03.09.2015 Views

*

Rhifyn 27 Haf 1997 - Cyd

Rhifyn 27 Haf 1997 - Cyd

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

sy'n h*wyddoT*e!nydd#'r Gymraeg<br />

society whirírTHMjintri the ise of Welsh<br />

9 11) *.<br />

Ymunwch â CYD nawr -<br />

^^^<br />

JoinJÜYD now - turn to page 7<br />

EISTEDDFOD GEN ÀÄETHOL CYMRU<br />

Nwyddau CYD • manylion ar dudalen 2<br />

DYSGU CYJ,<br />

WELSH? NEED<br />

? EISIAU YMARFER? HELP AR GAEL<br />

ìAKirP JO PRACTÎSE? HELP AVAiLABLF<br />

DEWCH I BAB iR Y MAES A STONDIN CYD YM MHABELL Y DYS<br />

COME ALONG Atíü*SEE US IN CYD'<br />

EISTEDDFOD FÌE D ALSO CYD HAS ASTAm4td THE LEARNERSl


.<br />

Erbyn hyn mae'r rhan fwyaf o'r<br />

rowndiau lleol a rhanbarthol<br />

wedi'u cynnal ac mae'r enillwyr yn<br />

edrych ymlaen at gystadlu yn y<br />

rownd derfynol am 2.00 o'r gloch<br />

ar 5ed Awst 1997 ym Mhabell y<br />

Dysgwyr ar faes Eisteddfod<br />

Genedlaethol Cymru<br />

Meirion a'r Cyffiniau.<br />

Uun; Colin Williams,<br />

Cwisfeistr Cwis<br />

CYDym<br />

Morgannwg<br />

Llywydd Anrhydeddus:<br />

Yr Athro Bobi Jones<br />

Cadeirydd - Paul Attridge<br />

Is-gadeirydd - Llinos Dafis<br />

Trysorydd - Denise Barron<br />

Ysgrifennydd Cofnodion - Carwen Vaughan<br />

Noddir Cwis CYD gan:<br />

Cydlynydd CYD:<br />

Jaci Taylor<br />

Swyddfa CYD, Yr Hen Goleg, Heol y Brenin, Aberystwyth, Ceredigion SY23 2AX<br />

Ffôn/Ffacs- (01970) 622143<br />

! Bank -<br />

Helpü<br />

Mae ar CYD eich eisiau chi i gynorthwyo yn y<br />

digwyddiadau canlynol.<br />

A cfiance to pradìse your Welsh! CYD needs you<br />

to help in the following events - tbere will be<br />

fluent Welsh speakers ìhere to help you.<br />

Sioe Llanelwedd:21-24 Gorffennaf<br />

Eisteddfod Genedlaethol Cymru Meirion a'r<br />

Cyffiniau: 2-9 Awst<br />

Cofiwch fod gwaith paratoi'r stondin/babell<br />

hefyd os dych ar gael am VÌ diwrnod cyn y<br />

dyddiadau uchod. Ffoniwch y swyddfa mewn da<br />

bryd i sicrhau tocyn yn rhad ac am ddim.<br />

NWYDDAU CYD<br />

Bathodyn 'Haf o hyd gyda CYD'<br />

Bathodyn 'Rydw i'n dysgu Cymraeg'<br />

Beiro<br />

Llyfrnodwr<br />

40c<br />

lOc<br />

50c<br />

80c<br />

Myg 1 gydag englyn £7.00<br />

Myg 2 gydag englyn £8.50<br />

Cardiau Nadolig coch 'Mam a'i Phlentyn'<br />

50c<br />

Cardiau Nadolig eraill £1.50<br />

Sticer car (am ddim i aelodau)<br />

40c<br />

DIOLCH O GALON<br />

Rydym yn ddiolchgar i Siôn Meredith am<br />

ei rodd hael o £50, ac i aelodau cangen<br />

CYD Ardal Aberystwyth am eu rhodd o<br />

£100 i CYDyn ganolog.<br />

Gair o'r Gadair<br />

Erbyn hyn bydd Eisteddfod yr Urdd drosodd am<br />

flwyddyn arall. Gobeithio bod rhai ohonoch wedi<br />

manteisio ar y cyfle i gychwyn y tymor o 'Gerdded<br />

y Maes'. Gweithgaredd unigryw Gymreig, a hollol<br />

newydd i mi cyn i mi fynd i'm 'Steddfod gyntaf rai<br />

blynyddoedd yn ôl. Rhywbeth sydd yn ei gwneud<br />

hi'n amlwg ein bod ni, fel gwlad, dipyn bach yn<br />

wahanol i'r gweddill.<br />

Wel gobeithio mi wnawn ni weld nifer sylweddol<br />

ohonoch yn y Cyfarfod Cyffredinol ym mis<br />

Gorffennaf. Cofiwch mai dyma'r cyfle i chi gael<br />

lleisio eich barn. Felly, os oes gennych unrhyw beth<br />

i'w ddweud, dewch.<br />

Paul Attridge<br />

Welsh Phrases for Learners<br />

gan Leonard Hayles<br />

YLolfa,£5.95<br />

Llyfr da ar gyfer dysgwyr o bob safon.<br />

Geiriau, ymadroddion ac idiomau<br />

mewn un llyfr hwylus.<br />

Saesneg-Cymraeg<br />

Cymraeg-Saesneg<br />

Diddorol dros ben<br />

"Mae e'n siarad<br />

siprys."<br />

ar gyfer<br />

ymadrodd<br />

hwylus<br />

trefn yr wyddor<br />

dros ben<br />

siarad siprys<br />

Trefn yr wyddor<br />

Defnyddiol dros ben<br />

Ceirch barley<br />

oats haidd<br />

Welsh Saesneg<br />

Cymraeg English<br />

for<br />

saying, expression<br />

easy, convenient<br />

alphabetically arranged (<br />

exceedingly<br />

io speak a m/xture of Welsh and<br />

English (Lit. mixed corn)<br />

Mae CYD yn elusen gofrestredig (rhif 518371)<br />

Panel Golygyddol Cadwyn CYD:<br />

Swyddfa CYD, Yr Hen Goleg, Heol y Brenin, Aberystwyth, Ceredigion SY23 2AX<br />

Ffôn/Ffacs-(01970) 622143<br />

Mae Cadwyn CYD yn ymddangos bedair gwaith y flwyddyn. Dyddiau cyhoeddi:<br />

15 Mawrth 15 Mehefin 15 Medi 5 Rhagfyr<br />

Dyddiad cau ar gyfer erthyglau, newyddion ac ati: 3 wythnos cyn cyhoeddi<br />

Dyddiad cau ar gyfer hysbysebion (copi parod i'r camera): Pythefnos cyn cyhoeddi<br />

Swyddogion Cyswllt CYD<br />

John Teifi Morris (01978) 262806 Dwyrain Clwyd<br />

Eirlys Wynn Tomos (01745) 813714 Gorllewin Clwyd<br />

Mena Williams(01745) 354621 Y Rhyl a Bae Colwyn<br />

Delma Thomas (01686) 688538 Gogledd Powys<br />

Julie Brooker (01766) 830712 Gwynedd<br />

Dafydd Gwylon (01834) 813249 Dyfed<br />

Dean Baker (01792) 586388 Gorllewin Morgannwg<br />

Cecil Lloyd Jones (01873) 830025 Gwent<br />

Gctreth Kiff (01222) 755475/486469 Caerdydd a'r Fro<br />

Danny Grehan (01443) 671577 Morgannwg<br />

HYSBYSEBION<br />

Beth am hysbysebu yn Cadwyn?<br />

Gostyngiad o 20% am dalu am 4 hysbyseb<br />

ymlaen llaw:<br />

Tudalen Llawn: £440<br />

l/2tudden: £220<br />

l/4tudalen: £110<br />

l/8tudalen: £55.00<br />

1/16 tudalen: £27.50<br />

Dyluniwyd gan Owain Huw<br />

(owain@enterprise.net/01970 615741).<br />

Argraffwyd gan Y Lolfa.<br />

Dysgu'r Gymraes?<br />

; Ofn gwncud cawl o bethau?<br />

Pcidiwch â rhoi'r ffidil yn y to.<br />

Gallwn gynnig help llaw í chi*<br />

Mae'r casgliad yma o ysgrifau byrion nid yn<br />

unig yn cyflwyno gwybodacth ddifyr am hanes<br />

a thraddodiadau Cymru ond hefyd yn ymdrin â<br />

chystrawennau sy'n peri anhawster i ddysgwyr.<br />

This collection of short articles not only introduces<br />

learners to the history and traditions of Wales but<br />

also deals with points of<br />

language construction that<br />

might well bemuse the<br />

average learner.<br />

».<br />

PING HAND<br />

Os yw'r treigladau'n faen tramgwydd i chi,<br />

dyma gymorth hawdd troi ato.<br />

If knowins when, or when not, to mutate<br />

a word has proved to be a problem, then this<br />

easy-to-use guide<br />

should help.<br />

I'W COFIO!<br />

4-6 Gorffennaf: Penwythnos yn Nant<br />

Gwrtheyrn: Adar y Nant a Phen Ll n yng<br />

nghwmni difyr Ted Breeze Jones; Gweithdy<br />

Llenyddiaeth gyda Cyril Jones<br />

Lluniau gan Jaci Taylor, oni nodir yn wahanol.<br />

4-7 Gorffennaf: Gweithdy Peintio ac<br />

Arlunio gyda Mary Lloyd Jones<br />

5 Gorffennaf 1997: Cyfarfod Cyffredinol<br />

Blynyddol CYD. 3 o'r gloch (Bwffe am 1<br />

o'r gloch) Canolfan laith Genedlaethol<br />

Cymru, Nant Gwrtheyrn<br />

5 Gorffennaf: Cyfarfod y Pwyllgor<br />

Gwaith. 2 o'r gloch Canolfan laith<br />

Genedlaethol Cymru, Nant Gwrtheyrn.<br />

Dyma'r llyfr cyntaf i redeg rhestr gynhwysfawr<br />

o dros 1000 o ferfau Cymracg.<br />

This comprehensive, user-friendly directory is the<br />

Welsh equivalent of '1000 French/Spanish/ltalian<br />

Verbs Conjugated'.<br />

Llandysul, Ceredigion SA44 4BQ<br />

-• 01559 362371 ,,,, 01559 363758<br />

2 CADWYM


Mae'r Eisteddfod Genedlaethol yn Y Bala eleni.<br />

Dyma'r bumed Eisteddfod Genedlaethol yn Meirionnydd a'r ail yn Y Bala.<br />

Mae tua 150,000 o bobl yn mynd i'r Eisteddfod bob blwyddyn.<br />

Mae dros 300 o stondinau<br />

Ystyr y gair 'bala' yw y fan lle mae afon yn gadael llyn<br />

Tref ar lan Llyn Tegid ym Meirionnydd yw'r Bala.<br />

Llyn Tegid yw'r llyn naturiol mwyaf Cymru - 1.69 milltir sgwâr neu 4.38 cilomedr sgwâr.<br />

Hefyd ar lan Llyn Tegid mae Glan-llyn, gwersyll yr Urdd.<br />

Mae tua 1,800 o bobl yn byw yn Y Bala.<br />

Mae llawer o bobl enwog yn hanes Cymru wedi byw yn ardal Y Bala, pobl fel T E Ellis AS,<br />

Michael D Jones, Betil Cadwaladr, Bob Tai'r Felin, Syr Owen M Edwards, Syr Ifan ap Owen<br />

Edwards a Thomas Charles.<br />

Roedd Thomas Charles yn un o brif sylfaenwyr yr Ysgol Sul a Chymdeithas y Beiblau.<br />

Mae Swyddfa'r Eisteddfod yn Nh Thomas Charles ar Stryd Fawr Y Bala.<br />

Ar ddechrau'r ganrif ddiwetha' roedd Y Bala yn enwog am wneud wigiau i bobl bwysig yn<br />

Llundain.<br />

1873 - y treialon c n defaid cyntaf erioed ger Y Bala.<br />

1934 - Cyfarfod cyntaf Cymdeithas Dawns Werin Cymreig yn Y Bala.<br />

Mae 80% o bobl Y Bala yn siarad Cymraeg.<br />

eleni<br />

pumed<br />

y bumed Eisteddfod<br />

y pumed gair<br />

yr ail<br />

pob blwyddyn<br />

ystyr y gair<br />

ar lan Llyn Tegid<br />

mwyaf<br />

gwersyll<br />

Mae wedi byw yn<br />

this year<br />

fifth<br />

the fifth Eisteddfod (f)<br />

fhe íifth word (m)<br />

the second<br />

every year<br />

the mean'mg of ihe word<br />

on the bank of Lake Tegid<br />

bìggesl<br />

camp<br />

have lived /n (Perfect tense<br />

of 'BOD' = fo be)<br />

pobl enwog<br />

Roedd<br />

un o brif sylfaenwyr<br />

cymdeithas<br />

yn Nh Thomas<br />

famous people<br />

It, she or he was/<br />

were- with plural<br />

and collective<br />

nouns (imperfeci<br />

tense of 'BOD')<br />

one of the chief<br />

íounders<br />

soàety<br />

in Thomas<br />

Charles's house<br />

ar ddechrau'r ganrif<br />

diwetha(f)<br />

am wneud wigiau<br />

pobl bwysig<br />

treialon c n defaid<br />

cyntaf erioed<br />

cyfarfod<br />

dawns werin Cymreig<br />

Cymraeg<br />

at the beginning of fhe<br />

centuary<br />

last (when ii is noi<br />

the final one)<br />

íor making wigs<br />

imporiant people<br />

sheep dog trials<br />

fìrst ever<br />

meefing<br />

Welsh foik dancing<br />

the Welsh language<br />

Cwestiynau<br />

1 Ble mae'r Eisteddfod Genedlaethol eleni?<br />

2 Tua faint o bobl sy'n mynd i'r Eisteddfod?<br />

3 Beth yw ystyr y gair 'bala'?<br />

4 Faint o bobl sy'n bywyn Y Bala?<br />

5 Beth yw maint Llyn Tegid?<br />

6 Beth sy ar lan Llyn Tegid? (2 ateb)<br />

7 FV/y oedd Thomas Charles?<br />

8 Pwy sy'n byw yn Nh Thomas Charles nawr?<br />

9 Am beth oedd Y Bala yn enwog ar ddechrau'r<br />

ganrif ddiwetha'?<br />

10 Faint o bobl sy'n siarad Cymraeg yn y Bala?<br />

Ble mae<br />

Whereis ?<br />

Faint o bobl<br />

Beth yw maint<br />

How many people..<br />

Whai ìs ihes'ae of.<br />

Beth sy ar...<br />

What is on ?<br />

Pwy sy'n byw...<br />

Who lives<br />

Am beth \~> For whai ?<br />

Bangor<br />

Á<br />


Byddwn ni'n cyhoeddi newyddion y<br />

canghennau a'r Swyddogion Cyswllt ar<br />

y tudalennau yma yn y rhifyn nesaf<br />

SWYDDOGION CYSWLLT CYD<br />

MENA WILLIAMS<br />

34 Maes Hedydd, Y Rhyl<br />

LL18 4RW. (01745)354621<br />

JOHN TEIFI MORRIS<br />

11 Ffordd Ystrad, Coed-y-<br />

Glyn, Wrecsam LL13 7QQ<br />

(01978)262806<br />

JULIE BROOKER<br />

Ffriddlwyd, Glan y Pwll,<br />

Blaenau Ffestiniog LL41 3PN.<br />

(01766)830712<br />

ElRLYS WYNN TOMOS<br />

9 Bryn Eryl, Rhuthun<br />

LL15 IDT. (01824)705409<br />

GORLLEWIN<br />

MORGANNWG<br />

MORGANNWG<br />

DAFYDD GWYLON<br />

Maes Cware, Stepaside, Arberth<br />

SA67 9JL. (01834)813249<br />

(CAERDYDD<br />

A'R FRO<br />

ÜELMA IHOMAS<br />

Golygfa'r Bryn, 13 Maes y<br />

Neuadd, Caersws SYl 7 5DS.<br />

(01686)688538<br />

5 Beattie Street, Cwmdu,<br />

Abertawe SA5 8HF.<br />

(01792)586388<br />

Ffôn symudol: 0468 963966<br />

DANNY GREHAN<br />

Allt Wen, 33 Y Stryd Fawr,<br />

Tonyrefail, Rhondda CF39 8PH.<br />

(01443)671577<br />

GARETH KIFF<br />

9 Rhodfa'r Torrens Cyncoed<br />

Caerdydd CF2 6DQ.<br />

(01222)755475<br />

CECIL LLOYD JONES<br />

Camlas, 70 Malford Grove,<br />

Gilwern, Y Fenni NP7 0RN.<br />

(01873)830025<br />

4•CADWYM


CLWYD<br />

John Teifi Morris:<br />

GR P PENBEDW<br />

HughBegley (0151) 6526353<br />

CEI CONNAH<br />

DrStanMorton (01352) 750670<br />

CORWEN<br />

John Teifi Morris (01978) 262806<br />

CYD ARDAL BRO DELYN YR WYDDGRUG<br />

Adrienne Allen (01244) 821286<br />

CROESOSWALLT<br />

John Teifi Morris (01978) 262806<br />

WRECSAM<br />

John Teifi Morris (01978) 262806<br />

GR P NEWI<br />

Pam Evans Hughes (01978) 29066<br />

ARDAL COEDPOETH<br />

Steve Turnbull (01978) 753238<br />

RHUABON<br />

Dewi Jones<br />

RHOSLLANERCHRUGOG<br />

Carey Davidson (01978) 362201<br />

YSGOL HAFOD Y WERN<br />

Carey Davidson (01978) 362201<br />

LLANDEGLA<br />

John Teifi Morris (01978) 262806<br />

Eirlys Wynn Tomos:<br />

YSGOL BOD ALAW BAE COLWYN<br />

Eirlys Wynn Tomos (01824) 705409<br />

LLANSANNAN<br />

Eirlys Wynn Tomos (01824) 705409<br />

YSGOL Y LLYS, PRESTATYN<br />

Eirlys Wynn Tomos (01824) 705409<br />

9.00am-11.00am bore Gwener olaf bob mis<br />

RHUTHUN<br />

Eirlys Wynn Tomos (01824) 705409<br />

2il a 4ydd p'nawn Gwener yn y mis 1.30pm-3pm<br />

ABERGELE<br />

Eirlys Wynn Tomos (01824) 705409<br />

DINBYCH<br />

Eirlys Wynn Tomos (01824) 705409<br />

CERRIGYDRUDION<br />

Eirlys Wynn Tomos (01824) 705409<br />

Mena Williams:<br />

RHYL<br />

Mena Williams (01745) 354621<br />

Bob dydd Llun yn y Llyfrgell 1.00 tan 2.30<br />

BAE COLWYN<br />

Mena Williams (01745) 354621<br />

Dydd Mercher, 1 af a'r 3ydd y mis, Llyfrgell - 1.30-3<br />

Cynhelir rownd Gorllewin Clwyd o Gwis CYD ar<br />

nos Wener, 6ed Mehefin, 1997 yng Nghanolfan<br />

laith Clwyd, Dinbycb. Cysylliwch ag Erlys Tomos.<br />

GWYNEDD<br />

Julie Brooker:<br />

DOLGELLAU<br />

Sarah (01341) 422124<br />

Nos lau unwaith y mis<br />

LLYN AC EIFIONYDD<br />

Alan (01758) 701013<br />

Nos lau unwaith y mis yng Ngwesty'r T r<br />

TYWYN<br />

Jane (01654) 782682<br />

Unwoith y mis<br />

CYD Y BERMO<br />

JulieBrooker(01766)830712<br />

Unwaith y mis ar brynhawn lau am 2.30pm yn 'The<br />

White üon'<br />

DYFFRYN ARDUDWY<br />

JulieBrooker(01766)830712<br />

Ar nos Fercher olaf y mis<br />

CYD CYFFORDD LLANDUDNO<br />

JulieBrooker(0176ó)830712<br />

Unwaith y mis yng Ngwesty yr Hen Orsaf<br />

YBALA<br />

JulieBrooker(01766)830712<br />

Unwaith y mis p'nawn lau/p'nawn Llun yn y 'Royal<br />

White Lion'<br />

CANGHENNAU CYD<br />

LLANRWST<br />

Julie Brooker (01766) 830712<br />

Gwener olaf y mis yn 'The Eagle Hotel'<br />

NANTGWRTHEYRN<br />

Gareth Jâms (01758) 750334<br />

BETWS Y COED<br />

Julie Brooker (01758) 830712<br />

GOGLEDD POWYS<br />

Delma Thomas:<br />

MACHYNLLETH<br />

Delma Thomas (01686) 688538<br />

Pob cyfarfod ar nos Fercher<br />

LLANFAIR<br />

Delma Thomas (01686) 688538<br />

Pob cyfarfod ar nos lau<br />

LLANFYLLIN<br />

Delma Thomas (01686) 688538<br />

Pob cyfarfod ar nos Lun<br />

LiANIDLOES<br />

Delma Thomas (01686) 688538<br />

Pob cyfarfod ar nos Fercher<br />

TRALLWNG<br />

Delma Thomas (01686) 688538<br />

Pob cyfarfod ar nos Fercher<br />

Y DRENEWYDD<br />

Delma Thomas (01686) 688538<br />

Pob cyfarfod ar nos Fawrth<br />

DE POWYS<br />

ABERHONDDU<br />

JaciTaylor 01970 622143<br />

LLANWRTYD<br />

JaciTaylor01970 622143<br />

LLANDRINDOD<br />

JaciTaylor 01970 622143<br />

RHAYADER<br />

Jaci Taylor 01970 622143<br />

YSTRADGYNLAIS<br />

JaciTaylor 01970 622143<br />

DYFED<br />

Dafydd Gwylon:<br />

ARBERTH<br />

Dafydd Gwylon (01834) 813249<br />

BRO'R PRESELAU<br />

GlenysSida (01994) 419631<br />

CAERFYRDDIN<br />

JeanThomas (01267) 236852<br />

Nos Fawrth 1 af a 3ydd yn y mis<br />

CASTELL NEWYDD EMLYN<br />

KenJones (01239) 811301<br />

Unwaith y mis ar nos Fercher<br />

CLWB CLEBER<br />

GlenysSida (01994) 419631<br />

Pob Gwener 1 af yn y mis<br />

CROSSHANDS<br />

FredBond (01267) 275383<br />

Bob nos lau<br />

DINBYCH Y PYSGOD A PHENFRO<br />

Megan Thomas<br />

(01646)684199<br />

SAN CLÊR<br />

SimeonJones (01994) 230836<br />

HWLFFORDD<br />

Ross Grisbrook (01437) 767784<br />

HENDYGWYN AR DAF<br />

Dafydd Gwylon (01834) 813249<br />

LLANDEILO<br />

Christine Jones<br />

LLANGRANNOG<br />

Philippa Gibson (01239) 654561<br />

1 af a 3ydd nos Fercher yn y mis yn y Pentre Arms<br />

TREFDRAETH<br />

Eiry Ladd Lewis (01239) 820401<br />

Bore Llun<br />

TYDDEWI<br />

Brenda Devonald (01437) 720333<br />

Bron bob nos Sadwrn yn y Clwb RAFA yn Nhyddewi<br />

LLANELLI<br />

Dafydd Gwylon (01834) 813249<br />

ARDAL ABERYSTWYTH<br />

AnnJones (01970) 828253<br />

11.00-12.00 bob bore lau. Bob nos Fawrth a nos lau<br />

yn y Talbot<br />

CANGEN Y COLEG, ABERYSTWYTH<br />

EmyrWyn Francis (01970) 612128<br />

Bob nos lau am 8.00 yn y Cps<br />

SIOP SIARAD FELINFACH, THEATR FEUNFACH<br />

MollySkeet (01974) 821395<br />

Bob dydd Llun am 1.30pm yn Theatr Felinfach<br />

PONTERWYD<br />

Elaìne lzet+ (01970) 890383<br />

Nos Fercher olaf y mis<br />

DYFFRYN AERON<br />

MaryDavies (01570) 470630<br />

Bob yn ail nos Fercher yn Nhafarn y Vale, Felinfach<br />

TREGARON<br />

Peter Gilbert (01974) 261417<br />

ABERPORTH<br />

JaciTaylor (01970) 622143<br />

A CATALOGUE OF WELSH-LEARNING RESOURCES<br />

Ysgrifennwch am gopi nawr<br />

Hefyd Catalog Llyfrau Cymraeg Plant<br />

17 Heol y Farchnad, Llanelli SAI5 IYD<br />

hefyd/also<br />

Ty Tawe, 9 Stryd Christina, Abertawe SAI 4EW<br />

Post-E:dyfrig@siopywerin.demon.co.uk<br />

Dalen Rhyngrwyd: www.siopywerin.demon.co.uk<br />

Llyfrau Cymraeg * Casetiau * Crynoddisgiau * Fidios i Blant ac Ocdolion *<br />

Baneri * Bathodynau * Llyfrau Cymraeg a Llyfrau Saesneg of ddiddordeb Cymreig<br />

ABERAERON<br />

JaciTaylor (01970) 622143<br />

LLANBEDR PONT STEFFAN<br />

JaciTaylor (01970) 622143<br />

GORLLEWIN MORGANNWG<br />

Dean Baker:<br />

AFAN<br />

Wil Thomas (01639) 896759. Rosalind Thomas<br />

(01639)630907<br />

Bob nos Fawrth<br />

BRYN<br />

Dafydd Bowen (01639) 885350<br />

Bob nos Fawrth<br />

CASTELLNEDD(CYDYGNOLL)<br />

Mari Edwards (01639) 630478<br />

Bob nos lau<br />

PONTARDDULAIS<br />

AlanCram (01792) 882381<br />

Nos Lun unwaith y mis<br />

CYD TY TAWE (ABERTAWE)<br />

Adrian Rees (01792) 879600 Colin Hopkins (01792)<br />

201065<br />

Bob nos Lun am 9.00 o'r gloch<br />

ALLTWEN (PONTARDAWE)<br />

BrianJones (01 792) 830330<br />

Bob nos lau<br />

Y DDRAIG WERDD (LLANGATWG/CADOXTON)<br />

Rosalind Thomas (01639) 630907<br />

Bob nos Lun<br />

GORSEINON<br />

DeanBaker ((01792) 586388<br />

Nos Lun gyntaf y mis<br />

MORGANNWG GANOl<br />

Danny Grehan:<br />

MERTHYRTUDFUL<br />

PhilMeaker (01443) 671577<br />

Bob nos Fercher<br />

PONTYPRIDD<br />

JaneDavies (01443) 229128<br />

Nosweithiau achlysurol. 1 Gorffennaf- Noson Holi'r<br />

Sêr. 2 Hydref-Twmpath<br />

CYD RHONDDA<br />

PaulaJones (01443) 680227<br />

Yn y Stag bob nos Wener. Dau beth dros yr hcrf<br />

12fed mis Medi - noson cyflwyno tystysgrifau<br />

Clwb Pêl-droed Ton Pentre (gyda Jac y Do?)<br />

ABERTRIDWR<br />

Lorraine Hughes (01223) 831978<br />

Bob nos Fercher, Gwesty'r Aber<br />

4 Mehefin - Noson Ceilys<br />

CAERFFILI<br />

Karen Woosencroft (01222) 888125<br />

Bob nos Lun - 9.15pm -Tafarn Crossways<br />

CYD CYNON (CLWB PÊL-DROED)<br />

Meirwen Hancock (01443) 474230<br />

Bob nos Fawrth<br />

TONYREFAIL<br />

DannyGrehan (01443) 671577<br />

MAESTEG<br />

ColinJones (01656) 735375<br />

PENYBONT<br />

DannyGrehan(01443)671577<br />

CAERDYDD A'R FRO<br />

Gareth Kiff:<br />

Nosweithiau cymdeithasol bob nos lau yng<br />

Nghaerdydd. Clwb 'Siawns am Sgwrs' bob mis ar<br />

ddydd lau. Clwb Gwerthfawrogi Dramâu/ffilmiau<br />

25 Mehefin 1997: Taith fws i Langynwyd<br />

28 Mehefin 1997: Noson i'rTeulu yng Nghanolfan<br />

Hamdden y Tyllcoed<br />

GWENT<br />

Cecil Lloyd Jones:<br />

3ydd Mehefin: Cwis CYD, Canolfan Gilwern<br />

Trefnir gweithgareddau amrywiol. Cysylltwch â Cecil<br />

Lloyd Jones. Croeso i bawb.<br />

CADWYM • 5


Penwythnos Nant Gwrtheyrn<br />

IGweithdy Ffotogratfiaeth 11-13 Ebrill 1997<br />

Mwynheuais i'r penwythnos yn fawr iawn; roedd<br />

yn gyfle i dreulio amser gyda chriw o bobl<br />

gyfeillgar iawn mewn amgylchedd hyfryd. Mae'n<br />

anhygoel bod pobl heb unrhyw brofiad<br />

ffotograffiaeth yn gallu cynhyrchu printiau o<br />

ansawdd dda. Hoffwn i fynd eto!<br />

PHILIP PALMER<br />

mwynheuais i - / en/oyed; anhygoel - incredible;<br />

cynhyrchu - to produce; ansawdd - quality<br />

Ohyn ymlaen byddaf yn edrych yn fwy craff (a<br />

synhwyrol, mae'n debyg) ar lun a thirlun. Mae<br />

Keith Morris wedi dysgu ei grefft drwy brofiad ac yn<br />

barod iawn i rannu ei ddawn. Roedd yn benwythnos<br />

llwyddiannus.<br />

CELIA JONES<br />

byddaf yn edrych - / will loolc; yn fwy craff - more<br />

obser/ani; synhwyrol - sensible; (l)lun - picture;<br />

tirlun - landscape; wedi dysgu ei grefft - learned his<br />

trade; drwy brofiad - by expen'ence;<br />

ei ddawn - his talenf; llwyddiannus - successfuí<br />

Hoffwn ddiolch i Jaci am drefnu'r cwrs ac i Keith<br />

Morris am ei waith ar yr ochr dechnegol.<br />

Dysgom lawer ganddo am dynnu lluniau du a gwyn<br />

sydd llawer mwy anodd na gwaith lliw. Rhaid bod Jaci<br />

wedi gweddìo yn galed i gael sut dywydd braf. Yr ydym<br />

wedi mwynhau'r penwythnosyn fawr. Rhaid hefyd diolch<br />

am sut gwmni cyfeillgar. Un cwyn - gormod i fwyta.<br />

BRENIG A PAULA JONES<br />

hoffwn ddiolch - I would like to fhanlc; ar yr ochr<br />

dechnegol - on the technical side; dysgom lawer<br />

ganddo - we learned a lot from him; am dynnu<br />

lluniau - about taking photographs; cwmni/gwmni<br />

cyfeillgar - frìendly company; cwyn - comphint;<br />

gormod i fwyta - foo much to eai<br />

Roedd y penwythnos yn un da iawn. Roedd y bwyd<br />

yn gampus a'r bobl yn wych. Roedd yn bleser<br />

cael cwrs gan Keith Morris.<br />

PHILIP GROGAN, OLDHAM<br />

y penwythnos - the weekend; campus/yn gampus -<br />

excellent; gwych/yn wych - brilliant; pleser/yn bleser<br />

- a pleasure<br />

Coedwig a chraig, awyr las digwmwl, môr llwyd<br />

heb gwch na chrychni. Ychwanegwch lety<br />

cysurus, cwmni difyr a gormod o fwyd, her y dasg o<br />

drosglwyddo lliwiau a siapiau cornel fach dawel o<br />

Wynedd i ddu a gwyn oer print ffotograffig dan<br />

lygaid craff ac arweiniad hwyliog Keith Morris a<br />

dyma i chi resait am benwythnos paradwysaidd.<br />

ALUN JONES<br />

coedwig a chraig - foresf and rock; awyr las digwmwl<br />

- doudless bìue slcy; môr llwyd - grey sea; heb gwch<br />

na chrychni - wifhout a boat or wrinkle; ychwanegu<br />

- fo odd; llety/lety cysurus - comfortable<br />

accommodaìion; cwmni difyr - pleasant company;<br />

t/drosglwyddo - transfer; resait - recipe;<br />

paradwysaidd - parad/sean; llygad craff - lceen eye;<br />

arweiniad hwyliog - easy/dear insiruciions<br />

Des i heb brofiad o dynnu lluniau. Des i heb<br />

gamera hyd yn oed - wel heb gamera oedd yn<br />

cyfrif fel camera i Keith! Er hynny, gadewais i'r Nant<br />

â thri llun oedd yn ddigon da i'm cadw i'n hapus.<br />

Ond y peth mwyaf oedd aros yn awyrgylch ac<br />

amgylchfyd y Nant, mwynhau'r cwmni, ac ymhyfrydu<br />

yn yr haul.<br />

Dl-ENW.<br />

des i heb brofiad - / arrWed wiìh no experience; heb<br />

gamera hyn yn oed - even without a camera;<br />

awyrgylch - atmosphere; amgylchfyd - enw'ronment;<br />

ymhyfrydu yn yr haul - en/'oy íhe sun<br />

Roedd y lle yn arbennig, tawel, hardd a<br />

phellennig. Roedd yn dda i fod bant o'r ceir a<br />

s n y traffig, a chlywed dim ond y môr a'r gwynt ac<br />

adar. Mae'n rhyfedd meddwl bod y lle yn brysur<br />

iawn pan oedd y chwarel yn gweithio. Nawr, mae'r<br />

chwarel ar gau ac mae natur wedi dod yn ôl i'r lle,<br />

a phobl fel ni sy'n dod i fwynhau ac ymlacio a<br />

chlebran a chymdeithasu, ble cynt roedd pobl yn<br />

gweithio yn galed a bywyd yn fyr. Falle, dim ond un<br />

peth sy'n aros heb newid: 'dyn ni'n siarad yr un<br />

iaith. Mae popeth arall wedi newid, ond gobeithio<br />

bydd y clebran yn Gymraeg yn parhau.<br />

MARTIN<br />

pellennig/phellennig - far/remote; pan oedd y<br />

chwarel yn gweithio - when the quarry wos worlcíng;<br />

ymlacio a chlebran a chymdeithasu - re/cmng and<br />

chatting and soáalising; ble cynt - wbere once; caled/<br />

yn galed - fiard; a bywyd yn fyr - and life was short<br />

Yn gynyddol wrth i'r penwythnos fynd yn ei flaen<br />

deuthum yn ymwybodol o deimlad o lawenydd<br />

yn ymdreiddio drwof. Roedd awyrgylch hudolus y<br />

Nant a haul braf y gwanwyn yn llonni calon. Cefais<br />

wefr annisgwyl wrth ddysgu am ddirgelion y broses<br />

o ddatgelu lluniau yn yr ystafell dywyll.<br />

FEUCITY<br />

Cefais - I hod; (g)wefr annisgwyl - an vnexpected<br />

ihrill; (d)dirgelion - secrets; datgelu - to develop<br />

(photographs)<br />

Plygwch i íawr, ddwedodd Keitb. Uun Philip Grogan<br />

Keiih Morris yn wên i gyd (arweinydd y gweifhdy<br />

fíofograffiaeth) Uun Feiiáiy Roberis<br />

Fanila<br />

Be' ddwedodd Keith? Philip Grogan o Philippa<br />

Gìbson yn y Nonf<br />

Nid oedd gan fy modryb fawr o ffydd yn yr hufen îa melyn, meddal a werthid o gert bach ar y Prom.<br />

Mynnai fod y gwerthwryn cadw'i stoc o dan ei wely. (Yn wir, yn y pedwardegau, aeth hanner ei gwsmeriaid<br />

i'r ysbyty a theiffoed.) Ym marn fy modryb, yr unig hufen îa saff oedd y "Polar Maids" o Woolworths,<br />

pelennau caled, rhewllyd, fanila neu fefus. Am fod fy nghyfnither, Valmai, yn iau, iddi hi aeth y cynnig<br />

cyntaf, a bob tro, dewisai y belen binc, er fy ngweddi ddistaw. Hoffwn innau flas y mefus, ond 'roedd<br />

rhaid imi ddewis y pelennau gwynion, rhag iddynt deimlo ein bod ni'n eu diystyru. Haf ar ôl haf, llyncais<br />

yr ail ddewis; gobeithio eu bod yn gwerthfawrogi'm caredigrwydd ar eu ffordd i fy mol.<br />

MORFUDD DERNARD<br />

a werthid<br />

mynnai fod<br />

pedwardegau<br />

ym marn fy modryb<br />

am fod<br />

which used fo be sold<br />

he/she used fo insisi that<br />

forties<br />

in my aunt's opinion<br />

because was<br />

fy nghyfnither<br />

diystyru<br />

gwerthfawrogi<br />

caredigrwydd<br />

my cousin<br />

disregard<br />

appreäate<br />

kindness<br />

Prifysgol Cymru Aberystwyth The University of Wales<br />

Adran Addysg Barhaus / Department of Continuing Education<br />

whpan awst<br />

Intensive Residential Coursc for Welsh Learners. University of Wales, Aberystwyth<br />

4-30 Awst (August) 1997<br />

There will be two groups: Group 1 (Beginners) for anyone who wants to learn<br />

the basic skills of communicating in Welsh; Group 2 (Revision) for those who have<br />

received approx. 100 hours of formal tuition and wish to brush up their Welsh.<br />

Both groups are ideal for anyone who is attracted by the idea of an<br />

intensive course but cannot afford too long a period of study.<br />

i ha\ gymraeg<br />

Dyma gwrs i ddysgwyr profiadol sydd am wella eu hiaith mewn awyrgylch hyfryd iawn; bydd gwersi yn ystod }<br />

dydd; cewch ddod i weithgareddau eraill yr Ysgol gyda'r nos; ac fc fyddwch yng nghwmni Cymry Cyraraeg<br />

drwy'r amser.<br />

Gregynog: 18-23 Awst 1997<br />

Am ragor o wybodaeth/For further information, please contact:<br />

Phylip Brake, Tutor-Organiser, Welsh Teaching Centre, University of Wales, Lampeter, Ceredigion SA48<br />

7ED. Tel: 01570 423332; Fax: 01570 423987<br />

DATHLU PEN BLWYDD?<br />

ANGEN DWEUD DIOLCH?<br />

CHWILIO AM RODD?<br />

TOCYN LLYFRAU<br />

CYMRAEG<br />

ANRHEG ADDAS AR GYFER POB<br />

OEDRAN A PHOB ACHLYSUR<br />

Dewis diddorol o gardiau ar gael am<br />

ddim yn eich siop lyfrau Cymraeg leol.<br />

TOCYN<br />

NOFELAU I ÜDYSGWYR<br />

CYFRES O NOFELAU<br />

CYFFRO DIFYR GAN PAT<br />

CLAYTON<br />

• Penodau byr, arddull syml<br />

• Cymeriadau byw, stori dda<br />

• Geirfa ddethol ar gyfer bob pennod<br />

• yr awdur ei hun yn ddysgwraig<br />

• dull da o ennill hyder - a mwynhau<br />

llyfr ar yr un pryd!<br />

Yn y gyfres:<br />

1. Hen Ffrindiau, Hen Gelwyddau<br />

2. Garddio yn y Gwaed<br />

3. Dim Dianc<br />

4. Gofal! Dysgwyr<br />

G asg wîarreg Gwalch<br />

12 Iard yr Orsaf, Llanrwst LL26 OEH<br />

Ffôn: (01492) 642031<br />

Ffacs: (01492) 641502<br />

6 CADWYM


ASTUDIAETHAU ADDYSG<br />

Agor #/ Siop y Dyf rwr"<br />

ENWOGÌON<br />

• Cyfres newydd sbon ar gyfer disgyblion ag anawsterau darllen<br />

• Cyfres o ddeg o lyfrau darllen am enwogion o fyd:<br />

£1.99<br />

yr un<br />

• cerddoriaeth<br />

• chwaraeon<br />

• ffilm a theledu • gwleidyddiaeth A<br />

., , n £ t £17.99 am<br />

Mae pob llyrr yn y gyrres yn cynnwys<br />

S^<br />

• leslun clir, hawdd ei ddarllen<br />

%0»**®iJi<br />

* deunydd sydd o ddiddordeb i ddarllenwyr o bob oedran<br />

O.50<br />

yr un<br />

IASAU 1-5<br />

• Cyfres newydd arall ar gyfer disgyblion ag anawsterau darllen o bob oedran<br />

• Mae pum llyfr yn y gyfres a phob un yn llawn ias o ihyndra<br />

• Mcie dwy stori ym mhob llyfr<br />

£13.99 am<br />

y gyfres<br />

YGANOLFAN ASTUDIAETHAU ADDYSG<br />

Yr Hen Goleg, Stryd y Brenin, Aberystwyth, Ceredigion SY23 2AX<br />

^01970 622128<br />

Am argraffu glân<br />

a chyhoeddi bywiog...<br />

Talybont, Ceredigion SY24 5HE<br />

ffôn (01970)832 304<br />

ffacs 832 782<br />

e-bost ylolfa@ylolfa.com<br />

y we www.ylolfa.com<br />

Brenda Devonald ar agoriad Siop y Dyfrwr<br />

FFURFLEN YAAAELODI CYD MEA\BERSHIP FORM<br />

PWY YWCYD?<br />

Mae CYD yn fudiad i bawb:<br />

- Siaradwyr rhugl eu Cymraeg<br />

- Dysgwyr y Gymraeg<br />

CYD<br />

WIIO IS CYD?<br />

CYD is a movemeiit for everyone:<br />

- fluent Welsli spcakers<br />

- Welsli lcnrners<br />

ENW / NAME<br />

CYFEIRIAD / ADDRESS<br />

BETH YW CYD?<br />

Mudiad sy'n trefnu gweitligareddau<br />

Cymraeg ar gyfer pobl sy'n dysgu Cymraeg,<br />

a'r rhai sydd eisoes yn siarad y Gymraeg ac<br />

am weld yr iaith yn ffynnu.<br />

Mudiad sy'n darparu gwasanaeth i bawb<br />

sydd am hyrwyddo'r defnydd o'r Gymraeg.<br />

PAM YMAELODI GYDA CYD?<br />

- i ennill hyder i siarad Cymraeg<br />

- i sicrhau bod Cymru fel gwlad, yn cadw ei<br />

hiaith yn fyw<br />

WHAT IS CYD?<br />

A inovciiient wliicli arrangcs Welsh acliviües<br />

for Welsh learneis and fluent Welsh speakers<br />

wlio wisli to see Ihe language thriving.<br />

A niüYcnieiil wliicli provides a service for all<br />

those involved in pronioting tlie use of the<br />

Welsh language.<br />

WHY JOIN CYD?<br />

- to gain confidence to speak Welsli<br />

- to ensure that Wales as a country keeps her<br />

language alive.<br />

RHIF FFON / PHONE NO.<br />

CANGEN / BRANCH<br />

(os oes un/if relevant)<br />

TAL / FEE £<br />

COD POST CODE<br />

Aelodaeth blwyddyn/annual membership:<br />

£5.00<br />

£2.00 i fyfyrwyr, pensiynwyr a'r di-wailh<br />

Aelodaelh Corfforaethol/Corporate membership:<br />

£20 i fudiodau gwirfoddol/for volunlary organisalions and charilies<br />

Dim llai na/not less Ihan £50 i gyrff cyhoeddus a phreifal/<br />

for public and private bodies<br />

Aelodaeth unigolyn am oes/lndividual life membership:<br />

£100<br />

o<br />

Hoffwn dderbyn gwybodaeth am y gweithgareddau canlynol:<br />

I would like to receive information about the following activities:<br />

[~| Enw'r gangen agosaf/The name of the nearest branch<br />

• Cyfeillion Ilythyr/Penpals<br />

D Cyfeillion ffôn/Phone Pals<br />

• Llyfrau a chyrsiau i ddysgwyr/Books<br />

or<br />

Welsh learners<br />

DYCHWELWCH AT / RETURN T<br />

CYD<br />

Yr Hen Goleg,<br />

Heol y Brenin,<br />

Aberystwyth,<br />

Dyfed SY23 2AX<br />

Ffôn/Ffacs: (01970) 622143 «ul Eluun CfO Chaiîly Ntimbef: 518371


Turn to Welsh subtitles for learners on page 889,<br />

they're available at your fingertips on selected programmes<br />

Just press the text button on your remote control and choose page number 889<br />

S4C

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!