01.03.2021 Views

OV_Nasevo_OlorTardor-digital

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

FUNDACIÓN ERNESTO VENTÓS olor de tardor<br />

O<br />

lor<br />

de<br />

tar<br />

d o<br />

r


Fundación<br />

Ernesto<br />

Ventó s<br />

Na s<br />

e<br />

v<br />

o<br />

La Fundación Ernesto Ventós vol<br />

realçar, la importància del sentit de<br />

l'olfacte per a la transformació social.<br />

La seva missió és potenciar la millora de<br />

la salut de les persones, essent referent<br />

el sentit de l'olfacte com a motor de<br />

generació de coneixement, educació<br />

i benestar, donat que si s'aprèn a olorar<br />

o es millora el sentit de l'olfacte es<br />

potencia la memòria i la creativitat.<br />

Aquesta escomesa la portem a terme<br />

desenvolupant experiències artístiques,<br />

involucrant-nos en investigacions sobre<br />

els sentits i divulgant a través de tallers<br />

olfactius.<br />

Per a l'Ernesto Ventós Omedes, olorar<br />

era viure. L'art contemporani era<br />

una manera de recuperar experiències<br />

olfactives.<br />

El perfumista no volia que ningú<br />

es quedés sense percebre aquestes<br />

vivències.<br />

El vessant artístic/olfactiu de la Fundació<br />

es compon de colección olorVISUAL<br />

i de l'obra pròpia que va crear l'Ernesto<br />

sota el nom de NASEVO.<br />

«A través de les seves obres, passem<br />

de la vista a l'olfacte i d'aquest, a la


dialèctica de la raó sensible a través<br />

de l'objecte artístic. Es tracta d'objectes<br />

artístics i, a la vegada, objectes<br />

lingüístics: un arquetip, el nas; una<br />

semàntica, l'olor-color; i un continent,<br />

els estils i formes de l'art.<br />

Va crear obres destil·lades del<br />

coneixement de Ventós amb l'esperit<br />

d'alquimista, mag i transformista»,<br />

segons escriu Vicenç Altaió en el pròleg<br />

del llibre NASEVO.<br />

D'ençà que NASEVO va començar<br />

a crear, s'han portat a terme més<br />

de 10 exposicions en l'àmbit nacional<br />

i ha estat present en el World Perfumery<br />

Congress de Miami de la mà d'EVSA.<br />

Amb aquesta màxima, l'Ernesto descrivia<br />

la seva percepció sobre Casa Vicens:<br />

«A la Casa Vicens tot fa olor sense<br />

excepció, parets, sostres, racons,<br />

les flores, les fulles, la fusta. És pura<br />

natura transformada en essència.»<br />

Seguint la missió que ens va deixar<br />

l'Ernesto, la Fundación continuarà<br />

ensenyant a olorar a través de l'art.<br />

Gina Ventós<br />

Directora. Fundación Ernesto Ventós


La Fundación Ernesto Ventós<br />

quiere poner en valor la importancia<br />

del sentido del olfato para la<br />

transformación social. Su misión es<br />

potenciar la mejora de la salud de las<br />

personas, siendo referente el sentido<br />

del olfato como motor de generación<br />

de conocimiento, educación y bienestar,<br />

puesto que si se aprende a oler o se<br />

mejora el sentido del olfato se potencia<br />

la memoria y la creatividad.<br />

Este cometido lo llevamos a cabo<br />

desarrollando experiencias artísticas,<br />

involucrándonos en investigaciones<br />

sobre los sentidos y divulgando a través<br />

de talleres olfativos.<br />

Para Ernesto Ventós Omedes, oler era<br />

vivir. El arte contemporáneo era una<br />

manera de recuperar experiencias<br />

olfativas.<br />

El perfumista no quería que nadie se<br />

quedase sin percibir estas vivencias.<br />

La vertiente artística/olfativa de la<br />

Fundación se compone de colección<br />

olorVISUAL y de la obra propia que creó<br />

Ernesto bajo el nombre de NASEVO.<br />

“A través sus obras, pasamos de la<br />

vista al olfato y de éste, a la dialéctica<br />

de la razón sensible a través del objeto<br />

artístico. Se trata de objetos artísticos y,<br />

a la vez, objetos lingüísticos: un<br />

arquetipo, la nariz; una semántica, el<br />

olor-color; y un continente, los estilos y<br />

formas del arte.<br />

Creó obras destiladas del conocimiento<br />

de Ventós con espíritu de alquimista,<br />

mago y transformista”, según escribe<br />

Vicenç Altaió en el prólogo del libro<br />

NASEVO.<br />

Desde que NASEVO empezó a crear, se<br />

han realizado más de 10 exposiciones a<br />

nivel nacional y ha estado presente en<br />

el World Perfumery Congress de Miami<br />

de la mano de EVSA.<br />

Con esta máxima, Ernesto describía su<br />

percepción sobre Casa Vicens: “En la<br />

Casa Vicens todo huele sin excepción,<br />

paredes, techos, rincones, las flores, las<br />

hojas, la madera. Es pura naturaleza<br />

transformada en esencia.”<br />

Siguiendo la misión que nos dejó<br />

Ernesto, la Fundación continuará<br />

enseñando a oler a través del arte.<br />

The Fundación Ernesto Ventós<br />

is dedicated to enhancing the<br />

importance of the sense of smell in<br />

the transformation of our society with<br />

a commitment to contributing to the<br />

improvement of people’s health, in which<br />

the sense of smell is a key resource for<br />

generating knowledge, education and<br />

well-being, since learning to smell or to<br />

improve our sense of smell potentiates<br />

our memory and our creativity.<br />

The foundation carries out this important<br />

task by providing artistic experiences,<br />

taking part in research on the senses<br />

and raising public awareness by means<br />

of olfactory workshops.<br />

For the perfumer Ernesto Ventós<br />

Omedes, smelling was living, and<br />

contemporary art was a way of<br />

recreating olfactory experiences, and<br />

he did not want anyone to miss out on<br />

these experiences.<br />

The olfactory/artistic aspect of the<br />

foundation is made up of the colección<br />

olorVISUAL and Ernesto’s own art, which<br />

he created under the name NASEVO.<br />

As Vicenç Altaió writes in his foreword<br />

to the book NASEVO, ‘Through his<br />

artworks, we go from sight to smell and<br />

from there to the dialectic of sensebased<br />

reason by way of the art object.<br />

These art objects are, at the same time,<br />

linguistic objects: an archetype, the<br />

nose; a semantics, smell-colour; and a<br />

container, the styles and forms of art.<br />

‘Ventós created works distilled<br />

from his knowledge with the spirit<br />

of an alchemist, a magician and a<br />

transformer.’<br />

Since NASEVO began creating art, his<br />

work has been shown in more than ten<br />

national exhibitions and has been<br />

presented by EVSA at the World<br />

Perfumery Congress in Miami.<br />

Ernesto summed up his perception of<br />

Casa Vicens in the following terms: ‘In<br />

Casa Vicens everything smells without<br />

exception – walls, ceilings, corners,<br />

flowers, leaves, wood. It is pure nature<br />

transformed into essence.’<br />

Following the mission that Ernesto left<br />

us, the Foundation will continue teaching<br />

to smell through art.


L’expo<br />

sic<br />

i<br />

ó<br />

S’acaba l’estiu, temps sec i calorós, i comença<br />

la tardor, amb l’arribada de les pluges i els canvis<br />

de colors en el paisatge. Els arbres es muden a colors<br />

groguencs i tons marrons, les fulles cauen i esdevenen<br />

una catifa humida, donant-nos un conjunt d’olors més<br />

intenses, més serenes, que augmenten amb la humitat<br />

dels dies plujosos.<br />

Comença a refrescar i els dies s’escurcen, la ciutat<br />

convida a passejar amb una llum més tènue, rajoles<br />

humides i postes de sol amb els núvols reflectint un<br />

conjunt de colors vermells, taronges, liles... Els ocells,<br />

amb els seus cants, s’acomiaden fins l’any vinent.<br />

És temps de castanyes i l’olor que desprenen en torrar-les,<br />

d’aromes dels boscos amb les cireres d’arboç,<br />

nabius i fruits vermells... Són olors dolces. També són<br />

característiques les olors especiades amb notes de<br />

fusta i terra humida, tot just en sortir de la ciutat.<br />

I temps de bolets i l’olor de terra mullada; són els fruits<br />

de tardor, que Josep Pla associava amb l’imaginari<br />

de Gaudí per les seves formes prodigioses.<br />

La natura que en aquesta època ens dona nous<br />

colors, olors i sensacions la podem trobar a la Casa<br />

Vicens, tant al jardí com a l’interior a través de la seva<br />

ornamentació: fulles d’heures i d’oliveres, fulles de<br />

palma, motius vegetals... i colors càlids en totes les<br />

seves estances.<br />

L’obra de NASEVO i la Casa Vicens tenen el nexe<br />

comú de les olors i els colors. No hi ha res més<br />

evocador que les olors, capaces de transportar-nos<br />

a records, llocs i moments llunyans. Les obres de<br />

NASEVO, tant artístiques com olfactòries, ens<br />

ajudaran a traslladar-nos-hi. Buscarem, a través<br />

de les olors de la tardor, records de la Casa Vicens<br />

i també de nosaltres mateixos.<br />

Cristina Agàpito Comissària


Termina el verano, tiempo seco y<br />

caluroso, y empieza el otoño, con<br />

la llegada de las lluvias y los<br />

cambios de colores en el paisaje.<br />

Los árboles mudan sus hojas a tonos<br />

amarillos y marrones, las hojas caen<br />

convirtiéndose en una alfombra<br />

húmeda, dándonos un conjunto de<br />

olores más intensos, más serenos,<br />

que aumentan con la humedad de los<br />

días lluviosos.<br />

Empieza a refrescar y los días se<br />

acortan, la ciudad invita a pasear con<br />

una luz más tenue, baldosas húmedas<br />

y puestas de sol con las nubes<br />

reflejando un conjunto de colores<br />

rojos, naranjas, lilas... mientras los<br />

pájaros, con sus cantos, se despiden<br />

hasta el próximo año.<br />

Es tiempo de castañas y su olor al<br />

tostarlas, de aromas de los bosques<br />

con las ciruelas de madroño,<br />

arándanos y frutos rojos... Son olores<br />

dulces. También son característicos<br />

los olores especiados con notas<br />

amaderadas y tierra húmeda tan solo<br />

saliendo de la ciudad. Y tiempo de<br />

setas y su olor a tierra mojada; son<br />

los frutos del otoño, que Josep Pla<br />

asociaba con el imaginario de Gaudí<br />

por sus formas prodigiosas.<br />

La naturaleza que en esta época<br />

nos da nuevos colores, olores y<br />

sensaciones la podemos encontrar<br />

en Casa Vicens, tanto en su jardín<br />

como en su interior mediante su<br />

ornamentación: hojas de hiedras y<br />

de olivos, hojas de palma, motivos<br />

vegetales... y colores cálidos en todas<br />

sus estancias.<br />

La obra de NASEVO y la Casa Vicens<br />

tienen el nexo común de los olores<br />

y los colores. No hay nada más<br />

evocador que los olores, capaces<br />

de transportarnos a recuerdos,<br />

lugares y momentos lejanos. Las<br />

obras de NASEVO, tanto artísticas<br />

como olfatorias, nos ayudarán a<br />

trasladarnos. Buscaremos, a través<br />

de los olores del otoño, recuerdos de<br />

la Casa Vicens y también de nosotros<br />

mismos.<br />

The summer ends, the weather<br />

is dry and hot, and fall begins, with<br />

the arrival of the rains and changes<br />

in the colours of the landscape. The<br />

trees convert their leaves to yellow<br />

and brown tones, the leaves fall,<br />

becoming a damp carpet, giving us<br />

a set of smells that are more intense,<br />

more serene, and that are magnified<br />

with the moisture of rainy days.<br />

It begins to get cooler and the days<br />

grow shorter; the city entices us out<br />

for a walk with a gentler light, wet<br />

pavements and sunsets with clouds<br />

reflecting a mix of red, orange, lilac<br />

colours... while the birds, with their<br />

songs, take their leave until the<br />

following year.<br />

It is a time of chestnuts and their<br />

smell when roasted, of woodsy<br />

aromas with madrone berries,<br />

blackberries and red fruits... sweet<br />

scents. Also typical are the spicy<br />

smells with woody notes and damp<br />

earth just outside the city. And it is<br />

the season of wild mushrooms, with<br />

their scent of wet earth; these are<br />

the fruits of autumn, which Josep<br />

Pla associated with Gaudí’s imagery<br />

because of their prodigious forms.<br />

Nature, which gives us new colours,<br />

smells and sensations in this period,<br />

can be found at Casa Vicens; whether<br />

in its garden or inside, reflected<br />

in its decoration: ivy and olive leaves,<br />

palm fronds, plant motifs... and warm<br />

colours in every room.<br />

NASEVO’s work and Casa Vicens<br />

share a common link of scents and<br />

colours. There is nothing more<br />

evocative than smells, able to<br />

transport us to the faraway places<br />

and moments of memory. NASEVO’s<br />

works, whether artistic or olfactory,<br />

will help us make that transition.<br />

Through the scents<br />

of fall we will seek out the memories<br />

of Casa Vicens and also our own.


Nashojas<br />

2002<br />

60 × 40 × 40<br />

Fulles naturals sobre cartró<br />

Hojas naturales sobre cartón<br />

Natural leaves on cardboard


Bosquenas<br />

2012<br />

53 × 45 × 35<br />

Fustes diverses<br />

Maderas diversas<br />

Various woods


Marmolnas<br />

2008<br />

52 × 34 × 22<br />

Marbre tallat<br />

Mármol tallado<br />

Carved marble


Geometricanas 2<br />

2004<br />

33 × 20 × 20<br />

Escaiola, pintura acrílica<br />

Escayola, pintura acrilica<br />

Plaster, acrylic paint


Torresgarcíanas 2<br />

2004<br />

54 × 80 × 8<br />

Fusta, poliuretà<br />

Madera, poliuretano<br />

Wood, polyurethane


Dunas<br />

2013<br />

112 × 57 diàmetre<br />

Metall, poliuretà<br />

Metal, poliuretano<br />

Metal, polyurethane


Arbolnas<br />

2003<br />

36 × 22 × 17<br />

Silicona, claus<br />

Silicona, clavos<br />

Silicone, nails


Cubistanas<br />

2004<br />

35 × 25 × 16<br />

Cartró, pintura acrílica<br />

Cartón, pintura acrilica<br />

Cardboard, acrylic paint


S/T<br />

2007<br />

60 × 43,5 × 25<br />

Fibra, pintura acrílica<br />

Fibra, pintura acrilica<br />

Fiber, acrylic paint


21 nas<br />

2007<br />

59 × 43 × 25<br />

Fibra, pintura acrílica<br />

Fibra, pintura acrilica<br />

Fiber, acrylic paint


Nasespinas<br />

2003<br />

31 × 19 × 15<br />

Poliuretà, espines roser<br />

Poliuretano, espinas rosal<br />

Polyurethane, rosebush thorns


Collagenas<br />

2008<br />

80 × 103<br />

Paper de seda sobre fusta.<br />

Caixa metacrilat<br />

Papel de seda sobre madera.<br />

Caja metacrilato<br />

Tissue paper on wood.<br />

Methacrylate box


Tronconas<br />

2015<br />

105 × 35 × 35<br />

Fusta tallada<br />

Madera tallada<br />

Carved wood


Tronconas 14<br />

2015<br />

121 × 15 × 15<br />

Fusta tallada<br />

Madera tallada<br />

Carved wood


Boqueríanas 1<br />

2014/15<br />

90 × 73 × 10<br />

Caixes fustes, paper diari<br />

Cajas madera, papel periódico<br />

Wooden boxes, newspaper


Mosaiconarices<br />

2015<br />

84 × 84 × 13<br />

Cartró, caixa fusta<br />

Cartón, caja madera<br />

Carton, wooden box


Piñanas<br />

2010<br />

18 × 13 diàmetre<br />

21 × 14 diàmetre<br />

Pinya, poliuretà, base fusta<br />

Piña, poliuretano, base madera<br />

Pineapple, polyurethane,<br />

wood base


Jaulasnas 8<br />

2014<br />

60 × 50 × 25,5<br />

Ferro, polietilé, pintura acrílica<br />

Hierro, polietileno, pintura acrilica<br />

Iron, polyethylene, acrylic paint


Pedranas 2<br />

2018<br />

30 × 30 × 40<br />

Pedra calcària tallada<br />

Piedra calcárea tallada<br />

Carved calcareous stone


S/T.<br />

2018<br />

60 × 50 × 4,5<br />

Poliuretà, pintura acrílica<br />

Poliuretano, pintura acrílica<br />

Polyurethane, acrylic paint


Formularios S/T<br />

2019<br />

107 × 66 × 10<br />

Fòrmules perfumista, cartró,<br />

tècnica mixta. Enmarcat, vidre<br />

Formulas perfumista, cartón,<br />

técnica mixta. Enmarcado, cristal<br />

Perfumery formulas, cardboard,<br />

mixed technique. Framed, glass


S/T.<br />

2019<br />

61 × 46 × 4<br />

Poliuretà, pintura acrílica<br />

Poliuretano, pintura acrílica<br />

Polyurethane, acrylic paint


Nascapas cola color<br />

2003<br />

31 × 31 × 31<br />

Fusta, cola acolorida de groc<br />

Madera, cola coloreada amarillo<br />

Wood, yellow colored tail


Lluvianas<br />

2006<br />

variables<br />

Vídeo 5’38’’


Fundación<br />

Ernesto Ventós<br />

Presidenta<br />

Reyes Soler-Cabot<br />

Direcció<br />

Gina Ventós<br />

Direcció Art<br />

Cristina Agàpito<br />

Comunicació<br />

Marta Rico<br />

Exposició<br />

Curadoria<br />

Cristina Agàpito<br />

Direcció Casa Vicens<br />

Emili Masferrer<br />

Coordinació<br />

Deirdre Haughey<br />

Muntatge<br />

Nicolás Rico<br />

Isidro Costa<br />

Marcos López<br />

Servei Educatiu<br />

Marta Rico<br />

Servei educatiu de Casa<br />

Vicens<br />

Prensa i Comunicació<br />

Pilar Delgado<br />

Marta Rico<br />

Assegurança<br />

Catalana Occidente<br />

TRANSPORT<br />

Arterri<br />

Col·labora<br />

LOOP Festival<br />

Catàleg<br />

Edició<br />

Fundación Ernesto Ventós<br />

Coordinació<br />

Cristina Agàpito<br />

Fotografies<br />

Fotogasull<br />

Alex Rademarkers<br />

Isidro Costa<br />

Textos<br />

Gina Ventós<br />

Cristina Agàpito<br />

Disseny Gràfic<br />

David Torrents<br />

& Alba Font<br />

Impressió<br />

Gràfiques Ortells<br />

ISBN:<br />

Diposit Legal:<br />

B 22292-2020<br />

© dels textos: els autors<br />

© de les fotografies:<br />

Fundación Ernesto Ventós<br />

© d’aquesta edició:<br />

Fundación Ernesto Ventós<br />

Olor de Tardor<br />

Casa Vicens. Barcelona<br />

del 22 setembre de 2020<br />

al 21 de març de 2021

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!