelevanteaktiver.2) Krav :- stk. 4 : På forretningssted og arbejdssted- herunder transportmidler der anvendes erhvervsmæssigtHjemmel til standsning af privatbiler til kontrol af firmabiler ?- stk. 5: På boligejendom, hvis synlig aktiviteter af professionel karakterNB ! Ej bolig eller private gemmer !! Jfr. Grundloven.3) Praktisk gennemførelse:SKAT´s beføjelser begrænset til selve kontrolforanstaltningernestk. 8 :Politiet yder bistandJan PedersenProfessor, dr.jur.Juridisk Institut


SKL § 8 C: Omsætningsoplysninger.1) Praktisk vigtigste kontrolhjemmel.Supplement til SKL § 62) Erhvervsdrivendes omsætning med andre – navngivne - erhvervsdrivende:- arten af omsætningen eller arbejdet- omsatte varemængde- vederlagets størrelse- tidspunktet for omsætning- arbejdets udførelse- hvornår og hvorledes vederlaget er erlagtEj anvendes mod omsætning med private f.eks. til kontrol hos sommerhusudlejere – i stedet SKL § 6 eller SKL § 8 DJan PedersenProfessor, dr.jur.Juridisk Institut


SKL § 8 D :Oplysninger der ”skønnes at være af betydning for ligningen”1) Helt udflydende anvendelsesområde.- Oprindeligt og forarbejder. Navnlig oplysninger hos banker,formueforvaltere, selskaber m.v. som nu omfattes af automatiskoplysningspligt.2) Praksis :- Projekt Credit Card- Projekt Money TransferNB ! Skatterådets tilladelse til indhentelse af oplysninger om unavngivne- Indhentelse af teleoplysninger- Oplysninger om abonnnement og fakturaer : JA- Masteoplysninger d.v.s. oplysninger om tid og sted for brug afmobiltelefon:SKL § 8 C : JAEU-teleregulering : ????Jan PedersenProfessor, dr.jur.Juridisk Institut

More magazines by this user
Similar magazines