31.07.2018 Views

WeSmile Magazine August 2018

The In Flight Magazine of Thai Smile Airways

The In Flight Magazine of Thai Smile Airways

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

AUGUST 2018 ฉบับอภินันทนาการ l COMPLIMENTARY COPY l 欢 迎 各 位 乘 客 选 WWW.WESMILEMAGAZINE.COM


สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ร่มราษฎร์ร่มใจไทยทั่วหน้า

เคียงคู่นวมินทร์ปิ่นนครา หยาดพระกรุณาประชาชน

ทรงโอบอุ้มผู้ยากจากหลายถิ่น สานงานศิลป์ลือไกลในทุกหน

ศิลปาชีพก้องหล้าก้องสากล

ถวายใจรักร้อยสร้อยข้อบาท

สร้างคนสร้างงานสร้างชีวิต

แม้อาจจะด้อยความงามวิจิตร

แต่มาจากทุกผู้ที่บูชิต จากทุกทิศที่ภักดีมิมีคลาย

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ฝ่ายบริหารและพนักงาน

บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด

(ผู้ประพันธ์ - ผศ.ดร. ญาดา อารัมภีร)


Cover

Artist: Warawoot Shusaengthong

THAI Smile Airways

Company Limited

Editorial Advisory Board

Building 9, 1st - 2nd Floor

89 Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak,

Bangkok 10900

Nednapang Teeravas

Chief Customer Service Officer

Sancharn Sathaphornwuthikhun

In-Flight Service Director

Sirikwan Songsittichok

Branding & Marketing

Communications Director

Management

Editorial

Mass Connect Ltd.

9 TH Floor, Kian Gwan 3, 152 Wireless Road

Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

Chief Executive Officer

Ali Ziani

Chief Digital Officer

Pornvipa Thientanavanich

Advertising

Email: editorial@wesmilemagazine.com

Editor-in-Chief Aree Peerapornwiput

English Editor Dr. Kanittha Navarat

Chinese Editor Liucheng Shi

Feature Editor Kemarin Rochanarat

Lifestyle Editor Mas Kiatsermsakul

Art Director Tanaporn (Angsana) Pinthong

Feature Associate Malaika Jaovisidha

Featuring Artist Nakrob Moonmanas

Translator Peipei Huang

Photographer Panuvat Eurchananon

Proofreader Chadaporn Nawan

Art

Contributors

Saman Klangchaturat

Dr. Sondhi Tejanant

Subsiri (Singhalaka) Brannasanprasit

Krissanapong Kiattisak

Vichai Kiatamornvong

Khomchan Tawanchai

Komkrit Sangfuang

International Contributors

Siripoj Chamroenvidhya

Marie-Dominique Kessler

Louis D’Elmar

Production

MPMI Group Co., Ltd.

1 Soi Lasalle 23/2, Bangna, Bangkok 10260,

Thailand

Media Manager

Niramol Suwandee

niramol@mpmith.com

Marketing Executive

Lapassathorn Sangvalpech

lapassathorn@mpmith.com

Photo Editor&Art Director

Kanda Charanawat

Overseas Advertising Representatives

AUSTRALIA

The Media Company

Leanne Richardson

Tel: +612 9960 4392

leanne@themediaco.com.au

Colour Separation Soontorn Film

Printer WPS (Thailand) Co., Ltd.

KOREA

Medirep Co.

Soohoon Oh

Tel: +822 734 0786

soohoonoh@medireponline.com

UNITED KINGDOM

Major Media Ltd.

David Hammond

Tel: +44(0) 20 8467 8884

david@majormedia.co.uk

Advertising Sales Hotlines

Niramol +668 1315 9814

Guitar +668 7929 6611

advertising@wesmilemagazine.com

CHINA, HONG KONG, MACAU

China Media Options Co., Ltd.

Rebecca Tsang-Pereira

Tel: +852 2321 9788

rebeccaCMOsupport@gmail.com

JAPAN

New Base Japan

Hiroko Minato

Tel: +8150 8882 3456

hiroko.minato@thenewbase.com

USA

The Multimedia Inc.

Fernando Mariano

Tel: +14 0790 3500

fmar@multimediausa.com

FRANCE, GERMANY,

SWITZERLAND

Infopac Media House

Jean Charles Abeille

Tel: +331 4643 0066

jcabeille@infopac.fr

MALAYSIA

MPMI Sdn Bhd

Alvin Tan

Tel: +603 7880 2185

mpmimy@gmail.com

wesmilemagazine.com

INDIA, MALDIVES

RMA Media

Faredoon Kuka

Tel: +9122 2925 3735

kuka@rmamedia.com

SINGAPORE, INDONESIA

MPMI Pte Ltd

S. S. Hoo

Tel: +65 6464 6261

mpmisg@gmail.com

“WE Smile” is the in-flight magazine of THAI Smile

Airways Company Limited and is edited and

published by Mass Connect Ltd. in cooperation with

MPMI Group Co., Ltd. All articles and photographs

published herein are created by the authors and

photographers at their own discretion and do

not necessarily represent the views of the airline.

THAI Smile Airways holds no responsibility or

liability arising out of the publication of such articles

and photographs.

All rights reserved. No part of this magazine

may be reproduced, stored in a retrieval system or

transmitted in any form or by any means without the

prior written permission of THAI Smile Airways Company

Limited, Mass Connect Ltd. and MPMI Group Co., Ltd.


SACICT SHOP

Arts and Crafts products ready to deliver now!

Looking for souvenir, presents for special occasion?

Here's another place for shopping!

You can explore new and contemporary crafts presents for your

family and friends from the Master Artisans of Thailand, the

Master Craftsmen and the Craftsmenship Descendents and SACICT

members. They are full of locals selling basket ware, beading,

carvings, jewelry and art. A great choice under the concept

"Today Life’s Crafts"

SACICT SHOP is located 3 branches

The SUPPORT Arts and Crafts International Centre of Thailand

or SACICT Bangsai, Pra Nokorn Sri Ayutthaya.

Suvarnabhumi International Airport, Concourse D, West Wing

Phuket International Airport UNIT34

SACICT SHOP แหลงรวมผลิตภัณฑหัตถศิลปที่คัดสรรพิเศษเพื่อ

เปนของขวัญชั้นเลิศ

สำหรับผูที่กำลังมองหาผลิตภัณฑหัตถศิลปไทยที่งดงามเหมาะที่จะเปน

ของฝากของขวัญที่ประทับใจผูรับ ตองไมพลาด ราน SACICT SHOP แหลง

รวมงานหัตถศิลปแบบดั้งเดิมและรวมสมัย ที่ผานการรังสรรคจากฝมือครูศิลปของ

แผนดิน ครูชางศิลปหัตถกรรม ทายาทชางศิลปหัตถกรรม และสมาชิก SACICT

ภายในรานมีผลิตภัณฑใหเลือกหลากหลาย อาทิ ของใช ของตกแตง

บาน เคร่องประดับ เสื้อผา ของใชอื่นๆ มากมาย ภายใตแนวคิด หัตถศิลปของ

ชีวตประจำวัน หรอ Today Life’s Crafts

ราน SACICT SHOP ทั้ง 3 แหง

ศูนยสงเสรมศิลปาชีพระหวางประเทศ (องคการมหาชน) อำเภอบางไทร

จังหวัดพระนครศรอยุธยา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บรเวณพื้นที่ชั้น Concourse D ฝงตะวันตก

ทาอากาศยานภูเก็ต ในพื้นที่อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ UNIT34

สอบถามขอมูลเพิมเติมโทร. 1289, www.facebook.com/sacict, www.sacict.or.th


สารบัญ Contents

What’s on

10 Calendar

วันสำคัญและเทศกาล

เด่นประจำเดือน

Events and Monthly

Festivals

泰 国 各 地 传 统 节 日 时 间

12 News

ข่าวสาร เรื่องน่ารู้

และกิจกรรมน่าสนใจ

ประจำเดือนนี้

Monthly News and

Event Update

本 月 新 闻 资 讯 头 条

16 Beauty

หวานหรูชมพูสดใส

ประสิทธิภาพบำรุงล้ำลึก

และความหอมทรงเสน่ห์

In the Pink & Best

Solutions

甜 粉 透 亮 深 层 护 肤 和 香

魅 魔 丽

18 Packing

เตรียมพร้อมล่องเรือ

ยอชต์ สูดกลิ่นทะเล

For Her : Phuket

准 备 好 游 艇 驶 向 海 洋 深 处

为 她 : 普 吉

สนุกกับการท่อง

เมืองหลวงมาเลเซีย

For Him : Kuala Lumpur

畅 游 马 来 西 亚 首 都

为 他 : 吉 隆 坡

Leisure

20 Taste

ภารกิจตะลุยกินของอร่อย

Food Hopping

品 尝 美 食 任 务

Art & Culture

24 Artist

งานศิลป์ จิตรกรรม

ระดับตำนาน วราวุธ ชูแสงทอง

Legendary Artwork

Warawoot Shusaengthong

绘 画 艺 术 的 传 奇

26 Art & Culture

เปิดกรุห้องผ้ าแห่งราชสำนัก

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

The Thai Royal Court Couture:

on show at the Bangkok

National Museum

曼 谷 国 家 博 物 馆 皇 宫 服 饰 展 览 开 放


AUGUST 2018

Features

32 Travel

ความลึกลับแห่ง

ปราสาทเขาพนมรุ้ง

Towards Paradise at The

Phanom Rung Stone Castle

穿 越 时 空 到 天 堂

帕 侬 蓝 寺

40 Travel

รันธัมบอร์ ป้อมปราการ

แห่งราชันย์

Kingdom of the Survivor

坚 固 的 堡 垒 —— 伦 滕 波 尔

50 Travel

เสน่ห์สถาปัตยกรรม

งดงามในมุมไบ

Mumbai's Charming

Architecture

孟 买 璀 璨 迷 人 的 建 筑 物

54 Gallery

วาดเรื่องราวนักเดินทาง

Through my Drawings

绘 画 视 角 了 解 旅 行 者

60 Travel

สุขใจที่ได้ปั่น (เมื่อวัย 60!)

Love At First Bike (At 60)

60 岁 骑 车 的 快 乐

68 Travel

หลวงพระบาง

เสน่ห์ข้ามกาลเวลา

Luang Prabang The All-Time

Favorite Town

琅 勃 拉 邦

跨 越 時 間 魅 力 的 古 典 城 市

Smile

80 Route Map

82 News

84 Food

86 Special Service Request

88 For Your Safety

90 Talk

96 Wefie


EVENTS

WORDS : MAS KIATSERMSAKUL

Calendar

EVENTS AND MONTHLY FESTIVALS

สิงหาคม

August / 8 月 份

PHOTOS : SHUTTERSTOCK

ประเพณีโล้ชิงช้าชาวอาข่า

หมู่บ้านชาวอาข่า(อีก้อ)

จังหวัดเชียงราย

ความสนุกสนานครื้นเครงของการละเล่นพื้นเมือง และการ

ปรากฏกายของหญิงสาวชาวเขาในชุดเครื่องทรงประจำ

ชนเผ่า เหล่านี้คือเสน่ห์ของงานประเพณี โล้ชิงช้า หรือ

“แย้ขู่อ่าแผ่ว” ตามภาษาพื้นเมืองของชาวอาข่า เพื่อเป็นการ

ฉลองความอุดมสมบูรณ์ของพืชผลหลังเสร็จสิ้น

ฤดูกาลเก็บเกี่ยว งานมีทั้งหมด 4 วัน

Akha Swing Festival

AKHA VILLAGE, CHIANGRAI

Join in the fun celebrations at the rope

swing with hill tribe girls dressed in

their traditional Akha costumes! This

4-day festival marks the end of their

harvest season.

阿 卡 族 秋 千 节

清 莱 府 阿 卡 族

山 地 族 人 为 纪 念 祟 拜 的 女 神 并 庆

祝 五 谷 丰 收 而 举 行 的 庆 祝 仪 式 ,

当 地 青 年 男 女 装 扮 一 身 亮 丽 服

饰 , 然 后 出 来 荡 秋 千 , 该 传 统

文 化 习 俗 盛 会 每 年 都 举 行 , 持

续 4 天 。

10

August 2018


28 สิงหาคม

May August 26-June 28 / 8 月 228 / 5 日 月 26 日 - 6 月 2 日

งานประเพณีทิ้งกระจาดสุพรรณบุรี

สมาคมตงฮั้วฮ่วยก้วง (สมาคมจีน) ถนนพันคำ

อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

อีกหนึ่งงานบุญประเพณีสำคัญของจังหวัดสุพรรณบุรี กับงานประเพณี

ทิ้งกระจาด พิธีกรรมของชาวพุทธมหายานที่สืบทอดกันมากว่าหนึ่ง

ร้อยปี พร้อมชมความยิ่งใหญ่ตระการตาของริ้วขบวนแห่อัญเชิญเจ้าพ่อ

หลักเมือง ขบวนเชิดสิงโต และการแสดงต่างๆ ภายในงาน

Thing Krachat Festival

DON HUA HAI GUAN CHINESE ASSOCIATION, MUANG

DISTRICT, SUPHANBURI

Witness the spectacular processions of the City Pillar

Deities, Thing Krachat merit-making (a century old Buddhist

tradition), and cultural performances including a dragon

show.

素 攀 武 里 石 本 头 公 中 元 普 渡 胜 会 / 泰 国 素 攀 中 华 会 馆

被 大 乘 佛 教 仪 式 影 响 了 百 余 年 的 城 市 — 素 攀 武 里 府 , 中 元 普 渡 胜 会 是 重

要 传 统 节 日 之 一 , 会 上 您 有 机 会 观 赏 石 本 头 公 古 庙 光 鲜 亮 丽 的 游 行 队

伍 , 还 有 各 种 舞 狮 表 演 等 。

17-26 สิงหาคม

August 17-26 / 8 月 17 日 -26 日

เทศกาลอาหารหัวหิน

ประจำปี 2561

อำเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

ชวนคุณมาลิ้มลองอาหารจานเด็ด

รสชาติอร่อย เพลิดเพลินไปกับเมนู

อาหารจานโปรดรังสรรค์โดยเชฟจาก

ร้านอาหารและโรงแรมชื่อดังระดับ

ห้าดาว พร้อมชมการแข่งขันแกะสลัก

น้ำแข็งและการแข่งขันทำอาหาร

รวมทั้งการแสดงทางด้านศิลป-

วัฒนธรรมภายในงาน

Food Festival Hua Hin

2018

HUA HIN, PRACHUAP KHIRI KHAN

Join the culinary fun, organized

by the famous chefs of five-star

hotel restaurants. Activities

include cooking competitions,

ice sculpting contests, and

cultural performances.

2018 年 华 欣 美 食 节

巴 蜀 府 华 欣 县

华 欣 美 食 节 上 来 自 知 名 饭 店

或 五 星 级 酒 店 大 厨 出 品 的 美

味 菜 肴 , 期 待 您 来 享 用 ! 期

间 还 有 冰 雕 艺 术 展 览 , 美 食

烹 饪 大 比 拼 和 歌 舞 表 演 和 乐

器 演 奏 等 等 ,

สิงหาคม

August / 8 月 份

สสส. สงขลามาราธอน

นานาชาติ / อำเภอหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา

ชวนคุณมาทำความรู้จักกับจังหวัด

สงขลาให้มากยิ่งขึ้น ผ่านกิจกรรม

รีดเหงื่อออกกำลังกายกับงาน

“สสส. สงขลามาราธอนนานาชาติ”

ซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 20

พร้อมสัมผัสเสน่ห์ความงดงาม

ทางธรรมชาติและวิถีชีวิตของชาว

สงขลาตลอดเส้นทางการแข่งขัน

Songkhla

International

Marathon

HAD YAI DISTRICT,

SONGKHLA

The 20th International

Marathon will lead you

through the beautiful

jogging routes of the

Songkhla province. Get

your running shoes ready

for a good sweat!

宋 卡 国 际 马 拉 松 比 赛

宋 卡 府 合 艾 县

希 望 通 过 宋 卡 国 际 马 拉 松 比

赛 , 您 会 更 加 了 解 宋 卡 府 。 今

年 举 办 第 20 届 宋 卡 国 际 马 拉 松

赛 期 间 , 您 将 感 受 到 大 自 然 无

限 的 魅 力 和 亲 身 体 验 宋 卡 人 的

生 活 方 式 。

25 - 31 สิงหาคม

August 25-31

8 月 25 日 -31 日

เทศกาลลำไย

สนามกีฬากลางองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด

จังหวัดลำพูน

นอกจากความสวยงามทางธรรมชาติ

Longan festival

PROVINCIAL STADIUM,

LAMPHUN

The Lamphun province

is not only famous for its

nature scenes and the

และองค์พระธาตุหริภุญชัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์

คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดลำพูนแล้ว ที่นี่

ยังมีลำไยสีทองเนื้อแน่นกรอบรสชาติ

หวานอันเลื่องชื่ออีกด้วย ชวนคุณ

มาช็อป ชิม ชิล ลิ้มลองรสชาติลำไย

ของดีเมืองลำพูน พร้อมสนับสนุน

เหล่าเกษตรกรท้องถิ่น

sacred Hariphunchai Relic,

it is also famous for its

delicious golden longan

fruits! Come visit to try some

tasty fruit, and shop at the

local festival to support the

local agricultural produce.

龙 眼 节

南 奔 府 中 央 体 育 馆

南 奔 府 除 了 美 丽 的 大 自 然 风 光 和 著 名 的 哈 利 奔 猜 寺 之 外 , 还 有 肉 厚 汁

盛 、 香 甜 诱 人 、 金 灿 灿 的 水 果 — 龙 眼 待 您 去 品 尝 和 采 购 , 此 外 , 更 多 当

地 农 作 物 待 您 开 发 。

11


WHAT’S NEWS

BIG BAD WOLF BOOK SALE

BANGKOK 2018 / BANGKOK

คนรักการอ่านเตรียมตัวให้พร้อมกับมหกรรมหนังสือ

นานาชาติลดราคา Big Bad Wolf Book Sale

Bangkok 2018 ที่เปิดขายกันแบบมาราธอนไม่

หลับไม่นอนตลอดทั้งวันทั้งคืน โดยรวบรวมหนังสือ

ทุกหมวดหมู่ มากกว่า 1.8 ล้านเล่ม มาให้เลือกสรร

พร้อมลดราคา 60-80% งานเริ่มวันที่ 10-20

สิงหาคม โดยเปิดยาวต่อเนื่อง 24 ช.ม. ตลอดการ

จัดงาน ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค

สอบถามเพิ่มเติม 02-618-9012, 02-618-9007

Bookworms, get ready for Bangkok’s all-night

book fair coming to you with 60-80% discounts

off over 1.8 million books! From 10-20 August

at the Impact Exhibition Hall.

tel. 02-618-9012, 02-618-9007

PHOTO : SHUTTERSTOCK

CLEAN BANDIT / BANGKOK

เตรียมแดนซ์กันให้สนั่นกับ Clean Bandit วงอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อดังจากอังกฤษ เจ้าของเพลงฮิตอย่าง Rather Be,

Rockabye กับคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกในไทยของพวกเขา

Clean Bandit Live in Bangkok วันที่ 22 สิงหาคม ที่อิมแพ็ค

เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 1 เมืองทองธานี ซื้อบัตรได้ที่ไทยทิคเก็ต

เมเจอร์ หรือทางเว็บไซต์ www.thaiticketmajor.com สอบถาม

รายละเอียดโทร 02-262-3838 ติดตามข่าวสารความ

เคลื่อนไหวได้ที่ www.becteroradio.com

Get your dancing shoes on with Britain’s “Clean Bandit”!

With their chart-topping hits like “Rather Be” and

“Rockabye”, they will be playing at the Impact Exhibition

Hall 1 Muangthong Thani on August 22. Tickets on sale

at Thai Ticket Major offices or www.thaiticketmajor.com.

Details tel. 02-262-3838.

For updates www.becteroradio.com

AS WHOLE / BANGKOK

“As Whole : ทั้งหมดของหัวใจ” นิทรรศการเดี่ยวของ นวัต เลิศแสวงกิจ

ศิลปินหนุ่มไฟแรงที่กล้าแหวกขนบ ท้าทาย หยอกเอินกับวิถีประเพณีศิลปะ

ร่วมสมัยไทย นำเสนอผลงานชุดล่าสุด “หัวกล้วย” ผลงานภาพวาดสีอะคริลิค

และงานวาดเส้นชาร์โคลบนกระดาษ รวมทั้งสิ้น 60 ภาพ จัดแสดงที่ Artery

Gallery Bangkok ระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม

Solo exhibit “As Whole: Whole Heart” by young artist Nawat

Lertsawaengkit. Boldly challenging and mocking the traditions of

contemporary Thai art in his latest work “Banana Head”, a collection

of his 60 acrylic paintings and charcoal sketches are on display at

Artery Gallery, Bangkok from July 5-August 5.

12

August 2018


จิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 40 / BANGKOK

มูลนิธิบัวหลวง เชิญชวนผู้สนใจร่วมชมงานจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 40 ที่ได้

คัดสรรผลงานอันมีคุณภาพ และร่วมเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ศิลปินรุ่นใหม่

ซึ่งงานจัดแสดงในวันที่ 9 สิงหาคม – 5 ตุลาคม 2561 ณ หอศิลป์สมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพมหานคร

ต่อจากนั้นจะนำไปแสดงต่อ ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก ระหว่าง

วันที่ 16 พฤศจิกายนนี้ – 31 มกราคม 2562

The Bualuang Foundation is holding its 40th exhibit presenting

selected paintings and artworks by young Thai artists from

August 9-October 5 at the Queen Sirikit Art Gallery, Rajdamnoen

Road and Naresuan University’s gallery from November 16 -January 31.

PLACES.LOVE / BANGKOK

นิทรรศการ PLACES.LOVE (ที่ . รัก) ผลงานภาพถ่ายการเดินทาง

ท่องเที่ยวของ นิติกร กรัยวิเชียร และ นิติเพ็ญ กรัยวิเชียร คุณพ่อ

นักถ่ายภาพมืออาชีพ และลูกสาวที่ชื่นชอบการถ่ายภาพ ด้วยแนว

ความคิดเกี่ยวกับความรักและความประทับใจ พร้อมแสดงให้เห็น

ถึงสายสัมพันธ์ในครอบครัวผ่านภาพถ่ายทิวทัศน์จากหลากหลาย

ประเทศ จัดแสดงที่ ARDEL’s Third Place Gallery ทองหล่อ

ซอย 10 ระหว่างวันที่ 12 กรกฏาคม - 18 สิงหาคม

A collaborative photography exhibition, “PLACES.LOVE”, by

Nitikorn Kraivichien and his daughter, Nitipen Kraivichien.

Its concept focuses on the emotions of love using

photographs from family holidays in different places,

displaying the beautiful relationship of a loving family.

The exhibition is at Ardel’s Third Place Gallery (Thonglor

Soi 10) from July 12-August 18

TWICE 2ND TOUR ‘TWICELAND ZONE 2

BANGKOK

9 สาว TWICE กลับมาเขย่าหัวใจแฟนๆ ชาวไทยอีกครั้งกับ

ทัวร์คอนเสิร์ต TWICE 2ND TOUR ‘TWICELAND ZONE

2: Fantasy Park’ IN BANGKOK ซึ่งไม่เพียงจะกลับมา

สร้างความสดใส มุมิ แต่พวกเธอยังขนทัพเพลงฮิตทั้ง

เก่าและใหม่ จัดเต็มด้วยโปรดักชั่นแสงสีเสียงสวยงามเต็ม

สตรีม มาให้สนุกกัน ในวันที่ 18 สิงหาคม ติดตามราย-

ละเอียดได้ที่ www.411ent.com, www.facebook.com/

fouroneoneent, ทวิตเตอร์ @411ent และอินสตาเเกรม

ซีอีโอกึ้ง IG @kueng_

Get ready for a unique experience at this fantasy

concert, TWICE 2ND TOUR “TWICELAND ZONE 2”

: Fantasy Park, in Bangkok! With all 9 members

performing old and new hits, prepare for the thrill

on August 18. Details at www.411ent.com,

www.facebook.com/fouroneoneent or find them

on Twitter @411ent

13


WHAT’S NEWS

MAC DEMARCO / BANGKOK

Mac DeMarco หนึ่งในศิลปินระดับโลก ฉายา

“เจ้าพ่อแห่งสาย Blue Wave” ที่แฟนเพลงชาวไทย

รอคอยกันมานาน ได้กลับมาแสดงที่กรุงเทพฯ

อีกครั้ง หลังจากเคยมาครั้งแรกในปีค.ศ. 2013

โดยครั้งนี้ Mac DeMarco จะมาเป็นส่วนหนึ่งในซีรีส์

การแสดงสด Singha Light Live Series Vol 3.2

ที่ Voice Space พญาไท ในวันที่ 1-2 สิงหาคม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ wwwticketmelon.com

Mac DeMarco is finally returning to Bangkok

after his first hit show in 2013. The Indie

rocker, known as the “Father of Blue Wave”

will be performing at Singha Light Live Series

Vol. 3.2 at Voice Space, Phaya Thai, between

August 1 and 2. Book now at

www.ticketmelon.com

ADDA DESIGN CONTEST #8 / BANGKOK

หนึ่งโอกาสดีๆ ที่เปิดให้นิสิต นักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วม

ประกวด ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท

กับการประกวดออกแบบรองเท้าลำลอง ADDA DESIGN

CONTEST ครั้งที่ 8 ที่เน้นความแปลกใหม่มีลูกเล่น

ภายใต้หัวข้อ “ADDA @FRIENDS With ADVENTURE”

ที่สวมใส่แล้วสะดุดตา เปิดรับสมัครและส่งผลงานวันที่

15 สิงหาคม – 14 กันยายน รายละเอียดเพิ่มเติมที่

www.facebook.com/Addathailand

KOLOUR BEACHSIDE PARTY / BANGKOK

เตรียมชุดปาร์ตี้ริมทะเล พร้อมกันหรือยัง เพราะ Kolour นักจัดปาร์ตี้

ชื่อดังได้กลับมาแล้ว พร้อมกับงาน Pool Party ริมทะเลภายใต้คอนเซ็ปต์

Kolour Beachside Party ที่จะทำให้ทุกคนสนุกสนาน และแดนซ์กระจาย

บนฟลอร์ใจกลางสระว่ายน้ำที่ตกแต่งอย่างโดดเด่น โดยมีเหล่าศิลปิน

และดีเจชื่อดังมาร่วมสร้างสีสันคับคั่ง ในวันที่ 18 สิงหาคม ที่ A-One

Royal Cruise Hotel พัทยา จ.ชลบุรี ดูข้อมูลที่ www.facebook.com/

events/212930672804602/

A great opportunity for students to enter a shoe

design contest, “ADDA DESIGN: 8th Contest”.

Try your chances of winning prizes totaling up

to 400,000 Thai Baht. Judges are looking for

hip, creative designs under the theme “ADDA@

FRIENDS with ADVENTURE”. Applications are

welcome from August 15 - September 14. Find

details at www.facebook.com/Addathailand

The team behind the KOLOUR party are heading back to Pattaya for

their beachside pool party! Prepare to soak up some sun, fire up

their dance floor in the middle of the pool with a variety of hit artists

and DJs. On August 18 at A-One Royal Cruise Hotel, Pattaya.

www.facebook.com/events/212930672804602/

14

August 2018


THE LEGEND OF ELVIS / BANGKOK

เพื่อรำลึกถึง Elvis Presley ตำนาน The King of Rock & Roll แห่ง 3

ทศวรรษ Tim Welch สุดยอดเอลวิสแห่ง Las Vegas จึงบินตรงมาไทย

เพื่อขับกล่อมบทเพลงในตำนานของนักร้องดังอีกครั้ง โดยภายในงาน

ไม่เพียงมีศิลปินเอลวิสแนวหน้าของไทยมาสร้างความสนุกเท่านั้น แต่ยัง

ได้ตื่นตากับนิทรรศการของ Elvis พร้อมจับรางวัลผู้โชคดีอีกด้วย ที่

หอประชุมใหญ่ ทีโอที สำนักงานใหญ่ ถนนแจ้งวัฒนะ วันที่ 26 สิงหาคม

ดูรายละเอียดที่ www.thaiticketmajor.com

In memory of the legendary King of Rock & Roll, Tim Welch

comes to Bangkok as Elvis Presley! Alongside Thai artists,

the “Elvis of Las Vegas” will be performing his rendition at the

Auditorium, TOT headquarters, Chaengwattana road on August

26. There will be an exhibition of Elvis and a lucky draw as well.

Details at www.thaiticketmajor.com

PHUKETNAGARA / PHUKET

ภูเก็ตนครา (PHUKETNAGARA) นิทรรศการบอกเล่าเรื่องราวการกำเนิด

ของนครภูเก็ต ผ่านพัฒนาการเมือง 4 ยุค (ป่า-เหมือง-เมือง-ท่องเที่ยว)

ซึ่งมี “ดีบุก” เป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองภูเก็ต ทุกคนจะได้สัมผัสกับ

ทุกเรื่องราวจากชุดการเรียนรู้ให้เล่น เน้นเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ เป็นไปด้วย

ความสนุกสนาน เปิดให้เข้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม

ที่มิวเซียมภูเก็ต จ.ภูเก็ต สอบถามรายละเอียด โทร. 094-807-7873

An exhibit about the history of Phuket city, PHUKETNAGARA

presents the city’s 4-era history (from the forest era – mine era –

town era – tourism era). Tin, then an important natural resource,

plays an important part in the prosperity of the city. Find more

about its history through interactive displays from today to

August 31 at Phuket Museum, Phuket. For more details,

tel. 094-807-7873.

NOTE UDOM NO.12 / BANGKOK

สมการความบันเทิงที่กลับมาเยือนอีกครั้ง

กับสแตนอัพคอมเมเดี้ยน “โน้ส-อุดม แต้พานิช”

ที่เคยมอบความสุขให้กับชาวไทยมาแล้วร่วม

23 ปี และครั้งนี้เขาก็จะยังมาเล่าเรื่องราวชีวิต

มุมมอง ทัศนคติ จากประสบการณ์ที่ผ่านมาของ

เขา ให้กับทุกคนได้ฟังอีกครั้ง เชื่อว่าเรื่องราวของ

“เดี่ยว 12” อาจทำให้หลายคนหัวเราะตกเก้าอี้อีก

ก็ได้ พบกับโน้ส-อุดม ได้ในวันที่ 3-12 สิงหาคม

ที่ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

www.thaiticketmajor.com

Get ready to burst into laughter with

Thai stand-up comedian, Udom (Note)

Taepanich with his 12th performance at

the Royal Paragon Hall on August 3-12.

His hilarious renditions of his life’s stories

and experiences will make you roar with

laughter all night! Find tickets at

www.thaiticketmaster.com

15


BEAUTY & GROOMING

WORDS : TANAPORN (ANGSANA) PINTHONG

IN THE PINK

เริงร่ากับผลิตภัณฑ์หวานหรูชมพูสดใส

ELIE SAAB Le Parfum In White

(30, 50, 90 มล. 2,300, 3,900, 4,900 บาท) ความหอม

จากช่อดอกไม้สีขาว จากดีไซเนอร์เสื้อชั้นสูง แม้ไม่ได้เป็น

เจ้าสาวก็สามารถประพรมได้เหมือนทุกวันเป็นวันพิเศษ

JUICY COUTURE Viva La Juicy Soiree

(30, 50, 100 มล. 2,320, 3,020 3,930 บาท)

หอมเสน่หาตราตรึงใจหนุ่มๆ ด้วยพิงก์กีวี แมนดาริน

ทิ้งท้ายด้วยมัสก์ อ ำพันและเนื้อไม้

GIVENCHY Live Irresistible Blossom Crush

(30, 50, 100 มล. 2,650, 3,860, 4,540 บาท)

หอมละมุนจากช่อดอกไม้ บางเบาราวโอบพันกาย

ด้วยกลีบโบตั๋น เจือความเข้มข้นลึกล้ ำของเมล็ดโกโก้

SISLEY Ecological Compound (125 มล. 7,400 บาท)

เหมาะสำหรับทุกสภาพผิว ทั้งชายและหญิง เพื่อการฟื้นบ ำรุง

ปกป้องผิวจากมลภาวะในขวดสวย มีจำนวนจำกัด

HERMES Twilly d’Hermes Le Bain Shower Cream

(200 มล. ราคาสอบถามได้ที่ร้าน) หอมสดใสร่าเริงด้วย

เนื้อสัมผัสนุ่มนวลของครีมอาบน้ ำที่นุ่มนวลอ่อนโยนต่อผิว

DOLCE & GABBANA Dolce Garden

(30, 50, 75 มล. 2,900, 3,990, 5,000บาท)

สดชื่นร่าเริงจากมวลดอกไม้นานาพรรณ

3

4

5

2

1

6

16

August 2018


BEST SOLUTIONS

ดีที่สุดด้วยประสิทธิภาพบ ำรุงล้ำลึกและความหอมทรงเสน่ห์

4

3

6

GIVENCHY Gentleman Eau de

Parfum (50, 100 มล. 3,490, 4,710 บาท)

หอมเสน่หาจากดอกโอริส พัลลิดา และร้อนแรง

ด้วยพริกไทยดำ นวลนุ่มด้วยวานิลลา

LAB SERIES Oil Control Clearing

Solution (100 มล. 1,100 บาท) ช่วย

ทำความสะอาดผิว ลดความมัน ทั้งยัง

ช่วยให้ผิวกระจ่างใส

LA PRAIRIE Skin Caviar Luxe Cream

(50, 100 มล. 19,950, 36,300 บาท)

ครีมบำรุงผิวเปี่ยมด้วยส่วนผสมที่มี

ประสิทธิภาพจากไข่ปลาคาเวียร์ และ

สารสำคัญที่มีคุณค่าต่อผิว

DOLCE & GABBANA Velvet Cypress

(50, 150 มล. 7,500, 14,000 บาท)

ความหอมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ พร้อมทันสมัย

เหนือกาลเวลาจากดีไซเนอร์อิตาเลียน

โดมีนีโก้ โดลเช่ & สเตฟาโน่ กาบบาน่า

CLARINS Facial Lift Total Contouring

Serum (75 มล. 3,900 บาท มีจำนวนจำกัด)

เหมาะสำหรับผิวเอเชีย เพื่อดูแลและบ ำรุง

ให้ความกระจ่างใสและกระชับผิวหน้า บริเวณ

คางให้เรียวสวย

HERMES Eau de Citron Noir

(50, 100 มล. 3,300, 4,800 บาท)

โคโลญจากแบรนด์ดังระดับโลก ด้วยความหอม

จากพืชตระกูลส้มและมะนาวที่แสนจรุงใจ

เหนือกาลเวลา

ANNE SEMONIN Precious Pearl

Ice Cube (6 ชิ้น ชิ้นละ 7 มล. 3,900 บาท)

เมื่อแช่เย็นแล้วจะกลายเป็นน้ ำแข็ง ใส่ถุง วนให้ทั่ว

ใบหน้าที่สะอาด จะช่วยคืนความเปล่งปลั่งแก่ผิวหน้า)

2

5

1

7

17


FLIGHT

PACKING

WORDS : TANAPORN (ANGSANA) PINTHONG

BKK-HKT

WE275

หมวกปีกกว้าง

จาก EUGENIA KIM

กำาไลข้อมือหนังสีฟ้า

จาก CALVIN KLEIN

FOR HER :

SUMMER

BREEZE

สาวสวยท่องไปบนเรือยอชต์

ด้วยชุดสวยตัดกับสีขอบฟ้าและท้องทะเล

แห่งเกาะภูเก็ต เกาะแก่งและชายหาด

อันสวยงาม

กระเป๋าถือ

หนังลูกวัว

จาก CELINE

รองเท้าส้นตัน

พันข้อ สีเหลืองอร่าม

จาก CARINA

แว่นตากันแดด

กรอบกลม

จาก CELINE

18

July 2018

นาฬิกา G-Timeless

หน้าปัดปักเป็นรูปผึ้ง

จาก GUCCI

EMILIO PUCCI

กระโปรงยาว

สีเหลือง ผ้าชีฟอง

พิมพ์ลายดอกไม้

จาก ALICE &

OLIVIA

PHOTOS : COURTESY OF THE BRANDS


FLIGHT

BKK-KUL

WE419

นาฬิการุ่น ‘f’

Collection

จาก ISSEY

MIYAKE

FOR HIM :

KUALA

LUMPUR

กัวลาลัมเปอร์ เมืองท่าแห่งธุรกิจ

และแหล่งรวมศิลปะ บันเทิงรวมทั้ง

สันทนาการต่างๆ ที่ไม่เคยหลับไหล

แม้ในยามค่ำาคืน

กระเป๋าไนล่อนสะพายหลัง

สีดำา รุ่น BACKPACK จาก

FENDI

เสื้อเชิ้ตเดนิมจาก

RALPH LAUREN

แว่นตากันแดด

จาก VALENTINO

ผ้าพันคอแคชเมียร์

และคอตต้อน สีเหลือง

จาก BURBERRY

เข็มขัดหนัง

ปรับความสั้น

ยาวได้ จาก

SALVATORE

FERRAGAMO

BERLUTI

รองเท้าหนัง

โลเฟอร์สีดำา

จาก BALLY

แจ็กเก็ต

แคชเมียร์สีฟ้า

ทรงเข้ารูป จาก

DIOR HOMME

19


TASTE

WORDS: MAS KIATSERMSAKUL

ชิมของอร่อย

ทั้งอาหารสุขภาพ นานาชาติ

ในกรุงเทพฯ พัทยา จนถึงอาหารไทย

น้ำาลายสอที่สิงคโปร์

MAKAI AÇAI & SUPERFOOD BAR

20

August 2018


AÇAI (HEALTHY) BOWL

เอาใจคนสายหวานและสายเฮลตี้ด้วย Açai Bowl

ของหวานยอดนิยมส่งตรงจากฮาวาย กับเมนู

แนะนำา Tickle My Berries Bowl อาซาอิเบอร์รี่ปั่น

กับกัวลาน่า สตรอว์เบอร์รี่ บลูเบอร์ร ี่ และกล้วย

แต่งหน้าด้วยกราโนล่า กล้วย สตรอว์เบอร์รี่ โกจิเบอร์รี่

และน้ำาผึ้งออร์แกนนิค นอกจากนี้ยังมีเมนู Butter

My Coco-Nuts Bowl, Hold My Banana Bowl

และเมนูสมูทตี้ยอดนิยมอย่าง Popeye Açai ที่

เราอยากให้คุณลิ้มลอง ร้าน MAKAI AÇAI &

SUPERFOOD BAR สาขา1 สุขุมวิท 23 ซอย

ประสานมิตร และ สาขา 2 BTS ช่องนนทรี ทางออก

ที่ 4 (Silom Connect) เปิดบริการทุกวัน

เวลา 08.00 - 20.00 น. โทร. 02–077–4593

AESOP’S GREEK RESTAURANT

This dish is for you if you are both a sweettooth

and a health lover! A popular dessert

from Hawaii, we highly recommend the

Tickle My Berries Bowl (açai berries, guarana,

and blueberries, topped with granola,

banana, strawberries, goji berries, figs, and

organic honey), the Butter My Coco-Nuts

Bowl, the Hold My Banana Bowl, and the

Popeye Açai smoothie.

MAKAI AÇAI & SUPERFOOD BAR, Branch

1, Sukumvit 23, Prasarnmit, Branch 2 BTS

Chongnonsri Exit 4 (Silom Connect),open

daily 8am– 8pm.,Tel. 02–077–4593

喜 欢 甜 食 的 人 千 万 别 错 过 来 自 夏 威 夷 的 人 气

甜 点 店 Açai Blow 的 推 荐 品 Tickle My Berries

Bowl— 由 阿 萨 伊 浆 果 、 瓜 拿 纳 、 草 莓 、 蓝

莓 和 香 蕉 等 水 果 榨 汁 , 此 外 还 有 Butter My

Coco-Nuts Bowl、 Hold My Banana Bowl

和 最 受 欢 迎 的 Popeye Açai 等 众 多 甜 品 等 您

品 尝 。 MAKAI AÇAI & SUPERFOOD BAR

甜 品 店 第 一 分 店 位 于 素 坤 逸 23, 第 二 分 店 位

于 轻 轨 站 Chongnonsi 四 号 口 (Silom Connect

巷 ), 每 日 营 业 时 间 :08:00 至 20:00,

联 系 电 话 :02–077–4593。

OPA! 100% GREEK

ชวนชิมอาหารกรีกแท้ๆ รสชาติต้นตำ ารับใน

บรรยากาศร้านแบบ Social Dining ที่ Aesop’s

Greek Restaurant ร้านอาหารกรีกเปิดใหม่

ย่านศาลาแดง กับเมนูสุดว้าวที่เราอยากแนะนำ า

Ibérico Lamb Shoulder หัวไหล่แกะตุ๋นเนื้อนุ่ม,

From the Deli Tray ขนมปัง Pita Bread

และ Sesame Bagel ทานคู่กับซอส Tzatziki,

Taramaslata, Fava และ Melitzanosalata พร้อม

เครื่องเคียง, Rib Eye Beef Souvlaki เนื้อย่างเสิร์ฟ

พร้อม Harrissa และ Greek Yogurt Affogato

กรีกโยเกิร์ตเสิร์ฟพร้อมกาแฟกรีก ร้าน AESOP’S

GREEK RESTAURANT ศาลาแดง ซอย 1/1

ถนนสีลม เปิดวันอังคาร – เสาร์ เวลา 17.30

- 24.00 น. และวันอาทิตย์ 12.00 -22.00 น.

สำารองที่นั่ง โทร. 062-567-7751,

www.aesopsbangkok.com

You can find authentic Greek cuisine at Aesop’s

Greek Restaurant. Recently opening

in Saladaeng, the restaurant adopts a social

dining concept with its signature dishes

including the Ibérico Lamb Shoulder, the

Deli Tray that includes Tzatziki, Taramaslata,

Fava, and Melitzanosalata dips with pita

bread and sesame bagels, the Ribeye Beef

Souvlaki with Harrissa, and the Greek Yogurt

Affogato which is greek yogurt served

with greek coffee.

AESOP’S GREEK RESTAURANT, Saladaeng

1/1 Silom, opens Tuesday-Saturday

5.30 pm-Midnight, Sunday noon-10pm

Reservations: tel. 062-567-7751

www.aesopsbangkok.com

邀 请 您 来 Aesop’s Greek Restaurant 饭 店 里 尝 尝 Social Dining 正 宗 的 希 腊 美 食 , 我 们 隆 重 推

介 店 里 特 色 菜 :Ibérico Lamb Shoulder、From the Deli Tray 熟 食 盘 、Taramaslata、Fava 和

Melitzanosalata、Rib Eye Beef Souvlaki、Greek Yogurt Affogato 以 及 希 腊 酸 奶 和 咖 啡 。

AESOP’S GREEK RESTAURANT 饭 店 位 于 Saladaeng 区 是 隆 路 1/1 巷 , 营 业 时 间 : 周 二 至 周 六

17:30 到 24:00, 周 日 12:00 到 22:00, 订 位 请 联 系 :062-567-7751,www.aesopsbangkok.com 。

21


TASTE

BLUE SEA AT SEA BLUE

ดื่มด่ำบรรยากาศสุดชิล นั่งชมวิวทะเลพร้อมชิมอาหารทะเลสดๆ

ที่ ร้าน Sea Blue Pattaya กับเมนูแนะนำ หมึกไข่ Sea Blue

หมึกไข่นึ่งมะนาวรสแซ่บ กุ้งทอดซอสมะขาม, ห่อหมกทะเล

มะพร้าวอ่อน และตบท้ายด้วยของหวานอย่าง Coconut

Pudding ร้าน Sea Blue พัทยา ซอยนาจอมเทียน 14 ชลบุรี

เปิดเวลา 12.00 น. - 24.00 น.​สำรองที่นั่ง

โทร. 033-048-226, 091-482-4545

You can find great ambience by the beach at Sea Blue

Pattaya. We highly recommend the Sea Blue Squids

steamed in spicy lime sauce, Fried Prawns in Tamarind

Sauce, Steamed Curry Seafood in Young Coconut, and

the Coconut Pudding for dessert! Sea Blue, Pattaya,

Jomthien 14 Chonburi Province opens noon-midnight​,

Tel. 033-048-226, 091-482-4545

在 Sea Blue Pattaya 饭 店 里 边 享 受 休 闲 的 同 时 边 欣 赏 美

丽 海 景 , 还 可 以 享 用 美 食 , 强 烈 推 荐 菜 单 诸 如 : 清 蒸

柠 檬 鱿 鱼 蛋 、 罗 望 子 酱 炸 虾 、 嫩 椰 子 海 鲜 咖 喱 以 及 甜 点

椰 子 布 丁 。Sea Blue Pattaya 饭 店 位 于 Na Jomtien14

巷 (Chonburi), 营 业 时 间 为 12:00 至 24:00, 订 座 请 致 电

033-048-226,091-482-4545。

22

August 2018


UN-YANG-KOR-DAI

IN SINGAPORE

ชวนคุณมาชิมอาหารอีสานรสชาติแซ่บนัวกันที่ “อันหยังก็ได้ by

เป็นลาว” ร้านอาหารอีสานชื่อดังจากเขาใหญ่ สู่การขยายสาขา

ใหม่ ณ ประเทศสิงคโปร์ พร้อมเมนูจานแนะนำอย่าง ตำไทยกุ้งสด

ไก่ย่างสมุนไพร และกุ้งล็อบสเตอร์์ผัดซอสไข่เค็ม อาหารรสชาติ

อร่อยจน Michelin Guide Singapore ยังต้องแนะนำ ร้าน

Un-Yang-Kor-Dai สิงค์โปร์ #01-02, 57 South Bridge Rd.,

Singapore เปิดวันอังคาร - วันอาทิตย์ เวลา 11.00 น. - 15.00 น.

และ 18.00 น. - 22.00 น. โทร. +65-6787-8575

The famous Isaan restaurant from Khao Yai has

opened its branch in Singapore. Its signature dishes

include Tom Yum Kung, Herb Grilled Chicken, and

Fried Lobster with Salted Egg. All dishes are delicious

and recommended by the Michelin Guide, Singapore.

Un-Yang-Kor-Dai Singapore #01-02, 57 South Bridge Rd.,

Singapore opens Tuesday - Sunday from 11.00 am-3 pm

and 6pm-10pm, Tel. +65-6787-8575

有 机 会 去 新 加 坡 的 话 , 邀 请 您 来 尝 尝 Un-Yang-Kor-Dai 新 加 坡 分 店

的 泰 东 北 风 味 餐 厅 , 特 色 菜 单 有 鲜 虾 木 瓜 沙 拉 、 香 草 烤 鸡 、 蛋 酱 炒

龙 虾 , 因 其 独 特 美 味 而 被 新 加 坡 米 其 林 指 南 强 烈 推 荐 。

Un-Yang-Kor-Dai Singapore 饭 店 位 于 新 加 坡 南 桥 路 57 号 #01-02

, 营 业 时 间 为 : 周 二 至 周 日 11:00 至 15:00 和 18:00 至 22:00, 电 话 +

65-6787-8575。

23


ART

24

August 2018


งานศิลป์

จิตรกรรม

ระดับตำนาน

วราวุธ ชูแสงทอง

พระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม

ราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย

เดช รัชกาลที่ 9 ที่อัญเชิญขึ้นปกวีสมายล์ฉบับนี้ เกิดขึ้นจาก

การรังสรรค์ฝีแปรงของอาจารย์ระดับเทพ วราวุธ ชูแสงทอง

ศิลปินระดับตำนานของวงการศิลปะ ผู้สร้างแรงบันดาลใจให้

กับศิลปินของไทยหลายคน

สุดยอดขุนพลทางศิลปะ หนึ่งในตำนานแห่งวงการภาพ

เหมือนเมืองไทยท่านนี้ ยังคงสร้างสรรค์ผลงานจากสีอะคริลิค

และสีน้ำมันอันทรงคุณค่าไว้มากมาย มุ่งถ่ายทอดแนวความ

คิดเกี่ยวกับการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความซาบซึ้ง

ในพระมหากรุณาธิคุณ ความชื่นชมในพระอัจฉริยภาพและ

พระราชจริยวัตรอันงดงาม เพื่อเทิดพระเกียรติองค์พระมหา

กษัตริย์ องค์ราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์เนื่องในโอกาส

สำคัญๆ เฉกเช่นครั้งนี้ ที่เขารังสรรค์ผลงานที่มีรายละเอียด

อันทรงพลัง สะท้อนจิตวิญญาณแห่งความสำนึกรัก “แม่ของ

ปวงชนชาวไทย” ได้อย่างรุ่มรวยและงดงาม

“ท่านทรงมีความงดงามอ่อนช้อย ทว่าเปี่ยมไปด้วยพลัง

อย่างที่เราทราบกันดีว่า ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือน

ต่างประเทศโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล

ที่ 9 ในช่วง 20 ปีของการครองราชย์เพื่อผูกมิตรกับนานา

ประเทศ ท่านทรงได้รับการสดุดีจากทุกประเทศ ถวายพระ

เกียรติว่า พระองค์ทรงมีพระบุคลิกภาพและพระราชจริยวัตร

อันงดงามยิ่ง โดยเฉพาะรอยพระสรวลอันทรงเสน่ห์ ซึ่งเป็น

สิ่งที่พวกเราชาวไทยทุกคนภาคภูมิใจ”

ไม่เพียงแต่ผลงานที่มีคุณค่านับไม่ถ้วนตลอดระยะเวลา

ทำงานกว่า 44 ปี เท่านั้น วราวุธยังได้รับเกียรติให้เป็น

กรรมการตัดสินผลงานมากมาย และเป็นส่วนหนึ่งในการเผย

แพร่ความรู้ความเข้าใจด้านศิลปะร่วมสมัยให้ขยายไปสู่การ

รับรู้ของสังคมในวงกว้าง และได้แสดงออกถึงศักยภาพทาง

ศิลปะในรูปแบบ Realistic (เชิงเหมือนจริง) ซึ่งเขาพยายาม

สื่อสารให้ศิลปินนำสิ่งที่คิด ประยุกต์สิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อทำให้

เกิดผลงานที่น่าสนใจยิ่งขึ้น โดยมองหาลู่ทางสร้างสรรค์ด้วย

เทคนิคหรือวิธีการที่ค้นหาขึ้นใหม่ๆ รวมทั้งใช้ความชำนาญที่

มีอยู่สร้างสรรค์ให้เกิดเสน่ห์ของผลงานและเกิดเป็นส่วนผสม

ใหม่ที่ไม่ค่อยมีใครเห็นและแปลกตา เช่น การใช้เส้น สี ำหนัก น้

พื้นผิวทั้งในเชิงประติมากรรมหรือจิตรกรรม นับเป็นมรดก

ทางความคิดที่จะช่วยยกระดับงานศิลป์ไทยให้ก้าวไกล

ขอขอบคุณ บุรีแอนทีค โทร. 083 041 2459, สุริยน ศรีอรทัยกุล เจ้าของ

พระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

Legendary Artwork

Warawoot Shusaengthong

The beautiful royal portrait of her Majesty Queen Sirikit, queen consort of our

King Rama IX, on the cover of this month’s WESmile magazine was created

by the master artist, Warawoot Shusaengthong, who is a great inspiration for

many Thai artists.

A renowned painter of acrylics and oils, he expresses his deep admiration

and profound loyalty to her Majesty Queen Sirikit, who he admires for

her brilliance and tireless dedication to serve for the welfare of the Thai

people. Warawoot’s love and great respect for the “Mother of Thai people” is

represented in this outstanding painting.

“Her Majesty’s grace and dynamism, when accompanying King Rama IX

during his visits abroad throughout the past 20 years of his reign, has won

big applause from various countries. Her beautiful personality and elegance,

especially her charming smile, has captivated many. Queen Sirikit has been a

true pride of the Thai people”.

For 44 years, Warawoot has accomplished many things. Not only has he

created a number of exquisite paintings, he has also strongly supported both

contemporary and traditional arts in Thailand by having been an honorary

judge at various art events in the country. He is an advocate for artists to

explore their styles and try out new techniques in their drawings, colors, and

use of material in their sculptures. He is an admirable figure for his advocacy

and support of the art culture in Thailand.

We would like to thank Buri Antique, tel. 083 041 2459, and Khun Suriyon

Sriorathaikul, owner of the royal portrait.

绘 画 艺 术 的 传 奇

『WE Smile』 杂 志 的 封 面 曾 登 过 一 帧 九 世 皇 后 的 肖 像 , 作 品 的 主 人 就 是 被 称 为 神

一 般 的 绘 画 大 师 哇 拉 兀 · 秋 深 通 。 大 师 堪 称 是 泰 国 艺 术 界 的 传 奇 。

大 师 哇 拉 兀 · 秋 深 通 是 艺 术 界 的 领 军 人 物 。 创 作 了 许 多 极 具 价 值 的 油 画 作 品 。 他 致

力 于 用 油 画 来 表 达 对 皇 室 的 忠 诚 。 对 皇 室 的 恩 惠 、 九 世 皇 后 的 美 丽 、 智 慧 极 为 崇 敬 。

这 幅 九 世 皇 后 的 肖 像 作 品 是 大 师 以 强 烈 的 爱 心 、 细 腻 的 画 笔 作 画 的 , 他 画 出 了 “ 泰 国 人

民 的 母 亲 ” 的 神 韵 和 风 范 。 大 师 曾 说 过 , 九 世 皇 后 美 丽 、 优 雅 , 极 富 感 染 力 。 在 九 世

皇 和 皇 后 对 外 进 行 友 好 访 问 期 间 , 皇 后 的 仪 态 得 到 国 际 上 一 致 的 赞 誉 。 皇 后 不 仅 容 貌

美 丽 , 更 具 泰 国 妇 女 的 美 德 。 特 别 是 皇 后 的 笑 容 是 那 么 富 有 魅 力 , 我 们 泰 国 人 为 此 感

到 非 常 自 豪 。

四 十 四 年 来 , 大 师 的 作 品 数 不 胜 数 , 他 经 常 被 委 任 很 多 作 品 的 评 委 。 他 积 极 传 播

当 代 艺 术 , 扩 大 社 会 对 艺 术 的 认 知 。 他 经 常 和 其 他 艺 术 家 沟 通 , 提 倡 思 想 和 现 实 相 结

合 的 现 实 主 义 创 作 手 法 。 并 且 不 断 地 寻 找 新 技 术 或 新 方 法 来 丰 富 自 己 的 创 作 , 力 图 使

作 品 更 具 魅 力 。 这 些 工 作 对 于 提 高 泰 国 艺 术 界 的 创 作 水 平 起 了 很 大 的 推 动 作 用 。

25


ART

WORDS: KEMARIN ROCHANARAT

26

August 2018


เปิดกรุห้องผ้า

แห่งราชสำนักสยาม

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

แฟชั่นอาภรณ์หรูหลายหลากมักมีที่มา

จากวิจิตรภูษาพัสตราภรณ์แห่งราชสำนัก

นับแต่สมัยอยุธยา เรื่อยมาจนกระทั่งถึง

กรุงรัตนโกสินทร์ ราชอาณาจักรสยาม

นั้นเลื่องชื่อว่าเป็นชัยภูมิการค้าระหว่าง

ประเทศที่สำคัญแห่งภูมิภาคเอเชียมาไม่

ต่ำกว่าหกศตวรรษแล้ว มีพัฒนาการเป็น

อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมภายใต้

การควบคุมของราชสำนัก สิ่งทอนับเป็น

สินค้าสำคัญอย่างหนึ่งแห่งยุคสมัย

ใครใคร่หาผ้าผ่อนอาภรณ์พรรณเฉดใด

เนื้อใด ไม่ว่าจากมุมใดของโลก ย่อม

เลือกหาได้ในเขตสยามประเทศ

ผ้าแขวน ซึ่งทอจากไหมสอดประสาน

กับเส้นโลหะล้ำค่า ถักทอเป็นลวดลาย

เลียนตราสัญลักษณ์ประจำตระกูล

ขุนนาง บ่งบอกถึงอำนาจ ฐานะทาง

เศรษฐกิจ และบรรดาศักดิ์ของผู้ครอบ

ครอง อาภรณ์พรรณที่ได้ชื่อว่าสูงค่า

ราคาแพงต้องมีเลื่อมเงางดงามเมื่อจับ

จีบและต้องกับแสงในทุกมิติ หากจะ

เทียบกับการสวมใส่เสื้อผ้าของพวก

“ฟะรังคี” อย่างฝรั่งเศส ที่เน้นงานปัก

ฝีเข็มแน่นหนักบนเสื้อคลุมกำมะหยี่

เนื้อหนาเพื่อแสดงฐานะแล้ว การนุ่ง

ผ้าไหมยก ลวดลายซับซ้อน และ ห่ม

“กรองทองทรงสะพัก” ซ้อนทับสไบแพร

หรือไหม คือการแต่งกายเต็มยศ ที่บ่งบอกถึงชั้นบรรดาศักดิ์

ของเจ้านายในราชสำนักสยาม กรองทองทรงสะพัก จัดเป็น

ชิ้นงานที่สวยงามเป็นเลิศ ด้วยฝีมือช่างชั้นสูง โดยช่างจะนำ

เส้นลวดทอง หรือไหมทองมาถักเป็นผืนตาข่ายลวดลายวิจิตร

ประณีตละเอียดยิบ

บรรดาวิจิตรภูษาอาภรณ์ล้ำค่าเหล่านี้ ปัจจุบันจัด

แสดงอยู่ในนิทรรศการถาวร ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

พระนคร นอกจากจะมีภูษาพัสตราภรณ์จากหลากหลายมุม

โลก ไม่ว่าจะเป็นจีน อินเดีย ไปจนถึงเปอร์เซียมาแสดงให้ชม

แล้ว ยังมี “ผ้าเยียรบับ” ซึ่งเป็นผ้าทอด้วยทองแล่งกับไหม

นำเข้าชั้นดี เป็นที่นิยมมากในหมู่ขุนนางและเจ้านายชั้นสูง

“ผ้าสมปักปูมท้องนาค” ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของบรรดาเจ้านาย

ฝ่ายในผู้ใคร่นุ่งผ้าไหมยกดิ้น และ “ซิ่นคำเคิบ” กรุ่นกลิ่น

อิทธิพลศิลปะล้านนาที่มีการถักทอสอดใส่ไหมทอง มาจัด

แสดงร่วมอีกด้วย

จุดเด่นของนิทรรศการผ้าในราชสำนักนี้ คืออิสริยพัสตรา

ภูษาภัณฑ์ อันประกอบไปด้วยผ้า และเครื่องแต่งกายแสดง

ราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ แห่ง

บรมราชจักรีวงศ์ ตลอดจนผ้าและเครื่องประดับเกี่ยวกับผ้าซึ่ง

แสดงฐานันดรทางสังคมต่างๆ ที่ใช้กันในช่วงพุทธศตวรรษ

ที่ 23 – 25 งานนิทรรศการนี้จะสมบูรณ์พร้อมไปไม่ได้ หาก

ขาดฉลองพระองค์จริงของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้า

อยู่หัว รัชกาลที่ 4 และภูษาพัสตราภรณ์สำหรับใช้ออกงาน

พระราชพิธีต่างๆ ที่สงวนไว้สำหรับพระมหากษัตริย์ และเชื้อ

พระวงศ์เท่านั้น งานบางชิ้นที่นำมาจัดแสดงมีอายุกว่า 100

ปี และมีมูลค่าสูงถึงกว่าสิบล้านบาทเลยทีเดียว

ที่สุดแห่งความงามสุดอลังการที่ควรค่าแก่การชื่นชม

27


ART

The Thai Royal Court Couture:

on show at the Bangkok National Museum

From the Ayutthaya Kingdom

through to the Rattanakosin era,

clothing played a significant role

within Thailand’s Royal Court. For

at least six centuries the Kingdom of

Siam, once the hub of international

trade in Asia, with its ports receiving

shipments from across the globe, led

a number of royally commissioned

industries. This included textile trade,

which was under the control of the

royal court. Hence, Thailand came to

be in possession of the most brilliant

shades of fabrics from every corner

of the world, making its own fashion

and couture one that of brilliance.

As an expression of power and

wealth, luxurious draperies made of

silk and precious metals were sewn

to incorporate the motifs associated

to a family’s code-of-arms and

emblems to highlight their status and

reputation. The highest quality of

28

August 2018

woven cloth had depths of color and a wonderful sheen,

its folds iridescent when lights reflected off its curves and

corners. The cloths were sewn and weaved with exquisite

designs to make outfits that represented particular

rankings within the Royal Court. Styles of the era ranged

from heavy French knot-needlework velvet jackets, to silk

tube-skirts woven with intricate designs demonstrating a

status of high royal ranking, and delicate shawls made of

transparent woven chiffon known as “Sabai-krong-tong”.

The Bangkok National Museum is presenting their

new, permanent exhibition that features examples of

expensive fabrics from Asia’s history including fabrics

from China and India, as well as the ancient empire of

Persia. A must-see in the exhibition are the Yiarabab

fabrics on show, a fabric used to clothe the Royal

Courts of the Ayutthaya Kingdom. The Yirabab fabrics

were woven with silver or gold and imported silk.

“Pha-som-puk-pum-tong-kan” was a fashion favorite

amongst the high court ladies of the time, who enjoyed

brocaded tube skirts with distinctive raised patterns

that imitated embroidery. Much of this influence came

from the hill tribes of the Lanna Kingdom, North of the

Siam Kingdom, who traditionally used gold thread in

their designs, or “Sin-kum-kaop”.

Something you can not miss

at the exhibition is the Imperial

Attire Collection that features early

needlecraft textile arts, used to

decorate the Chakri Dynasty kings’

royal household. The collection

displays crafts used by the King and

his family members of the 18th-20th

century, including tailored regal

rococo-styled frock coats, noble

garments, royal utensils, amongst

other things.

The exhibition concludes with

an assortment of royal attire and

ceremonial fabrics worn by Thai

kings and their direct descendants.

A collection of King Rama IV’s fullsleeve

suits are displayed, as well as

fabrics from the era of King Rama VII.

Some pieces on show are as old as

100 years and worth more than 10

million baht.


曼 谷 国 家 博 物 馆

皇 宫 服 饰 展 览 开 放

曼 谷 国 家 博 物 馆 的 服 饰 展 览 会 上 有 很 多 时 尚 的 豪 华

服 装 。 从 大 城 时 代 直 到 拉 达 那 哥 信 时 代 , 暹 罗 王 国 被 称

为 亚 洲 地 区 国 际 贸 易 的 领 先 国 家 。 在 皇 室 的 领 导 下 , 工

业 和 商 业 都 得 到 发 展 , 尤 其 纺 织 品 是 这 个 时 期 的 重 要 商

品 之 一 。 谁 想 要 漂 亮 的 布 , 不 论 布 的 品 种 和 质 地 , 当 然

选 择 暹 罗 生 产 的 布 。

帕 肯 布 是 一 种 以 昂 贵 的 金 属 丝 和 蚕 丝 编 织 而 成 的 纺

织 品 , 这 种 纺 织 品 的 图 案 是 每 个 贵 族 家 族 特 有 的 , 图 案

显 示 了 这 个 家 族 的 经 济 和 权 力 方 面 的 显 赫 。 这 些 服 饰 价

格 昂 贵 、 颜 色 耀 眼 、 富 有 光 泽 , 那 些 厚 厚 的 有 着 刺 绣 图

案 的 天 鹅 绒 外 套 无 法 与 之 相 比 。 穿 着 显 示 身 份 的 图 案 复

杂 的 提 花 丝 绸 、 披 着 金 镂 织 品 的 披 带 , 加 上 丝 绸 披 肩 ,

全 套 服 饰 清 楚 表 明 了 暹 罗 皇 室 的 爵 位 的 等 级 。 金 镂 披 带

是 最 为 漂 亮 的 纺 织 品 , 这 些 高 端 纺 织 品 都 出 自 于 技 艺 高

超 的 工 匠 之 手 。 工 匠 们 用 金 属 线 和 金 蚕 丝 编 织 成 具 有 精

美 图 案 的 、 网 眼 极 细 的 精 致 的 丝 绸 。

所 有 这 些 精 致 的 、 珍 贵 的 服 饰 现 在 都 在 曼 谷 国 家 博

物 馆 永 久 展 出 。 从 世 界 各 个 角 落 来 的 服 饰 , 中 国 的 、 印

度 的 还 有 波 斯 的 都 有 藏 品 前 来 参 展 。 此 外 还 有 用 优 质 的

金 和 丝 织 成 的 金 布 布 料 , 这 些 布 料 的 应 用 在 贵 族 和 高 级

官 员 中 非 常 流 行 。

曼 谷 国 家 博 物 馆 中 展 览 物 品 的 亮 点 是 皇 室 使 用 的 布

和 服 饰 , 它 们 显 示 了 王 室 的 权 威 和 王 族 贵 戚 的 显 赫 爵

位 。 这 些 服 饰 包 括 布 料 和 装 饰 品 , 大 多 数 是 在 佛 历 23 至

25 世 纪 期 间 被 使 用 。 可 以 想 象 , 如 果 没 有 四 世 皇 穿 过 的

服 饰 , 没 有 王 室 保 存 完 好 的 国 王 出 席 各 种 王 室 礼 仪 活 动

的 服 饰 , 这 个 展 览 会 将 不 会 完 整 而 吸 引 观 众 。 这 次 展 出

的 藏 品 中 有 的 历 史 已 超 过 了 一 百 年 , 有 的 藏 品 价 值 高 达

一 千 万 铢 之 高 。

29


บุรีรัมย์ รื่นรมย์

บุรีรัมย์ จังหวัดที่ได้รับสมญานามว่า

เป็นดินแดนแห่งภูเขาไฟ ซึ่งเต็มไปด้วย

ปราสาทหินน้อยใหญ่แห่งอารยธรรม

ขอมโบราณที่บอกเล่าเรื่องราวความรุ่งเรือง

ของบุรีรัมย์มาตั้งแต่ครั้งอดีต รวมถึงมี

สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมาย

หลายคนยกให้ วนอุทยานเขากระโดง

ที่ตั้งอยู่ในเขต อ.เมือง เป็นจุดหมาย

แรกของการเดินทาง ทั้งยังเป็นที่

ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง

และมีพระสุภัทรบพิตร พระพุทธรูป

องค์ใหญ่คู่บ้านคู่เมือง ซึ่งเป็นที่สักการะของ

ชาวบุรีรัมย์และคนต่างถิ่น ประดิษฐาน

อยู่บนยอดเขา

อีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาด คือ

อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง หรือ

ปราสาทหินพนมรุ้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ

ซึ่งเป็นปราสาทบนยอดภูเขาไฟที่สวยงาม

ที่สุด โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรม

ที่ทรงพลัง ถัดจากปราสาทหินพนมรุ้ง

ยังมี ปราสาทหินเมืองต่ำ และ

ปราสาทหินบ้านบุ อ.ประโคนชัย ที่มีความสวยงามคลาสสิก

ตลอดกาล

จากดินแดนที่หยัดยืนบนรอยอดีตอันเต็มไปด้วย

ปราสาทหิน กำลังพลิกโฉมไปสู่ความล้ำสมัยของปราสาทยุค

ใหม่กับสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต บุรีรัมย์

และสนามไอโมบาย สเตเดียม ที่ยกระดับจังหวัดบุรีรัมย์

สู่เมืองกีฬาระดับโลก ด้วยสนามฟุตบอลมาตรฐานฟีฟ่า และ

สนามสำหรับมอเตอร์สปอร์ตระดับมาตรฐานสากลแห่งแรก

และแห่งเดียวในประเทศไทย โดยช่วงปลายปี ค.ศ. 2018 นี้จะ

เป็นครั้งแรกของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

จักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก โมโตจีพี (MotoGP)

รายการ PTT Thailand Grand Prix 2018 ระหว่างวันที่

5-7 ตุลาคมนี้ ได้ข่าวมาว่าแฟนมอเตอร์สปอร์ตทั้งชาวไทย

และทั่วโลกต่างมุ่งหมายจับจองตั๋วเดินทางเพื่อมาเที่ยวบุรีรัมย์

กันล่วงหน้า ส่วนใครที่พลาดการจองตั๋วในปีนี้ แนะน ำให้เตรียมตัว

ให้พร้อม เนื่องจากประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพต่อเนื่องไปจนถึง

ปี ค.ศ. 2020 ให้แฟนมอเตอร์สปอร์ตได้รับชมกัน

นอกจากนี้ยังมี เขื่อนลำนางรอง เขื่อนดินที่มีถนน

ลาดยางบนสันเขื่อนสำหรับชมทัศนียภาพ บรรยากาศ

สวยงามเงียบสงบ ตั้งอยู่ที่ อ.โนนดินแดง วัดเขาอังคาร

อ.เฉลิมพระเกียรติ ภายในอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง

และเรื่องราวชาดกเป็นภาษาอังกฤษ

และแหล่งเตาโบราณพุทธศตวรรษที่

14-19 แหล่งหินตัด อ.บ้านกรวด

ซึ่งเป็นแหล่งหินทรายที่คนสมัยขอม

โบราณตัดหินเพื่อนำไปสร้างปราสาท

ต่างๆ ในเขตอีสานใต้ และถ้ายังพอมี

เวลาลองแวะศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้

ใน อ.เมือง ซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมจัด

แสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุอันทรง

คุณค่าทางประวัติศาสตร์โบราณคดีและ

วัฒนธรรมท้องถิ่น อันมีเรื่องราวบอก

เล่าที ่น่าสนใจ

ปิดท้ายก่อนลาจาก แนะนำให้

แวะไป ถนนคนเดินเซราะกราว

วอล์กกิ้งสตรีท เสาร์-อาทิตย์ของคน

บุรีรัมย์ เพลิดเพลินช็อปปิ้ง ของติดไม้

ติดมือกลับมา หนึ่งในนั้นต้องมีงาน

ศิลปหัตถกรรมชื่อเสียงโดดเด่น เช่น

ผ้าไหมมัดหมี่นาโพธิ์ ของฝากที่นักท่อง

เที่ยวหลายๆคนไม่ควรพลาด ยามที่ได้

มาเยือนบุรีรัมย์ เมืองแห่งความรื่นรมย์

30

August 2018


ENCHANTING BURI RAM

Top Left: Chang International Circuit

Top Right: Muang Tam Stone Sanctuary

Top: I-Mobile Football Stadium

Buri Ram, a province in the

Northeastern part of Thailand,

is known as the Land of Volcanoes

and for its historical importance

to the ancient Khmer civilisations.

There are also plenty of natural

attractions; such as our first stop,

the Khao Kradong Forest Park in

Mueang district. The Park has

a replica of a Buddha’s footprint

as well as a big Buddha image

called “Phra Suphatbophit”, a

sacred place where Thai people

visit to pay homage.

Another site you must visit

is the Phanom Rung Historical

Park with its historical sandstone

castle standing on dormant

volcanoes of the Chaloem

Phrakiet district. Nearby are the

beautiful Muang Tam and Ban Bu

sandstone temples in the Prakhon

Chai district.

The ancient civilisation of Buri Ram

is now changing its image with the

construction of its worldclass sports centres,

such as, the Chang International Circuit

and the I-Mobile Football Stadium setting

its standards as high as those of FIFA.

For the first time in Thailand, Buri Ram

will host the motorcycle road racing

championships, “PTT Thailand Grand

Prix 2018” hosted by MotoGP between 5-7

October. Tickets to the event have been

selling well amongst local and international

fans. But don’t worry if you miss this year’s race,

Thailand will be hosting the event until 2020.

Other tourist attractions include the

Lam Nang Rong Dam, where you can take

scenic walks in the Non-Daeng district, and

the beautiful Khao Angkhan temple, with its

ancient murals and stories of the Buddha’s

life written in English. The Stone Quarry

in Ban Kruat, dating back to the 14th-19th

centuries, was a historical place of the

ancient Khmer people who had used the

sandstone of the area to construct

building materials for their

temples. If you have the time,

go visit the Lower Northeastern

Cultural Centre for their

archaeological, historical, and art

displays.

To conclude our trip, we travelled

to the vibrant walking street,

So Krao. Only open on weekends,

you can find local handicrafts; such

as the famous Napho Matmi silk,

a must-have souvenir for tourists

visiting the province.

31


DREAM DESTINATION

WORDS: WIMOL ANGSUNANTAWIWAT

PHOTOS: MOLLY BONSER, NUTTAPOL PRAJEDJIT,

CHINNAWAT JAICHALAD

32

August 2018


ความลึกลับแห่ง

ปราสาทพนมรุ้ง

33


DREAM DESTINATION

ยอดเขาสูงสีเงินยวงแถบเทือกเขา

หิมาลัยติดกับทิเบต อันมีนามว่า

“เขาไกรลาส” เชื่อกันว่าคือที่สถิตย์

ของพระศิวะตั้งแต่สร้างโลก ซึ่งพ้องกัน

กับความเชื่อเรื่อง “เขาพระสุเมรุ” ของ

ชาวพุทธที่ว่าเป็นศูนย์กลางของจักรวาล

เมื่อความเชื่อนี้แพร่เข้ามายังสุวรรณภูมิ

จึงได้กลายเป็นคติการสร้างปราสาท

วัด พระราชวังและการสร้างพระเมรุ

ในเวลาต่อมา

ปราสาทแห่งนี้มีนามว่า “พนมรุ้ง”

มาจากภาษาเขมรว่า “วนํรุง” แปลว่า

ภูเขาอันกว้างใหญ่ ตั้งอยู่บนยอดเขา

พนมรุ้ง ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ดับแล้ว ใน

ตําบลตาเป๊ก อําเภอเฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นปราสาทขอมโบราณ

ซึ่งก็คือ “เขาไกรลาส” อันเป็นศาสน-

สถานพราหมณ์ ไศวนิกาย มีมาตั้งแต่

กลางพุทธศตวรรษที่ 15 - 18 จนถึง

สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ได้มานับถือ

พุทธนิกายมหายาน จึงเปลี่ยนเป็นวัด

ที่เปรียบได้กับ “เขาพระสุเมรุ” ต่อมา

เมื่อปีพ.ศ. 2475 กรมศิลปากรได้ขึ้น

ทะเบียนเป็นโบราณสถาน แล้วบูรณะ

มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2514 และทําพิธีเปิด

“อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง” เมื่อปี

พ.ศ. 2531 และได้กลายเป็นแหล่งท่อง

เที่ยวสําคัญของจังหวัดบุรีรัมย์ในที่สุด

ปราสาทพนมรุ้งสร้างขึ้นในรัชสมัย

ของพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 3 กษัตริย์

แห่งพระนคร (พ.ศ. 1487-1511) และ

ในช่วงราวพุทธศตวรรษที่ 17 พระเจ้า

นเรนทราทิตย์สร้างปราสาทประธาน

เพื่อประดิษฐานรูปตัวเองไว้เข้ารวมกับ

เทพเจ้าเมื่อสิ้นชีพ ทรงออกบวชได้รับ

ยกย่องเป็นสมมติเทพเชื่อว่าบรรลุโมกษ

ธรรมรวมเข้ากับพระศิวะ ถัดมาหิรัญยะ

ผู้เป็นบุตรและศิษย์ มีบทบาทในการ

ก่อสร้างและกลายเป็นนักพรตผู้นําทาง

ศาสนาในช่วงรุ่งเรืองที่สุด

34

August 2018


35 33


DREAM DESTINATION

36

August 2018


ปราสาทประธาน

ตั้งอยู่ศูนย์กลาง

ของบริเวณลาน

ปราสาทชั้นใน

มีลักษณะเป็นห้อง

โถงสี่เหลี่ยม ภายใน

มีห้องครรภคฤหะ

เป็นที่ประดิษฐาน

รูปเคารพศิวลึงค์

ปราสาทพนมรุ้งมีลักษณะของสถาปัตยกรรมและ

ผังโดยรอบสร้างตามคติพราหมณ์ เป็นแนวเส้นตรงมุ่ง

เข้าหาจุดศูนย์กลางเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส ซึ่งหันหน้าไป

ทางทิศตะวันออก ด้านขวาของบันไดทางขึ้นสู่ศาสน-

สถานมีพลับพลาที่พักจัดเตรียมพระมหากษัตริย์ ก่อน

เสด็จเข้าสู่การสักการะเทพเจ้า

ทางเดินขึ้นช่วงแรกเป็นทางราบ พอสุดทางเป็น

บันไดขึ้นไปยังสะพานนาคราชชั้นที่ 1 ทั้งสองข้างมีเสา

เรียกว่า “เสานางเรียง” ทอดตัวไปยังสะพานนาคราช

ซึ่งยกพื้นสูง ราวสะพานทำเป็นลำตัวพญานาคห้าเศียร

สะพานนาคราชคือสายรุ้ง ที่เชื่อมโลกมนุษย์กับเทพเจ้า

ศูนย์กลางบนพื้นหินของสะพาน จำหลักรูปดอกบัว

แปดกลีบในวงกลม

ต่อมาเป็นทางเดินไปยังลานบนยอดเขา ลดหลั่น

กันไปตามลำดับความสูง ให้ความรู้สึกขึ้นไปสู่สวรรค์

คือพื้นที่ตัวปราสาทประธาน ตั้งอยู่ตรงศูนย์กลาง

ของลานปราสาทชั้นใน ภายในเรือนธาตุตรงกึ่งกลาง

เรียกว่า “ห้องครรภคฤหะ” ประดิษฐานศิวลึงค์ แต่ได้

สูญหายไป เหลือเพียงแต่ท่อโสมสูตร คือร่องน้ำมนต์ที่

ใช้รับน้ำสรงจากการสักการะศิวลึงค์ ด้านหน้ามีอาคาร

สองหลังก่อด้วยศิลาแลง เรียกว่า “บรรณาลัย” เป็นที่

เก็บรักษาคัมภีร์ทางศาสนา

ที่บริเวณหน้าบันและทับหลังของปราสาทประธาน

มีภาพจำหลักแสดงเรื่องราวในศาสนาฮินดู เช่น

ศิวนาฏราช ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ที่ถูกขโมยไปเมื่อปีพ.ศ. 2503

และได้คืนมาในปีพ.ศ. 2531 อวตารของพระนารายณ์ เช่น พระราม

พระกฤษณะ และภาพพิธีกรรม ภาพชีวิตประจำวันของฤๅษี เป็นต้น

นอกจากนี้ยังเคยมีชุมชนขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ เพราะมีบารายหรือ

อ่างเก็บน้ำตรงปากปล่องภูเขาไฟเดิมบนเขา ที่เชิงเขามีบารายอีกสองสระ

คือหนองบัวบารายที่เชิงเขาพนมรุ้ง และสระน้ำโคกเมืองใกล้ปราสาทหิน

เมืองต่ำ มีธารน้ำที่ไหลลงมาจากเขา นอกจากนี้ยังมีกุฏิฤๅษีอยู ่สองหลัง

เป็นอโรคยาศาลที่รักษาพยาบาลอยู่เชิงเขา

ที่นี่มีช่วงเวลาพิเศษที่ต้องไม่พลาดไปเยี่ยมชม คือ วันขึ้น 15 ค่ำ

เดือนห้า ซึ่งตรงกับวันพระ จะเป็นช่วงเวลาที่ราวกับประตูสวรรค์แย้ม

เปิดทอดบันไดพญานาคสู่โลกมนุษย์ แสงทองจะลอดผ่านประตู 15 บาน

มาทาบทาบนก้อนหินศิวลึงก์ดำมะเมื่อม ราวกับองค์ศิวะเทพปรากฏมา

ประทานพร ปรากฏการณ์นี้ในแต่ละปีจะมี 4 ครั้ง เมื่อปีพ.ศ. 2485 จึง

ริเริ่มให้จัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งเป็นครั้งแรก และจัดต่อเนื่องกัน

มาจนถึงทุกวันนี้

ปัจจุบันปราสาทพนมรุ้งกำลังรอการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดก

โลก ที่นี่ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งสโมสรฟุตบอล

บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ได้นำไปเป็นภาพพื้นหลังตราสัญลักษณ์ของทีม และ

ยังปรากฏอยู่ในคำขวัญประจำจังหวัดบุรีรัมย์ที่ว่า “เมืองปราสาทหิน

ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม” อีกด้วย

อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งเปิดให้ชมเวลา 6.00-18.00 น.

ราคาบัตรคนไทยเฉพาะปราสาทพนมรุ้ง 20 บาท ชาวต่างชาติ 100 บาท

สามารถซื้อบัตรรวมปราสาทพนมรุ้งและปราสาทเมืองต่ำได้ในราคา

30 บาทและ 150 บาทตามลำดับ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-4463-1711

37


DREAM DESTINATION

TOWARDS PARADISE AT

THE PHANOM RUNG STONE CASTLE

The Phanom Rung Stone Castle is

a significant Hindu Khmer temple

complex set on the rim of a dormant

volcano in the Buriram province

of Thailand. It is made of pink

sandstone, built in the Angkor style

in the 10th-13th centuries. The stone

castle was once a Hindu Shrine

dedicated to Shiva (a Hindi deity)

that symbolized Mount Kailash, a

holy mountain where Shiva had

resided, according to legend.

It had taken Thailand’s

Department of Fine Arts 17 years

to restore the complex to its

original state. In 2005, the temple

was submitted to UNESCO for

consideration as a future World

Heritage site.

As you enter the site, the long

walkway leading you to the temple

38

August 2018

was once used for royal ceremonies. At the end of the

walkway, there are two Naga bridges that symbolize the

passing from the mortal world to that of the gods.

Once inside the inner sanctuary, you will notice

carvings of the Hindu Gods, Shiva and Vishnu, at the top

of the entrance as well as scenes from the epic legends

of Ramayana. Inside, you will see the main tower that

represents Mount Meru, the Hindu center of the universe.

It is enshrined as the sacred lingam, depicting the

strength of Shiva. You can also explore the two libraries

where sacred Hindi scriptures are kept.

A famous element of the temple is the decorative

lintel depicting a reclining Vishnu. The lintel was stolen

from the temple in the 1960s, found many years later at

the Art Institute of Chicago. After an arrangement with

the Thai government, the lintel was finally restored to its

rightful place in 1988.

The ponds around the Phanom Rung temple

complex symbolize the oceans surrounding Mount Meru.

Being placed at the top of the Phanom Rung hill, the

complex is surrounded by beautiful landscapes with

panoramic views of rural Buriram.

The best time of the month

to visit this temple is during a full

moon. The moon shines brightly,

perfectly above the complex

through all its 15 portals, turning it

into a sort of mystical paradise.

The popularity of the temple

complex has prompted the

province’s famous Buriram United

football club to use the temple as

the team’s logo.

The Phanom Rung Stone

Castle is open to the public with

an entrance fee of 20 Thai baht for

Thai nationals, or 100 Thai baht for

foreign visitors, or a package fee

including entrance to the Lowland

Castle for 30 Thai baht or 150 Thai

baht for foreign visitors. For more

details tel. 0-4463-1711


穿 越 时 空 到 天 堂

帕 侬 蓝 寺

帕 侬 蓝 历 史 公 园 是 以 帕 侬 蓝 寺 为 核 心 的

文 化 保 护 区 域 , 位 于 武 里 喃 府 一 座 死 火 山 山

顶 。 帕 侬 蓝 是 高 棉 语 , 意 即 “ 大 山 ”。 此 处 原

是 古 代 高 棉 城 。

帕 侬 蓝 寺 始 建 于 公 元 十 世 纪 , 直 至 十 三

世 纪 陆 续 有 扩 建 增 修 。 昔 日 一 度 不 被 认 识 的

寺 庙 以 惊 人 的 面 貌 出 现 在 全 世 界 面 前 , 使 人

们 感 慨 。 一 九 三 二 年 美 术 厅 申 请 注 册 为 历 史

遗 迹 。 一 九 八 八 年 举 行 了 “ 帕 侬 蓝 历 史 公 园 ”

开 幕 仪 式 , 自 此 帕 侬 蓝 寺 成 为 了 武 里 喃 府 的

象 征 。

帕 侬 蓝 寺 是 一 座 粉 红 色 砂 岩 寺 。 朝 拜 者

可 以 从 甬 道 上 去 。 里 面 有 蛇 桥 , 人 们 可 以 看 到

蛇 神 娜 迦 塑 像 , 雕 刻 非 常 精 美 。 越 往 上 走 , 越

觉 得 离 天 堂 更 近 了 。 帕 侬 蓝 寺 的 经 典 呈 现 在 面

前 。 上 面 是 湿 婆 毁 灭 之 舞 , 下 面 是 保 护 神 毗 湿

奴 安 详 地 躺 在 蛇 床 上 。 帕 侬 蓝 寺 山 顶 的 寺 庙 象

征 须 弥 山 。 在 山 顶 , 如 果 天 气 好 , 可 以 看 到 对

面 缅 甸 的 扁 担 山 。

农 历 五 月 十 五 是 属 于 佛 陀 的 日 子 , 这 时 天

堂 的 大 门 打 开 了 , 这 是 参 观 帕 侬 蓝 寺 的 特 殊 日

子 。 详 细 信 息 请 联 系 电 话 :0-4463-1711。

39


TRAVEL

WORDS & PHOTOS : JIRAYU EKKUL

40

August 2018


รันธัมบอร์

ป้อมปราการแห่งราชันย์

41


TRAVEL

ครั้งหนึ่งรันธัมบอร์ คือป้อมปราการ

ที่สร้างตำนานและประวัติศาสตร์เล่าขาน

กันว่า ไม่เคยถูกศัตรูหน้าไหนโค่นลงได้

ด้วยภูมิประเทศที่สลับซับซ้อน เทือกเขา

ที่รายล้อมอยู่รอบด้าน ทำให้รันธัมบอร์

สามารถมองเห็นการเคลื่อนทัพของ

ข้าศึกได้ไกลสุดขอบฟ้า จวบจนถึง

ทุกวันนี้ ก็ยังไม่มีใครบอกได้อย่างแน่ชัด

ว่าป้อมปราการที่มีอายุเก่าแก่กว่าพันปี

นั้น ใครเป็นผู้สร้างและสร้างขึ้นตั้งแต่

เมื่อไรกันแน่

ปัจจุบันรันธัมบอร์กลายเป็น

อุทยานแห่งชาติและตัวป้อมปราการ

ก็ได้รับการประกาศให้เป็นมรดก

โลกแล้ว โดยยังคงเป็นป้อมปราการสำคัญทางธรรมชาติ

ทว่ากลับไม่ใช่สถานที่อยู่อาศัยของมนุษย์อีกต่อไป เพราะ

กลายเป็นที่พำนักของสุดยอดราชานักล่าแห่งพงไพร สัตว์

สัญลักษณ์ประจำชาติของประเทศอินเดีย อย่าง เสือโคร่ง

เบงกอล นั่นเอง

ช่างภาพทั่วโลกหลั่งไหลกันมาที่นี่

ก่อนที่พื้นที่รอบป้อมปราการรันธัมบอร์จะได้รับการ

คัดเลือกให้เป็นหนึ่งในเขตรักษาพันธุ์เสือโคร่งเบงกอลรวมกับ

พื้นที่อื่นๆ ในปีค.ศ.1973 และกลายเป็นอุทยานแห่งชาติ

ในอีก 7 ปีต่อมานั้น ได้เกิดวิกฤติจำนวนประชากรเสือโคร่ง

ลดลงอย่างรวดเร็ว เหลือเพียงไม่ถึง 1,200 ตัวจาก 10,000-

20,000 ตัว ตั้งแต่ก่อนศตวรรษที่ 20 เพราะการถูกล่าและ

ถิ่นที่อยู่อาศัยถูกทำลาย จึงมีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ ์อย่างยิ่ง

เป็นเหตุให้ นางอินทิรา คานธี ซึ่งดำรง

ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศ

อินเดียในขณะนั้น ออกคำสั่งให้ริเริ่ม

โครงการเสือโคร่ง (Project Tiger) เพื่อ

ฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งเบงกอลให้กลับ

คืนมาโดยทันที และทุกวันนี้รันธัมบอร์

ถูกยกให้เป็นหนึ่งในเขตรักษาพันธุ์

เสือโคร่งที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด

จากจำนวนประชากรเสือที่เพิ่มมากขึ้น

อย่างเห็นได้ชัด และยังขยายอาณาเขต

ไปยังพื้นที่ต่างๆ โดยรอบ

รันธัมบอร์อยู่ห่างจากเมืองชัยปุระ

เมืองหลวงของรัฐราชสถาน เพียง 160

กิโลเมตรลงมาทางด้านใต้ แต่ก่อน

จะเข้าสู่โลกของเหล่าสรรพสัตว์และ

อาณาจักของราชาแห่งรันธัมบอร์

นักเดินทางต้องผ่านเมืองเล็กๆ ซึ่ง

เปรียบเสมือนเมืองหน้าด่าน ที่มีชื่อว่า

Sawai Madhopur อันเป็นชุมชน

อันศิวิไลซ์ของมนุษย์ด่านสุดท้าย หาก

ย้อนกลับไปเมื่อช่วงระยะเวลา 10 ปี

ที่ผ่านมานั้น แทบจะไม่มีใครรู้จัก

สถานที่แห่งนี้เลย แต่ปัจจุบันหากพูดถึง

เสือโคร่งเบงกอลแล้ว รันธัมบอร์คือ

อุทยานแห่งชาติอันดับหนึ่งและดีที่สุด

ของประเทศอินเดีย ที่นักท่องเที่ยว

จะมีโอกาสได้เห็นเสือโคร่งเบงกอล

อย่างใกล้ชิด

เมื่อนักท่องเที่ยวและช่างภาพจาก

ทั่วโลกหลั่งไหลกันมาที่นี่ ก็ส่งผลให้

เมืองที่มีโรงแรมเล็กๆ และเกสท์เฮาส์

เพียงไม่กี่หลัง กลับกลายเป็นที่ตั้งของ

โรงแรมและรีสอร์ทหรูมากมาย สร้าง

รายได้ให้กับชุมชมปีละมากกว่าหลาย

ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งแตกต่างจากอดีต

ที่การเดินทางไปถ่ายภาพสัตว์ป่าใน

ดินแดนแห่งชมพูทวีปต้องประสบกับ

ความกันดารและถนนหนทางที่ไม่ค่อย

จะเป็นใจนักสำหรับนักเดินทาง

เมื่อรันธัมบอร์ กลายเป็นสถานที่

ดูเสือโคร่งอันดับหนึ่งของอินเดีย หรือ

อาจจะเรียกว่าของโลกก็ว่าได้ ทำให้ต้อง

สำรองที่นั่งและจองล่วงหน้านานหลาย

เดือนหรืออาจข้ามปีเลยทีเดียว และ

นอกจากจะจองตั๋วรถจี๊ปซาฟารีแล้ว

อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดและขาดไม่ได้เลย

คือไกด์แกะรอยเสือโคร่ง ที่เราจำเป็น

ต้องเลือกคนที่เก่งและมีประสบการณ์

ที่สุดในการติดตามหาเสือโคร่ง ภารกิจ

สำคัญครั้งนี้ ต้องติดต่อจองคิวเพื่อล็อค

ตัวล่วงหน้าเช่นเดียวกัน

42

August 2018


รันธัมบอร์ ป้อมปราการมรดกโลก

ไม่ใช่สถานที่อยู่อาศัยของมนุษย์

อีกต่อไป ที่นี่กลายเป็นที่พำนักของ

เสือโคร่งเบงกอล สุดยอดราชา

นักล่าแห่งพงไพร สัตว์สัญลักษณ์

ประจำชาติของประเทศอินเดีย และ

ยังเป็นอุทยานแห่งชาติเต็มไปด้วย

สัตว์ป่าน้อยใหญ่มากมาย

เป็นความโชคดีเมื่อครั้งล่าสุดที่เราวางแผนไปถ่ายภาพ

เสือโคร่ง สายการบินไทยสมายล์ได้เปิดเส้นทางบิน

กรุงเทพ-ชัยปุระ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาในการเดินทาง

ไปมาก ทำให้มีเวลาพักผ่อนร่างกายและเตรียมอุปกรณ์

การถ่ายภาพแถมประหยัดเวลาไปอีกครึ่งวันเต็มๆ จาก

เดิมที่เคยต้องบินจากกรุงเทพไปยังกรุงเดลี พักค้างหนึ่ง

คืน และเช้าตรู่ในวันถัดไปค่อยนั่งรถไฟต่อไปยัง Sawai

Madhopur อีกกว่า 6 ชั่วโมง กว่าจะได้ออกซาฟารีก็เป็น

เวลาบ่ายวันที่สองของการเดินทางแล้ว

เผชิญหน้ากับเสือโคร่งวัยรุ่น

ที่รันธัมบอร์ แบ่งเวลาออกซาฟารี

เป็นสองช่วง คือเช้าและบ่าย และ

อุทยานแบ่งโซนซาฟารีออกเป็น 10 โซน

แต่ละโซนกำหนดให้รถจี๊ปเข้าได้จำนวน

จำกัด ซึ่งแต่ละครั้งที่เข้าไป นักเดินทาง

ไม่สามารถขับรถจี๊ปข้ามโซนได้ จนกว่า

จะเริ่มช่วงใหม่ เพราะฉะนั้นการหาข่าว

วางยุทธวิธี และวางแผนถ่ายภาพเสือ-

โคร่งกับไกด์คู่ใจของเราและคนขับรถจี๊ป

จึงมีความสำคัญมาก

ทันทีที่ไปถึงและเข้าพักที่รีสอร์ท

ไกด์ของผมจะเข้ามาหาเพื่อพูดคุยและ

แจ้งข่าวสารว่าวันนี้ เสือตัวนี้อยู่โซนไหน

เสือตัวไหนทำอะไรอยู่ มีการจับคู่หรือไม่

เสือตัวไหนมีลูกบ้าง แล้วพาลูกออกมา

จากถ้ำหรือยัง หรือมีการล้มกวางเกิดขึ้น

สิ่งเหล่านี้ มีความสำคัญยิ่งยวด เพราะ

ด้วยวัน เวลา และข้อจำกัดของซาฟารี

เราจำเป็นที่จะต้องใช้ทุกนาทีและทุก

โอกาสให้คุ้มค่ามากที่สุด และต้อง

คาดการณ์ล่วงหน้าโดยใช้เหตุการณ์

ในปัจจุบันมาวิเคราะห์ร่วมกันกับ

ประสบการณ์ของไกด์สำหรับฟันธง

ลงไปว่า พรุ่งนี้เช้าเราจะเข้าซาฟารี

ในโซนใด และจะได้เจอกับเป้าหมาย

ของเราไหม ทุกอย่างจำเป็นต้องใช้

43


TRAVEL

ประสบการณ์ รวมถึงโชคชะตาที่จะนำพา

ให้เรากับเสือมาเจอกัน

ตีสี่ คือเวลานัดหมาย แม้จะกำหนด

เวลาเปิดประตูไว้ที่หกโมงเช้าก็ตาม แต่

ในทางปฏิบัติต้องรอให้พระอาทิตย์โผล่

พ้นขอบฟ้าไปก่อน เจ้าหน้าที่ถึงจะยอม

ให้เข้าโซนได้ และหนึ่งในโอกาสที่จะ

ปล่อยผ่านเลยไปไม่ได้ นั่นก็คือการเป็น

รถคันแรกของโซนนั้นในทุกๆ ช่วงเวลา

เพราะหากเจอเสือ ก็ย่อมทำให้เราได้

มุมถ่ายภาพที่ดีที่สุด และถูกรบกวน

จากนักท่องเที่ยวพร้อมรถจี๊ปคันอื่นๆ

น้อยที่สุดนั่นเอง

ที่รันธัมบอร์ เสือไม่กลัวคนเหมือน

เสือตามประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต้ เพราะเสือไม่สนใจคน

บนรถจี๊ป แต่จำเป็นต้องมีกฎเหล็กเพื่อ

ความปลอดภัย ซึ่งไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น

ห้ามลงจากรถจี๊ปโดยเด็ดขาด จนกว่า

รถจะออกจากประตูของอุทยานมาแล้ว

หากจะเข้าห้องน้ำ ต้องขับไปบริเวณที่

ถูกจัดไว้ให้เท่านั้น

ครั้งหนึ่งผมเจอมากับตัวเอง เมื่อ

จอดรถรออยู่ที่หน้าประตูเพื่อเข้าไป

44 August 2018

ซาฟารีในช่วงบ่าย แต่เนื่องจากยังไม่ถึงเวลากำหนดประตูเปิด

เราจึงออกมายืนคุยกันนอกรถ สักพักได้ยินเสียง “กู้ววววว

กู้ววว” เสียงร้องของกวางดาว เริ่มส่งสัญญาณเตือนกันระงม

ทำให้ต้องหันซ้ายหันขวา แต่ก็ยังคุยเล่นกันว่า “ไม่ใช่ว่า

มันนอนหมอบอยู่แถวๆ นี้นะ” ยังไม่ทันสิ้นเสียงหัวเราะ

ของผมที่ยังคงหยอกล้ออยู่กับไกด์ เสียงร้องระวังภัยของ

กวางดาวดังและถี่ขึ้น จนในที่สุด Arrowhead เสือโคร่งวัยรุ่น

เพศเมีย ตัวขนาดเกือบสองเมตรก็เดินออกมาจากชายป่า

ด้านหลังของเรา แล้วหยุดมองมาที่พวกเราซึ่งกำลังยืนอยู่

ข้างถนน วินาทีนั้นผมทำอะไรไม่ถูก เพราะเหมือนถูกมนต์

สะกด เสือไม่ได้มีท่าทีจะคุกคามแต่อย่างใด แต่เป็นครั้งแรก

ที่ได้จ้องตากับเสือในระยะใกล้ขนาดนี้ เสียงกระซิบผ่านหู

ของไกด์เรียกสติผมกลับมา ให้รีบขึ้นรถจี๊ปเดี๋ยวนี้

ภาพสายตาของ Arrowhead ยังคงเป็นแววตาที่ผมจดจำ

ได้มาถึงทุกวันนี้ สายตาคู่นั้นสะท้อนจิตวิญญาณแห่งพงไพร

อันยิ่งใหญ่ ชวนเคารพและยำเกรง สมกับคำว่าจ้าวแห่งสัตว์ป่า

อย่างแท้จริง ทั้งลายพาดกลอนส้มสลับดำอันโดดเด่นเป็นสง่า

ชวนให้มนุษย์ของเราจดจำและหลงใหล กลับทำหน้าที่ของมัน

ได้อย่างแยบยลและเหมาะสมที่สุดในการอำพรางตัวตน

เพื่อล่าและป้องกันตัวในพงไพร นี่คือความมหัศจรรย์ที่สุด

ในการสรรค์สร้างจากธรรมชาติที่จะสามารถจินตนาการได้

กล่าวกันว่า เสือโคร่งที่นั่นแต่ละตัวมีชื่อของตนเอง

และมีนิสัยใจคอแตกต่างกันออกไป ปัจจุบัน Arrowhead

มีลูกแล้ว จากเดิมตอนที่ผมเจอ เธอเพิ่งแยกจากอกแม่

และเริ่มต้นออกหากินเพียงลำพัง

ได้ไม่นานนัก

เป็นเวลากว่า 10 วันเต็ม ที่เราต้อง

ตื่นตั้งแต่ตีสาม เพื่อเตรียมอุปกรณ์

และออกเดินทางก่อนรุ่งสาง เข้าซาฟารี

เป็นคันแรกในช่วงเช้า และกลับออกมา

เป็นคันสุดท้ายก่อนพระอาทิตย์จะ

ลับสิ้นขอบฟ้า รถจี๊ปลัดเลาะติดตาม

ถ่ายภาพเสือโคร่งในทุกสภาพป่า ตั้งแต่

ทะเลสาบ ป่าผลัดใบ ทุ่งหญ้า หนองน้ำ

และผาหินที่สูงชันในรันธัมบอร์ บางวัน

กลับออกมาด้วยรอยยิ้ม บางวันก็เต็ม-

ไปด้วยความว่างเปล่า เพราะไม่เจอ

อะไรเลย อารมณ์ความรู้สึกหลายหลาก

นั้นมีทั้งความสุข สมหวัง และผิดหวัง

ปะปนคละกันไป การตัดสินใจผิดพลาด

การคาดคะเนถูก นับเป็นประสบการณ์

ล้ำค้าที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับจ้าวป่าที่

น่าเกรงขามชนิดนี้

ธรรมชาตินั้น บางวันก็ใจดีล แต่

บางวันก็ไม่มีความปรานีให้กับเราเลย

แต่นั่นคือเสน่ห์ของการติดตามเฝ้าถ่าย

ภาพสัตว์ป่า ในที่ของเขา บ้านของเขา

ในที่ที่เรา...เป็นเพียงแค่ผู้มาเยือน


มุมถ่ายภาพสัตว์ป่าที่

ดีที่สุด เกิดจากโอกาส

ฟ้าประทานให้ได้เป็น

รถคันแรกของโซนนั้น

ในทุกๆ ช่วงเวลา ทั้ง

ลายพาดกลอนส้ม

สลับดำอันโดดเด่นเป็น

สง่าชวนให้มนุษย์ของ

เราจดจำและหลงใหล

และใกล้ชิดกับสัตว์

ป่าชนิดอื่นๆ กว่าครั้ง

ไหนๆ

45 15


TRAVEL

RANTHAMBORE FORT

KINGDOM OF THE SURVIVOR

The formidable Ranthambore

Fort is famous for its historical

stronghold of surrounding

mountains that was used to shield

past invaders. It lies within the

Ranthambore National Park, near

the town of Sawai Madhopur, only

160 kilometers away from Jaipur.

Previously the hunting grounds

of Bengal tigers, India’s national

symbol, it has since become

a UNESCO World Heritage site

since 1973. Its mesmerizing sites

attracting photographers to shoot

its magnificent views.

The park was declared a

tiger reserve under the Gandhi

government due to the exponential

decline of the animal. The number

of tigers shrunk from 10,000-20,000

to a mere 1,200. However, due to

46

August 2018

the success of “Project Tiger”, the number of Bengal

tigers began to rise again, making Ranthambore Park

now the best place in India to see Bengal tigers.

The reserve has grown to become a popular tourist

destination, resulting in a number of five-star hotels

and small guesthouses developing around the area.

Now a multimillion-dollar business, those looking to

catch sight of a Bengal tiger must book guided tours as

advanced as over one year.

Luckily THAI Smile flies direct from Bangkok to

Jaipur. It saved me a great amount of travel time, giving

me the time to relax and prepare my photography

equipment. Before flying with THAI Smile, I had to fly

to Delhi, transit and stay overnight to then take a train

to Sawai Madhopur. This trip took an overwhelming

six hours before my immediate commencement to the

safari the day after.

FACING THE TIGER

The jeep safari tours are divided into morning and

afternoon sessions. The park is split into ten zones,

each zone only limiting a certain

number of jeeps per session.

With this, good planning and

communication with your driver

and guide is crucial when in search

for the perfect shot.

Upon arrival at the resort,

I went straight to my guide for

updates of the tiger’s whereabouts,

its territory, and the location of its

hunting grounds. We planned each

minute of our schedule to follow

the guide’s predictions of the tiger’s

footsteps and where it might be, all

for the perfect shot. With trust in

my guide’s experience, and some

good luck, I looked forward to a

successful endeavor.

We agreed to set out before

sunrise at four in the morning.

Despite the park not opening until


six, we wanted to get a move on to

the first zone as the sun rose. We

wanted a shot of the tigers without

the crowds of tourists in view.

Unlike other places, the tigers at

Ranthambore National Park are not

timid around humans. They simply

do not pay attention to the visitors

and the jeeps. However, for safety

measures, visitors are prohibited

to leave their vehicles until they

exit the park or are at restricted

restroom areas.

There was one morning,

in particular, that I remember.

Standing outside the entrance one

afternoon, simply chatting to the

guide before we headed back in

to the next zone, I suddenly heard

the warning cries of deer. My guide

and I joked about how there might

be a tiger around. But then the cries became louder.

Then, out of the blue, a young female Arrowhead tigress

appeared right behind us. Standing at around two

meters tall, she stopped to look at us by the roadside.

I became hypnotized. I froze. We were lucky she had

decided to ignore us. Once we were safe, the guide

quietly led us back into the car. That day, I had my first

close encounter with a real tiger.

Until today, the look of that Arrowhead tigress still

lays in my mind. She was frightening, yet held such

power. Her prominent coat of orange and black stripes

looked to have magically blended in with its natural

environment.

It is rumored that each tiger carries a name, each

also holding distinctive characteristics. I was told that

my Arrowhead tigress had already given birth to cubs,

now having separated from her mother and living

independently with her cubs.

On my ten-day journey, I woke up each day at

3am to prepare for the day and be the first to enter

the park. I finished each day as the last to leave. I took

photographs of the lakes, forests,

hills, creeks, and cliffs of the

Ranthambore Fort. For some days,

just that was satisfying enough for

me to return with a smile. Though I

had felt empty and unaccomplished

on most other days for not having

spotted a single tiger. The trip was

filled with a mixture of emotions;

from happiness to disappointment,

to satisfaction and frustration. I had

to come to terms with my wrong

decisions as learning curves to

further understand the behavior of

these tigers.

There were days where luck

was on our side. Other days, not

so much. But that was exactly the

beauty of the search for the Bengal

tigers – trailing through their homes

and territories, just as a mere visitor.

47


TRAVEL

48

August 2018


坚 固 的 堡 垒 —— 伦 滕 波 尔

历 史 上 , 伦 滕 波 尔 是 一 座 坚 固 的 堡 垒 , 从 来 没 有

敌 人 占 领 过 。 根 据 山 脉 和 复 杂 地 形 , 使 伦 滕 波 尔 能 远

望 敌 人 的 逼 近 , 至 今 仍 不 能 明 确 告 诉 这 座 堡 垒 是 什 么

时 候 由 谁 建 造 的 。

伦 滕 波 尔 是 自 然 堡 垒 , 其 被 宣 布 为 国 家 公 园 并 被

列 入 世 界 遗 产 名 录 , 如 今 堡 垒 成 为 印 度 著 名 猎 场 、 也

是 印 度 形 象 动 物 的 居 住 地 —— 印 度 虎 。

全 球 摄 影 师 的 聚 集 点

1973 年 , 伦 滕 波 尔 堡 垒 同 其 他 七 个 地 方 被 印 度

政 府 列 入 印 度 虎 保 护 区 , 随 后 七 年 被 宣 布 为 国 家 公

园 。20 世 纪 初 印 度 虎 数 量 为 10,000-20,000 只 , 如 今

印 度 虎 数 量 大 减 不 足 1,200 只 , 主 要 原 因 为 人 类 破 坏 了

大 自 然 以 及 大 量 猎 杀 , 濒 临 绝 种 。 前 印 度 总 理 英 迪 拉 ·

甘 地 下 令 快 速 增 加 印 度 虎 的 数 量 ( 老 虎 计 划 ), 如 今

伦 滕 波 尔 保 护 区 的 印 度 虎 数 量 明 显 增 加 , 并 且 扩 展 到

周 边 地 区 。

伦 滕 波 尔 距 离 拉 贾 斯 坦 邦 的 斋 浦 尔 市 仅 160 公 里 ,

经 过 瑟 瓦 伊 马 托 布 尔 市 再 进 入 伦 滕 波 尔 市 —— 印 度 野

生 动 物 之 家 , 印 度 最 著 名 的 国 家 公 园 。

近 几 年 来 , 世 界 各 地 的 游 客 和 摄 影 师 涌 入 伦 滕 波

尔 , 使 城 市 发 展 成 了 现 代 城 市 , 酒 店 不 计 其 数 , 推 动

了 城 市 的 经 济 发 展 。

伦 滕 波 尔 是 观 看 印 度 虎 的 最 佳 地 点 , 或 许 是 世 界

最 佳 地 点 。 游 客 需 提 前 几 个 月 或 提 前 一 年 预 定 门 票 。

除 了 野 生 动 物 园 吉 普 车 以 外 还 得 预 约 当 地 经 验 丰 富 的

野 生 动 物 园 导 游 。

幸 运 的 是 , 最 近 泰 国 微 笑 航 空 公 司 开 通 了 曼 谷 至

斋 浦 尔 航 班 , 给 游 客 提 供 了 便 利 又 省 时 。 让 我 有 更 多

的 时 间 观 赏 印 度 虎 。

面 对 年 轻 的 老 虎

伦 滕 波 尔 野 生 动 物 园 的 吉 普 车 分 为 上 午 和 下 午 两

段 时 间 。 野 生 动 物 园 分 十 个 区 , 各 区 规 定 吉 普 车 进 入

区 内 数 量 , 于 是 游 客 不 能 开 车 越 区 。 因 此 游 客 必 须 安

排 好 参 观 行 程 。

当 我 到 达 度 假 村 , 导 游 给 我 介 绍 了 印 度 虎 的 所 在

地 , 这 些 资 讯 对 游 客 非 常 重 要 , 因 为 要 有 效 把 握 观 赏

的 每 一 秒 钟 , 计 划 好 第 二 天 的 旅 游 路 线 。

凌 晨 四 点 是 我 和 导 游 约 定 的 时 间 , 虽 然 动 物 园 六

点 开 门 。 按 惯 例 是 日 出 后 才 开 门 入 园 。 重 要 的 是 如 我

们 是 第 一 辆 车 进 入 动 物 园 的 话 就 有 机 会 拍 摄 最 好 印 度

虎 的 照 片 及 风 光 , 因 为 进 入 动 物 园 的 吉 普 车 还 不 多 。

伦 滕 波 尔 的 印 度 虎 不 怕 游 客 , 根 本 就 不 理 睬 吉 普

车 , 不 过 游 客 必 须 遵 守 游 区 的 规 定 , 为 了 游 客 的 安

全 。 如 游 客 要 上 洗 手 间 , 必 须 开 车 到 规 定 的 地 点 。

一 次 , 我 等 着 进 入 动 物 园 , 听 到 了 白 斑 鹿 大 喊 ,

我 还 认 为 是 一 般 的 动 物 声 , 过 了 一 会 , 身 长 两 米 的 母

印 度 虎 “Arrow head” 出 现 在 园 内 与 我 们 隔 着 园 门 , 真

令 人 恐 惧 , 我 们 非 常 尴 尬 , 是 我 距 离 老 虎 最 近 的 , 不

过 老 虎 并 没 有 伤 着 我 们 。

至 今 , 我 还 记 得 “Arrow head” 的 那 双 眼 神 是 勇 猛

的 眼 神 。 身 淡 黄 色 的 长 毛 染 着 黑 色 条 纹 极 有 吸 引 力 ,

是 自 然 创 造 的 完 美 。

据 说 , 那 里 的 每 只 印 度 虎 都 有 名 称 。 如 今 “Arrow

head” 已 生 子 , 而 当 时 它 刚 离 开 母 亲 独 立 生 活 。

虽 然 过 去 我 连 续 十 天 凌 晨 三 点 起 床 , 为 了 是 第 一

辆 车 进 入 园 内 , 并 在 日 落 前 最 后 一 辆 车 出 园 。 我 们 的

吉 普 车 越 过 草 原 、 山 地 及 河 流 等 。 有 成 功 也 有 失 望 ,

有 幸 福 也 有 苦 难 。 让 我 体 会 到 老 虎 的 伟 大 , 是 我 人 生

难 忘 的 经 验 。

自 然 有 时 候 对 我 们 很 友 好 , 也 有 时 候 对 我 们 也 是

无 情 , 这 就 是 自 然 的 魅 力 。

49


TRAVEL

เสน่ห์สถาปัตยกรรม

งดงามในมุมไบ

ดื่มด่ำอดีตกาล กับตึกสูง อาคาร สิ่งก่อสร้างมรดกโลก

50

August 2018The Taj Mahal Palace

มุมไบ ตั้งอยู่ทางชายฝั่งตะวันตกของอินเดีย

ซึ่งเดิมชื่อ บอมเบย์ แม้ผ่านพ้นช่วงเวลา ของ

การตกเป็นอาณานิคมมานานแล้ว แต่เสน่ห์

แบบตะวันตกยังคงหลงเหลือให้เราได้สัมผัส

อยู่ตลอดเส้นทางในเมือง ตึกรามบ้านช่อง

และอาคารสำคัญๆ ขนาดใหญ่ ก่อสร้างด้วย

สถาปัตยกรรมอันงดงาม

Taj Mahal Palace and Tower

โรงแรมทัชมาฮาล พาเลซ โรงแรมระดับ 5

ดาว สร้างโดยตระกูล ทาทา ในปีพ.ศ. 2446

สถาปัตยกรรมผสมผสาน ระหว่างอินเดียกับ

มุสลิม และยังใช้เป็นสถานที่รับรองบุคคลที่

มีชื่อเสียงมาตลอดช่วงเวลากว่าหนึ่งร้อยปี

อีกทั้งยังเป็นแลนด์มาร์คหนึ่งของมุมไบ

Chhatrapati Shivaji Terminus

Railway Station สถานีฉัตรปติศิวาชี

หรือ สถานี Victoria เป็นสถานีรถไฟแห่ง

ประวัติศาสตร์ที่เป็นศูนย์กลางการขนส่ง

ทางรางเขตภาคกลางอินเดีย ออกแบบโดย

สถาปนิกชาวอังกฤษด้วยสถาปัตยกรรมโกธิค

ผสมผสานกับสถาปัตยกรรมโมกุล ตัวอาคาร

สถานีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

จากองค์การยูเนสโก เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที

นักท่องเที่ยวต้องมาชม

Bombay High Court ศาลสูงที่เก่าแก่

ที่สุดแห่งหนึ่งของอินเดีย ศาลฎีกาแห่งนี้

เป็นอีกหนึ่งอาคารที่ได้รับการขึ้นทะเบียน

เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก ด้วย

สถาปัตยกรรมแบบโกธิคอังกฤษยุคแรก

ที่มีเสาขนาดใหญ่และบันไดกว้าง ด้านหน้า

อาคารมีความงดงามตระการตายิ่งนัก

Basilica of Our Lady of the

Mount โบสถ์อันโดดเด่น ตั้งตระหง่าน

บนยอดเขา ยืนตรงทางเข้าหลักเพื่อชื่นชม

ความงามของโบสถ์แนวโกธิคด้านหน้า ซึ่ง

มีลักษณะเหมือนปราสาท แหงนดูยอด

หอคอยคู่ตั้งตระหง่านที่มีความสูงถึง 30

เมตร โดยหอคอยทั้งคู่ประดับประดาด้วย

ยอดแหลมทรงพีระมิด ใช้เวลาเพลิดเพลิน

ไปกับทัศนียภาพอันงดงามริมชายฝั่งทะเล

และทิวทัศน์ของเมืองมุมไบ ควรเดินทางมา

ถึงช่วงเย็นๆ เพื่อซึมซับบรรยากาศและชม

ดวงตะวันล่วงลับขอบฟ้าที่งดงาม

51


TRAVEL

MUMBAI’S CHARMING

ARCHITECTURE

On the western coast of India lies

the city of Mumbai, formerly known

as Bombay. What makes this city so

beautiful is its architecture, with its

buildings and houses having lasted

since its colonial days.

The Taj Mahal Palace and

Tower, one of India’s five-star hotels,

was built by the Tata family in 1903.

It is Mumbai’s landmark for Indian-

Muslim architecture, and for over 100

years a place for the rich and famous

to visit and stay.

The Chhatrapati Shivaji

Terminus Railway Station, formerly

known as Victoria Terminus, is a

historic railway station serving as the

headquarters of the Central Railways

and a UNESCO World Heritage site.

Built by a British architect, it exhibits

an interchange of Gothic and Mogul

designs. A definite must-see for art

lovers and historians.

The Bombay High Court, one

of the oldest High Courts of India and

a UNESCO World Heritage site. Its

beautiful structure with giant pillars

and wide staircases is of early Gothic

architecture.

The Basilica of Our Lady of the

Mount is a prominent Gothic church

that resembles a sort of castle.

Distinct because of its two pyramidshaped

towers, each reaching a

height of thirty meters, it is built on a

hillock overlooking the sea. The best

time to visit the church is at sunset to

catch the city’s panoramic view.

52

August 2018


The Chhatrapati Shivaji

Terminus Railway Station

The Basilica of Our Lady

of the Mount

The Bombay High Court

孟 买 璀 璨 迷 人 的 建 筑 物

孟 买 (Mumbai, 英 语 旧 名 :Bombay) 位

于 印 度 西 海 岸 外 , 虽 然 沦 为 殖 民 地 很 长 一 段 时

间 , 但 沿 路 很 多 重 要 建 筑 都 明 显 受 到 了 强 烈 的

欧 式 宏 伟 建 筑 特 色 感 染 。

泰 姬 玛 哈 酒 店 是 塔 塔 家 族 于 1903 年 建 立 的

一 家 有 名 望 的 五 星 级 酒 店 , 融 印 度 风 格 和 穆 斯

林 风 格 等 于 一 体 , 百 余 年 来 深 受 社 会 名 流 的 青

睐 , 是 孟 买 经 典 标 志 性 建 筑 。

贾 特 拉 帕 蒂 · 希 瓦 吉 终 点 站 旧 名 维 多 利 亚

终 点 站 , 是 一 座 历 史 悠 久 的 火 车 站 , 是 印 度 交

通 枢 纽 。 车 站 由 英 国 建 筑 师 设 计 , 融 合 了 哥 特

复 兴 建 筑 风 格 与 传 统 印 度 莫 卧 儿 帝 国 建 筑 风

格 , 被 联 合 国 教 科 文 组 织 列 为 世 界 遗 产 。

孟 买 高 等 法 院 是 印 度 最 古 老 的 高 等 法 院 之

一 , 被 联 合 国 教 科 文 组 织 列 为 世 界 遗 产 。 哥 特

式 复 兴 的 建 筑 风 格 中 透 着 早 期 英 国 的 影 子 , 大

柱 子 宽 楼 梯 , 法 院 正 门 非 常 宏 伟 漂 亮 。

山 上 圣 母 圣 殿 是 一 座 位 于 山 丘 上 的 有 名 罗

马 天 主 教 宗 座 圣 殿 。 站 在 正 门 入 口 处 , 最 能 感

受 哥 德 式 教 堂 城 堡 般 的 恢 弘 气 势 ,30 米 高 的 金

字 型 双 塔 高 耸 入 云 。 黄 昏 时 候 , 可 以 驻 足 细 赏

璀 璨 夕 阳 没 入 地 平 线 的 壮 丽 美 景 。

53


GALLERY

Through My Drawings

อดีตวิศวกรการบินและอวกาศผู้นี้

ได้บันทึกเรื่องราวการท่องเที่ยวรอบ

โลกกว่า 60 ประเทศ JOSÉ NARANJA

หนุ่มสเปนผู้รักการเดินทาง จดบันทึก

เรื่องราว วาดความประทับใจ จาก

การเดินทางท่องเที่ยวไปตามประเทศ

ต่างๆ ผ่านน้ำาหมึก สี รูปถ่าย แสตมป์

และการตัดแปะ ลงสมุดบันทึกเล่มเล็ก

ได้อย่างสวยงามราวกับงานศิลปะมา

นานกว่า 13 ปี จนทำาให้หลายคนที่พบ

เห็นตกหลุมรักโลกเล็กๆ ใบนี้ของเขา

JOSÉ NARANJA

WORDS : KRISSANA KOCHATHAMARAT

PHOTOS : JOSÉ NARANJA

54

August 2018


55


GALLERY

โฮเซ่เริ่มต้นการเขียนบันทึก

ของเขาในวันที่ได้รู้จักกับ

สมุดเล่มเล็ก 192 หน้า ขนาด

9×14 นิ้ว ของ Moleskine

เพราะขนาดของสมุดเหมาะ

สำาหรับพกพาไปได้ทุกที่

ปัจจุบันเขาทำาสมุดขึ้นมาใช้เอง

และได้สอนวิธีการทำาในบล็อค

ส่วนตัว ยิ่งตั้งใจดูบันทึกแต่ละ

หน้าของโฮเซ่โดยละเอียด ยิ่ง

ไม่น่าเชื่อว่าทั้งหมดนี้ วาดและ

เขียนขึ้นมาทั้งหมดด้วยมือ

ของเขาบันทึกเรื่องราวต่างๆ

ที่ผ่านเข้ามาทุกวัน การทำาและ

บันทึกเล่มเล็กเหล่านี้ คือส่วน

หนึ่งของชีวิต โฮเซ่อธิบายถึง

งานของเขาว่ามันเปรียบดั่ง

“ตู้เซฟแห่งความฝัน ความคิด

และประสบการณ์”

It has been 13 years since

Spanish artist José Naranja,

a former aerospace engineer,

began filling pocket-sized

notebooks with his travels

around the world in over 60

countries. Each notebook

is filled with collections of

his writings, illustrations,

stamps, and photos

beautifully documented

from his life as a welltraveled

artist.

Naranja fell in love with the

convenience of his 192-page,

compact sized Moleskine

notebooks, inspiring him to

begin hand-making his own.

Today, the self proclaimed

“notebook maker” shares

his bookbinding skills on

his blog where he claims,

“the notebook is like a vault

full of dreams, ideas, and

experiences. You add a part

of yourself in it.”

54 56

June August 2018


“โต๊ะทำงานวันนี้” การมีสตูดิโอ

แบบพกพาไปได้ทุกที่คือไอเดียอัน

สุดยอดที่สุดแล้ว เขาเดินทางโดยใช้

เป้ใบเล็กเพียงใบเดียว มีเสื้อผ้า

แล็ปทอป(ซึ่งเป็นสิ่งที่มีน้ำหนักมาก

ที่สุด) และอุปกรณ์ในการเขียนบันทึก

น้ำหนักรวมประมาณไม่เกิน 8 กิโลกรัม

He calls his notebook “the best

work desk today” – a mobile

studio, portable everywhere and

anywhere. He travels with only a

small backpack, some clothes,

a laptop (his heaviest item), and

art supplies to fill his sketchbook

with delicate illustrations. All this,

no more than eight kilograms in

weight.

57


GALLERY

เขายอมรับว่าประเทศไทยเป็น

ประเทศที่เขาชอบที่สุดนับจาก

ครั้งแรกที่ได้มาเยือนเมื่อปี

ค.ศ.2007 ซึ่งสัมผัสได้จาก

ภาพบันทึกเกี่ยวกับการมาเยือน

ไทยหลายๆ ครั้งของเขา ล่าสุด

โฮเซ่ได้โพสต์บอกไว้ในโซเชียล

ส่วนตัวด้วยความตื่นเต้นและ

ภูมิใจว่า เขากำาลังจะมีโปรเจค

ใหม่กับทางการท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทย (TAT) ชื่อ “Amazing

Thailand Through My Drawing”

ติดตามได้เร็วๆ นี้

Thailand has always been

a favorite of his for travel

and pleasure, since his first

visit in 2007. He has visited

many times since. Recently

expressing his pride and

excitement to be working

on his new project, Amazing

Thailand Through My

Drawings, he will be working

alongside the Tourism

Authority of Thailand (TAT).

Stay tuned!

To find out more, you can visit his website to follow the artist’s daily

updates from his sketchbooks. Website: josenaranja.blogspot.com

Facebook: @josenaranjasite and Instagram: @jose_naranja

54 58

June August 2018


59


TRAVEL

สุขใจที่ได้ปั่น

เมื่อวัย 60!

WORDS: MADAME BIKE

PHOTOS: TEERIN VANIKIETI, AMNUAY SARACHAT

60

August 2018


ยานพาหนะสองล้อ เคลื่อนที่โดยอาศัย

พลังงานจลน์จากแรงมนุษย์ที่เราเรียกว่า

จักรยาน นั้น สร้างสิ่งมหัศจรรย์มากมาย

ขึ้นบนโลก บรรยายออกมาเป็นคำพูด

ได้ยากยิ่ง ทว่ากลับล้นปรี่ออกมาจากใจ

เพราะทุกการเดินทางด้วยแรงปั่น นอกจาก

ทำให้เห็นโลกในมุมใหม่ ธรรมชาติรอบตัว

ที่ได้สัมผัส ก่อเกิดแรงบันดาลใจให้ผู้หญิง

ในวัย 60 ลุกขึ้นมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง

จากมนุษย์เงินเดือน คนที่ทำงาน

นั่งโต๊ะอยู่หน้าคอมพิวเตอร์มาตลอดชีวิต

และเป็นคนที่ไม่สนใจการออกกำลังกาย

หรือเล่นกีฬาใดๆ พอถึงเวลาหลังเกษียณ

ชีวิตเริ่มว่างเปล่าและรู้สึกว่าตนเองมีเวลา

มากมาย ขณะเดียวกันก็คิดอยู่เสมอว่า

จะต้องใช้เวลาในปั้นปลายชีวิตนี้ให้คุ้มค่า

แรงบันดาลใจที่ทำให้หญิงวัย 59 ปี

คนหนึ่งลุกขึ้นมาหัดปั่นจักรยาน เกิดจาก

การติดตามกิจกรรม Bike for Mom

ปั่นเพื่อแม่ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 16 สิงหาคม

พ.ศ.​2558 ซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์ครั้ง

ยิ่งใหญ่เมื่อประชาชนหลายแสนคน

ออกมาปั่นจักรยานกันอย่างพร้อมเพรียง

เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีเฉลิม-

พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องใน

โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

83 พรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ทำให้เกิดความปิติซาบซึ้งและปรารถนา

อย่างแรงกล้าที่จะร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน

ครั้งนั้น ถึงแม้จะไม่เคยนึกสนใจ ไม่มี

จักรยาน และที่สำคัญเป็นคนที่ไม่เคย

ปั่นจักรยานมาก่อนเลยในชีวิต

และแล้วความฝันก็เป็นจริง เมื่อ

เพื่อนสนิทซื้อจักรยานแบบพับได้คันหนึ่ง

ให้ในวันเกิด จึงหัดปั่นในหมู่บ้านก่อน

ครั้งแรกที่ปั่นก็รู้สึกตื่นเต้นและอายมาก

แถมกลัวเสียหน้าลูกสาว (ไม่ใช่กลัว

ลูกสาวเสียหน้า) เพราะเธอมายืนกำกับ

อยู่มิได้ห่าง คงกลัวว่าแม่จะมาบาดเจ็บ

สาหัสในวัยอันไม่สมควร แต่ด้วยความ

61


TRAVEL

มุ่งมั่นในการปั่น สุดท้ายก็สามารถปั่น

รอบหมู่บ้านอย่างช้าๆ หลายเที่ยวโดย

ไม่ล้ม หลังจากนั้นไม่กี่เดือนก็รวบรวม

ความกล้า ชักชวนลูกและเพื่อนสนิท

ออกไปปั่นนอกบ้านเป็นครั้งแรก เริ่มที่

สวนรถไฟ หรือสวนวชิรเบญจทัศ ซึ่งมี

เส้นทางจักรยานที่ปลอดภัย

ทุกครั้งที่ปั่นจะรู้สึกถึงความสนุก

ทั้งลมเย็นสบายพัดมากระทบใบหน้า

รื่นรมย์กับกลิ่นดอกไม้หอมริมทาง เกิด

เป็นความประทับใจที่หาได้ยากยิ่งจาก

การออกกำลังกายชนิดอื่นๆ

หลังจากวันนั้นจึงติดใจและหลงใหล

การปั่นจักรยาน จากนักปั่นมือสมัครเล่น

ก็เริ่มเอาจริงเอาจังมากขึ้นด้วยการ

ค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต ดูเส้นทาง

จักรยานในกรุงเทพฯ สวนสาธารณะ

ต่างๆ เพื่อจะร่วมสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ

กับกลุ่มนักปั่น รวมทั้งเปลี่ยนบรรยากาศ

และทิวทัศน์อันสวยงามแปลกตาและ

ที่ดีไปกว่านั้นคือการสร้างสัมพันธ์ให้

แน่นแฟ้นด้วยการชวนเพื่อนวัยเกษียณ

ที่รักกีฬา และชอบการผจญภัยมาเข้าร่วม

กิจกรรมนี้ร่วมกัน พร้อมตั้งปณิธาน

อย่างแน่วแน่ว่าจะเป็นแรงบันดาลใจ

ให้ผู้หญิงในวัยเกษียณลุกขึ้นมาปั่น

จักรยานเพื่อสุขภาพ ตลอดจนรวม

สมาชิกวัยเดียวกันให้มากที่สุดเพื่อ

ทำให้การปั่นจักรยานนอกสถานที่

สนุกสนานครื้นเครงมากขึ้น

เมื่อปั่นคล่องขึ้นแล้ว ก็ถึงเวลาเปลี่ยนจากจักรยานพับ

มาเป็นจักรยานภูเขาเพราะทรงตัวได้ดีกว่า มีการเตรียมตัว

ด้านอุปกรณ์และการแต่งกายให้พร้อมมากกว่าเดิมสำหรับการ

ปั่นจักรยาน ทั้งหมวกกันน็อค ถุงมือ รวมไปถึงกางเกงจักรยาน

ที่มีแผ่นเจล 8D ให้ความนุ่มรองรับบั้นท้าย ถุงเท้าที่ใช้ส ำหรับ

ปั่นจักรยานเพื่อให้เท้าและส้นเท้ากระชับ รวมทั้งไอเท็มสำคัญ

ที่ต้องมีติดตัวไว้เสมอคือ กระเป๋าคาดเอวไว้ใส่มือถือ นอกจากนั้น

ยังคำนึงถึงสุขภาพผิว ต้องพึ่งพาครีมกันแดดดีๆ ชนิดกันน้ำ

และที่ขาดไม่ได้เลยคืออารมณ์สนุกที่ได้เลือกชุดปั่นจักรยาน

สีสันสวยงามตามแฟชั่นทำให้รู้สึกกระชุ่มกระชวยและเบิกบาน

ใจทุกครั้งที่ได้สวมใส่

หากวันใดไม่ติดภารกิจสำคัญ ก็จะออกปากชักชวนเพื่อนๆ

ไปปั่นจักรยานเพื่อหลีกเลี่ยงความแออัดและการจราจรที่ติดขัด

ซึ่งสถานที่ที่จัดสรรมาเพื่อการปั่นจักรยานนั้นมีมากมายทั่วกรุง

อาทิเช่น ศูนย์กีฬาบึงหนองบอน ติดกับสวนหลวง ร.9

เส้นทางจักรยานสำหรับคนปั่นเร็วและปั่นช้า และยังมีที่จอดรถ

กว้างขวางพร้อมห้องน้ำสะอาดให้บริการเป็นระยะ หรือหาก

ต้องการลองเปลี่ยนบรรยากาศไปปั่นจักรยานนอกเมือง

ริมชายหาดบางแสน ชลบุรี ก็เป็นอีกมุดหมายที่น่าสนใจ

เดินทางไม่ไกล ขับรถไปสะดวก โดยกำหนดระยะทางปั่น

บริเวณริมชายหาดบางแสน เริ่มจากแหลมแท่นผ่านอ่าววอนนภา

และไปสิ้นสุดที่สะพานปลา ท่ามกลางบรรยากาศสวยงามเกิน

บรรยาย หรือจะเป็นที่ จันทบุรี จังหวัดที่มีเส้นทางจักรยานที่

ยาวที่สุดในประเทศไทย อาจจะท้าทายเล็กน้อยสำหรับมือใหม่

ด้วยเส้นทางขึ้นเนินชันสลับกับการปั่นเลียบชายทะเล

และสถานที่สุดท้ายที่ขอแนะนำเพื่อเพิ่มรสชาติในการปั ่น

จักรยานพร้อมชื่นชมทิวทัศน์สวยงามใหม่ๆ ในต่างแดน

นั่นคือ ญี่ปุ่น กับการปั่นรอบทะเลสาบคาวากูจิโกะ ด้วยระยะ

ทางประมาณ 20 กิโลเมตร รอบทะเลสาบที่สวยงามนับเป็น

ประสบการณ์ที่ไม่อาจลืมเลือน สถานที่แห่งนี้นอกจากจะมี

เส้นทางปั่นจักรยานปลอดภัยอย่างมาก

แล้ว ยังมีพิพิธภัณฑ์ ร้านกาแฟน่ารัก

ริมทะเลสาบให้แวะระหว่างทาง โดย

นักท่องเที่ยวสามารถเช่าจักรยานได้ใน

ราคาถูกได้ตลอดทั้งวันในราคาเพียง

400 บาท และได้ดื่มด่ำกับวิวภูเขาฟูจิ

ตลอดทาง เราขอแนะนำสำหรับนักปั่น

ในร่างนักท่องเที่ยวควรเดินทางไปญี่ปุ่น

ในช่วงฤดูใบไม้ผลิหรือต้นฤดูใบไม้ร่วง

เพราะอากาศจะไม่หนาวมากนัก เหมาะ

กับการปั่นจักรยานชมวิว

หลังจากใช้เวลาอยู่บนอานจักรยาน

ได้ประมาณปีกว่า เราก็ได้ค้นพบข้อดี

มากมาย นอกจากจะได้ผ่อนคลาย

ความเครียดและเปลี่ยนบรรยากาศ

ยังช่วยฟื้นฟูสุขภาพให้แข็งแรง รักษา

รูปร่างให้กระชับ มีกล้ามเนื้อ เลือดลม

หมุนเวียนดีขึ้น และที่สำคัญที่สุดคือ

ไม่ป่วยง่าย ไม่ต้องพึ่งยาหรือหาหมอ

ให้สิ้นเปลือง

เพียงเท่านี้คงจะพิสูจน์ได้แล้วว่า

ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกเพศทุกวัย

โดยเฉพาะเพื่อนๆ วัยเกษียณทั้งหลาย

จะลุกขึ้นมาออกกำลังกายด้วยการปั่น

จักรยาน โดยใช้เ้วลาเพียงสัปดาห์ละ

2–3 ครั้ง แล้วทุกคนจะได้พบกับ

ประสบการณ์ที่แปลกใหม่ ตื่นเต้นเร้าใจ

จนอยากจะกระโจนลุกจากเตียงทุกเช้า

เพื่อออกไปผจญภัยโลกใบใหม่พร้อมกับ

เพื่อนสองล้อคู่ใจ

62

August 2018


TRAVEL

LOVE AT FIRST BIKE (AT 60)

Nothing makes me happier than

riding my bicycle at the ripe age of 60!

After years of working a busy 9 to

5 job, retirement seemed so empty. I

was determined to enjoy this phase

of life, keeping myself mentally and

physically strong.

I was inspired after watching

the live TV broadcasts of “Bike for

Mom”, a nation-wide bike marathon

to celebrate our Queen Sirikit’s 83rd

birthday. Led by, then, the Crown

Prince Vajiralongkorn, I watched

cyclists glide through the streets of

Bangkok, mesmerized. It was then I

suddenly wanted to start biking.

I had never been interested in

sports, so I was quite afraid at the

beginning. I rode on my bike around

my own neighborhood for many

months before I had enough courage

to go to the Vajirabenjatat Park (Suan

Road Fai) with my best friend and

daughter to ride my bike. It is a great

park to ride bikes in because of its

safe bike lanes. It was exhilarating to

have the wind brush gently against

my face as I rode on my bike.

I began riding my bike everyday. I

was restless at home, often searching

for new places to explore. I invited

more friends and retirees to join me.

I later purchased a mountain

bike when I became more confident.

I also purchased fancy cycling

clothes and gear that made me feel

very sporty! I bought a new helmet

and fancy cycling outfits, and other

things to prepare me for my bike

rides. Biking made me feel young

and happy again. I looked forward

to getting dressed into my cycling

gear to prepare for my exciting

adventures.

Here are some recommended

places for some scenic rides:

BUENG NONG BON SPORTS

CENTER

The beautiful sports center is

filled with little islands on a huge

lake and is a hidden paradise in the

eastern outskirts of Bangkok. The

Center is right next to the Rama IX

Park, and has two bike lanes offering

an exclusive lane for casual bikers

64 August 2018

and the other for racers. It is a magical place with birds

flying around the red flame trees and hibiscus bushes.

The mornings are very peaceful. There are also clean

restrooms and ample parking spaces.

BANGSAEN BEACH, CHONBURI

My first bike tour outside of Bangkok was in

Bangsaen Beach, a small beach town only ninety

minutes east of Bangkok. This bike tour is an easy ride

for both old and young cyclists.

KAWAGUCHIKO, JAPAN

My first bike tour abroad was in Kawaguchiko,

Japan. The best time to go is in spring or autumn for

its mild weather. The bike route is easy, and you can

stop at local museums and cute little cafes around the

lake. You also get captivating view

of the famous Mt. Fuji on the bike

ride.

Biking has changed my

perspective of retirement. It has

shown me that it can be beautiful,

fulfilling, and inspiring. This new

hobby has improved both my

mental and physical health. I

heavily encourage all retirees start

cycling. You will discover that it has

great benefits to both your mind

and body.

For updates you can visit my FB

page, ‘Madame Bike’.


TRAVEL

66

August 2018

60 岁 骑 车 的 快 乐

自 行 车 神 奇 轮 子 带 我 们 既 看 到 了 崭 新 的 世 界 、 又 欣 赏 了 美

丽 的 大 自 然 。 自 行 车 使 60 岁 的 妇 女 开 始 了 新 的 人 生 。

一 辈 子 坐 在 电 脑 前 工 作 的 上 班 族 , 他 们 往 往 忽 视 身 体 锻 炼

和 体 育 活 动 。 退 休 后 , 充 裕 的 时 间 令 他 们 开 始 思 考 。 一 个 人 的

晚 年 生 活 如 何 才 能 有 价 值 、 更 快 乐 , 身 体 身 心 俱 健 康 。

2015 年 8 月 16 日 , 电 视 台 举 办 了 “ 为 母 亲 骑 车 ” 的 活 动 , 全

国 几 十 万 自 行 车 爱 好 者 参 加 , 并 一 起 向 九 世 皇 后 表 示 效 忠 。 一

位 59 岁 即 将 退 休 的 女 士 受 此 活 动 的 影 响 产 生 了 强 烈 的 骑 自 行

车 的 愿 望 。 在 她 生 日 的 那 天 , 朋 友 买 了 一 辆 折 叠 式 自 行 车 送 给

她 。 于 是 , 她 在 小 区 里 练 习 骑 车 。 第 一 次 骑 车 , 她 非 常 兴 奋 ,

又 感 到 紧 张 。 她 下 定 决 心 , 唱 着 九 世 皇 的 歌 曲 鼓 励 自 己 , 她 感

到 内 心 前 所 未 有 的 快 乐 。

几 个 月 后 , 她 就 邀 朋 友 们 去 火 车 公 园 骑 车 了 。 这 公 园 里 有

安 全 的 自 行 车 道 , 广 阔 的 、 阴 凉 的 大 公 园 里 空 气 清 新 、 凉 风 佛

面 、 花 香 宜 人 、 沁 人 心 脾 。 良 好 的 骑 车 环 境 使 她 印 象 深 刻 , 难

以 忘 怀 。

自 此 以 后 , 她 更 醉 心 于 骑 车 了 。 为 了 推 动 退 休 年 龄 的 女 性

重 视 骑 车 、 为 了 让 骑 车 者 在 骑 车 时 欣 赏 秀 丽 的 景 色 , 有 更 好 的

骑 车 环 境 , 她 在 网 上 寻 找 曼 谷 各 公 园 的 自 行 车 道 推 荐 给 大 家 。

同 时 , 她 把 折 叠 自 行 车 换 成 了 山 地 自 行 车 , 并 准 备 了 很 多 骑 车

的 设 备 , 如 头 盔 、 太 阳 镜 、 保 护 臀 部 的 裤 子 、 腰 包 等 等 。 这

样 , 骑 车 活 动 就 更 有 趣 、 更 快 乐 、 更 安 全 了 。

骑 自 行 车 运 动 能 使 身 体 健 康 。 呼 吸 通 畅 、 身 材 健 美 、 缩 小

腹 部 脂 肪 、 加 强 腿 部 肌 肉 力 量 、 小 腿 血 液 循 环 更 好 。

是 时 候 了 , 每 个 泰 国 男 女 , 特 别 是 退 休 的 朋 友 运 动 起 来 ,

每 周 二 至 三 次 骑 自 行 车 , 让 我 们 远 离 医 生 , 更 健 康 地 生 活 !

以 下 是 自 行 车 爱 好 者 常 去 的 公 园 :

仑 披 尼 公 园

湿 地 体 育 中 心

暖 武 里 皇 太 后 公 园

春 武 里 帕 特 亚 海 滩

尖 竹 汶 府 日 本


TRAVEL

หลวงพระบาง

เสน่ห์ข้ามกาลเวลา

68

August 2018


69


TRAVEL

สรรพสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลง เช่นเดียวกับเมืองน้อยใหญ่ทั่วโลก

ล้วนประสบกับสัจธรรมความเปลี่ยนแปลงนี้ หลายเมืองหาย

สาบสูญไปกับกาลเวลา ทว่ามีเมืองหนึ่งทางภาคเหนือของ

ลาวที่มิได้ถูกกาลเวลากลืนกิน

เกียรติศัพท์ลือนามของ เมืองเชียงทอง ศูนย์กลาง

อาณาจักรล้านช้าง ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1300 ได้รับการ

จารจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ว่า เป็นหนึ่งในเมืองที่

สวยงาม รุ่งเรือง และรุ่มรวยด้านอารยธรรมมากที่สุดของ

ภูมิภาคอุษาคเนย์ กระทั่งได้มีการอัญเชิญ พระบาง พระพุทธ

รูปศักดิ์สิทธิ์มาประดิษฐานอยู่ ณ วัดเชียงทอง เมืองเชียงทอง

จึงได้เปลี่ยนนามเรียกขานเป็น หลวงพระบาง มาจนทุกวันนี้

ด้วยความหลงใหลในเสน่ห์ข้ามกาลเวลาของเมืองโบราณ

นี้ ทำให้ต้องเดินทางไปสัมผัสหลวงพระบาง ครั้งแล้วครั้งเล่า

ในทุกฤดูกาล แม้ทุกวันนี้จะมีแบ็คแพ็คเกอร์เพิ่มจำนวนมาก

ขึ้น ทว่าหลวงพระบางก็ยังคงเสน่ห์ของความเนิบช้า รอยยิ้ม

ของผู้คนแสนใจเย็น ส่วนตัวเมืองที่ได้รับการประกาศให้เป็น

มรดกโลกทั้งหมดนั้น ก็ยังคงมีอาคารเก่ายุคโคโลเนียลสีขาว

ทอดยาวเรียงรายไปตามสองฝั่งถนน ช่างคลาสสิกเหลือเกิน

เช่นเดียวกับการเดินเล่นไปตามริมแม่น้ำคานและริมแม่น้ำ

โขง สองสายน้ำหลักที่โอบล้อมหลวงพระบางไว้ ก็จะทำให้เรา

รู้สึกเย็นกายเย็นใจ ได้พบเห็นวิถีชีวิตผู้คนริมน้ำ และเมื่อข้าม

เรือเล็กไปฝั่งตรงข้าม สู่เมืองเชียงมั่น ก็ยิ่งน่าประทับใจ เพราะ

จะได้ชมการฟ้อนรำและการขับทุ้มหลวงพระบางแท้ๆ ที่ร้าน

อาหารริมน้ำอันน่าอภิรมย์

หากถามว่ามาเยือนหลวงพระบางแล้วมีสถานที่ใดให้

ชื่นชมบ้าง บอกตรงนี้เลยว่ามีมากมาย ใช้เวลาเที่ยวได้

ตั้งแต่เช้าจรดเย็นไม่เบื่อแน่ ส่วนใหญ่จะเป็นวัดวาอาราม

วังเก่า ตลาดพื้นบ้าน รวมถึงแหล่งผลิตงานหัตถกรรมต่างๆ

อย่างผ้าทอและเครื่องเงิน คนที่รักชอบงานศิลปหัตถกรรม

จึงไม่น่าพลาด

สถานที่แรกเสมือนแลนด์มาร์คสำคัญของเมือง คือ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หลวงพระบาง ซึ่งคนลาวเรียก

ว่าหอพิพิธภัณฑ์ ตั้งอยู่บนถนนเส้นเดียวกับทางไปวัดเชียงทอง

มรดกโลกนั่นเอง พิพิธภัณฑ์แห่งนี้แท้จริงแล้วเคยเป็นวัง

เก่าของกษัตริย์ลาว สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2447 สมัยเจ้ามหา

ชีวิตศรีสว่างวงศ์ สืบทอดต่อมาถึงสมัยเจ้ามหาชีวิตศรีสว่าง

วัฒนา กษัตริย์องค์สุดท้ายของลาว และหลังจากลาวเปลี่ยน

ระบอบการปกครองแล้ว จึงแปรสภาพเป็นพิพิธภัณฑ์ ภายใน

ห้ามถ่ายภาพ แต่อยากเล่าให้ฟังว่างดงามอลังการราวเทพ

นฤมิตรเลยทีเดียว โดยเฉพาะห้องท้องพระโรงที่ประดับ

กระจกสี อย่างสุดวิจิตรยากจะหาที่ใดเสมอเหมือน

ยิ่งกว่านั้นด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ยังมี หอพระบาง อัน

เป็นสถานที่เก็บรักษาพระบาง พระเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองสร้าง

ขึ้นด้วยศิลปะพุทธหลังบายน หล่อด้วยทองคำบริสุทธิ์ 90

เปอร์เซ็นต์ สูงประมาณ 40-50 เซนติเมตร ปางห้ามสมุทร

(คนลาวเรียก ปางประทานอภัย) โดยจะอัญเชิญพระบางออก

มาให้ผู้คนสรงน้ำสักการะในวันปีใหม่ลาวเดือนเมษายน ซึ่ง

ตรงกับสงกรานต์ของไทย

จากพิพิธภัณฑ์ฯ ถ้าเรานั่งรถสามล้อ เดิน หรือปั่นจักรยาน

ชิลชิลไปเรื่อยๆ ตามถนนสักกะลิน ในที่สุดด้านซ้ายมือก็

จะถึง วัดเชียงทอง วัดมรดกโลกของยูเนสโก เป็นตัวแทน

70

August 2018


ซ้ายบน

พิพิธภัณฑสถาน

แห่งชาติ หลวงพระบาง

ขวาบน

เมืองเก่าหลวงพระบาง

ซ้าย วัดเชียงทอง

ขวา ถ่ำติ่ง

สุดยอดสถาปัตยกรรมช่างทุกแขนงของล้านช้าง โดยเฉพาะ

การจำหลักไม้เป็นภาพนูนสูง นูนต่ำ การลงรักปิดทอง และ

การประดับกระจกสีโบราณของวัดเชียงทองนั้นเข้าขั้นเอกอุ

บรรจงสร้างขึ้นด้วยช่างชั้นครู ที่คนปัจจุบันเห็นแล้วต้องอึ้งทึ่ง

ไปเลย ไฮไลท์ห้ามพลาดชมของวัดเชียงทองคือพระอุโบสถ

ใหญ่ สร้างขึ้นด้วยศิลปะล้านช้างแท้ๆ มีหลังคาเตี้ยซ้อนกัน 3

ชั้น ลงรักปิดทองทั้งหลังเหลืองอร่าม ส่วนบนสุดของหลังคา

มีช่อฟ้า 17 ช่อ บ่งบอกว่าเป็นวัดที่กษัตริย์สร้าง คือสร้างโดย

พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช เมื่อสร้างแล้วก็ย้ายเมืองหลวงไป

เวียงจันทน์ แต่วัดเชียงทองก็ยังได้รับการอุปถัมภ์จากกษัตริย์

ต่อมาทุกพระองค์ จึงยังคงความงามดังที่ประจักษ์

ภายในพระอุโบสถมี พระองค์หลวง พระพุทธรูปสีทอง

อร่าม เก่าแก่ และศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักประดิษฐานเป็นองค์

ประธาน ว่ากันว่าพระพักตร์ของพระองค์หลวงนั้นเปี่ยม

เมตตากรุณา สงบเย็น น่าศรัทธามาก และอีกจุดที่ต้องไป

ชมให้ได้ คือผนังด้านหลังภายนอกพระอุโบสถ ที่ใช้กระจก

สีนับหมื่นชิ้นสร้างสรรค์ขึ้นเป็นรูป ต้นไม้แห่งชีวิต หรือ

Tree of Life ที่นอกจากจะแฝงไว้ด้วย ปรัชญาความเจริญ

รุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาแล้ว ยังสื่อถึงพระนิพพาน หรือ

ความว่างอันเป็นอนันต์นั่นเอง

วันคืนในหลวงพระบางผ่านไปอย่างรวดเร็วและเปี่ยม

สุข ยามเย็นควรหาเวลาเดินขึ้นไปชมวิว พระอาทิตย์ตก

บนยอดเขาของพูสี ซึ่งมี พระธาตุพูสี ประดิษฐานอยู่ด้วย

ชาวหลวงพระบางเชื่อกันว่า พระธาตุพูสีสร้างขึ้นเพื่อเป็น

เหมือนหมุดตอกตรึงขังยักษ์ตนหนึ่งไว้ใต้ดิน หากไม่มี

พระธาตุพูสี ยักษ์ตนนี้ก็จะขึ้นมาอาละวาดได้ แต่สำหรับ

บางคน การขึ้นมานั่งชมวิวบนพูสีในยามเย็นเช่นนี้ ได้มอง

เห็นลำน้ำคาน ลำน้ำโขง ทิวเขาทอดยาว และตัวเมือง

หลวงพระบางอยู่เบื้องล่าง อาบด้วยแสงทองสุดท้ายของวัน

ช่างเป็นภาพที่ชวนให้หลงรักหลวงพระบางจนหมดใจ

เมื่ออาทิตย์ลับไปแล้วก็ได้เวลาเดินลงเขามาเดินเตร่เที่ยว

กาดมืด ช็อปสินค้าหัตถกรรมละลานตา โดยเฉพาะงาน

ปักผ้าของชาวเขา สนนราคาต่อรองกันได้สนุก เมื่อหิว

ก็เดินเข้าตลาดพื้นบ้าน หาข้าวซอยหลวงพระบางและ

บุฟเฟ่ต์หมื่นกีบกินให้อิ่มท้อง

หลวงพระบางยังมีสถานที่น่าสนใจอีกมาก สุดแต่ว่าเรา

มีเวลามากน้อยแค่ไหน ถ้าเวลาเหลือแนะนำให้เดินหรือปั่น

จักรยานชมวัดเล็กวัดน้อย อีกหลายสิบแห่ง อย่างวัดแสนสุข

และวัดสุวรรณพุมาราม ก็เป็นวัดที่มีพุทธศิลป์งดงามน่าชม

ภายในสงบร่มเย็น และทุกเย็นจะมีการทำวัตรเย็น ซึ่งเรา

สามารถเข้าไปร่วมพิธีได้ด้วย หรือถ้าอยากออกไปเที่ยวรอบๆ

ตัวเมือง แนะนำให้ล่องเรือทัวร์ไป ถ้ำติ่ง ถ้ำพระขนาดใหญ่

มหึมาอยู่บนผาหินปูน ตรงจุดบรรจบของลำน้ำอู ที่ไหลออกสู่

ลำน้ำโขง เดินทางจากหลวงพระบางล่องเรือไปชั่วโมงนิดๆ ก็

ถึงถ้ำติ่งแล้ว ภายในมีพระพุทธรูปน้อยใหญ่นับหมื่นๆ องค์

ที่ชาวบ้านและคนสำคัญๆ สร้างถวายไว้

หลวงพระบางคือเมืองเก่าที่ยังมีลมหายใจ เช่นเดียวกับ

สายน้ำคานและลำน้ำโขง ที่ไหลหล่อเลี้ยงโอบล้อมเมืองไว้

หลายชั่วอายุคน ที่นี่คือส่วนผสมอันลงตัวของอดีต ปัจจุบัน

และอนาคต ซึ่งเราเป็นเพียงผู้ผ่านเข้าไปชื่นชม แล้วกลับออก

มาด้วยความชื่นใจ เพราะที่นี่คือ หลวงพระบาง

71


TRAVEL

LUANG PRABANG

THE ALL-TIME FAVORITE TOWN

72

August 2018


In the Northern part of Laos, this

all-time favorite town of Luang

Prabang was formerly known as

Muang Chiang Thong, the capital

of the Lane Xang Kingdom in 757

AD. Once one of the most beautiful

and culturally significant towns in

Southeast Asia, its name, ‘Luang

Prabang’, derived from the Phra

Bang Buddha that had been a gift to

the town.

Fascinated by this charming

town, I have not missed visiting it

in all its season. Luang Prabang

has been named a UNESCO World

Heritage site, and despite the

growing number of backpackers,

it has wonderfully maintained its

old charm. The town’s people have

kept their slow-pace lifestyle, and

welcome tourists gently with open

arms. Its white colonial style homes

are lined on both sides of the town,

embraced by the two rivers of Nam

Khan and the Mekong. Crossing over

the river to the Chiang Mun town is

an exhilarating venture, and if you

can, go watch the local dances at

the riverside restaurant for a unique

experience.

73 15


TRAVEL

The highlights of Luang Prabang

are its old temples, palaces, and

the local market with beautiful local

textiles and silverware. A must-see for

art lovers.

Its landmark is the National

Museum, a former royal palace built

by the Laotian king, Sisavang Vong,

in 1904. The palace transitioned into

a museum after the country’s change

of government, now houses a sacred

Buddha and other wonderful textiles.

The throne hall, considered the

most beautiful room of the palace,

is decorated with cut mirrored tile

mosaics. In the front, an ornate

pavilion “Haw Phra Bang” houses the

sacred Buddha, 40-50 centimeters

tall and made of gold. On the Laotian

New Year in April, similar to that

of the Thai New Year, an image of the sacred Buddha is

put on display for people to pay homage. Note that it is

prohibited to take pictures inside the museum!

From the museum, we took a tricycle to the Wat

Xieng Thong temple. One of the most significant Laotian

monasteries, it still remains an important monument

to the spirit of religion, royalty, and traditional art. The

structure is carved with gilded wooden doors, depicting

scenes from Buddha’s life, a sweeping three-tiered roof,

and ornate mosaics that include the “Tree of Life” on

the rear temple wall. A relic on display includes a rare

reclining golden Buddha, one considered to be one of

the most unique.

For a magnificent view of the town, we went up the

Mount Phou Si to watch the sunset over the Mekong river

and mountains, overseeing the golden Wat Chomsi.

In the evenings, the night market is full of life with

locals selling handicrafts and a great variety of food. The

hill tribe people put their hand-woven textiles for sale, and

the local noodles and buffet dinners are a great bargain.

Luang Prabang has so much to

offer. If you have enough time, rent

a bike to cycle through the ancient

temples of Wat Sennsuk and Wat

Suwanpumaram amongst shady

trees. In the evenings, monks perform

prayers which you may fancy joining.

If you want to get around town, a

boat tour to the Ting cave is highly

recommended and ideal if you want

to visit the limestone cave (only

one hour away). Inside the cave are

thousands of small Buddhas and a

shrine built by the locals.

The old town of Luang Phrabang,

embraced by the Nam Khan and the

Mekong river, has been a popular

travel destination for its effortless

charm. A perfect location for your

spiritual getaway.

74

August 2018


TRAVEL

琅 勃 拉 邦

跨 越 時 間 魅 力 的 古 典 城 市

老 挝 北 部 有 一 座 著 名 的 古 城 香 通 ( 意

为 金 城 ), 建 于 757 年 , 是 当 时 澜 沧 国 的 王

都 , 也 是 东 南 亚 最 繁 华 的 城 市 之 一 , 后 因 供

奉 来 自 高 棉 勃 拉 邦 佛 像 而 易 名 为 琅 勃 拉 邦

至 今 。

古 都 琅 勃 拉 邦 位 于 湄 公 河 畔 群 山 环 抱 的

谷 地 , 是 老 挝 现 存 的 最 古 老 的 一 个 城 镇 , 被

联 合 国 教 科 文 组 织 列 入 世 界 历 史 遗 产 名 录 ,

而 法 国 殖 民 时 期 留 下 的 欧 洲 建 筑 给 这 里 带 来

一 丝 清 新 迷 人 的 气 息 。

这 样 一 个 古 典 与 现 代 交 融 的 城 市 , 可 游

玩 的 景 点 自 然 少 不 了 修 道 院 、 老 宫 殿 、 当 地

市 场 等 。 喜 欢 传 统 手 工 艺 品 包 括 金 银 饰 品

镶 嵌 、 象 牙 雕 刻 、 丝 绸 、 制 陶 等 当 然 不 容

错 过 。

王 宫 博 物 馆 是 游 览 琅 勃 拉 邦 的 最 佳 首

选 , 建 于 1904 年 , 是 当 时 西 萨 旺 冯 国 王 的

寝 宫 , 也 是 老 挝 最 后 一 代 国 王 西 萨 旺 凡 达 纳

的 行 宫 , 直 到 革 命 后 被 改 建 成 国 家 博 物 馆 供

人 们 参 观 。 入 馆 禁 止 拍 照 , 整 个 皇 宫 金 碧 辉

煌 , 殿 内 装 饰 古 雅 华 贵 。 入 口 大 厅 里 陈 列 了

博 物 馆 最 有 价 值 的 艺 术 品 勃 拉 邦 金 佛 像 , 这

尊 站 立 的 金 佛 约 40 至 50 厘 米 高 ,90% 纯 金

铸 造 。 每 年 泰 国 宋 干 节 期 间 摆 出 让 民 众 行 淋

水 礼 。

王 宫 博 物 馆 不 远 处 就 是 香 通 寺 , 是 澜 沧

时 代 各 著 名 建 筑 师 共 同 建 造 的 最 宏 伟 、 最 漂 亮

的 寺 庙 , 已 被 列 为 联 合 国 教 科 文 组 织 世 界 遗 产

名 录 。 寺 院 内 粗 大 的 支 柱 上 用 黄 金 刻 着 图 案 ,

后 面 有 金 光 闪 闪 的 佛 像 和 光 轮 覆 盖 的 屋 顶 。 寺

院 外 面 的 后 墙 上 镶 嵌 着 栩 栩 如 生 的 树 图 案 , 紧

邻 的 是 红 色 教 堂 , 里 面 置 有 一 个 很 独 特 的 佛

像 。 佛 身 上 体 现 着 老 挝 的 特 点 , 如 卷 至 脚 踝 的

长 袍 , 手 支 撑 着 头 , 姿 势 优 美 。 这 尊 佛 是 塞 拉

提 拉 王 于 1569 年 下 令 铸 造 的 。

夕 阳 西 下 , 可 以 登 上 琅 勃 拉 邦 的 浦 西 山 顶

观 赏 日 落 。 坐 在 佛 塔 脚 下 , 遥 望 湄 公 河 被 夕 阳

染 红 ,360 度 城 市 风 光 尽 收 眼 底 。 站 在 山 顶 四

顾 而 望 , 墨 绿 的 椰 树 淹 没 了 砖 红 的 洋 楼 屋 顶 ,

洋 溢 着 独 特 的 热 带 风 情 , 仿 佛 进 入 世 外 仙 境 。

天 黑 之 后 逛 夜 市 , 令 人 眼 花 缭 乱 的 澜 沧 手

工 艺 品 、 山 民 的 刺 绣 等 , 价 格 高 低 不 等 。 老 挝

特 色 米 粉 和 金 枪 鱼 盖 饭 都 是 不 错 的 选 择 。

骑 自 行 车 游 览 琅 勃 拉 邦 是 很 流 行 的 方 式 ,

很 多 旅 馆 和 商 店 都 能 够 租 到 自 行 车 。 在 老 城 区

参 观 寺 庙 和 其 他 的 景 点 只 需 半 天 时 间 就 够 了 ,

若 想 出 城 去 逛 , 可 选 择 搭 乘 渡 船 沿 湄 公 河 顺 流

而 下 游 玩 琅 勃 拉 邦 附 近 最 著 名 的 岩 洞 。

琅 勃 拉 邦 是 一 座 会 呼 吸 的 古 都 , 如 河 流 和

湄 公 河 般 养 育 了 这 座 城 市 无 数 朝 代 的 人 们 。 未

来 , 我 们 作 为 过 客 踏 上 这 片 土 地 依 旧 迷 恋 着 ,

因 为 这 就 是 琅 勃 拉 邦 。

76

August 2018


มหัศจรรย์ความงามแห่งแดนใต้

นราธิวาส ซุกซ่อนความงดงามตามธรรมชาติและสร้างสถิติ

ความเป็นที่สุดในหลายๆด้านไว้มากมาย ทั้งน้ำตก ป่าเขา

หาดทราย ท้องทะเลที่ยังคงความบริสุทธิ์ชวนให้คนต่างถิ่น

สัมผัสประสบการณ์ใหม่สักครั้งในชีวิต ทั้งยังมีสถานที่

อันศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนา ซึ่งผู้ศรัทธาจากทั่วทุกสารทิศ

ต่างหลั่งไหลกันมาดินแดนปลายสุดด้ามขวานตลอดทั้งปี

จังหวัดในภาคใต้แห่งนี้รวบรวมความเป็นที่สุดของ

แหล่งท่องเที่ยวเอาไว้ เริ่มกันที่ ป่าพรุโต๊ะแดง ผืนป่าชุ่ม

นํ้าผืนสุดท้ายของไทยโอบล้อมแอ่งนํ้าบนพื้นที่แสนกว่าไร่

ที่มีความอุดมสมบูรณ์อย่างมาก พัฒนาให้เป็นสถานที่ท่อง

เที่ยวเชิงนิเวศ มีสะพานไม้ทอดยาวกว่า 1,200 เมตรเป็น

เส้นทางเดินลัดเลาะเพื่อศึกษาธรรมชาติป่าพรุและดัดแปลง

เป็นห้องเรียนธรรมชาติได้ด้วยแผ่นป้ายอธิบายพันธุ์ไม้

แปลกๆให้ทุกคนได้รู้ และยังเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยว

ที่ชื่นชอบการดูนกเป็นพิเศษ เช่นเดียวกับเขตรักษาพันธุ์

สัตว์ป่าฮาลา-บาลา ซึ่งจัดเป็นป่าที ่มีความสมบูรณ์มาก

ที่สุดแห่งหนึ่ง มีความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต

ทั้งชนิดพรรณพืชและสัตว์ป่า พบนกเงือก และ กบทูด ซึ่ง

เป็นกบที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอยู่ในป่าแห่งนี้ด้วย

78

August 2018


กับศิลปะจีนและมลายูได้อย่างลงตัว

ซึ่งมัสยิดแห่งนี้ได้รับการกล่าวขานว่าเป็น

แหล่งผลิตคัมภีร์อัลกุรอานที่เขียนด้วยมือ

ตั้งแต่โบราณนานมา และปัจจุบันยังเป็น

สถานประกอบศาสนกิจของชาวมุสลิม

จึงต้องขออนุญาตจากโต๊ะอิหม่ามประจำ

หมู่บ้านเพื่อเข้าชมภายใน

เหล่านี้เป็นเพียงส่วนเล็กๆ ที่บ่งบอก

ความเป็นที่สุดของนราธิวาส ยังมีสถานที่

ท่องเที่ยวหลายแห่งของจังหวัดที่อยู่ปลาย

สุดของประเทศไทยเชื่อมต่อกับมาเลเซีย

ซึ่งรอคอยผู้มาเยือนเดินทางมาเก็บเกี่ยว

ความงดงาม และเป็นผู้สร้างสถิติ “ที่สุด

ในดวงใจ” ของแต่ละคน

เขตรักษาพันธุ์สัตว์

ป่าฮาลา-บาลา

ซ้ายล่าง

น้ำตกปาโจ

ขวา อุทยานอ่าว

มะนาว เขาตันหยง

และอีกหนึ่งสถานที่ทางธรรมชาติ

ที่สำคัญ ต้องยกให้ น้ำตกปาโจ น้ำตก

สูงรวม 9 ชั้นถือเป็นน้ำตกใหญ่ที่สุดของ

จังหวัดก็ว่าได้ นอกจากความสวยงาม

ที่เกิดจากธารน้ำไหลกระทบเกาะแก่ง

ชั้นหินแล้ว ธรรมชาติยังคงรังสรรค์

ความงามด้วยใบไม้สีทองหรือ ย่าน

ดาโอ๊ะ ซึ่งถูกค้นพบเป็นครั้งแรกในโลก

ที่นราธิวาสเมื่อ 30 ปีก่อน และบางช่วง

ระหว่างทางอาจได้พบพันธุ์ไม้สำคัญที่

หายาก ราคาแพง และกำลังจะสูญพันธุ์

อย่าง หวายตะค้าทอง สูงตระหง่าน

ให้ได้เห็นกัน

หากต้องการเปลี่ยนบรรยากาศ

ไปสัมผัสแสงแดด ลมอุ่น และท้องฟ้า

กว้าง ต้องมาเช็คอินที่ อุทยานอ่าว

มะนาว เขาตันหยง อีกหนึ่งไฮไลท์

สำคัญที่รอนักท่องเที่ยวมาเยือน ซึ่ง

เสน่ห์เย้ายวนที่สุดของสถานที่แห่งนี้คือ

โขดหินคั่นสลับโค้งหาดทรายขาวเนียน

เป็นระยะ ตลอดริมหาดมีสวนรุกขชาติ

และทิวสนรายล้อม และไม่ควรพลาด

การเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประเพณี

สำคัญ การแข่งขันเรือกอและ เรือ

ประมงชายฝั่งที่โดดเด่นด้วยลวดลาย

ผสมผสานมลายู ชวา และไทย เสมือน

ดั่งวิจิตรศิลป์บนพลิ้วคลื่น ซึ่งจัดขึ้นเป็น

ประจำทุกปีที่ชายหาดนราทัศน์

นอกจากความพิเศษที่ธรรมชาติ

รังสรรค์แล้ว ยังมีสถาปัตยกรรมจาก

ฝีมือของมนุษย์ที่ช่วยตอกย้ำความ

น่าสนใจของเมืองบางนราในอดีตแห่งนี้

ด้วยเช่นกัน มัสยิด 300 ปี ตะโละ-

มาเนาะ มัสยิดที่สร้างด้วยไม้ตะเคียน

ทั้งหลัง คงอยู่มานานกว่า 3 ศตวรรษนี้

ใช้ทักษะการสร้างแบบโบราณด้วยสลัก

ไม้ยึดหลักแทนตะปู หรือสกรูเหล็ก

มีการผสมผสานศิลปะไทยพื้นเมืองเข้า

79


NEWS

ความโดดเด่นด้านบริการของสาย

การบินไทยสมายล์เป็นที่ยอมรับและจดจำ

ในฐานะสายการบินฟูลเซอร์วิสที่มอบ

ประสบการณ์ความสะดวกสบายและความ

คุ้มค่าในทุกๆ จุดบริการ ซึ่งสะท้อนได้

จากรางวัลที่ได้รับ ล่าสุด ได้แก่ รางวัล

สายการบินยอดเยี่ยมอันดับหนึ่ง

ของประเทศไทย (Best Airline in

Thailand) และสายการบินยอดเยี่ยม

ในภูมิภาคเอเชีย (Best Regional

Airline in Asia) ที่ได้รับต่อเนื่องเป็นปี

ที่ 2 ตลอดจนรางวัลสายการบินที่มีที่นั่ง

ชั้นประหยัดยอดเยี่ยมในภูมิภาคเอเชีย

(Best Economy Class in Asia)

จากการรีวิวของผู้โดยสารทั่วโลกประจำ

ปี 2561 ประเภทสายการบินจากเว็บไซต์

TripAdvisor (TripAdvisor Travelers’

Choice® Awards for Airlines 2018) ซึ่ง

เป็นเว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยวชื่อดังของโลก

ที่มีฐานผู้ใช้งานกว่า 350 ล้านคน

เนตรนภางค์ ธีระวาส ประธาน

เจ้าหน้าที่สายการบริการลูกค้า บริษัท

ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด กล่าวถึงรางวัล

ที่ไทยสมายล์ได้รับ สร้างความภาคภูมิใจให้

กับทุกภาคส่วนขององค์กร สะท้อนให้เห็นถึง

ความพร้อมที่จะแข่งขันในระดับภูมิภาค และ

82

August 2018

เป็นเครื่องยืนยันอย่างดีถึงการทำงาน

อย่างหนัก ทำด้วยหัวใจ มาจากน้ำพัก

น้ำแรง และการทุ่มเทของพนักงาน

ไทยสมายล์ทุกคน ตอกย้ำคุณค่าของ

แบรนด์ไทยสมายล์ที่มีความมุ่งมั่นให้

บริการด้วยหัวใจ ซึ่งเป็นแนวคิดและ

คุณค่าสำคัญขององค์กร

“รางวัลต่างๆ ที่ได้รับมาจากผล

โหวตและเสียงสะท้อนของผู้โดยสาร

ที่ใช้บริการตัวจริงเสียงจริง ซึ่งผู้

โดยสารประทับใจ ทั้งระยะห่างของ

พื้นที่นั่งที่กว้างขวางกว่าสายการบิน

อื่นที่ให้บริการด้วยเครื่องบินประเภท

เดียวกัน หรือการใช้เครื่องบินลำ

ใหม่ที ่มีความสะอาด มีอาหารเมนู

ร้อนเสิร์ฟบนเครื่อง เมนูพิเศษตาม

เทศกาลสำคัญ และอื่นๆ อีกมากมาย

นับเป็นความท้าทายว่าเราต้องรักษา

มาตรฐานในการให้บริการที่ยอดเยี่ยม

นี้ไว้ให้ได้ ตอกย้ำสิ่งที่ไทยสมายล์

พยายามสื่อสารมาตลอดว่า เรามุ่งมั่น

ที่จะมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่

ลูกค้าในทุกๆ Touch Point และสร้าง

ประสบการณ์การเดินทางที่เหนือกว่า

ให้กับลูกค้าในทุกๆ เที่ยวบินของไทย

สมายล์”

NEDNAPANG TEERAVAS

ไทยสมายล์ คว้ารางวัลสายการบินยอดเยี่ยม

THAI Smiles’ outstanding services at every

step of the journey has earned many awards

such as the Best Airline in Thailand and the

Best Regional Airline in Asia awards for two

consecutive years, recently also winning the Grand

Prize for Best Economy Class in Asia by the

TripAdvisor Travelers’ Choice® Awards for Airlines

in 2018. TripAdvisor is a famous travel website

with over 350 million users worldwide.

Nednapang Teeravas, Chief Customer Service

Officer, expresses her pride in the airline stating

that the awards reflected THAI Smile’s readiness to

compete in the region as a leading airline. It also

reflects a testament of its values of hard work and

dedication of the THAI Smile employees for their

heartfelt efforts and services.

“The prizes we have received give us pride

and are a reflection of our heartfelt services

appreciated by our customers. THAI Smile focuses

on providing excellent services, including spacious

economy seats, cabin cleanliness, hot meals

served, and special menus for occasions on board,

among others. It is with enthusiasm and care

that we continue to maintain these outstanding

standards for the comfort of our passengers.

With every attention to detail, our services aim

to provide outstanding experiences for our

customers.”


FOOD

สุขสันต์วันแม่

เมนูพิเศษจากสายการบินไทยสมายล์

สายการบินไทยสมายล์ ชวนผู้โดยสารร่วมฉลองเทศกาลวันแม่ด้วยเมนูพิเศษ

จาก S&P กับเค้กแสนอร่อย 2 รายการ เริ่มด้วยเค้กช็อกโกแลตเข้มข้นสอดไส้

ช็อกโกแลต ชุบด้วยไวท์ช็อกโกแลราดด้วยสตรอเบอร์รี่เกลซ และแยมราสเบอร์รี่

ท็อปปิ้งด้วยสตรอเบอร์รี่อบแห้งจากโครงการหลวง และเค้กช็อกโกแลตเข้มข้น

สอดไส้ช็อกโกแลต เคลือบดาร์คช็อกโกแลตผสมถั่วแมคคาเดเมียจากโครงการ

หลวง ตกแต่งด้วยผิวส้มเชื่อม เฮเซลนัท และแมคคาเดเมีย โดยเมนูพิเศษนี้จะให้

บริการผู้โดยสารเที่ยวบินภายในประเทศและเที่ยวบินระหว่างประเทศทุกเที่ยวบิน*

ในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 นี้เท่านั้น

To celebrate Mother’s Day, THAI Smile proudly presents two special

cakes from S&P. The Berry Choco Bundt Cake with white chocolate

and strawberry glace in raspberry jam topped with dried strawberries

from the Royal Project, and the Macadamia Choco Bundt Cake with

dark chocolate coated macadamias from the Royal Project and topped

with sweet orange peels, hazelnut, and macadamia. Passengers will have

the chance to enjoy this special menu on all domestic and international

routes* only on August 12, 2018.

84 August 2018

*เที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศทุกเที่ยวบิน ยกเว้น

All domestic and international routes except WE343,

344, 333, 334, 335, 336, 177, 426, 420


ที่นั่ง


TALK

เสียงจากผู้โดยสาร!

วีสมายล์พูดคุยกับผู้โดยสารของสายการบินไทยสมายล์

ถึงความประทับใจในการใช้บริการ

WESMILE HAD A CHAT

WITH ONE OF OUR

PASSENGERS TO TALK

ABOUT HIS EXPERIENCES

WITH US.

แนะนำตัวเองให้ผู้อ่าน วี สมายล์ รู้จักหน่อยค่ะ

รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุชาติ อารีมิตร อายุ

71 ปี กุมารศัลยแพทย์ อาจารย์พิเศษ โรงพยาบาล

ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น และเป็นผู้อำนวยการทางการแพทย์

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย

จังหวัดสมุทรสาคร ครับ

เหตุผลที่เลือกใช้บริการไทยสมายล์คืออะไรคะ

ผมใช้ไทยสมายล์ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท เป็นลูกค้าที่

เก่าแก่มากเลยครับ ไทยสมายล์ทำให้ผมรู้สึกถึง

ความเป็นไทยมากที่สุด และด้วยความถี่ของเส้น

ทางการบินขอนแก่น-กรุงเทพ ก็เหมาะกับการเดิน

ทางเพื่อทำงานหรือประชุมของผม สามารถบินเช้า

กลับเย็นได้เลย ลูกเรือที่ให้บริการบนเครื่องบินก็

สดใสมีชีวิตชีวา และดูแลผู้โดยสารเป็นอย่างดี

เรื่องที่สร้างความประทับใจเมื่อเดินทางกับ

ไทยสมายล์

ผมเดินทางค่อนข้างบ่อยจึงใช้ทั้ง Smile Plus และ

Smile Class ถ้าได้รับเชิญให้ไปประชุมก็จะมีคน

จัดการจองสมายล์พลัสให้ แต่ส่วนมากก็ประทับใจ

สมายล์คลาสอยู่แล้ว เพราะเขาให้บริการเท่าเทียม

กันทั้งลำ และยังมีเมนูอาหารพิเศษตามเทศกาลด้วย

ซึ่งผมมองว่าเป็นสิ่งที่ดี

Can you please introduce yourself?

Dr. Suchat: My name is Dr. Suchat Areemit.

I am a 71-year old pediatric surgeon and

special lecturer at the Srinakarin Hospital in

the Faculty of Medical Sciences of Khon Kaen

University. I am also the director of Vichaivej

International Hospital, Om Noi, in the

Samutsakorn province.

Why did you choose to fly THAI Smile?

I have been flying with THAI Smile since

it first began operating. I am a long-time

customer. It gives me pride to fly Thai. Their

flight schedules are also very convenient for

me and my commute to and from Bangkok

and Khon Kaen for work and

meetings. With THAI Smile

I am able to fly for work in

the morning and still make

it back home the same

evening. Other than this,

I am also very happy with

the services provided by the

friendly and welcoming cabin

staff.

What are your favorite things about flying

with us?

As a frequent flyer with THAI Smile, I have

greatly benefited from both Smile Plus and

Smile Class. My clients tend to reserve seats for

me with Smile Plus, which is very convenient!

However, I would say my favorite feature of

THAI Smile will have to be the great services

provided across the Smile Class. I also like the

seasonal special meals!

90

August 2018


โหลดฟรี

20 KG

ใหมากกวารอยยิ้ม

#THAISMILE #FULLSERVICE

20 + kg

Baggage

Allowance

หมดกังวลเรื่องน้ำหนักกระเปา

ไทยสมายลใหคุณเดินทางอยางสบายใจ

• Smile Class 20 กก.

• Smile PLUS Class 30 กก.

Follow us :

www.thaismileair.com/Call 1181 or 02-118-8888

Smile Service Centers/Smile Agents


HOROSCOPES

เที่ยวทั่วไทย

ไปตามดวง

ดวงประจำเดือนสิงหาคม 2561

ILLUSTRATOR : TANAPORN (ANGSANA) PINTHONG

WORDS : BUNDIT WORAKUL

Travel Thailand

according to your Stars

Find out what’s in store for you this month!

ปีชวด | Rat | 子 鼠 ปีฉลู | Ox | 丑 牛 ปีขาล | Tiger | 寅 虎

เป็นเดือนที่ท่านต้องใช้ความอดทนและสติ-

ปัญญาเพื่อควบคุมสถานการณ์รอบตัว จะมีทั้ง

สมหวังและผิดหวังคละเคล้า แต่ในท้ายที่สุด

ท่านจะหาทางออกได้ เจ้านายหรือผู้ใหญ่จะ

ให้โอกาสที่ดีแก่ท่าน เดือนนี้เหมาะที่จะสร้าง

มิตรภาพหรือร่วมลงทุนอะไรใหม่ๆ การเจรจา

จะลงเอยด้วยดี แต่อาจต้องใช้สติปัญญาต่อรอง

เพื่อผลประโยชน์พอสมควร ทางด้านการเงิน

ไม่ค่อยได้ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย โดยมากมักหมดไป

กับการกิน แต่ก็มีให้ใช้จ่ายอย่างเหลือเฟือ

ส่วนโชคลาภจะมาจากผู้หญิงรูปร่างท้วม ด้าน

ความรัก อยู่ในช่วงคลื่นลมสงบ คู่ครองจะใฝ่

ในทางบุญกุศล ท่านที่โสดอยู่ มักสนใจ

อย่างอื่นมากกว่าคู่ครอง

เป็นเดือนที่ทุกอย่างดูจะเข้าที่ทั้งเรื่องส่วนตัว

หรืองาน สามารถรับมือได้สบายๆ และ

ควบคุมได้เบ็ดเสร็จ จงเชื่อในสัญชาตญาณ

ความเป็นผู้นำและการตัดสินใจของตัวเอง

จะได้มิตรภาพใหม่จากการเดินทาง โดยท่าน

ต้องเป็นฝ่ายเข้าหาเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง

ในอนาคต ผู้ใหญ่เจ้านายอาจพูดไม่เข้าหูบ้าง

ขอจงอย่าได้ใส่ใจหรือหวั่นไหว ด้านการเงิน

หากจะใช้จ่ายหรือลงทุนสิ่งใด จงหาผู้ร่วม-

อุดมการณ์หรือปรึกษาเพื่อนก่อน ท่านจะมี

โชคจากการทำธุรกิจร่วมหรือหุ้นส่วน ด้าน

ความรัก ระวังในปัญหาความขัดแย้งหรือ

ทะเลาะกัน ควรให้อภัยต่อกัน คู่ของท่าน

ปรารถนาของสวยหรูราคาแพงหรือของสะสม

ท่านอาจรู้สึกเหนื่อยล้ากับการทำงาน ใช้สมอง

ขบคิดเรื่องราวต่างๆ จนอยากจะหนีไปพักหรือ

เข้าหาธรรมชาติพร้อมเพื่อนสนิทหรือคนรู้ใจ

เพียงแต่อาจติดปัญหาเวลาไม่ลงตัว สังคม

เพื่อนฝูงจะนำพาโชคดีมาให้ จงอย่าเฉยชา

กับมิตรภาพของผู้คนรอบข้าง โดยเฉพาะที่

เกี่ยวข้องกับต่างประเทศหรือโลจิสติกส์ จะ

ประสบความสำเร็จสูง การเงิน ท่านจะได้

ใช้จ่ายในสิ่งที่ท่านรัก ทั้งเป็นไปเพื่อการลงทุน

หรือการท่องเที่ยว ด้านสุขภาพระวังผลจาก

การพักผ่อนไม่เพียงพอ ด้านความรัก คนโสด

มีโอกาสสละโสด ขึ้นอยู่กับว่าท่านจะคว้าไว้

หรือไม่ คนมีคู่แล้ว เป็นช่วงที่สุขมากกว่าทุกข์

และเหมาะที่จะมีบุตร

You will come across a number of issues this

month. Solve these issues by negotiating your

way out with your intelligence and patience. All

your problems will then be resolved. You will

come to see your hopes fulfilled, yet there will

be disappointments with its outcomes. Look out

for your boss, or other senior figures. They will

provide you with good opportunities. Make sure

to watch your wallet, and try to not indulge in

luxuries. This is a great month to establish new

friendships and connections, so go meet new

people. You will find your investments successful.

A plump woman will bring you luck. For those

in love, you will notice your relationship taking a

peaceful turn. Bachelors, you may find yourself

uninterested in love this month.

It seems that your career and personal life may be

looking good this month! You are able to handle

your problems well and everything seems to

be under control. Use your leadership instincts

to take control of whatever comes at you. Be

determined, and success will follow. You will find

yourself making new friends during your travels.

Keep in mind, these will benefit you in the future.

Disagreements may arise between you and your

boss, but do not lose sleep over it. You will get

lucky in co-investments, but remember to listen

to your business partners. They are a crucial part

of your achievements. You will have many fights

and disagreements with your partner. Remember

to forgive each other. Your partner will enjoy

luxury items and expensive clothing.

Your work will be tiresome, and you will be

often stressed. You have been overthinking a

lot lately, and may seek an escape to nature

with the company of a friend or lover. But

what stops you are your time constraints.

This month be wary of your mind and health.

Stress can make you sick. Being around your

friends will bring you relief, so do not ignore

them during these hard times. Those of you

working in logistics or international business

will be very successful this month. You will

spend money on things that you love, such

as travel or investments. Bachelors, marriage

may be around the corner. So be careful of your

decisions. Those happily married, this may be a

good time to start a family.

本 月 您 需 用 耐 心 和 智 慧 去 控 制 周 边 的 情 况 , 尤

其 是 工 作 事 业 上 , 虽 尝 尽 了 酸 甜 苦 辣 后 , 您 还

是 能 找 到 出 路 , 因 此 大 可 不 必 担 心 。 本 月 老 板

领 导 将 给 您 施 展 抱 负 的 机 会 , 在 社 交 方 面 比 较

容 易 建 立 友 谊 或 是 联 手 投 资 新 项 目 , 在 谈 判 上

您 尽 可 能 的 用 智 慧 争 取 更 多 合 理 利 益 。 财 运 :

本 月 花 钱 没 有 太 大 手 大 脚 , 主 要 开 销 在 吃 方

面 。 整 体 运 势 良 好 , 没 有 金 钱 困 扰 。 需 留 意 身

材 丰 满 的 女 性 将 是 您 本 月 的 贵 人 。 感 情 婚 姻 :

感 情 平 稳 , 您 的 配 偶 热 衷 于 慈 善 公 益 事 业 , 单

身 者 比 较 关 心 找 对 象 以 外 的 事 情 。

本 月 是 顺 利 月 , 不 管 是 私 事 或 公 事 , 您 都 可 以 轻

松 应 对 , 万 事 都 在 您 的 掌 控 之 中 , 请 相 信 自 己 与

生 俱 来 的 领 导 力 和 判 断 力 。 您 将 在 旅 途 中 结 交 到

新 的 友 谊 , 因 为 您 是 需 要 为 将 来 的 利 益 而 靠 近 对

方 或 是 拜 会 的 那 一 方 。 本 月 老 板 领 导 可 能 对 您 言

辞 过 激 , 说 话 偶 有 不 入 耳 , 请 千 万 别 放 在 心 上 。

财 运 : 本 月 在 消 费 还 是 投 资 任 何 项 目 之 前 , 请 多

多 咨 询 朋 友 。 本 月 若 与 朋 友 合 伙 做 生 意 将 会 走 好

运 。 感 情 婚 姻 : 有 配 偶 者 在 伴 侣 喜 欢 昂 贵 的 物 品

或 收 藏 品 问 题 上 , 需 避 免 起 争 吵 , 应 相 互 宽 容

原 谅 对 方 。

本 月 是 疲 倦 月 。 您 会 因 疲 于 工 作 或 处 理 各 种 事

情 , 而 想 要 逃 避 现 实 , 或 是 想 结 伴 三 两 好 友 或 知

心 人 一 起 走 进 大 自 然 放 松 身 心 , 最 后 却 因 时 间 错

开 未 果 。 需 处 理 好 人 际 关 系 , 您 的 朋 友 将 给 您 带

来 好 运 , 千 万 珍 惜 身 边 的 友 谊 。 尤 其 是 涉 及 到 国

际 物 流 方 面 成 功 的 可 能 性 很 大 。 财 运 : 有 一 个 很

好 的 开 始 , 您 将 在 自 己 喜 爱 的 领 域 投 资 , 或 是 花

钱 去 旅 游 。 健 康 方 面 应 注 意 因 休 息 不 够 而 引 起 身

体 不 适 。 感 情 婚 姻 : 本 月 单 身 者 有 望 脱 单 , 就 看

您 是 否 愿 意 抓 住 机 会 , 有 伴 侣 者 幸 福 满 满 , 适

合 备 孕 。

92

August 2018


ชวด ฉลู ขาล เถาะ มะโรง มะเส็ง

นักษัตร หมายถึงชื่อรอบเวลากำหนด 12 ปี เป็น 1 รอบ โดยกำหนดสัตว์ 12 ชนิด

เป็นเครื่องหมายในแต่ละปี เริ่มจากปีชวด (หนู) ฉลู (วัว) ขาล (เสือ) เถาะ (กระต่าย)

มะโรง (งูใหญ่) มะเส็ง (งูเล็ก) มะเมีย (ม้า) มะแม (แพะ) วอก (ลิง) ระกา (ไก่) จอ (สุนัข) กุน (หมู)

子 鼠 丑 牛 寅 虎 卯 兔 辰 龙 巳 蛇

Rat Ox Tiger Rabbit Dragon Snake

1924

1936

1948

1960

1972

1984

1996

2008

1925

1937

1949

1961

1973

1985

1997

2009

1926

1938

1950

1962

1974

1986

1998

2010

1927

1939

1951

1963

1975

1987

1999

2011

1916

1928

1940

1952

1964

1976

1988

2000

1917

1929

1941

1953

1965

1977

1989

2001

ปีเถาะ | Rabbit | 卯 兔 ปีมะโรง | Dragon | 辰 龙 ปีมะเส็ง | Snake | 巳 蛇

เดือนนี้เหมาะกับการเริ่มลงมือทำในสิ่งที่

ตนเองรักหรือมีความถนัด ท่านจะได้แรง-

บันดาลใจใหม่ในชีวิตและการงาน และไม่มี

อะไรเกินความสามารถของท่าน ขอแค่ลงมือทำ

ผู ้ใหญ่เจ้านายคอยจับตาดูผลงานของท่านอย่าง

สงวนท่าที ท่านที่มีบุตรหรือบริวารในที่ทำงาน

มักดื้อหรือน ำพาปัญหามาให้ ด้านการเงิน อยู่ใน

เกณฑ์ปานกลาง หมุนเวียนไม่ติดขัด มีเกณฑ์

ลงทุนหรือเริ่มต้นคิดหารายได้เพิ่ม โชคลาภจะ

มากับผู้หญิงตั้งครรภ์หรือผู้หญิงวัยกลางคน

ความรัก ยิ่งเดินเข้าหา ความรักจะยิ่งออกห่าง

แต่เมื่อใดที่ท่านหยุดแสวงหา และลองมองไป

รอบๆ ตัว ท่านจะมีโอกาสได้พบกับความรัก

แบบที่ท่านต้องการ

ท่านที่ว่างงานหรืออยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลง

ท่านจะได้งานใหม่หรือโอกาสที่ดี จงรีบคว้าไว้

อย่าได้ลังเล ท่านจะได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์

ไอเดียและพลังในตัวท่านได้อย่างเต็มที่ ผลงาน

จะเข้าตาผู้เป็นเจ้านาย ธุรกิจการค้าจะประสบ

ผลดี โดยเฉพาะในสายงานบริการ กัลยาณมิตร

จะชักชวนท่านสร้างบุญกุศลหรือช่วยเหลือ

เด็กผู้ด้อยโอกาส การเงิน งานดีเงินก็ดีตาม

แต่ท่านก็มีเกณฑ์ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยและตามใจ

ตนเองอย่างมาก ความรัก มีความเข้าอกเข้าใจ

กันในสถานะของแต่ละฝ่ายและเห็นใจกัน

ไม่ว่าสุขทุกข์ แต่ทั้งนี้คู่ของท่านยังมีความ

ไม่แน่ใจหรือกังวลใจอยู่ภายในใจแต่ไม่บอก

ให้ท่านทราบ

ท่านจะแสดงออกถึงความสุขและสนุกสนาน

กับชีวิต และมักจะแบ่งปันเผื่อแผ่ไปให้คน

รอบข้าง แม้จะมีเรื่องทุกข์หรือกังวลใจ ก็จะ

ปกปิดเอาไว้ ด้านการงาน มีความร่วมมือทำ

กิจการงานให้แล้วเสร็จ ความเป็นทีมเวิร์ก

และคอนเน็คชั่นจะผลักดันให้การงานของท่าน

ก้าวต่อไป แต่ให้ระวังคำพูดของเพื่อนร่วมงาน

อาจจะทำให้หงุดหงิดได้ง่าย การงาน มักจะ

ใช้จ่ายอย่างระมัดระวังและผ่านกระบวนการ

คิดมาแล้วอย่างรอบคอบว่าเงินจะไม่ขาดมือ

ด้านความรัก ท่านมักระวังท่าทีตนเองในการ

แสดงออกถึงความรักที่มีต่ออีกฝ่าย ลองเปิดใจ

หรือทำอะไรไปแบบไม่คิดอะไรมากดู ความรัก

ของท่านจะดูสนุกมากขึ้น

This is the month to jump at your passions.

Start working on what you love, and take

advantage of the skills you naturally have.

You will find inspiration through your life

and work. Anything is possible if you just put

your mind to it. Just go do it! Your boss is

watching you from afar. Make a statement!

Those of you with stubborn children or

relatives working may face problems. Your

finances are stable. An opportunity for

investments or new sources of income will

come very soon. Watch out for a pregnant

woman or a middle-aged lady. She will bring

you luck. Those still finding love your true

love could be the one right next to you this

whole time.

Your career prospects will flourish this month

for those unemployed or seeking a new

career path. Once in sight, jump at it without

hesitation. Be creative, and be energetic

with everything you do. Your boss will be

impressed. You will succeed in work, especially

those in the service sector. You will find

your good friends encouraging you to make

merit or support underprivileged children.

Your finances are great. However, you often

overspend and indulge yourself on luxuries. Be

wary of this. Your love life is fantastic, and your

relationship is blossoming with compassion

and an understanding for each other. However,

your partner is concerned for you though he or

she may not admit it.

To the people around you, you emit joy and

happiness, full of life and laughter. However,

you may find yourself deeply sad and

worried behind closed doors. Pay attention

to your team and contribute to building

deeper connections. They will help you

accomplish success in work. You are making

wonderful progress with your partners,

though be careful of what your colleagues

are saying. Small comments will easily upset

you. You plan your finances well and are

always sure to not run out of money. You

find it hard to express your emotions freely

to the one you love. Open your heart and be

spontaneous. You will find out that your love

life can be great fun.

本 月 适 合 开 始 做 自 己 擅 长 或 喜 欢 做 的 事 , 不 管

何 事 也 无 关 结 局 , 只 管 动 手 开 始 。 因 为 除 了 有

益 心 理 健 康 外 , 还 能 给 日 常 生 活 和 工 作 激 发 新

灵 感 。 工 作 事 业 上 只 要 不 懒 惰 都 是 在 可 控 的 范

围 内 , 老 板 也 会 密 切 关 注 您 的 工 作 进 展 。 工 作

环 境 有 子 女 或 亲 戚 的 人 , 最 近 他 们 有 点 不 听 话

或 给 你 带 来 麻 烦 。 财 运 : 运 势 中 等 , 资 金 流 通

顺 畅 , 可 能 会 投 资 新 项 目 或 尝 试 开 始 赚 外 快 。

本 月 您 的 贵 人 将 是 孕 妇 或 中 年 妇 女 。 感 情 婚

姻 : 越 是 向 爱 情 靠 近 , 越 是 感 觉 爱 情 很 遥 远 。

适 当 停 下 来 , 有 可 能 转 角 就 遇 见 爱 。

本 月 是 幸 运 月 。 如 果 您 处 于 失 业 状 态 或 是 想 换

新 工 作 , 千 万 别 犹 豫 , 必 须 把 握 好 千 载 难 逢 的

机 会 , 有 效 地 利 用 自 身 的 创 造 力 和 能 量 , 自 然

而 然 进 入 老 板 视 线 范 围 内 , 千 万 不 可 懒 惰 , 机

不 可 失 。 本 月 不 管 做 什 么 业 务 都 想 不 到 的 顺

畅 , 利 润 滚 滚 来 , 特 别 是 服 务 行 业 , 本 月 您 的

死 党 会 说 服 您 做 功 德 或 帮 助 弱 势 群 体 。 财 运 :

好 的 工 作 自 然 收 入 也 不 差 , 但 本 月 您 容 易 过 度

奢 侈 和 放 纵 自 己 消 费 。 感 情 婚 姻 : 不 管 是 快 乐

还 是 痛 苦 , 都 能 相 互 理 解 和 包 容 对 方 , 但 您 伴

侣 内 心 会 默 默 担 心 或 不 确 定 。

本 月 是 幸 福 月 。 您 脸 上 会 经 常 洋 溢 着 幸 福 , 并 很

乐 意 与 周 围 的 人 分 享 。 即 使 偶 有 痛 苦 和 焦 虑 , 您

都 会 以 微 笑 来 代 替 。 工 作 事 业 方 面 需 团 结 合 作 才

能 取 得 成 功 , 因 此 , 团 队 协 作 和 协 调 性 对 本 月 项

目 推 动 上 显 得 非 常 重 要 , 需 注 意 的 是 您 周 围 同 事

的 言 词 , 容 易 使 您 烦 躁 激 怒 。 财 运 : 本 月 只 会 小

心 翼 翼 地 消 费 在 您 认 为 有 用 的 地 方 , 花 多 少 都 经

过 大 脑 仔 细 研 究 , 只 求 资 金 不 短 缺 。 感 情 婚 姻 :

在 向 对 方 表 达 爱 意 时 , 您 显 得 太 注 重 自 我 形 象 ,

试 着 敞 开 心 扉 , 什 么 都 不 要 想 , 爱 情 自 然 变 有

趣 多 了 。

93


HOROSCOPES

12 นักษัตรเป็นธรรมเนียมสืบกันมาในฝั่งเอเชีย มีตำนานเล่าขานมากมาย

เกี่ยวกับที่มาของนักษัตร หนึ่งในนั้นเล่าว่า เกิดจากดำริของเทพเจ้าที่จะตั้ง

สัตว์เป็นเจ้าของปีจากลำดับการเดินทางมาถึง ในบรรดาสัตว์มากมายนั้น

เจ้าวัวรู้ตัวว่าเดินช้า จึงออกเดินทางตั้งแต่เที่ยงคืน พอเจ้าหนูเห็นก็กระโดดขึ้น

หลังวัว เมื่อถึงรุ่งเช้า วัวก็เดินทางไปถึงก่อนใครๆ และเมื่อวัวส่งเสียงเรียก

เจ้าหนูรีบกระโดดลงมาจากหลังวัวและวิ่งไปหาเทพเจ้า “เจ้าหนู ยินดีต้อนรับ”

หนูจึงเป็นสัญลักษณ์ของปีนักษัตรปีแรกติดตามมาด้วยสัตว์ต่างๆ

โดยมีหมูเป็นตัวสุดท้าย

The Chinese Zodiac is a repeating cycle of 12 years, with each year being

represented by an animal and its reputed attributes. The animals are: Rat,

Ox, Tiger, Rabbit, Dragon, Snake, Horse, Goat, Monkey, Rooster, Dog, Pig.

Each Year is associated with a zodiac animal.

According to Chinese legend and mythology God wanted to assign animals

to each year in the order of which animal won the race. The Ox knew that it

was slow and started at midnight but the Rat jumped on the Ox’s back and

when they reached their destination the Rat ran to God first declaring its

victory. Thus the year started with the Rat and ends with the Pig.

ปีมะเมีย | Horse | 午 马 ปีมะแม | Goat | 未 羊 ปีวอก | Monkey | 申 猴

การงานของท่านจะมีความก้าวหน้า และเป็น

เดือนที่ท่านต้องใช้เหตุผลและความเหมาะสม

มาตัดสินใจในเรื่องต่างๆ มากกว่าใช้อารมณ์

หลายๆ อย่างอยากจะทำในช่วงนี้ แต่ยังไม่ถึง

เวลา ผู้ใหญ่เจ้านายมักจะแสดงออกถึงความ

เอ็นดูเมตตาในตัวท่าน จึงเป็นโอกาสที่ดี

ในการเข้าหาหรือสร้างความสัมพันธ์อันดี

จงแสดงถึงความมีมิตรไมตรีและความจริงใจ

ให้คนเหล่านั้นได้เห็น สิ่งที่เจรจาก็จะสำเร็จ

สมหวังได้โดยง่าย ด้านการเงิน รายจ่าย

ค่อนข้างเยอะ อาจทำให้หงุดหงิดและเครียด

บ้าง ความรัก มีโอกาสเกิดรักแท้หรือความรัก

ครั้งใหม่ คนที่มีคู่อยู่แล้ว ท่านจะเกรงใจและ

เคารพการตัดสินใจของคู่ครอง

ท่านจะได้รับภาระหน้าที่เพิ่มเติมจากสิ่งที่

ทำอยู่ อาจรู้สึกเครียดหรือกังวลใจลึกๆ

อารมณ์ของท่านค่อนข้างแปรปรวน ทำให้

ลูกน้องหรือบริวารเกรงกลัวจนไม่กล้าแสดง

ความคิดเห็นอะไรกับท่าน ท่านจงระมัดระวัง

การสื่อสารให้ดี การเงิน ยังคงคล่องตัวดีไม่มี

อะไรน่าเป็นห่วง แต่ท่านควรวางแผนการเงิน

ให้ดี โดยเฉพาะรายรับและรายจ่าย ความรัก

คู่ครองของท่านจะมีอารมณ์จุกจิกจู้จี้มากขึ้น

ทำให้ตัวท่านเองรู้สึกรำคาญ แต่ขอให้อดทน

เพราะอาจจะเป็นช่วงเวลาระยะสั้นๆ เท่านั้น

ส่วนคนโสดไม่ต้องหาที่ไหนไกล คนใกล้ตัว

ที่คอยให้กำลังและช่วยเหลือกันมาโดยตลอด

อาจจะเป็นรักแท้ของท่าน

ท่านจะรู้สึกผ่อนคลายและสนุกสนานกับ

กิจกรรมต่างๆ รอบตัว ความหวัง เป้าหมาย

เพื่อความสำเร็จเป็นสิ่งที่ท่านถวิลหา จงใช้

ความคิดสร้างสรรค์และความสนุกในตัวตน

ไขว่คว้ามันมา ท่านจะได้ไปงานสังสรรค์หรือ

ต้องพบปะผู้คน จะได้มีโอกาสนำเสนอผลงาน

และไอเดียต่อผู้ใหญ่เจ้านาย ด้านการเงิน

สิ่งที่คาดการณ์ไว้อาจจะไม่เป็นไปตามที่คิด

เสมอไป ควรคิดแผนสำรองไว้รองรับ หรือ

คำนวณค่าใช้จ่ายสำรองกรณีฉุกเฉินไว้

ความรัก คนไร้คู่ ดวงความรักจะเดินเข้ามาหา

ชอบใครหรือกำลังคุยกับใครอยู่ โอกาสที่

จะลงเอยด้วยดีมีความเป็นไปได้สูง คนที่มีคู่

อยู่แล้ว ความรักดำเนินไปได้ด้วยดี

You will make good progress with your

work. For this month, remember to use

your head over your heart. Do not make

emotional judgments over important

decisions. There may be a lot of things you

wish to do now, but be cautious. The time

is not yet ripe. Your boss likes you a lot, so

now is the perfect time to build on good

relationships. Express your gratitude and

sincerity and you will succeed with your

negotiations. Be mindful of your finances,

you will have a lot of expenses that will

make you feel stressed. Bachelors, you will

meet your true love. Those with partners,

you will respect your partner’s decision.

You will find yourself stressed and worried

about your work with more responsibilities

being given to you this month. Be wary of your

mood swings. Your colleagues feel uneasy

around you, but are too nervous to tell you.

Be sure to be calm and considerate when

communicating with those around you. Your

finances are stable and there is nothing to worry

about, but plan ahead when making purchases.

In love, you may find yourself annoyed at your

partner who will continue to nag and whine. Be

patient. This will not be long lasting. Bachelors,

try to not look too far of arm’s reach. Your true

love could be that one person standing by you,

supporting you all along.

You are feeling relaxed and appreciating what

life now has to offer. You are confident with

your successes and you desire more. Do not be

afraid to express yourself creatively, and use that

positive energy to succeed in your desires. You

will find yourself with many new things. You will

meet many new people, and you will have many

new ideas to present to your boss. You will find

that your finances will not be very stable, so be

sure to have a plan B in case of emergencies.

Bachelors, you will find your soul mate this

month. Your forever after is right around the

corner, so watch out for that one special person.

Those already in a relationship will continue to

be happy.

本 月 是 顺 利 月 , 工 作 事 业 发 展 良 好 , 也 能 很 理

智 恰 当 地 处 理 各 种 各 样 的 事 情 。 近 期 您 想 着 手

做 的 项 目 很 多 , 只 因 现 在 负 担 有 些 重 , 须 得 再

耐 心 等 待 更 好 的 时 机 。 这 段 时 间 领 导 老 板 们 对

您 关 怀 备 至 , 所 以 这 个 月 将 是 您 在 商 业 或 其 他

方 面 结 识 和 建 立 良 好 关 系 的 好 机 会 , 您 只 需 展

现 出 友 好 和 诚 意 让 他 们 看 到 , 谈 判 将 更 容 易 成

功 。 财 运 : 本 月 支 出 比 较 多 , 偶 尔 您 也 会 因 财

务 入 不 敷 出 而 感 到 沮 丧 焦 虑 。 感 情 婚 姻 : 真 爱

或 新 的 恋 情 可 能 会 出 现 , 有 配 偶 者 则 对 伴 侣 所

做 的 决 定 表 示 更 多 的 理 解 和 尊 敬 。

本 月 是 负 担 月 , 突 然 间 增 加 的 工 作 量 , 令 您 深

感 担 心 焦 虑 , 情 绪 起 伏 变 化 很 大 , 造 成 下 属 或

子 女 都 因 此 不 敢 表 达 内 心 任 何 真 实 的 想 法 或 意

见 。 其 实 没 什 么 大 问 题 , 您 只 需 要 多 沟 通 , 多

注 意 言 辞 , 有 时 候 说 者 无 心 听 者 有 意 。 财 运 :

本 月 运 势 不 错 , 没 什 么 可 担 心 的 。 但 应 该 为 未

来 做 好 财 务 计 划 , 特 别 是 收 入 和 支 出 。 感 情 婚

姻 : 您 的 配 偶 最 近 喜 欢 对 您 絮 絮 叨 叨 , 左 右 挑

刺 , 令 您 很 烦 恼 , 但 还 须 宽 容 忍 耐 , 因 为 这 可

能 短 时 间 而 已 。 单 身 者 有 时 候 需 留 心 身 边 那 个

对 您 嘘 寒 问 暖 的 人 , 可 能 就 是 您 的 真 爱 。

本 月 是 放 松 愉 快 月 , 周 围 的 活 动 甚 至 是 工 作

您 都 觉 得 有 趣 了 。 希 望 、 目 标 和 成 功 都 是 您

渴 望 的 , 当 机 会 来 临 时 , 请 牢 牢 抓 住 , 尽 情

展 示 您 的 创 意 并 享 受 其 中 。 你 需 外 出 参 加 聚

会 或 会 谈 , 才 有 机 会 向 领 导 或 老 板 提 出 自 己 的

提 案 或 好 想 法 。 财 运 : 本 月 可 能 不 太 顺 心 ,

资 金 实 际 开 销 总 赶 不 上 计 划 , 换 句 话 说 , 本

月 您 须 得 好 好 规 划 预 算 , 控 制 临 时 费 用 。 感

情 婚 姻 : 单 身 者 本 月 将 走 桃 花 运 , 暗 恋 谁 或

是 正 在 交 谈 的 对 象 都 会 发 展 顺 利 , 可 能 性 很

大 。 有 配 偶 者 最 近 感 情 很 稳 定 , 甜 甜 蜜 蜜 。

94

August 2018


มะเมีย มะแม วอก ระกา จอ กุน

十 二 生 肖 , 又 叫 属 相 , 是 与 十 二 地 支 相 配 以 人 出 生 年 份 的 十 二 种 动 物 ,

包 括 子 ( 鼠 )、 丑 ( 牛 )、 寅 ( 虎 )、 卯 ( 兔 )、 辰 ( 龙 )、 巳 ( 蛇 )、

午 ( 马 )、 未 ( 羊 )、 申 ( 猴 )、 酉 ( 鸡 )、 戌 ( 狗 )、 亥 ( 猪 )。

关 于 老 鼠 为 什 么 是 十 二 生 肖 之 首 的 神 话 故 事 有 很 多 版 本 , 流 传 最 多 的 版

本 是 : 天 界 要 举 办 赛 跑 大 会 , 天 神 规 定 跑 最 快 就 成 为 十 二 生 肖 中 的 动 物 。

老 牛 自 知 跑 得 不 快 , 子 夜 就 出 门 。 小 老 鼠 体 型 很 小 但 头 脑 机 灵 , 它 偷 偷 爬

上 老 牛 的 角 , 等 到 老 牛 到 达 目 的 地 时 , 小 老 鼠 突 然 从 牛 角 上 跳 下 来 , 成 了

第 一 名 。 其 他 动 物 也 相 继 抵 达 , 猪 是 最 后 一 名 。

午 马 未 羊 申 猴 酉 鸡 戌 狗 亥 猪

Horse Goat Monkey Rooster Dog Pig

1918

1930

1942

1954

1966

1978

1990

2002

1919

1931

1943

1955

1967

1979

1991

2003

1920

1932

1944

1956

1968

1980

1992

2004

1921

1933

1945

1957

1969

1981

1993

2005

1922

1934

1946

1958

1970

1982

1994

2006

1923

1935

1947

1959

1971

1983

1995

2007

ปีระกา | Rooster | 酉 鸡 ปีจอ | Dog | 戌 狗 ปีกุน | Pig | 亥 猪

เดือนนี้ท่านจะพบกับสิ่งที่ไม่พอใจบ่อยครั้ง

ลองปรับลดความต้องการลงมา การงานอยู่ใน

เกณฑ์ปานกลาง ท่านจะได้เรียนรู้อย่างรู้ลึกรู้จริง

ในสิ่งที่ทำ ผู้ใหญ่เจ้านายให้ความสนใจ มีเมตตา

กรุณาและให้ความช่วยเหลือท่าน ทำให้การ

งานขับเคลื่อนไปได้อย่างไม่ติดขัด การเงิน

เป็นช่วงที่ท่านระมัดระวังเรื่องรายรับรายจ่าย

เป็นอย่างดี ส่วนด้านโชคลาภ อย่าเพิ่งคาดหวัง

มากนัก เพราะไม่มีอะไรได้มาฟรีๆ ทุกอย่าง

ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนเสมอ ความรัก คนโสด

ควรทำตัวนิ่งๆ รอดูสถานการณ์ ถึงแม้จะมี

คนเข้ามาสนใจ แต่ท่านอาจยังไม่พร้อม ส่วน

คนที่มีคู่แล้ว อาจหงุดหงิดกับคู่ของท่าน ให้ลอง

เปลี่ยนมุมมอง จะพบสิ่งดีๆ ซ่อนอยู่

เป็นเดือนที่ต้องจัดระเบียบตนเองทั้งเรื่อง

ส่วนตัวและการงาน ควรจัดลำดับก่อนหลัง

สิ่งที่เข้ามาให้ทำพร้อมๆ กัน การงานอาจจะ

ทำให้รู้สึกหงุดหงิดและตึงเครียดบ้าง แต่ก็

ไม่เกินความสามารถ ถ้าไม่รู้ว่าควรท ำสิ่งใดก่อน

หรือควรแก้ที่จุดไหน จงระลึกถึงอดีตที่เคย

ประสบหรือเข้าหาผู้มีประสบการณ์ ท่านที่มี

บุตรหลานวัยรุ่น ช่วงนี้จะมีความรัก การเงิน

เก็บมากกว่าใช้ เงินทองอยู่กับตัวจะท ำให้ท่าน

อุ่นใจและมีความสุขมากกว่า ผู้ที่ท ำงานเกี่ยวกับ

บัญชี ด้านการเงิน จะโดดเด่นมีงานเยอะขึ้น

ส่วนความรัก เป็นไปในทางที่ดี คนโสดจะ

ได้เริ่มต้นพูดคุย แต่ท่านต้องเป็นฝ่ายเริ่ม

คนมีคู่แล้วมีแผนการเดินทางร่วมกัน

ท่านต้องใช้สติปัญญาและความสามารถของ

ท่านอย่างรอบด้าน แม้จะเหนื่อยเมื่อยล้า

แต่ผลลัพธ์จะทำให้ท่านสบายและหายเหนื่อย

เป้าหมายที่ตั้งไว้อยู่ไม่ไกล ขอแค่ใช้ความพยายาม

และความสามารถ จงอย่ากลัวการเริ่มต้นอะไร

ใหม่ๆ ถึงแม้ว่าสิ่งที่ท่านคิดไว้ล่วงหน้านั้น อาจจะ

ไม่เกิดผลอย่างที่ท่านคิดเสมอไป ด้านการเงิน

ท่านคือนักหมุนเงินตัวยง ถึงแม้จะมีเก็บไม่มาก

แต่ก็จะไม่ขาดมือ ด้านความรัก คนโสดคิดจะ

มีคู่ช่วงนี้ ขอให้คิดทบทวนดูให้ดี เพราะท่าน

อาจพบกับคนเจ้าชู้หรือพบเจอคนเพศเดียวกัน

มาชอบ คนมีคู่แล้ว ช่วงนี้ความรักความสุข

มันเอ่อล้นท่วมท้นออกมา จนเป็นที่อิจฉา

ของใครหลายคน

You will find yourself continuously dissatisfied

this month. Try to decrease your expectations.

Your performance at work will be moderate.

However, there is still much for you to learn. Your

boss supports you, so use this slow phase as

an opportunity to learn. Do not rely on luck to

drive you forward, and remember that nothing

is free. You are very careful with your finances.

Bachelors, you may come to realize that you

are not yet ready for commitment. Be careful to

not lead people on. For those with partners, you

will find yourself often annoyed at your partner.

Instead, try to change your perspectives and put

yourself in their shoes. You may learn something

with new outlooks.

Your personal life and your work will be more

organized this month. Prioritizing is key. Some

things at work will annoy you, however you will

overcome this stress. Especially for those in

accounting, you will notice yourself excel in your

career. There may be things you will not be able

to resolve yourself, so be sure to seek advice from

experts. You are very good with your finances,

and will save well. You will feel happier with these

savings. Expect your teenage children or relatives

to find love within this month. Your own love life

is also going well. Bachelors will begin dating this

month. However, you will be the one to initiate this

new relationship. Those with partners should look

forward to a romantic getaway together.

You will find yourself needing to rely on your

intelligence to weave your way out of problems

this month, despite feeling exhausted. You will

come out of these problems successfullyand

carefree. Your goals are within arms reach,

so be persistent to get through the obstacles

being thrown at you. Be creative, and engage

in new ideas and projects. Some may fail, but

don’t let that hold you back. You are great at

budgeting. Bachelors must be warned this

month. Your love life will not be as lucky. Be

wary of flirtatious people or a person of the

same gender will fancy you. On the other hand,

those with a partner will find themselves as the

topic of envy to those around them.

本 月 是 郁 闷 月 , 经 常 发 生 不 愉 快 的 事 情 , 适 当

少 抱 有 期 望 , 您 将 会 比 任 何 人 都 快 乐 。 总 体 运

势 中 等 , 不 是 很 突 出 , 但 您 会 对 正 在 推 进 的 事

感 触 深 刻 , 也 会 成 功 引 起 领 导 老 板 的 注 意 , 给

您 仁 慈 或 帮 助 , 工 作 进 展 顺 利 。 财 运 : 这 段 时

间 , 所 有 的 收 入 和 开 销 都 经 过 小 心 的 掂 量 。 抛

弃 发 财 的 念 想 , 天 下 没 有 免 费 的 午 餐 , 所 有 的

东 西 都 是 等 价 交 换 。 感 情 婚 姻 : 单 身 者 近 期 即

使 有 人 对 您 示 好 , 若 您 还 没 准 备 好 就 先 不 要 着

急 表 态 , 先 考 验 对 方 。 有 配 偶 者 有 时 会 对 伴 侣

发 脾 气 , 试 着 换 个 角 度 , 可 能 有 新 发 现 。

本 月 是 自 律 月 , 不 管 是 私 事 或 公 事 , 特 别 是 处

置 工 作 的 先 后 主 次 上 令 您 烦 躁 , 不 要 有 压 力 ,

相 信 自 己 。 若 您 实 在 不 知 道 先 处 理 何 事 , 或 是

遇 到 事 情 不 知 如 何 解 决 时 , 多 回 想 自 身 的 经 验

或 寻 求 有 经 验 的 人 帮 您 度 过 难 关 。 这 段 时 间 您

的 子 孙 若 处 在 青 春 期 , 则 有 可 能 谈 恋 爱 。 财

运 : 近 期 积 蓄 多 开 销 少 , 金 钱 使 您 开 心 快 乐 。

财 务 会 计 职 业 的 人 , 运 势 旺 。 感 情 婚 姻 : 感

情 上 有 好 的 开 始 。 单 身 者 可 以 从 朋 友 开 始 聊 ,

您 多 主 动 一 点 。 有 配 偶 者 将 有 一 个 共 同 外 出 旅

行 的 计 划 。

本 月 是 您 发 挥 智 慧 和 能 力 的 月 份 , 可 能 会 疲

劳 , 但 请 相 信 努 力 了 就 一 定 有 好 结 果 。 您 已 经

离 成 功 一 步 之 遥 , 只 需 朝 着 定 好 的 目 标 坚 持 不

懈 努 力 , 相 信 您 定 会 取 得 成 功 。 不 要 害 怕 重 新

开 始 , 没 有 您 想 象 那 么 糟 糕 。 财 运 : 本 月 您 化

身 理 财 专 家 , 不 管 收 入 和 支 出 多 少 , 您 都 可 以

很 好 的 管 理 , 即 使 积 蓄 并 不 多 , 但 也 不 会 造 成

短 缺 。 感 情 婚 姻 : 单 身 者 这 段 时 间 想 脱 单 , 但

您 需 好 好 考 虑 , 因 为 可 能 遇 到 花 心 者 , 也 可 能

会 有 同 性 恋 。 有 配 偶 者 近 期 伉 俪 情 深 , 令 人 羡

慕 不 已 。

95


WEFIE

#WEfieWESmile

Check out this month’s WEfie

ขอเชิญคุณมาร่วมแจกรอยยิ้มพร้อมสร้างมิตรภาพ

ระหว่างการเดินทาง ลองชวนเพื่อนข้างๆ โพสต์ท่า

ถ่ายเซลฟี่ แล้วกดแชร์กันได้เลย

If traveling alone grab your new pal next to you, click

away and share.

欢 乐 旅 途 中 , 请 快 快 邀 上 您 旁 边 的 旅 伴 一 起 来 张 合 照 , 把 快 乐

分 享 出 去 吧 !

ถ่ายเซลฟี่แบบคู่หรือแบบหมู่ แล้วส่งมา

ร่วมสนุกกับ WEfie WESmile

Join our fun contest by taking a couple or

group selfie, or “WEfie”

WEfie WESmile, 一 起 笑 一 起 飞 ,

参 与 自 拍 活 动 赢 大 奖 !

คุณสามารถร่วมสนุกกับนิตยสาร WE Smile ได้ด้วย

การแชร์รูปเซลฟี่แบบคู่หรือแบบกลุ่มพร้อมติดแฮชแท็ก

#WEfieWESmile ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับของรางวัล

สุดประทับใจ ไม่ว่าจะเป็นตั๋วเครื่องบินสำหรับการเดินทาง

ทริปต่อไป รวมทั้งรางวัลสุดพิเศษอื่นๆ จากสายการบิน

ไทยสมายล์ ชมภาพ #WEfieWESmile ของผู้อ่านวีสมายล์

เพิ่มเติมได้ที่ www.WESmileMagazine.com

Join our contest by sharing your WEfie with WESmile by tagging

#WEfieWESmile. The lucky winners can get free flight tickets or

other special prizes by THAI Smile Airways. See more shared photos

by our readers #WEfieWESmile or www.WESmileMagazine.com

您 只 需 分 享 与 旅 伴 的 合 拍 照 , 并 标 记 #WEfieWESmile, 即 可 参 与 到 我 们 《WE

Smile》 杂 志 的 拍 照 赢 取 免 费 机 票 大 奖 活 动 , 还 有 微 笑 航 空 提 供 的 众 多 惊 喜 奖 品

等 您 来 领 取 。 查 看 更 多 #WEfieWESmile 活 动 官 方 照 片 , 请 登 录

www.WESmileMagazine.com。

SUBMIT

YOUR

WEFIE TO

US!

ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลหมอนผ้าห่มจากไทยสมายล์ ได้แก่

@_ chef kani และ @junii_chic_clothes โปรดติดต่อ

รับของรางวัลได้ที่กองบรรณาธิการนิตยสาร WE Smile

โทร. 081 315 9814

Congratulations to @_ chef kani and @junii_chic_clothes

winners of a THAI Smile blanket pillow. Please contact

WESmile editorial team at 081 315 9814 to collect your prize.

恭 喜 @_ chef kani and @junii_chic_clothes 两 位 幸 运 儿 获 得 微 笑 航 空

的 纪 念 枕 头 毛 毯 奖 品 , 请 联 系 我 们 《WE Smile》 杂 志 编 辑 部 领 取 上 述 奖

品 , 联 系 电 话 :081 315 9814。

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!