16.04.2024 Views

Tekstil Teknik April 2024

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ISSN 2148-9254<br />

NİSAN APRIL <strong>2024</strong><br />

Denim <strong>2024</strong>.qxp_<strong>Tekstil</strong> & <strong>Teknik</strong> Cover 18.03.24 15:35 Seite 1<br />

www.tekstilteknik.com.tr<br />

Your Ticket to<br />

Value Added Denim<br />

Monforts Denim Range Concepts are<br />

running successfully in all Denim hubs<br />

worldwide allowing to process<br />

high-quality materials with reproducible<br />

quality at low production costs.<br />

n EcoApplicator for minimal<br />

liquor application<br />

n Drying, stretching and skewing functions<br />

for denim fabric with ThermoStretch unit<br />

n Fabric speeds of up to 40 m/min with 14.5 oz/yd 2 denim<br />

n ”double rubber” version comprising two compressive<br />

shrinkage units and two felt calenders in line for super<br />

elastic and bi-elastic material<br />

n Denim fabric is stretched and skewed far more gently<br />

than with conventional range combination<br />

Visit us at ITM<br />

hall 11, booth 1116B<br />

fast and flexible<br />

production<br />

less<br />

chemicals<br />

Neotek <strong>Tekstil</strong> Mak. Tic. Ltd. Şti<br />

akilic@neotektekstil.com<br />

less<br />

drying energy<br />

MONFORIZE YOUR PRODUCT<br />

A. Monforts Textilmaschinen GmbH & Co. KG Germany | A Member of CHTC Fong’s Group


İMTİYAZ SAHİBİ<br />

İSTMAG MAGAZİN<br />

GAZETECİLİK YAYINCILIK<br />

İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. ADINA<br />

Publisher<br />

H. Ferruh IŞIK<br />

GENEL MÜDÜR (SORUMLU)<br />

General Manager (Responsible)<br />

Mehmet SÖZTUTAN<br />

mehmet.soztutan@img.com.tr<br />

YAZI İŞLERİ DANIŞMANI<br />

Advisory Editor<br />

Ali ERDEM<br />

ali.erdem@img.com.tr<br />

YAYIN KURULU BAŞKANI<br />

Editorial Board Chief<br />

Prof. Dr. Cevza Candan<br />

YAYIN KURULU<br />

Editorial Board<br />

Prof. Dr. Bülent Özipek<br />

Prof. Dr. H. Rıfat Alpay<br />

Prof. Dr. Yalçın Bozkurt<br />

Prof. Dr. E. Tekin Altınbaş<br />

Prof. Dr. W. Oxenham<br />

Prof. Dr. Emel Önder<br />

Prof. Dr. Yusuf Ulcay<br />

Doç. Dr. Mehmet Ali ÖZBUDUN<br />

Doç. Dr. Yusuf A. Uskaner<br />

REKLAM DANIŞMANI<br />

Advertisement Consultant<br />

Mehmet TATLI<br />

mehmet.tatli@img.com.tr<br />

DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRÜ<br />

Foreign Relations Manager<br />

Yusuf OKÇU<br />

yusuf.okcu@img.com.tr<br />

TEKNİK MÜDÜR<br />

Technical Manager<br />

Tayfun AYDIN<br />

tayfun.aydin@img.com.tr<br />

DANIŞMAN GRAFİK & TASARIM<br />

Advisory Graphics & Design<br />

Hakan SÖZTUTAN<br />

hakan.soztutan@img.com.tr<br />

DİJİTAL VARLIKLAR MÜDÜRÜ<br />

Digital Assets Manager<br />

Emre YENER<br />

emre.yener@img.com.tr<br />

ABONE VE DAĞITIM<br />

S u b s cr i pt io n a n d C i rc ul at io n<br />

Ma na ger<br />

İsmail ÖZÇELİK<br />

ismail.ozcelik@img.com.tr<br />

AD RES | He ad Of fi ce<br />

İSTMAG MAGAZİN GAZETECİLİK YAYINCILIK<br />

İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.<br />

İHLAS MEDIA CENTER<br />

Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi No: 11<br />

Medya Blok Kat: 1 P.K. 34197<br />

Yenibosna - Bahçelievler / İSTANBUL / TURKEY<br />

Tel: +90 212 454 22 22 Fax: +90 212 454 22 93<br />

BASKI | Printed By | İH LAS Ga ze te ci lik A.Ş.<br />

İHLAS MEDIA CENTER Merkez Mahallesi<br />

29 Ekim Caddesi No: 11 A/41<br />

Yenibosna - Bahçelievler / İSTANBUL / TURKEY<br />

Tel: +90 212 454 30 00<br />

B Ö LG E T E MS İ LC İL İ KL ER İ<br />

BURSA | Ömer Faruk GÖRÜN<br />

Tel: +90 224 211 44 50 Fax: +90 224 211 44 81<br />

KONYA | Me tin DE MİR<br />

Tel: +90 332 238 10 71 Fax: +90 332 238 01 74<br />

Advertising Representatives<br />

KOREA | Jes Media Int.<br />

Mr. Young Seoah Chinn<br />

Tel: 8224813411 Fax: 8224813414<br />

jesmedia@unitel.co.kr<br />

BİLGİ / Information<br />

<strong>Tekstil</strong>& <strong>Teknik</strong> Dergisi’nde yer alan<br />

makalelerdeki fikirler yazarlarına aittir.<br />

Yayınlanan ilanların sorumluluğu<br />

ilan sahiplerine aittir.<br />

<strong>Tekstil</strong> & <strong>Teknik</strong> is published monthly.<br />

Ad ver ti se ments res pon si bi li ti es pub lis hed<br />

in our ma ga zi ne per ta in to ad ver tisers.<br />

www.tekstilteknik.com.tr<br />

img@img.com.tr<br />

tekstilteknikdergisi<br />

tekstilveteknik<br />

tekstilteknikdergisi<br />

<strong>Tekstil</strong> <strong>Teknik</strong>


<strong>Tekstil</strong> Dünyasının Buluşma Noktası<br />

Groz-Beckert, örme, dokuma, keçe, tafting, tarak ve dikiş uygulamaları için endüstriyel makine<br />

iğneleri, hassas parçaları, sistem ve servislerinin dünyadaki lider üreticisi ve tedarikçisidir.<br />

Küresel bir aile şirketi olarak şu anda, 2.200’ü Almanya-Albstadt’taki merkezimizde olmak üzere,<br />

yaklaşık 9.200 kişiyi istihdam ediyoruz.<br />

Çalışanlarımız ve müşterilerimiz ile her zaman uzun vadeli ortaklıklar ve açık bir iletişim sürdürmeye<br />

çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki, ancak birlikte çalışırsak ilerleyebiliriz.<br />

Customer Portal<br />

Groz Beckert Turkey <strong>Tekstil</strong> Makine Parç.Tic.Ltd.Şti.<br />

Gen.Ali Rıza Gürcan Cad.<br />

Alparslan İş Merkezi No: 29 / 1-2-3<br />

34169, Merter, İstanbul, Türkiye<br />

T: 0212-9246868 | F: 0212-9246869<br />

info.turkey@groz-beckert.com www.groz-beckert.com<br />

ITM, Istanbul<br />

04.06.<strong>2024</strong> - 08.06.<strong>2024</strong><br />

Hall 3, Booth 304B<br />

groz-beckert.com


4<br />

Teknoloji ve yenilikler Techtextil’de<br />

23-26 Nisan <strong>2024</strong> tarihleri arasında küresel tekstil endüstrisi, Techtextil’de yeni teknolojilerini<br />

sergileyecekler. Techtextil’de sunulan tekstil çözümlerinin çeşitliliği dünyada<br />

benzersizdir. Bunlar otomotivden modaya, tıptan inşaata kadar çeşitli sektörlerde<br />

kullanılıyor. Şirketler, elyaf ve iplikler, dokunmamış kumaşlar, kompozitler, kaplamalı<br />

tekstiller, teknolojiler ve çok daha fazlasındaki en son gelişmeleri Techtextil’de genellikle<br />

ilk kez halka açık olarak sunacaklar. <strong>Teknik</strong> tekstiller ve tekstil teknolojilerinin<br />

tüm uygulama alanlarında sürdürülebilirlik unsuru giderek daha önemli hale geliyor.<br />

<strong>Tekstil</strong> endüstrisinde sürdürülebilir çözümlerin geliştirilmesi hızlı bir şekilde ilerlemektedir.<br />

Sürdürülebilirliğe olan artan ilgi ve beğeni ve aynı zamanda kaynakların kıt<br />

olması sebebiyle geri dönüşüm de önem kazanmakta ve benzersiz bir gelişme ve<br />

yenilik potansiyeline sahip olmaktadır. Techtextil, sürdürülebilir ve yeniden kullanılabilir<br />

malzemeler ve geri dönüşüm teknolojilerine ışık tutuyor.<br />

Ali ERDEM<br />

Yazı İşleri Müdürü<br />

News Editor<br />

EDİTÖR<br />

Sürekli değişen tüketici ve yasal gerekliliklerin yanı sıra iş gücü sıkıntısı ve jeopolitik<br />

değişiklikler yüzünden daha zor ticaret şartları, teknik tekstil işleyicileri için sürekli olarak<br />

yeni zorluklar ortaya çıkarıyor. Dijitalleşme, teknolojiler ve tekstil ürünleri için çok<br />

sayıda yeni fırsat sunuyor. Dijitalleşme, şirketlerin şu anda sektörlerinin karşı karşıya<br />

kaldığı zorlukları aşmalarına ve rekabetçi kalmalarına yardımcı oluyor. Rekabetçi kalabilmek,<br />

verimli ve esnek üretim yapmak isteyen şirketler artık dijital teknolojilerden<br />

daha fazla kaçamazlar. Şirketler, hammadde ve işgücü azlığına, enerji maliyetlerine<br />

veya artan sürdürülebilirlik gereksinimlerine karşı koymak ve daha verimli, daha<br />

hızlı, daha esnek ve daha uygun maliyetli üretim yapmak için dijital gelişmelerden<br />

yararlanabilir. Üstelik dijitalleşme tekstil endüstrisini önemli ölçüde ilerletiyor. Yalnızca<br />

üretim ve işleme prosedürleri daha verimli hale getirilmekle kalınmıyor, aynı zamanda<br />

akıllı ürünler de yeni katma değer oluşturabiliyor.<br />

Technology and innovation at Techtextil<br />

The global textile industry will exhibit their new technologies at Techtextil between<br />

23 and 26 <strong>April</strong> <strong>2024</strong>. The variety of textile solutions offered at Techtextil is unique<br />

in the world. These are used in various sectors, from automotive to fashion, from<br />

medicine to construction. Companies present publicly for the first time the latest<br />

developments in fibers and yarns, non-woven fabrics, composites, coated textiles,<br />

technologies and much more at Techtextil. The element of sustainability is becoming<br />

increasingly important in all application areas of technical textiles and textile<br />

technologies. The development of sustainable solutions in the textile industry is<br />

progressing rapidly. Due to the increasing interest and appreciation for sustainability,<br />

as well as the scarcity of resources, recycling is also gaining importance and<br />

has a unique potential for development and innovation. Techtextil sheds light on<br />

sustainable reusable materials and recycling technologies.<br />

Due to labor shortages and geopolitical changes beside consumer and regulatory<br />

requirements, which are changing continuously, harder trading conditions constantly<br />

present new challenges for technical textile processors. Digitalization offers<br />

numerous new opportunities for technologies and textile products. Digitalization<br />

helps companies overcome the challenges that the sectors are currently facing<br />

and remain competitive. Companies that want to remain competitive and produce<br />

efficiently and flexibly can no longer avoid digital technologies. Companies can benefit<br />

from digital advances to meet raw material and labor shortages, energy costs<br />

or increasing sustainability requirements and produce more efficiently, faster, more<br />

flexible, more transparent and more cost-effective. Moreover, digitalization significantly<br />

advances the textile industry. Production and processing procedures are not<br />

only more productive but also smart products can also make new added value.<br />

TEKSTİL & TEKNİK NİSAN | APRIL | <strong>2024</strong>


Fabrics made by Mayer & Cie.<br />

competence from Germany since 1905<br />

Türkiye Mümessili:<br />

Mayer Mümessillik <strong>Tekstil</strong> Tic. Ltd. Sti.<br />

Oruc Reis Mah. Giyimkent Sitesi 11.<br />

Sok. No. 68<br />

34235 Esenler-Istanbul, Turkey<br />

phone +90 212 5601328<br />

www.mayertr.com<br />

4-8<br />

JUNE <strong>2024</strong><br />

www.itmexhibition.com<br />

Visit us<br />

Hall: 07<br />

Stand: 713<br />

Tüyap Fair and Congress Center<br />

www.mayercie.com


6<br />

PANORAMA<br />

23-26 Nisan <strong>2024</strong> tarihleri arasında uluslararası tekstil endüstrisi,<br />

Techtextil ve Texprocess’te geleceğe bakacak. Önde gelen iki ticaret<br />

fuarı yeniliklerin, tekstil çözümlerinin ve ağ oluşturmanın en önemli sıcak<br />

noktası. Yaklaşık 50 ülkeden 1.600’ün üzerinde katılımcıyla Techtextil ve<br />

Texprocess, sektörlerin olağanüstü yenilik düzeyini yansıtıyor.<br />

From <strong>April</strong> 23rd to 26th, <strong>2024</strong>, the international textile industry will<br />

be looking towards the future at Techtextil and Texprocess. The two<br />

leading trade fairs are the hotspot for innovations, textile solutions and<br />

networking. With over 1,600 exhibitors from around 50 countries, Techtextil<br />

and Texprocess reflect the industries’ exceptional level of innovation.<br />

Teknoloji ve yenilik<br />

Techtextil & Texprocess’te<br />

Inovasyon ve technology<br />

at Techtextil & Texprocess<br />

Yenilik, araştırma, değişim, ilham ve başarılı iş<br />

anlaşmaları – bunlar, Techtextil ve Texprocess,<br />

23-26 Nisan <strong>2024</strong> tarihleri arasında Frankfurt<br />

am Main’de uluslararası endüstriye vaat<br />

ettikleri. Şu anda yaklaşık 50 ülkeden 1.600’ün<br />

üzerinde kayıtlı katılımcının sayısı, iki ticaret<br />

fuarının şirketler için önemini doğruluyor.<br />

Innovation, research, exchange, inspiration and<br />

successful business deals – this is what Techtextil<br />

and Texprocess promise the international<br />

industry from <strong>April</strong> 23rd to 26th, <strong>2024</strong> in Frankfurt<br />

am Main. The strong number of currently over<br />

1,600 registered exhibitors from around 50 countries<br />

confirms the relevance of the two trade fairs<br />

TEKSTİL & TEKNİK NİSAN | APRIL | <strong>2024</strong>


PANORAMA 7<br />

Messe Frankfurt’ta <strong>Tekstil</strong> ve <strong>Tekstil</strong> Teknolojileri<br />

Başkan Yardımcısı Olaf Schmidt şöyle açıklıyor:<br />

“Sektörler hızlı bir değişimden geçiyor ve<br />

katılımcılar Techtextil ve Texprocess’teki fırsatı<br />

zamana ayak uydurmak, küresel bir izleyici<br />

kitlesine yenilikler sunmak ve yeni çözümler ve<br />

iş ortakları bulmak için kullanıyorlar.” Techtextil’de<br />

sunulan tekstil çözümlerinin çeşitliliği dünyada<br />

benzersizdir. Ziyaretçiler on iki uygulama<br />

alanında olağanüstü bir ürün yelpazesiyle karfor<br />

companies. “The industries are undergoing<br />

rapid change and participants use the opportunity<br />

at Techtextil and Texprocess to keep up<br />

with the times, present innovations to a global<br />

audience and find new solutions and business<br />

partners,” describes Olaf Schmidt, Vice President<br />

Textiles & Textile Technologies at Messe Frankfurt.<br />

The variety of textile solutions presented at<br />

Techtextil is unique in the world. Visitors experience<br />

an extraordinary range of products in twelve<br />

NİSAN | APRIL | <strong>2024</strong> TEKSTİL & TEKNİK


10<br />

PANORAMA<br />

şılaşıyor. Bunlar otomotivden modaya, tıptan<br />

inşaata kadar çeşitli sektörlerde kullanılıyor.<br />

Şirketler, elyaf ve iplikler, dokunmamış kumaşlar,<br />

kompozitler, kaplamalı tekstiller, teknolojiler<br />

ve çok daha fazlasındaki en son gelişmeleri<br />

Techtextil’de genellikle ilk kez halka açık<br />

olarak sunuyor. Texprocess, tekstil ve esnek<br />

malzemelerin yanı sıra giysi montajına yönelik<br />

en son makine, sistem, süreç ve hizmetlerin<br />

katılımcılarına yönelik uluslararası bir platformdur.<br />

Sergilenen ürün yelpazesi dikiş teknolojisi<br />

ve malzemeleri, nakış teknolojisi, sabitleme,<br />

CAD/CAM ve kesimden geri dönüşüm teknolojilerine<br />

ve çok daha fazlasına kadar uzanıyor.<br />

Doğal lifler ve malzemeler ne kadar güçlüdür?<br />

<strong>Teknik</strong> tekstiller ve tekstil teknolojilerinin tüm uygulama<br />

alanlarında sürdürülebilirlik unsuru giderek<br />

daha önemli hale geliyor. <strong>Tekstil</strong> endüstrisinde<br />

sürdürülebilir çözümlerin geliştirilmesi<br />

hızlı bir şekilde ilerlemektedir. Bunun itici güçleri<br />

artık sadece ekolojik faydalardan ibaret değil.<br />

Günümüzde sürdürülebilir ürünler ve süreçler,<br />

performans açısından geleneksel rakiplerinden<br />

application areas. These are used in a variety of<br />

industries – from automotive to fashion, medicine<br />

to construction. The companies present the<br />

latest developments in fibers and yarns, nonwovens,<br />

composites, coated textiles, technologies<br />

and much more, often publicly for the first time,<br />

at Techtextil. Texprocess is the international<br />

platform for exhibitors of the latest machines, systems,<br />

processes and services for the assembly of<br />

clothing as well as textile and flexible materials.<br />

The range of products on display ranges from<br />

sewing technology and materials, embroidery<br />

technology, fixing, CAD/CAM and cutting to<br />

recycling technologies and much more.<br />

How powerful are natural fibers and materials?<br />

The aspect of sustainability is becoming increasingly<br />

important in all areas of application<br />

for technical textiles and textile technologies.<br />

The development of sustainable solutions in the<br />

textile industry is progressing at a fast pace. The<br />

driving forces for this are no longer just about<br />

ecological benefits. Today, sustainable products<br />

and processes are in no way inferior to their<br />

TEKSTİL & TEKNİK NİSAN | APRIL | <strong>2024</strong>


PANORAMA 11<br />

traditional competitors in terms of performance<br />

and are increasingly becoming economically<br />

viable. More than 15 percent of the exhibitors<br />

at Techtextil already have natural fibers and<br />

materials in their range. “Sustainability, as one<br />

of the major drivers in the textile industry, is increasingly<br />

becoming a crucial business factor.<br />

With our new formats, we are creating platforms<br />

for relevant innovations as well as innovative<br />

pacemakers in the industry and supporting<br />

market participants in all production and application<br />

fields to network specifically in a sustainable<br />

context,” describes Sabine Scharrer,<br />

Director Brand Management Technical Textiles<br />

& Textile Processing at of Messe Frankfurt, the<br />

objective of the new offer.<br />

How digitalisation is driving growth<br />

Digitalisation has by no means carved out a<br />

place for itself in the work processes of many<br />

companies. A study conducted by the German<br />

Economic Institute in 2022 revealed that,<br />

for example, only 31 percent of companies<br />

in Germany are able to use data efficiently.<br />

However, it is essential for companies to improve<br />

their digital infrastructure because legal regulations,<br />

such as the EU strategy for sustainable<br />

and circular textiles and the associated digital<br />

product passport, require a corresponding level<br />

hiçbir şekilde aşağı değildir ve ekonomik açıdan<br />

giderek daha uygun hale geliyor. Techtextil’deki<br />

katılımcıların yüzde 15’inden fazlasının<br />

ürün yelpazesinde hali hazırda doğal elyaf ve<br />

malzemeler bulunuyor. Messe Frankfurt’ta <strong>Teknik</strong><br />

<strong>Tekstil</strong>ler ve <strong>Tekstil</strong> Marka Yönetimi Direktörü<br />

Sabine Scharrer Yeni teklifin amacını şu şekilde<br />

tanımlıyor: “<strong>Tekstil</strong> sektörünün en önemli itici<br />

güçlerinden biri olan sürdürülebilirlik, giderek<br />

daha önemli bir iş faktörü haline geliyor. Yeni<br />

formatlarımızla, söz konusu yeniliklerin yanı sıra<br />

sektördeki yenilikçi tempo belirleyiciler için<br />

platformlar oluşturuyoruz ve tüm üretim ve<br />

uygulama alanlarındaki pazar katılımcılarının<br />

özellikle sürdürülebilir bir bağlamda ağ kurmasını<br />

destekliyoruz” diye açıklıyor.<br />

Dijitalleşme gelişimi nasıl destekliyor?<br />

Dijitalleşme, birçok şirketin iş süreçlerinde<br />

kendisine henüz yer açamadı. Alman Ekonomi<br />

Enstitüsü’nün 2022’de yaptığı bir araştırma,<br />

mesela Almanya’daki şirketlerin yalnızca yüzde<br />

31’inin verileri verimli bir şekilde kullanabildiğini<br />

ortaya koydu. Ancak şirketlerin dijital altyapılarını<br />

geliştirmeleri hayati önem taşıyor çünkü<br />

sürdürülebilir ve döngüsel tekstillere yönelik AB<br />

stratejisi ve ilgili dijital ürün pasaportu gibi yasal<br />

düzenlemeler, dijitalleşmenin buna karşılık<br />

gelen bir seviyesini gerektiriyor. Aynı zamanda<br />

NİSAN | APRIL | <strong>2024</strong> TEKSTİL & TEKNİK


12<br />

PANORAMA<br />

dijitalleşme, mesela tedarik zinciri şeffaflığını<br />

veya kaynak hesaplamasını iyi hale getirerek<br />

müşterilerin ve ortakların sürdürülebilirlik<br />

gereksinimlerinin karşılanmasına yardımcı olur.<br />

Böylece, rekabetçi kalabilmek, verimli ve esnek<br />

üretim yapmak isteyen şirketlerin artık dijital<br />

teknolojilerden daha fazla kaçamazlar. Dijitalleşme,<br />

sektörün şu anda karşı karşıya olduğu<br />

birçok zorluğa çözüm sunuyor. Messe Frankfurt<br />

<strong>Tekstil</strong> ve <strong>Tekstil</strong> Teknolojileri Başkan Yardımcısı<br />

Olaf Schmidt “Sektörlerin, özellikle dijitalleşme<br />

alanında muazzam bir inovasyon potansiyeli<br />

var. Bunu ancak ortak uluslararası bilgi alışverişi<br />

yoluyla gerçekleştirebiliriz. Küresel endüstri,<br />

Techtextil ve Texprocess’te buluşuyor. Diyalog,<br />

bilgi aktarımı, benzersiz yenilikler ve çok yönlü<br />

çözümler, şirketlerimize geleceğe yönelik yolculuklarında<br />

güç katıyor” dedi.<br />

İnovasyonun itici gücü olarak sürdürülebilirlik<br />

Sürdürülebilirlik ve karlılık el ele gider. Messe<br />

Frankfurt’un küresel tekstil ticaret fuarları<br />

Texpertise Network, sürdürülebilir formatlarını<br />

yeniden düzenleyerek bu hedefi destekliyor.<br />

Bu sadece ekoloji ve ekonomiyi birleştiren<br />

genel ‘Ekonomi’ başlığını değil, aynı zamanda<br />

kaynak tasarrufu sağlayan ürünleri, süreçleri ve<br />

katılımcıları seçerken sürdürülebilir değerlendirme<br />

kriterlerinin standartlaştırılmasını da içeriyor.<br />

of digitalisation. At the same time, digitalisation<br />

helps to meet the sustainability requirements<br />

of customers and partners, for example, by<br />

improving supply chain transparency or resource<br />

calculation. Thus, companies wanting to remain<br />

competitive and produce efficiently and flexibly,<br />

can no longer avoid digital technologies. Digitalisation<br />

offers solutions to many of the challenges<br />

currently facing the industry. “The sectors have<br />

an enormous potential for innovation, especially<br />

in the field of digitalisation. We can only realise<br />

this through a joint international exchange of information.<br />

The global industry meets at Techtextil<br />

TEKSTİL & TEKNİK NİSAN | APRIL | <strong>2024</strong>


<strong>Tekstil</strong> dijital baskıya<br />

girişiniz için en uygun<br />

çözüm.<br />

Violet, değişik kumaşlar üzerinde reaktif veya pigment boyalarla sürdürülebilir ve daha kârlı dijital<br />

baskı yapmanızı sağlar. Optimize edilmiş damla boyutlarına sahip sekiz renk ile net baskılar, canlı<br />

renkler ve pürüzsüz tonlamalar üretir. Bunun yanı sıra aşırı kolay kullanımı ve optimum ebadı ile dijital<br />

baskıya giriş için mükemmel bir makinedir.


14<br />

PANORAMA<br />

and Texprocess. Dialogue, knowledge transfer,<br />

unique innovations and multifaceted solutions<br />

strengthen companies on their journey into the<br />

future”, said Olaf Schmidt, Vice President Textiles<br />

& Textile Technologies, Messe Frankfurt.<br />

Böylece ekonomi, fuarlar arasında şeffaflık<br />

ve karşılaştırılabilirlik oluşturuyor. Bağımsız dış<br />

sürdürülebilirlik uzmanlarıyla iş birliği yapılarak,<br />

tanınmış mühürlerin ve sertifikaların mevcut<br />

durumu dahil ediliyor ve Sürdürülebilir Kalkınma<br />

Hedefleri de kontrollere entegre ediliyor. Sürdürülebilirliğe<br />

olan artan ilgi ve artan beğeni ve<br />

aynı zamanda kaynakların kıt olması sebebiyle<br />

geri dönüşüm de önem kazanmakta ve benzersiz<br />

bir gelişme ve yenilik potansiyeline sahip<br />

olmaktadır. Techtextil ve Texprocess, sürdürülebilir<br />

yeniden kullanılabilir malzemeler ve geri<br />

dönüşüm teknolojilerine ışık tutuyor.<br />

Sustainability as a driver of innovation<br />

Sustainability and profitability go hand in hand.<br />

Messe Frankfurt’s global textile trade fairs, the<br />

Texpertise Network, are promoting this goal by<br />

realigning their sustainable formats. This not only<br />

includes the overarching title “Econogy”, which<br />

combines ecology and economy, but above<br />

all the standardization of sustainable evaluation<br />

criteria when selecting resource-saving products,<br />

processes and exhibitors. Econogy thus<br />

creates transparency and comparability across<br />

trade fairs. In collaboration with independent<br />

external sustainability experts, the current status<br />

of recognized seals and certificates is included<br />

and the Sustainable Development Goals are<br />

also integrated into the checks. Recycling is also<br />

gaining in importance due to the increased<br />

relevance of sustainability and the increasing<br />

appreciation and at the same time scarcity of<br />

resources and has unique development and<br />

innovation potential. Techtextil and Texprocess<br />

are putting the spotlight on sustainable reusable<br />

materials and recycling technologies.<br />

TEKSTİL & TEKNİK NİSAN | APRIL | <strong>2024</strong>


Online bankruptcy auction<br />

20x Carpet weaving machines VandeWiele<br />

Carpet manufacturer Mc Three (BE)<br />

Production machinery of carpets and carpet yarns and the contents of the entire warehouse<br />

WEAVING MILL: 20 carpet weaving machines “Vandewiele”, bobbin mills “Gilbos” Bitwinder and “Evilo/<br />

Matthys Group” Profitwinder, knotting machines “Knotex” and carpet carts; YARN PRODUCTION: extruders<br />

“Neumag|Saurer”, 4 alu granule silos “Zeppelin”, pre-heaters for spinning blocks, vacuum pumps, 17 twisting<br />

machines “Saurer Volkmann” CarpetCabler, heatset lines “Superba” and “Power-Heat-Set”, screw compressors;<br />

FINISHING: finishing line “Seller”, checking tables, edging lines “Tanghe”, “ESC” and “Handsaeme”, winders<br />

“Evilo” and “Lamac”; WARE-HOUSE & HANDLING: fully automatic high-rise warehouse “Egemin-Dambach”,<br />

shuttle warehouse cabinets “Hänel” Lean-Lift , stacking robot “Intrion”, pallet film wrappers “Robopac”, forklift<br />

trucks, order pickers and much more.<br />

CLOSING: Tuesday 30 <strong>April</strong> <strong>2024</strong><br />

VIEWING: Monday 29 <strong>April</strong><br />

from 9 a.m. to 4 p.m.<br />

LOCATION: Mannebeekstraat 6,<br />

8790 Waregem (Belgium)<br />

Take a<br />

360°<br />

Virtual Tour<br />

on our website!<br />

Scan QR-code to<br />

view the auction<br />

ALSO CLOSING ON 30 APRIL:<br />

2 Textile / Yarn dyeing plants (BE) due to liquidation and cessation<br />

troostwijkauctions.com


16<br />

PANORAMA<br />

Kyocera’dan sürdürülebilir<br />

inkjet tekstil yazıcısı<br />

Kyocera Document Solutions, Japon moda markasının<br />

tasarımcısı ve kurucusu Kunihiko Morinaga<br />

tarafından tasarlanıp oluşturulan bir kadın giyim<br />

markasıyla iş birliğinin başladığını duyurdu. Kyocera’nın<br />

inkjet tekstil yazıcısı “FOREARTH” ile basılan<br />

kumaşı kullanan “ANREALAGE”, <strong>2024</strong>-2025 Sonbahar/Kış<br />

Paris Moda Haftası’nda görücüye çıktı.<br />

Kyocera Türkiye Pazarlama İnovasyon Direktörü<br />

Türkay Terzigil, konuyla ilgili görüşlerini şu şekilde<br />

dile getirdi; “Bu, şirketimiz için hem gurur verici<br />

hem de tarihi bir an. Paris Moda Haftası’nda, “FO-<br />

REARTH” tarafından basılan kumaşlarla hayata<br />

geçirilen kaliteli ve güzel tasarımlar yer alıyor. Bu,<br />

inkjet yani mürekkep püskürtmeli teknolojinin çağımıza<br />

yön verdiğinin göstergesi. <strong>Tekstil</strong> baskısında<br />

mürekkep püskürtmeli teknoloji ile heyecanlı bir<br />

dönemin başladığına inanıyoruz.”<br />

1) İşbirliği hakkında<br />

Tasarımcı Kunihiko Morinaga, “FOREARTH” adlı<br />

mürekkep püskürtmeli tekstil yazıcısının, kumaş<br />

baskısında su kullanımını önemli ölçüde azaltan bir<br />

konsept olduğundan övgüyle bahsediyor. Ayrıca,<br />

moda endüstrisinde baskıdan dolayı oluşan su kirliliği<br />

ve fazla stoklanmış kumaş ve giysilerin kitleler<br />

halinde atılması gibi uzun zamandır devam eden<br />

sorunların çözülmesine katkıda bulunduğuna değiniyor.<br />

Bu iş birliği, tasarımcı ve Kyocera’nın aynı<br />

değerleri paylaşmasından doğmuştur.<br />

Kyocera’nın sürdürülebilir inkjet<br />

tekstil yazıcısı “FOREARTH”<br />

tarafından basılan kumaş,<br />

moda markası “ANREALAGE”<br />

ile ortak çalışma olarak Paris<br />

Moda Haftası ® Sonbahar/Kış<br />

<strong>2024</strong>-2025’te görücüye çıktı.<br />

TEKSTİL & TEKNİK NİSAN | APRIL | <strong>2024</strong>


Tasarımcı Kunihiko Morinaga’nın Yorumu<br />

Bu koleksiyonun teması “NESNE”. İnsanlar için değil, cansız nesneler<br />

için kıyafetler tasarlama fikrinin peşinden gittim. Gösteri,<br />

gelecekteki dünyayı, 22. yüzyılda 100 yıl sonrasını yansıtıyor ve<br />

orada hangi tür kıyafetlerin mevcut olacağını ve hangi tür moda<br />

gösterilerinin yapılacağını ifade ediyor. Bu gösteride, giysilerin<br />

su kullanımını azaltma konseptini “FOREARTH”ı ifade etmeye<br />

çalışarak bir damla suya benzeyen bir elbise sergiledim. Giysiler<br />

genellikle insan vücuduna uyacak şekilde yapılır, ancak ben<br />

kusursuz bir küreyi insan vücudu olarak kavramsallaştırdım ve<br />

etrafına sarılan bir dantelli elbise yaptım. Küre, elbiseyi giydiğinde<br />

elbisenin kendisi bir su damlasına benziyor, ancak elbiseyi<br />

küreden soyduğunuzda insanların giydiği bir elbiseye dönüşüyor.<br />

Kıyafet tasarladığım yıllar boyunca, desenler için çok fazla su<br />

kullanmanın doğal olduğunu düşündüm ve su kullanmanın renklerin,<br />

canlı ifadenin ve kumaşın dokusunun korunmasına yardımcı<br />

olacağını düşündüm. Ancak, FOREARTH ile basılmış kumaşın çok<br />

az su kullanılmasına rağmen aynı canlı ve yüksek çözünürlüklü<br />

görünümü elde ettiğini görmek beni çok etkiledi. <strong>Tekstil</strong>in dokusu<br />

hiç bozulmamıştı ve kumaşın yumuşaklığı korunmuştu.<br />

Yeni teknolojinin sadece modada değil, daha geniş anlamda<br />

dünyada evrim için gerekli olduğunu düşünüyorum. “FOREARTH”<br />

bize daha önce başaramadığımızı ifade etme imkanı veriyor ve<br />

bu, daha sürdürülebilir bir geleceğe, 22. yüzyıla imkan verecek<br />

önemli bir adımdır.<br />

“FOREARTH” mürekkep püskürtmeli tekstil yazıcısının özellikleri:<br />

1) Su Kullanımını Azaltma Konsepti<br />

<strong>Tekstil</strong> baskısında su kullanımını önemli ölçüde azaltır.<br />

2) Yenilikçi Özgürlük<br />

Özel pigment mürekkebi, birçok farklı kumaş türünde hem yumuşak<br />

dokulu baskılar hem de yüksek dayanıklılık sağlar.<br />

3) Konum Özgürlüğü<br />

<strong>Tekstil</strong> baskısı su kaynağına bağlı olmadığından, şirketler hemen<br />

hemen her yerde kurulum yapabilir ve böylece lojistik maliyetleri ve<br />

süresi ile fazla stokları azaltabilir. Bu cihaz, neredeyse her konumdan<br />

optimize edilmiş üretim hacimlerini destekler. “FOREARTH”, tekstil<br />

baskısında su kullanımını neredeyse sıfıra indirdiği için buharlama<br />

ve yıkama için ayrı tesislere ihtiyaç duymaz. Bu, geleneksel tekstil<br />

baskısında ön ve son işlem süreçlerinde gereklidir. Su kullanımının<br />

azaltılması ayrıca enerji tüketiminde ve CO2 emisyonlarında önemli<br />

ölçüde azalma sağlar. Bunun yanı sıra kumaşın yumuşaklığını korur,<br />

bu da tekstil ve moda endüstrisinde önemlidir. Ayrıca pamuk, ipek,<br />

polyester, naylon ve karışık kumaşlar gibi geniş bir malzeme yelpazesinde<br />

yüksek çözünürlüklü baskı imkanı sağlar.<br />

FOREARTH:<br />

İki aşamalı bir baskı ve kurutma sürecine sahiptir. Baskı süreci su<br />

kullanımını içermezken, bakım süreci önemli ölçüde azaltılmış bir<br />

su hacmi kullanır. FOREARTH, konveyör bandını temizlemek için<br />

kullanılan suyu filtreler aracılığıyla geri dönüştürür, bu nedenle 1<br />

kg kumaş için su tüketimi, geleneksel baskıda 1kg kumaş başına<br />

kullanılan 153L suya kıyasla sadece 0.02L’dir (Kyocera tarafından<br />

2022 yılında yapılan araştırmaya dayanmaktadır).<br />

expert at<br />

drawing your<br />

fibres to<br />

perfection<br />

Rolls, godets, heating elements<br />

and custom built machines for heat<br />

treatment and drawing of synthetic<br />

fi laments. Win – OLT ® yarn tension<br />

on-line monitoring systems.<br />

Engineered and produced in Switzerland<br />

Retech Aktiengesellschaft<br />

CH-5616 Meisterschwanden<br />

info@retech.ch www.retech.ch


18<br />

PANORAMA<br />

İstanbul <strong>Tekstil</strong> ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) ev sahipliğinde düzenlenen<br />

Avrupa’nın en büyük tekstil fuarı, Texhibition İstanbul İplik, Kumaş ve <strong>Tekstil</strong> Aksesuarları Fuarı<br />

bu yıl 5’inci kez ziyaretçileri ağırladı. Etkinliğin açılışında konuşan Ticaret Bakanı Dr. Ömer<br />

Bolat, “<strong>Tekstil</strong> ve konfeksiyon sektörü, Türkiye’nin 40 yıl önce başlayan ihracata dayalı büyüme<br />

idealinde önemli bir rol oynamıştır. Ticaret Bakanlığı olarak, sürdürülebilir ve döngüsel ekonomiye<br />

uyum sürecini yakından takip ediyor ve aktif sorumluluk alıyoruz” değerlendirmesini yaptı.<br />

Europe’s largest textile fair, Texhibition Istanbul Yarn, Fabric and Textile Accessories Fair, hosted<br />

by the Istanbul Textile and Raw Materials Exporters Association (İTHİB), welcomed visitors for<br />

the 5th time this year. Minister of Trade Dr. Ömer Bolat, speaking at the opening of the event,<br />

said “The textile and apparel sector played an important role in Turkey’s export-led growth<br />

ideal, started 40 years ago. As the Ministry of Commerce, we closely follow the process of<br />

adaptation to the sustainable and circular economy and take active responsibility.”<br />

Texhibition, tekstilin zirvesini ağırladı<br />

Texhibition hosted the summit of textile<br />

Geçtiğimiz yılı 11,6 milyar dolarlık ihracatla tamamlayan<br />

ve Türkiye’nin üretimde ve istihdamda<br />

önde gelen sektörlerinden biri olan tekstil sektörü,<br />

bu yıl 5’inci kez düzenlenen Avrupa’nın en büyük<br />

tekstil fuarı Texhibition İstanbul İplik, Kumaş ve <strong>Tekstil</strong><br />

Aksesuarları Fuarı’nda buluştu. İstanbul <strong>Tekstil</strong> ve<br />

Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) ev sahip-<br />

The textile sector, which completed last<br />

year with 11.6 billion dollars of exports<br />

and is one of Turkey’s leading sectors in<br />

production and employment, met at the<br />

Texhibition Istanbul Yarn, Fabric and Textile<br />

Accessories Fair, Europe’s largest textile<br />

fair, held for the 5th time this year. The<br />

TEKSTİL & TEKNİK NİSAN | APRIL | <strong>2024</strong>


PANORAMA 19<br />

Minister of Trade, Dr. Ömer Bolat, Turkish<br />

Exporters Assembly (TİM) President Mustafa<br />

Gültepe and Chairman of the Board of<br />

İTHİB Ahmet Öksüz attended the opening<br />

of the fair, hosted by the Istanbul Textile<br />

and Raw Materials Exporters Association<br />

(İTHİB) and will last until March 8, While<br />

the fair held at Istanbul Expo Center aims<br />

to increase the production capacity and<br />

design power of the Turkish textile sector,<br />

the yarn and denim sections were also<br />

included for the first time this year.<br />

It will increase the perception of Turkish<br />

goods and our brand value<br />

Minister of Commerce Dr. Ömer Bolat, In<br />

his opening speech, said “We allocate 61<br />

percent of our budget to our exporters” and<br />

added “Texhibition Istanbul Fair will increase<br />

the visibility of our country in the world markets,<br />

increase our brand value by strengthening<br />

the perception of Turkish goods, and<br />

make significant contributions to our country<br />

becoming a center of design and new generation<br />

products. I believe with all my heart<br />

that we will be one of the three giants of the<br />

world. The textile apparel products sector,<br />

one of the leading sectors in the export-based<br />

growth model, continues to be a source<br />

of pride for our country. Our textile apparel<br />

products sector exports reached 32 billion<br />

885 million dollars in 2023. In the January-February<br />

period of <strong>2024</strong>, it amounted<br />

to 5 billion 295 million dollars. As of 2023, our<br />

textile-apparel products sectors will account<br />

for 13 percent of our country’s exports. The<br />

textile and apparel sector played an important<br />

role in Turkey’s export-led growth ideal,<br />

liğinde düzenlenen ve 8 Mart’a kadar sürecek fuarın<br />

açılışına, Ticaret Bakanı Dr. Ömer Bolat, Türkiye<br />

İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe<br />

ve İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz katıldı.<br />

İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen fuarla,<br />

Türk tekstil sektörünün üretim kapasitesinin ve tasarım<br />

gücünün artırılması amaçlanırken; bu yıl ilk kez<br />

iplik ve denim bölümlerine de yer verildi.<br />

Türk malı algısını ve marka değerimizi yükseltecek<br />

Ticaret Bakanı Dr. Ömer Bolat açılış konuşmasında,<br />

“Bütçemizin yüzde 61’ini ihracatçılarımıza tahsis<br />

ediyoruz” diyerek, “Texhibition İstanbul Fuarı’nın<br />

ülkemizin dünya pazarlarındaki görünürlüğünü<br />

artıracağına, Türk malı algısını güçlendirerek marka<br />

değerimizi yükselteceğine ve ülkemizin bir tasarım<br />

ve yeni nesil ürünler merkezi olması yolunda önemli<br />

katkılar sağlayacağına, dünyanın üç devinden biri<br />

olacağımıza tüm kalbimle inanıyorum. İhracata dayalı<br />

büyüme modelinde lider sektörlerden biri olan<br />

tekstil konfeksiyon ürünleri sektörü, ülkemizin gurur<br />

kaynağı olmaya devam ediyor. <strong>Tekstil</strong> konfeksiyon<br />

ürünleri sektörü ihracatımız 2023 yılında 32 milyar 885<br />

milyon dolar oldu. <strong>2024</strong> yılı Ocak-Şubat döneminde<br />

ise 5 milyar 295 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.<br />

2023 yılı itibarıyla, ülkemizin ihracatının yüzde 13’ünü<br />

tekstil-konfeksiyon ürünleri sektörlerimiz karşılıyor.<br />

<strong>Tekstil</strong> ve konfeksiyon sektörü, Türkiye’nin 40 yıl önce<br />

başlayan ihracata dayalı büyüme idealinde önemli<br />

bir rol oynamıştır. <strong>Tekstil</strong> ve moda, bu vizyonun temel<br />

taşlarındandır” yorumunu yaptı.<br />

Bakanlıktan yeşil üretim için ihracatçıya destek<br />

“Yeşil üretimi destekleyen tekstil ve hammaddeleri<br />

sektörümüz, Sürdürülebilirlik Eylem Planı ile Sürdürülebilirlik<br />

Yol Haritası’nı yayımlayarak öncü sektörlerden<br />

biri olmuştur” diyen Bakan Bolat, “Bizler de<br />

Ticaret Bakanlığı olarak, sürdürülebilir ve döngüsel<br />

NİSAN | APRIL | <strong>2024</strong> TEKSTİL & TEKNİK


22<br />

PANORAMA<br />

Yılın ikinci yarısında ibre yeniden yukarıya dönecek<br />

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa<br />

Gültepe ise tekstil sektörünün önemine değinerek,<br />

“<strong>Tekstil</strong> ve hazır giyim sektörlerimizin bu ülkenin<br />

sanayileşmesinde, kalkınmasında, istihdamında ve<br />

dışa açılmasında özel bir yeri var. Ülkemizde sanastarted<br />

40 years ago. Textile and fashion are<br />

the cornerstones of this vision.”<br />

ekonomiye uyum sürecini yakından takip ediyor<br />

ve aktif sorumluluk alıyoruz. Başta KOBİ’ler olmak<br />

üzere tüm ihracatçı firmalarımızın kaynak, süreç ve<br />

enerji verimliliği, dijitalleşme gibi konularda ihtiyaç<br />

duyabilecekleri farkındalık, yol haritası, ihtiyaç analizi<br />

ile yöntem ve hedeflerin belirlenmesi amacıyla<br />

yaptığımız çalışmalar neticesinde, Yeşil Mutabakata<br />

Uyum Projesi Desteği’ni iki hafta önce hayata<br />

geçirdik. Oluşturulan bütüncül destek modeliyle,<br />

şirketlerimiz tarafından alınan danışmanlık hizmeti<br />

giderleri 5 yıl süresince yüzde 50 oranında ve toplamda<br />

10 milyon TL’ye kadar Ticaret Bakanlığımızca<br />

desteklenecektir.” açıklamasında bulundu.<br />

Support from the Ministry to exporters for<br />

green production<br />

The Minister Bolat, saying “Our textile and<br />

raw materials sector, which supports green<br />

production, has become one of the leading<br />

sectors by publishing the Sustainability<br />

Action Plan”, added “As the Ministry of<br />

Commerce, we closely follow the process of<br />

adaptation to the sustainable and circular<br />

economy and take active responsibility.<br />

As a result of our work to determine the<br />

awareness, road map, needs analysis and<br />

methods and targets that all our exporting<br />

companies, especially SMEs, may need on<br />

issues such as resource, process and energy<br />

efficiency and digitalization, we implemented<br />

the Green Agreement Compliance<br />

Project Support two weeks ago. With the<br />

holistic support model made, the consultancy<br />

service expenses received by our<br />

companies will be supported by our Ministry<br />

of Commerce at a rate of 50 percent for 5<br />

years and up to 10 million TL in total.”<br />

The needle will turn upward again in the<br />

second half of the year<br />

Mustafa Gültepe, President of the Turkish<br />

Exporters Assembly (TİM), touching on the<br />

importance of the textile sector, said “Our<br />

textile and ready-made clothing sectors<br />

have a special place in the industrialization,<br />

development, employment and internationalization<br />

of this country. Industrialization in<br />

our country started with these two sectors.<br />

These two sectors pioneered the opening<br />

up to the outside world in the 80s. For years,<br />

these two sectors were at the top in exports.<br />

We are global players in both sectors. In<br />

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe de<br />

konuşmasında şunları söyledi: “Bu yılın ilk iki ayında hedeflerimizin<br />

gerisindeyiz. Her şeye rağmen biz moralimizi bozmadık, bozmuyoruz.<br />

Nitekim en kötüsünün geride kaldığını söyleyebilirim. Yılın ikinci<br />

yarısında küresel pazarların canlanmasıyla birlikte hem hazır giyim<br />

hem de tekstil ihracatımızda ibre yeniden yukarıya dönecek.”<br />

Turkish Exporters Assembly (TİM) President Mustafa Gültepe said the<br />

following in his speech: “We are behind our targets in the first two months<br />

of this year. Despite everything, we did not, and still do not, lose our<br />

morale. As a matter of fact, I can say that the worst left behind. With the<br />

revival of global markets in the second half of the year, the needle will<br />

turn upward again in both our ready-made clothing and textile exports.”<br />

TEKSTİL & TEKNİK NİSAN | APRIL | <strong>2024</strong>


PANORAMA 23<br />

textiles and ready-made clothing, which we<br />

cannot think of as separate from each other,<br />

close by jowl. We fell behind our targets in 2023<br />

because we lost our competitiveness due to<br />

both the contraction in global markets and high<br />

cost increases. We are still behind our targets in<br />

the first two months of this year. Of course, this<br />

is not the result we want. But in business, things<br />

don’t always go the way we want. There may<br />

be ups and downs for reasons beyond our control.<br />

Despite everything, we did not, and still do<br />

not, lose our morale. As a matter of fact, I can<br />

say that the worst left behind. I know that there<br />

is a great interest in the fifth Texhibition Fair.<br />

Of course, this great interest will have positive<br />

reflections on our exports. With the revival of<br />

global markets in the second half of the year,<br />

the needle will turn upward again in both our<br />

ready-made clothing and textile exports.”<br />

We will focus on exports by increasing branding<br />

Ahmet Öksüz, saying “With Texhibition, we<br />

have become one of the fairs that receive the<br />

most visitors in the world” about the fair, which<br />

is organized by Istanbul Textile and Apparel<br />

Exporters’ Association (İTKİB) Fair Organization,<br />

Inc., and 550 companies and 30 thousand<br />

professionals from more than 110 countries are<br />

expected to participate in the fair this year,<br />

added “In the last 4 years, we increased the<br />

share of our textile sector in exports from 2<br />

percent to 3.5 percent. Although the year 2023<br />

was difficult due to the contraction in global<br />

demand and the effects of the earthquake,<br />

we managed to keep our market share in our<br />

largest markets such as the EU and the USA. We<br />

owe this to our fair, which we organized with<br />

the cooperation of the sector. We became one<br />

of the textile fairs with the highest number of<br />

visitors in the world. Our greatest aim is to keep<br />

our quality and grow in a controlled manner, to<br />

make our fair one of the most prestigious fairs<br />

in the world. I am sure that we can achieve<br />

our goals with the strength we receive from all<br />

stakeholder institutions, especially our Minister<br />

of Trade. We trust our country and our sector.<br />

Data shows that the world is not giving up on<br />

textiles. It attaches importance to R&D and<br />

branding. We will continue to make our sector<br />

more popular by increasing branding in our<br />

sector and focusing on more exports. I believe<br />

that our fair will be the meeting point of the<br />

global textile sector and will also contribute to<br />

the development of brand perception.”<br />

Istanbul Governor Davut Gül said “I would<br />

like to thank everyone who contributed to<br />

the organization of this fair. The potential and<br />

brand value of our Istanbul is more valuable<br />

with you. I believe that you will add value to<br />

both our city and our country in the future, as<br />

you have done so far.”<br />

yileşme bu iki sektörle başladı. 80’li yıllarda dışa<br />

açılmanın öncülüğünü yine bu iki sektör yaptı.<br />

Yıllarca bu iki sektör ihracatta zirvedeydi. Her<br />

iki sektörde küresel oyuncuyuz. Etle tırnak gibi<br />

birbirinden ayrı düşünemeyeceğimiz tekstil ve<br />

hazır giyimde. 2023’te gerek küresel pazarlardaki<br />

daralma, gerekse yüksek maliyet artışlarına<br />

bağlı olarak rekabetçiliğimizi kaybettiğimiz<br />

için hedeflerimizin gerisinde kaldık. Bu yılın ilk<br />

iki ayında da yine hedeflerimizin gerisindeyiz.<br />

Elbette bu istediğimiz bir sonuç değil. Ama ticarette<br />

işler her zaman istediğimiz gibi gitmiyor.<br />

Bizim dışımızda gelişen nedenlerle inişler ve<br />

çıkışlar olabiliyor. Her şeye rağmen biz moralimizi<br />

bozmadık, bozmuyoruz. Nitekim en kötüsünün<br />

geride kaldığını söyleyebilirim. Texhibition Fuarı’nın<br />

beşincisine de çok yoğun bir ilgi olduğunu<br />

biliyorum. Elbette bu büyük ilginin ihracatımıza<br />

pozitif yansımaları olacak. Yılın ikinci yarısında<br />

küresel pazarların canlanmasıyla birlikte hem<br />

hazır giyim hem de tekstil ihracatımızda ibre<br />

yeniden yukarıya dönecek” dedi.<br />

Markalaşmayı artırarak ihracata odaklanacağız<br />

İstanbul <strong>Tekstil</strong> ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri<br />

(İTKİB) Fuarcılık A.Ş. tarafından organize edilen<br />

ve bu yıl 550 firma ve 110’ün üzerinde ülkeden<br />

30 bin profesyonelin katılımı beklenen fuara<br />

ilişkin “Texhibition ile dünyada en fazla ziyaretçi<br />

alan fuarlardan biri haline geldik” diyen Ahmet<br />

Öksüz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Son 4 yılda<br />

tekstil sektörümüzün ihracattan aldığı payı<br />

yüzde 2 seviyesinden yüzde 3,5’e çıkardık. 2023<br />

yılı küresel talep daralması ve depremin etkileri<br />

nedeniyle zorlu geçse de AB ve ABD gibi en<br />

büyük pazarlarımızda pazar payımızı korumayı<br />

başardık. Bunu da sektörün el birliği ile organize<br />

ettiğimiz fuarımıza borçluyuz. Dünyanın en<br />

fazla ziyaretçi sayısına ulaşan tekstil fuarlarından<br />

biri olduk. Niteliğimizi korumak ve kontrollü<br />

büyümek; fuarımızı dünyanın en prestijli fuarlarından<br />

biri haline getirmek en büyük amacımız.<br />

Başta Ticaret Bakanımız olmak üzere tüm<br />

paydaş kurumlardan aldığımız güçle hedeflerimize<br />

ulaşabileceğimize eminim. Ülkemize<br />

ve sektörümüze güveniyoruz. Veriler gösteriyor<br />

ki dünya tekstilden vazgeçmiyor. Ar-Ge ve<br />

markalaşmaya önem gösteriyor. Biz de sektörümüzde<br />

markalaşmayı artırarak ve daha fazla<br />

ihracat yapmaya odaklanarak sektörümüzden<br />

daha fazla söz ettirmeye devam edeceğiz.<br />

İnanıyorum ki fuarımız küresel tekstil sektörünün<br />

buluşma noktası olduğu gibi marka algısının<br />

geliştirilmesine de katkıda bulunacak.”<br />

İstanbul Valisi Davut Gül ise “Bu fuarın düzenlenmesine<br />

katkı sağlayan herkese ayrı ayrı<br />

teşekkür ediyorum. İstanbulumuzun potansiyeli,<br />

marka değeri sizlerle birlikte daha kıymetli.<br />

Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte<br />

de hem şehrimize hem ülkemize değerler<br />

kazandıracağınıza inanıyorum” dedi.<br />

NİSAN | APRIL | <strong>2024</strong> TEKSTİL & TEKNİK


24<br />

PANORAMA<br />

Mimaki’nin yeni opsiyonel sistemi<br />

Kebab HS kullanıcıların üretkenliğini<br />

ve ürün çeşitliliğini artırıyor<br />

Silindirik ve konik objelere yüksek hızda 360 derece<br />

doğrudan baskı yapmayı mümkün kılan yeni<br />

Kebab HS sistemi, UJF Serisi bütün flatbed baskı<br />

makinelerine opsiyonel olarak eklenebiliyor. Orta ve<br />

yüksek hacimli işlere odaklanan kullanıcılar, üç kat<br />

yüksek verimlilik ve baskı kalitesinin yanı sıra, eğimli<br />

ve konik objelere de baskı fırsatı yakalıyor.<br />

Geniş format inkjet baskı makineleri, kesim plotterları<br />

ve 3D baskı makinelerinin lider markası Mimaki,<br />

doğrudan objelere baskıya yönelik Kebab opsiyonunu<br />

yeni bir versiyonla geliştirdi. Mimaki’nin ünlü<br />

UJF Serisi flatbed baskı makineleri için opsiyonel<br />

olarak sunulan yeni Kebab HS sistemi hem daha<br />

yüksek hızlarda üretim yapıyor hem de uygulama<br />

alanını genişletiyor. Küresel lansmanı 19-22 Mart tarihleri<br />

arasındaki FESPA Global Print Expo (GPE) <strong>2024</strong><br />

fuarında gerçekleştirilen Kebab HS, silindirik objelerin<br />

yanı sıra eğimli ve konik objelere de doğrudan<br />

baskı yaparak şekil sınırlamasını ortadan kaldırıyor.<br />

Objelere 360 derece kesintisiz baskı yapabilen yeni<br />

Kebab versiyonu, kullanıcıların UJF baskı makinelerinde<br />

silindir ve konik yüzeylerde çalışma kapasitesini<br />

artırıyor ve yeni uygulama fırsatları sunuyor.<br />

Mimaki kullanıcıları silindirik objelere baskı için<br />

uzun dönemdir UJF Serisi flatbed baskı makinelerini<br />

güvenle kullanıyor. EMEA bölgesinde kurulu<br />

bulunan 1600’den fazla Kebab ünitesi bu güveni<br />

ortaya koyuyor. Buna göre, her 5 UJF kullanıcısından<br />

birinde bu sistem opsiyonel olarak iş akışlarına<br />

eklenmiş bulunuyor. Yüksek hızından dolayı ‘HS’<br />

(high speed) olarak adlandırılan yeni Kebab HS,<br />

özellikle orta ve yüksek hacimli işlere odaklanan<br />

kullanıcılar için cazip bir seçenek oluşturuyor.<br />

kadar sadece silindirik objelere baskıda kullanılabilen<br />

Kebab Serisi, artık bardak ve kupa gibi konik<br />

yapıdaki objelere de baskı yapabiliyor.<br />

Mimaki kullanıcılarına yeni avantajlar<br />

sunmaya devam ediyoruz<br />

Silindirik ve konik objelere doğrudan baskı konusunda<br />

pazarda yoğun bir talep olduğuna dikkat<br />

çeken Mimaki Eurasia Genel Müdürü ve Mimaki<br />

Europe Satış Genel Müdürü Arjen Evertse, özellikle<br />

hediyelik eşya ve promosyon ürünleri bağlamında<br />

kişiselleştirme ihtiyacının her geçen gün arttığını<br />

dile getirdi. Mimaki’nin bu konuda UJF Serisi baskı<br />

makineleri için Kebab opsiyonu sunduğunu hatırlatan<br />

Evertse, FESPA GPE <strong>2024</strong> fuarında lansmanını<br />

yaptıklarını yeni Kebab HS’nin kullanıcılara yeni<br />

avantajlar getirdiğini belirtti. Evertse sözlerini şöyle<br />

sürdürdü: “Mimaki olarak kullanıcılarımıza yeni<br />

fırsatlar sağlamak için mevcut ürün portföyümüzü<br />

sürekli yeniliyor ve geliştiriyoruz. İnovasyona bağlılığımızı<br />

ortaya koyan bu son örnek isteğe bağlı olarak,<br />

pazarda oldukça popüler olan UJF Serisi baskı<br />

makinelerine eklenebiliyor. Kebab HS yaklaşık 10<br />

dakikaya inen baskı süresi ve yüksek baskı kalitesi<br />

ile kullanıcılarımızı yeni verimlilik seviyelerine çıkarırken,<br />

uygulama alanlarını da genişletiyor.”<br />

Silindirik ve konik objelere 10 dakikada 360<br />

derece doğrudan baskı imkânı<br />

Kebab Serisi’nin pazara yeni tanıtılan modeli<br />

Kebab HS, üç boyutlu objelere doğrudan baskıda<br />

üretkenliği ve performansı bir üst seviyeye taşırken,<br />

uygulama olanaklarını genişletiyor. Kebab MkII’nin<br />

temel özelliklerini devralan Kebab HS, bu modele<br />

kıyasla üç kat daha fazla hızlı baskı gerçekleştiriyor.<br />

Kullanıcılar yaklaşık 10 dakika içinde bir objeye<br />

doğrudan baskı yaparak üretim verimliliklerini<br />

önemli ölçüde artırmayı başarıyor. Üstelik bugüne<br />

TEKSTİL & TEKNİK NİSAN | APRIL | <strong>2024</strong>


26<br />

İSVİÇRE DOSYASI<br />

SWISS SURVEY<br />

Geri<br />

dönüştürülmüş<br />

lifler:<br />

makineler<br />

ve hizmetler<br />

Recycled<br />

fibres:<br />

the machinery<br />

and services<br />

İsviçreli üreticiler döngüsellik için<br />

mükemmel eşleşmeler sunuyor.<br />

Swiss manufacturers offer<br />

perfect matches for circularity.<br />

Artık pek çok son kullanıcı, satın<br />

aldıkları tekstil ürünlerinde geri<br />

dönüştürülmüş malzemelerin olmasını<br />

bekliyor ve bu kesinlikle sektör<br />

genelinde inovasyonu teşvik ediyor.<br />

Ancak hala geri dönüştürülmüş<br />

kaynakları kullanan iplik ve kumaş<br />

üreticilerinin karşılaştığı birçok teknik<br />

ve ekonomik sorun var. İsviçre <strong>Tekstil</strong><br />

Makineleri Birliği üyeleri bu zorluklara<br />

bazı etkili çözümler sunuyor.<br />

PET gibi sentetik geri dönüştürülmüş<br />

malzemeler genellikle yeni ipliğe<br />

Many end-users now expect recycled materials to be in<br />

textile products they purchase – and this is definitely driving<br />

innovation throughout the industry. However, there<br />

are still many technical and economic issues facing yarn<br />

and fabric producers using recycled resources. Members<br />

of the Swiss Textile Machinery Association offer some<br />

effective solutions to these challenges.<br />

Synthetic recycled materials such as PET can usually<br />

be treated similarly to new yarn, but there are additional<br />

complexities where natural fibres like wool and<br />

cotton are involved. Today, there’s a trend towards<br />

mechanically recycled wool and cotton fibres. Thanks<br />

to companies like Rieter, Autefa, Steiger and Uster<br />

TEKSTİL & TEKNİK NİSAN | APRIL | <strong>2024</strong>


İSVİÇRE DOSYASI<br />

SWISS SURVEY<br />

27<br />

benzer şekilde işlenebilir, ancak yün<br />

ve pamuk gibi doğal elyafların dahil<br />

olduğu ek karmaşıklıklar da vardır.<br />

Günümüzde mekanik olarak geri dönüştürülmüş<br />

yün ve pamuk liflerine<br />

doğru bir eğilim var. Rieter, Autefa,<br />

Steiger ve Uster Technologies gibi firmalar<br />

sayesinde bu tür malzemeler<br />

artık işlenebilmektedir. Bu firmaların<br />

makine ve hizmetleri, gerekli kalite<br />

standartlarını karşılamak için geri<br />

dönüştürülmüş elyafların daha fazla<br />

işlenmesini desteklemektedir.<br />

Geri dönüştürülmüş pamuğun<br />

eğrilmesi<br />

Eğirmede mekanik olarak geri dönüştürülmüş<br />

elyafların kullanılması,<br />

belirli kalite hususlarını beraberinde<br />

getirir: daha yüksek düzeyde kısa elyaf<br />

ve neps içerirler ve özellikle tüketici<br />

sonrası malzeme kullanıldığında<br />

sıklıkla renkli olabilirler. Geri dönüştürülmüş<br />

ipliklerin incelik açısından<br />

sınırlamaları olduğu da doğrudur.<br />

Uster Statistics 2023 baskısı işlenmemiş<br />

ve geri dönüştürülmüş pamuk<br />

karışımları için kıyaslamalar da dahil<br />

olmak üzere sürdürülebilirlik hedeflerini<br />

destekleyen geniş bir yelpazede<br />

elyaf verileri sunuyor.<br />

Technologies, such materials can now be processed.<br />

Machinery and services from these firms support<br />

further processing of recycled fibres to meet required<br />

quality standards. Swiss Textile Machinery member<br />

Stäubli also demonstrates what it means to fully embrace<br />

circularity concepts.<br />

Spinning recycled cotton<br />

The use of mechanically recycled fibres in spinning brings<br />

specific quality considerations: they have higher levels of<br />

short fibres and neps – and may often be colored, particularly<br />

if post-consumer material is used. It’s also true that<br />

recycled yarns have limitations in terms of fineness. The<br />

Uster Statistics 2023 edition features an extended range<br />

Genel olarak, geri dönüştürülmüş<br />

malzemelerdeki gibi kısa elyaflar, rotor<br />

iplik eğirme makineleri tarafından<br />

kolaylıkla işlenebilir. Ring eğirmede,<br />

lifler ne kadar kısa olursa, bunları<br />

iplik gövdesine entegre etmek üzere<br />

çekim bölgesinden geçirmek o<br />

kadar zor olur. Yine de daha geniş<br />

iplik numaraları ve daha yüksek iplik<br />

kalitesi için odak noktası artık ring iplikçiliğe<br />

kayıyor. Kısa elyafların varlığı<br />

bir zorluktur ancak Rieter bu sorunu<br />

çözmek için çözümler sunmaktadır.<br />

Geri dönüştürülmüş yünlerin örülmesi<br />

Geri dönüşüm için yün lifleri, elde<br />

edilen ipliğin kalitesini ve özelliklerini<br />

etkileyen parçalama, kesme ve yeniden<br />

eğirme gibi mekanik işlemlere<br />

tabi tutulur. Bu işlemler, yünün doğal<br />

pullarını ve lif uzunluğundaki farklılıkları<br />

ortadan kaldırarak geri dönüştürülmüş<br />

ipliğin genel mukavemetinde<br />

ve dayanıklılığında azalmaya neden<br />

olur. Bu, özellikle örgü sırasında uygulanan<br />

gerilim altında ipliğin kırılmaya<br />

daha yatkın olmasını sağlar.<br />

NİSAN | APRIL | <strong>2024</strong> TEKSTİL & TEKNİK


28<br />

İSVİÇRE DOSYASI<br />

SWISS SURVEY<br />

Geri dönüştürülmüş malzemelerin<br />

işlenmesine uyum sağlamak çoğu<br />

zaman mevcut makinelerde ayarlamalar<br />

yapılmasını gerektirir. Örme<br />

makineleri, elyaf gerginliğini kontrol<br />

etmek için pozitif iplik sevk sistemleri<br />

ile donatılmalıdır. Steiger, örgü makinelerinde<br />

işlenmeye uygunluğunu<br />

kontrol etmek amacıyla piyasadaki<br />

yeni ipliklerin sürekli testlerini gerçekleştiriyor.<br />

Tatmin edici kaliteyi<br />

sağlamak noktasında, zorluklar örme<br />

süreçlerinde dikkatli değerlendirme<br />

ve uyum gerektiren doğal iplikler<br />

üzerinde yoğunlaşmaktadır.<br />

Elyaflardan dokunmamış kumaşlara<br />

Nonwoven teknolojisi kısmen üretim<br />

maliyetlerini azaltmak ve tekstil<br />

atıklarını ve daha önce kullanılamayan<br />

malzemeleri kumaş yapılarına<br />

dönüştürmek için geri dönüşüm<br />

fikrinden doğdu. Elyaf ağlarının mekanik,<br />

termal veya kimyasal olarak<br />

bağlandığı dokunmamış üretim<br />

hatları, neredeyse tüm mekanik ve<br />

kimyasal olarak geri dönüştürülmüş<br />

elyafları kolaylıkla işleyebilir.<br />

Autefa Solutions, tek bir kaynaktan<br />

nonwoven hatları sunarak, astar,<br />

mendil, vatka ve yalıtım gibi ürünlerin<br />

gerçek bir kapalı döngüde üretilmesine<br />

imkân tanımaktadır. Lifler<br />

genellikle bir ürün için dört defaya<br />

kadar kullanılabilmektedir.<br />

Geri dönüşüm: toplam strateji<br />

Swiss Textile Machinery üyelerinin<br />

sunduğu harika hizmetler, teknoloji<br />

ve makineler, döngüsel ekonominin<br />

geri dönüştürülmüş elyafları işleme<br />

çabalarını destekliyor. Makineler<br />

onlarca yıllık bilgi birikimini, üretim<br />

ve malzemelerdeki yenilikçi güç ve<br />

kalite standartları ile birleştiriyor.<br />

Stäubli’nin küresel ESG (çevresel,<br />

sosyal ve yönetişim) stratejisi, anahtar<br />

performans göstergelerini enerji<br />

tüketimi, makine ömrü ve dünya<br />

çapındaki üretim birimlerindeki<br />

geri dönüşüm kapasitesi ve ayrıca<br />

makinelerin geri dönüştürülebilirliği<br />

bağlamında tanımlar. Otomatik tahar<br />

makinelerinde, dokuma sistemlerinde<br />

ve jakar makinelerinde makine<br />

geri dönüştürülebilirliği %96 ile %99<br />

arasında değişmektedir.<br />

of fibre data, supporting sustainability goals, including<br />

benchmarks for blends of virgin and recycled cotton.<br />

In general, short fibres such as those in recycled material<br />

can easily be handled by rotor spinning machines. For<br />

ring spinning, the shorter the fibres, the more difficult it<br />

is to guide them through the drafting zone to integrate<br />

them into the yarn body. Still, for wider yarn counts<br />

and higher yarn quality, the focus is now shifting to ring<br />

spinning. The presence of short fibres is a challenge, but<br />

Rieter offers solutions to address this issue.<br />

Knitting recycled wool<br />

For recycling, wool fibres undergo mechanical procedures<br />

such as shredding, cutting, and re-spinning, influencing<br />

the quality and characteristics of the resulting yarn.<br />

These operations remove the natural scales and variations<br />

in fibre length of the wool, causing a decrease in<br />

the overall strength and durability of the recycled yarn.<br />

This makes the yarn more prone to breakage, especially<br />

under the tension exerted during knitting.<br />

Adapting to process recycled materials often requires<br />

adjustments to existing machinery. Knitting machines<br />

must be equipped with positive yarn suppliers to control<br />

fibre tension. Steiger engages in continuous testing of<br />

new yarns on the market, to check their suitability for processing<br />

on knitting machines. For satisfactory quality, the<br />

challenges intensify, with natural yarns requiring careful<br />

consideration and adaptation in the knitting processes.<br />

From fibres to nonwovens<br />

Nonwovens technology was born partly from the idea<br />

of recycling to reduce manufacturing costs and to<br />

process textile waste and previously unusable materials<br />

into fabric structures. Nonwovens production lines,<br />

where fibre webs are bonded mechanically, thermally<br />

or chemically, can easily process almost all mechanically<br />

and chemically recycled fibres.<br />

Autefa Solutions offers nonwovens lines from a single<br />

source, enabling products such as liners, wipes, wadding<br />

and insulation to be produced in a true closed loop.<br />

Fibres are often used up to four times for one product.<br />

Recycling: total strategy<br />

Great services, technology and machines from members<br />

of Swiss Textile Machinery support the efforts of<br />

the circular economy to process recycled fibres. The<br />

machines incorporate the know-how of several decades,<br />

with the innovative power and quality standards<br />

in production and materials.<br />

Stäubli’s global ESG (environmental, social & governance)<br />

strategy defines KPIs in the context of energy consumption,<br />

machine longevity and the recycling capacity<br />

in production units worldwide, as well in terms of machinery<br />

recyclability. The machine recyclability of automatic<br />

drawing in machines, weaving systems and jacquard<br />

machines ranges from 96 to 99%.<br />

TEKSTİL & TEKNİK NİSAN | APRIL | <strong>2024</strong>


30<br />

İSVİÇRE DOSYASI<br />

SWISS SURVEY<br />

Doğru<br />

hammadde,<br />

optimum<br />

üretim<br />

Uster çözümleri,<br />

süreçlerde ve kârda<br />

pratik faydalar<br />

sağlamak için<br />

bir araya geliyor<br />

Right<br />

raw material,<br />

optimized<br />

production...<br />

Uster solutions<br />

combine to deliver<br />

practical benefits<br />

in processes<br />

and profits<br />

Uster’in kalite ölçüm cihazlarını<br />

sofistike bir yazılımla bir araya<br />

getiren eşsiz kombinasyonu,<br />

iplikçilikte yaşanan evrimin<br />

merkezinde yer alıyor. FiberQ,<br />

mutlak ham madde tutarlılığı<br />

sayesinde maksimum kârın<br />

kilidini açmak için temel<br />

başlangıç noktasıdır. Uster<br />

Quality Expert ise tüm üretim<br />

süreci boyunca kaliteyi izleyerek<br />

resmi tamamlıyor. Bu iki sistemi<br />

birleştirerek iplikçiler hem kalite<br />

hem de karlılık açısından tam<br />

fayda elde edebilirler.<br />

The unique Uster combination of<br />

quality measurement instruments<br />

with sophisticated software is<br />

at the heart of an evolution in<br />

spinning. FiberQ is the essential<br />

starting point to unlocking<br />

maximum profits, through absolute<br />

raw material consistency. And<br />

Uster Quality Expert completes<br />

the picture by monitoring quality<br />

throughout the production<br />

process. By combining these two<br />

systems spinners can achieve<br />

the full benefits in terms of both<br />

quality and profitability.<br />

Dünyanın önde gelen iplik fabrikalarından olumlu geri<br />

bildirimlerin sonucu olarak, iplik fabrikalarındaki pratik<br />

uygulamalardan elde edilen gerçekler ve rakamların<br />

avantajları teyit ettiğini göstermiştir. Uster Quality Expert<br />

ve 360Q-Fiber Q kombinasyonu ile iplik fabrikası<br />

genelinde karmaşık verilerin doğru şekilde toplanması<br />

ve analizi her aşama da uygulanmakta ve bu katma<br />

değer ve optimize edilmiş işleme sağlamaktadır.<br />

Uster İplikhane Yönetim Çözümleri Ürün Yönetimi Başkanı<br />

Stratos Fragkotsinos, Fiber Q ve Uster Quality Expert’in<br />

Positive feedback from leading mills<br />

worldwide confirms the advantages with<br />

facts and figures from practical mill experience.<br />

Accurate collection and analysis<br />

of complex data is applied at every<br />

stage, with Uster Quality Expert and 360Q<br />

with Fiber Q bringing added value and<br />

optimized processing throughout the mill.<br />

Stratos Fragkotsinos, Uster’s Head of Product<br />

Management Mill Management<br />

TEKSTİL & TEKNİK NİSAN | APRIL | <strong>2024</strong>


İSVİÇRE DOSYASI<br />

SWISS SURVEY<br />

31<br />

Solutions, explains the importance of<br />

Fiber Q and Uster Quality Expert working<br />

in harmony to improve the whole mill<br />

operation: “Without an optimum raw<br />

material management solution it is<br />

very difficult and expensive to achieve<br />

production of yarn with the right quality<br />

and quality consistency,” he says. “On<br />

the other hand, even the best raw<br />

material solution will not achieve its<br />

maximum potential without reliable and<br />

consistent in-mill production processes.”<br />

The power of software solutions<br />

On the road to Industry 4.0 it’s clear<br />

that software is an increasingly important<br />

driver of progress in quality control.<br />

That’s especially true in spinning, the<br />

most complex of textile segments, with<br />

its multiple related process stages.<br />

Spinning firms are also the ones with the<br />

greatest need for reliable data collation<br />

and analysis if they are to operate<br />

profitably. For example, raw material<br />

accounts for up to 75% of production<br />

costs for spinners, so proper management<br />

and minimized waste are essential.<br />

It makes sense to partner with the<br />

leading expert in data gathering and<br />

analysis to optimize this vital element.<br />

Uster’s vision was to extend its Think<br />

Quality concept across the wider textile<br />

community, and a first step was the<br />

launch of Quality Expert. A standalone<br />

version was launched as a software solution<br />

in 2020, with the same features as<br />

the system hosted in Uster Tester 6. Uster<br />

Quality Expert – now known as UQX –<br />

delivers uncompromising standards in<br />

ultimate analysis, unique Value Modules<br />

and fault prevention mechanisms.<br />

tüm iplikhane operasyonunu iyileştirmek için uyum<br />

içinde çalışmasının önemini açıklıyor: “Optimum bir<br />

hammadde yönetimi çözümü olmadan, doğru kalitede<br />

ve kalite tutarlılığında iplik üretimi elde etmek çok zor<br />

ve pahalıdır” diyor. “Öte yandan, en iyi ham madde<br />

çözümü bile güvenilir ve tutarlı fabrika içi üretim süreçleri<br />

olmadan maksimum potansiyeline ulaşamayacaktır.”<br />

Yazılım çözümlerinin gücü<br />

Endüstri 4.0’a giden yolda, yazılımın kalite kontrolde<br />

ilerlemenin giderek daha önemli bir itici gücü olduğu<br />

açıktır. Bu durum, özellikle tekstil segmentlerinin en<br />

karmaşığı olan ve birbiriyle ilişkili çok sayıda işlem aşamasına<br />

sahip iplikçilikte geçerlidir. İplik firmaları aynı<br />

zamanda kârlı bir şekilde faaliyet göstermek istiyorlarsa<br />

güvenilir veri harmanlama ve analizine en çok ihtiyaç<br />

duyanlardır. Örneğin, hammadde iplikçiler için üretim<br />

maliyetlerinin %75’ini oluşturmaktadır, bu nedenle doğru<br />

yönetim ve en aza indirilmiş atık esastır. Bu hayati<br />

unsuru optimize etmek için veri toplama ve analizinde<br />

önde gelen bir uzmanla iş ortaklığı yapmak mantıklıdır.<br />

Uster’in vizyonu, Think Quality (Kaliteyi Düşün) konseptini<br />

daha geniş bir tekstil topluluğuna yaymaktı ve ilk<br />

adım Quality Expert’in piyasaya sürülmesiydi. Bağımsız<br />

bir sürüm, Uster Tester 6’da barındırılan sistemle aynı<br />

özelliklere sahip bir yazılım çözümü olarak 2020’de<br />

piyasaya sürüldü. Artık UQX olarak bilinen Uster Quality<br />

Expert, nihai analiz, benzersiz Değer Modülleri ve hata<br />

önleme mekanizmalarında tavizsiz standartlar sunuyor.<br />

UQX’nin bu avantajları anında ve güvenilir bildirimlerle<br />

aykırı değerleri en aza indirerek optimize edilmiş<br />

ayarları destekler. Ve bu optimum ayarlar atık seviyeleri<br />

üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olacaktır.<br />

These UQX benefits support optimized<br />

settings, minimizing outliers with immediate<br />

and reliable notifications. And<br />

these optimum setting will have a direct<br />

impact on waste levels.<br />

“Continuous in-process monitoring via<br />

the value modules of UQX will ensure<br />

trouble-free production, since variations<br />

in the raw material side are already at a<br />

minimum thanks to Fiber Q’s efficiency<br />

and reliability,” says Fragkotsinos.<br />

Mill feedback reports<br />

Quality Expert offers various Value Modules.<br />

Yarn Prognosis helped an Indian<br />

spinner to solve pilling problems and to<br />

restore quality quickly, avoiding losses.<br />

NİSAN | APRIL | <strong>2024</strong> TEKSTİL & TEKNİK


32<br />

İSVİÇRE DOSYASI<br />

SWISS SURVEY<br />

Fragkotsinos, “Fiber Q’nun verimliliği ve güvenilirliği<br />

sayesinde hammadde tarafındaki varyasyonlar<br />

halihazırda minimum düzeyde olduğu için, UQX’in<br />

değer modülleri aracılığıyla sürekli süreç içi izleme,<br />

sorunsuz üretim sağlayacaktır,” diyor.<br />

İplikhane geri bildirim raporları<br />

Quality Expert çeşitli Değer Modülleri sunar. Yarn Prognosis,<br />

Hintli bir iplikçinin tüylenme sorunlarını çözmesine<br />

ve kayıpları önleyerek kaliteyi hızla geri kazanmasına<br />

yardımcı oldu. UQX, kritik sorunların analiz edilmesini<br />

sağladı ve kayda değer iyileştirmelere rehberlik etti.<br />

Pakistan’ın en tanınmış iplik markalarından biri,<br />

garantili kalite ve yönetilen maliyetler için üretim<br />

rutinlerini optimize etmek üzere nihai çözümü aradı.<br />

Şirketin COO’su, ürün kalitesinin iyileştirilmesinin<br />

fabrikadaki verimliliği otomatik olarak artırdığına<br />

inanıyor. Maliyetin kaliteden daha önemli görüldüğü<br />

durumlarda bile maliyeti düşürmenin en iyi yolunun<br />

kaliteyi iyileştirmek olduğunu belirtiyor.<br />

Hızlı ve güvenilir veri analizi sayesinde süreçlerde<br />

iyileştirmeler sağlayan UQX’in kurulumu, bu iplikhane<br />

için akıllıca bir karar olduğunu kanıtladı. İplikhane<br />

için kalite aykırı değerlerini belirlemek ve önlemek,<br />

makine ve bileşen sorunlarını gidermek ve kontaminasyonu<br />

kontrol etmek daha kolay oldu. Genel kanı,<br />

Uster Quality Expert ile yapılan analiz sayesinde,<br />

kalite tutarlılığı, üretkenlik ve karlılıkta önemli gelişmelerin<br />

elde edildiği yönünde oldu.<br />

UQX sadece ‘iyi’ kaliteyi ‘daha iyi’ hale getirmekle<br />

kalmıyor. Kanıt olarak, daha önce ‘ortalama’ olarak<br />

sınıflandırılan iplik kalitesine sahip Hintli bir iplik üreticisi,<br />

UQX’li Uster Tester 6 sayesinde kalite seviyesinin artık<br />

çok daha yüksek olduğunu bildiriyor. Bu işletme, gelişmiş<br />

pazar konumu ve daha yüksek karlılıktan oluşan<br />

ikili hedefine ulaşmaya başarmıştır.<br />

Hindistan’da Fiber Q kullanan başka bir iplikhanede<br />

UQX ayrıca genel üretimi kontrol ediyor, aykırı değerleri<br />

belirliyor ve her proses adımı için ayar optimizasyonu<br />

sağlıyordu. Bu, %2’lik bir telef azalmasına ve IPI seviyesinde<br />

(-%25 oranında) önemli bir iyileşmeye yol açtı.<br />

Hikâyenin tamamına ve müşterilerden gelen diğer<br />

pratik vakalara Uster’in www.uster.com/references<br />

adresindeki web sitesinden ulaşabilirsiniz.<br />

Pratik kanıt<br />

Uster’in, tam fabrika içi süreç optimizasyonu için UQX<br />

ile birlikte benzersiz hammadde yönetimi çözümü<br />

FiberQ ile iplikhanelerde karlılığı artırabileceği pratik<br />

denemeler ve fabrika deneyimleriyle kanıtlanmıştır.<br />

Fragkotsinos şöyle diyor: “Güvenilir kalite izleme ile<br />

birlikte tutarlı ve optimum girdi, başarı için kilit faktörlerdir.<br />

360Q’dan FiberQ ve UQX’in birlikte iplikhaneler<br />

için maksimum karlılık sağlayabileceği açıktır.”<br />

UQX enabled analysis of critical issues<br />

and guided notable improvements.<br />

One of Pakistan’s best-known spinning<br />

brands sought the ultimate solution to<br />

optimize production routines for assured<br />

quality and managed costs. The company’s<br />

COO is convinced that improving<br />

the product quality has automatically<br />

improved productivity in the mill. He asserts<br />

that, even where cost is regarded<br />

as more important than quality, the best<br />

way to reduce cost is to improve quality.<br />

Installing UQX proved to be a wise decision<br />

for this mill, with its fast and reliable<br />

data analysis enabling improvements<br />

to processes. It was easier for the mill to<br />

identify and prevent quality outliers, as<br />

well as troubleshooting machine and<br />

component issues – and controlling<br />

contamination. The overall verdict was<br />

that significant improvements in quality<br />

consistency, productivity and profitability<br />

were achieved, thanks to analysis by<br />

Uster Quality Expert.<br />

It’s not only in making ‘good’ quality<br />

‘better’ that UQX scores. As evidence,<br />

an Indian spinner with yarn quality<br />

previously classed as ‘average’ reports<br />

that its quality level is now much higher<br />

thanks to Uster Tester 6 with UQX. This<br />

mill achieved its dual goal of enhanced<br />

market position and higher profitability.<br />

At another spinning mill in India using<br />

Fiber Q, UQX was also checking overall<br />

production, identifying outliers and<br />

enabling setting optimization for every<br />

process step. This led to a waste reduction<br />

of 2% and a significant improvement<br />

in the IPI level (-25%).<br />

The full story, as well as other practical<br />

cases from customers, is available on<br />

the Uster website at www.uster.com/<br />

references.<br />

Practical proof<br />

It is well proven by practical trials and<br />

mill experience that Uster can now<br />

boost profitability in spinning mills with<br />

FiberQ as the unique raw material management<br />

solution in combination with<br />

UQX for full in-mill process optimization.<br />

Says Fragkotsinos: “Consistent and<br />

optimum input combined with reliable<br />

quality monitoring are the key factors<br />

for success. It is obvious that together<br />

FiberQ from 360Q and UQX can enable<br />

maximum profitability for spinning mills.”<br />

TEKSTİL & TEKNİK NİSAN | APRIL | <strong>2024</strong>


34<br />

İSVİÇRE DOSYASI<br />

SWISS SURVEY<br />

Yüksek hızlı kurutma:<br />

üstün performans ve maliyet etkinliği<br />

Santashrink serbest kurutucu,<br />

güçlü kurutmayı etkileyici enerji tasarrufu ile birleştiriyor<br />

High-speed drying:<br />

top performance and cost effectiveness<br />

The Santashrink relaxation combines<br />

powerful processing with impressive energy savings<br />

Enerji tasarrufu İsviçreli şirket Santex’in belirgin bir odak noktasıdır.<br />

Santex’in aynı zamanda sürdürülebilirliğe olan bağlılığı, en son<br />

teknolojiye sahip son işlem sistemlerinde üstün performanstan da ödün<br />

vermiyor. Santex Rimar Grubunun bir parçası olan firma, bu öncelikleri<br />

Santashrink Süper Jumbo serbest kurutucu gibi sistemlerde birleştiriyor.<br />

Saving energy is a clear focus for the Swiss company Santex. But its<br />

commitment to sustainability also comes with no compromises on<br />

top performance in state-of-the-art finishing systems. The firm, part of<br />

the Santex Rimar Group, unites these priorities in systems such as the<br />

Santashrink Super Jumbo relaxation dryer.<br />

Modüler Santashrink konsepti, verimli işletim<br />

sistemleri ile hava teknolojisindeki en son<br />

gelişmelerden yararlanır. 1800 ile 3400 mm<br />

arasındaki çalışma genişliklerini işleyebilen 2<br />

metre uzunluğunda kurutma odaları kullanır.<br />

Üç seviyesinin her birinde, kurutma işleminin<br />

her adımında en etkili hava akışını ve hava<br />

hızını garanti eden özel olarak tasarlanmış<br />

nozullarla donatılmış üst ve alt konveyör<br />

bantları mevcuttur.<br />

Üretim maliyetlerinde tasarruf<br />

Santashrink, üretim çıktısının yanı sıra elektrik<br />

ve termal enerji gereksinimleri arasındaki<br />

dengeyi de optimize eder. Bu da kurutma<br />

kapasitesi ve enerji girdisinin bir araya<br />

gelerek yüksek verimlilik rakamları ve bir kilo<br />

The modular Santashrink concept harnesses<br />

the latest developments in air technology<br />

with efficient operating systems. It uses 2 meters<br />

long drying chambers, able to handle<br />

working widths between 1800 and 3400 mm.<br />

Its three levels each have upper and lower<br />

conveyor belts, equipped with specially-designed<br />

nozzles which guarantee the most effective<br />

air flow and air speed through each<br />

step of the drying process.<br />

Production cost savings<br />

Santashrink optimizes the balance between<br />

electrical and thermal energy requirements,<br />

as well as production output. That means<br />

the drying capacity and the energy input<br />

combine to give high productivity figures<br />

TEKSTİL & TEKNİK NİSAN | APRIL | <strong>2024</strong>


İSVİÇRE DOSYASI<br />

SWISS SURVEY<br />

35<br />

and extremely low drying costs per kilo of<br />

fabric. Technical innovations result in energy<br />

savings of around 35% compared with many<br />

other dryers on the market.<br />

The ‘high capacity-low energy’ concept ensures<br />

economical drying process costs calculated<br />

to be 30-40% better than using a stenter frame.<br />

“Wherever drying capacity is required, it is<br />

significantly more cost-efficient to pass the<br />

fabrics through a Santex relax dryer and leave<br />

only the heat-setting and chemical curing<br />

capacities to stenter frames,” advises Stephan<br />

Waldispuehl, Sales Director at Santex. The<br />

advantages of this latest textile finishing technique<br />

apply to both knitted and woven fabrics.<br />

Winning results at leading Turkish finisher<br />

Santashrink Super Jumbo is the solution for mills<br />

that take energy saving seriously and want to<br />

fight effectively against cost pressures. “After<br />

optimizing the fabric flow process in a mill, we<br />

see an additional energy-saving solution is a<br />

second step,” says Waldispuehl. The Santex<br />

modular concept allows a Turkish customer to<br />

use its machines most economically to improve<br />

the overall finishing process.<br />

The company, Turbo <strong>Tekstil</strong> San. ve Tic. A.S. is said<br />

to be “absolutely convinced” of this approach<br />

and solution. Its recently installed Santashrink Super<br />

Jumbo has exceeded all expectations. Owner<br />

Mr. Turgay Çolakoğlu and General Manager<br />

Mr. Deniz Çolakoğlu have both praised the high<br />

performance of the relaxation drying.<br />

kumaş başına son derece düşük kurutma<br />

maliyetleri sağladığı anlamına geliyor. Üründeki<br />

teknik yenilikler, piyasadaki diğer birçok<br />

kurutucuyla karşılaştırıldığında yaklaşık %35<br />

oranında enerji tasarrufu sağlamaktadır.<br />

‘Yüksek kapasite-düşük enerji’ konsepti, ramöz<br />

kullanımına kıyasla %30-40 daha düşük<br />

olan ekonomik kurutma prosesi maliyetlerini<br />

garanti ediyor.<br />

Santex Satış Direktörü Stephan Waldispuehl,<br />

“Kurutma kapasitesinin gerekli olduğu her yerde,<br />

kumaşları bir Santex serbest kurutucudan<br />

geçirmek ve sadece termofiksaj ve kimyasal<br />

kürleme kapasitelerini ram makinelerine bırakmak<br />

çok daha uygun maliyetlidir” diyor. Bu en<br />

son tekstil terbiye tekniğinin avantajları hem<br />

örme hem de dokuma kumaşlar için geçerlidir.<br />

Türkiye’nin lider terbiyecisinde<br />

kazandıran sonuçlar<br />

Santashrink Super Jumbo, enerji tasarrufunu<br />

ciddiye alan ve maliyet baskılarına karşı<br />

etkili bir şekilde mücadele etmek isteyen<br />

tekstil fabrikaları için çözümdür. Waldispuehl,<br />

“Bir fabrikada kumaş akış sürecinin optimize<br />

edilmesinden sonra, ek bir enerji tasarrufu<br />

çözümünün ikinci bir adım olarak öne çıktığını<br />

görüyoruz” diyor. Santex modüler konsepti,<br />

bir Türk müşterinin genel terbiye sürecini<br />

iyileştirmek için makinelerini en ekonomik<br />

şekilde kullanmasına imkân tanıdı.<br />

Turbo <strong>Tekstil</strong> San. ve Tic.A.S’nin bu yaklaşıma<br />

ve çözüme “kesinlikle ikna olduğu” söyleniyor.<br />

NİSAN | APRIL | <strong>2024</strong> TEKSTİL & TEKNİK


38<br />

İSVİÇRE DOSYASI<br />

SWISS SURVEY<br />

Yakın zamanda kurulan Santashrink Super Jumbo<br />

şirket için tüm beklentileri aştı. Sahibi Sn. Turgay<br />

Çolakoğlu ve Genel Müdür Sn. Deniz Çolakoğlu,<br />

serbest kurutmanın yüksek performansını övdü.<br />

Turbo <strong>Tekstil</strong>’de hem boru şeklinde hem de açık<br />

en örgüler işlenmektedir. Makinenin mükemmel<br />

performansı- temelde daha düşük üretim maliyetlerinde<br />

daha yüksek verimlilik- nedeniyle şirket,<br />

açık en üretimini ram makinelerinden Santashrink<br />

Super Jumbo’ya kaydırdı.<br />

Turbo <strong>Tekstil</strong>, çekme değerleri ve tuşede elde<br />

ettikleri mükemmel kalitenin yanı sıra kompaktlama<br />

kapasitelerinde de tasarruf sağladığını<br />

bildiriyor. Santashrink Super Jumbo kullanıldığında<br />

birçok farklı niteliği ile dikkat çeken kalan<br />

çekme seviyesi, kompaktlama işlemini çok<br />

daha kolay ve verimli hale getirir ki, bu da bir<br />

başka maliyet tasarrufu faktörüdür.<br />

Santashrink Super Jumbo ilave faydalar sunuyor<br />

Santex, ilgili teknolojiler ve süreçler hakkında<br />

derinlemesine bilgi sahibidir, bu nedenle<br />

terbiyecilerin hayatını kolaylaştırmak için ideal<br />

çözümler geliştirmektedir. Örneğin, Enairsave<br />

haznesi önemli ölçüde iyileştirilmiş termal<br />

verimlilik sağlar. Hızla yükselen enerji maliyetleri,<br />

yüksek performansı sayesinde Enairsave ünitesi<br />

için yatırım getirisinin 1,5 ila 2,5 yıl içinde elde<br />

edilebileceği anlamına geliyor.<br />

Elastan içerikli kumaşların kenarlarının kıvrılmaya<br />

yüksek meyili vardır ki bununla da çekme<br />

için Santashrink Progress makinesinin entegre<br />

edilmesiyle kolaylıkla başa çıkılabilir. Akıllı süreç,<br />

özel olukla nozulların da desteğiyle, kurutma<br />

sırasında kenarları açar. Bu kumaşın tamamen<br />

gevşemesini sağlar ve ıslak terbiyeden kaynaklabilecek<br />

uzama gerilimini büyük oranda<br />

ortadan kaldırır. Makine çıkışında, çoğunlukla<br />

kumaşta herhangi bir kıvrımlı kenar görünmez.<br />

Triko sektöründe, kumaşların enzimlerle işlenmesi,<br />

bir trenddir. Ancak bu seçenekte, ortaya<br />

çıkan son derece küçük kumaş parçacıklarının<br />

boyama makineleri ve kurutuculardaki filtreleri<br />

tıkama eğiliminde olmalarının yanı sıra sıkma<br />

donanımlarında birikintiler oluşturmalarından<br />

kaynaklı olarak bakım sorunlarına da neden<br />

olabilir, Santex buna karşı koymak için bakım<br />

gerektirmeyen otomatik tiftik filtreleri geliştirdi ve<br />

kurutucu kapasitelerini en üst düzeyde tuttu.<br />

Waldispuehl, “Santashrink Super Jumbo’nun piyasadaki<br />

en güçlü serbest kurutucu olduğuna eminim ve<br />

sağladığı ilave faydalar ürünü zirveye taşıyor,” diyor.<br />

Turbo <strong>Tekstil</strong> has been processing both<br />

tubular and open-width knits. Because of<br />

the excellent performance of the machine<br />

– basically higher productivity at lower<br />

production costs – the company has switched<br />

open-width production from stenter<br />

frames to the Santashrink Super Jumbo.<br />

Turbo <strong>Tekstil</strong> reports excellent quality in<br />

shrinkage values and handle, as well as<br />

savings in compacting capacities. The<br />

residual shrinkage level, noted with many<br />

different qualities using Santashrink Super<br />

Jumbo, makes the compacting process<br />

much easier and more efficient – yet another<br />

cost-saving factor.<br />

Packed with extras<br />

Santex has in-depth knowledge of the<br />

technologies and processes involved, so it<br />

can develop ideal solutions to make life easier<br />

for finishers. For example, the Enairsave<br />

chamber achieves significantly improved<br />

thermal efficiency. Fast-rising energy costs<br />

now mean that a ROI for the Enairsave unit<br />

can be achieved in 1.5 to 2.5 years, thanks<br />

to its high performance.<br />

Fabrics with elastane content often have<br />

a high tendency for curly selvedges, which<br />

can easily be handled by integrating the<br />

Santashrink Progress machine for shrinkage.<br />

The intelligent process combines with<br />

special slotted nozzles to uncurl the edges<br />

during drying. This allows the fabric to relax<br />

fully and eliminates most of the elongation<br />

stress from the wet process. At the exit of<br />

the machine, the fabric does not show any<br />

curly selvedges in many cases.<br />

Enzymatic treated fabrics are a trend<br />

in the knitwear sector, for an enhanced<br />

final product. But this option can also<br />

cause maintenance issues because of<br />

the mass of extremely small fabric particles,<br />

which tend to plug filters in dyeing<br />

machines and dryers, as well as building<br />

deposits on squeezing devices. To counteract<br />

this, Santex developed maintenance-free<br />

automatic lint filters, keep dryer<br />

capacities up at the highest level.<br />

“I’m confident that the Santashrink Super<br />

Jumbo is the most powerful relaxation dryer<br />

in the market and its additional extras make<br />

it really hard to top,” says Waldispuehl.<br />

TEKSTİL & TEKNİK NİSAN | APRIL | <strong>2024</strong>


40<br />

İSVİÇRE DOSYASI<br />

SWISS SURVEY<br />

Benninger,<br />

dokuma, örme ve<br />

teknik tekstillerin hem sürekli<br />

hem de süreksiz yaş terbiyesine<br />

yönelik makine ve çözümler konusunda<br />

uzmanlaşmıştır. 160 yıllık mirası, küresel müşteri tabanı için sıfır<br />

çevresel etkiye yönelik sürdürülebilir üretimi benimseyen günümüz<br />

sistemleri ile devam eden ilerlemenin temelini oluşturmaktadır.<br />

Benninger specializes in machinery and solutions for both continuous<br />

and discontinuous wet finishing of woven, knitted and technical<br />

textiles. Its heritage of 160 years is the foundation for ongoing progress,<br />

with today’s systems embracing sustainable production towards zero<br />

environmental impact for its global customer base.<br />

Benninger ıslak terbiyede<br />

verimlilik ve sürdürülebilirlik için<br />

modern çözümler sunuyor<br />

Benninger offers modern<br />

solutions for efficiency and<br />

sustainability in wet processing<br />

Öncü FabricMaster<br />

Benninger’in kesintili boyama portföyünde<br />

oyunun kurallarını değiştiren bir çözüm, sektördeki<br />

en hızlı, en çok yönlü ve en ekonomik jet<br />

boyama makinesi olduğu pratikte kanıtlanmış<br />

Pioneering FabricMaster<br />

A game-changing solution in Benninger’s<br />

portfolio for discontinuous dyeing is the new<br />

FabricMaster, proven in practice to be the<br />

fastest, most versatile, and economic jet<br />

TEKSTİL & TEKNİK NİSAN | APRIL | <strong>2024</strong>


İSVİÇRE DOSYASI<br />

SWISS SURVEY<br />

41<br />

dyeing machine in the industry. It produces<br />

a wide range of fabrics with unmatched low<br />

water consumption levels. Furthermore, it<br />

ensures dramatically shorter process times<br />

and an excellent first-time-right rate. The<br />

robust and reliable system with its harmonic<br />

versatility ensures that customers can process<br />

today’s and tomorrow’s fabrics and blends.<br />

Benninger’s experience means it fully understands<br />

the challenges of the wet finishing<br />

industry, as reflected in its development priorities<br />

for new machinery. Key factors are minimal<br />

consumption of water, steam, chemicals<br />

and dyestuff, to ensure right-first-time results<br />

with lowest waste. Specifically, the company’s<br />

discontinuous dyeing technology has precise<br />

control of processes and chemical distribution<br />

(DDS, CDS, PDSD), setting new standards<br />

for shortened process times, and accuracy in<br />

maintaining the required batch sizes, weight<br />

and liquor ratio. The carbon footprint of the<br />

FabricMaster is designed to be the future<br />

industry benchmark for sustainability.<br />

Foundation for uniform quality<br />

The latest Benninger fabric singeing machine,<br />

known as the SingeRay, lays the foundation for<br />

uniform quality to produce a perfectly dyed<br />

olan yeni FabricMaster’dır. Benzersiz derecede<br />

düşük su tüketimi seviyeleri ile geniş bir kumaş<br />

yelpazesi üretiyor. Ayrıca, önemli derecede<br />

daha kısa işlem süreleri ve mükemmel bir<br />

ilk seferde doğru oranı sağlıyor. Harmonik<br />

çok yönlülüğü ile sağlam ve güvenilir sistem,<br />

müşterilerin bugünün ve yarının kumaşlarını ve<br />

karışımlarını işleyebilmelerini sağlar.<br />

Benninger’in deneyimi, yeni makineler için<br />

geliştirme önceliklerine de yansıdığı gibi, yaş<br />

terbiye endüstrisinin zorluklarını tam olarak<br />

anladığı anlamına geliyor. Kilit faktörler, en<br />

az atıkla ilk seferde doğru sonuçlar elde<br />

etmek için minimum su, buhar, kimyasal ve<br />

boyar madde tüketimidir. Özellikle, şirketin<br />

kesintili boyama teknolojisi, proseslerin ve<br />

kimyasal dağılımın (DDS, CDS, PDSD) hassas<br />

kontrolüne sahip olup, kısaltılmış işlem süreleri<br />

ve gerekli parti boyutlarını, ağırlığını ve likör<br />

oranını korumada doğruluk için yeni standartlar<br />

belirliyor. FabricMaster’ın karbon ayak<br />

izi, sürdürülebilirlik için gelecekteki endüstri<br />

ölçütü olacak şekilde tasarlanmıştır.<br />

Tek tip kalite için temel<br />

SingeRay olarak bilinen en yeni Benninger<br />

kumaş gaze makinesi, mükemmel boyanmış ve<br />

bitmiş bir kumaş üretmek için tek tip kalitenin<br />

NİSAN | APRIL | <strong>2024</strong> TEKSTİL & TEKNİK


42<br />

İSVİÇRE DOSYASI<br />

SWISS SURVEY<br />

temelini atıyor. Yüksek performansbrülör,<br />

eşsiz yakma efektleri için<br />

tüm genişlik boyunca yüksek enerji<br />

yoğunluğuna sahip bir alev sağlıyor.<br />

Benzersiz alev genişliği ayarı,<br />

terbiyecilerin daha küçük kumaş<br />

enleriyle bile ekonomik bir şekilde<br />

çalışmasına ve enerji tasarrufu<br />

yapmasına imkân tanıyor.<br />

lı<br />

2x2 soğutma sistemi sayesinde<br />

deformasyonu da önleyen süper<br />

akıllı brülör tasarımı sayesinde uzun<br />

ömürlülük sağlar. SingeRay Almanya’da<br />

üretildi ve Alman Gaz ve Su<br />

<strong>Teknik</strong> ve Bilimsel Birliği (DVGW) tarafından en yüksek<br />

güvenlik standartlarına göre sertifikalandırıldı.<br />

Örme kumaş işleme için Benninger’in Knitline çözümleri,<br />

dünya çapında büyük üreticilerin 120’den<br />

fazla fabrikasında kuruludur ve demineralizasyon ve<br />

ağartmada en yüksek kalitede sonuçlarla yüksek<br />

performans standartları sergilemektedir. Son teknik<br />

geliştirmeler, kullanıcılar için işletme maliyetlerinin<br />

azaltılmasına önemli bir katkı sağladı.<br />

Sıfıra giden yol<br />

Benninger teknolojisinin tüm yelpazesi, açık en<br />

yaş işlemenin tüm yönleri için köklü çözümlerin<br />

yanı sıra, sektörün ön saflarında yer alan bir<br />

sistem tedarikçisi olarak konumunun altını çizen<br />

kesikli kumaş boyamayı da içeriyor.<br />

Bu rolde çevresel sorumluluk görevi, şirketin tamamen<br />

kabul ettiği bir görevdir: Schoeler, “Benninger<br />

çözümleri her zaman kaynak verimliliğine odaklanır,<br />

bu nedenle Benninger makinelerinin kurulu olduğu<br />

tekstil terbiye tesisleri özellikle düşük kaynak tüketimi<br />

ve en yüksek verimlilikten emin<br />

olabilir” diyor.<br />

and finished<br />

fabric.<br />

The high-performance<br />

burner ensures a<br />

flame with high energy density over the<br />

complete width, for incomparable singeing<br />

effects. Its unique flame width setting<br />

allows finishers to work with even smaller<br />

fabric widths economically, saving energy.<br />

Thanks to the super-smart burner design,<br />

which also prevents deformation due to<br />

its 2x2 cooling system, it ensures longevity.<br />

The SingeRay is made in Germany and<br />

certified by the German Technical and<br />

Scientific Association for Gas and Water<br />

(DVGW) to the highest safety standards.<br />

For knitted fabric processing, Benninger’s<br />

Knitline solutions are installed at more<br />

than 120 mills of major producers worldwide,<br />

demonstrating great standards<br />

of performance with highest quality<br />

results in demineralization and bleaching.<br />

Recent technical enhancements have<br />

made a significant contribution to reducing<br />

operating costs for users.<br />

Road to zero<br />

The full range of Benninger technology<br />

includes well-established solutions for all<br />

aspects of open-width wet processing, as<br />

well as discontinuous fabric dyeing, underlining<br />

its position as a systems supplier<br />

in the forefront of the industry.<br />

The duty of environmental responsibility<br />

in that role is one that the company fully<br />

acknowledges: “Benninger solutions<br />

always focus on resource efficiency, so<br />

textile finishing plants with Benninger<br />

machines installed can be assured of<br />

particularly low resource consumption<br />

and highest productivity,” says Schoeler.<br />

TEKSTİL & TEKNİK NİSAN | APRIL | <strong>2024</strong>


44<br />

İSVİÇRE DOSYASI<br />

SWISS SURVEY<br />

TECHTEXTIL EXCLUSIVE<br />

Retech<br />

gode ruloları<br />

benzersiz<br />

konsepti<br />

sayesinde kritik<br />

gereksinimleri<br />

karşılar<br />

Retech<br />

godet rolls<br />

meet critical<br />

requirements<br />

thanks to<br />

unique concept<br />

Gode silindirleri sentetik elyaf üretiminde önemli<br />

bileşenlerdir. Bu ısıtılmış, ortam sıcaklığında olan veya<br />

soğutulmuş silindirler filament elyaf uygulamalarına<br />

yönelik ısıl işlem söz konusu olduğunda, çeşitli malzeme<br />

ve uygulamalar için mükemmel iplik kalitesinin elde<br />

edilmesine yardımcı olur. Retech’in ısıtmalı gode silindirleri,<br />

kritik gereksinimleri karşılamak üzere tasarlanmıştır:<br />

her malzemeye özel hassas sıcaklık kontrolü sağlar<br />

ve süreç boyunca tutarlı sıcaklık seviyelerini korur.<br />

İndüksiyon yoluyla tek bölgeli veya çok bölgeli<br />

ısıtma da dahil olmak üzere en son teknolojiden yararlanan<br />

Retech’in tasarımları, sıcaklık aralıklarında<br />

doğruluğu ve hassasiyeti garanti ederek her üretim<br />

işleminde sabit iplik kalitesini garanti eder.<br />

Godet rolls are essential components in<br />

the production of synthetic fibres. These<br />

heated, ambient or cooled rolls help<br />

achieve the perfect yarn quality for a<br />

range of materials and applications<br />

when it comes to heat treatment for filament<br />

fibre applications. Retech’s heated<br />

godet rolls are designed to meet critical<br />

requirements: delivering precise temperature<br />

control tailored to each material<br />

and maintaining consistent temperature<br />

levels throughout the process. Leveraging<br />

cutting-edge technology, including<br />

single-zone or multi-zone heating via<br />

induction, Retech’s designs guarantee<br />

TEKSTİL & TEKNİK NİSAN | APRIL | <strong>2024</strong>


accuracy and precision in temperature<br />

profiles, thereby ensuring constant yarn<br />

quality with every production run.<br />

In addition to the energy-saving motors<br />

and energy-optimised heaters, a<br />

very important part of the Retech godet<br />

concept is the long service life and<br />

the associated permanent availability,<br />

thus reducing machine downtimes and<br />

customer claims. Therefore, Retech<br />

has equipped its godets with additional<br />

measuring elements in order to be<br />

able to react preventively to possible<br />

damage and subsequent failure.<br />

Thanks to the sophisticated, innovative<br />

and proven temperature measuring<br />

transmission system - UTR-6A, which<br />

measures the temperatures in the<br />

rotating godet and transmits the data<br />

to the temperature controller UCR-6 for<br />

processing without contact, it is possible<br />

to take further measurements, collect<br />

data and evaluate them. To protect the<br />

godet, the bearing system, the induction<br />

heater, the ongoing production and<br />

ultimately the sustainability of the entire<br />

process and the godet itself.<br />

Enerji tasarruflu motorlara ve enerji optimizasyonlu<br />

ısıtıcılara ek olarak, Retech gode<br />

konseptinin çok önemli bir parçası da<br />

uzun hizmet ömrü ve buna bağlı olarak<br />

sürekli kullanılabilirliktir, böylece makinenin<br />

aksama sürelerini ve müşteri şikayetlerini<br />

azaltır. Bu nedenle Retech, muhtemel<br />

hasarlara ve ardından gelen arızalara<br />

önleyici tepki verebilmek amacıyla godelerini<br />

ek ölçüm elemanlarıyla donattı.<br />

Dönen godedeki sıcaklıkları ölçen ve<br />

verileri temassız olarak işlenmek üzere<br />

UCR-6 sıcaklık kontrol cihazına ileten<br />

gelişmiş, yenilikçi ve kanıtlanmış sıcaklık<br />

ölçüm iletim sistemi- UTR-6A sayesinde,<br />

daha ileri ölçümler almak, veri toplamak<br />

ve bunları değerlendirmek mümkün<br />

olacaktır. Tüm godenin korunması, yatak<br />

sistemini, endüksiyonlu ısıtıcıyı, devam<br />

eden üretimi ve sonuçta tüm prosesi ve<br />

godetin sürdürülebilirliğini koruyacaktır.


46<br />

İSVİÇRE DOSYASI<br />

SWISS SURVEY<br />

TECHTEXTIL EXCLUSIVE<br />

Stäubli Techtextil’de -<br />

gelecekteki gelişmeler için<br />

bir yenilik merkezi<br />

Stäubli at Techtextil -<br />

a hub of innovation<br />

for future developments<br />

Dokuma endüstrisinin küresel bir oyuncusu olan Stäubli, dokuma<br />

ve çözgü hazırlamada enerji tasarrufu ve verimlilik gibi gerçek<br />

müşteri faydaları sağlayan çözümleriyle tanınır. Stäubli ürün<br />

yelpazesi dokumacıların daha fazla birinci kalite ürün üretmesini ve<br />

daha az hammadde israf etmesini sağlar. Dahası, Stäubli dokuma<br />

fabrikalarının tıptan ulaşıma, havacılıktan uzay ve diğer sektörlere<br />

kadar dünya çapında günlük yaşamı iyileştiren yeni teknik kumaş<br />

türleri üretmesini sağlayan makineler sunar. Swissmem standının<br />

çatısı altındaki Stand B01/Hall 12’de daha fazlasını bulabilirsiniz.<br />

Stäubli is a global player in the weaving industry, renowned for<br />

solutions that bring real customer benefits like energy savings and<br />

efficiency in weaving and warp preparation. Stäubli’s product range<br />

allows weavers to manufacture more first-quality product and to<br />

waste less raw material. What’s more, Stäubli provides machines<br />

that enable weaving mills to produce new types of technical fabrics<br />

that enhance daily life worldwide in sectors ranging from medicine<br />

to transportation, aerospace, and others. Find out more at our Stand<br />

B01/Hall 12 under the roof of the Swissmem stand.<br />

Küresel inovasyon için gerekli olan kumaşların dokunmasını<br />

destekleyen makineler geliştirmek Stäubli ekiplerini<br />

motive ediyor ve onlara ilham veriyor. Esneklik<br />

ve destek, özellikle yeni malzemeler ve 3D formlarla<br />

teknik kumaşların dokunması için ön koşullardır. Müşterileriyle<br />

ortaklık kurmaları ve Ar-Ge’deki onlarca yıllık<br />

deneyimleri, çerçeve ve Jakar dokuma için ağızlık<br />

oluşturma çözümleri ve SAFIR otomatik tahar makineleri<br />

gibi dokuma hazırlama sistemlerini sürekli olarak<br />

geliştirmelerini sağlıyor. Halı ve teknik tekstil dokuma<br />

Developing machines that support the<br />

weaving of fabrics that are essential to<br />

global innovation motivates and inspires<br />

our teams. Flexibility and support are<br />

prerequisites for weaving technical fabrics,<br />

especially with new materials and<br />

3D forms. Partnering with customers and<br />

our many decades of experience in R&D<br />

enable us to constantly advance our<br />

shed-formation solutions for frame and<br />

TEKSTİL & TEKNİK NİSAN | APRIL | <strong>2024</strong>


48<br />

İSVİÇRE DOSYASI<br />

SWISS SURVEY<br />

TECHTEXTIL EXCLUSIVE<br />

sistemleriyle de en üst düzeyde esneklik sağlıyorlar.<br />

Örneğin, teknik dokuma sistemlerinden biri, yeni malzemeler<br />

ve gelecek için yeni uygulamalar geliştirme<br />

araştırmalarında mükemmellik konusunda küresel bir<br />

üne sahip bir üniversitede kullanılıyor. Stäubli sadece<br />

burada değil, dünyanın dört bir yanındaki müşterilerine<br />

de esneklik ve destek sağlamayı taahhüt ediyor.<br />

TF30 dokuma sistemi- 3D dokuma için yeni bir çözüm<br />

Stäubli, Techtextil’de yeni TF30 dokuma sistemini tanıtıyor.<br />

Bu yeni Stäubli çözümü yenilikçi, farklı ve bariz<br />

avantajlar sunuyor. TF30, dokuma fabrikalarının havacılık,<br />

tıbbi teknoloji, denizcilik veya otomotiv endüstrilerinin<br />

çok özel ve zorlu gereksinimlerini karşılamasını ve<br />

böylece yeni pazarlara girmesini sağlayabilir. Değişken<br />

rapierli atkı atma yüksekliği ile bu makine, ağızlık<br />

programlamada ve dolayısıyla dokuma yapısında<br />

daha önce hiç görülmemiş bir esneklik sağlıyor. Atkı<br />

atma konsepti, yumuşak iplik işlemi sağlamak için tasarlanmıştır,<br />

bu nedenle sistem karbon ve aramid ipliklerin<br />

yanı sıra ultra hassas seramik iplikleri de işleyebilir.<br />

Hava yastıkları, hafif halılar ve peynir ya da kâğıt<br />

üretimi için kullanılan filtrelerin ortak bir noktası var<br />

Bunlar ve daha birçok teknik kumaş uygulaması bir<br />

Stäubli makinesinin desteği ile dokunmaktadır. Çok<br />

büyük çerçeveli dokuma makineleri için ağır armürler,<br />

titreşime dayanılması gerektiğinde sağlamlıkları ve<br />

esneklikleri ile ünlüdür. LXL PRO Jakar makineleri, her<br />

formatta en yüksek kalitede hava yastıkları da dahil<br />

olmak üzere tek parça dokuma (OPW) uygulamaları<br />

için gerekli tüm özellikleri sağlar. NOEMI elektronik mimarisine<br />

sahip bu Jakar makinesi, en yüksek hızlarda<br />

sürekli bir Jakar dokuma işlemi sağlar ve enerji tasarrufunu<br />

destekler. Ulaşım sektörü için hafif halılar, çok<br />

düşük ilmekli dokumalar gerektiriyor. Stäubli ALPHA<br />

500 LEANTEC dokuma sistemi, son derece düzgün ve<br />

hassas ilmek üretimi için ustaca özellikler sunuyor.<br />

Jacquard weaving and our systems for<br />

weaving preparation, like the SAFIR automatic<br />

drawing-in machines. With our<br />

carpet and technical textile weaving<br />

systems, we provide the utmost flexibility.<br />

For instance, one of our technical weaving<br />

systems is in use at a university with<br />

a global reputation for excellence in research<br />

in new materials and developing<br />

new applications for the future. Stäubli<br />

is committed to providing flexibility and<br />

support not only here but also with customers<br />

around the world.<br />

TF30 weaving system – a new solution<br />

for 3D weaving<br />

Stäubli is presenting the new TF30<br />

weaving system at Techtextil. This new<br />

Stäubli solution boasts innovative, discrete,<br />

and obvious benefits. The TF30 can<br />

enable weaving mills to meet the very<br />

specific and demanding requirements<br />

of the aerospace, medical technology,<br />

marine, or automotive industries – and<br />

thus enter new markets. With a variable<br />

height of rapier weft insertion, this<br />

machine provides never-before-seen<br />

flexibility in shed programming and thus<br />

in weave structure. The weft insertion<br />

concept is designed to ensure gentle<br />

yarn treatment; thus, the system can<br />

handle carbon and aramid yarns as<br />

well as ultra-sensitive ceramic yarns.<br />

Airbags, lightweight carpets, and filters<br />

for cheese or paper production have<br />

one thing in common<br />

These and many more technical fabric<br />

applications are woven with the support<br />

of a Stäubli machine. Heavy dobbies for<br />

very large frame weaving machines are<br />

renowned for their robustness and resilience<br />

when vibration must be withstood.<br />

LXL PRO Jacquard machines provide<br />

all the necessary features for one-piece<br />

woven (OPW) applications, including<br />

top-quality airbags in any format. Featuring<br />

the NOEMI electronics architecture<br />

this Jacquard machine ensures a<br />

continuous Jacquard weaving process<br />

at the highest speeds and supports<br />

energy savings. Lightweight carpets for<br />

the transportation sector require weaves<br />

with very low loops. The Stäubli ALPHA<br />

500 LEANTEC weaving system provides<br />

ingenious features for extremely uniform<br />

and precise loop production.<br />

With a broad range of solutions for<br />

producing technical fabrics, Stäubli<br />

answers the needs of the weaving<br />

industry, from flat to 3D weaving.<br />

TEKSTİL & TEKNİK NİSAN | APRIL | <strong>2024</strong>


4-8 JUNE <strong>2024</strong><br />

INTERNATIONAL TEXTILE MACHINERY EXHIBITION<br />

www.itmexhibition.com<br />

ONLINE<br />

INVITATION<br />

Scan the QR Code<br />

for more information<br />

OWNERS<br />

<strong>Teknik</strong><br />

with the cooperation<br />

Follow us!<br />

TÜYAP FAIRS INC.<br />

P : + 90 212 867 11 00<br />

F : + 90 212 886 66 98<br />

www.tuyap.com.tr<br />

TEKNiK FAIRS INC.<br />

P : + 90 212 876 75 06<br />

F : + 90 212 876 06 81<br />

www.teknikfuarcilik.com<br />

Textile Machinery and Accessories Industrialists Association<br />

itmexhibition<br />

“This Fair is organized with the audit of TOBB (The Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey) in accordance with the Law No.5174”


50 TECHTEXTIL EXCLUSIVE<br />

VDMA üyeleri Techtextil’de:<br />

Odak noktaları otomasyon ve dijitalleşme<br />

VDMA members at Techtextil:<br />

Focus on automation and digitalization<br />

VDMA üyesi şirketler tekstil endüstrisinin dönüşümünü desteklemeye<br />

hazırlar. Bu, yenilikçi, verimliliği yüksek ve kaynak<br />

tasarrufu sağlayan üretim teknolojilerinin sunulması ve geri<br />

dönüşüm için en yeni makine ve ekipmanların sağlanması<br />

anlamına geliyor. Her iki durumda da dijitalleşme hem<br />

sürecin verimliliğini hem de ürünlerin kalitesini artırmak<br />

için bir araçtır. Otomasyon ve dijital araçlar, artan kalifiye<br />

personel sıkıntısına da bir cevap niteliğindedir. Dijital sistemlerin<br />

yardımıyla, tekstil üreticileri üretim süreçlerini optimize<br />

VDMA member companies are<br />

ready to support the transformation<br />

of the textile industry.<br />

This means the offer of innovative,<br />

highly efficient and resource<br />

saving production technologies<br />

and the provision of cutting-edge<br />

machines and equipment<br />

for recycling. In both cases,<br />

TEKSTİL & TEKNİK NİSAN | APRIL | <strong>2024</strong>


TECHTEXTIL EXCLUSIVE<br />

51<br />

digitalisation is a means to<br />

improve both efficiency of the<br />

process and quality of the products.<br />

Automation and digital<br />

tools are also an answer to the<br />

increasing shortage of qualified<br />

personnel. With the help of digital<br />

systems, textile producers<br />

can optimise and automate<br />

their production processes and<br />

thus achieve a high level of<br />

process reliability and transparency.<br />

Automation and digitalisation<br />

of textile machines have<br />

already been developed and<br />

offered to market maturity.<br />

Digitisation will only work in<br />

close cooperation between<br />

machinery builders and textile<br />

producers. In this respect, VDMA<br />

has organised a panel discussion<br />

that will take place at the<br />

VDMA group stand (12.0, C55) on<br />

<strong>April</strong> 24, 2:30 – 4 pm. The topic of<br />

the event is “Product passport<br />

– impact on the industry”. The<br />

regulatory process for the digital<br />

product passport for textiles continues<br />

to gather pace. As things<br />

stand, clothing manufacturers in<br />

all European countries are expected<br />

to require a Digital Product<br />

Passport (DPP) from mid-2027.<br />

To discuss the impact of the digital<br />

product passport on textile machinery<br />

manufacturing and the apparel<br />

industry, VDMA has invited<br />

industry representatives and will<br />

welcome Mr. Andreas Schneider<br />

from Global Textile Scheme (GTS),<br />

who played a key role in the development<br />

of the DPP in the current<br />

CIRPASS project, launched by the<br />

EU Commission.<br />

The VDMA group stand will also<br />

be a platform for junior engineers.<br />

On <strong>April</strong> 25, 4 – 5 pm the<br />

Chairman of VDMA’s young<br />

talent foundation (Walter Reiners<br />

Foundation), Peter D. Dornier, will<br />

award six young engineers with<br />

the Foundation’s promotion and<br />

sustainability prizes. The prizes will<br />

be awarded in the categories<br />

bachelor’s thesis and diploma/<br />

master’s degree.<br />

Nisan ayı sonunda Frankfurt’ta<br />

gerçekleşecek olan Techtextil, VDMA<br />

üyesi şirketlerin güçlü katılımına<br />

sahne olacak. Yedisi VDMA grup<br />

standında olmak üzere, 50’den fazla<br />

üye çeşitli uygulama alanlarında<br />

teknik tekstiller için akıllı teknolojiler<br />

sunacak. Katılımcıların odak noktası<br />

otomasyon ve dijitalleşme olacak.<br />

Techtextil, taking place end of <strong>April</strong> in<br />

Frankfurt, will see a strong participation<br />

of VDMA member companies. More<br />

than 50 members will be presenting<br />

smart technologies for technical<br />

textiles in various application areas,<br />

seven of them at the VDMA group<br />

stand. A focus of the exhibitors will be<br />

on automation and digitalisation.<br />

edip otomatikleştirebilir ve böylece yüksek düzeyde süreç<br />

güvenilirliği ve şeffaflığı elde edebilirler. <strong>Tekstil</strong> makinelerinin<br />

otomasyonu ve dijitalleştirilmesi halihazırda geliştirilmiş ve<br />

piyasa olgunluğuna sunulmuştur.<br />

Dijitalleşme sadece makine üreticileri ve tekstil üreticileri<br />

arasında yakın bir iş birliği ile işe yarayacaktır. Bu bağlamda<br />

VDMA, 24 Nisan’da saat 14:30- 16:00 arasında VDMA<br />

grup standında (12.0, C55) gerçekleşecek bir panel tartışması<br />

düzenliyor. Etkinliğin konusu “Ürün pasaportu- sektör<br />

üzerindeki etkisi” olacak. <strong>Tekstil</strong>ler için dijital ürün pasaportuna<br />

yönelik düzenleyici süreç hız kazanmaya devam<br />

ediyor. Mevcut durumda, tüm Avrupa ülkelerindeki giyim<br />

üreticilerinin 2027 ortasından itibaren Dijital Ürün Pasaportu<br />

(DPP) talep etmesi bekleniyor.<br />

Dijital ürün pasaportunun tekstil makineleri üretimi ve hazır<br />

giyim endüstrisi üzerindeki etkisini tartışmak üzere VDMA,<br />

sektör temsilcilerini davet etti ve AB Komisyonu tarafından<br />

başlatılan mevcut CIRPASS projesinde DPP’nin geliştirilmesinde<br />

kilit rol oynayan Global Textile Scheme’den (GTS) Sayın<br />

Andreas Schneider’i ağırlayacak.<br />

VDMA grup standı aynı zamanda genç mühendisler için de<br />

bir platform olacaktır. VDMA Genç Yetenek Vakfı (Walter Reiners<br />

Vakfı) Başkanı Peter D. Dornier, 25 Nisan günü saat 16-17<br />

arasında altı genç mühendisi vakfın teşvik ve sürdürülebilirlik<br />

ödülleri ile ödüllendirecek. Ödüller lisans tezi ve diploma/<br />

master derecesi kategorilerinde verilecek.<br />

NİSAN | APRIL | <strong>2024</strong> TEKSTİL & TEKNİK


52 TECHTEXTIL EXCLUSIVE<br />

Bu yıl 140. kuruluş yıldönümünü kutlayan Monforts, teknik tekstiller için terbiye ve<br />

kaplama teknolojileri alanında liderliğini sürdürüyor. Şirket, 23-26 Nisan tarihleri arasında<br />

Frankfurt’ta düzenlenecek olan Techtextil fuarında mevcut ve yeni süreçlerin ve<br />

uygulamaların kapsamı hakkında birçok verimli tartışmayı dört gözle bekliyor.<br />

Monforts – which celebrates its 140th anniversary this year – continues to lead the field<br />

in finishing and coating technologies for technical textiles. The company is looking forward<br />

to many fruitful discussions on the scope of existing and new processes and applications<br />

at the forthcoming Techtextil show in Frankfurt from <strong>April</strong> 23-26.<br />

Monforts teknik tekstil terbiye ve<br />

kaplanmasında öncü<br />

teknolojileri ile Techtextil <strong>2024</strong>’de<br />

Finishing first with Monforts<br />

at Techtextil <strong>2024</strong><br />

Monforts’un Avrupa yapımı Montex ramözleri,<br />

sağlamlıkları ve kullanım ömürleri, çok yönlülükleri,<br />

güvenilirlikleri, ekonomileri ve ekolojileri<br />

sayesinde teknik tekstiller alanında kumaş<br />

terbiyesinde lider konumunu kazanmıştır.<br />

Monforts European-built Montex stenters<br />

have earned their leading position for fabric<br />

finishing in the technical textiles field as a result<br />

of their robustness and lifetime, versatility,<br />

reliability, economy and ecology.<br />

TEKSTİL & TEKNİK NİSAN | APRIL | <strong>2024</strong>


TECHTEXTIL EXCLUSIVE<br />

53<br />

Existing customers include many manufacturers<br />

making geotextiles, automotive fabrics<br />

and other functional materials, while dedicated<br />

Montex lines have also been supplied to<br />

producers of airbags, flame retardant barrier<br />

fabrics and spacer fabrics.<br />

Wovens, knits and nonwovens<br />

Among recent installations, a line supplied to<br />

Albarrie in Ontario, Canada, is treating specialised<br />

needlepunched nonwovens up to 4mm<br />

thick for filter media and performance fabrics,<br />

while over in northern France, Dickson-Constant<br />

has installed a bespoke Montex line at its<br />

second plant, to meet growing demand for<br />

its range of well-known sun protection and<br />

outdoor upholstery fabrics.<br />

Germany still enjoys the leading position in<br />

the production of European technical textiles,<br />

and GTA in Neresheim is now employing three<br />

wide-width Montex lines for the production of<br />

fault-free substrates for the digital printing market<br />

based on 100% polyester warp knits.<br />

“I have to say that the Monforts after-service<br />

has been absolutely perfect and there has<br />

been no shortage of quality, expertise and<br />

service on which we have drawn,” says GTA<br />

Managing Director Andreas Niess.<br />

As a leading contract finisher of technical<br />

textiles for the automotive, aerospace, home<br />

furnishings and workwear markets, Knopf’s<br />

Sohn has also recently installed a fully automated<br />

Montex stenter at its plant in Helmbrechts.<br />

Dolinschek in Baden-Württemberg meanwhile<br />

manufactures an extensive number of technical<br />

products including automotive components,<br />

geotextiles and wallcoverings, but also<br />

those for more unusual applications such as<br />

inlays for extractor hoods, cut protection fabrics<br />

and even wool felts which are employed<br />

as insulation on wind turbines. Dolinschek has<br />

developed and commercialised its own proprietary<br />

dyeing machines, but for finishing technology<br />

relies on Monforts, and has installed a<br />

seven chamber Montex TwinAir stenter range.<br />

Montex ® Coat<br />

Dolinschek has also installed a Montex ® Coat<br />

coating unit in knife execution, enabling the<br />

coating of dimensionally stable knitted fabrics<br />

with polyurethane or acrylate.<br />

The Montex ® Coat enables full PVC coatings, pigment<br />

dyeing or minimal application surface and<br />

low penetration treatments, as well as solvent<br />

coatings to be carried out. Its key technical applications<br />

include tents, tarpaulins and awnings,<br />

black-out roller blinds and sail cloth, automotive<br />

interior fabrics and medical disposables.<br />

Mevcut müşteriler arasında jeotekstil, otomotiv<br />

kumaşları ve diğer fonksiyonel malzemeler<br />

üreten birçok üretici yer alırken, aynı zamanda<br />

hava yastığı, yanmaz bariyer kumaşları,<br />

spacer kumaş üreticilerine de özel Montex<br />

hatları teslim edilmiştir.<br />

Dokuma, örgü ve nonwoven kumaşlar<br />

Son kurulumlar arasında, Ontario, Kanada’daki<br />

Albarrie’ye tedarik edilen bir hat, 4mm kalınlığındaki<br />

filtre ortamı ve performans kumaşları<br />

için üretilen özel iğne ile delinmiş nonwovenlerin<br />

terbiye uygulamalarını gerçekleştirirken,<br />

öte yandan Kuzey Fransa’da bulunan Dickson-Constant’ın<br />

ikinci fabrikasına da güneşten<br />

koruma ve dış mekân döşemelik alanındaki<br />

köklü kumaşlarına yönelik artan talebi karşılamak<br />

için, özel yapım bir Montex hattı kuruldu.<br />

Almanya, Avrupa teknik tekstil üretiminde<br />

hala lider konumdayken, Neresheim’daki GTA<br />

şu anda dijital baskı pazarına yönelik %100<br />

polyester çözgü örmeye dayanan hatasız baskı<br />

altı malzemelerinin üretimi için üç geniş-enli<br />

Montex hattı kullanıyor.<br />

GTA Genel Müdürü Andreas Niess, “Monforts’un<br />

satış sonrası hizmetinin kesinlikle<br />

mükemmel olduğunu ve yararlandığımız kalite,<br />

uzmanlık ve hizmet konusunda hiçbir eksiklik<br />

olmadığını söylemeliyim” diyor.<br />

Otomotiv, havacılık, döşemelik ev tekstilleri ve<br />

iş kıyafeti pazarlarına yönelik teknik tekstillerin<br />

önde gelen fason bitiricisi olan Knopf’s Sohn,<br />

yakın zamanda Helmbrechts’teki fabrikasına<br />

tam otomatik bir Montex ram makinesi kurdu.<br />

Bu arada Baden-Württemberg’deki Dolinschek,<br />

otomotiv bileşenleri, jeotekstil ve duvar<br />

kaplamalarının yanı sıra davlumbazlar için<br />

dolgular, kesilmeye karşı koruma kumaşları<br />

ve hatta rüzgâr türbinlerinde izolasyon olarak<br />

kullanılan yün keçeler gibi daha sıra dışı<br />

uygulamalara yönelik ürünler de dahil olmak<br />

üzere çok sayıda teknik ürün üretiyor. Dolinschek<br />

kendi tescilli boyama makinelerini geliştirdi<br />

ve ticarileştirdi, ancak terbiye teknolojisi için<br />

Monforts’a güveniyor ve yedi hazneli Montex<br />

TwinAir ram serisini kurulumu gerçekleştirdi.<br />

Montex ® Coat<br />

Dolinschek boyutsal olarak stabil örme kumaşların<br />

poliüretan veya akrilat ile kaplanmasını<br />

sağlamak amacıyla, bıçak uygulamasında bir<br />

Montex ® Coat kaplama ünitesi ekledi.<br />

The Montex ® Coat, tam PVC kaplamalar,<br />

pigment boyama veya minimal uygulama<br />

yüzeyi ve düşük penetrasyon işlemlerinin<br />

yanında gerçekleştirilecek solvent kaplamaların<br />

yapılmasında etkilidir. Temel teknik<br />

uygulamaları arasında çadırlar, brandalar ve<br />

tenteler, karartma storları ve yelken kumaşları,<br />

NİSAN | APRIL | <strong>2024</strong> TEKSTİL & TEKNİK


54 TECHTEXTIL EXCLUSIVE<br />

otomotiv iç kumaşları ve tek kullanımlık tıbbi<br />

malzemeler yer almaktadır.<br />

Diğer yeni Montex ® Coat kurulumları, Bursa,<br />

Türkiye’deki Altun <strong>Tekstil</strong>’de mil üstü silindir kaplama<br />

aracılığıyla, sabit ve düzgün bir köpük<br />

ile döşemelik kumaşlara kaymaz ve dokulu bir<br />

destek sağlayan bir üniteyi ve İskoç su geçirmezleştirme<br />

uzmanı Halley Stevensons’ın Dundee’deki<br />

fabrikasında kombine bir Montex ® Coat<br />

ve Montex ram yelpazesini içeriyor.<br />

Halley Stevensons Genel Müdürü James Campbell,<br />

“Monforts serisinin hassas proses kontrol<br />

fonksiyonları, teknisyenlerimize yeni ürünler<br />

üretme ve mevcut ürünlerin enerji gereksinimlerini<br />

hassas şekilde ayarlama konusunda<br />

güven veriyor” diyor. “Her üretim partisinde<br />

kullanılan enerjiyi kaydedebilmemiz ve bunu<br />

sürekli iyileştirmeler ve verimlilik tasarrufu için<br />

kullanabilme gerçeğini seviyoruz. Dokunmatik<br />

ekran yazılımı görsel ve kullanımı kolay; işlemenin<br />

çeşitli parametrelerini kontrol etmek için bir<br />

ekrandan diğerine geçebiliyor.”<br />

Geleceğe bakış<br />

Monforts Pazarlama Müdürü Nicole Croonenbroek,<br />

“Techtextil’i bizim için her zaman bu<br />

kadar heyecan verici bir fuar haline getiren şey,<br />

teknik kumaşlara yönelik uygulamaların çeşitliliğidir,”<br />

diyor. “Gerçekten geleceğe dair bir fikir<br />

ediniyorsunuz ve hızla genişleyen birçok pazarda,<br />

örneğin, yeni enerji depolama ve taşımaya<br />

yönelik mevcut ihtiyaç veya araçların elektrikli<br />

hale gelmesi gibi sadece gelişmiş malzemelerin<br />

yeni ortaya çıkan zorlukları çözebileceği, her zaman<br />

büyük fırsatlar görebiliyorsunuz. Techtextil<br />

<strong>2024</strong>’te, gelişme hakkında kısa süre içinde daha<br />

fazla ayrıntı vereceğimiz, ileri kaplamaya yönelik<br />

yeni bir yeniliği daha sergileyeceğiz,” diyor.<br />

Monforts, Techtextil <strong>2024</strong>’te<br />

Salon 12.0’da C58 numaralı standda yer alıyor.<br />

Other recent Montex ® Coat installations include<br />

a unit for providing an anti-slip and textured<br />

backing to upholstery fabrics with a stable<br />

and uniform foam via knife-over-roller coating<br />

at Altun <strong>Tekstil</strong> in Bursa, Turkey, and a combined<br />

Montex ® Coat and Montex stenter range<br />

for Scottish weatherproofing specialist Halley<br />

Stevensons at its plant in Dundee.<br />

“The precise process control functions of the<br />

Monforts line give our technicians the confidence<br />

to make new products as well as finely<br />

tuning the energy requirements of existing<br />

products,” says Halley Stevensons Managing<br />

Director James Campbell. “We love the fact<br />

that we can record the energy used on each<br />

production batch and use this for continual<br />

improvements and efficiency savings. The<br />

touchscreen software is visual and easy to use,<br />

moving from one screen to another to check<br />

the various parameters of processing.”<br />

Glimpse of the future<br />

“It’s the sheer diversity of applications for technical<br />

fabrics that makes Techtextil always such<br />

an exciting show for us,” says Monforts marketing<br />

manager Nicole Croonenbroek. “You<br />

really get a glimpse of the future and there are<br />

always growing opportunities in a number of<br />

rapidly expanding markets, such as the current<br />

need for new energy storage and transportation,<br />

for example, or the electrification of<br />

vehicles, where advanced materials can solve<br />

newly-arising challenges. At Techtextil <strong>2024</strong> we<br />

will be exhibiting a further new development<br />

for advanced coating about which we’ll be<br />

providing further details shortly.”<br />

Monforts is at stand C58 in Hall 12.0<br />

at Techtextil <strong>2024</strong>.<br />

TEKSTİL & TEKNİK NİSAN | APRIL | <strong>2024</strong>


56<br />

PANORAMA<br />

Kornit Digital Texprocess <strong>2024</strong>’te<br />

Kornit Digital at Texprocess <strong>2024</strong><br />

Katılımcılar işlerini sürdürülebilir ve dinamik bir şekilde büyütmeyi,<br />

değişen müşteri taleplerini daha iyi karşılamayı ve yeni bir dijital<br />

tedarik zinciri vaadini yerine getirmeyi öğrenecekler. Uygulamalı<br />

deneyimler, kumaş baskı ve işleme imkanlarını elde etmek en geniş<br />

teknoloji yelpazesini keşfeden geniş iş ortağı ekosistemini içeriyor.<br />

Attendees learn to grow business sustainably and dynamically,<br />

better address evolving customer demands, and fulfill the promise<br />

of a newly digital supply chain. Hands-on experiences feature<br />

broad partner ecosystem, exploring widest range of technologies to<br />

open possibilities for fabric printing and processing.<br />

Sürdürülebilir, isteğe bağlı dijital moda ve tekstil üretim teknolojilerinde<br />

dünya çapında bir pazar lideri olan Kornit Digital<br />

LTD., Texprocess <strong>2024</strong>’te canlı dijital kumaşı ve entegre<br />

iş akışı portföyünün benzeri görülmemiş bir gösterimi için<br />

zemin hazırladığını duyurdu. 23-26 Nisan tarihleri arasında<br />

düzenlenen Messe Frankfurt, katılımcıların dijital tekstillerin<br />

eşsiz gücünü tecrübe etmelerine imkan tanıyarak şirketlerin<br />

hem dinamik hem de sürdürülebilir bir şekilde büyümesine,<br />

sürekli değişen müşteri taleplerine cevap vermesine ve<br />

yeni dijital tedarik zincirini benimsemesine imkan tanıyor.<br />

Kornit Digital, uçtan uca kumaş üretim ekosistemine yönelik<br />

Kornit Digital LTD., a worldwide market<br />

leader in sustainable, on-demand<br />

digital fashionx and textile<br />

production technologies, announced<br />

today the company is setting<br />

the stage for an unprecedented<br />

display of its vibrant digital fabric<br />

and integrated workflow portfolio<br />

at Texprocess <strong>2024</strong>. Kornit’s display<br />

at Messe Frankfurt – being held<br />

<strong>April</strong> 23-26 – allows attendees to ex-<br />

TEKSTİL & TEKNİK NİSAN | APRIL | <strong>2024</strong>


PANORAMA 57<br />

perience the unmatched power of<br />

digital textiles, enabling companies<br />

to grow both dynamically and sustainably,<br />

respond to ever-changing<br />

customer demands and embrace<br />

the newly digital supply chain. Kornit<br />

Digital will feature a view into the<br />

end-to-end, fabric manufacturing<br />

ecosystem – allowing for production<br />

of any fabric and any design<br />

for any purpose. The centerpiece<br />

is Kornit Presto MAX, rapidly transforming<br />

the digital world of fabric<br />

printing with an ability to print on<br />

any fabric type – from cotton and<br />

polyester to denim and leather.<br />

This single-step solution sets new<br />

benchmarks in both textile design<br />

and manufacturing across fabrics,<br />

home décor, and more. Built on the<br />

promise of sustainability, Presto MAX<br />

is proven to dramatically reduce<br />

both water usage and waste –<br />

ensuring businesses can thrive in an<br />

eco-conscious marketplace. The<br />

system is the world’s first offering to<br />

print white ink on colored fabrics<br />

alongside neon to extend the color<br />

gamut by as much as 30 percent.<br />

Kornit’s new Vivido inks now additionally<br />

offers the industry’s richest,<br />

dark black pigments.<br />

Additionally featured is the KornitX<br />

Global Fulfillment Network, a<br />

game-changing solution designed<br />

to optimize operational efficiency,<br />

eliminate supply chain bottlenecks,<br />

and ensure products are readily<br />

available to meet customer demands.<br />

The solution connects brands,<br />

retailers, and digital platforms to<br />

a high-quality production network<br />

– providing rapid replenishment<br />

and trend adaptability for direct-to-fabric<br />

production. Revolutionary<br />

pixel-to-parcel monitoring and<br />

control fully integrates the endto-end<br />

production workflow for a<br />

seamless experience. The solution<br />

based on Kornit’s game-changing<br />

MAX technology empowers brands<br />

to break free from traditional<br />

constraints and unlock their true<br />

potential. It enables them to maximize<br />

margins, boost profitability,<br />

and pave the way for a sustainable<br />

future in the digital on-demand fashion<br />

and textile industry.<br />

bir bakış sunuyor ve herhangi bir amaç için herhangi bir kumaşın<br />

ve herhangi bir tasarımın üretilmesine imkan tanıyor.<br />

En önemli parça, pamuk ve polyesterden denim ve deriye<br />

kadar her türlü kumaş türüne baskı yapma yeteneğiyle kumaş<br />

baskının dijital dünyasını hızla dönüştüren Kornit Presto<br />

MAX’tır. Bu tek adımlı çözüm, hem tekstil tasarımında hem<br />

de kumaş, ev dekorasyonu ve daha pek çok alanda üretimde<br />

yeni ölçütler belirliyor. Sürdürülebilirlik vaadi üzerine<br />

inşa edilen Presto MAX’ın hem su kullanımını hem de israfı<br />

önemli ölçüde azalttığı ispatlanmış ve işletmelerin çevreye<br />

duyarlı bir pazarda başarılı olmalarını sağlıyor. Sistem, renk<br />

gamını yüzde 30’a kadar genişletmek için renkli kumaşlar<br />

üzerine neon ile birlikte beyaz mürekkep basabilen dünyadaki<br />

ilk sunumdur. Kornit’in yeni Vivido mürekkepleri artık<br />

endüstrinin en zengin, koyu siyah pigmentlerini de sunuyor.<br />

İlaveten, operasyonel verimliliği optimize etmek, tedarik<br />

zinciri darboğazlarını ortadan kaldırmak ve ürünlerin müşteri<br />

taleplerini karşılayacak şekilde hazır olmasını sağlamak için<br />

tasarlanmış, oyunun kurallarını değiştiren bir çözüm olan<br />

KornitX Küresel Yerine Getirme Ağı da yer alıyor. Çözüm,<br />

markaları, perakendecileri ve dijital platformları yüksek<br />

kaliteli bir üretim ağına bağlayarak doğrudan kumaşa<br />

üretim için hızlı yenileme ve trend uyumu sağlıyor. Devrim<br />

niteliğindeki pikselden parsele izleme ve kontrol, kusursuz bir<br />

deneyim için uçtan uca üretim iş akışını tamamen entegre<br />

ediyor. Kornit’in oyunun kurallarını değiştiren MAX teknolojisine<br />

dayanan çözüm, markalara geleneksel kısıtlamalardan<br />

kurtulma ve gerçek potansiyellerini ortaya çıkarma gücü<br />

veriyor. Marjları en üst düzeye çıkarmalarına, kârlılığı artırmalarına<br />

ve dijital isteğe bağlı moda ve tekstil endüstrisinde sürdürülebilir<br />

bir geleceğin önünü açmalarına imkan sağlıyor.<br />

NİSAN | APRIL | <strong>2024</strong> TEKSTİL & TEKNİK


58<br />

PANORAMA<br />

ColorKim’den<br />

bitki bazlı<br />

tekstil kimyasalları<br />

Plant-based<br />

textile chemicals<br />

from ColorKim<br />

ColorKiM; Doğal tekstil boyaları, farklı polimerler, yenilikçi<br />

özel kimyasallar, analitik test malzemeleri ve uygulama<br />

prosesleri ile, tekstil malzemelerinin farklı bir bakış açısıyla<br />

işlenmesini sağlamak amacıyla kurulan genç ve dinamik<br />

bir kimya şirketi. ColorKim’den Yüksel Barış, Almanya’da katılacakları<br />

Texprocess fuarı ile ilgili sorularımızı cevaplandırdı.<br />

Texprocess Fuarı’nda sergileyeceğiniz hangi ürünlerinizle<br />

ön plana çıkacaksınız?<br />

“Dünya tekstil sanayinde kullanılan sentetik boyalara alternatif<br />

olarak, daha temiz ve sürdürülebilir üretimler gerçekleştirmek<br />

için bitki bazlı MERDAN ® Doğal <strong>Tekstil</strong> Boyalarını<br />

geliştirdik. MERDAN ® Doğal <strong>Tekstil</strong> Boyaları ile renklendirilmiş<br />

tekstiller hem üretim hem de tüketimde sürdürülebilirliği<br />

desteklemektedir. Organik Pamuk, Keten, Rejenere Selüloz,<br />

Yün, İpek ve Geri Dönüştürülmüş Selüloz malzemelerinin<br />

yanı sıra bazı sentetiklerin dahi endüstriyel olarak renklendirilmesinde<br />

kullanılmaktadırlar. MERDAN ® Doğal <strong>Tekstil</strong> Boyaları,<br />

Türkiye’de ve dünyanın farklı bölgelerinde, her yıl ekilen<br />

veya doğal olarak yetişen otların, çiçeklerin, köklerin, atık<br />

meyve kabukları ve yabani ağaç yaprakları gibi artıklarından<br />

üretilmektedir. Özel makine ve teçhizat gerektirmeden,<br />

normal işletmelerdeki makine parkuru ve özel uygulama<br />

prosesleri ile boyama ve baskı işlemleri yapılabilmektedir.”<br />

Fuardan beklentileriniz nelerdir?<br />

“<strong>Tekstil</strong> sektöründe, sürdürülebilir yenilikleri destekleyen marka<br />

ve üreticilere MERDAN ® Doğal <strong>Tekstil</strong> Boyalarını tanıtmak.<br />

Özellikle bebek, iç giyim gibi tamamen doğal tekstil ürünleri<br />

üretimine ihtiyaç duyan üreticiler ile bir araya gelmek ve<br />

farklı iş birlikleri oluşturarak üretimlerini desteklemek.”<br />

<strong>2024</strong> yılı hedefleriniz ve öngörüleriniz nelerdir?<br />

“Sürdürülebilir üretim ve mümkün olduğu kadar çevreye<br />

daha az zarar veren uygulamalar, daha doğal tüketim<br />

talepleri gün geçtikçe artıyor. <strong>2024</strong> ve bundan sonraki<br />

yıllarda bu trend, alışkanlıkları yavaş yavaş değiştirerek<br />

arttıracaktır. Hedeflerimiz, bu doğrultuda ürünler ve prosesler<br />

geliştirerek sektöre sunmak.”<br />

ColorKiM; A young and dynamic<br />

chemical company that was established<br />

to ensure the processing<br />

of textile materials from a different<br />

perspective with natural textile dyes,<br />

different polymers, innovative special<br />

chemicals, analytical test materials<br />

and application processes.<br />

Yüksel Barış from ColorKim answered<br />

our questions about the Texprocess<br />

fair they will attend in Germany.<br />

Which of your products that you<br />

will exhibit at Texprocess Fair will<br />

stand out?<br />

“As an alternative to synthetic dyes<br />

used in the world textile industry,<br />

we developed plant-based MER-<br />

DAN ® Natural Textile Dyes to realize<br />

cleaner and sustainable production.<br />

Textiles that have been colored<br />

with MERDAN ® Natural Textile<br />

Dyes support sustainability in both<br />

production and consumption. They<br />

are used in the industrial coloring of<br />

some synthetics as well as Organic<br />

Cotton, Linen, Regenerated Cellulose,<br />

Wool, Silk and Recycled Cellulose<br />

materials. MERDAN ® Natural<br />

Textile Dyes are produced from<br />

wastes such as herbs, flowers, roots,<br />

waste fruit peels and leaves of trees<br />

that are planted or grow naturally<br />

every year in Turkey and different<br />

parts of the world. Dyeing and<br />

printing operations can be carried<br />

out via the machinery and special<br />

application processes in normal<br />

enterprises, without requiring special<br />

machinery and equipment.”<br />

“What are your expectations<br />

from the fair?<br />

“It is to introduce MERDAN ® Natural<br />

Textile Dyes to brands and manufacturers<br />

that support sustainable<br />

innovations in the textile sector. It is<br />

to come together with producers<br />

who need to produce completely<br />

natural textile products, especially<br />

babies and underwear, and to<br />

support their production by making<br />

different collaborations.”<br />

What are your targets and<br />

predictions for <strong>2024</strong>?<br />

“Sustainable production and<br />

applications, harming environment<br />

less as possible, demands<br />

for, more natural consumption are<br />

increasing day by day. In <strong>2024</strong> and<br />

the following years, this trend will<br />

gradually change habits and increase.<br />

Our targets are to develop<br />

products and processes in this direction<br />

and offer them to the sector.<br />

TEKSTİL & TEKNİK NİSAN | APRIL | <strong>2024</strong>


60<br />

PANORAMA<br />

Durak <strong>Tekstil</strong> ilham verici yenilikleri<br />

Texprocess <strong>2024</strong>’e taşıyor<br />

Durak <strong>Tekstil</strong> brings inspiring<br />

innovations to Texprocess <strong>2024</strong><br />

Hazır giyimden yatak endüstrisine, otomotivden denizcilik<br />

tekstillerine kadar onlarca farklı uygulama için dikiş ve nakış<br />

iplikleriyle küresel pazarda gücünü artıran Durak <strong>Tekstil</strong>,<br />

Texprocess <strong>2024</strong> fuarında bu iddiasını ortaya koyacak.<br />

Durak <strong>Tekstil</strong>, increasing its strength in the global market with<br />

sewing and embroidery threads for dozens of different applications<br />

from garment to bedding industry, automotive to maritime textiles,<br />

will demonstrate its claim at Texprocess <strong>2024</strong>.<br />

Endüstriyel dikiş ve nakış iplikleri üreticisi<br />

Durak <strong>Tekstil</strong>, 23-26 Nisan tarihleri arasında<br />

Frankfurt’ta düzenlenecek tekstil işleme ve<br />

esnek malzemeler fuarı Texprocess <strong>2024</strong>’te<br />

geniş ürün gamı ve yenilikçi çözümleriyle yer<br />

alacak. Yüksek performanslı, dayanıklı, farklı<br />

endüstrilere uygun özelliklerde ve yüzlerce<br />

renge sahip iplikleriyle dikkat çeken firma, son<br />

Durak <strong>Tekstil</strong>, manufacturer of industrial sewing<br />

and embroidery threads, will take part in<br />

Texprocess <strong>2024</strong>, the textile processing and<br />

flexible materials exhibition to be held in Frankfurt<br />

on 23-26 <strong>April</strong>, with its wide product range<br />

and innovative solutions. Drawing attention<br />

with its threads of high performance, durable,<br />

suitable for different industries and containing<br />

TEKSTİL & TEKNİK NİSAN | APRIL | <strong>2024</strong>


PANORAMA 61<br />

hundreds of colours, the company will also<br />

address the global market with the solutions it<br />

has recently developed with R&D.<br />

At Texprocess <strong>2024</strong> Durak <strong>Tekstil</strong> booth G42<br />

in Hall 8.0, visitors will be able to see inspiring<br />

products for sewing and embroidery applications<br />

closely as well as have productive discussions<br />

with company officials on technical<br />

and market collaborations. The threads to be<br />

exhibited at the Durak <strong>Tekstil</strong> booth include the<br />

following: High strength Duma - Duraless and<br />

Durabobbins threads, Durak SilverPro conductive<br />

thread, Durak Redolent scented thread,<br />

fire resistant Fire Safe Aramid thread, cut<br />

resistant Cut Safe thread, UV - WR - AS - ASK<br />

and OS threads, glow in the dark embroidery<br />

thread Milky Way, Reflective thread with reflective<br />

feature, CFR threads, water-soluble thread<br />

used in temporary seams, sustainable Eco<br />

thread group, Lyosense and Lyostitch threads<br />

produced from lyocell fibre, Duracotton Bio<br />

produced from organic cotton.<br />

Durak <strong>Tekstil</strong> threads offer more to producers<br />

Stating that Durak <strong>Tekstil</strong> has strategically determined<br />

its growth targets for the global market<br />

and taking important steps in this regard, Durak<br />

<strong>Tekstil</strong> Board Member and Marketing Director<br />

Yiğit Durak emphasised that they will focus<br />

on strengthening the brand perception at<br />

Texprocess <strong>2024</strong>. He disclosed; “Texprocess is<br />

an important platform for us as an exhibition<br />

attended or visited by the important players of<br />

dönemde AR-GE ile geliştirdiği çözümleriyle<br />

de küresel pazara seslenecek. Texprocess<br />

<strong>2024</strong> fuarında Salon 8.0’daki G42 numaralı<br />

Durak <strong>Tekstil</strong> standında ziyaretçiler bir yandan<br />

dikiş ve nakış uygulamaları için ilham verici<br />

ürünleri yakından görebilecek, diğer yandan<br />

firma yetkilileri ile teknik ve pazar iş birlikleri<br />

konusunda verimli görüşmeler gerçekleştirebilecek.<br />

Durak <strong>Tekstil</strong> standında sergilenecek<br />

iplikler arasında şunlar yer alıyor: Yüksek mukavemetli<br />

Duma – Duraless ve Durabobbins<br />

iplikleri, Durak SilverPro iletken iplik, Durak Redolent<br />

kokulu iplik, yanmaya dirençli Fire Safe<br />

Aramid ipliği, kesilme direnci yüksek Cut Safe<br />

iplik, UV – WR – AS – ASK ve OS iplikler, karanlıkta<br />

parlayan nakış ipliği Milky Way, yansıtma<br />

özelliğine sahip Reflective iplik, CFR iplikler,<br />

geçici dikişlerde kullanılan suda eriyen iplik,<br />

sürdürülebilir Eco iplik grubu, liyosel elyafından<br />

üretilen Lyosense ve Lyostitch iplikleri, organik<br />

pamuktan üretilen Duracotton Bio.<br />

Durak <strong>Tekstil</strong> iplikleri üreticilere<br />

daha fazlasını sunuyor<br />

Durak <strong>Tekstil</strong>’in küresel pazara dönük büyüme<br />

hedeflerini stratejik olarak belirlediğini ve bu<br />

konuda önemli adımların atıldığını söyleyen<br />

Durak <strong>Tekstil</strong> Yönetim Kurulu Üyesi ve Pazarlama<br />

Direktörü Yiğit Durak, Texprocess <strong>2024</strong> fuarında<br />

marka algısını güçlendirmeye odaklanacaklarını<br />

dile getirdi. Durak; “Küresel pazarın önemli<br />

oyuncularının katıldığı veya ziyaret ettiği bir<br />

fuar olarak Texprocess bizler için önemli bir<br />

platform. Üretim ve servis gücümüzün yanı sıra,<br />

NİSAN | APRIL | <strong>2024</strong> TEKSTİL & TEKNİK


62<br />

PANORAMA<br />

güvenilir bir partner ve marka olduğumuzu da<br />

fuar boyunca buluşacağımız sektör profesyonellerine<br />

gösterme fırsatı yakalayacağız. <strong>Teknik</strong><br />

tekstiller fuarı Techtextil ile eşzamanlı olarak aynı<br />

alanda düzenlenen Texprocess <strong>2024</strong>’te rengarenk<br />

dikiş ve nakış ipliklerimizin ne kadar zengin<br />

bir kullanım alanına sahip olduğunu görmek,<br />

ziyaretçilerimize ilham verecektir. İpliklerimiz<br />

standart dikiş ve nakış işleriyle tekstil ve konfeksiyon<br />

alanlarının yanı sıra, yatak endüstrisine, yat<br />

ve denizcilik sektörüne, otomotivden ayakkabı<br />

ve iş güvenliğine kadar birçok farklı alana hitap<br />

ediyor. Geniş ve gelişmiş ürün portföyümüzle<br />

bir kez daha Texprocess’te yer almak için bütün<br />

hazırlıklarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz” dedi.<br />

Avrupa ve Amerika pazarlarında tekstil ve<br />

bağlantılı endüstrilerde tekrar bir canlanma<br />

olduğuna dikkat çeken Durak, önümüzdeki<br />

dönemde bu bölgelerin tedarik sorunu olmayan<br />

ve yüksek kaliteli malzemelere ihtiyaç<br />

duyacağını belirtti. Doğu ve Orta Avrupa<br />

bölgeleri başta olmak üzere Kuzey Amerika’da<br />

pazara daha derinlemesine ve daha kapsamlı<br />

erişim için yeniden yapılanma sürecinde<br />

olduklarını açıklayan Durak sözlerini şöyle<br />

sürdürdü; “Küresel ve yerel pazarlar arasındaki<br />

the global market. In addition to our production<br />

and service strength, we will have the opportunity<br />

to show the industry professionals whom<br />

we will meet during the exhibition that we are a<br />

reliable partner and brand. At Texprocess <strong>2024</strong>,<br />

organised simultaneously with the technical<br />

textiles exhibition Techtextil in the same area, it<br />

will inspire our visitors to see how rich our colourful<br />

sewing and embroidery threads have a wide<br />

range of uses. Alongside textiles and apparel<br />

with standard sewing and embroidery, our threads<br />

are also used in the bedding industry, yacht<br />

and marine industry, automotive, footwear and<br />

occupational safety. We are continuing all our<br />

preparations without slowing down for participating<br />

in Texprocess once again with our wide<br />

and advanced product portfolio.”<br />

Pointing out that there is a revival in the textile<br />

and related industries in the European and<br />

American markets, Durak stated that these<br />

regions will need high quality materials without<br />

supply problems in the coming period.<br />

He explained that they are in the process of<br />

reorganisation for deeper and more comprehensive<br />

access to the market in North America,<br />

especially in Eastern and Central Europe,<br />

TEKSTİL & TEKNİK NİSAN | APRIL | <strong>2024</strong>


64<br />

PANORAMA<br />

tedarik zincirinin ne kadar önemli olduğunun<br />

anlaşıldığı bir döneme girdik. Bu nedenle üreticiler<br />

en iyi malzemeyi en iyi tedarik koşullarında<br />

elde etmek istiyorlar. Güvene dayalı bu<br />

yeni süreçte Durak <strong>Tekstil</strong> olarak yer aldığımız<br />

her pazarda kendimizi üreticilerin güvenilir<br />

partneri olarak konumlandırıyoruz. Onların ihtiyaçlarına<br />

ve taleplerine en uygun ürünlerimizi<br />

mümkün olan en iyi termin sürelerinde sunuyoruz.<br />

Ayrıca tüketicilerin daha sürdürülebilir<br />

ürün talebini karşılayan geri dönüştürülmüş<br />

ve doğal elyaftan ipliklerimiz de büyük ilgi<br />

görüyor. Sürdürülebilir iplikler ve teknik uygulamalar<br />

için özel ipliklerimizle pazarda kendimizi<br />

farklılaştırıyoruz. Üreticilerin yarın vizyonlarını<br />

anlıyor ve paylaşıyoruz.”<br />

<strong>2024</strong> yılında ciro artışının ana bölümü<br />

ihracattan sağlanacak<br />

Yiğit Durak, son yıllarda Durak <strong>Tekstil</strong>’in hem yerel<br />

hem de küresel pazardaki büyümesini markanın<br />

kendini teknoloji, sanat ve sürdürülebilirlik ayaklarında<br />

farklılaştırması ve bu çerçevede üretim ve<br />

satış süreçlerini organize etmesiyle sağladığının<br />

altını çizdi. Pandemi ve kriz dönemlerinde bile sürekli<br />

büyüme elde ettiklerini belirten Durak, bunun<br />

hem pazar çeşitlenmesi hem de ürün gamının<br />

genişlemesi ile bağlantılı olduğunu kaydetti.<br />

<strong>2024</strong> yılında cirolarını dolar bazında %30 artırmayı<br />

hedeflediklerini dile getiren Durak, bu<br />

artışta 77 ülkeye gerçekleştirdikleri ihracatın ana<br />

bölümü oluşturacağını kaydetti. “Dış pazarlarda<br />

büyümeye yönelik stratejimiz, elde ettiğimiz<br />

Turquality desteğinin de katkısıyla daha güçlü<br />

ve daha kapsamlı hale geldi” diyen Durak, bu yıl<br />

ciro artışında ihracatın etkisinin %80-90 olacağını<br />

sözlerine ekledi. Texprocess ve Techtextil<br />

ziyaretçileri Salon 8.0’da G42 numaralı stantta<br />

Durak <strong>Tekstil</strong>’in kapsamlı çözümlerinin yanı sıra,<br />

firmanın uzman isimleriyle bir araya gelerek yeni<br />

iş birliklerini geliştirme fırsatı yakalayabilecek.<br />

and continued his words as follows; “We have<br />

entered a period in which it is understood how<br />

important the supply chain between global<br />

and local markets is. For this reason, manufacturers<br />

want to obtain the best material under<br />

the best supply conditions. In this new process<br />

based on trust, as Durak <strong>Tekstil</strong>, we position ourselves<br />

as a reliable partner of manufacturers in<br />

every market we are involved in. We offer our<br />

products that meet their needs and demands<br />

in the best possible deadlines. Furthermore,<br />

our recycled and natural fibre threads, fulfilling<br />

consumers’ demand for more sustainable<br />

products, are also attracting great interest. We<br />

differentiate ourselves in the market with sustainable<br />

threads and special threads for technical<br />

applications. We understand and share<br />

the manufacturers’ vision for tomorrow.”<br />

In <strong>2024</strong>, major part of the increase in turnover<br />

will come from exports<br />

Yiğit Durak underlined that Durak <strong>Tekstil</strong>’s<br />

growth in both local and global markets in<br />

recent years has been achieved by differentiating<br />

itself in technology, art and sustainability<br />

as well as organising production and sales processes<br />

within this framework. Indicating that<br />

they achieved continuous growth even during<br />

pandemic and crisis periods, he noted that this<br />

is linked to both market diversification and the<br />

expansion of the product range.<br />

He pointed out that they aim to increase<br />

their turnover by 30% in dollar terms in <strong>2024</strong>,<br />

remarking that their exports to 77 countries<br />

will constitute the main part of this increase.<br />

Saying; “Our strategy to grow in foreign markets<br />

has become stronger and more comprehensive<br />

with the contribution of the Turquality<br />

support we have received,” Durak added<br />

that the effect of exports on the increase in<br />

turnover this year will be 80-90%.<br />

Visitors to Texprocess and Techtextil will have<br />

the opportunity to meet with Durak <strong>Tekstil</strong>’s<br />

comprehensive solutions at booth G42 in Hall<br />

8.0, as well as the company’s experts to develop<br />

new collaborations.<br />

TEKSTİL & TEKNİK NİSAN | APRIL | <strong>2024</strong>


66<br />

PANORAMA<br />

Archroma brings planet conscious<br />

solutions to Techtextil <strong>2024</strong><br />

Industry innovator unveils endto-end<br />

solutions in Frankfurt to<br />

deliver resource savings, cleaner<br />

chemistries and outstanding<br />

technical performance.<br />

Archroma, a global leader in specialty chemicals<br />

focused on sustainable solutions, is bringing its<br />

latest planet conscious innovations to Techtextil<br />

<strong>2024</strong> to help technical textile manufacturers achieve<br />

cutting-edge functionality with solutions that<br />

deliver optimized productivity, enhanced sustainability<br />

and value creation. The leading international<br />

trade fair for technical textiles and nonwovens,<br />

Techtextil <strong>2024</strong> is being held in Frankfurt, Germany<br />

from <strong>April</strong> 23 to 26. Archroma will introduce its new<br />

Super Systems+ concept and highlight breakthrough<br />

product innovations at the show.<br />

“Sustainability is increasingly expected across<br />

all fields of technical textiles. Crucially, we have<br />

reached a turning point where being ecologically<br />

aware no longer comes with a performance compromise<br />

or economic penalty. Today’s sustainable<br />

products and processes can deliver both the functionality<br />

and profitability that mills and brands need<br />

to compete effectively,” Dhirendra Gautam, Vice<br />

President of Product Marketing & Strategy Archroma<br />

Textile Effects, said. “This belief is reflected in our<br />

‘Planet Conscious+’ commitment to innovation and<br />

partnership, and makes the introduction of our new<br />

Super Systems+ solutions even more timely.”<br />

A highlight of Archroma’s participation in Techtextil,<br />

Super Systems+ are powerful end-to-end systems<br />

that combine fiber-specific processing solutions<br />

and intelligent effects. Drawing on the industry’s<br />

broadest product portfolio, the Super Systems+<br />

suite encompasses wet processing solutions that<br />

deliver measurable environmental impact from<br />

sizing to finishing; durable colors and functional<br />

effects that add value and longevity to the end<br />

product; and cleaner chemistries that eliminate<br />

harmful or regulated substances. For textile partners<br />

to the automotive industry, Archroma is introducing<br />

DOROSPERS ® KHF, a new range of high-lightfast<br />

disperse dyes that provide optimum build up on<br />

polyester microfiber, including artificial suede for<br />

car interiors. For leading-edge nonwoven applications<br />

in fields such as healthcare, hygiene and<br />

filtration, Archroma recommends APPRETAN ®<br />

FFX6750, a new addition to its range of high-performance<br />

zero-formaldehyde acrylic copolymers, and<br />

APPRETAN ® FFX1540. APPRETAN ® FFX1540 is a new<br />

APEO free and formaldehyde free self-crosslinking<br />

polymer, medium soft with very low tackiness, and<br />

very strongly hydrophobic, developed for the chemical<br />

bonding of nonwovens and for the coating of<br />

technical textiles, where low water absorption and<br />

high-water tightness are required, combined with<br />

high durability in severe environment. For workwear<br />

and uniforms that protect people under adverse<br />

conditions, Archroma solutions include HELIZARIN ®<br />

ULTRA-FAST, for printing with pigment dispersions<br />

and metallic pigments, and the new ALBAFIX ® ECO<br />

Plus wet fastness improver. Archroma’s breakthrough<br />

PFC-free PHOBOTEX ® R-ACE durable water<br />

repellent delivers excellent water repellence while<br />

preserving fabric quality and ensuring sustainability.<br />

Archroma has also expanded the revolutionary<br />

AVITERA ® SE GENERATION NEXT range of resource-saving<br />

dyes with new colors. Further solutions for<br />

active wear and workwear include the newly launched<br />

bio-based PHOBOTEX ® NTR-50 durable water<br />

repellent product, which is PFAS free, formaldehyde<br />

free and crosslinker free, as well NYLOFIXAN ®<br />

HFS, a new fixing agent for polyamide and blends<br />

that is fully compliant with the latest restrictions on<br />

bisphenol compounds. Archroma is also launching<br />

ARKOPHOB ® NTR-40 at Techtextil <strong>2024</strong>. The company’s<br />

first crosslinker with an improved sustainability<br />

profile, its monomers are partially derived from<br />

renewably sourced, plant-based raw materials.<br />

Another new innovation is biocide-free OX20, an<br />

odor-neutralizing technology launched by Archroma<br />

in partnership with SANITIZED AG. For home<br />

textiles, mills and brands can select ARKOFIX ® NZW<br />

formaldehyde-free* resin for high whiteness and<br />

extraordinary product stability, with no yellowing<br />

during storage at elevated temperatures, even over<br />

a prolonged period of time. For a super-soft handle,<br />

the SILIGEN ® EH1 is a vegan silicone macro-emulsion<br />

softener with 35% plant-based active content.<br />

TEKSTİL & TEKNİK NİSAN | APRIL | <strong>2024</strong>


“İşi profesyonellerine bırakın”<br />

WEB OFSET DÜZ OFSET CİLT AMBALAJ<br />

‘nin matbaası<br />

“İhlas Matbaacılık güvencesiyle”<br />

Termal Kalıp<br />

Yüksek tirajlı baskılara uygun, geniş<br />

gelişim töleransına sahip, net ve kaliteli<br />

baskı sağlayan özel bir kalıptır.<br />

Baskı Adedi: 100.000 - 200.000 (Normal Mürekkep)<br />

80.000 – 100.000 (UV Mürekkep)<br />

Detaylar İçin:<br />

Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza<br />

No:11 A / 41 Yenibosna / İSTANBUL - TÜRKİYE<br />

Tel.: + 90 212 454 31 95 • www.afarkplates.com<br />

Konvansiyonel Kalıp (Ctcp-LX)<br />

UV-CTP kalıp kullanan üst düzey müşteriler<br />

için geliştirilmiştir. Yüksek hassasiyete sahip,<br />

yüksek tirajlı baskılara uygun,<br />

Baskı Adedi: 100.000 - 200.000 (Normal Mürekkep)<br />

50.000 – 100.000 (UV Mürekkep)<br />

Merkez Mahalasi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza<br />

No:11 A / 41 Yenibosna / İSTANBUL - TÜRKİYE<br />

Tel.: + 90 212 454 30 00 www.ihlasmatbaacilik.com<br />

Detaylar İçin:


68<br />

PANORAMA<br />

Türkiye’nin lider konfeksiyon makine üreticileri ve dünyaca ünlü<br />

markaların temsilcileri, GarmentTech İstanbul Konfeksiyon,<br />

Nakış Makineleri Yedek Parça ve Yan Sanayi Fuarı için<br />

<strong>Teknik</strong> Fuarcılık ile iş birliği yaptı. GarmentTech İstanbul Fuarı’nın<br />

ilki 25-28 Haziran 2025 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi<br />

(İFM)’nde düzenlenecek. Konfeksiyon ve hazır giyim üretiminde<br />

kullanılan tüm teknolojileri bir araya getirecek olan GarmentTech<br />

İstanbul Fuarı, sektörün tek ve en kapsamlı buluşma noktası olacak.<br />

Geleceğin moda teknolojileri<br />

GarmentTech İstanbul<br />

Fuarı’nda bir araya gelecek<br />

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü hem istihdam<br />

hem de ihracat gelirleriyle Türkiye ekonomisinin<br />

lokomotif sektörleri arasında yer alıyor. 22 bin<br />

640 ihracatçı, 42 bin 434’e yakın imalatçının<br />

olduğu sektör, üretimde çalışan yaklaşık 700 bin<br />

kişi ile ülke istihdamında da öncelikli sektörler<br />

arasında bulunuyor. Perakende ve hazır giyim<br />

sektörüyle birlikte toplam istihdam ise 2 milyonu<br />

aşıyor. Öte yandan hazır giyim ve konfeksiyon;<br />

Türkiye’de en fazla ihracat yapan 3. sektör konu-<br />

TEKSTİL & TEKNİK NİSAN | APRIL | <strong>2024</strong>


PANORAMA 69<br />

munda yer alıyor. Türkiye ise; dünyanın en fazla<br />

hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı yapan 5. ülkesi.<br />

2023 yılında 19,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren<br />

sektör, genel ihracat içinde %7,5’lik<br />

paya sahip. 30 yılı aşkın fuarcılık tecrübesine<br />

sahip olan ve Uluslararası <strong>Tekstil</strong> Makineleri Fuarı<br />

ITM’i bir dünya markası haline getiren <strong>Teknik</strong><br />

Fuarcılık, konfeksiyon ve hazır giyim sektörünün<br />

yakaladığı başarıyı sürdürülebilir hale getirmek<br />

üzere harekete geçti. Konfeksiyon Makineleri<br />

Danışma Kurulu üyelerinin destekleri ve Konfeksiyon<br />

Otomasyon ve Makine İmalatçıları Derneği<br />

(KOMİD)’nin iş birliği ile düzenlenecek Garment-<br />

Tech İstanbul Fuarı; dünyanın dört bir yanından<br />

gelecek profesyonel ziyaretçilere ve küresel<br />

alıcılara ev sahipliği yapacak.<br />

Necip Güney: GarmentTech İstanbul Fuarı’nı bir<br />

dünya markası haline getireceğiz<br />

Bu büyük buluşma ve iş birliğinin lansmanı amacıyla<br />

düzenlenen GarmentTech İstanbul Fuarı’nın<br />

basın toplantısı, Wyndham Grand İstanbul Europe<br />

Otel’de gerçekleştirildi. Basın toplantısına Konfeksiyon<br />

Makineleri Danışma Kurulu üyeleri arasında<br />

bulunan; Astaş Holding Yönetim Kurulu Başkan<br />

Yardımcısı H.Kaya Aşçı, Astaş Juki Yönetim Kurulu<br />

Üyesi ve Genel Müdürü Turgay Aşçı, Çatma Makina<br />

Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Çatma, Alba<br />

Makina Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Albayrak,<br />

Malkan Makina Genel Müdürü Alparslan Er, Uğur<br />

Makina Genel Müdürü Temel Kamiloğlu, Tetaş<br />

Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Murat<br />

Eren, Malkan Makina Fabrika Müdürü Metin<br />

Kılıç, KOMİD Başkanı Haluk Akın, TEMSAD Başkanı<br />

Adil Nalbant, KOMİD Üyeleri Serkon Makina<br />

Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Savaş, Robotech<br />

Genel Müdürü Hüseyin Çetin, NewTech Makinaları<br />

Yönetim Kurulu Başkanı Nezir Yazıcı, LGM Dış<br />

Ticaret Yiğit Sağdık Manav, Avtek Firma Müdürü<br />

Oğuz Avcı ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.<br />

Toplantının açılış konuşmasını <strong>Teknik</strong> Fuarcılık Yönetim<br />

Kurulu Başkanı Necip Güney yaptı.<br />

NİSAN | APRIL | <strong>2024</strong> TEKSTİL & TEKNİK


70<br />

PANORAMA<br />

<strong>Tekstil</strong> sektöründe<br />

istisnai bir açık artırma<br />

İflas eden halı üreticisi McThree’nin makineleri<br />

internet üzerinden açık artırmaya çıkarıldı<br />

Exceptional auction<br />

in the textile sector<br />

Bankrupt carpet manufacturer<br />

McThree’s machinery auctioned online<br />

1989 yılında kurulan McThree Carpets, konut pazarına<br />

yönelik makine dokuması halılarda uzman<br />

ve lider bir üretici haline geldi. Koleksiyonları 70’in<br />

üzerinde ülkede satılmaktaydı. Ancak, şirket zorluklarla<br />

karşılaştı ve bir alıcı bulma çabaları başarısız<br />

oldu. Sonuç olarak McThree Carpets bu yılın<br />

başında iflas başvurusunda bulundu ve 278 çalışanı<br />

işini kaybetti. Fabrikanın envanteri şu anda internet<br />

üzerinden açık arttırmayla satılıyor.<br />

İstisnai Müzayede<br />

Bir iplik tesisi ve bir halı dokuma fabrikası da dahil olmak<br />

üzere komple bir şirketin piyasaya çıkması nadir<br />

görülen bir durumdur.<br />

Troostwijk Auctions Bölge Müdürü Joos Dauwe, “Müzayedenin<br />

benzersiz niteliği göz önüne alındığında,<br />

dünyanın dört bir yanındaki halı dokumacılarından<br />

büyük ilgi bekliyoruz” diyor.<br />

Vandewiele halı dokuma makineleri, paketleme<br />

hatları, sarıcılar, finisaj hatları, ekstrüderler, kesme<br />

makineleri, kenar makineleri ve heatset hatları da-<br />

Founded in 1989, McThree Carpets became<br />

a specialist and leading manufacturer<br />

of machine-woven carpets for<br />

the residential market. Their collections<br />

were being sold in over 70 countries.<br />

However, the company faced difficulties,<br />

and efforts to find a buyer were unsuccessful.<br />

As a result, McThree Carpets<br />

filed for bankruptcy at the beginning<br />

of this year, resulting in 278 employees<br />

losing their jobs. The factory’s inventory<br />

is now being auctioned online.<br />

Exceptional Auction<br />

It is rare for a complete company, including<br />

a yarn department and a carpet<br />

weaving mill, to come on the market.<br />

“Given the unique nature of the auction,<br />

we expect significant interest from<br />

carpet weavers around the world,”<br />

says Joos Dauwe, Regional Manager<br />

at Troostwijk Auctions.<br />

TEKSTİL & TEKNİK NİSAN | APRIL | <strong>2024</strong>


A total of almost 1.500 lots will be<br />

auctioned, including Vandewiele<br />

carpet weaving machines, packaging<br />

lines, winders, finishing lines, extruders,<br />

shearing machines, edging machines,<br />

and heatset lines.<br />

On <strong>April</strong> 22 and <strong>April</strong> 29th, from 9 am to<br />

4 pm, there will be a viewing day at the<br />

McThree Carpets factory building.<br />

Bu yılın başlarında<br />

Waregem’deki tekstil şirketi<br />

McThree Carpets iflas<br />

başvurusunda bulundu.<br />

Makinelerin tamamı şimdi<br />

Avrupa’nın en büyük<br />

müzayede platformu<br />

Troostwijk Auctions<br />

aracılığıyla çevrimiçi olarak<br />

açık artırmaya çıkarılıyor.<br />

Bu benzersiz müzayedenin<br />

hem ulusal hem de<br />

uluslararası alıcıların ilgisini<br />

çekmesi bekleniyor.<br />

Earlier this year, the<br />

textile company McThree<br />

Carpets in Waregem<br />

filed for bankruptcy. The<br />

complete machinery is<br />

now being auctioned<br />

online through Europe’s<br />

largest auction platform,<br />

Troostwijk Auctions. This<br />

unique auction is expected<br />

to attract both national and<br />

international buyers.<br />

hil olmak üzere toplamda yaklaşık 1.500 lot<br />

açık artırmaya sunulacak.<br />

22 Nisan ve 29 Nisan tarihlerinde, sabah<br />

9’dan akşam 4’e kadar McThree Carpets<br />

fabrika binasında ürünler muhtemel alıcıları<br />

için görücüye çıkarılacak.


72<br />

PANORAMA<br />

Kuzey Kutbu’nda Nonwoven<br />

Mendil Teknolojisi<br />

Nonwoven Wipe Technology<br />

in the Arctic<br />

FiberTect dekontaminasyon mendili Kuzey Kutup Dairesi’ne gitti.<br />

FiberTect decontamination wipe has gone to the Arctic Circle.<br />

By Seshadri Ramkumar,<br />

Professor,<br />

Texas Tech University<br />

Fredericksburg, Virginia merkezli First<br />

Line Technology, Utqiagvk, Alaska’daki<br />

Samuel Simmonds Memorial<br />

Hastanesi’nde düzenlenen bir eğitim<br />

etkinliğinde, hasta ve müdahaleci<br />

silme teknolojisi Fibertect’in kuru dekontaminasyon<br />

nonwoven mendilini<br />

kullanarak soğuk havada dekontaminasyonun<br />

etkinliğini başarıyla gösterdi.<br />

Hastane, Amerika Birleşik Devletleri’nin<br />

en kuzey kesiminde, Kuzey Kutup<br />

Dairesi’nin 350 mil yukarısında, Arktik<br />

Okyanusu sınırında yer alıyor. Bu bölgedeki<br />

ortalama sıcaklık 17oF’dir.<br />

Fredericksburg, VA-based First<br />

Line Technology has successful<br />

demonstrated the efficiency<br />

of cold weather decontamination<br />

during a training event<br />

at Samuel Simmonds Memorial<br />

Hospital in Utqiagvk, Alaska,<br />

using nonwoven dry decontamination<br />

wipe, FiberTect as a<br />

patient and responder decontamination<br />

wipe technology.<br />

The hospital is in the northernmost<br />

part of the United States,<br />

350 miles above the Arctic Circ-<br />

Anchorage Yangın Eğitim Merkezinde FiberTect Dekontaminasyonunun Gösterimi (Kaynak: CRREL, ABD Ordusu)<br />

Demonstration of FiberTect Decontamination at Anchorage Fire Training Center (Source: CRREL, U.S. Army)<br />

TEKSTİL & TEKNİK NİSAN | APRIL | <strong>2024</strong>


PANORAMA 73<br />

le—bordering the Arctic Ocean. The average<br />

temperature in this region is 17oF.<br />

Samuel Simmonds Memorial Hospital is the<br />

only hospital which provides healthcare services<br />

in the North Slope Borough of Alaska. This<br />

area is prone to fentanyl and other opioid addictions<br />

issues, as well being in the oil drilling<br />

region, there is necessity that the first receiver<br />

teams are adequately equipped with decontamination<br />

technology that works in severe<br />

cold weather conditions.<br />

Fibertect, dry decontamination wipe was invented<br />

in the Nonwovens & Advanced Materials<br />

Laboratory at Texas Tech University and is a<br />

model for lab to reality translational research.<br />

This technology is part of “Hybrid Decontamination,”<br />

approach commercialized by Fredericksburg-based<br />

First Line Technology.<br />

Normal liquid-based decontamination technologies<br />

are not efficient in extreme cold weather<br />

environment, which is 35oF and below.<br />

Therefore, in regions in the Arctic Circle such as<br />

the North Slope Borough in Alaska, patient decontamination<br />

and surface decontamination<br />

with soap and water is not feasible. During the<br />

training exercise the maximum temperature<br />

with high winds was only 14oF.<br />

“FiberTect is allowing first receivers and first<br />

responders to perform effective decontamination<br />

in austere temperatures where other<br />

decontamination approaches may not be<br />

viable,” stated Corey Collings, Director at<br />

First Line Technology. The FiberTect nonwoven<br />

wipe due to its patented structure can<br />

effectively remove fentanyl and radiological<br />

particles, as well added Collings.<br />

In the case of many toxic chemicals that have<br />

high vapor pressure, dry decontamination using<br />

FiberTect technology works. First Line Technology<br />

has perfected the protocol where contaminants<br />

like fentanyls are removed from the skin<br />

and other surfaces. These toxic substances can<br />

further be degraded using Dahlgren Decon.<br />

The hybrid decontamination technology involves<br />

dry FiberTect with Dahlgren Decon or Dahlgren<br />

Part A soap depending on the nature of<br />

the contamination stated Collings.<br />

FiberTect nonwoven technology is finding broader<br />

applications on its own and with decontamination<br />

solutions.<br />

FiberTect wipe is attracting customers in the<br />

northernmost town in the United States in the<br />

Arctic region and overseas as well, informed<br />

Corey Collings. Government clients like U.S.<br />

Army have examined the performance of<br />

FiberTect as recently as 2022 in the Arctic<br />

Eagle exercise in Alaska.<br />

Samuel Simmonds Memorial Hastanesi,<br />

Alaska’nın North Slope Borough bölgesinde<br />

sağlık hizmetleri sunan tek hastanedir.<br />

Bu bölge fentanil ve diğer opioid bağımlılığı<br />

sorunlarına meyilli olmasının yanı sıra<br />

petrol sondaj bölgesinde yer aldığından, ilk<br />

müdahaleci ekiplerin şiddetli soğuk hava<br />

koşullarında etkili olan dekontaminasyon<br />

teknolojisine yönelik yeterli donanıma sahip<br />

olması gerekmektedir.<br />

Fibertect kuru dekontaminasyon mendili,<br />

Texas Tech Üniversitesi Nonwoven ve Gelişmiş<br />

Malzemeler Laboratuvarı’nda geliştirilmiştir<br />

ve laboratuvardan gerçeğe dönüşüm<br />

araştırmaları için bir modeldir. Bu teknoloji,<br />

Fredericksburg merkezli First Line Technology<br />

tarafından ticarileştirilen “Hibrit Dekontaminasyon”<br />

yaklaşımının bir parçasıdır.<br />

Normal sıvı bazlı dekontaminasyon teknolojileri,<br />

35oF ve altındaki aşırı soğuk hava koşullarında<br />

verimli değildir. Bu nedenle, Alaska’daki North<br />

Slope Borough gibi Kuzey Kutup Dairesi’ndeki<br />

bölgelerde sabun ve su ile hasta dekontaminasyonu<br />

ve yüzey dekontaminasyonu mümkün<br />

değildir. Eğitim tatbikatı sırasında şiddetli rüzgarlarda<br />

maksimum sıcaklık yalnızca 14°F idi.<br />

First Line Technology Direktörü Corey Collings,<br />

“FiberTect, ilk alıcıların ve ilk müdahale ekiplerinin,<br />

diğer dekontaminasyon yaklaşımlarının geçerli<br />

olamayabileceği zorlu sıcaklıklarda etkili<br />

dekontaminasyon gerçekleştirmesine imkân<br />

sağlıyor,” şeklinde konuştu. Collings, FiberTect<br />

dokunmamış mendilin, patentli yapısı sayesinde<br />

fentanil yanında radyolojik parçacıkları da<br />

etkili bir şekilde temizleyebildiğini ekledi.<br />

Yüksek buhar basıncına sahip birçok toksik<br />

kimyasalın mevcut olduğu durumda, Fiber-<br />

Tect teknolojisi kullanılarak kuru dekontaminasyon<br />

işe yarıyor. First Line Technology,<br />

fentaniller gibi kirletici maddelerin ciltten ve<br />

diğer yüzeylerden arındırıldığı protokolü mükemmelleştirdi.<br />

Bu toksik maddeler Dahlgren<br />

Decon kullanılarak daha da parçalanabilir.<br />

Hibrit dekontaminasyon teknolojisi, kontaminasyonun<br />

niteliğine bağlı olarak Dahlgren<br />

Decon veya Dahlgren Kısım A sabunu ile<br />

kuru FiberTect’i içerir.<br />

FiberTect nonwoven teknolojisi mevcut haliyle<br />

ve dekontaminasyon çözümleri ile daha<br />

geniş uygulamalar buluyor.<br />

Corey Collings, FiberTect mendil, Amerika<br />

Birleşik Devletleri’nin en kuzeyindeki Arktik<br />

bölgesindeki kasabada ve deniz aşırı<br />

ülkelerde de müşterilerin ilgisini çekmekte<br />

olduğunu bildiriyor. ABD Ordusu gibi hükümet<br />

müşterileri, FiberTect’in performansını<br />

yaklaşık bir sene önce Alaska’daki Arctic<br />

Eagle tatbikatında inceledi.<br />

NİSAN | APRIL | <strong>2024</strong> TEKSTİL & TEKNİK


74<br />

PANORAMA<br />

Sanal su değeri - Su ayak izi<br />

Değerli okuyucular, 510 milyon kilometrekare olan dünyamızın dörtte üçü suyla<br />

kaplı olduğu halde kullanılabilir tatlı su miktarı toplam suyun yüzde 1’inden<br />

daha azdır. Çünkü tatlı suların tamamı canlıların kullanımına hazır halde değildir.<br />

Büyük çoğunluğu buzul olarak kutuplarda, kar ve buz olarak da yüksek dağlarda<br />

bulunur. Zamanla bu su miktarı artmadığı halde Dünya nüfusu hızla artmaktadır.<br />

Bu yetmezmiş gibi günümüz insanlarının tüketim alışkanlıkları da artık “tüketim<br />

çılgınlığı” şeklinde ifade edilmektedir. Bu durum sanayileşmenin yaygınlaşmasına<br />

ve su ihtiyacının artmasına yol açmaktadır. Küresel ısınma sonucu değişen iklimle<br />

beraber yağmur yağışları ve kar yağışları da düzensizleşmiş durumdadır. Örneğin<br />

uzun süre yağmayan yağmur, bir anda çok büyük miktarda yağdığında, yarar bir<br />

yana zararlı bile olmaktadır. Yaşadığımız bu iklim dengesizlikleri yakın gelecekte<br />

tatlı suya erişimimizi daha da zorlaştıracaktır.<br />

Bütün dünya çok yakın gelecekte çok önemli su problemleriyle, belki de bir su krizi<br />

ile karşı karşıya gelecektir.<br />

Dr. Ahmet Temiroğlu<br />

Özen Mensucat<br />

Yönetim Kurulu Başkanı<br />

temiroglu@ozenmensucat.com<br />

atemiroglu@gmail.com<br />

YÖNETMEK<br />

Bu sayıdaki yazımızda, tatlı su konusunu ele alacak, yeni ortaya çıkan Sanal Su Değeri<br />

ve Su Ayak İzi kavramlarından kısaca söz edeceğiz. Çünkü çok yakın gelecekte<br />

ürünlerin maddi değerlerinin yanında sanal su değerleri de tartışılacaktır. Ve yine<br />

tek tek kişilerin, tüm kurumların ve ülkelerin su ayak izleri de sorgulanacaktır.<br />

*SU AYAK İZİ<br />

Su ayak izi, bir kişi, bir işletme ya da bir ülkenin faaliyetlerini sürdürebilmeleri için birim<br />

zamanda tükettikleri toplam su miktarını gösteren değerdir. Örneğin bir fabrikada<br />

üretimde, temizlikte, bahçe sulamada, kişisel kullanımlarda yani bütün süreçlerde<br />

kullanılan toplam su miktarı 10.000.000 litre olsun. “Bu fabrikanın su ayak izi yıllık 10<br />

milyon litredir”denir.<br />

*MAVİ SU AYAK İZİ, YEŞİL SU AYAK İZİ, GRİ SU AYAK İZİ<br />

Su ayak izi, sadece suyun hacmini değil, hangi suyun, nerde ve nasıl kullanıldığını<br />

gösterebilmek için, Mavi Su Ayak İzi, Yeşil Su Ayak izi ve Gri Su Ayak İzi gibi başlıklar<br />

altında ifade edilir.<br />

• Mavi Su Ayakizi<br />

Bir kurum ya da bir ülkenin kullandığı toplam tatlı su miktarını gösterir. Devletin, belediyelerin<br />

ya da organize sanayi bölgelerinin tedarik ettiği işlenmiş tatlı sular, kişilerin<br />

ve kurumların kuyulardan temin ettiği yeraltı suları bu kategoridedir.<br />

• Yeşil Su Ayakizi<br />

Bir kurum ya da bir ülkenin kullanabildiği yağmur sularının miktarıdır. Genel olarak<br />

yağmur sularının yüzde 30’u yeraltı sularına karışırken yüzde 70’i yer üstünde kalır.<br />

Yeryüzünde kalan yağmur sularının kullanılabilen miktarı, o kurum ya da ülkenin yeşil<br />

su ayak izini ifade eder. Yeryüzünde kalan bu yağmur sularının bazı önlemler alınarak<br />

mümkün olduğunca çok ve doğru kullanılmasını sağlamak ve hiç bir işe yaramadan<br />

denizlere ulaşmasını önlemek gerekmektedir.<br />

• Gri Su Ayakizi<br />

Bir ülke ya da bir kurumun, tarım dışında, üretimin bütün süreçlerinde ve her türlü<br />

temizlik işlerinde kullanarak kirlettiği tatlı su miktarını ifade eder. Ürünün içindeki su<br />

miktarı üreten firmanın mavi su ayak izine dahildir. Ama o ürün üretilirken herhangi<br />

bir şekilde kirletilen tatlı su miktarı, o işletmenin gri su ayak izinin içindedir. Gri su ayakizi<br />

nüfusun artması ve endüstrinin gelişmesiyle doğrudan bağlantılıdır.<br />

TEKSTİL & TEKNİK NİSAN | APRIL | <strong>2024</strong>


PANORAMA 75<br />

*SANAL SU DEĞERİ<br />

Su ayak izi bir kurum ya da ülkenin kullandığı<br />

toplam su miktarını ve türünü ifade ederken sanal<br />

su değeri bir ürün için, hammaddesinin üretimi de<br />

dahil olmak üzere bütün üretim aşamalarında ve<br />

tüketimine kadar geçen bütün aşamalarda harcanan<br />

toplam su miktarını ifade eder. Örneğin<br />

250 gram pamuklu bir tişörtün üretilmesinde, pamuk<br />

tarlasında harcanan suyun, kumaş boyanmasında<br />

kullanılan suyun ve satıldığı mağazaya<br />

ulaşıncaya kadar harcanan diğer suların toplamı<br />

yaklaşık 5000 litredir. O zaman bu “tişörtün sanal<br />

su değeri 5000 litredir” denir.<br />

*BAZI ÇOK KULLANILAN ÜRÜNLERİN<br />

SANAL SU DEĞERLERİ<br />

Çevre ve sürdürülebilirlik konusunda duyarlı çevrelerin<br />

su tasarrufu için, en çok kişisel tasarrufu teşvik<br />

ettiklerini hep duymuşuzdur. (“Dişlerinizi fırçalarken<br />

musluğu açık bırakmayın, bozuk musluklardan<br />

su damlamasını önleyin vb. gibi ) Elbette evlerde<br />

ve işyerlerindeki kişisel su tüketimini azaltmak çok<br />

önemlidir. Ancak tarım ürünlerinin yetiştirilmesinde<br />

ve tükettiğimiz ürünlerin imalatında kullanılan su<br />

miktarları evlerde tükettiğimiz kişisel su tüketiminin<br />

yaklaşık 4-5 katıdır. (Yüzde 82’ye yüzde 18’dir. )<br />

edildiğinin farkına varacaktır. Şu an için olmasa<br />

da sözünü ettiğimiz çok yakın gelecekte 5000 litre<br />

suyun değeri o tişörtün satış bedelinin belki de<br />

birkaç katı olabilecektir. Bu bakımdan ürettiğimiz,<br />

iç ve dış piyasaya sattığımız, özellikle tekstil ürünlerinin<br />

basit ürünler olmayıp aslında çok değerli<br />

ve dolayısıyla pahalı ürünler olduğunun farkına<br />

varmalıyız. Özellikle ihracat yaparken sanal su<br />

maliyetlerini fiyatlara yansıtmanın alt yapısını<br />

hazırlamalıyız. Müşterilerimize tekstil ürünlerinin<br />

basit birer “bez parçası” olmadıklarını, çok pahalı<br />

olan sanal su içerdiklerini ve bundan dolayı çok<br />

değerli olduklarını, hemen bu günden itibaren<br />

anlatmak çabası içerisinde olmalıyız.<br />

www.vatekcevre.com isimli internet sitesinde<br />

belirtildiğine göre, en çok tüketilen ürünlere ait<br />

harcanan su miktarı tablodaki gibidir:<br />

Görüldüğü gibi tüketmek için önümüze gelen bütün<br />

ürünler, üzerlerinde yazmasa da ve içeriklerinde<br />

bulunmasa da önemli miktarda suyu tüketerek<br />

elimize geçmektedirler. Küresel ısınmanın, çevresel<br />

sorunların çok tehlikeli boyutlara vardığı günümüzde<br />

ürünlerin maliyetini hesaplarken, çoğu zaman<br />

küçümsenen, hatta ihmal edilen su maliyeti yakın<br />

gelecekte ürünlerin imalatında en önemli ve en<br />

pahalı girdi maliyeti olarak karşımıza çıkacaktır.<br />

Çünkü artık tatlı su, altın, gümüş gibi doğada az<br />

bulunan değerli maddeler arasına girmek üzeredir.<br />

Şu an için genel olarak dünyada ve ülkemizde<br />

üretilen ürünlerde sanal su değerleri, maliyetlere<br />

olması gerektiği gibi yansıtılmamaktadır. Çünkü<br />

suyun önemi ve değeri bilindiği halde görmemezlikten<br />

gelinmektedir. Yakın gelecekte yukarıda<br />

sözünü ettiğimiz global su problemleri ve krizleri<br />

başladığında ürünlerin sanal su değeri önemli bir<br />

maliyet unsuru olarak karşımıza çıkacaktır.<br />

Örneğin herkes tek bir tişörtün ihraç edildiğinde<br />

aynı zamanda 5000 litre tatlı suyun da ihraç<br />

NİSAN | APRIL | <strong>2024</strong> TEKSTİL & TEKNİK


76<br />

PANORAMA<br />

Pamuk Pazarı Esasları ve<br />

Fiyatlara Genel Bakış<br />

Cotton Market Fundamentals &<br />

Price Outlook<br />

Son fiyat hareketleri<br />

Pamuk referans fiyatları geçtiğimiz ayda ya<br />

düştü ya da yatay seyrini sürdürdü.<br />

• NY/ICE Mayıs ve Temmuz vadeli kontratların<br />

fiyatları (2023/24 teslim tarihli vadeli işlemler)<br />

Nisan başında 90 cent/lb’lik desteği kırarak<br />

düştü. Daha yakın tarihli işlemlerde her iki kontratın<br />

değerleri 85 cent/lb civarındaki seviyelere<br />

geriledi. Bu düşüşler fiyatları Kasım 2022 ile<br />

Şubat <strong>2024</strong> arasındaki vadeli değerleri kapsayan<br />

78 - 90 cent/lb arasındaki uzun vadeli fiyat<br />

bandının ortasına yaklaştırıyor.<br />

• Aralık vadeli NY/ICE kontratı değerleri <strong>2024</strong>/25<br />

kuzey yarımküre hasadının başlamasından sonraki<br />

fiyat beklentilerini yansıtıyor. Aralık vadeli<br />

kontratların fiyatları, 2023/24 fiyatlarındaki son<br />

artış sırasında dahi 85 cent/lb’nin üzerine çıkamadı<br />

ancak bu süreçte Temmuz vadeli kontratlar<br />

bir doların üzerine tırmandı. Sonuç olarak<br />

Temmuz ve Aralık vadeli fiyatlar arasındaki fark<br />

15 cent/lb’ye kadar çıktı. Temmuz fiyatlarındaki<br />

çöküş ve Aralık fiyatlarındaki göreceli istikrar<br />

(şu anda 81 cent/lb civarında) aradaki farkı 5<br />

cent/lb’nin altına indirdi.<br />

• A Endeksi Şubat başından günümüze kadar<br />

olan sürede 102’den 92 cent/lb’ye geriledi. Son<br />

zirve 107 cent/lb’de görüldü (29 Şubat’ta).<br />

• Çin fiyatları (Çin Pamuk Endeksi veya CC<br />

3128B) uluslararası terimlerde istikrarlı seyrederek<br />

108 cent/lb civarında kaldı. Yerel<br />

değerler 17.200 RMB/ton’da sabit kaldı. RMB<br />

dolar karşısında 7,19’dan 7,23 RMB/USD’ye<br />

hafif bir değer kaybı yaşadı.<br />

• Hindistan spot fiyatları (Shankar-6 kalitesi)<br />

95’ten 92 cent/lb’ye hafif bir düşüş yaşadı. Yerel<br />

değerler 61.500’den 60.300 INR/candy’ye düştü.<br />

Hint rupisi 83 INR/USD civarında dengede kaldı.<br />

• Pakistan spot fiyatları 94 cent/lb yakınlarında<br />

yatay seyretti. Yerel değerler 21.500 PKR/maund<br />

seviyesinde bulunuyor. Pakistan rupisi 278<br />

PKR/USD civarında sabit kaldı.<br />

ARZ, TALEP VE TİCARET<br />

Son ABD Tarım Bakanlığı raporu dünya üretimi<br />

(-33.000 balya ile 112,8 milyona) ve işletme kullanımında<br />

(-129.000 balya ile 112,9 milyona) küçük<br />

değişikliklere yer veri. Geçmişe dair revizyonlar,<br />

başlangıç stoklarını düşürdü (-360.000 balya ile<br />

82,6 milyona), ve bu da 2023/24 küresel kapanış<br />

stokları tahminindeki -267.000 balyalık azalmanın<br />

RECENT PRICE MOVEMENT<br />

Cotton benchmarks either decreased or were<br />

steady over the past month.<br />

• Prices for the NY/ICE May and July contracts<br />

(futures with 2023/24 delivery) fell through<br />

support around 90 cents/lb in early <strong>April</strong>. In<br />

more recent trading, values for both contracts<br />

dropped to levels near 85 cents/lb. These<br />

decreases put those prices near the middle of<br />

the long-term range between 78 and 90 cents/<br />

lb that contained nearby values between November<br />

2022 and early February <strong>2024</strong>.<br />

• Values for the December NY/ICE futures<br />

contract reflect price expectations after the<br />

<strong>2024</strong>/25 northern hemisphere harvest begins.<br />

Settlement prices for December futures were<br />

unable to climb over 85 cents/lb during the recent<br />

surge in 2023/24 prices, while July futures<br />

climbed over a dollar. A result was that the separation<br />

between July and December prices<br />

stretched as wide as 15 cents/lb. The collapse<br />

in July prices and relative stability in December<br />

prices (currently near 81 cents/lb) narrowed<br />

the separation to less than 5 cents/lb.<br />

• The A Index decreased from 102 to 92 cents/<br />

lb between early February and the present. The<br />

recent peak was 107 cents/lb (February 29th).<br />

• Chinese prices (China Cotton Index or CC<br />

3128B) were steady in international terms,<br />

holding near 108 cents/lb. In domestic terms,<br />

values were constant at 17,200 RMB/ton. The<br />

RMB weakened slightly against the dollar,<br />

from 7.19 to 7.23 RMB/USD.<br />

• Indian spot prices (Shankar-6 quality) fell slightly<br />

from 95 to 92 cents/lb. In domestic terms,<br />

values decreased from 61,500 to 60,300 INR/<br />

candy. The INR was steady near 83 INR/USD.<br />

• Pakistani spot prices were steady near 94<br />

cents/lb. In domestic terms, values held at<br />

21,500 PKR/maund. The Pakistani rupee was<br />

stable near 278 PKR/USD.<br />

Supply, demand & trade<br />

The latest USDA report featured small changes<br />

to world production (-33,000 bales to<br />

112.8 million) and mill-use (-129,000 bales<br />

to 112.9 million). Historical revisions lowered<br />

beginning stocks (-360,000 bales to 82.6<br />

million), which was the primary contributor<br />

to the -267,000 bale reduction to the fore-<br />

TEKSTİL & TEKNİK NİSAN | APRIL | <strong>2024</strong>


PANORAMA 77<br />

cast for global ending stocks in 2023/24. At<br />

83.1 million bales, the current figure for world<br />

ending stocks is nearly even with the level<br />

from 2022/23, and it is higher than the values<br />

from 2020/21 (77.7 million bales) and 2021/22<br />

(76.3 million bales). At the country-level,<br />

there were no changes to 2023/24 production<br />

over 100,000 bales. For mill-use, the<br />

largest updates included decreases for<br />

Pakistan (-300,000 bales to 9.5 million) and<br />

Turkey (-200,000 bales to 6.8 million) as well<br />

as a 500,000 bale increase for China (to 38.0<br />

million). The global trade forecast was lifted<br />

700,000 bales to 43.9 million. In terms of imports,<br />

the largest change was for China +1.3<br />

million bales (to 14.2 million). This was partially<br />

offset by lowered expectations for Pakistan<br />

(-400,000 bales to 3.0 million) and Indonesia<br />

(-100,000 bales to 1.9 million). For exports, the<br />

largest changes included those for Argentina<br />

(-100,000 bales to 500,000), Greece (-100,000<br />

bales to 875,000), India (+100,000 bales to 2.1<br />

million), Turkey (+150,000 bales 1.4 to million),<br />

Australia (+250,000 bales to 6.0 million), and<br />

Brazil (+500,000 bales to 11.7 million).<br />

başlıca sebebi oldu. 83,1 milyon balya ile dünya<br />

kapanış stoklarının güncel rakamı neredeyse<br />

2022/23 seviyesiyle aynı noktada ve 2020/21<br />

(77,7 milyon balya) ile 2021/22 (76,3 milyon<br />

balya) değerlerinden daha yukarıda bulunuyor.<br />

Ülke bazında 2023/24 üretimlerine dair 100.000<br />

balyanın üzerinde herhangi bir değişiklik olmadı.<br />

İşletme kullanımındaki en büyük değişiklikler<br />

arasında Pakistan (-300.000 balya ile 9,5 milyona)<br />

ve Türkiye (-200.000 balya ile 6,8 milyona)<br />

için yapılan düşüşler ile Çin için yapılan 500.000<br />

balyalık artış (38,0 milyona) yer aldı. Küresel ticaret<br />

tahmini 700.000 balya artırılarak 43,9 milyona<br />

çıkarıldı. İthalat bazında en büyük değişiklik +1,3<br />

milyon balya ile (14,2 milyona) Çin’de yaşandı.<br />

Bu artış kısmen de olsa Pakistan (-400.000 balya<br />

ile 3,0 milyona) ve Endonezya (-100.000 balya<br />

ile 1,9 milyona) için düşen beklentilerle dengelendi.<br />

İhracat bazındaki en büyük değişiklikler<br />

Arjantin (-100.000 balya ile 500.000’e), Yunanistan<br />

(-100.000 balya ile 875.000’e), Hindistan<br />

(+100.000 balya ile 2,1 milyona), Türkiye (+150.000<br />

balya ile 1,4 milyona), Avustralya (+ 250.000 balya<br />

ile 6,0 milyona) ve Brezilya (+500.000 balya ile<br />

11,7 milyona) için yapıldı.<br />

NİSAN | APRIL | <strong>2024</strong> TEKSTİL & TEKNİK


78<br />

PANORAMA<br />

FIYATLARA BAKIŞ<br />

Birkaç ay önce keskin bir yükselişin ardından ICE<br />

vadeli işlemler ve A Endeks Nisan ayı başında<br />

ivme kazanan düşüş trendi ile birlikte kazanımlarının<br />

neredeyse tamamını kaybetti. Fiyatlardaki bu<br />

keskin değişimler NY/ICE pamuk vadeli işlemlerindeki<br />

açık pozisyonlarda yaşanan kaymalarla<br />

aynı zamana denk geldi. Açık pozisyonlar<br />

piyasadaki katılımcıların elinde bulundurduğu<br />

kontratların sayısını tanımlar. Açık pozisyonlardaki<br />

artışlar vadeli işlemlere yapılan fazla yatırımları<br />

yansıtır. Fiyatların artmaya başladığı Ocak ortası<br />

ile piyasanın zirve yaptığı 28 Şubat arasında, tüm<br />

kontrat aylarında açık pozisyonlarda +65.000<br />

(+%31) kontrat artışı yaşandı. Bu dönemde, Mayıs<br />

vadeli kontrat fiyatları 82’den 101 cent/lb’ye (+19<br />

cent/lb) yükseldi ve Temmuz kontratı fiyatları<br />

83’ten 100 cent/lb’ye yükseldi. Nisan ayının<br />

başından bugüne kadar açık pozisyonlar -51.000<br />

kontrat (-%18) düştü. Bu dönemde Mayıs vadeli<br />

fiyatlar 93 cent/lb’den 83 cent/lb’ye, Temmuz<br />

vadeli kontrat fiyatları ise 93’ten 85 cent/lb’ye<br />

düştü. Açık pozisyonlar piyasadaki aktif kontratların<br />

sayısını temsil ettiğinden, bu sayılardaki artış<br />

ve düşüşler spekülatif yatırımlardaki değişiklikleri<br />

yansıtabilir. Bazen spekülatörler piyasadaki<br />

dalgalanmanın sorumlusu olarak suçlansa da<br />

onların yatırımlarını piyasaya dair fikirlere göre<br />

yönlendirdikleri unutulmamalıdır. Dalgalanma<br />

öncesinde benimsedikleri fikir, ihraç edilebilir<br />

arzdaki daralma olabilir. İhraç edilebilir arzdaki<br />

daralmaya ilişkin endişeler muhtemelen ABD<br />

hasadının küçük olması ve Çin’den gelen güçlü<br />

ithalat talebinin birleşik etkilerinden kaynaklanmıştır.<br />

Piyasadaki yükselişin zamanlaması, kuzey<br />

yarımküredeki ülkelerin ekim kararları verme<br />

dönemiyle aynı zamana denk geldi ve bunun<br />

muhtemel bir etkisi önümüzdeki <strong>2024</strong>/25 hasat yılı<br />

için daha fazla ekim alanının pamuğa kayması<br />

olabilir. ABD Tarım Bakanlığı Mart ayının ilk<br />

yarısında gerçekleştirilen ekim eğilimleri anketinin<br />

sonuçlarını yayınladı ve bulgular bu baharda<br />

ABD’deki ekim alanlarında yıllık bazda %4’lük bir<br />

artış olduğunu gösteriyor. Bu hacim istatistiksel<br />

modeller tarafından oluşturulan tahminlerin<br />

altında kalırken ekilen alanın büyüklüğüne ilişkin<br />

belirsizlik birkaç ay daha devam edebilir. Ayrıca<br />

son yıllar Batı Teksas’taki yağış ve nem koşullarının<br />

da ABD üretimi üzerinde oldukça etkili olabileceği<br />

ortaya koydu. Son zamanlarda bölgede bir<br />

miktar ilave yağışlar oldu ve bu çimlenme döneminde<br />

yardımcı olabilir ancak yazın sonlarındaki<br />

önemli aylarda ne kadar yağışın düşebileceğini<br />

bilmek imkansız görünüyor. ABD dışında, rakip<br />

ürünlerin zayıf fiyatları daha fazla pamuk ekim<br />

alanı anlamında destek sunabilir. Küresel ekim ve<br />

üretimdeki herhangi bir artışın, işletme talebinde<br />

beklenen artışla dengelenmesi gerekecek. Faiz<br />

oranları artmaya başladığından beri küresel tekstil<br />

talebi azaldı. Enflasyon, faiz oranlarını kısıtlayıcı<br />

seviyelerde tutabilecek bir endişe olmaya devam<br />

ediyor, ancak siparişlerdeki yavaşlamanın<br />

derinliği ve uzunluğu ile makroekonomik verilerdeki<br />

bazı olumlu sürprizler göz önüne alındığında,<br />

siparişlerde kademeli bir toparlanma gelebilir.<br />

Price outlook<br />

After rising sharply a couple of months ago, ICE<br />

futures and the A Index have given up nearly<br />

all of their gains in a downtrend that gained<br />

momentum in early <strong>April</strong>. These sharp changes<br />

in prices coincided with swings in open interest<br />

in NY/ICE cotton futures. Open interest describes<br />

the number of contracts held by participants<br />

in the market. Increases in open interest reflect<br />

additional investment in futures. Between the<br />

middle of January, when prices began to increase,<br />

and February 28th, when the market peaked,<br />

there was a +65,000 (+31%) contract increase in<br />

open interest across all contract months. During<br />

that period, prices for the May futures contract<br />

increased from 82 to 101 cents/lb (+19 cents/lb)<br />

and prices for the July contract increased from<br />

83 to 100 cents/lb. Between the start of <strong>April</strong> and<br />

the present, open interest decreased -51,000<br />

contracts (-18%). During this period, May futures<br />

prices fell from 93 to 83 cents/lb and July prices<br />

fell from 93 to 85 cents/lb. Because open interest<br />

represents the number of active contracts in the<br />

market, its ebbs and flows can capture changes<br />

in speculative investment. While speculators are<br />

sometimes blamed for market volatility, it should<br />

be remembered that they guide their investments<br />

according to ideas about the market. An<br />

idea they may have latched onto ahead of the<br />

surge could have been the tightness in exportable<br />

supply. Concerns about the availability<br />

of exportable supply likely stemmed from the<br />

combined effects of a small U.S. crop and strong<br />

import demand from China. The timing of the<br />

market rally was coincident with the period for<br />

planting decisions in northern hemisphere countries,<br />

and a potential effect may have been to<br />

pull more acres towards cotton for the upcoming<br />

<strong>2024</strong>/25 crop year. The USDA released results<br />

from a survey of planting intentions conducted<br />

in the first half of March, and findings suggested<br />

a 4% year-over-year increase in U.S. plantings this<br />

spring. This volume is below estimates generated<br />

by statistical models, and uncertainty may remain<br />

regarding the number of acres planted for<br />

another several months. In addition, recent years<br />

have demonstrated that moisture conditions in<br />

West Texas can also be heavily influential for U.S.<br />

production. There has been some additional<br />

rainfall in the region recently, which may help<br />

during the germination window, but it is impossible<br />

to know how much precipitation may fall<br />

during the important months late in the summer.<br />

Beyond the U.S., weak prices for competing<br />

crops may help bring in more cotton acres. Any<br />

increases in global planting and production<br />

will have to be balanced against an expected<br />

uptick in mill demand. Global textile demand<br />

has been muted since interest rates began to<br />

rise. Inflation remains a concern, which may<br />

keep interest rates at restrictive levels, but given<br />

the depth and length of the slowdown in order<br />

placement as well as some positive surprises in<br />

macroeconomic data, a gradual recovery in<br />

order placement could be coming.<br />

TEKSTİL & TEKNİK NİSAN | APRIL | <strong>2024</strong>


SUBSCRIPTION FORM ABONE FORMU<br />

Name / İsim : ........................................................................................................................................................................................... Surname / Soyadı : .........................................................................................................................................................................<br />

Company / Firma : ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................<br />

Mailing adress / Posta Adresi : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................<br />

Tel : ......................................................................................................................................................................................................................... Fax : ........................................................................................................................................................................................................................<br />

Vergi dairesi : ....................................................................................................................................................................................... Vergi no : .......................................................................................................................................................................................................<br />

Business Type / Faaliyet Alanınız : ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................<br />

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................<br />

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................<br />

Subscription starts in / Abone Başlangıç : .................. / 20 .................. Subscription ends in / Abone Bitiş : .................. / 20 ..................<br />

One year EURO 480<br />

Yıllık abone ücreti ( Türkiye için ) 600 TL.<br />

PAYMENT FORM ÖDEME ŞEKLİ<br />

Check is enclosed / Çek ektedir.<br />

Payment was transferred to your bank account. The receipt is enclosed.<br />

Ödeme banka hesabınıza yatırılmıştır. Makbuz ektedir.<br />

Debit my credit card / Kredi kartımı borçlandırınız.<br />

Credit card no / Kredi kartı no :<br />

Security number / Güvenlik numarası :<br />

Name of the card holder<br />

Kart sahibinin adı-soyadı<br />

: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................<br />

Expiry date / Geçerlilik süresi : .................... / .................... / ....................<br />

Type of the card / Kartın cinsi : Visa Master / Eurocard<br />

Date / Tarih : .................... / .................... / .................... Stamp & Signature / İmza : .................................................................................................................................................................................................................<br />

YURTİÇİ BANKA<br />

HESAP NUMARALARIMIZ ( TL )<br />

İSTMAG MAGAZİN<br />

GAZETECİLİK YAYINCILIK<br />

İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.<br />

GARANTİ BANKASI<br />

GÜNEŞLİ ŞUBESİ<br />

ŞUBE KODU: 295<br />

HESAP NO: 6293152<br />

IBAN NO:<br />

TR02 0006 2000 2950 0006 2931 52<br />

BANK ACCOUNT NO ( EURO )<br />

İSTMAG MAGAZİN<br />

GAZETECİLİK YAYINCILIK<br />

İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.<br />

TURKIYE GARANTI BANKASI<br />

GÜNEŞLİ BRANCH<br />

Bank account: 9073622<br />

Swift code: TG BATRIS XXX<br />

Branch code: 295<br />

IBAN NO:<br />

TR74 0006 2000 2950 0009 0736 22<br />

BANK ACCOUNT NO ( USD )<br />

İSTMAG MAGAZİN<br />

GAZETECİLİK YAYINCILIK<br />

İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.<br />

TURKIYE GARANTI BANKASI<br />

GÜNEŞLİ BRANCH<br />

Bank account: 9073623<br />

Swift code: TG BATRIS XXX<br />

Branch code: 295<br />

IBAN NO:<br />

TR47 0006 2000 2950 0009 0736 23<br />

İSTMAG MAGAZİN GAZETECİLİK YAYINCILIK İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.<br />

İHLAS MEDIA CENTER Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi No: 11 Medya Blok Kat: 1 P.K. 34197 Yenibosna - Bahçelievler / İSTANBUL / TURKEY<br />

Tel: +90 212 454 22 22 Fax: +90 212 454 22 93 web: www.tekstilteknik.com.tr e-mail: img@img.com.tr


professionalism<br />

speaks...<br />

YOUR LINK TO THE BEST TEXTILE MARKET<br />

SINCE 1985 TO <strong>2024</strong><br />

ISSN 2148-9254<br />

NİSAN APRIL <strong>2024</strong><br />

Denim <strong>2024</strong>.qxp_<strong>Tekstil</strong> & <strong>Teknik</strong> Cover 18.03.24 15:35 Seite 1<br />

www.tekstilteknik.com.tr<br />

Your Ticket to<br />

Value Added Denim<br />

Monforts Denim Range Concepts are<br />

running successfully in all Denim hubs<br />

worldwide allowing to process<br />

high-quality materials with reproducible<br />

quality at low production costs.<br />

n EcoApplicator for minimal<br />

liquor application<br />

n Drying, stretching and skewing functions<br />

for denim fabric with ThermoStretch unit<br />

n Fabric speeds of up to 40 m/min with 14.5 oz/yd 2 denim<br />

n ”double rubber” version comprising two compressive<br />

shrinkage units and two felt calenders in line for super<br />

elastic and bi-elastic material<br />

n Denim fabric is stretched and skewed far more gently<br />

than with conventional range combination<br />

NİSAN APRIL <strong>2024</strong><br />

Visit us at ITM<br />

hall 11, booth 1116B<br />

fast and flexible less<br />

less<br />

production chemicals drying energy<br />

Neotek <strong>Tekstil</strong> Mak. Tic. Ltd. Şti<br />

akilic@neotektekstil.com<br />

MONFORIZE YOUR PRODUCT<br />

A. Monforts Textilmaschinen GmbH & Co. KG Germany | A Member of CHTC Fong’s Group<br />

39<br />

years<br />

www.tekstilteknik.com.tr<br />

İSTMAG MAGAZİN GAZETECİLİK YAYINCILIK İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.<br />

İHLAS MEDIA CENTER Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi No: 11 Medya Blok Kat: 1 P.K. 34197 Yenibosna - Bahçelievler / İSTANBUL / TÜRKİYE<br />

Tel: +90 212 454 22 22 | Fax: +90 212 454 22 93 | web: www.tekstilteknik.com.tr | e-mail: img@img.com.tr


KORNIT DIGITAL’İN RAKİPSİZ TEKNOLOJİLERİYLE<br />

23-26 NİSAN TARİHLERİNDE TEXPROCESS FRANKFURT’TA<br />

BEKLİYORUZ.<br />

HALL 8, STAND A32

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!