03.09.2015 Views

A FUOCH CHI YN NOLGFJ J AU?

Rhifyn 03 Yr Eisteddfod 1990 - Cyd

Rhifyn 03 Yr Eisteddfod 1990 - Cyd

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

CYD<br />

PAPUR NEWYDD CYD AM DDIM (5c yn y siopau) RHIF<strong>YN</strong>YR EISTEDDFOD1990<br />

A <strong>FUOCH</strong> <strong>CHI</strong><br />

<strong>YN</strong> <strong>NOLGFJ</strong> J <strong>AU</strong>?<br />

Newyddion o'r Wyf Haf<br />

Trowch i'r canol!<br />

EISTEDDFOD GENEDLAETHOL<br />

CWM RHYMNI<br />

WYTHNOS O GWIS!<br />

Eleni, derbyniodd CYD gais oddi wrth yr Eisteddfod Genedlaethol<br />

i drefnu cwis dyddiol ym Mhabell y Dysgwyr o'r dydd Llun i'r dydd<br />

Gwener. Cynhelir y cwis rhwng 1.30 a 2.30 y prynhawn gyda dwy<br />

gangen CYD yn cystadlu bob dydd. Er nad yw manylion llawn y<br />

timoedd a fyddyn cystadlu wedi'u cadarnhau hyd yn hyn, y cwisfeistri<br />

a fydd yn holi'r cwestiynau yw:-<br />

Dydd Llun - Ray Gravel<br />

Dydd Mawrth - Y Brodyr Gregory<br />

Dydd Mercher - Hywel Teifì Edwards<br />

Dydd Iau - Dafydd Iwan<br />

Dydd Gwener - Gwyn Elfyn (Denzil - Pobl y Cwm)<br />

Felly, os fyddwch chi'n crwydro maes yr Eisteddfod am 1.30 y<br />

prynhawn, galwch ym Mhabell y Dysgwyr - bydd digon o hwyl i'w gael<br />

yno!<br />

Bydd gan CYD stondin ym Mhabell y Dysgwyr, ac yn uned S4C yn<br />

rhannu gyda Acen. Dewch draw i'n gweld ni er mwyn cael gwybodaeth<br />

am weithgareddau, a phrynu nwyddau diweddaraf CYD!<br />

Hefyd bydd angen help ar y ddwy stondin felly os gallwch chi roi awr<br />

neu ddwy o'ch amser, byddem yn ddiolchgar iawn.<br />

1Hv<br />

A<br />

Dafydd Elis Thomas, A.S.<br />

Meirionydd, Nant Conwy. Gwr gwadd<br />

yr Wyl Haf yn Nolgellau.<br />

Am fwy o luniau - trowch i'r canol<br />

Hoffai'r Golygydd ddiolch<br />

i bawb sydd wedi cyfrannu<br />

erthyglau a lluniau at<br />

CADW<strong>YN</strong> CYD.


CYD<br />

Llywyddion Anrhydeddus: Dan<br />

Lynn James, Yr Athro Bobi Jones<br />

Cadeirydd: Mary Davies<br />

Is-gadeirydd: Felicity Roberts<br />

Ysgrifennydd: Michelle Davies<br />

Trysorydd: Arthur Burt<br />

Swyddog Marchnata: Jaci Taylor<br />

Swyddog yr Is-lywyddion: Elinor<br />

Reynolds<br />

Swyddog Cynhaliaeth: Llinos<br />

Dafis<br />

Swyddog Cyhoeddiadau: Emyr<br />

Williams<br />

Ysgrifennydd Aelodaeth: Janet<br />

Meredith<br />

Trefnydd: Siôn Meredith<br />

Adran y Gymraeg<br />

Yr Hen Goleg<br />

Heol y Brenin<br />

Aberystwyth SY23 2AX<br />

0970 623111 Est 4052<br />

Noddir swydd Siôn Meredith gan<br />

Fwrdd Datblygu Cymru Wledig<br />

Mae CYD yn elusen gofrestredig (rhif<br />

518371)<br />

Golygydd: Cadwyn CYD':<br />

Les Williams 83 New Ifton, St.<br />

Martins, Croesoswallt,<br />

(Oswesùy), SYll 3AB.<br />

0691 772324<br />

Bwrdd Golygyddol: Dave<br />

Goodman (Is-Olygydd), Hilary<br />

Smith, Hafwen Dorldns, Tony<br />

Hughes, Pauline Randles.<br />

LLYTHYR<strong>AU</strong>: GOLYGYDD "CADW<strong>YN</strong> CYD"<br />

83New Ifton, St. Martins, Croesoswallt, (Oswestty), SYll 3AB<br />

Annwyl Olygydd<br />

Yn ddiweddar, es i i mewn siopâ sticer "Siaredir Cymraegyma" ar y ffenestr. Ond,<br />

ces i siom achos yn anffodus doedd neb ar gael i'm gweini yn y Gymraeg.<br />

Eglurodd rheolwr y siop fod dim ond un aelod o'r staff sy'n gallu siarad Cymraeg<br />

ac roedd hi i ffwrdd ar y diwrnod yna.<br />

Mae hyn yn codi cwestiwn. 'Roedd 4 yn gweitho yn y siop a dim ond un yn siarad<br />

Cymraeg. Sut felly, roeddwn i fod i wybod p'un o'r staff sy'n gallu cynnig gwasanaeth<br />

yn y Gymraeg?<br />

Hoffwn i awgrymu buasai'n syniad i CYD gynhyrchu bathodynnau â'r slogan "Dw<br />

i'n siarad Cymraeg" arnon nhw i gydfynd â'r sticeri.<br />

Llongyfarchiadau ar eich papur ardderchog.<br />

Wil Davies Lawson Road, Bae Colwyn<br />

DYSGWYL<br />

ABERYST YTH<br />

Uchafbwynt Dysgwyl<br />

Aberystwyth eleni oedd<br />

seremoni'r Cadeirio. Rhoddwyd<br />

y gadair i'r bardd buddugol a<br />

gyfansoddodd gerdd ar y testun,<br />

T Castell', a'r enillydd y tro hwn<br />

oedd Beth Phillips Brown,<br />

myfyriwr yng Ngholeg Prify sgol<br />

Cymru, Aberystwyth sy'n dod<br />

o'r Unol Daleithiau.<br />

BETH PHILLIPS BROWN<br />

yn siarad â Alun Thomas - Cadeiiydd CYD<br />

CPC ABERYSTWYTH<br />

Dyma sgwrs gyda Beth a ddarlledwyd ar y rfiaglen<br />

"Ar Nos Sadwm, ar Radio Ysbyty Bronglais<br />

Alun:- Pryd wnaethoch chi ddechrau<br />

dysgu Cymraeg?<br />

Beth:- Wel, ar ôl i mi ddod yma ddwy<br />

flynedd a hanner yn ôl roeddwn i<br />

eisiau dysgu Cymraeg.<br />

Alun:- Oeddech chi'n ei ffeindio hi'n<br />

anodd dysgu Cymraeg?<br />

Beth:- Pan ôn i yn America roedd<br />

hi'n anodd iawn achos does dim<br />

llawer o bobl i siarad â nhw bob dydd<br />

— dim ond unwaith yr wythnos. Ond<br />

mae'n haws achos dwi'n byw gyda<br />

phobl sy'n siarad Cymraeg trwy'r<br />

amser nawr.<br />

Alun:- Mae'n amlwg pan yr ydych chi'n<br />

siarad eich bodyn dod o'r America, ond<br />

o ble yn union rydych chi'n dod?<br />

Beth:- Dwi'n byw ym maestref bach o'r<br />

enw Media y tu allan i Philadelphia.<br />

Alun:- Pam daethoch chi draw yma i<br />

Gymru?<br />

Beth:- Wel, pan mae pobl eisiau dysgu<br />

Ffrangeg maen nhw'n mynd i Ffrainc,<br />

Felly des i i Gymru achos dwi eisiau<br />

dysgu Cymraeg a siarad yn rhugl.<br />

Alun:- Ydych chi'n mwynhau bod yma<br />

yn Aberystwyth?<br />

Beth:- 0 ydw! Dwi'n hoffi<br />

Aberystwyth, mae llawer o deimladau<br />

annwyl am Aberystwyth gyda fi.<br />

Alun:- Am beth oedd eich cerdd chi'n<br />

son?<br />

Beth:- Welyn Hanes Cymru roeddwn<br />

i'n astudio hanes Edward y Cyntaf ac<br />

roeddwn i'n meddwl am ei gastell, a<br />

phwnc y gystadleuaeth oedd *Y<br />

Castell' ac felly fe gefais i'r syniad am<br />

y gerdd.<br />

Alun:- Llongyfarchiadau i chi ar ennill<br />

y gystadleuaeth a diolch am ddod i<br />

siarad â mi.


EISTEDDFOD CROESOSWALLT<br />

Cafwyd Eisteddfod Iwyddiannus yng Nghroesoswallt ar Fai 5ed pan<br />

ddaeth nifer o Gymiy Cymraeg a dysgwyr ynghyd ar gyfer y diydedd<br />

Eisteddfod CYD i'w chynnal yn y dre. Trefnwyd yr yl gan gangen<br />

CYD Croesoswallt a'r clwb Cymraeg lleol "Clwb 3C".<br />

'Helen Rrasner o Froncysyllte a enillodd<br />

y teitl "Dysgwr yr Eisteddfod" eleni yn<br />

Eisteddfod CYD Croesoswallt<br />

Dawns ddisgo "Parti Ysbrydion"gan Barti Ysgol MaelorPenley Wrecsam a ddaeth<br />

yn gyntafyn Eisteddfod CYD Croesoswallt.<br />

Hysbysebwch yn<br />

CADW<strong>YN</strong> CYD!<br />

Rhifyn nesa - YrHydref<br />

CYD üanf llin agipioddy wobrgyntafam eu sgets 'YDeintydd:<br />

yn Eisteddfod CYD Croesoswallt.<br />

y ddolen gyswllt<br />

genedlaethol<br />

Dítn adnoddau dysgu ar gyfer y<br />

flwyddyn ysgol newydd? Beth<br />

am gysylltu fi'r Ganolfan<br />

Astudiaethau Addysg? Mae'r<br />

Ganolfan yn cynnig gwasanaeth<br />

cyflawn i athrawon, disgyblion a<br />

rhieni o'r hyn sydd ar gael ar<br />

gyfer dysgu drwy gyfrwng y<br />

Gymraeg.<br />

Ffoniwch Glyn Saunders Jones ar 0970 622121.<br />

The Welsh InternationaJist<br />

Dysgwry! Dysgwragedd!<br />

Nid pawb sy'n barod eto i ddarllen erthylau hir yn<br />

Gymraeg. Ond fe allwch ddysgu llawer am Gymru a'r<br />

diwylliant Cymraeg drwy'r Saesneg ar dudalennau<br />

Planet.<br />

Yn rhiíýn mis Awst.<br />

* Tyfu'n Cymro yn Nhrofforest - hunangofiant gan<br />

Meic Stephens.<br />

* Effaith y ty gwydr ar Gymru - adroddiad llawn gan<br />

yr arbenigwr Tony Jones<br />

* Ney Bevan, Macmillan a'r ddadl ynglyn â datganoli<br />

- Gwyn Jenldns<br />

* Tlodi yn ein cefn gwlad<br />

*Polisi celf yr Amgueddfa Genedlaethol -<br />

dadansoddiad beirniadol gan Peter Lord<br />

Gymraeg yn ysgolion Gwent: Esiampl Gwlad y<br />

Basg.<br />

Nid darlun cysurus o Gymru a gewch chi yn Planet,<br />

ond darlun cyfan cyfoes, cysylltu Cymru â'r byd tu<br />

allan.<br />

£10.00 yw pris tanysgrifiad blwyddyn (6 rhifyn)<br />

drwy'r post. Pris copiau unigol (120 tudalen) yn y<br />

siopau ym £2.00 (1.45 drwy'r post).<br />

'Sgriîennwch at Planet, Blwch Post 44, Aberystwyth,<br />

Dyfed. Neu ffoniwch 0970 611255.


ANDREA JONES<br />

Yn ddiweddar, penodwyd<br />

Andrea Jones o<br />

Gefnbrynbrain, Dyffryn<br />

Aman, yn swyddog<br />

Datblygu CYD yn ardal<br />

Llanelli, Cwmtawe a Dyffryn<br />

Lliw. Derbyniodd ei<br />

haddysg yn Ysgol Gyfun<br />

Dyffryn Aman a bu'n<br />

fyfyrwraig yng Ngholeg<br />

Abertawe cyn gweithio gyda<br />

Mudiad y Ffermwyr Ifainc<br />

yng Nghymru.<br />

Bu CADW<strong>YN</strong> CYD yn<br />

siarad ag Andrea er mwyn<br />

ffeindio allan mwy amdani.<br />

C.C.:- Ar ôl gadael Ysgol Dyffryn<br />

Aman fuesttiyn Ngholeg Abertawe?<br />

Andrea:- Do. Wedyn, bues i'n<br />

gweithio gyda'r Ffermwyr Ifainc yn<br />

Llanelwedd.<br />

C.C.:- Fwynheuest ti'r gwaith?<br />

Andrea:- Do, yn fawr iawn. Ces i<br />

amser da iawn. Cefais ddwy flynedd<br />

blesurus gyda nhw.<br />

C.C.:- Beth oedd natur dy waith<br />

gyda nhw?<br />

Andrea:- Gwaith cyfieithu yn<br />

bennaf. Mae polisi dwyieithog<br />

gyda'r Ffermwyr Ifainc a phopeth<br />

yn cael ei wneud yn ddwyieithog.<br />

Felly Swyddog Dwyieithrwydd<br />

oeddwn i. Roeddwn i'n gyfrifol am<br />

gyfíeithu y tu mewn a'r tu allan i'r<br />

swyddfa.<br />

C.C.:-Oeddetti'ngwneudgwaith<br />

arall?<br />

Andrea:- Roeddwn i hefyd yn<br />

gyfrifol am drefnu Eisteddfod<br />

Flynyddol y Ffermwyr Ifainc.<br />

C.C.:- Wyt ti'n meddwl bydd<br />

profíad o weithio gyda Mudiad y<br />

Ffermwyr Ifainc yn help iti yn dy<br />

waith gyda CYD?<br />

Andrea:- Dw i'n siwr bydd y<br />

profiad o gymorth. Wrth weithio<br />

gyda'r Ffermwyr Ifainc dw i wedi<br />

cyfarwyddo â chrwdd â phobl.<br />

Roedd rhaid cysylltu â phob math o<br />

bobl, yn arbennig wrth drefnu'r<br />

Eisteddfod Flynyddol.<br />

C.C.:- Rwyt ti wedi bod yn<br />

gweithio gyda CYD ers mis Mehefin.<br />

Beth sy gen ti ar y gweill ar hyn o<br />

bryd?<br />

Andrea:- Ar hyn o bryd, dw i'n<br />

dechrau trefnu ar gyfer<br />

penwythnosau. Dw i'n gobeithio cael<br />

penwythnos dawnsio gwerin ym mis<br />

Tachwedd a phenwythnos actio/<br />

drama ym mis Ionawr.<br />

C.C.:- Oes diddordeb yn nawnsio<br />

gwerin yn yr ardal?<br />

Andrea:- Oes, mae diddordeb<br />

eithaf cryf yn y De. Mae rhai timau<br />

efallai sy'n codi trwy amser ar lefel<br />

Cymru. Mae dawnswyr Trefforest<br />

yn enwog ac mae dawnswyrTalog/<br />

HafodWenyneithafenwog.Acwrth<br />

gwrs, mae Ysgol Dyffryn Aman yn<br />

weddol adnabyddus trwy Gymru ar<br />

gyfer dawnsio gwerin.<br />

C.C.:- Rwyt ti'n gyfarwydd â<br />

gweithio gyda phobl ifainc. Wyt ti'n<br />

meddwl ei bod yn bwysig i dynnu<br />

mwy o bobl ifainc at fudiad CYD?<br />

Andrea:-Ydw, achosyn anffodus,<br />

mae lot o bobl ifainc yn meddwl bod<br />

unrhywbeth sy'n cael ei wneud yn y<br />

Gymraeg yn boring. Felly, dw i'n<br />

meddwl ei bod yn bwysig i geisio eu<br />

denu nhw. Beth dw i am drio gwneud<br />

yw dangos nad ydy pethau CYD<br />

ddim yn boring o bell ffordd.<br />

C.C.:- Aeth Gwyl Ffwl Ebrill A yn<br />

dda yn ôl pob son. Oes gen ti yl<br />

arall mewn golwg?<br />

Andrea:- Dw i'n bwriadu cael<br />

rhywbeth tebyg argyfer yr un amser<br />

blwyddyn nesa.<br />

C.C.:- Ydy Gwyl Ffwl Ebrill wedi<br />

ei sefydlu fel rhywbeth sy'n mynd i<br />

gario ymlaen yn y De o flwyddyn i<br />

flwyddyn felly?<br />

Andrea- Dw i ddim yn siwr iawn<br />

ifodyn onest. Fel dwi'n deall cafodd<br />

pawb dipyn o hwyl yng Ngwyl Ffwl<br />

Ebrill. Byddai'n syniad felly i gadw<br />

at yr un fath o syniad neu yr un fath<br />

0 fframwaith ac ehangu fe efallai.<br />

C.C.:- Rwyt ti'n bwriadu sefydlu<br />

rhagor o ganghennau. Sut wyt ti'n<br />

mynd i wneud hynny?<br />

Andrea:- Yn barod, dw i wedi<br />

drafftio llythyr ar gyfer y dysgwyr<br />

oedd ar gofrestri Gorllewein<br />

Morgannwgy llynedd a dw i'n mynd<br />

1 gysylltu â thiwtoriaid trwy'r Cyd<br />

Bwyllgor Addysg.<br />

Dw i'n meddwl ei bod yn bwysig<br />

i egluro beth yw CYD.<br />

Hefyd, dw i wedi paratoi holiadur<br />

i geisio barn pobl yr ardal — Beth<br />

hoffen nhw weld CYD yn ei wneud?<br />

— Pa fath o weithgareddau hoffen<br />

nhw gael? — Ble hoffen nhw weld<br />

CYD yn cwrdd? Y cam nesa íydd<br />

gweithredu ar sail yr atebion i'r<br />

holiadur er mwyn sefydlu<br />

canghennau newyddyn nghyffiniau<br />

Cwmtawe.


PENWYTHNOS DAWNSIO GWERIN<br />

<strong>YN</strong> ABERTAWE 16eg - 18ed Tachwedd 1990<br />

Cynhelir y penwythnos dawnsio gwerin o'r 16eg i'r 18ed Tachwedd 1990 yng Ngwesty'r Langrove<br />

Lodge, Parkmill, Gwyr (tua 7 milltir y tu allan i Abertawe). Pris y penwythnos fydd £50 y person<br />

(ystafelloedd i ddau yn unig) a bydd hyn yn cynnwys cinio gyda'r hwyr nos Wener a nos Sadwrn a Sul<br />

a phryd canol dydd Sadwrn. Ceir cyfleusterau "en suite" ym mhob ystafell yn ogystal â gwres canolog,<br />

teledu lliw, ffôn a chufleusterau gwneud tê/coffi. Bwríedir cynnal gweithdai dawnsio ar ddydd Sadwrn<br />

a bore Sul gan roi cyfle i bawb ddysgu ac arbrofi gwahanol dawnsfeydd yn ogystal â chael ychydig o<br />

hanes y gwahanol ddawnsfeydd. Gobeithir hefÿd y gellir cynnal o leiaf un sesiwn clocsio (i'r rhai mwyaf<br />

anturus!) yn ogystal a threfnu arddangosfa ddawnsio a chlocsio ar eich cyfer. Yna cynhelir twmpath<br />

dawns gyda'r grwp Jac-y-do ar y nos Sadwrn, er mwyn rhoi'r cyfle i chi ymarfer a rhannu'r hyn y<br />

byddwch wedi'i ddysgu. Felly, am ddigon o hwyl a sbri - dewch i Abertawe ar yr 16 eg Tachweddl<br />

CABAN CADER IDRIS<br />

ISLAWRDREF, DOLGELL<strong>AU</strong><br />

MEDI 21 - 23, 1990<br />

Dyma gyfle i chi gerdded rhai o fryniau mwyaf piydferth Cymru, gan<br />

gynnwys Cader Idris os bydd y tywydd yn caniatau. Bydd taith gerdded<br />

trwy dydd Sadwrn a thaith fyrrach ddydd Sul.<br />

Hen ysgol gynradd wledig yw'r Caban, sydd wedi cael ei haddasu 'n<br />

ganolfan breswyl ar gyfer gweithgareddau awyr agored. Mae'r Caban yn<br />

sefyll mewn cwm coediog tawel bedair milltir o Ddolgellau.<br />

Nid oes rhaid i chi fod yn gerddwr profiadol, ond mae'n rhaid i chi fod yn<br />

weddol heini.<br />

Lle i 16 yn unig<br />

Pris: £27 (yn cynnwys bwyd a llety)<br />

A Welsh weekend for walkers where you can enjoy the splendour of<br />

Snowdonia and practise your Welsh for the whole weekend.<br />

Glynne & Co.,<br />

CYFREITHWYR<br />

10 Süyd Fawr,<br />

Poithaethwy 0248 713300<br />

•<br />

CROESAIR CYFLYM<br />

f<br />

z<br />

1<br />

••Ës<br />

= Eb<br />

•1 T•<br />

7<br />

_<br />

••<br />

më<br />

- I<br />

MÊÊ_<br />

• • i<br />

w<br />

n<br />

Un llythyren ydy LL, TH, CH, FF, RH & DD<br />

ARDRAWS<br />

1. Arian parod. 5. Sain. 6. Rhan o'r ty.<br />

8. Haws dweud na .<br />

10. Maen nhw'n dod mewn amlenni!<br />

ILAWR<br />

1. Mae tím pêl-droed yn gwisgo 11 ohonon nhw!<br />

2. Trydedd noson yr wythnos. 3. gwelwch<br />

-<br />

1 • •<br />

chi'n dda. 4. Mae gan bob gwraig briod un.<br />

7. Drws nesa i'r Wlad hon. 9. Pâr.<br />

CYLCHGRAWN<br />

Cyfaill y dysgwyr ...<br />

CATCHPHRASE<br />

RADIO WALES 882<br />

Medium Wave Wave khz<br />

9.45 nightly, 5 mins a day<br />

CATCHPHRASE 2: with new learner<br />

Mollie Staffer for beginers - 9.45 pm<br />

CATCHPHRASE 2: with Frank Henessy - 9.55 pm<br />

m<br />

1<br />

Erthyglau arbennig<br />

bob wythnos<br />

Ar gael yn eich siop<br />

bapur leol


"Dan ni wedi mwynhau'r diwrnod - mae<br />

llawero bobl, llawero weithgareddau, llawer<br />

o sgyrsiau gyda phawb." Hazel a Derek<br />

Eagers. CYD Y Bala<br />

"Mae lot o hwyl - ac dych chi'n gallu<br />

siarad efopobl eraillsy'n dysgu'riaith."<br />

Carol Clarke, CYD Wrecsam.<br />

"Es i ardaith ogwmpas<br />

cartrefi'r crynwyr -<br />

diddorol dros ben."<br />

Meiyl Gover.<br />

Y Drenewydd.<br />

CYD Llanidloes.<br />

"Dw i wedi cael amser<br />

da. yy<br />

Lawrence Manns.<br />

CYD Llanidloes.<br />

"Cyjie i bobl o bob rhan o Gymru<br />

gyfarfod ei gilydd a chyfnewid<br />

syniadau - ddaru fi fwynhau'r<br />

sesiwn gemau iaith ar<br />

gyfrifiadur."<br />

Stephen Taylor. CYD<br />

Wrecsam.


Swyddogion CYD yn nghwmni Tecwyn Owen a Dafydd Elis<br />

Thomas. Siôn Meredith yn y canol. Felicity Roberts (Is-<br />

Gadeirydd) a Mary Davies(Cadeirydd) ar y dde.<br />

Daeth dros 100 o bobl o bob rhan o Gymru i Goleg<br />

Meirionydd yn Nolgellau i diydedd Wyl Haf<br />

Genedlaethol CYD ar Fehefin 30 ain eleni.<br />

'Roedd yr holl weithgareddau a gafodd eu cynnal yn<br />

y Gymraeg.<br />

Dafydd Elis Thomas oedd yn agor yr Wyl eleni, a<br />

phwysliesiodd o wrth agor yr Wyl bod angen i'r<br />

Swy ddfa Gymreig gynyddu'n sylweddol y grantiau ar<br />

gyfer dysgu'r Gymraeg i Oedolion.<br />

Un o'r atyniadau mwyaf oedd rownd derfynol y cwis<br />

genedlaethol, allan o 40 o dimau oedd yn y rownd<br />

gyntaf daeth 4 i Ddolgellau.<br />

- CYD WRECSAM, Tîm Merched y Wawr<br />

GOGLEDD CEREDIGION, CYD ABERTAWE, Tîm<br />

Merched y Wawr DE CEREDIGION.<br />

Enillodd CYD ABERTAWE y brif wobr o £100 ar ôl<br />

awr o gystadlu biwd dan ofal y cwisfeistr Bleddyn<br />

Huws.<br />

'Roedd rhaglen o weithgareddau drwy'r dydd i<br />

ddysgwyr a Chymiy Cymraeg - Twmpath dawns<br />

gyda'r giwp GWERINOS a Chlwb Ffermwyr Ifainc<br />

Biyncrug - Gemau Iaith ar Gyfrifiadur - Ysgrifennu<br />

creadigol - a llawer mwy.<br />

'Roedd nifer o blant yn yr Wyl Haf hefyd, ac roedd<br />

Meithrinfa yn cael ei chynnal drwy'r dydd wedi ei<br />

threfnu gan y Mudiad Ysgolion Meithrin.<br />

Enillwyr y cwis a chant o<br />

bunnoedd! CYD Abertawe<br />

RHAGLEN CYD<br />

CRYMYCH<br />

Medi20 Lolfa,CanolfanAddysg<br />

Gymunedol y Preseli am<br />

7.30pm<br />

Tachwedd 29 Parti Nadolig<br />

Lolfa Canolfan Addysg<br />

Gymunedol y Preseli am<br />

7.30pm.<br />

Nikki Rabjohns, Llwyndrain 696<br />

neuJudyMillican,Boncath611.<br />

Gwen Mared o Drawsfynydd<br />

a Dylan Wyn Rowlands o<br />

Flaenau Ffestiniog.


MWY O LUNI<strong>AU</strong>'R<br />

YL HAF<br />

Coleg Prifysgol Gogledd<br />

Cymni, Bangor<br />

Adran Efrydiau Allanol<br />

Cyrsiau i ddysgwyr o bob<br />

safon<br />

Dechreuwyr<br />

LefelO<br />

Tystysgrif/Lefel A<br />

Gweithdy Trin Gwallt<br />

Mae Siân Bell o Fryncrug yn patatoi ar gyfer rhoi 'Blow Dry' i Nan Brocklebank,<br />

myfyrwraig yng Ngholeg Harlech.<br />

Ym mhob rhan o Wynedd a<br />

Chlwyd o ddiwedd Medi<br />

Manylion: Elwyn Hughes<br />

0248 351151<br />

Mae'r holl lyfrau a<br />

thapiau<br />

ar gyfer dysgwyr<br />

ar gael yn<br />

SIOP Y PETHE<br />

ABERYSTWYTH<br />

(0970)671120<br />

Gwasanaeth post.<br />

Gweithdy Garddio gyda Llew Huxley<br />

'Beth ydy'r Gymraeg am 'gravel?' gofynnodd Llew - a'r ateb? - GRAEAN<br />

Un o'r gweithgareddau i blant.<br />

Plant a'u mamau yn mwynhau sesiwn canu gyda Ben Riddler aTony Hodgson<br />

o Ddolgellau.<br />

Os ydych chi'n siarad<br />

tipyn bach o Gymraeg<br />

ond eisiau gwella<br />

(irnprove), mae<br />

dosbarthiadau o bob lefel<br />

yn Nwyrain Dyfed a<br />

Gorllewin Morgannwg.<br />

Am fanylion pellach,<br />

cysylltwch â -<br />

Helen Prosser, Adran<br />

Addysg Oedolion, T<br />

Hendrefoelan, Sgeti,<br />

Abertawe SA2 7NB<br />

(0792) 20231


PENWYTHNOS GWEITHGAREDD<strong>AU</strong><br />

Ar ôl llwyddiant y penwy th no s y n<br />

Niffwys ger Tregaron y llynedd,<br />

roedd dau gyfle i ymweld â 'r<br />

ganolfan eleni, - mis Mai a mis<br />

Mehefin.<br />

Daeth 25 o bobl i'r penwythnos<br />

ym mis Mai. Cawson ni groeso<br />

cynnesganAlun ajan, aoeddyn<br />

gyfrifol am drefnu rhai o'r<br />

gweithgareddau.<br />

AWYR AGORED<br />

Doeddwn i ddim wedi bod yn<br />

dringo o'r blaen, ond dan<br />

arweiniad Alun, teimlaisyn hollol<br />

ddiogel. Hyd yn oed pan oedd<br />

rhaid i mi abseilio i lawr!<br />

Cawson ni adloniant anffurfíol<br />

gyda'r nos, ac roedd cyfle i bawb<br />

ymuno i mewn - canu, dweud<br />

Jocs, ac adrodd, wrth gymryd<br />

rhan mewn 'Eisteddfod'.<br />

'Roedd amrywiaeth o<br />

weithgareddau ar gael ar y ddau<br />

benwythnos - canwio, cerdded,<br />

dringo ac abseilio, cyfeiriannu a<br />

saethyddiaeth. Dw i'n siwr bod<br />

pawb yn edrych ymlaen at<br />

benwythnos yn nghanolfan<br />

Difí ys y flwyddyn nesa.<br />

Robert Davies<br />

Crughywel<br />

Aelodau anturiaethus GYD yn barod i fyndam dro gyda Siôn Meredith, Mis Mehefin<br />

YSGOLORIAETH CYD 1990<br />

Mae £480 wedi cael ei rannu rhwng<br />

12 o bobl ar gyfer ysgoloriaethau<br />

CYD hyd yn hyn eleni.<br />

Er mai £150 oedd yn cael ei gynnig<br />

yn wreiddol, daeth rhagor o arian i<br />

law ac fe gafodd yr arian i ei rannu<br />

i bobl sy'n mynd ar gyrsiau haf a<br />

chyrsiau dwys yn y gaeaf, ac i bobl<br />

sydd yn mynd i brynu llyfrau<br />

Cymraeg.<br />

Bydd rhagor o fanylion yn y rhifyn<br />

nesaf o Cadwyn CYD.<br />

Jà e n<br />

Y dîfyr a'r diddorol a'r doniol<br />

o bob cwr o Gymru<br />

mewn Cymraeg clir a syml<br />

NOS I<strong>AU</strong> AM 7.30 AR S4C<br />

Ail ddarllediad amser cinio dydd Sul


10<br />

DAYID GOODMAN<br />

GREG<strong>YN</strong>OG. Y DRENEWYDD, POWYS<br />

Saif plasty Fictorianaidd Gregynogynghanol stad hardd<br />

0 750 o aceri, rhyw bum milltir i'r gogledd o'r Drenewydd<br />

1 gyfeiriad Llanfair Caereinion. Yn eiddo i Briíýsgol Cymru,<br />

caiff ei ddefnyddio'n helaeth trwy gydol y flwyddyn ar<br />

gyfer amrywiol gynadleddau dyddiol a phreswyl, ac ar<br />

gyfer gwaith ymchwil unigol. Ceir yma heíyd nifer o<br />

gyfleusterau hamdden a digon o rodfeydd natur diddorol<br />

i'w darganfod o gwmpasy stad. Os hoffech ddod i aros yng<br />

Ngregynogyn ystod misoedd yr haf, i astudio neu ymlacio,<br />

mae croeso i chi gysylltu â'r Warden ar 0686 650224.<br />

<strong>YN</strong>SICRH<strong>AU</strong><br />

DYFODOL<br />

I'R IAITH<br />

Hwyl fawr i Eisteddfod<br />

Genedlaethol Cwm Rhymni<br />

Diolch i'r dysgwyr am eu<br />

diwydiwydd. Daliwch at i!<br />

Bwrdd yr Iaith Gymraeg<br />

Cwrl y Groes Hir<br />

47 Heol Casnewydd<br />

Caerdydd CF2 ÎAD<br />

Ffôn: (0222) 488745<br />

Ffacs: (0222) 492252<br />

STORI<strong>AU</strong> - POS<strong>AU</strong> - LLIWIO<br />

CWISI<strong>AU</strong> - DYSGU CYMRAEG<br />

BLE?<br />

<strong>YN</strong>G NGHYLCHGRON<strong>AU</strong>'R<br />

URDD<br />

Archebwch eich copi personol nawr o<br />

Adran Cylchgronau, Swyddfa'r Urdd, Aberystwyth,<br />

Dyfed<br />

Dymunaf archebu lOrhifynamflwyddynac<br />

amgaeaf y tâl priodol.<br />

bOc<br />

hüc<br />

(Dodwch<br />

ENW<br />

CYFEIRIAD<br />

BORE DA (£7.00 yn cynnwys<br />

pacio phostio) Dysgwyr Cynradd<br />

M<strong>YN</strong>D (£7.00 yn cynnwys pacio<br />

a phostio) Dysgwyr<br />

Uwchradd/Myfyrwyr TG<strong>AU</strong><br />

yn y lle priodol).<br />

TRIP I LYDAW?<br />

Byddwn yn cyhoeddi<br />

manylion yn y rhifyn nesaf o<br />

Cadwyn CYD ynglyn â thrip<br />

CYD i Iwerddon yn y<br />

gwanwyn. Ond mae nifer o<br />

aelodau wedi galw yn<br />

ddiweddar ar CYD i drefnu<br />

trip i Lydaw. Beth yw eich<br />

barn chi ynglyn â hynny? Os<br />

oes gennych chi syniadau<br />

yngl n â llefýdd i aros<br />

ynddyn, llefydd i'w ymweld<br />

â hwy, a phobol yn Llydaw y<br />

dylid cysylltn â hwy, ac<br />

unrhyw awgrymiadau eraill<br />

ar gyfer trip i Lydaw,<br />

cysylltwch a Mary Davies<br />

Cadeirydd CYD yn y<br />

Swyddfa yn Aberystwyth.<br />

ABER<br />

REMOVALS<br />

Perchennog: MIKE SMITH<br />

Dodrefn T a<br />

Masnachol<br />

Clirio Tai<br />

AMCAMGYFRIF AM DDIM —<br />

7DIWRN0D<br />

Ffôn: Crosswood (09743) 447<br />

ABERYSTWYTH


BYW <strong>YN</strong> NYFED?<br />

TREFNU NOSON?<br />

Os ydych am help i drefnu noson yn rhaglen y<br />

gaeaf, yna cysylltwch ag Adran Gwasanaethau<br />

Diwylliannol Dyfed!. Yn ogystal â threfnu<br />

gweithgareddau mewn ysgolion a llyfrgelloedd mae<br />

Llyfrgellwyr Gweithgareddau Dyfed yn barod iawn<br />

i gynorthwyo canghennau lleol CYD. Gallwn drefnu<br />

Cwis Llyfrau; Cwis Gwybodaeth Gyffredinol; Cwis<br />

ar Gymru; Cwis S4C a Radio Cymru; Cwis ar y Beibl<br />

neu Gwis Chwaraeon ar eich cyfer. Yr ydym yn<br />

noddi ymweliad gan siaradwr, gan gynorthwyo<br />

gyda'r trefniadau a thalu cydnabyddiaeth i'r person<br />

gwadd.<br />

Am fwy o wybodaeth yngl n â'r cynllun hwn<br />

cysylltwch â:<br />

Mrs. Elonwy Phillips,<br />

Uwch Lyfrgellydd Gweithgareddau,<br />

Llyfrgell Dyfed,<br />

Stryd San Pedr,<br />

Caerfyrddin,<br />

Dyfed. SA31 1LN<br />

Ffon; (0267) 233333 Est. 4856<br />

Dyma Rai o Gyhoeddladau Sain<br />

Learn Welsh the Catchphrase way:-<br />

CATCHPHRASE1.<br />

Packoftwocassettes<br />

pluscoursebookfor<br />

beginners<br />

£29.50<br />

(P4P£2)<br />

SAYITINWELSH<br />

Cassette and booklet of<br />

simple Welsh phrases and<br />

pronunciation<br />

£3.99<br />

(P4P50p)<br />

*<br />

Sain, Uandwrog,<br />

CATCHPHRASE2.<br />

Packoftwocassettes<br />

pluscoursebook.<br />

Advanced course<br />

£29.50<br />

(P&PE2)<br />

ABCOFWELSH<br />

Pack of four cassettes plus<br />

coursebook.Anexcellent<br />

collection of exercises<br />

basedontheCatchphrase<br />

method<br />

£24.50<br />

(P&PE2)<br />

Caernarfon 0288 831111<br />

GWASANAETH POST/MAIL ORDER SERVICE<br />

I would like to order<br />

I enclose a cheque/postal order for<br />

Please debit my access/visa number<br />

to the sum of I saw your advertisement in<br />

Name<br />

Address<br />

expiry date<br />

Pob lefel<br />

CLWYD<br />

Ym mhob cwr o'r Sir<br />

Manylion pellach: IoanTalfryn, Y Rhyl 331609,<br />

ac Eira Davies, Wrecsam 290390<br />

CANOLFAN IAITH CLWYD<br />

Y ganolfan iaith sirol gyntaf yng Ngymru.<br />

Yn agor ym mis Medi<br />

Mae angen cymorth arnom i addurno, hel<br />

defnyddiau, achodiarían. Oshoffech einhelpu,<br />

ffoniwch David Jones (Cadeirydd), Dinbych<br />

3402 neu Ioan Talfryn.<br />

CYD<br />

CASTELL NEDD<br />

RHAGLEN 1990/91<br />

11<br />

4ydd Awst (dydd Sadwrn) Tro i Eisteddfod Cwm<br />

Rhymni.Cwrdd ym<br />

Mhabell y Dysgwr am<br />

2 o'r gloch.<br />

8fed Medi (Dydd Sadwrn) TaithCerdded dan arwainaii<br />

MaryGalpin. Cwrdd ym<br />

Maes Parcio Craig y Nos<br />

am 10.30 a.m.<br />

Dewch â bwyd am bicnic.<br />

3ydd Hydref (Nos Fercher) Whist Drive yn y Ddraig<br />

Cadoxton. Cwrdd am 8 o'r<br />

gloch.<br />

7fed Tachwedd (Nos Fercher) Ymweliad â'r Orsaf Dân,<br />

Abertawe yng nghwmni<br />

Owen. Cwrddam6.30p.m.<br />

tu allan yr Orsaf Dân, Heol<br />

Alexandra, Abertawe.<br />

Mae croeso i chi ddod a'ch teulu i unrhyw un o'r cyfarfodydd<br />

uchod. Ar wahân i'r cyfarfodydd ar y rhaglen hon, mae criw<br />

yn cwrdd am sgwrs yn y Ddraig Werdd bob Nos Lun tua<br />

8.30p.m. Mae croeso i chi ymuno â nhw.


12<br />

CYD<br />

MUDIAD SY'N DOD A<br />

CHYMRY CYMRAEG A<br />

DYSGWYR <strong>YN</strong>GHYD<br />

<strong>YN</strong> Y GYMRAEG<br />

CANOLFAN IAITH GENEDLAETHOL<br />

NANT GWRTHEYRN<br />

Llithfaen<br />

Pwllheli<br />

Gwynedd LL53 6PA<br />

Cyrsiau aml-lefel trwy'r flwyddyn<br />

Croeso i unigolion, grwpiau a<br />

theuluoedd (tiwtoriad am ddim)<br />

Gofynnwch am gopi o'r rhaglan<br />

newydd.<br />

YMUNWCH AG<br />

m<br />

PRIF SWYODFA<br />

üCAC. ?sn Roc. Rhodfa r Môr. Aberystwyth<br />

DROS<br />

GYFUNDREFN<br />

ADDYSG<br />

ANNIB<strong>YN</strong>NOL I<br />

*Gweithgaredd difyr a chyffrous...<br />

*Ar gyfer clybiau a chymdeithasau<br />

sy'n cyfarfod yn Gymraeg...<br />

*Cyfle i lanw noson i'ch gr p<br />

neu'ch cymdeithas chi...<br />

*Ar gael trwy Gymru...<br />

*Di-Dâl... Am wybod mwy?<br />

Llenwch y ffurflen isod a'i danfon at:<br />

Menter a Busnes, Parc Gwyddoniaeth<br />

Aberystwyth,Dyfed. SY23 3AH<br />

Swyddl»<br />

T r Cymry. 11 Heol Gorcton, Caerdydd<br />

Enw:<br />

Cymdeithas:.<br />

Cyfeiriad:<br />

Rhif Ffôn:.<br />

Cefhogwyd gan: Awdurdod Datblygu Cymru a Bwrdd Datblygu Cymru Wledig<br />

Argreffìr "Cadwyn CYD" gan Argraff yr Y Waun, Y Waun, Wrecsam, Clwyd. Ffôn 0691 773911

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!