Views
8 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Hongrois

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Hongrois

Kategória Položka

Kategória Položka Popis 48 SK (Main Settings) ("Memory Stick" Tool) (Internal Memory Tool) (Clock Settings) Beep Language Setting Function Guide Initialize Demo Mode COMPONENT Video Out Wide Zoom Display USB Connect Download Music Format Music Format Create REC.Folder Change REC.Folder Delete REC.Folder Copy File Number Format File Number Area Setting Date & Time Táto funkcia slúži na zvolenie alebo vypnutie zvuku vydávaného pri použití fotoaparátu. Slúži na výber jazyka používaného v položkách ponuky, varovaniach a hláseniach. Umožňuje zvoliť, či sa pri používaní fotoaparátu má alebo nemá zobrazovať sprievodca funkciami. Slúži na inicializáciu nastavení na predvolené hodnoty. Umožňuje nastaviť, či sa má zobrazovať ukážka režimov Smile Shutter (Snímanie úsmevu) a Scene Recognition (Rozpoznanie scény). Slúži na výber typu výstupu videosignálu podľa pripojeného TV prijímača. Nastavuje výstup videosignálu podľa TV systému kódovania farieb pripojeného video zariadenia. Slúži na prehrávanie statických záberov s formátom 4:3 alebo 3:2 vo formáte 16:9 na HD TV prijímači (High Definition – vysoké rozlíšenie). Umožňuje zvoliť režim USB pri pripojení fotoaparátu k počítaču alebo k tlačiarni kompatibilnej so štandardom PictBridge pomocou kábla pre viacúčelový konektor. Umožňuje zmeniť hudobné súbory s použitím softvéru „Music Transfer“. Slúži na vymazanie všetkých súborov hudobného pozadia uložených vo fotoaparáte. Naformátuje pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“. Táto funkcia vytvorí priečinok pre zaznamenávanie záberov na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“. Zmení aktuálne používaný priečinok pre zaznamenávanie záberov. Slúži na vymazanie priečinkov na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“. Slúži na skopírovanie všetkých záberov vo vnútornej pamäti na pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“. Táto funkcia slúži na určenie metódy priraďovania čísel súborov k záberom. Naformátuje vnútornú pamäť. Táto funkcia slúži na určenie metódy priraďovania čísel súborov k záberom. Umožňuje nastaviť čas na miestny čas zvolenej oblasti. Nastaví dátum a čas.

Iné Zoznam ikôn zobrazených na obrazovke Ikony sú zobrazené na obrazovke za účelom indikovania stavu fotoaparátu. Zobrazenie displeja môžete zmeniť pomocou DISP (zobrazenie displeja) na ovládacom tlačidle (str. 26). Pri snímaní statických záberov A Zobrazenie Význam Zostatkový stav akumulátora Upozornenie na takmer vybitý akumulátor Veľkosť záberu • Ikony sú obmedzené a režime (Easy Shooting). Pri snímaní videozáznamu Výber scény Prepínač režimu (Inteligentné automatické nastavenie, Automatický program, Režim videozáznamu) Ikona rozpoznania scény Pri prehrávaní Režim snímania videozáznamu Vyváženie bielej farby Režim merania SteadyShot Upozornenie na vibrácie Scene Recognition (Rozpoznanie scény) DRO Iné 49 SK