03.09.2015 Views

PENBLWYDD HAPUS INI!

Rhifyn 04 Hydref 1990 - Cyd

Rhifyn 04 Hydref 1990 - Cyd

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

CYD<br />

PAPUR NEWYDD CYD AM DDIM (5c yn y siopau) RHIFYN YRHYDREF1990<br />

<strong>PENBLWYDD</strong><br />

<strong>HAPUS</strong> <strong>INI</strong>!<br />

CADWYN CYD — 1 OED<br />

Mae CADWYN CYD yn dathlu ei benblwydd yn un oed y rhifyn yma.<br />

Flwyddyn yn ôl daeth y rhifyn cynta allan. O'r cychwyn y bwriad<br />

oedd paratoi papur newydd ar gyfer holl aelodau CYD, ac ar yr un pryd<br />

lledaenu newyddion am y mudiad i gynulleidfa fwy tu hwnt i fyd y<br />

dysgwyr.<br />

Erbyn hyn, mae gan y papur gylchrediad o 3000 copi sy'n cael eu<br />

dosbarthu yn rhad ac am ddim i aelodau a changhennau CYD trwy<br />

Gymru i gyd, Tiwtoriaid Cymraeg i Oedolion, ac i ddysgwyr sy'n dilyn<br />

rhaglenni ACEN. Hefyd, mae CADWYN CYD ar werth mewn siopau<br />

Cymraeg am 5c y copi er mwyn cyrraedd cymaint o ddarllenwyr ag sy'n<br />

bosibl.<br />

Mae'r ymateb i'r pedwar rhifyn cynta wedi bod yn galonogol iawn,<br />

ac rydym yn edrych ymlaen at y dyfodol.<br />

LLONGYFARCHIADAUIJOHN<br />

GILLIBRAND<br />

DYSGWR YFLWYDDYN ELENI<br />

Bydd Cadwyn CYD yn siarad ag o<br />

yn y rhifyn nesa.<br />

DIOLCH YN FAWR I'R BWRDD<br />

Mae CYD wedi derbyn grant unwaith eto oddi wrth Fwrdd Datblygu<br />

Cymru Wledig ar gyfer cynorthwyo i gyflogi Trefnydd Cenedlaethol.<br />

Bu'r Bwrdd Datblygu yn noddi'r swydd hon ers mis Medi, 1986. Swydd<br />

ran-amser oedd hi am ddwy flynedd, ond bu hi'n swydd lawn-amser ers<br />

mis Medi, 1988.<br />

Mae CYD yn ddiolchgar iawn i'r Bwrdd Datblygu am ei gyfraniad ar<br />

hyd y blynyddoedd. Yr ydym yn deall mai hwn fydd y tro olaf i'r Bwrdd<br />

gyfranu tuag at y cynllun hwn, ac felly bydd CYD yn ceisio am grant<br />

oddi wrth y Swyddfa Gymreig er mwyn cyflogi'r Trefnydd Cenedlaethol<br />

o hyn allan.<br />

Rydym wedi<br />

cuddio y ddraig<br />

fach rhywle yng<br />

ngholofnau<br />

CADWYN CYD<br />

Os 'dych chi'n ei ffeindio hi — Cewch<br />

chi gyfle i enníll £5!<br />

Trowch i dudalen 3 am fwy o fanylion!<br />

Noddwyd gan<br />

Limited<br />

BROOK ST. WRECSAM<br />

Ffôn 0978 265534


CYD<br />

Llywyddion Anrhydeddus: Dan Lynn<br />

James, Yr Athro Bobi Jones<br />

Cadeirydd: Mary Davies<br />

Is-gadeirydd: Felicity Roberts<br />

Ysgrifennydd: Michelle Davies<br />

Trysorydd: Arthur Burt<br />

Swyddog Marchnata: Jaci Taylor<br />

Swyddog yr Is-lywyddion:<br />

Elinor Reynolds<br />

Swyddog Cynhaliaeth: Llinos Dafis<br />

Swyddog Cyhoeddiadau: Emyr Williams<br />

Ysgrifennydd Aelodaeth: Janet Meredith<br />

Trefhydd:<br />

Siôn Meredith<br />

Adran y Gymraeg<br />

Yr Hen Goleg<br />

Heol y Brenin<br />

Abeiystwyth SY23 2AX<br />

0970 623111 Est4052<br />

Swyddog Datblygu: Llanelli, Dyffryn Lliw<br />

a Chwm Tawe:<br />

Andrea Jones,<br />

Y Ganolfan Deledu,<br />

Sgwâr Dewi Sant, Abertawe.<br />

Ffôn: 0792 470470<br />

Noddir swydd Siôn Meredith gan Fwrdd<br />

Datblygu Cymru Wledig a swydd Andrea<br />

Jones gan y Swyddfa Gymreig.<br />

Mae CYD yn elusen gofrestredig (rhif<br />

518371)<br />

Golygydd: 'Cadwyn CYD':<br />

Les Williams<br />

83 New Ifton,<br />

St. Martins,<br />

Croesoswallt, (Oswestry),<br />

SYll 3AB.<br />

Ffôn: 0691 772324.<br />

Bwrdd Golygyddol: Dave Goodman (Is-<br />

Olygydd), Hilary Smith, Hafwen Dorkins,<br />

Tony Hughes, Pauline Randles.<br />

LLYTHYRAU: GOLYGYDD "CADWYN CYD<br />

83 New Ifton, St. Martins, Croesoswallt, (Oswestry), SYll 3AB<br />

LLYTHYR GAN MARY DAVIES AT MR. DAVID HUNT<br />

Mae Mary Davies, Cadeirydd CYD, wedi anfon llythyr at Mr David Hunt,<br />

ysgrifennyd gwladol Cymru, yn galw arno i gyflwyno deddfwriaeth i hybu'r<br />

Gymraeg.<br />

Yn ei llythyr, mae Mary yn lleisio ei barn o blaid Deddf Iaith Newydd er<br />

mwyn codi statws yr iaith Gymraeg yng ngolwg Cymry di-Gymraeg yn<br />

ogystal â Chymry sy'n<br />

siarad yr iaith ar hyn o<br />

bryd.<br />

"Mae'r iaith Gymraeg<br />

yn cael ei defnyddio o<br />

ddydd i ddydd yn y<br />

gymuned, o fewn<br />

teuluoedd ac yn y<br />

gweithle." meddai Mary.<br />

"Bydd rhaid sicrhau digon<br />

o arian ar gyfer addysg<br />

Gymraeg, yn enwedig<br />

addysg Gymraeg i<br />

oedolion."<br />

Wrth groesawu cynllun<br />

ACEN (Cynllun S4C i<br />

ddysgu'r Gymraeg i oedolion)<br />

mae Mary wedi<br />

pwysleisio na ddylai<br />

ACEN cymryd lle'r<br />

dosbarthiadau a chyrsiau<br />

Cymraeg sy'n cael eu<br />

cynnig ar gyfer dysgu'r<br />

iaith ar hyn o bryd.<br />

LW.<br />

LLAWN MARX AM GROUCHO!<br />

Annwyl Olygydd<br />

Ces i lot o hwyl gan erthygl am logo CYD yn rhifyn<br />

Gwanwyn/Yr Haf Cadwyn CYD.<br />

Pryd bynnag dw i'n edrych ar y logo, dw i'n gweld<br />

wyneb tew, mwstas a gwen lydan. Lluniwch gylch o'i<br />

gwmpas a dyna chi! Pwy ydy hwn, tybed? Rhyw fath o<br />

"Colonel Blimp" sy'n chwethin am ein pennau dros y<br />

Clawdd?<br />

Neu GROUCHO MARX hyd yn oedü?<br />

yn gywir<br />

John (J. P.) Pedley<br />

Amwythig<br />

'Dychchi'niawnJ. P.-GrouchoMarxydyo!<br />

Gol.<br />

Annwyl Olygydd<br />

Ga i dynnu eich sylw at wendid ym maes dysgu Cymraeg i<br />

Oedolion.<br />

Rydw i'n siwr dydw i ddim yr unig un sy'n poeni am y ffaith bod<br />

cymaint o wahanol gyrff yn gweithredu yn yr un maes heb<br />

unrhyw fframwaith cenedlaethol.<br />

A oes achos am lunio stategaeth er mwyn sicrhau bod pawb yn<br />

gweithio dan yr un ymbarél?<br />

yn gywir<br />

Wil Davies, Lawson Road, Bae Colwyn.<br />

Oesgennych chifarn? — Sgwennwch!....Gol.<br />

YMUNWCH AG<br />

Hysbysebwch yn<br />

CADWYN CYD<br />

Rhifyn nesa - mis Chwefror


PENWYTHNOS DAWNSIO GWERIN<br />

Dawnsfeydd gwerin hen a newydd. Stepio Clocsio Traddodiadol — hawdd a chymleth! Twmpatha yng<br />

nghwmni Jac-y-Do. Digon o hwyl a sbri. Lleoliad deniadol. Cwmni difyr. Ac wrth gwrs, cyfle i siarad<br />

Cymraeg!<br />

Hyn oll mewn un diwrnod?? Amhosib?? Dim o gwbl! Y diwrnod o dan sylw yw'r 17eg Tachwedd 1990<br />

a'r lleoliad yw Gwesty'r Langrove Lodge, G yr, Abertawe. Ydy'r manylion hynny'n canu cloch? Ie, dyna<br />

ddyddiad a'r lleoliad Penwythnos Dawnsio Gwerin CYD.<br />

Wrth gwrs, mae pob croeso i chi ddod ar y penwythnos o'r nos Wener i'r bore Sul, ond os na fýdd hynny'n<br />

bosib, yna ymunwch â ni dydd Sadwrn yn unig. Bydd y gweithdai dawnsio a chlocsio yn cychwyn am 10<br />

y bore ac yn parhau drwy'r dydd, cyn torri am seibiant amser te Ie, seibiant yn unig, achos fydd y<br />

dawnsio a'r miri yn ail ddechrau tua 7.30 yr hwyr gyda thwmpath heb ei ail yng nghwmni'r grwp bywiog<br />

Jac-y-Do.<br />

-<br />

Yn ddi-os, felly, diwrnod orlawn o ddawnsio o chlocsio a hwyl a sbri hyn oll yn y Gymraeg. Diwrnod<br />

llawn am bris rhad — £5 yn unig yn cynnwys y gweithdai a'r twmpath neu £2 i fynychu'rtwmpath yn unig.<br />

Oes diddordeb gyda chi? Hoffech chi fod yn rhan o hyn oll? Yna, Codwch y ffôn nawr er mwyn siarad<br />

ag Andrea Jones ar 0792 470470, a chwiliwch am Abertawe ar y mapü<br />

AM<br />

DDIM<br />

3 RHIFYN 0 GOLWG<br />

a~<br />

•Torrwch hwn allan a'i ddanfon i GOLWG, Rhadbost. Llanbedr Pont<br />

Steffan, Dyfed, SA44 7ZZ.<br />

Mae diddordeb gennyf mewn cael 3 rhifyn o GOLWG am ddim. Ar ddiwedd<br />

y tair wythnos bydd gennyf ddewis i ddal atir i'w dderbyn (ac dalu £10 y<br />

chwarter drwy ddebyd uniongyrchol) neu i beidio a'i gael ymhellach.<br />

Anfonwch y manylion ar frys at:<br />

ENW<br />

CYFEIRIAD<br />

Os yw'n well gennych, danfonwch y manylion art ddarn o bapur, gan enwi'r<br />

rhaglen hon.<br />

"FFEINDIWCHYDDRAIG"<br />

GWOBR £511<br />

FFURFLEN GAIS<br />

Dw i wedi dod o hyd i"r Ddraig Fach ar dudalen uwch ben y gair<br />

ENW<br />

CYFEIRIAD<br />

Bydd y cyntaf a dynnwyd allan o'r het yn ennill gwobr o £5 gan gwmni BORDER BEDS, WRECSAM.<br />

Anfonwch y ffurflen gais i "Cadwyn Cyd", 83 New Ifton, St Martins, Croesoswallt<br />

(Oswestry) SYll 3AB<br />

CYSTADLEUAETH<br />

GWIS<br />

GENEDLAETHOL<br />

CYD 1991<br />

£500 gan Fanc Barclays!<br />

Gyda chymorth Banc Barclays, bydd CYD<br />

yn cynnal Cystadleuaeth Gwis Genedlaethol<br />

unwaith eto yn 1991. Mae Banc Barclays wedi<br />

noddi'r gystadleuaeth am £500. Mae hynny'n<br />

golygu y byddwn yn cynnig gwobr o £150 i'r tîm<br />

a fydd yn fuddugol yn y rownd derfynol, ac yn<br />

rhannu £100 rownd y timau eraill a fydd wedi<br />

cyrraedd y rownd derfynol. Bydd y rownd<br />

derfynol yn cael ei chynnal ym Mhabell y<br />

Dysgwyr yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym<br />

Mro Delyn (yr Wyddgrug) ar ddechrau mis<br />

Awst y flwyddyn nesaf.<br />

Mae croeso i unrhyw gymdeithas gymryd<br />

rhan, cyn belled â'u bod nhw'n defnyddio'r<br />

Gymraeg. Bydd pump o bobl ymhob tîm, ac fe<br />

fydd yn rhaid i bob tîm gystadlu mewn dwy<br />

rownd cyn cyrraedd y rownd derfynol. Nid cwis<br />

academaidd ac arbenigol fydd y cwis hwn, ond<br />

cwis cyffredinol gyda digon o hwyl. Yprif bwrpas<br />

yw dod â Chymry Cymraeg a dysgwyr lleol at ei<br />

gilydd i fwynhau eu hunain trwy gyfrwng y<br />

Gymraeg.<br />

Y dyddiad cau ar gyfer cystadlu yw Ionawr<br />

2il, 1991. Anfonwch at Swyddfa CYD yn<br />

Aberystwyth am ragor o fanylion.


PORTREAD O<br />

IAGO AP<br />

ROBAT MORGAN<br />

Flwyddyn a hanner yn ôl, roedd Iago ap Robat<br />

Morgan yn byw yn yr Alban ac nid oedd yn gallu<br />

siarad gair o Gymraeg. Mewn cyfnod byr iawn mae<br />

wedi dysgu'r iaith ac yn ymddiddori yng<br />

ngherddoriaeth a llenyddiaeth draddodiadol yr hen<br />

Gymru.<br />

Bu CADWYN CYD yn ei holi am ei gymhelliad i<br />

ddysgu Cymraeg a'i obeithion am y'dyfodol:<br />

C.C.:—Ydych chi'n dod o dras Cymreig?<br />

Iago:— Dwi'n Gymro pur. Does gen i ddim gwaed<br />

estron o gwbl. Roedd teulu fy nhad yn ffermwyr o Sir<br />

Benfro ac roedd fy mam yn dod o Sir Fôn. Er bod fy<br />

mam yn gallu siarad Cymraeg, doedd hi ddim yn<br />

gweld gwerth i ddysgu'r Gymraeg i íÿnd ymlaen yn<br />

y byd. Pan oeddwn i'n bump oed symudon ni i'r<br />

Alban a bues i mewn ysgol breswyl yno.<br />

Doeddwn ddim yn hapus iawn<br />

yn yr ysgol ond oherwydd 'mod<br />

i'n berson swil iawn roedd y<br />

profiad yn help i fagu cymeriad a<br />

hyder.<br />

C.C.:— Pam a phryd<br />

wnaethoch chi benderfynu<br />

dychwelyd i Gymru Ì fyw?<br />

Iago:— Symudais i i Rydymain<br />

ar Dydd Gwyl dewi Sant llynedd.<br />

Yn yr Alban roeddwn i'n gweithio<br />

fel adferwr hen dai-yn eu prynu<br />

a'u gwerthu ymhobman.<br />

Roeddwn i'n teimlo allan o le yn<br />

yr Alban, er bod yr Albanwyr yn<br />

Geltiaid, maen nhw'n wahanol a<br />

wnes i rioed ystyried byw yn<br />

Lloegr! Roedd yn deimlad<br />

cynhenid cryf ynof i ymgartrefu<br />

yng Nghymru.<br />

C.C.:— Pam oeddech chi<br />

eisiau dysgu Cymraeg?<br />

Iago:— Mae'n amlwg, achos<br />

Cymro ydw i! Roeddwn i eisiau<br />

dysgu ers blynyddoedd ond<br />

doedd dim cyfle o'r blaen. Fy<br />

nghymhelliad yn syml yw<br />

cyfathrebu yn fy iaith fy hun, yn<br />

fy ngwald fy hun gyda fymhobl fy<br />

hun.<br />

C.C.:— Sut aethoch chi ati i<br />

ddysgu Cymraeg?<br />

Iago:— Es i'n syth i'r Ganolfan<br />

Iaith Genedlaethol yn Nant<br />

Gwrtheyrn. Bues i'n mynd yno ar<br />

gyrsiau iaith am wythnos bob mis<br />

trwy'r flwyddyn. Gwrthodais o'r<br />

dechrau i siarad Saesneg a dydw<br />

i'n siarad ddim Saesneg nawr.<br />

Dwi hyd yn oed yn meddwl yn<br />

Gymraeg erbyn hyn. Byddai'n dal<br />

i fynd i Nant Gwrtheyrn ond ddim<br />

fel dysgwr. Dwi'n ceisio<br />

cyfrannu'n anffurfiol-cael fy<br />

nefnyddio fel esiampl o rhywun<br />

sydd wedi bod trwy'r felin. Dydw<br />

i ddim yn fy ystyried fy hun yn<br />

ddysgwr nawr ac mae'n well gen<br />

i gyfathrebu â Chymry di-<br />

Gymraeg, er eu bod yn brin iawn,<br />

nag a Saeson sy'n dysgu'r iaith.<br />

C.C.:—Bethywymateby bobl<br />

leol atoch chi?<br />

Iago:— Mae pobl leol yn fy<br />

nerbyn i fel Cymro Cymraeg. Dwi<br />

wedi gwrthod i bobl siarad<br />

Saesneg a fìo'r dechrau. Dydy o<br />

ddim wedi bod yn broblem.<br />

C.C.:— Beth am eich cartref<br />

yn Rhydymain?<br />

Iago:— Enw gwreiddiol y<br />

neuadd yw Hendre Ffridd y<br />

Mynach ac roedd yn perthyn i<br />

ystad Abaty Cymer cyn cyfnod y<br />

Diddymu yn yr G16. Mae bedd a<br />

charreg fedd y mynach ar y tir<br />

heddiw. D wi wedi adfer y neuadd<br />

i'w gyflwr gwreiddiol. D r yw'r<br />

unig ychwanegiad modern —<br />

doedd dim trydan yn y neuadd.<br />

C.C.:— Rydych chi'n<br />

ymddiddori mewn llenyddiaeth<br />

a cherddoriaeth draddodiadol<br />

Oes y Tywysogion. Pam a sut yr<br />

hoffech chi gyfrannu i'r diwylliant<br />

hwnnw?<br />

Iago:— Dwi'n chwarae'r delyn<br />

a dwi'n ceisio ysgrifennu yn null<br />

yr hen feirdd. Dwi'n edmygu'r<br />

gystrawen gynganeddol a geir<br />

mewn canu caeth ond f arddull i<br />

yw canu rhydd, digynghanedd,<br />

er ei fod yn adlewyrchu elfennau<br />

o'r dull canu caeth. Yn bersonol<br />

dwi'n mwynhau creu chwedlau<br />

wedi eu selio ar ddigwyddiadau<br />

hanesyddol, er engraifft dwi'n<br />

ysgrifennu am Tre'r Ceiri ym<br />

Mhen Ll n. Mae'n bwysig iawn<br />

cadw cysylltiad agos rhwng yr<br />

iaith Gymraeg, ein diwylliant a'n<br />

hanes-mae'r naill yn dibynnu ar y<br />

llall.<br />

Hafwen Dorhins


DAVID GOODMAN<br />

YSGOLORIAETH CYD 1990<br />

Mae £900.27 wedi cael ei rannu rwng<br />

14 o bobl fel ysgoloriaethau yn y<br />

misoedd diwethaf. Bu CYD mor ffodus<br />

a derbyn yr arian ar gyfer yr<br />

ysgoloriaethau hyn o un ffynhonnell<br />

garedig.<br />

Ymhlith y rhai a dderbyniodd<br />

ysgoloriaeth yr oedd myfyriwr o Wlad<br />

Pwyl sy'n treulio blwyddyn yn astudio'r<br />

Gymraeg yng Ngholeg Priíysgol Dewi<br />

Sant, Llambed. Mae Swavomir Cabanski<br />

bellach yn rhugl yn y Gymraeg, ac yn<br />

ystod ei flwyddyn yn Llambed mae'n<br />

bwriadu helpu i baratoi deunydd Braille<br />

yn y Gymraeg, gan ei fod ef ei hun yn<br />

ddall. Yr oedd wedi dysgu cryn dipyn o<br />

Gymraeg cyn dod i Lambed trwy<br />

ddarllen rhai cyfrolau Braille yn y<br />

Gymraeg. Yng ngwlad Pwyl, 'roedd<br />

Swavomir Cabanski yn dysgu Saesneg<br />

ym Mhriíysgol Poznan. Cafodd nifer o<br />

bobl eraill yng Nghymru arian i'w<br />

cynorthwyo i íynd ar gyrsiau preswyl<br />

Cymraeg dros yr Hâf, a chyrsiau dwys<br />

dros fisoedd yr Hydref. Cafodd rhai<br />

ymgeiswyr gymorth heíyd i brynu<br />

llyfrau ac adnoddau i siarad y Gymraeg.<br />

Mae CYD yn edrych ar y posibiliadau<br />

ar hyn o bryd o sefydlu ysgoloriaeth<br />

flynyddol er mwyn cynnig cymorth bob<br />

blwyddyn i bobl sydd eisiau dysgu'r<br />

Gymraeg.<br />

bwrw<br />

'mlaen<br />

.eichtadyncanu<br />

soprano?<br />

Ydi'ch mamguyn<br />

reslo?<br />

Dewch i ni gael eu hanes ar bwrw 'mlaen.<br />

Bydd gwobr am y syniad gorau.<br />

Danfonwch eich cynigion at<br />

bwrw 'mlaen, Gronant, Caernarfon, Gwynedd LL55 1NS<br />

cyn diwedd mis Tachwedd.<br />

...eich chwaer<br />

fachynsereny<br />

sgrin?


Penwythnos Drama<br />

Plas Gregynog,<br />

Y Drenewydd<br />

Ionawr 25-27, 1991<br />

Nid ydym ym chwilio am actorian profìadol. Nid<br />

ydym ychwaith yn gofyn i neb berfformio o flaen y<br />

cyhoedd. Ond bydd y penwythnos hwn yn rhoi cyfle i<br />

chi ddysgu sgiliau drama drwy weithdai ymarferol<br />

gydag actor/actorian proffesiynol.<br />

Nid oes yn rhaid i chi fod yn gwbl rhugl yn y<br />

Gymraeg ychwaith, ond mae'n rhaid i chi fod yn gallu<br />

siarad ychydig o Gymraeg.<br />

Plas moethus yn Nhregynon ger y Drenewydd ym<br />

Mhowys yw Plas Gregynog sy'n perthyn i Brifysgol<br />

Cymru.<br />

A weekend to learn basic drama skills in Welsh with<br />

a professional actor. Ability to speak some Welsh<br />

essential but you don't have to be fluent.<br />

Manylion: Andrea Jones 0792 470470<br />

planet<br />

•The Welsh Internationalist<br />

Dysgwyr! Dysgwragedd!<br />

Nid pawb sy'n barod eto i ddarllen erthyglau hir yn<br />

Gymraeg. Ond fe allwch ddysgu llawer am Gymru a'r<br />

diwylliant Cymraeg drwy'r Saesneg ar dudalennau Planet.<br />

YN RHIFYN MIS HYDREF<br />

* Hanes a dyfodol y papurau bro<br />

* Harri Webb — Gweriniaethwr, Bardd Gwlad: 3<br />

erthygl gan Meic Stephens, Nigel Jenkins a Ivor Wilks<br />

* Huw Wheldon — yr arweinydd a gollwyd gan<br />

Gymru? — Emyr Humphreys<br />

* Argyfwng yn y Llyfrgell Genedlaethol<br />

* Achos gerbon Cyngor y Wasg — Cefn yn cwyno am<br />

wrth-Gymreictod papurau Lloegr<br />

Nid darlun cysurus o Gymru a gewch yn Planet, ond<br />

darlun cyfoes cyfan, sy'n cysylltu Cymru â'r byd y tu<br />

allan.<br />

Pris copiau unigol yn y siopau yw £2 (£2.45 trwy'r<br />

post), a £10 yw pris tanysgrifìad am flwyddyn (6 rhifyn).<br />

Ond cynigir i ddarllenwyr Cadwyn Cyd danysgrifiad am<br />

y pris arbennig o £8, sy'n arbed £4 i chi.<br />

'Sgrifennwch (gan gynnwys copi o'r hysbyseb hwn)<br />

at Planet, Blwch Post 44, Aberystwyth, Dyfed. Neu<br />

ffoniwch 0970-611255.<br />

I<br />

Would You Like To 8peak Welsh ?<br />

"NOWYOURTALRING 1 3 Cassettes<br />

for£9.95 + £1.00 p+p.<br />

Learn Welsh the Catchphrase way:-<br />

CATCHPHRASE1.<br />

Packoftwocassettes<br />

pluscoursebookfor<br />

begmners<br />

£29.50<br />

(P&P£2)<br />

SAYITINWELSH<br />

Cassetteandbookletoí<br />

simple Welsh phrases and<br />

pronunciation<br />

£3.99<br />

(P4P50P)<br />

I would like tc order<br />

l enclose a cfieque/postal order for<br />

Please debit my access/visa number<br />

to the sum of<br />

Name .<br />

Address<br />

CATCHPHRASE2.<br />

Pack of two cassettes<br />

pluscoursebook.<br />

Advanced course<br />

£29.50<br />

(P&PE2)<br />

ABCOFWELSH<br />

Pack of four cassettes plus<br />

coursebook.Anexcellent<br />

collection of exercises<br />

basedontheCatchphrase<br />

method<br />

£24.50<br />

(P4PE2)<br />

Safci, Uandwrog,<br />

Caeiwfon 0288 831111<br />

GWASANAETH POST/MAIL OROER SERVICE<br />

I saw your advertisemenl in<br />

expiry date<br />

Penwythnos Bwydydd<br />

Cymreig<br />

Canolfan Iaith<br />

Nant Gwrtheiyn<br />

Chwefror 22-24, 1991<br />

Ydych chi'n hoffi bwyta? Wel dyma'r penwythnos<br />

delfrydol i chi. Mae llawer o fwydydd da iawn yn cael eu<br />

cynhyrchu yng Nghymru y dyddiau hyn, gan gynnwys<br />

cig a chaws Cymreig. Yn ystod y penwythnos hwn cawn<br />

gyfle i flasu rhai o'r bwydydd hyn a dysgu sut i baratoi rhai<br />

prydau bwyd arbennig ein hunain. Bydd Val Roberts yng<br />

Nghaffi Meinir yn y Nant yn dangos y ffordd i ni.<br />

Un o uchafb wyntiau'r penwythnos fyddymweld â b wyty<br />

Cymreig lleol (e.e. Y Bistro, Llanberis) i gael pryd blasus<br />

o fwyd.<br />

Cofiwch hefyd bod yna ddigon o gyfle i gerdded a<br />

rhedeg o gwmpas y Nant er mwyn i chi golli pwysau!<br />

Pris: £45 (yn cynnwys bwyd a llety, ond ddim yn<br />

cynnwys bwyta allan)<br />

A gastronomic weekend for the food lover with an<br />

introduction to some modern Welsh dishes with the best<br />

of Welsh produce.<br />

Manylion: Siôn Meredith 0970 623111


Beth ydy Cymdeithas Edward Llwyd?<br />

Roedd Edward Llwyd (1660-1709) yn un o naturìaethwyr amlycaf Ewrop<br />

yn ei ddydd ond roedd hefyd yn ieithydd, hanesydd, archaeolegydd, casglwr<br />

llên gwerin, daearegwr, botanegydd o fri ac yn weithiwr maes nodedig iawn.<br />

Pwy well felly i symbylu cymdeithas o naturiaethwyr, eang eu diddordeb,<br />

sy'n ymdrìn yn bennaf â gweithgareddau a theithiau cerdded yn yr awyr<br />

agored?<br />

Mae'r Gymdeithas yn ddeuddeg oed eleni, wedi ei chychwyn yng<br />

Ngorffennaf 1978 yn dilyn taith i fyny'r Afon Twrch, Cwm Tawe.<br />

CROESO I DDYSGWYR<br />

Dewch felly i deithio â ni ac i grwydro llwybrau cyfarwydd a newydd. Cawn<br />

gyd-fwynhau mewn cwmni da. Manylion pellach oddi wrth: Twm Elias, Plas<br />

Tan y Bwlch, Maentwrog, Gwynedd.<br />

Teithiau a Chyfarfodydd y Gymdeithas<br />

Tachwedd 17:<br />

Tachwedd 24:<br />

Tachwedd 30:<br />

Rhagfyr 1:<br />

Rhagfýr 6:<br />

Rhagfyr 8:<br />

Rhagíyr 15:<br />

Rhagfyr 30:<br />

Cyfri adar. Cyfarfod ger Siop Recordiau'r Cob, Porthmadog.<br />

Arweinydd: Wil Jones.<br />

Penmon, Bwrdd Arthur a Thraeth Coch. Cyfarfod ym maes parcio y<br />

Colomendy, Môn. Arweinydd: Geraint George.<br />

(Nos Wener): Noson gymdeithasol; lleoliad i'w drefnu. Cysylltwch<br />

ag Iwan Roberts (ffôn: Rhuthun 3906) erbyn Tachwedd 27ain.<br />

Cyfarfod gwaith. Cynnal a chadw llwybrau arfordir Gogledd Môn.<br />

Cyfarfod ar y cei ym Mhorth Amlwch. Trefnydd: Gwenan Myfyr.<br />

Cyfarfod cymdeithasol ym MhlasTanybwlch, Maentwrog. Cyfarfod<br />

am 7.30pm. Enwau i'r Plas erbyn Rhagfyr. Ffôn: Maentwrog 324.<br />

Cafnau Dyffryn Teifi. Taith fodur a cherdded. Cwrdd ym maes<br />

parcio Ysgoldy Eglwys Llanllwni, Maesycrugiau (SN 473 412).<br />

Arweinydd Evan James (ffôn: 0970 828 577); mae gan yr arweinydd<br />

le i 4 yn ei gar.<br />

Adar Morfa Conwy. Cyfarfod ger Castell Conwy. Arweinydd: T.<br />

Elias.<br />

Taith ystwytho'r cyhyrau (dringo caled) — Moel Hebog. Cyfarfod<br />

maes parcio'r Afr, Beddgelert. Arweinydd: T. Elias.<br />

GWEITHGAREDDAU'R<br />

CANGENNAU LLEOL<br />

CYD Tregaron<br />

Rhagfyr 13 C<strong>INI</strong>O NADOLIG<br />

8pm Gwesty'r Talbot<br />

Ionawr 10 TRADDODIADAU<br />

CELTAIDD 8pm Gwesty'r Talbot<br />

Ffôn. Rosemary Barrançe 298 377.<br />

CYD Uundain<br />

Tachwedd 14 DARL<strong>INI</strong>AU O DWRCI<br />

A HELYNTION BECA<br />

Rhagfyr 14 PARTI NADOLIG<br />

Ionawr 16 CWIS A CH<strong>INI</strong>O CALAN<br />

Chwefror 6 DAWNS WERIN<br />

Ffôn. Mr Pedr Morgan 081 459 2322.<br />

CYD Croesoswallt<br />

Tachwedd 14 NOSON AELODAU<br />

NEWYDD 7.30 Grape Escape<br />

Rhagfyr 12 BINGO 7.30 Grape Escape<br />

Ffôn. Helen Krasner 0691 773116.<br />

CYD Castell Nedd<br />

Tachwedd 7 YMWELIAD Â'R ORSAF<br />

DÂN, ABERTAWE.<br />

Rhagfyr 5 C<strong>INI</strong>O NADOLIG<br />

Ionawr 9 NOSON GYMDEITHASOL<br />

YN Y DDRAIG WERDD, CADOXTON<br />

Chwefror 6 BINGO YN Y DDRAIG<br />

WERDD.<br />

DWEUD WRTH BAWB AM CYD<br />

Os oes arnoch chi eisiau denu mwy o<br />

bobl i gyfarfodydd CYD yn eich ardal<br />

chi, mae hi'n bwysig trefnu<br />

cyhoeddusrwydd da i'r cyfarfodydd.<br />

Mae nifer o ffyrdd i roi cyhoeddusrwydd<br />

i weithgareddau ac nid oes yn rhaid i<br />

hynny gostio'n ddrud nac o reidrwydd<br />

gymryd llawer iawn o amser. Dyma rai<br />

awgrymiadau:<br />

(a) Paratoi taflen yn rhestru<br />

gweithgareddau'r gangen dros<br />

gyfnod o rai misoedd, a dosbarthu'r<br />

daflen i Gymry Cymraeg a dysgwyr<br />

yn yr ardal;<br />

(b) Gallech ofyn i siop neu fusnes lleol<br />

i noddi taflen i hysbysebu<br />

gweithgareddau'r gangen. Mae<br />

llawer o gwmnai a busnesau yn falch<br />

iawn i noddi taflenni. Mae hynny'n<br />

golygu y gallech chi wneud llawer o<br />

gopiau o'r daflen heb fod hynny'n<br />

gostus i CYD;<br />

(c) Gallech chi baratoi posteri i'w codi<br />

mewn mannau cyhoeddus. Cofiwch<br />

bod posteri gwag i'w cael o swyddfa<br />

CYD yn Aberystwyth;<br />

(d) Anfonwch wybodaeth at y papur<br />

bro lleol. Efallai y byddai hi'n bosib<br />

trefnu i gael colofn CYD yn y papur<br />

bro, os nad oes colofn ynddo'n<br />

barod. Anfonwch wybodaeth am<br />

weithgareddau CYD at bapurau<br />

lleol eraill hefyd, yn bapurau<br />

Cymraeg a Saesneg;<br />

(dd) Anfonwch wybodaeth at y rhaglen<br />

'Bwrw 'Mlaen", Gronant, Penrallt<br />

Isaf, Caernarfon (0286) 77595.<br />

Gallech chi anfon gwybodaeth<br />

(e)<br />

(f)<br />

(ff)<br />

hefyd at raglenni radio. Mae rhestr<br />

ddefnyddiol o raglenni radio yn<br />

Llawlfyr CYD;<br />

Gallech chi drefnu i ymweld â<br />

chymdeithas Gymraeg leol i siarad<br />

am CYD a cheisio denu Cymry<br />

Cymraeg i'r cyfarfodydd;<br />

Y ffordd fwyaf effeithiol o ddenu<br />

pobl i gyfarfodydd CYD ydy gofyn i<br />

bobl yn bersonol. Ceisiwch annog<br />

pob aelod o'r gangen i ddod â ffrind<br />

gydag ef neu hi i'r cyfarfod nesaf.<br />

Pe byddai pob aelod yn gwneud<br />

hynny, byddai aelodaeth y gangen<br />

yn dyblu!<br />

Anfonwch wybodaeth at Cadwyn<br />

CYD, yn ogystal ag adroddiadau a<br />

lluniau ac unrhyw hanesion difyr<br />

ynglÿnâgweithgareddau'rgangen.


YMWELWR O<br />

AWSTRALIA<br />

Daeth merch Awstralaidd Coralie Siân Potter i Lanfyllin i<br />

aros efo teulu Hilary and Laurie Smith am wythnos yng<br />

nghanol mis Hydref eleni.<br />

Mae Siân wedi did i Gymru ar ôl dysgu Cymraeg ym<br />

Melbourne, Awstralia, ers 2 flynedd, er mwyn rhoi sglein ar<br />

ei Chymraeg. Dywedodd Sian bod capel Cymraeg ym<br />

Melbourne! Derbynodd groeso cynnes gan aelodau CYD<br />

Llanfyllin a'u tiwtoriaid.<br />

Aeth Siân i ddosbarthiadau Pontio a lefel 3 yn Llanfyllin ar<br />

nos Lun a nos Fawrth.<br />

Yn ystod yr wythnos, ymwelodd Siân â llefydd o ddiddordeb<br />

yn yr ardal gan gynnwys Pennant Melangell, Castell Powys,<br />

a Noson Lawen, Merched y Wawr, Llanwddyn.<br />

Cafodd CYD Llanfyllin wahoddiad i berfformio acymunodd<br />

Siân yn yr hwyl o gyflwyno drama "Punch a Judy". Chwaraeodd<br />

ran y barnwr.<br />

Ar ôl wythnos lawn o hwyl symudodd Siân ymlaen i aros yn<br />

Ngogledd Cymru, lle mae ganddi berthnasau.<br />

Hilary Smith<br />

CHWILIO AM OGOFAU<br />

'Roedd y tywydd yn sych pan gwrddodd CYD Castell Nedd<br />

ym maes parcio Craig y Nos ar 8fed Medi. Aethon ni i weld<br />

Ogof Ffynnon Ddu. Gwelon ni lle mae'r d r yn mynd i mewn<br />

ac yn dod allan o'r ogof. Hefyd, gwelon ni'r fynedfa lle mae<br />

pobl yn mynd i mewn yr ogof.<br />

Cerddon ni daith tua wyth milltir ar lwybrau cyhoeddus a<br />

thir preifat, gyda chaniatad. 'Roedd llawer o bethau i weld ac<br />

aethon ni a bwyd â diod am bicnic.<br />

Ar ôl dechrau tua hanner awr wedi deg y bore, daethon ni<br />

yn ôl am hanner awr wedi tri yn y p'nawn.<br />

Mary Galpin<br />

Dydd Sul<br />

Dydd Llun<br />

MIRI AWST<br />

Dydy'r tywydd yn gwella dim! Popeth yn wlyb. Dw i'n mynd<br />

i gysgu ar y llawr yn y ty heno. Dw i ddim yn wersyllwr da.<br />

Gwibdaith ar y tren o Borthmadog i Flaenau Ffestiniog yn<br />

y glaw eto! Pethau yn gwella nos Lun. Twmpath gyda<br />

Gwerinos. Grêt!<br />

Dydd Mawrth Ces i wersi Gwyddeleg a Llydaweg heddiw. Anodd iawn.<br />

Noson yn y "Fic" Llithfaen gyda Dafydd Iwan. Noson dda<br />

iawn.<br />

Dydd Mercher Aethon ni i Barc Glynllifon a Pharc Bywyd Gwyllt Myrddin.<br />

Roedd pawb yn hoffi'r mochyn Vietnamese Pot-bellied Pig<br />

ac roedd rhaid gwneud yn siwr bod neb wedi ei smyglo fo<br />

ar y bws!<br />

Dydd Iau<br />

Tywydd gwych. Torheulo ar y traeth tan 6 o'r gloch. Ddaru<br />

rhai gladdu lliain Siôn! Syniad da? 'Roedd lliain Siôn ar goll<br />

tan dydd Sadwrn! Cawson ni barti nos Iau.<br />

Dydd Gwener Mae gen i gur pen ar ol y parti neithiwr. Taith natur gyda<br />

Twm Elias. Diddorol dros ben. Noson Lawen gyda dawnsio<br />

canu a chystadleuaeth wisg ffansi. 0 ble ddaeth y Teenage<br />

Mutant Turtles, tybed?<br />

Dydd Sadwrn<br />

Diolch am y Jac Codi Baw i'm deffro am 7.30 y bore 'ma.<br />

Wedi pacio, dw i'n dechrau poeni. Fydd fynghar yn cyrraedd<br />

pen yr allt? Wel, dyna ni, Miri Awst drosodd. Ydw i'n mynd<br />

i ddod eto?... YDW. Gwersylla? ... Wel... efallai.<br />

PAULINE RANDLES<br />

GRADD ALLANOL<br />

Prif ysgol Cymru<br />

Galw Dysgwyr da<br />

Os carech fynd gam ymhellach, beth am ddilyn cwrs BA<br />

trwy gyfrwng y Gymraeg?<br />

Cynigia'r Radd Allanol gyfle i fyfyrwyr astudio yn eu<br />

cartrefi a hynny yn ystod eu horiau hamdden.<br />

Yn y flwyddyn gyntaf gellir dilyn cwrs 'Defnyddio'r<br />

Gymraeg' — cwrs a luniwyd i gynorthwyo'r dysgwyr i<br />

ysgrifennu'r iaith yn gywir a graenus.<br />

Beth am roi cynnig arni?<br />

0s carech dderbyn rhagor o fanylion, a ffurflen gais, cysylltwch a:<br />

A. Cynfael Lake, Swyddog y Radd Allanol, CPC, Yr Hen Goleg, Aberstwyth<br />

(Ffòn 0970-622049/50).<br />

STORIAU - POSAU -<br />

LLIWIO-CWISIAU-<br />

DYSGU CYMRAEG<br />

BLE?<br />

YNG<br />

NGHYLCHGRONAU'R<br />

URDD<br />

Archebwch eich copi personol<br />

nawr o Adran Cylchgronau,<br />

Swyddfa'rUrdd.Aberystwyth,<br />

Dyfed<br />

Dymunaf archebu 10 rhifyn am<br />

flwyddyn ac amgaeaf y tâl priodol.<br />

50c I I BORE DA (£7.00 yn<br />

I I cynnwys pacio<br />

phostio) Dysgwyr<br />

Cynradd<br />

50c I I MYND (£7.00 yn<br />

I I cynnwys pacio a<br />

phostio) Dysgwyr<br />

Uwchradd/Myfyrwyr<br />

TGAU<br />

(Dodwch y yn y lle priodol).<br />

ENW<br />

CYFEIRIAD


CWIS BOB DYDD<br />

Bu CWIS CYD bob dydd ym mhabell y dysgwyr ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol Cwm Rhymni eleni.<br />

Ar ddydd Mawrth, cystadlodd Tîm CYD Abertawe yn erbyn Tîm CYD Merthyr Tudfil.<br />

Yn y llun. Tîm Merthyr Tudfíl ar y dde, cwisfeistrí'r dydd Y Brodyr Gregory, ac Andrea Jones yn ceisio<br />

sicrhau chwarae teg i bawb. Tipyn o job yng nghwmni'r bois Gregory yna!<br />

POUTECHNIG CYMRU<br />

Cwrs ar gyfer dysgwyr profiadol<br />

Dechreuwch y cwrs unrhyw amser ;<br />

chi sy'n penderfynu pa mor<br />

aml y byddwch yn anfon eich<br />

gwaith i gael ei farcio.<br />

Anfonwch y ddidolon isafat:<br />

Swyddog Datblygu'r Gymraeg<br />

Politechnig Cymru<br />

Pontypridd CF37 ÎDL<br />

Ffôn (0443)480480<br />

2 GASET<br />

LLEISIAU<br />

Torrwch yma<br />

Gaf i fanylion pellach am<br />

ENW<br />

CYFEIRIAD<br />

POLITECHNIG CYMRU<br />

FFON


£2,000 AR FRYS<br />

Mae'n rhaid i CYD godi £2,000 erbyn Rhagíyr laf, 1990 er mwyn<br />

talu am gostau gweinyddol.<br />

Er mwyn helpu i godi'r arian hwn, 'rydym yn gofyn i'r holl<br />

ganghennau i gyfrannu neu i drefnu gweithgareddau codi arian<br />

erbyn y dyddiad hwnnw. Ychydig iawn o grant y mae CYD yn ei gael<br />

ar gyfer costau gweinyddol ar hyn o bryd felly 'rydym yn dibynnu<br />

arnoch chi yn y canghennau.<br />

Dyma rai awgrymiadau ar gyfer trefnu gweithgareddau i godi<br />

arian:<br />

taith gerdded/redeg noddedig; trefnu cyngerdd neufore coffi, treiglo<br />

noddedig; raffl; cynnal casgliad arbennig ymhlith yr aelodau;<br />

gwerthu nwyddau CYD; Siarad Cymraegnoddedig; cynnalstondin<br />

ary stryd neu yn yfarchnad.<br />

Cofiwch bod unrhyw weithgaredd codi arian yn rhoi cyíle i siarad<br />

y Gymraeg hefyd!<br />

Diolch i chi ymlaen llaw am eich help.<br />

EDRYCH YMLAEN<br />

AT Y NADOLIG!<br />

YN AWR YDY'R AMSER I BRYNU<br />

* CALENDRAU CYD<br />

* CARDIAU NADOLIG CYD<br />

yn cyflwyno<br />

nos Fercher<br />

7.30<br />

WPLABOBIHOCDW<br />

amwyo<br />

SWMP!<br />

Rhaglenni PENDANT ar gyfer BBC i S4C<br />

Taliesin<br />

(Gol.: R. Gerallt Jones a Bedwyr Lewis Jones)<br />

Cylchgrawn chwarterol sy'n cynnig arolwg<br />

cynhwysfawr o'r hyn sy'n digwydd yn niwylliant<br />

Cymru a'r byd<br />

Amrywiaeth ddifyr a diddorol o storiau byrion,<br />

ysgrifau ac erthyglau ar bynciau o bwys a cherddi<br />

Ymysg y rhai sy'n cyfrannu i Taliesin mae<br />

Meredydd Evans, Menna Elfyn, Emyr Humphreys,<br />

Alan Llwyd, Jane Edwards, Bernard Evans<br />

1991<br />

Pecyn trwy'r post<br />

1 Calendr<br />

10Cerdyn<br />

gan gynnwys cludiant<br />

Swyddfa CYD<br />

YR HEN GOLEG<br />

HEOLYBRENIN<br />

ABERYSTWYTH<br />

DYFED SY23 2AX<br />

CYNNIG ARBENNIG I<br />

AELODAU CYD!<br />

Tanysgrifiwch yn awr ac fe gewch un gyfrol am<br />

ddim — 5 rhifyn am bris 4<br />

Tanysgrifiad blwyddyn am 4 rhifyn yw £7.00<br />

I danysgrifio anfonwch eich enw a chyfeiriad a<br />

£7.00 at: Taliesin (CYD), Yr Academi Gymreig, Ty<br />

Mount Stuart, Sgwar Mount Stuart, Caerdydd CF1<br />

6DQ<br />

Cyfoethocwch eich hun yn niwylliant Cymru yn y<br />

modd gorau posib trwy dderbyn a darllen Taliesin<br />

yn rheolaidd


11<br />

GULBENRIAN<br />

FOUNDATION<br />

CHWIUOAM<br />

FFYNHONNELL ARIAN<br />

AR GYFER PROSIECT<br />

LLEOL?<br />

Mae'r gymdeithas Gulbenkian<br />

Foundation yn cynnig cefnogaeth o grantiau<br />

tuag at weithgareddau creadigol (Fideo,<br />

Papurau Bro; gwaith ymchwil mewn<br />

Dawnsio Gwerìn,Traddodiadau, Chwedlau,<br />

Mapiau ac yn y blaen.) yng nghefn gwlad.<br />

Am fwy o fanylion. Cysylltwch â:- Fiona<br />

Ellis. Asst. Director (Arts) Calouste<br />

Gulbenkian Foundation, 98 Portland Place,<br />

London WIN 4ET.<br />

CBAC<br />

YR ADRAN<br />

GYMRAEG<br />

Cymraeg i Oedolion<br />

Gwybodaeth i Ddysgwyr a Thiwtoriaid<br />

Defnyddiau<br />

Y Cynllun Nodau Cyfathrebol<br />

Arholiadau<br />

Manylion am arholiadau Defnyddio'r Gymraeg a<br />

Defnyddio'r Gymraeg-Uwch — ar gael nawr.<br />

Nifer gyfyngedig o gopiau peilot o Dosbarth l\los 25-32<br />

ar gael (Llyfryn £1.50, Tap £1.50)<br />

Swyddog Dysgu'r Gymraeg i Oedolion,<br />

Cyd-bwyllgor Addysg Cymru,<br />

245 Rhodfa'r Gorllewin,<br />

Caerdydd. CF5 2YX<br />

Rhifffôn: (0222-555446)<br />

CANOLFAN IAITH GENEDLAETHOL NANT GWRTHEYRN<br />

RHIF<br />

NUMBER<br />

40.<br />

41.<br />

42.<br />

43.<br />

44.<br />

45.<br />

46.<br />

47.<br />

48.<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

9<br />

10<br />

11<br />

12<br />

13<br />

14<br />

15<br />

16<br />

17<br />

18<br />

19<br />

20<br />

Llithfaen, Pwllheli, Gwynedd LL53 OPA. Llithfaen (075 885) 334.<br />

RHAGLEN CYRSIAU I DYDD GWYL DEWI 1991<br />

A: Cwrs wythnos/week<br />

B: Cwrs Penwythnos/weekend<br />

C: Cwrs pum niwrnod/Five days<br />

DYDDIAD A B C<br />

DATE<br />

TACH. 30-RHAGFYR 7 *<br />

NOV. 30-DECEMBER 7<br />

TACH. 30-RHAG.2<br />

NOV. 30-DEC.2<br />

RHAGFYR/DEC.2-7<br />

RHAGFYR/DEC.7-14<br />

RHAGFYR/DEC.7-9<br />

RHAGFYR/DEC.9-14<br />

RHAGFYR.DEC.14-21<br />

RHAGFYR/DEC.14-16<br />

RHAGFYR/DEC.16-21<br />

IONAWR/JAN4-11<br />

IONAWR/JAN 4-6<br />

IONAWR/JAN6-11<br />

IONAWR 11-18<br />

I0NAWR 11-13<br />

IONAWR 13-18<br />

IONAWR 18-25<br />

IONAWR 18-20<br />

IONAWR 20-25<br />

V I0NAWR 25-27<br />

IONAWR 27-CHWEFROR I<br />

* CYSYLLTWCH AM RAGOR 0 WYBODAETH<br />

CHWEFR0R/FEB1-8<br />

CHWEFROR 1-3<br />

CHWEFROR 3-8<br />

CHWEFROR8-15<br />

CHWEFROR8-10<br />

CHWEFROR 10-15<br />

CHWEFROR 15-22<br />

CHWEFROR 15-17<br />

CHWEFROR 17-22<br />

CANOLIG 1 /IWTERMED.1<br />

CANOUG2/INTERMED.2<br />

PROFIADOL/EXPERIENCED<br />

DECHREUWYR/BEGINNERS<br />

CAN0LIG2/INTERMED.2<br />

GLOYWI IAITH<br />

DECHREUWYR/BEGINNERS<br />

CANOLIG 1 /INTERMED.1<br />

ARALL/OTHER<br />

DATHLU DWYNWEN<br />

DAU LIMRIG<br />

O FIRI AWST<br />

Dydd Llun:<br />

Gorffen y limrig<br />

Aeth criw draw o'r Nant i Bwllheli<br />

I nofio a chadw yn heini<br />

Ond 'Jaws' ddaeth i'r dwr<br />

A dyna chi stwr,<br />

Mi ffeindion nhw Siôn ar Dre'r Ceiri.<br />

Jenny Gibbs, Y Wyddgrug<br />

Dydd Gwener:<br />

Gorffen y limríg<br />

'R ôl wythnos o fíri'n y Nant<br />

Yn oedolion, tiwtoriad a phlant,<br />

'Roedd pawb wedi blino<br />

Am eu bod wedi joio<br />

Wrth ymuno'n yr hwyl gant y cant.<br />

Margaret Jones, Port Talbot


ae Now You're Talking ar S4C<br />

yn rhoi cyfle i oedolion<br />

ddechrau dysgu'r Gymraeg.<br />

Darperir tapiau sain a phecyn<br />

gweithgareddau bob pythefnos i gydfynd<br />

â'r gyfres, ond yn ogystal â<br />

hynny mae angen cyfle i ymarfer<br />

siarad ar y dysgwyr newydd.<br />

Bwriad ACEN felly, mewn<br />

cydweithrediad â CYD, yw ffuffio<br />

grwpiau lleol a fydd yn cyfarfod i ddilyn cyfres o weithgareddau.<br />

Mae angen siaradwyr rhugl yn y grwpiau hynny i sicrhau<br />

bod yr ynganu yn gywir ac i ddarparu gair neu ddau os bydd<br />

angen.<br />

Hoffech chi gynorthwyo? Beth am anfon am fwy o fanylion?<br />

ymorth<br />

acen<br />

Mae Acen yn cael ei noddi gan<br />

B W R D D D A T B L Y G~Ü<br />

C Y M R U W L E D I G<br />

D E V E L O P M E N T B O A R D<br />

F O R R U R A L W A L E S<br />

p ^ ^ ^<br />

Dylid dychwelyd<br />

ffurflen i:<br />

ACEN<br />

Blwch Post 4000<br />

Caerdydd<br />

'<br />

Argreffir "Cadwyn CYD" gan Argra vyr Y Waun, Y Waun, Wrecsam, Clwyd. Ffôn 0691 773911

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!