01.03.2021 Views

OV_Nasevo_OlorTardor-digital

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

FUNDACIÓN ERNESTO VENTÓS olor de tardor

O

lor

de

tar

d o

r


Fundación

Ernesto

Ventó s

Na s

e

v

o

La Fundación Ernesto Ventós vol

realçar, la importància del sentit de

l'olfacte per a la transformació social.

La seva missió és potenciar la millora de

la salut de les persones, essent referent

el sentit de l'olfacte com a motor de

generació de coneixement, educació

i benestar, donat que si s'aprèn a olorar

o es millora el sentit de l'olfacte es

potencia la memòria i la creativitat.

Aquesta escomesa la portem a terme

desenvolupant experiències artístiques,

involucrant-nos en investigacions sobre

els sentits i divulgant a través de tallers

olfactius.

Per a l'Ernesto Ventós Omedes, olorar

era viure. L'art contemporani era

una manera de recuperar experiències

olfactives.

El perfumista no volia que ningú

es quedés sense percebre aquestes

vivències.

El vessant artístic/olfactiu de la Fundació

es compon de colección olorVISUAL

i de l'obra pròpia que va crear l'Ernesto

sota el nom de NASEVO.

«A través de les seves obres, passem

de la vista a l'olfacte i d'aquest, a la


dialèctica de la raó sensible a través

de l'objecte artístic. Es tracta d'objectes

artístics i, a la vegada, objectes

lingüístics: un arquetip, el nas; una

semàntica, l'olor-color; i un continent,

els estils i formes de l'art.

Va crear obres destil·lades del

coneixement de Ventós amb l'esperit

d'alquimista, mag i transformista»,

segons escriu Vicenç Altaió en el pròleg

del llibre NASEVO.

D'ençà que NASEVO va començar

a crear, s'han portat a terme més

de 10 exposicions en l'àmbit nacional

i ha estat present en el World Perfumery

Congress de Miami de la mà d'EVSA.

Amb aquesta màxima, l'Ernesto descrivia

la seva percepció sobre Casa Vicens:

«A la Casa Vicens tot fa olor sense

excepció, parets, sostres, racons,

les flores, les fulles, la fusta. És pura

natura transformada en essència.»

Seguint la missió que ens va deixar

l'Ernesto, la Fundación continuarà

ensenyant a olorar a través de l'art.

Gina Ventós

Directora. Fundación Ernesto Ventós


La Fundación Ernesto Ventós

quiere poner en valor la importancia

del sentido del olfato para la

transformación social. Su misión es

potenciar la mejora de la salud de las

personas, siendo referente el sentido

del olfato como motor de generación

de conocimiento, educación y bienestar,

puesto que si se aprende a oler o se

mejora el sentido del olfato se potencia

la memoria y la creatividad.

Este cometido lo llevamos a cabo

desarrollando experiencias artísticas,

involucrándonos en investigaciones

sobre los sentidos y divulgando a través

de talleres olfativos.

Para Ernesto Ventós Omedes, oler era

vivir. El arte contemporáneo era una

manera de recuperar experiencias

olfativas.

El perfumista no quería que nadie se

quedase sin percibir estas vivencias.

La vertiente artística/olfativa de la

Fundación se compone de colección

olorVISUAL y de la obra propia que creó

Ernesto bajo el nombre de NASEVO.

“A través sus obras, pasamos de la

vista al olfato y de éste, a la dialéctica

de la razón sensible a través del objeto

artístico. Se trata de objetos artísticos y,

a la vez, objetos lingüísticos: un

arquetipo, la nariz; una semántica, el

olor-color; y un continente, los estilos y

formas del arte.

Creó obras destiladas del conocimiento

de Ventós con espíritu de alquimista,

mago y transformista”, según escribe

Vicenç Altaió en el prólogo del libro

NASEVO.

Desde que NASEVO empezó a crear, se

han realizado más de 10 exposiciones a

nivel nacional y ha estado presente en

el World Perfumery Congress de Miami

de la mano de EVSA.

Con esta máxima, Ernesto describía su

percepción sobre Casa Vicens: “En la

Casa Vicens todo huele sin excepción,

paredes, techos, rincones, las flores, las

hojas, la madera. Es pura naturaleza

transformada en esencia.”

Siguiendo la misión que nos dejó

Ernesto, la Fundación continuará

enseñando a oler a través del arte.

The Fundación Ernesto Ventós

is dedicated to enhancing the

importance of the sense of smell in

the transformation of our society with

a commitment to contributing to the

improvement of people’s health, in which

the sense of smell is a key resource for

generating knowledge, education and

well-being, since learning to smell or to

improve our sense of smell potentiates

our memory and our creativity.

The foundation carries out this important

task by providing artistic experiences,

taking part in research on the senses

and raising public awareness by means

of olfactory workshops.

For the perfumer Ernesto Ventós

Omedes, smelling was living, and

contemporary art was a way of

recreating olfactory experiences, and

he did not want anyone to miss out on

these experiences.

The olfactory/artistic aspect of the

foundation is made up of the colección

olorVISUAL and Ernesto’s own art, which

he created under the name NASEVO.

As Vicenç Altaió writes in his foreword

to the book NASEVO, ‘Through his

artworks, we go from sight to smell and

from there to the dialectic of sensebased

reason by way of the art object.

These art objects are, at the same time,

linguistic objects: an archetype, the

nose; a semantics, smell-colour; and a

container, the styles and forms of art.

‘Ventós created works distilled

from his knowledge with the spirit

of an alchemist, a magician and a

transformer.’

Since NASEVO began creating art, his

work has been shown in more than ten

national exhibitions and has been

presented by EVSA at the World

Perfumery Congress in Miami.

Ernesto summed up his perception of

Casa Vicens in the following terms: ‘In

Casa Vicens everything smells without

exception – walls, ceilings, corners,

flowers, leaves, wood. It is pure nature

transformed into essence.’

Following the mission that Ernesto left

us, the Foundation will continue teaching

to smell through art.


L’expo

sic

i

ó

S’acaba l’estiu, temps sec i calorós, i comença

la tardor, amb l’arribada de les pluges i els canvis

de colors en el paisatge. Els arbres es muden a colors

groguencs i tons marrons, les fulles cauen i esdevenen

una catifa humida, donant-nos un conjunt d’olors més

intenses, més serenes, que augmenten amb la humitat

dels dies plujosos.

Comença a refrescar i els dies s’escurcen, la ciutat

convida a passejar amb una llum més tènue, rajoles

humides i postes de sol amb els núvols reflectint un

conjunt de colors vermells, taronges, liles... Els ocells,

amb els seus cants, s’acomiaden fins l’any vinent.

És temps de castanyes i l’olor que desprenen en torrar-les,

d’aromes dels boscos amb les cireres d’arboç,

nabius i fruits vermells... Són olors dolces. També són

característiques les olors especiades amb notes de

fusta i terra humida, tot just en sortir de la ciutat.

I temps de bolets i l’olor de terra mullada; són els fruits

de tardor, que Josep Pla associava amb l’imaginari

de Gaudí per les seves formes prodigioses.

La natura que en aquesta època ens dona nous

colors, olors i sensacions la podem trobar a la Casa

Vicens, tant al jardí com a l’interior a través de la seva

ornamentació: fulles d’heures i d’oliveres, fulles de

palma, motius vegetals... i colors càlids en totes les

seves estances.

L’obra de NASEVO i la Casa Vicens tenen el nexe

comú de les olors i els colors. No hi ha res més

evocador que les olors, capaces de transportar-nos

a records, llocs i moments llunyans. Les obres de

NASEVO, tant artístiques com olfactòries, ens

ajudaran a traslladar-nos-hi. Buscarem, a través

de les olors de la tardor, records de la Casa Vicens

i també de nosaltres mateixos.

Cristina Agàpito Comissària


Termina el verano, tiempo seco y

caluroso, y empieza el otoño, con

la llegada de las lluvias y los

cambios de colores en el paisaje.

Los árboles mudan sus hojas a tonos

amarillos y marrones, las hojas caen

convirtiéndose en una alfombra

húmeda, dándonos un conjunto de

olores más intensos, más serenos,

que aumentan con la humedad de los

días lluviosos.

Empieza a refrescar y los días se

acortan, la ciudad invita a pasear con

una luz más tenue, baldosas húmedas

y puestas de sol con las nubes

reflejando un conjunto de colores

rojos, naranjas, lilas... mientras los

pájaros, con sus cantos, se despiden

hasta el próximo año.

Es tiempo de castañas y su olor al

tostarlas, de aromas de los bosques

con las ciruelas de madroño,

arándanos y frutos rojos... Son olores

dulces. También son característicos

los olores especiados con notas

amaderadas y tierra húmeda tan solo

saliendo de la ciudad. Y tiempo de

setas y su olor a tierra mojada; son

los frutos del otoño, que Josep Pla

asociaba con el imaginario de Gaudí

por sus formas prodigiosas.

La naturaleza que en esta época

nos da nuevos colores, olores y

sensaciones la podemos encontrar

en Casa Vicens, tanto en su jardín

como en su interior mediante su

ornamentación: hojas de hiedras y

de olivos, hojas de palma, motivos

vegetales... y colores cálidos en todas

sus estancias.

La obra de NASEVO y la Casa Vicens

tienen el nexo común de los olores

y los colores. No hay nada más

evocador que los olores, capaces

de transportarnos a recuerdos,

lugares y momentos lejanos. Las

obras de NASEVO, tanto artísticas

como olfatorias, nos ayudarán a

trasladarnos. Buscaremos, a través

de los olores del otoño, recuerdos de

la Casa Vicens y también de nosotros

mismos.

The summer ends, the weather

is dry and hot, and fall begins, with

the arrival of the rains and changes

in the colours of the landscape. The

trees convert their leaves to yellow

and brown tones, the leaves fall,

becoming a damp carpet, giving us

a set of smells that are more intense,

more serene, and that are magnified

with the moisture of rainy days.

It begins to get cooler and the days

grow shorter; the city entices us out

for a walk with a gentler light, wet

pavements and sunsets with clouds

reflecting a mix of red, orange, lilac

colours... while the birds, with their

songs, take their leave until the

following year.

It is a time of chestnuts and their

smell when roasted, of woodsy

aromas with madrone berries,

blackberries and red fruits... sweet

scents. Also typical are the spicy

smells with woody notes and damp

earth just outside the city. And it is

the season of wild mushrooms, with

their scent of wet earth; these are

the fruits of autumn, which Josep

Pla associated with Gaudí’s imagery

because of their prodigious forms.

Nature, which gives us new colours,

smells and sensations in this period,

can be found at Casa Vicens; whether

in its garden or inside, reflected

in its decoration: ivy and olive leaves,

palm fronds, plant motifs... and warm

colours in every room.

NASEVO’s work and Casa Vicens

share a common link of scents and

colours. There is nothing more

evocative than smells, able to

transport us to the faraway places

and moments of memory. NASEVO’s

works, whether artistic or olfactory,

will help us make that transition.

Through the scents

of fall we will seek out the memories

of Casa Vicens and also our own.


Nashojas

2002

60 × 40 × 40

Fulles naturals sobre cartró

Hojas naturales sobre cartón

Natural leaves on cardboard


Bosquenas

2012

53 × 45 × 35

Fustes diverses

Maderas diversas

Various woods


Marmolnas

2008

52 × 34 × 22

Marbre tallat

Mármol tallado

Carved marble


Geometricanas 2

2004

33 × 20 × 20

Escaiola, pintura acrílica

Escayola, pintura acrilica

Plaster, acrylic paint


Torresgarcíanas 2

2004

54 × 80 × 8

Fusta, poliuretà

Madera, poliuretano

Wood, polyurethane


Dunas

2013

112 × 57 diàmetre

Metall, poliuretà

Metal, poliuretano

Metal, polyurethane


Arbolnas

2003

36 × 22 × 17

Silicona, claus

Silicona, clavos

Silicone, nails


Cubistanas

2004

35 × 25 × 16

Cartró, pintura acrílica

Cartón, pintura acrilica

Cardboard, acrylic paint


S/T

2007

60 × 43,5 × 25

Fibra, pintura acrílica

Fibra, pintura acrilica

Fiber, acrylic paint


21 nas

2007

59 × 43 × 25

Fibra, pintura acrílica

Fibra, pintura acrilica

Fiber, acrylic paint


Nasespinas

2003

31 × 19 × 15

Poliuretà, espines roser

Poliuretano, espinas rosal

Polyurethane, rosebush thorns


Collagenas

2008

80 × 103

Paper de seda sobre fusta.

Caixa metacrilat

Papel de seda sobre madera.

Caja metacrilato

Tissue paper on wood.

Methacrylate box


Tronconas

2015

105 × 35 × 35

Fusta tallada

Madera tallada

Carved wood


Tronconas 14

2015

121 × 15 × 15

Fusta tallada

Madera tallada

Carved wood


Boqueríanas 1

2014/15

90 × 73 × 10

Caixes fustes, paper diari

Cajas madera, papel periódico

Wooden boxes, newspaper


Mosaiconarices

2015

84 × 84 × 13

Cartró, caixa fusta

Cartón, caja madera

Carton, wooden box


Piñanas

2010

18 × 13 diàmetre

21 × 14 diàmetre

Pinya, poliuretà, base fusta

Piña, poliuretano, base madera

Pineapple, polyurethane,

wood base


Jaulasnas 8

2014

60 × 50 × 25,5

Ferro, polietilé, pintura acrílica

Hierro, polietileno, pintura acrilica

Iron, polyethylene, acrylic paint


Pedranas 2

2018

30 × 30 × 40

Pedra calcària tallada

Piedra calcárea tallada

Carved calcareous stone


S/T.

2018

60 × 50 × 4,5

Poliuretà, pintura acrílica

Poliuretano, pintura acrílica

Polyurethane, acrylic paint


Formularios S/T

2019

107 × 66 × 10

Fòrmules perfumista, cartró,

tècnica mixta. Enmarcat, vidre

Formulas perfumista, cartón,

técnica mixta. Enmarcado, cristal

Perfumery formulas, cardboard,

mixed technique. Framed, glass


S/T.

2019

61 × 46 × 4

Poliuretà, pintura acrílica

Poliuretano, pintura acrílica

Polyurethane, acrylic paint


Nascapas cola color

2003

31 × 31 × 31

Fusta, cola acolorida de groc

Madera, cola coloreada amarillo

Wood, yellow colored tail


Lluvianas

2006

variables

Vídeo 5’38’’


Fundación

Ernesto Ventós

Presidenta

Reyes Soler-Cabot

Direcció

Gina Ventós

Direcció Art

Cristina Agàpito

Comunicació

Marta Rico

Exposició

Curadoria

Cristina Agàpito

Direcció Casa Vicens

Emili Masferrer

Coordinació

Deirdre Haughey

Muntatge

Nicolás Rico

Isidro Costa

Marcos López

Servei Educatiu

Marta Rico

Servei educatiu de Casa

Vicens

Prensa i Comunicació

Pilar Delgado

Marta Rico

Assegurança

Catalana Occidente

TRANSPORT

Arterri

Col·labora

LOOP Festival

Catàleg

Edició

Fundación Ernesto Ventós

Coordinació

Cristina Agàpito

Fotografies

Fotogasull

Alex Rademarkers

Isidro Costa

Textos

Gina Ventós

Cristina Agàpito

Disseny Gràfic

David Torrents

& Alba Font

Impressió

Gràfiques Ortells

ISBN:

Diposit Legal:

B 22292-2020

© dels textos: els autors

© de les fotografies:

Fundación Ernesto Ventós

© d’aquesta edició:

Fundación Ernesto Ventós

Olor de Tardor

Casa Vicens. Barcelona

del 22 setembre de 2020

al 21 de març de 2021

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!