STRAŻACKI

straz.lodz.pl
  • No tags were found...

STRAŻACKI - Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej ...

KURIER STRAŻACKI NR 151-152

BEZPIECZEŃSTWO

B U D Y N K Ó W

M I E S Z K A L N Y C H

Nadgryzione zębem czasu

Najstarsze, a zarazem najbardziej newralgiczne

pod względem ochrony przeciwpożarowej

budynki mieszkalne w województwie

łódzkim pochodzą głównie z przełomu XIX i XX

wieku, a niekiedy, tak jak w przypadku Piotrkowa

Trybunalskiego ich historia sięga nawet

XVI stulecia. Obiekty te przez wiele lat ulegały

tylko nieznacznym przebudowom i naprawom

co sprawia, że ich stan techniczny bardzo często

budzi poważne zastrzeżenia. Zdarza się, że

zaniedbania są tak duże, że mogą powodować

zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia lokatorów

w postaci pożaru, zatruć gazem czy porażeń

prądem elektrycznym.

Jedną z najważniejszych kwestii pod względem

bezpieczeństwa w komunalnych wielorodzinnych

budynkach mieszkalnych starej zabudowy

jest brak zapewnienia elementarnej

ochrony przeciwpożarowej. Sytuacja ta

wynika poniekąd z konstrukcji obiektów posiadających

bardzo często drewniane klatki

schodowe i stropy, złego stanu technicznego

i braku konserwacji instalacji grzewczych, elek-

trycznych, przewodów dymowych, spalinowych

i wentylacyjnych ale i zaniedbań ze strony właścicieli,

zarządców czy dewastacji samych mieszkańców.

W wielu przypadkach brak jest przeciwpożarowych

wyłączników prądu, okładziny na

sufitach i ścianach często wykonane są z materiałów

palnych, występują problemy z wentylacją

pomieszczeń, w których używane są kuchnie

gazowe lub urządzenia grzewcze. Strychy starych

budynków mieszkalnych na ogół z drewnianą

konstrukcją dachu niejednokrotnie wykorzystywane

są w charakterze swego rodzaju komórek

i magazynów, gdzie składowane są zbędne

meble, książki itp. Wszystkie nieużyteczne

i nagromadzone tam przez lata przedmioty oraz

gęste sieci rozwieszonych linek wykorzystywanych

na suszarnie stanowią zagrożenie dla strażaków,

a przede wszystkim ułatwiają szybki rozwój

pożaru, a przy tym ograniczenie widoczności

i możliwości dotarcia do źródła ognia.

Akcja kontrolno-rozpoznawcza

Z uwagi na szereg uchybień i nieprawidłowości

komunalne wielorodzinne budynki

mieszkalne starej zabudowy stanowić mogą

szczególnie trudny obszar działań ratowniczo-gaśniczych.

W związku z powyższym oraz

w konsekwencji tragicznych w skutkach pożarów

kamienic na terenie województwa łódzkiego

w 2007 roku, w styczniu 2008 roku Komenda

Wojewódzka PSP w Łodzi rozpoczęła akcję kontrolno-rozpoznawczą

pn. „Budynki mieszkalne”.

Wciąż kontynuowane przedsięwzięcie

ma na celu redukować do minimum zagrożenie

pożarowe w komunalnych wielorodzinnych

budynkach mieszkalnych oraz zwracać

uwagę organom gmin i samorządu terytorialnego

na konieczność sprawowania prawidłowego

nadzoru w zakresie ochrony przeciwpożarowej

nad tymi obiektami. W akcję

„Budynki mieszkalne” zaangażowane zostały

wszystkie powiaty województwa łódzkiego.

Pomogą dowódcy JRG

W wielu miastach, tak jak w przypadku

Pabianic, gdzie liczbę przedmiotowych obiektów

szacuje się na około 1000, Piotrkowa Trybunalskiego

czy Łodzi o zasobach starej zabudowy

komunalnej powyżej 300 budynków, rzetelne

przeprowadzenie kontroli znacznie przerasta

możliwości niewielkiej liczby funkcjonariuszy

PSP zatrudnionych w wydziałach kontrolno-rozpoznawczych

poszczególnych komend

powiatowych i miejskich. Z uwagi na to do przeprowadzenia

kontroli upoważniono także dowódców

jednostek ratowniczo-gaśniczych. Atutem

wspomagania pionu kontrolno-rozpoznawczego

przez funkcjonariuszy JRG jest możliwość

operacyjnego rozpoznania utrudnień, jakie

mogą wystąpić w trakcie prowadzonych działań

ratowniczych.

Ujednolicony system kontroli

KS

W celu ujednolicenia sposobu prowadzenia

kontroli wprowadzono dwustronicową ankietę

„Informacje do protokołu z czynności

kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony

przeciwpożarowej” składającą się z 9 części.

W pierwszej zawarte są podstawowe informacje

dotyczące adresu obiektu, daty kontroli,

danych osobowych kontrolującego oraz przedstawiciela

strony kontrolowanej w obecności

której odbywa się lustracja. Część druga ujmuje

warunki budowlane w postaci rodzaju zabudowy

i ilości kondygnacji. W części trzeciej należy

określić materiały zastosowane na główne

elementy konstrukcyjne takie jak ściany, stropy,

stropodachy i przekrycie dachu. Kolejny punkt

ma na celu zobrazować warunki ewakuacji panujące

w obiekcie. Należy tutaj zwrócić uwagę

na ilość klatek schodowych oraz możliwość

ich oddymiania, szerokość użytkową biegów

i spoczników, długość dojść ewakuacyjnych

a także ewentualne blokowanie i zawężanie

szerokości dróg ewakuacyjnych. Następny

fragment „informacji…” przedstawia warunki

instalacyjne ze szczególnym uwzględnieniem

stanu technicznego i konserwacji instalacji

elektrycznej z przeciwpożarowym wyłącznikiem

prądu, wentylacyjnej i spalinowej, gazowej

oraz odgromowej. Szósta część metryki

odnosi się do możliwość dojazdu do budynku

dla samochodów pożarniczych. W punkcie

siódmym określane są dodatkowe utrudnienia

w prowadzeniu działań ratowniczo-gaśniczych

w postaci lokalizacji hydrantów zewnętrznych,

możliwości użycia specjalistycznego sprzętu

ratowniczego jak skokochron czy podnośnik

oraz występowanie palnych komórek i garaży

przylegających bezpośrednio do ścian budynków

mieszkalnych z otworami okiennymi.

Ostatnim już fragmentem ankiety mającym

na celu ująć uchybienia i nieprawidłowości

są warunki organizacyjno-porządkowe dotyczące

składowania materiałów palnych na nieużytkowych

poddaszach czy strychach, a także

w piwnicach. Należy również sprawdzić wyposażenie

w instrukcje postępowania na wypadek

pożaru. „Informacje do protokołu z czynności

kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony

przeciwpożarowej” powinny zostać podpisa-

4

5

More magazines by this user
Similar magazines