Views
9 months ago

Sony HDR-PJ760E - HDR-PJ760E Consignes d’utilisation Slovaque

Sony HDR-PJ760E - HDR-PJ760E Consignes d’utilisation Slovaque

Znaki towarowe

Znaki towarowe „Handycam” i są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sony Corporation. „AVCHD”, „AVCHD Progressive”, logotyp „AVCHD” i logotyp „AVCHD Progressive” są znakami towarowymi firm Panasonic Corporation i Sony Corporation. „Memory Stick”, „ ”, „Memory Stick Duo”, „ ”, „Memory Stick PRO Duo”, „ ”, „Memory Stick PRO-HG Duo”, „ ”, „MagicGate”, „ ”, „MagicGate Memory Stick” i „MagicGate Memory Stick Duo” są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sony Corporation. „InfoLITHIUM” jest znakiem towarowym firmy Sony Corporation. „x.v.Colour” jest znakiem towarowym firmy Sony Corporation. „BIONZ” jest znakiem towarowym firmy Sony Corporation. jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Sony Corporation. „BRAVIA” jest znakiem towarowym firmy Sony Corporation. „DVDirect” jest znakiem towarowym firmy Sony Corporation. Blu-ray Disc i symbol Blu-ray są znakami towarowymi firmy Blu-ray Disc Association. Dolby i symbol double-D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories. HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing LLC w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Microsoft, Windows, Windows Vista i DirectX są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Mac i Mac OS są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Apple Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Intel, Intel Core i Pentium są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation i jej oddziałów w Stanach Zjednoczonych i innych 92 PL krajach. „ ” i „PlayStation” są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sony Computer Entertainment Inc. Adobe, logo Adobe i Adobe Acrobat są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. NAVTEQ i logo NAVTEQ Maps są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy NAVTEQ w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Logo SDXC jest znakiem towarowym firmy SD-3C, LLC. MultiMediaCard jest znakiem towarowym firmy MultiMediaCard Association. Wszystkie inne nazwy produktów przytoczone w niniejszej pozycji mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich firm. Ponadto znaki i nie zawsze pojawiają się w niniejszej instrukcji. Możliwości konsoli PlayStation 3 można zwiększyć, pobierając aplikację na konsolę PlayStation 3 ze sklepu PlayStation Store (tam, gdzie jest dostępny.) Do pobrania aplikacji na konsolę PlayStation 3 wymagane jest posiadanie konta PlayStation Network. Dostępne tam, gdzie dostępny jest PlayStation Store.

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO DOTYCZĄCA DANYCH MAP DLA KAMER WIDEO (HDR- CX740VE/CX760VE/PJ710VE/ PJ740VE/PJ760VE) PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA OPISYWANEGO OPROGRAMOWANIA NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZĄ UMOWĄ. WAŻNE - NALEŻY CZYTAĆ UWAŻNIE: Niniejsza umowa licencyjna użytkownika końcowego („LICENCJA”) to umowa prawna pomiędzy użytkownikiem a firmą Sony Corporation („SONY”), udzielającą licencji na dane map znajdujące się w posiadanej kamerze wideo („PRODUKCIE”). Wspomniane dane map wraz z kolejnymi aktualizacjami/modernizacjami określane są tutaj mianem OPROGRAMOWANIA. LICENCJA obejmuje wyłącznie OPROGRAMOWANIE. Z OPROGRAMOWANIA można korzystać tylko w połączeniu z użytkowaniem PRODUKTU. Dotknięciem przycisku „ZGODA” wyświetlanym na ekranie PRODUKTU w kontekście tej Licencji, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie warunków niniejszej LICENCJI. Firma SONY nie udziela licencji na OPROGRAMOWANIE użytkownikowi, który nie zgadza się ze wspomnianymi warunkami niniejszej LICENCJI. W takim przypadku OPROGRAMOWANIE nie będzie dostępne i użytkownik nie może korzystać z OPROGRAMOWANIA. LICENCJA NA OPROGRAMOWANIE OPROGRAMOWANIE jest chronione prawami autorskimi oraz umowami międzynarodowymi dotyczącymi praw autorskich, jak również innymi prawami i umowami dotyczącymi własności intelektualnej. OPROGRAMOWANIE nie jest sprzedawane, lecz udzielana jest na nie licencja. UDZIELANIE LICENCJI W ramach LICENCJI użytkownik nabywa następujących praw na zasadzie niewyłącznej: OPROGRAMOWANIE. Z OPROGRAMOWANIA wolno korzystać tylko na jednym egzemplarzu PRODUKTU. Użytkowanie. Z OPROGRAMOWANIA wolno korzystać tylko na własny użytek. OPIS POZOSTAŁYCH PRAW I OGRANICZEŃ Restrykcje. Użytkownikowi nie wolno przekazywać ani rozpowszechniać żadnego fragmentu OPROGRAMOWANIA w jakiejkolwiek postaci do innych celów niż te, na które w sposób wyraźny zezwala niniejsza LICENCJA. OPROGRAMOWANIA nie wolno wykorzystywać na innych produktach, w innych systemach lub do innych zastosowań, za wyjątkiem PRODUKTU. Za wyjątkiem sytuacji wspomnianych w niniejszej LICENCJI, użytkownikowi nie wolno używać, ani zezwalać stronom trzecim na używanie OPROGRAMOWANIA niezależnie od PRODUKTU (między innymi, ale nie tylko, nie wolno go w całości lub w części powielać, wysyłać lub wyodrębniać w jakiejkolwiek postaci), w formie najmu lub leasingu z opłatą licencyjną lub bez niej. Niektóre przepisy prawa nie zezwalają na wprowadzanie restrykcji w odniesieniu do wspomnianych praw. W takim przypadku powyższe restrykcje nie mają zastosowania. Ograniczenie dotyczące stosowania inżynierii wstecznej, dekompilacji i dezasemblacji. Nie wolno (i) wyodrębniać OPROGRAMOWANIA z PRODUKTU, (ii) powielać go, kopiować, wysyłać do portu, tłumaczyć lub tworzyć pochodnych materiałów z całości lub części OPROGRAMOWANIA, ani (iii) nie wolno w jakikolwiek sposób stosować do dowolnych celów inżynierii wstecznej, dekompilacji, bądź dezasemblacji w odniesieniu do całości lub do części OPROGRAMOWANIA. Niektóre przepisy prawa nie zezwalają na wprowadzanie ograniczeń wspomnianych praw. W takim przypadku powyższe ograniczenie nie ma zastosowania. Znaki towarowe i noty: Nie wolno usuwać, zmieniać, zakrywać, ani niszczyć znaków towarowych lub not dotyczących praw autorskich występujących w opisywanym OPROGRAMOWANIU. Pliki z danymi. Z poziomu OPROGRAMOWANIA mogą być automatycznie tworzone pliki z danymi wykorzystywane przez opisywane OPROGRAMOWANIE. Wszelkie wspomniane pliki z danymi będą traktowane jako część OPROGRAMOWANIA. Przekazywanie OPROGRAMOWANIA. Wszelkie prawa udzielone na mocy niniejszej LICENCJI można trwale przenieść tylko w wyniku transakcji sprzedaży lub przekazania PRODUKTU, pod warunkiem że nie zachowa się żadnych kopii i przekaże się całe OPROGRAMOWANIE (w tym wszystkie kopie (o ile na kopiowanie zezwala powyższe „Ograniczenie dotyczące stosowania inżynierii wstecznej, dekompilacji i dezasemblacji”), elementy składowe, nośniki i materiały drukowane, wszystkie wersje i wszelkie uaktualnienia OPROGRAMOWANIA wraz z niniejszą licencję) innemu podmiotowi, a podmiot ten zaakceptuje warunki niniejszej LICENCJI. Wygaśnięcie lub rozwiązanie umowy. Z zastrzeżeniem wszelkich innych praw firma SONY może zerwać 93 PL Pozostałe informacje/Indeks

 • Page 1 and 2:

  4-418-120-41(1) Nadzór nad dystryb

 • Page 3 and 4:

  KLIENCI Z EUROPY Niniejszym Sony Co

 • Page 5 and 6:

  Przy włączonym zasilaniu kamery p

 • Page 7 and 8:

  Spis treści Ważne informacje. . .

 • Page 9 and 10:

  Zapisywanie obrazów przy użyciu z

 • Page 11 and 12:

  Antena GPS (HDR-CX740VE/CX760VE/ PJ

 • Page 13 and 14:

  Przed przystąpieniem do nagrywania

 • Page 15 and 16:

  Czynności wstępne Elementy zestaw

 • Page 17 and 18:

  Ładowanie akumulatora z wykorzysta

 • Page 19 and 20:

  Czas nagrywania, czas odtwarzania (

 • Page 21 and 22:

  Wyłączanie zasilania Zamknąć ek

 • Page 23 and 24:

  Przygotowanie nośnika zapisu Na ek

 • Page 25 and 26:

  Nagrywanie/Odtwarzanie Nagrywanie D

 • Page 27 and 28:

  Zoom, poziom naładowania akumulato

 • Page 29 and 30:

  Uwagi Palec należy przez cały cz

 • Page 31 and 32:

  Nazwa wydarzenia Czas nagrywania/li

 • Page 33 and 34:

  Przyciski operacji podczas odtwarza

 • Page 35 and 36:

  Operacje zaawansowane Rejestrowanie

 • Page 37 and 38:

  Wykrywanie dźwięków: Kamera wykr

 • Page 39 and 40:

  Rejestrowanie obrazów w wybranej j

 • Page 41 and 42: Rejestrowanie obrazów w trybie pri
 • Page 43 and 44: Stan triangulacji GPS Szukanie sate
 • Page 45 and 46: Gdy nie można uzyskać informacji
 • Page 47 and 48: W celu usunięcia punktów wystarcz
 • Page 49 and 50: Odtwarzanie obrazów na ekranie odb
 • Page 51 and 52: Dostęp do menu kamery można uzysk
 • Page 53 and 54: Edycja Edycja z poziomu kamery
 • Page 55 and 56: Poniżej podano rozmiary przechwyco
 • Page 57 and 58: Przygotowanie komputera (Windows) E
 • Page 59 and 60: 3 Odłączyć przewód USB. W
 • Page 61 and 62: Uwagi Oprogramowanie, które może
 • Page 63 and 64: Urządzenia, na których można odt
 • Page 65 and 66: 2 Włożyć utworzoną płytę do r
 • Page 67 and 68: Zapisywanie obrazów na zewnętrzny
 • Page 69 and 70: W przypadku kamery do dyspozycji je
 • Page 71 and 72: Szybkie odnajdywanie opcji menu Men
 • Page 73 and 74: Zoom cyfrowy................. Ustaw
 • Page 75 and 76: Połączenie USB............... Opc
 • Page 77 and 78: Kamera niespodziewanie się wyłąc
 • Page 79 and 80: Karta pamięci jest chroniona przed
 • Page 81 and 82: Przy standardowej rozdzielczości o
 • Page 83 and 84: Szybkość transmisji i liczba reje
 • Page 85 and 86: zabezpieczające kamery uruchamiane
 • Page 87 and 88: Ekran LCD Zbyt mocne naciskanie
 • Page 89 and 90: Dane techniczne Uwaga dotycząca po
 • Page 91: 107,5 mm 87,5 mm 161,5 mm (szer./
 • Page 95 and 96: INNYCH BEZPOŚREDNICH, POŚREDNICH,
 • Page 97 and 98: Wskaźniki na ekranie Przy zmianie
 • Page 99 and 100: Indeks A Active Interface Shoe.....
 • Page 101 and 102: Pozostałe informacje/Indeks PL 101
 • Page 103 and 104: Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stutt
 • Page 105 and 106: V této příručce se disk DVD zaz
 • Page 107 and 108: Nahrávání snímků s vybranou kv
 • Page 109 and 110: Součásti a ovládací prvky Čís
 • Page 111 and 112: HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/ CX760VE/
 • Page 113 and 114: Začínáme Dodané součásti Čí
 • Page 115 and 116: Nabíjení modulu akumulátoru pomo
 • Page 117 and 118: Nabíjení modulu akumulátoru v za
 • Page 119 and 120: Vypnutí napájení Zavřete obrazo
 • Page 121 and 122: Příprava záznamového média Na
 • Page 123 and 124: Záznam/přehrávání Nahrávání
 • Page 125 and 126: Zoom, zbývající akumulátor Po
 • Page 127 and 128: Poznámky Držte prst na páčce f
 • Page 129 and 130: Název události Doba záznamu/poč
 • Page 131 and 132: Ovládací tlačítka při přehrá
 • Page 133 and 134: Pokročilé operace Detailní nahr
 • Page 135 and 136: Detekce zvuku: Videokamera zjišťu
 • Page 137 and 138: Nahrávání snímků s vybranou kv
 • Page 139 and 140: Snímání obrazů v režimu priori
 • Page 141 and 142: Stav zaměřování GPS Vyhledává
 • Page 143 and 144:

  Pokud nelze získat údaje o aktuá

 • Page 145 and 146:

  Poznámky Scény přehrávání pr

 • Page 147 and 148:

  Přehrávání obrazů na televizor

 • Page 149 and 150:

  Funkce „BRAVIA“ Sync se liší

 • Page 151 and 152:

  Úpravy Úpravy na videokameře

 • Page 153 and 154:

  Ukládání videoklipů a fotografi

 • Page 155 and 156:

  3 4 Ve Windows 7 klikněte na [Play

 • Page 157 and 158:

  Spuštění softwaru „PlayMemorie

 • Page 159 and 160:

  Zařízení, na kterých lze přehr

 • Page 161 and 162:

  Poznámky Videoklipy ve vysokém (

 • Page 163 and 164:

  Ukládání obrazů na externí za

 • Page 165 and 166:

  Pokud videokamera nerozpozná exter

 • Page 167 and 168:

  Rychlé vyhledání položky nabíd

 • Page 169 and 170:

  Obličej Detekce obličejů........

 • Page 171 and 172:

  Dálkové ovládaní........... Akt

 • Page 173 and 174:

  Videokamera ukládá právě zaznam

 • Page 175 and 176:

  Doba nahrávání videoklipů/poče

 • Page 177 and 178:

  Videokamera využívá formátu VBR

 • Page 179 and 180:

  V nadměrném horku, zimě či vlhk

 • Page 181 and 182:

  Při nahrávání videoklipů s ext

 • Page 183 and 184:

  Nabíjení vestavěného dobíjecí

 • Page 185 and 186:

  Projektor (HDR-PJ710VE/PJ720E/PJ740

 • Page 187 and 188:

  „ “ a „PlayStation“ jsou re

 • Page 189 and 190:

  Výslovně berete na vědomí, že

 • Page 191 and 192:

  Indikátory na obrazovce Při změn

 • Page 193 and 194:

  Rejstřík Symboly 5,1kanálový pr

 • Page 195 and 196:

  95 CZ Ostatní/rejstřík

 • Page 197 and 198:

  108- 0075 Japán). EMC- és termék

 • Page 199 and 200:

  A videokamera és a tartozékok for

 • Page 201 and 202:

  Képek készítése a kiválasztott

 • Page 203 and 204:

  Részegységek és kezelőszervek A

 • Page 205 and 206:

  HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/ CX760VE/

 • Page 207 and 208:

  Az első lépések Mellékelt tarto

 • Page 209 and 210:

  Az akkumulátor töltése számít

 • Page 211 and 212:

  Felvételi idő, lejátszási idő

 • Page 213 and 214:

  A készülék kikapcsolása Csukja

 • Page 215 and 216:

  A felvételi adathordozó előkész

 • Page 217 and 218:

  Felvétel/lejátszás Felvétel Az

 • Page 219 and 220:

  Zoom, akkumulátor töltöttségi s

 • Page 221 and 222:

  Megjegyzések Ujját tartsa a moto

 • Page 223 and 224:

  Esemény neve Felvételi idő/fény

 • Page 225 and 226:

  Lejátszás közben használható m

 • Page 227 and 228:

  Műveletek haladóknak Éles felvé

 • Page 229 and 230:

  Videokamera rázkódásának észle

 • Page 231 and 232:

  Képek készítése a kiválasztott

 • Page 233 and 234:

  Megjegyzések Az írisz visszaáll

 • Page 235 and 236:

  GPS-helymeghatározás állapota H

 • Page 237 and 238:

  Ha az aktuális tartózkodási hely

 • Page 239 and 240:

  Megjegyzések A megjelöléses lej

 • Page 241 and 242:

  Felvételek megtekintése televízi

 • Page 243 and 244:

  A „BRAVIA” Sync funkció haszn

 • Page 245 and 246:

  A vezeték nélküli távirányít

 • Page 247 and 248:

  1 2 Videó felosztása A videolejá

 • Page 249 and 250:

  Videók és fényképek mentése sz

 • Page 251 and 252:

  3 4 Windows 7 operációs rendsze

 • Page 253 and 254:

  A „PlayMemories Home” szoftver

 • Page 255 and 256:

  Az eszközök, amelyeken lejátszha

 • Page 257 and 258:

  A művelet befejezése után válas

 • Page 259 and 260:

  Képek mentése külső adathordoz

 • Page 261 and 262:

  Normál felbontású (STD) képmin

 • Page 263 and 264:

  Menüpont gyors elérése A [Kamera

 • Page 265 and 266:

  Arc Arcfelismerés.................

 • Page 267 and 268:

  Bekapcsolás LCD-vel* 5 ...........

 • Page 269 and 270:

  A videokamera automatikusan kikapcs

 • Page 271 and 272:

  Videók felvételi ideje/ rögzíth

 • Page 273 and 274:

  HDR-CX760E/PJ760E/CX760VE/ PJ760VE

 • Page 275 and 276:

  Tudnivalók a videokamera kezelés

 • Page 277 and 278:

  tasakba, és ügyeljen arra, hogy a

 • Page 279 and 280:

  A készülék házának karbantart

 • Page 281 and 282:

  Effektív (fénykép, 16:9): körü

 • Page 283 and 284:

  Védjegyek A „Handycam” és a

 • Page 285 and 286:

  „ALKALMAZANDÓ JOG és BÍRÓSÁG

 • Page 287 and 288:

  Nagy-Britannia Contains Ordnance Su

 • Page 289 and 290:

  Alsó terület Jelzés Jelentés [M

 • Page 291 and 292:

  Ö Ön itt van.....................

 • Page 293 and 294:

  Deutschland GmbH, Hedelfinger Stras

 • Page 295 and 296:

  Dizajn a technické parametre kamko

 • Page 297 and 298:

  Nahrávanie záberov vo vybratej kv

 • Page 299 and 300:

  Súčasti a ovládače Čísla v z

 • Page 301 and 302:

  HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/ CX760VE/

 • Page 303 and 304:

  Začíname Dodávané položky Čí

 • Page 305 and 306:

  Nabíjanie batérie pomocou počít

 • Page 307 and 308:

  Čas nahrávania, Čas prehrávania

 • Page 309 and 310:

  Vypnutie napájania Zatvorte obrazo

 • Page 311 and 312:

  Príprava nahrávacieho média Nahr

 • Page 313 and 314:

  Nahrávanie/Prehrávanie Nahrávani

 • Page 315 and 316:

  Zaostrenie a sledovanie (33) Pribl

 • Page 317 and 318:

  Poznámky Prst musí byť stále n

 • Page 319 and 320:

  Názov udalosti Čas nahrávania a

 • Page 321 and 322:

  Použiteľnosť tlačidiel pri preh

 • Page 323 and 324:

  Zložitejšie operácie Nahrávanie

 • Page 325 and 326:

  Detekcia zvuku: Kamkordér rozlišu

 • Page 327 and 328:

  Nahrávanie záberov vo vybratej kv

 • Page 329 and 330:

  Snímanie záberov s režimom prior

 • Page 331 and 332:

  Stav výpočtu polohy pomocou funkc

 • Page 333 and 334:

  Ak nie je možné získať údaje o

 • Page 335 and 336:

  Poznámky Scény prehrávania výb

 • Page 337 and 338:

  Prehrávanie záberov v televízore

 • Page 339 and 340:

  Ponuku kamkordéra môžete ovláda

 • Page 341 and 342:

  Úpravy Vykonávanie úprav v kamko

 • Page 343 and 344:

  Ukladanie videozáznamov a fotograf

 • Page 345 and 346:

  3 4 V systéme Windows 7 vyberte po

 • Page 347 and 348:

  Spustenie softvéru „PlayMemories

 • Page 349 and 350:

  Zariadenia umožňujúce prehrávan

 • Page 351 and 352:

  Prehrávanie disku v zapisovači DV

 • Page 353 and 354:

  Poznámky Zábery nemôžete kopí

 • Page 355 and 356:

  Ak chcete kopírovať zábery, ktor

 • Page 357 and 358:

  Rýchle vyhľadanie položky ponuky

 • Page 359 and 360:

  Auto Back Light.............. Autom

 • Page 361 and 362:

  General Settings Beep..............

 • Page 363 and 364:

  Stlačením tlačidla START/STOP al

 • Page 365 and 366:

  S bleskom nie je niečo v poriadku.

 • Page 367 and 368:

  HDR-CX760E/PJ760E/CX760VE/PJ760VE V

 • Page 369 and 370:

  Informácie o manipulácii s kamkor

 • Page 371 and 372:

  Ak je kamkordér pripojený k poč

 • Page 373 and 374:

  používaniu chemikálií, napríkl

 • Page 375 and 376:

  Objektív: Carl Zeiss Vario-Sonnar

 • Page 377 and 378:

  Ochranné známky „Handycam“ a

 • Page 379 and 380:

  AUTORSKÉ PRÁVA Vlastníkom všetk

 • Page 381 and 382:

  Indikátory na obrazovke Japonsko P

 • Page 383 and 384:

  Register Čísla 5,1-kanálový pri