WE Smile Magazine July 2015

fahthaimag

The In-Flight Magazine of Thai Smile Airways

JULY 2015

THE ART OF TRAVELLING SMART

JULY 2015

FAITH

AND UNITY

อุบลราชธานี

สีสัน แสงสวาง

และวัฒนธรรม

PAMPERING IN

PARADISE

สุดยอดสปาในเอเชีย

#WEFIEWESMILE

รวมชิงรางวัล

จากไทยสมายล

WWW.WESMILEMAG.COM

WWW.WESMILEMAG.COM

COMPLIMENTARY COPY


THE ART OF TRAVELLING SMART

Message from

the CEO

สวัสดีครับ

ขอตอนรับผูโดยสารทุกทานสูการเดินทางไปกับ

สายการบินไทยสมายล รอยยิ้มคูฟา ที่พรอมใหบริการ

ทุกทานดวยรอยยิ้มตลอดการเดินทาง

เดือนกรกฎาคมนี้นับเปนเดือนพิเศษเดือนหนึ่งของ

สายการบินไทยสมายล โดยวันที่ 7 กรกฎาคมนี้ ถือเปน

วันครบรอบ 3 ปของเที่ยวบินปฐมฤกษ กรุงเทพฯ-มาเกา

นับจากการปฏิบัติการบินวันแรกในวันที่ 7 กรกฎาคม

พ.ศ. 2555 และเพื่อฉลองโอกาสพิเศษดังกลาว สายการบิน

ไทยสมายลจึงใหบริการเมนูขนมหวานสุดพิเศษจาก

แบรนดขนมหวานชื่อดังอยาง After You ใหคุณได

เพลิดเพลินกันอยางเต็มที่ในทุกเที่ยวบิน

ตลอดสามปที่ผานมา สายการบินไทยสมายลยังคงมุง-

มั่นที่จะพัฒนาบริการตางๆ เพื่อใหผูโดยสารไดรับความ

สะดวกสบายตลอดการเดินทาง โดยเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน

2558 ไดเปดใหบริการเคานเตอร Smile City Check In

สําหรับผูโดยสารที่ไมมีสัมภาระ ที่สถานีรถไฟฟาแอร

พอรตเรล ลิงค พญาไท รวมถึงใหบริการจําหนายบัตร

โดยสาร และสอบถามขอมูลตางๆ นอกจากนี้ เรายังมุง

กระชับสายสัมพันธกับผูโดยสารในจังหวัดตางๆ ผาน

กิจกรรมมากมาย โดยเมื่อไมนานมานี้ เราไดมีโอกาสเขา

รวมงาน 100 ป รอยใจ นราธิวาส ที่จังหวัดนราธิวาส ซึ่ง

ก็ไดผลตอบรับเปนอยางดีจากชาวนราธิวาสและจังหวัด

ใกลเคียง

สวนบริการบนเครื่องบินนั้น สายการบินไทยสมายล

ภูมิใจนําเสนอการตูนเรื่องใหมเรื่อง ‘เจาหนอนหรรษา’

(Larva) ที่จะมาชวยสรางรอยยิ้มและเสียงหัวเราะใหแก

ผูโดยสารตลอดการเดินทาง

และเชนเคย นิตยสารวีสมายลที่ทานถืออยูนี้ยังคงอัด

แนนดวยเนื้อหาสาระและความบันเทิงมากมาย โดยใน

ฉบับกรกฎาคมนี้ เราจะพาทานไปพบกับเบื้องหลังของ

ประเพณีแหเทียนพรรษา ที่จังหวัดอุบลราชธานี และ

City Guide แนะนําที่พัก รานอาหารและสถานที่ทอง-

เที่ยวอยางละเอียด พรอมทั้งเพลิดเพลินไปกับเนื้อหา

เกี่ยวกับสปาและสุขภาพที่เราคัดสรรมาเพื่อผูโดยสารของ

สายการบินไทยสมายลโดยเฉพาะ

แลวพบกันฉบับหนาครับ

ÇÃà¹µÔ ËŌҾÃкҧ

ÃÑ¡ÉÒ¡ÒûÃиҹ਌Ò˹ŒÒ·ÕèºÃÔËÒÃ

ºÃÔÉÑ· ä·ÂÊÁÒÂÅáÍÃàÇ ¨íÒ¡Ñ´

Sawasdee Krub,

I would like to warmly welcome you to this Thai

Smile Airways fl ight. We are proud to provide our

passengers with smiles throughout their journey.

July is a special month for THAI Smile, as July

7th marks the third anniversary of our inaugural

fl ight from Bangkok to Macau, which took

place in 2012. To celebrate this occasion, THAI

Smile will serve special desserts from exclusive

brands like After You, for our passengers to

enjoy on all of our fl ights.

As we have done over the past years, Thai

Smile Airways remains committed to improving

our services and passenger comfort. On June

1st, we launched the Smile City Check-In, a

counter service at the Airport Rail Link at Phaya

Thai Station. This allows passengers without

luggage to purchase tickets and get details on

their current fl ight and fl ight schedules. We are

also strengthening ties with passengers from

destinations outside of Bangkok. For example

THAI Smile had the opportunity to celebrate

“100 Years and 100 Hearts in Narathiwat”

which was well received in Narathiwat and

surrounding provinces.

As for additional services on the aircraft,THAI

Smile is proud to present a comical story of

“Larva” to bring smiles and laughter to our

young passengers.

This issue of WeSmile Magazine is packed with

entertaining content. For July, we will take you

behind the scenes of Thailand’s Candle Festival

in Ubon Ratchathani province, along with a City

Guide for hotels, restaurants and famous sights.

In addition, we invite you to enjoy special articles

on spas, health and wellness curated especially

for the passengers of Thai Smile Airways.

See you next edition!

Woranate Laprabang

Acting Chief Executive Officer

Thai Smile Airways Company Limited

*** หากมีคําแนะนําหรอขอติชมประการใด กรุณาสงมาที่ customer.service@thaismileair.com ความคิดเห็นของทานจะเปน

ประโยชนตอการพัฒนาปรับปรุงการบรการเพื่อใหผูโดยสารของเราไดรับความพอใจสูงสุด สําหรับขอมูลตางๆ

เกี่ยวกับสายการบินไทยสมายลสามารถศึกษาเพิมเติมไดที่เว็บไซต www.thaismileair.com และกด ‘like’ ที่หนาเฟซบุค

www.facebook.com/thaismilefanclub เพื่อไดรับขาวสารลาสุดของเรา

*** Please send us an email at customer.service@thaismileair.com to let us know your ideas on how we

may further improve our services. For more information, please explore our website at www.thaismileair.com

and ‘like’ our Facebook page at www.facebook.com/thaismilefanclub for the latest news.


contents

JULY 2015

20 What’s On

วีสมายล์พาคุณไปอัพเดทข่าวสาร

ด้านการท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ก่อนใคร

WeSmile updates you on the latest

news, travel and lifestyle trends

before anyone else

36 Gadgets: Digital Coach

สร้างสุขภาวะที่ดีได้ด้วยตัวช่วยที่จะทำา

ให้คุณฟิตแอนด์เฟิร์มได้ในทุกๆวัน

Live a well-balanced life with these helpers that

will keep you fit and firm in everyday life

26 Checking In: Fresh Air

พบกับรีสอร์ตสวยๆ ทั่วโลกที่จะช่วยให้คุณ

ได้พักผ่อน สูดลมหายใจได้เต็มปอด

Meet scenic resorts around the

world that invites you to unwind and

breathe in the fresh air

44 Scents & Sensibility

ทำาความรู้จักกับศาสตร์แห่งความหอมและ

กลิ่นหอมประเภทต่างๆ ที่บ่งบอกลักษณะนิสัย

Get to know the science of aroma and specific

scents that can reveal personalities


Exquisite Refinement

Culture

Couture

พิพิธภัณฑผาในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ ์

พระบรมราชินีนาถตั้งอยูในอาคารประวัติ-

ศาสตรในพระบรมมหาราชวัง หองจัดแสดง

ทั้ง 4 หองนําเสนอประวัติศาสตรของผาไทย

ผลงานของสมาชิกมูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพใน

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ผานการจัดแสดงแบบสมัยใหมที่มีการผสม

ผสานภาพถายและมัลติมีเดีย

The Queen Sirikit Museum of Textiles

is housed in a historical building within

The Grand Palace. Four galleries highlight

the history of Thai Textiles and works

produced by members of the SUPPORT

Foundation under Her Majesty’s Royal

Patronage through modern exhibits,

photography and multimedia presentations.

ในบรรดาประณีตศิลปของไทยแตโบราณนั้น

งานปกผาดวยวิธีที่เรียกวา ‘ปกซอย’ ถือเปนหนึ่ง

ในงานศิลปที่มีความละเอียดออนมากที่สุด เพราะ

ชางฝมือจะตองใชเสนไหมที่ละเอียดที่สุดปกรอยไป

บนผาใหไลระดับสีและแสงเงาจนกลายเปนภาพ

สมจริงที่มีมิติงดงาม และเพื่อสืบสานหัตถศิลป

แบบดั้งเดิม แผนกปกผา สถาบันสิริกิติ์ไดนําวิธี

การปกนี้มาสรางสรรคเปนผลงานฉากปกไหมนอย

เรื่องอิเหนา บทพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จ-

พระพุทธเลิศหลานภาลัย โดยฉากนี้ผูกแบบปก

รวม 18 ตอน ดวยวัสดุอยางไหมนอยยอมสี ดิ้น

เลื่อมเงินทอง รวมถึงลูกปดสี ผูชมจะไดเห็นภาพ

พระมหาปราสาท ศาลบนเขาวิลิศมาหรา รวมถึง

ขบวนพยุหยาตราและธรรมชาติอันงดงาม สวน

ตัวพระ-นางนั้นหนุนปกประดับดวยดิ้นเลื่อมอยาง

โบราณที่นิยมกันในสมัยรัชกาลที่ 5 สวนกรอบฉาก

ปกเปนรูปพระครุฑพาหประกอบพระมหามงกุฎ

ตอนกลางของกรอบทั้งบนและลาง ดวยเปนการ

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา-

นภาลัย ท่านสามารถชื่นชมงานศิลป์ชิ้นนี้ และ

ผลงานสร้างสรรค์จากสถาบันสิริกิติ์อีกมากมาย

ไดที่พิพิธภัณฑศิลปแผนดิน พระที่นั่งอนันตสมาคม

Of all the ancient Thai arts, the tradition

of “Pak Soy” is considered the most intricate.

This is because the artisans must select fi ne

silk strands, intertwining them to get the right

gradient of colours for a three dimensional

effect. To preserve these traditional crafts,

the artisans of The Queen Sirikit Institute tell

the poetic narrative of “Inao”, by King Rama

II in the form of a creative screen. This

story has 18 episodes, portrayed by dyed silk,

gold and silver threads, and colourful beading.

Viewers of this piece will see a grand

palace, a shrine on Mount Vilitsamara, a

royal procession and exotic natural wonders.

The scene is adorned with sequins and an

ancient padding technique popular during

the reign of King Rama V. The top and bottom

frame feature a garuda and the royal crown

in special tribute to King Rama II. This and

other magnifi cent works can be seen at the

Arts of the Kingdom Museum, Ananta Samakhom

Throne Hall.

พิพิธภัณฑผาในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ ตั้งอยูที่หอรัษฎากรพิพัฒน

พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพ ๑๐๒๐๐

เปดทุกวัน ตั้งแต ๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

(ปดจําหนายบัตรเวลา ๑๕.๓๐ น.)

โทร. +66 2 225 9420

Ratsadakorn-bhibhathana Building,

The Grand Palace, Phra Nakhon,

Bangkok 10200

Open daily from 9:00 - 16:30 hrs.

(last admission at 15:30 hrs)

Tel: +66 2 225 9420

www.qsmtthailand.org

สถาบันสิริกิติ์

พิพิธภัณฑศิลปแผนดิน พระที่นั่งอนันตสมาคม

เปดใหเขาชมตั้งแตวันอังคาร - วันอาทิตย

เวลา 10.00 - 17.00 น.

(ปดจําหนายบัตรเวลา 16.30 น.)

การแตงกาย: สุภาพสตรี กระโปรงคลุมเขา หรือนุงผาซิ่น งดสวมเสื้อ

ไมมีแขน สุภาพบุรุษ กางเกงขายาว งดสวมเสื้อไมมีแขน

โทร: +66 2 283 9411, + 66 2 283 9185

พิกัดจีพีเอส GPS: 13.771507, 100.513681

Queen Sirikit Institute

Arts of the Kingdom Museum

Ananta Samakhom Throne Hall,

Dusit Palace

Opens Tue-Sun from 10:00 - 17:00 hrs.

(last admission at 16:30 hrs)

Kindly dress appropriately. For women: skirt lengths must be

below knees or a Thai-style

sarong, sleeveless clothing is not allowed.

For men: long pants, sleeveless shirts are not allowed.

Tel: +66 2 283 9411, + 66 2 283 9185

for GPS: 13.771507, 100.513681

artsofthekingdom.com


contents

JULY 2015

50 Faith and Unity

เรียนรู้วัฒนธรรมการหล่อเทียนพรรษา

ประเพณีแห่งความศรัทธาและความสามัคคี

Learn about lent candle making, a long-living

tradition of faith and fraternity

62 Yangon Nouveau

ย่างกุ้งในยุคใหม่คือศูนย์กลางแห่งศิลปะ

ที่อุดมไปด้วยแกลเลอรี่ร่วมสมัย

The new Yangon is a centre of art with

interesting contemporary galleries

66 Pampering in Paradise

พบกับ spa destination ชั้นนำ าทั่วเอเชียที่โดดเด่น

ทั้งในด้านทรีตเมนต์ และทิวทัศน์อันงดงาม

Meet Asia’s leading spa destinations that are

famous for treatments and scenic views

78 Brief Stroke

เรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตและผลงานของวินเซนต์

แวน โก๊ะ ศิลปินชาวดัตช์ผู้รังสรรค์ผลงาน

อันลือลั่นระดับโลก

The life and works of Vincent Van Gogh,

world-famous Dutch artist


Promise

of a Lifetime

Central Chidlom Bangkok Thailand

+66-2-251-9203, +66-81-466-4454

siritorn323@yahoo.com


THE

COVER

MODEL: MACHCHA CHUENKOMOL

PHOTOGRAPHER: EKAPHOP DUANGKHAM

STYLIST: MILE SUPAKASEM

MAKEUP: GYM PRADCHAPHAN

HAIR: THANIN KHUNKRAI

DRESS: MARIMEKKO

LOCATION: HOUSE OF CHAO

THAI SMILE AIRWAYS COMPANY LIMITED

17TH FLOOR, UNIT 1704, 1705-1708A

AIA CAPITAL CENTER BUILDING, 89 RATCHADAPHISEK ROAD,

DINDAENG, BANGKOK, THAILAND, 10400

WEBSITE

WESMILEMAG.COM

EDITORIAL ADVISORY BOARD

NEDNAPANG TEERAVAS

DEPUTY CHIEF COMMERCIAL AND CUSTOMER SERVICE

SIRIKWAN SONGSITTICHOK

BRANDING & MARKETING COMMUNICATIONS DIRECTOR

SANCHARN SATHAPHORNWUTHIKHUN

IN-FLIGHT SERVICE MANAGER

NAPASORN SAENPARN

BRANDING & MARKETING COMMUNICATIONS SENIOR OFFICER

MANAGEMENT & EDITORIAL

MASS CONNECT LTD.

8th Floor Indosuez House 152

Wireless Road Lumpinee, Pathumwan

Bangkok 10330

CEO

ALI ZIANI

EDITOR-IN-CHIEF (THAI)

CHIDSUPANG CHAIWIROJ

EDITOR-IN-CHIEF (ENGLISH)

ANGIE THIEN

PRESIDENT

KUSUMA CHAIYAPORN

CREATIVE DIRECTOR

PERAYUT LIMPANASTITPHON

ART DIRECTOR

WUTTHIPAT SOMJIT

WRITERS

MUANFUN THARANATHAM

MAYA SAYERS

NUCHANART SAENSA-NEH

VICE PRESIDENT

PORNVIPA THIENTANAVANICH

GRAPHIC DESIGNERS

CHALERMKUN PITUKCHITARUN

SUPHAKARN THAPANACHAINUKUL

PAGARSIT RUANGPISAL

NOP CHATHONGYOT

CHANAKARN SOOKPIBUL

TRANSLATORS

THIPPAPAN CHOUSAVASDI

JENNIFER BROWN

ADVERTISING

OVERSEAS ADVERTISING REPRESENTATIVES

MASS CONNECT

AUSTRALIA

PUBLISHER’S INTERNATIONAL

Charlton D’Silva

HONG KONG, MACAU, TAIWAN

PUBLICITAS HONG KONG LTD

Michele Li

THE NETHERLANDS

PUBLICITAS B.V.

Marc Nelisse

GROUP ACCOUNT DIRECTOR

AROCHA CHULASAEREEKUL

SENIOR ACCOUNT EXECUTIVE

KANNAPAT AUNGURAVARANON

ACCOUNT EXECUTIVE

NISSARUN TANASANYOTIN

PUBLICITAS (THAILAND) LTD

5th Floor, Lumpini I Building,

239/2 Soi Sarasin, Rajdamri Road,

Lumpini, Pathumwan

Bangkok 10330

Thailand

TEL: +66 (2) 651 9273 7

FAX: +66 (2) 651 9278

www.publicitas.com/thailand

Tel: +61 292 523 476 Fax: +61292 522 022

Email: charlton.dsilva@pubintl.com.au

AUSTRIA

PUBLICITAS AUSTRIA

Andrea Kuefstein

Tel: +43 121 153 0 Fax: +43 121 216 03

Email: andrea.kuefstein@publicitas.com

BELGIUM

PUBLICITAS

Tel: +850 251 615 10 Fax: +852 252 832 60

Email: michele.li@publicitas.com

INDIA

MEDIASCOPE PUBLICITAS (I) PVT LTD

Rachna Gulati

Tel: +91 11 2373 0869 (D); +91 11 2373 0873-74

Fax: +91 11 2373 0868

Email: rachna.gulati@publicitas.com

INDONESIA

Tel: +31 203 119 710 Fax: +31 203 119 712

Email: marc.nelisse@publicitas.com

NORTH AMERICA

PUBLICITAS USA

Bruce Brandfon

Tel: +1 212 330 0734 Fax: +1 212 599 829 8

Email: bruce.brandfon@publicitas.com

SINGAPORE

PUBLICITAS SINGAPORE PTE LTD

MANAGING DIRECTOR

STEVEN CHOOKIAT PANGVIPHAS

steven.fong@publicitas.com

Peter Lansheere

Tel: +32 263 984 20 Fax: +32 263 984 30

Email: peter.landsheere@publicitas.com

PT MEDIA MANDIRI

Sarah Grace Hutabarat

Tel: +62 218 355 510 Fax: +62 218 293 563

Email: sarah@mediamandiri.co.id

Peggy Thay

Tel: +65 6836 2272 Fax: +65 6634 5231

Email: peggy.thay@publicitas.com

SALES & MARKETING DIRECTOR

JANYA LIMMANEE

janya.limmanee@publicitas.com

SALES DIRECTOR

PIPATRA CHOOMKAMOL

pipatra.choomkamol@publicitas.com

MARKETING EXECUTIVE

NATTAPON TACHAMONTREKUL

nattapon.tachamontrekul@publicitas.com

CANADA

PUBLICITAS CANADA

Wayne St. John

Tel: +1 416 363 138 8 Fax: +1 416 363 288 9

Email: wayne.stjohn@publicitas.com

CHINA

PUBLICITAS CHINA

Libby Chen

Tel: +86 10 6588 8155 Fax: +86 10 6588 3110

Email: libby.chen@publicitas.com.cn

DUBAI - UAE

ITALY

PUBLICITAS INTERNATIONAL S.P.A

Marzia Solinas

Tel: +39 02 55 19 43 85 Fax: +39 02 55 19 90 19

Email: marzia.solinas@publicitas.com

JAPAN

PUBLICITAS JAPAN K.K.

Hiroko Minato

Tel: +81 335 476 333 Fax: +81 335 476 330

Email: hiroko.minato@publicitas.com

SPAIN

PUBLICITAS

Bibiana Mojarro

Tel: +34 913 237 913 Fax:+34 917 335 958

Email: bibiana.mojarro@publicitas.com

SWITZERLAND

ADNATIVE S.A.

Pierre Denonin

Tel: +41 227 964 626 Fax: +41 227 970 270

Email: pierre.denonin@adnative.net

Philippe Girardot

MARKETING EXECUTIVE

WATSAMON PHUNINLAWAN

watsamon.phuninlawan@publicitas.com

INTEGRATED ADVERTISING SERVICES

Prasad Amin

Tel: +971 444 757 60 Fax: +971 444 757 61

Email: prasad@iasmedia.com

KOREA

MEDIREP CO.

Soohoon Oh

Tel: +82 2 734 0786 Fax: +82 2 734 0787

Tel: +41 227 964 626 Fax: +41 227 970 270

Email: philippe.girardot@adnative.net

UNITED KINGDOM

MARKETING EXECUTIVE

NONTRA POONNOPATHAM

nontra.poonnopatham@publicitas.com

FRANCE

PUBLICITAS SAS

Nicolas Hinfray

Email: soohoonoh@mediareponline.com

LATIN AMERICA

PUBLICITAS CHARNEY / PALACIOS & CO.

PUBLICITAS LTD

Ane Elorriaga

Tel: +44 203 263 6100 Fax: +44 203 263 6133

Email: ane.elorriaga@publicitas.com

MARKETING EXECUTIVE

REZA BIZMARK

reza.bizmark@publicitas.com

Tel: +33 153 648 881 Fax: +33 145 009 481

Email: nicolas.hinfray@publicitas.com

GERMANY

PUBLICITAS GMBH

Lucio Grimaldi

Tel: +1 786 388 6390 Fax: +1 786 388 9113

Email: lucio.grimaldi@publicitas.com

MALAYSIA

MARKETING EXECUTIVE

DARUNI KLAPRAPCHON

daruni.klaprapchon@publicitas.com

Gunnar W. Hintz

Tel: +49 69 71 91 49 0 Fax: +49 69 71 91 49 30

Email: gunnar.hintz@publicitas.com

PUBLICITAS INTERNATIONAL SDN BHD

Audrey Cheong

Tel: +60 377 296 923 Fax: +60 377 297 115

Email: audrey.cheong@publicitas.com

All Rights Reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system

or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying or otherwise,

without prior permission of Department of International Trade Promotion.


ใครจะเปน ใครจะเปน 10 10 10 คนสุดทาย สูบททดสอบสุดทาทายกับการ

ลดน้ำหนัก 30 30 กิโล กิโล ภายใน 3 3 เดือน

เพอพิชิตรางวัลรวมมูลคากวาลานบาท

เพอพิชิตรางวัลรวมมูลคากวาลานบาท

เพอพิชิตรางวัลรวมมูลคากวาลานบาท

มารวมลุน มารวมลุน รวมเชียรพวกเธอ ในรายการเรียลลิตี้ไซส XL XL แหงป XL แหงป แหงป

หามพลาด 20 20 20 มิถุนายนนี้ เวลา เวลา 19.00 19.00 น. น. น. ทางชอง NOW26

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.facebook.com/fatfighter.reality

สาระเขม สาระเขม สาระเขม ไลฟสไตลเดน

ไลฟสไตลเดน

ซีรีสดัง ซีรีสดัง ซีรีสดัง

DOWNLOAD OR UPDATE

DOWNLOAD DOWNLOAD OR UPDATE OR UPDATE

NOW NOW 26 NOW 26 MOBILE MOBILE 26 MOBILE APP APP APP


THE ART OF TRAVELLING SMART

WELCOME

TO THE ISSUE

Machcha ‘Ploy’

Chuenkomol,

Thai Smile Airways

Cabin Crew

Welcome to the July issue of WeSmile, we hope you enjoy your flight!

เชิญพบกับข้อมูลข่าวสาร และเทรนด์ใหม่ล่าสุดที่ไทยสมายล์คัดสรรมาเพื่อคุณ

PHOTO: EKAPHOP DUANGKHAM


พบกับที่พัก

อันเงียบสงบ

บนเกาะภูเก็ต

Discover a serene

sanctuary

in Phuket

p.32

เบื้องหลังการรังสรรคเทียน

พรรษาที่อุบลราชธานี

The making of lent candles

in Ubon Ratchathani

p.50

ลัดเลาะไปชมแกลเลอรี่

ศิลปะในยางกุง

The best places in Yangon

to buy Burmese art

p.62

สุดยอดสปาแหง

เอเชียที่รังสรรค

ขึ้นเพื่อการพักผอน

Asia’s best spa

destinations created

for relaxation

p.66

REJUVENATING

JOURNEY

PHOTO: COURTESY OF COMO SHAMBHALA ESTATE


WHAT’S ON

WRITER: CHIDSUPANG CHAIWIROJ

วีสมายล์พาคุณไปอัพเดทข่าวสาร

ด้านการท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ก่อนใคร

WeSmile updates you on the latest news, travel and

lifestyle trends before anyone else.

020

The Old Charm

Country Holidays

เพื่อที่จะชวนให้คนกลับมาดื่มด่ำากับการเดินทางด้วย

รถไฟอีกครั้ง บริษัทท่องเที่ยวชั้นนำาอย่าง Country

Holidays จึงได้จัดโปรแกรมพิเศษเพื่อนำาเสนอเส้น-

ทางการเดินทางด้วยรถไฟที่สวยที่สุด 6 เส้นทางทั่ว

โลก (พร้อมบริการสุดหรู) ตั้งแต่ทรานไซบีเรียไปจนถึง

สก็อตแลนด์ ถูกใจเส้นทางไหนเข้าไปจองที่กันได้ที่

countryholidays.com.sg

To evoke the nostalgic era of train travel,

Country Holidays presents a special programme

of the six greatest rail journeys in the

world, from Trans-Siberia to Scotland. This

luxury ride is available for reservation at

(countryholidays.com.sg)

Humpty Dumpty

Longchamp

ใครที่เป็นแฟนลองฌอมป์ (Longchamp) และการ์ตูนเรื่อง Humpty

Dumpty คงพลาดไม่ได้ เพราะลองฌอมป์เพิ่งได้เปิดตัวกระเป๋า Le Pliage

ลายตัวการ์ตูนดังกล่าวออกมาให้ได้ซื้อสะสมกันสดๆ ร้อนๆ ในเดือนนี้

ใครอยากเป็นเจ้าของกระเป๋าลายป็อปอาร์ตรุ่นพิเศษนี้สามารถจองได้ที่

บูติคของแบรนด์ที่สยามพารากอน เซ็นทรัลชิดลม และเซ็นทรัลลาดพร้าว

Longchamp and Humpty Dumpty fans would be glad to see Longchamp’s

latest special edition of the Pliage bag which features popart

Humpty Dumpty prints. This special edition bag will be available

for reservation at Longchamp’s boutiques at Siam Paragon, Central

Chidlom and Central Ladprao from July 1. (longchamp.com)

PHOTOS: COURTESY OF COUNTRY HOLIDAYS, LONGCHAMP, MADE BY LEGACY, ORN THONGTHAI, FORD


Meet the Hipsters

Made By Legacy

NEWS

เมดบายเลกาซี่ ตลาดนัดขายของวินเทจของเหลาฮิปสเตอรกลับมาอีก

ครั้งในปนี้ที่โลเคชั่นใหมลาสุด ซึ่งก็คือเซ็นทรัล เอ็มบาสซี่ ชั้น 6 นั่นเอง

นอกจากจะไดเพลิดเพลินกับสินคาวินเทจจากรานคากวา 150 แหง ของ-

แถมอีกอยางในคราวนี้เห็นจะเปนวิวแบบพาโนรามาของกรุงเทพฯที่มอง

เห็นไดอยางเต็มตาจากสถานที่จัดงาน

The legendary Made by Legacy fl ea market is back on track

with a new location, the 6th fl oor of Central Embassy. It is

where vintage lovers can purchase cool products from more

than 150 stalls. A plus? The chance to enjoy a panoramic

view of Bangkok. (madebylegacy.com)

High on You

Orn Thongthai

หากพูดถึงศิลปนรุนใหมที่กําลังมาแรงในทุกวันนี้ หนึ่งในนั้นคงหนีไมพน

อร ทองไทย ที่กําลังจะมีนิทรรศการเดี่ยวในชื่อของ High on You ที่ INK

AND LION CAFE เอกมัยซอย 2 ระหวางวันที่ 3 กรกฎาคมไปจนถึงวันที่

18 สิงหาคมนี้ โดยนิทรรศการนี้นําเสนอผลงานแนวคอนเซ็ปชวลที่ใหเทคนิค

หลายแบบ จะเปนยังไงติดตามชมกันไดเลย

When it comes to new talented artists, Orn Thongthai is

hard to miss. From July 3 to August 18, she will have a

solo exhibition entitled “High on You” which presents her

conceptual works through various techniques. The event

takes place at Ink and Lion Cafe. (ornthongthai.com)

Driver Distractions

Ford Motor Company

ฟอรด มอเตอร คัมปะนี เผยผลวิจัยพฤติกรรมผูขับขี่รถยนตทั่วภูมิภาค

เอเชียแปซิฟกพบวากิจกรรมสําคัญที่ดึงความสนใจของผูขับขี่ไปจากทอง

ถนนนั้นคือการใชโซเชียลมีเดียและการถายเซลฟ โดยสําหรับคนไทยนั้น

ใชโซเชียลมีเดียระหวางขับรถถึง 45% ซึ่งแนนอนวาทําใหอัตราการเกิด

อุบัติเหตุสูงขึ้นตามไปดวย หากไมอยากเจ็บตัว ลองเปลี่ยนมาใชอุปกรณ

เสริมชวยดีกวา อยาง ฟอรด ซิงก นี่ไง!

Ford Motor Company recently revealed the result of the commuter

survey in Asia Pacifi c region which found that main

activities that cause driver distractions are the use of social media

and selfi e taking. For Thais, 45% of commuters use social

media while driving, which can result in a higher risk of road

accidents. Don’t want to get hurt? Try Ford Sync!

(ford.com)


NEWS

Viva Europa

Film Festival

เทศกาลภาพยนตรสหภาพยุโรปกลับมาอีกครั้งแลวในปนี้ โดย

ครั้งนี้เปนการนําเสนอภาพยนตรคุณภาพเยี่ยม 18 เรื่องพรอม

บทบรรยายใหไดชมกันอยางเต็มอิ่มระหวางวันที่ 10 กรกฎาคม

จนถึงวันที่ 9 สิงหาคม ที่โรงภาพยนตรเอส เอฟหลายแหงทั่ว

ประเทศ โดยทานสามารถเช็คตารางและสถานที่ฉายไดที่

sfcinemacity.com

The much-awaited European Union Film festival is back

again this year with 18 premium movies (with subtitles)

on screen at selected SF cinemas nationwide. The festival

is held from July 10 to August 9 and you can check

the schedules at sfcinemacity.com

Turtles Need Help

Aleenta Phuket-Phang Nga

อลีนตา ภูเก็ต พังงา ชวนอนุรักษเตาทะเลที่กําลังจะสูญพันธุดวย

โครงการปลอยเตาทะเล โดยแขกที่เขารวมโครงการจะไดรับอัพเดทของ

เตาที่ปลอยออกไป อีกทั้งยังไดรับขอมูลเรื่องการอนุรักษเตาทะเลจากมูล-

นิธิเพียวบลูทุกเดือนหลังจากนั้น นอกจากนี้ยังไดสิทธิพิเศษมากมายตลอด

เวลา 2 วัน 1 คืนที่พักที่โรงแรม

Aleenta Phuket-Phang Nga offers the getaway with a

conscience with its ‘Catch and Release Adopt-a-Turtle Mini

Break’ package that lets you to help sea turtles, an endangered

species, along with two days of relaxation at the resort.

(aleenta.com)

New in Town

Sofitel Xining

เครือโรงแรมโซฟเทล เปดตัวโรงแรม Sofi tel Xining ขึ้นที่เมืองซีหนิง

(Xining) มณฑลชิงไห (Qinghai) ที่อยูทางตอนกลางของประเทศจีน โดย

โรงแรมนี ้จะถือเปนโรงแรมของเครือโรงแรมระดับนานาชาติแหงแรกของ

เมือง สวนทําไมถึงมาเปดที่นี่นั้น คงเปนเพราะซีหนิงนี้เองที่เปนสถานีตั้งตน

ของเสนทางรถไฟความเร็วสูงที่เชื่อมจีนเขากับเมืองลาซา ประเทศทิเบต

Sofi tel has just launched its latest hotel in Xining, the

capital of Qinghai province, located in the central part of

China. Sofi tel Xining will be the fi rst international fi ve star

branded hotel in town. Xining will be the starting point of

China’s high-speed railway to Lhasa, Tibet.

(sofi tel.com)

PHOTOS: COURTESY OF EUROPEAN UNION FILM FESTTIVAL, ALEENTA, SOFITEL XINING, WHITE DAY PATISSERIE, STEVEN KEVIN HOWSON/SELGASCANO, VACII


Sweet Treat

White Day Patisserie

ด้วยคอนเซ็ปต์ ‘ของขวัญนั้นหอมหวานเสมอ’ White Day

Patisserie นำาเสนอขนมหวานหลากสไตล์ที่ออกแบบขึ้น

มาอย่างสวยงามและอร่อยล้ำา สำาหรับให้คุณมอบให้เป็น

ของขวัญแทนใจ (จะให้ตัวเองหรือจะให้คนอื่นก็ได้) โดย

ปัจจุบันนี้ White Day Patisserie มีบริการ 2 สาขา คือที่

The Circle ราชพฤกษ์ และ Plearnary Mall วัชรพล

With the concept of “gifts are always sweet”,

White Day Patisserie, the latest bakery in town

presents various types of sweet creations

designed to be given as presents for yourself

and your loved ones. The bakery currently

has 2 branches at The Circle Ratchapreuk and

Plearnary Mall Watcharapol.

(facebook.com/whitedaypatisserie)

What a Colourful World

Serpentine Pavilion

ในช่วงฤดูร้อนของทุกปี Serpentine Galleries จะตั้งอาคารชั่วคราวที่เรียกว่า

Serpentine Pavilion ขึ้นในลอนดอนเพื่อเป็นพื้นที่ให้บริษัทออกแบบต่างๆ มา

แสดงฝีมือ โดยในปีนี้ บริษัทสถาปนิก SelgasCano จากสเปนได้รับหน้าที่

ออกแบบ และผลที่ออกมาก็คือสถาปัตยกรรมสีสวยฉลองครบรอบ 15 ปี

ของ Serpentine Pavilion ที่กลายเป็นที่แฮงก์เอาต์แห่งใหม่ในลอนดอนไปแล้ว

Each summer, Serpentine Galleries presents the Serpentine

Pavilion, a site for architectural experimentation designed by

world renowned architects. To celebrate the 15th anniversary of

the pavilion this year, Spanish architects SelgasCano were commissioned

to design the site, and the result is this new colourful

hotspot in London.

(serpentinegalleries.org)

NEWS

Made in Taiwan

Vacii

วาชิ (Vacii) แบรนด์สินค้าไลฟ์สไตล์ระดับรางวัลจาก

ไต้หวันมาเปิดตัวที่เมืองไทยแล้ว นอกจากดีไซน์น่ารักๆ

ในแบบที่วัยรุ่นต้องชอบแล้ว สินค้าของวาชิยังมาพร้อม

กับฟังก์ชั่นที่ใช้งานได้ในชีวิตประจำาวัน เชื่อเถอะว่าไม่

ว่าใครก็ต้องหลงรักโคมไฟรูปเห็ดหรือสายรัดเคเบิลรูป

กระบองเพชรทั้งนั้น ใครอยากได้มาเป็นของตนเอง

ขอเชิญที่ Betrend, Loft หรือที่เว็บไซต์ Central

Online ได้เลย

Vacii, an award-winning lifestyle brand from

Taiwan has recently debuted in Thailand with

products that combine playful designs with

functions. Those who love mushroom-shaped

lamps and cactus cable holders can get one

at Betrend, Loft or Central Online website.

023


CALENDAR

JULY 2015

NEWS ON CULTURAL EVENTS AROUND THE WORLD

WRITER: MUANFUN THARANATHAM

Until 12 JULY

2015 Fulong International

Sand Sculpture Art Festival

> ประเทศไต้หวัน / ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม

งานประติมากรรมปั้นทรายที่ใช้ศิลปะการแกะสลัก

การวาดรูป การออกแบบผสมผสานกับวัฒนธรรม

เข้าไว้ด้วยกัน โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั้นทรายจะได้

รับแรงบันดาลใจและความสามัคคี ในขณะ

เดียวกันก็สร้างจิตสำานึกต่อสังคมในการดูแลสิ่ง

แวดล้อมผ่านศิลปะที่รายล้อมรอบๆตัว

Learn about sand sculpting through

carving, drawing and designing with an

emphasis on culture. Participants can

get inspiration as they work in

harmony, and at the same time create

social consciousness of environmental

conservation by turning their

surroundings into masterpieces.

(events.necoast-nsa.gov.tw/SandArt15)

024

10-12 July

International Folk Art Market,

Santa Fe, USA

> ซานตา เฟ สหรัฐอเมริกา / 10-12 กรกฎาคม

เสน่ห์ของงานฝีมือมีคุณค่าในตัวเองเสมอ เทศกาลนี้ได้

รวบรวมงานหัตถกรรมพื้นบ้านหลากหลายวัฒนธรรม

อาหารนานาชาติและการแสดงดนตรีสดจากทั่วโลก

ในงานผู้ซื้อสามารถพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ

ผู้ผลิตได้โดยตรง เพื่อให้เข้าใจที่มาของชิ้นงาน เพิ่มการ

สร้างรายได้และยกระดับงานฝีมือให้ยั่งยืนต่อไป

There will always be value in handcrafted

work. This market showcases folk art,

handicrafts, international food and live

music performances from around

the world. Buyers can meet and

exchange ideas with the craftspeople

to truly understand what goes into a

piece and support handmade products.

(www.folkartalliance.org)


PHOTOS: BREGENZER FESTSPIELE / ANJA KÖHLER (BREGENZ FESTIVAL); JIM ARNDT (INTERNATIONAL FOLK ART MARKET)

17-26 JULY

Boryeong Mud Festival

> ประเทศเกาหลี / 17 – 26 กรกฎาคม

ชื่อเสียงในเรื่องผิวสวยใสต้องยกให้เกาหลีเทศกาล

นี้จึงจัดขึ้นในเมืองที่มีโคลนคุณภาพดีจนถูกนำาไป

ทำาเครื่องสำาอางเพื่อช่วยป้องกันริ้วรอย กระตุ้นการ

หมุนเวียนของเลือดและรักษาโรคที่เกี่ยวกับผิวหนัง

คุณจะได้ร่วมกิจกรรมเพ้นต์ร่างกายด้วยโคลนแบบ

มีสี แช่และนวดตัวด้วยโคลน วิ่งมาราธอนผ่าน

อุปสรรค ทุกกิจกรรมล้วนอุดมไปด้วยแร่ธาตุรับ

ประกันว่าได้ผิวสวยกลับบ้านแบบใสเนียนสวย

Korea is known for having excellent

skincare products, so it’s no surprise

that this festival is held in a city known

for good quality cosmetics mud. The

mud helps prevent wrinkles, stimulate

circulation and treat many skin

ailments. Guests can participate in mud

body paint, soaks, massages and a

mud marathon. All activities keep the

mineral rich product on your skin to

guarantee you return glowing.

(mudfestival.or.kr)

22 JULY-

23 AUGUST

Bregenz Festival, Austria

> ประเทศออสเตรีย / 22 กรกฎาคม – 23 สิงหาคม

ลองหลับตานึกภาพว่าคุณจะอิ่มใจแค่ไหนถ้าได้ชม

การแสดงริมทะเลสาบคอนสแตนซ์ พร้อมแสง

อาทิตย์ยามเย็นเคล้าวิวธรรมชาติกลางแจ้ง ชมการ

แสดงดนตรีสดจากวงออร์เคสตรา และการแสดงโอ-

เปร่าจากบทประพันธ์ของ Giacomo Puccini และ

บทประพันธ์อื่นๆสลับสับเปลี่ยนกันไปมากมาย บน

เวทีที่เต็มไปด้วยแสงสีเสียงและศิลปะสุดตระการตา

Close your eyes and imagine a live orchestra

playing to the light of the evening sun on

the edge of Lake Constance. This festival

celebrates music composed by the great

Giacomo Puccini and more exciting pieces

with light, sound and spectacular skill.

(bregenzerfestspiele.com)

25 JULY

So Pool Party

> กรุงเทพฯ / 25 กรกฏาคม

พักผ่อนคลายร้อนแบบไม่ต้องเดินทางไกล กับปาร์ตี้

วันหยุดริมสระว่ายน้ำาพร้อมวิวต้นไม้เขียวชอุ่มของ

สวนลุมพินี จะชวนกันมาเป็นกลุ่มใหญ่ก็เหมือนไป

ปาร์ตี้ที่บ้านเพื่อน ที่พร้อมไปด้วยเพลงจังหวะสนุก

จากดีเจและเหล่านายแบบ อร่อยกับบาร์บีคิวและ

เครื่องดื่มแบบไม่ต้องห่วงทำาความสะอาดหลังปาร์ตี้

จบ สนุกพร้อมลุยงานหนักต่ออย่างมีสไตล์เก๋ๆ

Get a break from the heat without travelling

out of the city by joining a pool party with

views of lush Lumpini Park. Make yourself

at home and enjoy the music from

professional DJs, the company of models,

barbecue and drinks. It’s like partying at

your (stylishly chic) best friend’s house,

without the need to clean up.

(sofitel-so-bangkok.com)

29 JULY- 3 AUGUST

Cirque du Soleil Quidam

Live in Bangkok 2015

> กรุงเทพฯ / 29 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม

การแสดงของซีค ดู โซเลย์ ซึ่งเป็นกายกรรมผาดโผนอันดับ 1 ของ

โลก เล่าเรื่องราวแบบมีธีมผ่านการแสดงที่เน้นความแข็งแรงแต่ขณะ

เดียวกันก็เต็มไปด้วยความอ่อนช้อยงดงาม รวมถึงเครื่องแต่งกาย

เทคนิคแสง สี เสียง การแสดงที่เหมาะกับทั้งครอบครัว มาร่วมตื่น-

เต้นกันได้ที่ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี

The acrobatics of Cirque du Soleil has been hailed as

the world’s finest, with intricate narratives that highlight

human strength along with delicate movements. Expect

amazing costumes, lighting, sounds and wonder for the

entire family. See it at Impact Arena, Muang Thong Thani.

(thaiticketmajor.com)


CHECKING IN

FRESH AIR

หลีกหนีความวุ่นวายไปพักผ่อนและดูแลร่างกายไปพร้อมๆ กันที่รีสอร์ตแสนสวยทั่วโลก

ที่มาพร้อมกับพื้นที่กว้างขวางให้คุณได้ยืดเส้นสายได้อย่างสะดวกโยธิน

Get away from it all and work on your health at the same time.

These vacation spots are ideal for those who want some

space to spread out

WRITER : ANGIE THIEN

PHOTOS:ฉCOURTESY OF THE HOTELS


Kempinski Hotel Berchtesgaden ชวนคุณสูดอากาศ

บริสุทธิ์ของเทือกเขาแอลป์ในเขตบาวาเรีย แถมยังมี

กิจกรรมให้เลือกหลากหลาย ไม่ว่าคุณจะอยากเดินป่า

เล่นสกี หรืออยากใช้เวลาเงียบๆ กับการเล่นโยคะหรือนั่ง

สมาธิ โรงแรมระดับห้าดาวแห่งนี้จัดให้ได้ทุกอย่าง และ

ยังมีวิวพาโนรามาของซาลสเบิร์กและภูเขาวัทซ์มันน์ด้วย

kempinski.com/Berchtesgaden

GERMANY

KEMPINSKI HOTEL BERCHTESGADEN

Experience the clean air of the Bavarian Alps at

the Kempinski Hotel Berchtesgaden. Whether

you are looking for a sporty location for hiking

and skiing, or a quiet alpine yoga and meditation

base, this five star property offers it all, along

with a panoramic view of Salzburger Land and the

Watzmann massif. (kempinski.com/Berchtesgaden)

027


CHECKING IN

ITALY

HOTEL CALA DI VOLPE

Hotel Cala di Volpe ที่ีอยูบนเกาะซารดิเนียนี้อาจดู

คลายบานในหมูบานชาวประมง แตถาไดลองเขาไปดู

ใกลๆ แลว คุณจะไดพบกับขาวของเครื่องใชที่หรูหราใน

แบบที่คนยุคใหมตองการ ผูที่เขาพักสามารถดื่มด่ําเสนห

ของซารดิเนียที่ Costa Smeralda หรือที่รูจักกันในนาม

‘ชายฝงสีมรกต’ จากทองทะเลสีเขียวเขม ในขณะ

เดียวกันก็สามารถสนุกไปกับสีสันของวัฒนธรรมทองถิ่น

hotelcaladivolpe.net

On the magnifi cent island of Sardinia, Hotel

Cala di Volpe resembles a quaint fi shing village,

but look closer and you’ll fi nd all of the luxury

amenities required for a modern escape. Guests

can experience the best of Sardinia on Costa

Smeralda, known as the “Emerald Coast” for its

deep green oceans, and get immersed with the

sights and sounds of charming local culture.

(hotelcaladivolpe.net)

PHOTOS: COURTESY OF THE HOTELS


ITALY

VILLA LENA

ลองหลับตาแล้วจินตนาการว่าคุณกำาลังอยู่กลางเนินสูงๆต่ำาๆของ

ทัสคานี ในขณะที่แสงอาทิตย์อันอบอุ่นลอดผ่านต้นมะกอกลงมา

Villa Lena นำาเสนอประสบการณ์แสนพิเศษ โดยแขกสามารถเช่า

บ้านและอพาร์ตเมนต์หลังใดก็ได้ เราแนะนำาให้คุณลองพักในห้อง

ที่ดัดแปลงมาจากคอกม้าหรือบ้านศิลปินจากศตวรรษที่ 19 แต่ไม่

ว่าจะอยู่ที่ไหน รับรองว่าถ่ายรูปสวยหมด villa-lena.it

Close your eyes and imagine yourself amongst the

Tuscan hills with the warm sun streaming through

olive trees. Villa Lena offers a truly authentic experience,

where guests can rent houses and apartments

throughout the estate. Stay in a renovated stable or

19th century artist residence. No matter where you go,

every corner is picture-perfect. (villa-lena.it)

029


CHECKING IN

HAWAII

THE ST. REGIS PRINCEVILLE RESORT

แบรนด์ St. Regis คงเป็นหนึ่งในแบรนด์โรงแรมไม่กี่

แบรนด์ที่ได้ชื่อว่าหรูหราและมีระดับระดับโลก และหนึ่งใน

ไฮไลต์ของแบรนด์คือ The St. Regis Princeville Resort

ที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ 9,000 เอเคอร์บนชายฝั่งทางทิศเหนือ

ของเกาะคาวายอี (Kauai) นี่คือที่ที่คุณจะสามารถปล่อยตัว

ปล่อยใจให้ผ่อนคลายไปกับลมทะเลเย็นๆ ที่เคล้าด้วยกลิ่น

หอมของดอกไม้เมืองร้อน จากนั้นค่อยคิดต่อว่าจะว่ายน้ำา

ในสระหรือในทะเลเลยดี stregisprinceville.com

When looking for sophistication, few properties

can compete with the St. Regis name. The St.

Regis Princeville Resort is located over a 9,000-

acre area on the northern shore of Kauai island.

Let the cool, sea breeze fragranced with tropical

flowers be your detox programme. Then, spend

the day deciding if you prefer swimming in the

beautiful pool or ocean. (stregisprinceville.com)

PHOTOS:ฉCOURTESY OF THE HOTELS


ที่พักที่บริหารจัดการโดยตระกูลเจาของเองนี้ตั้งอยูทามกลาง

สวนที่ตกแตงอยางดี พรอมหองพักริมหาดที่เปดใหเห็นวิว

พระอาทิตยอัสดงของบารเบโดสพอดิบพอดี แขกที่ชอบเลนกีฬา

สามารถสนุกกับการตีกอลฟ เดินปา เลนเทนนิสหรือกีฬาทางน้ํา

อื่นๆที่คลับมีบริการให สวนคนที่ชอบอะไรเนิบชาก็สามารถ

เดินเลนในสวนลั่นทมไดเชนกัน coralreefbarbados.com

BARBADOS

CORAL REEF CLUB

This family run property sits on lush manicured gardens

with a west-facing beachfront, that has full view of the

Barbadian rose-toned sunsets. Active people can

enjoy golfi ng, hiking, tennis and water sports right in

the club. Alternatively, a tranquil walk through the

tropical frangipani gardens is always a good way to

unwind. (coralreefbarbados.com)

031


TROPICAL

PARADISE

ถึงเวลาวางแผนหนีกรุง ไปพักผ่อน

ชมพระอาทิตย์ตกที่ภูเก็ตแล้ว

Plan a private escape on Phuket’s sunset coast.

WRITER: ANGIE THIEN

เมื่อพูดถึงภูเก็ต เรามักจะนึกถึงภาพหาดทรายสีขาวและ

ท้องทะเลสีเขียวมรกตอันชวนฝัน แต่แม้กระนั ้นนักท่อง

เที่ยวจำานวนไม่น้อยต้องลาจากภูเก็ตก่อนที่จะได้พบกับ

ประสบการณ์การพักผ่อนที่เป็นส่วนตัวอย่างแท้จริง ไม่มีอะไรจะ

ทำาลายความโรแมนติกได้มากกว่าการถูกขัดจังหวะโดยเหล่าผู้มา

เยือนอีก 200 คนที่กรูกันเข้ามาแย่งชิงจุดอาบแดดที่ดีที่สุด ‘ทริป

ในฝัน’ ที่หลายๆ คนวาดไว้จึงต้องออกมา ‘พัง’ ด้วยประการฉะนี้

Phuket has always conjured up images of dreamy

white sand beaches and clear emerald green oceans.

While this is still true for much of the island, many

visitors leave without fully experiencing a private

escape. Nothing ruins a romantic moment more than

being interrupted by two hundred other island hoppers

trying to steal the same tanning real estate, so

when it comes to planning a dream trip, leave nothing

to chance.

PHOTOS: COURTESY OF ANANTARA PHUKET LAYAN RESORT & SPA


DESTINATION

แต่ทริปในฝันอาจเกิดขึ้นได้ถ้าคุณรู้ว่าควร

จะไปที่ไหน โรงแรม Anantara Phuket Layan

Resort & Spa ซุกซ่อนอยู่ในบริเวณหาดลายัน

อันเงียบสงบได้อย่างแนบเนียน ที่นี่คือที่ที่คุณจะ

เลือกฝังเท้าลงไปในผืนทราย หรือนั่งชิลล์ชมวิว

พระอาทิตย์ตกแบบพาโนรามาก็ได้ Anantara

Phuket Layan Resort & Spa มีที่พักให้เลือก

ทั้งแบบห้องพักพร้อมวิวทะเลสวยๆ และแบบ

วิลล่าขนาด 1 หรือ 2 ห้องนอนที่มาพร้อมกับ

ความเป็นส่วนตัว แต่ที่หรูสุดเห็นจะเป็นพูล

วิลล่าแบบ 2 ห้องนอนขนาด 485 ตารางเมตร

ที่มีทั้งสระว่ายน้ำาและทางเดินส่วนตัวไปชายหาด

พูดถึงชายหาดแล้ว หาดลายันเป็นที่ที่เหมาะแก่

การพายเรือคายัค เล่นแพดเดิ้ลบอร์ดรวมถึง

วินด์เซิร์ฟ ซึ่งทางโรงแรมมีอุปกรณ์ไว้ให้บริการฟรี

(แถมมีจักรยานให้ยืมขี่ชมรีสอร์ตด้วย) แต่ถ้า

ไม่อยากตากแดด ที่นี่ก็มีโรงเรียนสอนทำ าอาหาร

Spice Spoons ให้ได้เรียนทำาอาหารไทย รวม

ถึงมีคลาสมวยไทยให้ได้ออกแรงกระตุ ้นอะดริ-

นาลีนกันด้วย หรือถ้ายังไม่ถูกใจก็อาจจะไปเล่น

กอล์ฟ แล่นเรือใบ หรือจะเข้าเมืองที่อยู่ห่างออก

ไปเพียงครึ่งชั่วโมงก็ได้ และถ้าคุณอยากจะอ้อยอิ่ง

ต่อสักนิดก่อนเช็คเอาต์ คุณก็แน่ใจได้ว่าไม่ตก

เครื ่องแน่นอน เพราะสนามบินอยู่ห่างออกไป

เพียง 20 นาทีเท่านั้น

Situated on a private stretch of Layan

Beach, the Anantara Phuket Layan Resort

& Spa seems hidden from the rest of the

island. Whether you want to feel the sand

beneath your toes or rise above it all to get

cliff-side panoramic view of the sunset, the

choice is yours. Anantara provides rooms

with breathtaking views, and villas with one

or two bedrooms. The most prestigious

accommodation is the two-bedroom pool

villa, with a space of 485 square metres.

It features a private pool and personal

access to the beach for the best of both

worlds. The beach is ideal for kayaking,

paddle boarding and windsurfing.

Guests can rent these equipment free

of charge, along with bikes to help explore

the resort and surrounding areas. If you

need an escape from the sun, the resort also

has “Spice Spoons”, their own cooking school

where you can learn the art of Thai cuisine.

A Muay Thai Kick Boxing class is also

available for those who crave adrenaline.

Taking excursions outside the resort is also

a breeze. Golfing, sailing, or visiting Phuket

Town is all within half an hour’s drive. And

though you may not wish to leave when

checkout time rolls around, you can rest

happily knowing that the airport is only a

quick twenty minutes away.

033


HEALTH APPS

á;¾ÅÔपÑ蹡ÒÃà´Ô¹·Ò§µÔ´Íѹ´Ñº

ÂÍ´ÎÔµà´×͹¹Õé ª‹ÇÂãËŒ¡ÒÃà´Ô¹·Ò§·Õè

áʹÇØ‹¹ÇÒ¡ÅÒÂ໚¹àÃ×èͧ§‹ÒÂæ

Take your health into your own hands, with

these applications to get you fit, balanced and

healthy.

WRITER : ANGIE THIEN, ILLUSTRATION: PANYAWAT TOS

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Sleep Better

ÊíÒËÃѺ iOS, Android

บันทึกระยะเวลานอนของคุณไดงายๆ ดวยการกดปุม

จากนั้นแอพพลิเคชั่นนี้จะชวยวิเคราะหอยาง

ละเอียดถึงวิธีที่จะชวยใหคุณนอนหลับอยางเพียง

พอและเต็มอิ่ม แถมยังทําหนาที่เปนนาิกาปลุก

และเครื่องชวยบันทึกความฝนอีกตางหาก

Available: iOS, Android

Trace all your sleep durations easily

with the tap of a button and get a

better understanding of how to

reach your optimum sleeping times

with indepth analysis. This app also

works as a smart alarm clock and

dream log.

Carrot Fit

ÊíÒËÃѺ iOS

ถาคุณตองการแรงผลักดัน เจาแครอตนี่ละ

จะชวยดูแลใหคุณออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ

แอพพลิเคชั่นนี้ไดผลอยางนาเหลือเชื่อ และชวย

ใหคนกวาลานคนลดน้ําหนักไดดวยการ

ออกกําลังกายเพียง 7 นาทีตอครั้ง

Available: iOS

If you need harsh motivation, the

CARROT character will whip you into

shape. This is a no-nonsense app

has helped over a million people

reach their ideal weight using the

famous 7-minute workout.

Noom Coach: Weight Loss

ÊíÒËÃѺ iOS,Android,Windows Phone

ชวยใหคุณลดน้ําหนักไดตามเปาหมายและ

รับประทานอาหารที่มีประโยชนมากขึ้น

แอพพลิเคชั่นนี้ใหคุณวางแผนทุกเชา นอกจากนี้

ยังชวยบันทึกมื้ออาหารทุกมื้อ และดึงกําลังเสริม

อยางผูใชคนอื่นๆ ในเครือขายมาชวยกระตุนให

คุณออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ

Available: iOS, Android, Windows Phone

Reach weight loss goals and eat

healthier with Noom Coach. Start every

day with a plan, record your meals and

stay motivated with support from a

network of users.


TECH

Daily Yoga

ÊíÒËÃѺ iOS,Android

แอพพลิเคชั่นสุดฮิตนี้มีแบบฝกหัด 50 ชุด รวมถึง

ทาโยคะใหดูมากกวา 300 ทา สรุปคือแอพพลิเคชั่น

นี้จะชวยใหคุณมีสตูดิโอโยคะสวนตัวติดตัวไปทุกที่

แถมยังเหมาะกับทั้งมือสมัครเลนและมืออาชีพ

เพราะมี 3 ระดับใหเลือก ตั้งแตระดับสบายๆ

ปานกลาง และเขมขน

Available: iOS, Android

Using a database of over 50+ yoga

exercises and 300+ poses, this

popular app is like having a personal

yoga studio on the go. With three

levels of intensity (casual, moderate

and intense) it can help both

beginners and pros.

YOU-app with Jamie Oliver

ÊíÒËÃѺ iOS,Android

การเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญอาจเริ่มตนจากสิ่งเล็กๆ

แอพพลิเคชั่นนี้จะชวยใหคุณบรรลุเปาหมายเรื่องการ

ออกกําลังกายและการดูแลสุขภาพไดจากการกระทํา

เล็กๆ นอยๆ ทีละนิด นอกจากนี้ เจมี่ โอลิเวอร

และผูเชี่ยวชาญคนอื่นๆ ยังมีเคล็ดลับเล็กๆ นอย

เกี่ยวกับการพัฒนาตนเองอยางยั่งยืนมาฝากทุกวันดวย

Available: iOS, Android

To help people stay motivated, this app

helps you reach your fitness and

health goals with micro-actions, one

tiny step at a time. Jamie Oliver and

other experts also give daily advice for

sustainable positive changeGADGETS

DIGITAL

COACH

วีสมายลรวบรวมเครื่องติดตามความ

เคลื่อนไหวที่ผานการทดสอบแลววา

เหมาะกับทุกไลฟสไตล

Tried and tested activity trackers for every lifestyle.

WRITER: PAM THIEN

036

ณ วันนี้คงตองยอมรับวาเครื่อง

ติดตามความเคลื่อนไหวหรือ

Activity tracker เปนอุปกรณที่ฮิต

มาก และก็มีผลการวิจัยที่พิสูจน

วาการทําใหรางกายฟตอยูเสมอและ

การนอนหลับที่เพียงพอจะทําให

คุณภาพชีวิตของคุณดีขึ้น แนนอน

วาเจาเครื่องมือเหลานี้สามารถทํา

หนาที่เปนตัวชวยไดอยางดี แตจะรูได

อยางไรละวาเครื่องแบบไหนที่เหมาะกับ-

คุณ เครื่องติดตามความเคลื่อนไหวที

เราคัดสรรมาเพื่อคุณนี้อาจเปนคําตอบ

Fitness trackers are all the rage. Science

verifies that being fit and getting a good

night’s sleep add quality to your life.

Fitness trackers and smart watches

help you do this, but with all the hype,

how do you know which ones are right

for you? WeSmile tested out some of

the leading trackers available today for

your benefit.

Fitbit Surge

Best for Multisports

Fitbit Surge เปน Fitbit เวอรชั่นที่มีขนาดใหญและมี

ฟงกชั่นซับซอนกวาแบบเกา อุปกรณนี้เหมาะสําหรับผู

ที่เลนกีฬาหลายประเภท และชวยใหคุณบันทึกความ

เคลื่อนไหวทุกอยางไดอยางเต็มที่ เจาเครื่องนี้สามารถ

บันทึกความเคลื่อนไหวไดหลายวัน และคุณสามารถ

กดยอนกลับไปดูขอมูลไดแบบนาทีตอนาที นอกจากนี้

Fitbit Surge สามารถเก็บขอมูลอัตราการเตนของ

หัวใจไดเร็ว 1 วินาทีระหวางออกกําลังกาย และ 5

วินาทีในเวลาปกติ และหลังจากไดลองใชแลว Fitbit

Surge ดูจะเปนสมารตวอทชมากกวาเครื่องติดตาม

ความเคลื่อนไหว แตเราก็ชอบที่อุปกรณนี้ชวยบันทึก

ความเคลื่อนไหวของคนที่วิ่ง เดินหรือขึ้นบันไดได

อยางแมนยํา

The Fitbit Surge is a larger, more advanced

version of what Fitbit usually off ers. It’s aimed at

people who do a variety of sports and can really

help you keep all your activities on track. It

records days of data that you can rewind,

minute by minute, It stores heart rates at

1-second intervals while exercising and

5-second intervals normally. From our tests,

the Fitbit Surge is more smartwatch than fi tness

tracker, but we like how it suits runners, walkers,

and tracks stair-climbing with great accuracy.

Garmin Swim

Best for Swimmers

นาิกานี้ชวยนับรอบ (การวาย) และระบุลักษณะ

การวายหลักๆ ทั้ง 4 แบบ ไมวาจะเปนฟรีสไตล

กรรเชียง กบ หรือผีเสื้อ กอนที่จะคํานวณวาคุณ

วายไปกี่สโตรกตอรอบ อุปกรณนี้มีน้ําหนักเบา

และใสสบาย อีกทั้งยังชวยใหคุณนําขอมูลมา

ประเมินผลเชิงปริมาณได สําหรับนักกีฬาวายน้ํา

แลว อะไรจะมีประโยชนไปกวานาิกาที่ชวยบอก

ระยะเวลาที่อยูในสระ อีกทั้งยังบอกความเร็วของ

แตละสโตรกและรอบการวาย รวมถึงมีแบบฝกหัด

ดวยอีก เราพบวา Garmin Swim นี้เปนอุปกรณที่

ใชงาย แถมยังดูดีแมจะไมไดอยูในสระ

This watch count laps, automatically detects

swimming strokes-four major ones being

freestyle, backstroke, breaststroke and

butterfl y-and calculates the number of strokes

you made per lap. It is lightweight and

comfortable, and has an intuitive application

that helps you quantify your data even more.

For an avid swimmer, having a watch that lets

you know how long you’ve been in the pool

and your stroke pace, as well as laps and drill

modes is extremely useful. We found the

Garmin easy to use and nice to wear even

when we’re out of the pool.

PHOTOS: COURTESY OF BRANDS


Swarovski Shine

Best for Looks

สําหรับคนที่แครเรื่องลุค Swarovski Shine อาจ

จะเปนเครื่องติดตามความเคลื่อนไหวที่ตอบโจทย

มากที่สุด Activity Crystal จะชวยวัดคุณภาพของ

การนอน อีกทั้งวัดความเคลื่อนไหวและสงขอมูล

เขาสมารตโฟนของคุณผานระบบไรสาย อันที่จริง

Swarovski Shine นี้เปน Misfi t Shine แบบหนึ่ง

ซึ่งมีใหเลือกทั้งแบบกําไลขอมือและแบบจี้ ถาคุณ

ไมตองการบันทึกขอมูลมากมาย และยังอยากได

อุปกรณที่ใสแลวดูดี นี่อาจจะเปนอุปกรณที่เหมาะ

กับคุณ โดยเฉพาะแบบจี้นี่เหมือนจิวเวลรี่เสียจน

คนอื่นไมมีทางรูเลยวานั่นคืออุปกรณติดตามความ

เคลื่อนไหว

For those who need to keep up appearances,

Swarovski Shine is the best overall activity

tracker that’s fully faceted. Its Activity Tracking

Crystal measures your quality of sleep,

movements, and syncs to your smartphone

wirelessly. It’s a variation of the Misfi t Shine and

comes in both wrist bracelet and pendant form.

If you don’t need too much data but still want

to look good while feeling good, this is the

tracker for you. And if you get the pendant

version, they look just like jewellery so no one

may know you’re actually tracking anything.

Basis Peak

Best for Heart Rate Tracking

เครื่องติดตามความเคลื่อนไหวสวนใหญจะบันทึก

อัตราการเตนของหัวใจ แต Basis Peak ล้ําหนา

กวานั้นไปอีกขั้น นาิกานี้จะชวยคุณบันทึกการ

เตนของชีพจรทั้งกลางวันและกลางคืนไดติดตอกัน

เปนเวลาถึง 4 วันโดยที่แบตเตอรี่ไมหมด

นอกจากนี้ ฟงกชั่นอยางการแสดงอัตราการเตน

ของหัวใจผานหนาจอ มาตรตรวจจับการ

เคลื่อนไหวแบบสามแกน รวมถึงเซนเซอรวัด

อุณหภูมิบนผิวหนังและเครื่องวัดการตอบสนอง

ระดับผิวหนังทําให Basis Peak เปนเหมือน

อุปกรณอเนกประสงคที่มากประโยชนใชสอย ถา

คุณอยากออกกําลังกายเพื่ีอควบคุมอัตราการเตน

ของหัวใจเปนหลัก นี่คือตัวชวยที่เหมาะกับคุณ

Most fi tness trackers also track your heart rate,

but the Basis Peak takes it one step further.

This watch accurately keeps note of your pulse

day and night while battery life lasts about 4

days so you can keep it on for a long time.

With an optical heart rate engine, 3-axis

accelerometer, skin temperature and galvanic

skin response sensors, the Basis Peak is

thorough. If you aim to do heart rate training

and don’t care much for other activities, this

device is for you.

Pebble

Best for Sleep

Pebble Smartwatch ที่นับวาเปนนองใหมใน

วงการอุปกรณติดตามความเคลื่อนไหวนี้คงเปน

‘สมารตวอทช’ จริงๆ เพียงเรือนเดียวในลิสตของ

เรา นอกจากจะมีระบบติดตามความเคลื่อนไหวที่

มีประสิทธิภาพแลว Pebble Smartwatch ยังมี

ระบบวัดการนอนหลับที่ดีที่สุดเทาที่เราเคยลองใช

มา โดยระบบที่ทํางานคูกับอุปกรณที่ใชระบบ

Android หรือ iOS นี้ชวยใหคุณรูไดทันทีวาคุณ

นอนไดอยางมีคุณภาพมากแคไหน นี่ยังเปน

อุปกรณเดียวที่เราลองใชที่สามารถจําแนกความ

แตกตางระหวางนอนครึ่งหลับครึ่งตื่น หลับลึกและ

หลับแบบ REM sleep ถาคุณอยากนอนหลับเต็ม

อิ่ม นี่อาจจะเปนตัวชวยที่เหมาะกับคุณ

Somewhat of a newcomer to the fi tness tracker

game, Pebble Smartwatch is the only

‘smartwatch’ on our list. It has excellent activity

tracking, but it is also the most sensitive sleep

tracker we’ve ever tested. Coupled with Android

or iOS devices, it’s got the perfect sensitivity to

help you know how you sleep. It is the only

tracker we tested that could tell the diff erence

between light sleep, deep sleep and REM

sleep. If you’re looking for a better night’s rest,

the crowd-funded Pebble is worth your while.


Inside Out

เตรียมตัวรับมือกับ ‘ภัยเงียบ’ ที่คุกคามชีวิตคนเมืองอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน

Learn about the ‘Silent Killer’ that threatens today’s urban population.

WRITER: CHIDSUPANG CHAIWIROJ

หากพิจารณาจากชีวิตประจำาวันของมนุษย์ในโลกที่ความเป็น

เมืองเริ่มขยายขอบเขตออกไปมากขึ้นเรื่อยๆ ภัยเงียบที่คืบคลาน

เข้ามาทำาลายสุขภาพทีละน้อยๆ เห็นจะเป็นไลฟ์สไตล์แบบคน

เมืองนี้เองที่ต้องเผชิญกับปัจจัยภายนอกมากมาย “ในทุกๆวัน

แม้เราจะคิดว่าเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองแล้ว แต่สาร

ปนเปื้อนในน้ำาที่เราดื่ม อาหารที่เราทาน รวมถึงมลภาวะรอบๆ

ตัวเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยากมากค่ะ” กุศลิน ลัญจกรกุล General

Manager ของตรัยญา (Tria) กล่าวระหว่างที่พาเราเยี่ยมชม

ศูนย์สุขภาพองค์รวมแห่งนี้ “แล้วเมื่อเวลาสารพิษเข้าไปสะสม

ในร่างกายมากๆ ร่างกายก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคมากยิ่งขึ้น

และยังเป็นเหตุผลที่ทำาไมบางคนถึงเหนื่อยโดยไม่ทราบสาเหตุ

หรือรู้สึกไม่ค่อยสบาย แม้จะพักผ่อนเพียงพอ” กุศลินกล่าวว่า

แม้ร่างกายจะมีกลไกในการขับสารพิษอยู่แล้วตามธรรมชาติ

แต่ด้วยปริมาณของสารพิษที่ร่างกายมนุษย์รับเข้าไปเพิ่มมาก

ยิ่งขึ้นทุกที คงจะดีกว่าถ้าร่างกายเรามี ‘ตัวช่วย’ มาเสริมอีก

หลายแรง “คนอาจจะคิดว่าการดีท็อกซ์นั้นหมายถึงการงด

อาหารและดื่มน้ำาผลไม้หรือล้างลำาไส้เท่านั้น แต่จริงๆ แล้วการ

ดีท็อกซ์มีหลายประเภทมากค่ะ แต่ส่วนใหญ่ต้องอยู่ในความ

ดูแลของผู้เชี่ยวชาญ”

038

If you look at the daily lives of city-dwellers, there is an

easily overlooked force that slowly affects our health.

“Every day, even though we think we are making the

right health decisions, there are contaminants in the

water we drink, the food we eat and the pollution

around us which are extremely difficult to avoid,”

says Kusalin Lunjakornkun, General Manager at Tria,

“When toxins accumulate in the body, it makes us

more vulnerable to disease. This is the reason why

some people are chronically tired or do not feel well

despite having adequate rest.”Kusalin explains that we

have mechanisms to help us naturally detoxify our

bodies, but today the amount of toxins that get into our

systems are increasing. It would be good if we had a

‘helper’ to keep us at optimum health. “People think

that detoxing is just abstaining from food and drinking

fruit juice to cleanse the colon, but actually there are

many more types of detox, and many of them require the

help of a specialist.”

PHOTOS: EKAPHOP DUANGKHAM, COURTESY OF TRIA


ตรัยญา คือศูนย์สุขภาพแบบองค์รวมที่อยู่ในรูป

แบบโอเอซิสกลางเมืองบนพื้นที่กว่า 13,000

ตารางเมตร นอกจากออกแบบมาเพื่อให้เป็น

สถานที่พักผ่อนทั้งร่างกายและจิตใจ ที่นี่ยังประกอบ

ด้วยผู้เชี่ยวชาญทั้งในด้านแพทย์ทางเลือกและ

วิทยาการสมัยใหม่ รวมถึงเพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์

ทันสมัยที่ช่วยส่งเสริมสุขภาวะได้อย่างครบวงจร

และนอกจากห้องทรีตเมนต์และ Medical Spa

แล้ว ที่นี่ยังมีฟิตเนส ห้องโยคะ ที่นั่งสมาธิ

รวมถึงคาเฟ่และไวน์บาร์ให้ได้เลือกใช้เวลาได้

ตามใจชอบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ +66(0) 2660 2620

หรือเว็บไซต์ triawellness.com

HEALTH

Tria is like an oasis in the big city, it is a

holistic health centre which spans 13,000

square metres. It is designed as a place to

relax both the body and mind, with the help

of experts in alternative medicine and

modern science. The property includes

world class equipment to improve comprehensive

health. In addition to Medical Spa

treatments, there is also a fitness room,

yoga room, meditation area, café and wine

bar for guest use. For more information

please call +66(0) 2660 2620

or visit the website at triawellness.com

TYPES

OF DETOX

การล้างพิษลำาไส้

Colon Detoxification

การล้างพิษลำาไส้ด้วยน้ำาบริสุทธิ์จะช่วยกำาจัดของเสียที่

ตกค้างในลำาไส้ ทำาให้ระบบย่อยอาหารและระบบ

ขับถ่ายทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Detoxifying the colon is done with purified

water to eliminate waste residues that are

caught in the lower intestines. This helps

the digestive system work more effectively.

คีเลชั่น

Chelation

คีเลชั่นช่วยดักจับโลหะหนักและอนุมูลอิสระที่อยู่ในกระแส

เลือด อีกทั้งยังช่วยลดการจับตัวของไขมันและแคลเซียม

ทำาให้เลือดและสารอาหารไปหล่อเลี้ยงสมองและเนื้อเยื่อได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

Chelation therapy helps to trap heavy metals and

free radicals in the bloodstream. It also captures

fat and calcium allowing the blood to bring a

rich supply of nutrients to the brain and

other parts of the body.

การล้างพิษผิวหนัง

Skin Cleansing

การล้างพิษผิวหนังทำาได้ด้วยการฝังเข็มตามจุดสำาคัญ

ทั่วใบหน้าและร่างกายเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายขับสารพิษ

ออกทางปัสสาวะ อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างเซลล์ตับซึ่ง

เป็นอวัยวะสำาคัญในการกำาจัดของเสีย

Skin detoxification is done by placing

needles along special points on the face

and body which helps to stimulate the

elimination of toxins through urine. It also

helps to strengthen the liver, a vital organ to

cleanse the body.

การล้างพิษตับ

Liver Detoxification

สารพิษที่ตกค้างสะสมในตับจะทำาให้ประสิทธิภาพในการ

กรองของเสียลดลง และทำาให้ของเสียในเลือดหมุนเวียน

ไปสะสมตามจุดต่างๆ ของร่างกาย กรดอะมิโนจะเสริมสร้าง

การทำางานของตับ ช่วยให้ตับกำาจัดของเสียได้ดียิ่งขึ้น

Toxins accumulate in the liver which effects

the body’s filtration and waste reduction. A

compromised liver means that blood may

circulate toxins to various points of the

body. By strengthening the liver with amino

acids, we can help the organ eliminate

waste more efficiently.


DETOUR

Take a Journey with Ananda

͹ѹ´Ò àÍàÇÍÃÔ§áÎÁ ¹Ñ¡áÊ´§Ë¹Ø‹ÁÊØ´à«Íà ÁÒ¾Ù´¤Ø¡ѺàÃÒÖ§¸ØáԨŋÒÊØ´áÅзÃÔ»·‹Í§à·ÕèÂÇáʹ»ÃзѺã¨

Ananda Everingham shares stories about his latest venture and his memorable trips.

Q : เล่าใหเราฟงถึงโปรเจ็กตล่าสุดที่เชียงใหม่หน่อย

A : ตอนนี้กำาลังทำาโรงแรมที่เชียงใหม่ ชื่อโฮเทลยาหยี อยู่ตรงนิมมาน

ซอย 17 เปิดมาได้ 4-5 เดือนแล้ว คนเริ่มรู้จัก แต่ส่วนบาร์กับร้านอาหาร

ยังไม่ค่อยลงตัว กำาลังปรับเมนูอยู่

Q : Can you tell us about your latest project in Chiang Mai?

A : Our latest project, Hotel Yayee on Nimman 17 has been

opened for 4 or 5 months. Its become well-known, but the

bar and restaurant section is still in the development process.

040

Q : ไดข่าวว่าชอบออกทริปมอเตอรไซคดวย

A : สามสี่ปีที่ผ่านมานี้ จะมีอย่างน้อย 1 ครั้งในช่วงหน้าหนาวที่ออกทริปกับ

ชาวแกง แกงนี้มีชื่อว่า Team Common Sense ซึ่งมาจากทริปแรกที่ไปกัน

นี่ยับเยินมาก เฮฮากันไม่นอนยันสว่าง แถมยังเที่ยวแบบใช้เซนส์ คือหลงตลอด

แต่ท้ายที่สุดก็ไปถึงจนได้ ทริปล่าสุดเมื่อสิ้นปีนี่ขี่ออกจากน่าน เข้าลาว

ไปหลวงพระบาง ต่อไปจนถึงหลวงน้ำาทาที่ติดชายแดนจีน แล้ววนกลับมาถึง

เชียงของ ตอนนั้นถึงน่านแล้วเฮกัน ปรากฏว่าเอกสารไม่ครบกันหมด

แต่ท้ายสุดแล้วก็ผ่านไปได้

Q : We heard that you like to go on a bike trip with your

gang of friends?

A : We try to do it once in several years during winter. The

group’s name “Team Common Sense” came from our fi rst

trip, which was a blast, and went without any plans. We got

lost several times but reached the destination safe and

sound. In the most recent trip last year, we got off from

Nan and went through Laos to Luang Prabang, Luang

Namtha, a Lao/China border town, and then back to

Chiang Khong. When we reached Nan, we were overconfi -

dent as always, and it turned out that so many documents

were required to cross the border. We got through it

eventually.

PHOTOS: COURTESY OF HOTEL YAYEE, GETTY IMAGES


Q : ตั้งแต่เดินทางมามีทริปไหนที่ประทับใจที่สุด

A : คงเป็นทริปไปเนปาลตอนช่วงวัยรุ่น ตอนนั้นอายุได้ 19 ปี เป็น

ช่วงค้นหาตัวเอง แล้วก็เปิดรับประสบการณ์รอบตัว ทริปนั้นเป็นทริป

ที่ฝันมาแต่เด็กคือการเดินเขารอบ Annapurna Circuit อยู่บนเขา

ประมาณ 20 วัน เดินขึ้น 2 อาทิตย์ ลงอีกอาทิตย์หนึ่ง ตอนที่ต้อง

ข้ามยอดเขาที่เรียกว่า Thorung La pass ซึ่งเป็นจุดที่สูงที่สุดนี่

บีบคั้นมาก เพราะบางคนมีปัญหาเรื่องความกดอากาศก็ข้ามไม่ได้

แต่ท้ายสุดแล้วเราก็ข้ามไปได้ เราก็ยืนอยู่บนนั้นสักพัก เป็นเหมือนช่วง

เวลาที่มีความหมายเชิงสัญลักษณ์เหมือนกัน เพราะสำาหรับเรา

ตอนนั้นคือความสำาเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต แถมดันเป็นวันเกิดอีก

ฟลุคมากๆ

Q : Tell us about your most memorable trip.

A : It was a trip to Nepal when I was 19 years old.

It was a period of self-discovery, and I was open to

experiences. Trekking through the Annapurna

Circuit had been my dream and I finally made it.

The journey took 20 days, with 2 weeks of climbing

up and 1 week climbing down. The Thorung La

pass is the most difficult part of the trip. Many

faced a pressure problem and they needed to walk

down but I made it. At the peak, I stood still for a

moment, and that moment was very symbolic.

It was the highest point of success in my life, and

that day was also my birthday. What a coincidence!


URBAN

CASTAWAYS

ว่ากันว่าทะเลหน้าฝนก็สวยไม่แพ้หน้าร้อนเหมือนกัน แต่ถ้ายัง

นึกไม่ออกว่าจะไปไหน นี่คือจุดหมายที่เราอยากนำาเสนอ

It is said that the sea in the rain is as gorgeous as in summer. If you don’t have

anywhere in mind, here are our picks for the rainy season.

STYLIST: CHANOND MINGMIT PHOTOS: EKAPHOP DUANGKHAM

3.

BKK-UPH

WE 251

2.

1.

5.

7.

8.

4.

6.

10.

9.

FOR HIM

เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีชื่อเสียงเรื่องชายหาดแสนงามและฟูลมูนปาร์ตี้ที่สนุก

สุดเหวี่ยงที่หลายคนอยากมาสัมผัสด้วยตัวเองสักครั้งในชีวิต ฉะนั้นหากคุณเกิดว่างในคืน

พระจันทร์เต็มดวง คุณรู้นะว่าต้องไปไหน

Koh Pha Ngan, Surat Thani, is famous for its pristine beaches

and the fun-filled full moon parties, which is a once in a lifetime

experience for many people. If you happen to be free on a full

moon night, you know where you should head to.

1. เสื้อยืดผ้าคอตตอนกระดุมหน้าจาก Banana Republic

2. กางเกงว่ายน้ำาพิมพ์ลายจาก Ted Baker

3. กระเป๋าสะพายหลังจาก Pull & Bear

4. ผ้าเช็ดหน้าผ้าคอตตอนพิมพ์ลายจาก Banana Republic

5. แว่นตากันแดดจาก Bershka

6. สร้อยคอพร้อมจี้จาก A.P.C.

7. ครีมกันแดดจาก Shiseido

8. หมวกแก็ปพิมพ์ลายจาก Pull & Bear

9. กระเป๋าพร้อมผ้าขนหนูจาก Ted Baker

10. รองเท้ารัดส้นจาก Pedro


2.

BKK-CEI

WE 251

1.

3.

4.

5.

7.

10.

8.

6.

9.

FOR HER

สำาหรับคนที่อยากไปเกาะแบบไม่ลำาบากมาก เกาะสมุยอาจเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ เพราะเกาะที่

มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของประเทศแห่งนี้เต็มไปด้วยธรรมชาติอันสมบูรณ์และรีสอร์ตสุด

หรู รวมถึงประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สร้างเสน่ห์ให้หลายคนต่างติดใจจนอดไม่ได้ที่จะกลับ

มาเยี่ยมเกาะสมุยเป็นครั้งที่ 2, 3 หรือ 4

For those who want to have an island experience with comfort, Koh

Samui is a great option. The third largest island in Thailand, Koh

Samui is rich in nature and luxury resorts. Together with a charming

local culture, many can’t help but come back for the second,

third or (maybe) fourth time.

1. เสื้อกล้ามพิมพ์ลายจาก Bershka

2. บิกินี่ถักจาก Pull & Bear

3. สร้อยคอพร้อมจี้จาก A.P.C.

4. น้ำามันนวดผิวจาก The Body Shop

5. แว่นตากันแดดกรอบอะซิเตทจาก Bershka

6. กระเป๋าหูหิ้วจาก Pull & Bear

7. ผ้าคลุมไหลพิมพ์ลายจาก Massimo Dutti

8. รองเท้ารัดส้นจาก Ted Baker

9. หมวกสานจาก Gap

10. กำาไลโลหะจาก A.P.C.


BEAUTY

SCENTS &

SENSIBILITY

เช่นเดียวกับการแต่งกาย กลิ่นหอมที่คุณเลือกใช้ก็สื่อถึงบุคลิกภาพได้เช่นกัน

Just like fashion, the perfumes you choose also reveal your personal style.

WRITER: MUANFUN THARANATHAM

กลิ่นโปรดในใจคุณมีบ้างไหมคะ ว่ากันว่ากลิ่นนั้นสามารถเรียก

ความทรงจำาให้กลับคืนมาได้ เช่น กลิ่นดอกไม้หอมของเดทแรก

หรือกลิ่นคุ้นชินของสุนัขแสนรัก นั่นเป็นเพราะประสาทรับกลิ่น

ของมนุษย์จะส่งสัญญาณไปยังสมองโดยตรง สมองจะสร้างความจดจำาต่อ

กลิ่นนั้นๆ เกิดเป็นความทรงจำ า เช่นตอนเด็กๆ ชอบนั่งข้างหน้าต่างดูฝนตก

พร้อมสูดกลิ่นดินที่แสนชุ่มชื้น ได้กลิ่นที่ไหนก็ย้อนนึกถึงวัยเด็กเสมอ

กลิ่นยังสามารถสร้างอารมณ์มนุษย์ให้สงบนิ่งหรือเต็มไปด้วยพลังได้

อีกด้วย เช่นน้ำามันมะกรูดช่วยสร้างความรู้สึกสดชื่น กุหลาบช่วยให้รู้สึก

ผ่อนคลาย มะลิเพียงแค่หลับตาสูดกลิ่นก็รู้สึกสบาย บางกลิ่นโชยผ่านแล้ว

หอมเย้ายวนจนแทบจะเดินตามเจ้าของกลิ่นไปเรื่อย...เรื่อยเหมือนต้อง

มนตร์สะกด และด้วยวิวัฒนาการสมัยใหม่จึงทำาให้กลิ่นหอมถูกปรุงออก

มาอย่างหลากหลาย

044

Do you have a favourite scent? Aromas always invoke memories,

like the flowers from your first date, or the smell of your beloved

dog. This is because the human sense of smell sends signals

directly to the brain, where it is immediately turned into memories.

For instance, when you think of the rain, you may think of the

smell of wet soil and remember sitting beside the window as a child.

Smells can also create calming or energetic emotions. For

example, the smell of kaffir lime induces freshness, rose helps

with relaxation, and jasmine makes you more comfortable. Some

scents are so seductive that they make you follow the source as

if you were spellbound. That’s why modern chemists and culinary

experts have created a variety of new aromas.


ในปี 1983 ไมเคิล เอ็ดเวิร์ดส์ ที ่ปรึกษาในวงการ

อุตสาหกรรมน้ำาหอมที่มีชื่อเสียงอันโด่งดัง ได้คิดค้นการแบ่ง

กลุ ่มประเภทของกลิ ่นหอมว่ามีความแตกต่างและมีความ

สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอย่างไร จึงเป็นที่มาของ Fragrance Wheel

หรือวงล้อแห่งความหอมหวนที่ใช้เป็นมาตรฐานกันทั่วโลก

กลิ ่นหอมในขั ้นพื ้นฐานนั ้นถูกแบ่งออกเป็น 4 ประเภท

กลิ่นดอกไม้ กลิ่นสดชื่น กลิ่นไม้ และกลิ่นเครื่องเทศ ในทั้ง 4

กลิ่นนี้ยังถูกแบ่งออกได้อีก 14 กลิ่นและยังถูกแบ่งย่อยลงไปได้

อีก ซึ ่งตัวกลิ ่นจะชัดเจนขึ ้นหรืออ่อนละมุนลงก็ขึ ้นอยู ่กับส่วน

ผสมที่มีอยู่ในแต่ละกลิ่นนั้น กลิ่นพื้นฐาน 4 ประเภทนั้นได้แก่

กลิ่นดอกไม้ (Floral) กลิ่นสดชื่น (Fresh) กลิ่นออเรียนทัล

(Oriental) และกลิ ่นไม้ (Woody) ซึ ่งแต่ละกลิ ่นก็สามารถ

สะท้อนให้เห็นถึงบุคลิกภาพของผู้ใช้น้ำาหอมเป็นอย่างดี

In 1983, Michael Edwards, a famous

consultant for the fragrance industry,

noticed how different smells were

associated with one another. He created

the Fragrance Wheel as an international

standard.

The four main scents are Floral,

Fresh, Oriental and Woody. These can

be divided into 14 different categories

that can then be specified even further.

Each scent reflects the personality of

the perfume’s owner.


I FLORAL

กลิ่นดอกไม

KENZO FBK L’EAU

ORIGINELLE

หอมอบอวลไปดวยสวนผสมของดอกไมนานาพรรณ หวาน

ตามธรรมชาติของกลิ่นดอกไม ใหความสดชื่นแตยังคงซึ่ง

ความออนหวาน หรูหราแบบสุภาพสตรีแสนสวย กลิ่น

ดอกไมอาจถูกผสมใหเปนกลิ่นผลไมหอมนารัก หรืออาจถูก

ผสมกลิ่นแปงก็ใหความหอมนุมนวลเปนสาวสะพรั่ง

บุคลิกภาพของคนที่ชื่นชอบกลิ่นดอกไมจะมีความเปน

ผูหญิงสูง สุภาพออนโยน แสนจะโรแมนติก ถาภายนอกดูซา

ขาลุย รับรองวาภายในใจนั้นลวนซอนไวดวยออนหวานนิ่มนวล

Floral smells are a mixture of many different flowers. It is

naturally refreshing but still sweet, like the elegance of a

beautiful lady. The smell of flowers may be combined

with fruits for a “fruity” aroma, or with powder for a soft

blossom smell.

People who like floral smells are very feminine, and highly

romantic. They are gentle people who hide their hearts and

are sweetly graceful.

ESTEE LAUDER

PLEASURES FLORALS

JOUR D’HERMES

ABSOLU

MARC JACOBS

DAISY EAU SO FRESH

YVES SAINT LAURENT

BLACK OPIUM

L’EXTASE NINA RICCI

FOR WOMEN

LANCOME LA NUIT

TRESOR

II ORIENTAL

กลิ่นออเรียนทัล

เปนกลิ่นที่แฝงไปดวยพืชตระกูลสมุนไพรและเครื่องเทศ

อยางกลิ่นอบเชย วานิลลา หรือกลิ่นหอมของควันธูป ให

กลิ่นอบอุนแตยังคงไวซึ่งความออนหวาน เปนความหอม

แบบไมเหมือนใคร เหมาะกับการใชงานในฤดูหนาว

ถาเทียบกับทั้งสี่กลิ่นแลว มีคนเพียงสวนนอยที่จะเหมาะกับ

กลิ่นออเรียนทัล แตถาไดหลงรักกลิ่นนี้แลวจะกลายเปน

ความประทับใจที่ไมอาจลืม กลิ่นนี้เหมาะกับคนเครงขรึม มี

ระเบียบ มีความหรูหรานาคนหา ภายนอกดูเขมแข็งแต

ภายในนั้นออนโยนนัก

This is a smell infused with plants, herbs, and spices.

Think of cinnamon, vanilla or the smoky smell of incense.

It is warm, with a subtle sweetness. This aroma is suitable

for winter.

Compared to the other smells, not many people are

suited to wear oriental scents. However, finding the right

combination leaves an unforgettable impression. People

who like this scent are often solemn, orderly, and

mysterious. They are strong exterior that may hide a

softer personality.


BEAUTY

IIIWOODY

กลิ่นไม

กลิ่นไมหอมออนๆ จากเนื้อไม เชน กลิ่นไมซีดาร

หรือกลิ่นหอมของหนังอันเปนเอกลักษณอันแสน

อบอุน เปนกลิ่นที่มีเสนหแบบธรรมชาติ

คุณไมจําเปนตองเปนคนรักธรรมชาติถึงจะชอบ

กลิ่นนี้ได แตกลิ่นนี้จะเหมาะกับคนที่มีความเปน

สวนตัวสูง มั่นคงในจิตใจ อบอุน ใสใจคนรอบขาง

Mild aromas like cedar wood, or stronger

leather gives the feeling of warmth

and natural charm.

You don’t have to be a nature lover to like this

scent category. It is suited for people who like

privacy, and those who are stable, warm,

and attentive to others.

VERSACE EROS

POUR FEMME

BURBERRY BODY

GOLD LIMITED

EDITION

ESTEE LAUDER

MODERN MUSE

PACO RABANNE

LADY MILLION EAU

MY GOLD!

IVกลิ่นสดชื่น

FRESH

KARL LAGERFELD

PARADISE BAY

YVES ROCHER

NATURELLE

JIMMY CHOO

EXOTIC

หอมสดชื่นดวยกลิ่นสมและผลไมเมืองรอน

กลิ่นสะอาดของไอทะเลบางๆ หรือกลิ่นของ

สายนํา เบา สดชื่นเหมาะกับอากาศรอน ชวนให

นึกถึงการแตงกายสบายๆ หรือกิจกรรมกลางแจง

กลิ่นสดชื่นนั้นมักเหมาะกับคนกระตือรือรน รัก

อิสระ ไมฟุงเฟอ ชอบใชชีวิตวันหยุดกลางแจง ที่

ไมเนนกลิ่นนําหอมรุนแรงนัก

This is the smell of citrus and tropical fruits and

the clean smell of marine notes. It is everything

‘fresh’ like ice water in hot weather, reminiscent

of casual wear or outdoor actives.

Fresh smells are for people who are active, and

don’t live an extravagant lifestyle. These are

people who like nature, and dislike heavy

fragrances.

047


THINGS TO TRY

วีสมายล์นำาเสนอผลิตภัณฑ์เด่นสำาหรับคุณผู้ชายประจำาเดือนนี้

WeSmile presents the latest products for men.

WRITER: CHIDSUPANG CHAIWIROJ

2 3

1

5

4


GROOMING

7

6

8

1Gap Established 1969 Electric

for men

Gap มอบความสดชื่นแบบริมทะเล ผ่านน้ำาหอม Gap

Established 1969 Electric ที่มาพร้อมกับกลิ่นสดชื่น

ของซีสเปรย์ เจือด้วยกลิ่นแมนๆ จากพริกไทยดำาและ

ซีดาร์วู้ด แค่นี้ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ทะเลก็อยู่ใกล้แค่เอื้อม

Gap brings the sea closer to you with Gap

Established 1969 Electric containing sea spray,

masculine scents of black pepper and cedar

wood. Wherever you are, the sea is always

within reach.

Schwarzkopf Professional

2 OSiS+Volume Up

สำาหรับคุณผู้ชายที่อยากเพิ่มวอลุ่มให้กับทรงผม

Schwarzkopf Professional นำาเสนอ OSiS+Volume

Up ฟินนิชชิ่งสเปรย์ใหม่ล่าสุดที่ช่วยให้คุณจัดแต่งทรงผม

ได้สะดวกรวดเร็ว แถมผมยังดูมีวอลุ่ม เป็นทรงตลอดวัน

และไม่เหนียวเหนอะหนะด้วย

For those who want a more voluminous

hairdo, Schwarzkopf Professional presents

OSiS+Volume Up, the latest volume booster

spray that creates instant textured volume

and movement in a flash while retaining the

natural feel of hair all day long.

L’Oreal Men Expert White

3 Activ Cooling Serum Foam

มั่นใจท้าไอร้อนด้วย L’Oreal Men Expert White Activ

Cooling Serum Foam เซรั่มโฟมสูตรเย็นที่ช่วยทำาความ

สะอาดผิวหน้าและขจัดความมันได้ตลอดวัน ทำาให้ไม่ต้อง

ล้างหน้าบ่อยๆ แม้จะเจอความร้อน ฝุ่นควันและมลภาวะ

Defy the heat with L’Oreal Men Expert White

Activ Cooling Serum Foam, the cooling serum

that helps keep your face clean and greasefree

all day long. No more re-washing your face

during the day.

4Sisley Super Soin Solaire

Milky Body Mist

ในประเทศที่แสงแดดแผดเผาอย่างประเทศไทยนั้น สิ่งที่

จำาเป็นที่สุดอย่างหนึ่งเห็นจะเป็นผลิตภัณฑ์กันแดดนี่เอง

และหากคุณกำาลังมองหาผลิตภัณฑ์กันแดดที่มีคุณภาพ

เราแนะนำา Sisley Super Soin Solaire Milky Body

Mist ที่นอกจากจะปกป้องผิวจากแสงแดดแล้วยังกำาจัด

อนุมูลอิสระและเติมความชุ่นชื้นให้ผิวไปพร้อมๆ กัน

To survive Thailand’s strong sunlight,

sunscreens seem inevitable. If you are looking

for a great one, try Sisley Super Soin Solaire

Milky Body Mist which protects your skin from

UV rays and oxidative stress while nourishing

at the same time.

Burberry

5 Brit Splash

เติมความสดชื่นให้ชีวิตประจำาวันด้วยกลิ่นหอมจาก

Burberry Brit Splash น้ำาหอมกลิ่นสะอาดที่ช่วยสร้าง

ความสดชื่นและกระปรี้กระเปร่า ผ่านกลิ่นของโรสแมรี่

มัสค์ และเวติเวอร์ นอกจากนี้ ขวดสีฟ้าที่ดีไซน์อย่าง

หรูหรายังควรค่าแก่การสะสมอีกด้วย

Keep your daily life refreshed with Burberry

Brit Splash, an aquatic eau de toilette with

invigorating scents of rosemary, musk and

vetiver. The cool design of this blue bottle

also makes it highly collectable.

Biotherm Homme Total Recharge

Non-stop Moisturizer

6

Fatigue Reducer

ผลิตภัณฑ์ Total Recharge Non-stop Moisturizer

Fatigue Reducer จาก Biotherm Homme ออกแบบ

ให้ทำาหน้าที่เหมือนเครื่องดื่มชูกำาลังสำาหรับผิว โดย

นอกจากจะช่วยลดร่องรอยความอ่อนล้าแล้ว ยังปลุกให้

ผิวตื่นตัว ขจัดความง่วงงุนด้วยเนื้อเจลสูตรเย็น

Biotherm Homme’s Total Recharge Non-stop

Moisturizer Fatigue Reducer is designed to be

like an energy drink for your skin. Apart from

reducing the signs of fatigue, this product also

acts as a pick-me-up with its cooling gel texture.

7Givenchy Gentlemen

Only Casual Chic

คงไม่แปลกที่น้ำ าหอม Givenchy Gentlemen Only Casual

Chic จะชวนให้นึกถึงวันสบายๆ ในปารีสกลางฤดูร้อน

โดย Eau de Toilette ใหม่ล่าสุดนี้ผสมกลิ่นอันเป็น

เอกลักษณ์ของ Gentlemen Only อย่างไม้จันทน์ ซีดาร์และ

ต้นเบิร์ชเข้ากับกลิ่นเครื่องเทศจากกระวาน ขิง และลูกสน

It’s no surprise that Givenchy Gentlemen

Only Casual Chic will remind you of a casual

sunny day in Paris. This latest eau de toilette

combines Gentlemen Only’s signatures, which

are sandalwood, cedar and birch, with spicy

notes from cardamom, ginger and juniper.

H20+ Face Oasis Sea Foam

8 Moisturizer

ด้วยคุณสมบัติพิเศษของสารสกัดจากท้องทะเลน้ำาลึก

H2O+ Face Oasis Sea Foam Moisturizer ช่วยเติม

ความชุ่มชื้นและบำารุงอย่างล้ำาลึก ผ่านเท็กซ์เจอร์แบบ

โฟมที่อ่อนโยนและซึมซับเข้าสู่ผิวได้อย่างรวดเร็ว ผิวจึงดู

สดใสและชุ่มชื่นกว่าที่เคย

Made of rich ingredients from the ocean,

H2O+ Face Oasis Sea Foam Moisturizer keeps

your skin hydrated and nourished with its

gentle foam texture that absorbs quickly,

making your skin look bright and refreshed.


TRAVEL

Faith

and

Unity

ทุกศรัทธาและสามัคคี

WRITER: MUANFUN THARANATHAM

PHOTOS: EKAPHOP DUANGKHAM

ประเพณีแห่เทียนพรรษาเริ่มมาตั้งแต่สมัยโบราณ

ที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ ชาวบ้านจะต้องถวายเทียน

พรรษาที่มีขนาดใหญ่และยาวเป็นพิเศษเพื่อใช้จุด

ในโบสถ์ในช่วงวันเข้าพรรษาจนถึงวันออกพรรษา

ให้พระภิกษุได้ใช้แสงสว่างในการศึกษาพระธรรม

วินัยเพื่อจะได้นำาพระธรรมคำาสั่งสอนของ

พระพุทธเจ้าไปเผยแพร่ต่อไป แม้ในปัจจุบันแสง

สว่างได้พัฒนาขึ้นมาก แต่ประเพณีนี้ก็ยังถูก

อนุรักษ์และสืบสานกันมาอย่างต่อเนื่อง

The Candle Festival started in ancient

times when there was no electricity.

Local people would present candles to

the temples that were long enough to

be burned from the beginning of

Buddhist Lent (Khao Phan Sa) to the

end (Oak Phan Sa). Monks then use

the candlelight as they remain in the

temple throughout lent. This tradition

has been preserved until today.

แบบของเทียนโบราณ STYLES OF TRADITIONAL CANDLES

แบบโบราณ

คือการฟั่นเทียนตามความยาวที่ต้องการ โดยมี

เทียนคาดคืบคือวัดจากนิ้วกลางลงมาหาข้อศอก

เทียนคาดศอกคือวัดมาถึงศอก เทียนคาดขินคือ

วัดจากใต้คางลงไปหาสะดือ และเทียนเวียนหัว

คือจะใช้ฝ้ายพันรอบหัวหนึ่งรอบ แล้วนำามามัด

รวมเป็นเล่มเดียวกันโดยใช้แกนหลักอาจจะเป็น

แกนไม้หรือหาต้นกล้วยสวยๆ ซึ่งในปัจจุบันมี

การพัฒนาเป็นการซื้อเทียนแท่งแล้วมัดใส่แกน

เหล็กหรือท่อ มัดรอยต่อไม่ให้เห็นรอยเชือกที่มัด

ไว้ แล้วตกแต่ง แกะลวดลายด้วยกระดาษเงิน

กระดาษทอง

Antique

These candles are made in special

lengths. The “Tien Kra Kruep” is measured

from the middle finger down to

the elbow. “Tien Ka Sok” from elbow

to elbow, “Tien Ka Khin” from the

chin to the navel and finally “Tien

Wien Hua” measured by wrapping a

cotton string around one’s head. They

are then bundled with wood or

banana tree. Today, the candles are

attached to a steel rod. They are then

decorated with gold and silver motifs.

050

แบบติดพิมพ์

เกิดจากการพัฒนาตกแต่งเทียนโดยใช้มัน เผือก

มะละกอ ฟักทอง มาแกะเป็นลวดลายง่ายๆ

ตามประสาฝีมือชาวบ้าน เอาไม้เสียบแล้วจุ่มลงไป

ในขี้ผึ้งที่เราต้ม แล้วก็จุ่มลงไปในน้ำาเย็นอีกครั้ง

เทียนก็จะหลุดออกมา เรียกว่า ดอกผึ้ง นำาไปติดบน

ต้นเทียนที่หล่อไว้แล้ว ซึ่งปัจจุบันลวดลายต่างๆ

ก็ได้ถูกพัฒนา ประดิษฐ์ให้สวยงามตามทุกวันนี้

Wax Cast Candles

The candle designs were developed by

carving taro, papaya and pumpkins

into patterns known by local artisans.

The carved items were then dipped

into hot wax, then cold water. The wax

pieces can then be removed and

attached to the candles, giving a

unique pattern.

แบบแกะสลัก

หลังจากหล่อเทียนแล้วแทนที่จะเอาพวกดอกผึ้ง

ต่างๆ ไปติดตามต้นเทียน ใช้วิธีเขียนลวดลาย

บนลำาต้นแล้วใช้เครื่องมือแกะสลักต้นเทียน

ลงไปเลย เมื่อไม่นานมานี้ยังได้มีการพัฒนาการ

ทำาต้นเทียนพรรษาหอม จากวัดเมืองเดชซึ่งเป็น

เทียนรูปนางฟ้า หอมหวล สีสันหวานแปลกตา

จนสามารถได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง

ประเภทแกะสลักขนาดใหญ่ ถึงแม้ปัจจุบันจะได้

เลิกราไปแต่ก็นับว่าเป็นสีสันใหม่และอยู่ใน

ความทรงจำาของผู้ชมไม่น้อย

Carved Candles

Aside from creating wax castings and

placing them on the candles, we can

also draw out shapes on the candle

and carve patterns directly onto the

surface. Not long ago, there was a

new entry from a temple in Muangdej

Province. The candle was perfumed

and shaped like an angel. It won the

second prize for large candle carvings,

and although these types of candles

are not made anymore, they were an

interesting and memorable innovation.


ต้นกำเนิด

“อุบลราชธานีเราเป็นเมืองเทียน การจะนำาเทียนไปถวายพระ เราต้อง

เลือกสิ่งที่ดีที่สุด พระท่านก็จะได้นำ าเทียนไปใช้จุดบูชาพระพุทธเจ้าของเรา

ความเชื่อตามหลักพระพุทธศาสนาว่าการถวายแสงสว่างนั้นเป็นทาน

ผู้นั้นจะเป็นผู้มีบุญมีวาสนา” อาจารย์สมคิด สอนอาจ ครูภูมิปัญญาไทย

ของศูนย์การเรียนรู้เทียนพรรษาศรีประดู่ ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย

จังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้รับศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา

ศิลปกรรม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี บอกเราด้วยน้ำาเสียง

มุ่งมั่นอย่างเต็มไปด้วยศรัทธา

“วัดศรีประดู่ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2511โดยความร่วมมือของชาวบ้าน

ถือเป็นศูนย์รวมในด้านการทำาเทียน เมื่อมีวัดก็ต้องทำาต้นเทียนถวาย

พระ พอดีคุณพ่อผมมีความรู้ในด้านการทำาเทียนประเภทติดพิมพ์

ก็เริ่มทำากันมา ผมไปช่วยทำาเทียนประเภทแกะสลักที่วัดพุทธนิคม

พอคุณพ่อเสีย ผมเลยกลับมาเป็นหัวหน้าช่างแทน หัดลองผิดลองถูก

ไปเรื่อยๆ แบบเทียนที่เคยหายืมกัน ผมก็ศึกษาลายตามวัดเก่าแก่

เราเรียนวิชาลายไทย ประยุกต์ใส่กันเป็นลูกผสม แล้วมาแกะแบบพิมพ์

เป็นของตัวเอง

ปี 2522 วัดเราก็เริ่มได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ติดต่อกัน 3 ปี

จนกระทั่งปี 2546 ทางสำานักงานเลขาธิการอาสาให้ผมเป็นครูภูมิปัญญา

ไทย ตั้งศูนย์การเรียนรู้ฯ ขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้าน

เทียน ไม่ใช่ถ่ายทอดเฉพาะในชุมชนเราแต่ขยายไปถึงต่างจังหวัดด้วย

ตอนนี้ก็มีลูกชายมาสืบทอดเป็นรุ่นที่สามแล้ว ผมก็เป็นที่ปรึกษา คนโต

เป็นหัวหน้าช่าง คนที่สองเป็นผู้ออกแบบ วางแผน” ชีวิตนี้เพื่อเทียนเลย

นะคะ เราถาม “ครับ” (หัวเราะภูมิใจ)

Origins

“Ubon Ratchathani is a city of candles. When we bring a

candle to the monks, we have to choose the best ones for

worship. We believe that the light used to study will in turn

bless the giver with good fortune,” Ajarn Somkid Sonart—

Teacher at the Learning Centre of Sri Pradu Temple, the

Learning Centre in Ubon Ratchathani, and honorary Master

of Arts at Rajabhat University—tells us.

“Si Pradu temple was founded in 1968. It became a centre

for candle making. My father was skilled in Wax Casting. We

worked together, before I left to work at Wat Phutnikhom.

When my father passed away, I returned to be the chief

artisan here. I worked through trial and error, basing

my studies off ancient temples and the patterns from

traditional Thai art. I combined these into my own design.

In 1979 our temple won three consecutive runner-up

awards until the year 2003, when the Secretariat offered

me a position as instructor for other artisans. The Learning

Centre would create a new department especially for candle

art. We convey our art not only in the community but it

extends to other provinces as well. Now my sons are

inheriting this knowledge, the eldest is a chief artisan,

the second one is a designer for candles, my entire life

is candles,” he laughs proudly.


กว่าจะได้มา

ความแตกต่างของเทียนอยู่ที่วัตถุประสงค์การใช้งาน เทียนน้ำามัน

คือเทียนสีส้มเข้ม สกัดจากกากน้ำามันหรือไขสัตว์ เพื่อนำาไปหล่อ

เป็นส่วนของใบหน้าและมือ ส่วนขี้ผึ้งน้ำามันแท้จะมีสีครีมอ่อนใช้

แกะลายพิมพ์เพื่อติดประกอบลงบนต้นเทียนเป็นเครื่องทรง เสื้อผ้า

แล้วแต่ลวดลายที่กำาหนด ทั้งสองส่วนรวมกันประกอบเข้าเป็นต้น

เทียนพรรษาด้วยขั้นตอนตามนี้

“เริ่มจากการฟอกเทียนคือการนำาเทียนเดิมมาหลอมใหม่เพื่อ

ล้างคราบสกปรกออก ต้มเทียนให้เดือดแล้วเอาใส่ลงในน้ำาเปล่า

นำาไปผสมกับขี้ผึ้งใหม่เพื่อความประหยัด แต่ยังต้องได้เทียนที่

บริสุทธิ์ไม่มีสิ่งสกปรกติดค้างมาใช้บูชาพระ จึงจะสามารถนำ าเทียน

ไปหล่อเศียรพระต่างๆ ตัวโครงสร้างนั้นใช้ไม้ เหล็ก ปูน บ้างก็มี

จีวรเก่าของพระภิกษุสงฆ์ที่ทำาความสะอาดมาอย่างดีมาร่วมแรง

ร่วมใจในการหาวัสดุที่ไม่สิ้นเปลืองมาใช้งาน

ส่วนเทียนติดพิมพ์นั้นเราเอาเทียนไปต้มจนหลอมละลายเป็น

ของเหลวแล้วปล่อยให้รวมตัวจับเป็นก้อนให้นิ่ม ใส่ลงไปในแบบ

พิมพ์ที่ทำาจากหินอ่อนหรือหินลับมีดแกะเป็นลวดลายร่องลึกใน

แบบต่างๆ แล้วใช้ขวดกลมช่วยกดลงไปในพิมพ์ให้ลงไปในร่อง

แล้วดันให้บางสม่ำาเสมอกัน ระหว่างนั้นใช้น้ำาผสมกับสบู่ลูบใส่แม่-

พิมพ์เพื่อเทียนจะได้ไม่ติดขึ้นมา ก็จะได้เป็นแผ่นเทียนที่มีลายพิมพ์

สมบูรณ์ จากนั้นก็นำามาตัดตามลวดลาย เข็มที่ตัดเทียนก็ต้องคอย

จิ้มเนื้อมะพร้าว เพื่อไม่ให้เศษขี้ผึ้งมาติดใบมีด มะพร้าวใช้ได้นาน

หน่อย ที่บ้านผมปลูกมะพร้าวไว้ต้นสองต้นก็เพื่องานนี่ล่ะ” (ยิ้ม)

The Journey

Orange wax is made from oil or tallow, it is used to

cast faces or hands. Beeswax is light cream coloured

and it is used for delicate details, clothing and patterns.

Both parts are assembled to create lent candles.

“We start with wax from old melted candles. The

wax is boiled to clean out any impurities. Only clean

candles are used when casting the heads of gods. The

recycled wax is mixed with new wax to save on raw

materials for other parts. The main structures can be

made of wood, steel, concrete or even old monks

robes that have been well cleaned. You can see that

this is not a wasteful art.

For the castings, we melt candlesticks into a hot

liquid and let them stay soft. They are then poured

into various moulds made of marble or knife

sharpening stones. We use a round bottle to press

into the stone trenches so the wax has consistent

thickness. The sheets are cut with a knife that is

cleaned with coconut (for natural oils). This keeps

the wax from sticking to the blades. At home,

I’ve planted two coconut trees especially for this

purpose,” he says.

ในเรื่องราว

ต้นเทียนทุกต้นจะมีเนื้อหาเป็นเอกลักษณ์

เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาหรือสถาบันพระ-

มหากษัตริย์โดยไม่เกี่ยวข้องทางด้าน

การเมืองแต่อย่างใด เป็นสื่อกลางในการ

เผยแพร่พุทธศาสนา เพราะพระพุทธเจ้า

ลำาบากมุมานะในการสร้างความดีกว่าจะ

สำาเร็จ ชาวบ้านควรจะเอาแบบอย่างท่าน

ค่อยๆสร้างความดีสะสมทีละเล็กทีละน้อย

“เราเทิดทูนองค์สถาบันพระมหากษัตริย์

เวลาเทียนโดนแดดมันละลายเขาเลยไม่

อยากให้เราปั้นพระองค์ท่าน ผมเลยใช้วิธี

เอาตราสัญลักษณ์มาใช้แทน เอาพระราช-

กรณียกิจของพระองค์ถ่ายมาแล้วทำากรอบ

เป็นเทียนสวยๆ หรือปีนี้เป็นปีของสมเด็จ

พระเทพฯ ก็เลยเอาสีม่วงของต้นเทียน

มาเสริม เพื่อเทิดทูนสถาบันฯ เราไม่ได้

ย่ำายี สิ่งไหนที่เกินขอบเขตเราก็ไม่ทำา

องค์ประกอบของต้นเทียนเราประดิษฐ์มา

จากตามเนื้อหา ตัวละครที่เราทำา อย่างเช่น

ถ้าเราทำาปางประสูติ อาจจะมีเจ้าชายสิทธัตถะ

พระนางสิริมหามายา แล้วก็พวกเหล่าข้า-

ราชบริพาร แล้วก็เคลือบแลคเกอร์ให้เงา-

งามแข็งตัว”

052

The Story

The Pan Sa candles are always

unique in the fact that their

carvings deplict the Buddhist

religion or Monarchy. The Buddha

took time to be successful, and

we should follow his example and

build things little by little.

“We uphold the monarchy.

Since the sun can melt wax we

don’t cast royal figures. Instead I

use the royal insignia. As another

example, this year is the year of

Princess Sirindhorn, so we used

the colour purple.

Sometimes the composition of

the candles comes from Buddhist

stories. For example if we create

an image of Pang Prasut, the

Prince Siddhartha or Queen

Maya, we would cover them with

a shiny coat of lacquer to keep

them hardened.


จากใจ

From the Heart

TRAVEL

ILLUSTRATION : NOP CHATHONGYOT, CHANAKARN SOOKPIBUL

ภาพลุงป้าน้าอานั่งแกะเทียนกันอย่างตั้งใจ

ท่ามกลางเสียงเพลงพื้นบ้านเรียกความครึกครื้น

มีอาหารน้ำาดื่มที่ญาติโยมเอามาบริจาคพร้อม

สรรพ ตัดภาพไปในตัวเมือง เด็กนักศึกษาเอา

แผ่นเทียนพิมพ์แล้วมาจากที่วัด นั่งตัดแล้วตก

เย็นเอางานที่ทำาเสร็จกลับไปส่งคืนที่วัด จะมี

ที่ไหนที่มีจิตอาสาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้

อย่างนี้

“ร้อนแต่ก็อยากเป็นนางฟ้านี่ (ยิ้ม) ทำาแล้ว

มันติดนะ มาตั้งแต่เช้า กลับนี่ไม่มีกำาหนด ว่างๆ

ก็เชิญมานั่งทำาได้นะคะ มันเพลิ้น..เพลิน” เสียง

พี่ๆ อาสาพูดพร้อมรอยยิ้ม ในขณะที่อาจารย์

สมคิดยิ้มแล้วเล่าต่อว่า

“งบประมาณส่วนหนึ่งมาจากส่วนกลาง

สนับสนุนแต่ไม่พอ ชาวบ้านต้องอาสาสละปัจจัย

และแรงตามกำาลังศรัทธา เราทำากันเอง ไม่ได้

จ้างช่าง กว่าจะได้แต่ละชิ้น แต่ละตัวละคร

ระดมกัน พวกทำางานกลางวัน พระเณร บ่ายๆ

ก็ไปเรียนหนังสือ กลางคืนก็มาช่วยกันพิมพ์ลาย

คอยพรมน้ำาให้ขี้ผึ้งไม่ละลายติดกัน แม้แต่เจ้า

อาวาสก็ลงมาช่วยตัดลายตามพิมพ์ หายากครับ

เวลาไปส่งเทียน ชาวบ้านจะฟ้อนรำาจากวัด

เข้าไป ถ้าได้รับรางวัลก็จะตั้งโชว์อยู่ที่เทศบาล

2- 3 วัน บางชุมชนเขากลับวัดมาถวายเทียน

เลย แต่ชุมชนเราร่วมแรงร่วมใจกันแล้วก็ต้องมา

รวมกันที่นี่อีกครั้งเพื่อทำาบุญถวายเทียนร่วมกัน

ก็อิ่มเอิบใจ

เราทำางานเพื่อถ่ายทอด เผยแพร่วัฒนธรรม

ประเพณีของชาวอุบลฯให้คนต่างจังหวัด ต่างชาติ

ได้รู้จัก เรื่องรางวัลเป็นเรื่องรอง สำาคัญที่งบ

สนับสนุนเพราะบางวัดไม่มีงบ ก็ต้องเลิกราไป

น่าเสียดาย เราต้องการขยายเรื่องนับถือศาสนา

เพราะหลักของศาสนาพุทธมีแก่นสอน

พระพุทธเจ้าไม่ได้ช่วยเรา เราต้องทำาความ

ดีเอง ละเว้นความชั่ว ทำาจิตใจให้ผ่องใส

สิ่งที่ได้คือความสมัครสมานสามัคคีเป็นหลัก

ความกลมเกลียว เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน”

แรงศรัทธาและน้ำาใจของคนในชุมชน ทำาให้

ความสดใสในทุกแววตา..สว่างไสวไม่แพ้แสง

เทียนใดๆ เลย

ขอขอบคุณ

อาจารย์ สมคิด สอนอาจ ครูภูมิปัญญาไทย

ของศูนย์การเรียนรู้เทียนพรรษาศรีประดู่

ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยจังหวัดอุบลราชธานี

สำาหรับข้อมูลการทำาเทียนพรรษา

คุณชาลิดา พูลทรัพย์ สำาหรับรูปต้นเทียนพรรษาหอม

There are people carving candles

together while jovial folk songs play.

Food and water is donated by locals

and children trim sheets of wax for

fun. “It’s hot but we still want to help

here, when you keep doing it, it’s

almost addictive. You forget about other

things,” says a volunteer. At the same

time Ajarn Somkid continues to speak.

“Part of the budget comes from

public support, but it’s not enough.

Locals have to volunteer for this to be

successful. We do it all ourselves.

Some people go to school in the

afternoons and then come here at

night to work together. They help

sprinkle water over the candles so the

wax doesn’t stick together or cut out

patterns. Even the temple’s abbot

helps. It’s a very special collaboration.

When it’s time to turn in the

candles, we all go to the temple. If we

win, the candle will be displayed for 2

– 3 days. Since we did this together

we have to return here and offer the

candle as a group. It’s a happy event.

We work to convey cultural traditions

in Ubon Ratchathani province to

others. The award aspect is secondary.

The important thing is that we

have support, because some temples

don’t and they have to stop making

candles. I find this very sad. The

Buddha teaches us that no one can

help us but ourselves. We have to do

good, avoid evil and keep our minds

clear. Solidarity and unity will prevail.

The faith and generosity of this

community can be seen in everyone’s

eyes, and it shines as bright as these

candles.”

Special Thanks

Ajarn Somkid Songart, teacher at the

Learning Centre at Si Pradu temple and

Learning Centre of Ubon Ratchthani. Khun

Chalida Poonsup, for the photo of the

scented lent candle.


TRAVEL

WE LOVE

UBON

ใครใช้ชีวิต slow life แต่เราไม่ เราขอใช้ชีวิต อร่อยไลฟ์ สนุกไลฟ์ เพราะการมาเที่ยวครั้งนี้นอกจากจะได้ร่วม

ลงแรงตัดเทียนกับชุมชนคนทำาเทียนให้ได้บุญแล้ว ยังอิ่มบุญ อิ่มวิว อิ่มอร่อยกับอาหาร ขนม เครื่องดื่มทุกมื้อ จนแอบ

ภูมิใจในคนอุบลราชธานี ที่รู้จักสร้างสรรค์สะท้อนความเป็นอีสานจนเกิดเป็นเสน่ห์จากความภูมิใจที่ได้เป็นคนอุบลราชธานี

Lots of people want to live the “Slow Life” but not us. We want a delicious and vibrant

life. This month we visit the candle making community and fill up on blessings while

getting fuller with delicious food, desserts and drinks. We discover how this city truly

reflects Isaan, making us proud to be guests of the people of Ubon Ratchathani.

WRITER: MUANFUN THARANATHAM PHOTOS: EKAPHOP DUANGKHAM


กาแฟดาว

Dao Coffee

‘เอิ้นดาวกะได้’ เสียงหวานๆซื่อๆในโฆษณา

ที่มีประโยคฮิตติดหู ทำาให้กาแฟสัญชาติลาว

นั้นต้องแวะ ภายในร้านมีทั้งโซนของฝาก

โซนนั่งเล่นหลากหลายมุม กาแฟสด เข้ม จิบ

ปั๊บได้กลิ่นกาแฟหอม ลองชิมกาแฟ Royal

Cold Brew เป็นกาแฟอาราบิกา 100% ใน

ขวดสวย เปิดพร้อมจิบได้เลย ได้อารมณ์

โอเลี้ยงแต่หอมกาแฟสดคลุ้ง รสชาติหวาน

น้อย แช่มาเย็นๆ ดับร้อนยามบ่ายได้ดีนัก

With a cute local feel, and serving

traditional Laotian coffee, Dao Coffee

shop has a zone for souvenirs and

many charming corners to relax in.

Try the Royal Cold Brew, a 100%

arabica coffee in a beautiful bottle,

it tastes like Thai Oliang with

the smell of fresh coffee. Served

chilled, it’s perfect for a hot afternoon.

(ถ. จงกลนิธารณ์) Jungkon-Nithan Rd.,

Tel. 088-378-8181

The Goose Café

ร้านเล็ก ราคาดีแต่แน่นไปด้วยคุณภาพ ชา

อิมพอร์ตไกลจากยุโรปกลิ่นคาราเมลแอปเปิล

พาย คล้ายว่าได้กินขนมแต่แฝงมาในความ

สดชื่น กาแฟดริปที่ผสมผสานภูมิปัญญาชาว

บ้านจนได้มาเป็นหวดใบจิ๋วไว้กรองกาแฟ

เมื่อกาแฟหยดผ่านหวดจะได้กลิ่นหอมของ

ไม้ผสมกลิ่นกาแฟหอมแบบไม่มีใครเหมือน

ร้านมีทั้งส่วนแอร์ สวนกลางร้านน่ารักรวมถึง

โฮสเทลน่ารักจนอยากพักนานๆ

The Goose Café is a small shop

with great prices, serving quality tea

imported from Europe, including the

flavour ‘Caramel Apple Pie’. Their

drip coffee is brewed by the locals

with a distinctively aromatic taste.

Both indoor and outdoor areas are

available. There is also a cute hostel

which beckons you to stay longer.

(ซ. สรรพสิทธิ์) 10 โทร 094-029-0382

(fb.com ค้นหาคำาว่า the goose cafe)

Papilio

ร้านขนมมาการองขึ้นชื่อ กรอบ เบา มีความ

หนึบนิดๆ รส Ispahan หอมกุหลาบ ตัดรส

ลิ้นจี่เบาๆ รส Thai Tea หอมชาไทยตั้งแต่กัด

คำาแรก รสเลมอนเปรี้ยวสดชื่น จิบสมูทตี้เปลี่ยน

บรรยากาศจากการจิบกาแฟก็แสนจะสดชื่น

ภายในร้านตกแต่งด้วยประตูเหล็กสีดำาคงความ

เข้ม ทั่วทั้งร้านหอมไปด้วยกลิ่นขนมผสมกาแฟ

มีเพลงคลอเบาๆ ผ่อนคลายยามบ่ายตัดกับ

อากาศภายนอกอันแสนร้อนแรง

A popular macaroon shop with sweet,

crunchy, slightly sticky treats flavoured

with Ispahan roses, light lychee, Thai

Tea and lemon. If tea isn’t your thing,

the smoothies are excellent as well.

The shop is decorated with rod iron,

and smells of cakes and coffee. It’s

the perfect spot to escape from the sun.

(ถ. สรรพสิทธิ์) Sapphasit Rd.,

Tel. 081-600-6460

Coffee Hol Art and Gallery (Coffee&Bar)

ร้านกาแฟลูกผสมตกแต่งหลากสไตล์ เอาใจคน

ชอบถ่ายรูป กาแฟรสดีไม่แพ้บรรยากาศ จะนั่ง

ยาวร้านกาแฟแล้วย้ายไปกินดื่มที่บาร์ด้านบน

ช่วงค่ำาถึงดึกก็สะดวกครบวงจร

This coffee shop has many different

decoration styles, great for people

who like to take photos. You can have

vtcoffee and snacks downstairs and

then move to the bar upstairs for a few

cocktails, this place really has everything.

(ถ.พิจิตรรังสรรค์) Phichitrangsan Rd.,

Tel. 081-660-1133 (fb.com/CoffeeHol)

055ครัวไซง่อน

Saigon Kitchen

TRAVEL

เสียงไข่สุกบนกระทะร้อน ไข่แดงเยิ้มสีเหลืองสวย กินกับหมูหมักคั่วเนยกับ

หัวหอมใหญ่รสชาติหวานเค็มปนกัน เสิร์ฟพร้อมผักสดและขนมปังปิ้งกิน

กับตับบดที่อยู่ข้างๆ กาแฟเวียดนามหอมกลิ่นคั่วเนยรสเข้มหาดื่มได้ที่นี่

นั่งอ่านหนังสือรอกาแฟดริปหยดทีละนิด ใช้ชีวิตแบบชิคๆ ชิลล์ๆ

Here you’ll be greeted with the sizzling sound of eggs in a

hot pan, with a greasy golden yolk eaten with butter roasted

pork and onions. All of this is served with vegetables and

liver pate. You can also find roasted Vietnamese coffee.

Read a book while waiting for your brew.

(ถ.เขื่อนธานี) Khuanthani Rd., Tel. 08-5414-2745

ระหว่างทาง

Rawangthang

นั่งจิบน้ำาอัญชัน น้ำากระเจี๊ยบในร้านขายของที่ระลึก

ที่จับคาแร็กเตอร์คนอีสานออกมาเป็นตัวแทนคน

สามวัย บักหำา อีหล้า (เด็กชายเด็กหญิง) ผู ้บ่าว ผู

สาว (หนุ่มสาว) พ่อใหญ่ แม่ใหญ่ (ตายาย) ที่มี

โครงหน้าเหลี่ยม จมูกใหญ่และแบน ใส่เรื่องของ

วัฒนธรรมเข้าไปอีกหน่อย ทั้งการมวยผม กระติบ

ข้าวเหนียว และใช้ภาษาอีสานตีความผ่านรูปวาด

ทำาให้เข้าถึงใจคนได้ง่าย ในร้านยังมีผ้าทอลายดั้งเดิม

ฝีมือชาวบ้านหรือผ้าที่ทางร้านออกแบบเพื่อยังคงไว้

ซึ่งความเป็นอีสานร่วมสมัย

Drink roselle juice while browsing a souvenir shop that captures the character

of Isaan for three different age groups: Bukham and Eyla (boys and

girls), Phu Bao and Phu Sao (young men and women), Pau Yai and Maa

Yai (grandparents). This shop makes items that interpret the northeastern

style into cool things like hair pins and sticky rice containers. There is also

traditional woven fabrics made in contemporary styles.

(ถ.เขื่อนธานี) Kruen Thani Rd., Tel. 080-464-0600 (fb.com/rawangthang.shop)

ตองหนึ่ง

Thong Nueng

หนึ่งในร้านของฝากที่ขึ้นชื่อ หมูยอ กุนเชียง เส้น

ก๋วยจั๊บ ปลาส้มอร่อยไม่แพ้กัน ทีเด็ดอยู่ที่หมูเค็ม

นำาหมูสามชั้นไปทอดกรอบให้สะเด็ดน้ำามันแบบ

แห้งสนิท รสเค็มกินกับข้าวต้มหรือข้าวเหนียวนั้น

เข้ากันยิ่งนัก หรือจะซื้อเค็มสับปะรดที่ผลิตมากว่า

ร้อยปี เป็นการดองเค็มปลาเข้ากับเกลือและเนื้อ

สับปะรดนำาไปทำาหลน หรือยำาได้รสชาติเปรี้ยวเค็ม

หวานลงตัว

A culinary gift shop, Thong Nueng

is famous for pork sausages, sweet

pork sausages, rice flour noodles and

pickled fish. Another highlight is the

salty pork, made from deep fried pork

belly. It can be eaten with porridge or

rice. Don’t miss the equally praised

salted pineapple, which has been

produced for over 100 years. (ถ. พโล

ชัย) Phalochai Rd.,

Tel. 045-261-552

057


คักแฮง

Kuckhang

ร้านขนมปังที่มีสาขาไปหลายต่อหลาย

จังหวัดรวมถึงกรุงเทพฯ ขนมปังไส้ต่างๆ

อย่างชาเย็น วุ้นลูกตาล ไก่ผัดผงกะหรี่

แนะนำาไส้พิซซ่าหอมออริกาโนฉุย จะแน่น

แบบไม่มีการหวงไส้ เนื้อขนมปังยังนุ่ม

เนียนลิ้น หอมเนยจนกินได้หมดทั้งชิ้น กิน

แล้วมีแรงคึกคัก สมชื่อคักแฮง

Kuckhang bakery has several

branches throughout Thailand.

They are famous for stuffed breads

with fl avours like Thai Tea, Sugar

Palm Jelly, Curry Chicken and Pizza.

They are generous with fi llings. The

soft bread has a buttery taste that

gives you instant energy.

(ถ.อุปลีสาน) Uplisan Rd., Tel.

087-247-1731 (fb.com/KuckHang)

น้ำาเต้าหู้เตาถ่าน

Soymilk Float

ร้านน้ำาเต้าหู้ที่มีเมนูหลากหลายตั้งแต่น้ำา

เต้าหู้ใส่เครื่อง ไอศกรีมเต้าหู้รสธรรมดา รส

งาดำา รสขิงและรสโกโก้ หรือจะเป็น Soy

Milk Float ใส่น้ำาเต้าหู้ไม่หวานมาก

ใส่เครื่อง ได้รสถั่วแดงธรรมชาติ เสิร์ฟ

พร้อมไอศกรีมงาดำาที่งาหยาบจนได้กลิ่น

หอมงาในทุกคำา

This soy milk shop has a great

variety of fl avours. They serve

soy milk ice cream in plain, black

sesame, ginger and cocoa. Also try

their Soy Milk Floats, a drink that

that isn’t too sweet with special

toppings like red beans.

(ถ. อุปลีสาน) Upplisan Rd.,

Tel. 095-451-5655

(fb.com/charcoalsoymilk)

เยือนชุมชนคนทำาเทียน

A Community of Candle-Makers

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมดูการตกแต่งต้นเทียน

พรรษา และร่วมอาสาตัดลายพิมพ์เทียนเพื่อ

เป็นส่วนหนึ่งของการทำาต้นเทียนพรรษาได้ที่วัด

มหาวนาราม วัดไชยมงคล วัดทุ่งศรีเมือง วัด

ศรีประดู่ วัดบูรพา วัดแจ้ง วัดหนองปลาปาก

วัดพลแพน และวัดผาสุการาม หรือจะแวะไปดู

การทำาเทียนที่วัดพระธาตุหนองบัวพร้อมกราบ

พระบรมสารีริกธาตุก็สุขใจไม่น้อย

See Buddhist lent candle makers, and

create your own “Phan Sa” candles at

Wat Mahawanaram, Wat Chaimongkol,

Wat Thung Si Muang, Wat Si Pradu,

Wat Burapha, Wat Jang, Wat Nong Pla

Pak, Wat Phon Pan and Wat Pha Sukaram.

You’ll also get a chance to see

Wat Phrathat Nong Bua and worship at

the famous relic shrine.

Tel. 045-250-333.


TRAVEL

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี

Ubon Ratchathani National Museum

อาคารสวยคลาสสิกแห่งนี้เดิมเป็นศาลากลาง

จังหวัดที่ยังคงบูรณะสภาพไว้อย่างดี พื้นไม้ขัดมัน

ระแนงลูกไม้ฉลุสีเขียวเข้มตัดกับสีเหลืองมัสตาร์ด

ของตัวอาคารได้แบบใช้คู่สีลงตัวอย่างพอดี ได้

รู้จักประวัติของเมืองอุบลฯ ทั้งในด้านภูมิศาสตร์

โบราณวัตถุ ศิลปะการทอผ้า การผลิตเครื่องทอง

เหลืองและอื่นๆ อีกมากมายในสมัยเก่าก่อนแบบ

ครบถ้วนในเวลาไม่นาน ปิดวันจันทร์และอังคาร

This beautiful classic building has been

carefully restored with polished wooden

fl oors, openwork lattice trims in dark

green and mustard yellow paint which

are historically accurate. You’ll get to

know the history of Ubon Ratchathani, from

geography, antiques, to the art of weaving

and manufacturing brass. A visit can

make you an expert in no time. Closed

Mondays and Tuesdays. Tel. 045-251-015

หาดคูเดื่อ

Hat Khu Duea

ไม่ต้องออกจากตัวเมืองไปไกล ก็มีหาดทรายริม

ฝังแม่นำามูลที่เรียงรายไปด้วยแพชาวบ้านปูเสื่อ

ให้นั่งห้อยขาชิมอาหาร ดูวิวแม่น้ำามูลได้เหมือน

กัน แนะนำาไก่อบกาบมะพร้าว หอม เนื้อนุ่มและ

ไม่แห้งจนเกินไป ลาบปลาคังได้ความสดปน

ความแซ่บ หรือจะกินยำามดแดงตัวเป้งจากแม่ค้า

ที่พายเรือมาขายของท้องถิ่น กินอิ่มๆจะหย่อน

ตัวลงแช่น้ำาก็มีห่วงยางให้แช่เย็นสบาย

Not far from the city is Khu Duea

beach on the banks of the Mun River.

There are fl oating huts to eat and

relax on. We recommend the baked

coconut chicken which is fragrant,

soft and moist. There is also spicy fi sh

salads and roasted red ants, which

is sold as a local delicacy by passing

boats. You can also go for a swim.

บริการรถฟรีเพื่อนำาเที่ยว

ชมเมืองไหว้พระ 9 วัด

A free Tour of 9 Temples

ได้แก่ วัดมหาวนาราม วัดมณีวนาราม วัด

เลียบ วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ วัดหลวง ชม

โบสถ์ศิลปะ 3 ประเทศที่วัดสุปัฏนารามวรวิหาร

วัดศรีอุบลรัตนาราม กราบพระพุทธบาท

พร้อมชมภาพเขียนสีสมัยโบราณและหอไตร

กลางน้ำาที่วัดทุ่งศรีเมือง กราบพระบรม-

สารีริกธาตุที่วัดหนองบัว ศาลหลักเมือง ใกล้ๆ

กันมีประติมากรรมเทียนเฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม-

พระชนมพรรษาครบรอบของพระบาทสมเด็จ-

พระเจ้าอยู่หัวฯ ให้แวะชม ใช้เวลาเพียง 2-3

ชั่วโมงก็อิ่มใจอิ่มบุญได้ง่ายๆ

Go for a free city tour of Wat Mahawanaram,

Wat Maneewanaram, Wat Liep,

Wat Tai Phra Chao Yai Ong Tue, Wat

Luang, see the church of 3 countries

at Wat Supattanaram Worawihan, Wat

Si Ubon Rattanaram, Wat Thung Si

Muang, and Wat Nong Bua. Be sure to

also catch the candle making sculptures

in honour of H.M. The King.

This tour takes only 2 – 3 hours but is

fi lled with merit-making and blessings.

(ubon.go.th) entrance shrine of

Ubon Ratchathani. Tel. 045-250-333.

ถนนคนเดิน ถ. ศรีณรงค์

Srinarong Walking Street

แหล่งรวมผู้คนในเมืองอุบลฯ มีของขายแบ่งเป็น

โซนชัดเจน อย่างโซนอาหารการกิน ชิมข้าวจี่ชุบ

ไข่ชิ้นอวบอ้วนสีเหลืองสวย ย่างจนกรอบนอก

นุ่มใน เครื่องดื่มก็มีขายทุกประเภทตั้งแต่นมสด

น้ำาปัน น้ำาสมุนไพรต่างๆ ไปจนถึงโซนเสื้อผ้า

ของประดิษฐ์ ไปยังโซนเครื่องแต่งตัว อุปกรณ์

โทรศัพท์มือถือที่เหมือนยกตลาดนัดมาไว้ด้วย

กัน เมื่อยก็นั่งนวดเท้ารอ อยากได้อะไรที่นี่มีให้

แทบทุกสิ่ง ทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

This is a great street food and shopping

market for the people of Ubon

Ratchathani. You can get everything

from fresh drinks and street food to

clothes, mobile accessories, great foot

massages and more. Open every

Friday, Saturday and Sunday.

059


TRAVEL

วี โฮเทล

V Hotel

โรงแรมเรียบๆ แต่ดูดีเหมาะกับไลฟ์สไตล์คนเมือง ครบครัน

ไปด้วยสิ่งอำานวยความสะดวกในห้องพัก เหนือไปกว่านั้น

หากคุณเดินทางจนล้า สามารถเรียกคนนวดมานวดได้ทั้ง

นวดไทย นวดน้ำามันหรือนวดเท้าในห้องพัก เพื่อให้มีพลัง

พร้อมลุยในวันต่อไป

A minimalist hotel with all the modern conveniences

you’ll need. V Hotel’s added benefit is

the ability to call a masseuse to your room (for

Thai, oil or foot massages), this will help you

relieve aches and pains so you can continue to

travel. (ถ.แจ้งสนิท) Changsanit Rd.,

Tel. 045-285-757 (fb.com/vhotelubon)

060

ณ นา ฮานิ บูทีค

Na Na Hani Boutique

โรงแรมที่เกิดจากความตั้งใจให้มีที่นอนสบาย

แต่ราคาคุ้มค่า มีคาเฟ่นั่งเล่นได้ โดยใส่ดีไซน์

เพิ่มความน่าสนใจ เช่น ฝาชีที่ใช้ตกแต่งผนัง

ก็เป็นฝีมือผู้เฒ่าเป็นการสร้างรายได้ให้ชุมชน

ภาพวาดการเล่นดนตรีสากลของชาวร็อคปะทะ

กับดนตรีพื้นบ้าน เรียกว่ากลิ่นอายอีสานตลบ

อบอวลไปทั่วทุกมุมของโรงแรม

This hotel was founded on the

principal of having a comfortable

bed for a good price. There is a

cute cafe here with decorations on

the walls from the local community.

They also play a mix of rock and

folk songs, giving a hint of Isaan at

every corner.

(ซ.ชยางกูร 12) Chayangkun Soi 12,

Tel. 061-136-9693

(fb.com/nanahaniubon)


เที่ยวอุบล

ไหว้พระ9วัด

Temple Hopping

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. 9.

ILLUSTRATION : PAGARSIT RUANGPISAL, NOP CHATHONGYOT, CHANAKARN SOOKPIBUL

1. วัดศรีอุบลรัตน์ Wat Sri Ubon Rattanaram / 2. วัดทุ่งศรีเมือง Wat Thung Si Muang / 3. วัดเลียบ Wat Leab / 4. วัดหนองป่าพง

Wat Nong Pah Pong / 5. วัดสุปัฏนารามวรวิหาร Wat Supattanaram Worawihan / 6. วัดถ้ำาคูหาสวรรค์ Wat Tham Khuha Sawan

/ 7. วัดพระธาตุหนองบัว Wat Phra That Nong Bua / 8. วัดดอนธาตุ Wat Don That / 9. วัดกลาง Wat Klang


ขนมถ้วยหน้าหมู ร้านเจ๊หน่อย

Steamed Pork Cups by Jae Noy

หลังจากตักบาตรให้สบายใจ ดูแสงพระอาทิตย์ริม

แม่น้ำามูลแล้ว มานั่งกินขนมถ้วยหน้าหมูที่แป้งเนื้อ

นุ่มเหนียวแผ่นกลมบางใส ใส่หมูย่างหวานหอม

ถ่าน โรยหมูหยอง ใส่ต้นหอมที่ถูกผัดจนนิ่มเนื้อใส

ราดน้ำาซุปหวานจนชุ่ม กินพร้อมพริกตำ า ได้ครบรส

หวานเปรี้ยวเผ็ดเค็ม (ตลาดเช้าริมแม่น้ำ ามูล)

After giving alms to monks, watch the

sunrise at the Mun River and enjoy a

delicious local treat of steamed rice

dumpling topped with charcoal grilled

pork and pork floss. Top it off with

fired spring onions and chilli (at the

morning market near the Mun River.)

ขนมปังไซง่อน สูตรเวียดนาม

Vietnamese Saigon Bread

เสียงหั่นขนมปังที่กรอบจนต้องหยุด พร้อม

เห็นคิวลูกค้าที่สั่งกลับบ้านกันคนละหลาย

ถุง ภาพขนมปังบาแกตต์ถูกปาดด้วยปาเต

ที่ผสมตับบดเข้ากับหมูสับลงไป ตามด้วย

หมูยอ กุนเชียง ไข่และผักต่างๆ ราดซอส

พริกจากเวียดนาม ซอสมะเขือเทศ และ

มายองเนส แล้วนำาเข้าเตาอบกันตรงนั้น

ตามด้วยเสียงหั่นอีกครั้ง ได้กัดเข้าไปคำ าแรก

ได้ความกรอบนอกนุ่มใน เครื่องกลมกล่อม

รสชาติจี๊ดจ๊าดเผ็ดพริกนิดๆ ผสมผักดอง

เปรี้ยวๆ หวานๆ หอมความฉุนของผักชีลาว

ไม่นานนัก ‘ขนมปังไส้ปาเต’ ก็หมดเกลี้ยง

ลงในพริบตา ที่ตลาดโต้รุ่ง

This shop always has a long queue

of customers waiting to take their

sliced crisp bread home. The

baguette bread is stuffed with pork

liver pate, sausages, eggs and

vegetables topped with Vietnamese

chilli sauce, ketchup and mayonnaise.

It’s put into the oven and

then sliced. Crispy on the outside

and soft on the inside, you’ll need

to balance the spicy flavour with

some sweet and sour pickles. Grab

them when you can, they are sold

out quickly at the night market.

Tel. 08-8115-5227

เจียวกี่

Jeaw-Ki

กว่า 90 ปีที่ตั้งร้านมา คงมั่นใจในรสมือของไข่

กระทะ ขนมปังยัดไส้ ไข่ลวก กาแฟโบราณได้

อย่างไม่ต้องสงสัย มานั่งชิลล์ยามเช้าดูผู้คนเดิน

ผ่านไปมา คุณลุงลูกค้าในร้านแต่งตัวสบายๆ แต่

ไม่พลาดดีเทล ใส่หมวก ใส่รองเท้าแบบผู้นำาฮิป

สเตอร์ตัวจริง เรือนแถวสวยสะดุดตาด้วยประตูไม้

บานเฟี้ยมและโต๊ะ-เก้าอี้ไม้สีขรึม แค่บรรยากาศ

ก็ทำาให้น่านั่งไปกว่าครึ่งแล้ว

Since opening the store 90 years ago,

this place is confident in their fried and

boiled eggs, stuffed bread and traditional

coffee. Chill here in the morning and

people-watch. The shop’s owners dress

with great detail, wearing shoes any true

hipster would be proud of. The place has

a cool feel, with wooden furniture and

folding screens. (ถ.เขื่อนธานี) Khuenthani

Rd., Tel. 045-254-017

ก๋วยจั๊บ 99

Guay Jub 99

ก๋วยจั๊บเวียดนามที่อุดมไปด้วยน่องไก่ ตีนไก่ หมูยอ ไข่นก

กระทา กระดูกหมูเนื้อนุ่มละลายในปาก เส้นใสหนึบเหนียว

ทีเด็ดอยู่ที่น้ำาซุปกลมกล่อมครบรสแบบไม่ต้องปรุง ได้รส

หวานของหอมเจียว ใครจะปรุงขอให้ชิมพริกในน้ำามันของ

เขาก่อน มันเผ็ดพุ่งสมใจคอแซบทั้งหลาย

A delicious Vietnamese dish that is rich with

chicken, pork and quail eggs, and melt-in-your

mouth pork ribs. Among the ingredients are

clear vermicelli and a perfectly seasoned mellow

soup. There is also the sweet taste of grilled

onions. Be sure to test the chilli oil before you

use it, it’s extremely spicy! (ถ.พิชิตรังสรรค์)

Pichitrangsan Rd., Tel. 045-260-424


YANGON

NOUVEAU

พบกับแกลเลอรี่ที่น่าจับตามองที่ช่วยทำาให้

วงการศิลปะของย่างกุ้งคึกคักยิ่งขึ้นทีละน้อย

Learn about the art galleries that are

taking on the sleepy town of Yangon.

WRITER: ANGIE THIEN

PHOTOS: COURTERY OF RIVER GALLERYART

วงการศิลปะร่วมสมัยของพม่านั้นดูจะมีทิศทางที่เป็น

เอกเทศและไม่ตามกระแสโลกสักเท่าไหร่ โดยผลงาน

ส่วนใหญ่นั้นเน้นสีสันสดใสแบบเอเชียแท้ และนี่คือแกล-

เลอรี่ที่น่าสนใจในย่างกุ้งที่เราอยากแนะนำาให้แก่คนที

กำาลังมองหาสถานที่ชมงานหรือซื้องานศิลปะพม่าดีๆ สักชิ้น

Myanmar’s contemporary art scene has

remained largely independent from the rest

of the world, with a unique and truly Asian

style of bold rich colours. Here are the best

galleries to appreciate and buy Burmese art.


Colorful Memory by Zaw Win Pe

- Pansodan Art Gallery -

แกลเลอรี่ที่กอตั้งโดย Aung Soe Min และ Nance Cunningham

นี้ไมไดมีดีแคงานศิลปะรวมสมัยเทานั้น แตยังนําเสนอภาพ

พิมพ วิดีทัศนประวัติศาสตร รวมถึงผลงานอื่นๆ อีกมากมาย

และบางครั้งยังเปนเจาภาพจัดนิทรรศการและอีเวนตพิเศษ

ตางๆ ดวย Pansodan Art Gallery โดดเดนเรื่องการขายงาน

ศิลปะในราคาที่เขาถึงได อีกทั้งยังมีงานสีน้ําและหนังสือใหนัก

สะสมศิลปะสมัครเลนไดเลือกซื้อกันตามใจชอบ

เลขที่ 286 ถนน Pansodan

Headed by Aung Soe Min and Nance Cunningham

this gallery displays not only contemporary art but

also print, motion picture history, older works and

hosts many exhibits and special events.

The Pansodan Gallery stands out for selling

affordable works. There are even watercolours

and books for beginning art collectors.

286 Pansodan Street

(facebook.com/Pansodan)

- Nawaday Tharlar Gallery -

แกลเลอรี่นองใหมที่เปดตั้งแตปค.ศ. 2012 นี้ไดกลายเปนแหลง

พบปะสังสรรคของศิลปนในยางกุงที่มาแบงปนภาพเขียน รวม

ถึงเสียงเพลงและบทกวีใหแกกันและกัน ในขณะที่คืนเปดฟลอร

ที่จัดขึ้น 2 ครั้งตอเดือนสําหรับศิลปะการแสดงไดกลายเปน

อีเวนตสําคัญของยางกุงไปแลว แกลเลอรี่ที่อยูภายใตการดูแล

ของ Pyay Way ภัณฑารักษและนักสะสมศิลปะแหงนี้

สนับสนุนศิลปนมาแลวมากมาย และไมเฉพาะแตศิลปนใน

ยางกุงเทานั้น แตยังรวมถึงศิลปนจากจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ

หอง 304 อาคาร 20B ถนน Yawmin Gyi

A relatively new gallery which opened in 2012,

Nawaday Tharlar has quickly become a place for

artists to meet up and share their paintings,

music, and poetry. Their bimonthly open mic

nights have also become popular for performance

art. Art curator and collector Pyay Way heads this

space and supports dozens of artists from all over

the country.

Room 304, Building 20B Yawmin Gyi Road

(nawadaytharlargallery.com)

PHOTOS: COURTERY OF RIVER GALLERY, GETTY IMAGES


ART

- River Gallery -

Khin Zaw Latt

แกลเลอรี่ที่ตั้งอยูในอาคารที่ติดกับโรงแรมสไตลโคโลเนียล

อยาง Strand Hotel นี้มักเปนที่จัดแสดงผลงานของศิลปนชื่อ

ดังของพมา Gill Pattison ชาวนิวซีแลนดไดกอตั้งแกลเลอรี่นี้

ขึ้นในป ค.ศ. 2005 และเลือกตั้งชื่อวา River Gallery ไมเพียง

เพราะทําเลที่อยูใกลกับแมน้ํายางกุงเทานั้น แตยังเพราะเขา

อยากสื่อถึงการเผยแพรผลงานการสรางสรรคของศิลปนพมาให

โลกไดรับรู สวน River II ซึ่งเปนสาขาที่สองของแกลเลอรี่แหง

นี้ตั้งอยูระหวางถนน 37 และ 38 โดยอยูหางจากสาขาแรก

เพียงไมกี่นาที

Strand Hotel Annex 92 ถนน Strand

Located in the annex building of Yangon’s beautiful

colonial Strand Hotel, the River Gallery showcases

some of the country’s leading artists. New Zealander,

Gill Pattison, set up the original space in 2005,

naming it “River Gallery” not only for its location close

to the Yangon River, but also for the idea that the

artist’s creations were fl owing out of the country to be

enjoyed by the world. A new and larger secondary

location, River II is between 37th and 38th street a

few minutes walk from the original gallery.

Strand Hotel Annex 92 Strand Road

(rivergallerymyanmar.com)

Wellspring of Inspiration by Kyaw Nyo

- Inya Gallery of Art -

แกลเลอรี่อันโดงดังที่กอตั้งขึ้นในปค.ศ. 1989 โดยศิลปน Aung

Myint และเขาเองก็เลือกที่จะเปนผูบริหารดูแลที่นี่เองมาจนถึง

ปจจุบัน Aung Myint ผูเปนหนึ่งในศิลปนชื่อดังของพมาไดเริ่ม

สรางสรรคงานศิลปะตั้งแตยุค 1960 และไดรับรางวัลมากมาย

ปจจุบันนี้ Inya Gallery of Art จัดแสดงผลงานแนวโมเดิรนทั้ง

ของเขาเองและของศิลปนคนอื่นๆ นอกจากนี้ ที่นี่มักมีนิทรรศการ-

ดีๆ สลับกับเวิรกช็อปที่ชวยใหคนทั่วไปเขาใจเรื่องศิลปะมากยิ่งขึ้น

50B ถนน Inya

Founded in 1989, this well-known favourite is

operated and owned by self-taught artist Aung

Myint. As a famous artistic fi gure in Myanmar,

Aung Myint has been working since the 1960s

and won numerous awards and acclamations.

The gallery now showcases his work along

with others with a modern theme. There are

regular exhibits from leading modern artists as

well as workshops to help educate the public

about artistic expression.

50B Inya Road

(inyaartgallery.tripod.com)

065


FEATURE

PAMPERING

IN PARADISE

หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่กำาลังมองหาที่เที่ยวที่ช่วยให้คุณได้พักผ่อนและปรนนิบัติ

ตัวเองได้เต็มที่ นี่คือ spa destination ทั่วเอเชียที่เราภูมิใจนำาเสนอ

If you are looking for somewhere to unwind and treat yourself,

here are our picks for best spa destinations in Asia.

WRITER: MAYA SAYERS

F

066

Four Seasons

Golden Triangle

Chiang Rai - Thailand

จุดเด่นของสปาแห่งนี้คือศาลากลางแจ้งแวดล้อม

ไปด้วยป่าไผ่ที่อุดมสมบูรณ์ของจังหวัดเชียงราย

ซึ่งทางที่พักมีจัดทัวร์ขี่ช้างและกิจกรรมต่างๆ ที่

น่าสนใจไว้สำาหรับผู้เข้าพัก หลังจากกิจกรรมดัง

กล่าว ขอแนะนำาทรีตเมนต์สุดพิเศษอย่าง

Mahout Recovery Treatment ที่จะขจัดความ

เหนื่อยล้าและผ่อนคลายกล้ามเนื้ออย่างถึงขีดสุด

ด้วยลูกประคบสูตรเฉพาะของทางสปา

This spa’s highlight is an outdoor

pavilion surrounded by the rich greenery

of Chiang Rai. You can participate in

the resort’s many activities such as

elephant riding before embarking on

the wellness journey of the ‘Mahout

Recovery Treatment’ designed to help

relax muscles and help you de-stress

with a special herbal compress recipe.

(fourseasons.com/goldentriangle)

PHOTOS: COURTESY OF THE HOTELS


C

Como Shambhala

Estate

Bali - Indonesia

จุดเด่นที่ Como Shambhala Estate นำเสนอ

คือไลฟ์สไตล์ที่ผ่อนคลายและใกล้ชิดกับธรรมชาติ

อย่างถึงที่สุด โดยแพ็คเกจสปาที่นำเสนอนั้นมี

หลายสไตล์ แต่ส่วนใหญ่นั้นจะเน้นที่การดูแล

สุขภาพและไลฟ์สไตล์แบบองค์รวม ทั้งการพัก

ผ่อน การรับประทานอาหาร และการทำสปา

เพื่อให้ร่างกายได้ประโยชน์สูงสุดในการพักผ่อน

Como Shambhala Estate highlights the

idea of a relaxing lifestyle that brings

you closer to nature. The spa offers

various types of packages, most of

which focus on holistic wellness,

relaxation, diet and spa treatments that

will give your body the rest it needs.

(comohotels.com/comoshambhalaestate)


068

F

Fairmont Jaipur

Jaipur - India

โรงแรมสุดหรูกลางรัฐราชสถานนี้ไม่เพียงแค่เป็น

ตัวเลือกหลักในการฉลองการแต่งงานของผู้ที่หลง-

ใหลในเสน่ห์แห่งประเทศอินเดีย แต่ยังโด่งดังจาก

Willow Stream Spa ที่ให้บริการมาสักพักหนึ่ง

และมีกำาหนดเปิดตัวอย่างเป็นทางการในปี

2016 ที่นี่นำาเสนอการนวดสไตล์เอเชียทั้งหมด

ทั้งแบบอายุรเวทแบบอินเดีย ไล่เรียงมาจนถึง

การนวดแผนไทย

This grand hotel in Rajasthan is not only

famous as a dreamlike wedding

location preferred by Indian lovers but

also for its new Willow Stream Spa

which will be officially launched in

2016. The spa offers every type of Asian

massage, from Ayurveda to Thai.

(airmont.com/jaipur)


FEATURE

H

HARNN

Heritage Spa

Danang - Vietnam

สปาที่ตั้งอยู่ในโรงแรม InterContinental

Danang Sun Peninsula Resort แห่งนี้เน้น

การทรีตเมนต์แบบใช้กลิ่นบำาบัด เพื่อคืน

ความสมดุลให้กับจิตใจและร่างกายไปใน

คราวเดียวกัน โดยโปรแกรมสปาแบ่งตาม

ความหอมของดอกไม้และกลิ่นที่ใช้

โดยไม่เน้นการนวดอย่างหนักหน่วง แต่เน้น

ไปที่การผ่อนคลายและปรนเปรอร่างกาย เรา

แนะนำา Journey of the Eurasians ที่

เป็นการผสมกลิ่นหอมของตะไคร้และลาเวน-

เดอร์เข้ากันได้อย่างลงตัว

PHOTOS: COURTESY OF THE HOTELS

Located in InterContinental Danang

Sun Peninsula Resort, HARNN

Heritage Spa aims to restore the body

and mind’s balance with therapeutic

scents of flowers and herbs. Most

treatments don’t focus on heavy

pressure, but rather the pampering of

your body and mind. We recommend

the ‘Journey of the Eurasians’

treatment that perfectly combines

lemongrass with lavender scents.

(danang.intercontinental.com)


FEATURE

L

Le Meridien

Angkor

Siem Reap - Cambodia

สปาแห่งนี้ได้รับการการันตีด้วยรางวัล Leading

Spa Resort ของกัมพูชา จากการประกาศรางวัล

World Travel Award สี่ปีซ้อน (2011-2014)

ซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจ เพราะสปาแห่งนี้นำาเสนอ

แพ็คเกจที่เหมาะสมกับผู้เข้าทำาสปา ทั้งแพ็คเกจ

สำาหรับสุภาพบุรุษที่เน้นการนวดที่หนักหน่วง

และการทรีตเมนต์แบบล้ำาลึก แพ็คเกจสำาหรับ

ผู้หญิงตั้งครรภ์เพื่อการผ่อนคลายแบบองค์รวม

และแพ็คเกจสำาหรับคู่รักที่มาสปาพร้อมกันในวัน

ครบรอบแต่งงานเพื่อความโรแมนติกยิ่งขึ้น

Recognised by the World Travel Award

as Cambodia’s Leading Spa Resort for

four consecutive years from 2011-2014,

Le Meridien Angkor has something for

everyone. The available packages are

the heavy massage for gentlemen,

gentle holistic treatment for pregnant

ladies, and romantic couple packages

for wedding anniversaries.

(lemeridienangkor.com)


J

PHOTOS: COURTESY OF THE HOTELS

Jungle Beach

Trincomalee

Trincomalee - Sri Lanka

ด้วยทำเลที่เป็นต่ออันมีทั้งป่าเขียวชอุ่มและ

ชายหาดทะเลน้ำใสงามสุดลูกหูลูกตาทำให้รีสอร์ต

แห่งนี้ถือเป็นสวรรค์ย่อมๆ สำหรับผู้ที่มาพักผ่อน

สปาทรีตเมนต์ต่างๆ ถูกดีไซน์มาเพื่อให้ผ่อน

คลายร่างกายแต่ละส่วน แล้วแต่ผู้รับบริการจะ

เลือกสรร ตั้งแต่ศีรษะ ใบหน้า ไปจนจรดปลาย

เท้า โดยสามารถเลือกสไตล์การนวด เป็นการ

นวดเพื่อรักษาหรือเพื่อผ่อนคลายได้ตามใจ และ

สามารถผสมผสานหลายเมนูเข้าด้วยกันเพื่อการ

ผ่อนคลายถึงขีดสุดได้

Flanked by a green forest and a

pristine beach, the resort is a true

paradise. Spa treatments are

designed to help unwind each part of

the body, from the head and face to

the toes. You can also choose if you

want a therapeutic or relaxing massage,

or even a combination of both.

(ugaescapes.com/junglebeach)

071


FEATURE

M

Mandarin

Oriental Hotel

Bangkok - Thailand

นอกเหนือไปจากบรรยากาศอันสุดแสนจะหรูหรา

ของห้องสปาที่โอ่โถงกว่าห้องพักส่วนตัวแล้ว ทาง

โรงแรมยังนำาเสนอแพ็คเกจสุดพิเศษอย่าง Life

Balance Ayurveda – Special Programmes

ที่ใช้เวลาสามวันสองคืนในการปรนนิบัติตัวคุณ

ทุกเรื่องตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า รวมไปถึงการ

ให้คำาแนะนำาในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตประจำาวัน

เพื่อให้เข้ากับแนวทางการรักษาแบบอายุรเวท

เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นในระยะยาว

Apart from the grandeur of the treatment

rooms, the spa at Mandarin Oriental Hotel

Bangkok offers special packages like

‘Life Balance Ayurveda - Special Programmes’,

a two-night treatment

programme that not only pampers you

from head to toe but also provides

consultations about the Ayurvedic holistic

routine for long-term wellness.

(mandarinoriental.com/bangkok)


R

PHOTOS: COURTESY OF THE HOTELS

The St. Regis

Lhasa Resort

Lhasa - Tibet

Iridium Spa ถือเป็นสปาที่โอ่อ่าและหรูหราสม

กับแบรนด์ St. Regis ยิ่งเมื่อตั้งอยู่ในประเทศที่

รุ่มรวยวัฒนธรรมอย่างทิเบตแล้ว สปาแห่งนี้จึง

เป็นส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างความหรูหรา

แบบตะวันตก กับวัฒนธรรมการนวดตัวและ

ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ของตะวันออก แนะนำา

แพ็คเกจ The Tibetan Journey ที่ผสมผสาน

การขัดผิวด้วยเกลือจากเทือกเขาหิมาลัยเข้ากับ

การนวดแบบโบราณของทิเบต

Located in the St. Regis Lhasa, the

Iridium Spa is where traditional

massage knowhow and lush greeneries

of the East meet the luxury of the

West. We recommend The Tibetan

Journey treatment that combines

a Himalayan salt scrub with Tibetan

massage techniques.

(starwoodhotels.com)

073


074

T

Tengchong Hot

Spring Spa Villas

Resort

Baoshan - China

รีสอร์ตขนาดเล็ก แต่หรูหราเกินห้าดาวนี้ตั้งอยู่

ถัดจาก Volcanic National Geo Park เพียงแค่

ชั่วอึดใจ ดังนั้นสปาแห่งนี้จึงตั้งอยู่ในกลางน้ำาพุ

ร้อนตามธรรมชาติ และอากาศที่บริสุทธิ์สดชื่น

แบบสูดได้เต็มปอดตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง ทรีตเมนต์

ที่จัดให้นั้นส่วนใหญ่เน้นการรักษาแบบแผนจีน

ร่วมกับการนวดสไตล์จีนโบราณและแช่ตัวใน

น้ำาพุร้อนตามธรรมชาติที่เชื่อว่ามีแร่ธาตุช่วยใน

การรักษาและปรับสมดุลร่างกายและจิตใจ

This compact yet ultra-luxury resort is just

steps away from the Volcanic National Geo

Park, so its spa is literally in the middle of

natural hot springs where you can breathe

in the warm pure air all day, and all night.

Most treatments are based on Chinese

healing methods combined with traditional

Chinese massage techniques and hot

spring bath sessions to restore your

balance.

(shl.com/hotels/tenchong-spring-spa-villas-resort)

PHOTOS: COURTESY OF THE HOTELS


S

The Sanchaya

Bintan

Bintan - Indonesia

ด้วยการตกแต่งแบบร่วมสมัย แต่ยังคงกลิ่นอาย

ความเป็นอินโดนีเซียไว้อย่างเหนียวแน่น สปาที่

นี่มีทั้งห้องอินดอร์และเอาต์ดอร์ โดยจุดเด่นคือ

การผสมผสานกลิ่นน้ำามันหอมระเหยที่ใช้ในการ

นวดขึ้นมาใหม่ โดยเน้นความสำาคัญของจักระทั้ง

เจ็ดในร่างกาย ร่วมกับการนวดแบบล้ำาลึกสไตล์

พิเศษ และการบำาบัดด้วยหินร้อน อันเป็นเอกลักษณ์

ของการทำาสปาพื้นเมืองของชาวอินโดนีเซีย

FEATURE

The spa at The Sanchaya Bintan, where

contemporary style meets Indonesian

elements, has both indoor and outdoor

treatment rooms where you can indulge in the

scents of freshly blended essential oils. The oils,

made to empower the seven chakras, are

matched with deep massages and hot stone

treatments that are a signature of Indonesia’s

traditional spa ritual.

(thesanchaya.com/the-sanchaya-bintan)


FEATURE

W

W Retreat &

Spa Maldives

Fesdu Island - Maldives

ด้วยที่ตั้งของโรงแรมในมัลดีฟส์ที่สร้างอยู่บน

เกาะกลางทะเล Away Spa ก็ใช้ความโดดเด่น

อันนั้นเพื่อสร้างความผ่อนคลายให้กับผู้มาเยือน

อย่างถึงขีดสุด โดยพื้นที่ทำ าทรีตเมนต์มีให้เลือกทั้ง

อินดอร์และเอาต์ดอร์ โดยให้ประสบการณ์ที่ทั้ง

ทันสมัย และหรูหราในแบบฉบับ W Hotel อย่าง

เต็มที่ เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความทรงจำ า

Situated in the middle of the crystal

clear sea, Away Spa at W Retreat & Spa

Maldives provides ultimate relaxation.

Indoor and outdoor treatments emphasise

W Hotel’s modern and luxurious

experiences to make your wellness

journey a memorable one.

(wretreatmaldives.com)


A

PHOTOS: COURTESY OF THE HOTELS

Amanpulo

Palawan - The Philippines

สปาของ Amanpulo แห่งนี้นำาเสนอทรีตเมนต์

หลากหลายภายในวิลล่าส่วนตัวสุดหรูที่สร้างขึ้น

จากไม้และวัสดุธรรมชาติ ซึ่งทุกห้องมองออกไป

เห็นทิวทัศน์ของทะเลซูลูแบบพาโนรามา

ในบริเวณเดียวกันยังมีศาลาโยคะ นั่งสมาธิและ

ห้องฟิตเนสให้เลือกผ่อนคลายกันตามใจชอบด้วย

Amanpulo’s spa provides various treatments

in luxury private villas made from wood and

other natural materials. Each room overlooks

the scenic Sulu Sea, and the spa compound

also includes yoga, meditation and fitness

pavilions for your relaxation of choice.

(amanresorts.com/amanpulo)

077


Brief Stroke

วันที่ 29 กรกฎาคมของปีนี้จะเป็นวันที่วินเซนต์ แวน โก๊ะ จากไปครบ 125 ปีพอดี

และนี่คือเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปินระดับโลกผู้นี้

July 29 this year marks 125 years since Vincent Van Gogh’s death, this is the story of his fascinating life.

WRITER: NUCHANART SAENSA-NEH

PHOTOS: COURTESY OF VAN GOGH MUSEUM, AMSTERDAM; THE ART INSTITUTE OF CHICAGO, CHICAGO; THE NATIONAL GALLERY, LONDON; THE MUSEUM OF MODERN ART, NEW YORK


ศึกษาศิลปะในเมืองแอนต์เวิร์ป ประเทศเบลเยียม ต่อมา

เขาย้ายไปอยู่ปารีสกับเธโอ (Theo) น้องชายคนสนิท ที่แวน โก๊ะ

เขียนจดหมายเล่าเรื่องราวทุกอย่าง ตั้งแต่เขาเดิน-ทางออก

มาจากประเทศเนเธอร์แลนด์จนถึงช่วงสุดท้ายของชีวิต โดย

ในช่วงเวลาที่อยู่กับเธโอในปารีสนั้น เขาได้รู้จักกับศิลปิน

แนวอิมเพรสชั่นนิสต์หลายคน ทำาให้เขาได้มีโอกาสเข้าไป

อยู่ในในสังคมศิลปิน และพัฒนาไปสู่การทำางานในสไตล์

ของตนเองที่ชัดเจนขึ้น โดยการใช้สีสันสดใสและการป้ายสี

ที่เป็นอิสระ

ในปี 1888 แวน โก๊ะย้ายจากปารีสไปอยู่ที่เมืองอาลส์

(Arles) ทางตอนใต้ของฝรั่งเศส เพื่อสร้างสตูดิโอวาดภาพ

ของตนเอง และเพื่อเป็นพื้นที่ให้ศิลปินได้อาศัยและทำางาน

ร่วมกัน รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนแนวคิดและแรงบันดาลใจ

ต่างๆ โดยมีเธโอ น้องชายของเขารับหน้าที่เป็นตัวแทนขาย

ผลงานของเขา แวน โก๊ะชวนปอล โกแก็ง (Paul Gauguin)

ศิลปินที่มีชื่อเสียงในยุคเดียวกับเขา ซึ่งต่อมาเป็นเพื่อนสนิท

และมีอิทธิพลในการสร้างสรรค์ผลงานของแวน โก๊ะมา

ทำางานและใช้ชีวิตร่วมกันที่สตูดิโอแห่งนี้ แต่ด้วยปัญหา

ความป่วยทางจิตของแวน โก๊ะทำาให้โกแก็งรู้สึกอึดอัดใจใน

การใช้ชีวิตด้วย จากบทสนทนาที่ไม่ลงรอยและความ

พยายามที่จะหยุดการกระทำาจากสภาพจิตใจที่ไม่ปกติของ

แวน โก๊ะ (เขาได้ใช้มีดโกนตัดหูข้างซ้ายของตัวเองเพื่อนำาไป

ให้โสเภณี) โกแก็งตัดสินใจเดินทางออกจากอาลส์

และแม้จะเป็นที่รู้จักจากภาพวาดสีสันสดใส วินเซนต์ แวน

โก๊ะ กลับจบชีวิตอย่างน่าเศร้าในปี 1890 ในวัย 37 ปี ด้วย

พิษบาดแผลจากกระสุนปืนที่เขาตั้งใจยิงตัวเอง

By spending time with Theo, Vincent was

able to integrate into the artist society of

Paris, and was introduced to the impressionist

movement. This allowed him to

develop his clear style of bright independent

colours.

In 1888 Van Gogh moved from Paris

to Arles in the south of France to paint in

his own studio. It was also a place for

many artists to live and work together.

His brother Theo sold the artwork for him.

At the same time, Van Gogh invited Paul

Gauguin to live and work with him. Gauguin

was an artist of considerable fame

at the time, and would go on to become

a close friend of Van Gogh as well as an

inspiration for his work. However, Gauguin

found it difficult to stay with the mentally

unstable Van Gogh. When Van Gogh cut

off his left ear with a razor and sent it to

a local prostitute, Gauguin decided to

leave. Although known for his brilliantly

colourful paintings, Van Gogh’s life ended

tragically in 1890. He died from a self-inflicted

bullet wound at only 37 years old.

The Starry Night (1889)

เป็นภาพก่อนพระอาทิตย์ขึ้นจากมุม

หน้าต่างห้องพักฟื้น หลังจากที่ต้องรับ

การบำาบัดจิตใจในโรงพยาบาล เขาเล่า

ถึงงานชิ้นนี้ให้เธโอฟังในจดหมาย

ครั้งหนึ่งว่า “เมื่อเช้านี้ ฉันมองออกไปดู

ทิวทัศน์ชนบทนอกหน้าต่างสักพัก

ก่อนพระอาทิตย์จะขึ้น ฉันมองไม่เห็นอะไร

นอกจากดวงดาวที่ดูดวงใหญ่มาก”

Before the sunrise, looking out

of the window of his recovery

room in a mental institute, he

wrote a letter to Theo saying,

“This morning I saw the countryside

from my window a long

time before sunrise with

nothing but the morning star,

which looked very big”

PHOTOS: COURTESY OF VAN GOGH MUSEUM, AMSTERDAM; THE ART INSTITUTE OF CHICAGO, CHICAGO; THE NATIONAL GALLERY, LONDON; THE MUSEUM OF MODERN ART, NEW YORK


FEATURE

The Potato Eaters (1885)

เป็นผลงานชิ้นแรกที่ศิลปินวาดขึ้น เขาต้องการ

ให้เห็นถึงความเป็นธรรมชาติของชีวิตสามัญชน

ผลงานชิ้นนี้แสดงถึงภาพชาวบ้านที่ใช้มืออัน

เปรอะเปื้อนไปด้วยดินทราย กินมันฝรั่งที่พวกเขา

ปลูกมันขึ้นมาอย่างตั้งใจ โดยมีโคมไฟดวงเล็กๆ

เพียงพอให้เห็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้าพวกเขา ศิลปิน

ต้องการให้คุณค่าและนำาเสนอให้เห็นถึงภาพอัน

แท้จริงของชาวบ้านในชนบทชนชั้นแรงงาน ที่มี

ชีวิตที่แตกต่างจากคนเมืองอย่างสิ้นเชิง

One of the first works by the artist,

this painting showed the life of the

common people. The villager’s

hands are smeared with dirt as they

eat the potatoes they have grown.

There is a small lamp that illuminates

only what is in front of them. The

artist used this image to show the

radical difference between city people

and those who live in rural poverty.

Sunflower Series

ภาพดอกทานตะวันในแจกันที่เขา

วาดในปารีสและอาลส์นั้นพบว่า

เกี่ยวข้องกับโกแก็ง โดยแวน โก๊ะ

ต้องการวาดภาพชุดนี้เพื่อใช้

ตกแต่งห้องหนึ่งในสตูดิโอในเมือง

อาลส์เพื่อต้อนรับการมาถึงของ

โกแก็ง

The sunflowers in a vase

were painted as decoration

for a guestroom in

Van Gogh’s home in Arles,

and created especially to

welcome his friend Paul

Gauguin.

081


Self –Portrait Series

ศิลปินสร้างผลงานภาพเหมือนของตัวเองอย่างต่อ-

เนื่องหลายชิ้นด้วยกัน โดยเขาวาดภาพตัวเองจาก

ภาพสะท้อนในกระจก โดยแต่ละภาพได้แสดงให้เห็นถึง

พัฒนาการการวาด อารมณ์และสีหน้าของศิลปินใน

ช่วงเวลาและฤดูกาลต่างๆ

The self-portraits were drawn from a

mirror, and together show Van Gogh as

he saw himself. They reveal various

emotional states and the face of the

artist through time and different seasons.

FEATURE

การเดินทางไป Van Gogh Museum ที่เมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศ

เนเธอร์แลนด์เมื่อไม่กี่ปีก่อนยังคงติดอยู่ในความทรงจำ า ผลงานภาพ-

เขียน ภาพวาด จดหมายส่วนตัวกว่าพันชิ ้น และข้อมูลต่างๆของ

วินเซนต์ วิลเลียม แวน โก๊ะ (Vincent Willem Van Gogh) จิตรกรแนวอิมเพรส-

ชั่นนิสต์ชาวดัตช์ผู้โด่งดังจัดแสดงเต็มพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีโครงการที่เกี่ยวข้อง

กับผลงานและประวัติส่วนตัวของศิลปินผู้นี้ถูกรวบรวมไว้อย่างพิถีพิถัน

จริงๆ แล้ว ความสำาคัญของจิตรกรเอกผู้นี้ คงไม่ได้อยู่

ที่ผลงานต่างๆ ของเขาแค่เพียงอย่างเดียว แต่ประวัติชีวิต

ส่วนตัวของเขาเอง ก็น่าสนใจและมีความสำ าคัญไม่แพ้กัน

สิ ่งเหล่านี ้นำาไปสู ่การศึกษาและไขปริศนาเรื ่องราวการ

สร้างผลงานแต่ละชิ้น ผ่านช่วงเวลาต่างๆในชีวิตของเขา

และเรามักจะเห็นภาพผลงานปรากฏอยู ่ตามที ่ต่างๆ

ภาพผลงานที่ถูกพิมพ์บนโปสการ์ด โปสเตอร์ถูกทำาซ้ำา

แล้วซ้ำาอีก ส่วนผลงานของแท้ก็ได้รับความสนใจของนัก

สะสมงานศิลปะ ในการประมูลผลงานภาพเขียนเก่าเก็บ

อันมีมูลค่าสูงเหลือเกิน

แวน โก๊ะ เกิดเมื ่อปี 1853 ที ่เนเธอร์เแลนด์ ใน

ครอบครัวที่เคร่งครัดศาสนาและสนใจในศิลปะ ก่อนจะ

มาเป็นจิตรกรนั ้น เขาไม่ค่อยจะประสบความสำาเร็จใน

ชีวิตการงานและชีวิตส่วนตัวสักเท่าไหร่ ช่วงที ่เขาเป็นตัวแทนขายงานศิลปะ

ในลอนดอน เขารู้สึกไม่ชอบผลงานที่เขาขาย ทำ าให้เขาไม่มีแรงบันดาลใจในการ

ทำางานในแต่ละวันเอาซะเลย แถมช่วงเดียวกันนั้นยังถูกตัดสัมพันธ์จากหญิง

อันเป็นที่รัก หลังจากนั้นไม่นาน เขาตัดสินใจลาออกมาทำ างานในร้านหนังสือ

ต่อด้วยนักเทศน์ ในเมืองเล็กๆ ของประเทศเบลเยียม

ด้วยบุคลิกที่อ่อนไหวมาก บวกกับความไม่มั่นใจในตัวเองแม้แต่น้อย

ทำาให้ต้องอยู่ในสภาพของคนที่มีจิตใจหดหู่และห่อเหี่ยวจากสถานการณ์

รอบตัวตลอดเวลา เขาจึงหาหนทางเยียวยาด้วยการวาดรูป และตัดสินใจ

My trip to the Van Gogh Museum in Amsterdam, Netherlands

several years ago is still a clear memory. The paintings, drawings,

personal letters-over a thousand pieces in all-from Vincent Willem

Van Gogh and other famous Dutch impressionists filled the entire

space. The importance of Van Gogh not only lies in his paintings, but

also in his life story. His personal experiences impart a facet of themselves

into his artwork, and this changes through

various periods of his life. Today we cherish his

work by printing them on postcards and posters.

We also love the original old paintings that fetch

high bids from serious art collectors.

Van Gogh came from a religious family,

and he always had an interest in art. Prior to

becoming a painter, he did not have much

success in business or in his personal life.

He was unhappy working as an art dealer in

London, finding it hard to connect with the

work he sold. At this time he was also spurned

constantly by the woman he loved. Shortly

afterwards, he left his job to work at a small bookstore, and also

spent time as a preacher in a small Belgium town.

Having a sensitive personality combined with lack of self-confidence,

Van Gogh was often depressed and could not integrate

into society. He found solace in his art, and sought higher artistic

education in Antwerp, Belgium before moving to Paris with his

beloved brother Theo Van Gogh of whom he had written letters to

since his departure from the Netherlands until the end of his life.

079


NEWS

SMILE CITY

CHECK-IN

สายการบินไทยสมายล์ จับมือกับแอร์พอร์ต เรล ลิ้งค์

ในการเปิดให้บริการ Smile City Check-in

ศูนย์บริการลูกค้าไทยสมายล์แห่งใหม่ ณ แอร์พอร์ต

เรล ลิงค์ สถานีพญาไท เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถซื้อ

ตั๋วเครื่องบินและทำาการเช็คอินได้ทันที และเพื่อฉลองการ

เปิดตัว ผู้ที่แสดงบัตร Smart Pass ของแอร์พอร์ต

เรล ลิงค์ จะได้รับส่วนลด 100 บาทเมื่อซื้อตั๋วเครื่อง-

บินไทยสมายล์ราคาปกติที่ศูนย์บริการลูกค้า Smile

Service Center ทุกสาขา ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 16

พฤศจิกายน 2558

Thai Smile Airways has joined hands

with Airport Rail Link in launching

Smile City Check-in, the latest service

centre that enables passengers to

purchase tickets and check-in on the

spot. To celebrate the launch, passengers

who present the Airport Rail Link’s

Smart Pass can enjoy a 10% discount

when purchasing tickets at every

branch of Smile Service Centre from

today until November 16th.

084


NEWS

100 YEARS OF

NARATHIWAT

เพื่อฉลองครบรอบ 100 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

ได้พระราชทานนาม ‘เมืองนราธิวาส’ จังหวัดนราธิวาสได้จัดงาน ‘ร้อยใจ 100 ปี

นราธิวาส และงานกาชาดประจำาปี 2558’ ระหว่างวันที่ 7 - 16 มิถุนายน 2558

และในงานนี้สายการบินไทยสมายล์ได้จัดโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษสำาหรับ

ลูกค้าที่สำารองที่นั่ง ณ บูธไทยสมายล์ภายในงานด้วย

To celebrate the 100th year anniversary of the name

‘Narathiwat’ bestowed to the province by King Rama VI,

the Narathiwat province and Red Cross hosted the ‘100

Years of Narathiwat’ festival from June 7th - 16th.

During the event, Thai Smile offered special discounts for

passengers who reserved or purchased flight tickets at

Thai Smile’s booth.

086POP CULTURE

WRITER: MUANFUN THARANATHAM

Born to be Ben -

Come into my World

‘ใครไม่เต้นให้ตบ’ รอยยิ้มกรุ้มกริ่มและเสียงหัวเราะ

ของ เบน ชลาทิศ ตันติวุฒิ ที่รับประกันความสนุก

กับคอนเสิร์ตที่ครบรสทั้งความแฟนตาซี เวทีอลังการ

และสำาคัญที่สุด น้ำาเสียงมีเสน่ห์ที่ตรึงผู้ชมไว้แนบสนิท

เสมอมา มาเต้นกับเบนให้สุดเหวี่ยงได้ในวันเสาร์ที

25 กรกฎาคมนี้ ที่ อิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี

Ben Chalatit once said in his world,

whoever doesn’t dance deserves a

slap. This concert is bound to be a

fantastical extravaganza with happiness

and laughter accompanied by

the charismatic voice of Ben. See it on

Saturday, July 25 at Impact Arena,

Muang Thong Thani.

(bectero.com)

CULTURE

Steve Jobs,

Insanely Great

พบกับภาพสนุกๆ ของประวัติเจ้าพ่อวงการ

เทคโนโลยีอย่าง สตีฟ จ็อบส์ ผู้ก่อตั้งคอมพิวเตอร์

แอปเปิล ไอพอด ไอโฟน ฯลฯ ผ่านลายเส้นของ

Jessie Hartland ศิลปินและนักวาดภาพประกอบชื่อดัง

ภาพวาดซึ่งจะทำาให้คุณเข้าใจชีวิตของจ็อบส์อย่างง่ายๆ

ไม่ซับซ้อน และได้รู้จักตำ านานของโลกผู้ซึ่งมีชีวิตอยู่เพื่อ

เทคโนโลยีในทุกลมหายใจ

Enjoy the exciting history of technology

mogul Steve Jobs, founder of Apple Inc.,

the iPod, iPhone and more through the

illustrations of Jessie Hartland. The

artwork will help you understand

Jobs, a legend that lived for technology

with every breath.

(jessiehartland.com)

PHOTOS: COURTESY OF BECTERO.COM, YOSHITOMO NARA, JESSIEHARTLAND.COM

Life is Only One :

Yoshitomo Nara

นิทรรศการที่รวบรวมผลงานศิลปะกว่าสองทศวรรษ

ของ Yoshitomo Nara โดยมีภาพเด็กผู้หญิง

หน้าตาใสซื่อถือหัวกะโหลกสื่อตอกย้ำ าสัจธรรมว่า

ชีวิตนั้นช่างไม่มีอะไรแน่นอน งานที่จัดแสดงถึงวันที่

26 กรกฏาคมนี้ มีทั้งภาพเขียน ภาพถ่าย งานแกะ-

สลักพร้อมกิจกรรมหลากหลายทุกวันอาทิตย์สุดท้าย

ของเดือน รวมถึงการพูดคุยสัมมนาเพื่อสร้างแรง-

บันดาลใจในงานศิลป์ เพราะชีวิตนี้มีได้แค่ครั้งเดียว

From now until July 26, see an

exhibition that displays two decades of

Yoshitomo Nara’s work. The exhibition

comes from Nara’s painting of a young

girl holding a skull to signify that life is

always uncertain, which will be shown

along with other paintings, sketches,

photographs and sculptures. Every last

Sunday of the month there will be talks

and seminars of the inspiring artwork.

(nara.asiasociety.org.hk)

Our Little Sister

เรื่องราวของสามสาวพี่น้อง ซาจิ (ฮารุกะ อายาเสะ),

โยชิโนะ (มาซามิ นางาซาวะ) และจิกะ (คาโฮะ) ซึ่งพ่อที่

ทิ้งพวกเธอไปมีครอบครัวใหม่ได้เสียชีวิตลง ทั้งสามคน

จึงตัดสินใจรับ ซึสุ (ซึสุ ฮิโรเสะ) น้องสาวคนละแม่

มาอยู่ด้วยกัน เมื่อได้ย้ายมาอยู่ด้วยกัน ซึสุก็ยิ่งรู้สึกผิด

ที่แม่ของเธอเป็นคนที่ทำาให้พี่ๆ ต้องขาดพ่อ บันทึกชีวิต

ของ 4 สาวพี่น้องที่ทำาให้คำาว่าครอบครัวอบอุ่นและมี

ความหมายยิ่งขึ้น

This is the story of three sisters: Sachi

(Haruka Ayase), Yoshino (Masami

Nagasawa) and Chika (Kaho) who must

deal with the death of a father that

abandoned them. They take in their half

sister Suzu (Suzu Hirose) and through

emotional trials the four learn the true

meaning of warmth and family.


เที่ยวทั่วไทย

ไปตามดวง

เดือนกรกฎาคม 2558

Travel Horoscope July 2015

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ASTROLOGER: PANCHANG TAYAHATHAI, ILLUSTRATION: JADUM

Horoscopes are written according

to the day you were born

SUNDAY

(THE SUN)

บุคคลที่เกิดวันอาทิตย์ เดือนนี้คุณจะค่อนข้างคิดมาก

เป็นเพราะมีความผิดพลาดโผล่ขึ้นมาบ้าง ซึ่งเป็นเรื่องเล็ก

น้อย ไม่จำาเป็นต้องไปใส่ใจกับมันมากจนเสียความมั่นใจ

ในเรื่องเงินคุณจะจัดการเก่ง มีปัญหาอะไรก็รับมือได้แบบ

สบาย ๆ นอกจากนี้คุณยังรักษาบุคลิกของตัวเองให้ดี ใส่ใจ

ในการวางตัวการแต่งตัวมากเป็นพิเศษ ส่วนการเดินทาง

ท่องเที่ยวควรจะเป็นการท่องเที่ยวที่มีเป้าหมายมีจุดมุ่งหมาย

ที่ชัดเจน การขับรถชมวิวไปเรื่อย ๆ จะทำ าให้คุณไม่สนุกเท่าไหร่

You might be overthinking things this month, possibly

due to a previous small mistake. Do not let it affect your

confidence. You will handle finances well. You will cope

with problematic issues. In addition, you will be able to

maintain your personal tastes well, especially in the way

you dress. When travelling, make sure you have a clear

path. A scenic drive with no destination, for example, may

not be enjoyable.


HOROSCOPE

TUESDAY

(MARS)

MONDAY

(THE MOON)

บุคคลที่เกิดวันจันทร์ มีความคิดที่เป็นอิสระ ไม่ต้องใส่ใจใคร

ไม่ต้องสนใจกฎเกณฑ์อะไร ทำาให้คุณทำาอะไรก็ทำาได้เต็มที่

ในการทำางานหากมีการเริ่มต้นสิ่งใหม่จะเป็นผลดีกับตัวของ

คุณและงานของคุณด้วย ส่วนเรื่องเงินก็ไม่มีอะไรที่น่ากังวล

เพราะคุณฉลาดอยู่แล้ว นอกจากนี้ในเรื่องความรักคุณจะมี

เป้าหมายที่ชัดเจนและทำาจนสำาเร็จได้ การท่องเที่ยวของคุณ

ไม่มีปัญหาน่ากังวลใจเพราะคุณมีความมั่นคงอยู่แล้ว

ควรเดินทางในสถานที่ที่สะดวกสบาย

You are freethinking and carefree. This

allows you to put 100% into your tasks.

In work, there may be a new event that

brings you luck. Money should be of no

concern since you’re wise in that direction.

On the subject of love, you have clear

goals and will accomplish them.

When travelling, you already have a lot of

experience. You should go to places that

are safe and comfortable.

บุคคลที่เกิดวันอังคาร ในเดือนนี้คุณจะใส่ใจกับเพื่อนๆ หรือ

สถานที่เก่าๆ สิ่งที่คุณมีความผูกพัน ดังนั้นหากได้ไปท่อง

เที่ยวในสถานที่ดังกล่าวจะทำาให้คุณประทับใจได้ และคุณก็

ควรทำาบุญให้กับผู้เสียชีวิต การช่วยงานศพ จะลดเรื่อง

ร้ายๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับการเงินของคุณได้ ในเรื่องงานยัง

มีปัญหาอุปสรรคอยู่มากแต่ก็ไม่ควรรีบท้อแท้ ความรักเป็น

เรื่องของจินตนาการ คุณจะประทับใจคนที่บริการเก่งใส่ใจ

คนอื่น นอกจากนี้การเดินทางในเดือนนี้จะสร้างโอกาสให้กับคุณได้

This month, you might be paying more

attention to your friends or instances of

your past. Travelling to places that draw

up memories will be very enjoyable. You

should make merit for the deceased,

which can help increase luck with finances.

There may be issues with work, but do

not be discouraged by them. In your love

life, you may be falling for someone who

is attentive to the people around them.

In addition, travel will create new opportunities.


WEDNESDAY

(MERCURY)

THURSDAY

(JUPITER)

บุคคลที่เกิดวันพุธ คุณจัดการกับเรื่องราวต่างๆ ได้ดี เอา

จริงๆ แล้วคุณชอบเข้าไปจัดการกับมันเอง คุณสนุกที่ได้ทำา

สนุกที่ได้ทดสอบความสามารถของตัวเอง ในเรื่องเงิน คุณจะ

มีวิธีการจัดการกับการเงินในแบบของตัวเองที่โดดเด่น

มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว การทำางานจะได้รับการยอมรับเพราะ

ความสามารถล้วนๆ คนรักของคุณฉลาด คิดอะไรๆ ได้ดี

และง่ายดาย ส่วนการเดินทางการไปเที่ยวไหนสามารถทำาได้

อย่างอิสระ ตามความต้องการของตัวเองเลย

You are dealing with problems well.

In truth, you actually like solving things

on your own. You find it fun to test your

abilities. Money and financial issues will

be in your favour. The one you love is

very smart, and is also very carefree.

In terms of travel, you can do anything

you want. Be independent and go about

your journeys in your own style.

บุคคลที่เกิดวันพฤหัสบดี เป็นเดือนที่คุณไม่ค่อยมีอิสระเท่าไหร่

เป็นเพราะมีเรื่องข้อตกลงสัญญาต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

นอกจากนี้ยังมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจอีก และการตัดสินใจนั้นจะ

ส่งเสริมการเงินให้กับคุณได้ ในเรื่องงานคุณจะชอบทำางาน

คนเดียวมากกว่า เป็นเพราะไม่วุ่นวายดี ความรักก็กำ าลังไปได้ดี

ทั้งคุณและคนรักต่างก็กระตือรือร้นที่จะเอาใจใส่กัน ส่วนการ

ท่องเที่ยวในเดือนนี้อาจเที่ยวไม่สนุกเท่าไหร่ เพราะต้องคอย

ทำางาน หรือรับคำาสั่งจากเจ้านาย

You won’t have as much freedom this

month as there are various contracts

and agreements you have to deal with.

There is also a big decision you have to

make, which will give you great financial

benefits. You tend to want to work alone

to avoid chaos. Your love life is going

well, as you and your significant other

are eager to please one another. You

may not have a chance to travel much

this month due to work.


HOROSCOPE

FRIDAY

(VENUS)

บุคคลที่เกิดวันศุกร์ เป็นเดือนที่คุณมีความเป็นผู้นำา จัดการ

เก่งและยังได้รับการยอมรับแบบง่าย ๆ นอกจากนี้คุณยัง

สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่ตัวเองมีอยู่ในการสร้าง

รายได้ให้กับตัวเองได้ คุณจะมีโลกส่วนตัวในการทำางาน

ค่อนข้างมาก แต่คุณก็มีความสุขกับมันดีนะ คนรักของ

คุณชอบการเดินทาง การเดินทางไปไหนมาไหนกับคนรักจะ

ส่งเสริมความรักของคุณทั้งคู่ จะทำาให้ช่วยกันคิดช่วยกัน

จัดการกับปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

This month, you will be a leader. You will be

recognised for your management skills.

In addition, you can use your creativity

to generate more personal wealth. You

have a unique mindset when it comes to

work, but you enjoy it. Your significant

other loves to travel, and getting to travel

together will be beneficial to your relationship,

helping you solve problems easily.

SATURDAY

(SATURN)

บุคคลที่เกิดวันเสาร์ คุณมั่นคงดีอยู่แล้ว อะไรๆ ก็ลงตัว

อย่างที่คิดอย่างที่ต้องการ ทั้งครอบครัว ทั้งคนที่ทำางาน

ก็มองเห็นความสำาคัญของคุณ ในเรื่องเงินจะประสบ

ความสำาเร็จง่ายๆ มีโอกาสที่คุณจะเสี่ยงโชคแล้วได้โชค

ในการทำางาน อย่ามองข้ามเรื่องราวเก่าๆ คุณควรเคลียร์

ให้ชัดเจนด้วย ส่วนเรื่องความรัก สถานการณ์ตอนนี้มัก

เป็นการคิดกันไปเองมากกว่าที่จะคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ความรู้สึกต่อกัน การท่องเที่ยวในเดือนนี้ควรจะไปกับผู้ใหญ่

จะยิ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ดีมากขึ้น

You are a very stable person, and everything

you may need will be easily accomplished.

Your family and co-workers know how important

you are to them. Financial issues will succeed

easily. There is a possibility that you will

get a lucky chance at something. In work, don’t

overlook old issues. You should clear these

things. In love, you may be thinking too much,

and leaving things unsaid rather than speaking.

For travel, you should go with someone older or

of a higher rank who you can learn from.LIFE

REACHING OUT

ร้านน้ำ าชาร้านเล็กๆ ในฮอยอัน กับเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่

A SMALL TEA HOUSE IN HOI AN WITH A BIG GOAL

WRITER: CHIDSUPANG CHAIWIROJ

หากมองจากภายนอก Reaching Out Tea House อาจดูเป็น

ร้านน้ำาชาธรรมดาๆ ร้านหนึ่งในฮอยอันที่ไม่แตกต่างอะไรกับ

ร้านรวงอื่นๆ ที่อยู่รอบๆ สักเท่าไหร่ แต่คุณจะสัมผัสได้ถึง

ความแตกต่างทันทีที่ก้าวข้ามธรณีประตูเข้าไปในร้าน

‘ความเงียบ’ คือเสียงแรกที่กระทบโสตประสาท ใครที่เดินพร้อมเสียง

โหวกเหวกเข้าไปเป็นกลุ่มมีอันต้องเงียบเสียงลงโดยอัตโนมัติ หากไม่ใช่

เพราะสังเกตถึงบรรยากาศรอบข้างที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างกะทันหัน ก็คง

เพราะรู้สึกถึงสายตาของผู้ที่นั่งอยู่แล้วที่มองมาเชิงห้ามปราม

Reaching Out Tea House มีกฎอยู่ข้อเดียวเท่านั้น คุณจะสั่งอะไร

ก็ได้ (ที่นี่มีทั้งชาและกาแฟให้เลือก) จะนั่งนานแค่ไหนก็ได้ ขออย่างเดียว

ขอแค่งดใช้เสียง การสั ่งเครื่องดื่มทำาได้โดยการติ๊กเครื่องหมายบน

กระดาษ ส่วนการสื่อสารกับพนักงานและคนที่มาด้วยนั้นให้เน้นการใช้

แผ่นไม้ติดคำาต่างๆ อย่าง ‘ขอน้ำาแข็ง’ หรือ ‘ขอบคุณ’ ที่วางไว้บริการบน

โต๊ะ ทั้งนี้ไม่ได้จะทำาเก๋หรืออะไร แต่เพราะพนักงานในร้านนั้นเป็นคนหู

หนวกทั้งหมด

ร้านน้ำาชา Reaching Out Tea House นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ

Reaching Out Project ที ่ก่อตั ้งโดย Le Nguyen Bihn (ที ่เป็นผู

ทุพพลภาพ) เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ผู้ทุพพลภาพ ด้วยการนำ าเสนอทางเลือก

ด้านอาชีพอย่างการเป็นพนักงานร้านน้ ำาชาหรือการเป็นช่างฝีมือผลิต

สินค้าของที่ระลึกต่างๆ

โดยทางโครงการจะเปิดคอร์สช่วยฝึกทักษะทางอาชีพให้แก่ผู้เข้าร่วม

จนสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้สวยงามไม่แพ้คนทั่วไป เพื่อที่จะให้พวก

เขาได้ภูมิใจกับผลงาน และเพื่อให้ผู้ซื้อเองสามารถซื้อของได้อย่างสบายใจ

ไม่ใช่ซื้อเพราะสงสาร นอกจากนี้ Reaching Out ยังมีร้านขายของของ

ตนเองเพื่อที่จะขายสินค้าได้โดยไม่ผ่านคนกลาง การค้าขายของที่นี่จึง

เป็นการค้าที่ยุติธรรมทั้งต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค และรายได้ที่ได้นั้นก็จะนำ า

ไปสมทบทุนสนับสนุนโครงการต่อไป และจากโครงการเล็กๆ ที่ก่อตั้ง

โดยสามีภรรยาคู่หนึ่ง ปัจจุบันนี้โครงการ Reaching Out มีส่วนสำาคัญ

ในการช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพทั่วประเทศเวียดนามให้มีชีวิตที่ดีขึ้น

นอกจากเรื่องการเป็นธุรกิจเพื่อสังคมแล้ว สิ่งที่เราชอบเกี่ยวกับ

Reaching Out Tea House คือการที่ร้านนี้สามารถทำาให้โลกรอบตัว

หมุนช้าลงได้อย่างน่าอัศจรรย์ ในโลกอันแสนเร่งรีบอย่างทุกวันนี้ จะบ่อย

แค่ไหนที่เราจะได้มีโอกาสนั่งเงียบๆ จิบชา แล้วมองความเป็นไปของโลก

ตรงหน้า ช่างเป็นความเงียบที่ก้องกังวานเสียจริง

If viewed from the outside, Reaching Out Tea House may look like

an ordinary place in Hoi An, not different from the other shops around

it. But you’ll notice the difference as soon as you step through the

front doors.

The first thing you “hear” is silence. Groups who walk in may

suddenly feel themselves becoming quiet automatically. It could

be the change in atmosphere or the sense that others in the area

want serenity.

Reaching Out Tea House has only one rule. You can order

whatever you want (there is tea and coffee to choose from), and

sit for as long as you wish, but you must keep quiet. Drinks are

ordered by making tick marks on paper, and communication with

the staff is done by placing pieces of wood with different terms

such as “more ice” or “thank you” on the table. This is not a fancy

new trend, rather this is done because all the staff are deaf.

The Reaching Out Tea House is part of the Reaching Out

Project created by Le Nguyen Bihn (a disabled person) to create

a sustainable income for people with disabilities. They are offered

career opportunities, such as the ability to work in a teahouse

or as a craftsman to produce souvenirs.

The project provides professional training, allowing the

participants to create objects up to a high standard. This makes

them proud of their work, and lets buyers purchase with

confidence and not only from sympathy. Aside from this, the

Reaching Out Project has their own shop where products are

sold without going through a middleman, allowing transparency

between the artisans and consumers, and all revenues are

donated to the project. From a small foundation started by a

husband and wife, today Reaching Out has helped people with

disabilities across Vietnam.

Aside from being a good business for society, we liked

Reaching Out Tea House’s ability to slow down the world as if by

magic. In the hustle and bustle of today, it is a rare treat to find

a special place like this to sip tea and reflect on silence.


#WefieWeSmile

ถึงเวลา WEFIE กับ WeSmile / Take a Wefie with WeSmile

บอกลา ‘Selfie’ อันแสนโดดเดี่ยวไปได้เลย ตอนนี้ถึงเวลาสนุกกับ ‘Wefie’ หรือเซลฟี่แบบคู่หรือหมู่คณะกันแล้ว

ขอเชิญจับกลุ่มกับคนสนิท (จะดีมากถ้ามีคนแขนยาวสักคน) จากนั้นก็โพส ยิ้มและกดชัตเตอร์ได้เลย!

Forget the lonely ‘Selfie’, now is the time to celebrate the group-selfie, or ‘Wefie’.

Grab your best pals (bonus if one of them has a long arm) then pose, smile and click away!

1

2

3

4

5

6

WINNER

คุณสามารถมีส่วนร่วมในการชิงรางวัลกับนิตยสาร

WeSmile ได้ด้วยการแชร์รูปลงในอินสตาแกรม

พร้อมใส่แฮชแท็ก #WefieWeSmile ผู้ที่ผ่านการ

คัดเลือกจะได้รับรางวัลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นตั๋วไป

กลับ 2 ที่นั่งสำาหรับการเดินทางทริปต่อไป ตั๋วเข้า

เล่นสวนน้ำา Cartoon Network Amazone รวมถึง

รางวัลสุดพิเศษอื่นๆ จากสายการบินไทยสมายล์

096

WINNER

Share your Wefie with WeSmile by tagging

group photos with #WefieWeSmile on

Instagram. You can win two round-trip

flights for your next vacation, tickets to

Cartoon Network Amazone water park,

and other fabulous prizes courtesy of

Thai Smile Airways.

ชมภาพ #WefieWeSmile

ของผู้อ่าน WeSmile

เพิ่มเติมได้ที่

www.WeSmileMag.com

See more shared photos

from our readers at

www.WeSmileMag.com

ผู้โชคดีที่ได้รับบัตรเข้าสวนสนุก Cartoon Network

Amazone Water Park จำานวน 2 ใบ ได้แก่

Ninevember ส่วนผู้โชคดี ที่ได้รับบัตรสมนาคุณ

สำาหรับ Tria Signature Massage ที่ศูนย์สุขภาพ

องค์รวมตรัยญา จำานวน 2 ใบ ได้แก่Paolinpanny

โปรดติดต่อรับของรางวัลได้ที่กองบรรณาธิการ

นิตยสาร WeSmile ที่โทร 0-2650-9956

Congratulations to our winners.

Ninevember has won Cartoon Network

Amazone water park passes, and

Paolinpanny has won two vouchers for

special Tria Signature Massage at TRIA.

Please contact WeSmile’s editorial team

at 0-2650-9956.


เวิลด์ ออฟ วอทเชส

More magazines by this user